SK
KS
.....

Abaújszina

Község

címer zászló
1400 92% magyar 1910
182 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Seňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Alsó-rétek, Berek, Bocsárd-patak, Bocsárdi-földek, Bölzse-patak, Felső-rétek (Hosszú-rétek), Grófi dűlő, Haraszt, Isten-domb, Kis-kötelék, Kis-rétek, Konopiská, Leány, Leányföldek, Mocer, Nagy-kötelék, Ortás, Pastvisko, Paszternák, Pri hradskej, Rad, Repiská, Szakályi-patak, (Szartos-patak), Topolyaszög, Úboč, Várhely, Zsellér-rétek
Koordináták:
48.55885315, 21.25725937
Terület:
22,81 km2
Rang:
község
Népesség:
2130
Tszf. magasság:
184 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04458
Település kód:
521973
Szervezeti azonosító:
324698
Adóazonosító:
2021244995

Abaújszina a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Szakályi-patak (Sokoliansky potok) partján, 180 méteres (határa 161-207 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 18 km-re délre, a szlovák-magyar államhatártól 3 km-re északra. Teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Kenyheccel. 2010-ben területének 79,6 %-át (1816 ha) szántóföld, 7,1 %-át (161 ha) rét és legelő, 5,3 %-át (121 ha) beépített terület és 2,0 %-át (46 ha) erdő foglalta el. Sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt határa, melyen áthalad a Szakályi v. Bocsárd-patak és a Bölzse-patak (az egykori Szartos-patak medrét a 20. század második felében szántófölddé alakították át), keleten egészen a Hernád-folyóig húzódik. Legmagasabb pontja a Bocsárd és Bölzse között emelkedő Isten-domb (207 m), melynek neve egykori pogány kultuszhely emlékét őrzi. Külterületi lakott helye nincs. A községen átvezet a Kassát a miglécnémeti határátkelővel összekötő 17-es (korábban 68-as) számú főút, mely egyben a főutcát is alkotja. Határán keresztülhalad az R4-es (Kassa-Miglécnémeti) autópálya vonala is, valamint a Kassa-Hidasnémeti-Miskolc vasútvonal (megállóhely a községközponttól 2,5 km-re keletre). Nagyida felé (9,5 km) mezőgazdasági út teremt összeköttetést. Délről Kenyhec, nyugatról Perény-Hím és Nagyida, északról Bocsárd, Abaújszakály, Enyicke, Bölzse és Hernádgönyű, keletről Abaújnádasd és Kéked községekkel, északnyugatról pedig Saca kassai városrésszel határos. Kékeddel közös határát (mely egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között) a Hernád-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassa járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910: 24,75 km², 1921: 25,60 km², 2011: 22,81 km²) 1910-hez képest 7,8 százalékkal csökkent: a 20. század második felében, a kassai vasmű építésekor északnyugati határrészét (az egykori Lánczy-tanyát) Saca kataszteréhez csatolták, keleten pedig a trianoni határmegvonáskor került sor a községhatár módosítására. 1986-ban hozzácsatolták a szomszédos (1964-ben Kenyhec és Miglécnémeti egyesítésével létrejött) Hraničná pri Hornáde községet. 1990-ben Kenyhec, majd 1993. január 1-jén Miglécnémeti is újra önállósult.

Népesség

A mai szlovák-magyar nyelvhatáron található Abaújszina népessége 2011-ben 2091 fő volt, melynek 81,4 %-a volt szlovák, 12,1 %-a (252 fő) pedig magyar nemzetiségű (19,5 %-a – 407 fő – magyar anyanyelvű), 5,1 %-a nem nyilatkozott nemzetiségéről. A lakosság mintegy egyhatoda (2013-ban 17,1 %-a) a roma etnikumhoz tartozik. A 18. század elején végbement elnéptelenedéséig a település magyar lakosságú volt, helynevei is magyarok. A 18. században betelepített szlovák és ruszin lakosság a 19. század második felére zömében magyarrá vált. 1880-ban lakosságának 61,9 % volt magyar, 28,6 %-a pedig szlovák anyanyelvű. A magyarok aránya 1910-re 91,6 %-ra nőtt és még az 1921-es csehszlovák népszámlálás is 69,9 %-os magyar többséget mutatott ki. Az 1930-as népszámláláskor már 54 %-os szlovák többséget írtak össze (a korabeli feljegyzések tömeges hamisításokról számolnak be) 30,5 %-os magyar kisebbség mellett. 1941-ben a magyar fennhatóság alatt tartott népszámláláskor az 1910-eshez hasonló (94,9 %-os) magyar többséget mutattak ki. A község etnikai arculata a 20. század második felében változott meg alapvetően, a magyar lakosság nagy része asszimilálódott. 1991-ben még a lakosság 20,3 %-a (481 fő), 2011-ben már csak 12,1 %-a (252 fő) vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A kettős identitás jelentőségét mutatja, hogy a magyar anyanyelvűek aránya több mint másfélszerese a magyar nemzetiségűekének. 2011-ben a lakosság 66,5 %-a volt római katolikus, 14,1 %-a református, 5,2 %-a pedig görög katolikus vallású. A reformátusok 1880-ban még a lakosság 18,1 %-át, 1921-ben pedig 16,3 %-át alkották. Még inkább csökkent a görög katolikusoké részaránya (1880: 17,1 %, 1921: 12,3 %). A község egykor számottevő izraelita közössége (1880: 17,8 %, 1921: 9,0 %, 1938: 4,7 %) a holokauszt során pusztult el. 1900-1941 között Abaújszina népessége viszonylag stabilan alakult (1519-1669 fő között), majd 1941-1970 között egyhatodával, 1669 főről 1939-re nőtt a lakosság száma. 1970-2017 között folyamatos, de változó ütemű (az 1970-1980, valamint a 2001-2011 közötti időszakban csak csekély mértékű) gyarapodással további 11,2 %-al nőtt Abaújszina népessége (2017-re 2158 főre). Népsűrűsége (2011-ben 91,7 fő/km²) egyötödével meghaladja a járási átlagot.

Történelem

Abaújszina első írásos említése 1249-ből származik „Scena” (Szena) alakban. Neve személynévi eredetű, magyar névadással keletkezett. Területe eredetileg az abaújvári várhoz tartozott. IV. Béla uralkodásának idején keletkezett, mint hospesek kiváltságos települése. Az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben „Zina” (Szina) alakban szerepelt, már templomos helyként. 1390-ben előbb zálogjogon, majd 1402-től adományként a Perényi család birtokába került. 1423-ban, Perényi Péter halálával a Rozgonyi család birtokába került. 1427-ben már népes mezőváros 91 lakott portával. A forgalmas kereskedelmi úton fekvő Szina egyben vám- és harmincadszedőhely is volt. A 16. század elején Rozgonyi Katalin kezével Báthory András birtokába került a település. Később a mohácsi vész utáni időszakban az állandó harcok miatt hanyatlásnak indult, 1553-ben már csak 35 lakott portája volt. 1528-ban itt zajlott le a szinai csata Szapolyai János és Johann von Katzianer osztrák seregei között, Szapolyai döntő vereségével. 1566-ban Schwendy Lázár felsőmagyarországi kapitány seregei táboroztak itt. Lakói a 16. század második felében református hitre tértek, 1608-ban eredetileg Szent Miklósnak szentelt templomát is a protestánsok használták. A község legrégebbi pecsétjét 1606-ból ismerjük. A 17. században Abaúj vármegye rendjei több alkalommal is Szinán tartották gyűléseiket, ekkor vendégfogadó is működött a faluban (1640). 1652. szeptember 20-án egy török támadás során felégették a falut. Az 1711-es pestisjárványban csaknem egész lakossága elpusztult, 1715-ben alig 19 lakott portája volt (14 jobbágy- és 5 zsellérporta). A 18. században részben római katolikus vallású szlovákokkal és görög katolikus vallású ruténekkel telepítették újra, 1746-ban már újra 646 lakosa volt. Római katolikus egyházközségét 1782-ben alapították újra. A forgalmas országúton fekvő községben nagy jelentőségű volt a kereskedelem, híres volt piacairól és számos kocsma működött itt. 1828-ban egy tűzvészben súlyos károkat szenvedett a református templom, melyet Máriássy Zsigmond adományából építettek újra. 1830-tól papírmalom is volt a faluban, 1869-ben említik először szeszfőzdéjét. Már a 19. század első felében számos zsidó telepedett itt le (1880-ban a lakosság csaknem egyötödét alkották), 1850-ben Fényes Elek geográfiai szótárában már említi zsinagógáját is. 1880-ban 1413, 1890-ben 1333, 1900-ban pedig 1546 lakosa volt a községnek. Lakóinak zöme a 19. század második felére magyarrá vált, 1880-ban lakosságának háromötöde volt magyar és több, mint egynegyede szlovák anyanyelvű. A század végére már csaknem egybeépült a tőle délre fekvő Kenyheccel. 1882-ben kapta a vármegyei hovatartozásra utaló Abaújszina nevet a korábban használt Szina helyett. 1898-ban új szeszgyár létesült a faluban, mely 1944-ig működött és a Moskovits-család tulajdonában volt. 1908-ban a falu nagy része leégett. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A két világháború között még döntően mezőgazdasági jellegű községnek 1921-ben 1580, 1930-ban pedig 1519 lakosa volt. 1932-ben a szeszgyár és a malom is leégett. 1938. novemberében az első bécsi döntés során Magyarországhoz csatolták. 1941-ben 296 háza és 1519 lakosa volt. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 78 fő) megsemmisítő táborba hurcolták. 1944. december 19. – 1945. január 19. között a község egy hónapig frontvonalba került. Decemberben a szovjet hadsereghez átállt román csapatok bevonulásával ért véget a német megszállás Abaújszinán, de az északabbra fekvő falvakban csak januárban. Mezőgazdasági szövetkezetét 1950-ben alapították. 1970-ben 1939, 1980-ban 1947, 1991-ben pedig 2021 lakosa volt. 1986-ban megszüntették az 1964-ben Kenyhec és Miglécnémeti egyesítésével létrejött Hraničná pri Hornáde községet és mindkét település Abaújszina irányítása alá került. A rendszerváltás után, 1990-ben előbb Kenyhec, majd 1993-tól Miglécnémeti is önállósult. A község címerét és zászlaját 1998-ban fogadták el. A még 2003-ban is 2400 hektáron gazdálkodó mezőgazdasági szövetkezetét 2006-ban felszámolták. 2001-ben 2084, 2011-ben 2091, 2017-ben pedig 2158 lakosa volt Abaújszinának. 2010-2013 között megépült a község határán keresztül az R4-es gyorsforgalmi út Kassát Miglécnémetivel összekötő szakasza. A szuburbanizációs tendenciák 2011 után itt is jelentkeztek, míg 2001-2011 között alig 7 fővel, 2011-217 között már 67 fővel gyarapodott a község népessége. Az egykor többséget alkotó magyar lakosság kisebbségbe került, de még jelen van a községben, ma is működik az abaújszinai Csemadok-alapszervezet.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Az eredetileg a 13. század közepén épült református temploma román és kora gótikus jegyeket őriz, mai alakját az 1828-as tűzvész utáni klasszicista stílusú átalakításakor, illetve 1905-ös historizáló stílusú helyreállításakor kapta. Mellette található az 1833-ban empire stílusban emelt Máriássy-síremlék. Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt római katolikus temploma eredetileg neoklasszicista stílusban épült 1869-ben, a 20. század második felében modern stílusban újjáépítették. Az előtte található régi útmenti kőkeresztet még 1609-ben állították. A Teleki-kúria a 19. században épült klasszicista stílusban, később a Moskovits-családé volt, ma átalakítva rendelőintézetként működik. A község fontos régészeti lelőhely, határában az 1950-es években ősemberi maradványokat és kőeszközöket találtak. A közelmúltban az aurignaci kultúra (mintegy 30 ezer éves) kőeszközeit tárták fel Abaújszinán.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Magyar falu Abaúj Várm. földes Urai Sós, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Kenyhetzhez nem meszsze, mellynek filiája; határja jól termő, vagyonnyai külömbfélék, piatzok Kassán nem meszsze.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szinna, (Senya) magyar-tót-orosz falu, Abauj vmegyében, Kassához délre 4 1/2 mfldnyire, a pesti országutban, 762 r., 240 g. kath., 27 evang., 397 ref., 159 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Synagóga. Sok korcsma; síkon fekvő szántóföldei bő termékenységüek. F. u. Patay, Marjássy, Soós, Óvári, Bernáth, Dézsy s m.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Alább délre fekszik Szina község, hol régen nem egyszer gyűlésezett a megye.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szina 200 házzal biró 1333 magyar és tót lakosu község, körjegyzőséggel és postaállomással. Távirója Hidas-Németi. E községnek a vármegye történetében nem egyszer volt szerepe. Közgyülést is tartottak itt. Katholikus templomának alapja nagyon régi. Plébániájának visszaállítása után 1782-ben első pátronusa Benyovszky szül. Ocskay Erzsébet volt. A községben jól berendezett szeszgyár működik. Teleky László nagybirtokosnak csinos kastélya van itt.

Helységnévtár

Szina, rk. 736 Kenyhec, gk. 242 Bölzse-Sziget, ág. 27 -, REF. 256 Tiszáninnen, IZR. 252

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abaujszina. Okleveles első említését 1249-ben találjuk, mikor is IV. Béla a helybeli német telepeseknek olyan kiváltságokat ad, milyeneket Kassa polgársága kapott és nekik adja Kaettetio (Kéked?) és Bocsárd nevű földeket, 1255-ben pedig a csányi várispánsági földeket kapják meg 1276-ban az Aba - nemzetségbeli György kezén találjuk. Az 1427. évi adóösszeíráskor 70 portát jegyeztek fel itt. Határában Ferdinánd király osztrák hadai megsemmisítő csapást mértek Zápolya János király seregére. Hozzátartozik Lánczy-tanya. A község területe 4396 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1658.

Jaszlinszky András

1715. 9. 1.
Abaújszina - megszületett
1739 - 1743
Szakolca - tanított
1741 - 1745
Nagyszombat - tanult
1745 - 1747
Besztercebánya - tanított
1783. 1. 1.
Rozsnyó - elhunyt

Réthi (Rosenthal) Lipót

1857. 6. 18.
Abaújszina - megszületett

Potta Géza

1933. 2. 25.
Abaújszina - megszületett
2007. 11. 22.
Abaújszina - elhunyt
Névelőfordulások
1249
Scena
1251
Schena
1332
-
1335
Syna
1348
Scina
1390
Syna
1773
Szina, Senya
1786
Sina
1808
Szina, Seňa
1863
Szina
1888
Abaújszina
1892
Szina
1907
Abaújszina
1920
Šeňa
1927
Seňa, Szina
1938
Abaújszina
1945
Seňa, Szina
1948
Seňa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Abovská) 200
Telefon: 0556962204
Fax: 0556962204

Honlap: sena.ocu.sk/
Polgármester:
Gallová Marcela (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Vašková Andrea (KDH)
Čamaj Štefan (KDH)
Figmiková Dana (KDH)
Ficzere Gabriel (MOST - HÍD)
Langová Silvia (SMER-SD)
Pillárová Ľudmila (SMER-SD)
Szabó Jaroslav (SMER-SD)
Domonkošová Katarína (SMK-MKP)
Hudák Jozef (SNS)
KDH 33% KDH 3 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 33% SMER-SD 3 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Abaújszinai Posta

Seňa 159

Základná škola Seňa 507

Seňa 507

Alapiskola

Seňa 507

Óvoda

Hlavná 200

Abaújszinai Anyakönyvi Hivatal

Abovská 200

Abaújszinai Községi Hivatal

Abovská 200

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 875 62%
szlovákok 404 29%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 88 6%
egyéb 46 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1413
magyarok 1400 92%
szlovákok 104 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
egyéb 16 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1528
magyarok 1104 70%
szlovákok 327 21%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 146 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1580
magyarok 481 20%
szlovákok 1866 79%
ruszinok 0 0%
romák 9 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 2370
magyarok 228 11%
szlovákok 1819 87%
ruszinok 0 0%
romák 14 1%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 2084
magyarok 252 12%
szlovákok 1703 81%
ruszinok 1 0%
romák 12 1%
ukránok 4 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 106 5%
összlétszám 2091
magyarok 182 8%
szlovákok 1875 86%
ruszinok 0 0%
romák 21 1%
ukránok 8 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 67 3%
összlétszám 2170
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1722
Választási részvétel: 59.7 %
Kiadott boríték: 1028
Bedobott boríték: 1027

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1016
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gallová Marcela 677 66.63 % SMER-SD
Domonkošová Katarína 173 17.03 % SMK-MKP
Bačenko Miroslav 166 16.34 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Langová Silvia 570 SMER-SD
Vašková Andrea 493 KDH
Hudák Jozef 462 SNS
Čamaj Štefan 459 KDH
Pillárová Ľudmila 444 SMER-SD
Domonkošová Katarína 418 SMK-MKP
Ficzere Gabriel 404 MOST - HÍD
Figmiková Dana 364 KDH
Szabó Jaroslav 357 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö TIP 11.11% TIP 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö NOVA 11.11% NOVA 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö KDH 33.33% KDH 3 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1686
Választási részvétel: 12.22 %
Kiadott boríték: 206
Bedobott boríték: 206
Választásra jogosult: 1686
Választási részvétel: 5.87 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 1 740
Választási részvétel: 17,35 %
Kiadott boríték: 302
Bedobott boríték: 302

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 193
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 290
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 86 44.56 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 57 29.53 % KDS
Dominika Palaščáková 19 9.84 % NOVA
Vladimír Gürtler 9 4.66 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 8 4.15 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 5 2.59 % Független
Marek Ďurán 4 2.07 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 3 1.55 % KSS
Ivan Kuhn 1 0.52 % OKS
Jozef Holečko 1 0.52 % Független
Zdenko Trebuľa 29 29.59% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 137 47.24 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 116 40.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 15 5.17 % Független
Karol Pataky 12 4.14 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 3 1.03 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 1 0.34 % SNS
Adam Šepetka 1 0.34 % NAJ
Ján Struk 1 0.34 % SMS
Lukáš Sisák 1 0.34 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.34 % RIS
Jaroslav Džunko 1 0.34 % Független
Jozef Bobík 1 0.34 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 203
Érvényes szavazólap: 298
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 120 59.11% SMER - SD
Miroslav Bačenko 102 50.25% Független
László Köteles 55 27.09% SMK-MKP
István Zachariaš 46 22.66% SMK-MKP
Július Beluscák 41 20.20% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
László Iván 41 20.20% SMK-MKP
Anton Király 37 18.23% SMK-MKP
Michal Rečka 30 14.78% SMER - SD
Štefan Petrík 30 14.78% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 28 13.79% SZS
Jenő Csoltkó 28 13.79% Független
Miloš Barcal 26 12.81% Független
Tomáš Suchý 25 12.32% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Holečko 24 11.82% Független
Jaroslav Pástor 23 11.33% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Kokarda 22 10.84% Független
Elena Fialková 21 10.34% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 19 9.36% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Dominika Palaščáková 19 9.36% NOVA
Štefan Markovič 18 8.87% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 17 8.37% Független
František Petro 16 7.88% SMER - SD
Ján Marton 15 7.39% NOVA
Božena Letková 12 5.91% Független
Norbert Krušinský 12 5.91% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vojtech Staňo 11 5.42% SMER - SD
Karol Dzugas 11 5.42% Független
Viktor Dulina 10 4.93% Független
Ivan Buchla 10 4.93% SNS
Peter Papáč 9 4.43% KSS
Ján Stanislav 9 4.43% SNS
Ján Mikloš 8 3.94% KSS
Viliam Bačo 7 3.45% Független
Ladislav Vojtko 7 3.45% KSS
Ľubomír Šimko 7 3.45% SMER - SD
Peter Palaščák 6 2.96% SOĽ
Marián Tóth 6 2.96% SaS
Štefan Laczkó 6 2.96% 7 STATOČNÝCH
Imrich Kohút 5 2.46% SĽS
Ján Bačo 5 2.46% SĽS
Róbert Čarny 5 2.46% SNS
Rastislav Moric 5 2.46% 7 STATOČNÝCH
Anton Medvec 5 2.46% Független
Martin Baltes 5 2.46% SĽS
Alexander Bimbo 5 2.46% SRÚS
Július Grulyo 4 1.97% Független
Monika Vargová 4 1.97% SNS
Ladislav Miko 3 1.48% 7 STATOČNÝCH
Róbert Šándor 3 1.48% Független
Roman Horváth 3 1.48% SRÚS
Elena Majancsíková 3 1.48% SĽS
Vladimír Popovič 3 1.48% SMS
Františka Kočišová 2 0.99% SĽS
Slavomír Horváth 2 0.99% SNS
Ľubica Holováčová 2 0.99% SĽS
Radoslav Šimko 1 0.49% SNS
Jozef Koňa 1 0.49% SĽS
Jozef Tischler 1 0.49% SĽS
Ivan Hriczko 1 0.49% Független
Marián Kertész 1 0.49% PD
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Peter Solár 176 59.06% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Krešák 151 50.67% ŠANCA
Miloš Barcal 86 28.86% Független
Ján Kokarda 73 24.50% Független
Michal Rečka 72 24.16% SMER-SD
Imrich Bakši 55 18.46% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
László Köteles 38 12.75% SMK-MKP
Ondrej Bernát 38 12.75% SMER-SD
Július Beluscsák 36 12.08% Független
Roland Szabó 35 11.74% SMER-SD
František Petro 34 11.41% SMER-SD
Adrianna Gergely Papp 33 11.07% SMK-MKP
Gábor Szalay 32 10.74% SMK-MKP
Viktor Dulina 30 10.07% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Alexander Képes 29 9.73% SMK-MKP
Tamás Iván 28 9.40% SMK-MKP
Peter Derevjaník 28 9.40% SMER-SD
Martin Smrčo 27 9.06% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Serbin 23 7.72% Független
Csaba Simkó 23 7.72% SMK-MKP
Tomáš Kozlai 22 7.38% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
István Zachariaš 20 6.71% SMK-MKP
Tomáš Suchý 18 6.04% ŠANCA
Július Pelegrin 17 5.70% Független
Ivan Hriczko 16 5.37% ŠKV
Pavol Bujňák 15 5.03% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Monika Gergelová 13 4.36% SNS
Mária Dulovičová 13 4.36% Független
Erika Zámboriová 13 4.36% ŠKV
Martin Baltes 13 4.36% ĽS Naše Slovensko
Peter Seman 12 4.03% KSS
Anton Király 12 4.03% SMK-MKP
Štefan Hudák 12 4.03% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 11 3.69% Független
Martina Dutková 10 3.36% Független
Jaroslav Pástor 10 3.36% MOST - HÍD
František Gedra 10 3.36% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Hodor 10 3.36% Független
Vojtech Farkaš 9 3.02% Független
Mária Lacková 9 3.02% Független
Jarmila Vaňová 9 3.02% ŠKV
Pavol Lehotský 8 2.68% Független
Peter Kocai 7 2.35% NAJ
Marcela Demkeová 7 2.35% ĽS Naše Slovensko
Norbert Krušinský 7 2.35% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 7 2.35% Független
Rudolf Varga 7 2.35% VZDOR
Anetta Strýčková 7 2.35% Független
Ladislav Andrejanin 7 2.35% ÚSVIT
Ladislav Bartók 7 2.35% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 6 2.01% NAJ
Alexander Horváth 6 2.01% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 6 2.01% MKDA-MKDSZ
Gabriel Böhm 6 2.01% Független
Ján Horváth 6 2.01% Független
Elena Fialková 6 2.01% MOST - HÍD
Augustín Köteles 5 1.68% NAJ
Slavomír Borovský 5 1.68% DS
Tibor Bráz 5 1.68% Független
Július Begala 4 1.34% Független
Július Grulyo 4 1.34% Független
Attila Oravecz 3 1.01% MOST - HÍD
Jozef Hric 3 1.01% KSS
Slavomír Horváth 3 1.01% SNS
Ladislav Vojtko 2 0.67% KSS
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 45.25 %
Torna 145 9.69 %
Buzita 141 9.43 %
Somodi 111 7.42 %
Makranc 110 7.35 %
Debrőd 109 7.29 %
Csécs 94 6.28 %
Szeszta 73 4.88 %
Jászó 69 4.61 %
Jánok 64 4.28 %
Perény - Hím 63 4.21 %
Komaróc 63 4.21 %
Áj 57 3.81 %
Reste 57 3.81 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.41 %
Tornaújfalu 49 3.28 %
Alsólánc 48 3.21 %
Zsarnó 47 3.14 %
Bódvavendégi 40 2.67 %
Nagyida 40 2.67 %
Péder 40 2.67 %
Abaújszina 33 2.21 %
Pány 22 1.47 %
Mecenzéf 21 1.40 %
Jászómindszent 12 0.80 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Szádelő 12 0.80 %
Kenyhec 11 0.74 %
Miglécnémeti 11 0.74 %
Stósz 7 0.47 %
Kisida 7 0.47 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.27 %
Hernádzsadány 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 12.03 %
Torna 110 4.07 %
Kecer 63 2.33 %
Szepsi 47 1.74 %
Mecenzéf 28 1.04 %
Áj 16 0.59 %
Buzita 14 0.52 %
Jászómindszent 13 0.48 %
Csécs 11 0.41 %
Jászóújfalu 10 0.37 %
Kisida 9 0.33 %
Abaújszakaly 9 0.33 %
Györke 8 0.30 %
Kenyhec 8 0.30 %
Hernádcsány 8 0.30 %
Tornaújfalu 7 0.26 %
Abos 7 0.26 %
Izdobabeszter 7 0.26 %
Abaújszina 6 0.22 %
Stósz 6 0.22 %
Budamér 5 0.19 %
Hernádszentistván 5 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.19 %
Hernádszokoly 5 0.19 %
Pány 5 0.19 %
Enyicke 5 0.19 %
Benyék 5 0.19 %
Semse 5 0.19 %
Bolyár 5 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.15 %
Rozgony 4 0.15 %
Debrőd 4 0.15 %
Koksóbaksa 4 0.15 %
Nagyida 4 0.15 %
Miglécnémeti 4 0.15 %
Zsarnó 4 0.15 %
Alsókemence 4 0.15 %
Lapispatakújtelep 4 0.15 %
Szeszta 3 0.11 %
Hilyó 3 0.11 %
Komaróc 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Alsólánc 3 0.11 %
Patacskő 3 0.11 %
Sároskőszeg 3 0.11 %
Felsőmislye 3 0.11 %
Felsőmecenzéf 3 0.11 %
Szaláncújváros 3 0.11 %
Ránk 3 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.11 %
Alsómislye 3 0.11 %
Rudnok 3 0.11 %
Baska 3 0.11 %
Perény - Hím 3 0.11 %
Lapispatak 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Makranc 2 0.07 %
Petőszinye 2 0.07 %
Alsóhutka 2 0.07 %
Felsőtőkés 2 0.07 %
Aranyida 2 0.07 %
Királynép 2 0.07 %
Kassamindszent 2 0.07 %
Garbócbogdány 2 0.07 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Alsótőkés 1 0.04 %
Kassaolcsvár 1 0.04 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Jánok 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Bódvavendégi 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Szalánchuta 1 0.04 %
Alsócsáj 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Györgyi 1 0.04 %
Somodi 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Felsőhutka 1 0.04 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Balogd 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Bölzse 1 0.04 %
Bátyok 1 0.04 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.37 %
Buzita 223 11.51 %
Csécs 84 4.33 %
Perény - Hím 79 4.08 %
Torna 77 3.97 %
Szeszta 77 3.97 %
Reste 67 3.46 %
Makranc 66 3.41 %
Komaróc 55 2.84 %
Debrőd 55 2.84 %
Somodi 53 2.73 %
Alsólánc 51 2.63 %
Nagyida 49 2.53 %
Tornaújfalu 38 1.96 %
Jászó 37 1.91 %
Áj 37 1.91 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.65 %
Zsarnó 31 1.60 %
Péder 30 1.55 %
Abaújszina 29 1.50 %
Jánok 28 1.44 %
Bódvavendégi 25 1.29 %
Mecenzéf 15 0.77 %
Semse 11 0.57 %
Pány 10 0.52 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 11.89 %
Jászómindszent 108 6.98 %
Stósz 76 4.91 %
Felsőmecenzéf 50 3.23 %
Szepsi 38 2.46 %
Kisida 36 2.33 %
Hernádcsány 24 1.55 %
Jászó 24 1.55 %
Kassamindszent 24 1.55 %
Jászóújfalu 22 1.42 %
Kassabéla 19 1.23 %
Rozgony 18 1.16 %
Budamér 18 1.16 %
Hernádszokoly 17 1.10 %
Semse 17 1.10 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.97 %
Sároskőszeg 15 0.97 %
Felsőtőkés 14 0.90 %
Kassaolcsvár 14 0.90 %
Csécs 12 0.78 %
Lengyelfalva 12 0.78 %
Torna 12 0.78 %
Izdobabeszter 12 0.78 %
Hernádszentistván 12 0.78 %
Idabukóc 11 0.71 %
Aranyida 11 0.71 %
Lapispatak 11 0.71 %
Koksóbaksa 10 0.65 %
Felsőmislye 9 0.58 %
Alsótőkés 9 0.58 %
Tarcavajkóc 8 0.52 %
Abaújszakaly 8 0.52 %
Tizsite 8 0.52 %
Baska 8 0.52 %
Hatkóc 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Enyicke 7 0.45 %
Abaújnádasd 7 0.45 %
Nagyida 7 0.45 %
Abaújszina 7 0.45 %
Hilyó 7 0.45 %
Perény - Hím 7 0.45 %
Magyarbőd 7 0.45 %
Hernádgecse 7 0.45 %
Nagyszalánc 7 0.45 %
Györke 6 0.39 %
Garbócbogdány 6 0.39 %
Makranc 6 0.39 %
Lapispatakújtelep 6 0.39 %
Kelecsenyborda 6 0.39 %
Kecer 6 0.39 %
Királynép 6 0.39 %
Hernádzsadány 6 0.39 %
Rás 5 0.32 %
Pány 5 0.32 %
Rudnok 5 0.32 %
Kisladna 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Hernádgönyű 4 0.26 %
Buzita 4 0.26 %
Ájfalucska 4 0.26 %
Abaújharaszti 4 0.26 %
Zsarnó 4 0.26 %
Kalsa 4 0.26 %
Petőszinye 4 0.26 %
Szeszta 4 0.26 %
Nagyladna 4 0.26 %
Ósvacsákány 3 0.19 %
Felsőcsáj 3 0.19 %
Györgyi 3 0.19 %
Abaújrákos 3 0.19 %
Apátka 3 0.19 %
Jánok 3 0.19 %
Alsómislye 3 0.19 %
Abos 3 0.19 %
Alsóhutka 3 0.19 %
Benyék 3 0.19 %
Miglécnémeti 3 0.19 %
Újszállás 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Ósva 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Balogd 2 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Somodi 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Kenyhec 2 0.13 %
Bölzse 2 0.13 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Bódvavendégi 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.82 %
Buzita 84 6.18 %
Torna 66 4.85 %
Makranc 50 3.68 %
Szeszta 45 3.31 %
Csécs 39 2.87 %
Debrőd 38 2.79 %
Áj 31 2.28 %
Somodi 30 2.21 %
Tornaújfalu 30 2.21 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.06 %
Nagyida 27 1.99 %
Perény - Hím 26 1.91 %
Alsólánc 26 1.91 %
Zsarnó 26 1.91 %
Jánok 26 1.91 %
Reste 23 1.69 %
Péder 22 1.62 %
Jászó 22 1.62 %
Bódvavendégi 21 1.54 %
Rudnok 17 1.25 %
Komaróc 17 1.25 %
Mecenzéf 15 1.10 %
Jászómindszent 13 0.96 %
Hernádcsány 13 0.96 %
Abaújszina 12 0.88 %
Tornahorváti 11 0.81 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.37 %
Ránk 5 0.37 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 15.60 %
Hernádszentistván 216 13.11 %
Sároskőszeg 164 9.96 %
Hernádszokoly 138 8.38 %
Budamér 79 4.80 %
Rozgony 58 3.52 %
Kassabéla 40 2.43 %
Abos 40 2.43 %
Kassamindszent 39 2.37 %
Kisida 37 2.25 %
Terebő 34 2.06 %
Hernádcsány 30 1.82 %
Enyicke 28 1.70 %
Jászómindszent 28 1.70 %
Királynép 28 1.70 %
Szepsi 26 1.58 %
Tarcavajkóc 25 1.52 %
Koksóbaksa 23 1.40 %
Izdobabeszter 23 1.40 %
Lapispatak 19 1.15 %
Benyék 18 1.09 %
Hernádzsadány 18 1.09 %
Kisladna 18 1.09 %
Felsőmislye 17 1.03 %
Rás 17 1.03 %
Hernádgecse 17 1.03 %
Nagyszalánc 16 0.97 %
Kassaolcsvár 16 0.97 %
Lapispatakújtelep 15 0.91 %
Kenyhec 15 0.91 %
Alsómislye 15 0.91 %
Eszkáros 14 0.85 %
Baska 14 0.85 %
Regeteruszka 14 0.85 %
Alsótőkés 14 0.85 %
Perény - Hím 13 0.79 %
Bölzse 13 0.79 %
Abaújnádasd 13 0.79 %
Csécs 12 0.73 %
Hatkóc 12 0.73 %
Nagyladna 12 0.73 %
Lengyelfalva 12 0.73 %
Aranyida 12 0.73 %
Abaújszina 11 0.67 %
Semse 11 0.67 %
Felsőhutka 11 0.67 %
Mecenzéf 11 0.67 %
Garbócbogdány 10 0.61 %
Kalsa 10 0.61 %
Buzita 10 0.61 %
Jászóújfalu 10 0.61 %
Torna 10 0.61 %
Kecer 10 0.61 %
Magyarbőd 10 0.61 %
Felsőtőkés 10 0.61 %
Györke 10 0.61 %
Alsóhutka 9 0.55 %
Abaújszakaly 9 0.55 %
Hilyó 8 0.49 %
Idabukóc 8 0.49 %
Alsókemence 8 0.49 %
Tizsite 7 0.43 %
Jászó 7 0.43 %
Szalánchuta 7 0.43 %
Hernádgönyű 7 0.43 %
Stósz 7 0.43 %
Felsőmecenzéf 7 0.43 %
Abaújharaszti 6 0.36 %
Bolyár 6 0.36 %
Ósva 6 0.36 %
Bunyita 6 0.36 %
Györgyi 6 0.36 %
Bátyok 5 0.30 %
Szaláncújváros 5 0.30 %
Nagyida 5 0.30 %
Pány 5 0.30 %
Felsőcsáj 4 0.24 %
Ránkfüred 4 0.24 %
Ránk 3 0.18 %
Jánok 3 0.18 %
Szeszta 3 0.18 %
Újszállás 3 0.18 %
Ósvacsákány 3 0.18 %
Rudnok 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Balogd 3 0.18 %
Sárosófalu 3 0.18 %
Alsócsáj 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Áj 3 0.18 %
Füzérnádaska 3 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.18 %
Felsőkemence 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Kecerlipóc 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Abaújrákos 2 0.12 %
Apátka 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Makranc 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 33.68 %
Szepsi 178 15.29 %
Csécs 34 2.92 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.75 %
Áj 31 2.66 %
Makranc 29 2.49 %
Somodi 26 2.23 %
Tornaújfalu 25 2.15 %
Jánok 23 1.98 %
Perény - Hím 20 1.72 %
Zsarnó 20 1.72 %
Bódvavendégi 18 1.55 %
Mecenzéf 14 1.20 %
Szeszta 14 1.20 %
Tornahorváti 14 1.20 %
Jászó 12 1.03 %
Buzita 11 0.95 %
Debrőd 11 0.95 %
Kenyhec 11 0.95 %
Nagyida 10 0.86 %
Pány 10 0.86 %
Péder 8 0.69 %
Hernádcsány 6 0.52 %
Rozgony 6 0.52 %
Kisida 5 0.43 %
Hernádgecse 5 0.43 %
Reste 5 0.43 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Alsólánc 4 0.34 %
Jászóújfalu 4 0.34 %
Lapispatakújtelep 4 0.34 %
Jászómindszent 4 0.34 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Garbócbogdány 3 0.26 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Nagyszalánc 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Abaújszina 3 0.26 %
Kassamindszent 3 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.17 %
Hilyó 2 0.17 %
Eszkáros 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádgönyű 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Idabukóc 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.57 %
Torna 20 1.21 %
Csécs 12 0.73 %
Jászó 11 0.67 %
Tornaújfalu 10 0.60 %
Rozgony 10 0.60 %
Nagyida 10 0.60 %
Buzita 8 0.48 %
Somodi 8 0.48 %
Makranc 7 0.42 %
Zsarnó 6 0.36 %
Reste 6 0.36 %
Lapispatak 6 0.36 %
Idabukóc 6 0.36 %
Debrőd 5 0.30 %
Jánok 5 0.30 %
Perény - Hím 5 0.30 %
Abaújszina 5 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Alsólánc 4 0.24 %
Tornahorváti 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Kisida 3 0.18 %
Györke 3 0.18 %
Ránk 3 0.18 %
Terebő 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 12.84 %
Szepsi 82 7.85 %
Csécs 20 1.92 %
Tornaújfalu 18 1.72 %
Nagyida 17 1.63 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.44 %
Buzita 12 1.15 %
Áj 12 1.15 %
Szeszta 12 1.15 %
Somodi 11 1.05 %
Bódvavendégi 11 1.05 %
Zsarnó 10 0.96 %
Jászó 10 0.96 %
Makranc 10 0.96 %
Mecenzéf 9 0.86 %
Péder 9 0.86 %
Jászómindszent 8 0.77 %
Tornahorváti 8 0.77 %
Perény - Hím 7 0.67 %
Eszkáros 6 0.57 %
Hernádcsány 6 0.57 %
Abaújszina 6 0.57 %
Alsólánc 5 0.48 %
Kassamindszent 5 0.48 %
Reste 5 0.48 %
Jánok 4 0.38 %
Budamér 4 0.38 %
Baska 4 0.38 %
Kenyhec 4 0.38 %
Jászóújfalu 4 0.38 %
Hernádzsadány 4 0.38 %
Debrőd 4 0.38 %
Komaróc 4 0.38 %
Magyarbőd 4 0.38 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.38 %
Hernádszentistván 3 0.29 %
Kecer 3 0.29 %
Abaújnádasd 3 0.29 %
Alsótőkés 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Pány 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Semse 3 0.29 %
Györke 2 0.19 %
Abaújszakaly 2 0.19 %
Koksóbaksa 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújrákos 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Rozgony 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Izdobabeszter 2 0.19 %
Miglécnémeti 2 0.19 %
Szádelő 2 0.19 %
Benyék 2 0.19 %
Nagyszalánc 2 0.19 %
Alsómislye 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Újszállás 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Hernádszokoly 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Patacskő 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Hilyó 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Ránk 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Kisida 1 0.10 %
Kisladna 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Idabukóc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 19.71 %
Torna 295 18.75 %
Jászó 262 16.66 %
Szádudvarnok - Méhész 126 8.01 %
Mecenzéf 91 5.79 %
Buzita 78 4.96 %
Szeszta 60 3.81 %
Zsarnó 56 3.56 %
Somodi 52 3.31 %
Tornaújfalu 50 3.18 %
Áj 47 2.99 %
Jászóújfalu 38 2.42 %
Debrőd 35 2.23 %
Bódvavendégi 33 2.10 %
Csécs 33 2.10 %
Alsólánc 29 1.84 %
Perény - Hím 28 1.78 %
Jánok 26 1.65 %
Szádelő 24 1.53 %
Abaújszina 23 1.46 %
Komaróc 22 1.40 %
Nagyida 20 1.27 %
Makranc 20 1.27 %
Reste 20 1.27 %
Péder 17 1.08 %
Felsőmecenzéf 14 0.89 %
Tornahorváti 11 0.70 %
Jászómindszent 8 0.51 %
Miglécnémeti 6 0.38 %
Királynép 6 0.38 %
Kenyhec 5 0.32 %
Hernádzsadány 5 0.32 %
Hernádcsány 5 0.32 %
Magyarbőd 4 0.25 %
Abaújszakaly 4 0.25 %
Enyicke 4 0.25 %
Kisida 3 0.19 %
Nagyszalánc 3 0.19 %
Kassamindszent 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 2 0.13 %
Ájfalucska 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Sároskőszeg 2 0.13 %
Pány 2 0.13 %
Hernádszokoly 2 0.13 %
Lapispatak 2 0.13 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Tizsite 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 30.72 %
Makranc 115 10.87 %
Csécs 73 6.90 %
Torna 68 6.43 %
Buzita 39 3.69 %
Perény - Hím 36 3.40 %
Tornaújfalu 35 3.31 %
Jánok 30 2.84 %
Pány 26 2.46 %
Szádudvarnok - Méhész 25 2.36 %
Nagyida 23 2.17 %
Mecenzéf 23 2.17 %
Zsarnó 22 2.08 %
Áj 22 2.08 %
Szeszta 20 1.89 %
Györke 19 1.80 %
Komaróc 19 1.80 %
Péder 18 1.70 %
Somodi 17 1.61 %
Jászó 16 1.51 %
Reste 16 1.51 %
Debrőd 15 1.42 %
Kisida 14 1.32 %
Jászómindszent 14 1.32 %
Kenyhec 12 1.13 %
Alsólánc 12 1.13 %
Bódvavendégi 10 0.95 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.85 %
Sároskőszeg 9 0.85 %
Hernádcsány 9 0.85 %
Budamér 8 0.76 %
Rozgony 8 0.76 %
Kassamindszent 8 0.76 %
Hernádszentistván 7 0.66 %
Hernádszokoly 6 0.57 %
Izdobabeszter 6 0.57 %
Semse 6 0.57 %
Tornahorváti 6 0.57 %
Abaújszina 6 0.57 %
Idabukóc 6 0.57 %
Abos 6 0.57 %
Hilyó 6 0.57 %
Jászóújfalu 5 0.47 %
Tarcavajkóc 4 0.38 %
Koksóbaksa 4 0.38 %
Miglécnémeti 4 0.38 %
Bolyár 4 0.38 %
Nagyszalánc 4 0.38 %
Szádelő 4 0.38 %
Abaújnádasd 4 0.38 %
Kassabéla 4 0.38 %
Rás 4 0.38 %
Benyék 4 0.38 %
Hernádgecse 4 0.38 %
Rudnok 4 0.38 %
Stósz 3 0.28 %
Lapispatakújtelep 3 0.28 %
Kassaolcsvár 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Bölzse 3 0.28 %
Felsőhutka 3 0.28 %
Hernádgönyű 3 0.28 %
Nagyladna 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Balogd 2 0.19 %
Királynép 2 0.19 %
Kecer 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Hatkóc 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Felsőtőkés 2 0.19 %
Felsőcsáj 2 0.19 %
Lengyelfalva 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Alsócsáj 2 0.19 %
Ránk 2 0.19 %
Modrafalva 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Hernádzsadány 1 0.09 %
Apátka 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Magyarbőd 1 0.09 %
Kisszalánc 1 0.09 %
Felsőmecenzéf 1 0.09 %
Bunyita 1 0.09 %
Ósvacsákány 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Terebő 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.12 %
Rozgony 83 4.41 %
Izdobabeszter 61 3.24 %
Kisida 61 3.24 %
Kassamindszent 53 2.81 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.76 %
Györgyi 51 2.71 %
Hernádcsány 50 2.65 %
Jászómindszent 46 2.44 %
Györke 45 2.39 %
Alsókemence 44 2.34 %
Szepsi 42 2.23 %
Sároskőszeg 42 2.23 %
Kassaolcsvár 41 2.18 %
Regeteruszka 40 2.12 %
Garbócbogdány 39 2.07 %
Budamér 37 1.96 %
Petőszinye 37 1.96 %
Bolyár 36 1.91 %
Mecenzéf 36 1.91 %
Kelecsenyborda 36 1.91 %
Nagyszalánc 33 1.75 %
Benyék 31 1.65 %
Felsőmislye 29 1.54 %
Koksóbaksa 28 1.49 %
Tarcavajkóc 28 1.49 %
Csécs 28 1.49 %
Idabukóc 27 1.43 %
Ránkfüred 27 1.43 %
Lapispatak 27 1.43 %
Kecer 25 1.33 %
Alsótőkés 25 1.33 %
Királynép 25 1.33 %
Felsőcsáj 24 1.27 %
Lengyelfalva 24 1.27 %
Hernádzsadány 24 1.27 %
Rás 23 1.22 %
Hernádszentistván 23 1.22 %
Bátyok 23 1.22 %
Felsőkemence 22 1.17 %
Alsómislye 22 1.17 %
Kassabéla 21 1.11 %
Kalsa 20 1.06 %
Hernádszokoly 20 1.06 %
Füzérnádaska 18 0.96 %
Hernádgecse 18 0.96 %
Baska 18 0.96 %
Semse 17 0.90 %
Ránk 16 0.85 %
Tizsite 16 0.85 %
Torna 15 0.80 %
Abaújszakaly 15 0.80 %
Enyicke 15 0.80 %
Ósvacsákány 15 0.80 %
Aranyida 15 0.80 %
Hilyó 14 0.74 %
Alsóhutka 14 0.74 %
Abaújnádasd 14 0.74 %
Kenyhec 14 0.74 %
Jászó 14 0.74 %
Ósva 14 0.74 %
Abaújszina 13 0.69 %
Jászóújfalu 13 0.69 %
Abaújrákos 13 0.69 %
Abaújharaszti 12 0.64 %
Pány 12 0.64 %
Stósz 12 0.64 %
Szaláncújváros 12 0.64 %
Szeszta 11 0.58 %
Lapispatakújtelep 11 0.58 %
Somodi 11 0.58 %
Abos 11 0.58 %
Kecerlipóc 10 0.53 %
Felsőhutka 10 0.53 %
Terebő 10 0.53 %
Eszkáros 10 0.53 %
Sárosófalu 10 0.53 %
Balogd 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Bölzse 9 0.48 %
Alsócsáj 8 0.42 %
Szalánchuta 8 0.42 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Makranc 6 0.32 %
Rudnok 6 0.32 %
Felsőtőkés 6 0.32 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 16.27 %
Somodi 42 3.49 %
Kecer 28 2.32 %
Mecenzéf 22 1.83 %
Jászómindszent 16 1.33 %
Nagyida 14 1.16 %
Magyarbőd 13 1.08 %
Jászóújfalu 13 1.08 %
Torna 12 1.00 %
Csécs 10 0.83 %
Hernádcsány 8 0.66 %
Buzita 8 0.66 %
Szepsi 8 0.66 %
Kisida 8 0.66 %
Stósz 7 0.58 %
Patacskő 6 0.50 %
Abaújszina 6 0.50 %
Koksóbaksa 4 0.33 %
Felsőmecenzéf 4 0.33 %
Györke 4 0.33 %
Kassamindszent 4 0.33 %
Abaújszakaly 4 0.33 %
Kenyhec 4 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Abaújnádasd 4 0.33 %
Hilyó 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Rudnok 3 0.25 %
Regeteruszka 3 0.25 %
Budamér 3 0.25 %
Terebő 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Tarcavajkóc 3 0.25 %
Hernádszokoly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Hernádgecse 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Györgyi 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Ósvacsákány 2 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.17 %
Kelecsenyborda 2 0.17 %
Garbócbogdány 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Pány 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Perény - Hím 2 0.17 %
Lapispatak 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádzsadány 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.59 %
Rozgony 63 3.33 %
Hernádcsány 61 3.22 %
Jászómindszent 59 3.12 %
Kassamindszent 46 2.43 %
Mecenzéf 42 2.22 %
Izdobabeszter 37 1.95 %
Magyarbőd 35 1.85 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.85 %
Kisida 33 1.74 %
Nagyida 31 1.64 %
Györke 27 1.43 %
Enyicke 27 1.43 %
Hernádgecse 26 1.37 %
Jászó 26 1.37 %
Hernádzsadány 25 1.32 %
Kassaolcsvár 23 1.21 %
Csécs 23 1.21 %
Sároskőszeg 22 1.16 %
Hernádszentistván 22 1.16 %
Koksóbaksa 22 1.16 %
Lapispatak 21 1.11 %
Tarcavajkóc 21 1.11 %
Budamér 20 1.06 %
Nagyszalánc 20 1.06 %
Regeteruszka 19 1.00 %
Somodi 19 1.00 %
Királynép 19 1.00 %
Felsőmislye 19 1.00 %
Makranc 19 1.00 %
Felsőmecenzéf 19 1.00 %
Hernádszokoly 17 0.90 %
Alsómislye 17 0.90 %
Lengyelfalva 17 0.90 %
Baska 16 0.84 %
Semse 16 0.84 %
Abaújnádasd 15 0.79 %
Kecer 14 0.74 %
Stósz 14 0.74 %
Garbócbogdány 14 0.74 %
Idabukóc 14 0.74 %
Abaújszakaly 14 0.74 %
Torna 13 0.69 %
Kassabéla 13 0.69 %
Tizsite 12 0.63 %
Györgyi 12 0.63 %
Bölzse 12 0.63 %
Eszkáros 12 0.63 %
Kisladna 12 0.63 %
Pány 12 0.63 %
Füzérnádaska 11 0.58 %
Alsóhutka 11 0.58 %
Kenyhec 11 0.58 %
Perény - Hím 11 0.58 %
Petőszinye 10 0.53 %
Alsókemence 10 0.53 %
Benyék 10 0.53 %
Abaújszina 10 0.53 %
Szeszta 9 0.48 %
Hilyó 9 0.48 %
Jászóújfalu 9 0.48 %
Lapispatakújtelep 9 0.48 %
Felsőhutka 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Ósva 9 0.48 %
Bolyár 8 0.42 %
Alsótőkés 8 0.42 %
Aranyida 8 0.42 %
Zsarnó 8 0.42 %
Alsócsáj 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Kelecsenyborda 7 0.37 %
Bátyok 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Abos 7 0.37 %
Jánok 6 0.32 %
Kalsa 6 0.32 %
Balogd 6 0.32 %
Nagyladna 6 0.32 %
Rás 6 0.32 %
Bódvavendégi 6 0.32 %
Ósvacsákány 6 0.32 %
Kecerlipóc 6 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.46 %
Lapispatak 242 8.61 %
Budamér 158 5.62 %
Mecenzéf 114 4.06 %
Hernádcsány 106 3.77 %
Lapispatakújtelep 98 3.49 %
Koksóbaksa 86 3.06 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.85 %
Nagyszalánc 77 2.74 %
Királynép 76 2.70 %
Abaújnádasd 76 2.70 %
Kecer 74 2.63 %
Stósz 74 2.63 %
Kisida 74 2.63 %
Rozgony 69 2.46 %
Kalsa 68 2.42 %
Szepsi 58 2.06 %
Izdobabeszter 55 1.96 %
Jászóújfalu 53 1.89 %
Lengyelfalva 50 1.78 %
Szaláncújváros 48 1.71 %
Hernádgecse 47 1.67 %
Jászómindszent 46 1.64 %
Sároskőszeg 46 1.64 %
Hernádszentistván 46 1.64 %
Magyarbőd 44 1.57 %
Regeteruszka 42 1.49 %
Enyicke 40 1.42 %
Benyék 36 1.28 %
Tizsite 35 1.25 %
Abaújszina 34 1.21 %
Bolyár 32 1.14 %
Alsókemence 31 1.10 %
Tarcavajkóc 31 1.10 %
Kelecsenyborda 30 1.07 %
Alsóhutka 29 1.03 %
Hernádgönyű 29 1.03 %
Kassamindszent 28 1.00 %
Sárosófalu 26 0.93 %
Petőszinye 26 0.93 %
Hernádszokoly 26 0.93 %
Újszállás 25 0.89 %
Semse 25 0.89 %
Györke 24 0.85 %
Kassaolcsvár 21 0.75 %
Abaújharaszti 21 0.75 %
Felsőkemence 21 0.75 %
Balogd 21 0.75 %
Garbócbogdány 20 0.71 %
Ósvacsákány 20 0.71 %
Ósva 20 0.71 %
Felsőmecenzéf 20 0.71 %
Abaújrákos 18 0.64 %
Rudnok 18 0.64 %
Hernádzsadány 18 0.64 %
Kassabéla 17 0.60 %
Szalánchuta 17 0.60 %
Györgyi 17 0.60 %
Alsótőkés 16 0.57 %
Felsőmislye 16 0.57 %
Csécs 15 0.53 %
Bunyita 14 0.50 %
Modrafalva 14 0.50 %
Bölzse 14 0.50 %
Torna 14 0.50 %
Alsómislye 14 0.50 %
Eszkáros 13 0.46 %
Baska 13 0.46 %
Bátyok 13 0.46 %
Abos 13 0.46 %
Kecerlipóc 12 0.43 %
Perény - Hím 12 0.43 %
Nagyida 12 0.43 %
Makranc 12 0.43 %
Alsócsáj 12 0.43 %
Felsőcsáj 11 0.39 %
Füzérnádaska 11 0.39 %
Pány 11 0.39 %
Rás 11 0.39 %
Hatkóc 11 0.39 %
Patacskő 11 0.39 %
Kenyhec 10 0.36 %
Aranyida 10 0.36 %
Hilyó 10 0.36 %
Kisszalánc 9 0.32 %
Idabukóc 9 0.32 %
Ránkfüred 9 0.32 %
Ránk 9 0.32 %
Terebő 9 0.32 %
Felsőhutka 7 0.25 %
Felsőtőkés 7 0.25 %
Zsarnó 7 0.25 %
Somodi 5 0.18 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 23.99 %
Jászómindszent 94 7.47 %
Szepsi 75 5.96 %
Stósz 68 5.40 %
Felsőmecenzéf 59 4.69 %
Jászó 40 3.18 %
Kisida 40 3.18 %
Hernádcsány 21 1.67 %
Rozgony 19 1.51 %
Makranc 18 1.43 %
Kassamindszent 17 1.35 %
Torna 16 1.27 %
Lengyelfalva 15 1.19 %
Rudnok 15 1.19 %
Hatkóc 15 1.19 %
Hernádszokoly 14 1.11 %
Királynép 11 0.87 %
Aranyida 11 0.87 %
Koksóbaksa 11 0.87 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.87 %
Jászóújfalu 10 0.79 %
Perény - Hím 9 0.71 %
Pány 9 0.71 %
Idabukóc 9 0.71 %
Garbócbogdány 8 0.64 %
Semse 8 0.64 %
Hernádszentistván 8 0.64 %
Nagyszalánc 8 0.64 %
Magyarbőd 8 0.64 %
Kassaolcsvár 8 0.64 %
Jánok 8 0.64 %
Izdobabeszter 7 0.56 %
Csécs 7 0.56 %
Felsőtőkés 7 0.56 %
Abaújszina 6 0.48 %
Kenyhec 6 0.48 %
Nagyida 6 0.48 %
Györke 6 0.48 %
Abaújszakaly 6 0.48 %
Benyék 6 0.48 %
Sároskőszeg 6 0.48 %
Felsőhutka 6 0.48 %
Abaújnádasd 5 0.40 %
Tarcavajkóc 5 0.40 %
Abos 5 0.40 %
Györgyi 5 0.40 %
Felsőmislye 5 0.40 %
Alsótőkés 5 0.40 %
Budamér 4 0.32 %
Rás 4 0.32 %
Kecerlipóc 4 0.32 %
Kecer 4 0.32 %
Kassabéla 4 0.32 %
Miglécnémeti 4 0.32 %
Buzita 4 0.32 %
Apátka 4 0.32 %
Zsarnó 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Bolyár 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Lapispatakújtelep 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Szaláncújváros 3 0.24 %
Baska 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Somodi 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste