SK
KS
.....

Izdobabeszter

Község

címer zászló
283 35% magyar 1910
21 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sady nad Torysou
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Alsó-rét, Alsó-rétek (Nižné lúky), Beszter (Byster), Csató (Čatov), Csetanka (Četanky, Ortáš), Dedovský les, Felső-rét (Izdoba), Felső-rét (Beszter, Vyšné lúky), Holubí breh, Hroznový vrch, Irtás, Izdoba (Zdoba), Jedzina, Kanyapka (Bystrý potok), (Káptalanmajor), Kenderföld, Keringő (Keringov), Kishegy, Kispataki-föld, Kosené lúky, Margita-hegy, Messzelátó-hegy (Rozhladná), Nagyhegy (Veľká hora), Nagyföld, Na pánskom, Ortáš (Četanky), Panská hora, Partiföld, (Pázsit rét), Pod vinice, Prosniská, Pukanc (Pukanec), Rakattya (Krátke), Rákhegy, Sedenec, Sztránya (Stráne), Téglaégető és malom megett, (Templom mellett), Tri honce, Uradalmi-erdő (Panský les), Úrbéri-legelő (Urbárske pasienky)
Koordináták:
48.70743561, 21.34553146
Terület:
8,45 km2
Rang:
község
Népesség:
1957
Tszf. magasság:
204 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04441
Település kód:
521965
Szervezeti azonosító:
324680
Adóazonosító:
2021244984

Izdobabeszter a Kassai-medence keleti peremén, a Tarca völgyében, Kassától 8 km-re keletre, 204 méteres (határa 183-352 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik. A község központja a Tarca bal (keleti) partján, a Kanyapka-patak (Bystrý potok) mentén fekvő Beszter (204 m), tőle 1 km-re nyugatra, a Tarca jobb partján található Izdoba (190 m) településrész. Területének nagy részét az Alsó-Tarca-dombság (részben tölgy-, gyertyán- és bükkerdővel, részben gyümölcsöskertekkel borított) nyugati oldala foglalja el, sík területeket a Tarca mentén találunk. Keleti (Ósvával közös) határán magasodik a Mogyorós-hegy (Orechový les, 343 m) és a Messzelátó-hegy (Rozhľadná, 341 m), Izdobabeszter és Lengyelfalva határán találjuk a község legmagasabb pontját, a Margita-hegyet (352 m). 2010-ben területének 38,8 százalékát szántóföld (328 ha), 35,5 százalékát erdő (300 ha), 6 – 6 százalékát kert és gyümölcsös (51 – 51 ha), 7,2 százalékát beépített terület (61 ha), 3,1 százalékát pedig rét és legelő foglalta el (26 ha). A községben kimagaslóan nagy a gyümölcsösök aránya. Külterületi lakott helye nincs, a Besztertől 1 km-re északra fekvő egykori Káptalanmajor a 20. század második felében egybeépült Beszterrel. Izdobától nyugatra, Kassaújfalu, Izdobabeszter és Abaszéplak hármashatáránál kis hétvégi házas övezet található. A községet az Izdobán és Beszteren is áthaladó 3410-es út köti össze Kassával és Ósván (5,5 km) keresztül Györkével (8,5 km), Besztert a 3321-es út köti össze dél felé Lengyelfalvával (2 km), észak felé pedig egy számozatlan mellékút vezet Kassaolcsvárra (3 km). Északról Kassaolcsvár, keletről Ósva, délről Lengyelfalva községekkel, nyugatról pedig Abaszéplak és Kassaújfalu kassai városrészekkel határos. Északi határa 1938-1945 között államhatárt alkotott Magyarország és Csehszlovákia (1939 után Szlovákia) között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1964-ben jött létre Izdoba és Beszter egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartoztak. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartoztak, 1938-1945 között pedig mindkét községet visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 8,45 km²-es (2011) területe két kataszteri területre oszlik: Izdoba (1,56 km²) és Beszter (6,89 km²).

Népesség

Izdobabeszter népessége 2011-ben 1805 fő volt, melynek 93,5 %-a volt szlovák, 1,1 %-a pedig magyar (20 fő) nemzetiségű, 4,7 %-a nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban a lakosság egyhatoda (16,5 %) tartozott a roma etnikumhoz, 2011-ben a lakosság 8,6 %-a roma anyanyelvű volt. 2011-ben a lakosság 53,5 százaléka élt Izdoba (966 fő), 46,5 százaléka pedig Beszter (839 fő) településrészeken. A történelmi szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község településrészei közül Izdoba már a 19. század végén is túlnyomórészt szlovák lakosságú volt, Beszter viszont vegyes szlovák-magyar lakosságú, ahol a magyar anyanyelvűek 1880-ban a lakosság 30,3 %-át, 1910-ben már 60,8 %-át tették ki. Beszteren a csehszlovák hatalomátvétel után, 1921-ben is a lakosság relatív többsége (48,6 %) magyar nemzetiségű volt, ez az arány 1930-ra 17,5 %-ra esett vissza, a 20. század második felében pedig a kettős identitás megszűnésével és az asszimilációval töredékére csökkent. Napjainkban Izdobabeszteren csak szórványmagyarság él: a magyar nemzetiségűek száma 1991-2011 között 26 főről (1,8 %) 20 főre (1,1 %) csökkent. 2011-ben a lakosság 43,0 %-a római katolikus, 19,4 %-a görög katolikus, 13,1 %-a református, 5,8 %-a pedig felekezeten kívüli volt, csaknem egyhatoda (15,1 %) pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. Izdoba 1921-ben római katolikus többségű volt (64,9 %), a lakosság egyharmada görög katolikus vallású (33,7 %) volt. Beszteren 1880-ban még csaknem megegyezett a római katolikusok és a reformátusok aránya (38,5 % - 38,3 %), 1921-re már itt is is a római katolikusok kerültek többsége (46,5 % - 37,8 %). A görög katolikusok aránya ugyanebben az időszakban 21,0 százalékról 13,6 %-ra esett vissza Beszteren. Izdoba és Beszter együttes népessége 1880-1941 között 44,7 százalékkal 725 főről 1049 főre emelkedett, különösen Izdoba növelte ebben az időszakban lakosságszámát (csaknem duplájára, 273 főről 502 főre), míg Beszter csak egyötödével (452 főről 547 főre). Az egyesített község népessége alapítása óta folyamatosan gyarapszik (elsősorban a Kassáról történő beköltözés révén) 1970-2017 között 59,8 százalékkal (1227 főről 1961 főre) nőtt a lakosság száma (különösen 1991-2001 között – 14,4 % – volt gyors a növekedés üteme). A község népsűrűsége (2011-ben 232 fő/km²) a járási átlag háromszorosa.

Történelem

Izdoba első írásos említése 1337-ből „Zdoba” alakban szerepel, 1410-ből ismert „Ozdoba” névváltozata is. Neve szláv személynévi eredetű, a 14. században az abaszéplaki bencés uradalom birtoka volt. 1427-ben 17 porta adózott a faluban. A 16. században Serédy Gáspár birtokában volt, majd 1562-ben a nagyszombati jezsuiták kezébe került. 1598-ban tíz porta volt a faluban. A 18. század elejére csaknem elnéptelenedett falut (1715-ben 2, 1720-ban pedig 1 lakott portája volt) görög katolikus vallású ruszinokkal telepítették újra, akik később elszlovákosodtak. 1773-ban hozták létre görög katolikus plébániáját, majd 1805-re felépült temploma is. 1773-ban „Zeloba” néven említik. 1828-ban 33 háza és 282 lakosa volt. A 19. században fő birtokosa az esztergomi érsekség volt. 1851-ben 291 lakosának többsége még görög katolikus vallású volt (56,3 %), 1880-ra azonban már a római katolikusok kerültek többségbe (56,4 %), a görög katolikusok aránya 38,8 %-ra esett vissza. 1880-ban 273, 1890-ben 332, 1900-ban 363, 1910-ben pedig 368 lakosa volt. Hivatalos nevét 1905-ben Zdobáról Izdobára módosították. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járáshoz tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 424, 1930-ban 459 lakosa volt. 1938-ban az első bécsi döntés az új magyar-csehszlovák (1939-től magyar-szlovák) határt a község északi határánál húzta meg, ezzel visszacsatolva Izdobát Magyarországhoz (1945-ig). 1938-ban 81 háza és 482 lakosa, 1941-ben 502 lakosa volt. 1960 után határának 40 százalékát elveszítette, egyes határrészeit (Bagoly, Telek, Kenderföld, Polyan, Felsőhegy) Abaszéplak községhez (1976-tól Kassa városrésze) csatolták, ugyanakkor Kassaújfalu határának kisebb része (Rákhegy) Izdobához került. 1964-ben Sady nad Torysou néven egyesítették Beszterrel. Beszter első írásos említését 1332/35-ben Bester néven találjuk, később Beztheer (1337), Beystra (1396), Peyster (1397), Beztther (1427), illetve Beszther (1630) alakban említik az okiratok. Neve magyar személynévi eredetű (a Bestur személynévből). A középkorban a széplaki apátság birtoka volt, a Sáros felé vezető fontos kereskedelmi úton feküdt. 1332-ben már templomos hely volt. Később német telepesek is érkeztek a községbe. 1427-ben 20 portája adózott. A 16. században lakossága református hitre tért. 1553-ban öt, 1598-ban huszonhat porta volt a faluban. A 18. század elején csaknem elnéptelenedett, 1715-ben négy, 1720-ban nyolc portája volt. Később részben görög katolikus ruszinokkal és római katolikus szlovákokkal telepítették újra, de magyar többségét a 19. század második feléig megőrizte. 1720-ben 8 lakott portája volt. 1746-ban 104 lakosa volt, felnőtt lakói közül 37 volt református, 25 görög katolikus és 6 római katolikus vallású. 1765-ben felépült Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma (a falu Felsőolcsvár leányegyháza volt), ezt követte a református templom 1827-ben. 1828-ban 61 háza és 454 lakosa volt. Már a 19. században híres volt gyümölcstermesztéséről (főleg cseresznyéskertjeiről, melyeket már Fényes Elek is említ monográfiájában). Lakossága földműveléssel és erdőgazdálkodással is foglalkozott. A 19. században fő földesura a Szent István-szeminárium volt. 1851-ben 400 lakosának relatív többsége (45 % - 180 fő) még református vallású volt, 1880-ra a reformátusok és a római katolikusok aránya már megegyezett (173-174 fő). 1880-ban 452, 1890-ben 444, 1900-ban 425, 1910-ben pedig 446 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járáshoz tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 471, 1930-ban 504 lakosa volt. 1922-ben a magyar nyelvű oktatást megszüntették a községben. 1938-ban az első bécsi döntés az új magyar-csehszlovák (1939-től magyar-szlovák) határt a község északi határánál húzta meg, ezzel visszacsatolva Besztert Magyarországhoz (1945-ig). 1938-ban 97 háza és 537 lakosa, 1941-ben 547 lakosa volt. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét 1950-ben alapították. 1964-ben Izdobával egyesítették Sady nad Torysou néven. 1964-ben Izdobát és Besztert Sady nad Torysou néven egyesítették. Az új község hivatalos szlovák nevét mesterségesen alkották meg (tulajdonképpeni jelentése „Tarca menti kertek”), azt a Beszter határában található gyümölcsöskertek után kapta. Izdoba és Beszter belterülete egyaránt jelentősen bővült a 20. század második felében – Izdoba történelmi magjától délre, nyugatra és keletre is új utcák (az egykori Templom mellett és Pázsit-rét dűlők beépítésével) létesültek, az 1950-ben még egyutcás Beszter belterülete több, mint duplájára nőtt; elsősorban a kassaolcsvári és a lengyelfalvai út mentén terjeszkedett, magába olvasztva az egykori Káptalanmajort, beépítve a Kishegy dűlőt. Az egyesített Izdobabeszter községnek 1970-ben 1227, 1980-ban 1302, 1991-ben pedig 1437 lakosa volt. A Kassához közel eső község már a rendszerváltás előtt is dinamikusan növelte népességét, az 1990-es évektől a szuburbanizáció révén tovább gyorsult a növekedés üteme (az 1980-as években 135, az 1990-es években 207, a 2010-es években 161 fővel gyarapodott Izdobabeszter lakossága). A község címerét és zászlaját (előbbit elődközségeinek 18. századi pecsétjei alapján) 2000-ben fogadták el. 2001-ben 1644, 2011-ben 1805, 2017-ben pedig 1961 lakosa volt. 2010-ben a Tarca árvize súlyos károkat okozott a községben.

Mai jelentősége

A gyümölcstermesztéséről híres községben teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola és két óvoda (egy-egy Izdoba és Beszter településrészeken) működik. Beszter Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1765-ben épült barokk stílusban egy régi gótikus templom helyén. Beszter református temploma klasszicista stílusban épült 1827-ben. Izdoba Szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelt görög katolikus temploma 1805-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BESZTER. Bisztar. Magyar, és tót falu Abauj Vármegyében, birtokosa a’ SZENT ISTVÁN nevezetét viselő Kispapság, lakosai katolikusok, minden javakkal megáldotta a’ természet, ’s vagyonnyait Kassának szomszédságában lévén jól eladhattya, első Osztálybéli. ZDOBA. Falu Abaúj Várm. határjának 2/3 része nem igen termékeny.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Beszter, (Bisztár), magyar-tót falu, Abauj vgyében, Kassához 1 1/2 órányira: 149 r. kath., 50 g. kath., 21 evang., 180 ref. lak. Ref. és kath. templom. Lakosai sok gyümölcsöt, különösen hires cseresznyét termesztenek. F. u. a Sz.-István seminariuma. Zdoba, Abauj v. orosz f. a Tarcza jobb partján, ut. p. Kassához 1 órányira: 102 r. kath., 164 g. kath., 22 evang., 3 ref. lak. Görög kath. sz. egyház. F. u. a Sz. István seminariuma.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Keletre, a Kassai-hegy túloldalán, a Tárcza mellett következő kisközségek fekszenek: Zdoba, 39 házzal, 332 tótajku lakossal. Postája és távirója: Kassa. (...) Beszter, 71 házzal, 444 magyar és tót lakossal.

Helységnévtár

Beszter (Bisztár) rk. 174 Felsö-Olcsvár, gk. 95 Zdoba, ág. 4 — REF. 173 Tiszáninnen, izr. 6 Rozgony. Zdoba, rk. 154 Széplak, GK. 106 Eperjes, ág. 4 Kassai tót egyház, ref. 5 Beszter, izr. 4 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Beszter. Kétségkívül ősi település, de a tatár, majd a török alatt teljesen megsemmisült. Az 1715. évi összeírás az elnéptelenedett falvak között sorolja fel. Hozzátartozik Majorpuszta. A község területe 1197 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 537. Izdoba. Azelőtt Zdoba. Eredete és története ismeretlen. A község területe 455 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 482.

Peres Imre

1953.1.2.
Beszter - megszületett
Bögellő - egyházi szolgálatot végzett
Padány - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1773
Zeloba, Zelebo
1773
Beszter, Bisstar
1786
Beszter, Bisstar
1786
Zelebo
1808
Beszter, Bystar
1808
Zdoba
1863
Zdoba
1863
Beszter
1907
Izdoba
1920
Zdoba
1920
Byster
1938
Beszter
1938
Izdoba
1945
Byster
1945
Zdoba
1964
Sady nad Torysou

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Sady nad Torysou, Byster) 189
Telefon: 0556854130
Fax: 0557296538

Honlap: sadynadtorysou.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Tomková Iveta (Független)

Képviselő-testület:
Hertneki František (Független)
Bittó Peter (Független)
Valčišová Melánia (Független)
Konrádyová Silvia (Független)
Béreš Zoltán (Független)
Čiernik Matúš (Független)
Tomková Iveta (Független)
Toščáková Mária (Független)
Független 100% Független 8 képviselö 8 képviselö
Izdobai Posta

Sady nad Torysou 189

Alapiskola

Zdoba 162

Óvoda

Byster 191

Óvoda

Zdoba 162

Izdobai Községi Hivatal

Sady nad Torysou, Byster 189

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 150 21%
szlovákok 537 74%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 34 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 725
magyarok 283 35%
szlovákok 502 62%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 814
magyarok 232 26%
szlovákok 583 65%
ruszinok 42 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 38 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 895
magyarok 26 2%
szlovákok 1370 95%
ruszinok 1 0%
romák 35 2%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1437
magyarok 21 1%
szlovákok 1576 96%
ruszinok 0 0%
romák 21 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 20 1%
összlétszám 1644
magyarok 20 1%
szlovákok 1687 93%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 84 5%
összlétszám 1805
magyarok 21 1%
szlovákok 1763 90%
ruszinok 5 0%
romák 11 1%
ukránok 6 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 149 8%
összlétszám 1964
összlétszám 452
magyarok 137 30%
szlovákok 293 65%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 13 5%
szlovákok 244 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 368
magyarok 12 3%
szlovákok 343 93%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 446
magyarok 271 61%
szlovákok 159 36%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 424
magyarok 3 1%
szlovákok 373 88%
ruszinok 42 10%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 471
magyarok 229 49%
szlovákok 210 45%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 7%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1530
Választási részvétel: 57.45 %
Kiadott boríték: 879
Bedobott boríték: 879

Polgármester

Érvényes szavazólap: 847
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomková Iveta 401 47.34 % Független
Farkaš Vojtech 283 33.41 % Független
Béreš Stanislav 86 10.15 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SMK-MKP
Hudáková Mária 77 9.09 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hertneki František 217 Független
Bittó Peter 205 Független
Valčišová Melánia 192 Független
Konrádyová Silvia 184 Független
Béreš Zoltán 221 Független
Čiernik Matúš 177 Független
Tomková Iveta 170 Független
Toščáková Mária 123 Független

Képviselők

2014
Független 37.50% Független 3 képviselö DS 12.50% DS 1 képviselö SMER-SD 12.50% SMER-SD 1 képviselö SDKÚ-DS 25.00% SDKÚ-DS 2 képviselö NOVA 12.50% NOVA 1 képviselö 8 képviselö
2018
Független 100.00% Független 8 képviselö 8 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1461
Választási részvétel: 14.10 %
Kiadott boríték: 206
Bedobott boríték: 205
Választásra jogosult: 1461
Választási részvétel: 11.64 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170
Választásra jogosult: 1 520
Választási részvétel: 26,57 %
Kiadott boríték: 404
Bedobott boríték: 404

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 188
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 384
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 78 41.49 % KDS
Zdenko Trebuľa 42 22.34 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 13 6.91 % NOVA
Jaroslav Džunko 10 5.32 % Független
Rastislav Masnyk 10 5.32 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 10 5.32 % KSS
Jozef Holečko 8 4.26 % Független
Vladimír Gürtler 6 3.19 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 6 3.19 % OKS
Marek Ďurán 5 2.66 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 55 32.74% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 171 44.53 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 147 38.28 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 16 4.17 % Független
Jarmila Tkáčová 16 4.17 % SNS
Štefan Surmánek 11 2.86 % ĽSNS
Adam Šepetka 6 1.56 % NAJ
Karol Pataky 5 1.30 % MOST - HÍD, SKOK
Lukáš Sisák 3 0.78 % KSS
Oliver Petrík 3 0.78 % JĽSS
Jaroslav Džunko 3 0.78 % Független
Vladislav Stanko 2 0.52 % Független
Ján Struk 1 0.26 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 191
Érvényes szavazólap: 392
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Dzugas 88 46.07% Független
Slavomír Horváth 54 28.27% SNS
Jozef Konkoly 42 21.99% SMER - SD
Mária Topoľančinová 40 20.94% ĽS-HZDS
Štefan Markovič 31 16.23% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
František Petro 30 15.71% SMER - SD
Dominika Palaščáková 28 14.66% NOVA
Ľubomír Šimko 28 14.66% SMER - SD
Július Beluscák 25 13.09% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Kokarda 24 12.57% Független
Ladislav Vojtko 24 12.57% KSS
Vojtech Staňo 23 12.04% SMER - SD
Monika Bérešová 22 11.52% SZS
Štefan Petrík 21 10.99% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Dulina 20 10.47% Független
Július Grulyo 20 10.47% Független
Michal Rečka 19 9.95% SMER - SD
Miloš Barcal 18 9.42% Független
Ivan Hriczko 17 8.90% Független
Elena Fialková 16 8.38% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Mikloš 16 8.38% KSS
Štefan Laczkó 16 8.38% 7 STATOČNÝCH
Tomáš Suchý 15 7.85% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Anton Medvec 15 7.85% Független
Ladislav Miko 14 7.33% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 14 7.33% SNS
Ján Marton 14 7.33% NOVA
Vladimír Popovič 14 7.33% SMS
Monika Vargová 14 7.33% SNS
Norbert Krušinský 13 6.81% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viliam Bačo 13 6.81% Független
Viktor Sasák 12 6.28% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 12 6.28% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Papáč 12 6.28% KSS
Ján Bačo 11 5.76% SĽS
Imrich Kohút 11 5.76% SĽS
Radoslav Šimko 11 5.76% SNS
Martin Baltes 10 5.24% SĽS
Marián Tóth 10 5.24% SaS
Miroslav Bačenko 10 5.24% Független
Ján Stanislav 10 5.24% SNS
Rastislav Moric 9 4.71% 7 STATOČNÝCH
Ivan Buchla 8 4.19% SNS
Róbert Šándor 8 4.19% Független
Božena Letková 7 3.66% Független
Ľubica Holováčová 7 3.66% SĽS
Elena Majancsíková 6 3.14% SĽS
Františka Kočišová 6 3.14% SĽS
Alexander Bimbo 5 2.62% SRÚS
Jozef Koňa 5 2.62% SĽS
Peter Palaščák 5 2.62% SOĽ
Roman Horváth 4 2.09% SRÚS
Anton Király 4 2.09% SMK-MKP
Ladislav Bartók 4 2.09% Független
Jozef Holečko 4 2.09% Független
István Zachariaš 3 1.57% SMK-MKP
László Iván 3 1.57% SMK-MKP
Marián Kertész 2 1.05% PD
Jozef Tischler 1 0.52% SĽS
Jenő Csoltkó 1 0.52% Független
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Vojtech Farkaš 197 50.26% Független
Peter Derevjaník 135 34.44% SMER-SD
Slavomír Horváth 84 21.43% SNS
Martin Smrčo 65 16.58% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Imrich Bakši 63 16.07% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 61 15.56% ŠKV
Ján Kokarda 56 14.29% Független
František Petro 55 14.03% SMER-SD
Viktor Dulina 55 14.03% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 49 12.50% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jarmila Vaňová 45 11.48% ŠKV
Radoslav Hodor 38 9.69% Független
František Gedra 37 9.44% ĽS Naše Slovensko
Michal Rečka 37 9.44% SMER-SD
Tomáš Kozlai 36 9.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Pavol Bujňák 36 9.18% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ivan Hriczko 33 8.42% ŠKV
Miloš Barcal 31 7.91% Független
Pavol Lehotský 30 7.65% Független
Ondrej Bernát 25 6.38% SMER-SD
Martina Dutková 25 6.38% Független
Marcela Demkeová 23 5.87% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 23 5.87% Független
Martin Baltes 22 5.61% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 22 5.61% Független
Monika Gergelová 21 5.36% SNS
Mária Dulovičová 21 5.36% Független
Július Pelegrin 15 3.83% Független
Jaroslav Pástor 15 3.83% MOST - HÍD
Július Beluscsák 15 3.83% Független
Ladislav Vojtko 13 3.32% KSS
Vlastimil Lakatoš 13 3.32% Független
Mária Lacková 13 3.32% Független
Štefan Hudák 12 3.06% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 12 3.06% SMER-SD
Anetta Strýčková 12 3.06% Független
Slavomír Borovský 11 2.81% DS
Ladislav Andrejanin 10 2.55% ÚSVIT
Július Begala 9 2.30% Független
Jozef Hric 9 2.30% KSS
Gábor Szalay 8 2.04% SMK-MKP
Gabriel Böhm 7 1.79% Független
Alexander Horváth 7 1.79% MOST - HÍD
Anton Király 6 1.53% SMK-MKP
Elena Fialková 6 1.53% MOST - HÍD
Július Grulyo 6 1.53% Független
Peter Seman 5 1.28% KSS
Tamás Iván 5 1.28% SMK-MKP
Alexander Képes 5 1.28% SMK-MKP
Ladislav Bartók 5 1.28% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 4 1.02% ŠANCA
István Zachariaš 4 1.02% SMK-MKP
Jozef Krešák 4 1.02% ŠANCA
Rudolf Varga 4 1.02% VZDOR
Adrianna Gergely Papp 3 0.77% SMK-MKP
Attila Oravecz 3 0.77% MOST - HÍD
Tibor Bráz 3 0.77% Független
Augustín Köteles 3 0.77% NAJ
Ján Horváth 3 0.77% Független
Norbert Krušinský 3 0.77% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 2 0.51% NAJ
Peter Kocai 2 0.51% NAJ
Csaba Káposztás 2 0.51% MKDA-MKDSZ
László Köteles 2 0.51% SMK-MKP
Csaba Simkó 1 0.26% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 45.22 %
Torna 145 9.69 %
Buzita 141 9.42 %
Somodi 111 7.41 %
Makranc 110 7.35 %
Debrőd 109 7.28 %
Csécs 94 6.28 %
Szeszta 73 4.88 %
Jászó 69 4.61 %
Jánok 64 4.28 %
Perény - Hím 63 4.21 %
Komaróc 63 4.21 %
Áj 57 3.81 %
Reste 57 3.81 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.41 %
Tornaújfalu 49 3.27 %
Alsólánc 48 3.21 %
Zsarnó 47 3.14 %
Bódvavendégi 40 2.67 %
Nagyida 40 2.67 %
Péder 40 2.67 %
Abaújszina 33 2.20 %
Pány 22 1.47 %
Mecenzéf 21 1.40 %
Jászómindszent 12 0.80 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Szádelő 12 0.80 %
Kenyhec 11 0.73 %
Miglécnémeti 11 0.73 %
Stósz 7 0.47 %
Kisida 7 0.47 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.27 %
Hernádzsadány 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 62.74 %
Torna 110 21.24 %
Kecer 63 12.16 %
Szepsi 47 9.07 %
Mecenzéf 28 5.41 %
Áj 16 3.09 %
Buzita 14 2.70 %
Jászómindszent 13 2.51 %
Csécs 11 2.12 %
Jászóújfalu 10 1.93 %
Kisida 9 1.74 %
Abaújszakaly 9 1.74 %
Györke 8 1.54 %
Kenyhec 8 1.54 %
Hernádcsány 8 1.54 %
Tornaújfalu 7 1.35 %
Abos 7 1.35 %
Izdobabeszter 7 1.35 %
Abaújszina 6 1.16 %
Stósz 6 1.16 %
Budamér 5 0.97 %
Hernádszentistván 5 0.97 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.97 %
Hernádszokoly 5 0.97 %
Pány 5 0.97 %
Enyicke 5 0.97 %
Benyék 5 0.97 %
Semse 5 0.97 %
Bolyár 5 0.97 %
Hernádzsadány 4 0.77 %
Rozgony 4 0.77 %
Debrőd 4 0.77 %
Koksóbaksa 4 0.77 %
Nagyida 4 0.77 %
Miglécnémeti 4 0.77 %
Zsarnó 4 0.77 %
Alsókemence 4 0.77 %
Lapispatakújtelep 4 0.77 %
Szeszta 3 0.58 %
Hilyó 3 0.58 %
Komaróc 3 0.58 %
Nagyszalánc 3 0.58 %
Alsólánc 3 0.58 %
Patacskő 3 0.58 %
Sároskőszeg 3 0.58 %
Felsőmislye 3 0.58 %
Felsőmecenzéf 3 0.58 %
Szaláncújváros 3 0.58 %
Ránk 3 0.58 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.58 %
Alsómislye 3 0.58 %
Rudnok 3 0.58 %
Baska 3 0.58 %
Perény - Hím 3 0.58 %
Lapispatak 2 0.39 %
Lengyelfalva 2 0.39 %
Makranc 2 0.39 %
Petőszinye 2 0.39 %
Alsóhutka 2 0.39 %
Felsőtőkés 2 0.39 %
Aranyida 2 0.39 %
Királynép 2 0.39 %
Kassamindszent 2 0.39 %
Garbócbogdány 2 0.39 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Alsótőkés 1 0.19 %
Kassaolcsvár 1 0.19 %
Abaújrákos 1 0.19 %
Reste 1 0.19 %
Jánok 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Bódvavendégi 1 0.19 %
Hatkóc 1 0.19 %
Eszkáros 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Szalánchuta 1 0.19 %
Alsócsáj 1 0.19 %
Kelecsenyborda 1 0.19 %
Györgyi 1 0.19 %
Somodi 1 0.19 %
Terebő 1 0.19 %
Abaújnádasd 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Tornahorváti 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőhutka 1 0.19 %
Felsőkemence 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Magyarbőd 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Bátyok 1 0.19 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 38.86 %
Buzita 223 16.96 %
Csécs 84 6.39 %
Perény - Hím 79 6.01 %
Torna 77 5.86 %
Szeszta 77 5.86 %
Reste 67 5.10 %
Makranc 66 5.02 %
Komaróc 55 4.18 %
Debrőd 55 4.18 %
Somodi 53 4.03 %
Alsólánc 51 3.88 %
Nagyida 49 3.73 %
Tornaújfalu 38 2.89 %
Jászó 37 2.81 %
Áj 37 2.81 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.43 %
Zsarnó 31 2.36 %
Péder 30 2.28 %
Abaújszina 29 2.21 %
Jánok 28 2.13 %
Bódvavendégi 25 1.90 %
Mecenzéf 15 1.14 %
Semse 11 0.84 %
Pány 10 0.76 %
Kenyhec 9 0.68 %
Hernádcsány 9 0.68 %
Tornahorváti 8 0.61 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Miglécnémeti 8 0.61 %
Györke 7 0.53 %
Enyicke 6 0.46 %
Kecer 6 0.46 %
Kisida 5 0.38 %
Izdobabeszter 5 0.38 %
Jászómindszent 5 0.38 %
Hernádszentistván 5 0.38 %
Regeteruszka 4 0.30 %
Királynép 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Felsőcsáj 3 0.23 %
Patacskő 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Hatkóc 3 0.23 %
Rozgony 3 0.23 %
Hernádzsadány 3 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.41 %
Jászómindszent 108 9.05 %
Stósz 76 6.37 %
Felsőmecenzéf 50 4.19 %
Szepsi 38 3.18 %
Kisida 36 3.02 %
Hernádcsány 24 2.01 %
Jászó 24 2.01 %
Kassamindszent 24 2.01 %
Jászóújfalu 22 1.84 %
Kassabéla 19 1.59 %
Rozgony 18 1.51 %
Budamér 18 1.51 %
Hernádszokoly 17 1.42 %
Semse 17 1.42 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.26 %
Sároskőszeg 15 1.26 %
Felsőtőkés 14 1.17 %
Kassaolcsvár 14 1.17 %
Csécs 12 1.01 %
Lengyelfalva 12 1.01 %
Torna 12 1.01 %
Izdobabeszter 12 1.01 %
Hernádszentistván 12 1.01 %
Idabukóc 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Lapispatak 11 0.92 %
Koksóbaksa 10 0.84 %
Felsőmislye 9 0.75 %
Alsótőkés 9 0.75 %
Tarcavajkóc 8 0.67 %
Abaújszakaly 8 0.67 %
Tizsite 8 0.67 %
Baska 8 0.67 %
Hatkóc 7 0.59 %
Szalánchuta 7 0.59 %
Enyicke 7 0.59 %
Abaújnádasd 7 0.59 %
Nagyida 7 0.59 %
Abaújszina 7 0.59 %
Hilyó 7 0.59 %
Perény - Hím 7 0.59 %
Magyarbőd 7 0.59 %
Hernádgecse 7 0.59 %
Nagyszalánc 7 0.59 %
Györke 6 0.50 %
Garbócbogdány 6 0.50 %
Makranc 6 0.50 %
Lapispatakújtelep 6 0.50 %
Kelecsenyborda 6 0.50 %
Kecer 6 0.50 %
Királynép 6 0.50 %
Hernádzsadány 6 0.50 %
Rás 5 0.42 %
Pány 5 0.42 %
Rudnok 5 0.42 %
Kisladna 5 0.42 %
Terebő 5 0.42 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.25 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Györgyi 3 0.25 %
Abaújrákos 3 0.25 %
Apátka 3 0.25 %
Jánok 3 0.25 %
Alsómislye 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Benyék 3 0.25 %
Miglécnémeti 3 0.25 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 69.38 %
Buzita 84 11.04 %
Torna 66 8.67 %
Makranc 50 6.57 %
Szeszta 45 5.91 %
Csécs 39 5.12 %
Debrőd 38 4.99 %
Áj 31 4.07 %
Somodi 30 3.94 %
Tornaújfalu 30 3.94 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.68 %
Nagyida 27 3.55 %
Perény - Hím 26 3.42 %
Alsólánc 26 3.42 %
Zsarnó 26 3.42 %
Jánok 26 3.42 %
Reste 23 3.02 %
Péder 22 2.89 %
Jászó 22 2.89 %
Bódvavendégi 21 2.76 %
Rudnok 17 2.23 %
Komaróc 17 2.23 %
Mecenzéf 15 1.97 %
Jászómindszent 13 1.71 %
Hernádcsány 13 1.71 %
Abaújszina 12 1.58 %
Tornahorváti 11 1.45 %
Miglécnémeti 9 1.18 %
Pány 9 1.18 %
Kassamindszent 8 1.05 %
Aranyida 7 0.92 %
Stósz 6 0.79 %
Izdobabeszter 6 0.79 %
Jászóújfalu 6 0.79 %
Györke 6 0.79 %
Rás 6 0.79 %
Enyicke 5 0.66 %
Ránk 5 0.66 %
Lapispatak 4 0.53 %
Patacskő 4 0.53 %
Sároskőszeg 4 0.53 %
Kisida 4 0.53 %
Alsómislye 4 0.53 %
Hernádgecse 4 0.53 %
Koksóbaksa 3 0.39 %
Felsőmecenzéf 3 0.39 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.39 %
Hernádszokoly 3 0.39 %
Szalánchuta 3 0.39 %
Kenyhec 3 0.39 %
Abaújszakaly 3 0.39 %
Garbócbogdány 3 0.39 %
Semse 3 0.39 %
Alsótőkés 3 0.39 %
Szádelő 2 0.26 %
Tarcavajkóc 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Hilyó 2 0.26 %
Magyarbőd 2 0.26 %
Nagyszalánc 2 0.26 %
Kisszalánc 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Budamér 2 0.26 %
Hernádgönyű 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.26 %
Petőszinye 2 0.26 %
Kalsa 2 0.26 %
Felsőtőkés 2 0.26 %
Kisladna 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sárosófalu 1 0.13 %
Ósva 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Tizsite 1 0.13 %
Rozgony 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Felsőmislye 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.29 %
Hernádszentistván 216 10.33 %
Sároskőszeg 164 7.84 %
Hernádszokoly 138 6.60 %
Budamér 79 3.78 %
Rozgony 58 2.77 %
Kassabéla 40 1.91 %
Abos 40 1.91 %
Kassamindszent 39 1.87 %
Kisida 37 1.77 %
Terebő 34 1.63 %
Hernádcsány 30 1.43 %
Enyicke 28 1.34 %
Jászómindszent 28 1.34 %
Királynép 28 1.34 %
Szepsi 26 1.24 %
Tarcavajkóc 25 1.20 %
Koksóbaksa 23 1.10 %
Izdobabeszter 23 1.10 %
Lapispatak 19 0.91 %
Benyék 18 0.86 %
Hernádzsadány 18 0.86 %
Kisladna 18 0.86 %
Felsőmislye 17 0.81 %
Rás 17 0.81 %
Hernádgecse 17 0.81 %
Nagyszalánc 16 0.77 %
Kassaolcsvár 16 0.77 %
Lapispatakújtelep 15 0.72 %
Kenyhec 15 0.72 %
Alsómislye 15 0.72 %
Eszkáros 14 0.67 %
Baska 14 0.67 %
Regeteruszka 14 0.67 %
Alsótőkés 14 0.67 %
Perény - Hím 13 0.62 %
Bölzse 13 0.62 %
Abaújnádasd 13 0.62 %
Csécs 12 0.57 %
Hatkóc 12 0.57 %
Nagyladna 12 0.57 %
Lengyelfalva 12 0.57 %
Aranyida 12 0.57 %
Abaújszina 11 0.53 %
Semse 11 0.53 %
Felsőhutka 11 0.53 %
Mecenzéf 11 0.53 %
Garbócbogdány 10 0.48 %
Kalsa 10 0.48 %
Buzita 10 0.48 %
Jászóújfalu 10 0.48 %
Torna 10 0.48 %
Kecer 10 0.48 %
Magyarbőd 10 0.48 %
Felsőtőkés 10 0.48 %
Györke 10 0.48 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.38 %
Idabukóc 8 0.38 %
Alsókemence 8 0.38 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 27.45 %
Szepsi 178 12.46 %
Csécs 34 2.38 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.24 %
Áj 31 2.17 %
Makranc 29 2.03 %
Somodi 26 1.82 %
Tornaújfalu 25 1.75 %
Jánok 23 1.61 %
Perény - Hím 20 1.40 %
Zsarnó 20 1.40 %
Bódvavendégi 18 1.26 %
Mecenzéf 14 0.98 %
Szeszta 14 0.98 %
Tornahorváti 14 0.98 %
Jászó 12 0.84 %
Buzita 11 0.77 %
Debrőd 11 0.77 %
Kenyhec 11 0.77 %
Nagyida 10 0.70 %
Pány 10 0.70 %
Péder 8 0.56 %
Hernádcsány 6 0.42 %
Rozgony 6 0.42 %
Kisida 5 0.35 %
Hernádgecse 5 0.35 %
Reste 5 0.35 %
Ájfalucska 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Alsólánc 4 0.28 %
Jászóújfalu 4 0.28 %
Lapispatakújtelep 4 0.28 %
Jászómindszent 4 0.28 %
Magyarbőd 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Izdobabeszter 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Komaróc 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Nagyszalánc 3 0.21 %
Abos 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Abaújszina 3 0.21 %
Kassamindszent 3 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 2.67 %
Torna 20 0.90 %
Csécs 12 0.54 %
Jászó 11 0.50 %
Tornaújfalu 10 0.45 %
Rozgony 10 0.45 %
Nagyida 10 0.45 %
Buzita 8 0.36 %
Somodi 8 0.36 %
Makranc 7 0.32 %
Zsarnó 6 0.27 %
Reste 6 0.27 %
Lapispatak 6 0.27 %
Idabukóc 6 0.27 %
Debrőd 5 0.23 %
Jánok 5 0.23 %
Perény - Hím 5 0.23 %
Abaújszina 5 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.18 %
Kassamindszent 4 0.18 %
Alsólánc 4 0.18 %
Tornahorváti 4 0.18 %
Szeszta 4 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Magyarbőd 3 0.14 %
Komaróc 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Kisida 3 0.14 %
Györke 3 0.14 %
Ránk 3 0.14 %
Terebő 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.09 %
Bódvavendégi 2 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.09 %
Hernádcsány 2 0.09 %
Budamér 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Kecer 2 0.09 %
Kenyhec 2 0.09 %
Mecenzéf 2 0.09 %
Abos 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Abaújszakaly 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Jászómindszent 1 0.05 %
Pány 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Királynép 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.65 %
Szepsi 82 12.63 %
Csécs 20 3.08 %
Tornaújfalu 18 2.77 %
Nagyida 17 2.62 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.31 %
Buzita 12 1.85 %
Áj 12 1.85 %
Szeszta 12 1.85 %
Somodi 11 1.69 %
Bódvavendégi 11 1.69 %
Zsarnó 10 1.54 %
Jászó 10 1.54 %
Makranc 10 1.54 %
Mecenzéf 9 1.39 %
Péder 9 1.39 %
Jászómindszent 8 1.23 %
Tornahorváti 8 1.23 %
Perény - Hím 7 1.08 %
Eszkáros 6 0.92 %
Hernádcsány 6 0.92 %
Abaújszina 6 0.92 %
Alsólánc 5 0.77 %
Kassamindszent 5 0.77 %
Reste 5 0.77 %
Jánok 4 0.62 %
Budamér 4 0.62 %
Baska 4 0.62 %
Kenyhec 4 0.62 %
Jászóújfalu 4 0.62 %
Hernádzsadány 4 0.62 %
Debrőd 4 0.62 %
Komaróc 4 0.62 %
Magyarbőd 4 0.62 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.62 %
Hernádszentistván 3 0.46 %
Kecer 3 0.46 %
Abaújnádasd 3 0.46 %
Alsótőkés 3 0.46 %
Enyicke 3 0.46 %
Hernádgönyű 3 0.46 %
Pány 3 0.46 %
Lapispatak 3 0.46 %
Semse 3 0.46 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.15 %
Hernádgecse 1 0.15 %
Bölzse 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.15 %
Lapispatakújtelep 1 0.15 %
Újszállás 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Stósz 1 0.15 %
Balogd 1 0.15 %
Hernádszokoly 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Patacskő 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Hilyó 1 0.15 %
Királynép 1 0.15 %
Ránk 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Kisida 1 0.15 %
Kisladna 1 0.15 %
Szaláncújváros 1 0.15 %
Idabukóc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 10.28 %
Torna 295 9.78 %
Jászó 262 8.69 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.18 %
Mecenzéf 91 3.02 %
Buzita 78 2.59 %
Szeszta 60 1.99 %
Zsarnó 56 1.86 %
Somodi 52 1.72 %
Tornaújfalu 50 1.66 %
Áj 47 1.56 %
Jászóújfalu 38 1.26 %
Debrőd 35 1.16 %
Bódvavendégi 33 1.09 %
Csécs 33 1.09 %
Alsólánc 29 0.96 %
Perény - Hím 28 0.93 %
Jánok 26 0.86 %
Szádelő 24 0.80 %
Abaújszina 23 0.76 %
Komaróc 22 0.73 %
Nagyida 20 0.66 %
Makranc 20 0.66 %
Reste 20 0.66 %
Péder 17 0.56 %
Felsőmecenzéf 14 0.46 %
Tornahorváti 11 0.36 %
Jászómindszent 8 0.27 %
Miglécnémeti 6 0.20 %
Királynép 6 0.20 %
Kenyhec 5 0.17 %
Hernádzsadány 5 0.17 %
Hernádcsány 5 0.17 %
Magyarbőd 4 0.13 %
Abaújszakaly 4 0.13 %
Enyicke 4 0.13 %
Kisida 3 0.10 %
Nagyszalánc 3 0.10 %
Kassamindszent 3 0.10 %
Lapispatakújtelep 2 0.07 %
Ájfalucska 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Rudnok 2 0.07 %
Sároskőszeg 2 0.07 %
Pány 2 0.07 %
Hernádszokoly 2 0.07 %
Lapispatak 2 0.07 %
Abaújnádasd 2 0.07 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.07 %
Tizsite 2 0.07 %
Baska 2 0.07 %
Felsőmislye 2 0.07 %
Bolyár 2 0.07 %
Györke 2 0.07 %
Ránk 1 0.03 %
Kecer 1 0.03 %
Rozgony 1 0.03 %
Kalsa 1 0.03 %
Regeteruszka 1 0.03 %
Izdobabeszter 1 0.03 %
Alsóhutka 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Alsókemence 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Stósz 1 0.03 %
Hernádszentistván 1 0.03 %
Ósva 1 0.03 %
Koksóbaksa 1 0.03 %
Kassabéla 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Patacskő 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Felsőtőkés 1 0.03 %
Kecerlipóc 1 0.03 %
Hernádgönyű 1 0.03 %
Benyék 1 0.03 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 14.60 %
Makranc 115 5.17 %
Csécs 73 3.28 %
Torna 68 3.05 %
Buzita 39 1.75 %
Perény - Hím 36 1.62 %
Tornaújfalu 35 1.57 %
Jánok 30 1.35 %
Pány 26 1.17 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.12 %
Nagyida 23 1.03 %
Mecenzéf 23 1.03 %
Zsarnó 22 0.99 %
Áj 22 0.99 %
Szeszta 20 0.90 %
Györke 19 0.85 %
Komaróc 19 0.85 %
Péder 18 0.81 %
Somodi 17 0.76 %
Jászó 16 0.72 %
Reste 16 0.72 %
Debrőd 15 0.67 %
Kisida 14 0.63 %
Jászómindszent 14 0.63 %
Kenyhec 12 0.54 %
Alsólánc 12 0.54 %
Bódvavendégi 10 0.45 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.40 %
Sároskőszeg 9 0.40 %
Hernádcsány 9 0.40 %
Budamér 8 0.36 %
Rozgony 8 0.36 %
Kassamindszent 8 0.36 %
Hernádszentistván 7 0.31 %
Hernádszokoly 6 0.27 %
Izdobabeszter 6 0.27 %
Semse 6 0.27 %
Tornahorváti 6 0.27 %
Abaújszina 6 0.27 %
Idabukóc 6 0.27 %
Abos 6 0.27 %
Hilyó 6 0.27 %
Jászóújfalu 5 0.22 %
Tarcavajkóc 4 0.18 %
Koksóbaksa 4 0.18 %
Miglécnémeti 4 0.18 %
Bolyár 4 0.18 %
Nagyszalánc 4 0.18 %
Szádelő 4 0.18 %
Abaújnádasd 4 0.18 %
Kassabéla 4 0.18 %
Rás 4 0.18 %
Benyék 4 0.18 %
Hernádgecse 4 0.18 %
Rudnok 4 0.18 %
Stósz 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 3 0.13 %
Kassaolcsvár 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Bölzse 3 0.13 %
Felsőhutka 3 0.13 %
Hernádgönyű 3 0.13 %
Nagyladna 3 0.13 %
Alsótőkés 3 0.13 %
Balogd 2 0.09 %
Királynép 2 0.09 %
Kecer 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Hatkóc 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Felsőtőkés 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Regeteruszka 2 0.09 %
Szaláncújváros 2 0.09 %
Alsócsáj 2 0.09 %
Ránk 2 0.09 %
Modrafalva 2 0.09 %
Bátyok 2 0.09 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Aranyida 1 0.04 %
Hernádzsadány 1 0.04 %
Apátka 1 0.04 %
Baska 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Kisszalánc 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Bunyita 1 0.04 %
Ósvacsákány 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Petőszinye 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Füzérnádaska 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Lapispatak 1 0.04 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.78 %
Rozgony 83 4.76 %
Izdobabeszter 61 3.50 %
Kisida 61 3.50 %
Kassamindszent 53 3.04 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.99 %
Györgyi 51 2.93 %
Hernádcsány 50 2.87 %
Jászómindszent 46 2.64 %
Györke 45 2.58 %
Alsókemence 44 2.53 %
Szepsi 42 2.41 %
Sároskőszeg 42 2.41 %
Kassaolcsvár 41 2.35 %
Regeteruszka 40 2.30 %
Garbócbogdány 39 2.24 %
Budamér 37 2.12 %
Petőszinye 37 2.12 %
Bolyár 36 2.07 %
Mecenzéf 36 2.07 %
Kelecsenyborda 36 2.07 %
Nagyszalánc 33 1.89 %
Benyék 31 1.78 %
Felsőmislye 29 1.66 %
Koksóbaksa 28 1.61 %
Tarcavajkóc 28 1.61 %
Csécs 28 1.61 %
Idabukóc 27 1.55 %
Ránkfüred 27 1.55 %
Lapispatak 27 1.55 %
Kecer 25 1.44 %
Alsótőkés 25 1.44 %
Királynép 25 1.44 %
Felsőcsáj 24 1.38 %
Lengyelfalva 24 1.38 %
Hernádzsadány 24 1.38 %
Rás 23 1.32 %
Hernádszentistván 23 1.32 %
Bátyok 23 1.32 %
Felsőkemence 22 1.26 %
Alsómislye 22 1.26 %
Kassabéla 21 1.21 %
Kalsa 20 1.15 %
Hernádszokoly 20 1.15 %
Füzérnádaska 18 1.03 %
Hernádgecse 18 1.03 %
Baska 18 1.03 %
Semse 17 0.98 %
Ránk 16 0.92 %
Tizsite 16 0.92 %
Torna 15 0.86 %
Abaújszakaly 15 0.86 %
Enyicke 15 0.86 %
Ósvacsákány 15 0.86 %
Aranyida 15 0.86 %
Hilyó 14 0.80 %
Alsóhutka 14 0.80 %
Abaújnádasd 14 0.80 %
Kenyhec 14 0.80 %
Jászó 14 0.80 %
Ósva 14 0.80 %
Abaújszina 13 0.75 %
Jászóújfalu 13 0.75 %
Abaújrákos 13 0.75 %
Abaújharaszti 12 0.69 %
Pány 12 0.69 %
Stósz 12 0.69 %
Szaláncújváros 12 0.69 %
Szeszta 11 0.63 %
Lapispatakújtelep 11 0.63 %
Somodi 11 0.63 %
Abos 11 0.63 %
Kecerlipóc 10 0.57 %
Felsőhutka 10 0.57 %
Terebő 10 0.57 %
Eszkáros 10 0.57 %
Sárosófalu 10 0.57 %
Balogd 9 0.52 %
Hernádgönyű 9 0.52 %
Bölzse 9 0.52 %
Alsócsáj 8 0.46 %
Szalánchuta 8 0.46 %
Perény - Hím 7 0.40 %
Nagyida 7 0.40 %
Makranc 6 0.34 %
Rudnok 6 0.34 %
Felsőtőkés 6 0.34 %
Nagyladna 5 0.29 %
Péder 5 0.29 %
Áj 5 0.29 %
Komaróc 5 0.29 %
Buzita 5 0.29 %
Újszállás 5 0.29 %
Modrafalva 4 0.23 %
Jánok 4 0.23 %
Bódvavendégi 4 0.23 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.23 %
Zsarnó 4 0.23 %
Hatkóc 4 0.23 %
Bunyita 3 0.17 %
Apátka 3 0.17 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Reste 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 14.29 %
Somodi 42 3.06 %
Kecer 28 2.04 %
Mecenzéf 22 1.60 %
Jászómindszent 16 1.17 %
Nagyida 14 1.02 %
Magyarbőd 13 0.95 %
Jászóújfalu 13 0.95 %
Torna 12 0.87 %
Csécs 10 0.73 %
Hernádcsány 8 0.58 %
Buzita 8 0.58 %
Szepsi 8 0.58 %
Kisida 8 0.58 %
Stósz 7 0.51 %
Patacskő 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Felsőmecenzéf 4 0.29 %
Györke 4 0.29 %
Kassamindszent 4 0.29 %
Abaújszakaly 4 0.29 %
Kenyhec 4 0.29 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Hilyó 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Rudnok 3 0.22 %
Regeteruszka 3 0.22 %
Budamér 3 0.22 %
Terebő 3 0.22 %
Szeszta 3 0.22 %
Tarcavajkóc 3 0.22 %
Hernádszokoly 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Hernádgecse 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Györgyi 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Ósvacsákány 2 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.15 %
Kelecsenyborda 2 0.15 %
Garbócbogdány 2 0.15 %
Izdobabeszter 2 0.15 %
Pány 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Perény - Hím 2 0.15 %
Lapispatak 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Idabukóc 1 0.07 %
Makranc 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Hernádgönyű 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Enyicke 1 0.07 %
Ránkfüred 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.36 %
Rozgony 63 3.11 %
Hernádcsány 61 3.01 %
Jászómindszent 59 2.92 %
Kassamindszent 46 2.27 %
Mecenzéf 42 2.08 %
Izdobabeszter 37 1.83 %
Magyarbőd 35 1.73 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.73 %
Kisida 33 1.63 %
Nagyida 31 1.53 %
Györke 27 1.33 %
Enyicke 27 1.33 %
Hernádgecse 26 1.28 %
Jászó 26 1.28 %
Hernádzsadány 25 1.24 %
Kassaolcsvár 23 1.14 %
Csécs 23 1.14 %
Sároskőszeg 22 1.09 %
Hernádszentistván 22 1.09 %
Koksóbaksa 22 1.09 %
Lapispatak 21 1.04 %
Tarcavajkóc 21 1.04 %
Budamér 20 0.99 %
Nagyszalánc 20 0.99 %
Regeteruszka 19 0.94 %
Somodi 19 0.94 %
Királynép 19 0.94 %
Felsőmislye 19 0.94 %
Makranc 19 0.94 %
Felsőmecenzéf 19 0.94 %
Hernádszokoly 17 0.84 %
Alsómislye 17 0.84 %
Lengyelfalva 17 0.84 %
Baska 16 0.79 %
Semse 16 0.79 %
Abaújnádasd 15 0.74 %
Kecer 14 0.69 %
Stósz 14 0.69 %
Garbócbogdány 14 0.69 %
Idabukóc 14 0.69 %
Abaújszakaly 14 0.69 %
Torna 13 0.64 %
Kassabéla 13 0.64 %
Tizsite 12 0.59 %
Györgyi 12 0.59 %
Bölzse 12 0.59 %
Eszkáros 12 0.59 %
Kisladna 12 0.59 %
Pány 12 0.59 %
Füzérnádaska 11 0.54 %
Alsóhutka 11 0.54 %
Kenyhec 11 0.54 %
Perény - Hím 11 0.54 %
Petőszinye 10 0.49 %
Alsókemence 10 0.49 %
Benyék 10 0.49 %
Abaújszina 10 0.49 %
Szeszta 9 0.44 %
Hilyó 9 0.44 %
Jászóújfalu 9 0.44 %
Lapispatakújtelep 9 0.44 %
Felsőhutka 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Ósva 9 0.44 %
Bolyár 8 0.40 %
Alsótőkés 8 0.40 %
Aranyida 8 0.40 %
Zsarnó 8 0.40 %
Alsócsáj 7 0.35 %
Rudnok 7 0.35 %
Kelecsenyborda 7 0.35 %
Bátyok 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Abos 7 0.35 %
Jánok 6 0.30 %
Kalsa 6 0.30 %
Balogd 6 0.30 %
Nagyladna 6 0.30 %
Rás 6 0.30 %
Bódvavendégi 6 0.30 %
Ósvacsákány 6 0.30 %
Kecerlipóc 6 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.25 %
Terebő 5 0.25 %
Buzita 4 0.20 %
Felsőtőkés 4 0.20 %
Ránk 4 0.20 %
Komaróc 4 0.20 %
Felsőkemence 4 0.20 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 27.69 %
Lapispatak 242 19.15 %
Budamér 158 12.50 %
Mecenzéf 114 9.02 %
Hernádcsány 106 8.39 %
Lapispatakújtelep 98 7.75 %
Koksóbaksa 86 6.80 %
Družstevná pri Hornáde 80 6.33 %
Nagyszalánc 77 6.09 %
Királynép 76 6.01 %
Abaújnádasd 76 6.01 %
Kecer 74 5.85 %
Stósz 74 5.85 %
Kisida 74 5.85 %
Rozgony 69 5.46 %
Kalsa 68 5.38 %
Szepsi 58 4.59 %
Izdobabeszter 55 4.35 %
Jászóújfalu 53 4.19 %
Lengyelfalva 50 3.96 %
Szaláncújváros 48 3.80 %
Hernádgecse 47 3.72 %
Jászómindszent 46 3.64 %
Sároskőszeg 46 3.64 %
Hernádszentistván 46 3.64 %
Magyarbőd 44 3.48 %
Regeteruszka 42 3.32 %
Enyicke 40 3.16 %
Benyék 36 2.85 %
Tizsite 35 2.77 %
Abaújszina 34 2.69 %
Bolyár 32 2.53 %
Alsókemence 31 2.45 %
Tarcavajkóc 31 2.45 %
Kelecsenyborda 30 2.37 %
Alsóhutka 29 2.29 %
Hernádgönyű 29 2.29 %
Kassamindszent 28 2.22 %
Sárosófalu 26 2.06 %
Petőszinye 26 2.06 %
Hernádszokoly 26 2.06 %
Újszállás 25 1.98 %
Semse 25 1.98 %
Györke 24 1.90 %
Kassaolcsvár 21 1.66 %
Abaújharaszti 21 1.66 %
Felsőkemence 21 1.66 %
Balogd 21 1.66 %
Garbócbogdány 20 1.58 %
Ósvacsákány 20 1.58 %
Ósva 20 1.58 %
Felsőmecenzéf 20 1.58 %
Abaújrákos 18 1.42 %
Rudnok 18 1.42 %
Hernádzsadány 18 1.42 %
Kassabéla 17 1.34 %
Szalánchuta 17 1.34 %
Györgyi 17 1.34 %
Alsótőkés 16 1.27 %
Felsőmislye 16 1.27 %
Csécs 15 1.19 %
Bunyita 14 1.11 %
Modrafalva 14 1.11 %
Bölzse 14 1.11 %
Torna 14 1.11 %
Alsómislye 14 1.11 %
Eszkáros 13 1.03 %
Baska 13 1.03 %
Bátyok 13 1.03 %
Abos 13 1.03 %
Kecerlipóc 12 0.95 %
Perény - Hím 12 0.95 %
Nagyida 12 0.95 %
Makranc 12 0.95 %
Alsócsáj 12 0.95 %
Felsőcsáj 11 0.87 %
Füzérnádaska 11 0.87 %
Pány 11 0.87 %
Rás 11 0.87 %
Hatkóc 11 0.87 %
Patacskő 11 0.87 %
Kenyhec 10 0.79 %
Aranyida 10 0.79 %
Hilyó 10 0.79 %
Kisszalánc 9 0.71 %
Idabukóc 9 0.71 %
Ránkfüred 9 0.71 %
Ránk 9 0.71 %
Terebő 9 0.71 %
Felsőhutka 7 0.55 %
Felsőtőkés 7 0.55 %
Zsarnó 7 0.55 %
Somodi 5 0.40 %
Reste 3 0.24 %
Jánok 3 0.24 %
Ájfalucska 3 0.24 %
Nagyladna 3 0.24 %
Buzita 3 0.24 %
Bocsárd 2 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.16 %
Péder 2 0.16 %
Bódvavendégi 2 0.16 %
Komaróc 2 0.16 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Szeszta 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Miglécnémeti 1 0.08 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 42.60 %
Jászómindszent 94 13.26 %
Szepsi 75 10.58 %
Stósz 68 9.59 %
Felsőmecenzéf 59 8.32 %
Jászó 40 5.64 %
Kisida 40 5.64 %
Hernádcsány 21 2.96 %
Rozgony 19 2.68 %
Makranc 18 2.54 %
Kassamindszent 17 2.40 %
Torna 16 2.26 %
Lengyelfalva 15 2.12 %
Rudnok 15 2.12 %
Hatkóc 15 2.12 %
Hernádszokoly 14 1.97 %
Királynép 11 1.55 %
Aranyida 11 1.55 %
Koksóbaksa 11 1.55 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.55 %
Jászóújfalu 10 1.41 %
Perény - Hím 9 1.27 %
Pány 9 1.27 %
Idabukóc 9 1.27 %
Garbócbogdány 8 1.13 %
Semse 8 1.13 %
Hernádszentistván 8 1.13 %
Nagyszalánc 8 1.13 %
Magyarbőd 8 1.13 %
Kassaolcsvár 8 1.13 %
Jánok 8 1.13 %
Izdobabeszter 7 0.99 %
Csécs 7 0.99 %
Felsőtőkés 7 0.99 %
Abaújszina 6 0.85 %
Kenyhec 6 0.85 %
Nagyida 6 0.85 %
Györke 6 0.85 %
Abaújszakaly 6 0.85 %
Benyék 6 0.85 %
Sároskőszeg 6 0.85 %
Felsőhutka 6 0.85 %
Abaújnádasd 5 0.71 %
Tarcavajkóc 5 0.71 %
Abos 5 0.71 %
Györgyi 5 0.71 %
Felsőmislye 5 0.71 %
Alsótőkés 5 0.71 %
Budamér 4 0.56 %
Rás 4 0.56 %
Kecerlipóc 4 0.56 %
Kecer 4 0.56 %
Kassabéla 4 0.56 %
Miglécnémeti 4 0.56 %
Buzita 4 0.56 %
Apátka 4 0.56 %
Zsarnó 3 0.42 %
Hernádzsadány 3 0.42 %
Bolyár 3 0.42 %
Enyicke 3 0.42 %
Hernádgönyű 3 0.42 %
Lapispatak 3 0.42 %
Lapispatakújtelep 3 0.42 %
Alsócsáj 3 0.42 %
Szaláncújváros 3 0.42 %
Baska 3 0.42 %
Alsóhutka 3 0.42 %
Somodi 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Hilyó 2 0.28 %
Sárosófalu 2 0.28 %
Ájfalucska 2 0.28 %
Tornaújfalu 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Tornahorváti 2 0.28 %
Nagyladna 2 0.28 %
Petőszinye 2 0.28 %
Kisladna 2 0.28 %
Szalánchuta 2 0.28 %
Patacskő 2 0.28 %
Újszállás 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújharaszti 2 0.28 %
Kalsa 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Abaújrákos 1 0.14 %
Péder 1 0.14 %
Ósva 1 0.14 %
Alsólánc 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Komaróc 1 0.14 %
Bocsárd 1 0.14 %
Felsőkemence 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Felsőcsáj 1