SK
RS
.....

Serke

Község

címer zászló
945 99% magyar 1910
822 86% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Serke
Hivatalos szlovák megnevezés:
Širkovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Vajdavár-dombvidék , Gömöri-erdőhát
Más földrajzi nevek:
Apáli-völgy, Dóna-bérc, Dónapuszta, Kaplahegy, Magos-hegy, Petricspuszta, Tusom-bérc, Tusom-völgy, Varga-ortvány, (Vöröspuszta)
Koordináták:
48.28804779, 20.08958435
Terület:
17,71 km2
Rang:
község
Népesség:
974
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98002
Település kód:
515639
Szervezeti azonosító:
319112
Adóazonosító:
2021230464

A község a Rima-medence délnyugati részén, a Rima-folyó jobb partján fekszik, Feledtől 2,5 km-re délkeletre, Rimaszombattól 14 km-re délre, Rimaszécstől 13 km-re nyugatra. Mellékút köti össze Rimasimonyival (2,5 km) és Feleddel, területén keresztülhalad a Fülek-Bánréve vasútvonal. Határának nyugati részét a Gömöri-erdőhát erdős dombvidéke borítja, keleti részét a Gömöri-medence nagyrészt mezőgazdaságilag művelt, 180-200 méteres, enyhén hullámos medencéje foglalja el. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Nyugatról Feled, délnyugatról Gesztete, délkeletről Darnya, keletről Rimasimonyi, északkeletről (rövid szakaszon) Dobóca és Gernyőpuszta községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (17,71 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 955, 1921-ben 1017, 1938-ban pedig 1050, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népessége egyötödével csökkent, 1991-2011 között ez a folyamat megfordult és (az eredeti lakosság kicserélődésével és a romák többségbe kerülésével összefüggésben) 14,7 %-os népességgyarapodás figyelhető meg (lakosságszáma 818 főről 938-ra nőtt). Ez alatt a 20 éves periódus alatt a magyar nemzetiségűek aránya 89,2 %-ról 52,9 %-ra csökkent (ugyanakkor a lakosság 90 %-a magyar anyanyelvű), a szlovákoké 6,8 %-ról 9,5 %-ra nőtt. A lakosság több mint fele (56,2 %) a roma etnikumhoz tartozik, roma nemzetiségűnek 2001-ben a lakosság 4,8 %-a, 2011-ban pedig már 34,1 %-a vallotta magát. A lakosság többsége (44,5 %) hagyományosan református vallású (1921-ben még 61,1 %), a római katolikusok aránya 37,2 %.

Történelem

A települést 1264-ben „Sirque” alakban említik először. 1274-ben „Cherke”, 1427-ben „Serke” néven szerepel a korabeli forrásokban. 1427-ben 64 portája adózott. Lakossága eredetileg várnépség volt, majd a falu a Rátold-nembeli Vay-család, később a Vass-család birtoka lesz, a 17. század második felétől a Rákóczi-család birtoka volt. A várat 1274 után valószínűleg a Rátót nembeli Dezső, a Kaplai család őse építtette, eredeti neve Kapla. 1443-ban Giskra huszitái fogták el, majd Mátyás szabadította fel 1463-ban. Valószínűleg a török harcok során pusztult el a 16. században. A falu 1554-ben a töröknek hódolt, középkori 64 (magyar) jobbágycsaládja a felére csökken. 1566-ban és 1567-ben a törökök felégették, később is állandó a török fenyegetettség. Miután a 17. század végén a Vay-család birtoka lett a falu, a lakosság elszegényedett és sokan elmenekültek a faluból, csak az 1740-es pestis után kezdtek visszaszivárogni eredeti lakosai (az 1773-as névsor családnevei csaknem teljesen megegyeznek a 16. századbeliekkel). Parokiális egyházát 1428-ban említik először, lakossága már a 16. században református hitre tért. Híres lelkésze volt a falunak Ladmóczi István, akit gályarabságra ítéltek, református tanítója, Vörösmarti Tamás hitének megtartása miatt hasonló sorsra jutott. Már 1707-ben volt a falunak iskolamestere, a 18. század elején építették református templomát. 1704 tavaszán itt tartott szemlét közel tízezernyi fős serege felett Bercsényi Miklós. 1828-ban 131 házában 969 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Az 1850-es évek elején, a községen töltötte a gyerekkorát Kiss József költő. A településen született Serki Szabó József pedagógus, író, irodalomtörténész, valamint Serkén hunyt el 1867-ben Almási Balogh Sámuel református lelkipásztor, író. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, majd 1938 és 1945 között újra Magyarország része volt.

