SK
NZ
.....

Tardoskedd

Község

címer zászló
5050 94% magyar 1910
2858 55% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tardoskedd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tvrdošovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Érsekújvári járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Alsó-Csergin, (Apollómajor), Cergát, Jánosháza, (Méhestelep), Putnoky-tó, (Tardoskeddi-erdő), Tardoskeddi-víztároló
Koordináták:
48.09501266, 18.06376076
Terület:
55,56 km2
Rang:
község
Népesség:
5153
Tszf. magasság:
119 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94110
Település kód:
503614
Szervezeti azonosító:
309338
Adóazonosító:
2021060811

A község a Kisalföldön, az Érsekújvári-sík kistájon, a Tardoskeddi (Turányi)-patak partján fekszik, Érsekújvártól 15 km-re északnyugatra, Vágsellyétől 19 km-re délkeletre, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (megállóhely). A 75-ös országos főút Vágsellye és Érsekújvár közti szakasza keresztülhalad a községen. Nyugatról Szelőce, délnyugatról Vágfarkasd, délkeletről Nagysurány, északkeletről Dögös, északról pedig Jattó községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Érsekújvári járás). Ebben az időszakban határközség volt, északkeleti határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1952-ben a korábban hozzá tartozó Alsójattót, Kisjattót és Kenderest önálló községgé alakították Jattó néven, területe ezzel 25,2 %-al (74,23 km²-ről 55,56 km²-re) csökkent.

Népesség

Tardoskedd a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A községnek 1910-ben 5353, 1921-ben 5815, 1939-ben 6504, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1947-48-ban a kitelepítések és a lakosságcsere következtében megváltozott a község nemzetiségi képe, de a többséget továbbra is a magyar nemzetiségűek alkotják (2011-ben 62,3 %). 1991-2011 között minimális népességcsökkenés (1,6 %) és a felgyorsuló asszimiláció eredményeként a szlovák nemzetiségűek arányának 22,1 %-ról 31,9 %-ra növekedése figyelhető meg. A romák aránya 5,1 %. A népesség túlnyomó többsége (86,0 %) római katolikus vallású. Egyedüli lakott külterületén, Jánosmajoron (Jánošíkovo) 2011-ben 101 állandó lakos élt.

Történelem

A nyitrai várhoz tartozó királyi birtok volt egészen 1221-ig, amikor II. András király az ausztriai Heiligenkreuz cisztercita kolostorának adta. Ők a század végén elcserélték Pozsonyszőlősre az esztergomi érsekséggel, az érsekség pedig helyi nemesi családoknak adta bérbe. Lakói mezőgazdasággal foglalkoztak, középkori jómódját annak köszönhette a község, hogy a Budáról Csehországba vezető országút mentén feküdt. A török háborúk korában háromszor az oszmánok, egyszer pedig a császári hadak perzselték fel a falut, életben maradt lakói ezért kicsit távolabb, mocsaraktól védett helyre települtek át. A Faluhely nevű dűlő ennek az emlékét őrzi. A törökök később innen is elkergették őket, és ekkor épült fel a község a mai helyén. Csak Érsekújvár visszavétele (1685) után indulhatott újra fejlődésnek Tardoskedd is. Bocskai és Bethlen felkelései és hadjáratai ellenére, a falu mindvégig ellenállt a reformációnak, és katolikus maradt. A 17. században mezővárosi rangot kapott, ekkoriban épült temploma is. A Rákóczi-szabadságharc emlékét őrzi a Rákóczi-domb a rajta lévő emlékművel. A harcok Tardoskeddet is érintették, fontos kuruc katonai tábor volt itt. A háború után járványok tizedelték meg a lakosságot, ezért tótokat és német kézműveseket telepítettek ide a 18. században. Ekkoriban jelentősek voltak marhavásárai. A napóleoni háborúk nyomán tífuszjárvány tört ki, ekkor létesült az ispotály, amely még a 20. század elején is működött. Az 1848/49-es szabadságharc alatt az osztrákok rommá akarták lőni, de Büttner plébános könyörgése végül megmentette a falut. A háború leverése után Haynau magyar honvédtiszteket végeztetett ki itt. A 19. században fúrt artézi kutakkal oldották meg a vízhiányt. Az 1850-ben megnyitották a Pest-Buda és Bécs közti vasútvonalat, amelynek egyik állomása Tardoskedd volt. A századfordulón takarékpénztárat és hitelszövetkezetet tartottak fenn a helyi lakosok. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta a falut, a földreform után, a 20-as években sorozatos sztrájkokat tartottak a mezőgazdasági munkások. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. 1947-48-ban 400 családot deportáltak csehországi kényszermunkára, 170 módosabb családot pedig erőszakkal kitelepítettek Magyarországra. A helyükre Magyarországról és a Kiszuca vidékéről érkeztek szlovák telepesek, ezzel megbontva a falu korábban egységes nemzetiségi képét. 1963-ban árvíz sújtotta a községet. 1952-ben az árvíz okozott károkat. Az 1960-es években iskola és kultúrház, a 70-es évek végére egészségügyi intézet épült. 1993 óta Szlovákia része. Az erőszakos áttelepítések és a magyarok asszimilációja következtében, a szlovákok aránya mára csaknem eléri az egyharmadot.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, valamint könyvtár található. A 17. század közepén emelt reneszánsz kastélyát a 18. század közepén barokkosították; késő barokk római katolikus (Szt. István-) temploma 1764-ben épült, a kuruc harcokat idéző barokk Rákóczi-emlékművet 1706-ban emelték. Határában több honfoglalás kori magyar temetőt tártak fel. A község régi vasutas hagyományait szabadtéri vasúti múzeum mutatja be.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TARDOSKED. Magy. falu Nyitra Várm. földes ura az Esztergomi Érsekség, C. Boronkai, és más Uraknak is vagynak itten kuriáik; lakosai katolikusok, fekszik Érsek Újvárhoz 2 mértföldnyire; Ispotállya van, földgye, réttye jó, legelője elég, tava is van; határjának egy részét a’ vizek járják.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A nyitrai síkságnak majdnem közepén találjuk Tardoskeddet, a megyének Nyitra után legnagyobb községét, 4.577 lakossal. Egykor az osztrák heiligenkreuzi kolostor birta, mint ilyen kedden tartandó vásárra nyert jogot; ebből eredt a neve is.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tardoskedd az u. n. kis magyar alföldön fekvő magyar nagyközség, 4577 r. kath. és kevés izr. vallású lakossal. Postája, távirója és vasúti állomása helyben van. Régi község, mely a török hódoltság idejében a mostani határain túl, mélyebb helyen, mocsaraktól körülvéve feküdt. A törökök azonban az így nehezebben hozzáférhető község lakosait elkergették és arra kényszerítették, hogy magasabb helyre költözzenek, ahol a község ma is áll. A XVII. században már mint mezőváros szerepel. Kath. temploma a XVII. század végén épült. Kegyura az esztergomi érsek. Izr. imaházát az 50-es években építették. A község határában, az u. n. Rákóczy-dombon van a II. Rákóczy Ferencz emlékére kegyeletből emelt emlék. Bercsényi 1704 okt. 30-án egy nap alatt három levelet irt innen Rákóczynak, melyben hadi terveit és a hadsereg mozdulatait közli vele. 1848-ban az osztrákok a községet romba akarták lövetni, de Büttner plébános közbenjárására és esdeklésére lemondtak erről és megelégedtek azzal, hogy néhány gyanus egyént elfogtak. A község vízhiányban szenvedvén, legutóbb ártézi kútat fúrtak, mely bő és egészséges vízet szolgáltat. A lakosok takarékpénztárt és hitelszövetkezetet tartanak fenn. Legutóbb a községben gőzmalom is épült. Az esztergomi érsekségnek itt nagyobb birtoka van. A község 1221-ben az osztrák „Heiligen Kreuz”-kolostor birtoka volt.

Magyar Katolikus Lexikon

Tardoskedd, v. Nyitra vm. (Tvrdošovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. érsekújvári esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt István kir. tit-ra sztelték. Nagykér filiájából 1697: alapították újra. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Prenner Béla (1894-1960) plnos 1949. XII. 6-1951. II. 3: börtönben. - Lakói 1940: 6089 r.k., 4 g.k., 12 ev., 26 ref., 58 izr., össz. 6189; 1991: össz. 5276, m. 4057 (76,90%); 2001: össz. 5120, m. 3653 (71,35%). ** Némethy 1894:285. - Gerecze II:576. - Schem. Strig. 1917:87. - Hetényi Varga I:212. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tardoskedd. A török hódoltság alatt a község mélyebb, mocsaraktól védett helyen állott, de innen a törökök felköltöztették a magasabb helyekre, aminek oka persze nem az egészségügyi szempont, hanem az eredményesebb védekezés követelménye volt. Katholikus temploma 1680 táján épült és az esztergomi érsek kegyúri oltalma alatt állt. A kuruc háborúk alatt Bercsényi tanyázott itt egy ideig. Az 1848-as szabadságharc alatt is szerepel a község, melynek ágyúzását az osztrákok elhatározták és csak Büttner plébános könyörgésére álltak el ettől a tervtől. A cseh szlovák uralom 20 esztendeje alatt a község, tekintve, hogy szinte valamennyi lakosa magyarnak vallotta magát, nehéz sorban élt. A csehek 1150 kat. hold magyar birtokot osztottak fel. A községhez tartozó puszták: Alsójatttó, Kisjattó, Kenderes, Jánosháza, Canikpuszta és Méhes-puszta. A község területe: 12.850 kat. hold, lélekszáma: 6504, ebből 6406 róm. kath., 17 réf., 8 ev., 5 gör. kath., 60 izr., 8 egyéb. A lakosság 99°/o-a magyar.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tardoskedd nk. érsekújvári járás. Honfoglaláskori település. Az Augusztinus szerzeteseknek volt itt kolostoruk. A kuruc harcok idején Bercsényi Miklós tartózkodott egy ideig a községben. Területe: 11.399 kh. Lakosság: 6.501. Ebből magy.: 6.031, német: 7, szlovák: 458. Magy. beszél: 6.258. Vallás szerint: r. k. 6.406, ref. 17, ev. 3, izr. 70. Fb. I. 5, II. 23, III. 708. Népsűrűség: 95.7. Lakóház: 1.249. Községi bíró: Tóth Lajos R. k. népiskola fiú és leány külön. R. k. Kör, Tűzoltó Egyesület. Fogyasztási, Tej és Hitelszövetkezet. Hengermalom. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. A cseh megszállás elleni harcokban 1919-ben elesett Vincze Károly. A kommunista vörös csapatok támadása idején a község harcok színhelye. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. jb. közj. Érsekújvár, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Berecz Kálmán - Méry Margit - Moder József - Morvay Ferenc - Morvay Gyula - Szikora György - Tóth Lajos -

Morvay Ferenc

1886. 10. 2.
Tardoskedd - megszületett
névjegyzék

Tóth Lajos

1886. 8. 19.
Tardoskedd - megszületett
névjegyzék

Morvay Gyula

1905.10.2.
Tardoskedd - megszületett
névjegyzék

Berecz Kálmán

1907.6.25.
Tardoskedd - megszületett
1983. 03. 19.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Méry Margit

1936. 10. 1.
Tardoskedd - megszületett
névjegyzék

Szikora György

1947.3.2.
Tardoskedd - megszületett
névjegyzék

Moder József

1947.9.19.
Tardoskedd - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1221
Tardoskedde
1293
Tordoskeddi
1297
Turdaskeddi
1332
Turdesqued
1382
Torduskedd
1773
Tardoskegy,
1786
Tardoschkegy,
1808
Tarosked, Tardosked,
1863
Tardoskedd,
1920
Tardošked,
1927
Tardošked, Tardoskedd,
1938
Tardoskedd,
1945
Tardošked, Tardoskedd,
1948
Tvrdošovce
1994
Tardoskedd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Érsekújvári út (Novozámocká cesta) 56
Telefon: 0356492413
Fax: 0356492413

Honlap: tvrdosovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Tóth Marián (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Borbély Zoltán (Független)
Mészáros Imrich (Független)
Buda František (KDH)
Balogh Zoltán (KDH)
Batyka Marian (KDH)
Halászová Gabriela (MOST - HÍD)
Csanda Jozef (MOST - HÍD)
Tóth Kamil (MOST - HÍD)
Birkus Kristián (MOST - HÍD)
Borbély Róbert (MOST - HÍD)
Bara Michal (SMK-MKP)
Bencze Michal (SMK-MKP)
Független 17% Független 2 képviselö KDH 25% KDH 3 képviselö MOST - HÍD 42% MOST - HÍD 5 képviselö SMK-MKP 17% SMK-MKP 2 képviselö 12 képviselö
Tardoskeddi Posta

Železničná 4

J. A. Komenský Alapiskola

Új út 9

Szemerényi Károly Magyar Tannyelvű Alapiskola

Új út 9

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Mély utca 19

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Szent István tér 5

Szent István Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda

Szent István tér 5

Tardoskeddi Anyakönyvi Hivatal

Érsekújvári út 56

Tardoskeddi Községi Hivatal

Érsekújvári út 56

Községüzemeltető Szolgáltató Vállalat

Érsekújvári út 79

Tardoskeddi Római Katolikus Plébániahivatal

Szent István tér 18

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3569 84%
szlovákok 481 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 1%
egyéb 155 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4237
magyarok 5050 94%
szlovákok 234 4%
romák 48 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5353
magyarok 5025 86%
szlovákok 698 12%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 33 1%
egyéb 59 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5815
magyarok 4057 77%
szlovákok 1166 22%
romák 20 0%
ukránok 1 0%
csehek 29 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 5276
magyarok 3653 71%
szlovákok 1383 27%
romák 37 1%
ukránok 0 0%
csehek 23 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 23 0%
összlétszám 5120
magyarok 3234 62%
szlovákok 1653 32%
romák 53 1%
ukránok 0 0%
csehek 29 1%
németek 1 0%
egyéb 23 0%
ismeretlen 195 4%
összlétszám 5188
magyarok 2858 55%
szlovákok 2031 39%
romák 15 0%
ukránok 2 0%
csehek 29 1%
németek 2 0%
egyéb 26 1%
ismeretlen 220 4%
összlétszám 5183
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4358
Választási részvétel: 31.21 %
Kiadott boríték: 1360
Bedobott boríték: 1357

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1153
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tóth Marián 1153 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bara Michal 704 SMK-MKP
Halászová Gabriela 698 MOST - HÍD
Buda František 587 KDH
Balogh Zoltán 566 KDH
Batyka Marian 564 KDH
Csanda Jozef 532 MOST - HÍD
Borbély Zoltán 495 Független
Tóth Kamil 484 MOST - HÍD
Birkus Kristián 477 MOST - HÍD
Borbély Róbert 468 MOST - HÍD
Bencze Michal 457 SMK-MKP
Mészáros Imrich 440 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 4 képviselö Független 33.33% Független 4 képviselö KDH 16.67% KDH 2 képviselö SMK-MKP 16.67% SMK-MKP 2 képviselö 12 képviselö
2018
SMK-MKP 16.67% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 41.67% MOST - HÍD 5 képviselö KDH 25.00% KDH 3 képviselö Független 16.67% Független 2 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4430
Választási részvétel: 14.13 %
Kiadott boríték: 626
Bedobott boríték: 626
Választásra jogosult: 4429
Választási részvétel: 9.75 %
Kiadott boríték: 432
Bedobott boríték: 431
Választásra jogosult: 4 406
Választási részvétel: 13,70 %
Kiadott boríték: 604
Bedobott boríték: 604

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 573
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 588
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 426 74.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 69 12.04 % SMER - SD
Peter Oremus 43 7.50 % Független
Regan Belovič 18 3.14 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 8 1.40 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 6 1.05 % MS
Viliam Mokraň 3 0.52 % KĽS
Milan Belica 39 9.11% SMER - SD
Iván Farkas 230 39.12 % SMK-MKP
Milan Belica 159 27.04 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 67 11.39 % Független
Milan Uhrík 60 10.20 % ĽSNS
Ján Greššo 48 8.16 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 14 2.38 % MKDA
Renáta Kolenčíková 10 1.70 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 611
Érvényes szavazólap: 589
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Marián Tóth 526 86.09% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Bertalan Bóna 302 49.43% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
János Bób 286 46.81% SMK-MKP
Štefan Tóth 282 46.15% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Péter Nagy 272 44.52% SMK-MKP
Tibor Nagy 263 43.04% SMK-MKP
Tibor Dobai 232 37.97% SMK-MKP
Eva Polerecká 199 32.57% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Jozef Kálazi 122 19.97% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Karol Borik 84 13.75% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Otokar Klein 61 9.98% Független
Peter Kijaček 61 9.98% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Ján Kováč 49 8.02% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Ladislav Marenčák 43 7.04% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 38 6.22% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 34 5.56% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 33 5.40% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 27 4.42% KDH, SMER - SD
Igor Sádovský 26 4.26% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 19 3.11% KDH, SMER - SD
Ján Štark 19 3.11% Független
Tünde Némethová 18 2.95% PD
Juraj Šimunek 17 2.78% SMER - SD, KDH
Ján Volf 16 2.62% SNS
Michal Alemayehu 15 2.45% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 14 2.29% PD
Ľuboš Ivan 13 2.13% Független
Renáta Baloghová 12 1.96% PD
Eva Smolíková 10 1.64% SNS
Lucia Matejková 9 1.47% SMS
Lenka Szegenyová 8 1.31% KSS
Rudolf Hlavatý 6 0.98% MS
Ján Garai 5 0.82% PD
Dávid Nagy 267 45.33% SMK-MKP
János Bób 252 42.78% SMK-MKP
Bertalan Bóna 216 36.67% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Otokar Klein 210 35.65% Független
Mária Czuczor 195 33.11% SMK-MKP
Tibor Dobai 188 31.92% SMK-MKP
Eva Polerecká 127 21.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Branislav Becík 118 20.03% Független
Tibor Matuška 118 20.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marek Oremus 93 15.79% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Gabriel Katona 91 15.45% Független
Helena Bohátová 85 14.43% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ivan Katona 73 12.39% Független
Ladislav Balogh 64 10.87% ĽS Naše Slovensko
Eva Smolíková 60 10.19% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Karin Jaššová 59 10.02% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 57 9.68% Független
Daniel Žingor 54 9.17% Független
Tatiana Svetlanská 48 8.15% Független
Štefan Prešinský 43 7.30% Független
Juraj Šimunek 42 7.13% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Andrea Hudecová 39 6.62% ĽS Naše Slovensko
Ján Volf 39 6.62% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ľuboš Ivan 38 6.45% Független
Martin Mikla 38 6.45% ĽS Naše Slovensko
Richard Schwarz 37 6.28% Független
Igor Sádovský 36 6.11% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Marcel Filaga 35 5.94% Független
Radovan Kuruc 30 5.09% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 29 4.92% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 25 4.24% Független
Gizela Kevélyová 24 4.07% SME RODINA - Boris Kollár
Stanislav Kosec 24 4.07% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 20 3.40% ĽS Naše Slovensko
Pavol Uhrín 20 3.40% DOMA DOBRE
Martin Búry 16 2.72% Független
Ivan Solár 13 2.21% Független
Lenka Szegényová 12 2.04% KSS
Štefan Skok 4 0.68% NP
Jozef Zaťko 3 0.51% NP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 34.93 %
Nagysurány 192 11.91 %
Komját 101 6.27 %
Tótmegyer 80 4.96 %
Mánya 55 3.41 %
Bánkeszi 50 3.10 %
Komáromszemere 42 2.61 %
Csornok 37 2.30 %
Nyitramalomszeg 37 2.30 %
Zsitvafödémes 34 2.11 %
Özdöge 30 1.86 %
Jászfalu 29 1.80 %
Újlót 28 1.74 %
Hull 26 1.61 %
Nyitranagykér 25 1.55 %
Barsfüss 24 1.49 %
Ohaj 24 1.49 %
Rendve 21 1.30 %
Udvard 21 1.30 %
Tardoskedd 20 1.24 %
Szencse 20 1.24 %
Dögös 18 1.12 %
Gyarak 18 1.12 %
Jattó 17 1.05 %
Kolta 15 0.93 %
Szentmihályúr 12 0.74 %
Andód 12 0.74 %
Komáromcsehi 9 0.56 %
Szímő 9 0.56 %
Fajkürt 8 0.50 %
Kisbaromlak 7 0.43 %
Kamocsa 6 0.37 %
Barsbaracska 5 0.31 %
Valkház 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Pozba 2 0.12 %
Érsekújvár 779 29.46 %
Nagysurány 260 9.83 %
Komját 133 5.03 %
Tótmegyer 113 4.27 %
Bánkeszi 98 3.71 %
Mánya 73 2.76 %
Zsitvafödémes 67 2.53 %
Komáromszemere 61 2.31 %
Jattó 56 2.12 %
Özdöge 52 1.97 %
Udvard 50 1.89 %
Nyitramalomszeg 49 1.85 %
Újlót 48 1.82 %
Csornok 47 1.78 %
Tardoskedd 39 1.48 %
Ohaj 38 1.44 %
Rendve 36 1.36 %
Hull 36 1.36 %
Kolta 32 1.21 %
Nyitranagykér 30 1.13 %
Jászfalu 30 1.13 %
Szencse 28 1.06 %
Dögös 27 1.02 %
Barsfüss 27 1.02 %
Andód 26 0.98 %
Szímő 23 0.87 %
Gyarak 22 0.83 %
Szentmihályúr 18 0.68 %
Komáromcsehi 13 0.49 %
Fajkürt 11 0.42 %
Valkház 10 0.38 %
Pozba 9 0.34 %
Barsbaracska 8 0.30 %
Kisbaromlak 7 0.26 %
Kamocsa 6 0.23 %
Zsitvabesenyő 4 0.15 %
Érsekújvár 1 451 44.21 %
Tardoskedd 216 6.58 %
Udvard 204 6.22 %
Nyitranagykér 138 4.20 %
Nagysurány 135 4.11 %
Szímő 127 3.87 %
Zsitvabesenyő 88 2.68 %
Andód 84 2.56 %
Pozba 78 2.38 %
Bánkeszi 65 1.98 %
Tótmegyer 64 1.95 %
Kamocsa 60 1.83 %
Komját 45 1.37 %
Újlót 44 1.34 %
Szentmihályúr 44 1.34 %
Barsbaracska 34 1.04 %
Özdöge 33 1.01 %
Komáromszemere 32 0.98 %
Szencse 30 0.91 %
Nyitramalomszeg 30 0.91 %
Fajkürt 29 0.88 %
Mánya 29 0.88 %
Zsitvafödémes 27 0.82 %
Komáromcsehi 22 0.67 %
Gyarak 21 0.64 %
Jattó 20 0.61 %
Dögös 20 0.61 %
Barsfüss 19 0.58 %
Kolta 17 0.52 %
Csornok 17 0.52 %
Jászfalu 15 0.46 %
Valkház 11 0.34 %
Hull 9 0.27 %
Ohaj 4 0.12 %
Rendve 3 0.09 %
Kisbaromlak 3 0.09 %
Érsekújvár 1 888 34.71 %
Udvard 763 14.03 %
Nagysurány 439 8.07 %
Bánkeszi 198 3.64 %
Tótmegyer 191 3.51 %
Komáromszemere 155 2.85 %
Komját 150 2.76 %
Újlót 146 2.68 %
Zsitvafödémes 130 2.39 %
Ohaj 128 2.35 %
Tardoskedd 118 2.17 %
Kisbaromlak 117 2.15 %
Zsitvabesenyő 116 2.13 %
Jászfalu 102 1.88 %
Mánya 102 1.88 %
Kolta 100 1.84 %
Özdöge 90 1.65 %
Nyitramalomszeg 77 1.42 %
Hull 74 1.36 %
Andód 71 1.31 %
Szencse 69 1.27 %
Nyitranagykér 59 1.08 %
Barsfüss 54 0.99 %
Szímő 47 0.86 %
Jattó 45 0.83 %
Csornok 41 0.75 %
Fajkürt 40 0.74 %
Dögös 40 0.74 %
Rendve 36 0.66 %
Gyarak 36 0.66 %
Komáromcsehi 32 0.59 %
Pozba 29 0.53 %
Szentmihályúr 22 0.40 %
Kamocsa 22 0.40 %
Barsbaracska 18 0.33 %
Valkház 15 0.28 %
Érsekújvár 1 219 52.09 %
Nagysurány 290 12.39 %
Komját 110 4.70 %
Bánkeszi 108 4.62 %
Tótmegyer 96 4.10 %
Udvard 93 3.97 %
Tardoskedd 54 2.31 %
Jászfalu 44 1.88 %
Mánya 42 1.79 %
Újlót 40 1.71 %
Nyitranagykér 38 1.62 %
Zsitvafödémes 37 1.58 %
Nyitramalomszeg 36 1.54 %
Szencse 34 1.45 %
Andód 34 1.45 %
Jattó 30 1.28 %
Rendve 29 1.24 %
Dögös 27 1.15 %
Hull 27 1.15 %
Barsfüss 26 1.11 %
Kolta 26 1.11 %
Özdöge 25 1.07 %
Gyarak 23 0.98 %
Kisbaromlak 21 0.90 %
Zsitvabesenyő 20 0.85 %
Szentmihályúr 19 0.81 %
Komáromszemere 19 0.81 %
Ohaj 18 0.77 %
Csornok 18 0.77 %
Barsbaracska 17 0.73 %
Kamocsa 16 0.68 %
Pozba 14 0.60 %
Valkház 14 0.60 %
Szímő 14 0.60 %
Fajkürt 11 0.47 %
Komáromcsehi 11 0.47 %
Érsekújvár 1 553 51.12 %
Udvard 409 13.46 %
Szímő 272 8.95 %
Tardoskedd 267 8.79 %
Andód 168 5.53 %
Nyitranagykér 164 5.40 %
Kamocsa 131 4.31 %
Zsitvabesenyő 116 3.82 %
Pozba 77 2.53 %
Barsbaracska 38 1.25 %
Kolta 29 0.95 %
Nagysurány 24 0.79 %
Újlót 19 0.63 %
Jászfalu 9 0.30 %
Komáromszemere 9 0.30 %
Jattó 7 0.23 %
Kisbaromlak 6 0.20 %
Tótmegyer 5 0.16 %
Komját 5 0.16 %
Komáromcsehi 4 0.13 %
Bánkeszi 4 0.13 %
Szentmihályúr 4 0.13 %
Fajkürt 4 0.13 %
Ohaj 4 0.13 %
Szencse 4 0.13 %
Nyitramalomszeg 4 0.13 %
Mánya 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Hull 3 0.10 %
Barsfüss 2 0.07 %
Dögös 2 0.07 %
Zsitvafödémes 2 0.07 %
Özdöge 2 0.07 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 31.22 %
Nagysurány 210 5.42 %
Tardoskedd 127 3.28 %
Szímő 90 2.32 %
Bánkeszi 80 2.07 %
Tótmegyer 76 1.96 %
Udvard 73 1.88 %
Komját 71 1.83 %
Nyitranagykér 71 1.83 %
Zsitvabesenyő 63 1.63 %
Andód 49 1.27 %
Újlót 48 1.24 %
Szentmihályúr 45 1.16 %
Özdöge 40 1.03 %
Szencse 38 0.98 %
Mánya 38 0.98 %
Zsitvafödémes 36 0.93 %
Nyitramalomszeg 35 0.90 %
Kolta 33 0.85 %
Gyarak 32 0.83 %
Kamocsa 32 0.83 %
Jattó 30 0.77 %
Hull 28 0.72 %
Fajkürt 28 0.72 %
Barsfüss 26 0.67 %
Csornok 25 0.65 %
Ohaj 24 0.62 %
Pozba 24 0.62 %
Komáromszemere 23 0.59 %
Dögös 22 0.57 %
Rendve 20 0.52 %
Barsbaracska 18 0.46 %
Jászfalu 17 0.44 %
Komáromcsehi 15 0.39 %
Kisbaromlak 15 0.39 %
Valkház 11 0.28 %
Érsekújvár 579 18.11 %
Nagysurány 436 13.63 %
Ohaj 226 7.07 %
Bánkeszi 134 4.19 %
Hull 125 3.91 %
Mánya 114 3.56 %
Komját 114 3.56 %
Újlót 111 3.47 %
Zsitvafödémes 98 3.06 %
Szencse 81 2.53 %
Özdöge 81 2.53 %
Tótmegyer 79 2.47 %
Tardoskedd 60 1.88 %
Nyitramalomszeg 60 1.88 %
Szentmihályúr 59 1.84 %
Gyarak 54 1.69 %
Rendve 53 1.66 %
Udvard 52 1.63 %
Jászfalu 41 1.28 %
Nyitranagykér 41 1.28 %
Csornok 40 1.25 %
Jattó 39 1.22 %
Zsitvabesenyő 39 1.22 %
Barsfüss 39 1.22 %
Kolta 37 1.16 %
Komáromszemere 37 1.16 %
Dögös 36 1.13 %
Fajkürt 35 1.09 %
Szímő 26 0.81 %
Valkház 25 0.78 %
Pozba 21 0.66 %
Kisbaromlak 17 0.53 %
Komáromcsehi 13 0.41 %
Andód 12 0.38 %
Barsbaracska 11 0.34 %
Kamocsa 7 0.22 %
Érsekújvár 2 753 62.20 %
Nagysurány 212 4.79 %
Udvard 166 3.75 %
Andód 124 2.80 %
Bánkeszi 109 2.46 %
Tardoskedd 91 2.06 %
Szímő 86 1.94 %
Tótmegyer 86 1.94 %
Komját 84 1.90 %
Nyitranagykér 83 1.88 %
Kamocsa 75 1.69 %
Mánya 59 1.33 %
Jászfalu 44 0.99 %
Zsitvafödémes 41 0.93 %
Szencse 39 0.88 %
Újlót 37 0.84 %
Dögös 36 0.81 %
Kolta 36 0.81 %
Hull 35 0.79 %
Zsitvabesenyő 35 0.79 %
Nyitramalomszeg 34 0.77 %
Pozba 28 0.63 %
Jattó 28 0.63 %
Komáromszemere 26 0.59 %
Ohaj 25 0.56 %
Barsfüss 21 0.47 %
Szentmihályúr 20 0.45 %
Gyarak 19 0.43 %
Csornok 19 0.43 %
Kisbaromlak 17 0.38 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Özdöge 14 0.32 %
Rendve 12 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.23 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 37.04 %
Nyitranagykér 217 25.93 %
Nagysurány 81 9.68 %
Komját 72 8.60 %
Tótmegyer 38 4.54 %
Udvard 36 4.30 %
Nyitramalomszeg 28 3.35 %
Tardoskedd 24 2.87 %
Csornok 13 1.55 %
Bánkeszi 12 1.43 %
Mánya 11 1.31 %
Andód 10 1.19 %
Újlót 9 1.08 %
Zsitvabesenyő 9 1.08 %
Hull 9 1.08 %
Komáromszemere 8 0.96 %
Rendve 8 0.96 %
Özdöge 8 0.96 %
Zsitvafödémes 8 0.96 %
Ohaj 7 0.84 %
Szencse 7 0.84 %
Barsfüss 7 0.84 %
Jászfalu 6 0.72 %
Fajkürt 6 0.72 %
Pozba 6 0.72 %
Barsbaracska 6 0.72 %
Kamocsa 5 0.60 %
Szentmihályúr 5 0.60 %
Komáromcsehi 5 0.60 %
Dögös 4 0.48 %
Kisbaromlak 4 0.48 %
Szímő 4 0.48 %
Kolta 3 0.36 %
Gyarak 3 0.36 %
Jattó 3 0.36 %
Valkház 1 0.12 %
Érsekújvár 1 595 32.70 %
Nagysurány 437 8.96 %
Komját 257 5.27 %
Tótmegyer 236 4.84 %
Bánkeszi 208 4.26 %
Udvard 170 3.49 %
Özdöge 132 2.71 %
Mánya 122 2.50 %
Zsitvafödémes 113 2.32 %
Nyitramalomszeg 100 2.05 %
Csornok 86 1.76 %
Szencse 86 1.76 %
Tardoskedd 85 1.74 %
Újlót 85 1.74 %
Jattó 80 1.64 %
Dögös 78 1.60 %
Fajkürt 74 1.52 %
Ohaj 71 1.46 %
Szentmihályúr 69 1.41 %
Hull 66 1.35 %
Nyitranagykér 66 1.35 %
Andód 63 1.29 %
Gyarak 60 1.23 %
Barsfüss 60 1.23 %
Kolta 60 1.23 %
Komáromszemere 55 1.13 %
Jászfalu 52 1.07 %
Komáromcsehi 50 1.03 %
Szímő 38 0.78 %
Kisbaromlak 36 0.74 %
Rendve 32 0.66 %
Pozba 28 0.57 %
Valkház 28 0.57 %
Zsitvabesenyő 23 0.47 %
Kamocsa 17 0.35 %
Barsbaracska 16 0.33 %
Érsekújvár 820 23.55 %
Nagysurány 546 15.68 %
Mánya 261 7.50 %
Bánkeszi 214 6.15 %
Gyarak 191 5.49 %
Zsitvafödémes 143 4.11 %
Komját 133 3.82 %
Hull 114 3.27 %
Ohaj 110 3.16 %
Újlót 107 3.07 %
Barsfüss 101 2.90 %
Tótmegyer 100 2.87 %
Szencse 98 2.81 %
Rendve 77 2.21 %
Valkház 69 1.98 %
Özdöge 66 1.90 %
Szentmihályúr 62 1.78 %
Nyitramalomszeg 57 1.64 %
Csornok 50 1.44 %
Udvard 45 1.29 %
Kolta 44 1.26 %
Nyitranagykér 43 1.23 %
Jászfalu 40 1.15 %
Fajkürt 38 1.09 %
Tardoskedd 36 1.03 %
Dögös 29 0.83 %
Kisbaromlak 27 0.78 %
Komáromszemere 23 0.66 %
Jattó 19 0.55 %
Barsbaracska 18 0.52 %
Pozba 14 0.40 %
Komáromcsehi 12 0.34 %
Kamocsa 12 0.34 %
Szímő 10 0.29 %
Andód 9 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 65.93 %
Nagysurány 178 4.47 %
Udvard 137 3.44 %
Andód 107 2.69 %
Bánkeszi 89 2.24 %
Tótmegyer 82 2.06 %
Komját 81 2.04 %
Szímő 77 1.93 %
Tardoskedd 73 1.83 %
Kamocsa 65 1.63 %
Nyitranagykér 62 1.56 %
Mánya 48 1.21 %
Zsitvafödémes 40 1.01 %
Zsitvabesenyő 36 0.90 %
Jászfalu 34 0.85 %
Hull 31 0.78 %
Jattó 27 0.68 %
Újlót 27 0.68 %
Nyitramalomszeg 26 0.65 %
Dögös 25 0.63 %
Szencse 24 0.60 %
Kolta 22 0.55 %
Komáromszemere 22 0.55 %
Ohaj 18 0.45 %
Szentmihályúr 17 0.43 %
Rendve 17 0.43 %
Kisbaromlak 16 0.40 %
Gyarak 16 0.40 %
Özdöge 14 0.35 %
Pozba 13 0.33 %
Csornok 13 0.33 %
Barsbaracska 12 0.30 %
Barsfüss 11 0.28 %
Valkház 10 0.25 %
Fajkürt 7 0.18 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 19.73 %
Nagysurány 294 15.42 %
Ohaj 250 13.12 %
Mánya 102 5.35 %
Zsitvafödémes 95 4.98 %
Gyarak 92 4.83 %
Bánkeszi 80 4.20 %
Hull 79 4.14 %
Újlót 69 3.62 %
Barsfüss 61 3.20 %
Rendve 57 2.99 %
Szencse 55 2.89 %
Komját 53 2.78 %
Tótmegyer 45 2.36 %
Özdöge 43 2.26 %
Valkház 40 2.10 %
Nyitramalomszeg 34 1.78 %
Udvard 29 1.52 %
Csornok 25 1.31 %
Jászfalu 24 1.26 %
Fajkürt 22 1.15 %
Andód 20 1.05 %
Jattó 19 1.00 %
Nyitranagykér 17 0.89 %
Komáromszemere 16 0.84 %
Dögös 16 0.84 %
Kolta 15 0.79 %
Szentmihályúr 14 0.73 %
Tardoskedd 13 0.68 %
Zsitvabesenyő 13 0.68 %
Kisbaromlak 12 0.63 %
Komáromcsehi 7 0.37 %
Pozba 5 0.26 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Szímő 3 0.16 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 31.00 %
Érsekújvár 235 14.31 %
Nagysurány 201 12.24 %
Dögös 60 3.65 %
Bánkeszi 58 3.53 %
Tótmegyer 51 3.11 %
Nyitramalomszeg 42 2.56 %
Mánya 39 2.38 %
Csornok 37 2.25 %
Özdöge 28 1.71 %
Tardoskedd 25 1.52 %
Nyitranagykér 24 1.46 %
Barsfüss 23 1.40 %
Zsitvafödémes 23 1.40 %
Újlót 19 1.16 %
Hull 18 1.10 %
Udvard 16 0.97 %
Szencse 16 0.97 %
Ohaj 15 0.91 %
Jattó 15 0.91 %
Gyarak 14 0.85 %
Kolta 14 0.85 %
Szentmihályúr 14 0.85 %
Jászfalu 13 0.79 %
Kisbaromlak 10 0.61 %
Szímő 9 0.55 %
Valkház 9 0.55 %
Komáromszemere 8 0.49 %
Rendve 7 0.43 %
Fajkürt 6 0.37 %
Andód 5 0.30 %
Komáromcsehi 4 0.24 %
Zsitvabesenyő 3 0.18 %
Barsbaracska 3 0.18 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 16.71 %
Érsekújvár 131 15.63 %
Ohaj 71 8.47 %
Komját 44 5.25 %
Bánkeszi 29 3.46 %
Hull 28 3.34 %
Tótmegyer 27 3.22 %
Mánya 25 2.98 %
Szencse 19 2.27 %
Udvard 19 2.27 %
Barsfüss 18 2.15 %
Gyarak 17 2.03 %
Újlót 17 2.03 %
Zsitvafödémes 16 1.91 %
Rendve 16 1.91 %
Özdöge 15 1.79 %
Nyitramalomszeg 9 1.07 %
Csornok 9 1.07 %
Barsbaracska 9 1.07 %
Kolta 8 0.95 %
Valkház 8 0.95 %
Jászfalu 6 0.72 %
Nyitranagykér 6 0.72 %
Zsitvabesenyő 5 0.60 %
Fajkürt 5 0.60 %
Dögös 5 0.60 %
Jattó 5 0.60 %
Szentmihályúr 5 0.60 %
Komáromszemere 4 0.48 %
Szímő 4 0.48 %
Pozba 4 0.48 %
Tardoskedd 3 0.36 %
Kisbaromlak 3 0.36 %
Komáromcsehi 2 0.24 %
Kamocsa 2 0.24 %
Andód 1 0.12 %
Érsekújvár 1 247 34.24 %
Bánkeszi 674 18.51 %
Nagysurány 595 16.34 %
Tótmegyer 137 3.76 %
Komját 132 3.62 %
Mánya 106 2.91 %
Gyarak 98 2.69 %
Újlót 90 2.47 %
Zsitvafödémes 73 2.00 %
Hull 70 1.92 %
Udvard 64 1.76 %
Nyitramalomszeg 59 1.62 %
Ohaj 53 1.46 %
Szencse 52 1.43 %
Nyitranagykér 48 1.32 %
Rendve 42 1.15 %
Tardoskedd 42 1.15 %
Jászfalu 40 1.10 %
Barsfüss 38 1.04 %
Komáromszemere 34 0.93 %
Özdöge 33 0.91 %
Kisbaromlak 33 0.91 %
Andód 31 0.85 %
Szentmihályúr 28 0.77 %
Dögös 26 0.71 %
Kolta 24 0.66 %
Valkház 23 0.63 %
Jattó 22 0.60 %
Csornok 22 0.60 %
Fajkürt 21 0.58 %
Szímő 16 0.44 %
Barsbaracska 13 0.36 %
Komáromcsehi 11 0.30 %
Kamocsa 11 0.30 %
Zsitvabesenyő 6 0.16 %
Pozba 4 0.11 %
Érsekújvár 689 35.48 %
Nagysurány 192 9.89 %
Kolta 95 4.89 %
Bánkeszi 76 3.91 %
Tótmegyer 64 3.30 %
Udvard 52 2.68 %
Komját 52 2.68 %
Újlót 50 2.57 %
Komáromszemere 49 2.52 %
Szencse 45 2.32 %
Szentmihályúr 40 2.06 %
Tardoskedd 39 2.01 %
Mánya 38 1.96 %
Ohaj 33 1.70 %
Nyitranagykér 33 1.70 %
Csornok 32 1.65 %
Zsitvafödémes 31 1.60 %
Nyitramalomszeg 30 1.54 %
Rendve 28 1.44 %
Szímő 28 1.44 %
Komáromcsehi 28 1.44 %
Gyarak 27 1.39 %
Jászfalu 25 1.29 %
Andód 24 1.24 %
Dögös 24 1.24 %
Jattó 23 1.18 %
Fajkürt 22 1.13 %
Özdöge 21 1.08 %
Hull 20 1.03 %
Barsfüss 19 0.98 %
Zsitvabesenyő 16 0.82 %
Pozba 13 0.67 %
Valkház 12 0.62 %
Kisbaromlak 11 0.57 %
Kamocsa 10 0.51 %
Barsbaracska 9 0.46 %
Érsekújvár 1 145 38.68 %
Szímő 415 14.02 %
Udvard 297 10.03 %
Tardoskedd 252 8.51 %
Nyitranagykér 201 6.79 %
Andód 190 6.42 %
Kamocsa 178 6.01 %
Zsitvabesenyő 89 3.01 %
Pozba 68 2.30 %
Barsbaracska 35 1.18 %
Tótmegyer 16 0.54 %
Újlót 15 0.51 %
Komáromszemere 10 0.34 %
Komját 9 0.30 %
Jászfalu 7 0.24 %
Kolta 6 0.20 %
Bánkeszi 5 0.17 %
Nagysurány 5 0.17 %
Ohaj 4 0.14 %
Dögös 4 0.14 %
Kisbaromlak 4 0.14 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 18.90 %
Komját 563 15.98 %
Nagysurány 510 14.48 %
Nyitranagykér 296 8.40 %
Bánkeszi 189 5.36 %
Özdöge 139 3.95 %
Tótmegyer 131 3.72 %
Újlót 111 3.15 %
Mánya 108 3.07 %
Nyitramalomszeg 92 2.61 %
Zsitvafödémes 91 2.58 %
Szencse 77 2.19 %
Ohaj 74 2.10 %
Hull 70 1.99 %
Dögös 70 1.99 %
Csornok 69 1.96 %
Barsfüss 67 1.90 %
Udvard 61 1.73 %
Fajkürt 60 1.70 %
Tardoskedd 59 1.67 %
Szímő 58 1.65 %
Szentmihályúr 57 1.62 %
Jattó 56 1.59 %
Gyarak 47 1.33 %
Valkház 37 1.05 %
Rendve 33 0.94 %
Kolta 31 0.88 %
Komáromszemere 29 0.82 %
Komáromcsehi 25 0.71 %
Pozba 25 0.71 %
Jászfalu 23 0.65 %
Andód 23 0.65 %
Kisbaromlak 22 0.62 %
Barsbaracska 21 0.60 %
Kamocsa 14 0.40 %
Zsitvabesenyő 10 0.28 %
Érsekújvár 753 34.06 %
Nagysurány 244 11.04 %
Komját 139 6.29 %
Tótmegyer 91 4.12 %
Zsitvafödémes 71 3.21 %
Komáromszemere 67 3.03 %
Bánkeszi 65 2.94 %
Tardoskedd 64 2.89 %
Nyitramalomszeg 62 2.80 %
Nyitranagykér 60 2.71 %
Mánya 58 2.62 %
Csornok 57 2.58 %
Udvard 55 2.49 %
Újlót 46 2.08 %
Özdöge 39 1.76 %
Hull 37 1.67 %
Jászfalu 36 1.63 %
Kolta 35 1.58 %
Rendve 34 1.54 %
Ohaj 32 1.45 %
Szencse 30 1.36 %
Szímő 29 1.31 %
Andód 28 1.27 %
Dögös 27 1.22 %
Jattó 25 1.13 %
Gyarak 25 1.13 %
Barsfüss 23 1.04 %
Pozba 21 0.95 %
Szentmihályúr 16 0.72 %
Barsbaracska 13 0.59 %
Kamocsa 11 0.50 %
Komáromcsehi 10 0.45 %
Fajkürt 10 0.45 %
Zsitvabesenyő 8 0.36 %
Kisbaromlak 7 0.32 %
Valkház 6 0.27 %
Érsekújvár 1 848 37.15 %
Nagysurány 409 8.22 %
Bánkeszi 242 4.87 %
Komját 138 2.77 %
Mánya 132 2.65 %
Tótmegyer 131 2.63 %
Újlót 117 2.35 %
Fajkürt 109 2.19 %
Ohaj 107 2.15 %
Gyarak 106 2.13 %
Hull 100 2.01 %
Udvard 88 1.77 %
Zsitvafödémes 87 1.75 %
Rendve 76 1.53 %
Szencse 72 1.45 %
Barsbaracska 67 1.35 %
Nyitramalomszeg 63 1.27 %
Jászfalu 59 1.19 %
Barsfüss 58 1.17 %
Tardoskedd 57 1.15 %
Pozba 56 1.13 %
Komáromszemere 56 1.13 %
Csornok 55 1.11 %
Kolta 53 1.07 %
Kisbaromlak 52 1.05 %
Andód 47 0.94 %
Jattó 40 0.80 %
Nyitranagykér 38 0.76 %
Özdöge 34 0.68 %
Komáromcsehi 30 0.60 %
Dögös 29 0.58 %
Szentmihályúr 26 0.52 %
Szímő 25 0.50 %
Valkház 21 0.42 %
Kamocsa 21 0.42 %
Zsitvabesenyő 12 0.24 %
Érsekújvár 255 38.93 %
Nagysurány 51 7.79 %
Tótmegyer 16 2.44 %
Tardoskedd 12 1.83 %
Szímő 11 1.68 %
Komját 11 1.68 %
Szentmihályúr 10 1.53 %
Udvard 10 1.53 %
Zsitvafödémes 9 1.37 %
Szencse 9 1.37 %
Nyitranagykér 8 1.22 %
Mánya 8 1.22 %
Bánkeszi 7 1.07 %
Kamocsa 7 1.07 %
Kolta 6 0.92 %
Rendve 6 0.92 %
Nyitramalomszeg 5 0.76 %
Zsitvabesenyő 5 0.76 %
Jászfalu 4 0.61 %
Barsbaracska 4 0.61 %
Hull 4 0.61 %
Ohaj 4 0.61 %
Valkház 4 0.61 %
Pozba 4 0.61 %
Komáromszemere 4 0.61 %
Andód 3 0.46 %
Komáromcsehi 3 0.46 %
Özdöge 3 0.46 %
Jattó 2 0.31 %
Barsfüss 2 0.31 %
Csornok 2 0.31 %
Fajkürt 2 0.31 %
Újlót 1 0.15 %
Dögös 1 0.15 %
Gyarak 1 0.15 %
Kisbaromlak 1 0.15 %
Nagysurány 1 534 45.41 %
Érsekújvár 1 075 31.82 %
Bánkeszi 260 7.70 %
Tótmegyer 151 4.47 %
Nyitramalomszeg 147 4.35 %
Komját 130 3.85 %
Zsitvafödémes 129 3.82 %
Mánya 117 3.46 %
Szencse 82 2.43 %
Újlót 74 2.19 %
Ohaj 65 1.92 %
Hull 63 1.87 %
Udvard 60 1.78 %
Barsfüss 60 1.78 %
Özdöge 58 1.72 %
Rendve 55 1.63 %
Csornok 54 1.60 %
Dögös 45 1.33 %
Jászfalu 38 1.12 %
Gyarak 37 1.10 %
Tardoskedd 35 1.04 %
Nyitranagykér 31 0.92 %
Valkház 31 0.92 %
Jattó 28 0.83 %
Kolta 26 0.77 %
Komáromszemere 25 0.74 %
Andód 25 0.74 %
Szentmihályúr 22 0.65 %
Kisbaromlak 15 0.44 %
Szímő 14 0.41 %
Fajkürt 13 0.38 %
Komáromcsehi 10 0.30 %
Pozba 9 0.27 %
Barsbaracska 9 0.27 %
Kamocsa 7 0.21 %
Zsitvabesenyő 5 0.15 %
Érsekújvár 1 458 23.30 %
Nagysurány 1 204 19.24 %
Bánkeszi 391 6.25 %
Komját 292 4.67 %
Tótmegyer 201 3.21 %
Nyitramalomszeg 188 3.00 %
Újlót 158 2.53 %
Zsitvafödémes 149 2.38 %
Ohaj 147 2.35 %
Mánya 135 2.16 %
Udvard 122 1.95 %
Özdöge 122 1.95 %
Gyarak 114 1.82 %
Szencse 110 1.76 %
Nyitranagykér 108 1.73 %
Hull 100 1.60 %
Tardoskedd 93 1.49 %
Barsfüss 90 1.44 %
Komáromszemere 73 1.17 %
Szentmihályúr 69 1.10 %
Dögös 68 1.09 %
Jattó 67 1.07 %
Kolta 64 1.02 %
Fajkürt 64 1.02 %
Csornok 62 0.99 %
Rendve 61 0.97 %
Jászfalu 55 0.88 %
Szímő 49 0.78 %
Kisbaromlak 39 0.62 %
Andód 38 0.61 %
Pozba 36 0.58 %
Valkház 36 0.58 %
Komáromcsehi 28 0.45 %
Zsitvabesenyő 23 0.37 %
Barsbaracska 23 0.37 %
Kamocsa 18 0.29 %
Érsekújvár 235 18.08 %
Nagysurány 223 17.15 %
Rendve 97 7.46 %
Bánkeszi 59 4.54 %
Komját 43 3.31 %
Tótmegyer 42 3.23 %
Hull 39 3.00 %
Újlót 34 2.62 %
Mánya 32 2.46 %
Zsitvafödémes 31 2.38 %
Szencse 31 2.38 %
Nyitramalomszeg 29 2.23 %
Barsfüss 25 1.92 %
Ohaj 23 1.77 %
Udvard 21 1.62 %
Özdöge 20 1.54 %
Nyitranagykér 20 1.54 %
Dögös 17 1.31 %
Tardoskedd 16 1.23 %
Jattó 15 1.15 %
Gyarak 13 1.00 %
Jászfalu 13 1.00 %
Kolta 13 1.00 %
Komáromcsehi 12 0.92 %
Komáromszemere 12 0.92 %
Csornok 10 0.77 %
Fajkürt 9 0.69 %
Valkház 8 0.62 %
Andód 8 0.62 %
Barsbaracska 6 0.46 %
Szentmihályúr 6 0.46 %
Zsitvabesenyő 6 0.46 %
Kisbaromlak 5 0.38 %
Pozba 2 0.15 %
Szímő 2 0.15 %
Kamocsa 2 0.15 %
Érsekújvár 750 29.06 %
Nagysurány 295 11.43 %
Tótmegyer 208 8.06 %
Komját 159 6.16 %
Bánkeszi 101 3.91 %
Zsitvafödémes 70 2.71 %
Csornok 60 2.32 %
Mánya 58 2.25 %
Nyitramalomszeg 54 2.09 %
Komáromszemere 48 1.86 %
Özdöge 47 1.82 %
Újlót 45 1.74 %
Ohaj 38 1.47 %
Szencse 38 1.47 %
Tardoskedd 38 1.47 %
Hull 36 1.39 %
Nyitranagykér 33 1.28 %
Udvard 33 1.28 %
Rendve 31 1.20 %
Kolta 30 1.16 %
Barsfüss 29 1.12 %
Jászfalu 28 1.08 %
Dögös 28 1.08 %
Andód 25 0.97 %
Gyarak 23 0.89 %
Jattó 23 0.89 %
Szímő 16 0.62 %
Szentmihályúr 14 0.54 %
Fajkürt 14 0.54 %
Kisbaromlak 10 0.39 %
Komáromcsehi 9 0.35 %
Valkház 7 0.27 %
Kamocsa 7 0.27 %
Pozba 5 0.19 %
Barsbaracska 5 0.19 %
Zsitvabesenyő 2 0.08 %
Érsekújvár 598 30.17 %
Nagysurány 241 12.16 %
Tótmegyer 166 8.38 %
Komját 121 6.10 %
Bánkeszi 74 3.73 %
Mánya 54 2.72 %
Zsitvafödémes 48 2.42 %
Újlót 43 2.17 %
Komáromszemere 43 2.17 %
Csornok 43 2.17 %
Nyitramalomszeg 41 2.07 %
Özdöge 35 1.77 %
Szencse 34 1.72 %
Tardoskedd 29 1.46 %
Kolta 29 1.46 %
Nyitranagykér 27 1.36 %
Ohaj 27 1.36 %
Hull 27 1.36 %
Udvard 25 1.26 %
Barsfüss 24 1.21 %
Rendve 24 1.21 %
Gyarak 22 1.11 %
Dögös 22 1.11 %
Andód 19 0.96 %
Jászfalu 18 0.91 %
Jattó 16 0.81 %
Barsbaracska 11 0.55 %
Fajkürt 11 0.55 %
Szímő 11 0.55 %
Komáromcsehi 9 0.45 %
Szentmihályúr 8 0.40 %
Kisbaromlak 7 0.35 %
Kamocsa 5 0.25 %
Valkház 4 0.20 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 2 0.10 %
Érsekújvár 911 39.66 %
Szímő 258 11.23 %
Udvard 222 9.66 %
Tardoskedd 195 8.49 %
Andód 174 7.58 %
Nyitranagykér 132 5.75 %
Kamocsa 106 4.61 %
Zsitvabesenyő 76 3.31 %
Pozba 56 2.44 %
Barsbaracska 32 1.39 %
Nagysurány 21 0.91 %
Kolta 13 0.57 %
Újlót 12 0.52 %
Tótmegyer 9 0.39 %
Komáromszemere 7 0.30 %
Komját 7 0.30 %
Ohaj 4 0.17 %
Kisbaromlak 4 0.17 %
Jattó 4 0.17 %
Jászfalu 4 0.17 %
Bánkeszi 4 0.17 %
Szencse 3 0.13 %
Dögös 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 58.02 %
Nagysurány 374 5.08 %
Udvard 346 4.70 %
Bánkeszi 230 3.12 %
Tardoskedd 210 2.85 %
Tótmegyer 184 2.50 %
Andód 163 2.21 %
Szímő 147 2.00 %
Nyitranagykér 115 1.56 %
Komját 113 1.53 %
Zsitvabesenyő 105 1.43 %
Kamocsa 76 1.03 %
Újlót 72 0.98 %
Jászfalu 70 0.95 %
Ohaj 69 0.94 %
Nyitramalomszeg 65 0.88 %
Jattó 62 0.84 %
Zsitvafödémes 60 0.81 %
Mánya 58 0.79 %
Kisbaromlak 57 0.77 %
Barsfüss 52 0.71 %
Komáromszemere 51 0.69 %
Fajkürt 48 0.65 %
Szencse 48 0.65 %
Pozba 45 0.61 %
Kolta 40 0.54 %
Dögös 34 0.46 %
Gyarak 32 0.43 %
Hull 31 0.42 %
Özdöge 28 0.38 %
Barsbaracska 22 0.30 %
Rendve 21 0.29 %
Csornok 18 0.24 %
Szentmihályúr 14 0.19 %
Valkház 14 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.15 %
Érsekújvár 1 479 53.39 %
Bánkeszi 97 3.50 %
Nagysurány 89 3.21 %
Tótmegyer 75 2.71 %
Udvard 73 2.64 %
Andód 43 1.55 %
Újlót 40 1.44 %
Komját 31 1.12 %
Kisbaromlak 25 0.90 %
Ohaj 23 0.83 %
Komáromszemere 21 0.76 %
Tardoskedd 20 0.72 %
Jászfalu 19 0.69 %
Mánya 19 0.69 %
Hull 18 0.65 %
Zsitvafödémes 17 0.61 %
Szímő 15 0.54 %
Nyitramalomszeg 15 0.54 %
Barsfüss 14 0.51 %
Zsitvabesenyő 13 0.47 %
Kolta 12 0.43 %
Özdöge 12 0.43 %
Szencse 12 0.43 %
Dögös 10 0.36 %
Kamocsa 8 0.29 %
Rendve 8 0.29 %
Gyarak 8 0.29 %
Csornok 8 0.29 %
Nyitranagykér 8 0.29 %
Szentmihályúr 7 0.25 %
Pozba 6 0.22 %
Jattó 6 0.22 %
Komáromcsehi 5 0.18 %
Barsbaracska 3 0.11 %
Valkház 3 0.11 %
Fajkürt 3 0.11 %
Érsekújvár 624 31.92 %
Nagysurány 221 11.30 %
Komját 115 5.88 %
Tótmegyer 93 4.76 %
Bánkeszi 54 2.76 %
Zsitvafödémes 50 2.56 %
Mánya 50 2.56 %
Újlót 43 2.20 %
Csornok 42 2.15 %
Komáromszemere 42 2.15 %
Nyitramalomszeg 35 1.79 %
Hull 34 1.74 %
Ohaj 31 1.59 %
Szencse 30 1.53 %
Tardoskedd 30 1.53 %
Özdöge 30 1.53 %
Rendve 30 1.53 %
Jászfalu 30 1.53 %
Barsfüss 27 1.38 %
Udvard 24 1.23 %
Kolta 20 1.02 %
Nyitranagykér 20 1.02 %
Jattó 20 1.02 %
Dögös 19 0.97 %
Gyarak 18 0.92 %
Andód 15 0.77 %
Szímő 13 0.66 %
Komáromcsehi 12 0.61 %
Szentmihályúr 11 0.56 %
Barsbaracska 9 0.46 %
Fajkürt 8 0.41 %
Kisbaromlak 8 0.41 %
Zsitvabesenyő 7 0.36 %
Valkház 7 0.36 %
Pozba 4 0.20 %
Kamocsa 3 0.15 %
Érsekújvár 1 095 53.39 %
Nagysurány 148 7.22 %
Bánkeszi 71 3.46 %
Tótmegyer 70 3.41 %
Komját 54 2.63 %
Udvard 51 2.49 %
Tardoskedd 37 1.80 %
Mánya 32 1.56 %
Nyitranagykér 30 1.46 %
Andód 29 1.41 %
Újlót 26 1.27 %
Zsitvafödémes 25 1.22 %
Kisbaromlak 24 1.17 %
Szencse 23 1.12 %
Kolta 21 1.02 %
Dögös 18 0.88 %
Gyarak 18 0.88 %
Nyitramalomszeg 18 0.88 %
Jattó 17 0.83 %
Ohaj 17 0.83 %
Csornok 17 0.83 %
Szímő 14 0.68 %
Özdöge 14 0.68 %
Komáromszemere 13 0.63 %
Hull 13 0.63 %
Barsfüss 9 0.44 %
Kamocsa 9 0.44 %
Jászfalu 9 0.44 %
Rendve 8 0.39 %
Komáromcsehi 8 0.39 %
Zsitvabesenyő 6 0.29 %
Szentmihályúr 6 0.29 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Pozba 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Érsekújvár 499 25.91 %
Nagysurány 267 13.86 %
Mánya 120 6.23 %
Komját 119 6.18 %
Zsitvafödémes 85 4.41 %
Tótmegyer 82 4.26 %
Bánkeszi 57 2.96 %
Csornok 46 2.39 %
Komáromszemere 44 2.28 %
Özdöge 41 2.13 %
Nyitramalomszeg 40 2.08 %
Gyarak 40 2.08 %
Újlót 39 2.02 %
Hull 38 1.97 %
Ohaj 37 1.92 %
Rendve 35 1.82 %
Szencse 35 1.82 %
Barsfüss 32 1.66 %
Udvard 30 1.56 %
Kolta 25 1.30 %
Tardoskedd 24 1.25 %
Jászfalu 22 1.14 %
Nyitranagykér 21 1.09 %
Dögös 21 1.09 %
Szentmihályúr 19 0.99 %
Jattó 15 0.78 %
Fajkürt 14 0.73 %
Kisbaromlak 11 0.57 %
Valkház 11 0.57 %
Andód 9 0.47 %
Szímő 8 0.42 %
Komáromcsehi 8 0.42 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Kamocsa 3 0.16 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 29.96 %
Bánkeszi 392 19.00 %
Nagysurány 324 15.71 %
Komját 86 4.17 %
Tótmegyer 81 3.93 %
Tardoskedd 48 2.33 %
Mánya 46 2.23 %
Zsitvafödémes 42 2.04 %
Ohaj 40 1.94 %
Újlót 34 1.65 %
Nyitramalomszeg 32 1.55 %
Jattó 32 1.55 %
Gyarak 29 1.41 %
Jászfalu 28 1.36 %
Szencse 28 1.36 %
Rendve 26 1.26 %
Udvard 26 1.26 %
Barsfüss 24 1.16 %
Nyitranagykér 21 1.02 %
Hull 21 1.02 %
Csornok 21 1.02 %
Dögös 20 0.97 %
Özdöge 19 0.92 %
Andód 17 0.82 %
Valkház 16 0.78 %
Komáromszemere 16 0.78 %
Kolta 16 0.78 %
Kisbaromlak 15 0.73 %
Szentmihályúr 10 0.48 %
Zsitvabesenyő 8 0.39 %
Barsbaracska 7 0.34 %
Fajkürt 7 0.34 %
Szímő 6 0.29 %
Pozba 4 0.19 %
Komáromcsehi 3 0.15 %
Kamocsa 2 0.10 %
Érsekújvár 802 33.44 %
Szímő 240 10.01 %
Udvard 225 9.38 %
Tardoskedd 188 7.84 %
Kamocsa 167 6.96 %
Nyitranagykér 124 5.17 %
Andód 100 4.17 %
Zsitvabesenyő 66 2.75 %
Pozba 58 2.42 %
Barsbaracska 39 1.63 %
Nagysurány 17 0.71 %
Kolta 11 0.46 %
Újlót 10 0.42 %
Szentmihályúr 8 0.33 %
Komját 8 0.33 %
Komáromszemere 6 0.25 %
Bánkeszi 6 0.25 %
Kisbaromlak 5 0.21 %
Nyitramalomszeg 5 0.21 %
Jászfalu 5 0.21 %
Jattó 4 0.17 %
Tótmegyer 4 0.17 %
Dögös 4 0.17 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Szencse 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Hull 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Csornok 2 0.08 %
Özdöge 2 0.08 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 29.99 %
Nagysurány 483 12.21 %
Komját 216 5.46 %
Bánkeszi 152 3.84 %
Tótmegyer 148 3.74 %
Udvard 142 3.59 %
Tardoskedd 118 2.98 %
Mánya 112 2.83 %
Özdöge 105 2.65 %
Újlót 101 2.55 %
Szencse 91 2.30 %
Ohaj 84 2.12 %
Nyitranagykér 82 2.07 %
Zsitvafödémes 82 2.07 %
Nyitramalomszeg 76 1.92 %
Gyarak 71 1.80 %
Szímő 70 1.77 %
Komáromszemere 70 1.77 %
Hull 70 1.77 %
Dögös 65 1.64 %
Jattó 65 1.64 %
Szentmihályúr 64 1.62 %
Fajkürt 63 1.59 %
Kolta 61 1.54 %
Jászfalu 59 1.49 %
Barsfüss 51 1.29 %
Rendve 49 1.24 %
Csornok 44 1.11 %
Komáromcsehi 44 1.11 %
Kisbaromlak 40 1.01 %
Pozba 35 0.88 %
Valkház 34 0.86 %
Kamocsa 33 0.83 %
Andód 31 0.78 %
Zsitvabesenyő 28 0.71 %
Barsbaracska 20 0.51 %
Érsekújvár 1 374 47.20 %
Nagysurány 198 6.80 %
Bánkeszi 92 3.16 %
Tótmegyer 84 2.89 %
Komját 53 1.82 %
Udvard 46 1.58 %
Szencse 46 1.58 %
Mánya 41 1.41 %
Újlót 38 1.31 %
Tardoskedd 38 1.31 %
Barsfüss 38 1.31 %
Hull 37 1.27 %
Ohaj 36 1.24 %
Zsitvafödémes 35 1.20 %
Nyitranagykér 34 1.17 %
Jattó 33 1.13 %
Andód 30 1.03 %
Jászfalu 27 0.93 %
Nyitramalomszeg 26 0.89 %
Kolta 24 0.82 %
Gyarak 24 0.82 %
Dögös 23 0.79 %
Rendve 20 0.69 %
Fajkürt 17 0.58 %
Csornok 17 0.58 %
Komáromszemere 17 0.58 %
Özdöge 17 0.58 %
Szímő 15 0.52 %
Kisbaromlak 13 0.45 %
Valkház 13 0.45 %
Pozba 10 0.34 %
Szentmihályúr 9 0.31 %
Komáromcsehi 9 0.31 %
Zsitvabesenyő 9 0.31 %
Barsbaracska 6 0.21 %
Kamocsa 6 0.21 %
Érsekújvár 1 846 61.80 %
Komját 223 7.47 %
Nagysurány 155 5.19 %
Bánkeszi 85 2.85 %
Tótmegyer 73 2.44 %
Udvard 59 1.98 %
Nyitranagykér 51 1.71 %
Tardoskedd 43 1.44 %
Andód 43 1.44 %
Zsitvafödémes 33 1.10 %
Újlót 29 0.97 %
Jászfalu 26 0.87 %
Mánya 24 0.80 %
Komáromszemere 24 0.80 %
Dögös 22 0.74 %
Nyitramalomszeg 22 0.74 %
Csornok 21 0.70 %
Özdöge 16 0.54 %
Barsfüss 16 0.54 %
Szímő 15 0.50 %
Hull 15 0.50 %
Jattó 14 0.47 %
Szencse 13 0.44 %
Ohaj 12 0.40 %
Kamocsa 12 0.40 %
Zsitvabesenyő 12 0.40 %
Rendve 12 0.40 %
Gyarak 11 0.37 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Kolta 9 0.30 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.23 %
Fajkürt 6 0.20 %
Valkház 6 0.20 %
Pozba 4 0.13 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 20.66 %
Udvard 24 4.17 %
Nagysurány 15 2.60 %
Tótmegyer 12 2.08 %
Bánkeszi 8 1.39 %
Újlót 7 1.22 %
Mánya 7 1.22 %
Kolta 6 1.04 %
Nyitranagykér 5 0.87 %
Komját 5 0.87 %
Zsitvafödémes 5 0.87 %
Tardoskedd 4 0.69 %
Nyitramalomszeg 3 0.52 %
Fajkürt 3 0.52 %
Özdöge 3 0.52 %
Barsbaracska 3 0.52 %
Szencse 3 0.52 %
Komáromszemere 3 0.52 %
Rendve 3 0.52 %
Dögös 3 0.52 %
Andód 2 0.35 %
Szentmihályúr 2 0.35 %
Jattó 2 0.35 %
Barsfüss 2 0.35 %
Zsitvabesenyő 2 0.35 %
Ohaj 2 0.35 %
Kamocsa 2 0.35 %
Komáromcsehi 2 0.35 %
Pozba 1 0.17 %
Gyarak 1 0.17 %
Jászfalu 1 0.17 %
Hull 1 0.17 %
Csornok 1 0.17 %
Valkház 1 0.17 %
Szímő 1 0.17 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
2345 63.76%
VPN
582 15.82%
KSČ
300 8.16%
SZ
85 2.31%
SNS
82 2.23%
SPV
60 1.63%
KDH
58 1.58%
DS
48 1.31%
SD
46 1.25%
DÚRS
30 0.82%
SSL
24 0.65%
Egyéb
18 0.49%
Érvényes szavazatok 3678
Együttélés-MKDM
1759 55.02%
Magyar Polgári Párt
539 16.86%
HZDS
216 6.76%
SDĽ
192 6.01%
SDSS
113 3.53%
ODÚ
49 1.53%
KDH
47 1.47%
SNS
43 1.35%
SPI
43 1.35%
SZS
41 1.28%
DS-ODS
37 1.16%
SZ
34 1.06%
KSS
29 0.91%
ROI
18 0.56%
ZPR-RČS
15 0.47%
Egyéb
22 0.69%
Érvényes szavazatok 3197
MK
2347 74.98%
SP-VOĽBA
180 5.75%
HZDS-RSS
149 4.76%
ZRS
106 3.39%
KSS
78 2.49%
63 2.01%
SNS
39 1.25%
DS
37 1.18%
HZPCS
34 1.09%
SPK
29 0.93%
KDH
28 0.89%
NS
13 0.42%
Egyéb
27 0.86%
Érvényes szavazatok 3130
MKP
2311 66.41%
SDK
504 14.48%
SDĽ
188 5.40%
HZDS
170 4.89%
SOP
162 4.66%
MLHZP
52 1.49%
KSS
38 1.09%
SNS
24 0.69%
NSK
15 0.43%
Egyéb
16 0.46%
Érvényes szavazatok 3480
MKP
2336 79.62%
SDKU
114 3.89%
HZDS
111 3.78%
SMER
104 3.54%
ANO
89 3.03%
KSS
38 1.30%
ROISR
24 0.82%
HZD
19 0.65%
SDĽ
18 0.61%
SDA
16 0.55%
KDH
14 0.48%
NOSNP
14 0.48%
SZS
12 0.41%
Egyéb
25 0.85%
Érvényes szavazatok 2934
MKP
2159 84.57%
SMER
162 6.35%
SDKU DS
98 3.84%
ĽS HZDS
46 1.80%
SF
19 0.74%
KSS
17 0.67%
SNS
15 0.59%
ANO
14 0.55%
Egyéb
23 0.90%
Érvényes szavazatok 2553
Most-Híd
1336 52.66%
MKP
573 22.59%
SMER
198 7.80%
SDKU DS
180 7.09%
SaS
154 6.07%
SNS
19 0.75%
ĽS HZDS
17 0.67%
SDĽ
16 0.63%
KDH
15 0.59%
Egyéb
29 1.14%
Érvényes szavazatok 2537
Most-Híd
1162 52.04%
MKP
481 21.54%
SMER SD
277 12.40%
OĽaNO
80 3.58%
SaS
48 2.15%
SDKU DS
42 1.88%
KDH
30 1.34%
99 Percent
29 1.30%
SSS NM
23 1.03%
Zmena zdola DU
16 0.72%
SNS
14 0.63%
Egyéb
31 1.39%
Érvényes szavazatok 2233
Most-Híd
1068 46.54%
MKP
510 22.22%
SMER SD
232 10.11%
OĽANO-NOVA
108 4.71%
SaS
93 4.05%
SME RODINA
89 3.88%
LSNS
66 2.88%
#SIEŤ
45 1.96%
SNS
26 1.13%
KDH
11 0.48%
SZS
10 0.44%
Egyéb
37 1.61%
Érvényes szavazatok 2295
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések