SK
RV
.....

Beretke

Község

címer zászló
501 100% magyar 1910
277 70% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Beretke
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bretka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Bardacs-oldal, Beretki-erdő, Dobóka, Felső Massai-barlang, Herencső, Herénypuszta, Ivona, Jópál, Kovácsos-tető, Massa fölé, Murány-áttörés, Nagy-lápa, Nagy-róna, Őrhegy-alja, Peskő, Széles-pallag, Vil
Koordináták:
48.48783493, 20.34136200
Terület:
9,54 km2
Rang:
község
Népesség:
404
Tszf. magasság:
191 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98046
Település kód:
514578
Szervezeti azonosító:
590754
Adóazonosító:
2021132696

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Sajó völgyében, a Sajó jobb partján fekszik, a Murány-patak (helyi nevén Muránka, korábban Kis-Sajó v. Jolsvai-patak) torkolatánál fekszik, Tornaljától 9 km-re északra, Pelsőctől 11 km-re, Rozsnyótól 28 km-re délkeletre. Beretke zsákfalu, egyetlen, a 16-os főútról a gömörpanyiti megállóhelynél elágazó mellékúton közelíthető meg (2 km). Határának nyugati részét a Licei-dombság, északi részén pedig a Jolsvai-karszt déli része foglalja el, a Murány-patak áttörése választja el a szomszédos Mellététől. Területének mintegy felét erdő borítja. Nyugatról Gömörfalva, délről Sajógömör, délkeletről Sajógömör, keletről Csoltó, északkeletről Lekenye, északról pedig Melléte községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe 1910-38-hoz képest (9,67 km²) 1,3 %-al csökkent (9,54 km²-re).

Népesség

1910-ben 501, 1921-ben 454, 1938-ban pedig 495, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-2001 között népessége csaknem egyharmadával csökkent, 2001-2011 között csekély (5,9 %) lakosságszámnövekedés (354 főről 375-re) figyelhető meg. A többség ma is magyar nemzetiségű, bár 1991-2011 között arányuk 92,8 %-ról 70,7 %-ra csökkent (a magyar anyanyelvűek aránya 83,5 %), míg a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott (6,1 %-ról 12,3 %-ra). 2011-ben a lakosság 13,7 %-a volt roma nemzetiségű, bár a roma etnikumhoz tartozik a lakosság csaknem fele (45 %). A lakosság 46,9 %-a római katolikus (1921-ben 35,5 %), 22,1 %-a (1921-ben 28,2 %) református, 5,9 %-a (1921-ben 33,0 %) pedig evangélikus vallású.

Történelem

. 1286-ban említik először terra Beretke néven. Nevét valószínűleg első birtokosáról kapta, a Csoltói-nemzetség területéből vált ki a tatárjárás után. 1291-ben "Berethke", 1427-ben "Berethke" alakban szerepel. Később két falura vált szét, a nemesi (kuriális) község Nemes-, Felső-, vagy Kisberetke, a parasztok faluja Paraszt-, Alsó-, vagy Nagyberetke neveken szerepel. A török időktől kezdve a két település mindennapi élete nem különbözött egymástól, a nemesek is elszegényedtek. Pecsétje 1655-ből származik és a bányászszimbólumok, melyeket ábrázol, arra utalnak, hogy már ekkor bányaművelés folyt határában. A lengyelek 1682-es átvonulása utáni háború időkben teljesen elpusztult, 1720-ban mindössze 2 zsellércsalád lakta. Az 1740-es pestisjárvány után újratelepítették, 3 régi beretkei család tért vissza, többen érkeztek a Garam-mellékről, Gicéről és Turcsokról. A részben szlovák betelepülők sem változtattak a település magyar jellegén. Az eredeti lakosság a 16. századtól református hitre tért (Csoltó leányegyháza volt), a betelepülők katolikusok és evangélikusok voltak. 1773-ban 16 nemes és 6 zsellércsaládja volt. Ebből az évből származik az első forrás a herénypusztai vasgyárról, mely 1780-ig működött. 1828-ban 55 házában 455 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel, kőművesmunkákkal foglalkoztak. A századforduló után a községből többen kivándoroltak Amerikába. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1929-44 között református árvaház működött itt. A 20. század első felében vízimalom és villamos erőmű működött itt. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországoz. 1944 végén a második világháború harcaiban több hétig harcszíntérté vált a község, ekkor pusztult el református temploma (1976-ban újjáépítették). Az 1970-es évektől 1990-ig helyi nemzeti bizottságát Gömörpanyittal egyesítették. A határában található Herénypuszta (a vármegyei monográfiában Herencspuszta) a középkorban különálló falu volt, 1325-ben említik először, de valószínűleg még a tatárjárás előtt létesült. 1765-ig a Herényi-család birtoka, kisnemesi település volt, mely az első török támadások idején pusztulhatott el, 1567-ben már puszta. 1765-ben a Beretki-család kapta adományként, ettől kedzve Beretkéhez tartozott. Ma is állnak itt egy 17-18. századi hámor („Szöggyár“ vagy „Rosszgyár“) maradványai.

Mai jelentősége

A községben magyar tanítási nyelvű négyosztályos alapiskola és óvoda egyaránt található. A falu feletti dombon emelkedik az 1815-ben épült (1976-ban újjáépített) református templom, Szent Andrásnak szentelt római katolikus kápolnája 1862-64-ben épült eklektikus stílusban. Az egykori Beretkey-kúria 1754-ben, barokk stílusban épült műemlék. A határában található Murány-áttörés 1980 óta tájvédelmi körzet, itt található a Peskő-barlang is, mely régészeti lelőhely. A községben strandfürdő és tájház is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BERETKE. Magyar falu, Gömör Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, mint egy ezer lépésnyi meszszeségre fekszik, Sankfalvátol, mellynek filiája, Gömör Várossától sem meszsze, északra a’ Jolsvai patak folyása mellett, melly a’ falu alatt, már Sajó vizével öszve zuhan; határbéli földgye termékeny, legelője elég, ’s mind a’ kétféle fája van, gyümöltsös kertyei, káposztás földgyei jók, meszet, szenet is égetnek, ’s kő bányája is van, malma helyben, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Beretke, magyar falu, Gömör vgyében, Gömör-Panyit szomszédságában, nagyobbrészint kősziklás helyen fekszik, mindamellett vize elegendő van, mert alsó oldalát a Rozsnyótól lejövő Sajó vize mossa, a helység napnyugot felé levő kisebb részit Jolsva vidékéről lefolyó kisebb Sajó vágja keresztül, mellyen a közbirtokosságnak jó jövedelmező malma áll. Van a reformatusoknak templomjok. Lakja ezen helységet 383 lélek. Van benne 5 7/8 urbéri, 13 4/8 majorsági telek, 322 hold erdő. Földje inkább gabonát, mint buzát termő; mindamellett földjét szorgalmasan mivelő gazda buzát is bőven arat; rétje száraz, de jó takarmányt ad, legelője kevéssé sovány, de hizlaló. Birják a helységet Fialka József, Szalay Zsigmond, Anderko és Székely nemzetség. Ut. p. Tornalja.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Murány patak, melynek völgyét egész hoszszában termékeny rétek és szántóföldek lepik el, Beretkén alúl a Sajóba ömlik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Beretke, a Sajóvölgyben fekvő magyar kisközség, 89 házzal és 480, nagyobbrészt ev. ref. vallású lakossal. E községet már 1427-ben említik, a mikor is Brethke néven szerepel. Ez időben a Ravaz de Bereth család bírta, mely a XVI. század elején Beretky néven szerepel. E család birtokában maradt a mult század közepéig, a mikor leányágon a kisvarsányi Fialka család birtokába ment át. 1480-ban a Csoltói családnak is volt itt részbirtoka. Most Fialka Erzsébetnek és Tornallyay Zoltánnénak van itt nagyobb birtoka s az előbbinek csinos nemesi kúriája, melyet még 1754-ben Beretkey Zsigmond építtetett; most unokája bírja. Ez időben gyümölcstermeléséről is ismeretes volt. Az Őrhegyalja dűlőelnevezésnek bizonyára jelentősége van, de hogy mi, annak nem tudtunk a nyomára jutni. Beretkéhez tartoztak Bikaszög és Herencs puszták, melyek közül az utóbbi 1470-ben Heren néven van említve. A község két temploma újabb építmény. A katholikus 1862-ben, az ev. ref. 1815-ben épült. A posta és a vasúti állomás Gömörpanyiton van, a távíró pedig Tornallyán.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Berethke néven emlékszik meg a községről egy 1427-ből való okirat, mint Ravaz de Bereth birtokáról. Később Beretkynek írja nevét ez a család és így szerepel a mult század közepéig. Ekkor a kisvarsányi Fialka-család tulajdonába jutott. A háború előtt Fialka Erzsébetnek és Tornaallyay Zoltánnénak voltak itt jelentősebb ingatlanai. A Fialka-féle urilakot még Beretkey Zsigmond építtette 1754-ben. 1815-ből származik a község ref. temploma, a katolikus templomot 1862-ben építették. A község területe 1680 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 495.

Hegedűs András

1923. 1. 14.
Beretke - megszületett
1935 - 1943
Rimaszombat - tanult gimnázium
Névelőfordulások
1286
Beretka
1291
Berethke
1427
Berethke
1773
Beretke,
1786
Beretke,
1808
Beretke, Beretka,
1920
Beretka, Berítka,
1927
Bretka, Beretke,
1945
Bretka, Beretke,
1948
Bretka
1994
Beretke

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Beretke (Bretka) 33
Telefon: 0475522956
Fax: 0475522956

Honlap: obec-bretka.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Giczeiová Anna (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Susányi Štefan (Független)
Zula Zoltán (Független)
Bíro Štefan (SMK-MKP)
Karnók Ján (SMK-MKP)
Györgyová Margita (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Beretke 56

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Beretke 56

Beretkei Községi Hivatal

Beretke 33

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 381 92%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
egyéb 30 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 414
magyarok 501 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 501
magyarok 446 98%
szlovákok 8 2%
romák 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 454
magyarok 333 93%
szlovákok 22 6%
romák 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 359
magyarok 290 82%
szlovákok 41 12%
romák 21 6%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 354
magyarok 265 71%
szlovákok 46 12%
romák 49 13%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 4%
összlétszám 375
magyarok 277 70%
szlovákok 73 18%
romák 35 9%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 3%
összlétszám 396
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 306
Választási részvétel: 75.16 %
Kiadott boríték: 230
Bedobott boríték: 230

Polgármester

Érvényes szavazólap: 219
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Giczeiová Anna 135 61.64 % SMK-MKP
Seres Štefan 84 38.36 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Susányi Štefan 131 Független
Zula Zoltán 118 Független
Bíro Štefan 117 SMK-MKP
Karnók Ján 93 SMK-MKP
Györgyová Margita 77 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 283
Választási részvétel: 47.00 %
Kiadott boríték: 133
Bedobott boríték: 133
Választásra jogosult: 283
Választási részvétel: 42.40 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120
Választásra jogosult: 307
Választási részvétel: 30,94 %
Kiadott boríték: 95
Bedobott boríték: 95

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 129
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 92
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 124 96.12 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Marek Ďurán 3 2.33 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 2 1.55 % NOVA
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 0 0.00 % KDS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 6 5.00% KDS
Richard Raši 65 70.65 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 7 7.61 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 6 6.52 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 6 6.52 % Független
Adam Šepetka 3 3.26 % NAJ
Jozef Červeňák 2 2.17 % RIS
Štefan Surmánek 1 1.09 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 1 1.09 % SNS
Oliver Petrík 1 1.09 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 131
Érvényes szavazólap: 94
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Szöllös 109 83.21% SMK-MKP
Beáta Bekeová 26 19.85% SMK-MKP
Ferenc Porubán 23 17.56% SMK-MKP
Ján Babič 18 13.74% SMER - SD
Juraj Nagy 9 6.87% Független
Július Kerekes 6 4.58% Független
Štefan Szaniszló 5 3.82% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo-Barnák 4 3.05% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Eduard Mako 4 3.05% SRÚS
Gejza Milko 4 3.05% SMER - SD
Jozef Kušnier 3 2.29% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kováč 3 2.29% SaS
Tibor Takáč 3 2.29% OKS
Božena Czmórová 2 1.53% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Kočiš 2 1.53% KSS
Ján Lach 2 1.53% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľuboš Gál 2 1.53% 7 STATOČNÝCH
Ľudovít Gunár 2 1.53% SRÚS
Izabella Hurajtová 1 0.76% NOVA
Ján Frák 1 0.76% Független
Jana Gallová 1 0.76% ÚSVIT
Jozef Šebalj 1 0.76% DS
Janka Vavreková 1 0.76% KSS
Stanislav Kučerák 1 0.76% SRÚS
Peter Bollo 1 0.76% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Pavol Burdiga 1 0.76% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Zlatica Bachňáková 1 0.76% KSS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Milan Fafrák 0 0.00% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Štefan Bašták 0 0.00% SMER - SD
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Karol Horník 0 0.00% SMER - SD
Beáta Beke 72 76.60% SMK-MKP
Zoltán Várady 55 58.51% SMK-MKP
Ferenc Porubán 55 58.51% SMK-MKP
Tibor Balázs 13 13.83% MOST - HÍD
Juraj Nagy 11 11.70% Független
Attila Anna 10 10.64% Független
Erika Ocelníková 7 7.45% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ján Babič 6 6.38% SMER-SD
Juraj Balázs 6 6.38% Független
Martin Gallo 6 6.38% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Július Barkai 6 6.38% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Bezek 5 5.32% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Bernáthová 4 4.26% KSS
Gejza Záhn 4 4.26% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Monika Šeďová 4 4.26% MOST - HÍD
Miloš Gallo 4 4.26% ŠANCA
Štefan Bašták 4 4.26% SMER-SD
Pavol Burdiga 4 4.26% MOST - HÍD
Ladislav Juhász 3 3.19% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kočiš 3 3.19% KSS
Róbert Hanuštiak 3 3.19% Független
Peter Pamula 2 2.13% SNS
Dušan Žiak 2 2.13% ĽS Naše Slovensko
Hildegarda Támárová 2 2.13% MOST - HÍD
Peter Bollo 2 2.13% MOST - HÍD
Dušan Pollák 2 2.13% ŠKV
Jozef Červeňák 2 2.13% RIS
Monika Repaszká 1 1.06% ŠKV
Karol Horník 1 1.06% SMER-SD
Juraj Bernár 1 1.06% KSS
Ariana Palme 1 1.06% ĽS Naše Slovensko
Michal Terrai 1 1.06% Független
Matej Lada 1 1.06% ŠKV
Jarmila Breznenová 1 1.06% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Kušnier 1 1.06% ĽS Naše Slovensko
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Karol Kováč 0 0.00% OKS
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Eva Mihóková 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 33.88 %
Krasznahorkaváralja 33 4.93 %
Csetnek 31 4.63 %
Dobsina 30 4.48 %
Nagyveszverés 30 4.48 %
Nagyszabos 27 4.03 %
Betlér 19 2.84 %
Alsósajó 18 2.69 %
Pelsőc 15 2.24 %
Rekenyeújfalu 13 1.94 %
Oláhpatak 13 1.94 %
Andrási 13 1.94 %
Rozsnyórudna 13 1.94 %
Henckó 11 1.64 %
Jólész 11 1.64 %
Kisfeketepatak 11 1.64 %
Berzéte 11 1.64 %
Dernő 8 1.19 %
Sebespatak 8 1.19 %
Gócs 8 1.19 %
Kisszabos 8 1.19 %
Szabados 8 1.19 %
Csucsom 7 1.04 %
Özörény 6 0.90 %
Martonháza 6 0.90 %
Körtvélyes 6 0.90 %
Berzétekőrös 5 0.75 %
Rozsfalva 4 0.60 %
Lucska 4 0.60 %
Szádalmás 4 0.60 %
Barka 4 0.60 %
Hámosfalva 4 0.60 %
Gömörpanyit 4 0.60 %
Gacsalk 3 0.45 %
Kecső 3 0.45 %
Restér 3 0.45 %
Lekenye 3 0.45 %
Pétermány 3 0.45 %
Kisgencs 3 0.45 %
Szalóc 2 0.30 %
Hárskút 2 0.30 %
Gecelfalva 2 0.30 %
Tornagörgő 2 0.30 %
Gömörhosszúszó 2 0.30 %
Imrikfalva 2 0.30 %
Szilice 2 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.30 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Beretke 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Felsősajó 1 0.15 %
Sajóréde 1 0.15 %
Jablonca 1 0.15 %
Várhosszúrét 1 0.15 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 33.87 %
Krasznahorkaváralja 210 6.77 %
Hárskút 174 5.61 %
Várhosszúrét 170 5.48 %
Szádalmás 78 2.52 %
Tornagörgő 75 2.42 %
Dernő 73 2.35 %
Barka 72 2.32 %
Pelsőc 65 2.10 %
Berzéte 62 2.00 %
Nagyveszverés 60 1.94 %
Jólész 58 1.87 %
Betlér 53 1.71 %
Szilice 50 1.61 %
Körtvélyes 46 1.48 %
Csetnek 45 1.45 %
Oláhpatak 45 1.45 %
Özörény 42 1.35 %
Dobsina 41 1.32 %
Andrási 40 1.29 %
Nagyszabos 39 1.26 %
Rekenyeújfalu 35 1.13 %
Gömörhosszúszó 35 1.13 %
Berzétekőrös 32 1.03 %
Jablonca 27 0.87 %
Lekenye 27 0.87 %
Lucska 26 0.84 %
Rozsnyórudna 24 0.77 %
Kiskovácsvágása 24 0.77 %
Csucsom 24 0.77 %
Szalóc 24 0.77 %
Gócs 23 0.74 %
Alsósajó 22 0.71 %
Sebespatak 21 0.68 %
Kecső 19 0.61 %
Kuntapolca 14 0.45 %
Szabados 14 0.45 %
Gömörpanyit 14 0.45 %
Felsősajó 13 0.42 %
Henckó 12 0.39 %
Kisfeketepatak 12 0.39 %
Kisgencs 10 0.32 %
Beretke 10 0.32 %
Sajóréde 10 0.32 %
Gecelfalva 9 0.29 %
Restér 9 0.29 %
Melléte 9 0.29 %
Rozsfalva 8 0.26 %
Hámosfalva 8 0.26 %
Csoltó 8 0.26 %
Pelsőcardó 7 0.23 %
Páskaháza 7 0.23 %
Martonháza 7 0.23 %
Szádvárborsa 6 0.19 %
Imrikfalva 6 0.19 %
Kisszabos 5 0.16 %
Márkuska 4 0.13 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.09 %
Lekenye 103 6.19 %
Tornagörgő 100 6.01 %
Pelsőc 88 5.29 %
Gömörhosszúszó 87 5.23 %
Özörény 72 4.33 %
Beretke 72 4.33 %
Körtvélyes 69 4.15 %
Szilice 67 4.03 %
Várhosszúrét 62 3.73 %
Berzéte 58 3.49 %
Szalóc 58 3.49 %
Szádalmás 52 3.13 %
Krasznahorkaváralja 44 2.65 %
Barka 44 2.65 %
Jablonca 42 2.53 %
Kecső 42 2.53 %
Berzétekőrös 42 2.53 %
Jólész 38 2.29 %
Szádvárborsa 34 2.04 %
Kuntapolca 32 1.92 %
Gömörpanyit 30 1.80 %
Melléte 29 1.74 %
Csucsom 27 1.62 %
Csoltó 24 1.44 %
Hárskút 23 1.38 %
Dernő 20 1.20 %
Lucska 17 1.02 %
Pelsőcardó 15 0.90 %
Páskaháza 12 0.72 %
Kiskovácsvágása 12 0.72 %
Rozsnyórudna 8 0.48 %
Csetnek 4 0.24 %
Sebespatak 4 0.24 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 35.99 %
Felsősajó 92 7.32 %
Sajóréde 72 5.73 %
Nagyveszverés 64 5.10 %
Oláhpatak 61 4.86 %
Dobsina 60 4.78 %
Betlér 32 2.55 %
Gócs 32 2.55 %
Nagyszabos 27 2.15 %
Rozsnyórudna 27 2.15 %
Sebespatak 23 1.83 %
Andrási 21 1.67 %
Pelsőc 19 1.51 %
Alsósajó 18 1.43 %
Várhosszúrét 16 1.27 %
Kisfeketepatak 14 1.11 %
Berzéte 13 1.04 %
Szádalmás 13 1.04 %
Csetnek 12 0.96 %
Csucsom 12 0.96 %
Rekenyeújfalu 12 0.96 %
Krasznahorkaváralja 11 0.88 %
Kisgencs 11 0.88 %
Jólész 11 0.88 %
Dernő 11 0.88 %
Gömörhosszúszó 10 0.80 %
Restér 7 0.56 %
Szalóc 7 0.56 %
Hámosfalva 7 0.56 %
Özörény 6 0.48 %
Martonháza 6 0.48 %
Gacsalk 6 0.48 %
Kuntapolca 6 0.48 %
Berzétekőrös 6 0.48 %
Hárskút 6 0.48 %
Henckó 5 0.40 %
Imrikfalva 5 0.40 %
Szilice 5 0.40 %
Barka 4 0.32 %
Pelsőcardó 3 0.24 %
Lekenye 3 0.24 %
Szabados 3 0.24 %
Csoltó 3 0.24 %
Lucska 3 0.24 %
Márkuska 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Beretke 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 34.78 %
Csetnek 43 5.50 %
Dobsina 41 5.24 %
Nagyveszverés 38 4.86 %
Krasznahorkaváralja 30 3.84 %
Betlér 27 3.45 %
Nagyszabos 25 3.20 %
Pelsőc 20 2.56 %
Oláhpatak 20 2.56 %
Alsósajó 20 2.56 %
Andrási 19 2.43 %
Rekenyeújfalu 18 2.30 %
Henckó 17 2.17 %
Rozsnyórudna 11 1.41 %
Sebespatak 10 1.28 %
Restér 10 1.28 %
Berzéte 9 1.15 %
Gócs 9 1.15 %
Jólész 8 1.02 %
Özörény 7 0.90 %
Szabados 7 0.90 %
Gacsalk 7 0.90 %
Kisgencs 7 0.90 %
Kisfeketepatak 6 0.77 %
Sajóréde 6 0.77 %
Szilice 5 0.64 %
Dernő 5 0.64 %
Csucsom 5 0.64 %
Imrikfalva 5 0.64 %
Szádalmás 5 0.64 %
Hámosfalva 4 0.51 %
Felsősajó 4 0.51 %
Lekenye 4 0.51 %
Kisszabos 4 0.51 %
Martonháza 4 0.51 %
Körtvélyes 4 0.51 %
Annafalva 3 0.38 %
Lucska 3 0.38 %
Barka 3 0.38 %
Szádvárborsa 3 0.38 %
Tornagörgő 3 0.38 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Pétermány 2 0.26 %
Gecelfalva 2 0.26 %
Kecső 2 0.26 %
Rozsfalva 2 0.26 %
Beretke 2 0.26 %
Gömörpanyit 2 0.26 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Berzétekőrös 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Csoltó 1 0.13 %
Hárskút 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Várhosszúrét 1 0.13 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.50 %
Dobsina 38 4.18 %
Nagyveszverés 33 3.63 %
Pelsőc 32 3.52 %
Krasznahorkaváralja 31 3.41 %
Nagyszabos 26 2.86 %
Rozsnyórudna 19 2.09 %
Szalóc 19 2.09 %
Andrási 19 2.09 %
Szádalmás 17 1.87 %
Berzéte 17 1.87 %
Oláhpatak 17 1.87 %
Csetnek 17 1.87 %
Gömörpanyit 15 1.65 %
Szabados 15 1.65 %
Sebespatak 14 1.54 %
Betlér 14 1.54 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 31.78 %
Rozsnyó 123 14.32 %
Sajóréde 84 9.78 %
Felsősajó 52 6.05 %
Oláhpatak 46 5.36 %
Andrási 32 3.73 %
Márkuska 22 2.56 %
Gócs 17 1.98 %
Nagyveszverés 17 1.98 %
Csetnek 16 1.86 %
Nagyszabos 15 1.75 %
Imrikfalva 15 1.75 %
Betlér 13 1.51 %
Sztracena 9 1.05 %
Szádalmás 8 0.93 %
Kisfeketepatak 8 0.93 %
Pelsőc 7 0.81 %
Alsósajó 7 0.81 %
Henckó 7 0.81 %
Szabados 7 0.81 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Várhosszúrét 6 0.70 %
Sebespatak 5 0.58 %
Gecelfalva 5 0.58 %
Martonháza 4 0.47 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.73 %
Tornagörgő 123 9.77 %
Szádalmás 73 5.80 %
Körtvélyes 65 5.16 %
Beretke 55 4.37 %
Jablonca 52 4.13 %
Lekenye 50 3.97 %
Pelsőc 48 3.81 %
Várhosszúrét 46 3.65 %
Berzéte 46 3.65 %
Barka 42 3.34 %
Szalóc 39 3.10 %
Krasznahorkaváralja 37 2.94 %
Szilice 34 2.70 %
Berzétekőrös 28 2.22 %
Kecső 28 2.22 %
Gömörhosszúszó 25 1.99 %
Gömörpanyit 24 1.91 %
Hárskút 23 1.83 %
Csucsom 23 1.83 %
Kuntapolca 23 1.83 %
Szádvárborsa 21 1.67 %
Özörény 19 1.51 %
Dernő 19 1.51 %
Páskaháza 18 1.43 %
Jólész 16 1.27 %
Lucska 15 1.19 %
Melléte 14 1.11 %
Kiskovácsvágása 11 0.87 %
Csoltó 9 0.71 %
Rozsnyórudna 6 0.48 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Sajóréde 3 0.24 %
Nagyveszverés 3 0.24 %
Oláhpatak 2 0.16 %
Dobsina 2 0.16 %
Betlér 2 0.16 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 48.58 %
Pelsőc 14 4.42 %
Dobsina 11 3.47 %
Nagyveszverés 8 2.52 %
Várhosszúrét 7 2.21 %
Rozsnyórudna 7 2.21 %
Betlér 7 2.21 %
Rekenyeújfalu 6 1.89 %
Szádalmás 6 1.89 %
Hárskút 5 1.58 %
Krasznahorkaváralja 5 1.58 %
Tornagörgő 5 1.58 %
Beretke 4 1.26 %
Özörény 4 1.26 %
Imrikfalva 4 1.26 %
Gömörhosszúszó 4 1.26 %
Jólész 3 0.95 %
Szilice 3 0.95 %
Henckó 3 0.95 %
Nagyszabos 3 0.95 %
Körtvélyes 3 0.95 %
Oláhpatak 3 0.95 %
Szabados 3 0.95 %
Dernő 3 0.95 %
Lekenye 3 0.95 %
Andrási 3 0.95 %
Csoltó 3 0.95 %
Gócs 3 0.95 %
Pelsőcardó 2 0.63 %
Kuntapolca 2 0.63 %
Kiskovácsvágása 2 0.63 %
Barka 2 0.63 %
Sebespatak 2 0.63 %
Csucsom 2 0.63 %
Felsősajó 1 0.32 %
Páskaháza 1 0.32 %
Kisfeketepatak 1 0.32 %
Kecső 1 0.32 %
Rozsfalva 1 0.32 %
Kisgencs 1 0.32 %
Szádvárborsa 1 0.32 %
Csetnek 1 0.32 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 24.87 %
Nagyszabos 25 13.23 %
Restér 19 10.05 %
Dobsina 10 5.29 %
Martonháza 7 3.70 %
Szádalmás 5 2.65 %
Andrási 5 2.65 %
Krasznahorkaváralja 5 2.65 %
Berzéte 4 2.12 %
Barka 4 2.12 %
Alsósajó 4 2.12 %
Kuntapolca 4 2.12 %
Nagyveszverés 4 2.12 %
Szabados 3 1.59 %
Szalóc 3 1.59 %
Özörény 2 1.06 %
Gömörpanyit 2 1.06 %
Szilice 2 1.06 %
Páskaháza 2 1.06 %
Felsősajó 2 1.06 %
Oláhpatak 2 1.06 %
Csoltó 2 1.06 %
Hámosfalva 2 1.06 %
Tornagörgő 2 1.06 %
Csetnek 2 1.06 %
Gömörhosszúszó 2 1.06 %
Pelsőc 2 1.06 %
Kisfeketepatak 2 1.06 %
Sajóréde 1 0.53 %
Rekenyeújfalu 1 0.53 %
Henckó 1 0.53 %
Annafalva 1 0.53 %
Gócs 1 0.53 %
Dernő 1 0.53 %
Hárskút 1 0.53 %
Rozsfalva 1 0.53 %
Imrikfalva 1 0.53 %
Sebespatak 1 0.53 %
Rozsnyórudna 1 0.53 %
Lekenye 1 0.53 %
Betlér 1 0.53 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 37.41 %
Özörény 51 7.69 %
Krasznahorkaváralja 37 5.58 %
Pelsőc 30 4.52 %
Gömörpanyit 27 4.07 %
Szalóc 26 3.92 %
Hárskút 24 3.62 %
Dernő 18 2.71 %
Tornagörgő 17 2.56 %
Rozsnyórudna 17 2.56 %
Szádalmás 13 1.96 %
Csucsom 12 1.81 %
Gömörhosszúszó 11 1.66 %
Kecső 10 1.51 %
Gócs 9 1.36 %
Körtvélyes 9 1.36 %
Melléte 8 1.21 %
Nagyveszverés 7 1.06 %
Berzétekőrös 7 1.06 %
Szilice 6 0.90 %
Berzéte 6 0.90 %
Kisgencs 5 0.75 %
Betlér 5 0.75 %
Barka 5 0.75 %
Csetnek 5 0.75 %
Jólész 4 0.60 %
Jablonca 4 0.60 %
Várhosszúrét 4 0.60 %
Andrási 3 0.45 %
Rozsfalva 3 0.45 %
Lucska 3 0.45 %
Szabados 3 0.45 %
Dobsina 3 0.45 %
Páskaháza 3 0.45 %
Pelsőcardó 3 0.45 %
Sebespatak 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Lekenye 2 0.30 %
Beretke 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 68.19 %
Krasznahorkaváralja 33 3.96 %
Betlér 24 2.88 %
Csetnek 17 2.04 %
Nagyveszverés 16 1.92 %
Andrási 14 1.68 %
Dobsina 13 1.56 %
Dernő 10 1.20 %
Pelsőc 9 1.08 %
Berzéte 8 0.96 %
Csucsom 7 0.84 %
Rekenyeújfalu 7 0.84 %
Rozsnyórudna 7 0.84 %
Nagyszabos 7 0.84 %
Jólész 7 0.84 %
Martonháza 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 27.80 %
Krasznahorkaváralja 16 5.42 %
Berzéte 13 4.41 %
Dobsina 13 4.41 %
Nagyveszverés 13 4.41 %
Pelsőc 9 3.05 %
Nagyszabos 9 3.05 %
Oláhpatak 8 2.71 %
Martonháza 8 2.71 %
Csetnek 8 2.71 %
Restér 7 2.37 %
Andrási 7 2.37 %
Rekenyeújfalu 6 2.03 %
Rozsnyórudna 5 1.69 %
Henckó 5 1.69 %
Felsősajó 5 1.69 %
Gömörpanyit 4 1.36 %
Várhosszúrét 4 1.36 %
Özörény 4 1.36 %
Tornagörgő 4 1.36 %
Gömörhosszúszó 3 1.02 %
Annafalva 3 1.02 %
Szádalmás 3 1.02 %
Betlér 3 1.02 %
Kisfeketepatak 3 1.02 %
Szalóc 3 1.02 %
Gócs 3 1.02 %
Berzétekőrös 3 1.02 %
Hámosfalva 3 1.02 %
Sajóréde 3 1.02 %
Beretke 3 1.02 %
Szabados 3 1.02 %
Imrikfalva 2 0.68 %
Lekenye 2 0.68 %
Kuntapolca 2 0.68 %
Szilice 2 0.68 %
Barka 2 0.68 %
Márkuska 2 0.68 %
Sebespatak 2 0.68 %
Körtvélyes 2 0.68 %
Csucsom 2 0.68 %
Dernő 2 0.68 %
Pelsőcardó 2 0.68 %
Kiskovácsvágása 2 0.68 %
Alsósajó 2 0.68 %
Csoltó 2 0.68 %
Lucska 1 0.34 %
Kecső 1 0.34 %
Kisgencs 1 0.34 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.16 %
Nagyszabos 72 9.24 %
Nagyveszverés 41 5.26 %
Dobsina 39 5.01 %
Csetnek 34 4.36 %
Betlér 34 4.36 %
Henckó 31 3.98 %
Oláhpatak 28 3.59 %
Krasznahorkaváralja 27 3.47 %
Szabados 26 3.34 %
Andrási 20 2.57 %
Rekenyeújfalu 17 2.18 %
Alsósajó 16 2.05 %
Pelsőc 15 1.93 %
Restér 13 1.67 %
Gecelfalva 10 1.28 %
Rozsfalva 10 1.28 %
Jólész 9 1.16 %
Kisgencs 8 1.03 %
Martonháza 7 0.90 %
Gócs 7 0.90 %
Rozsnyórudna 7 0.90 %
Berzéte 6 0.77 %
Csucsom 6 0.77 %
Hámosfalva 6 0.77 %
Dernő 6 0.77 %
Sajóréde 5 0.64 %
Felsősajó 5 0.64 %
Özörény 5 0.64 %
Hárskút 5 0.64 %
Várhosszúrét 5 0.64 %
Sebespatak 4 0.51 %
Berzétekőrös 4 0.51 %
Kisfeketepatak 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Kisszabos 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Annafalva 4 0.51 %
Pétermány 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Márkuska 3 0.39 %
Lekenye 3 0.39 %
Jablonca 3 0.39 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 18.39 %
Rozsnyó 30 13.45 %
Krasznahorkaváralja 18 8.07 %
Dobsina 13 5.83 %
Restér 12 5.38 %
Nagyveszverés 9 4.04 %
Sebespatak 8 3.59 %
Csetnek 8 3.59 %
Martonháza 7 3.14 %
Alsósajó 7 3.14 %
Szabados 6 2.69 %
Rozsfalva 5 2.24 %
Berzéte 5 2.24 %
Páskaháza 4 1.79 %
Özörény 4 1.79 %
Pelsőc 4 1.79 %
Kuntapolca 3 1.35 %
Gócs 3 1.35 %
Csoltó 3 1.35 %
Kisfeketepatak 3 1.35 %
Annafalva 2 0.90 %
Beretke 2 0.90 %
Felsősajó 2 0.90 %
Tornagörgő 2 0.90 %
Andrási 2 0.90 %
Rekenyeújfalu 2 0.90 %
Sajóréde 1 0.45 %
Imrikfalva 1 0.45 %
Kisgencs 1 0.45 %
Márkuska 1 0.45 %
Gömörpanyit 1 0.45 %
Csucsom 1 0.45 %
Körtvélyes 1 0.45 %
Barka 1 0.45 %
Szilice 1 0.45 %
Szalóc 1 0.45 %
Betlér 1 0.45 %
Pelsőcardó 1 0.45 %
Sztracena 1 0.45 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 40.15 %
Krasznahorkaváralja 63 5.88 %
Hárskút 62 5.79 %
Várhosszúrét 52 4.86 %
Csetnek 23 2.15 %
Berzéte 22 2.05 %
Pelsőc 22 2.05 %
Sebespatak 20 1.87 %
Kisgencs 20 1.87 %
Jólész 19 1.77 %
Szádalmás 16 1.49 %
Dernő 15 1.40 %
Nagyveszverés 14 1.31 %
Csucsom 14 1.31 %
Özörény 13 1.21 %
Tornagörgő 13 1.21 %
Oláhpatak 12 1.12 %
Barka 11 1.03 %
Rozsnyórudna 11 1.03 %
Nagyszabos 10 0.93 %
Sajóréde 10 0.93 %
Szalóc 9 0.84 %
Betlér 9 0.84 %
Dobsina 9 0.84 %
Andrási 9 0.84 %
Szilice 8 0.75 %
Kuntapolca 8 0.75 %
Pétermány 6 0.56 %
Beretke 6 0.56 %
Annafalva 6 0.56 %
Restér 5 0.47 %
Körtvélyes 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Gömörhosszúszó 5 0.47 %
Gecelfalva 5 0.47 %
Gömörpanyit 5 0.47 %
Lucska 5 0.47 %
Alsósajó 5 0.47 %
Martonháza 4 0.37 %
Kecső 4 0.37 %
Berzétekőrös 4 0.37 %
Szabados 4 0.37 %
Rozsfalva 4 0.37 %
Kiskovácsvágása 4 0.37 %
Csoltó 3 0.28 %
Gócs 3 0.28 %
Kisfeketepatak 3 0.28 %
Henckó 3 0.28 %
Melléte 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Márkuska 2 0.19 %
Felsősajó 2 0.19 %
Sztracena 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Jablonca 2 0.19 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 27.18 %
Andrási 40 13.42 %
Krasznahorkaváralja 16 5.37 %
Alsósajó 12 4.03 %
Csetnek 12 4.03 %
Kisfeketepatak 11 3.69 %
Nagyszabos 11 3.69 %
Dobsina 9 3.02 %
Sebespatak 8 2.68 %
Rekenyeújfalu 8 2.68 %
Restér 7 2.35 %
Pelsőc 5 1.68 %
Berzéte 5 1.68 %
Rozsfalva 5 1.68 %
Oláhpatak 4 1.34 %
Sajóréde 4 1.34 %
Felsősajó 4 1.34 %
Nagyveszverés 4 1.34 %
Gömörpanyit 3 1.01 %
Özörény 3 1.01 %
Barka 3 1.01 %
Szabados 3 1.01 %
Imrikfalva 3 1.01 %
Várhosszúrét 2 0.67 %
Annafalva 2 0.67 %
Jólész 2 0.67 %
Márkuska 2 0.67 %
Csoltó 2 0.67 %
Henckó 1 0.34 %
Szalóc 1 0.34 %
Kiskovácsvágása 1 0.34 %
Pelsőcardó 1 0.34 %
Jablonca 1 0.34 %
Tornagörgő 1 0.34 %
Kuntapolca 1 0.34 %
Hárskút 1 0.34 %
Beretke 1 0.34 %
Betlér 1 0.34 %
Melléte 1 0.34 %
Lekenye 1 0.34 %
Gócs 1 0.34 %
Gacsalk 1 0.34 %
Kisszabos 1 0.34 %
Csucsom 1 0.34 %
Martonháza 1 0.34 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 32.43 %
Várhosszúrét 223 8.13 %
Krasznahorkaváralja 199 7.25 %
Hárskút 113 4.12 %
Jólész 92 3.35 %
Berzéte 88 3.21 %
Szádalmás 82 2.99 %
Tornagörgő 76 2.77 %
Berzétekőrös 69 2.51 %
Jablonca 65 2.37 %
Szilice 58 2.11 %
Csucsom 54 1.97 %
Gömörhosszúszó 53 1.93 %
Pelsőc 51 1.86 %
Dernő 46 1.68 %
Rozsnyórudna 45 1.64 %
Szalóc 39 1.42 %
Özörény 36 1.31 %
Körtvélyes 35 1.28 %
Barka 32 1.17 %
Kuntapolca 27 0.98 %
Csetnek 25 0.91 %
Sebespatak 25 0.91 %
Nagyveszverés 24 0.87 %
Lekenye 22 0.80 %
Betlér 20 0.73 %
Kecső 19 0.69 %
Andrási 19 0.69 %
Rekenyeújfalu 19 0.69 %
Szádvárborsa 16 0.58 %
Melléte 16 0.58 %
Csoltó 16 0.58 %
Dobsina 16 0.58 %
Martonháza 14 0.51 %
Kiskovácsvágása 11 0.40 %
Beretke 11 0.40 %
Oláhpatak 10 0.36 %
Lucska 10 0.36 %
Kisgencs 9 0.33 %
Alsósajó 9 0.33 %
Páskaháza 9 0.33 %
Szabados 9 0.33 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Gömörpanyit 7 0.26 %
Gócs 6 0.22 %
Felsősajó 5 0.18 %
Sajóréde 5 0.18 %
Nagyszabos 4 0.15 %
Henckó 3 0.11 %
Gacsalk 3 0.11 %
Imrikfalva 3 0.11 %
Sztracena 2 0.07 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 20.37 %
Nagyszabos 150 9.32 %
Alsósajó 87 5.40 %
Dobsina 64 3.98 %
Csetnek 62 3.85 %
Sebespatak 56 3.48 %
Szalóc 52 3.23 %
Oláhpatak 52 3.23 %
Nagyveszverés 50 3.11 %
Krasznahorkaváralja 42 2.61 %
Pelsőc 42 2.61 %
Rekenyeújfalu 35 2.17 %
Rozsfalva 32 1.99 %
Gömörpanyit 32 1.99 %
Restér 30 1.86 %
Kuntapolca 26 1.61 %
Sajóréde 26 1.61 %
Szabados 26 1.61 %
Kisfeketepatak 25 1.55 %
Özörény 23 1.43 %
Betlér 22 1.37 %
Jablonca 22 1.37 %
Tornagörgő 19 1.18 %
Martonháza 18 1.12 %
Rozsnyórudna 17 1.06 %
Szádvárborsa 16 0.99 %
Szilice 15 0.93 %
Berzéte 15 0.93 %
Imrikfalva 14 0.87 %
Gecelfalva 12 0.75 %
Szádalmás 12 0.75 %
Páskaháza 11 0.68 %
Gömörhosszúszó 11 0.68 %
Kisgencs 11 0.68 %
Kecső 11 0.68 %
Felsősajó 10 0.62 %
Várhosszúrét 9 0.56 %
Henckó 9 0.56 %
Csoltó 8 0.50 %
Hárskút 8 0.50 %
Csucsom 8 0.50 %
Andrási 8 0.50 %
Hámosfalva 8 0.50 %
Körtvélyes 8 0.50 %
Gócs 7 0.43 %
Márkuska 7 0.43 %
Gacsalk 6 0.37 %
Pelsőcardó 6 0.37 %
Berzétekőrös 6 0.37 %
Beretke 6 0.37 %
Barka 6 0.37 %
Jólész 4 0.25 %
Annafalva 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 27.97 %
Pelsőc 138 11.88 %
Várhosszúrét 65 5.59 %
Rozsnyórudna 38 3.27 %
Jablonca 33 2.84 %
Krasznahorkaváralja 32 2.75 %
Körtvélyes 31 2.67 %
Kecső 26 2.24 %
Berzéte 25 2.15 %
Dobsina 24 2.07 %
Nagyveszverés 24 2.07 %
Tornagörgő 21 1.81 %
Rekenyeújfalu 19 1.64 %
Betlér 18 1.55 %
Szilice 17 1.46 %
Hárskút 17 1.46 %
Kuntapolca 17 1.46 %
Szalóc 17 1.46 %
Gömörhosszúszó 16 1.38 %
Henckó 15 1.29 %
Barka 14 1.20 %
Sebespatak 13 1.12 %
Szabados 13 1.12 %
Csoltó 13 1.12 %
Nagyszabos 13 1.12 %
Csetnek 13 1.12 %
Dernő 12 1.03 %
Jólész 11 0.95 %
Özörény 10 0.86 %
Andrási 10 0.86 %
Gömörpanyit 10 0.86 %
Berzétekőrös 9 0.77 %
Alsósajó 9 0.77 %
Melléte 8 0.69 %
Oláhpatak 8 0.69 %
Szádalmás 8 0.69 %
Pelsőcardó 7 0.60 %
Kisgencs 7 0.60 %
Beretke 6 0.52 %
Restér 6 0.52 %
Csucsom 5 0.43 %
Gócs 5 0.43 %
Szádvárborsa 5 0.43 %
Gacsalk 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Sajóréde 4 0.34 %
Lucska 4 0.34 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Páskaháza 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.46 %
Rozsnyó 339 19.37 %
Nagyszabos 128 7.31 %
Oláhpatak 118 6.74 %
Alsósajó 96 5.49 %
Nagyveszverés 83 4.74 %
Sajóréde 68 3.89 %
Betlér 62 3.54 %
Felsősajó 56 3.20 %
Imrikfalva 44 2.51 %
Csetnek 43 2.46 %
Gócs 37 2.11 %
Sztracena 29 1.66 %
Kisfeketepatak 28 1.60 %
Henckó 25 1.43 %
Rekenyeújfalu 19 1.09 %
Pelsőc 17 0.97 %
Restér 15 0.86 %
Sebespatak 15 0.86 %
Gecelfalva 13 0.74 %
Berzéte 13 0.74 %
Andrási 12 0.69 %
Szabados 11 0.63 %
Martonháza 11 0.63 %
Rozsnyórudna 10 0.57 %
Gacsalk 9 0.51 %
Kisgencs 7 0.40 %
Krasznahorkaváralja 7 0.40 %
Szádalmás 6 0.34 %
Rozsfalva 5 0.29 %
Várhosszúrét 5 0.29 %
Gömörpanyit 5 0.29 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 31.26 %
Dobsina 43 5.46 %
Krasznahorkaváralja 31 3.94 %
Nagyveszverés 31 3.94 %
Csetnek 30 3.81 %
Nagyszabos 24 3.05 %
Pelsőc 24 3.05 %
Rozsnyórudna 21 2.67 %
Andrási 21 2.67 %
Betlér 20 2.54 %
Alsósajó 16 2.03 %
Rekenyeújfalu 15 1.91 %
Tornagörgő 14 1.78 %
Szádalmás 13 1.65 %
Oláhpatak 12 1.52 %
Jólész 12 1.52 %
Dernő 10 1.27 %
Csucsom 10 1.27 %
Berzéte 10 1.27 %
Sebespatak 9 1.14 %
Szilice 8 1.02 %
Lekenye 8 1.02 %
Lucska 8 1.02 %
Özörény 7 0.89 %
Martonháza 7 0.89 %
Barka 7 0.89 %
Várhosszúrét 7 0.89 %
Hárskút 7 0.89 %
Kisfeketepatak 6 0.76 %
Imrikfalva 6 0.76 %
Henckó 6 0.76 %
Gócs 6 0.76 %
Kiskovácsvágása 5 0.64 %
Kisszabos 5 0.64 %
Szabados 5 0.64 %
Körtvélyes 4 0.51 %
Felsősajó 4 0.51 %
Hámosfalva 4 0.51 %
Rozsfalva 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Csoltó 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Beretke 3 0.38 %
Melléte 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Kisgencs 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Berzétekőrös 2 0.25 %
Restér 2 0.25 %
Páskaháza 2 0.25 %
Sajóréde 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Pelsőcardó 2 0.25 %
Jablonca 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.29 %
Dobsina 75 10.50 %
Felsősajó 61 8.54 %
Oláhpatak 35 4.90 %
Andrási 34 4.76 %
Sajóréde 31 4.34 %
Nagyveszverés 27 3.78 %
Nagyszabos 23 3.22 %
Kisfeketepatak 20 2.80 %
Gócs 18 2.52 %
Sebespatak 16 2.24 %
Betlér 14 1.96 %
Csetnek 13 1.82 %
Kisgencs 13 1.82 %
Pelsőc 12 1.68 %
Sztracena 12 1.68 %
Alsósajó 10 1.40 %
Restér 9 1.26 %
Imrikfalva 9 1.26 %
Henckó 7 0.98 %
Szabados 7 0.98 %
Gömörpanyit 7 0.98 %
Rozsnyórudna 7 0.98 %
Rekenyeújfalu 7 0.98 %
Krasznahorkaváralja 6 0.84 %
Márkuska 6 0.84 %
Pelsőcardó 6 0.84 %
Beretke 6 0.84 %
Hárskút 5 0.70 %
Körtvélyes 5 0.70 %
Jólész 4 0.56 %
Csucsom 4 0.56 %
Dernő 4 0.56 %
Berzéte 4 0.56 %
Rozsfalva 4 0.56 %
Özörény 4 0.56 %
Várhosszúrét 4 0.56 %
Gecelfalva 4 0.56 %
Tornagörgő 4 0.56 %
Csoltó 3 0.42 %
Szádalmás 3 0.42 %
Gacsalk 3 0.42 %
Berzétekőrös 2 0.28 %
Martonháza 2 0.28 %
Lucska 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Szalóc 2 0.28 %
Kisszabos 2 0.28 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 59.16 %
Csetnek 56 5.34 %
Betlér 35 3.34 %
Krasznahorkaváralja 29 2.77 %
Pelsőc 23 2.19 %
Nagyszabos 21 2.00 %
Nagyveszverés 20 1.91 %
Dobsina 18 1.72 %
Várhosszúrét 15 1.43 %
Berzéte 14 1.34 %
Sebespatak 11 1.05 %
Oláhpatak 10 0.95 %
Csucsom 10 0.95 %
Sajóréde 10 0.95 %
Szádalmás 9 0.86 %
Jólész 9 0.86 %
Andrási 9 0.86 %
Gömörpanyit 8 0.76 %
Rozsnyórudna 8 0.76 %
Hárskút 7 0.67 %
Szilice 6 0.57 %
Dernő 6 0.57 %
Szabados 6 0.57 %
Gócs 6 0.57 %
Barka 5 0.48 %
Rekenyeújfalu 5 0.48 %
Henckó 5 0.48 %
Restér 5 0.48 %
Alsósajó 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Kuntapolca 4 0.38 %
Kisgencs 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Gacsalk 3 0.29 %
Szalóc 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Tornagörgő 3 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.57 %
Nagyszabos 178 14.60 %
Csetnek 85 6.97 %
Szabados 80 6.56 %
Nagyveszverés 50 4.10 %
Sebespatak 45 3.69 %
Rekenyeújfalu 45 3.69 %
Dobsina 41 3.36 %
Betlér 38 3.12 %
Pelsőc 35 2.87 %
Martonháza 34 2.79 %
Oláhpatak 34 2.79 %
Alsósajó 28 2.30 %
Rozsfalva 25 2.05 %
Restér 22 1.80 %
Márkuska 18 1.48 %
Sajóréde 17 1.39 %
Jablonca 16 1.31 %
Kisgencs 16 1.31 %
Krasznahorkaváralja 15 1.23 %
Henckó 14 1.15 %
Kisszabos 13 1.07 %
Gecelfalva 13 1.07 %
Felsősajó 12 0.98 %
Hámosfalva 12 0.98 %
Gócs 12 0.98 %
Rozsnyórudna 11 0.90 %
Kisfeketepatak 11 0.90 %
Andrási 9 0.74 %
Gacsalk 8 0.66 %
Tornagörgő 7 0.57 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Berzéte 7 0.57 %
Gömörpanyit 7 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.25 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 28.92 %
Csetnek 48 8.36 %
Nagyszabos 32 5.57 %
Sebespatak 24 4.18 %
Nagyveszverés 22 3.83 %
Dobsina 21 3.66 %
Oláhpatak 21 3.66 %
Pelsőc 20 3.48 %
Szabados 18 3.14 %
Kisfeketepatak 13 2.26 %
Kuntapolca 12 2.09 %
Krasznahorkaváralja 12 2.09 %
Rekenyeújfalu 11 1.92 %
Gacsalk 11 1.92 %
Martonháza 10 1.74 %
Kisgencs 10 1.74 %
Hámosfalva 9 1.57 %
Rozsnyórudna 9 1.57 %
Betlér 9 1.57 %
Felsősajó 7 1.22 %
Alsósajó 7 1.22 %
Restér 7 1.22 %
Várhosszúrét 7 1.22 %
Pelsőcardó 6 1.05 %
Gecelfalva 6 1.05 %
Andrási 5 0.87 %
Henckó 5 0.87 %
Beretke 4 0.70 %
Sajóréde 4 0.70 %
Tornagörgő 4 0.70 %
Imrikfalva 3 0.52 %
Szilice 3 0.52 %
Berzétekőrös 3 0.52 %
Berzéte 3 0.52 %
Pétermány 3 0.52 %
Szádalmás 3 0.52 %
Jólész 2 0.35 %
Márkuska 2 0.35 %
Csucsom 2 0.35 %
Sztracena 2 0.35 %
Páskaháza 2 0.35 %
Rozsfalva 2 0.35 %
Gócs 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Kiskovácsvágása 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 42.27 %
Nagyveszverés 34 3.35 %
Krasznahorkaváralja 32 3.15 %
Szádalmás 28 2.76 %
Betlér 26 2.56 %
Pelsőc 21 2.07 %
Hárskút 21 2.07 %
Szádvárborsa 20 1.97 %
Csetnek 20 1.97 %
Sebespatak 19 1.87 %
Berzéte 18 1.77 %
Jólész 18 1.77 %
Nagyszabos 18 1.77 %
Özörény 18 1.77 %
Várhosszúrét 17 1.67 %
Dobsina 17 1.67 %
Tornagörgő 17 1.67 %
Kisgencs 14 1.38 %
Csucsom 14 1.38 %
Gócs 13 1.28 %
Alsósajó 12 1.18 %
Rozsnyórudna 12 1.18 %
Rekenyeújfalu 12 1.18 %
Andrási 12 1.18 %
Körtvélyes 10 0.99 %
Gömörpanyit 10 0.99 %
Berzétekőrös 9 0.89 %
Dernő 9 0.89 %
Oláhpatak 9 0.89 %
Henckó 9 0.89 %
Sajóréde 9 0.89 %
Jablonca 8 0.79 %
Kuntapolca 8 0.79 %
Szalóc 7 0.69 %
Kecső 7 0.69 %
Szilice 6 0.59 %
Felsősajó 6 0.59 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.30 %
Csoltó 3 0.30 %
Szabados 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Hámosfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 38.72 %
Krasznahorkaváralja 60 4.80 %
Pelsőc 45 3.60 %
Berzétekőrös 40 3.20 %
Gömörpanyit 38 3.04 %
Hárskút 37 2.96 %
Özörény 35 2.80 %
Rozsnyórudna 33 2.64 %
Jólész 33 2.64 %
Nagyveszverés 32 2.56 %
Csetnek 27 2.16 %
Gömörhosszúszó 26 2.08 %
Jablonca 23 1.84 %
Szádalmás 22 1.76 %
Tornagörgő 21 1.68 %
Betlér 20 1.60 %
Berzéte 20 1.60 %
Sebespatak 18 1.44 %
Dernő 15 1.20 %
Kecső 14 1.12 %
Rekenyeújfalu 13 1.04 %
Oláhpatak 13 1.04 %
Dobsina 12 0.96 %
Melléte 10 0.80 %
Nagyszabos 9 0.72 %
Andrási 9 0.72 %
Csucsom 9 0.72 %
Szilice 9 0.72 %
Szalóc 9 0.72 %
Sajóréde 8 0.64 %
Kuntapolca 7 0.56 %
Alsósajó 7 0.56 %
Várhosszúrét 7 0.56 %
Gócs 7 0.56 %
Lekenye 5 0.40 %
Csoltó 5 0.40 %
Szabados 5 0.40 %
Kisgencs 5 0.40 %
Lucska 5 0.40 %
Páskaháza 4 0.32 %
Henckó 4 0.32 %
Beretke 4 0.32 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Rozsfalva 4 0.32 %
Felsősajó 4 0.32 %
Kiskovácsvágása 3 0.24 %
Kisfeketepatak 3 0.24 %
Körtvélyes 3 0.24 %
Martonháza 3 0.24 %
Hámosfalva 3 0.24 %
Restér 3 0.24 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 28.24 %
Krasznahorkaváralja 12 5.56 %
Csetnek 10 4.63 %
Hárskút 9 4.17 %
Várhosszúrét 8 3.70 %
Rekenyeújfalu 8 3.70 %
Dobsina 7 3.24 %
Nagyszabos 7 3.24 %
Szalóc 6 2.78 %
Andrási 6 2.78 %
Pelsőc 5 2.31 %
Restér 5 2.31 %
Martonháza 4 1.85 %
Kisfeketepatak 4 1.85 %
Csucsom 4 1.85 %
Beretke 4 1.85 %
Tornagörgő 3 1.39 %
Oláhpatak 3 1.39 %
Henckó 3 1.39 %
Betlér 3 1.39 %
Gömörhosszúszó 3 1.39 %
Imrikfalva 3 1.39 %
Berzéte 3 1.39 %
Gömörpanyit 2 0.93 %
Körtvélyes 2 0.93 %
Felsősajó 2 0.93 %
Rozsfalva 2 0.93 %
Gacsalk 2 0.93 %
Gócs 2 0.93 %
Páskaháza 2 0.93 %
Annafalva 2 0.93 %
Dernő 2 0.93 %
Özörény 2 0.93 %
Sebespatak 1 0.46 %
Barka 1 0.46 %
Pétermány 1 0.46 %
Kecső 1 0.46 %
Lekenye 1 0.46 %
Sajóréde 1 0.46 %
Melléte 1 0.46 %
Rozsnyórudna 1 0.46 %
Szádvárborsa 1 0.46 %
Kisgencs 1 0.46 %
Pelsőcardó 1 0.46 %
Csoltó 1 0.46 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 41.41 %
Krasznahorkaváralja 149 6.38 %
Özörény 79 3.38 %
Pelsőc 71 3.04 %
Hárskút 70 3.00 %
Várhosszúrét 62 2.66 %
Berzéte 61 2.61 %
Rozsnyórudna 58 2.48 %
Tornagörgő 51 2.18 %
Szádalmás 44 1.88 %
Dernő 43 1.84 %
Csucsom 41 1.76 %
Jólész 37 1.58 %
Szilice 37 1.58 %
Nagyveszverés 37 1.58 %
Gömörpanyit 36 1.54 %
Jablonca 35 1.50 %
Kecső 33 1.41 %
Dobsina 31