SK
NZ
.....

Bény

Község

címer zászló
1541 99% magyar 1910
1064 74% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bény
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bíňa
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
Árokra valók, Borostyános-erdő, Elő-hegy, Kisbény, Kolónia, Leánd, Nagybény, Rét földek, Sáncra dűlő, Sár-völgy, Sáskavár, Szentkúti dűlő, Timárok, Tófenek
Koordináták:
47.92206192, 18.64235878
Terület:
23,50 km2
Rang:
község
Népesség:
1447
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94356
Település kód:
503088
Szervezeti azonosító:
308803
Adóazonosító:
2021073978

A község a Kisalföldön, az Alsó-Garammente kistájon, a Garam jobb partján fekszik, Párkánytól 17 km-re északra, Zselíztől 12 km-re délre, a Párkány-Léva vasútvonal mentén (megállóhely). Áthalad rajta a Párkányt Garamszentbenedekkel összekötő 76-os főút, mellékút köti össze Farnaddal (14 km). Határa a Garam mindkét oldalára kiterjed, és keleten az Ipolymenti-hátság dombvidékére is benyúlik, itt 223 méteres magasságot ér el (Elő-hegy). Nyugatról Bart, délről Kéménd, keletről Garampáld és Kisgyarmat, északról pedig Csata községekkel határos. Északi határa Esztergom és Bars, keleti határa pedig Esztergom és Hont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1885-ben alakult Kisbény és Nagybény egyesítésével, majd nagyközségként 1920-ig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). Területe (23,50 km²) az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben változott (1921-ben 23,48 km²).

Népesség

1910-ben 1557, 1921-ben 1746, 1939-ben pedig 1790, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Határába 1926-ban szlovák és morva kolonistákat telepítettek. 1939-1991 között népességének csaknem egyötödét elvesztette (Lakossága 1790-ről 1454 főre csökkent), az 1991-2011 közötti időszakra a népességszám stagnálása a jellemző. A lakosság túlnyomó többsége magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között megduplázódott (5,8 %-ról 13,1 %-ra). A romák aránya a községben 9,5 %. A túlnyomó többség (84,6 %) római katolikus vallású. A község lakosságának 96,1 %-a él a központban (1407 fő), 3,9 %-a (57 fő) pedig az egyetlen lakott külterületen, Kolónián.

Történelem

Már a római korban ismert település, helyén római erődítmény is állott. Marcus Aurelius római császár Kr. u. 173-ban huzamos ideig tartózkodott az itteni erődben, s itt írta a kvádok elleni hadjárata alatt Elmélkedéseim c. könyvét. Nevét Hont fia Bényről kapta, kinek Szent István 1000 körül e területet ajándékozta – innen származik a község neve. Temploma még az Árpádok idején épült, úgyszintén a mellette lévő kör alakú kápolna is. A 15. századig a Hont–Pázmány nemzetség birtoka volt, majd a 15. század végén Somi Jozsa temesi comes tulajdonába került. A 16. századtól kezdve két Bényről: Alsó- vagy Kisbényről, illetve Felső- vagy Nagybényről vannak feljegyzések (a két község 1895-ben egyesült). 1550-ben Balassa Menyhért a földesura, majd a 17. században Kisbény az esztergomi káptalané, míg Nagybény Pálffy Miklósé volt, miközben Bottyán János, a későbbi kuruc vezér bírta bérletben. Mind a török korban, mind a Rákóczi-féle szabadságharcban, de az 1848–1849-es szabadságharcban is sokat sarcolták. 1920-ig herceg Pálffy Miklósnak volt itt nagyobb uradalma. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, míg 1938–44 között újra Magyarország része volt. A két világháború közötti földbirtokreform során a falutól északra 1926-ban alapított Kolónia nevű községrészbe nagyobbrészt cseh-morva, kisebb részben szlovák telepesek költöztek. 1945 első hónapjaiban a község súlyos károkat szenvedett a garammenti harcokban.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű alapiskola és óvoda található. Árpád-kori, román stílus Szűz Mária apátsági templom is. Országos jelentőségű műemléke a 12. századi, eredetileg korai román stílusban épült, Szűz Máriának szentelt bazilikatemploma és az előtte álló, a Tizenkét apostol tiszteletére szentelt körtemploma. A Szűz Mária-kegykápolna ismert búcsújáróhely (Szentkút). Jelentős a 19. században épült Pálffy-kastélya is. Területén találták meg az 5. század közepéről származó, 108 arany solidust tartalmazó bényi kincset.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÉNY. Kis Bény. Középszerű falu Esztergom Vármegyében, birtokosa az Egri Kis Papság; nevezetes, külömbféle kiállott ellenséges viszontagságaira nézve; mostani lakosai katolikusok, hajdan a’ Premonstratenseik klastromáról híres vala, melly időben három templomai valának, egyik az Úr testének tiszteletére, második temploma tornyos kerek formára vala épűlve az IIDVEZÍTŐNEK, és a’ 12. Apostoloknak tiszteleteire, harmadika pedig Szent Katalinnak tiszteletére; de a’ mellyeknek a’ háborús viszontágsagok miatt tsak omladékjai is alig szemléltethetnek. Határja jó termékenységű, legelője elég, réttye jó, piatza Esztergomban, de mivel réttyeit Garam vize néha elönti, második Osztálybéli. Nagy Bény. Magyar falu Esztergom Vármegyében, közel kis Bényhez, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok. Ez a’ helység is sokszor elpusztíttatott, és külömbféle ellenségeknek dühösködései ellen épűltt hajdani nagy sántzai méltán tsudálkozást indíthattak. Határbéli földgye jól terem, legelője elég, réttyei gazdagok, fája tűzre szűken; piatza mint Köbölkútnak; mint hogy réttyeinek a’ víz árt, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Bény, magyar falu, Esztergom, az ujabb rendezés szerint Komárom vgyében, emelkedett helyen a Garan jobb partján, ut. p. Kéménd. Lakja 200 kath. Földje 1-ső osztálybeli; bora kevés. Volt itt hajdan a praemonstrati szerzeteseknek egy monostoruk, és apátságuk, mellyhez 3 szentegyház tartozott, ezek közül kettőt a zárdával együtt a törökök elpuszitottak; egy 1724-ben kijavittatván, most is megvan. Amade István e falut e templomnak ajándékozá, s azt most is birja, az illető kéméndi plébános, hova a falu mint fiók tartozik. A lakosok birnak 229 hold második osztálybeli szántóföldet, 59 h. rétet, 43 1/2 kapa szőlőt. Nagy-Bény, magyar falu, Kis-Bénynyel összefüggésben, szinte Esztergom, vagy most Komárom vmgyében. Róna határa első osztálybeli. A lakosok birnak 1298 hold szántóföldet, 472 h. rétet, 230 kapa szőlőt. Birja hg. Pálffy, s a bátorkeszi urad. tartozik. Mind a két Bényt háromszoros sáncz veszi körül, de ki hányatta, nem tudhatni. 1683-ben a segéd lengyel seregek e falut is elpusztiták.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Kis-Bény egykor a nem messze fekvő (ipoly-)sági monostorhoz tartozó premontrei prépostság székhelye volt. Két tornyú temploma, melyet állítólag Lambert herczeg, Szent László király testvéröcscse építtetett, Árpád-kori nevezetes műemlékeink közé tartozik. Egyhajós, de hármas szentély záradéka van; érdekes részletei közé tartoznak a vadászó alakokat feltűntető oszlopfők. A templom a kanyargó Garam partján emelkedő magaslaton fekszik, honnan szép kilátás nyílik a völgyre. A Garam azelőtt épen e magaslat tövében folyt el; de mivel pusztításai már a templom fennállását veszélyeztették, medrét nagy munkával távolabbra helyezték át. A török hódoltság alatt a bényi prépostság megszűnt. A monostor elpusztúlt, de a törökök istállójáúl szolgált templom fönmaradt s ma fiókegyháza Kéméndnek,mely az esztergomi érsekség birtokai közé tartozik. Kéménd is, Bény is valaha a Hunt-Pázmán nemzetségé volt; de mivel e nemzetségbeli Kázmér fiai: István, Lampert és László rablólovagok módjára az érsekséget pusztították, az útasokat fosztogatták, a királyi Curia birája a kéméndi és a bényi birtokokat kárpótlásúl Lodomérnak, az esztergomi érseknek, ki érsekségét buzgón gyarapította, itélte oda és ezt III. András megerősítette. Templomán kivűl még más érdekessége is van Bénynek a római sánczokban vagy talán inkább avargyűrűkben, melyek hármas körben fogják körűl a helységet. Több mint ezer évesek e védelmi földhányások, és ma e sánczok körűl, már messziről láthatólag kígyózva, azok átmetszésein keresztűl az esztergom-ipolysági vasút vonatai robognak be a Nagy Károly által levert hatalmas avar nép védelmi gyűrűi közé, honnan egykor mesés kincseket vittek el a győzelmes frankok hazájukba.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bény, magyar nagyközség, a Garam partján. Házainak száma 272, a lakosoké 1432. Vallásuk túlnyomó részben róm. kath. A község határa 4080 kat. hold. Már a római uralom idejében nevezetes hely volt, mintegy előörse Pannóniának a barbárokkal szemben. Marcus Aurelius császár rendeletére e helyen táborerődöt emeltek, melynek nyomai napjainkig fennmaradtak. A császár Kr. u. 173-ban hosszabb időt töltött e táborerődben, a quádok elleni hadjárata alkalmával, s itt írta „Elmélkedései” I. könyvét. Szent István király Hunt fia Bény-nek adományozta e területet, a kitől a helység nevét vette. Ettől a Bénytől származik a Hunt-Pázmán nemzetség hasonnevű ága, ennek ivadéka Amadé, a ki 1217 előtt a történelmi nevezetességű premontrei prépostságot alapította. A helység egy részét Amadé testvérének, Pongrácznak utódai bírták; de a XIV. században a nemzetség födémesi ágából származó IV. Miklós, László nevű fiával együtt, szintén igényt tartott Bényre, minek következtében 1359-ben perre került a dolog. E peres ügyben kiadott egyik oklevél szerint, a nemzetségi javak Ó-Bényben terültek el, mely akkor Bars vármegyéhez tartozott. Az 1495. évi összeírás szerint Bény Somi Józsa temesi gróf birtoka, a kinek akkor 46 portája volt. Maga a bényi prépostság az idők folyamán elveszítette önállóságát és 1516-ban a sági (ipolysági) prépostság felügyelete alá tartozott. Az 1531. évi összeírás szerint két különálló helység volt: Felső-Bény, mely Erdődy István földesurasága alatt állott és Alsó-Bény, mely az ottani préposté volt. Később Felső-Bényt Nagy-Bénynek, Alsó-Bényt pedig Kis-Bénynek nevezték. Ez az elnevezés még 1848-ban is fennállott. Az 1532. évi összeírás szerint mindkét falu elpusztult, de csakhamar újra felépült. 1550-ben Alsóbényen 1 portát, Felsőbényen 3-at írtak össze. Ekkor mindkét helység Balassa Menyhért birtokában volt. 1593-ban a török hódoltsághoz tartozott, 1613-ban Nagybény Pálffy János földesurasága alá került. Kisbény az esztergomi káptalané volt. 1647-ben Nagybényben öt, Kisbényben két portát találtak az összeírók. Az 1696. évi összeírás szerint Kisbény az esztergomi káptalané, míg Nagybény Bottyán Jánosé volt, a ki azt zálogban bírta a Pálffyaktól. A felszabadító háborúban sokat szenvedett. 1683-ban, Bécs felmentése után, az erre vonuló lengyel szövetséges hadak teljesen elpusztították. Az 1732-55. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 18 egész és 12 féltelkes jobbágy lakta. Ősi, kéttornyú bazilikáját 1722-ben kezdték helyreállítani, s azt báró Mednyánszky László czímeres püspök 1732-ben felszentelte. Ekkor még az egykori prépostsági épület falai is fennállottak a bazilika mellett. A XIX. század első felében Nagy-Bény a herczeg Pálffy család bátorkeszi uradalmához tartozott, Kis-bénynek pedig a kéméndi plébánia volt a földesura. Jelenlegi birtokosa a herczeg Pálffy család, melynek a község mellett van újabb kastélya. Ezt herczeg Pálffy Antal építtette, mostani tulajdonosa pedig herczeg Pálffy Miklós. A község műemlékei az említett templom és a mellette lévő köralakú kápolna. Említésre méltó, hogy a községes félkörben a Garamig kétsoros őskori sáncz övezi. Itt vannak egy XII. századi kolostor romjai, melyet a törökök pusztítottak el. Határához tartozik Leánd. Dűlőnevei közül érdekesebbek a Sáskavár, melyhez egy pusztító sáskajárás emléke fűződik; továbbá a Szentkúti dűlő, a hol a nép hite szerint Szűz Mária megjelent s a kút vizét gyógyító erővel ruházta fel. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van.

Magyar Katolikus Lexikon

Bény, Esztergom vm. (Bi]]na, Szl.): 1. Szűz Máriáról nev. egykori premontrei prépostság. 1217 előtt a Hontpázmány nb. Omodé ispán alapított monostort a Garam jobb partján. A ninivei premontrei monostorjegyzék 1234: még nem, csak 1294: említi. 1273: itt temették el Istvánt, az alapító Omodé fiát. Szóbeli végrendeletében megerősítette a monostor részére apja adományait: Kéménd, Páld (Hont vm.) és Vezekény (Bars vm.) falut, 2 kandéi szőlőt (Pilis vm.), egy háromköves malmot stb. 1280: a Bold. Szűz tiszt. sztelt tp-át említik. Előbb a váradhegyfoki (nagyváradi) prépság filiája volt. 1445: a sági prép. mint atyaapát jelölt ki prép-ot a ~i szerz-ek közül. 1543: török kézre jutott. - A 13. sz: román stílusban épült tp. toronypárja elé előcsarnokot emeltek. Így az egyhajós épület hossza 8 x 23 m. A sztély és mellette egy-egy oldalkpna záródása félköríves. - A monostor ter-én Krisztus Szt Teste, a 12 ap. és Alexandriai Szt Katalin tiszt. 3 kisebb tp. állt. A magyar tp-építészetben először a ~i tp-nál tűnt fel a sokszögű sztélyzáródás. 1722: a tp-ot barokk köntösbe burkolták. 1861: Hild József önkényes változtatásokkal restaurálta, Henszlmann Imre régi állapotát rajzokon rögzítette. Még többet ártott 1896-98: Czigler Győző restaurálása. 1935: megtalálták a tp D-i oldalán a monostor Ny-i és D-i szárnyának alapfalait; a K-i szárny a Garam alámosása következtében eltűnt. 1945: a tp. rommá lett; helyreállítása tovább rontotta eredeti alakját. Közelében egy rotunda áll, mely a kk-ban a falu plébtp-a volt. Az elnéptelenedett prépság javadalmait I. Ferdinánd a nagyszombati jezsuitáknak adta. - Címét viselték 1702: Neubauer Vencel, 1749: Bocsay János szepesi, 1757: Lukácsy János nyitrai, 1780: Somsics János győri, 1805: Rauscher Miklós esztergomi, 1808: Zimányi Ignác pozsonyi knk., 1835: Majthényi József bajmóci, 1876: Szentinger Ferenc körmöcbányai plnos, 1889: Lukáts László, 1898: Kádár Ambrus szatmári, 1911: Molnár Ignác győri knk. - 2. Helyi búcsújáróhely. A sztkúthoz, a kutacskához pünkösdkor a falu népe már az ünnep reggelén kivonult. A környékbeliek körmenetben jöttek. A kút vizében megmosták kezüket, lábukat, szemüket. - Lakói 1991: össz. 1454, m. 1367 (94,02%); 2001: össz. 1438, m. 1289 (89,64%). H.F.-B.G. 1. Arch. Közl. 1863:3. (Henszlmann Imre: A kisbényi róm. ízlésű egyh.) - Technika 1940. 21:202. - Művtört. Értes. 1957:233, 239. (Oszvald F.) - Györffy II:227. - Kovács-Legeza 2002:35. - 2. Népr. Értes. 1913. XIV. (Novák József: Adatok Bény közs. népr-ához) - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bény. Már a római korban lakott hely s a napjainkig fennmaradt romok tanúsítják, hogy e helyen római erődítés állott. Egykorú feljegyzések szerint Marcus Aurelius római császár Kr. u. 173-ban huzamos ideig tartózkodott az itteni erődben s itt írta a quadok elleni hadjárata alatt Elmélkedéseim I. könyvét. A honfoglalás után magyarokkal népesült. Szent István 1000 körül Hunt fia Bény-nek ajándékozta e területet s innen származik a község neve. Egészen a XV. század végéig a Hunt—Pázmány-nemzetség ivadékai bírták, míg az 1495. évi összeírásban már Somi Jozsa temesi comes tulajdonában jegyezték fel. A XIII. században önálló premonttrei prépostsága is volt. A XVI. századtól kezdve két Bényről: Alsó- vagy Kis-Bényről és Felső- vagy NagyBény-ről történik említés, majd 1895-ben a két község egyesült. 1550-ben Balassa Menyhért a földesura. 1696-ban Kis-Bény az esztergomi káptalané, Nagy-Bény Pálffy Miklósé, de Bottyán János, a későbbi kuruc vezér bírta bérletben. A török kiveretése során sokat szenvedett, mint ahogy a Rákóczi-féle szabadságharcban és az 1848—1849-es szabadságharcban is megsanyargatták. Az összeomlásig herceg Pálffy Miklósnak volt itt nagyobb uradalma. Temploma még az Árpádok idején épült, úgyszintén a mellette lévő köralakú kápolna is. A község halárában avar sáncok s római várormok láthatók. Húsz esztendős erőszakos uralmuk alatt a csehek morva telepeseket hoztak Bényre és a határban 1400 hold földet osztottak ki közöttük. A község területe 4080 kat. hold. Lakóinak száma a visszacsatoláskor 1790, egy százalék kivételével valamennyi r. k. vallású.

Kremmer Dezső

1960
Bény - megszületett
Névelőfordulások
1135
Byn
1295
Been
1349
Obeen
1401
Nagbeen
1401
Oben
1898
Bény,
1920
Bíňa, Bény,
1938
Bény,
1945
Bíňa, Bény,
1948
Bíňa
1994
Bény

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bény (Bíňa) 107
Telefon: 0367599101
Fax: 0367599118

Honlap: obecbina.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kremmer Szabolcs (Független)

Képviselő-testület:
Antal Róbert (Független)
Bognár Szabolcs (Független)
Haľamová Mária (MOST - HÍD)
Töröková Andrea (MOST - HÍD)
Herbácskó Norbert (SMK-MKP)
Šmid Zsolt (SMK-MKP)
Mahulányiová Nikoleta (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Bényi Posta

Bíňa 107

Bényi Római Katolikus Plébániahivatal

Bény 108

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 59

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Bény 559

Bényi Anyakönyvi Hivatal

Bény 107

Bényi Községi Hivatal

Bény 107

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1223 96%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
egyéb 39 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1272
magyarok 1541 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1557
magyarok 1710 98%
szlovákok 14 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1746
magyarok 1367 94%
szlovákok 84 6%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1454
magyarok 1289 90%
szlovákok 130 9%
romák 14 1%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1438
magyarok 1211 83%
szlovákok 192 13%
romák 7 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 53 4%
összlétszám 1464
magyarok 1064 74%
szlovákok 216 15%
romák 5 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 146 10%
összlétszám 1433
összlétszám 1746
magyarok 1710 98%
szlovákok 14 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1205
Választási részvétel: 67.05 %
Kiadott boríték: 808
Bedobott boríték: 808

Polgármester

Érvényes szavazólap: 795
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kremmer Szabolcs 458 57.61 % Független
Čákváriová Eva 329 41.38 % MOST - HÍD
Salgo Richard 8 1.01 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Herbácskó Norbert 384 SMK-MKP
Šmid Zsolt 357 SMK-MKP
Antal Róbert 353 Független
Haľamová Mária 298 MOST - HÍD
Töröková Andrea 279 MOST - HÍD
Mahulányiová Nikoleta 272 SMK-MKP
Bognár Szabolcs 254 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1212
Választási részvétel: 44.64 %
Kiadott boríték: 541
Bedobott boríték: 541
Választásra jogosult: 1210
Választási részvétel: 23.31 %
Kiadott boríték: 282
Bedobott boríték: 282
Választásra jogosult: 1 222
Választási részvétel: 21,60 %
Kiadott boríték: 264
Bedobott boríték: 264

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 476
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 257
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 430 90.34 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 23 4.83 % SMER - SD
Regan Belovič 8 1.68 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 5 1.05 % KĽS
Stanislav Kováč 4 0.84 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 4 0.84 % Független
Robert Dick 2 0.42 % MS
Milan Belica 5 1.79% SMER - SD
Iván Farkas 185 71.98 % SMK-MKP
Milan Belica 50 19.46 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 7 2.72 % ĽSNS
Ján Greššo 6 2.33 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 4 1.56 % Független
László Hajdu 4 1.56 % MKDA
Renáta Kolenčíková 1 0.39 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 522
Érvényes szavazólap: 264
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Eva Čákvári 446 85.44% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
László Szigeti 213 40.80% SMK-MKP
Iván Farkas 202 38.70% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 199 38.12% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 193 36.97% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Imrich Hugyivár 73 13.98% SMK-MKP
Ondrej Beňuš 10 1.92% KDH, SMER - SD
László Szigeti 182 68.94% SMK-MKP
Iván Farkas 181 68.56% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 151 57.20% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 81 30.68% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 62 23.48% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 43 16.29% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Brlai 18 6.82% ĽS Naše Slovensko
Jácint Kecskeméti 17 6.44% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 9 3.41% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 28.30 %
Muzsla 146 5.64 %
Köbölkút 86 3.32 %
Bény 81 3.13 %
Szőgyén 75 2.90 %
Nána 72 2.78 %
Garamkövesd 70 2.71 %
Kőhídgyarmat 65 2.51 %
Kéménd 52 2.01 %
Ebed 49 1.89 %
Kicsind 46 1.78 %
Csúz 44 1.70 %
Kisgyarmat 40 1.55 %
Bajta 37 1.43 %
Helemba 33 1.28 %
Szalka 33 1.28 %
Kürt 28 1.08 %
Kisújfalu 21 0.81 %
Bart 21 0.81 %
Béla 19 0.73 %
Für 16 0.62 %
Libád 15 0.58 %
Leléd 15 0.58 %
Ipolykiskeszi 14 0.54 %
Garampáld 12 0.46 %
Sárkányfalva 7 0.27 %
Párkány 890 24.95 %
Muzsla 479 13.43 %
Köbölkút 377 10.57 %
Kürt 297 8.33 %
Szőgyén 287 8.05 %
Kisújfalu 210 5.89 %
Bény 181 5.07 %
Szalka 178 4.99 %
Kéménd 151 4.23 %
Nána 127 3.56 %
Kőhídgyarmat 121 3.39 %
Garamkövesd 104 2.92 %
Helemba 93 2.61 %
Ebed 82 2.30 %
Für 82 2.30 %
Bart 71 1.99 %
Kisgyarmat 65 1.82 %
Csúz 64 1.79 %
Béla 61 1.71 %
Garampáld 55 1.54 %
Leléd 53 1.49 %
Sárkányfalva 53 1.49 %
Bajta 52 1.46 %
Kicsind 48 1.35 %
Ipolykiskeszi 44 1.23 %
Libád 42 1.18 %
Párkány 134 28.09 %
Muzsla 37 7.76 %
Szőgyén 27 5.66 %
Kürt 26 5.45 %
Köbölkút 24 5.03 %
Kicsind 22 4.61 %
Kőhídgyarmat 22 4.61 %
Bény 17 3.56 %
Kisújfalu 16 3.35 %
Kéménd 16 3.35 %
Szalka 13 2.73 %
Ebed 13 2.73 %
Für 12 2.52 %
Nána 12 2.52 %
Bart 10 2.10 %
Garamkövesd 10 2.10 %
Csúz 9 1.89 %
Kisgyarmat 8 1.68 %
Helemba 7 1.47 %
Ipolykiskeszi 7 1.47 %
Leléd 5 1.05 %
Béla 4 0.84 %
Libád 4 0.84 %
Sárkányfalva 2 0.42 %
Bajta 1 0.21 %
Garampáld 1 0.21 %
Párkány 409 31.34 %
Garamkövesd 217 16.63 %
Muzsla 69 5.29 %
Szőgyén 65 4.98 %
Kicsind 51 3.91 %
Köbölkút 45 3.45 %
Bény 43 3.30 %
Nána 43 3.30 %
Ebed 38 2.91 %
Bajta 37 2.84 %
Kőhídgyarmat 34 2.61 %
Kéménd 31 2.38 %
Bart 29 2.22 %
Csúz 29 2.22 %
Szalka 29 2.22 %
Kürt 28 2.15 %
Kisgyarmat 28 2.15 %
Helemba 23 1.76 %
Leléd 22 1.69 %
Ipolykiskeszi 18 1.38 %
Für 16 1.23 %
Béla 14 1.07 %
Garampáld 13 1.00 %
Libád 13 1.00 %
Sárkányfalva 11 0.84 %
Kisújfalu 10 0.77 %
Párkány 358 26.48 %
Köbölkút 52 3.85 %
Muzsla 41 3.03 %
Szőgyén 40 2.96 %
Kőhídgyarmat 31 2.29 %
Csúz 30 2.22 %
Garamkövesd 26 1.92 %
Kürt 20 1.48 %
Nána 17 1.26 %
Kéménd 13 0.96 %
Libád 11 0.81 %
Ebed 11 0.81 %
Bény 9 0.67 %
Kisújfalu 8 0.59 %
Szalka 8 0.59 %
Béla 7 0.52 %
Bart 7 0.52 %
Helemba 7 0.52 %
Ipolykiskeszi 6 0.44 %
Für 5 0.37 %
Kisgyarmat 4 0.30 %
Bajta 3 0.22 %
Kicsind 3 0.22 %
Sárkányfalva 2 0.15 %
Leléd 2 0.15 %
Garampáld 1 0.07 %
Párkány 852 26.93 %
Muzsla 360 11.38 %
Köbölkút 326 10.30 %
Kürt 264 8.34 %
Szőgyén 224 7.08 %
Kisújfalu 204 6.45 %
Bény 182 5.75 %
Szalka 170 5.37 %
Kéménd 132 4.17 %
Kőhídgyarmat 100 3.16 %
Nána 100 3.16 %
Garamkövesd 84 2.65 %
Ebed 81 2.56 %
Helemba 72 2.28 %
Für 69 2.18 %
Csúz 67 2.12 %
Bart 66 2.09 %
Bajta 50 1.58 %
Kisgyarmat 50 1.58 %
Béla 47 1.49 %
Sárkányfalva 44 1.39 %
Leléd 42 1.33 %
Ipolykiskeszi 36 1.14 %
Garampáld 35 1.11 %
Kicsind 35 1.11 %
Libád 29 0.92 %
Párkány 121 10.68 %
Csúz 40 3.53 %
Köbölkút 33 2.91 %
Kürt 26 2.29 %
Szőgyén 25 2.21 %
Muzsla 21 1.85 %
Bény 18 1.59 %
Nána 13 1.15 %
Für 11 0.97 %
Ipolykiskeszi 11 0.97 %
Kéménd 9 0.79 %
Kőhídgyarmat 8 0.71 %
Garamkövesd 6 0.53 %
Leléd 6 0.53 %
Helemba 5 0.44 %
Kisújfalu 5 0.44 %
Kicsind 5 0.44 %
Bajta 4 0.35 %
Sárkányfalva 4 0.35 %
Kisgyarmat 4 0.35 %
Bart 3 0.26 %
Ebed 3 0.26 %
Béla 3 0.26 %
Garampáld 2 0.18 %
Libád 2 0.18 %
Szalka 1 0.09 %
Párkány 436 28.07 %
Kicsind 129 8.31 %
Garamkövesd 111 7.15 %
Muzsla 109 7.02 %
Kéménd 79 5.09 %
Szőgyén 65 4.19 %
Köbölkút 63 4.06 %
Ebed 62 3.99 %
Bény 62 3.99 %
Kisgyarmat 61 3.93 %
Kőhídgyarmat 56 3.61 %
Nána 43 2.77 %
Helemba 41 2.64 %
Szalka 39 2.51 %
Bajta 38 2.45 %
Garampáld 33 2.12 %
Kürt 33 2.12 %
Csúz 29 1.87 %
Leléd 29 1.87 %
Bart 18 1.16 %
Kisújfalu 18 1.16 %
Ipolykiskeszi 17 1.09 %
Libád 17 1.09 %
Für 16 1.03 %
Sárkányfalva 13 0.84 %
Béla 11 0.71 %
Párkány 691 23.06 %
Köbölkút 484 16.15 %
Muzsla 362 12.08 %
Kürt 279 9.31 %
Szőgyén 266 8.88 %
Kisújfalu 221 7.37 %
Szalka 171 5.71 %
Bény 151 5.04 %
Kéménd 136 4.54 %
Nána 106 3.54 %
Kőhídgyarmat 90 3.00 %
Für 86 2.87 %
Ebed 76 2.54 %
Helemba 67 2.24 %
Bart 64 2.14 %
Csúz 63 2.10 %
Sárkányfalva 58 1.94 %
Kisgyarmat 57 1.90 %
Béla 51 1.70 %
Ipolykiskeszi 49 1.63 %
Bajta 49 1.63 %
Garampáld 42 1.40 %
Leléd 38 1.27 %
Garamkövesd 38 1.27 %
Kicsind 33 1.10 %
Libád 27 0.90 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
848 79.92%
KSČ
69 6.50%
VPN
64 6.03%
SPV
42 3.96%
DS
8 0.75%
SD
8 0.75%
KDH
6 0.57%
SZ
5 0.47%
DÚRS
5 0.47%
Egyéb
6 0.57%
Érvényes szavazatok 1061
Együttélés-MKDM
593 58.95%
Magyar Polgári Párt
298 29.62%
SDSS
42 4.17%
SDĽ
32 3.18%
HZDS
10 0.99%
KSS
8 0.80%
SZS
5 0.50%
Egyéb
18 1.79%
Érvényes szavazatok 1006
MK
885 88.50%
KSS
30 3.00%
SP-VOĽBA
20 2.00%
HZDS-RSS
19 1.90%
HZPCS
15 1.50%
KDH
10 1.00%
ZRS
5 0.50%
Egyéb
16 1.60%
Érvényes szavazatok 1000
MKP
924 88.85%
SDK
43 4.13%
HZDS
22 2.12%
KSS
15 1.44%
SDĽ
14 1.35%
SOP
10 0.96%
MLHZP
8 0.77%
Egyéb
4 0.38%
Érvényes szavazatok 1040
MKP
778 91.21%
ANO
20 2.34%
SDKU
14 1.64%
SMER
8 0.94%
HZDS
8 0.94%
KSS
4 0.47%
SZS
4 0.47%
Egyéb
17 1.99%
Érvényes szavazatok 853
MKP
668 92.14%
SMER
26 3.59%
ĽS HZDS
7 0.97%
SDKU DS
6 0.83%
ANO
5 0.69%
KSS
3 0.41%
LB
3 0.41%
NADEJ
3 0.41%
Egyéb
4 0.55%
Érvényes szavazatok 725
MKP
396 55.15%
Most-Híd
214 29.81%
SDKU DS
52 7.24%
SMER
24 3.34%
SaS
15 2.09%
EDS
4 0.56%
Paliho Kapurkova
3 0.42%
Egyéb
10 1.39%
Érvényes szavazatok 718
Most-Híd
332 46.50%
MKP
318 44.54%
SMER SD
26 3.64%
SDKU DS
8 1.12%
99 Percent
5 0.70%
SSS NM
5 0.70%
Zelení
4 0.56%
KDH
4 0.56%
Egyéb
12 1.68%
Érvényes szavazatok 714
Most-Híd
281 44.96%
MKP
242 38.72%
SMER SD
22 3.52%
OĽANO-NOVA
14 2.24%
LSNS
11 1.76%
MKDA-MKDSZ
10 1.60%
#SIEŤ
9 1.44%
SME RODINA
9 1.44%
SNS
8 1.28%
SaS
6 0.96%
TIP
4 0.64%
KSS
3 0.48%
Egyéb
6 0.96%
Érvényes szavazatok 625
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések