SK
VK
.....

Inám

Község

címer zászló
515 100% magyar 1910
409 87% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Inám
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolinka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Disznósmáj-hegy, Farkaparthegy, (Inámimajor), Jesztreg-erdő
Koordináták:
48.08967972, 19.15267754
Terület:
7,30 km2
Rang:
község
Népesség:
481
Tszf. magasság:
153 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99128
Település kód:
515957
Szervezeti azonosító:
319287
Adóazonosító:
2021171350

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájon, a Nagy-patak (másnéven Hrussó-, vagy Egres-patak) mentén fekszik, Az Ipolynyéket (5 km) Ipolykeszivel (2 km) összekötő mellékút halad át a községen, mellékút köti össze Ipolybaloggal (3 km) is. Területe délen az Ipolyig, északon a Csábi-dombság 230 méterig magasodó dombvidékéig nyúlik. Nyugatról Ipolybalog és Ipolynyék, északról Kőkeszi, keletről Terbegec és Ipolykeszi, délről pedig Patak és Dejtár községekkel határos. Déli határát, mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között, az Ipoly-folyó alkotja. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület (77,5 %-a szántó), 8 %-át (58,7 ha) pedig erdő borítja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (7,30 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 515, 1921-ben 530, 1938-ban 584, szinte kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Ma is túlnyomórészt magyarok lakják (2011-ben 92,1 %), a szlovákok aránya mindössze 7,3 %. Népességének maximumát (629 fő) 1948-ban érte el, 1991-2011 között lakosságszáma 11,9 %-os csökkenést mutat (545 főről 480-ra). A lakosság csaknem kizárólag római katolikus vallású (98,8 %).

Történelem

A községről 1258-ban történik először említés, mégpedig a következőképpen: ...separat metae de Cholomia et Inam. Az Inámi nemesek birtoka volt, közülük István 1275-ben elfoglalta Cseri községet, s a király ezt a tettét elítélte. Inámi László 1328-ban, mint szomszéd részt vett Ináncs, majd 1329-ben a ma már kipusztult Kaladé község határában a körsétán (határjárásban). 1384-ben a Keszy család az itteni földesúr, 1470-ben Inám a Terjényi nemzetségből való Radnolth István kezében van. 1514-ben Kóváry Pál átengedte inámi birtokát Terjényi Györgynek, aki a kölcsön ellenértékéül ezzel a birtokkal kötötte le magát az érseknek. Ugyanebben az évben Inámot kölcsönkért pénzen szerezte meg Werbőczy István, aki 1515-ben Simonffy (Palotai) Péternek adta zálogba a tőle felvett kölcsön fejében. 1524-ben Werbőczy István 28 jobbágyportát, 1525-ben pedig 27 portát birtokolt itt. Ekkor nógrádi birtokokért átengedte a községet Bay Mihálynak. A mohácsi csata után a meggyengült Magyarországra betörtek a törökök, s elkezdődött a több mint 150 évig tartó török megszállás. A törökök 1686-os, Magyarországról történ kiűzése után a földesurak igyekeztek minél előbb betelepíteni elhagyatott birtokaikat. Így volt ez Inám esetében is. A község újraéledését azonban a II. Rákóczi Ferenc szabadságharcával (1703 - 1711) összefüggő események, és az 1773-as országos méretű pestis - külső tartalomjárvány lassította. 1788-ban a községet tűzvész pusztította el, az okiratok is mind elégtek. 1715-ben 13 adózó háztartása volt. 1720-ban 22 a porták száma. 1828-ban 102 házában 612 lakos élt, akik mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott, ezután a csehszlovák állam része lett. Az első világháborúban 27 inámi esett el. 1938 és 1945 között újra Magyarország része volt. 1944 végén a község hadszíntérré vált és súlyos károkat szenvedett. 1947 januárjában 5 családot deportáltak Csehországba, kényszermunkára, a tervezett kitelepítésre már nem került sor. 1957-ben megalakult a mezőgazdasági szövetkezet, melyet 1972-ben az ipolynyékivel egyesítettek. Magyar alapiskolája 2014-ben szűnt meg.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű község elsősorban méhészkedéséről híres, 2000 óta rendszeresen megszervezik az Inámi Mézfesztivált. Magyar nevelési nyelvű óvoda működik a faluban. Szent Györgynek szentelt római katolikus temploma 1931-ben épült középkori alapokon. Határában az Ipoly-folyón duzzasztógát működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

INAM. Magyar falu Hont Várm. földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik B. Gyarmattól nyugotra két órányira Felső Nyéknek filiája, szőleje jó bort terem, fája mind a’ két féle van, földgye termékeny, legelője szoross, gabonáját B. Gyarmaton, borát pedig a’ Bánya Várasokba szokták eladni.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Inám, magyar falu, Honth vmegyében, közel az Ipolyhoz: 660 kath. lak. és egy borral, fával, gabonával bövölködő határral. Dohányt is termeszt. F. u. az esztergomi káptalan. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Inám, magyar kisközség, 126 házzal és 494 róm. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró állomása Drégelypalánk, postája Ipolybalog. Elsőizben 1260-ban említik a följegyzések. Már a XIII. században egyházas hely volt; abból az időből ismerjük Márton nevű papját, a ki 1291-ben Both fia Benedek comes végrendeletének tanúja volt. A falu birtokosait a XVI. század eleje óta ismerjük. 1506-ban Werbőczi István és Terjéni Radnóti György kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek egymással, melynek következtében az utóbbi Inám falut kötötte le. Radnóti György magtalan halála után, 1515-ben, Ulászló király megerősítette ebben a birtokában Verbőczit, a kitől fiúsított leánya örökölte és az viszont az esztergomi káptalannak adta. 1539-ben János király a Bolgár családnak adott itt kuriális birtokot, melytől a család az Inámi előnevet vette föl. Az újabb korban a Berzeviczy-család szerezte meg a birtokot, melyet Ehrenstein Mór, attól pedig jelenlegi tulajdonosa, Lavatka Béla vásárolt meg. Kuriális birtokuk volt itt a Skerlecz és a Buriss-családoknak is, de azok birtoka is idegen kézbe került. Inám községben ezidőszerint Sőtér Kálmánnak, az országoshírű méhészeti szakirónak van kiváló méh-telepe, a melyet 1874-ben alapított és azóta évről-évre gyarapít. A falubeli róm. kath. templom mintegy ötszáz éves, de 1895-ben átalakították és kivetkőztették eredeti alakjából. Inámhoz tartozik a Buriss major is.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Inam. Egyháza a XIII. században már fennállott, földesurait azonban csak a XVI. század eleje óla tartják számon okleveleink. Első ismert birtokosa Radnóti György, aki Werbőczy Istvánnal kötött örökösödési szerződése révén jutott a község birtokába. Radnóti György magvaszakadtával 1515-ben Werbőczy Istvánnak juttatja a helységet Ulászló király kegye, majd Werbőczy fiúsított leányára száll a birtok, hogy végül az esztergomi káptalan javadalmai közé kerüljön mint a Werbőczy-lány adománya. 1539-ben János király jóvoltából az Inámi előnévvel ismert Bolgár-család is részt kap a község halárából. A község területe 1268 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 584, túlnyomóan róm. kath.

Sőtér Kálmán

1834. 10. 11.
Csúz - megszületett
Inám - élt
1915. 9. 15.
Nyitrakoros - elhunyt
Névelőfordulások
1260
Inam
1773
Inam,
1786
Inam,
1808
Inám,
1863
Inám,
1948
Dolinka
1994
Inám

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Inám (Dolinka) 211.
Telefon: 0474889121
Fax: 0474889121

Honlap: dolinka.org

Hivatali órák:

Polgármester:
Régi Zsolt (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Volkovics Július (SMK-MKP)
Vámos Róbert (SMK-MKP)
Nagyová Amália (SMK-MKP)
Gyurászová Ibolya (SMK-MKP)
Nagypál Alexander (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Dolinka 167

Inámi Községi Hivatal

Inám 211.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 500 97%
szlovákok 4 1%
németek 3 1%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 517
magyarok 515 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 515
magyarok 518 98%
szlovákok 12 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 530
magyarok 535 98%
szlovákok 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 545
magyarok 496 97%
szlovákok 14 3%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 513
magyarok 442 92%
szlovákok 35 7%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 480
magyarok 409 87%
szlovákok 57 12%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 470
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 425
Választási részvétel: 83.29 %
Kiadott boríték: 354
Bedobott boríték: 354

Polgármester

Érvényes szavazólap: 350
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Régi Zsolt 202 57.71 % SMK-MKP
Nagy József 148 42.29 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Volkovics Július 207 SMK-MKP
Vámos Róbert 198 SMK-MKP
Nagyová Amália 162 SMK-MKP
Gyurászová Ibolya 153 SMK-MKP
Nagypál Alexander 153 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 412
Választási részvétel: 23.30 %
Kiadott boríték: 96
Bedobott boríték: 96
Választásra jogosult: 411
Választási részvétel: 13.14 %
Kiadott boríték: 54
Bedobott boríték: 54
Választásra jogosult: 419
Választási részvétel: 32,21 %
Kiadott boríték: 135
Bedobott boríték: 135

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 77
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 110
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 33 42.86 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 23 29.87 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 9 11.69 % Független
Ladislav Fízik 3 3.90 % ASV
Jaroslav Sekerka 2 2.60 % KSS
Andrea Jenčíková 2 2.60 % NP
Marian Kotleba 2 2.60 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 1 1.30 % SNS
Emil Samko 1 1.30 % KĽS
Pavel Chovanec 1 1.30 % ÚSVIT
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 10 19.23% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 38 34.55 % ĽSNS
Ján Lunter 36 32.73 % Független
Igor Kašper 11 10.00 % Független
Viliam Baňák 6 5.45 % JĽSS
Vojtech Kökény 6 5.45 % SRK
Martin Klus 4 3.64 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 3 2.73 % Független
Pavel Greksa 2 1.82 % Független
Milan Urbáni 1 0.91 % SMS
Martin Juhaniak 1 0.91 % Független
Michal Kantor 1 0.91 % SZS
Jozef Sásik 1 0.91 % SĽSAH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 96
Érvényes szavazólap: 131
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 70 72.92% SMK-MKP
Attila Baki 65 67.71% MOST - HÍD
Darina Antolíková 48 50.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mária Lőrincz 22 22.92% Független
Richárd Hamerlik 18 18.75% SMS
Mirko Trojčák 7 7.29% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 7 7.29% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 6 6.25% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Zauška 1 1.04% SMER - SD, KDH
Peter Bartoš 1 1.04% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 1 1.04% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Backo 0 0.00% SNS
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Václav Hájevský 0 0.00% Független
Ladislav Balík 72 54.96% SMK-MKP
László Jámbor 61 46.56% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 44 33.59% MOST - HÍD
Erika Kušická 43 32.82% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 38 29.01% SMK-MKP
Darina Antolíková 21 16.03% ŠANCA
Rózsa Skabela 12 9.16% MOST - HÍD
Jaroslav Dudáš 10 7.63% ĽS Naše Slovensko
Mirko Trojčák 10 7.63% SMER-SD
Nicolas Dobrocký 9 6.87% ĽS Naše Slovensko
Michal Györgyík 8 6.11% ĽS Naše Slovensko
Marcel Fagyas 7 5.34% MKDA-MKDSZ
Ondrej Kollár 6 4.58% SMER-SD
Jaroslav Filip 2 1.53% SMER-SD
Mária Košíková 1 0.76% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Šalko 1 0.76% Független
Ladislav Nozdrovický 1 0.76% Független
Michaela Činčurová 1 0.76% SNS
Igor Boreš 1 0.76% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Dana Havrilová 0 0.00% Független
Tomáš Krahulec 0 0.00% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ľuboslav Dobrocký 0 0.00% ŠANCA
Miloš Krchňavý 0 0.00% Független
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 8.91 %
Ipolynyék 120 7.81 %
Nagycsalomja 65 4.23 %
Ipolykeszi 57 3.71 %
Lukanénye 53 3.45 %
Csáb 43 2.80 %
Nagykürtös 40 2.60 %
Inám 38 2.47 %
Kóvár 34 2.21 %
Ipolyvarbó 28 1.82 %
Ipolynagyfalu 28 1.82 %
Ipolyszécsényke 26 1.69 %
Kelenye 22 1.43 %
Kőkeszi 21 1.37 %
Apátújfalu 20 1.30 %
Bussa 19 1.24 %
Terbegec 19 1.24 %
Ipolyhídvég 18 1.17 %
Zsély 17 1.11 %
Óvár 15 0.98 %
Leszenye 9 0.59 %
Dacsókeszi 6 0.39 %
Szelény 5 0.33 %
Csalár 5 0.33 %
Magasmajtény 5 0.33 %
Galábocs 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Kiscsalomja 4 0.26 %
Tótgyarmat 3 0.20 %
Kékkő 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Kislibercse 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Ebeck 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Paróca 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Bátorfalu 1 0.07 %
Szécsénykovácsi 1 0.07 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 57.11 %
Mikszáthfalva 149 19.25 %
Ebeck 70 9.04 %
Kürtösújfalu 69 8.91 %
Kékkő 63 8.14 %
Zsély 51 6.59 %
Alsópalojta 39 5.04 %
Kiskürtös 30 3.88 %
Középpalojta 20 2.58 %
Nógrádszentpéter 18 2.33 %
Magasmajtény 15 1.94 %
Érújfalu 15 1.94 %
Erdőszelestény 15 1.94 %
Bereklak 15 1.94 %
Bussa 13 1.68 %
Alsózellő 10 1.29 %
Dacsólam 10 1.29 %
Csalár 9 1.16 %
Lukanénye 9 1.16 %
Nagyhalom 9 1.16 %
Leszenye 8 1.03 %
Kishalom 8 1.03 %
Dacsókeszi 8 1.03 %
Felsőpalojta 8 1.03 %
Alsósztregova 7 0.90 %
Bátorfalu 7 0.90 %
Csáb 7 0.90 %
Nógrádszenna 6 0.78 %
Felsőesztergály 6 0.78 %
Ipolynyék 6 0.78 %
Ipolykér 6 0.78 %
Alsóesztergály 6 0.78 %
Száraznyírjes 6 0.78 %
Tótgyarmat 5 0.65 %
Paróca 5 0.65 %
Felsősztregova 5 0.65 %
Apátújfalu 4 0.52 %
Szécsénykovácsi 4 0.52 %
Apafalva 3 0.39 %
Kóvár 3 0.39 %
Kőkeszi 3 0.39 %
Szelény 3 0.39 %
Kiscsalomja 3 0.39 %
Sirak 3 0.39 %
Kelenye 3 0.39 %
Gyürki 2 0.26 %
Szuhány 2 0.26 %
Felsőzellő 2 0.26 %
Óvár 2 0.26 %
Kislibercse 2 0.26 %
Zobor 2 0.26 %
Galábocs 2 0.26 %
Nagycsalomja 2 0.26 %
Nagylám 1 0.13 %
Veres 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Süllye 1 0.13 %
Hartyán 1 0.13 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Tótkisfalu 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Ipolyvarbó 1 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.13 %
Ipolybalog 1 0.13 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 19.85 %
Nagykürtös 169 14.52 %
Magasmajtény 85 7.30 %
Apátújfalu 79 6.79 %
Ipolynyék 78 6.70 %
Csáb 69 5.93 %
Leszenye 64 5.50 %
Zsély 43 3.69 %
Bátorfalu 37 3.18 %
Óvár 27 2.32 %
Tótgyarmat 27 2.32 %
Kékkő 26 2.23 %
Bussa 24 2.06 %
Nagycsalomja 24 2.06 %
Ipolybalog 24 2.06 %
Szécsénykovácsi 23 1.98 %
Dacsókeszi 22 1.89 %
Kőkeszi 22 1.89 %
Inám 21 1.80 %
Ipolyharaszti 21 1.80 %
Bereklak 20 1.72 %
Középpalojta 18 1.55 %
Ipolyvarbó 18 1.55 %
Erdőszelestény 18 1.55 %
Csall 17 1.46 %
Nógrádszentpéter 16 1.37 %
Alsósztregova 16 1.37 %
Szelény 15 1.29 %
Ipolykeszi 14 1.20 %
Felsőzellő 13 1.12 %
Terbegec 13 1.12 %
Kiscsalomja 13 1.12 %
Kóvár 13 1.12 %
Sirak 12 1.03 %
Borosznok 12 1.03 %
Kiskürtös 11 0.95 %
Tótkisfalu 11 0.95 %
Ebeck 11 0.95 %
Szuhány 11 0.95 %
Ipolynagyfalu 10 0.86 %
Ipolykér 10 0.86 %
Kishalom 9 0.77 %
Kürtösújfalu 8 0.69 %
Gyürki 8 0.69 %
Alsózellő 8 0.69 %
Alsópalojta 7 0.60 %
Csalár 6 0.52 %
Nógrádszenna 6 0.52 %
Dacsólam 6 0.52 %
Érújfalu 5 0.43 %
Süllye 5 0.43 %
Nagyhalom 5 0.43 %
Felsősztregova 5 0.43 %
Apafalva 5 0.43 %
Felsőesztergály 5 0.43 %
Ipolyhídvég 4 0.34 %
Tótkelecsény 4 0.34 %
Galábocs 4 0.34 %
Mikszáthfalva 4 0.34 %
Kislibercse 4 0.34 %
Rárósmulyad 4 0.34 %
Kelenye 3 0.26 %
Hartyán 3 0.26 %
Alsóesztergály 2 0.17 %
Ipolyszécsényke 2 0.17 %
Nagylám 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 12.75 %
Nagykürtös 228 9.14 %
Magasmajtény 105 4.21 %
Óvár 76 3.05 %
Lukanénye 71 2.85 %
Ipolybalog 70 2.81 %
Ipolykér 69 2.77 %
Kékkő 50 2.00 %
Inám 43 1.72 %
Csalár 42 1.68 %
Ipolyhídvég 39 1.56 %
Bussa 34 1.36 %
Ipolykeszi 30 1.20 %
Kőkeszi 26 1.04 %
Csall 25 1.00 %
Csáb 23 0.92 %
Szécsénykovácsi 21 0.84 %
Nagycsalomja 20 0.80 %
Alsópalojta 20 0.80 %
Nógrádszentpéter 18 0.72 %
Ipolynagyfalu 17 0.68 %
Leszenye 16 0.64 %
Zsély 14 0.56 %
Erdőszelestény 14 0.56 %
Dacsókeszi 13 0.52 %
Ipolyharaszti 13 0.52 %
Bátorfalu 11 0.44 %
Gyürki 11 0.44 %
Ebeck 11 0.44 %
Kishalom 10 0.40 %
Bereklak 10 0.40 %
Alsósztregova 10 0.40 %
Szelény 9 0.36 %
Ipolyvarbó 9 0.36 %
Tótkisfalu 9 0.36 %
Apátújfalu 8 0.32 %
Kóvár 7 0.28 %
Felsőzellő 7 0.28 %
Kelenye 7 0.28 %
Terbegec 7 0.28 %
Mikszáthfalva 6 0.24 %
Felsőesztergály 6 0.24 %
Galábocs 5 0.20 %
Sirak 5 0.20 %
Tótgyarmat 5 0.20 %
Középpalojta 5 0.20 %
Apafalva 5 0.20 %
Kiskürtös 4 0.16 %
Kürtösújfalu 4 0.16 %
Rárósmulyad 4 0.16 %
Szuhány 4 0.16 %
Nagyhalom 3 0.12 %
Zobor 3 0.12 %
Ipolyszécsényke 3 0.12 %
Felsősztregova 3 0.12 %
Nógrádszenna 3 0.12 %
Felsőpalojta 3 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.08 %
Alsózellő 2 0.08 %
Veres 2 0.08 %
Hartyán 2 0.08 %
Dacsólam 2 0.08 %
Kislibercse 2 0.08 %
Nagylám 2 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Kiscsalomja 1 0.04 %
Tótkelecsény 1 0.04 %
Érújfalu 1 0.04 %
Borosznok 1 0.04 %
Süllye 1 0.04 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 49.65 %
Kékkő 70 7.08 %
Magasmajtény 34 3.44 %
Zsély 31 3.13 %
Kiskürtös 31 3.13 %
Nógrádszentpéter 30 3.03 %
Bussa 19 1.92 %
Mikszáthfalva 18 1.82 %
Felsőzellő 14 1.42 %
Ipolynyék 14 1.42 %
Lukanénye 13 1.31 %
Leszenye 13 1.31 %
Alsózellő 12 1.21 %
Alsópalojta 12 1.21 %
Alsósztregova 11 1.11 %
Bereklak 11 1.11 %
Érújfalu 11 1.11 %
Alsóesztergály 11 1.11 %
Felsőesztergály 11 1.11 %
Szécsénykovácsi 10 1.01 %
Dacsólam 8 0.81 %
Nagyhalom 8 0.81 %
Csalár 8 0.81 %
Ipolyvarbó 7 0.71 %
Csáb 7 0.71 %
Kishalom 7 0.71 %
Tótkisfalu 7 0.71 %
Kürtösújfalu 7 0.71 %
Ebeck 7 0.71 %
Kiscsalomja 7 0.71 %
Szelény 6 0.61 %
Hartyán 6 0.61 %
Középpalojta 6 0.61 %
Tótkelecsény 5 0.51 %
Nagycsalomja 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Szuhány 5 0.51 %
Terbegec 4 0.40 %
Csall 4 0.40 %
Apátújfalu 4 0.40 %
Ipolykér 4 0.40 %
Kislibercse 4 0.40 %
Erdőszelestény 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Száraznyírjes 4 0.40 %
Dacsókeszi 4 0.40 %
Sirak 3 0.30 %
Óvár 3 0.30 %
Galábocs 3 0.30 %
Ipolyszécsényke 3 0.30 %
Bátorfalu 3 0.30 %
Zobor 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Tótgyarmat 2 0.20 %
Felsősztregova 2 0.20 %
Felsőpalojta 2 0.20 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 43.15 %
Kékkő 56 5.05 %
Zsély 50 4.50 %
Lukanénye 43 3.87 %
Alsópalojta 41 3.69 %
Mikszáthfalva 36 3.24 %
Erdőszelestény 31 2.79 %
Érújfalu 30 2.70 %
Kiskürtös 30 2.70 %
Nógrádszentpéter 28 2.52 %
Alsósztregova 28 2.52 %
Középpalojta 23 2.07 %
Dacsókeszi 23 2.07 %
Ebeck 22 1.98 %
Bereklak 22 1.98 %
Bussa 21 1.89 %
Alsózellő 21 1.89 %
Kőkeszi 21 1.89 %
Csáb 20 1.80 %
Apátújfalu 19 1.71 %
Kürtösújfalu 17 1.53 %
Tótgyarmat 16 1.44 %
Nógrádszenna 15 1.35 %
Ipolynyék 14 1.26 %
Felsőzellő 14 1.26 %
Leszenye 14 1.26 %
Csalár 13 1.17 %
Kiscsalomja 13 1.17 %
Nagycsalomja 12 1.08 %
Alsóesztergály 11 0.99 %
Kislibercse 11 0.99 %
Felsőesztergály 11 0.99 %
Hartyán 10 0.90 %
Inám 10 0.90 %
Tótkisfalu 10 0.90 %
Szelény 10 0.90 %
Magasmajtény 10 0.90 %
Nagylám 9 0.81 %
Szécsénykovácsi 9 0.81 %
Szuhány 8 0.72 %
Felsőpalojta 7 0.63 %
Dacsólam 7 0.63 %
Apafalva 7 0.63 %
Bátorfalu 6 0.54 %
Sirak 6 0.54 %
Ipolynagyfalu 6 0.54 %
Nagyhalom 6 0.54 %
Ipolyhídvég 5 0.45 %
Tótkelecsény 5 0.45 %
Gyürki 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Óvár 5 0.45 %
Ipolykér 5 0.45 %
Terbegec 5 0.45 %
Kishalom 5 0.45 %
Kelenye 5 0.45 %
Galábocs 4 0.36 %
Paróca 4 0.36 %
Ipolyharaszti 4 0.36 %
Süllye 3 0.27 %
Száraznyírjes 3 0.27 %
Rárósmulyad 3 0.27 %
Kóvár 3 0.27 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Borosznok 2 0.18 %
Veres 2 0.18 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 20.67 %
Erdőszelestény 168 14.12 %
Zsély 73 6.13 %
Kékkő 32 2.69 %
Leszenye 27 2.27 %
Csáb 25 2.10 %
Magasmajtény 24 2.02 %
Mikszáthfalva 22 1.85 %
Kiscsalomja 21 1.76 %
Lukanénye 21 1.76 %
Dacsólam 21 1.76 %
Bussa 21 1.76 %
Apátújfalu 19 1.60 %
Nógrádszentpéter 18 1.51 %
Középpalojta 15 1.26 %
Bereklak 15 1.26 %
Kiskürtös 14 1.18 %
Alsópalojta 14 1.18 %
Érújfalu 14 1.18 %
Kürtösújfalu 14 1.18 %
Csall 13 1.09 %
Ipolyvarbó 13 1.09 %
Ipolybalog 13 1.09 %
Terbegec 13 1.09 %
Ipolynyék 12 1.01 %
Nagycsalomja 12 1.01 %
Alsósztregova 12 1.01 %
Nagyhalom 12 1.01 %
Szécsénykovácsi 12 1.01 %
Ebeck 11 0.92 %
Alsózellő 8 0.67 %
Felsőzellő 8 0.67 %
Bátorfalu 7 0.59 %
Ipolyharaszti 7 0.59 %
Tótgyarmat 6 0.50 %
Csalár 6 0.50 %
Kishalom 6 0.50 %
Felsőesztergály 6 0.50 %
Felsőpalojta 6 0.50 %
Gyürki 6 0.50 %
Szelény 6 0.50 %
Dacsókeszi 5 0.42 %
Ipolynagyfalu 5 0.42 %
Kőkeszi 5 0.42 %
Kóvár 5 0.42 %
Tótkisfalu 5 0.42 %
Nógrádszenna 5 0.42 %
Kislibercse 4 0.34 %
Borosznok 4 0.34 %
Hartyán 4 0.34 %
Sirak 4 0.34 %
Zobor 4 0.34 %
Ipolykeszi 3 0.25 %
Felsősztregova 3 0.25 %
Ipolykér 3 0.25 %
Szuhány 3 0.25 %
Ipolyhídvég 3 0.25 %
Nagylám 3 0.25 %
Alsóesztergály 3 0.25 %
Inám 2 0.17 %
Süllye 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.57 %
Nagykürtös 217 11.52 %
Ipolybalog 189 10.03 %
Lukanénye 124 6.58 %
Csáb 91 4.83 %
Nagycsalomja 80 4.25 %
Inám 72 3.82 %
Ipolyhídvég 64 3.40 %
Zsély 59 3.13 %
Bussa 51 2.71 %
Ipolykeszi 48 2.55 %
Kóvár 45 2.39 %
Ipolyvarbó 43 2.28 %
Apátújfalu 43 2.28 %
Óvár 42 2.23 %
Ipolynagyfalu 38 2.02 %
Ipolyszécsényke 36 1.91 %
Kőkeszi 36 1.91 %
Kelenye 27 1.43 %
Kékkő 22 1.17 %
Terbegec 21 1.11 %
Dacsókeszi 20 1.06 %
Leszenye 19 1.01 %
Szécsénykovácsi 18 0.96 %
Felsőzellő 15 0.80 %
Alsósztregova 15 0.80 %
Szelény 15 0.80 %
Bátorfalu 14 0.74 %
Csalár 13 0.69 %
Nógrádszentpéter 11 0.58 %
Kiscsalomja 10 0.53 %
Galábocs 10 0.53 %
Magasmajtény 10 0.53 %
Alsópalojta 9 0.48 %
Erdőszelestény 9 0.48 %
Szuhány 8 0.42 %
Mikszáthfalva 8 0.42 %
Sirak 8 0.42 %
Tótkisfalu 7 0.37 %
Érújfalu 7 0.37 %
Alsózellő 7 0.37 %
Kiskürtös 7 0.37 %
Rárósmulyad 7 0.37 %
Hartyán 6 0.32 %
Tótgyarmat 6 0.32 %
Kürtösújfalu 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Dacsólam 5 0.27 %
Tótkelecsény 5 0.27 %
Felsőesztergály 5 0.27 %
Kishalom 5 0.27 %
Ipolykér 5 0.27 %
Ipolyharaszti 5 0.27 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 38.81 %
Középpalojta 113 17.20 %
Alsópalojta 91 13.85 %
Lukanénye 90 13.70 %
Felsőpalojta 79 12.02 %
Bereklak 61 9.28 %
Kékkő 32 4.87 %
Ebeck 32 4.87 %
Tótgyarmat 24 3.65 %
Csáb 22 3.35 %
Mikszáthfalva 21 3.20 %
Magasmajtény 20 3.04 %
Kőkeszi 17 2.59 %
Leszenye 16 2.44 %
Erdőszelestény 15 2.28 %
Ipolynyék 15 2.28 %
Dacsólam 15 2.28 %
Kiskürtös 14 2.13 %
Szuhány 14 2.13 %
Zsély 12 1.83 %
Dacsókeszi 11 1.67 %
Bussa 8 1.22 %
Kürtösújfalu 8 1.22 %
Alsóesztergály 7 1.07 %
Érújfalu 7 1.07 %
Apátújfalu 6 0.91 %
Nagycsalomja 6 0.91 %
Óvár 6 0.91 %
Nógrádszentpéter 6 0.91 %
Csalár 6 0.91 %
Terbegec 5 0.76 %
Csall 5 0.76 %
Alsózellő 5 0.76 %
Alsósztregova 5 0.76 %
Tótkisfalu 5 0.76 %
Hartyán 5 0.76 %
Ipolykeszi 5 0.76 %
Felsőzellő 4 0.61 %
Bátorfalu 4 0.61 %
Szelény 4 0.61 %
Kiscsalomja 4 0.61 %
Felsőesztergály 4 0.61 %
Sirak 3 0.46 %
Ipolynagyfalu 3 0.46 %
Nagylám 3 0.46 %
Apafalva 3 0.46 %
Gyürki 3 0.46 %
Ipolyhídvég 2 0.30 %
Ipolyharaszti 2 0.30 %
Száraznyírjes 2 0.30 %
Nógrádszenna 2 0.30 %
Ipolybalog 2 0.30 %
Kislibercse 2 0.30 %
Felsősztregova 1 0.15 %
Kishalom 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Szécsénykovácsi 1 0.15 %
Kóvár 1 0.15 %
Inám 1 0.15 %
Veres 1 0.15 %
Nagyhalom 1 0.15 %
Tótkelecsény 1 0.15 %
Zobor 1 0.15 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.85 %
Ipolybalog 179 10.64 %
Lukanénye 173 10.29 %
Csáb 132 7.85 %
Nagykürtös 125 7.43 %
Apátújfalu 119 7.07 %
Nagycsalomja 96 5.71 %
Zsély 80 4.76 %
Leszenye 69 4.10 %
Inám 61 3.63 %
Ipolykeszi 61 3.63 %
Bussa 59 3.51 %
Ipolyhídvég 59 3.51 %
Kőkeszi 58 3.45 %
Ipolyszécsényke 50 2.97 %
Tótgyarmat 48 2.85 %
Ipolyvarbó 48 2.85 %
Óvár 46 2.73 %
Kelenye 46 2.73 %
Kóvár 42 2.50 %
Terbegec 41 2.44 %
Bátorfalu 36 2.14 %
Ipolynagyfalu 34 2.02 %
Dacsókeszi 30 1.78 %
Szécsénykovácsi 26 1.55 %
Ipolyharaszti 18 1.07 %
Szelény 17 1.01 %
Sirak 15 0.89 %
Erdőszelestény 15 0.89 %
Csalár 14 0.83 %
Kékkő 13 0.77 %
Magasmajtény 12 0.71 %
Ipolykér 12 0.71 %
Ebeck 11 0.65 %
Mikszáthfalva 10 0.59 %
Felsőzellő 9 0.54 %
Csall 9 0.54 %
Gyürki 8 0.48 %
Galábocs 8 0.48 %
Bereklak 6 0.36 %
Rárósmulyad 6 0.36 %
Középpalojta 4 0.24 %
Alsóesztergály 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Kiscsalomja 3 0.18 %
Alsósztregova 3 0.18 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.48 %
Ipolykér 25 3.03 %
Bussa 21 2.55 %
Lukanénye 21 2.55 %
Szécsénykovácsi 21 2.55 %
Nagykürtös 19 2.30 %
Ipolynyék 17 2.06 %
Óvár 12 1.45 %
Zsély 12 1.45 %
Terbegec 11 1.33 %
Apátújfalu 11 1.33 %
Ipolybalog 11 1.33 %
Csáb 10 1.21 %
Felsőzellő 10 1.21 %
Nagycsalomja 8 0.97 %
Ipolyhídvég 7 0.85 %
Kőkeszi 7 0.85 %
Inám 7 0.85 %
Leszenye 7 0.85 %
Galábocs 5 0.61 %
Csalár 4 0.48 %
Ipolynagyfalu 4 0.48 %
Érújfalu 3 0.36 %
Hartyán 3 0.36 %
Dacsókeszi 3 0.36 %
Gyürki 3 0.36 %
Kóvár 3 0.36 %
Paróca 3 0.36 %
Ipolyszécsényke 3 0.36 %
Szelény 3 0.36 %
Erdőszelestény 3 0.36 %
Tótgyarmat 2 0.24 %
Felsőesztergály 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Alsósztregova 2 0.24 %
Sirak 2 0.24 %
Mikszáthfalva 2 0.24 %
Alsózellő 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Alsópalojta 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Alsóesztergály 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Magasmajtény 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 1 0.12 %
Dacsólam 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Nagylám 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kékkő 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Szuhány 1 0.12 %
Középpalojta 1 0.12 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 13.27 %
Nagykürtös 96 11.58 %
Nógrádszentpéter 34 4.10 %
Érújfalu 17 2.05 %
Kékkő 16 1.93 %
Kislibercse 15 1.81 %
Tótkisfalu 15 1.81 %
Bussa 15 1.81 %
Magasmajtény 14 1.69 %
Borosznok 13 1.57 %
Süllye 11 1.33 %
Felsőesztergály 11 1.33 %
Lukanénye 9 1.09 %
Alsópalojta 9 1.09 %
Zsély 9 1.09 %
Csáb 9 1.09 %
Ipolyharaszti 9 1.09 %
Bereklak 8 0.97 %
Felsősztregova 8 0.97 %
Dacsólam 7 0.84 %
Tótkelecsény 7 0.84 %
Nagylám 7 0.84 %
Nógrádszenna 6 0.72 %
Felsőzellő 6 0.72 %
Csall 6 0.72 %
Szelény 5 0.60 %
Hartyán 5 0.60 %
Ipolynyék 5 0.60 %
Kiscsalomja 5 0.60 %
Bátorfalu 4 0.48 %
Nagycsalomja 4 0.48 %
Kiskürtös 4 0.48 %
Alsózellő 4 0.48 %
Szuhány 4 0.48 %
Paróca 4 0.48 %
Kürtösújfalu 3 0.36 %
Kelenye 3 0.36 %
Nagyhalom 3 0.36 %
Kőkeszi 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Leszenye 2 0.24 %
Középpalojta 2 0.24 %
Száraznyírjes 2 0.24 %
Kishalom 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Erdőszelestény 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Tótgyarmat 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 34.51 %
Zsély 73 4.95 %
Kékkő 64 4.34 %
Alsózellő 62 4.20 %
Lukanénye 49 3.32 %
Csáb 37 2.51 %
Alsósztregova 37 2.51 %
Középpalojta 36 2.44 %
Apátújfalu 35 2.37 %
Dacsókeszi 33 2.24 %
Nógrádszentpéter 29 1.97 %
Bereklak 28 1.90 %
Mikszáthfalva 28 1.90 %
Erdőszelestény 26 1.76 %
Kiskürtös 25 1.69 %
Érújfalu 25 1.69 %
Felsőzellő 23 1.56 %
Ipolynyék 23 1.56 %
Alsópalojta 21 1.42 %
Nagycsalomja 20 1.36 %
Ebeck 20 1.36 %
Leszenye 20 1.36 %
Kőkeszi 18 1.22 %
Felsőesztergály 18 1.22 %
Bussa 18 1.22 %
Szécsénykovácsi 18 1.22 %
Alsóesztergály 18 1.22 %
Csalár 17 1.15 %
Kiscsalomja 17 1.15 %
Tótgyarmat 16 1.08 %
Nógrádszenna 15 1.02 %
Terbegec 14 0.95 %
Ipolykér 14 0.95 %
Bátorfalu 11 0.75 %
Ipolybalog 11 0.75 %
Óvár 11 0.75 %
Tótkelecsény 11 0.75 %
Kelenye 11 0.75 %
Tótkisfalu 9 0.61 %
Szuhány 9 0.61 %
Kürtösújfalu 9 0.61 %
Sirak 9 0.61 %
Ipolyhídvég 9 0.61 %
Száraznyírjes 8 0.54 %
Inám 8 0.54 %
Ipolyvarbó 8 0.54 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Szelény 7 0.47 %
Apafalva 7 0.47 %
Süllye 6 0.41 %
Ipolyszécsényke 6 0.41 %
Galábocs 6 0.41 %
Ipolynagyfalu 6 0.41 %
Nagyhalom 6 0.41 %
Kóvár 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Kislibercse 6 0.41 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolykeszi 3 0.20 %
Paróca 3 0.20 %
Nagylám 3 0.20 %
Gyürki 3 0.20 %
Felsősztregova 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Dacsólam 3 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.20 %
Veres 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Hartyán 1 0.07 %
Nagykürtös 717 63.96 %
Kékkő 93 8.30 %
Mikszáthfalva 76 6.78 %
Alsópalojta 67 5.98 %
Magasmajtény 59 5.26 %
Kiskürtös 39 3.48 %
Alsósztregova 36 3.21 %
Középpalojta 32 2.85 %
Zsély 31 2.77 %
Nógrádszentpéter 27 2.41 %
Erdőszelestény 25 2.23 %
Ebeck 22 1.96 %
Bereklak 22 1.96 %
Alsózellő 22 1.96 %
Ipolynyék 21 1.87 %
Bussa 18 1.61 %
Nagyhalom 14 1.25 %
Kürtösújfalu 13 1.16 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Csalár 9 0.80 %
Alsóesztergály 8 0.71 %
Dacsólam 8 0.71 %
Kislibercse 7 0.62 %
Csáb 7 0.62 %
Leszenye 6 0.54 %
Csall 6 0.54 %
Lukanénye 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Érújfalu 5 0.45 %
Szuhány 5 0.45 %
Kishalom 5 0.45 %
Felsőpalojta 4 0.36 %
Szécsénykovácsi 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.36 %
Kőkeszi 4 0.36 %
Óvár 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Száraznyírjes 4 0.36 %
Nagylám 3 0.27 %
Ipolyharaszti 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Galábocs 3 0.27 %
Nagycsalomja 3 0.27 %
Terbegec 3 0.27 %
Ipolybalog 3 0.27 %
Apátújfalu 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Kóvár 2 0.18 %
Felsőesztergály 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 53.38 %
Kékkő 203 7.63 %
Magasmajtény 163 6.12 %
Erdőszelestény 118 4.43 %
Nógrádszentpéter 116 4.36 %
Bereklak 105 3.94 %
Lukanénye 105 3.94 %
Bussa 104 3.91 %
Csáb 102 3.83 %
Alsópalojta 102 3.83 %
Alsósztregova 87 3.27 %
Zsély 86 3.23 %
Mikszáthfalva 80 3.01 %
Középpalojta 78 2.93 %
Kürtösújfalu 76 2.85 %
Dacsókeszi 69 2.59 %
Kőkeszi 63 2.37 %
Érújfalu 61 2.29 %
Kiskürtös 55 2.07 %
Szuhány 55 2.07 %
Leszenye 55 2.07 %
Ebeck 51 1.92 %
Dacsólam 51 1.92 %
Apátújfalu 51 1.92 %
Ipolynyék 45 1.69 %
Alsózellő 42 1.58 %
Felsőpalojta 41 1.54 %
Nógrádszenna 40 1.50 %
Kiscsalomja 36 1.35 %
Felsőesztergály 35 1.31 %
Bátorfalu 35 1.31 %
Csall 34 1.28 %
Tótgyarmat 32 1.20 %
Tótkisfalu 32 1.20 %
Csalár 31 1.16 %
Felsőzellő 31 1.16 %
Nagylám 30 1.13 %
Szelény 29 1.09 %
Nagycsalomja 28 1.05 %
Szécsénykovácsi 27 1.01 %
Alsóesztergály 26 0.98 %
Ipolybalog 25 0.94 %
Tótkelecsény 24 0.90 %
Sirak 24 0.90 %
Hartyán 24 0.90 %
Felsősztregova 24 0.90 %
Nagyhalom 22 0.83 %
Ipolykér 22 0.83 %
Óvár 21 0.79 %
Terbegec 21 0.79 %
Ipolyharaszti 20 0.75 %
Ipolykeszi 20 0.75 %
Kislibercse 17 0.64 %
Ipolyvarbó 16 0.60 %
Borosznok 15 0.56 %
Gyürki 15 0.56 %
Paróca 14 0.53 %
Kishalom 13 0.49 %
Apafalva 12 0.45 %
Ipolynagyfalu 12 0.45 %
Galábocs 12 0.45 %
Zobor 11 0.41 %
Inám 10 0.38 %
Ipolyhídvég 10 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.30 %
Kóvár 8 0.30 %
Süllye 6 0.23 %
Ipolyszécsényke 6 0.23 %
Veres 5 0.19 %
Rárósmulyad 5 0.19 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 10.67 %
Kékkő 35 1.31 %
Magasmajtény 20 0.75 %
Nógrádszentpéter 19 0.71 %
Kiskürtös 17 0.64 %
Zsély 16 0.60 %
Bussa 14 0.53 %
Erdőszelestény 12 0.45 %
Csall 9 0.34 %
Száraznyírjes 9 0.34 %
Ebeck 9 0.34 %
Csáb 8 0.30 %
Alsópalojta 8 0.30 %
Mikszáthfalva 8 0.30 %
Bereklak 8 0.30 %
Galábocs 8 0.30 %
Dacsólam 8 0.30 %
Lukanénye 8 0.30 %
Leszenye 8 0.30 %
Érújfalu 8 0.30 %
Dacsókeszi 7 0.26 %
Kőkeszi 6 0.23 %
Ipolyvarbó 6 0.23 %
Ipolynyék 6 0.23 %
Apátújfalu 5 0.19 %
Középpalojta 5 0.19 %
Kiscsalomja 4 0.15 %
Szuhány 4 0.15 %
Borosznok 4 0.15 %
Csalár 4 0.15 %
Tótkisfalu 4 0.15 %
Óvár 4 0.15 %
Kóvár 3 0.11 %
Bátorfalu 3 0.11 %
Felsőesztergály 3 0.11 %
Alsóesztergály 3 0.11 %
Hartyán 3 0.11 %
Szelény 2 0.08 %
Gyürki 2 0.08 %
Kürtösújfalu 2 0.08 %
Tótkelecsény 2 0.08 %
Felsősztregova 2 0.08 %
Ipolybalog 2 0.08 %
Alsósztregova 2 0.08 %
Süllye 2 0.08 %
Tótgyarmat 2 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.04 %
Zobor 1 0.04 %
Rárósmulyad 1 0.04 %
Nógrádszenna 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolyharaszti 1 0.04 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Inám 1 0.04 %
Ipolykér 1 0.04 %
Kelenye 1 0.04 %
Apafalva 1 0.04 %
Kishalom 1 0.04 %
Paróca 1 0.04 %
Nagycsalomja 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Felsőzellő 1 0.04 %
Alsózellő 1 0.04 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 23.47 %
Kékkő 61 4.90 %
Lukanénye 39 3.14 %
Zsély 38 3.05 %
Alsósztregova 28 2.25 %
Nógrádszentpéter 26 2.09 %
Bereklak 20 1.61 %
Alsózellő 19 1.53 %
Ebeck 18 1.45 %
Erdőszelestény 18 1.45 %
Csáb 16 1.29 %
Mikszáthfalva 16 1.29 %
Érújfalu 16 1.29 %
Felsőzellő 16 1.29 %
Nógrádszenna 15 1.21 %
Ipolynyék 14 1.13 %
Kürtösújfalu 13 1.05 %
Magasmajtény 13 1.05 %
Bussa 13 1.05 %
Alsópalojta 12 0.96 %
Kőkeszi 12 0.96 %
Középpalojta 12 0.96 %
Leszenye 12 0.96 %
Dacsókeszi 12 0.96 %
Kiskürtös 11 0.88 %
Tótgyarmat 10 0.80 %
Tótkisfalu 9 0.72 %
Inám 9 0.72 %
Dacsólam 9 0.72 %
Ipolykér 8 0.64 %
Csalár 8 0.64 %
Alsóesztergály 8 0.64 %
Apátújfalu 8 0.64 %
Kislibercse 7 0.56 %
Kelenye 7 0.56 %
Nagycsalomja 7 0.56 %
Csall 6 0.48 %
Apafalva 6 0.48 %
Kiscsalomja 6 0.48 %
Szelény 6 0.48 %
Nagylám 6 0.48 %
Óvár 6 0.48 %
Ipolyhídvég 5 0.40 %
Felsőesztergály 5 0.40 %
Szuhány 5 0.40 %
Felsőpalojta 4 0.32 %
Süllye 4 0.32 %
Ipolybalog 4 0.32 %
Nagyhalom 4 0.32 %
Tótkelecsény 4 0.32 %
Paróca 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Terbegec 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ipolynagyfalu 3 0.24 %
Kishalom 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Veres 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Ipolyszécsényke 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Hartyán 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagykürtös 758 37.82 %
Kékkő 105 5.24 %
Erdőszelestény 71 3.54 %
Magasmajtény 63 3.14 %
Bussa 62 3.09 %
Nógrádszentpéter 59 2.94 %
Bereklak 55 2.74 %
Csáb 51 2.54 %
Középpalojta 50 2.50 %
Alsópalojta 49 2.45 %
Zsély 48 2.40 %
Lukanénye 46 2.30 %
Ipolyhídvég 45 2.25 %
Kürtösújfalu 44 2.20 %
Alsósztregova 43 2.15 %
Felsőzellő 39 1.95 %
Mikszáthfalva 38 1.90 %
Dacsókeszi 38 1.90 %
Szuhány 35 1.75 %
Felsőesztergály 31 1.55 %
Apátújfalu 28 1.40 %
Kiskürtös 28 1.40 %
Csalár 27 1.35 %
Leszenye 27 1.35 %
Kőkeszi 26 1.30 %
Alsózellő 25 1.25 %
Dacsólam 25 1.25 %
Kiscsalomja 24 1.20 %
Ipolynyék 23 1.15 %
Érújfalu 23 1.15 %
Csall 21 1.05 %
Szécsénykovácsi 21 1.05 %
Felsősztregova 21 1.05 %
Felsőpalojta 20 1.00 %
Szelény 20 1.00 %
Alsóesztergály 20 1.00 %
Hartyán 19 0.95 %
Nagylám 18 0.90 %
Ipolynagyfalu 18 0.90 %
Ipolykér 17 0.85 %
Ipolyvarbó 17 0.85 %
Óvár 17 0.85 %
Ebeck 16 0.80 %
Tótgyarmat 16 0.80 %
Tótkisfalu 15 0.75 %
Kislibercse 15 0.75 %
Tótkelecsény 15 0.75 %
Nógrádszenna 15 0.75 %
Paróca 13 0.65 %
Ipolykeszi 13 0.65 %
Ipolybalog 12 0.60 %
Ipolyharaszti 12 0.60 %
Apafalva 11 0.55 %
Zobor 11 0.55 %
Terbegec 11 0.55 %
Galábocs 11 0.55 %
Borosznok 10 0.50 %
Kóvár 9 0.45 %
Kishalom 9 0.45 %
Száraznyírjes 8 0.40 %
Kelenye 7 0.35 %
Bátorfalu 7 0.35 %
Sirak 6 0.30 %
Gyürki 6 0.30 %
Ipolyszécsényke 6 0.30 %
Inám 6 0.30 %
Süllye 5 0.25 %
Nagycsalomja 5 0.25 %
Nagyhalom 4 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 3 0.15 %
Nagykürtös 629 75.97 %
Kékkő 110 13.29 %
Zsély 56 6.76 %
Mikszáthfalva 54 6.52 %
Alsópalojta 51 6.16 %
Bereklak 42 5.07 %
Nógrádszentpéter 38 4.59 %
Bussa 35 4.23 %
Erdőszelestény 35 4.23 %
Kiskürtös 32 3.86 %
Csáb 28 3.38 %
Felsőesztergály 26 3.14 %
Kürtösújfalu 23 2.78 %
Alsózellő 22 2.66 %
Alsósztregova 22 2.66 %
Lukanénye 19 2.29 %
Ebeck 17 2.05 %
Magasmajtény 17 2.05 %
Nagyhalom 13 1.57 %
Dacsókeszi 13 1.57 %
Leszenye 13 1.57 %
Ipolykér 13 1.57 %
Érújfalu 13 1.57 %
Középpalojta 12 1.45 %
Felsőzellő 12 1.45 %
Szécsénykovácsi 11 1.33 %
Szuhány 10 1.21 %
Csalár 10 1.21 %
Száraznyírjes 10 1.21 %
Kőkeszi 9 1.09 %
Kiscsalomja 9 1.09 %
Dacsólam 9 1.09 %
Nógrádszenna 8 0.97 %
Galábocs 8 0.97 %
Tótgyarmat 8 0.97 %
Óvár 7 0.85 %
Felsőpalojta 7 0.85 %
Bátorfalu 6 0.72 %
Kislibercse 5 0.60 %
Ipolyharaszti 4 0.48 %
Ipolynagyfalu 4 0.48 %
Ipolynyék 4 0.48 %
Apátújfalu 4 0.48 %
Csall 4 0.48 %
Tótkelecsény 4 0.48 %
Zobor 4 0.48 %
Ipolyhídvég 3 0.36 %
Ipolybalog 3 0.36 %
Szelény 3 0.36 %
Apafalva 3 0.36 %
Alsóesztergály 3 0.36 %
Tótkisfalu 3 0.36 %
Kishalom 3 0.36 %
Süllye 2 0.24 %
Felsősztregova 2 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.24 %
Kelenye 2 0.24 %
Ipolyvarbó 2 0.24 %
Borosznok 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 7.91 %
Ipolybalog 57 7.16 %
Ipolykeszi 48 6.03 %
Ipolyhídvég 41 5.15 %
Nagycsalomja 24 3.02 %
Nagykürtös 22 2.76 %
Lukanénye 20 2.51 %
Ipolykér 13 1.63 %
Óvár 13 1.63 %
Ipolynagyfalu 12 1.51 %
Inám 12 1.51 %
Kóvár 11 1.38 %
Magasmajtény 8 1.01 %
Bussa 6 0.75 %
Ipolyszécsényke 6 0.75 %
Tótgyarmat 5 0.63 %
Kőkeszi 5 0.63 %
Zsély 4 0.50 %
Ipolyvarbó 4 0.50 %
Apátújfalu 4 0.50 %
Kelenye 4 0.50 %
Csalár 4 0.50 %
Szécsénykovácsi 4 0.50 %
Leszenye 3 0.38 %
Csáb 3 0.38 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Sirak 2 0.25 %
Érújfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Alsózellő 1 0.13 %
Tótkisfalu 1 0.13 %
Terbegec 1 0.13 %
Bátorfalu 1 0.13 %
Kékkő 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Mikszáthfalva 1 0.13 %
Alsósztregova 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Dacsókeszi 1 0.13 %
Szelény 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 24.48 %
Alsósztregova 136 17.53 %
Felsőzellő 91 11.73 %
Bussa 76 9.79 %
Nógrádszentpéter 31 3.99 %
Kékkő 24 3.09 %
Alsózellő 23 2.96 %
Mikszáthfalva 18 2.32 %
Kislibercse 16 2.06 %
Alsópalojta 16 2.06 %
Érújfalu 15 1.93 %
Magasmajtény 13 1.68 %
Középpalojta 10 1.29 %
Felsőesztergály 10 1.29 %
Rárósmulyad 9 1.16 %
Leszenye 9 1.16 %
Tótkelecsény 8 1.03 %
Nógrádszenna 8 1.03 %
Ipolynyék 7 0.90 %
Csáb 7 0.90 %
Dacsólam 7 0.90 %
Hartyán 7 0.90 %
Apátújfalu 7 0.90 %
Csalár 6 0.77 %
Ipolyvarbó 6 0.77 %
Zsély 6 0.77 %
Ebeck 6 0.77 %
Kishalom 5 0.64 %
Kiskürtös 5 0.64 %
Tótkisfalu 5 0.64 %
Lukanénye 5 0.64 %
Szuhány 4 0.52 %
Felsősztregova 4 0.52 %
Nagycsalomja 4 0.52 %
Erdőszelestény 4 0.52 %
Borosznok 4 0.52 %
Kürtösújfalu 4 0.52 %
Bereklak 4 0.52 %
Terbegec 4 0.52 %
Kőkeszi 3 0.39 %
Galábocs 3 0.39 %
Nagyhalom 3 0.39 %
Tótgyarmat 3 0.39 %
Alsóesztergály 2 0.26 %
Bátorfalu 2 0.26 %
Gyürki 2 0.26 %
Ipolykeszi 2 0.26 %
Csall 2 0.26 %
Nagylám 2 0.26 %
Dacsókeszi 2 0.26 %
Ipolybalog 2 0.26 %
Ipolyharaszti 2 0.26 %
Szécsénykovácsi 2 0.26 %
Ipolynagyfalu 2 0.26 %
Ipolykér 2 0.26 %
Kiscsalomja 2 0.26 %
Ipolyhídvég 2 0.26 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Süllye 1 0.13 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Kóvár 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Óvár 1 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 10.49 %
Ipolyhídvég 131 8.38 %
Ipolybalog 83 5.31 %
Ipolynagyfalu 47 3.01 %
Inám 44 2.82 %
Nagykürtös 41 2.62 %
Óvár 35 2.24 %
Ipolykér 31 1.98 %
Ipolykeszi 27 1.73 %
Lukanénye 19 1.22 %
Csáb 18 1.15 %
Nagycsalomja 18 1.15 %
Kelenye 18 1.15 %
Ipolyszécsényke 17 1.09 %
Kóvár 15 0.96 %
Csalár 15 0.96 %
Apátújfalu 13 0.83 %
Sirak 11 0.70 %
Terbegec 11 0.70 %
Szécsénykovácsi 10 0.64 %
Kőkeszi 9 0.58 %
Bussa 9 0.58 %
Bátorfalu 8 0.51 %
Leszenye 7 0.45 %
Tótgyarmat 6 0.38 %
Dacsókeszi 5 0.32 %
Gyürki 5 0.32 %
Kékkő 5 0.32 %
Magasmajtény 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Ipolyvarbó 4 0.26 %
Zsély 4 0.26 %
Galábocs 3 0.19 %
Hartyán 3 0.19 %
Érújfalu 3 0.19 %
Mikszáthfalva 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Erdőszelestény 2 0.13 %
Zobor 1 0.06 %
Kiskürtös 1 0.06 %
Bereklak 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Alsósztregova 1 0.06 %
Felsőzellő 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 23.23 %
Alsósztregova 235 16.64 %
Nógrádszentpéter 76 5.38 %
Érújfalu 75 5.31 %
Kékkő 53 3.75 %
Bussa 40 2.83 %
Magasmajtény 39 2.76 %
Kislibercse 32 2.27 %
Hartyán 30 2.12 %
Felsősztregova 29 2.05 %
Tótkisfalu 28 1.98 %
Nógrádszenna 23 1.63 %
Mikszáthfalva 20 1.42 %
Erdőszelestény 19 1.35 %
Tótkelecsény 19 1.35 %
Zsély 18 1.27 %
Alsópalojta 18 1.27 %
Süllye 18 1.27 %
Borosznok 16 1.13 %
Felsőzellő 12 0.85 %
Kiskürtös 12 0.85 %
Bereklak 12 0.85 %
Apátújfalu 11 0.78 %
Felsőesztergály 11 0.78 %
Alsózellő 10 0.71 %
Alsóesztergály 9 0.64 %
Dacsókeszi 9 0.64 %
Középpalojta 9 0.64 %
Rárósmulyad 8 0.57 %
Leszenye 8 0.57 %
Nagylám 8 0.57 %
Lukanénye 8 0.57 %
Kóvár 8 0.57 %
Kürtösújfalu 7 0.50 %
Csáb 7 0.50 %
Paróca 7 0.50 %
Nagyhalom 6 0.42 %
Óvár 6 0.42 %
Ipolykér 6 0.42 %
Dacsólam 5 0.35 %
Szelény 4 0.28 %
Szuhány 4 0.28 %
Tótgyarmat 4 0.28 %
Csalár 4 0.28 %
Gyürki 4 0.28 %
Csall 4 0.28 %
Kishalom 4 0.28 %
Ipolykeszi 3 0.21 %
Ipolynyék 3 0.21 %
Szécsénykovácsi 3 0.21 %
Ebeck 3 0.21 %
Kelenye 3 0.21 %
Kiscsalomja 3 0.21 %
Nagycsalomja 2 0.14 %
Bátorfalu 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Kőkeszi 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Terbegec 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
355 87.22%
KSČ
18 4.42%
SPV
12 2.95%
SZ
9 2.21%
VPN
9 2.21%
Egyéb
4 0.98%
Érvényes szavazatok 407
Együttélés-MKDM
335 86.56%
Magyar Polgári Párt
18 4.65%
SDĽ
10 2.58%
HZDS
5 1.29%
SDSS
5 1.29%
KSS
3 0.78%
SZS
3 0.78%
ZPR-RČS
3 0.78%
SPI
2 0.52%
ODÚ
2 0.52%
Egyéb
1 0.26%
Érvényes szavazatok 387
MK
318 89.83%
SP-VOĽBA
23 6.50%
HZDS-RSS
4 1.13%
HZPCS
3 0.85%
2 0.56%
Egyéb
4 1.13%
Érvényes szavazatok 354
MKP
335 88.16%
SDK
16 4.21%
HZDS
14 3.68%
KSS
5 1.32%
SDĽ
4 1.05%
B-RRS
2 0.53%
Egyéb
4 1.05%
Érvényes szavazatok 380
MKP
309 92.24%
KSS
8 2.39%
HZDS
6 1.79%
SMER
5 1.49%
SDKU
5 1.49%
ANO
2 0.60%
Érvényes szavazatok 335
MKP
295 95.78%
SMER
7 2.27%
SDKU DS
3 0.97%
Egyéb
3 0.97%
Érvényes szavazatok 308
MKP
219 73.49%
Most-Híd
63 21.14%
Únia
4 1.34%
SaS
3 1.01%
SDKU DS
3 1.01%
SMER
2 0.67%
Egyéb
4 1.34%
Érvényes szavazatok 298
MKP
129 48.68%
Most-Híd
122 46.04%
SMER SD
7 2.64%
KDH
2 0.75%
Egyéb
5 1.89%
Érvényes szavazatok 265
MKP
136 53.54%
Most-Híd
81 31.89%
LSNS
12 4.72%
SMER SD
12 4.72%
OĽANO-NOVA
5 1.97%
TIP
2 0.79%
#SIEŤ
2 0.79%
Egyéb
4 1.57%
Érvényes szavazatok 254
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések