SK
VK
.....

Ipolyvarbó

Község

címer zászló
652 98% magyar 1910
232 71% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolyvarbó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vrbovka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Új erdőszél felett, Varbói-hegy
Koordináták:
48.09028244, 19.40807724
Terület:
10,60 km2
Rang:
község
Népesség:
348
Tszf. magasság:
151 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99131
Település kód:
516538
Szervezeti azonosító:
319686
Adóazonosító:
2021243312

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistáj keleti részén fekszik, az Ipoly jobb partján, Őrhalommal szemben, Balassagyarmattól 19 km-re keletre, Bussától 18 km-re délnyugatra. Ipolyvarbó zsákfalu, a Zsély-Bussa mellékútról Ipolykérnél elágazó, 3 km-es mellékúton közelíthető meg. A 1,5 km-re fekvő Őrhalom felé gyalogos-kerékpáros Ipoly-híd teremt összeköttetést. Maga a falu 150 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, határa dombvidék, mely 260 méteres magasságot ér el (Varbói-hegy) a községhatár északi részén. Területének mintegy felét erdő borítja. Nyugatról Erdőmeg, északnyugatról Zsély, keletről Erdőmeg, délnyugatról rövid szakaszon Patvarc, délről pedig Hugyag és Őrhalom községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt is alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja. Nyugati határa Nógrád és Hont megyék történelmi határát képezi.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásakor az Ipolyon túlra eső területeit elveszítette (37 ha), határa így 3,5 %-al csökkent (10,60 km²-re), mely 1920 óta nem változott.

Népesség

1910-ben 663, 1921-ben 631, 1938-ban 609, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A község a 20. század folyamán népességének csaknem felét elveszítette, 1991-2011 között népessége 23,3 %-al csökkent (473 főről 363-ra). A lakosság többsége (83,7 %) ma is magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között másfélszesére nőtt (9,5 %-ról 15,2 %-ra). A lakosság túlnyomó többsége (95,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

A helység első írásos említése 1327-ből való. A 14. század elején Varbóy Márton fia, Mihály tulajdona volt, akit a király megfosztott jogaitól, mert Csák Máté oldalára állt. A község birtokosai az évszázadok során gyakran váltakoztak. A Varbóyak után Szécsényi Tamás vajda, a Kakas család, majd az óbudai Kalmár Péter a helység ura, őutánuk pedig a Losonczyak és a Forgáchok birtokolták a falut. A török hódoltság idején a település a nógrádi szandzsákhoz tartozott. Akkor a község még más helyen, a mai Kisvarbód nevű dűlőben terült el. Azt azonban a török teljesen elpusztította. A 18. század végén az egyik legrégibb múltú és legkiterjedtebb magyar nemesi nemzetség, a Szentiványiak egyik ága telepedett le Varbón, Szentiványi Ferenc, az egykori főispán, királyi ítélőmester és országbíró teremtette meg példátlan szorgalmával, kitartásával a család ezen ága gazdasági, erkölcsi felemelkedésének lehetőségét. A nagy politikai pályát befutó Szentiványi Ferenc matuzsálemi kort élt meg. 93 évesen halt meg Ipolyvarbón 1823-ban, de még életében, 1789-ben megépíttette a falu egytornyos késő barokk templomát. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. 1919 tavaszán a magyar Vörös Hadsereg rövid időre sikeresen visszafoglalta a falut az 1919. március 4.-én bevonult cseh megszállóktól. 1938 és 1945 között újra Magyarország része volt. 1949-ben alakult meg földműves szövetkezete, 1950-ben pedig újraindult a magyar nyelvű oktatás. Ipolyvarbó az esztergomi egyházmegyéhez tartozott egészen addig, míg létre nem jött a nagyszombati egyházmegye. A plébánia a nógrádi foesperesség, kékkői esperesi kerületének része volt. Nagyon régi plébánia, már a pápai tizedszedők számadásaiban is szerepel 1332-ben Pázmány Péter összeírásában "Felső, Közép- és Alsó-Varbó" néven szerepel. 1713-tól vannak vezetve a plébániai anyakönyvek. A falu lakosai szinte kivétel nélkül római katolikus vallásúak. Templomát a Szentháromság tiszteletére Szentiványi Ferenc 1789-ben a saját költségén emeltette. A falu híres népviseletéről, melyet Ipolyvarbón kívül Őrhalomban és Hugyagon is hordanak. Az ötvenes évekig még az egész falu viseletben járt, csak aztán kezdtek "kivetkőzni" a fiatalabbak. Néhány idős asszony még ma is ebbe öltözik. Érdekes, szép főkötőjével az egyik legszebb nógrádi magyar népviseletnek számít.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda (Mikszáth Kálmán Alapiskola) működik. Mindenszenteknek szentelt római katolikus templomát Szentiványi Ferenc országbíró és királyi ítélőmester építtette 1789-ben, akit itt is temettek el.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VARBÓ. Magyar falu Nógrád Várm. földes Urai Gr. Forgách, és Szent-Iványi Uraságok; lakosai katolikusok, fekszik Terjéhez nem meszsze, határja közép termékenységű, réttye, legelője, és egyéb vagyonnyai is meglehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Varbó, Nógrád m. szép fekvésü magyar falu, 667 kath., 12 evang. lakja. Kat. paroch. templom; ékesiti ezen helységet néhei Szentiványi Ferencnek az Ipoly parton dombon álló gyönyörü kastélya, egy szép kerttel együtt. Van jó földje, rétje, erdeje, és szőlője. F. u. Szentiványi. Ut. post. Balassa-Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen Nagy- és Kis-Kért látjuk az Ipoly túlsó partján, valamint a gyönyörű fekvésű Varbó helységet, hol egykori birtokosa, Szent-Iványi Ferencz országbíró († 1823) utódainak kastélyai fehérlenek ki kertjeik zöld lombos fái közűl.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolyvarbó. (Azelőtt csak Varbó.) Az Ipoly mellett fekvő magyar kisközség 111 házzal és 609, róm, kath. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Őrhalom. A XIV. század elején Varbóy Márton fia Mihály birtoka, ki Csák Mátéhoz pártolván, Károly király megfosztotta javaitól éa azokat 1327-ben Szécsényi Tamás vajdának adta. 1416-ban a Kazai Kakas családot iktatták be e helység birtokába. 1461-1486-ban a 57szécsényi uradalomhoz tartozott. 1486-ban Óbudai Kalmár Péter vette zálogba Gúthi Országh Lászlótól. 1548-ban a Lossonczy család volt az ura. 1562-63-ban a török hódoltsághoz tartozott és az akkori török kincstári számadáskönyvekben Farkas-Varbók néven fordul elő, a nógrádi szandzsákhoz tartozó községként, mely Durák török tiszt hűbérbirtoka volt. 1598-ban Forgách Zsigmond volt a földesura. 1715-ben nyolcz magyar és három tót, 1720-ban 11 magyar és nyolcz tót háztartást vettek itt fel az összeírók. 1770-ben, az úrbéri rendezés alkalmával, Szent-Ivány Ferencz, gróf Forgách Zsigmond és Miklós, a XIX. század első felében Szent-Ivány Ferencz, Sáros vármegye főispánja, majd kassai kerületi biztos és később országbíró, volt a helység földesura, a ki itt is halt meg 1823 április 15-én, 93 éves korában. Jelenleg Szabó N. János és gróf Forgách József örökösei a nagyobb birtokosai. A helységben lévő két kúriát a Szent-Ivány család építtette. Az egyik jelenleg Szabó N. Jánosé, a másik Dióssy Aladárné szül. báró Maasburg Bertáé. A határban az egyik dülőt Kisvarbódnak nevezik. Hajdan itt feküdt a község, mely a török hódoltság alatt pusztult el. A róm. kath. plebánia 1332-ben már fennállott. A templomot Szent-Ivány Ferencz építtette 1798-ban. E községhez tartoznak: Bikamáj, Borház, Erdőalatti (azelőtt Forgách-puszta) és Patak puszták.