Mai jelentősége

A község 1–4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskolával és óvodával rendelkezik. Határában napkollektoros erőmű működik. Gótikus alapokon épült református temploma 1718-ban reneszánsz-barokk, nemesi kúriája a 19. század közepén klasszicista stílusban épült. A közeli (379 méter magas) Kapla-hegyen találhatók a középkori Serke (Kapla) várának romjai. A Gömöry-kastélyt a Szilassy-család építtette késő barokk stílusban 1750 és 1770 között, ma romos állapotban van.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SERKE. Sirkovcze. Magy. falu Gömör Várm. Urai több Urak, lakosai többen reformátusok, fekszik Feledhez nem meszsze, mellynek filiája; határja középszerű, legelője szoros, fája nints.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Serke, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Rimaszombathoz délre 1 1/2 mfdnyire, a Rima mellett, 96 kath., 873 ref. lak. Ref. anyatemplom. Határa nagyobbrészt róna s első osztálybeli. Nyugotra egy dombon fekszik az a vár, mellyet hajdan a Lorándfyak birtak, s melly most romokban hever. Bonfinius ezt Castrum Zirziethun-nak nevezi. F. u. többen.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Serke jómódú község mellett a Rima hirtelen keletre kanyarodik. Várhegyéről, melyen egykor a Lorántffyak vára állott, szép kilátás nyílik kelet felé egészen Putnokig, s éjszaki irányban Rimaszombatig.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Serke, rimamenti magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 203 házzal és 1017 ev. ref. vallású lakossal. E község a Lórántffiak ősi birtoka, kiknek itt váruk is volt, melynek nyomai ma is látszanak. Az 1244-iki adománylevélben Sisque néven van említve. Lóránt mester 1324-ben már a serkei vár ura, 1443-ban, a mikor György gömöri alispán volt a birtokosa, Giskra hadai foglalták el a várat. 1460-ban Mátyás király kiűzte innen a cseheket és a várat és tartozékait visszaadta a Lórántffiaknak. 1427-ben már jelentékeny helység lehetett, mert földesurának 64 jobbágyportája volt itt. 1424-ben a Felediek szerepelnek mint földesurak, a kik a Lórántffiakkal vérrokonok voltak. A XVII. században a Vay, Czegey, Vass, Szilassy, Toldalagi és a Kemény családok az urai, majd a Rákóczy-féle csetneki uradalomhoz tartozik, utána pedig a Korniss, Vécsey, Rédey, Inczédy, Kemény, Bánffy és Szilassy családok a birtokosai, most pedig Gömöry Jánosnak, Draskóczy Lászlónak és Fáy István orsz. képviselőnek van itt nagyobb birtoka. A XVIII. században a serkei járás székhelye volt. Vára a XV. században Kappla néven is szerepel, akkor, a mikor a serkei Lórántffiakkal rokon Kapplay család volt az ura. 1786-ban a községet Sikovcze tót néven is említik. A község a török világban és a Rákóczy-féle szabadságharczok idején több izben volt ütközet színhelye. A faluban két úrilak van. Az egyiket a Szilassyak építtették, ez most a Gömöry Jánosé, a másikat a br. Kemény család emeltette, ez jelenleg a Fáy Istváné. A református templom 1718-ban épült. Az egyház birtokában több érdekes szent-edény van, melyek a XVIII. századból valók. Serkéhez tartozik Sastelek puszta, a mely már a XV. században említtetik. Serke és Détér között feküdt Czéncz, vagy Chyncz község is, mely 1481-ben merül fel s azután nyoma vész. Serke község postája, távírója és vasúti állomása Feled.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Serke. A Lórántffy-nemzetség már ősi idők óta földbirtokosa volt a községnek és ura a várnak, amely romjaiban még ma is fellelhető. Első ízben Sisque alakban fordul elő egy 1244 évi adománylevélben. 1324-ben Lóránt mester fennhatósága alatt volt a vár. I. Ulászló uralkodásának utolsó évében, amikor Giskra hadai betörtek a Felvidékre, György gömöri alispán védte a várat, de kénytelen volt a túlerőnek meghódolni. 1460-ban Mátyás király visszafoglalta Serke várát és azt a hozzátartozó birtokkal együtt visszaadta a Lórántffyaknak. Időközben a Lórántffy-család rokonai, a Felediek is gyakoroltak itt földesúri jogokat. 1427-ben 64 jobbágytelek adózott a hűbérúrnak, ami arra mutat, hogy Serke ebben az időben népes helység volt. A XV. század folyamán a vár Kappla néven is szerepel, amikor a Lórántffy-család másik rokonsága, a Kapplayak kezén volt a birtok. A XVII. században a Vay-, Czegey-, Vass-, Szilassy-, Toldalaghyés Kemény-családok voltak a földbirtokosok itt, azután egy ideig a Rákóczy-család birtokának tartozéka a község, majd a Korniss-, Vécsey-, Rédey-, Inczédy-, Kemény-, Bánffy- és Szilassy-családok jutottak Serkén földbirtokhoz. A szatmári béke után a község járási székhely volt. A XX. század elején birtokosai Gömöry János, Draskóczy László és Fáy István voltak. Gömöry János szép urilakát a Szilassyak idejében építették, a báró Kemény-család hajdani kúriájában Fáy István lakott. A református templom 1718-ban épült. A túlnyomóan magyar lakosságú község sok zaklatásban részesült a világháborút követő cseh megszállás 20 esztendeje alatt. A községhez tartozó puszták: Petres, Dóra, Veres, Baján, Hrivnyák, Cifra. A község területe: 3079 kat. hold, lélekszáma: 1050, ebből 600 réf., 420 róm. kat., 20 ev.

Balogh Sámuel

1867.10.15.
Serke - elhunyt
Névelőfordulások
1264
Sirque
1274
Cherke
1427
Serke
1773
Serke, Sirkowcze,
1786
Scherke, Sirkowcze,
1808
Serke,
1863
Serke,
1920
Žirkovce, Širkovce,
1927
Širkovce, Serke,
1945
Širkovce, Serke,
1948
Širkovce
1994
Serk
2013
Serke

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Serke (Širkovce) 184
Telefon: 0475698331
Fax: 0475698331

Honlap:
Polgármester:
Kisfaludi Nándor (MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Tóthová Mária (Független)
Kusza Tomáš (MOST - HÍD)
Balog Štefan (MOST - HÍD)
Lengyel Zsolt (SMK-MKP)
Szaniszló Zoltán (SMK-MKP)
Danko Barnabáš (SMK-MKP)
Lichtmannegger Tibor (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Serke 27

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Serke 74

Serkei Községi Hivatal

Serke 184

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 925 94%
szlovákok 9 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 48 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 983
magyarok 945 99%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 955
magyarok 981 96%
szlovákok 22 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 13 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1017
magyarok 730 89%
szlovákok 56 7%
romák 15 2%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 818
magyarok 760 86%
szlovákok 73 8%
romák 42 5%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 884
magyarok 495 53%
szlovákok 89 10%
romák 319 34%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 33 4%
összlétszám 936
magyarok 822 86%
szlovákok 82 9%
romák 26 3%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 3%
összlétszám 957
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 684
Választási részvétel: 53.8 %
Kiadott boríték: 368
Bedobott boríték: 368

Polgármester

Érvényes szavazólap: 366
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kisfaludi Nándor 289 78.96 % MOST - HÍD, SMK-MKP
Antalová Irma 77 21.04 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lengyel Zsolt 197 SMK-MKP
Kusza Tomáš 189 MOST - HÍD
Szaniszló Zoltán 188 SMK-MKP
Danko Barnabáš 184 SMK-MKP
Tóthová Mária 180 Független
Balog Štefan 178 MOST - HÍD
Lichtmannegger Tibor 162 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö EDS 14.29% EDS 1 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 667
Választási részvétel: 22.04 %
Kiadott boríték: 147
Bedobott boríték: 147
Választásra jogosult: 668
Választási részvétel: 12.43 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83
Választásra jogosult: 689
Választási részvétel: 21,48 %
Kiadott boríték: 148
Bedobott boríték: 148

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 126
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 35 27.78 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 23 18.25 % KĽS
Ľudovít Kaník 19 15.08 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 18 14.29 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 9 7.14 % SNS
Ladislav Fízik 8 6.35 % ASV
Jaroslav Sekerka 5 3.97 % KSS
Ondrej Binder 5 3.97 % Független
Jozef Sásik 2 1.59 % SĽS
Andrea Jenčíková 2 1.59 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Vladimír Maňka 35 42.17% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 44 32.59 % ĽSNS
Ján Lunter 35 25.93 % Független
Igor Kašper 31 22.96 % Független
Vojtech Kökény 18 13.33 % SRK
Martin Juhaniak 4 2.96 % Független
Milan Urbáni 1 0.74 % SMS
Pavel Greksa 1 0.74 % Független
Jozef Sásik 1 0.74 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 147
Érvényes szavazólap: 143
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 67 45.58% SMK-MKP
Gejza Farkaš 60 40.82% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 56 38.10% Független
Ladislav Lang 53 36.05% MOST - HÍD
Zoltán Bán 45 30.61% SMK-MKP
František Auxt 40 27.21% SMK-MKP
Ladislav Rigó 33 22.45% SMK-MKP
Silvia Vargová 33 22.45% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 32 21.77% MOST - HÍD
Tibor Balog 15 10.20% SMS
Jozef Šimko 12 8.16% Független
Stanislav Mizík 12 8.16% ĽS Naše Slovensko
Tibor Lukáčka 9 6.12% ASV
Vojtech Kökény 8 5.44% SRK
Kristián Gavalier 7 4.76% ĽS Naše Slovensko
Michal Bagačka 6 4.08% KDH, SMER - SD
Dušan Širák 5 3.40% KSS
Ivan Hazucha 5 3.40% SMER - SD, KDH
Jaroslav Suja 5 3.40% Független
Dušan Faško 4 2.72% KSS
Romana Antalová 4 2.72% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 3 2.04% ĽS Naše Slovensko
Viliam Vidinský 3 2.04% ĽS-HZDS, HZD
Ján Antal 3 2.04% ÚSVIT
Peter Mináč 3 2.04% SMER - SD, KDH
Csaba Horváth 3 2.04% Független
Renáta Puhlová 3 2.04% PD
Ján Hiraj 3 2.04% NP
Helena Krauszová 3 2.04% SMS
Marian Petrok 2 1.36% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Katarína Horváth 2 1.36% KĽS
Peter Vraniak 2 1.36% ÚSVIT
Aneta Vargicová 2 1.36% SNS
Pavel Struhár 2 1.36% SMER - SD, KDH
Ján Matej 2 1.36% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Veronika Rízová 1 0.68% KSS
Samuel Zubo 1 0.68% KSS
Pavel Cibuliak 1 0.68% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Anna Kekeňáková 1 0.68% KSS
Viliam Vaš 1 0.68% SMER - SD, KDH
Jozef Pupala 1 0.68% KSS
Peter Vetrák 1 0.68% SĽS
Lukáš Kvietok 1 0.68% KDH, SMER - SD
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Peter Juhász 91 63.64% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 81 56.64% SMK-MKP
Jozef Šimko 62 43.36% Független
Ferenc Auxt 61 42.66% SMK-MKP
Ladislav Rigó 59 41.26% SMK-MKP
Ladislav Lang 51 35.66% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 32 22.38% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 27 18.88% MOST - HÍD
Csaba Csízi 20 13.99% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 16 11.19% SRK
Aladár Bari 15 10.49% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 14 9.79% SRK
Tomáš Sliva 11 7.69% MOST - HÍD
Gejza Mede 10 6.99% Független
Stanislav Krahulec 10 6.99% Független
Gejza Farkaš 8 5.59% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Pavel Cibuliak 8 5.59% ĽS Naše Slovensko
Michal Bagačka 8 5.59% SMER-SD
Ján Lichanec 7 4.90% Független
Zoltán Biró 7 4.90% DOMA DOBRE
Lukáš Kvietok 6 4.20% SMER-SD
Andrea Andrášiová 5 3.50% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Anna Zsóriová 5 3.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Menyhárt 4 2.80% Független
Dušan Hlinka 3 2.10% SMER-SD
Stanislava Zvarová 3 2.10% SMER-SD
Peter Mináč 3 2.10% SMER-SD
Roman Lebeda 2 1.40% Független
Zdenko Ľaudár 2 1.40% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 2 1.40% JEDNOTA-ĽSS
Marta Kanalová 2 1.40% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 2 1.40% SNS
Robert Bottlik 2 1.40% SME RODINA - Boris Kollár
Branislav Bukviar 2 1.40% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Zdenek Očovan 1 0.70% NAJ
Kristián Korheľ 1 0.70% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Alena Pivovarčiová 1 0.70% NP
Ivan Hazucha 1 0.70% SMER-SD
Stanislav Mizík 1 0.70% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Skrutek 1 0.70% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Róbert Čipka 1 0.70% KSS
Miroslava Vargová 1 0.70% Független
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 41.34 %
Tiszolc 212 25.33 %
Nyustya 134 16.01 %
Klenóc 59 7.05 %
Feled 29 3.46 %
Bakostörék 28 3.35 %
Rimaráhó 21 2.51 %
Várgede 18 2.15 %
Jánosi 18 2.15 %
Osgyán 17 2.03 %
Rimabrézó 16 1.91 %
Cserencsény 12 1.43 %
Meleghegy 12 1.43 %
Kruzsnó 11 1.31 %
Rimaszabadi 9 1.08 %
Derencsény 9 1.08 %
Uzapanyit 8 0.96 %
Durendapuszta 8 0.96 %
Rimabánya 8 0.96 %
Rimazsaluzsány 7 0.84 %
Sajószentkirály 7 0.84 %
Velkenye 7 0.84 %
Gömörfüge 7 0.84 %
Rimaszécs 6 0.72 %
Vámosbalog 5 0.60 %
Dobóca 5 0.60 %
Kecege 5 0.60 %
Balogrussó 5 0.60 %
Kőhegy 5 0.60 %
Kerekgede 5 0.60 %
Balogfala 4 0.48 %
Rakottyás 4 0.48 %
Rónapatak 4 0.48 %
Runya 4 0.48 %
Oldalfala 4 0.48 %
Zeherje 4 0.48 %
Bellény 3 0.36 %
Zsip 3 0.36 %
Kacagópuszta 3 0.36 %
Guszona 3 0.36 %
Szilistye 3 0.36 %
Gortvakisfalud 3 0.36 %
Ajnácskő 3 0.36 %
Gernyőpuszta 3 0.36 %
Harmac 3 0.36 %
Bátka 3 0.36 %
Csíz 3 0.36 %
Tajti 3 0.36 %
Détér 2 0.24 %
Zádorháza 2 0.24 %
Babarét 2 0.24 %
Balogújfalu 2 0.24 %
Baraca 2 0.24 %
Bugyikfala 2 0.24 %
Alsósziklás 2 0.24 %
Hanva 2 0.24 %
Balogpádár 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Kövecses 2 0.24 %
Gömörispánmező 2 0.24 %
Tóthegymeg 2 0.24 %
Kisgömöri 2 0.24 %
Karaszkó 2 0.24 %
Méhi 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Magyarhegymeg 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Alsóvály 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Jeszte 1 0.12 %
Kopárhegy 1 0.12 %
Felsősziklás 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.56 %
Rimaszombat 141 7.32 %
Rimaszécs 141 7.32 %
Baraca 102 5.29 %
Sajólénártfalva 66 3.43 %
Cakó 55 2.85 %
Sajószentkirály 49 2.54 %
Nemesmartonfala 46 2.39 %
Kálosa 38 1.97 %
Zsip 38 1.97 %
Abafalva 36 1.87 %
Dobóca 35 1.82 %
Velkenye 34 1.76 %
Bátka 34 1.76 %
Hanva 34 1.76 %
Várgede 33 1.71 %
Vámosbalog 32 1.66 %
Rakottyás 31 1.61 %
Balogtamási 29 1.50 %
Tajti 29 1.50 %
Gesztete 28 1.45 %
Balogfala 28 1.45 %
Rimasimonyi 28 1.45 %
Jéne 28 1.45 %
Feled 27 1.40 %
Sajókeszi 27 1.40 %
Csíz 26 1.35 %
Uzapanyit 25 1.30 %
Gömörfüge 21 1.09 %
Jánosi 16 0.83 %
Rimapálfala 16 0.83 %
Méhi 16 0.83 %
Balogújfalu 16 0.83 %
Serke 15 0.78 %
Naprágy 15 0.78 %
Balogiványi 15 0.78 %
Almágy 14 0.73 %
Zádorháza 10 0.52 %
Runya 10 0.52 %
Harmac 9 0.47 %
Kövecses 8 0.42 %
Darnya 7 0.36 %
Szútor 7 0.36 %
Alsóvály 7 0.36 %
Osgyán 6 0.31 %
Egyházasbást 6 0.31 %
Nyustya 6 0.31 %
Détér 6 0.31 %
Gortvakisfalud 6 0.31 %
Sajórecske 6 0.31 %
Ajnácskő 5 0.26 %
Klenóc 5 0.26 %
Perjése 5 0.26 %
Sajólenke 4 0.21 %
Óbást 4 0.21 %
Vecseklő 4 0.21 %
Hubó 4 0.21 %
Medveshidegkút 4 0.21 %
Korláti 3 0.16 %
Cserencsény 3 0.16 %
Dúlháza 3 0.16 %
Oldalfala 3 0.16 %
Guszona 3 0.16 %
Derencsény 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Kruzsnó 2 0.10 %
Tiszolc 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 11.85 %
Tiszolc 81 8.27 %
Klenóc 17 1.74 %
Nyustya 16 1.63 %
Rimaszécs 11 1.12 %
Osgyán 9 0.92 %
Rimaráhó 7 0.72 %
Cserencsény 7 0.72 %
Feled 6 0.61 %
Rimazsaluzsány 6 0.61 %
Jánosi 6 0.61 %
Karaszkó 4 0.41 %
Méhi 4 0.41 %
Kálosa 4 0.41 %
Várgede 4 0.41 %
Sajószentkirály 4 0.41 %
Zeherje 3 0.31 %
Rimabánya 3 0.31 %
Perjése 2 0.20 %
Gernyőpuszta 2 0.20 %
Kacagópuszta 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Rimaszabadi 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Kruzsnó 2 0.20 %
Zsip 2 0.20 %
Felsősziklás 2 0.20 %
Korláti 2 0.20 %
Kecege 2 0.20 %
Bátka 2 0.20 %
Bakostörék 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Hubó 2 0.20 %
Gesztete 2 0.20 %
Gömörpéterfala 2 0.20 %
Kiéte 2 0.20 %
Uzapanyit 1 0.10 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Gömörfüge 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Alsósziklás 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Rimabrézó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Óbást 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Rimapálfala 1 0.10 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 9.01 %
Nyustya 12 1.23 %
Jánosi 9 0.92 %
Feled 5 0.51 %
Gömörfüge 4 0.41 %
Méhi 4 0.41 %
Cserencsény 4 0.41 %
Rimaszécs 4 0.41 %
Tiszolc 4 0.41 %
Gernyőpuszta 4 0.41 %
Várgede 3 0.31 %
Vámosbalog 3 0.31 %
Kruzsnó 3 0.31 %
Sajószentkirály 3 0.31 %
Klenóc 3 0.31 %
Osgyán 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Nemesradnót 2 0.20 %
Rimaráhó 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Kálosa 2 0.20 %
Balogpádár 2 0.20 %
Meleghegy 1 0.10 %
Gömörpéterfala 1 0.10 %
Tajti 1 0.10 %
Durendapuszta 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Rimaszabadi 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Bátka 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Zeherje 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 65.64 %
Nyustya 49 4.07 %
Osgyán 45 3.73 %
Tiszolc 45 3.73 %
Feled 35 2.90 %
Klenóc 32 2.66 %
Várgede 23 1.91 %
Cserencsény 22 1.83 %
Rimaráhó 17 1.41 %
Bátka 15 1.24 %
Vámosbalog 14 1.16 %
Ajnácskő 14 1.16 %
Bakostörék 13 1.08 %
Jánosi 12 1.00 %
Alsósziklás 11 0.91 %
Csíz 10 0.83 %
Ratkószuha 10 0.83 %
Kruzsnó 10 0.83 %
Zeherje 9 0.75 %
Kecege 9 0.75 %
Vecseklő 9 0.75 %
Rimazsaluzsány 9 0.75 %
Perjése 8 0.66 %
Balogrussó 8 0.66 %
Abafalva 8 0.66 %
Guszona 8 0.66 %
Sajószentkirály 7 0.58 %
Gömörfüge 7 0.58 %
Dobóca 7 0.58 %
Alsóvály 7 0.58 %
Meleghegy 7 0.58 %
Nemesradnót 7 0.58 %
Felsővály 6 0.50 %
Rimaszécs 6 0.50 %
Oldalfala 6 0.50 %
Méhi 6 0.50 %
Rimabánya 6 0.50 %
Rakottyás 5 0.41 %
Dúlháza 5 0.41 %
Zsip 5 0.41 %
Derencsény 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Serke 5 0.41 %
Hanva 5 0.41 %
Velkenye 5 0.41 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Sajólenke 4 0.33 %
Rimabrézó 4 0.33 %
Uzapanyit 4 0.33 %
Balogiványi 3 0.25 %
Balogfala 3 0.25 %
Kőhegy 3 0.25 %
Felsősziklás 3 0.25 %
Kacagópuszta 3 0.25 %
Balogpádár 3 0.25 %
Kálosa 3 0.25 %
Hubó 3 0.25 %
Rónapatak 3 0.25 %
Runya 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Óbást 3 0.25 %
Gernyőpuszta 3 0.25 %
Babarét 2 0.17 %
Gortvakisfalud 2 0.17 %
Ratkószabadi 2 0.17 %
Almágy 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 2 0.17 %
Nemesmartonfala 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Darnya 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Gesztete 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Medveshidegkút 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Harmac 2 0.17 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 87.04 %
Nyustya 36 3.99 %
Osgyán 34 3.77 %
Cserencsény 26 2.88 %
Tiszolc 23 2.55 %
Bakostörék 21 2.33 %
Klenóc 20 2.21 %
Jánosi 20 2.21 %
Rimaráhó 19 2.10 %
Rimabánya 16 1.77 %
Feled 15 1.66 %
Rimazsaluzsány 14 1.55 %
Ratkószabadi 14 1.55 %
Bátka 12 1.33 %
Várgede 10 1.11 %
Vámosbalog 9 1.00 %
Uzapanyit 9 1.00 %
Kruzsnó 9 1.00 %
Rimaszécs 9 1.00 %
Kőhegy 7 0.78 %
Nemesradnót 7 0.78 %
Sajószentkirály 6 0.66 %
Meleghegy 5 0.55 %
Rimabrézó 5 0.55 %
Balogpádár 5 0.55 %
Abafalva 4 0.44 %
Zeherje 4 0.44 %
Felsősziklás 4 0.44 %
Almágy 4 0.44 %
Runya 4 0.44 %
Rimaszabadi 3 0.33 %
Baraca 3 0.33 %
Kecege 3 0.33 %
Balogrussó 3 0.33 %
Velkenye 3 0.33 %
Vecseklő 3 0.33 %
Sajólenke 3 0.33 %
Alsóvály 3 0.33 %
Kacagópuszta 3 0.33 %
Bugyikfala 3 0.33 %
Óbást 2 0.22 %
Gömörfüge 2 0.22 %
Guszona 2 0.22 %
Perjése 2 0.22 %
Durendapuszta 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Gömörispánmező 2 0.22 %
Rakottyás 2 0.22 %
Gortvakisfalud 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Karaszkó 2 0.22 %
Felsővály 2 0.22 %
Dobóca 2 0.22 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Rónapatak 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Gesztes 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Kövecses 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Szútor 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Balogfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Balogújfalu 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Kálosa 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 17.23 %
Osgyán 23 0.84 %
Jánosi 21 0.77 %
Zeherje 14 0.51 %
Feled 13 0.47 %
Bátka 11 0.40 %
Bakostörék 9 0.33 %
Rimaszécs 9 0.33 %
Tiszolc 9 0.33 %
Cserencsény 8 0.29 %
Sajószentkirály 7 0.26 %
Kövecses 7 0.26 %
Dobóca 7 0.26 %
Gesztete 6 0.22 %
Rimaráhó 6 0.22 %
Gömörpéterfala 5 0.18 %
Ajnácskő 5 0.18 %
Várgede 5 0.18 %
Klenóc 5 0.18 %
Serke 5 0.18 %
Rimazsaluzsány 5 0.18 %
Balogfala 5 0.18 %
Balogtamási 4 0.15 %
Détér 4 0.15 %
Vámosbalog 4 0.15 %
Alsósziklás 4 0.15 %
Felsővály 4 0.15 %
Guszona 3 0.11 %
Kruzsnó 3 0.11 %
Almágy 3 0.11 %
Uzapanyit 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Nyustya 3 0.11 %
Rimabánya 3 0.11 %
Gömörfüge 2 0.07 %
Meleghegy 2 0.07 %
Sajólenke 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Nemesmartonfala 2 0.07 %
Tajti 2 0.07 %
Rimabrézó 2 0.07 %
Óbást 2 0.07 %
Bellény 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Abafalva 2 0.07 %
Nemesradnót 2 0.07 %
Perjése 2 0.07 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 48.24 %
Nyustya 107 7.23 %
Tiszolc 34 2.30 %
Feled 28 1.89 %
Klenóc 28 1.89 %
Jánosi 22 1.49 %
Osgyán 20 1.35 %
Cserencsény 18 1.22 %
Détér 17 1.15 %
Bátka 17 1.15 %
Ajnácskő 17 1.15 %
Várgede 15 1.01 %
Kruzsnó 14 0.95 %
Gernyőpuszta 10 0.68 %
Bakostörék 10 0.68 %
Rimaráhó 10 0.68 %
Rimabánya 9 0.61 %
Guszona 8 0.54 %
Meleghegy 8 0.54 %
Zeherje 7 0.47 %
Rimabrézó 7 0.47 %
Zsip 7 0.47 %
Perjése 6 0.41 %
Csíz 6 0.41 %
Vámosbalog 6 0.41 %
Rimazsaluzsány 5 0.34 %
Felsősziklás 5 0.34 %
Rimaszécs 5 0.34 %
Kacagópuszta 5 0.34 %
Alsósziklás 5 0.34 %
Sajószentkirály 5 0.34 %
Sajólenke 4 0.27 %
Dobóca 4 0.27 %
Hubó 4 0.27 %
Nemesradnót 4 0.27 %
Tóthegymeg 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Durendapuszta 3 0.20 %
Kövecses 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Sajórecske 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 14.71 %
Ajnácskő 113 3.45 %
Sajólénártfalva 108 3.30 %
Bátka 77 2.35 %
Feled 76 2.32 %
Sajószentkirály 66 2.01 %
Rimaszécs 65 1.98 %
Csíz 61 1.86 %
Nemesradnót 54 1.65 %
Vámosbalog 51 1.56 %
Tajti 51 1.56 %
Hanva 43 1.31 %
Velkenye 35 1.07 %
Harmac 31 0.95 %
Baraca 30 0.92 %
Almágy 29 0.89 %
Méhi 27 0.82 %
Darnya 25 0.76 %
Óbást 25 0.76 %
Rimasimonyi 23 0.70 %
Runya 23 0.70 %
Osgyán 21 0.64 %
Guszona 20 0.61 %
Serke 20 0.61 %
Abafalva 19 0.58 %
Várgede 19 0.58 %
Sajólenke 19 0.58 %
Sajórecske 19 0.58 %
Dobóca 19 0.58 %
Gesztete 18 0.55 %
Gömörpéterfala 17 0.52 %
Cakó 15 0.46 %
Uzapanyit 14 0.43 %
Egyházasbást 14 0.43 %
Jánosi 13 0.40 %
Rakottyás 13 0.40 %
Balogfala 12 0.37 %
Nyustya 12 0.37 %
Zsip 11 0.34 %
Rimaráhó 11 0.34 %
Korláti 11 0.34 %
Kövecses 11 0.34 %
Meleghegy 9 0.27 %
Balogpádár 9 0.27 %
Magyarhegymeg 9 0.27 %
Hubó 9 0.27 %
Tiszolc 9 0.27 %
Alsóvály 9 0.27 %
Détér 9 0.27 %
Vecseklő 9 0.27 %
Balogiványi 8 0.24 %
Balogújfalu 7 0.21 %
Balogtamási 7 0.21 %
Kálosa 7 0.21 %
Bakostörék 7 0.21 %
Medveshidegkút 6 0.18 %
Rimabrézó 6 0.18 %
Dobfenek 6 0.18 %
Gömörfüge 6 0.18 %
Zádorháza 6 0.18 %
Kerekgede 5 0.15 %
Cserencsény 5 0.15 %
Kisgömöri 5 0.15 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 112.05 %
Tiszolc 91 7.56 %
Nyustya 72 5.99 %
Klenóc 58 4.82 %
Osgyán 48 3.99 %
Rimaráhó 47 3.91 %
Cserencsény 38 3.16 %
Bakostörék 31 2.58 %
Jánosi 26 2.16 %
Feled 23 1.91 %
Kőhegy 16 1.33 %
Várgede 16 1.33 %
Rimabrézó 15 1.25 %
Rimazsaluzsány 14 1.16 %
Meleghegy 13 1.08 %
Almágy 12 1.00 %
Rimaszabadi 11 0.91 %
Kruzsnó 10 0.83 %
Bátka 10 0.83 %
Felsősziklás 10 0.83 %
Ajnácskő 10 0.83 %
Derencsény 9 0.75 %
Rimabánya 9 0.75 %
Zeherje 9 0.75 %
Alsósziklás 9 0.75 %
Gernyőpuszta 8 0.67 %
Karaszkó 8 0.67 %
Vámosbalog 7 0.58 %
Oldalfala 7 0.58 %
Kecege 7 0.58 %
Gortvakisfalud 6 0.50 %
Abafalva 6 0.50 %
Rimaszécs 6 0.50 %
Méhi 6 0.50 %
Rónapatak 6 0.50 %
Balogrussó 5 0.42 %
Bellény 5 0.42 %
Uzapanyit 5 0.42 %
Runya 5 0.42 %
Babarét 5 0.42 %
Gömörpéterfala 5 0.42 %
Balogpádár 5 0.42 %
Gömörfüge 4 0.33 %
Guszona 4 0.33 %
Alsóvály 4 0.33 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Tóthegymeg 3 0.25 %
Serke 3 0.25 %
Csíz 3 0.25 %
Balogfala 3 0.25 %
Zsip 3 0.25 %
Kálosa 3 0.25 %
Szilistye 3 0.25 %
Dobrapatak 2 0.17 %
Dúlháza 2 0.17 %
Cakó 2 0.17 %
Kacagópuszta 2 0.17 %
Perjése 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Darnya 2 0.17 %
Sajólenke 2 0.17 %
Rakottyás 2 0.17 %
Óbást 2 0.17 %
Gesztes 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Sajószentkirály 2 0.17 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 68.38 %
Rimaszécs 175 8.92 %
Kálosa 133 6.78 %
Bátka 123 6.27 %
Feled 117 5.97 %
Ajnácskő 100 5.10 %
Egyházasbást 90 4.59 %
Vámosbalog 81 4.13 %
Nemesradnót 73 3.72 %
Méhi 67 3.42 %
Hanva 67 3.42 %
Almágy 67 3.42 %
Balogfala 66 3.37 %
Serke 61 3.11 %
Csíz 59 3.01 %
Kövecses 56 2.86 %
Détér 56 2.86 %
Harmac 55 2.80 %
Óbást 55 2.80 %
Gesztete 50 2.55 %
Felsővály 48 2.45 %
Dobóca 47 2.40 %
Naprágy 46 2.35 %
Abafalva 45 2.29 %
Tajti 45 2.29 %
Jánosi 45 2.29 %
Várgede 42 2.14 %
Alsóvály 41 2.09 %
Rimasimonyi 40 2.04 %
Sajószentkirály 40 2.04 %
Sajólénártfalva 39 1.99 %
Balogiványi 39 1.99 %
Gömörpéterfala 39 1.99 %
Magyarhegymeg 36 1.84 %
Sajókeszi 34 1.73 %
Zsip 29 1.48 %
Vecseklő 28 1.43 %
Guszona 27 1.38 %
Cakó 26 1.33 %
Balogújfalu 26 1.33 %
Velkenye 26 1.33 %
Osgyán 26 1.33 %
Runya 25 1.27 %
Perjése 25 1.27 %
Uzapanyit 22 1.12 %
Cserencsény 21 1.07 %
Sajólenke 21 1.07 %
Gömörmihályfalva 19 0.97 %
Jéne 18 0.92 %
Zádorháza 18 0.92 %
Balogtamási 18 0.92 %
Gömörfüge 17 0.87 %
Dobfenek 15 0.76 %
Sajórecske 15 0.76 %
Rakottyás 14 0.71 %
Kerekgede 14 0.71 %
Hubó 13 0.66 %
Baraca 13 0.66 %
Oldalfala 11 0.56 %
Medveshidegkút 10 0.51 %
Kisgömöri 10 0.51 %
Balogpádár 10 0.51 %
Bakostörék 10 0.51 %
Rimapálfala 9 0.46 %
Darnya 9 0.46 %
Jeszte 8 0.41 %
Nemesmartonfala 7 0.36 %
Rimaráhó 6 0.31 %
Korláti 5 0.25 %
Gortvakisfalud 5 0.25 %
Dúlháza 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Nyustya 5 0.25 %
Tiszolc 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Zeherje 4 0.20 %
Bellény 3 0.15 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.33 %
Klenóc 25 1.20 %
Nyustya 19 0.91 %
Tiszolc 17 0.82 %
Jánosi 13 0.62 %
Kálosa 12 0.58 %
Rimaszécs 11 0.53 %
Nemesradnót 11 0.53 %
Rimasimonyi 10 0.48 %
Bátka 10 0.48 %
Várgede 10 0.48 %
Almágy 10 0.48 %
Gortvakisfalud 10 0.48 %
Osgyán 9 0.43 %
Bakostörék 8 0.38 %
Egyházasbást 8 0.38 %
Serke 8 0.38 %
Ajnácskő 8 0.38 %
Csíz 7 0.34 %
Détér 7 0.34 %
Guszona 7 0.34 %
Abafalva 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Cakó 6 0.29 %
Méhi 6 0.29 %
Óbást 6 0.29 %
Feled 6 0.29 %
Kruzsnó 6 0.29 %
Oldalfala 5 0.24 %
Gömörfüge 5 0.24 %
Tajti 5 0.24 %
Rimaráhó 5 0.24 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 17.81 %
Egyházasbást 75 5.99 %
Feled 55 4.39 %
Tajti 43 3.43 %
Almágy 42 3.35 %
Óbást 36 2.88 %
Harmac 27 2.16 %
Ajnácskő 23 1.84 %
Balogfala 21 1.68 %
Gömörpéterfala 19 1.52 %
Rimaszécs 19 1.52 %
Jeszte 19 1.52 %
Vecseklő 18 1.44 %
Détér 17 1.36 %
Rimasimonyi 16 1.28 %
Dobfenek 16 1.28 %
Gesztete 15 1.20 %
Guszona 13 1.04 %
Medveshidegkút 12 0.96 %
Bátka 12 0.96 %
Csíz 12 0.96 %
Serke 10 0.80 %
Vámosbalog 8 0.64 %
Abafalva 7 0.56 %
Várgede 7 0.56 %
Nyustya 7 0.56 %
Kövecses 6 0.48 %
Kálosa 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Jánosi 5 0.40 %
Hanva 5 0.40 %
Sajószentkirály 5 0.40 %
Sajólénártfalva 5 0.40 %
Osgyán 5 0.40 %
Balogiványi 5 0.40 %
Zsip 4 0.32 %
Velkenye 4 0.32 %
Gortvakisfalud 4 0.32 %
Zádorháza 4 0.32 %
Balogpádár 3 0.24 %
Tiszolc 3 0.24 %
Balogújfalu 3 0.24 %
Uzapanyit 3 0.24 %
Darnya 3 0.24 %
Nemesradnót 3 0.24 %
Dobóca 3 0.24 %
Rimaráhó 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Oldalfala 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kruzsnó 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Korláti 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Kecege 2 0.16 %
Alsóvály 2 0.16 %
Klenóc 2 0.16 %
Zeherje 2 0.16 %
Sajórecske 1 0.08 %
Rimabánya 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Karaszkó 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bakostörék 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 140.98 %
Klenóc 94 8.70 %
Bakostörék 82 7.59 %
Nyustya 78 7.22 %
Rimaráhó 72 6.66 %
Tiszolc 69 6.38 %
Cserencsény 60 5.55 %
Kruzsnó 34 3.15 %
Osgyán 33 3.05 %
Jánosi 31 2.87 %
Várgede 23 2.13 %
Feled 23 2.13 %
Rimabrézó 22 2.04 %
Meleghegy 16 1.48 %
Rimazsaluzsány 15 1.39 %
Derencsény 15 1.39 %
Gernyőpuszta 15 1.39 %
Zeherje 14 1.30 %
Felsősziklás 13 1.20 %
Bátka 12 1.11 %
Ajnácskő 12 1.11 %
Balogrussó 11 1.02 %
Vámosbalog 11 1.02 %
Sajószentkirály 10 0.93 %
Karaszkó 9 0.83 %
Gesztes 9 0.83 %
Bugyikfala 9 0.83 %
Alsósziklás 9 0.83 %
Almágy 9 0.83 %
Runya 9 0.83 %
Rimabánya 9 0.83 %
Oldalfala 8 0.74 %
Abafalva 8 0.74 %
Kacagópuszta 8 0.74 %
Kecege 8 0.74 %
Uzapanyit 7 0.65 %
Rónapatak 7 0.65 %
Kőhegy 7 0.65 %
Méhi 6 0.56 %
Bellény 6 0.56 %
Medveshidegkút 6 0.56 %
Rimaszabadi 6 0.56 %
Rimaszécs 5 0.46 %
Kerekgede 5 0.46 %
Sajólenke 5 0.46 %
Rimapálfala 5 0.46 %
Dobrapatak 5 0.46 %
Harmac 5 0.46 %
Durendapuszta 5 0.46 %
Gömörispánmező 4 0.37 %
Hanva 4 0.37 %
Balogfala 4 0.37 %
Alsóvály 4 0.37 %
Détér 4 0.37 %
Tóthegymeg 4 0.37 %
Cakó 3 0.28 %
Perjése 3 0.28 %
Baraca 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Rakottyás 2 0.19 %
Egyházasbást 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Babarét 2 0.19 %
Guszona 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Magyarhegymeg 2 0.19 %
Csíz 2 0.19 %
Szilistye 2 0.19 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 114.41 %
Szútor 215 8.98 %
Nyustya 182 7.60 %
Tiszolc 135 5.64 %
Gesztete 131 5.47 %
Feled 129 5.39 %
Jánosi 121 5.05 %
Klenóc 98 4.09 %
Osgyán 95 3.97 %
Cserencsény 88 3.68 %
Rimaszécs 81 3.38 %
Várgede 80 3.34 %
Bátka 74 3.09 %
Bakostörék 67 2.80 %
Rimaráhó 66 2.76 %
Serke 62 2.59 %
Dobóca 56 2.34 %
Rimasimonyi 48 2.01 %
Rimapálfala 47 1.96 %
Ajnácskő 47 1.96 %
Vámosbalog 47 1.96 %
Balogfala 41 1.71 %
Harmac 40 1.67 %
Nemesradnót 40 1.67 %
Kruzsnó 40 1.67 %
Almágy 39 1.63 %
Sajószentkirály 37 1.55 %
Détér 37 1.55 %
Meleghegy 36 1.50 %
Abafalva 34 1.42 %
Méhi 34 1.42 %
Gernyőpuszta 31 1.29 %
Zeherje 30 1.25 %
Felsővály 28 1.17 %
Tajti 27 1.13 %
Csíz 27 1.13 %
Uzapanyit 26 1.09 %
Velkenye 25 1.04 %
Hanva 25 1.04 %
Rimazsaluzsány 25 1.04 %
Guszona 25 1.04 %
Bellény 23 0.96 %
Egyházasbást 22 0.92 %
Alsósziklás 21 0.88 %
Óbást 20 0.84 %
Gortvakisfalud 19 0.79 %
Balogiványi 18 0.75 %
Derencsény 18 0.75 %
Sajólénártfalva 18 0.75 %
Balogtamási 18 0.75 %
Balogújfalu 17 0.71 %
Gömörpéterfala 17 0.71 %
Kőhegy 17 0.71 %
Rimabrézó 17 0.71 %
Kálosa 16 0.67 %
Magyarhegymeg 16 0.67 %
Kacagópuszta 16 0.67 %
Runya 15 0.63 %
Rimaszabadi 15 0.63 %
Rimabánya 14 0.58 %
Baraca 14 0.58 %
Karaszkó 14 0.58 %
Kövecses 13 0.54 %
Oldalfala 13 0.54 %
Zsip 13 0.54 %
Alsóvály 13 0.54 %
Gömörfüge 13 0.54 %
Jeszte 12 0.50 %
Kerekgede 11 0.46 %
Durendapuszta 10 0.42 %
Rakottyás 10 0.42 %
Jéne 10 0.42 %
Kecege 10 0.42 %
Balogpádár 9 0.38 %
Perjése 9 0.38 %
Balogrussó 9 0.38 %
Vecseklő 8 0.33 %
Hubó 8 0.33 %
Rónapatak 7 0.29 %
Sajólenke 7 0.29 %
Ratkószabadi 7 0.29 %
Kisgömöri 7 0.29 %
Korláti 7 0.29 %
Nemesmartonfala 6 0.25 %
Zádorháza 5 0.21 %
Felsősziklás 5 0.21 %
Dobfenek 5 0.21 %
Ratkószuha 4 0.17 %
Naprágy 4 0.17 %
Kiéte 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Gesztes 3 0.13 %
Babarét 3 0.13 %
Cakó 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 26.47 %
Klenóc 152 17.49 %
Rimaszombat 148 17.03 %
Tiszolc 68 7.83 %
Rimaráhó 36 4.14 %
Rimabrézó 26 2.99 %
Rimazsaluzsány 20 2.30 %
Rimabánya 18 2.07 %
Bakostörék 16 1.84 %
Rimaszabadi 15 1.73 %
Cserencsény 13 1.50 %
Várgede 11 1.27 %
Jánosi 9 1.04 %
Kecege 9 1.04 %
Kruzsnó 8 0.92 %
Balogrussó 8 0.92 %
Babarét 8 0.92 %
Nemesradnót 7 0.81 %
Meleghegy 7 0.81 %
Osgyán 6 0.69 %
Durendapuszta 6 0.69 %
Feled 6 0.69 %
Zsip 6 0.69 %
Felsősziklás 6 0.69 %
Gömörfüge 6 0.69 %
Rimaszécs 6 0.69 %
Alsóvály 5 0.58 %
Oldalfala 5 0.58 %
Abafalva 5 0.58 %
Kőhegy 5 0.58 %
Sajószentkirály 5 0.58 %
Óbást 4 0.46 %
Ajnácskő 4 0.46 %
Vámosbalog 4 0.46 %
Gernyőpuszta 4 0.46 %
Hanva 4 0.46 %
Balogpádár 4 0.46 %
Kiéte 4 0.46 %
Bátka 4 0.46 %
Karaszkó 4 0.46 %
Sajólenke 4 0.46 %
Rimapálfala 3 0.35 %
Szilistye 3 0.35 %
Rónapatak 3 0.35 %
Vecseklő 3 0.35 %
Méhi 3 0.35 %
Zeherje 3 0.35 %
Harmac 3 0.35 %
Felsővály 3 0.35 %
Hubó 3 0.35 %
Tajti 3 0.35 %
Kerekgede 3 0.35 %
Rimasimonyi 2 0.23 %
Balogfala 2 0.23 %
Egyházasbást 2 0.23 %
Derencsény 2 0.23 %
Ratkószabadi 2 0.23 %
Sajórecske 2 0.23 %
Csíz 2 0.23 %
Alsósziklás 2 0.23 %
Serke 2 0.23 %
Uzapanyit 2 0.23 %
Dúlháza 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Tóthegymeg 2 0.23 %
Balogújfalu 2 0.23 %
Velkenye 2 0.23 %
Nemesmartonfala 1 0.12 %
Bugyikfala 1 0.12 %
Bellény 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Gömörispánmező 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Guszona 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Gömörlipóc 1 0.12 %
Darnya 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Dobrapatak 1 0.12 %
Korláti 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Kisgömöri 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 32.09 %
Kacagópuszta 50 3.10 %
Nyustya 46 2.85 %
Gernyőpuszta 44 2.73 %
Tiszolc 39 2.42 %
Klenóc 39 2.42 %
Rimaszécs 34 2.11 %
Harmac 28 1.73 %
Jánosi 24 1.49 %
Feled 22 1.36 %
Cserencsény 22 1.36 %
Osgyán 21 1.30 %
Balogiványi 18 1.12 %
Rimaráhó 16 0.99 %
Bakostörék 16 0.99 %
Durendapuszta 16 0.99 %
Rimabrézó 14 0.87 %
Felsősziklás 14 0.87 %
Csíz 13 0.81 %
Balogrussó 12 0.74 %
Dobóca 11 0.68 %
Sajószentkirály 11 0.68 %
Rimabánya 10 0.62 %
Derencsény 10 0.62 %
Vámosbalog 10 0.62 %
Meleghegy 9 0.56 %
Zádorháza 8 0.50 %
Gömörispánmező 8 0.50 %
Serke 7 0.43 %
Kecege 7 0.43 %
Tóthegymeg 7 0.43 %
Abafalva 6 0.37 %
Bátka 6 0.37 %
Gesztete 5 0.31 %
Bugyikfala 5 0.31 %
Sajólenke 5 0.31 %
Kövecses 5 0.31 %
Uzapanyit 5 0.31 %
Karaszkó 5 0.31 %
Alsósziklás 4 0.25 %
Bellény 4 0.25 %
Kőhegy 4 0.25 %
Jéne 4 0.25 %
Rimaszabadi 4 0.25 %
Kruzsnó 4 0.25 %
Balogfala 4 0.25 %
Zeherje 3 0.19 %
Gömörfüge 3 0.19 %
Rimazsaluzsány 3 0.19 %
Gömörlipóc 3 0.19 %
Runya 3 0.19 %
Méhi 3 0.19 %
Jeszte 3 0.19 %
Várgede 3 0.19 %
Kisgömöri 3 0.19 %
Rimasimonyi 2 0.12 %
Babarét 2 0.12 %
Balogtamási 2 0.12 %
Dúlháza 2 0.12 %
Gesztes 2 0.12 %
Naprágy 2 0.12 %
Velkenye 2 0.12 %
Dobrapatak 2 0.12 %
Oldalfala 2 0.12 %
Zsip 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Rimapálfala 2 0.12 %
Kiéte 1 0.06 %
Rakottyás 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Vecseklő 1 0.06 %
Perjése 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.65 %
Rimaszombat 442 20.20 %
Klenóc 253 11.56 %
Tiszolc 250 11.43 %
Rimaráhó 74 3.38 %
Bakostörék 46 2.10 %
Osgyán 43 1.97 %
Rimazsaluzsány 38 1.74 %
Rimabánya 32 1.46 %
Feled 29 1.33 %
Cserencsény 27 1.23 %
Kruzsnó 21 0.96 %
Rimabrézó 17 0.78 %
Alsósziklás 16 0.73 %
Kecege 15 0.69 %
Kálosa 13 0.59 %
Várgede 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Jánosi 11 0.50 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.41 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.27 %
Zeherje 6 0.27 %
Meleghegy 6 0.27 %
Kiéte 6 0.27 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 5.35 %
Balogfala 14 1.25 %
Ajnácskő 13 1.16 %
Várgede