SK
SC
.....

Királyfa

Község

címer zászló
196 15% magyar 1910
73 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kráľová pri Senci
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Alsófácános, (Alsómajor), Apácakörmösd (Kiskörmösd), Bodóház, Felsőfácános, Honsziget, Jánosházi major, Papkörmösd (Nagykörmösd)
Koordináták:
48.19502640, 17.45055008
Terület:
19,91 km2
Rang:
község
Népesség:
1845
Tszf. magasság:
124 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90050
Település kód:
503894
Szervezeti azonosító:
306061

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, Szenctől 7 km-re délkeletre fekszik, a Feketevíz partján, mely elválasztja egymástól két településrészét, Királyfát és Papkörmösdöt. Területén keresztülhalad a Szencet Szereddel összekötő 62-es út, belterületén pedig a Szencről Nagyborsára (3,5 km) vezető országút. Mellékutak kötik össze Egyházfával (2 km) és Jókával (9 km). Nyugatról Zonctorony, délről Hegysúr, Egyházfa, Nagyborsa és Jóka, keletről Dunajánosháza, északkeletről Pusztafödémes, északról pedig Szenc, Réte és Újvilágmajor községekkel határos.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Galántai járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, majd 1960-1996 között ismét a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás). 1943-ban hozzácsatolták Papkörmösdöt. A község két településrészre és kataszteri területre oszlik: Királyfa (16,51 km²) és Papkörmösd (3,40 km²). Területe 1939-hez képest (20,83 km²) 92 hektárral csökkent.

Népesség

Elődközségeinek 1921-ben 1399, 1939-ben pedig 1495 lakosuk volt. A következő fél évszázadra a népességszám csökkenése a jellemző (1991-ben 1365 fő). Királyfa lakossága 1991-2011 között 17,9 %-al növekedett, elsősorban 2001 után gyorsul fel a növekedés. A község már 1910-ben is szlovák többségű volt, ekkor azonban még jelentős (19,7%) magyar kisebbség is élt itt. A magyarok aránya 1991-re 6,1 %-ra, 2011-re 3,9 %-ra csökkent. A lakosság többsége (73,2 %) római katolikus vallású.

Történelem

A község területén az i. e. 1. évezredben germán törzsek laktak, akiket a 6. századtól szlávok váltottak fel. Már a Nagymorva Birodalom idején fontos hely volt, hiszen itt vezetett át a Pozsonyt Nyitrával összekötő út. Körmösdöt 1245-ben Kermesd alakban említi először oklevél. Királyfa neve a középkorban Villa Regia volt. Első említése 1335-ben történik, folyamatosan királyi birtoknak számított, míg Körmös egyházi birtokként a pozsonyi káptalan faluja volt. 1421-ben területén vadászkastély állt, ahol Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás is többször időzött. Körmösön 1595-ben kápolna állt, mely 1663-ban a faluval együtt egy török támadás során égett le. A támadást csak a kápolna harangja vészelte át. A 17. században mindkét település a Pálffyak birtoka lett (1647-ben Königseiden és Königsdorf neveken szerepel), akik 1712 és 1715 között barokk kastélyt építettek ide. A kastélyhoz angolpark és szép barokk híd is épült. A Pálffyak kastélykápolnájában volt egykor a Boldogságos Szűzanya kegyképe, amely a hagyomány szerint 1683-ban, Bécs török ostroma idején sokak szeme láttára sűrű könnyeket hullatott. Az eset hírére a kápolna búcsújáróhely lett. 1945-ben a harcok során a kastély és a park elpusztult és a kegyképnek is nyoma veszett. A 19. század elején Pálffy Ferenc grófnak nevezetes majorsága, tehenészete, sajtgyára és fácános-kertje volt itt. A 20. század elején is idősebb Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka és fejedelmi kastélya. Az 1870-es évek végén Királyfába beleolvadt Apácakörmösd falu, mely 1553-ban az óbudai, 1647-ben a pozsonyi apácák, 1787-ben pedig már a Pálffyak birtoka volt. 1943-ban Papkörmösdöt és Királyfa kisközségeket is egyesítették a magyar közigazgatás keretében.

Mai jelentősége

Királyfán szlovák alapiskola és óvoda működik, határában mezőgazdasági repülőtér üzemel. Számos műemléke van: Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma az 1945-ben elpusztult Pálffy-kastély kápolnajaként épült 1736-1738 között barokk stílusban. Szintén a kastélyhoz tartozott a Feketevízen átívelő, 17. századi híd, melyet 1904-ben szecessziós stílusban átépítettek. Papkörmösd katolikus temploma 1898-ban épült. Egykori uradalmi épület a falu keleti végénél álló majorság. A községhez tartozó Jánosházi majornál található a Szlovák Méhészeti Múzeum.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KIRÁLYFALVA. Königsaden. Elegyes falu, és igen szép Kastély Posony várm. földes Ura G. Pálffy Uraság, fekszik az egyik Duna ágának parttyán, Szentczhez 3/4 mértföldnyire, Borsának, és Szencznek szomszédságában. Meg újjíttatá e’ nevezetes Kastélyt G. Pálffy János 1726-dik esztendőben, ’s külső épűleti ékességein kivűl, olly gazdagon tsínosíttatta, és külömbéle drága belső bútorokkal oly pompásan készíttette el, hogy Hertzegi, sőt Királyi mulató helyet szolgáltathat. Itten fogadá FERENTZ Tsászár Mária TERÉZIA Királynét 1751dikben bányászi ruhában, midőn a’ Posonyi Ország Gyűlésére vissza útazott vala. A’ Vár formára épűlt híres Kastéllyon kivűl, még tágas, és tíszes Úri istálló, és ló oskola is van itten, melly épűleteket újj elevenséggel díszesít a’ nagy pompás kert, mellyen a’ ma nevezetes Brünnig sokáig dolgozgatott, ’s jeles tehetségét általa élő emlékezetben hagyta. A’ kert kő fallal keríttetett, ’s míg Eszterháza fel nem épűlt a’ Hazában, nagy hírrel fénylett, belső ékességeinek némelly részét láthattyák az útazók, a’ két róstéllyos vas kapun által. Nevezetesek itten a’ számos nyári külömbféle mulató házakon, faragott képeken, ’s indiai ízléssel készűlt földi zálán, és igen pomás üveg házon kivűl, a’ mesterséges tsőkön vezetett ugró víz omlások, mellyek a’ nézőt nem kevéssé gyönyőrködtetik. A’ ki pedig a’ ritka külső Országi külömbféle fáknak szemlélésében gyönyörködik, itten magának nem közönséges meg elégedést szolgáltathat. Nem meszsze épűlt a’ nevezetes majorság is, mellyben híres hollándiai módra készűlt sajtok nyomattatnak. Vidékje kies, mellyet az említett épűletek, és igen szép kert szembetűnőképen elevenítenek. KÖRMÖSD. Apácza Körmösd, (1796dikban Jánosházának neveztetett), és Pap Körmösd. Két tót falu Posony Várm. földes Urok G. Pálfy Uraság, a’ F. K. H. Tanátsnak 1795dikben 27dik Octoberében 22566 szám alatt költt rendelése szerént, M. Özvgy G. Pálfy Jánosné Aszszonynak meg engedtetett, hogy ez után JÁNOSHÁZÁNAK hívattathassék, de úgy, hogy az iratokban a’ régi neve is hozzá kaptsoltassék, lakosai tótok, katolikusok, fekszenek Egyházfalvának szomszédságában, határbéli földgyeik közép termékenységűek, réttyeik, legelőjik meglehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Királyfalva, (Königsaden), Pozsony m. tót falu, a Pozsonyból Szeredre vivő országutban, Szenczhez 1/2 órányira, igen kies vidéken: 674 kath., 1 evang., 14 zsidó lak. Fő ékességére szolgál a helységnek a gr. Pálffy Ferencz nagy mulató kastélya, mellyhez egy gyönyörű kert is tartozik, sok különös ritka növényekkel, fákkal, sétáló helyekkel, üvegházakkal, halastóval, mesterséges viz-rohanással s a t. Határa 2 nyomásu s igen termékeny; rétjei szépek; közel Királyfalvához van az uraság majorsága, nevezetes tehenészettel, s sajtcsinálással, és fáczános kerttel. F. u. gr. Pálffy Ferencz, s feje egy uradalomnak. Apácza-Körmösd, Pozsony m. tót falu, Királyfalvához közel; 200 kath. lak. F. u. gr. Pálffy Ferencz. Pap-Körmösd, Pozsony m. tót falu, Királyfalvához közel: 258 kath. lak.. F. u. gr. Pálffy Ferencz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Királyfa, tót kisközség, körjegyzőségi székhely, 137 házzal és régebben 1012, a legutóbbi népszámlálás szerint csak 948, róm. kath. vallású lakossal. Hajdan királyi birtok volt és Villa Regia néven szerepelt, s benne Zsigmond király nejének, Máriának szép nyári kastélyát is említik az egykorú iratok. 1397-ben már Királyfalu alakban találjuk, a mi azt bizonyítja, hogy hajdan magyar község volt. Ez időben Mátyás és András nevű nemesek voltak az urai, a kiktől Zsigmond király elvette, más birtokokat adományozván nekik. Az 1553-iki összeírásban Serédy Gáspár hét portája adózik itt. 1647-ben már a falu a Pálffyak birtoka és ez időben Königseiden és Königsdorf neveken szerepel. A mult század elején Pálffy Ferencz grófnak nevezetes majorsága, tehenészete, sajtgyára és fáczános-kertje volt itt. Ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka és fejedelmi kastélya, melyet Pálffy János nádor 771712-ben építtetett. E kastély tele van rendkívüli műizléssel és szakértelemmel összeválogatott műkincsekkel. Már a főlépcsőházban nagybecsű műtárgyak és festmények vannak elhelyezve. Carrarai márványváza, régi japán edények és berakott mívű márványasztalok, remek gobelinek, török zászló, török lófark és Lesczinszky Szaniszló lengyel király s VI. Károly olajfestésű arczképei. A folyosón a Pálffy család 28 tagjának olajfestésű arczképei függenek és számos egyéb olajfestmények között Kupeczky eredeti arczképe. Vannak még itt remek szekrények, japán és egyéb értékes edényekkel, továbbá régi nagybecsű órák. Az ú. n. pompéji terem falszőnyegei ódonszerűen, kézzel vannak festve és a terem stilszerű régi bútorokkal berendezve. Benne két művészi kivitelű, életnagyságú, fekvő női szobor van elhelyezve, melyeket carrarai márványból Tantardini olasz szobrász faragott. Itt van József császár márványszobra és két vert ezüstből készült, embernagyságú görög váza. A gróf háló- és toilette-szobájában 84 régi, eredeti festmény és számos régi bronzszobor foglal helyet. A nagy hálószobában remek roccoco-stilű, I. Napoleon korabeli óriási ágy áll, továbbá remekmívű ékszerszekrény, teknőscsonttal és gyöngyházzal kirakva. E szoba márvány-kandallója ezüsttel van lemezelve és felszerelve. Van itt egy remek szép, régi olvasó-állvány is és két karszék, melyeket Mária Terézia ajándékozott Pálffy Miklós nádornak. Végre nyolcz régi, eredeti nagybecsű festmény. Az u. n. zeneteremben álló zongorát régi, remekbe készült japán selyemterítő födi. E terem falai tele vannak eredeti régi festményekkel és itt van elhelyezve az I. Napoleon ajándékozta empire-stilű falióra is. Az u. n. kék-szalonban rendkívül becses asztalka áll, melyen 11 antik kamea 219 darab brilliánskő közé van foglalva. E teremben gyönyörű bútorok állanak és a falakon régi mesterektől való festmények függnek. Az u. n. tükörszobában ritka becsű vázák, bútorok, órák és festmények vannak elhelyezve. A nyári ebédlő velenczei tükör-csillárokkal van díszítve és vörös bársony-bútorokkal bútorozva. Az u. n. sárga-szalonban nagybecsű japán-szekrények és az ott elhelyezett velenczei csillárok vonják magukra a szakértők figyelmét; az u. n. Mária Terézia-teremben pedig japán-szekrények és állványok és két nagyértékű álló óra. Az u. n. zöldszalonban gyönyörnű régi roccoco-butorok láthatók, és a falakon régi nagybecsű festmények függenek. A 10. számú vendégszoba vörös brokáttal és ugyanilyen bútorral van berendezve. A 11. számú vendégszoba kék falszőnyegű és itt 83 régi eredeti aczélmetszet van a falakon elhelyezve, a szekrények pedig nagyértékű meisseni edényeket rejtenek. Az e szobához tartzó hálószobában 41 régi metszet függ. A 12. számú vendégszoba falai régi, préselt bőrszőnyegekkel vannak bevonva. A 13. számú vendégszoba ablakait valódi brüsszeli csipkefüggönyök díszítik, ugyanígy a 14. számúét is, a hol még egy nagybecsű velenczei tükör vonja magára a figyelmet. A kis lépcsőházban számos metszet és festmény van elhelyezve. A dolgozó-szobában feltünik egy remekmívű óra, porczellánvirágokkal, és egy régi, értékes szekrény. A kápolna-folyosón több ritka becsű régi szekrény, bútor és régi mesterektől való nagyértékű festmények tűnnek szembe. Az oratorium falait vörös selyem faliszőnyeg fedi és itt is régi becses szentképek vannak elhelyezve. Az u. n. hosszú folyosó falai tele vannak régi híres mesterek festményeivel, ezek közt Rubens, Van Dyk, Wouwermann, Guidó Reni stb., stb. A folyosót remek bútorok, japán órák és családi képek ékesítik. A földszinti téli nagy ebédlő falai majolikával vannak kirakva. Itt is életnagyságú, remek márványszobrok állanak, mozgatható talapzatokon, továbbá óriási nagyságú japán cloisonné-vázák, a legnagyobbak, melyeket eddig Európába hoztak. Az u. n. ezüst-kamarában őrzik a nemes gróf nagyszámú és nagybecsű ötvösműveit, melyeket világkörüli utazásaiban nagy műérzékkel vásárolt össze. A községnek nincs temploma, csak temetői kápolnája; a kastélynak is saját díszes kápolnája van. E községbe olvadt be az 1870-es évek végén Apáczakörmösd, mely 1553-ban az óbudai, 1647-ben a pozsonyi apáczáké, 1787-ben pedig már a Pálffyaké volt. Ide tartozik most Alsófáczános és Bodóháza major, Honsziget és Jánosházi major. A községnek van saját postája; távírója és vasúti állomása pedig Szempcz. Papkörmösd, a Feketevíz mellett fekvő kisközség, 53 házzal és 338 róm. kath. vallású tót lakossal. Legelső nyomát 1346-ban találjuk, a mikor a pozsonyi káptalan Streis Marchard pozsonyi polgárt iktatja birtokába. 1540 után elpusztult hely. Az 1553-iki összeírásban már a pozsonyi káptalan birtokaként szerepel 3 portával. Újabbkori birtokosai a Pálffyak. Csak kápolna van a községben és ez 1899-ben épült. Postája Királyfa, távírója és vasúti állomása Szempcz.

Magyar Katolikus Lexikon

Királyfa, v. Pozsony vm. (Králová pri Senci, Szl.): búcsújáró hely a Fájdalmas (Könnyező) Anya tiszteletére a volt esztergomi, majd nagyszombati főegyházmegyében, Egyházfa filiája. - Búcsúja IX. 15. A 19. sz. végén különösen a szomszédos falvakból (Apáca, Körmösd, Papkörmösd) jöttek zarándokok. A temetőkpna 60x45 cm-es, fára festett kegyképe ismeretlen németalföldi művész műve a 16. sz. elejéről: Máriát és a halott Krisztust angyalok hordozzák virágfüzérek és bőségszaruk közepette. Előképváltozatai Rogier van der Weyden és Willem Key munkáiban találhatók. Kultusztörténeti jelentőségű másolata található Pozsony Szentháromság-tp-ában az 1760-as évekből. - A hagyomány úgy tudja, hogy a képet egy ref. katona 3 darabra vágta, de a hívek összeragasztották. Bécs 1683-as tör. ostromakor és a Thököly-felkelés idején a Pálffy-kastély kpnájába vitték, ahol 1683. VIII. 14: a várat őrző katonák szeme láttára könnyezett. Ekkor →Bécsújhelyre, a jezsuita tp-ba, majd a szegyh. főoltárára vitték, ~n Franz Anton Palko 1760 k. festett másolata maradt. B.G. Nedeczky 1739:55. - Jordánszky 1836:147. - Balogh 1872:591. - Vigília 1987:5. sz. (Barna Gábor: A könnyező Mária-képek kegyhelyei Mo-on a XVII-XVIII. sz-ban) - Szilárdfy 1994:15.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Királyfa. Zsigmond király alatt királyi birtok s Mária királynénak itt nyári kastélya állott. 1397-ben Királyfalu néven szerepel Mátyás és András nemesek birtokában. A XVI. század derekán a Serédy-család a földesura, 1647-től a Pálffy grófoké. A XVII. században németes alakban Königseiden-nek és Königsdorf-nak is nevezték. A községbeli Pálffy-kastély (1712) műkincsekkel van tele s több értékes műalkotást, köztük Rubens, Van Dyck, Guido Reni festményt és két Tantardini márványszobrot találni benne. Hozzátartozik Alsófácányos, Alsómajor, Bodóháza, Dunajánosházi telep, Felsőfácányos, Honsziget, Jánosház-puszta, Méhészeti telep. A község területe 2999 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1064. Papkörmösd. Okleveles első emlí tését 1316-ból találjuk s ez időben Streis Marchard pozsonyi német polgár adománybirtoka. A török alatt megsemmisült, majd a XVI. században mint a pozsonyi káptalan jószága szerepel. Később a Pálffyak szerezték meg. A község területe 620 kat.hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 431.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Királyfa kk. galántai járás. Hajdan királyi birtok. Villa Regia néven szerepel. Egykor színmagyar községnek Királyfalu a neve. 1553-ban Serédy Gáspáré, 1647-ben a Pálffyak birtoka s ettől kezdve Königseiden és Königsdorf néven szerepel. Pálffy János nádor 1712-ben kastélyt építtet Királyfán, melyet fényűző pompával rendez be. Területe: 2.999 k. h. Lakosság: 1.064. M.: 154, szl.: 898, n.: 1. Magy. beszél: 284. Vallás szerint: r. k.: 998, réf.: 13, ev.: 50. Fb. I. 3, II. 16, III. 91. Népsűrűség: 61.6. Lakóház: 223. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc. V. á. Szenc. Posta és távbeszélő helyben. Papkörmösd kk., galántai járás. Első nyoma 1346-ban. 1540 körül elpusztult. Üjabbkori birtokosa a Pálfíy család. Területe: 620 k. h. Lakosság: 431. Ebből magy.: 19, szlovák: 409. Magý. beszél: 53. Vallás szerint: r. k.; 427, ev.: 3. Fb. I. O. II. 6, III. 42. Népsűrűség: 120.7. Lakóház: 91. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc. V. á. Szenc és Réte, u. p. és u. t. Királyfa.

Veigl, Svetoslav

1978-2010
Királyfa - élt szlovák ferences szerzetes, katolikus költő.
2010.2.17.
Királyfa - elhunyt
Névelőfordulások
1397
Királyfalu
1773
Kiralyfalva, Königs-Ahrn
1786
Königsaden, Királyfalwa,
1808
Királyfa, Königs-Eiden, Königs-Aden, Králowá,
1863
Királyfa,
1920
Kráľová, Kráľová pri Senci,
1927
Kráľová,
1938
Királyfa,
1945
Kráľová,
1960
Kráľová pri Senci

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Királyfa (Kráľová pri Senci) 326
Telefon: 0245901133
Fax: 0245901209

Honlap: kralovaprisenci.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Šebok Dušan (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Konečný Michal (Független)
Heričová Alena (Független)
Tóthová Dáša (Független)
Tuchscher Ľubomír (KDH)
Smiešková Katarína (KDH)
Daniš Miroslav (SMER-SD)
Podolská Beata (SMER-SD)
Deák Juraj (SMER-SD)
Slávik Martin (SMER-SD)
Független 33% Független 3 képviselö KDH 22% KDH 2 képviselö SMER-SD 44% SMER-SD 4 képviselö 9 képviselö
Királyfai Posta

Kráľová pri Senci 180

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 190

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Királyfa 560

Királyfai Anyakönyvi Hivatal

Királyfa 326

Királyfai Községi Hivatal

Királyfa 326

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 111 8%
szlovákok 1116 82%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 73 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 65 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1365
magyarok 196 15%
szlovákok 1090 83%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 27 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1319
magyarok 67 5%
szlovákok 1297 93%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1399
magyarok 83 6%
szlovákok 1261 92%
romák 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 13 1%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1365
magyarok 54 4%
szlovákok 1313 94%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 8 1%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1395
magyarok 63 4%
szlovákok 1495 93%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 10 1%
németek 6 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 22 1%
összlétszám 1610
magyarok 73 3%
szlovákok 1964 88%
romák 0 0%
ukránok 9 0%
csehek 10 0%
németek 6 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 162 7%
összlétszám 2233
összlétszám 323
magyarok 8 2%
szlovákok 289 89%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 381
magyarok 11 3%
szlovákok 369 97%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 393
magyarok 6 2%
szlovákok 381 97%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1625
Választási részvétel: 41.42 %
Kiadott boríték: 673
Bedobott boríték: 673

Polgármester

Érvényes szavazólap: 554
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šebok Dušan 554 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Konečný Michal 499 Független
Heričová Alena 350 Független
Daniš Miroslav 349 SMER-SD
Podolská Beata 336 SMER-SD
Deák Juraj 310 SMER-SD
Tuchscher Ľubomír 305 KDH
Slávik Martin 277 SMER-SD
Tóthová Dáša 274 Független
Smiešková Katarína 269 KDH

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 55.56% SMER-SD 5 képviselö KDH, SIEŤ 11.11% KDH, SIEŤ 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 44.44% SMER-SD 4 képviselö KDH 22.22% KDH 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1448
Választási részvétel: 20.37 %
Kiadott boríték: 295
Bedobott boríték: 295
Választásra jogosult: 1445
Választási részvétel: 15.02 %
Kiadott boríték: 217
Bedobott boríték: 217
Választásra jogosult: 1 606
Választási részvétel: 29,82 %
Kiadott boríték: 479
Bedobott boríték: 479

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 291
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 465
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Monika Flašíková - Beňová 109 37.46 % SMER - SD
Pavol Frešo 106 36.43 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Daniel Krajcer 27 9.28 % NOVA
Jaroslav Paška 15 5.15 % SNS
Zdenka Beňová 13 4.47 % ĽS Naše Slovensko
Oskar Dobrovodský 12 4.12 % NaS - ns
Karol Ondriáš 4 1.37 % KSS
Rastislav Blaško 4 1.37 % Független
Anton Čulen 1 0.34 % MS
Roman Ruhig 0 0.00 % NP
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 83 38.60% SMER - SD
Milan Ftáčnik 109 23.44 % Független
Ján Mrva 95 20.43 % Független
Rudolf Kusý 66 14.19 % Független
Juraj Droba 65 13.98 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Pavol Frešo 43 9.25 % Független
Daniel Krajcer 43 9.25 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Martin Jakubec 9 1.94 % Független
Jozef Uhler 9 1.94 % Független
Ľubomír Huďo 8 1.72 % Független
Natália Hanulíková 6 1.29 % SZS
Jozef Danko 4 0.86 % Független
Andrej Trnovec 4 0.86 % SĽSAH
Jalal Suleiman 2 0.43 % KSS
Lukáš Parízek 1 0.22 % SNS
Rastislav Blaško 1 0.22 % Független
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 281
Érvényes szavazólap: 460
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Dušan Šebok 166 59.07% SMER - SD
Ladislav Gujber 65 23.13% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 34 12.10% Független
Radoslav Štiglic 16 5.69% SMS
Dušan Šebok 259 56.30% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 74 16.09% Független
Miloš Floch 65 14.13% Független
Ladislav Gujber 36 7.83% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Erika Ďurčová 26 5.65% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 35.82 %
Magyarbél 92 12.72 %
Pozsonysárfő 90 12.45 %
Csataj 67 9.27 %
Dunasápújfalu 50 6.92 %
Nagyborsa 42 5.81 %
Szigetmajor 37 5.12 %
Réte 30 4.15 %
Zonctorony 23 3.18 %
Újvilágmajor 22 3.04 %
Hegysúr 21 2.90 %
Egyházfa 18 2.49 %
Pozsonyboldogfa 10 1.38 %
Dunasápújfalu 76 27.24 %
Magyarbél 38 13.62 %
Pozsonysárfő 31 11.11 %
Királyfa 26 9.32 %
Csataj 22 7.89 %
Réte 22 7.89 %
Hegysúr 12 4.30 %
Nagyborsa 10 3.58 %
Zonctorony 10 3.58 %
Szigetmajor 8 2.87 %
Egyházfa 7 2.51 %
Pozsonyboldogfa 4 1.43 %
Újvilágmajor 2 0.72 %
Dunasápújfalu 227 19.42 %
Hegysúr 216 18.48 %
Magyarbél 167 14.29 %
Réte 156 13.34 %
Zonctorony 141 12.06 %
Egyházfa 125 10.69 %
Pozsonyboldogfa 94 8.04 %
Pozsonysárfő 85 7.27 %
Nagyborsa 59 5.05 %
Csataj 58 4.96 %
Királyfa 36 3.08 %
Szigetmajor 16 1.37 %
Újvilágmajor 2 0.17 %
Királyfa 65 12.36 %
Dunasápújfalu 47 8.94 %
Magyarbél 41 7.79 %
Pozsonysárfő 40 7.60 %
Csataj 32 6.08 %
Nagyborsa 20 3.80 %
Réte 17 3.23 %
Hegysúr 14 2.66 %
Zonctorony 14 2.66 %
Egyházfa 10 1.90 %
Pozsonyboldogfa 7 1.33 %
Szigetmajor 5 0.95 %
Újvilágmajor 1 0.19 %
Magyarbél 116 17.16 %
Dunasápújfalu 109 16.12 %
Pozsonysárfő 107 15.83 %
Királyfa 74 10.95 %
Csataj 61 9.02 %
Réte 44 6.51 %
Nagyborsa 38 5.62 %
Zonctorony 34 5.03 %
Egyházfa 19 2.81 %
Hegysúr 17 2.51 %
Szigetmajor 14 2.07 %
Pozsonyboldogfa 13 1.92 %
Újvilágmajor 3 0.44 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
275 28.03%
KDH
232 23.65%
SNS
221 22.53%
KSČ
122 12.44%
DS
41 4.18%
SZ
37 3.77%
Együttélés-MKDM
15 1.53%
SSL
10 1.02%
SPV
9 0.92%
DÚRS
7 0.71%
SD
7 0.71%
Egyéb
5 0.51%
Érvényes szavazatok 981
HZDS
454 50.73%
SDĽ
89 9.94%
SNS
80 8.94%
KDH
68 7.60%
SKDH
38 4.25%
KSS
27 3.02%
SZS
23 2.57%
SLS
21 2.35%
ODÚ
19 2.12%
DS-ODS
18 2.01%
SDSS
18 2.01%
SZ
16 1.79%
Együttélés-MKDM
10 1.12%
SPI
5 0.56%
HSS
4 0.45%
Egyéb
5 0.56%
Érvényes szavazatok 895
HZDS-RSS
409 50.49%
SNS
73 9.01%
SP-VOĽBA
63 7.78%
KDH
60 7.41%
KSS
47 5.80%
36 4.44%
KSÚ
35 4.32%
ZRS
31 3.83%
MK
17 2.10%
DS
13 1.60%
SPK
10 1.23%
NS
9 1.11%
HZPCS
6 0.74%
Egyéb
1 0.12%
Érvényes szavazatok 810
HZDS
353 37.96%
SDK
231 24.84%
SDĽ
113 12.15%
SNS
84 9.03%
SOP
56 6.02%
KSS
50 5.38%
MKP
17 1.83%
ZRS
6 0.65%
NSK
6 0.65%
SLS
5 0.54%
NEI
4 0.43%
Egyéb
5 0.54%
Érvényes szavazatok 930
HZDS
231 28.14%
SDKU
138 16.81%
KSS
91 11.08%
SMER
91 11.08%
KDH
58 7.06%
ANO
46 5.60%
HZD
43 5.24%
SNS
41 4.99%
MKP
33 4.02%
PSNS
16 1.95%
SZS
10 1.22%
SDA
8 0.97%
Egyéb
15 1.83%
Érvényes szavazatok 821
SMER
159 24.13%
SDKU DS
155 23.52%
ĽS HZDS
91 13.81%
SNS
73 11.08%
KDH
53 8.04%
KSS
39 5.92%
SF
29 4.40%
MKP
26 3.95%
NADEJ
12 1.82%
ANO
7 1.06%
HZD
7 1.06%
SLNKO
3 0.46%
Egyéb
5 0.76%
Érvényes szavazatok 659
SMER
236 29.43%
SDKU DS
173 21.57%
SaS
114 14.21%
KDH
67 8.35%
SNS
67 8.35%
ĽS HZDS
53 6.61%
Most-Híd
37 4.61%
SDĽ
20 2.49%
KSS
16 2.00%
Únia
4 0.50%
Paliho Kapurkova
4 0.50%
MKP
3 0.37%
Egyéb
8 1.00%
Érvényes szavazatok 802
SMER SD
312 36.92%
OĽaNO
125 14.79%
SDKU DS
78 9.23%
SaS
63 7.46%
KDH
60 7.10%
SNS
47 5.56%
Most-Híd
45 5.33%
NaS ns
18 2.13%
Zmena zdola DU
17 2.01%
99 Percent
16 1.89%
ĽS HZDS
11 1.30%
SSS NM
10 1.18%
LSNS
6 0.71%
SZ
6 0.71%
KSS
5 0.59%
SF
5 0.59%
Obyčajní ľudia
5 0.59%
PaS
5 0.59%
MKP
5 0.59%
Egyéb
6 0.71%
Érvényes szavazatok 845
SMER SD
249 24.22%
SaS
174 16.93%
OĽANO-NOVA
149 14.49%
SNS
101 9.82%
SME RODINA
98 9.53%
LSNS
67 6.52%
Most-Híd
63 6.13%
#SIEŤ
48 4.67%
KDH
35 3.40%
KSS
9 0.88%
SKOK!
9 0.88%
SZS
7 0.68%
TIP
5 0.49%
SDKU DS
5 0.49%
MKP
4 0.39%
Egyéb
5 0.49%
Érvényes szavazatok 1028
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések