SK
RA
.....

Gömörfalva

Község

címer zászló
690 96% magyar 1910
538 54% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gömörfalva
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemerská Ves
1918 előtti vármegye, járás:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Alsó-erdő, Bályik-völgy, Cseres-völgy, Harkács, Hársas-tető, Helena-oldal, Hős-akol, Kurta-bérc, Lyukaierdő, Meka-tető, Nagy-erdő, (Perpéspuszta), Sánkfalva, Saulpuszta, (Szőlő-hegy)
Koordináták:
48.48079681, 20.27205467
Terület:
17,70 km2
Rang:
község
Népesség:
965
Tszf. magasság:
196 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98262
Település kód:
514756
Szervezeti azonosító:
318701
Adóazonosító:
2021168721

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Licei-dombság nyugati oldalán, a Turóc- és a Rátkai Turóc-patakok összefolyásánál, a Turóc völgyében fekszik, az 532-es (Bejét Jolsvával összekötő) út mentén, Tornaljától 8 km-re északnyugatra, Jolsvától 19 km-re délre. Településrészei, Harkács és a tőle fél kilométerre északra fekvő Sánkfalva csaknem teljesen egybeépültek. Fontos közúti csomópont, itt ágaznak el a Turóc völgyében haladó, Gömörrákosra (20 km) vezető, valamint a Rátkai Turóc mentén Újvásárral (16 km) összeköttetést teremtő mellékutak. Területének mintegy felét erdő borítja. Délről Lőkös, nyugatról Felsőrás és Alsófalu, északról Lévárt és Lice, keletről pedig Sajógömör, Beretke és Melléte községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1960-ban alakult Harkács és Sánkfalva egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Tornaljai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Az egyesített község 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, majd 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. Harkács (7,10 km²) és Sánkfalva (10,60 km²) területe ma egyetlen kataszteri területet alkot, kiterjedésük nem változott az elmúlt száz év során.

Népesség

1910-ben Harkácsnak és Sánkfalvának együtt 721, 1921-ben 676, 1938-ban pedig 721, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. 1945 után mindkét községbe szlovák családok települtek a belső telepítések során. Gömörfalva népessége 1991-2011 között 16,5 %-al nőtt (817 főről 952-re), ez idő alatt a magyar nemzetiségűek aránya 84,3 %-ról 57 %-ra csökkent (a magyar anyanyelvűek aránya ugyanakkor jóval magasabb - 78,8 %), a szlovákoké 14,4 %-ról 26,9 %-ra nőtt. 2011-ben a lakosság 10,7 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, a roma etnikumhoz a lakosság több mint fele (54 %) tartozott. A túlnyomó többség (78,9 %) római katolikus vallású. 2011-ben Harkácson élt az összlakosság 64,9 %-a (618 fő), Sánkfalván pedig 35,1 %-a (334 fő).

Történelem

Harkács a 12. század első felében jött létre, a Turóc-völgy egyik legrégebbi helysége, lakossága a kezdetektől magyar volt. 1274-ben "Harkach" alakban említik először, ekkor, mint királyi várföldet V. István király az otrokocsi váruradalomnak adományozta. Temploma (mely Sánkfalva és Harkács határán fekszik, hol az egyik, hol a másik faluhoz sorolták) a 13. század közepén épült, a Turóc-völgy központi temploma volt. A 14. században a faluról elnevezett Harkácsi-nemzetség birtoka, később a Porkoláb-, Perbes-, Omány- és Kisfaludi-családok birtokosok itt. 1427-ben 10 adózó porta volt a településen. A 15. században a határ nagy része nemesi föld. 1660 körül, a második török megszállás idején teljesen elnéptelenedett. A 17. század végén tisztán kuriális falu, a 18. század közepére úrbéres faluvá vált, 1773-ban 14 család lakta, kik közül 12-nek az ősei már a 16. században is itt éltek. 1828-ban 53 házában 431 lakos élt. Lakói főként mezőgazdaságból éltek. Sánkfalvát 1266-ban "Raas" néven említik először, névadója, Sánk Rás várföld egy három ekés darabját adományként kapta. 1294-ben Sank, 1421-ben "Sankfalua" alakban említik. 1427-ben a Sánkfalvy és Husz családok a község birtokosai. A 15. században Alsó- és Felsősánk néven a jászói premontrei apátság birtoka. A középkorban határának nagy részét birtokosai nemesi kúriáikhoz művelték. A török hódoltság alatt lakosságának egy része kicserélődött. A 17. században kuriális falu, a Hős-család kihalása után vált ismét jobbágyközséggé. A 18. században a Steinicher- és Draskóczy-családok birtoka. 1828-ban 61 házában 474 lakos élt. Lakói a község rossz mezőgazdasági adottságai miatt a földművelésen kívül háziiparral is foglalkoztak. Mindkét község 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszakerültek Magyarországhoz. 1947-ben mindkét falu magyar lakosságának egy részét kitelepítették Magyarországra és szlovák családok költöztek ide. Termelőszövetkezetüket 1952-ben alakították. Harkácsot és Sánkfalvát 1960-ban "Gemerská Ves" (Gömörfalva) néven egyesítették.

Mai jelentősége

Gömörfalva a Turóc-völgy legnépesebb, központi községe. A községben szlovák-magyar tanítási nyelvű alapiskola és magyar nevelési nyelvű óvoda található. Kisboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma 1784-ben épült későbarokk stílusban. Harkács településrészen két, 18. században épült barokk stílusú kastély is található (Vay-kastély 1770-ből, egykori apátsági uradalmi központ 1768-ból), mindkettő elhanyagolt állapotban van. 2010-ben nyílt meg a községben a Palóc Tájház.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HARKÁCS. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai a’ Religyiói Kintstár, és Dráskótzy Uraság, lakosai katolikusok, ’s különös szorgalmatosságú kereskedők, fekszik Turótz vize partyánál, Gömör Városától 3/4 órányira, ’s az Uraságnak kastéllyával is diszesittetik: határja három nyomásbéli, legelő, és erdő nélkül szűkölködik, piatza Jolsván két, Rósnyon pedig négy mértföldnyire van. SANKFALVA. Magy. falu Gömör Várm. földes Urai több Urak, lakosai külömbfélék, fekszik Harkácshoz közel, határja közép termésű, juhai, méhei hasznosak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Harkács, magyar falu, Gömör vmegyében, Lökösháza és Sánkfalva szomszédságában, ut. p. Tornaljától, valamint Pelsőcztől 1 mfd. Nyugoti oldalán a Jolsva felé vivő országut megy, keleti oldalát pedig a Turócz vize mossa. Lakja 519 r. kath., 22 ágostai, kath. templom; 4 3/8 urbéri 19 2/8 majorsági telek, 658 hold erdő. Szántóföldje mindent megterem, rétjeit kétszer kaszálja; a lakosok fazekat készitnek. Diszesiti e falut Draskóczy Sámuel ur kastélya, és csinos gazdasági épületei; van pálinkaháza, s a jászói prépostságnak emeletes háza. Bir továbbá két vendégfogadóval, mellynek egyike Draskóczy uré, másika a prépostságé. Sánkfalu, helység, Gömör vmegyében, Harkács tőszomszédságában, a Jolsva és Kövi völgyéről lejövő, s itt összevágó országút mentiben a Thurócz vize mellett lapos helyen fekszik. A lakosok száma 458 megy, kik főleg r. kath., és mindnyájan magyarok. A közbirtok áll 12 urbéri, 10 5/8 majorsági telekből, 26 zsellérből és 7 lakóból; 1096 hold erdőből; a Thúrócz vizén van Dráskoczi Sámuel urnak malma. E helységet Dráskoczi Sámuel ur birja, – a lakosok fazekasok, mindamellett mindent megtermő szántóföldjeiket is jól mivelik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Harkácsot a báró Vayak kastélya és izléses parkja ékesíti.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Harkács, túróczvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 61 házzal és 303 róm. kath. vallású lakossal. E község 1427-ben a Sántha család birtoka. 1468-ban a Hős és a Sánkfalvi család kap rá adományt. Későbbi földesurai a jászói prépostság, a Draskóczy és a báró Vay család. A jászói prépostságnak és báró Vay Alojziának a községben csinos úrilakjuk van. A XVIII. század közepén a községben már vaskohó is volt. A róm. kath. templom 1784-ben épült. A községben van posta, távírója és vasúti állomása pedig Tornallya. Ide tartozik Juka puszta is. Sánkfalva, a Túrócz-völgyben fekvő magyar kisközség, 75 házzal és 428 róm. kath. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. 1421-ben a Hős és a Sánkfalvy család birtoka. Később a jászói prépostság és a Draskóczy család lett a földesura és most is ennek és br. Vay Aloiziának van itt nagyobb birtoka. A községhez tartoznak Bércz, Hőserdő és Perpes puszták, melyek közül Perpes puszta 1384-ben Perpes és Perbesháza néven merül fel. A Hőserdő elnevezés is a Hős család nevét tartja fenn. Sánkfalva katholikus temploma 1784-ben épült. Postája Harkács, távírója és vasúti állomása Tornallya.

Magyar Katolikus Lexikon

Harkács-Sánkfalva, v. Gömör-Kishont vm. (Gemerská Ves, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. putnoki esp. ker-ében. - Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. A törökök elfoglalták. Lakói 1632 u. prot-ok lettek. 1733: alapították újra. Mai Kisboldogasszony tp-át 1784: építették. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Lakói 1940: 314 r.k., 9 g.k., 5 ev., 25 ref., 13 izr., össz. 366. ** Némethy 1894:354. - Gerecze II:324. - Schem. Ros. 1913:32.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Harkács. Egy 1427-ből származó oklevél a Sántha-családot nevezi birtokosnak. 1468-ban adománylevelet kap a községre a Hős- és a Sánkfalvicsalád. Ezután a jászói prépostság, a Draskóczy- és a báró Vay-család következtek a föld birtokában. Az 1750-es években már vashámor működött a községben. 1784-ben épült a róm. kat. templom. A község területe 1234 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 372. Külterületi lakott helye: Saulpuszta. Sánkfalva. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bércpuszta, Hőserdőpuszta, Szelespuszta. A kozség területe 1842 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 349.

Tasnádi Nagy Gyula

1849
Harkács - megszületett
Névelőfordulások
1960
Gemerská Ves
1994
Gömörfalva

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gömörfalva (Gemerská Ves) 109
Telefon: 0475597534
Fax: 0475597534

Honlap: gemerskaves.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Lévaiová Monika (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Gazdová Gabriela (MOST - HÍD)
Ruszó Štefan (MOST - HÍD)
Lakatošová Veronika (MOST - HÍD)
Vinczeová Mária (MOST - HÍD)
Valentová Lívia (SMK-MKP)
Lőrincz Loránt (SMK-MKP)
Sebők Zsolt (SMK-MKP)
MOST - HÍD 57% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Gömörfalvai Posta

Gömörfalva 186

Magyar-Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Gömörfalva 204

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Gömörfalva 234

Gömörfalvai Anyakönyvi Hivatal

Gömörfalva 109

Gömörfalvai Községi Hivatal

Gömörfalva 109

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 719 91%
szlovákok 19 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 42 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 786
magyarok 690 96%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 18 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 721
magyarok 648 96%
szlovákok 24 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 676
magyarok 689 84%
szlovákok 118 14%
romák 4 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 817
magyarok 618 67%
szlovákok 175 19%
romák 119 13%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 916
magyarok 543 57%
szlovákok 256 27%
romák 102 11%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 51 5%
összlétszám 952
magyarok 538 54%
szlovákok 362 36%
romák 65 6%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 34 3%
összlétszám 1001
összlétszám 416
magyarok 377 91%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 27 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 370
magyarok 342 92%
szlovákok 12 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 353
magyarok 346 98%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 368
magyarok 344 93%
szlovákok 6 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 305
magyarok 297 97%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 371
magyarok 351 95%
szlovákok 16 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 709
Választási részvétel: 62.62 %
Kiadott boríték: 444
Bedobott boríték: 444

Polgármester

Érvényes szavazólap: 433
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lévaiová Monika 331 76.44 % MOST - HÍD
Fertő Ernest 102 23.56 % SPOLU

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gazdová Gabriela 203 MOST - HÍD
Ruszó Štefan 189 MOST - HÍD
Valentová Lívia 176 SMK-MKP
Lakatošová Veronika 176 MOST - HÍD
Lőrincz Loránt 161 SMK-MKP
Sebők Zsolt 157 SMK-MKP
Vinczeová Mária 142 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö Strana moderného Slovenska 14.29% Strana moderného Slovenska 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 695
Választási részvétel: 12.37 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86
Választásra jogosult: 696
Választási részvétel: 6.03 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 710
Választási részvétel: 18,02 %
Kiadott boríték: 128
Bedobott boríték: 128

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 78
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 36 46.15 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 19 24.36 % KĽS
Marian Kotleba 7 8.97 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 6 7.69 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 4 5.13 % SNS
Jozef Sásik 3 3.85 % SĽS
Pavel Chovanec 2 2.56 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 1 1.28 % NP
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Marian Kotleba 20 47.62% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 36 29.51 % Független
Marian Kotleba 25 20.49 % ĽSNS
Vojtech Kökény 19 15.57 % SRK
Igor Kašper 16 13.11 % Független
Milan Urbáni 7 5.74 % SMS
Martin Juhaniak 4 3.28 % Független
Jozef Šimko 4 3.28 % Független
Martin Klus 2 1.64 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 2 1.64 % JĽSS
Ivan Saktor 2 1.64 % Független
Jozef Sásik 1 0.82 % SĽSAH
Zdenek Očovan 1 0.82 % NAJ
Alena Pivovarčiová 1 0.82 % NP
Pavel Greksa 1 0.82 % Független
Miroslav Gálik 1 0.82 % NAS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 84
Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 64 76.19% SMK-MKP
Ladislav Nagy 28 33.33% MOST - HÍD
Katarína Danišová 11 13.10% KDH, SMER - SD
Július Laššan 11 13.10% KDH, SMER - SD
Emil Samko 9 10.71% KĽS
Eva Cireňová 7 8.33% SMER - SD, KDH
Dušan Ďuriška 6 7.14% SĽS
Ján Šeševička 6 7.14% Független
Zuzana Nemogová 5 5.95% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Sendrei 4 4.76% SRK
Jaroslav Kacián 3 3.57% ĽS Naše Slovensko
Eva Hicárová 3 3.57% Független
Marek Nosko 3 3.57% Független
Jozef Gurský 3 3.57% KSS
Ján Germánus 2 2.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Július Buchta 1 1.19% SNS
Branislav Skaloš 1 1.19% KSS
Andrea Hroncová 1 1.19% HZD, ĽS-HZDS
Andrea Jenčíková 0 0.00% NP
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 0 0.00% NP
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Mária Duszová 80 65.57% Független
Anna Szögedi 40 32.79% SMK-MKP
János Deák 40 32.79% SMK-MKP
Gabriela Tamášová 38 31.15% SRK
Zsuzsa Hunyák 33 27.05% SMK-MKP
Roland Kovács 13 10.66% Független
Pavel Alexa 11 9.02% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 10 8.20% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Šmidtová 8 6.56% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 7 5.74% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Kolesár 7 5.74% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Dušan Ďuriška 5 4.10% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Július Buchta 5 4.10% SNS
Július Laššan 5 4.10% SMER-SD
Svetoslav Albíni 4 3.28% Független
Alena Zelinová 4 3.28% SNS
Ladislav Lukáč 3 2.46% SNS
Hilda Puterová 2 1.64% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dávid Galovič 2 1.64% Független
Ondrej Bafia 2 1.64% SMER-SD
Martin Kvetko 0 0.00% Független
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 52.91 %
Nagyrőce 45 9.02 %
Ratkósebes 25 5.01 %
Lice 23 4.61 %
Sajógömör 13 2.61 %
Felsőfalu 7 1.40 %
Lubény 7 1.40 %
Jolsva 6 1.20 %
Ratkó 6 1.20 %
Kövi 5 1.00 %
Gerlice 4 0.80 %
Szkáros 4 0.80 %
Gömörfalva 4 0.80 %
Murányhosszúrét 4 0.80 %
Murányalja 3 0.60 %
Lehelfalva 3 0.60 %
Újvásár 2 0.40 %
Hizsnyó 2 0.40 %
Alsófalu 2 0.40 %
Deresk 2 0.40 %
Szásza 2 0.40 %
Zsór 2 0.40 %
Otrokócs 2 0.40 %
Murányhuta 2 0.40 %
Murányszabadi 1 0.20 %
Kisperlász 1 0.20 %
Gömörrákos 1 0.20 %
Baráttelke 1 0.20 %
Lévárt 1 0.20 %
Gömörliget 1 0.20 %
Szirk 1 0.20 %
Turcsok 1 0.20 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 68.08 %
Sajógömör 81 5.92 %
Nagyrőce 57 4.16 %
Lice 45 3.29 %
Gömörfalva 40 2.92 %
Gice 37 2.70 %
Szirk 37 2.70 %
Deresk 33 2.41 %
Felsőrás 30 2.19 %
Lévárt 20 1.46 %
Gömörliget 18 1.31 %
Lőkös 16 1.17 %
Otrokócs 15 1.10 %
Alsófalu 13 0.95 %
Szkáros 12 0.88 %
Zsór 9 0.66 %
Felsőfalu 7 0.51 %
Jolsvatapolca 7 0.51 %
Jolsva 7 0.51 %
Ratkósebes 5 0.37 %
Ratkó 4 0.29 %
Murányalja 3 0.22 %
Kisvisnyó 3 0.22 %
Lubény 3 0.22 %
Lehelfalva 2 0.15 %
Kövi 2 0.15 %
Szásza 2 0.15 %
Újvásár 2 0.15 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 16.94 %
Kövi 72 16.71 %
Tornalja 26 6.03 %
Kisperlász 20 4.64 %
Szirk 19 4.41 %
Jolsva 18 4.18 %
Ratkósebes 14 3.25 %
Murányalja 13 3.02 %
Gömörrákos 9 2.09 %
Deresk 8 1.86 %
Ratkó 8 1.86 %
Szásza 7 1.62 %
Lubény 7 1.62 %
Nandrás 6 1.39 %
Jolsvatapolca 5 1.16 %
Turcsok 5 1.16 %
Gömörfalva 5 1.16 %
Lice 4 0.93 %
Hizsnyó 4 0.93 %
Murányhosszúrét 4 0.93 %
Sajógömör 4 0.93 %
Kakasalja 4 0.93 %
Vizesrét 3 0.70 %
Újvásár 3 0.70 %
Zsór 3 0.70 %
Baráttelke 3 0.70 %
Poloszkó 2 0.46 %
Murányhuta 2 0.46 %
Otrokócs 2 0.46 %
Felsőfalu 2 0.46 %
Süvete 2 0.46 %
Gömörliget 2 0.46 %
Lehelfalva 2 0.46 %
Alsófalu 1 0.23 %
Szkáros 1 0.23 %
Murányszabadi 1 0.23 %
Gice 1 0.23 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 54.22 %
Tornalja 71 6.96 %
Murányhosszúrét 40 3.92 %
Murányalja 39 3.82 %
Lubény 39 3.82 %
Lehelfalva 39 3.82 %
Vizesrét 33 3.24 %
Jolsva 24 2.35 %
Szirk 13 1.27 %
Gömörliget 12 1.18 %
Ratkósebes 11 1.08 %
Ratkó 8 0.78 %
Gice 7 0.69 %
Hizsnyó 7 0.69 %
Murányhuta 6 0.59 %
Gömörrákos 6 0.59 %
Jolsvatapolca 6 0.59 %
Kakasalja 6 0.59 %
Murányszabadi 6 0.59 %
Lice 5 0.49 %
Sajógömör 5 0.49 %
Szásza 4 0.39 %
Turcsok 4 0.39 %
Kövi 3 0.29 %
Deresk 3 0.29 %
Otrokócs 2 0.20 %
Süvete 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Újvásár 2 0.20 %
Baráttelke 2 0.20 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 14.58 %
Gömörfalva 38 12.88 %
Nagyrőce 30 10.17 %
Lice 22 7.46 %
Kövi 14 4.75 %
Jolsva 13 4.41 %
Murányhosszúrét 9 3.05 %
Süvete 9 3.05 %
Sajógömör 8 2.71 %
Deresk 5 1.69 %
Otrokócs 5 1.69 %
Szirk 4 1.36 %
Ratkó 4 1.36 %
Turcsok 3 1.02 %
Felsőfalu 3 1.02 %
Ratkósebes 2 0.68 %
Lubény 2 0.68 %
Gömörliget 2 0.68 %
Murányhuta 2 0.68 %
Murányalja 2 0.68 %
Gömörrákos 2 0.68 %
Vizesrét 1 0.34 %
Zsór 1 0.34 %
Jolsvatapolca 1 0.34 %
Szásza 1 0.34 %
Baráttelke 1 0.34 %
Lehelfalva 1 0.34 %
Alsófalu 1 0.34 %
Kisperlász 1 0.34 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 56.30 %
Lubény 44 4.74 %
Jolsva 26 2.80 %
Vizesrét 21 2.26 %
Murányhosszúrét 19 2.05 %
Süvete 17 1.83 %
Tornalja 15 1.61 %
Nandrás 15 1.61 %
Lehelfalva 14 1.51 %
Kakasalja 12 1.29 %
Hizsnyó 11 1.18 %
Turcsok 11 1.18 %
Lice 11 1.18 %
Baráttelke 10 1.08 %
Murányhuta 10 1.08 %
Jolsvatapolca 10 1.08 %
Murányalja 9 0.97 %
Ratkósebes 9 0.97 %
Gömörrákos 8 0.86 %
Gömörliget 8 0.86 %
Murányszabadi 6 0.65 %
Otrokócs 5 0.54 %
Ratkó 5 0.54 %
Kisperlász 4 0.43 %
Szirk 4 0.43 %
Sajógömör 4 0.43 %
Szásza 3 0.32 %
Gice 3 0.32 %
Poloszkó 2 0.22 %
Gömörfalva 2 0.22 %
Szkáros 2 0.22 %
Kövi 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőfalu 1 0.11 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 41.64 %
Nagyrőce 90 25.50 %
Turcsok 35 9.92 %
Ratkó 22 6.23 %
Nandrás 17 4.82 %
Szásza 16 4.53 %
Jolsva 14 3.97 %
Gömörrákos 12 3.40 %
Tornalja 11 3.12 %
Sajógömör 11 3.12 %
Lubény 10 2.83 %
Baráttelke 9 2.55 %
Jolsvatapolca 8 2.27 %
Kövi 8 2.27 %
Gerlice 8 2.27 %
Ratkósebes 8 2.27 %
Lehelfalva 8 2.27 %
Gömörfalva 7 1.98 %
Újvásár 7 1.98 %
Kisperlász 7 1.98 %
Murányhosszúrét 6 1.70 %
Lice 6 1.70 %
Vizesrét 6 1.70 %
Murányalja 5 1.42 %
Poloszkó 5 1.42 %
Gömörliget 5 1.42 %
Otrokócs 4 1.13 %
Süvete 4 1.13 %
Hizsnyó 4 1.13 %
Kakasalja 4 1.13 %
Felsőfalu 4 1.13 %
Deresk 3 0.85 %
Murányszabadi 3 0.85 %
Gice 2 0.57 %
Lévárt 1 0.28 %
Murányhuta 1 0.28 %
Szkáros 1 0.28 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 62.15 %
Sajógömör 59 6.10 %
Gömörfalva 40 4.14 %
Nagyrőce 27 2.79 %
Deresk 24 2.48 %
Süvete 23 2.38 %
Otrokócs 22 2.28 %
Lévárt 22 2.28 %
Gice 22 2.28 %
Alsófalu 17 1.76 %
Jolsva 16 1.65 %
Felsőrás 15 1.55 %
Lőkös 15 1.55 %
Szásza 15 1.55 %
Lice 14 1.45 %
Gömörliget 10 1.03 %
Jolsvatapolca 10 1.03 %
Szkáros 10 1.03 %
Zsór 9 0.93 %
Szirk 7 0.72 %
Murányalja 5 0.52 %
Turcsok 5 0.52 %
Felsőfalu 5 0.52 %
Murányhosszúrét 5 0.52 %
Baráttelke 4 0.41 %
Lubény 3 0.31 %
Ratkó 2 0.21 %
Murányszabadi 2 0.21 %
Kövi 2 0.21 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 63.09 %
Jolsva 111 5.51 %
Tornalja 74 3.68 %
Murányalja 61 3.03 %
Ratkósebes 59 2.93 %
Vizesrét 54 2.68 %
Lehelfalva 51 2.53 %
Lubény 51 2.53 %
Szirk 37 1.84 %
Murányhosszúrét 34 1.69 %
Hizsnyó 28 1.39 %
Baráttelke 25 1.24 %
Jolsvatapolca 21 1.04 %
Kövi 20 0.99 %
Murányszabadi 16 0.79 %
Murányhuta 15 0.75 %
Gömörliget 13 0.65 %
Ratkó 13 0.65 %
Turcsok 10 0.50 %
Szásza 10 0.50 %
Gice 9 0.45 %
Újvásár 9 0.45 %
Gömörrákos 8 0.40 %
Kakasalja 7 0.35 %
Lice 6 0.30 %
Kisperlász 6 0.30 %
Poloszkó 6 0.30 %
Gömörfalva 5 0.25 %
Nandrás 5 0.25 %
Sajógömör 5 0.25 %
Szkáros 4 0.20 %
Gerlice 4 0.20 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 48.84 %
Vizesrét 190 7.34 %
Lubény 95 3.67 %
Jolsva 88 3.40 %
Murányalja 77 2.98 %
Tornalja 67 2.59 %
Lehelfalva 67 2.59 %
Murányhosszúrét 63 2.43 %
Hizsnyó 54 2.09 %
Jolsvatapolca 52 2.01 %
Baráttelke 46 1.78 %
Turcsok 41 1.58 %
Szirk 41 1.58 %
Murányszabadi 33 1.28 %
Ratkósebes 33 1.28 %
Otrokócs 31 1.20 %
Kövi 25 0.97 %
Lice 24 0.93 %
Kakasalja 21 0.81 %
Ratkó 20 0.77 %
Gömörrákos 20 0.77 %
Gömörliget 18 0.70 %
Nandrás 17 0.66 %
Gice 14 0.54 %
Murányhuta 13 0.50 %
Felsőfalu 7 0.27 %
Kisperlász 7 0.27 %
Sajógömör 6 0.23 %
Szásza 6 0.23 %
Szkáros 5 0.19 %
Deresk 5 0.19 %
Gömörfalva 5 0.19 %
Poloszkó 5 0.19 %
Újvásár 5 0.19 %
Süvete 4 0.15 %
Zsór 4 0.15 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 26.50 %
Tornalja 24 7.57 %
Lubény 17 5.36 %
Szirk 12 3.79 %
Jolsva 11 3.47 %
Gerlice 10 3.15 %
Vizesrét 9 2.84 %
Lehelfalva 7 2.21 %
Murányalja 7 2.21 %
Kövi 6 1.89 %
Turcsok 6 1.89 %
Jolsvatapolca 5 1.58 %
Lice 4 1.26 %
Murányhosszúrét 4 1.26 %
Sajógömör 4 1.26 %
Hizsnyó 3 0.95 %
Gice 3 0.95 %
Gömörliget 3 0.95 %
Baráttelke 3 0.95 %
Gömörfalva 3 0.95 %
Ratkósebes 3 0.95 %
Gömörrákos 3 0.95 %
Murányszabadi 2 0.63 %
Szkáros 2 0.63 %
Újvásár 2 0.63 %
Otrokócs 2 0.63 %
Zsór 2 0.63 %
Murányhuta 2 0.63 %
Nandrás 1 0.32 %
Kakasalja 1 0.32 %
Szásza 1 0.32 %
Süvete 1 0.32 %
Felsőfalu 1 0.32 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 41.92 %
Murányhosszúrét 163 9.95 %
Murányalja 120 7.32 %
Tornalja 73 4.45 %
Jolsva 69 4.21 %
Lehelfalva 43 2.62 %
Vizesrét 36 2.20 %
Lubény 30 1.83 %
Ratkósebes 23 1.40 %
Szirk 22 1.34 %
Ratkó 21 1.28 %
Hizsnyó 20 1.22 %
Gömörliget 14 0.85 %
Gice 13 0.79 %
Kövi 13 0.79 %
Murányhuta 12 0.73 %
Murányszabadi 12 0.73 %
Baráttelke 12 0.73 %
Jolsvatapolca 12 0.73 %
Lice 11 0.67 %
Gömörrákos 10 0.61 %
Kisperlász 9 0.55 %
Süvete 9 0.55 %
Deresk 8 0.49 %
Kakasalja 6 0.37 %
Nandrás 5 0.31 %
Otrokócs 4 0.24 %
Turcsok 4 0.24 %
Újvásár 3 0.18 %
Felsőfalu 2 0.12 %
Szásza 1 0.06 %
Lőkös 1 0.06 %
Szkáros 1 0.06 %
Sajógömör 1 0.06 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 36.14 %
Jolsva 441 16.26 %
Tornalja 166 6.12 %
Lubény 125 4.61 %
Lehelfalva 105 3.87 %
Jolsvatapolca 90 3.32 %
Murányalja 84 3.10 %
Sajógömör 82 3.02 %
Vizesrét 75 2.77 %
Murányhosszúrét 71 2.62 %
Hizsnyó 66 2.43 %
Gömörliget 65 2.40 %
Lice 64 2.36 %
Kövi 52 1.92 %
Baráttelke 47 1.73 %
Gömörrákos 40 1.47 %
Gice 34 1.25 %
Szirk 31 1.14 %
Otrokócs 29 1.07 %
Kisperlász 27 1.00 %
Nandrás 26 0.96 %
Ratkó 20 0.74 %
Kakasalja 20 0.74 %
Süvete 20 0.74 %
Deresk 19 0.70 %
Ratkósebes 19 0.70 %
Murányszabadi 16 0.59 %
Szkáros 13 0.48 %
Felsőrás 12 0.44 %
Turcsok 11 0.41 %
Murányhuta 9 0.33 %
Lőkös 8 0.29 %
Felsőfalu 8 0.29 %
Gömörfalva 7 0.26 %
Lévárt 4 0.15 %
Szásza 4 0.15 %
Alsófalu 4 0.15 %
Gerlice 4 0.15 %
Újvásár 3 0.11 %
Kisvisnyó 3 0.11 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 31.28 %
Deresk 153 15.19 %
Sajógömör 109 10.82 %
Gömörfalva 80 7.94 %
Szirk 73 7.25 %
Nagyrőce 69 6.85 %
Otrokócs 62 6.16 %
Lice 34 3.38 %
Lévárt 30 2.98 %
Szkáros 28 2.78 %
Felsőrás 26 2.58 %
Zsór 17 1.69 %
Süvete 16 1.59 %
Lőkös 15 1.49 %
Kisvisnyó 12 1.19 %
Jolsva 11 1.09 %
Felsőfalu 10 0.99 %
Alsófalu 10 0.99 %
Kövi 7 0.70 %
Gice 7 0.70 %
Murányhosszúrét 6 0.60 %
Szásza 6 0.60 %
Gömörrákos 5 0.50 %
Murányalja 5 0.50 %
Ratkó 5 0.50 %
Lubény 4 0.40 %
Murányhuta 3 0.30 %
Turcsok 3 0.30 %
Ratkósebes 2 0.20 %
Lehelfalva 2 0.20 %
Nandrás 2 0.20 %
Gömörliget 2 0.20 %
Jolsvatapolca 2 0.20 %
Baráttelke 1 0.10 %
Poloszkó 1 0.10 %
Murányszabadi 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Vizesrét 1 0.10 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 47.76 %
Vizesrét 157 10.33 %
Lubény 62 4.08 %
Jolsvatapolca 44 2.89 %
Kövi 42 2.76 %
Lehelfalva 39 2.57 %
Murányhosszúrét 39 2.57 %
Murányalja 37 2.43 %
Jolsva 37 2.43 %
Szirk 30 1.97 %
Tornalja 30 1.97 %
Hizsnyó 28 1.84 %
Süvete 24 1.58 %
Baráttelke 20 1.32 %
Murányhuta 19 1.25 %
Murányszabadi 15 0.99 %
Ratkó 14 0.92 %
Gice 13 0.86 %
Szásza 13 0.86 %
Gömörliget 12 0.79 %
Turcsok 12 0.79 %
Gömörrákos 11 0.72 %
Ratkósebes 10 0.66 %
Kisperlász 10 0.66 %
Kakasalja 8 0.53 %
Nandrás 7 0.46 %
Deresk 6 0.39 %
Sajógömör 5 0.33 %
Lice 4 0.26 %
Felsőfalu 4 0.26 %
Újvásár 3 0.20 %
Gömörfalva 2 0.13 %
Poloszkó 2 0.13 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 42.85 %
Szirk 80 6.50 %
Jolsva 78 6.34 %
Tornalja 57 4.63 %
Lubény 52 4.23 %
Murányalja 49 3.98 %
Murányhosszúrét 43 3.50 %
Ratkósebes 38 3.09 %
Ratkó 20 1.63 %
Baráttelke 20 1.63 %
Gömörrákos 19 1.54 %
Kakasalja 19 1.54 %
Turcsok 18 1.46 %
Vizesrét 17 1.38 %
Hizsnyó 16 1.30 %
Lehelfalva 16 1.30 %
Jolsvatapolca 15 1.22 %
Sajógömör 12 0.98 %
Murányszabadi 12 0.98 %
Gömörfalva 11 0.89 %
Kövi 11 0.89 %
Gice 10 0.81 %
Szkáros 9 0.73 %
Gömörliget 9 0.73 %
Süvete 8 0.65 %
Gerlice 8 0.65 %
Lice 7 0.57 %
Felsőfalu 6 0.49 %
Nandrás 6 0.49 %
Poloszkó 5 0.41 %
Murányhuta 3 0.24 %
Alsófalu 3 0.24 %
Kisperlász 2 0.16 %
Szásza 2 0.16 %
Újvásár 1 0.08 %
Otrokócs 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Deresk 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 52.86 %
Sajógömör 22 6.29 %
Nagyrőce 19 5.43 %
Gömörfalva 13 3.71 %
Otrokócs 9 2.57 %
Lice 7 2.00 %
Deresk 6 1.71 %
Gice 5 1.43 %
Jolsva 5 1.43 %
Lévárt 4 1.14 %
Süvete 4 1.14 %
Lubény 4 1.14 %
Szkáros 4 1.14 %
Murányhosszúrét 4 1.14 %
Gömörliget 3 0.86 %
Szásza 3 0.86 %
Zsór 3 0.86 %
Alsófalu 3 0.86 %
Jolsvatapolca 3 0.86 %
Murányalja 3 0.86 %
Ratkó 2 0.57 %
Hizsnyó 2 0.57 %
Lőkös 2 0.57 %
Poloszkó 2 0.57 %
Vizesrét 1 0.29 %
Kisvisnyó 1 0.29 %
Turcsok 1 0.29 %
Kövi 1 0.29 %
Szirk 1 0.29 %
Gömörrákos 1 0.29 %
Felsőrás 1 0.29 %
Baráttelke 1 0.29 %
Ratkósebes 1 0.29 %
Murányhuta 1 0.29 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 50.71 %
Jolsva 52 6.68 %
Tornalja 45 5.78 %
Murányhosszúrét 35 4.49 %
Szirk 32 4.11 %
Lubény 31 3.98 %
Murányalja 26 3.34 %
Baráttelke 18 2.31 %
Ratkó 16 2.05 %
Hizsnyó 14 1.80 %
Gömörrákos 13 1.67 %
Kakasalja 13 1.67 %
Ratkósebes 11 1.41 %
Vizesrét 11 1.41 %
Gömörfalva 10 1.28 %
Jolsvatapolca 8 1.03 %
Kövi 8 1.03 %
Lehelfalva 7 0.90 %
Gice 7 0.90 %
Sajógömör 6 0.77 %
Szkáros 6 0.77 %
Murányszabadi 6 0.77 %
Felsőfalu 6 0.77 %
Turcsok 6 0.77 %
Gömörliget 5 0.64 %
Nandrás 3 0.39 %
Lice 2 0.26 %
Deresk 2 0.26 %
Szásza 2 0.26 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lőkös 1 0.13 %
Otrokócs 1 0.13 %
Süvete 1 0.13 %
Alsófalu 1 0.13 %
Kisperlász 1 0.13 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 50.31 %
Murányalja 283 17.51 %
Murányhosszúrét 88 5.45 %
Murányszabadi 69 4.27 %
Jolsva 53 3.28 %
Tornalja 46 2.85 %
Vizesrét 40 2.48 %
Murányhuta 34 2.10 %
Szirk 26 1.61 %
Hizsnyó 19 1.18 %
Jolsvatapolca 16 0.99 %
Lubény 15 0.93 %
Kakasalja 14 0.87 %
Lehelfalva 14 0.87 %
Gömörrákos 11 0.68 %
Ratkósebes 10 0.62 %
Gömörliget 10 0.62 %
Gice 9 0.56 %
Baráttelke 9 0.56 %
Ratkó 7 0.43 %
Turcsok 6 0.37 %
Lice 5 0.31 %
Deresk 5 0.31 %
Kövi 5 0.31 %
Süvete 4 0.25 %
Szásza 4 0.25 %
Sajógömör 4 0.25 %
Gömörfalva 4 0.25 %
Kisperlász 3 0.19 %
Nandrás 3 0.19 %
Alsófalu 2 0.12 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 43.11 %
Jolsva 71 7.36 %
Tornalja 65 6.74 %
Szirk 62 6.42 %
Lubény 45 4.66 %
Murányalja 36 3.73 %
Murányhosszúrét 34 3.52 %
Ratkó 31 3.21 %
Turcsok 31 3.21 %
Ratkósebes 25 2.59 %
Hizsnyó 24 2.49 %
Baráttelke 21 2.18 %
Gömörrákos 19 1.97 %
Kövi 14 1.45 %
Szkáros 13 1.35 %
Kakasalja 12 1.24 %
Nandrás 12 1.24 %
Lehelfalva 11 1.14 %
Vizesrét 9 0.93 %
Gömörfalva 8 0.83 %
Jolsvatapolca 8 0.83 %
Gerlice 7 0.73 %
Deresk 7 0.73 %
Gice 6 0.62 %
Felsőfalu 6 0.62 %
Murányszabadi 5 0.52 %
Lice 4 0.41 %
Poloszkó 3 0.31 %
Gömörliget 2 0.21 %
Kisperlász 2 0.21 %
Sajógömör 2 0.21 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 67.29 %
Sajógömör 57 5.58 %
Gömörfalva 33 3.23 %
Gice 21 2.06 %
Lice 21 2.06 %
Murányhosszúrét 18 1.76 %
Lőkös 17 1.67 %
Nagyrőce 16 1.57 %
Otrokócs 15 1.47 %
Deresk 14 1.37 %
Szkáros 13 1.27 %
Lévárt 12 1.18 %
Alsófalu 12 1.18 %
Felsőrás 11 1.08 %
Zsór 10 0.98 %
Süvete 6 0.59 %
Kövi 6 0.59 %
Felsőfalu 5 0.49 %
Ratkó 3 0.29 %
Murányalja 2 0.20 %
Kisvisnyó 2 0.20 %
Jolsva 2 0.20 %
Lubény 2 0.20 %
Turcsok 2 0.20 %
Gömörliget 2 0.20 %
Murányszabadi 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Szirk 1 0.10 %
Jolsvatapolca 1 0.10 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
302 59.45%
VPN
130 25.59%
KSČ
57 11.22%
KDH
6 1.18%
DÚRS
4 0.79%
Egyéb
9 1.77%
Érvényes szavazatok 508
Együttélés-MKDM
246 55.66%
Magyar Polgári Párt
94 21.27%
SPI
18 4.07%
SDĽ
14 3.17%
HZDS
14 3.17%
ROI
13 2.94%
DS-ODS
9 2.04%
KSS
8 1.81%
KDH
7 1.58%
ODÚ
4 0.90%
SZS
3 0.68%
SKDH
3 0.68%
SNS
2 0.45%
SZ
2 0.45%
SDSS
2 0.45%
SSL-SNZ
2 0.45%
Egyéb
1 0.23%
Érvényes szavazatok 442
MK
372 80.17%
HZPCS
18 3.88%
SPK
15 3.23%
SP-VOĽBA
15 3.23%
KSS
11 2.37%
10 2.16%
SNS
6 1.29%
HZDS-RSS
5 1.08%
ROISR
5 1.08%
KDH
3 0.65%
ZRS
2 0.43%
Egyéb
2 0.43%
Érvényes szavazatok 464
MKP
343 73.29%
SDK
32 6.84%
ZRS
21 4.49%
HZDS
19 4.06%
MLHZP
15 3.21%
SDĽ
10 2.14%
KSS
7 1.50%
SOP
7 1.50%
SNS
5 1.07%
SNJ
4 0.85%
B-RRS
3 0.64%
NSK
2 0.43%
Érvényes szavazatok 468
MKP
247 72.86%
SDKU
21 6.19%
KSS
16 4.72%
HZDS
11 3.24%
SMER
7 2.06%
NOSNP
7 2.06%
ROISR
6 1.77%
SZS
6 1.77%
KDH
5 1.47%
ANO
5 1.47%
ZAR
2 0.59%
Egyéb
6 1.77%
Érvényes szavazatok 339
MKP
330 88.95%
SMER
18 4.85%
KDH
5 1.35%
LB
5 1.35%
KSS
3 0.81%
SNS
2 0.54%
ĽS HZDS
2 0.54%
SF
2 0.54%
Egyéb
4 1.08%
Érvényes szavazatok 371
MKP
174 44.62%
Most-Híd
119 30.51%
ĽS HZDS
40 10.26%
SMER
26 6.67%
EDS
10 2.56%
SRK
5 1.28%
SaS
4 1.03%
Únia
3 0.77%
LSNS
2 0.51%
KSS
2 0.51%
KDH
2 0.51%
SDKU DS
2 0.51%
Egyéb
1 0.26%
Érvényes szavazatok 390
MKP
123 38.20%
Most-Híd
75 23.29%
SMER SD
40 12.42%
ĽS HZDS
35 10.87%
99 Percent
9 2.80%
SaS
7 2.17%
OĽaNO
6 1.86%
KDH
5 1.55%
SRUS
5 1.55%
Zmena zdola DU
3 0.93%
SDKU DS
3 0.93%
SNS
3 0.93%
SZ
2 0.62%
SSS NM
2 0.62%
Egyéb
4 1.24%
Érvényes szavazatok 322
Most-Híd
127 49.03%
MKP
77 29.73%
SMER SD
21 8.11%
TIP
9 3.47%
LSNS
6 2.32%
OĽANO-NOVA
5 1.93%
SaS
3 1.16%
MKDA-MKDSZ
3 1.16%
KDH
2 0.77%
ŠANCA
2 0.77%
Egyéb
4 1.54%
Érvényes szavazatok 259
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések