SK
LC
.....

Bolyk

Község

címer zászló
454 98% magyar 1910
102 16% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bolyk
Hivatalos szlovák megnevezés:
Boľkovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
(Alsónyirjespuszta), Bolykitelep, (Farkas-kút), (Felsőnyirjespuszta), Mocsár, (Pokornypuszta)
Koordináták:
48.33739090, 19.77054024
Terület:
10,99 km2
Rang:
község
Népesség:
631
Tszf. magasság:
186 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98401
Település kód:
511251
Szervezeti azonosító:
315966
Adóazonosító:
2021236987

A község a Losonci-medence keleti részén, az Ipoly jobb partján, Losonctól 8 km-re keletre. Mellékutak kötik össze Losonccal, valamint az R2-es főúttal (2,5 km). Határa 180-220 méteres tengerszint feletti magasságban fekvű, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje nincs. Maga Bolyk falu az Ipolynál terül el, az 1948-ban létesült új településrész, Bolykitelep (Boľkovská osada) pedig a falutól 3,5 km-re nyugatra, a Losonc felé vezető út mentén. Nyugatról Losonc (losonci és losoncapátfalvi kataszter), északról Pinc, keletről Ipolynyitra, délről pedig Ipolygalsa határolja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1883 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1910-1938-hoz képest területe 2,2 %-al csökkent (11,24 km²-ről 10,99 km²-re).

Népesség

1910-ben 464, 1921-ben 466, 1938-ban pedig 491, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A (cseh)szlovákok aránya 1921-be 9,7 %, 1930-ban 15,9 % volt. 1946-ban a belső telepítések során szinóbányai szlovákokat telepítettek a községbe, magyar lakosságának nagy része reszlovakizált. A 20. század második felében alapvetően megváltozott etnikai összetétele és szlovák többségűvé vált (2011-ben 67,8 %). 1991-2011 között a gyorsuló asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya 33,1 %-ról 19,3 %-ra csökkent. A községben magas volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (12,5 %) is. A lakosság 69,1 %-a római katolikus, 3,7 %-a pedig evangélikus vallású. Két településrésze közül az újonnan létesült Bolykitelep (374 fő, az összlakosság 57,5 %) népessége mára meghaladja Bolyk faluét (276 fő, 42,5 %).

Történelem

A falu a 12. században keletkezett, 1255-ben "Buchk" néven említették először. A 13. században a Kacsics-, majd a Zách-nemzetség birtokai közé tartozott, 1397-ben már plébániáját is említik az oklevelek. 1467-ben Divény várához és uradalmához tartozott, 1471-ben pedig már Somoskő várának és uradalmának tartozékai közé számították és ekkor a Guthi Országh és a Lossonczy családok birtokában találjuk. 1552-ben Egerben a falu szülötte Bolyki Tamás elesett a török ellen vívott harcban, nevét viseli az egri vár egyik bástyája. A 16. század második felében kis ideig török megszállás alá került, de más falvakkal ellentétben nem pusztult el. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban 17 magyar háztartást vettek fel itt az összeírásba. Első iskolája 1740-ben épült, majd 1867-ben Szentmiklóssy Klára adományából új iskolaépületet létesítettek. 1802-ben nagy tűzvész pusztított itt. A 19. század végén a mezőgazdasági jellegű községben uradalmi malom is működött. 1905-ig Ipolybolyk néven szerepelt, ekkor állapították meg a Bolyk hivatalos nevet (1920-tól Boľkovce). 1920-ig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1927-ben új iskola, 1935-ben kultúrház létesült. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-45 fordulóján súlyos harcok színtere. 1946-ban Szinóbányáról és Parlagosról szlovák kolonisták települtek a községbe.

Mai jelentősége

A községben (Bolykitelepen) szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Határában létesítették a 20. század második felében Losonc városi repülőterét. Szent Dénesnek szentelt római katolikus templomát a 18. század végén Katona István helyi születésű történetíró építtette klasszicista stílusban. Bolykitelep Fatima Szűzanyának szentelt temploma a közelmúltban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BOLYK. Bolkovce. Jó nagy magyar falu Nógrád Vármegyében, fekszik Ipoly vize mellett, birtokosai több Uraságok, lakosai katolikusok, határbélyi földgye kiváltképen termékeny, legelője, réttye elég, tűzi fája szükségeikhez képest, káposztássa, kender földjei jók, ’s malma helyben, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ipoly-Bolyk, magyar falu, Nográd vgyében, 506 kath. lak. – Kath. paroch. templom. Van jó szántó földje, erdeje, hasznos rétje, és az Ipoly vizén malma. Itt született Katona István kanonok, nevezetes történetirónk. F. u. h. Coburg. Utolsó post. Ipoly-Ságh.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Pincznek szomszédja Ipoly-Bolyk, mely arról nevezetes, hogy itt született 1732 deczember 18-án Katona István, hazánk egyik legnagyobb történetírója, ki a jezsuiták rendjébe lépvén, előbb Nagy-Szombatban, majd Budán, végre Pesten az egyetemen a történelem tanára lett; utóbb világi pap, majd kalocsai kanonok és apát volt. Meghalt 1811-ben. Neve hazáján túl is ismeretes lőn. Húsznál több önálló munkáján kivűl csupán a „Historia critica Ducum et Regum” czímű alapvető történelmi műve 43 vastag kötetből áll és máig becses forrásmunkáúl szolgál.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bolyk. (Előbb Ipoly-Bolyk.) Ipolymenti magyar kisközség 97 házzal és 512 róm. kath. vallású lakóssal. Postája, távírója és vasúti állomása Losoncz. Eredetileg a Kacsics nemzetség ősi birtoka. A helység az e nemzetségből származó Simon bán (1213-1229) birtoka volt, a kit a Gertrud királyné elleni összeesküvés részeseként 1229-ben összes birtokaitól megfosztottak; de Simon bán fiának: Jánosnak 1255-ben sikerült a nemzetség itteni javait visszaszerezni. A XIV. század első felbéen Záh Feliczián birtokában találjuk. Záh Feliczián merénylete után összes javai elkoboztatván, azokat I. Károly király 1332-ben az Ákos nembeli Cselen fia Sándor fiainak adományozta. 1467-ben Divény várához tartozott, 1471-ben Somoskő várának tartozékai közé számítják s ekkor a Guthi Országh és a Lossonczy családok birtokában találjuk. Az 1548. évi adóösszeírás alkalmával a Lossonczyak és Balassa Zsigmond, 1598-ban Petheő Tamás volt a helység földesura. A török hódoltság alatt nem pusztult el. 1636-ban gróf Forgách Ádám itteni birtokait Wesselényi Ferencznek zálogosította el. 1665-70-ben Koháry Istvánné Balassa Judit volt itt birtokos. 1715-ben 13 magyar, 1720-ban 17 magyar háztartást vettek fel itt az összeírásba. 1770-ben, az úrbéri rendezés alkalmával Balogh János, Gellén Sándor, Balogh István, Sipos Sámuel, Szilassy György, Lessenyey Imre, Somogyi Péter, Jáni özvegye és Vajdai özvegye voltak a helység földesurai. Itt született 1732. decz. 13-án Katona István történetíró († 1811), aki szülőföldje iránti kegyelete jeléül itt díszes templomot építtetett, melyet 1889-ben állítottak helyre. A XIX. század első felében Szilassy József, Szabó Márton, Zmeskál Gábor, Gellén Dávid, a báró Orczy, a Sipos és más családok bírtak itt földesúri joggal. 1802 okt. 22-én az egész helység leégett és ekkor pusztúltak el a plebánia anyakönyvei és irományai is. Jelenleg id. és ifj. Szilassy Aladár, Zachar Gusztáv és Lázár a helység legnagyobb birtokosai. A róm. kath. plebánia 1397-ben már fennállott. A község lakosai olvasókört tartanak fenn. A volt úrbéres gazdáknak gőzmalma is van itt. Ide tartoznak: Alsó- és Felsőnyirjes és Pokorny-puszták.

Magyar Katolikus Lexikon

Bolyk, Ipolybolyk, v. Nógrád vm. (Boľkovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. füleki esp. ker-ében. - 1320: Bolk. Tp-át 1397 e. Szt Dénes tiszt. sztelték. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Pinc. - Lakói 1840: 544 r.k., 4 ev., 21 egyéb vall., össz. 569; 1910: 447 r.k., 17 ev., össz. 464; 1940: 424 r.k., 28 ev., 3 ref., össz. 455, 1970: össz. 677, 39,1 %-a m.; 1991: össz. 617, m. 204 (33,06%); 2001: össz. 669, m. 169 (25,26%). **

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bolyk. Első okleveles említését a XIII. század elejéről találjuk. A Kacsics-nembeliek ősi fészke s 1213— 1229 között az e nemzetségből származott azé a Simon báné volt, akit a Getrudis királyné — II. Endre királyunk hitvese — elleni összeesküvésben való részvétele miatt 1229-ben jószágaitól megfosztottak. Alig negyed évszázad multán Simon bán fia Jánosnak sikerült azonban a nemzetség bolyki birtokát is visszaszerezni. A Kacsics-nemzetség után a XIV. században Zách Felicián kezére került, de tőle I. Károly az ellene elkövetett merénylet miatt elkobozta és 1332-ben Cselen fia Sándor fiainak ajándékozta. 1467-ben mint divényi várbirtokot jegyezték fel, míg 1471-ben már somoskői várföld s Országh Mihály nádor és a Lossonczy-család uradalma. A török eltakarodása után gróf Forgách Ádám a földesura. Későbbi birtokosok itt többek között a gróf Koháry-, Gellén-, Szilasy- és báró Orczy-családok. 1802-ben tűzvész hamvasztotta el. Plébániája már 1397-ben létezett. Az itt született Katona István történetíró (1732—1811) templomot építtetett a községben. A község területe 1953 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 491. Hozzátartozik: Alsónyírjes és Felsőnyírjes.

Katona István

1732. 12. 13.
Bolyk - megszületett
Nagyszombat - tanult
Névelőfordulások
1320
Bolk
1467
Bwlyk
1481
Bolyk
1773
Bolyk, Bolkowcze,
1786
Bolyk, Bolkowce,
1808
Bolyk, Bolkowce,
1863
Ipolybolyk,
1907
Bolyk,
1920
Boľkovce,
1927
Boľkovce, Bolyk,
1938
Bolyk,
1945
Boľkovce, Bolyk,
1948
Boľkovce
1994
Bolyk

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bolyk (Boľkovce) 10
Telefon: 0474394144
Fax: 0474394144

Honlap: bolkovce.sk/
Polgármester:
Vanko Ladislav (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Kováč Gabriel (Független)
Demeová Mária (Független)
Veszelková Mária (SMER-SD)
Gombala Radovan (SMER-SD)
Kmeť Lukáš (SMER-SD)
Mezöová Zuzana (SMK-MKP)
Független 33% Független 2 képviselö SMER-SD 50% SMER-SD 3 képviselö SMK-MKP 17% SMK-MKP 1 képviselö 6 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Bolykitelep 236

Bolyki Községi Hivatal

Bolyk 10

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 463 94%
szlovákok 12 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 492
magyarok 454 98%
szlovákok 10 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 464
magyarok 414 89%
szlovákok 45 10%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 466
magyarok 204 33%
szlovákok 412 67%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 617
magyarok 169 25%
szlovákok 487 73%
romák 7 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 669
magyarok 125 19%
szlovákok 441 68%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 81 12%
összlétszám 650
magyarok 102 16%
szlovákok 517 81%
romák 3 0%
csehek 3 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 636
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 534
Választási részvétel: 72.1 %
Kiadott boríték: 385
Bedobott boríték: 384

Polgármester

Érvényes szavazólap: 379
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vanko Ladislav 191 50.40 % SMER-SD
Kamenský Peter 158 41.69 % Független
Marcinek Marian 25 6.60 % MOST - HÍD
Ridzoňová Elena 5 1.32 % ĽS Naše Slovensko

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kováč Gabriel 92 Független
Demeová Mária 66 Független
Mezöová Zuzana 55 SMK-MKP
Veszelková Mária 118 SMER-SD
Gombala Radovan 108 SMER-SD
Kmeť Lukáš 104 SMER-SD

Képviselők

2014
NOVA 16.67% NOVA 1 képviselö SMK-MKP 16.67% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 2 képviselö Strana moderného Slovenska 16.67% Strana moderného Slovenska 1 képviselö MOST - HÍD 16.67% MOST - HÍD 1 képviselö 6 képviselö
2018
Független 33.33% Független 2 képviselö SMK-MKP 16.67% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 50.00% SMER-SD 3 képviselö 6 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 536
Választási részvétel: 18.47 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 535
Választási részvétel: 20.75 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111
Választásra jogosult: 543
Választási részvétel: 36,09 %
Kiadott boríték: 196
Bedobott boríték: 196

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 185
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 59 64.84 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 9 9.89 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 9 9.89 % Független
Ľudovít Kaník 7 7.69 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 4 4.40 % SNS
Andrea Jenčíková 1 1.10 % NP
Pavel Chovanec 1 1.10 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 1 1.10 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 54 49.09% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 82 44.32 % Független
Marian Kotleba 59 31.89 % ĽSNS
Igor Kašper 11 5.95 % Független
Pavel Greksa 11 5.95 % Független
Martin Juhaniak 5 2.70 % Független
Milan Urbáni 5 2.70 % SMS
Jozef Šimko 5 2.70 % Független
Martin Klus 2 1.08 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 2 1.08 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 0.54 % NP
Zdenek Očovan 1 0.54 % NAJ
Viliam Baňák 1 0.54 % JĽSS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 91
Érvényes szavazólap: 175
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Rehánek 34 37.36% SMER - SD, KDH
Branislav Hámorník 34 37.36% SMER - SD, KDH
Juraj Pelč 22 24.18% Független
Pavol Baculík 22 24.18% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Mičuda 21 23.08% SMER - SD, KDH
Péter Csúsz 19 20.88% SMK-MKP
Milan Spodniak 17 18.68% HZD, ĽS-HZDS
Zaher Mahmoud 14 15.38% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 12 13.19% SMK-MKP
Péter György 12 13.19% SMK-MKP
Rudolf Slivka 10 10.99% ND
Attila Agócs 10 10.99% Független
Ľubomír Činčura 7 7.69% Független
Róbert Eibner 6 6.59% MOST - HÍD
Ján Kašiar 5 5.49% KSS
Martin Olšiak 5 5.49% SNS
Štefan Kertész 4 4.40% MOST - HÍD
Alena Rezková 4 4.40% Független
Miroslav Morháč 4 4.40% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Radoslav Čičmanec 3 3.30% ASV
Radovan Konečný 3 3.30% MOST - HÍD
Mária Salajová 2 2.20% KSS
Monika Albertiová 2 2.20% 99%
Ján Karman 2 2.20% KSS
Ján Krahulec 2 2.20% KSS
Ján Poničan 2 2.20% SNS
Katarína Sabová 2 2.20% PD
Marian Šulek 2 2.20% KSS
Michal Novodomský 2 2.20% SMS
Vladimír Cirbus 2 2.20% Független
Marcel Hudec 1 1.10% PD
Pavel Greksa 1 1.10% 99%
Ondrej Drugda 1 1.10% SĽS
Marian Bozó 1 1.10% SMS
Vojtech Botoš 1 1.10% SRK
František Kelemen 1 1.10% SĽS
Igor Sivok 0 0.00% PD
Karol Márkuš 0 0.00% PD
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Branislav Hámorník 47 26.86% SMER-SD
Pavol Baculík 47 26.86% Független
Milan Spodniak 37 21.14% DOMA DOBRE
Attila Agócs 32 18.29% MOST - HÍD
Pavel Greksa 32 18.29% Független
Juraj Pelč 29 16.57% Független
Rudolf Slivka 27 15.43% SNS
Zaher Mahmoud 26 14.86% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Jana Haláková 24 13.71% SMER-SD
Radoslav Jánošik 21 12.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 21 12.00% SMER-SD
Pavol Križo 20 11.43% SNS
Radoslav Čičmanec 18 10.29% DOMA DOBRE
Anna Václavíková 15 8.57% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Péter Csúsz 15 8.57% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 13 7.43% SMK-MKP
Denisa Nincová 13 7.43% Független
Jozef Týnus 12 6.86% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 12 6.86% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Čavoj 11 6.29% Független
Karol Ferencz 11 6.29% MOST - HÍD
Tibor Tóth 11 6.29% MOST - HÍD
Vojtech Papp 11 6.29% ĽS Naše Slovensko
Péter György 9 5.14% SMK-MKP
Lucia Kašiarová 9 5.14% KSS
Ján Svoreň 8 4.57% KSS
Michal Kováč 7 4.00% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Štefan Kertész 7 4.00% MOST - HÍD
Zoltán Marcinkó 7 4.00% SMK-MKP
László Kerekes 6 3.43% SMK-MKP
František Kelemen 5 2.86% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Matej Bella 5 2.86% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 4 2.29% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Kramec 4 2.29% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Milan Alberti 3 1.71% Független
Peter Pánik 3 1.71% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zoltán Balog 2 1.14% Független
Ondrej Drugda 2 1.14% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Monika Kováčová 2 1.14% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Július Čipčala 2 1.14% SRK
Marian Šulek 2 1.14% KSS
István Mázik 2 1.14% MKDA-MKDSZ
Veronika Poznánová 2 1.14% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Bari 1 0.57% SRK
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 123.87 %
Divény 153 15.09 %
Gács 99 9.76 %
Videfalva 97 9.57 %
Tugár 75 7.40 %
Lónyabánya 52 5.13 %
Losonctamási 51 5.03 %
Fülek 48 4.73 %
Gácsfalva 45 4.44 %
Rózsaszállás 42 4.14 %
Terbeléd 42 4.14 %
Panyidaróc 25 2.47 %
Budaszállás 20 1.97 %
Vámosfalva 17 1.68 %
Nagydaróc 16 1.58 %
Bolyk 15 1.48 %
Dabar 13 1.28 %
Gácslápos 13 1.28 %
Patakalja 12 1.18 %
Bozita 11 1.08 %
Gácsliget 11 1.08 %
Ipolygalsa 11 1.08 %
Rátkapuszta 9 0.89 %
Rapp 9 0.89 %
Nagylibercse 8 0.79 %
Csomatelke 8 0.79 %
Vilke 8 0.79 %
Ragyolc 8 0.79 %
Romhánypuszta 7 0.69 %
Ábelfalva 7 0.69 %
Fülekkovácsi 7 0.69 %
Maskófalva 7 0.69 %
Mucsény 7 0.69 %
Kotmány 7 0.69 %
Tósár 6 0.59 %
Tőrincs 5 0.49 %
Sátorosbánya 4 0.39 %
Miksi 4 0.39 %
Kalonda 4 0.39 %
Fűrész 4 0.39 %
Perse 3 0.30 %
Fülekpüspöki 3 0.30 %
Kétkeresztúr 2 0.20 %
Pinc 2 0.20 %
Füleksávoly 2 0.20 %
Gergelyfalva 2 0.20 %
Gömörsíd 2 0.20 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Gácsprága 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Jelsőc 1 0.10 %
Csákányháza 1 0.10 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 53.83 %
Losonc 1 055 42.54 %
Ragyolc 198 7.98 %
Fülekpüspöki 157 6.33 %
Csomatelke 99 3.99 %
Nagydaróc 88 3.55 %
Fülekkovácsi 77 3.10 %
Füleksávoly 60 2.42 %
Sőreg 54 2.18 %
Perse 50 2.02 %
Ipolygalsa 50 2.02 %
Sátorosbánya 46 1.85 %
Videfalva 45 1.81 %
Csákányháza 44 1.77 %
Bozita 43 1.73 %
Panyidaróc 42 1.69 %
Béna 40 1.61 %
Rátkapuszta 36 1.45 %
Bolyk 32 1.29 %
Pinc 30 1.21 %
Rapp 29 1.17 %
Terbeléd 28 1.13 %
Vilke 24 0.97 %
Gács 23 0.93 %
Losonctamási 22 0.89 %
Mucsény 21 0.85 %
Bolgárom 20 0.81 %
Tőrincs 15 0.60 %
Vámosfalva 15 0.60 %
Fülekpilis 14 0.56 %
Divény 13 0.52 %
Miksi 12 0.48 %
Patakalja 11 0.44 %
Kalonda 10 0.40 %
Kétkeresztúr 10 0.40 %
Ipolynyitra 9 0.36 %
Lónyabánya 9 0.36 %
Jelsőc 7 0.28 %
Rózsaszállás 6 0.24 %
Gácsfalva 6 0.24 %
Budaszállás 5 0.20 %
Maskófalva 5 0.20 %
Tugár 4 0.16 %
Dabar 3 0.12 %
Gácsliget 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Gácsprága 2 0.08 %
Parlagos 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Tósár 2 0.08 %
Kotmány 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 83.11 %
Losonctamási 190 9.06 %
Fülek 178 8.49 %
Videfalva 153 7.30 %
Gács 136 6.49 %
Divény 123 5.87 %
Lónyabánya 111 5.30 %
Terbeléd 79 3.77 %
Vámosfalva 70 3.34 %
Nagydaróc 70 3.34 %
Gácsfalva 69 3.29 %
Bozita 66 3.15 %
Gácsliget 65 3.10 %
Budaszállás 56 2.67 %
Tugár 56 2.67 %
Jelsőc 51 2.43 %
Sátorosbánya 50 2.39 %
Dabar 50 2.39 %
Bolyk 47 2.24 %
Miksi 45 2.15 %
Csomatelke 39 1.86 %
Rapp 36 1.72 %
Füleksávoly 35 1.67 %
Maskófalva 35 1.67 %
Rózsaszállás 34 1.62 %
Patakalja 33 1.57 %
Tósár 32 1.53 %
Panyidaróc 30 1.43 %
Nagylibercse 29 1.38 %
Mucsény 26 1.24 %
Gácslápos 23 1.10 %
Vilke 23 1.10 %
Sőreg 21 1.00 %
Kotmány 17 0.81 %
Parlagos 17 0.81 %
Romhánypuszta 17 0.81 %
Ragyolc 16 0.76 %
Ipolygalsa 15 0.72 %
Gömörsíd 15 0.72 %
Ábelfalva 15 0.72 %
Csákányháza 15 0.72 %
Tőrincs 15 0.72 %
Rátkapuszta 14 0.67 %
Fülekkovácsi 14 0.67 %
Fülekpilis 12 0.57 %
Fűrész 10 0.48 %
Gergelyfalva 10 0.48 %
Pinc 9 0.43 %
Kalonda 9 0.43 %
Gácsprága 8 0.38 %
Ipolynyitra 7 0.33 %
Perse 7 0.33 %
Béna 7 0.33 %
Kétkeresztúr 7 0.33 %
Bolgárom 4 0.19 %
Lentő 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Losonc 935 162.89 %
Fülek 380 66.20 %
Videfalva 65 11.32 %
Gács 55 9.58 %
Losonctamási 53 9.23 %
Lónyabánya 38 6.62 %
Vámosfalva 33 5.75 %
Bozita 33 5.75 %
Divény 30 5.23 %
Fülekpüspöki 22 3.83 %
Patakalja 21 3.66 %
Rózsaszállás 20 3.48 %
Jelsőc 19 3.31 %
Panyidaróc 18 3.14 %
Dabar 17 2.96 %
Budaszállás 16 2.79 %
Terbeléd 16 2.79 %
Fülekkovácsi 15 2.61 %
Ragyolc 15 2.61 %
Gácsfalva 15 2.61 %
Bolyk 13 2.26 %
Nagydaróc 12 2.09 %
Miksi 11 1.92 %
Kotmány 10 1.74 %
Gömörsíd 10 1.74 %
Vilke 10 1.74 %
Rátkapuszta 9 1.57 %
Rapp 8 1.39 %
Maskófalva 8 1.39 %
Kétkeresztúr 7 1.22 %
Gergelyfalva 7 1.22 %
Sátorosbánya 7 1.22 %
Perse 5 0.87 %
Csomatelke 5 0.87 %
Mucsény 4 0.70 %
Tugár 4 0.70 %
Sőreg 3 0.52 %
Ipolygalsa 3 0.52 %
Füleksávoly 3 0.52 %
Csákányháza 2 0.35 %
Romhánypuszta 2 0.35 %
Kalonda 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Ipolynyitra 2 0.35 %
Gácsliget 2 0.35 %
Ábelfalva 1 0.17 %
Béna 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Pinc 1 0.17 %
Bolgárom 1 0.17 %
Fűrész 1 0.17 %
Parlagos 1 0.17 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 31.27 %
Fülek 18 6.19 %
Divény 10 3.44 %
Videfalva 9 3.09 %
Lónyabánya 7 2.41 %
Gömörsíd 6 2.06 %
Ragyolc 5 1.72 %
Bolyk 5 1.72 %
Vámosfalva 4 1.37 %
Vilke 4 1.37 %
Gács 4 1.37 %
Rátkapuszta 4 1.37 %
Csomatelke 3 1.03 %
Rózsaszállás 3 1.03 %
Tugár 3 1.03 %
Pinc 3 1.03 %
Nagydaróc 3 1.03 %
Ipolynyitra 2 0.69 %
Sőreg 2 0.69 %
Kotmány 2 0.69 %
Rapp 2 0.69 %
Lentő 2 0.69 %
Gácsfalva 2 0.69 %
Terbeléd 2 0.69 %
Mucsény 2 0.69 %
Kétkeresztúr 2 0.69 %
Füleksávoly 2 0.69 %
Losonctamási 2 0.69 %
Jelsőc 1 0.34 %
Fülekpüspöki 1 0.34 %
Panyidaróc 1 0.34 %
Fűrész 1 0.34 %
Patakalja 1 0.34 %
Gácsliget 1 0.34 %
Miksi 1 0.34 %
Gácslápos 1 0.34 %
Ipolygalsa 1 0.34 %
Sátorosbánya 1 0.34 %
Dabar 1 0.34 %
Tósár 1 0.34 %
Béna 1 0.34 %
Bolgárom 1 0.34 %
Budaszállás 1 0.34 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 7.16 %
Losonc 70 1.83 %
Ragyolc 29 0.76 %
Fülekpüspöki 28 0.73 %
Gömörsíd 23 0.60 %
Sőreg 14 0.37 %
Nagydaróc 13 0.34 %
Csomatelke 11 0.29 %
Csákányháza 8 0.21 %
Bolgárom 8 0.21 %
Vilke 8 0.21 %
Perse 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Füleksávoly 6 0.16 %
Rapp 6 0.16 %
Terbeléd 4 0.10 %
Mucsény 4 0.10 %
Lónyabánya 4 0.10 %
Panyidaróc 3 0.08 %
Kalonda 3 0.08 %
Ipolynyitra 3 0.08 %
Ipolygalsa 3 0.08 %
Gács 3 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.05 %
Bolyk 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Sátorosbánya 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Bozita 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Kétkeresztúr 1 0.03 %
Losonctamási 1 0.03 %
Fűrész 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Divény 1 0.03 %
Videfalva 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Vámosfalva 1 0.03 %
Dabar 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 64.54 %
Losonctamási 154 12.76 %
Videfalva 97 8.04 %
Gács 71 5.88 %
Divény 68 5.63 %
Bozita 65 5.39 %
Lónyabánya 61 5.05 %
Tugár 49 4.06 %
Budaszállás 48 3.98 %
Fülek 47 3.89 %
Gácsliget 42 3.48 %
Jelsőc 41 3.40 %
Vámosfalva 36 2.98 %
Tósár 31 2.57 %
Sátorosbánya 30 2.49 %
Gácsfalva 28 2.32 %
Nagydaróc 26 2.15 %
Terbeléd 26 2.15 %
Bolyk 24 1.99 %
Maskófalva 23 1.91 %
Tőrincs 21 1.74 %
Rapp 21 1.74 %
Kotmány 21 1.74 %
Ábelfalva 18 1.49 %
Gácslápos 18 1.49 %
Rózsaszállás 17 1.41 %
Romhánypuszta 16 1.33 %
Gergelyfalva 16 1.33 %
Panyidaróc 15 1.24 %
Csákányháza 15 1.24 %
Dabar 13 1.08 %
Nagylibercse 12 0.99 %
Patakalja 12 0.99 %
Fülekkovácsi 11 0.91 %
Vilke 11 0.91 %
Mucsény 9 0.75 %
Ipolygalsa 9 0.75 %
Fülekpilis 8 0.66 %
Gömörsíd 7 0.58 %
Parlagos 7 0.58 %
Kétkeresztúr 7 0.58 %
Miksi 6 0.50 %
Fűrész 6 0.50 %
Ragyolc 5 0.41 %
Gácsprága 5 0.41 %
Sőreg 5 0.41 %
Füleksávoly 5 0.41 %
Rátkapuszta 4 0.33 %
Lentő 4 0.33 %
Pinc 3 0.25 %
Csomatelke 3 0.25 %
Perse 3 0.25 %
Fülekpüspöki 3 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.17 %
Bolgárom 2 0.17 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 32.55 %
Losonc 59 23.14 %
Gömörsíd 17 6.67 %
Nagydaróc 11 4.31 %
Tőrincs 9 3.53 %
Ragyolc 9 3.53 %
Panyidaróc 8 3.14 %
Fülekkovácsi 8 3.14 %
Fülekpüspöki 7 2.75 %
Mucsény 7 2.75 %
Csomatelke 7 2.75 %
Füleksávoly 7 2.75 %
Bolgárom 7 2.75 %
Jelsőc 6 2.35 %
Csákányháza 6 2.35 %
Rapp 4 1.57 %
Ipolynyitra 4 1.57 %
Fülekpilis 3 1.18 %
Gács 3 1.18 %
Vilke 3 1.18 %
Béna 3 1.18 %
Terbeléd 3 1.18 %
Losonctamási 3 1.18 %
Lónyabánya 2 0.78 %
Gácsfalva 2 0.78 %
Rózsaszállás 2 0.78 %
Dabar 2 0.78 %
Miksi 2 0.78 %
Perse 2 0.78 %
Pinc 2 0.78 %
Kalonda 2 0.78 %
Kotmány 2 0.78 %
Fűrész 1 0.39 %
Videfalva 1 0.39 %
Patakalja 1 0.39 %
Parlagos 1 0.39 %
Rátkapuszta 1 0.39 %
Vámosfalva 1 0.39 %
Sátorosbánya 1 0.39 %
Bolyk 1 0.39 %
Nagylibercse 1 0.39 %
Gácsliget 1 0.39 %
Ipolygalsa 1 0.39 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 143.55 %
Videfalva 42 10.22 %
Gács 38 9.25 %
Lónyabánya 27 6.57 %
Losonctamási 20 4.87 %
Divény 18 4.38 %
Fülek 17 4.14 %
Dabar 16 3.89 %
Gácsfalva 15 3.65 %
Panyidaróc 12 2.92 %
Fülekkovácsi 10 2.43 %
Rapp 9 2.19 %
Kotmány 8 1.95 %
Vámosfalva 8 1.95 %
Terbeléd 7 1.70 %
Bozita 7 1.70 %
Miksi 5 1.22 %
Gácsliget 5 1.22 %
Budaszállás 5 1.22 %
Kétkeresztúr 5 1.22 %
Vilke 5 1.22 %
Fűrész 5 1.22 %
Jelsőc 4 0.97 %
Tugár 4 0.97 %
Ipolynyitra 4 0.97 %
Gácslápos 4 0.97 %
Bolyk 4 0.97 %
Kalonda 4 0.97 %
Csákányháza 4 0.97 %
Rózsaszállás 4 0.97 %
Ábelfalva 3 0.73 %
Fülekpüspöki 3 0.73 %
Ragyolc 3 0.73 %
Csomatelke 3 0.73 %
Rátkapuszta 3 0.73 %
Romhánypuszta 2 0.49 %
Bolgárom 2 0.49 %
Tósár 2 0.49 %
Nagylibercse 2 0.49 %
Perse 2 0.49 %
Ipolygalsa 2 0.49 %
Nagydaróc 2 0.49 %
Lentő 2 0.49 %
Tőrincs 2 0.49 %
Füleksávoly 2 0.49 %
Sátorosbánya 2 0.49 %
Gömörsíd 1 0.24 %
Mucsény 1 0.24 %
Gergelyfalva 1 0.24 %
Parlagos 1 0.24 %
Patakalja 1 0.24 %
Maskófalva 1 0.24 %
Pinc 1 0.24 %
Béna 1 0.24 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 19.41 %
Lónyabánya 71 3.21 %
Videfalva 70 3.17 %
Divény 60 2.71 %
Losonctamási 54 2.44 %
Gács 48 2.17 %
Fülek 34 1.54 %
Vámosfalva 27 1.22 %
Kotmány 26 1.18 %
Rózsaszállás 20 0.90 %
Bozita 20 0.90 %
Gácsfalva 18 0.81 %
Dabar 13 0.59 %
Patakalja 13 0.59 %
Bolyk 12 0.54 %
Rapp 10 0.45 %
Fűrész 9 0.41 %
Tósár 9 0.41 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Panyidaróc 9 0.41 %
Mucsény 8 0.36 %
Vilke 8 0.36 %
Nagydaróc 7 0.32 %
Terbeléd 7 0.32 %
Jelsőc 7 0.32 %
Gácslápos 6 0.27 %
Maskófalva 6 0.27 %
Tugár 6 0.27 %
Sátorosbánya 6 0.27 %
Ragyolc 5 0.23 %
Budaszállás 5 0.23 %
Kalonda 4 0.18 %
Gácsliget 4 0.18 %
Lentő 4 0.18 %
Pinc 4 0.18 %
Ábelfalva 3 0.14 %
Miksi 3 0.14 %
Kétkeresztúr 3 0.14 %
Füleksávoly 3 0.14 %
Fülekkovácsi 3 0.14 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Romhánypuszta 2 0.09 %
Csomatelke 2 0.09 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 88.95 %
Gács 204 8.91 %
Fülek 176 7.69 %
Videfalva 172 7.51 %
Losonctamási 135 5.90 %
Divény 125 5.46 %
Vámosfalva 107 4.67 %
Lónyabánya 106 4.63 %
Gácsfalva 95 4.15 %
Gácsliget 77 3.36 %
Terbeléd 42 1.83 %
Dabar 38 1.66 %
Patakalja 37 1.62 %
Panyidaróc 37 1.62 %
Nagylibercse 34 1.48 %
Rózsaszállás 34 1.48 %
Ragyolc 33 1.44 %
Tugár 33 1.44 %
Maskófalva 33 1.44 %
Vilke 31 1.35 %
Bolyk 29 1.27 %
Bozita 29 1.27 %
Budaszállás 26 1.14 %
Tósár 25 1.09 %
Gácslápos 24 1.05 %
Kotmány 23 1.00 %
Pinc 18 0.79 %
Fülekkovácsi 17 0.74 %
Nagydaróc 16 0.70 %
Rapp 15 0.66 %
Csomatelke 14 0.61 %
Fűrész 14 0.61 %
Rátkapuszta 13 0.57 %
Gergelyfalva 13 0.57 %
Miksi 12 0.52 %
Mucsény 12 0.52 %
Fülekpüspöki 10 0.44 %
Ábelfalva 10 0.44 %
Ipolygalsa 10 0.44 %
Sátorosbánya 9 0.39 %
Romhánypuszta 9 0.39 %
Jelsőc 8 0.35 %
Fülekpilis 7 0.31 %
Kétkeresztúr 5 0.22 %
Gácsprága 5 0.22 %
Perse 4 0.17 %
Gömörsíd 4 0.17 %
Ipolynyitra 4 0.17 %
Tőrincs 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Lentő 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Bolgárom 2 0.09 %
Sőreg 2 0.09 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 23.05 %
Losonctamási 480 18.72 %
Videfalva 193 7.53 %
Gács 113 4.41 %
Lónyabánya 106 4.13 %
Divény 100 3.90 %
Vámosfalva 79 3.08 %
Gácsfalva 66 2.57 %
Fülek 66 2.57 %
Patakalja 51 1.99 %
Tugár 41 1.60 %
Tósár 36 1.40 %
Gergelyfalva 33 1.29 %
Budaszállás 33 1.29 %
Gácsliget 25 0.98 %
Bozita 24 0.94 %
Dabar 24 0.94 %
Rózsaszállás 23 0.90 %
Maskófalva 23 0.90 %
Nagylibercse 22 0.86 %
Bolyk 21 0.82 %
Sátorosbánya 17 0.66 %
Parlagos 17 0.66 %
Terbeléd 16 0.62 %
Rapp 15 0.59 %
Kotmány 12 0.47 %
Romhánypuszta 12 0.47 %
Jelsőc 12 0.47 %
Panyidaróc 11 0.43 %
Ipolygalsa 11 0.43 %
Gácslápos 11 0.43 %
Ragyolc 10 0.39 %
Rátkapuszta 10 0.39 %
Fülekkovácsi 8 0.31 %
Kétkeresztúr 8 0.31 %
Fűrész 7 0.27 %
Ábelfalva 7 0.27 %
Vilke 6 0.23 %
Tőrincs 6 0.23 %
Pinc 6 0.23 %
Füleksávoly 5 0.20 %
Gácsprága 5 0.20 %
Nagydaróc 5 0.20 %
Lentő 5 0.20 %
Fülekpüspöki 5 0.20 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpilis 3 0.12 %
Bolgárom 3 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Mucsény 2 0.08 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 26.49 %
Fülek 40 4.26 %
Nagydaróc 40 4.26 %
Videfalva 21 2.23 %
Gács 18 1.91 %
Divény 15 1.60 %
Losonctamási 12 1.28 %
Lónyabánya 11 1.17 %
Terbeléd 10 1.06 %
Bolyk 8 0.85 %
Vámosfalva 7 0.74 %
Dabar 6 0.64 %
Patakalja 6 0.64 %
Vilke 6 0.64 %
Panyidaróc 6 0.64 %
Ragyolc 5 0.53 %
Rózsaszállás 5 0.53 %
Füleksávoly 5 0.53 %
Budaszállás 4 0.43 %
Miksi 4 0.43 %
Tósár 4 0.43 %
Maskófalva 4 0.43 %
Tugár 3 0.32 %
Csákányháza 3 0.32 %
Gácsprága 3 0.32 %
Gácsfalva 3 0.32 %
Sátorosbánya 3 0.32 %
Pinc 3 0.32 %
Fűrész 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Gácsliget 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Kotmány 2 0.21 %
Jelsőc 2 0.21 %
Fülekkovácsi 2 0.21 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Bozita 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Fülekpüspöki 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Rátkapuszta 1 0.11 %
Csomatelke 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Fülekpilis 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 7.55 %
Tőrincs 30 3.84 %
Fülek 26 3.33 %
Jelsőc 10 1.28 %
Vilke 9 1.15 %
Gömörsíd 9 1.15 %
Panyidaróc 8 1.02 %
Nagydaróc 7 0.90 %
Bolgárom 5 0.64 %
Losonctamási 4 0.51 %
Gácsfalva 4 0.51 %
Ipolynyitra 4 0.51 %
Kotmány 4 0.51 %
Divény 4 0.51 %
Fűrész 3 0.38 %
Gács 3 0.38 %
Csákányháza 3 0.38 %
Csomatelke 3 0.38 %
Videfalva 3 0.38 %
Füleksávoly 3 0.38 %
Fülekpilis 3 0.38 %
Lónyabánya 3 0.38 %
Mucsény 3 0.38 %
Tugár 2 0.26 %
Fülekpüspöki 2 0.26 %
Miksi 2 0.26 %
Bolyk 2 0.26 %
Vámosfalva 2 0.26 %
Tósár 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Dabar 2 0.26 %
Budaszállás 1 0.13 %
Perse 1 0.13 %
Terbeléd 1 0.13 %
Rózsaszállás 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Ragyolc 1 0.13 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 8.86 %
Fülek 112 8.78 %
Ipolygalsa 92 7.22 %
Terbeléd 29 2.27 %
Nagydaróc 19 1.49 %
Füleksávoly 17 1.33 %
Ipolynyitra 13 1.02 %
Fülekpüspöki 11 0.86 %
Bolyk 11 0.86 %
Bozita 11 0.86 %
Videfalva 10 0.78 %
Csákányháza 10 0.78 %
Ragyolc 9 0.71 %
Rapp 9 0.71 %
Gömörsíd 9 0.71 %
Fülekkovácsi 8 0.63 %
Panyidaróc 7 0.55 %
Rátkapuszta 7 0.55 %
Perse 6 0.47 %
Csomatelke 6 0.47 %
Bolgárom 5 0.39 %
Losonctamási 4 0.31 %
Gács 4 0.31 %
Fülekpilis 4 0.31 %
Béna 4 0.31 %
Vámosfalva 4 0.31 %
Pinc 3 0.24 %
Miksi 3 0.24 %
Vilke 3 0.24 %
Gácsliget 3 0.24 %
Dabar 3 0.24 %
Sőreg 3 0.24 %
Tőrincs 2 0.16 %
Budaszállás 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Kalonda 1 0.08 %
Lónyabánya 1 0.08 %
Rózsaszállás 1 0.08 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 43.05 %
Fülek 28 2.88 %
Videfalva 27 2.78 %
Lónyabánya 24 2.47 %
Divény 22 2.27 %
Dabar 22 2.27 %
Losonctamási 20 2.06 %
Gács 14 1.44 %
Vámosfalva 13 1.34 %
Rózsaszállás 9 0.93 %
Bolyk 9 0.93 %
Terbeléd 8 0.82 %
Nagylibercse 6 0.62 %
Jelsőc 6 0.62 %
Vilke 6 0.62 %
Panyidaróc 6 0.62 %
Romhánypuszta 5 0.51 %
Csomatelke 5 0.51 %
Tósár 5 0.51 %
Gácsfalva 5 0.51 %
Tugár 4 0.41 %
Bozita 4 0.41 %
Mucsény 4 0.41 %
Budaszállás 4 0.41 %
Rapp 4 0.41 %
Kétkeresztúr 3 0.31 %
Fülekpüspöki 3 0.31 %
Gácsliget 3 0.31 %
Sátorosbánya 3 0.31 %
Füleksávoly 3 0.31 %
Gácsprága 3 0.31 %
Gergelyfalva 3 0.31 %
Ragyolc 3 0.31 %
Nagydaróc 3 0.31 %
Rátkapuszta 3 0.31 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Ipolynyitra 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Fülekkovácsi 2 0.21 %
Gácslápos 2 0.21 %
Fűrész 2 0.21 %
Maskófalva 2 0.21 %
Béna 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Miksi 1 0.10 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 67.70 %
Videfalva 174 28.52 %
Losonctamási 34 5.57 %
Vámosfalva 24 3.93 %
Gács 24 3.93 %
Divény 22 3.61 %
Lónyabánya 21 3.44 %
Terbeléd 18 2.95 %
Bozita 18 2.95 %
Tugár 17 2.79 %
Fülek 14 2.30 %
Bolyk 11 1.80 %
Panyidaróc 8 1.31 %
Maskófalva 8 1.31 %
Csákányháza 8 1.31 %
Mucsény 8 1.31 %
Gácsfalva 8 1.31 %
Dabar 7 1.15 %
Budaszállás 7 1.15 %
Gácsliget 7 1.15 %
Rózsaszállás 7 1.15 %
Romhánypuszta 7 1.15 %
Pinc 5 0.82 %
Gácslápos 5 0.82 %
Rapp 4 0.66 %
Vilke 4 0.66 %
Kétkeresztúr 4 0.66 %
Kotmány 4 0.66 %
Tőrincs 4 0.66 %
Patakalja 4 0.66 %
Tósár 4 0.66 %
Fülekkovácsi 4 0.66 %
Jelsőc 3 0.49 %
Nagylibercse 3 0.49 %
Kalonda 3 0.49 %
Gömörsíd 3 0.49 %
Fűrész 3 0.49 %
Fülekpüspöki 2 0.33 %
Miksi 2 0.33 %
Ipolygalsa 2 0.33 %
Ragyolc 2 0.33 %
Nagydaróc 2 0.33 %
Rátkapuszta 2 0.33 %
Gergelyfalva 2 0.33 %
Füleksávoly 2 0.33 %
Csomatelke 1 0.16 %
Sőreg 1 0.16 %
Parlagos 1 0.16 %
Bolgárom 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Ipolynyitra 1 0.16 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 84.46 %
Losonc 253 30.48 %
Ragyolc 150 18.07 %
Fülekpüspöki 126 15.18 %
Gömörsíd 88 10.60 %
Csomatelke 75 9.04 %
Béna 48 5.78 %
Csákányháza 45 5.42 %
Füleksávoly 33 3.98 %
Fülekkovácsi 32 3.86 %
Sőreg 30 3.61 %
Nagydaróc 30 3.61 %
Vilke 25 3.01 %
Rapp 25 3.01 %
Bolgárom 25 3.01 %
Perse 19 2.29 %
Panyidaróc 16 1.93 %
Ipolygalsa 14 1.69 %
Terbeléd 14 1.69 %
Kalonda 13 1.57 %
Pinc 10 1.20 %
Bozita 10 1.20 %
Fülekpilis 9 1.08 %
Mucsény 9 1.08 %
Rátkapuszta 7 0.84 %
Bolyk 6 0.72 %
Losonctamási 6 0.72 %
Gácsfalva 4 0.48 %
Videfalva 4 0.48 %
Gács 4 0.48 %
Lónyabánya 2 0.24 %
Rózsaszállás 2 0.24 %
Sátorosbánya 2 0.24 %
Ipolynyitra 2 0.24 %
Divény 2 0.24 %
Vámosfalva 2 0.24 %
Patakalja 1 0.12 %
Gácsliget 1 0.12 %
Parlagos 1 0.12 %
Gácsprága 1 0.12 %
Fűrész 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.12 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 38.94 %
Divény 116 10.27 %
Gács 76 6.73 %
Rózsaszállás 72 6.37 %
Videfalva 69 6.11 %
Lónyabánya 63 5.58 %
Losonctamási 57 5.04 %
Vámosfalva 56 4.96 %
Fülek 38 3.36 %
Bozita 31 2.74 %
Gácsfalva 29 2.57 %
Dabar 28 2.48 %
Kotmány 23 2.04 %
Rapp 17 1.50 %
Fűrész 15 1.33 %
Sátorosbánya 13 1.15 %
Vilke 12 1.06 %
Budaszállás 12 1.06 %
Panyidaróc 12 1.06 %
Bolyk 12 1.06 %
Tugár 10 0.88 %
Ragyolc 10 0.88 %
Patakalja 9 0.80 %
Terbeléd 9 0.80 %
Nagylibercse 9 0.80 %
Mucsény 9 0.80 %
Nagydaróc 9 0.80 %
Tósár 8 0.71 %
Rátkapuszta 8 0.71 %
Maskófalva 8 0.71 %
Kalonda 8 0.71 %
Füleksávoly 8 0.71 %
Pinc 6 0.53 %
Gácsliget 6 0.53 %
Gácslápos 6 0.53 %
Romhánypuszta 5 0.44 %
Kétkeresztúr 5 0.44 %
Jelsőc 5 0.44 %
Ipolygalsa 5 0.44 %
Lentő 5 0.44 %
Fülekpüspöki 4 0.35 %
Fülekkovácsi 4 0.35 %
Miksi 4 0.35 %
Ábelfalva 4 0.35 %
Fülekpilis 3 0.27 %
Csákányháza 3 0.27 %
Béna 2 0.18 %
Sőreg 2 0.18 %
Parlagos 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Perse 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 31.88 %
Videfalva 18 3.93 %
Fülek 14 3.06 %
Vámosfalva 13 2.84 %
Terbeléd 10 2.18 %
Gács 9 1.97 %
Divény 9 1.97 %
Lónyabánya 9 1.97 %
Bozita 6 1.31 %
Fűrész 5 1.09 %
Tósár 5 1.09 %
Nagylibercse 4 0.87 %
Losonctamási 4 0.87 %
Rátkapuszta 4 0.87 %
Rapp 4 0.87 %
Kotmány 3 0.66 %
Mucsény 3 0.66 %
Panyidaróc 3 0.66 %
Tugár 3 0.66 %
Sátorosbánya 3 0.66 %
Maskófalva 2 0.44 %
Füleksávoly 2 0.44 %
Nagydaróc 2 0.44 %
Romhánypuszta 2 0.44 %
Bolyk 2 0.44 %
Gömörsíd 2 0.44 %
Gácsfalva 2 0.44 %
Gácslápos 2 0.44 %
Ragyolc 2 0.44 %
Gácsprága 2 0.44 %
Kétkeresztúr 2 0.44 %
Patakalja 1 0.22 %
Pinc 1 0.22 %
Fülekpüspöki 1 0.22 %
Rózsaszállás 1 0.22 %
Miksi 1 0.22 %
Jelsőc 1 0.22 %
Fülekpilis 1 0.22 %
Fülekkovácsi 1 0.22 %
Dabar 1 0.22 %
Csomatelke 1 0.22 %
Csákányháza 1 0.22 %
Budaszállás 1 0.22 %
Vilke 1 0.22 %
Ipolygalsa 1 0.22 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 32.94 %
Fülek 25 4.24 %
Videfalva 22 3.74 %
Lónyabánya 22 3.74 %
Losonctamási 18 3.06 %
Gács 17 2.89 %
Vámosfalva 17 2.89 %
Dabar 12 2.04 %
Divény 9 1.53 %
Gömörsíd 9 1.53 %
Fűrész 7 1.19 %
Csákányháza 7 1.19 %
Terbeléd 6 1.02 %
Bozita 6 1.02 %
Gácsliget 6 1.02 %
Kalonda 5 0.85 %
Nagydaróc 5 0.85 %
Mucsény 5 0.85 %
Rózsaszállás 5 0.85 %
Csomatelke 5 0.85 %
Bolyk 5 0.85 %
Sátorosbánya 4 0.68 %
Gácsfalva 3 0.51 %
Budaszállás 3 0.51 %
Jelsőc 3 0.51 %
Fülekkovácsi 3 0.51 %
Fülekpilis 3 0.51 %
Pinc 3 0.51 %
Kotmány 3 0.51 %
Tugár 3 0.51 %
Ipolynyitra 3 0.51 %
Panyidaróc 3 0.51 %
Nagylibercse 2 0.34 %
Fülekpüspöki 2 0.34 %
Perse 2 0.34 %
Ipolygalsa 2 0.34 %
Rapp 2 0.34 %
Rátkapuszta 2 0.34 %
Tósár 2 0.34 %
Maskófalva 1 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Ragyolc 1 0.17 %
Tőrincs 1 0.17 %
Vilke 1 0.17 %
Bolgárom 1 0.17 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 99.50 %
Gács 58 7.18 %
Videfalva 53 6.56 %
Divény 49 6.06 %
Fülek 39 4.83 %
Lónyabánya 34 4.21 %
Losonctamási 29 3.59 %
Vámosfalva 20 2.48 %
Dabar 20 2.48 %
Gácsfalva 17 2.10 %
Tugár 10 1.24 %
Fülekkovácsi 10 1.24 %
Terbeléd 9 1.11 %
Panyidaróc 9 1.11 %
Bozita 8 0.99 %
Vilke 8 0.99 %
Budaszállás 8 0.99 %
Rózsaszállás 8 0.99 %
Bolyk 7 0.87 %
Rapp 7 0.87 %
Ipolygalsa 7 0.87 %
Pinc 7 0.87 %
Fűrész 7 0.87 %
Ábelfalva 7 0.87 %
Jelsőc 6 0.74 %
Ragyolc 6 0.74 %
Kalonda 5 0.62 %
Kotmány 5 0.62 %
Nagydaróc 5 0.62 %
Patakalja 4 0.50 %
Gácsliget 4 0.50 %
Gácslápos 4 0.50 %
Miksi 4 0.50 %
Gömörsíd 4 0.50 %
Parlagos 3 0.37 %
Tőrincs 3 0.37 %
Nagylibercse 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Ipolynyitra 3 0.37 %
Maskófalva 3 0.37 %
Fülekpüspöki 2 0.25 %
Béna 2 0.25 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Csákányháza 2 0.25 %
Mucsény 2 0.25 %
Sőreg 2 0.25 %
Tósár 2 0.25 %
Perse 2 0.25 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Lentő 1 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.12 %
Bolgárom 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 5.01 %
Lónyabánya 165 4.98 %
Divény 72 2.17 %
Vámosfalva 64 1.93 %
Rózsaszállás 27 0.82 %
Dabar 25 0.76 %
Fülek 19 0.57 %
Losonctamási 19 0.57 %
Videfalva 18 0.54 %
Gács 16 0.48 %
Nagydaróc 13 0.39 %
Patakalja 13 0.39 %
Kétkeresztúr 11 0.33 %
Kotmány 10 0.30 %
Fülekkovácsi 9 0.27 %
Tugár 9 0.27 %
Fűrész 8 0.24 %
Vilke 7 0.21 %
Csomatelke 6 0.18 %
Gácsliget 5 0.15 %
Terbeléd 5 0.15 %
Mucsény 4 0.12 %
Kalonda 4 0.12 %
Bozita 3 0.09 %
Bolyk 3 0.09 %
Gergelyfalva 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Jelsőc 3 0.09 %
Füleksávoly 3 0.09 %
Ragyolc 2 0.06 %
Tőrincs 2 0.06 %
Miksi 2 0.06 %
Panyidaróc 2 0.06 %
Ipolygalsa 2 0.06 %
Gácsfalva 2 0.06 %
Fülekpilis 2 0.06 %
Budaszállás 2 0.06 %
Gömörsíd 2 0.06 %
Bolgárom 2 0.06 %
Rátkapuszta 2 0.06 %
Csákányháza 2 0.06 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Fülekpüspöki 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Sátorosbánya 1 0.03 %
Parlagos 1 0.03 %
Pinc 1 0.03 %
Rapp 1 0.03 %
Tósár 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 71.08 %
Fülek 431 33.96 %
Rátkapuszta 111 8.75 %
Terbeléd 104 8.20 %
Videfalva 89 7.01 %
Sátorosbánya 80 6.30 %
Gács 73 5.75 %
Losonctamási 62 4.89 %
Tugár 61 4.81 %
Divény 58 4.57 %
Bozita 55 4.33 %
Lónyabánya 53 4.18 %
Vámosfalva 47 3.70 %
Gácsfalva 43 3.39 %
Ragyolc 43 3.39 %
Romhánypuszta 42 3.31 %
Fülekpüspöki 41 3.23 %
Budaszállás 37 2.92 %
Bolyk 37 2.92 %
Fülekkovácsi 36 2.84 %
Mucsény 35 2.76 %
Csákányháza 35 2.76 %
Csomatelke 32 2.52 %
Rapp 29 2.29 %
Nagydaróc 29 2.29 %
Ipolygalsa 22 1.73 %
Rózsaszállás 21 1.65 %
Gácsliget 18 1.42 %
Gácslápos 18 1.42 %
Fülekpilis 17 1.34 %
Panyidaróc 15 1.18 %
Dabar 14 1.10 %
Gömörsíd 14 1.10 %
Patakalja 13 1.02 %
Fűrész 13 1.02 %
Kotmány 13 1.02 %
Parlagos 12 0.95 %
Perse 12 0.95 %
Tósár 12 0.95 %
Gergelyfalva 12 0.95 %
Tőrincs 10 0.79 %
Ipolynyitra 9 0.71 %
Maskófalva 9 0.71 %
Füleksávoly 7 0.55 %
Sőreg 6 0.47 %
Miksi 6 0.47 %
Jelsőc 5 0.39 %
Kalonda 5 0.39 %
Bolgárom 5 0.39 %
Kétkeresztúr 5 0.39 %
Vilke 5 0.39 %
Pinc 5 0.39 %
Nagylibercse 4 0.32 %
Ábelfalva 2 0.16 %
Béna 2 0.16 %
Gácsprága 1 0.08 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 4.59 %
Fülek 25 1.22 %
Gömörsíd 15 0.73 %
Divény 14 0.68 %
Videfalva 12 0.59 %
Losonctamási 9 0.44 %
Mucsény 6 0.29 %
Ragyolc 6 0.29 %
Csomatelke 6 0.29 %
Budaszállás 6 0.29 %
Gács 5 0.24 %
Füleksávoly 5 0.24 %
Lónyabánya 5 0.24 %
Patakalja 5 0.24 %
Vámosfalva 5 0.24 %
Gácsfalva 5 0.24 %
Sátorosbánya 4 0.20 %
Fülekpüspöki 4 0.20 %
Terbeléd 3 0.15 %
Dabar 3 0.15 %
Vilke 2 0.10 %
Tugár 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Bolyk 2 0.10 %
Nagylibercse 2 0.10 %
Rózsaszállás 2 0.10 %
Rátkapuszta 2 0.10 %
Ipolygalsa 2 0.10 %
Jelsőc 2 0.10 %
Kalonda 2 0.10 %
Fűrész 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kétkeresztúr 2 0.10 %
Panyidaróc 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Nagydaróc 1 0.05 %
Fülekkovácsi 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Perse 1 0.05 %
Miksi 1 0.05 %
Rapp 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Gácslápos 1 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Kotmány 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Romhánypuszta 1 0.05 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 3.70 %
Divény 35 1.27 %
Fülek 26 0.94 %
Videfalva 16 0.58 %
Gács 14 0.51 %
Lónyabánya 11 0.40 %
Dabar 11 0.40 %
Ragyolc 9 0.33 %
Losonctamási 8 0.29 %
Vámosfalva 8 0.29 %
Kotmány 8 0.29 %
Tugár 7 0.25 %
Rózsaszállás 7 0.25 %
Terbeléd 6 0.22 %
Gácsfalva 6 0.22 %
Jelsőc 5 0.18 %
Fűrész 4 0.14 %
Csákányháza 4 0.14 %
Rátkapuszta 3 0.11 %
Sátorosbánya 3 0.11 %
Csomatelke 3 0.11 %
Fülekpüspöki 3 0.11 %
Tósár 2 0.07 %
Bozita 2 0.07 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Maskófalva 2 0.07 %
Budaszállás 2 0.07 %
Patakalja 2 0.07 %
Gömörsíd 2 0.07 %
Bolyk 2 0.07 %
Fülekpilis 2 0.07 %
Panyidaróc 2 0.07 %
Bolgárom 2 0.07 %
Pinc 2 0.07 %
Gácsliget 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Vilke 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Füleksávoly 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Romhánypuszta 1 0.04 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 79.78 %
Videfalva 19 6.99 %
Gács 13 4.78 %
Fülek 12 4.41 %
Losonctamási 12 4.41 %
Divény 12 4.41 %
Lónyabánya 11 4.04 %
Vilke 10 3.68 %
Panyidaróc 8 2.94 %
Terbeléd 7 2.57 %
Vámosfalva 7 2.57 %
Dabar 6 2.21 %
Rapp 6 2.21 %
Nagylibercse 6 2.21 %
Rózsaszállás 4 1.47 %
Fülekpüspöki 4 1.47 %
Bolyk 4 1.47 %
Csákányháza 4 1.47 %
Patakalja 3 1.10 %
Maskófalva 3 1.10 %
Rátkapuszta 3 1.10 %
Fülekkovácsi 3 1.10 %
Fűrész 3 1.10 %
Gácsfalva 3 1.10 %
Romhánypuszta 2 0.74 %
Fülekpilis 2 0.74 %
Sátorosbánya 2 0.74 %
Perse 2 0.74 %
Jelsőc 2 0.74 %
Ábelfalva 2 0.74 %
Budaszállás 1 0.37 %
Tósár 1 0.37 %
Lentő 1 0.37 %
Nagydaróc 1 0.37 %
Pinc 1 0.37 %
Mucsény 1 0.37 %
Ipolygalsa 1 0.37 %
Gácslápos 1 0.37 %
Csomatelke 1 0.37 %
Kalonda 1 0.37 %
Ragyolc 1 0.37 %
Béna 1 0.37 %
Kotmány 1 0.37 %
Gácsliget 1 0.37 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 92.21 %
Divény 313 16.48 %
Vámosfalva 241 12.69 %
Lónyabánya 241 12.69 %
Videfalva 209 11.01 %
Fülek 127 6.69 %
Gács 116 6.11 %
Losonctamási 112 5.90 %
Dabar 108 5.69 %
Rózsaszállás 86 4.53 %
Rapp 57 3.00 %
Patakalja 50 2.63 %
Fűrész 50 2.63 %
Kotmány 47 2.47 %
Gácsfalva 46 2.42 %
Terbeléd 43 2.26 %
Tugár 40 2.11 %
Budaszállás 34 1.79 %
Bolyk 32 1.69 %
Bozita 29 1.53 %
Panyidaróc 25 1.32 %
Nagydaróc 24 1.26 %
Gergelyfalva 20 1.05 %
Mucsény 20 1.05 %
Sátorosbánya 19 1.00 %
Gácslápos 17 0.90 %
Tósár 16 0.84 %
Ragyolc 15 0.79 %
Fülekkovácsi 15 0.79 %
Nagylibercse 15 0.79 %
Pinc 13 0.68 %
Ipolygalsa 13 0.68 %
Kétkeresztúr 11 0.58 %
Fülekpüspöki 10 0.53 %
Vilke 10 0.53 %
Rátkapuszta 10 0.53 %
Kalonda 8 0.42 %
Maskófalva 8 0.42 %
Gácsliget 7 0.37 %
Miksi 7 0.37 %
Fülekpilis 7 0.37 %
Csákányháza 5 0.26 %
Ábelfalva 5 0.26 %
Gömörsíd 4 0.21 %
Jelsőc 4 0.21 %
Romhánypuszta 4 0.21 %
Füleksávoly 4 0.21 %
Parlagos 3 0.16 %
Lentő 2 0.11 %
Csomatelke 2 0.11 %
Perse 2 0.11 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Losonc 3 173 83.85 %
Videfalva 200 5.29 %
Gács 166 4.39 %
Fülek 165 4.36 %
Losonctamási 116 3.07 %
Lónyabánya 109 2.88 %
Divény 98 2.59 %
Vámosfalva 75 1.98 %
Panyidaróc 58 1.53 %
Rapp 57 1.51 %
Terbeléd 48 1.27 %
Bolyk 47 1.24 %
Gácsfalva 46 1.22 %
Vilke 42 1.11 %
Dabar 39 1.03 %
Patakalja 37 0.98 %
Rózsaszállás 32 0.85 %
Pinc 30 0.79 %
Mucsény 25 0.66 %
Tugár 24 0.63 %
Miksi 23 0.61 %
Fülekpüspöki 22 0.58 %
Fülekkovácsi 21 0.55 %
Nagydaróc 20 0.53 %
Ragyolc 19 0.50 %
Budaszállás 18 0.48 %
Gergelyfalva 17 0.45 %
Maskófalva 16 0.42 %
Rátkapuszta 14 0.37 %
Kalonda 14 0.37 %
Fűrész 14 0.37 %
Romhánypuszta 13 0.34 %
Bozita 13 0.34 %
Nagylibercse 10 0.26 %
Kétkeresztúr 10 0.26 %
Tósár 10 0.26 %
Jelsőc 10 0.26 %
Csomatelke 9 0.24 %
Kotmány 9 0.24 %
Ipolygalsa 9 0.24 %
Fülekpilis 9 0.24 %
Ábelfalva 8 0.21 %
Gácsliget 8 0.21 %
Gácslápos 8 0.21 %
Füleksávoly 8 0.21 %
Sátorosbánya 8 0.21 %
Perse 7 0.18 %
Ipolynyitra 6 0.16 %
Lentő 4 0.11 %
Csákányháza 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Bolgárom 3 0.08 %
Parlagos 3 0.08 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 120.10 %
Divény 82 10.57 %
Fülek 74 9.54 %
Videfalva 62 7.99 %
Vámosfalva 61 7.86 %
Gács 60 7.73 %
Losonctamási 55 7.09 %
Lónyabánya 48 6.19 %
Patakalja 29 3.74 %
Dabar 26 3.35 %
Terbeléd 24 3.09 %
Bolyk 20 2.58 %
Rapp 18 2.32 %
Rózsaszállás 15 1.93 %
Panyidaróc 15 1.93 %
Vilke 15 1.93 %
Sátorosbánya 14 1.80 %
Gácsfalva 14 1.80 %
Tugár 13 1.68 %
Fűrész 13 1.68 %
Miksi 12 1.55 %
Bozita 12 1.55 %
Mucsény 10 1.29 %
Ragyolc 9 1.16 %
Rátkapuszta 9 1.16 %
Kotmány 8 1.03 %
Gácsliget 8 1.03 %
Fülekpüspöki 8 1.03 %
Ipolygalsa 7 0.90 %
Budaszállás 7 0.90 %
Romhánypuszta 7 0.90 %
Csomatelke 6 0.77 %
Ábelfalva 6 0.77 %
Gergelyfalva 5 0.64 %
Nagylibercse 5 0.64 %
Jelsőc 5 0.64 %
Nagydaróc 5 0.64 %
Gácslápos 5 0.64 %
Maskófalva 4 0.52 %
Füleksávoly 4 0.52 %
Lentő 4 0.52 %
Kétkeresztúr 4 0.52 %
Pinc 3 0.39 %
Csákányháza 3 0.39 %
Gömörsíd 3 0.39 %
Tósár 3 0.39 %
Kalonda 3 0.39 %
Tőrincs 3 0.39 %
Fülekpilis 2 0.26 %
Perse 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Béna 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Fülekkovácsi 1 0.13 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 2.24 %
Fülek 10 0.41 %
Losonctamási 7 0.29 %
Divény 5 0.20 %
Videfalva 4 0.16 %
Nagylibercse 4 0.16 %
Lónyabánya 4 0.16 %
Kotmány 4 0.16 %
Ragyolc 4 0.16 %
Mucsény 4 0.16 %
Fűrész 3 0.12 %
Gácsfalva 3 0.12 %
Sátorosbánya 3 0.12 %
Patakalja 3 0.12 %
Vámosfalva 3 0.12 %
Gács 3 0.12 %
Bolyk 3 0.12 %
Jelsőc 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Rapp 2 0.08 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Kétkeresztúr 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Vilke 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Füleksávoly 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Bozita 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Terbeléd 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 48.11 %
Fülek 644 26.21 %
Ragyolc 275 11.19 %
Fülekpüspöki 154 6.27 %
Csomatelke 118 4.80 %
Csákányháza 116 4.72 %
Nagydaróc 97 3.95 %
Gömörsíd 95 3.87 %
Béna 84 3.42 %
Vilke 66 2.69 %
Rapp 65 2.65 %
Fülekkovácsi 60 2.44 %
Panyidaróc 58 2.36 %
Füleksávoly 54 2.20 %
Videfalva 54 2.20 %
Perse 50 2.04 %
Sőreg 47 1.91 %
Pinc 47 1.91 %
Ipolygalsa 46 1.87 %
Miksi 45 1.83 %
Terbeléd 36 1.47 %
Bolgárom 32 1.30 %
Kalonda 31 1.26 %
Gács 27 1.10 %
Mucsény 22 0.90 %
Fülekpilis 17 0.69 %
Ipolynyitra 16 0.65 %
Bolyk 15 0.61 %
Divény 14 0.57 %
Rátkapuszta 9 0.37 %
Losonctamási 9 0.37 %
Lónyabánya 8 0.33 %
Jelsőc 7 0.28 %
Kétkeresztúr 7 0.28 %
Vámosfalva 6 0.24 %
Sátorosbánya 6 0.24 %
Rózsaszállás 6 0.24 %
Tőrincs 6 0.24 %
Patakalja 6 0.24 %
Bozita 5 0.20 %
Gácsfalva 5 0.20 %
Fűrész 5 0.20 %
Dabar 4 0.16 %
Kotmány 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 50.16 %
Ragyolc 327 35.05 %
Losonc 324 34.73 %
Fülekpüspöki 128 13.72 %
Csákányháza 93 9.97 %
Csomatelke 77 8.25 %
Béna 76 8.15 %
Gömörsíd 64 6.86 %
Rapp 51 5.47 %
Nagydaróc 46 4.93 %
Vilke 34 3.64 %
Füleksávoly 32 3.43 %
Perse 29 3.11 %
Sőreg 28 3.00 %
Fülekkovácsi 28 3.00 %
Pinc 23 2.47 %
Bolgárom 22 2.36 %
Terbeléd 22 2.36 %
Kalonda 21 2.25 %
Panyidaróc 15 1.61 %
Miksi 15 1.61 %
Mucsény 13 1.39 %
Fülekpilis 11 1.18 %
Bolyk 9 0.96 %
Sátorosbánya 9 0.96 %
Ipolygalsa 7 0.75 %
Videfalva 6 0.64 %
Bozita 6 0.64 %
Ipolynyitra 4 0.43 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Jelsőc 2 0.21 %
Gács 2 0.21 %
Divény 2 0.21 %
Losonctamási 2 0.21 %
Kétkeresztúr 1 0.11 %
Budaszállás 1 0.11 %
Rózsaszállás 1 0.11 %
Dabar 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Lónyabánya 1 0.11 %
Vámosfalva 1 0.11 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 28.80 %
Videfalva 88 4.49 %
Gács 87 4.44 %
Divény 85 4.34 %
Losonctamási 69 3.52 %
Fülek 69 3.52 %
Lónyabánya 64 3.27 %
Tósár 54 2.76 %
Vámosfalva 41 2.09 %
Gácsfalva 32 1.63 %
Bozita 29 1.48 %
Dabar 25 1.28 %
Bolyk 21 1.07 %
Terbeléd 18 0.92 %
Rapp 18 0.92 %
Rózsaszállás 18 0.92 %
Kotmány 18 0.92 %
Sátorosbánya 14 0.72 %
Budaszállás 14 0.72 %
Patakalja 14 0.72 %
Rátkapuszta 13 0.66 %
Maskófalva 13 0.66 %
Tugár 12 0.61 %
Vilke 12 0.61 %
Romhánypuszta 11 0.56 %
Mucsény 11 0.56 %
Fűrész 10 0.51 %
Ragyolc 10 0.51 %
Nagylibercse 9 0.46 %
Panyidaróc 9 0.46 %
Füleksávoly 9 0.46 %
Nagydaróc 8 0.41 %
Fülekkovácsi 7 0.36 %
Gácslápos 7 0.36 %
Pinc 6 0.31 %
Ábelfalva 6 0.31 %
Jelsőc 6 0.31 %
Kétkeresztúr 5 0.26 %
Gácsprága 5 0.26 %
Miksi 5 0.26 %
Tőrincs 5 0.26 %
Gácsliget 4 0.20 %
Parlagos 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Sőreg 4 0.20 %
Kalonda 4 0.20 %
Fülekpilis 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Fülekpüspöki 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 50.79 %
Gács 150 12.41 %
Videfalva 41 3.39 %
Losonctamási 41 3.39 %
Lónyabánya 41 3.39 %
Divény 34 2.81 %
Fülek 32 2.65 %
Gácsfalva 29 2.40 %
Terbeléd 20 1.65 %
Patakalja 19 1.57 %
Vámosfalva 18 1.49 %
Bolyk 18 1.49 %