Magyar Katolikus Lexikon

Ipolyvarbó, v. Nógrád vm. (Vrbovka, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. kékkői esp. ker-ében. - Tp-át 1332 e. Szentháromság tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1748-tól. Anyanyelve 1880: m., 1910: m. Filiái 1917: Hugyag, Ipolykér, Őrhalom, Szécsénykovácsi. - Lakói 1910: 643 r.k., 1 g.k., 15 ev., 4 izr., össz. 663; 1991: össz. 473, m. 423 (89,43%); 2001: össz. 439, m. 366 (83,37%). ** Némethy 1894:307. - Gerecze II:546. - Schem. Strig. 1917:22.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolyvarbó. Keletkezési ideje ismeretlen, de a XIV. században már a Varbóy-nemzetség birtokában jegyezték fel. Varbóy Mihály Csák Máté mellé áll s ezért a király jószágaitól megfosztja s javait Szécsényi Tamás vajdának adományozza. A XV. században a Kazai Kakas-család nyer rá királyi adományt. 1548-ban a Lossonczy-család tulajdonában találjuk. A török alatt Farkas-Varbók néven tartották nyilván s Durák aga hűbérbirtoka. A török eltakarodása után Forgách Zsigmond (1598) szerezte meg. Későbbi birtokosok még itt a Szent-Ivány- és gróf Forgách-családok. Határában, a mai Kisvarbód dülő helyén egykor önálló község virult, de a török alatt elpusztult. Plébániája 1332-ben már fennállott. Hozzátartozik még Szabópuszta. A község területe 1842 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 609.

Z. Urbán Aladár

1946.5.22.
Felsőzellő - megszületett
Ipolyvarbó - tanított 1968-tól az ipolyvarbói alapiskola tanára.
Névelőfordulások
1327
Vrbou
1416
Warbok
1456
Warbow
1773
Varbo, Werbowok,
1786
Warbó,
1808
Varbó, Warbow, Wrbowek,
1863
Várbó,
1907
Ipolyvarbó,
1920
Vrbovka, Varbov,
1927
Vrbovka, Varbó,
1938
Ipolyvarbó,
1945
Vrbovka, Varbó,
1948
Vrbovka
1994
Ipolyvarbó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolyvarbó (Vrbovka) 56
Telefon: 0474881116
Fax: 0474881116

Honlap: vrbovka.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Fagyas Marcel (MKDA-MKDSZ)

Képviselő-testület:
Fagyaš Csaba (MKDA-MKDSZ)
Kováčová Bernardína (MKDA-MKDSZ)
Fábián Valéria (SMK-MKP)
Györgyiková Silvia (SMK-MKP)
Černík Tibor (SMK-MKP)
MKDA-MKDSZ 40% MKDA-MKDSZ 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Ipolyvarbói Posta

Ipolyvarbó 56

Ipoly-völgy mikrorégió önkormányzati társulás

Ipolyvarbó 56

Ipolyvarbói Római Katolikus Plébániahivatal

Ipolyvarbó

Mikszáth Kálmán Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Ipolyvarbó 53

Ipolyvarbói Anyakönyvi Hivatal

Ipolyvarbó 56

Ipolyvarbói Községi Hivatal

Ipolyvarbó 56

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 497 95%
szlovákok 4 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 522
magyarok 652 98%
szlovákok 7 1%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 663
magyarok 593 94%
szlovákok 29 5%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 631
magyarok 423 89%
szlovákok 45 10%
németek 0 0%
lengyelek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 473
magyarok 366 83%
szlovákok 62 14%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 3%
összlétszám 439
magyarok 304 84%
szlovákok 55 15%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 363
magyarok 232 71%
szlovákok 90 27%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 2%
összlétszám 329
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 309
Választási részvétel: 69.26 %
Kiadott boríték: 214
Bedobott boríték: 214

Polgármester

Érvényes szavazólap: 208
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fagyas Marcel 138 66.35 % MKDA-MKDSZ
Dánóci Jaroslav 70 33.65 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fábián Valéria 112 SMK-MKP
Fagyaš Csaba 106 MKDA-MKDSZ
Györgyiková Silvia 100 SMK-MKP
Kováčová Bernardína 99 MKDA-MKDSZ
Černík Tibor 94 SMK-MKP

Képviselők

2014
MKDA-MKDSZ 40.00% MKDA-MKDSZ 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MKDA-MKDSZ 40.00% MKDA-MKDSZ 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 313
Választási részvétel: 33.87 %
Kiadott boríték: 106
Bedobott boríték: 106
Választásra jogosult: 313
Választási részvétel: 21.41 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67
Választásra jogosult: 316
Választási részvétel: 33,86 %
Kiadott boríték: 107
Bedobott boríték: 107

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 101
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 87
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 73 72.28 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 21 20.79 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 3 2.97 % Független
Marian Kotleba 2 1.98 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 2 1.98 % ASV
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Marian Kotleba 2 2.99% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 34 39.08 % Független
Marian Kotleba 17 19.54 % ĽSNS
Igor Kašper 8 9.20 % Független
Jozef Šimko 8 9.20 % Független
Milan Urbáni 5 5.75 % SMS
Vojtech Kökény 4 4.60 % SRK
Martin Klus 3 3.45 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 2 2.30 % NAS
Viliam Baňák 2 2.30 % JĽSS
Martin Juhaniak 2 2.30 % Független
Stanislav Mičev 1 1.15 % Független
Ivan Saktor 1 1.15 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Lőrincz 79 75.24% Független
László Jámbor 71 67.62% SMK-MKP
Jozef Filip 37 35.24% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Attila Baki 26 24.76% MOST - HÍD
Darina Antolíková 19 18.10% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ondrej Kollár 18 17.14% SMER - SD, KDH
Mirko Trojčák 13 12.38% KDH, SMER - SD
Richárd Hamerlik 8 7.62% SMS
Jaroslav Zauška 3 2.86% SMER - SD, KDH
Václav Hájevský 1 0.95% Független
Bohuslav Beňo 1 0.95% OKS
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Backo 0 0.00% SNS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
László Jámbor 48 46.60% SMK-MKP
Ladislav Balík 43 41.75% SMK-MKP
Marcel Fagyas 37 35.92% MKDA-MKDSZ
Anikó Korčoková 28 27.18% SMK-MKP
Darina Antolíková 18 17.48% ŠANCA
Ondrej Kollár 17 16.50% SMER-SD
Mirko Trojčák 16 15.53% SMER-SD
Jaroslav Filip 13 12.62% SMER-SD
Erika Kušická 9 8.74% MOST - HÍD
Michal Györgyík 8 7.77% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 7 6.80% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Mária Košíková 6 5.83% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Krahulec 6 5.83% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 4 3.88% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 4 3.88% MOST - HÍD
Peter Šalko 2 1.94% Független
Michaela Činčurová 1 0.97% SNS
Jaroslav Dudáš 1 0.97% ĽS Naše Slovensko
Dana Havrilová 1 0.97% Független
Ľuboslav Dobrocký 1 0.97% ŠANCA
Nicolas Dobrocký 1 0.97% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 0 0.00% Független
Ladislav Nozdrovický 0 0.00% Független
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 10.48 %
Ipolynyék 120 9.18 %
Nagycsalomja 65 4.97 %
Ipolykeszi 57 4.36 %
Lukanénye 53 4.06 %
Csáb 43 3.29 %
Nagykürtös 40 3.06 %
Inám 38 2.91 %
Kóvár 34 2.60 %
Ipolyvarbó 28 2.14 %
Ipolynagyfalu 28 2.14 %
Ipolyszécsényke 26 1.99 %
Kelenye 22 1.68 %
Kőkeszi 21 1.61 %
Apátújfalu 20 1.53 %
Bussa 19 1.45 %
Terbegec 19 1.45 %
Ipolyhídvég 18 1.38 %
Zsély 17 1.30 %
Óvár 15 1.15 %
Leszenye 9 0.69 %
Dacsókeszi 6 0.46 %
Szelény 5 0.38 %
Csalár 5 0.38 %
Magasmajtény 5 0.38 %
Galábocs 4 0.31 %
Felsőzellő 4 0.31 %
Kiscsalomja 4 0.31 %
Tótgyarmat 3 0.23 %
Kékkő 3 0.23 %
Ipolyharaszti 3 0.23 %
Kislibercse 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Kiskürtös 2 0.15 %
Ebeck 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Paróca 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Bátorfalu 1 0.08 %
Szécsénykovácsi 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 53.90 %
Mikszáthfalva 149 18.17 %
Ebeck 70 8.54 %
Kürtösújfalu 69 8.41 %
Kékkő 63 7.68 %
Zsély 51 6.22 %
Alsópalojta 39 4.76 %
Kiskürtös 30 3.66 %
Középpalojta 20 2.44 %
Nógrádszentpéter 18 2.20 %
Magasmajtény 15 1.83 %
Érújfalu 15 1.83 %
Erdőszelestény 15 1.83 %
Bereklak 15 1.83 %
Bussa 13 1.59 %
Alsózellő 10 1.22 %
Dacsólam 10 1.22 %
Csalár 9 1.10 %
Lukanénye 9 1.10 %
Nagyhalom 9 1.10 %
Leszenye 8 0.98 %
Kishalom 8 0.98 %
Dacsókeszi 8 0.98 %
Felsőpalojta 8 0.98 %
Alsósztregova 7 0.85 %
Bátorfalu 7 0.85 %
Csáb 7 0.85 %
Nógrádszenna 6 0.73 %
Felsőesztergály 6 0.73 %
Ipolynyék 6 0.73 %
Ipolykér 6 0.73 %
Alsóesztergály 6 0.73 %
Száraznyírjes 6 0.73 %
Tótgyarmat 5 0.61 %
Paróca 5 0.61 %
Felsősztregova 5 0.61 %
Apátújfalu 4 0.49 %
Szécsénykovácsi 4 0.49 %
Apafalva 3 0.37 %
Kóvár 3 0.37 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Szelény 3 0.37 %
Kiscsalomja 3 0.37 %
Sirak 3 0.37 %
Kelenye 3 0.37 %
Gyürki 2 0.24 %
Szuhány 2 0.24 %
Felsőzellő 2 0.24 %
Óvár 2 0.24 %
Kislibercse 2 0.24 %
Zobor 2 0.24 %
Galábocs 2 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.24 %
Nagylám 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Hartyán 1 0.12 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Tótkisfalu 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolybalog 1 0.12 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 14.49 %
Nagykürtös 169 10.60 %
Magasmajtény 85 5.33 %
Apátújfalu 79 4.96 %
Ipolynyék 78 4.89 %
Csáb 69 4.33 %
Leszenye 64 4.02 %
Zsély 43 2.70 %
Bátorfalu 37 2.32 %
Óvár 27 1.69 %
Tótgyarmat 27 1.69 %
Kékkő 26 1.63 %
Bussa 24 1.51 %
Nagycsalomja 24 1.51 %
Ipolybalog 24 1.51 %
Szécsénykovácsi 23 1.44 %
Dacsókeszi 22 1.38 %
Kőkeszi 22 1.38 %
Inám 21 1.32 %
Ipolyharaszti 21 1.32 %
Bereklak 20 1.25 %
Középpalojta 18 1.13 %
Ipolyvarbó 18 1.13 %
Erdőszelestény 18 1.13 %
Csall 17 1.07 %
Nógrádszentpéter 16 1.00 %
Alsósztregova 16 1.00 %
Szelény 15 0.94 %
Ipolykeszi 14 0.88 %
Felsőzellő 13 0.82 %
Terbegec 13 0.82 %
Kiscsalomja 13 0.82 %
Kóvár 13 0.82 %
Sirak 12 0.75 %
Borosznok 12 0.75 %
Kiskürtös 11 0.69 %
Tótkisfalu 11 0.69 %
Ebeck 11 0.69 %
Szuhány 11 0.69 %
Ipolynagyfalu 10 0.63 %
Ipolykér 10 0.63 %
Kishalom 9 0.56 %
Kürtösújfalu 8 0.50 %
Gyürki 8 0.50 %
Alsózellő 8 0.50 %
Alsópalojta 7 0.44 %
Csalár 6 0.38 %
Nógrádszenna 6 0.38 %
Dacsólam 6 0.38 %
Érújfalu 5 0.31 %
Süllye 5 0.31 %
Nagyhalom 5 0.31 %
Felsősztregova 5 0.31 %
Apafalva 5 0.31 %
Felsőesztergály 5 0.31 %
Ipolyhídvég 4 0.25 %
Tótkelecsény 4 0.25 %
Galábocs 4 0.25 %
Mikszáthfalva 4 0.25 %
Kislibercse 4 0.25 %
Rárósmulyad 4 0.25 %
Kelenye 3 0.19 %
Hartyán 3 0.19 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 15.27 %
Nagykürtös 228 10.95 %
Magasmajtény 105 5.04 %
Óvár 76 3.65 %
Lukanénye 71 3.41 %
Ipolybalog 70 3.36 %
Ipolykér 69 3.31 %
Kékkő 50 2.40 %
Inám 43 2.07 %
Csalár 42 2.02 %
Ipolyhídvég 39 1.87 %
Bussa 34 1.63 %
Ipolykeszi 30 1.44 %
Kőkeszi 26 1.25 %
Csall 25 1.20 %
Csáb 23 1.10 %
Szécsénykovácsi 21 1.01 %
Nagycsalomja 20 0.96 %
Alsópalojta 20 0.96 %
Nógrádszentpéter 18 0.86 %
Ipolynagyfalu 17 0.82 %
Leszenye 16 0.77 %
Zsély 14 0.67 %
Erdőszelestény 14 0.67 %
Dacsókeszi 13 0.62 %
Ipolyharaszti 13 0.62 %
Bátorfalu 11 0.53 %
Gyürki 11 0.53 %
Ebeck 11 0.53 %
Kishalom 10 0.48 %
Bereklak 10 0.48 %
Alsósztregova 10 0.48 %
Szelény 9 0.43 %
Ipolyvarbó 9 0.43 %
Tótkisfalu 9 0.43 %
Apátújfalu 8 0.38 %
Kóvár 7 0.34 %
Felsőzellő 7 0.34 %
Kelenye 7 0.34 %
Terbegec 7 0.34 %
Mikszáthfalva 6 0.29 %
Felsőesztergály 6 0.29 %
Galábocs 5 0.24 %
Sirak 5 0.24 %
Tótgyarmat 5 0.24 %
Középpalojta 5 0.24 %
Apafalva 5 0.24 %
Kiskürtös 4 0.19 %
Kürtösújfalu 4 0.19 %
Rárósmulyad 4 0.19 %
Szuhány 4 0.19 %
Nagyhalom 3 0.14 %
Zobor 3 0.14 %
Ipolyszécsényke 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Nógrádszenna 3 0.14 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Alsóesztergály 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Veres 2 0.10 %
Hartyán 2 0.10 %
Dacsólam 2 0.10 %
Kislibercse 2 0.10 %
Nagylám 2 0.10 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Kiscsalomja 1 0.05 %
Tótkelecsény 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Borosznok 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 61.68 %
Kékkő 70 8.79 %
Magasmajtény 34 4.27 %
Zsély 31 3.89 %
Kiskürtös 31 3.89 %
Nógrádszentpéter 30 3.77 %
Bussa 19 2.39 %
Mikszáthfalva 18 2.26 %
Felsőzellő 14 1.76 %
Ipolynyék 14 1.76 %
Lukanénye 13 1.63 %
Leszenye 13 1.63 %
Alsózellő 12 1.51 %
Alsópalojta 12 1.51 %
Alsósztregova 11 1.38 %
Bereklak 11 1.38 %
Érújfalu 11 1.38 %
Alsóesztergály 11 1.38 %
Felsőesztergály 11 1.38 %
Szécsénykovácsi 10 1.26 %
Dacsólam 8 1.01 %
Nagyhalom 8 1.01 %
Csalár 8 1.01 %
Ipolyvarbó 7 0.88 %
Csáb 7 0.88 %
Kishalom 7 0.88 %
Tótkisfalu 7 0.88 %
Kürtösújfalu 7 0.88 %
Ebeck 7 0.88 %
Kiscsalomja 7 0.88 %
Szelény 6 0.75 %
Hartyán 6 0.75 %
Középpalojta 6 0.75 %
Tótkelecsény 5 0.63 %
Nagycsalomja 5 0.63 %
Kőkeszi 5 0.63 %
Szuhány 5 0.63 %
Terbegec 4 0.50 %
Csall 4 0.50 %
Apátújfalu 4 0.50 %
Ipolykér 4 0.50 %
Kislibercse 4 0.50 %
Erdőszelestény 4 0.50 %
Ipolybalog 4 0.50 %
Száraznyírjes 4 0.50 %
Dacsókeszi 4 0.50 %
Sirak 3 0.38 %
Óvár 3 0.38 %
Galábocs 3 0.38 %
Ipolyszécsényke 3 0.38 %
Bátorfalu 3 0.38 %
Zobor 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Tótgyarmat 2 0.25 %
Felsősztregova 2 0.25 %
Felsőpalojta 2 0.25 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Kóvár 1 0.13 %
Ipolynagyfalu 1 0.13 %
Nógrádszenna 1 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 40.73 %
Kékkő 56 4.76 %
Zsély 50 4.25 %
Lukanénye 43 3.66 %
Alsópalojta 41 3.49 %
Mikszáthfalva 36 3.06 %
Erdőszelestény 31 2.64 %
Érújfalu 30 2.55 %
Kiskürtös 30 2.55 %
Nógrádszentpéter 28 2.38 %
Alsósztregova 28 2.38 %
Középpalojta 23 1.96 %
Dacsókeszi 23 1.96 %
Ebeck 22 1.87 %
Bereklak 22 1.87 %
Bussa 21 1.79 %
Alsózellő 21 1.79 %
Kőkeszi 21 1.79 %
Csáb 20 1.70 %
Apátújfalu 19 1.62 %
Kürtösújfalu 17 1.45 %
Tótgyarmat 16 1.36 %
Nógrádszenna 15 1.28 %
Ipolynyék 14 1.19 %
Felsőzellő 14 1.19 %
Leszenye 14 1.19 %
Csalár 13 1.11 %
Kiscsalomja 13 1.11 %
Nagycsalomja 12 1.02 %
Alsóesztergály 11 0.94 %
Kislibercse 11 0.94 %
Felsőesztergály 11 0.94 %
Hartyán 10 0.85 %
Inám 10 0.85 %
Tótkisfalu 10 0.85 %
Szelény 10 0.85 %
Magasmajtény 10 0.85 %
Nagylám 9 0.77 %
Szécsénykovácsi 9 0.77 %
Szuhány 8 0.68 %
Felsőpalojta 7 0.60 %
Dacsólam 7 0.60 %
Apafalva 7 0.60 %
Bátorfalu 6 0.51 %
Sirak 6 0.51 %
Ipolynagyfalu 6 0.51 %
Nagyhalom 6 0.51 %
Ipolyhídvég 5 0.43 %
Tótkelecsény 5 0.43 %
Gyürki 5 0.43 %
Csall 5 0.43 %
Óvár 5 0.43 %
Ipolykér 5 0.43 %
Terbegec 5 0.43 %
Kishalom 5 0.43 %
Kelenye 5 0.43 %
Galábocs 4 0.34 %
Paróca 4 0.34 %
Ipolyharaszti 4 0.34 %
Süllye 3 0.26 %
Száraznyírjes 3 0.26 %
Rárósmulyad 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolykeszi 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 22.47 %
Erdőszelestény 168 15.34 %
Zsély 73 6.67 %
Kékkő 32 2.92 %
Leszenye 27 2.47 %
Csáb 25 2.28 %
Magasmajtény 24 2.19 %
Mikszáthfalva 22 2.01 %
Kiscsalomja 21 1.92 %
Lukanénye 21 1.92 %
Dacsólam 21 1.92 %
Bussa 21 1.92 %
Apátújfalu 19 1.74 %
Nógrádszentpéter 18 1.64 %
Középpalojta 15 1.37 %
Bereklak 15 1.37 %
Kiskürtös 14 1.28 %
Alsópalojta 14 1.28 %
Érújfalu 14 1.28 %
Kürtösújfalu 14 1.28 %
Csall 13 1.19 %
Ipolyvarbó 13 1.19 %
Ipolybalog 13 1.19 %
Terbegec 13 1.19 %
Ipolynyék 12 1.10 %
Nagycsalomja 12 1.10 %
Alsósztregova 12 1.10 %
Nagyhalom 12 1.10 %
Szécsénykovácsi 12 1.10 %
Ebeck 11 1.00 %
Alsózellő 8 0.73 %
Felsőzellő 8 0.73 %
Bátorfalu 7 0.64 %
Ipolyharaszti 7 0.64 %
Tótgyarmat 6 0.55 %
Csalár 6 0.55 %
Kishalom 6 0.55 %
Felsőesztergály 6 0.55 %
Felsőpalojta 6 0.55 %
Gyürki 6 0.55 %
Szelény 6 0.55 %
Dacsókeszi 5 0.46 %
Ipolynagyfalu 5 0.46 %
Kőkeszi 5 0.46 %
Kóvár 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Nógrádszenna 5 0.46 %
Kislibercse 4 0.37 %
Borosznok 4 0.37 %
Hartyán 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 12.23 %
Nagykürtös 217 12.17 %
Ipolybalog 189 10.60 %
Lukanénye 124 6.95 %
Csáb 91 5.10 %
Nagycsalomja 80 4.49 %
Inám 72 4.04 %
Ipolyhídvég 64 3.59 %
Zsély 59 3.31 %
Bussa 51 2.86 %
Ipolykeszi 48 2.69 %
Kóvár 45 2.52 %
Ipolyvarbó 43 2.41 %
Apátújfalu 43 2.41 %
Óvár 42 2.36 %
Ipolynagyfalu 38 2.13 %
Ipolyszécsényke 36 2.02 %
Kőkeszi 36 2.02 %
Kelenye 27 1.51 %
Kékkő 22 1.23 %
Terbegec 21 1.18 %
Dacsókeszi 20 1.12 %
Leszenye 19 1.07 %
Szécsénykovácsi 18 1.01 %
Felsőzellő 15 0.84 %
Alsósztregova 15 0.84 %
Szelény 15 0.84 %
Bátorfalu 14 0.79 %
Csalár 13 0.73 %
Nógrádszentpéter 11 0.62 %
Kiscsalomja 10 0.56 %
Galábocs 10 0.56 %
Magasmajtény 10 0.56 %
Alsópalojta 9 0.50 %
Erdőszelestény 9 0.50 %
Szuhány 8 0.45 %
Mikszáthfalva 8 0.45 %
Sirak 8 0.45 %
Tótkisfalu 7 0.39 %
Érújfalu 7 0.39 %
Alsózellő 7 0.39 %
Kiskürtös 7 0.39 %
Rárósmulyad 7 0.39 %
Hartyán 6 0.34 %
Tótgyarmat 6 0.34 %
Kürtösújfalu 6 0.34 %
Gyürki 6 0.34 %
Dacsólam 5 0.28 %
Tótkelecsény 5 0.28 %
Felsőesztergály 5 0.28 %
Kishalom 5 0.28 %
Ipolykér 5 0.28 %
Ipolyharaszti 5 0.28 %
Ebeck 4 0.22 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Nagylám 4 0.22 %
Bereklak 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Középpalojta 3 0.17 %
Zobor 3 0.17 %
Csall 3 0.17 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 25.32 %
Középpalojta 113 11.22 %
Alsópalojta 91 9.04 %
Lukanénye 90 8.94 %
Felsőpalojta 79 7.85 %
Bereklak 61 6.06 %
Kékkő 32 3.18 %
Ebeck 32 3.18 %
Tótgyarmat 24 2.38 %
Csáb 22 2.18 %
Mikszáthfalva 21 2.09 %
Magasmajtény 20 1.99 %
Kőkeszi 17 1.69 %
Leszenye 16 1.59 %
Erdőszelestény 15 1.49 %
Ipolynyék 15 1.49 %
Dacsólam 15 1.49 %
Kiskürtös 14 1.39 %
Szuhány 14 1.39 %
Zsély 12 1.19 %
Dacsókeszi 11 1.09 %
Bussa 8 0.79 %
Kürtösújfalu 8 0.79 %
Alsóesztergály 7 0.70 %
Érújfalu 7 0.70 %
Apátújfalu 6 0.60 %
Nagycsalomja 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Nógrádszentpéter 6 0.60 %
Csalár 6 0.60 %
Terbegec 5 0.50 %
Csall 5 0.50 %
Alsózellő 5 0.50 %
Alsósztregova 5 0.50 %
Tótkisfalu 5 0.50 %
Hartyán 5 0.50 %
Ipolykeszi 5 0.50 %
Felsőzellő 4 0.40 %
Bátorfalu 4 0.40 %
Szelény 4 0.40 %
Kiscsalomja 4 0.40 %
Felsőesztergály 4 0.40 %
Sirak 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Nagylám 3 0.30 %
Apafalva 3 0.30 %
Gyürki 3 0.30 %
Ipolyhídvég 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Kislibercse 2 0.20 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.87 %
Ipolybalog 179 9.88 %
Lukanénye 173 9.55 %
Csáb 132 7.29 %
Nagykürtös 125 6.90 %
Apátújfalu 119 6.57 %
Nagycsalomja 96 5.30 %
Zsély 80 4.42 %
Leszenye 69 3.81 %
Inám 61 3.37 %
Ipolykeszi 61 3.37 %
Bussa 59 3.26 %
Ipolyhídvég 59 3.26 %
Kőkeszi 58 3.20 %
Ipolyszécsényke 50 2.76 %
Tótgyarmat 48 2.65 %
Ipolyvarbó 48 2.65 %
Óvár 46 2.54 %
Kelenye 46 2.54 %
Kóvár 42 2.32 %
Terbegec 41 2.26 %
Bátorfalu 36 1.99 %
Ipolynagyfalu 34 1.88 %
Dacsókeszi 30 1.66 %
Szécsénykovácsi 26 1.44 %
Ipolyharaszti 18 0.99 %
Szelény 17 0.94 %
Sirak 15 0.83 %
Erdőszelestény 15 0.83 %
Csalár 14 0.77 %
Kékkő 13 0.72 %
Magasmajtény 12 0.66 %
Ipolykér 12 0.66 %
Ebeck 11 0.61 %
Mikszáthfalva 10 0.55 %
Felsőzellő 9 0.50 %
Csall 9 0.50 %
Gyürki 8 0.44 %
Galábocs 8 0.44 %
Bereklak 6 0.33 %
Rárósmulyad 6 0.33 %
Középpalojta 4 0.22 %
Alsóesztergály 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.20 %
Ipolykér 25 2.84 %
Bussa 21 2.39 %
Lukanénye 21 2.39 %
Szécsénykovácsi 21 2.39 %
Nagykürtös 19 2.16 %
Ipolynyék 17 1.93 %
Óvár 12 1.36 %
Zsély 12 1.36 %
Terbegec 11 1.25 %
Apátújfalu 11 1.25 %
Ipolybalog 11 1.25 %
Csáb 10 1.14 %
Felsőzellő 10 1.14 %
Nagycsalomja 8 0.91 %
Ipolyhídvég 7 0.80 %
Kőkeszi 7 0.80 %
Inám 7 0.80 %
Leszenye 7 0.80 %
Galábocs 5 0.57 %
Csalár 4 0.45 %
Ipolynagyfalu 4 0.45 %
Érújfalu 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Dacsókeszi 3 0.34 %
Gyürki 3 0.34 %
Kóvár 3 0.34 %
Paróca 3 0.34 %
Ipolyszécsényke 3 0.34 %
Szelény 3 0.34 %
Erdőszelestény 3 0.34 %
Tótgyarmat 2 0.23 %
Felsőesztergály 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Alsósztregova 2 0.23 %
Sirak 2 0.23 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Alsópalojta 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Alsóesztergály 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Magasmajtény 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 1 0.11 %
Dacsólam 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Nagylám 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Szuhány 1 0.11 %
Középpalojta 1 0.11 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 13.45 %
Nagykürtös 96 11.74 %
Nógrádszentpéter 34 4.16 %
Érújfalu 17 2.08 %
Kékkő 16 1.96 %
Kislibercse 15 1.83 %
Tótkisfalu 15 1.83 %
Bussa 15 1.83 %
Magasmajtény 14 1.71 %
Borosznok 13 1.59 %
Süllye 11 1.34 %
Felsőesztergály 11 1.34 %
Lukanénye 9 1.10 %
Alsópalojta 9 1.10 %
Zsély 9 1.10 %
Csáb 9 1.10 %
Ipolyharaszti 9 1.10 %
Bereklak 8 0.98 %
Felsősztregova 8 0.98 %
Dacsólam 7 0.86 %
Tótkelecsény 7 0.86 %
Nagylám 7 0.86 %
Nógrádszenna 6 0.73 %
Felsőzellő 6 0.73 %
Csall 6 0.73 %
Szelény 5 0.61 %
Hartyán 5 0.61 %
Ipolynyék 5 0.61 %
Kiscsalomja 5 0.61 %
Bátorfalu 4 0.49 %
Nagycsalomja 4 0.49 %
Kiskürtös 4 0.49 %
Alsózellő 4 0.49 %
Szuhány 4 0.49 %
Paróca 4 0.49 %
Kürtösújfalu 3 0.37 %
Kelenye 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Kőkeszi 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Leszenye 2 0.24 %
Középpalojta 2 0.24 %
Száraznyírjes 2 0.24 %
Kishalom 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Erdőszelestény 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Tótgyarmat 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 32.48 %
Zsély 73 4.66 %
Kékkő 64 4.08 %
Alsózellő 62 3.96 %
Lukanénye 49 3.13 %
Csáb 37 2.36 %
Alsósztregova 37 2.36 %
Középpalojta 36 2.30 %
Apátújfalu 35 2.23 %
Dacsókeszi 33 2.11 %
Nógrádszentpéter 29 1.85 %
Bereklak 28 1.79 %
Mikszáthfalva 28 1.79 %
Erdőszelestény 26 1.66 %
Kiskürtös 25 1.60 %
Érújfalu 25 1.60 %
Felsőzellő 23 1.47 %
Ipolynyék 23 1.47 %
Alsópalojta 21 1.34 %
Nagycsalomja 20 1.28 %
Ebeck 20 1.28 %
Leszenye 20 1.28 %
Kőkeszi 18 1.15 %
Felsőesztergály 18 1.15 %
Bussa 18 1.15 %
Szécsénykovácsi 18 1.15 %
Alsóesztergály 18 1.15 %
Csalár 17 1.08 %
Kiscsalomja 17 1.08 %
Tótgyarmat 16 1.02 %
Nógrádszenna 15 0.96 %
Terbegec 14 0.89 %
Ipolykér 14 0.89 %
Bátorfalu 11 0.70 %
Ipolybalog 11 0.70 %
Óvár 11 0.70 %
Tótkelecsény 11 0.70 %
Kelenye 11 0.70 %
Tótkisfalu 9 0.57 %
Szuhány 9 0.57 %
Kürtösújfalu 9 0.57 %
Sirak 9 0.57 %
Ipolyhídvég 9 0.57 %
Száraznyírjes 8 0.51 %
Inám 8 0.51 %
Ipolyvarbó 8 0.51 %
Felsőpalojta 7 0.45 %
Szelény 7 0.45 %
Apafalva 7 0.45 %
Süllye 6 0.38 %
Ipolyszécsényke 6 0.38 %
Galábocs 6 0.38 %
Ipolynagyfalu 6 0.38 %
Nagyhalom 6 0.38 %
Kóvár 6 0.38 %
Csall 6 0.38 %
Kislibercse 6 0.38 %
Magasmajtény 4 0.26 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Ipolykeszi 3 0.19 %
Paróca 3 0.19 %
Nagylám 3 0.19 %
Gyürki 3 0.19 %
Felsősztregova 3 0.19 %
Kishalom 3 0.19 %
Dacsólam 3 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.19 %
Veres 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 65.54 %
Kékkő 93 8.50 %
Mikszáthfalva 76 6.95 %
Alsópalojta 67 6.12 %
Magasmajtény 59 5.39 %
Kiskürtös 39 3.56 %
Alsósztregova 36 3.29 %
Középpalojta 32 2.93 %
Zsély 31 2.83 %
Nógrádszentpéter 27 2.47 %
Erdőszelestény 25 2.29 %
Ebeck 22 2.01 %
Bereklak 22 2.01 %
Alsózellő 22 2.01 %
Ipolynyék 21 1.92 %
Bussa 18 1.65 %
Nagyhalom 14 1.28 %
Kürtösújfalu 13 1.19 %
Dacsókeszi 11 1.01 %
Csalár 9 0.82 %
Alsóesztergály 8 0.73 %
Dacsólam 8 0.73 %
Kislibercse 7 0.64 %
Csáb 7 0.64 %
Leszenye 6 0.55 %
Csall 6 0.55 %
Lukanénye 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Érújfalu 5 0.46 %
Szuhány 5 0.46 %
Kishalom 5 0.46 %
Felsőpalojta 4 0.37 %
Szécsénykovácsi 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Ipolyhídvég 4 0.37 %
Kőkeszi 4 0.37 %
Óvár 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Száraznyírjes 4 0.37 %
Nagylám 3 0.27 %
Ipolyharaszti 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Galábocs 3 0.27 %
Nagycsalomja 3 0.27 %
Terbegec 3 0.27 %
Ipolybalog 3 0.27 %
Apátújfalu 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Kóvár 2 0.18 %
Felsőesztergály 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 42.66 %
Kékkő 203 6.09 %
Magasmajtény 163 4.89 %
Erdőszelestény 118 3.54 %
Nógrádszentpéter 116 3.48 %
Bereklak 105 3.15 %
Lukanénye 105 3.15 %
Bussa 104 3.12 %
Csáb 102 3.06 %
Alsópalojta 102 3.06 %
Alsósztregova 87 2.61 %
Zsély 86 2.58 %
Mikszáthfalva 80 2.40 %
Középpalojta 78 2.34 %
Kürtösújfalu 76 2.28 %
Dacsókeszi 69 2.07 %
Kőkeszi 63 1.89 %
Érújfalu 61 1.83 %
Kiskürtös 55 1.65 %
Szuhány 55 1.65 %
Leszenye 55 1.65 %
Ebeck 51 1.53 %
Dacsólam 51 1.53 %
Apátújfalu 51 1.53 %
Ipolynyék 45 1.35 %
Alsózellő 42 1.26 %
Felsőpalojta 41 1.23 %
Nógrádszenna 40 1.20 %
Kiscsalomja 36 1.08 %
Felsőesztergály 35 1.05 %
Bátorfalu 35 1.05 %
Csall 34 1.02 %
Tótgyarmat 32 0.96 %
Tótkisfalu 32 0.96 %
Csalár 31 0.93 %
Felsőzellő 31 0.93 %
Nagylám 30 0.90 %
Szelény 29 0.87 %
Nagycsalomja 28 0.84 %
Szécsénykovácsi 27 0.81 %
Alsóesztergály 26 0.78 %
Ipolybalog 25 0.75 %
Tótkelecsény 24 0.72 %
Sirak 24 0.72 %
Hartyán 24 0.72 %
Felsősztregova 24 0.72 %
Nagyhalom 22 0.66 %
Ipolykér 22 0.66 %
Óvár 21 0.63 %
Terbegec 21 0.63 %
Ipolyharaszti 20 0.60 %
Ipolykeszi 20 0.60 %
Kislibercse 17 0.51 %
Ipolyvarbó 16 0.48 %
Borosznok 15 0.45 %
Gyürki 15 0.45 %
Paróca 14 0.42 %
Kishalom 13 0.39 %
Apafalva 12 0.36 %
Ipolynagyfalu 12 0.36 %
Galábocs 12 0.36 %
Zobor 11 0.33 %
Inám 10 0.30 %
Ipolyhídvég 10 0.30 %
Száraznyírjes 8 0.24 %
Kóvár 8 0.24 %
Süllye 6 0.18 %
Ipolyszécsényke 6 0.18 %
Veres 5 0.15 %
Rárósmulyad 5 0.15 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 15.29 %
Kékkő 35 1.88 %
Magasmajtény 20 1.08 %
Nógrádszentpéter 19 1.02 %
Kiskürtös 17 0.91 %
Zsély 16 0.86 %
Bussa 14 0.75 %
Erdőszelestény 12 0.65 %
Csall 9 0.48 %
Száraznyírjes 9 0.48 %
Ebeck 9 0.48 %
Csáb 8 0.43 %
Alsópalojta 8 0.43 %
Mikszáthfalva 8 0.43 %
Bereklak 8 0.43 %
Galábocs 8 0.43 %
Dacsólam 8 0.43 %
Lukanénye 8 0.43 %
Leszenye 8 0.43 %
Érújfalu 8 0.43 %
Dacsókeszi 7 0.38 %
Kőkeszi 6 0.32 %
Ipolyvarbó 6 0.32 %
Ipolynyék 6 0.32 %
Apátújfalu 5 0.27 %
Középpalojta 5 0.27 %
Kiscsalomja 4 0.22 %
Szuhány 4 0.22 %
Borosznok 4 0.22 %
Csalár 4 0.22 %
Tótkisfalu 4 0.22 %
Óvár 4 0.22 %
Kóvár 3 0.16 %
Bátorfalu 3 0.16 %
Felsőesztergály 3 0.16 %
Alsóesztergály 3 0.16 %
Hartyán 3 0.16 %
Szelény 2 0.11 %
Gyürki 2 0.11 %
Kürtösújfalu 2 0.11 %
Tótkelecsény 2 0.11 %
Felsősztregova 2 0.11 %
Ipolybalog 2 0.11 %
Alsósztregova 2 0.11 %
Süllye 2 0.11 %
Tótgyarmat 2 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.05 %
Zobor 1 0.05 %
Rárósmulyad 1 0.05 %
Nógrádszenna 1 0.05 %
Sirak 1 0.05 %
Ipolyharaszti 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Inám 1 0.05 %
Ipolykér 1 0.05 %
Kelenye 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kishalom 1 0.05 %
Paróca 1 0.05 %
Nagycsalomja 1 0.05 %
Ipolynagyfalu 1 0.05 %
Felsőzellő 1 0.05 %
Alsózellő 1 0.05 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 25.22 %
Kékkő 61 5.27 %
Lukanénye 39 3.37 %
Zsély 38 3.28 %
Alsósztregova 28 2.42 %
Nógrádszentpéter 26 2.25 %
Bereklak 20 1.73 %
Alsózellő 19 1.64 %
Ebeck 18 1.55 %
Erdőszelestény 18 1.55 %
Csáb 16 1.38 %
Mikszáthfalva 16 1.38 %
Érújfalu 16 1.38 %
Felsőzellő 16 1.38 %
Nógrádszenna 15 1.30 %
Ipolynyék 14 1.21 %
Kürtösújfalu 13 1.12 %
Magasmajtény 13 1.12 %
Bussa 13 1.12 %
Alsópalojta 12 1.04 %
Kőkeszi 12 1.04 %
Középpalojta 12 1.04 %
Leszenye 12 1.04 %
Dacsókeszi 12 1.04 %
Kiskürtös 11 0.95 %
Tótgyarmat 10 0.86 %
Tótkisfalu 9 0.78 %
Inám 9 0.78 %
Dacsólam 9 0.78 %
Ipolykér 8 0.69 %
Csalár 8 0.69 %
Alsóesztergály 8 0.69 %
Apátújfalu 8 0.69 %
Kislibercse 7 0.60 %
Kelenye 7 0.60 %
Nagycsalomja 7 0.60 %
Csall 6 0.52 %
Apafalva 6 0.52 %
Kiscsalomja 6 0.52 %
Szelény 6 0.52 %
Nagylám 6 0.52 %
Óvár 6 0.52 %
Ipolyhídvég 5 0.43 %
Felsőesztergály 5 0.43 %
Szuhány 5 0.43 %
Felsőpalojta 4 0.35 %
Süllye 4 0.35 %
Ipolybalog 4 0.35 %
Nagyhalom 4 0.35 %
Tótkelecsény 4 0.35 %
Paróca 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Terbegec 3 0.26 %
Szécsénykovácsi 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Kishalom 3 0.26 %
Száraznyírjes 3 0.26 %
Veres 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Ipolyszécsényke 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Hartyán 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 34.36 %
Kékkő 105 4.76 %
Erdőszelestény 71 3.22 %
Magasmajtény 63 2.86 %
Bussa 62 2.81 %
Nógrádszentpéter 59 2.67 %
Bereklak 55 2.49 %
Csáb 51 2.31 %
Középpalojta 50 2.27 %
Alsópalojta 49 2.22 %
Zsély 48 2.18 %
Lukanénye 46 2.09 %
Ipolyhídvég 45 2.04 %
Kürtösújfalu 44 1.99 %
Alsósztregova 43 1.95 %
Felsőzellő 39 1.77 %
Mikszáthfalva 38 1.72 %
Dacsókeszi 38 1.72 %
Szuhány 35 1.59 %
Felsőesztergály 31 1.41 %
Apátújfalu 28 1.27 %
Kiskürtös 28 1.27 %
Csalár 27 1.22 %
Leszenye 27 1.22 %
Kőkeszi 26 1.18 %
Alsózellő 25 1.13 %
Dacsólam 25 1.13 %
Kiscsalomja 24 1.09 %
Ipolynyék 23 1.04 %
Érújfalu 23 1.04 %
Csall 21 0.95 %
Szécsénykovácsi 21 0.95 %
Felsősztregova 21 0.95 %
Felsőpalojta 20 0.91 %
Szelény 20 0.91 %
Alsóesztergály 20 0.91 %
Hartyán 19 0.86 %
Nagylám 18 0.82 %
Ipolynagyfalu 18 0.82 %
Ipolykér 17 0.77 %
Ipolyvarbó 17 0.77 %
Óvár 17 0.77 %
Ebeck 16 0.73 %
Tótgyarmat 16 0.73 %
Tótkisfalu 15 0.68 %
Kislibercse 15 0.68 %
Tótkelecsény 15 0.68 %
Nógrádszenna 15 0.68 %
Paróca 13 0.59 %
Ipolykeszi 13 0.59 %
Ipolybalog 12 0.54 %
Ipolyharaszti 12 0.54 %
Apafalva 11 0.50 %
Zobor 11 0.50 %
Terbegec 11 0.50 %
Galábocs 11 0.50 %
Borosznok 10 0.45 %
Kóvár 9 0.41 %
Kishalom 9 0.41 %
Száraznyírjes 8 0.36 %
Kelenye 7 0.32 %
Bátorfalu 7 0.32 %
Sirak 6 0.27 %
Gyürki 6 0.27 %
Ipolyszécsényke 6 0.27 %
Inám 6 0.27 %
Süllye 5 0.23 %
Nagycsalomja 5 0.23 %
Nagyhalom 4 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 57.03 %
Kékkő 110 9.97 %
Zsély 56 5.08 %
Mikszáthfalva 54 4.90 %
Alsópalojta 51 4.62 %
Bereklak 42 3.81 %
Nógrádszentpéter 38 3.45 %
Bussa 35 3.17 %
Erdőszelestény 35 3.17 %
Kiskürtös 32 2.90 %
Csáb 28 2.54 %
Felsőesztergály 26 2.36 %
Kürtösújfalu 23 2.09 %
Alsózellő 22 1.99 %
Alsósztregova 22 1.99 %
Lukanénye 19 1.72 %
Ebeck 17 1.54 %
Magasmajtény 17 1.54 %
Nagyhalom 13 1.18 %
Dacsókeszi 13 1.18 %
Leszenye 13 1.18 %
Ipolykér 13 1.18 %
Érújfalu 13 1.18 %
Középpalojta 12 1.09 %
Felsőzellő 12 1.09 %
Szécsénykovácsi 11 1.00 %
Szuhány 10 0.91 %
Csalár 10 0.91 %
Száraznyírjes 10 0.91 %
Kőkeszi 9 0.82 %
Kiscsalomja 9 0.82 %
Dacsólam 9 0.82 %
Nógrádszenna 8 0.73 %
Galábocs 8 0.73 %
Tótgyarmat 8 0.73 %
Óvár 7 0.63 %
Felsőpalojta 7 0.63 %
Bátorfalu 6 0.54 %
Kislibercse 5 0.45 %
Ipolyharaszti 4 0.36 %
Ipolynagyfalu 4 0.36 %
Ipolynyék 4 0.36 %
Apátújfalu 4 0.36 %
Csall 4 0.36 %
Tótkelecsény 4 0.36 %
Zobor 4 0.36 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Ipolybalog 3 0.27 %
Szelény 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Tótkisfalu 3 0.27 %
Kishalom 3 0.27 %
Süllye 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Kelenye 2 0.18 %
Ipolyvarbó 2 0.18 %
Borosznok 1 0.09 %
Gyürki 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 13.29 %
Ipolybalog 57 12.03 %
Ipolykeszi 48 10.13 %
Ipolyhídvég 41 8.65 %
Nagycsalomja 24 5.06 %
Nagykürtös 22 4.64 %
Lukanénye 20 4.22 %
Ipolykér 13 2.74 %
Óvár 13 2.74 %
Ipolynagyfalu 12 2.53 %
Inám 12 2.53 %
Kóvár 11 2.32 %
Magasmajtény 8 1.69 %
Bussa 6 1.27 %
Ipolyszécsényke 6 1.27 %
Tótgyarmat 5 1.05 %
Kőkeszi 5 1.05 %
Zsély 4 0.84 %
Ipolyvarbó 4 0.84 %
Apátújfalu 4 0.84 %
Kelenye 4 0.84 %
Csalár 4 0.84 %
Szécsénykovácsi 4 0.84 %
Leszenye 3 0.63 %
Csáb 3 0.63 %
Kiscsalomja 2 0.42 %
Sirak 2 0.42 %
Érújfalu 2 0.42 %
Gyürki 2 0.42 %
Alsózellő 1 0.21 %
Tótkisfalu 1 0.21 %
Terbegec 1 0.21 %
Bátorfalu 1 0.21 %
Kékkő 1 0.21 %
Kishalom 1 0.21 %
Mikszáthfalva 1 0.21 %
Alsósztregova 1 0.21 %
Rárósmulyad 1 0.21 %
Dacsókeszi 1 0.21 %
Szelény 1 0.21 %
Zobor 1 0.21 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 20.02 %
Alsósztregova 136 14.33 %
Felsőzellő 91 9.59 %
Bussa 76 8.01 %
Nógrádszentpéter 31 3.27 %
Kékkő 24 2.53 %
Alsózellő 23 2.42 %
Mikszáthfalva 18 1.90 %
Kislibercse 16 1.69 %
Alsópalojta 16 1.69 %
Érújfalu 15 1.58 %
Magasmajtény 13 1.37 %
Középpalojta 10 1.05 %
Felsőesztergály 10 1.05 %
Rárósmulyad 9 0.95 %
Leszenye 9 0.95 %
Tótkelecsény 8 0.84 %
Nógrádszenna 8 0.84 %
Ipolynyék 7 0.74 %
Csáb 7 0.74 %
Dacsólam 7 0.74 %
Hartyán 7 0.74 %
Apátújfalu 7 0.74 %
Csalár 6 0.63 %
Ipolyvarbó 6 0.63 %
Zsély 6 0.63 %
Ebeck 6 0.63 %
Kishalom 5 0.53 %
Kiskürtös 5 0.53 %
Tótkisfalu 5 0.53 %
Lukanénye 5 0.53 %
Szuhány 4 0.42 %
Felsősztregova 4 0.42 %
Nagycsalomja 4 0.42 %
Erdőszelestény 4 0.42 %
Borosznok 4 0.42 %
Kürtösújfalu 4 0.42 %
Bereklak 4 0.42 %
Terbegec 4 0.42 %
Kőkeszi 3 0.32 %
Galábocs 3 0.32 %
Nagyhalom 3 0.32 %
Tótgyarmat 3 0.32 %
Alsóesztergály 2 0.21 %
Bátorfalu 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Ipolykeszi 2 0.21 %
Csall 2 0.21 %
Nagylám 2 0.21 %
Dacsókeszi 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Ipolyharaszti 2 0.21 %
Szécsénykovácsi 2 0.21 %
Ipolynagyfalu 2 0.21 %
Ipolykér 2 0.21 %
Kiscsalomja 2 0.21 %
Ipolyhídvég 2 0.21 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Óvár 1 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 12.73 %
Ipolyhídvég 131 10.17 %
Ipolybalog 83 6.44 %
Ipolynagyfalu 47 3.65 %
Inám 44 3.42 %
Nagykürtös 41 3.18 %
Óvár 35 2.72 %
Ipolykér 31 2.41 %
Ipolykeszi 27 2.10 %
Lukanénye 19 1.48 %
Csáb 18 1.40 %
Nagycsalomja 18 1.40 %
Kelenye 18 1.40 %
Ipolyszécsényke 17 1.32 %
Kóvár 15 1.16 %
Csalár 15 1.16 %
Apátújfalu 13 1.01 %
Sirak 11 0.85 %
Terbegec 11 0.85 %
Szécsénykovácsi 10 0.78 %
Kőkeszi 9 0.70 %
Bussa 9 0.70 %
Bátorfalu 8 0.62 %
Leszenye 7 0.54 %
Tótgyarmat 6 0.47 %
Dacsókeszi 5 0.39 %
Gyürki 5 0.39 %
Kékkő 5 0.39 %
Magasmajtény 4 0.31 %
Szelény 4 0.31 %
Ipolyvarbó 4 0.31 %
Zsély 4 0.31 %
Galábocs 3 0.23 %
Hartyán 3 0.23 %
Érújfalu 3 0.23 %
Mikszáthfalva 2 0.16 %
Alsózellő 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Erdőszelestény 2 0.16 %
Zobor 1 0.08 %
Kiskürtös 1 0.08 %
Bereklak 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Alsósztregova 1 0.08 %
Felsőzellő 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 22.15 %
Alsósztregova 235 15.87 %
Nógrádszentpéter 76 5.13 %
Érújfalu 75 5.06 %
Kékkő 53 3.58 %
Bussa 40 2.70 %
Magasmajtény 39 2.63 %
Kislibercse 32 2.16 %
Hartyán 30 2.03 %
Felsősztregova 29 1.96 %
Tótkisfalu 28 1.89 %
Nógrádszenna 23 1.55 %
Mikszáthfalva 20 1.35 %
Erdőszelestény 19 1.28 %
Tótkelecsény 19 1.28 %
Zsély 18 1.22 %
Alsópalojta 18 1.22 %
Süllye 18 1.22 %
Borosznok 16 1.08 %
Felsőzellő 12 0.81 %
Kiskürtös 12 0.81 %
Bereklak 12 0.81 %
Apátújfalu 11 0.74 %
Felsőesztergály 11 0.74 %
Alsózellő 10 0.68 %
Alsóesztergály 9 0.61 %
Dacsókeszi 9 0.61 %
Középpalojta 9 0.61 %
Rárósmulyad 8 0.54 %
Leszenye 8 0.54 %
Nagylám 8 0.54 %
Lukanénye 8 0.54 %
Kóvár 8 0.54 %
Kürtösújfalu 7 0.47 %
Csáb 7 0.47 %
Paróca 7 0.47 %
Nagyhalom 6 0.41 %
Óvár 6 0.41 %
Ipolykér 6 0.41 %
Dacsólam 5 0.34 %
Szelény 4 0.27 %
Szuhány 4 0.27 %
Tótgyarmat 4 0.27 %
Csalár 4 0.27 %
Gyürki 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Kishalom 4 0.27 %
Ipolykeszi 3 0.20 %
Ipolynyék 3 0.20 %
Szécsénykovácsi 3 0.20 %
Ebeck 3 0.20 %
Kelenye 3 0.20 %
Kiscsalomja 3 0.20 %
Nagycsalomja 2 0.14 %
Bátorfalu 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Kőkeszi 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Terbegec 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
238 66.30%
KSČ
44 12.26%
VPN
27 7.52%
SZ
14 3.90%
SPV
14 3.90%
KDH
10 2.79%
SSL
7 1.95%
DS
2 0.56%
Egyéb
3 0.84%
Érvényes szavazatok 359
Együttélés-MKDM
253 72.91%
SDĽ
26 7.49%
KSS
21 6.05%
Magyar Polgári Párt
14 4.03%
SDSS
8 2.31%
HZDS
4 1.15%
SPI
4 1.15%
ODÚ
3 0.86%
ZPR-RČS
3 0.86%
SLS
3 0.86%
SZ
2 0.58%
SNS
2 0.58%
SSL-SNZ
2 0.58%
Egyéb
2 0.58%
Érvényes szavazatok 347
MK
286 80.56%
SP-VOĽBA
24 6.76%
KSS
15 4.23%
HZDS-RSS
8 2.25%
ZRS
7 1.97%
5 1.41%
HZPCS
4 1.13%
SPK
2 0.56%
NS
2 0.56%
Egyéb
2 0.56%
Érvényes szavazatok 355
MKP
264 76.08%
SDK
44 12.68%
SDĽ
15 4.32%
KSS
10 2.88%
HZDS
8 2.31%
SOP
3 0.86%
MLHZP
2 0.58%
Egyéb
1 0.29%
Érvényes szavazatok 347
MKP
214 78.10%
KDH
19 6.93%
KSS
7 2.55%
HZDS
6 2.19%
SDKU
6 2.19%
ANO
5 1.82%
SZS
4 1.46%
SDĽ
3 1.09%
SMER
2 0.73%
SDPO
2 0.73%
NOSNP
2 0.73%
PSNS
2 0.73%
Egyéb
2 0.73%
Érvényes szavazatok 274
MKP
179 77.49%
KDH
32 13.85%
SMER
10 4.33%
KSS
3 1.30%
SDKU DS
3 1.30%
ĽS HZDS
2 0.87%
SNS
1 0.43%
LB
1 0.43%
Érvényes szavazatok 231
MKP
128 55.17%
Most-Híd
67 28.88%
SMER
23 9.91%
SDKU DS
5 2.16%
SaS
2 0.86%
KSS
2 0.86%
ĽS HZDS
2 0.86%
KDH
1 0.43%
SNS
1 0.43%
Paliho Kapurkova
1 0.43%
Érvényes szavazatok 232
MKP
129 66.49%
Most-Híd
35 18.04%
SMER SD
22 11.34%
Zelení
2 1.03%
KDH
2 1.03%
SNS
1 0.52%
99 Percent
1 0.52%
SDKU DS
1 0.52%
SOSKA
1 0.52%
Érvényes szavazatok 194
MKP
103 57.54%
Most-Híd
32 17.88%
SMER SD
15 8.38%
MKDA-MKDSZ
8 4.47%
OĽANO-NOVA
7 3.91%
LSNS
4 2.23%
SNS
3 1.68%
#SIEŤ
2 1.12%
ŠANCA
1 0.56%
PD
1 0.56%
VZDOR
1 0.56%
SaS
1 0.56%
TIP
1 0.56%
Érvényes szavazatok 179
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések