SK
TV
.....

Rad

Község

címer zászló
438 100% magyar 1910
327 66% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Rad
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rad
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Alsó- és Felső-Zátony, Cselédhomok, Felső-Korcsák, Fertomos, (Gerlicze-tó), Határér, Kereszturra hajló, Körtvélyes, Körtvélyesi homok, Sebes, Szakadás, Töltésre járó
Koordináták:
48.46406174, 21.85771561
Terület:
6,79 km2
Rang:
község
Népesség:
543
Tszf. magasság:
100 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07637
Település kód:
528706
Szervezeti azonosító:
331872
Adóazonosító:
2020730536

A község a Bodrogköz északnyugati részén, a Ticce-patak bal partján fekszik, Sátoraljaújhelytől 22 km-re északkeletre, Királyhelmectől 14 km-re nyugatra. Maga Rad falu a Ticce egyik kanyarulatában terül el. A község területén keresztülhalad a 79-es főút (Újhely-Királyhelmec szakasz), melyről Körtvélyesnél ágazik el a Bolyra vezető mellékút (9 km). Rad a bolyi útról leágazó 2 km-es bekötőúton közelíthető meg. Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület, legdélebbi részén rétekkel és legelőkkel. Nyugatról Bodrogszentmária, délről Kisgéres (Keresztúrpuszta katasztere), keletről Szinyér, északról pedig Zétény községekkel határos. Nyugati határának nagy részét és északi határát a Ticce alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Határából 1950 után 51 hektárt csatoltak át a szomszédos Bodrogszentmáriához, területe ezzel 7,30 km²-ről 6,79 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 440, 1921-ben 476, 1938-ban pedig 541, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Népességszáma 1991-2011 között stabilan alakult (1991 – 560 fő, 2001- 561 fő, 2011 – 556 fő). 1945 után észak-zempléni görög katolikus vallású ruszinok telepedtek le a községhez tartozó Körtvélyesen, akik időközben szlovákká asszimilálódtak. Magyar többségét napjainkig megőrizte, bár a magyar nemzetiségűek arányának csökkenése (76,4 %-ról 65,8 %-ra 1991-2011 között) és a szlovákok arányának növekedése (22 %-ról 29,1 %-ra) itt is megfigyelhető. A lakosság 59,4 %-a római katolikus, 21,9 %-a görög katolikus, 7,9 %-a pedig református vallású volt. 2011-ben az összlakosság 52,9 %-a 294 fő) élt Rad, 47,1 %-a (262 fő) pedig Körtvélyes településrészen.

Történelem

A települést 1319-ben a szomszédos keresztúri határ leírását tartalmazó oklevélben említik először. Az 1332 és 1337 között felvett pápai tizedjegyzékben is szerepel. 1392-ben az Imreghiek és a Czékeyek a birtokosai. A 15. század elején az Imreghiek, a Soósok és a Kelecsényiek a birtokosok, majd a század második felében már több tilajdonosai is van. 1567-ben 3, 1582-ben 2 portáig adózott a község. 1600-ban temploma, plébániája, iskolája, 2 nemesi kúriája és 16 adózó háztartása volt. 1637-ben Melith György minorita kolostort alapított a községben, a kolostor a 18. század közepén Imregre költözött. Egykori várkastélya a 16. és 17. század fordulóján épülhetett, 1692-ben már romos épületként említik, valószínűleg a kuruc harcokban égették fel. A falu 17. század második felében a Forgách és Nemessányi családok birtoka. 1715-ben 4, 1720-ban 6 adózó háztartása volt. 1770-ben Mária Terézia Schuller Lipót tábornoknak adományozta, de később újra több birtokosa is volt, köztük a Szirmay és Rozgonyi családok. A 19. század elején Szirmay Antal volt a legnagyobb birtokos a községben. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után észak-zempléni ruszinok telepedtek le a községben.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma 1822-ben épült klasszicista stílusban. Körtvélyes Szentléleknek szentelt görög katolikus temploma 1968-ban épült. A határában található Cselédhomok fontos régészeti lelőhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RAD. Magyar, és tót falu Zemplén Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik dél felől való óldalán Puszta Kőrtvélesi prædium, melly jó gabona termő, réttye is jó szénát terem; n. k. pedig Eszenyke puszta, mellyen szántóföldgyei, réttyei, és legelőji vagynak; földgye fekete agyag, és kevéssé homokos, erdeje nints, határját Tisza, és Latortza vize szokta károsítani. KÖRTVÉLYES. Szabad puszta Zemplén Várm. földes Urai több Uraságok, fekszik Radnak szomszédságában, és annak filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rád, magyar-orosz falu, Zemplén vmegyében, Zemplénhez 1/2 órányira a Bodroghközben: 272 romai kath., 12 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 505 hold szántóföld. F. u. többen. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rad, bodrogközi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely. Van 77 háza és 504, nagyobbára római katholikus vallású lakosa. Saját postája van, távírója és vasúti állomása Szomotor. 1419-ben találkozunk vele, a mikor Imreghi Andrást iktatják birtokába. 1446-ben a Csebiek zálogos birtoka. 1458-ban Palóczi László és 1478-ban Czékei János is kapnak itt részeket. 1510-ben Gerendi Lászlót, Dobó Zsófiát és Eödönffy Pétert iktatják némely részei birtokába, de ugyanakkor Czékei Jánosnak és Bánffy Péternek is van benne része. Később tűnik fel a Radi család, mely a nevét is innen vette. 1578-ban már Vékey Ferenczet is itt találjuk. 1598-ban az akkori összeírás csak Soós Andrást és Melith Pált említi birtokosaiként. Melith György 1637-ben minorítákat telepített ide s számukra klastromot építtetett, melyet 1753-ban hagytak el s költöztek át Imregre. 1684-ben nagy része Forgách Andrásé, ki hűtlensége miatt nótába esvén, a kincstár lett az ura, majd Nemessányi Boldizsárnak lett zálogbirtoka. 1770-ben Mária Terézia Schuller Lipót tábornoknak adományozta. A XVIII. század végén a Gergelyi, Szirmay, Malonyay, Tomsics és Rozgonyi családok a földesurai. 1808-ban Szirmay Antal némely részére újabb királyi adományt kap, de kívüle birtokosok még a báró Ghillányi, Péchy, Berzeviczy, Somsich és Dévényi családok, valamint a Horváth család is. Most Meczner Bélának van itt nagyobb birtoka s mind neki, mind Bencsik Istvánnak csinos régi úrilaka. A hajdani minorita kolostor romladozó épülete még most is fennáll és a róm. kath. lelkész lakásául szolgál. Udvarán láthatók még a régi minorita templom romjai, melyeknek freskós falait két évtizeddel ezelőtt még magtárul használtak. Római katholikus temploma 1822-ben épült. Ide tartozik Körtvélyes-puszta, mely a XV. században még község volt s Rad sorsában osztozott. Újabbkori birtokosai a Gergelyi, Soós, Pintér és Szirmay családok voltak.

Magyar Katolikus Lexikon

Rad, v. Zemplén vm. (Rad, Szl.): plébánia a v. egri, majd a kassai egyhm. bodrogközi esp. ker-ében. - 1332: Rat, már pléb. Lakói 1623 e. ref-ok lettek. 1644: minoriták telepedtek le, s konventjük mellett pléb-t is vezettek, mely Imregre költözésük miatt 1779: megszűnt. 1818: alapították újra. Mai Szentháromság-tp-át 1822: építették. Anyakönyvei 1784-től. Anyanyelve 1880: m. - Filiái 1917: Bodrogszentmária, Bodrogvécs, Kisújlak, Pálfölde, Szinyér. - Lakói 1940: 349 r.k., 116 g.k., 2 ev., 43 ref., 39 izr., össz. 549; 2000: 299 r.k., össz. 562. ** Gerecze II:1056. (s.v. Rád) - KTN II:498. - Schem. Cass. 1915:144; 2000:59. - Györffy I:133.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rad. Okleveles nyoma elsőnek 1419-ből merül fel, mikor is az Imreghiek kapják a királytól. 1458-ban a Pálócziak, 1478-ban a Czékeyek, majd a későbbi időkben a Gerendyek, Eödönffyek, Bánffak, Radiak, Vékeyek, Melithek, Forgáchok, Ghillányiak, Péchyek, Berzeviczyek, Soósok, Pintérek, Somsichok és Menczerek az itteni birtokosok, Egykoron minorita kolostora volt, de ma már romokban hever. Római kat. temploma 1822-ben épült. Hozzátartozik Körtvélyes. A község területe 1267 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 541.

Névelőfordulások
1773
Rád,
1786
Rad,
1863
Raad,
1873
Rad
1877
Rád,
1888
Rad
1994
Rad

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 95/10
Telefon: 0566282364
Fax: 0566282363

Honlap: rad.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mozsárová Mária (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Deák Ladislav (MOST - HÍD)
Makkai Juraj (MOST - HÍD)
Pankovicsová Andrea (MOST - HÍD)
Terebešiová Tímea (MOST - HÍD)
Blanár Vojtech (MOST - HÍD)
Zselenáková Diana (MOST - HÍD)
Buhaj Ján (SNS)
MOST - HÍD 86% MOST - HÍD 6 képviselö SNS 14% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Radi Posta

Fő utca 94

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 95/10

Radi Községi Hivatal

Fő utca 95/10

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 368 84%
szlovákok 47 11%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 3%
egyéb 11 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 439
magyarok 438 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 440
magyarok 443 93%
szlovákok 0 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 32 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 476
magyarok 428 76%
szlovákok 123 22%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 560
magyarok 426 76%
szlovákok 123 22%
ruszinok 5 1%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 561
magyarok 366 66%
szlovákok 162 29%
ruszinok 12 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 11 2%
összlétszám 556
magyarok 327 66%
szlovákok 131 26%
ruszinok 8 2%
romák 9 2%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 21 4%
összlétszám 498
összlétszám 476
magyarok 443 93%
szlovákok 0 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 32 7%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 439
Választási részvétel: 69.48 %
Kiadott boríték: 305
Bedobott boríték: 305

Polgármester

Érvényes szavazólap: 299
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mozsárová Mária 198 66.22 % MOST - HÍD
Timková Zuzana 69 23.08 % SNS
Liška Ladislav 32 10.70 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Buhaj Ján 164 SNS
Deák Ladislav 158 MOST - HÍD
Makkai Juraj 147 MOST - HÍD
Pankovicsová Andrea 146 MOST - HÍD
Terebešiová Tímea 132 MOST - HÍD
Blanár Vojtech 117 MOST - HÍD
Zselenáková Diana 117 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SNS 14.29% SNS 1 képviselö MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 451
Választási részvétel: 22.62 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 452
Választási részvétel: 23.89 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108
Választásra jogosult: 442
Választási részvétel: 29,86 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 96
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 63 65.63 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 18 18.75 % KDS
Ivan Kuhn 5 5.21 % OKS
Jozef Holečko 4 4.17 % Független
Lukáš Sisák 2 2.08 % KSS
Dominika Palaščáková 2 2.08 % NOVA
Jaroslav Džunko 1 1.04 % Független
Vladimír Gürtler 1 1.04 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Bauer 11 10.28% KDS
Karol Pataky 79 61.24 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 36 27.91 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 7 5.43 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 3 2.33 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.78 % SNS
Oliver Petrík 1 0.78 % JĽSS
Adam Šepetka 1 0.78 % NAJ
Rudolf Botka 1 0.78 % NP
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 100
Érvényes szavazólap: 130
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Pataky 54 54.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 51 51.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Michal Zurbola 41 41.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 41 41.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Szunyog 39 39.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Mária Szuperák 36 36.00% SMK-MKP
Csaba Furik 35 35.00% SMK-MKP
Ladislav Illés 34 34.00% SMK-MKP
József Kopasz 32 32.00% SMK-MKP
László Farkas 32 32.00% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 21 21.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 15 15.00% SMER - SD
Jozef Horváth 13 13.00% SMER - SD
Peter Pető 8 8.00% Független
Cyril Korpesio 7 7.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Seman 7 7.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Sobek 6 6.00% SMER - SD
Marián Ferčák 5 5.00% ĽS-HZDS
Michaela Kapustníková 4 4.00% NOVA
Štefan Duč 4 4.00% Független
Terézia Kačová 3 3.00% NOVA
Iveta Kohanová 3 3.00% Független
Tomáš Kříž 3 3.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Andrej Kocák 3 3.00% MS
Marek Čižmár 3 3.00% Független
Tibor Jánošík 2 2.00% NOVA
Aneta Horváthová 2 2.00% EDS
Martin Begala 2 2.00% Független
Matúš Hada 2 2.00% KĽS
Vladimír Dvorový 2 2.00% SMER - SD
Vladimír Juroš 2 2.00% MS
Katarína Mischurová 2 2.00% Független
Miloš Ferko 2 2.00% NOVA
Miroslav Tóth 2 2.00% SMER - SD
Gejza Gore 2 2.00% Független
Edita Anthony 2 2.00% SaS
Štefan Tatranský 2 2.00% KSS
Ladislav Szilágyi 2 2.00% SaS
Jaroslav Konečný 1 1.00% Független
Marián Kolesár 1 1.00% Független
Jaroslav Soták 1 1.00% Független
Ladislav Bodnár 1 1.00% Független
Martin Galgoczy 1 1.00% Független
František Tomko 1 1.00% Független
Jozef Orenič 1 1.00% NÁŠ KRAJ
Zlatica Čeplíková 1 1.00% Független
Ján Lukáč 1 1.00% SMS
Ľubomír Bulla 1 1.00% Független
Miloš Kubica 1 1.00% Független
Miroslav Ramšak 1 1.00% ĽS Naše Slovensko
Tichomír Kačo 1 1.00% Független
Pavel Szijjártó 1 1.00% SĽS
Juraj Selecký 1 1.00% Független
Ľudovít Tóth 1 1.00% SĽS
Rastislav Petrovič 1 1.00% SMER - SD
Magdaléna Haburová 1 1.00% Független
Róbert Puci 1 1.00% SMER - SD
František Kolbaský 1 1.00% ÚSVIT
Robert Engel 0 0.00% Független
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Mikuláš Balog 0 0.00% EDS
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juliana Pašková 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Karol Pataky 66 50.77% MOST - HÍD
Csaba Furik 62 47.69% SMK-MKP
Zoltán Ilko 53 40.77% SMK-MKP
Jozef Želinský 52 40.00% MOST - HÍD
Gejza Sačko 51 39.23% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 50 38.46% SMER-SD
István Takács 46 35.38% SMK-MKP
Peter Pandy 41 31.54% MOST - HÍD
Ján Juhász 36 27.69% MOST - HÍD
József Kopasz 36 27.69% SMK-MKP
Csilla Bálintová 33 25.38% SMK-MKP
Viktor Palko 28 21.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 27 20.77% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 26 20.00% SMK-MKP
Peter Rico 26 20.00% MOST - HÍD
Zoltán Sipos 11 8.46% MKDA-MKDSZ
Zoltán Mento 10 7.69% Független
Štefan Duč 9 6.92% Független
Marek Čižmár 9 6.92% Független
Dionýz Szabó 8 6.15% ŠKV
Adrian Haraszti 7 5.38% NAJ
Róbert Puci 7 5.38% SMER-SD
Edina Kocsisová 6 4.62% Független
Július Hajdu 6 4.62% SMER-SD
Juraj Oščenda 5 3.85% ĽS Naše Slovensko
Cyril Korpesio 5 3.85% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Rastislav Petrovič 5 3.85% SMER-SD
Ján Čebreňák 4 3.08% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 4 3.08% JEDNOTA-ĽSS
Libuša Babuľaková 4 3.08% ŠKV
Jana Mondiková 4 3.08% SMER-SD
Iveta Solomonová 4 3.08% KSS
Peter Bačkovský 3 2.31% ŠKV
František Krejza 3 2.31% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Milan Malý 3 2.31% KSS
Michal Sentelik 3 2.31% ĽS Naše Slovensko
Nataša Hančinová 3 2.31% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Guzej 3 2.31% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Gabriel Garanič 3 2.31% Független
Lucia Rušinová 3 2.31% JEDNOTA-ĽSS
Alexander Kis-Géczi 2 1.54% NAJ
Rastislav Jílek 2 1.54% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bielek 2 1.54% SNS
Slavomír Illeš 2 1.54% Független
Terézia Stanková 2 1.54% Független
Štefan Kandráč 2 1.54% NP
Antónia Hrabská 2 1.54% ŠKV
František Tomko 2 1.54% JEDNOTA-ĽSS
František Korytko 2 1.54% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Tichomír Kačo 2 1.54% ŠKV
Vladimír Seman 2 1.54% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Milan Mika 2 1.54% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Miroslav Ramšák 1 0.77% ĽS Naše Slovensko
Martin Galgoczy 1 0.77% Független
Marta Hrobová 1 0.77% ÚSVIT
Radoslav Rendeš 1 0.77% ŠKV
Filip Biháry 1 0.77% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Šiňanský 1 0.77% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 1 0.77% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 1 0.77% SNS
Marián Vanci 1 0.77% ŠKV
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Martin Dzielavský 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Michaela Ducárová 0 0.00% ŠKV
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 12.38 %
Tiszacsernyő 27 3.60 %
Nagytárkány 17 2.26 %
Nagygéres 14 1.86 %
Zétény 13 1.73 %
Bély 10 1.33 %
Bodrogszentes 9 1.20 %
Borsi 9 1.20 %
Kistárkány 8 1.07 %
Bodrogmező 8 1.07 %
Szomotor 8 1.07 %
Rad 7 0.93 %
Tőketerebes 7 0.93 %
Kisgéres 7 0.93 %
Kiskövesd 6 0.80 %
Lelesz 6 0.80 %
Kisdobra 6 0.80 %
Ágcsernyő 6 0.80 %
Ladamóc 5 0.67 %
Nagykövesd 5 0.67 %
Bodrogszentmária 4 0.53 %
Szőlőske 4 0.53 %
Bacska 4 0.53 %
Bodrogszerdahely 4 0.53 %
Gálszécs 3 0.40 %
Véke 3 0.40 %
Szolnocska 3 0.40 %
Velejte 3 0.40 %
Zemplén 2 0.27 %
Újhely 2 0.27 %
Magyarsas 2 0.27 %
Boly 2 0.27 %
Nagytoronya 2 0.27 %
Garany 2 0.27 %
Imreg 2 0.27 %
Szinyér 2 0.27 %
Kolbáska 1 0.13 %
Bári 1 0.13 %
Isztáncs 1 0.13 %
Nagyazar 1 0.13 %
Bacskó 1 0.13 %
Szilvásújfalu 1 0.13 %
Bodzásújlak 1 0.13 %
Szécsegres 1 0.13 %
Vécse 1 0.13 %
Kistoronya 1 0.13 %
Kozma 1 0.13 %
Kazsó 1 0.13 %
Zemplénújfalu 1 0.13 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.95 %
Bodrogszentes 25 1.06 %
Tőketerebes 10 0.42 %
Tiszacsernyő 9 0.38 %
Nagykövesd 9 0.38 %
Szomotor 8 0.34 %
Bacska 7 0.30 %
Ágcsernyő 7 0.30 %
Nagygéres 7 0.30 %
Bodrogszentmária 7 0.30 %
Bodrogszerdahely 7 0.30 %
Véke 5 0.21 %
Bély 5 0.21 %
Nagytárkány 5 0.21 %
Kistárkány 4 0.17 %
Lelesz 4 0.17 %
Kiskövesd 4 0.17 %
Bacskó 3 0.13 %
Újhely 3 0.13 %
Kolbáska 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Szőlőske 2 0.08 %
Barancs 2 0.08 %
Alsómihályi 2 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.08 %
Szinyér 2 0.08 %
Borsi 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Gercsely 2 0.08 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szolnocska 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Boly 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Gálszécs 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 12.40 %
Bodzásújlak 84 3.20 %
Gálszécs 45 1.72 %
Kozma 34 1.30 %
Garany 32 1.22 %
Vécse 24 0.92 %
Kasó 23 0.88 %
Királyhelmec 21 0.80 %
Battyán 20 0.76 %
Alsómihályi 20 0.76 %
Barancs 17 0.65 %
Kázmér 15 0.57 %
Gercsely 15 0.57 %
Kiszte 14 0.53 %
Szilvásújfalu 14 0.53 %
Tiszacsernyő 13 0.50 %
Magyarizsép 13 0.50 %
Céke 13 0.50 %
Dargó 11 0.42 %
Kolbáska 11 0.42 %
Parnó 11 0.42 %
Bacskó 11 0.42 %
Szécskeresztúr 9 0.34 %
Szőlőske 8 0.31 %
Kazsó 8 0.31 %
Hardicsa 8 0.31 %
Isztáncs 8 0.31 %
Imreg 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Szécsudvar 7 0.27 %
Kisazar 7 0.27 %
Magyarsas 7 0.27 %
Velejte 7 0.27 %
Borsi 6 0.23 %
Szürnyeg 6 0.23 %
Újhely 5 0.19 %
Nagyruszka 5 0.19 %
Lasztóc 5 0.19 %
Pelejte 5 0.19 %
Csörgő 5 0.19 %
Kiskövesd 4 0.15 %
Bodrogszerdahely 4 0.15 %
Lelesz 4 0.15 %
Perbenyik 4 0.15 %
Nagyazar 4 0.15 %
Biste 4 0.15 %
Bári 3 0.11 %
Zebegnyő 3 0.11 %
Szomotor 3 0.11 %
Ladamóc 3 0.11 %
Cselej 3 0.11 %
Gerenda 3 0.11 %
Csarnahó 3 0.11 %
Zemplénújfalu 3 0.11 %
Visnyó 2 0.08 %
Bacska 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kistárkány 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Bodrogszög 2 0.08 %
Szécsegres 2 0.08 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 25.41 %
Kisgéres 381 13.45 %
Nagytárkány 178 6.28 %
Kistárkány 162 5.72 %
Bodrogszerdahely 160 5.65 %
Bodrogszentes 152 5.37 %
Perbenyik 135 4.77 %
Battyán 130 4.59 %
Nagykövesd 107 3.78 %
Bacska 103 3.64 %
Örös 101 3.57 %
Lelesz 100 3.53 %
Zétény 97 3.42 %
Tiszacsernyő 93 3.28 %
Bély 91 3.21 %
Nagygéres 91 3.21 %
Szomotor 79 2.79 %
Borsi 78 2.75 %
Boly 74 2.61 %
Kiskövesd 69 2.44 %
Ladamóc 68 2.40 %
Bári 63 2.22 %
Bodrogszentmária 63 2.22 %
Rad 62 2.19 %
Kisdobra 48 1.69 %
Tőketerebes 47 1.66 %
Bodrogmező 47 1.66 %
Imreg 46 1.62 %
Véke 45 1.59 %
Ágcsernyő 45 1.59 %
Szürnyeg 34 1.20 %
Szőlőske 34 1.20 %
Csarnahó 30 1.06 %
Szolnocska 30 1.06 %
Szinyér 28 0.99 %
Zemplén 25 0.88 %
Újhely 21 0.74 %
Hardicsa 15 0.53 %
Bodrogszög 11 0.39 %
Gálszécs 9 0.32 %
Kistoronya 9 0.32 %
Kozma 6 0.21 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Garany 4 0.14 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.07 %
Kolbáska 2 0.07 %
Kázmér 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Csörgő 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 14.70 %
Kistárkány 269 12.36 %
Kisgéres 269 12.36 %
Nagytárkány 216 9.92 %
Tiszacsernyő 156 7.17 %
Bély 98 4.50 %
Battyán 96 4.41 %
Bacska 92 4.23 %
Bodrogszerdahely 77 3.54 %
Perbenyik 71 3.26 %
Bodrogszentes 68 3.12 %
Lelesz 66 3.03 %
Nagykövesd 63 2.89 %
Borsi 58 2.66 %
Bári 50 2.30 %
Örös 49 2.25 %
Zétény 48 2.20 %
Boly 47 2.16 %
Ágcsernyő 45 2.07 %
Nagygéres 44 2.02 %
Kiskövesd 43 1.98 %
Szomotor 41 1.88 %
Ladamóc 38 1.75 %
Tőketerebes 35 1.61 %
Kisdobra 33 1.52 %
Rad 33 1.52 %
Bodrogmező 31 1.42 %
Véke 28 1.29 %
Bodrogszentmária 26 1.19 %
Imreg 20 0.92 %
Szolnocska 20 0.92 %
Szinyér 17 0.78 %
Zemplén 17 0.78 %
Csarnahó 16 0.73 %
Szőlőske 15 0.69 %
Újhely 11 0.51 %
Gálszécs 8 0.37 %
Bodrogszög 5 0.23 %
Magyarsas 5 0.23 %
Alsómihályi 5 0.23 %
Kistoronya 5 0.23 %
Parnó 4 0.18 %
Szürnyeg 4 0.18 %
Céke 4 0.18 %
Nagytoronya 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Csörgő 3 0.14 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Kisazar 3 0.14 %
Nagyazar 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Hardicsa 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Magyarizsép 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Bacskó 2 0.09 %
Velejte 2 0.09 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 34.96 %
Gálszécs 406 30.92 %
Parnó 55 4.19 %
Szécskeresztúr 52 3.96 %
Vécse 48 3.66 %
Kozma 46 3.50 %
Dargó 39 2.97 %
Bodzásújlak 38 2.89 %
Alsómihályi 34 2.59 %
Kázmér 26 1.98 %
Kisazar 26 1.98 %
Bacskó 26 1.98 %
Királyhelmec 24 1.83 %
Nagyazar 21 1.60 %
Zebegnyő 21 1.60 %
Garany 21 1.60 %
Céke 20 1.52 %
Kereplye 20 1.52 %
Szécsudvar 19 1.45 %
Szilvásújfalu 18 1.37 %
Tarnóka 17 1.29 %
Magyarizsép 17 1.29 %
Velejte 16 1.22 %
Cselej 15 1.14 %
Csörgő 15 1.14 %
Hardicsa 14 1.07 %
Zemplénújfalu 12 0.91 %
Gerenda 12 0.91 %
Szürnyeg 12 0.91 %
Nagytoronya 11 0.84 %
Pelejte 11 0.84 %
Nagyruszka 11 0.84 %
Gercsely 11 0.84 %
Lasztóc 10 0.76 %
Visnyó 10 0.76 %
Barancs 9 0.69 %
Sztankóc 9 0.69 %
Szomotor 8 0.61 %
Újhely 8 0.61 %
Bodrogszerdahely 8 0.61 %
Tiszacsernyő 8 0.61 %
Battyán 7 0.53 %
Borsi 7 0.53 %
Ágcsernyő 7 0.53 %
Nagytárkány 6 0.46 %
Isztáncs 6 0.46 %
Szécsegres 6 0.46 %
Rad 5 0.38 %
Lelesz 5 0.38 %
Kisdobra 5 0.38 %
Biste 5 0.38 %
Perbenyik 4 0.30 %
Legenye 4 0.30 %
Kasó 4 0.30 %
Nagygéres 4 0.30 %
Kiszte 4 0.30 %
Magyarsas 4 0.30 %
Kolbáska 4 0.30 %
Imreg 4 0.30 %
Örös 3 0.23 %
Bacska 3 0.23 %
Bodrogszentes 3 0.23 %
Kazsó 2 0.15 %
Bély 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 20.33 %
Tiszacsernyő 150 13.55 %
Királyhelmec 123 11.11 %
Ágcsernyő 49 4.43 %
Bodrogszerdahely 32 2.89 %
Lelesz 30 2.71 %
Nagytárkány 30 2.71 %
Kisgéres 28 2.53 %
Tőketerebes 26 2.35 %
Bacska 25 2.26 %
Bély 22 1.99 %
Bodrogszentes 21 1.90 %
Imreg 18 1.63 %
Borsi 16 1.45 %
Örös 14 1.26 %
Perbenyik 14 1.26 %
Gálszécs 13 1.17 %
Szomotor 11 0.99 %
Kisdobra 11 0.99 %
Kistárkány 11 0.99 %
Kozma 10 0.90 %
Nagygéres 10 0.90 %
Vécse 8 0.72 %
Szolnocska 8 0.72 %
Rad 8 0.72 %
Kiskövesd 7 0.63 %
Véke 7 0.63 %
Bodzásújlak 7 0.63 %
Bodrogszentmária 7 0.63 %
Bodrogmező 6 0.54 %
Boly 6 0.54 %
Nagykövesd 6 0.54 %
Legenye 5 0.45 %
Zemplén 5 0.45 %
Gercsely 5 0.45 %
Garany 5 0.45 %
Kázmér 4 0.36 %
Szinyér 4 0.36 %
Szécsudvar 4 0.36 %
Barancs 4 0.36 %
Szőlőske 4 0.36 %
Bári 4 0.36 %
Alsómihályi 3 0.27 %
Csörgő 3 0.27 %
Ladamóc 3 0.27 %
Kisazar 2 0.18 %
Újhely 2 0.18 %
Dargó 2 0.18 %
Parnó 2 0.18 %
Bodrogszög 2 0.18 %
Magyarsas 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Szürnyeg 2 0.18 %
Nagyazar 2 0.18 %
Nagytoronya 2 0.18 %
Kazsó 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Magyarizsép 1 0.09 %
Kiszte 1 0.09 %
Céke 1 0.09 %
Bacskó 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Zétény 1 0.09 %
Szécskeresztúr 1 0.09 %
Csarnahó 1 0.09 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 18.53 %
Gálszécs 23 2.34 %
Vécse 17 1.73 %
Velejte 12 1.22 %
Kasó 10 1.02 %
Zemplénújfalu 9 0.92 %
Királyhelmec 9 0.92 %
Hardicsa 8 0.81 %
Parnó 7 0.71 %
Isztáncs 7 0.71 %
Lasztóc 6 0.61 %
Magyarsas 6 0.61 %
Szécsudvar 6 0.61 %
Céke 6 0.61 %
Magyarizsép 6 0.61 %
Kazsó 5 0.51 %
Bodrogszerdahely 5 0.51 %
Kozma 5 0.51 %
Szilvásújfalu 5 0.51 %
Ágcsernyő 5 0.51 %
Lelesz 5 0.51 %
Alsómihályi 5 0.51 %
Kiszte 4 0.41 %
Gercsely 4 0.41 %
Tiszacsernyő 4 0.41 %
Bodzásújlak 4 0.41 %
Garany 4 0.41 %
Újhely 4 0.41 %
Rad 4 0.41 %
Legenye 3 0.31 %
Kistárkány 3 0.31 %
Szürnyeg 3 0.31 %
Nagytoronya 3 0.31 %
Nagyazar 3 0.31 %
Nagygéres 3 0.31 %
Battyán 3 0.31 %
Bacskó 3 0.31 %
Nagykövesd 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Dargó 2 0.20 %
Barancs 2 0.20 %
Zebegnyő 2 0.20 %
Szécsegres 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Boly 2 0.20 %
Nagyruszka 2 0.20 %
Szécskeresztúr 2 0.20 %
Pelejte 2 0.20 %
Csörgő 2 0.20 %
Kázmér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Bacska 1 0.10 %
Bély 1 0.10 %
Borsi 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Kolbáska 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Tarnóka 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Szőlőske 1 0.10 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 13.94 %
Szőlőske 90 9.50 %
Borsi 88 9.29 %
Királyhelmec 77 8.13 %
Bodrogszerdahely 75 7.92 %
Szomotor 45 4.75 %
Tiszacsernyő 44 4.65 %
Gálszécs 38 4.01 %
Battyán 33 3.48 %
Kisgéres 27 2.85 %
Ladamóc 24 2.53 %
Lelesz 22 2.32 %
Nagytárkány 20 2.11 %
Perbenyik 15 1.58 %
Kiskövesd 15 1.58 %
Bodrogszentes 15 1.58 %
Bély 15 1.58 %
Bodrogszentmária 15 1.58 %
Újhely 14 1.48 %
Bári 14 1.48 %
Céke 12 1.27 %
Kistárkány 12 1.27 %
Kistoronya 11 1.16 %
Csörgő 11 1.16 %
Nagykövesd 10 1.06 %
Bodzásújlak 10 1.06 %
Örös 9 0.95 %
Véke 9 0.95 %
Pelejte 8 0.84 %
Szécskeresztúr 8 0.84 %
Zemplén 7 0.74 %
Imreg 7 0.74 %
Alsómihályi 7 0.74 %
Bacska 7 0.74 %
Legenye 6 0.63 %
Magyarsas 6 0.63 %
Kozma 6 0.63 %
Vécse 6 0.63 %
Hardicsa 6 0.63 %
Rad 6 0.63 %
Dargó 5 0.53 %
Boly 5 0.53 %
Bacskó 5 0.53 %
Garany 5 0.53 %
Ágcsernyő 5 0.53 %
Parnó 5 0.53 %
Zemplénújfalu 4 0.42 %
Szolnocska 4 0.42 %
Zétény 4 0.42 %
Lasztóc 4 0.42 %
Csarnahó 4 0.42 %
Velejte 3 0.32 %
Szécsegres 3 0.32 %
Nagyruszka 3 0.32 %
Bodrogmező 3 0.32 %
Kolbáska 3 0.32 %
Gercsely 3 0.32 %
Kisdobra 3 0.32 %
Szécsudvar 3 0.32 %
Szürnyeg 3 0.32 %
Kiszte 3 0.32 %
Kázmér 3 0.32 %
Nagygéres 3 0.32 %
Magyarizsép 3 0.32 %
Gerenda 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Nagytoronya 2 0.21 %
Szinyér 2 0.21 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Nagyazar 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Zebegnyő 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Cselej 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 13.08 %
Gálszécs 72 6.73 %
Parnó 20 1.87 %
Kozma 18 1.68 %
Alsómihályi 18 1.68 %
Garany 18 1.68 %
Bacskó 14 1.31 %
Magyarizsép 11 1.03 %
Királyhelmec 11 1.03 %
Lasztóc 10 0.93 %
Tiszacsernyő 9 0.84 %
Bodzásújlak 9 0.84 %
Hardicsa 9 0.84 %
Dargó 9 0.84 %
Kisazar 7 0.65 %
Vécse 7 0.65 %
Szécsudvar 7 0.65 %
Legenye 7 0.65 %
Kiszte 6 0.56 %
Nagyazar 6 0.56 %
Szécskeresztúr 6 0.56 %
Nagytoronya 5 0.47 %
Nagytárkány 5 0.47 %
Magyarsas 5 0.47 %
Szürnyeg 5 0.47 %
Zemplénújfalu 4 0.37 %
Újhely 4 0.37 %
Kázmér 4 0.37 %
Szilvásújfalu 4 0.37 %
Céke 3 0.28 %
Velejte 3 0.28 %
Nagygéres 3 0.28 %
Kasó 3 0.28 %
Zebegnyő 3 0.28 %
Bély 3 0.28 %
Lelesz 3 0.28 %
Tarnóka 3 0.28 %
Bodrogszentes 3 0.28 %
Véke 3 0.28 %
Csörgő 3 0.28 %
Szécsegres 3 0.28 %
Szomotor 3 0.28 %
Isztáncs 3 0.28 %
Bodrogszerdahely 3 0.28 %
Szőlőske 2 0.19 %
Nagyruszka 2 0.19 %
Bári 2 0.19 %
Pelejte 2 0.19 %
Borsi 2 0.19 %
Nagykövesd 2 0.19 %
Bodrogszentmária 2 0.19 %
Visnyó 2 0.19 %
Battyán 2 0.19 %
Kisgéres 2 0.19 %
Szolnocska 2 0.19 %
Barancs 2 0.19 %
Kolbáska 2 0.19 %
Sztankóc 2 0.19 %
Örös 2 0.19 %
Gercsely 2 0.19 %
Kiskövesd 2 0.19 %
Rad 1 0.09 %
Csarnahó 1 0.09 %
Bodrogmező 1 0.09 %
Kistárkány 1 0.09 %
Ágcsernyő 1 0.09 %
Ladamóc 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 20.10 %
Tőketerebes 297 17.76 %
Kisazar 94 5.62 %
Szécskeresztúr 87 5.20 %
Dargó 78 4.67 %
Nagyazar 53 3.17 %
Kereplye 48 2.87 %
Vécse 39 2.33 %
Parnó 35 2.09 %
Kozma 33 1.97 %
Zebegnyő 28 1.67 %
Alsómihályi 25 1.50 %
Bacskó 21 1.26 %
Tarnóka 20 1.20 %
Bodzásújlak 19 1.14 %
Sztankóc 19 1.14 %
Magyarsas 17 1.02 %
Magyarizsép 17 1.02 %
Hardicsa 17 1.02 %
Szilvásújfalu 17 1.02 %
Cselej 17 1.02 %
Csörgő 16 0.96 %
Garany 16 0.96 %
Szécsudvar 16 0.96 %
Királyhelmec 15 0.90 %
Velejte 14 0.84 %
Gerenda 13 0.78 %
Nagyruszka 12 0.72 %
Céke 12 0.72 %
Visnyó 11 0.66 %
Lasztóc 10 0.60 %
Bodrogszerdahely 9 0.54 %
Pelejte 9 0.54 %
Nagytoronya 9 0.54 %
Kázmér 9 0.54 %
Tiszacsernyő 9 0.54 %
Barancs 8 0.48 %
Kiszte 8 0.48 %
Lelesz 8 0.48 %
Isztáncs 7 0.42 %
Nagytárkány 7 0.42 %
Kolbáska 7 0.42 %
Véke 7 0.42 %
Zemplénújfalu 7 0.42 %
Gercsely 6 0.36 %
Szomotor 6 0.36 %
Nagygéres 6 0.36 %
Újhely 5 0.30 %
Bodrogszentmária 5 0.30 %
Biste 5 0.30 %
Legenye 5 0.30 %
Battyán 5 0.30 %
Szécsegres 5 0.30 %
Ágcsernyő 4 0.24 %
Borsi 4 0.24 %
Perbenyik 4 0.24 %
Szürnyeg 3 0.18 %
Bodrogmező 3 0.18 %
Imreg 3 0.18 %
Bély 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Bacska 2 0.12 %
Bári 2 0.12 %
Nagykövesd 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Kistoronya 2 0.12 %
Kasó 2 0.12 %
Kistárkány 2 0.12 %
Kisgéres 2 0.12 %
Zétény 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 16.09 %
Bély 80 8.88 %
Királyhelmec 70 7.77 %
Gálszécs 57 6.33 %
Tiszacsernyő 56 6.22 %
Kisgéres 31 3.44 %
Battyán 29 3.22 %
Nagytárkány 25 2.77 %
Kistárkány 21 2.33 %
Alsómihályi 20 2.22 %
Kozma 19 2.11 %
Borsi 17 1.89 %
Bodrogszerdahely 17 1.89 %
Véke 17 1.89 %
Nagygéres 14 1.55 %
Szomotor 14 1.55 %
Csörgő 13 1.44 %
Lelesz 13 1.44 %
Kisdobra 12 1.33 %
Bodzásújlak 12 1.33 %
Szécskeresztúr 12 1.33 %
Parnó 11 1.22 %
Céke 11 1.22 %
Hardicsa 11 1.22 %
Dargó 9 1.00 %
Szilvásújfalu 8 0.89 %
Velejte 8 0.89 %
Bodrogszentes 8 0.89 %
Lasztóc 7 0.78 %
Bacskó 7 0.78 %
Ágcsernyő 7 0.78 %
Imreg 6 0.67 %
Bodrogszentmária 6 0.67 %
Kolbáska 6 0.67 %
Zétény 6 0.67 %
Perbenyik 6 0.67 %
Gercsely 6 0.67 %
Örös 6 0.67 %
Garany 6 0.67 %
Nagytoronya 6 0.67 %
Biste 5 0.55 %
Szőlőske 5 0.55 %
Nagyazar 5 0.55 %
Kázmér 5 0.55 %
Bodrogszög 5 0.55 %
Magyarsas 5 0.55 %
Zemplénújfalu 5 0.55 %
Isztáncs 5 0.55 %
Magyarizsép 5 0.55 %
Szolnocska 4 0.44 %
Nagykövesd 4 0.44 %
Legenye 4 0.44 %
Vécse 4 0.44 %
Bacska 4 0.44 %
Zebegnyő 4 0.44 %
Gerenda 4 0.44 %
Kisazar 4 0.44 %
Bodrogmező 3 0.33 %
Kiskövesd 3 0.33 %
Rad 3 0.33 %
Szürnyeg 3 0.33 %
Boly 3 0.33 %
Újhely 3 0.33 %
Ladamóc 3 0.33 %
Szécsudvar 3 0.33 %
Pelejte 3 0.33 %
Tarnóka 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Cselej 2 0.22 %
Kereplye 2 0.22 %
Barancs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Nagyruszka 1 0.11 %
Szinyér 1 0.11 %
Kasó 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 47.31 %
Vécse 74 3.65 %
Gálszécs 68 3.36 %
Garany 58 2.86 %
Nagyruszka 46 2.27 %
Hardicsa 33 1.63 %
Alsómihályi 33 1.63 %
Bodzásújlak 31 1.53 %
Parnó 31 1.53 %
Céke 28 1.38 %
Zemplénújfalu 26 1.28 %
Kozma 24 1.19 %
Velejte 21 1.04 %
Kiszte 18 0.89 %
Királyhelmec 17 0.84 %
Gercsely 17 0.84 %
Magyarizsép 16 0.79 %
Pelejte 15 0.74 %
Imreg 15 0.74 %
Kasó 15 0.74 %
Magyarsas 14 0.69 %
Szürnyeg 14 0.69 %
Kázmér 13 0.64 %
Isztáncs 13 0.64 %
Kisazar 12 0.59 %
Legenye 11 0.54 %
Barancs 11 0.54 %
Csörgő 10 0.49 %
Szécsegres 9 0.44 %
Biste 9 0.44 %
Kolbáska 9 0.44 %
Bodrogszerdahely 9 0.44 %
Szécskeresztúr 9 0.44 %
Dargó 9 0.44 %
Lasztóc 8 0.40 %
Lelesz 8 0.40 %
Tiszacsernyő 7 0.35 %
Gerenda 7 0.35 %
Szécsudvar 7 0.35 %
Kisgéres 7 0.35 %
Nagytoronya 6 0.30 %
Bacskó 6 0.30 %
Bári 6 0.30 %
Bély 6 0.30 %
Szilvásújfalu 6 0.30 %
Bacska 5 0.25 %
Kazsó 5 0.25 %
Borsi 5 0.25 %
Tarnóka 5 0.25 %
Ladamóc 4 0.20 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Újhely 4 0.20 %
Kistoronya 4 0.20 %
Nagyazar 3 0.15 %
Nagykövesd 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Zétény 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kereplye 2 0.10 %
Nagytárkány 2 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 27.92 %
Gálszécs 71 2.47 %
Garany 42 1.46 %
Vécse 38 1.32 %
Hardicsa 35 1.22 %
Bodzásújlak 31 1.08 %
Kiszte 29 1.01 %
Zemplénújfalu 27 0.94 %
Parnó 24 0.84 %
Kozma 22 0.77 %
Pelejte 21 0.73 %
Magyarsas 19 0.66 %
Alsómihályi 18 0.63 %
Velejte 17 0.59 %
Céke 17 0.59 %
Nagyruszka 14 0.49 %
Cselej 14 0.49 %
Szilvásújfalu 14 0.49 %
Szécskeresztúr 13 0.45 %
Királyhelmec 13 0.45 %
Imreg 13 0.45 %
Kazsó 12 0.42 %
Kázmér 11 0.38 %
Csörgő 11 0.38 %
Dargó 10 0.35 %
Gercsely 10 0.35 %
Isztáncs 10 0.35 %
Szomotor 9 0.31 %
Tiszacsernyő 9 0.31 %
Szécsegres 8 0.28 %
Újhely 8 0.28 %
Bodrogszerdahely 8 0.28 %
Kolbáska 8 0.28 %
Borsi 8 0.28 %
Legenye 8 0.28 %
Szürnyeg 6 0.21 %
Nagytoronya 6 0.21 %
Kistoronya 6 0.21 %
Barancs 6 0.21 %
Zebegnyő 5 0.17 %
Magyarizsép 5 0.17 %
Bári 5 0.17 %
Nagytárkány 5 0.17 %
Gerenda 5 0.17 %
Szécsudvar 5 0.17 %
Kisazar 4 0.14 %
Kistárkány 4 0.14 %
Kasó 4 0.14 %
Lasztóc 4 0.14 %
Lelesz 4 0.14 %
Battyán 4 0.14 %
Kiskövesd 3 0.10 %
Bacskó 3 0.10 %
Kereplye 3 0.10 %
Nagyazar 3 0.10 %
Rad 3 0.10 %
Biste 3 0.10 %
Tarnóka 3 0.10 %
Kisgéres 3 0.10 %
Csarnahó 2 0.07 %
Ágcsernyő 2 0.07 %
Perbenyik 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kisdobra 1 0.03 %
Bodrogszög 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szinyér 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Örös 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Bodrogszentmária 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 38.46 %
Szomotor 164 7.84 %
Tiszacsernyő 163 7.79 %
Tőketerebes 154 7.36 %
Lelesz 113 5.40 %
Bodrogszerdahely 108 5.16 %
Bodrogszentmária 108 5.16 %
Zétény 106 5.06 %
Ágcsernyő 99 4.73 %
Kisgéres 84 4.01 %
Bély 79 3.77 %
Bodrogszentes 78 3.73 %
Kistárkány 76 3.63 %
Magyarsas 75 3.58 %
Perbenyik 74 3.54 %
Kisdobra 64 3.06 %
Nagytárkány 64 3.06 %
Nagygéres 59 2.82 %
Rad 51 2.44 %
Véke 45 2.15 %
Battyán 45 2.15 %
Borsi 44 2.10 %
Boly 41 1.96 %
Ladamóc 40 1.91 %
Garany 33 1.58 %
Nagykövesd 33 1.58 %
Örös 32 1.53 %
Bári 31 1.48 %
Szürnyeg 30 1.43 %
Bodrogmező 27 1.29 %
Imreg 25 1.19 %
Céke 22 1.05 %
Gálszécs 22 1.05 %
Bacska 21 1.00 %
Kiskövesd 20 0.96 %
Csarnahó 19 0.91 %
Csörgő 19 0.91 %
Szolnocska 17 0.81 %
Zemplén 17 0.81 %
Parnó 17 0.81 %
Szinyér 14 0.67 %
Szőlőske 13 0.62 %
Újhely 13 0.62 %
Velejte 11 0.53 %
Hardicsa 10 0.48 %
Bacskó 10 0.48 %
Pelejte 8 0.38 %
Bodrogszög 8 0.38 %
Gercsely 7 0.33 %
Nagytoronya 7 0.33 %
Kistoronya 6 0.29 %
Nagyruszka 6 0.29 %
Zemplénújfalu 6 0.29 %
Kolbáska 6 0.29 %
Cselej 5 0.24 %
Legenye 4 0.19 %
Szilvásújfalu 4 0.19 %
Kázmér 4 0.19 %
Magyarizsép 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Kiszte 3 0.14 %
Biste 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Isztáncs 2 0.10 %
Kisazar 2 0.10 %
Kozma 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 14.51 %
Bodrogszentes 167 10.97 %
Tőketerebes 156 10.24 %
Kisgéres 69 4.53 %
Rad 50 3.28 %
Tiszacsernyő 46 3.02 %
Lelesz 45 2.95 %
Bodrogszerdahely 43 2.82 %
Gálszécs 41 2.69 %
Bacska 32 2.10 %
Zétény 32 2.10 %
Szomotor 32 2.10 %
Bodrogszentmária 31 2.04 %
Battyán 31 2.04 %
Perbenyik 31 2.04 %
Bély 30 1.97 %
Boly 27 1.77 %
Szolnocska 25 1.64 %
Kisdobra 22 1.44 %
Nagytárkány 22 1.44 %
Szilvásújfalu 21 1.38 %
Véke 21 1.38 %
Kistárkány 21 1.38 %
Garany 20 1.31 %
Borsi 19 1.25 %
Nagykövesd 19 1.25 %
Nagygéres 18 1.18 %
Kiskövesd 18 1.18 %
Örös 17 1.12 %
Ágcsernyő 16 1.05 %
Vécse 15 0.98 %
Szinyér 15 0.98 %
Bodrogmező 14 0.92 %
Kozma 14 0.92 %
Magyarizsép 14 0.92 %
Hardicsa 11 0.72 %
Szőlőske 10 0.66 %
Alsómihályi 10 0.66 %
Ladamóc 10 0.66 %
Lasztóc 10 0.66 %
Imreg 9 0.59 %
Bodzásújlak 7 0.46 %
Nagyazar 7 0.46 %
Szürnyeg 7 0.46 %
Újhely 7 0.46 %
Szécskeresztúr 7 0.46 %
Zemplénújfalu 6 0.39 %
Barancs 6 0.39 %
Magyarsas 5 0.33 %
Szécsegres 5 0.33 %
Céke 5 0.33 %
Zemplén 5 0.33 %
Csörgő 5 0.33 %
Gercsely 5 0.33 %
Nagytoronya 5 0.33 %
Bodrogszög 5 0.33 %
Csarnahó 4 0.26 %
Bári 4 0.26 %
Cselej 4 0.26 %
Kolbáska 4 0.26 %
Nagyruszka 4 0.26 %
Szécsudvar 3 0.20 %
Visnyó 3 0.20 %
Bacskó 3 0.20 %
Legenye 2 0.13 %
Velejte 2 0.13 %
Kazsó 2 0.13 %
Kázmér 2 0.13 %
Biste 2 0.13 %
Kasó 2 0.13 %
Parnó 2 0.13 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Dargó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.41 %
Kisgéres 184 8.01 %
Nagytárkány 96 4.18 %
Kistárkány 80 3.48 %
Bodrogszerdahely 79 3.44 %
Bacska 69 3.00 %
Perbenyik 67 2.92 %
Borsi 63 2.74 %
Battyán 63 2.74 %
Bodrogszentmária 62 2.70 %
Ladamóc 58 2.53 %
Nagykövesd 56 2.44 %
Zétény 53 2.31 %
Bély 53 2.31 %
Bári 51 2.22 %
Boly 47 2.05 %
Lelesz 47 2.05 %
Rad 46 2.00 %
Tiszacsernyő 44 1.92 %
Szomotor 42 1.83 %
Bodrogszentes 39 1.70 %
Nagygéres 38 1.65 %
Örös 37 1.61 %
Imreg 33 1.44 %
Bodrogmező 29 1.26 %
Kiskövesd 27 1.18 %
Tőketerebes 26 1.13 %
Kisdobra 25 1.09 %
Szőlőske 25 1.09 %
Ágcsernyő 23 1.00 %
Véke 22 0.96 %
Csarnahó 20 0.87 %
Szolnocska 17 0.74 %
Zemplén 17 0.74 %
Szinyér 17 0.74 %
Újhely 11 0.48 %
Bodrogszög 6 0.26 %
Gálszécs 6 0.26 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 17.73 %
Gálszécs 37 4.72 %
Vécse 13 1.66 %
Parnó 11 1.40 %
Tiszacsernyő 10 1.28 %
Királyhelmec 10 1.28 %
Bacskó 9 1.15 %
Kozma 9 1.15 %
Céke 8 1.02 %
Alsómihályi 7 0.89 %
Garany 7 0.89 %
Szécskeresztúr 5 0.64 %
Bodzásújlak 5 0.64 %
Borsi 5 0.64 %
Hardicsa 5 0.64 %
Magyarsas 5 0.64 %
Zemplénújfalu 5 0.64 %
Nagyruszka 4 0.51 %
Kolbáska 4 0.51 %
Rad 4 0.51 %
Kisgéres 4 0.51 %
Nagyazar 4 0.51 %
Kistárkány 4 0.51 %
Tarnóka 4 0.51 %
Pelejte 4 0.51 %
Sztankóc 4 0.51 %
Bodrogszerdahely 4 0.51 %
Ágcsernyő 3 0.38 %
Lelesz 3 0.38 %
Bodrogszentes 3 0.38 %
Nagytoronya 3 0.38 %
Kázmér 3 0.38 %
Dargó 3 0.38 %
Lasztóc 3 0.38 %
Véke 3 0.38 %
Cselej 3 0.38 %
Battyán 3 0.38 %
Bacska 3 0.38 %
Kasó 3 0.38 %
Bély 2 0.26 %
Gercsely 2 0.26 %
Gerenda 2 0.26 %
Bodrogszentmária 2 0.26 %
Magyarizsép 2 0.26 %
Csörgő 2 0.26 %
Kisdobra 2 0.26 %
Szécsudvar 2 0.26 %
Barancs 2 0.26 %
Isztáncs 2 0.26 %
Szomotor 2 0.26 %
Kisazar 2 0.26 %
Szürnyeg 2 0.26 %
Szilvásújfalu 2 0.26 %
Nagygéres 1 0.13 %
Kiskövesd 1 0.13 %
Örös 1 0.13 %
Legenye 1 0.13 %
Kiszte 1 0.13 %
Velejte 1 0.13 %
Kazsó 1 0.13 %
Bodrogmező 1 0.13 %
Szőlőske 1 0.13 %
Visnyó 1 0.13 %
Csarnahó 1 0.13 %
Zebegnyő 1 0.13 %
Zemplén 1 0.13 %
Imreg 1 0.13 %
Bári 1 0.13 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 26.71 %
Gálszécs 160 6.07 %
Céke 120 4.55 %
Magyarsas 101 3.83 %
Királyhelmec 87 3.30 %
Parnó 79 3.00 %
Szilvásújfalu 77 2.92 %
Bacskó 69 2.62 %
Borsi 66 2.50 %
Bodzásújlak 65 2.47 %
Magyarizsép 64 2.43 %
Szürnyeg 61 2.31 %
Lasztóc 59 2.24 %
Hardicsa 58 2.20 %
Kolbáska 55 2.09 %
Vécse 54 2.05 %
Garany 52 1.97 %
Kozma 50 1.90 %
Zemplénújfalu 48 1.82 %
Szécskeresztúr 39 1.48 %
Nagyruszka 36 1.37 %
Tiszacsernyő 35 1.33 %
Csörgő 34 1.29 %
Imreg 34 1.29 %
Kiszte 33 1.25 %
Kisazar 32 1.21 %
Bodrogszerdahely 32 1.21 %
Alsómihályi 32 1.21 %
Velejte 27 1.02 %
Szécsudvar 25 0.95 %
Nagytoronya 23 0.87 %
Dargó 23 0.87 %
Gercsely 21 0.80 %
Barancs 20 0.76 %
Pelejte 20 0.76 %
Nagyazar 20 0.76 %
Bodrogszentes 20 0.76 %
Kázmér 19 0.72 %
Kisdobra 19 0.72 %
Cselej 18 0.68 %
Bári 16 0.61 %
Szomotor 16 0.61 %
Kasó 15 0.57 %
Újhely 15 0.57 %
Kereplye 15 0.57 %
Szőlőske 15 0.57 %
Bodrogmező 14 0.53 %
Perbenyik 14 0.53 %
Csarnahó 14 0.53 %
Bodrogszentmária 14 0.53 %
Visnyó 14 0.53 %
Lelesz 14 0.53 %
Bély 13 0.49 %
Kistoronya 13 0.49 %
Szolnocska 11 0.42 %
Biste 11 0.42 %
Kazsó 10 0.38 %
Isztáncs 9 0.34 %
Szécsegres 9 0.34 %
Nagytárkány 9 0.34 %
Kisgéres 8 0.30 %
Kiskövesd 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Gerenda 7 0.27 %
Battyán 6 0.23 %
Bodrogszög 6 0.23 %
Kistárkány 5 0.19 %
Ágcsernyő 5 0.19 %
Zemplén 5 0.19 %
Zebegnyő 5 0.19 %
Ladamóc 5 0.19 %
Zétény 5 0.19 %
Véke 4 0.15 %
Boly 4 0.15 %
Rad 4 0.15 %
Nagygéres 3 0.11 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 51.24 %
Tőketerebes 250 25.83 %
Szécskeresztúr 96 9.92 %
Nagyazar 39 4.03 %
Parnó 36 3.72 %
Kisazar 32 3.31 %
Vécse 30 3.10 %
Bacskó 27 2.79 %
Dargó 27 2.79 %
Tarnóka 23 2.38 %
Nagyruszka 21 2.17 %
Kozma 18 1.86 %
Cselej 17 1.76 %
Alsómihályi 16 1.65 %
Garany 16 1.65 %
Zebegnyő 14 1.45 %
Királyhelmec 13 1.34 %
Magyarizsép 13 1.34 %
Gerenda 12 1.24 %
Szécsudvar 12 1.24 %
Hardicsa 11 1.14 %
Velejte 11 1.14 %
Visnyó 10 1.03 %
Pelejte 10 1.03 %
Szilvásújfalu 10 1.03 %
Szécsegres 9 0.93 %
Kolbáska 9 0.93 %
Zemplénújfalu 8 0.83 %
Kereplye 7 0.72 %
Csörgő 7 0.72 %
Barancs 6 0.62 %
Nagytárkány 5 0.52 %
Tiszacsernyő 5 0.52 %
Kázmér 5 0.52 %
Lasztóc 5 0.52 %
Szürnyeg 4 0.41 %
Céke 4 0.41 %
Nagytoronya 4 0.41 %
Bodrogszerdahely 4 0.41 %
Kiszte 4 0.41 %
Sztankóc 4 0.41 %
Magyarsas 4 0.41 %
Isztáncs 3 0.31 %
Battyán 3 0.31 %
Bodzásújlak 3 0.31 %
Nagygéres 3 0.31 %
Szomotor 3 0.31 %
Véke 3 0.31 %
Legenye 3 0.31 %
Kazsó 2 0.21 %
Gercsely 2 0.21 %
Bély 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Kistárkány 2 0.21 %
Lelesz 1 0.10 %
Boly 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Perbenyik 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Ágcsernyő 1 0.10 %
Újhely 1 0.10 %
Bári 1 0.10 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 54.15 %
Tiszacsernyő 290 14.00 %
Lelesz 181 8.74 %
Szomotor 154 7.43 %
Nagytárkány 137 6.61 %
Bély 126 6.08 %
Bodrogszerdahely 121 5.84 %
Kisgéres 116 5.60 %
Kistárkány 115 5.55 %
Perbenyik 91 4.39 %
Zétény 87 4.20 %
Bodrogszentes 84 4.05 %
Kisdobra 79 3.81 %
Nagygéres 77 3.72 %
Bodrogszentmária 76 3.67 %
Battyán 69 3.33 %
Örös 60 2.90 %
Tőketerebes 60 2.90 %
Borsi 55 2.65 %
Rad 52 2.51 %
Nagykövesd 49 2.36 %
Bacska 49 2.36 %
Ágcsernyő 46 2.22 %
Boly 44 2.12 %
Zemplén 41 1.98 %
Véke 37 1.79 %
Bodrogmező 31 1.50 %
Ladamóc 28 1.35 %
Bári 25 1.21 %
Kiskövesd 25 1.21 %
Csarnahó 22 1.06 %
Szinyér 19 0.92 %
Szolnocska 18 0.87 %
Imreg 18 0.87 %
Szőlőske 16 0.77 %
Vécse 14 0.68 %
Újhely 13 0.63 %
Bodrogszög 10 0.48 %
Gálszécs 10 0.48 %
Alsómihályi 9 0.43 %
Kistoronya 6 0.29 %
Gercsely 5 0.24 %
Kázmér 5 0.24 %
Pelejte 5 0.24 %
Csörgő 5 0.24 %
Lasztóc 5 0.24 %
Kereplye 5 0.24 %
Legenye 5 0.24 %
Velejte 5 0.24 %
Szécsudvar 4 0.19 %
Kozma 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Hardicsa 4 0.19 %
Nagytoronya 4 0.19 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Kolbáska 3 0.14 %
Nagyruszka 3 0.14 %
Céke 3 0.14 %
Szécskeresztúr 3 0.14 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Garany 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Zebegnyő 2 0.10 %
Barancs 2 0.10 %
Zemplénújfalu 2 0.10 %
Dargó 2 0.10 %
Bacskó 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 15.09 %
Parnó 237 12.73 %
Gálszécs 90 4.83 %
Bacskó 60 3.22 %
Magyarsas 57 3.06 %
Kozma 34 1.83 %
Magyarizsép 32 1.72 %
Kolbáska 27 1.45 %
Alsómihályi 24 1.29 %
Dargó 24 1.29 %
Vécse 22 1.18 %
Hardicsa 22 1.18 %
Garany 22 1.18 %
Szécskeresztúr 21 1.13 %
Szécsudvar 21 1.13 %
Bodzásújlak 19 1.02 %
Kiszte 18 0.97 %
Visnyó 17 0.91 %
Királyhelmec 16 0.86 %
Csörgő 16 0.86 %
Zemplénújfalu 14 0.75 %
Zebegnyő 14 0.75 %
Nagytoronya 14 0.75 %
Céke 13 0.70 %
Gerenda 11 0.59 %
Barancs 11 0.59 %
Lasztóc 11 0.59 %
Kisazar 10 0.54 %
Nagyruszka 9 0.48 %
Kasó 8 0.43 %
Cselej 8 0.43 %
Kereplye 8 0.43 %
Kázmér 8 0.43 %
Gercsely 7 0.38 %
Bodrogszerdahely 6 0.32 %
Tiszacsernyő 6 0.32 %
Biste 6 0.32 %
Velejte 6 0.32 %
Borsi 6 0.32 %
Bodrogszentes 6 0.32 %
Sztankóc 5 0.27 %
Nagyazar 5 0.27 %
Szilvásújfalu 5 0.27 %