SK
TV
.....

Nagykövesd

Község

címer zászló
1087 100% magyar 1910
586 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagykövesd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Kamenec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Bak-hegy, Nagy-Karcsa, Oldal-hegy, Tarbucka
Koordináták:
48.36112976, 21.80539513
Terület:
12,72 km2
Rang:
község
Népesség:
790
Tszf. magasság:
123 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07636
Település kód:
543918
Szervezeti azonosító:
332097

A község a Bodrogköz nyugati részén, a Tarbucka (a Felső-bodrogközi szigethegyek egyike, 278 m) keleti lábánál fekszik, Sátoraljaújhelytől 17 km-re keletre, Királyhelmectől 17 km-re délnyugatra. Mellékutak kötik össze Bodrogszerdahellyel (6 km), Szomotorral (5 km) , Nagygéresen (9 km) keresztül Királyhelmeccel és a magyarországi Pácinnal (4,5 km). Határa csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Bodrogszerdahely és Nagykövesd, északról Szomotor, északkeletről Őrös, délről Karcsa, délkeletről pedig Pácin községekkel határos. Délkeleti határának egy részét a Nagy-Karcsa (egykori folyóág, ma tó) alkotja. Déli és délkeleti határa egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). Területe (12,72 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 1089, 1921-ben 970, 1938-ban pedig 1171, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Túlnyomó magyar többségét (1991-ben 95,2 %, 2011-ben 85,9 %) napjainkig megőrizte, bár a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között megduplázódott (4,4 %-ról 8,7 %-ra emelkedett). 2011-ben a lakosság 5 %-a nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az 1991-2011 közötti időszakban népességének egytizedét elveszítette, lakosságszáma 903 főről 806-ra csökkent. A lakosság 49,9 %-a református, 34,5 %-a római katolikus, 6,5 %-a pedig görög katolikus vallású (1921-ben még a lakosság egyhatodát alkották). 1944-ig népes izraelita közösség is élt a községben (1938-ban 6,1 %).

Történelem

1283-ban említi először oklevél, ekkor a Rátold nembeli Mátyás birtoka volt. 1287-től a Baksa nemzetségé, akik a 13. – 14. század fordulóján várat építettek ide. A várat először 1323-ban említik. A falu a 14. században a Baksa nembeli Soós és Szerdahelyi családok birtoka. Nagykövesd néven 1358-ban említik először. A várat 15. század közepén 1451-ben Giskra hadai foglalták el, 1459-ben Mátyás király serege visszafoglalta. Ettől kezdve a 16. század elejéig a Pálócziaké volt, majd 1504-ben a Perényiek szerezték meg. 1556-ban a Szapolyai János pártján álló Némethy Ferenc foglalta el, majd 1588-ban Telekessy Imre felsőmagyarországi főkapitány, Ferdinánd király híve, ostrommal vette be. Az 1500-as évek végén, kisebb megszakításokkal újból a Baksa nemzetségbelieké lett, és az övék is maradt 1672-ig, amikor a birtokos Soós György belekeveredett a Wesselényi-féle összeesküvésbe. 1673-ban a várat Coob tábornok császári csapatai felgyújtották és elhagyták. Falai a 18. század első felében még épek voltak, de kövei egy részét később a Szirmay-Fischer család kastélya és a római katolikus templom építésénél elhordták. A 18. század elején a Klobusitzkyak, majd részben Szirmay Antal a tulajdonos. Később a Fischer család is résztulajdonosa lett. A 19. század végén a Windischgrätz-, Jósika- és Gedeon-családoknak volt itt nagyobb birtoka. 1715-ben 11 lakatlan és 10 lakott háza volt. 1787-ben 67 házában 427 lakos élt. 1828-ban 105 háza volt 772 lakossal. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. A rendszerváltásig állami gazdaság működött a községben. A sokáig lezárt Nagykövesd-Pácin határátkelőhelyet 1995-ben nyitották meg újra. 2002-ben megnyílt az Ilona-alkotóház, mely a környék művészeti életének egyik központjává vált.

Mai jelentősége

Az elsősorban szőlőtermesztéséről híres községben négyosztályos magyar alapiskola és óvoda egyaránt található. A falu felett emelkedő Várhegy-dombon láthatóak a 13. században épült Kövesd várának romjai. Szent Józsefnek szentelt római katolikus temploma 1801-1804 között épült klasszicista stílusban. Református temploma 1807-ben épült. A Várhegy-domb nyugati oldalán található a Szirmay-Fischer kastély, mely szintén a 19. század elején épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Kövesd. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, többen reformátusok, fekszik Kis Kövesdnek szomszédságában, határja két nyomásbéli, mindent meg terem, szőlő hegye középszerű bort terem, erdeje kevés, egyéb minéműségei mint Kis Kövesdé. E’ helység felett vagyon egy meredek kemény kősziklán épűlt Vár, mellyben egy 4 szegletre ki faragott kő kút van, de mivel kövekkel teli van hányva haszon vehetetlen, piatzok Újhelyen van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kövesd (Nagy), Zemplén vmegyében, magyar falu, 201 római, 131 g. kath., 615 ref., 41 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Szép szőlőhegy. Van itt egy sziklahegyre épült régi vár is, melly 1673-ban rontatott le, és 763 h. szántóföld. F. u. b. Fischer, kinek itt kastélya van, – és Szirmay.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen éjszaknyugatra van szép kettős hegy alatt Nagy-Kövesd. Magaslaton álló szép váromladéka annak a régi várnak a maradványa, melyet 1673-ban romboltak le. Valaha a Miczbán család ősi fészke, később a Rákóczyaknak volt birtoka s különösen Lorántffy Zsuzsánnának kedvelt tartózkodó helye.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagykövesd, a bodrogközi járásban fekvő kisközség, 116 házzal és 1229 magyar lakossal, a kik túlnyomó részben ev. ref. vallásúak. Századokon át jelentős pontja volt a Zemplén vármegyében lezajlott történelmi eseményeknek s hajdan erős vára körül sok véres ütközet folyt le. A vár eredetére nézve eltérők a vélemények. Egyik szerint 1040 körül már fennállott. Mások szerint Loránt építtette 1247-ben, kinek fiai 1280-ban elcserélték a várhoz tartozó birtokot Micz bán fiaival. Más változat szerint a vár 1247-ben már a leleszi prépostságé volt. Némely iró meg azt vitatja, hogy 1283-ban épült s a Rathold nemzetségből való Loránt, a Lorántffyak őse építtette, a ki IV. László király ellen föllázadván, ez Micz bánt és Finta nádort küldte ellene. A csatában állítólag maga Loránt is elesett és a várat Micz bán kapta. Végül még egy forrás 1280-ban Simon fiát Györgyöt nevezi meg a vár birtokosaként. Abban az időben Kuezd, Kuuesdi, Csud, Kuestd, Kuuestd alakban szerepel. A XIV. században (1323-ban) a Micz bán nemzetségéből származó Soós és Szerdahelyi családokat uralja, a kik másfél századon át vitatták fegyverrel egymás jogát a várhoz. 1358-ban már egyedül a Szerdahelyi családot találjuk benne; egy századdal később, vagyis 1446-ban azonban ismét a Soósokat látjuk a birtokban, a kiktől a Szerdahelyiek ismét elfoglalták; de 1450-ben a Soós testvérek, György és Miklós, Hunyadi Jánostól visszakapják. Egy ideig Giskra cseh hadai is táboroztak a várban a kikkel itt kötött egyezséget Hunyadi János. Mások szerint 1451-ben foglalták el a várat és csak 1459-ben űzte ki őket onnan Mátyás király. 1505-ben a Szerdahelyi családot látjuk ismét birtokában, a következő évben azonban a vár Tokajhoz tartozott és Literáti volt az ura. 1526-ban Szerdahelyi László átíratta a várat és uradalmat feleségére, Werebélyi Margitra. 1556-ban a Szapolyai-párti Némethy Ferencz bevette Izabella királyné részére, de két évvel később Telekessy Imre császári vezér Ferdinánd király számára visszahódította. 1560-ban Serédy Benedeket iktatták a birtokába, de később visszaszállt a Micz bán ivadékokra, ismét föltámasztva a rokon családok pörösködését. 1572-ben ugyan rövid időre megszakítja a többi Micz bán ivadék vetélkedését Bocskay Gergely azzal, hogy a maga számára foglalja el a várat, de azt három évvel később kénytelen volt a vele rokon Soósoknak átadni, a kik azt tőle elperelték. 1575-ben Serédy Gáspárt említi egy okirat a vár birtokosaként, 1609-ben pedig báró Bocskay Miklóst. A Micz bán ivadékok szünetlen pörösködésével múlik el ezután több mint fél évszázad, míg végül Soós György nyeri el a birtokot, de 1672-ben a Wesselényi-féle összeesküvésbe keveredvén, menekülni kénytelen s a birtokra az államkincstár teszi a kezét. A következő évben a császáriak légbe röpítették a várat, a mely azóta felépítetlen rom. 1690-ben Barkóczy Éva, Soós György özvegye, kegyelem útján visszakapta a birtokot, ki után leányágon, Klobusiczky Ferenczné révén a Klobusiczky családra száll át. A mult században ezen a családon kívül, 1803-ban, báró Fischert látjuk a birtokban. 1882-ben már herczeg Windischgraetz a földesúr, de része van benne báró Jósikának és Gedeon Aladárnak is. Három kastély van a községben. Két temploma alig száz éves. Nagykövesd körjegyzői székhely, posta- és távíróállomással;vasúti állomása Szomotor.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagykövesd, v. Zemplén vm. (Vel

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagykövesd. Hajdani erős várának keletkezési idejére nézve nem maradt fenn adat. Egyesek szerint 1040-ben már fennállott, mások szerint 1247ben építették, de van olyan vélemény is, hogy 1280 körül épült. A vár építőjét és kezdeti urát sem ismerjük és e tekintetben is eltérők a vélemények. Kétségtelen, hogy a vár a XIV. század elején már állott s Kuezd, Kuuesdi, Csusd, Knestd, Kuestd alakban szerepelt. Legrégibb urának a Ratholdnemzetségből való Lóránt mestert tartják, ki pártot ütött IV. László ellen, miért is a király hadat küldött ellene s a harcban maga Lóránt is elesett s a várat Mic bán kapta a királytól, majd ennek ivadékai a Soósés Szerdahelyi-nemzetségek birtokolták. E két család másfélévszázadon át fegyverrel vitatta egymás jogát a várhoz s hol az egyik, hol a másik családot uralta. A XV. század közepe táján Giskra cseh zsoldosai uraskodtak benne, míg Mátyás király 1459ben kiverte innen őket. A XVI. század elején ismét a Szerdahelyiek kezén találjuk, de rövidesen a Literáthiak kapják. 1526-ban Szerdahelyi Lászlóé. 1556-ban Izabella királyné számára hódoltatja meg Némethy Ferenc, de 1558-ban a császáriak visszavívják. Az ellenkirályok viszályának elcsitulása után ismét a rokoni viszály dúl felette, egyrészt a Szerdahelyi és Soós, másrészt mindkét család és Bocskay Gergely között, ki fegyverrel szerezte meg itt a váruraságot. Ez időkben kél ízben a Serédyek a várurak. A XVII. század elején ismét a Bocskayak birtokolják, de Mic bán ivadékai nem nyugosznak s váltig pereskednek a vár tulajdonjogáért. Csak a század derekán lanyhul a testvérharc és Soós György ül birtokba, ki azonban belekeveredett a Wesselényi-féle összeesküvésbe, miért is megfosztják javaitól s míg ő maga Lengyelországba menekül, a várat az államkincstár magának foglalja le, de egy év multán, 1673-ban a császáriak aláaknázzák és felrobbantják s ezzel a kövesdi vár megszűnt történelmi szerepet játszani. Másfélévtized multán Soós György özvegye kegyelmet nyer s visszakapja itteni birtokát. Utána leányágon a Klobusitzky grófokra száll. A XIX. század végétől azonban Windischgraetz hercegnek, Jósika bárónak és a Gedeon-családnak volt itt birtoka. Hozzátartozik Cigánytelep, Homoktanya, Rózsatanya. A község területe 2212 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1171. Magyar lakossága a csehek alatt sok zaklatásnak volt kitéve.

Kövesdi János

1940. 6. 12.
Nagykövesd - megszületett
Névelőfordulások
1773
Nagy-Kövesd,
1786
Nagy-Köweschd, Welká Keweschda,
1808
Nagy-Kövesd,
1863
Nagykövesd,
1927
Veľký Kevežd, Nagy-Kövesd,
1938
Nagykövesd,
1945
Veľký Kevežd, Nagy-Kövesd,
1948
Veľký Kamenec
1994
Nagykövesd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nagykövesd (Veľký Kamenec) 255
Telefon: 0566283216

Honlap: velkykamenec.sk/
Polgármester:
Nagy Attila (Független)

Képviselő-testület:
Gulyás Róbert (Független)
Juhász Jozef (Független)
Bányácski Ervin (Független)
Kanda Vincent (Független)
Kocsis Ladislav (SMK-MKP)
Gecseová Annamária (SMK-MKP)
Nagy Sándor (SMK-MKP)
Független 57% Független 4 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Nagykövesdi Posta

Nagykövesd 255

Tarbucka Mikrorégió Önkormányzati Társulás

Nagykövesd 255

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Nagykövesd 315

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagykövesd 315

Nagykövesdi Községi Hivatal

Nagykövesd 255

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 826 95%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 33 4%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 872
magyarok 1087 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1089
magyarok 951 98%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 970
magyarok 860 95%
szlovákok 40 4%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 903
magyarok 752 89%
szlovákok 85 10%
ruszinok 2 0%
romák 6 1%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 848
magyarok 692 86%
szlovákok 70 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 40 5%
összlétszám 806
magyarok 586 79%
szlovákok 132 18%
ruszinok 0 0%
romák 5 1%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 738
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 636
Választási részvétel: 62.42 %
Kiadott boríték: 397
Bedobott boríték: 397

Polgármester

Érvényes szavazólap: 395
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nagy Attila 230 58.23 % Független
Kulcsár Bartolomej 127 32.15 % Független
Fetyková Zuzana 24 6.08 % Független
Stefán János 14 3.54 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gulyás Róbert 234 Független
Juhász Jozef 218 Független
Kocsis Ladislav 218 SMK-MKP
Gecseová Annamária 195 SMK-MKP
Bányácski Ervin 162 Független
Kanda Vincent 162 Független
Nagy Sándor 152 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 658
Választási részvétel: 16.41 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108
Választásra jogosult: 658
Választási részvétel: 9.88 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 654
Választási részvétel: 24,46 %
Kiadott boríték: 160
Bedobott boríték: 160

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 99
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 155
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 71 71.72 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 16 16.16 % KDS
Jozef Holečko 3 3.03 % Független
Dominika Palaščáková 3 3.03 % NOVA
Vladimír Gürtler 2 2.02 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 2 2.02 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 1 1.01 % KSS
Ivan Kuhn 1 1.01 % OKS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 15 23.08% KDS
Karol Pataky 95 61.29 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 48 30.97 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 9 5.81 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 2 1.29 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.65 % SNS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 158
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Furik 80 74.07% SMK-MKP
József Kopasz 73 67.59% SMK-MKP
Ladislav Illés 64 59.26% SMK-MKP
Mária Szuperák 64 59.26% SMK-MKP
László Farkas 60 55.56% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 56 51.85% SMK-MKP
Gejza Sačko 37 34.26% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 25 23.15% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Duč 20 18.52% Független
Karol Pataky 19 17.59% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 18 16.67% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 17 15.74% SMER - SD
Tichomír Kačo 12 11.11% Független
Michal Zurbola 12 11.11% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Edita Anthony 7 6.48% SaS
Robert Engel 5 4.63% Független
Peter Pető 5 4.63% Független
Cyril Korpesio 5 4.63% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Tatranský 5 4.63% KSS
Tomáš Kříž 4 3.70% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Róbert Puci 4 3.70% SMER - SD
Juliana Pašková 4 3.70% Független
Juraj Sobek 3 2.78% SMER - SD
Vladimír Seman 3 2.78% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Martin Galgoczy 3 2.78% Független
Ladislav Bodnár 2 1.85% Független
Michaela Kapustníková 2 1.85% NOVA
Mikuláš Balog 2 1.85% EDS
Miloš Ferko 2 1.85% NOVA
Ľudovít Tóth 2 1.85% SĽS
Ľubomír Bulla 2 1.85% Független
Marek Čižmár 2 1.85% Független
Juraj Oščenda 2 1.85% ĽS Naše Slovensko
Ján Lukáč 2 1.85% SMS
Terézia Kačová 2 1.85% NOVA
Jana Mondiková 2 1.85% SMER - SD
Igor Balog 2 1.85% SRÚS
Vladimír Dvorový 2 1.85% SMER - SD
Peter Figeľ 1 0.93% DS
Marián Kolesár 1 0.93% Független
Rastislav Petrovič 1 0.93% SMER - SD
František Tomko 1 0.93% Független
Ján Tomáš 1 0.93% Független
Jaroslav Konečný 1 0.93% Független
Iveta Kohanová 1 0.93% Független
Gejza Gore 1 0.93% Független
Aneta Horváthová 1 0.93% EDS
Miloš Kubica 1 0.93% Független
Miroslav Tóth 1 0.93% SMER - SD
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Marián Ferčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Ladislav Szilágyi 0 0.00% SaS
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Martin Begala 0 0.00% Független
Juraj Selecký 0 0.00% Független
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Tibor Jánošík 0 0.00% NOVA
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
František Kolbaský 0 0.00% ÚSVIT
Magdaléna Haburová 0 0.00% Független
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zlatica Čeplíková 0 0.00% Független
Csaba Furik 107 67.72% SMK-MKP
József Kopasz 88 55.70% SMK-MKP
Zoltán Ilko 76 48.10% SMK-MKP
Karol Pataky 75 47.47% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 63 39.87% SMK-MKP
István Takács 56 35.44% SMK-MKP
Peter Pandy 52 32.91% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 50 31.65% SMK-MKP
Jozef Želinský 49 31.01% MOST - HÍD
Zoltán Mento 36 22.78% Független
Ján Juhász 35 22.15% MOST - HÍD
Gejza Sačko 33 20.89% MOST - HÍD
Jozef Horváth 27 17.09% MOST - HÍD
Peter Rico 25 15.82% MOST - HÍD
Štefan Duč 22 13.92% Független
Gustáv Liszkai 19 12.03% SMER-SD
Zoltán Sipos 18 11.39% MKDA-MKDSZ
Viktor Palko 11 6.96% MOST - HÍD
Tichomír Kačo 11 6.96% ŠKV
Peter Bačkovský 10 6.33% ŠKV
Edina Kocsisová 10 6.33% Független
Alexander Kis-Géczi 9 5.70% NAJ
Dionýz Szabó 6 3.80% ŠKV
Adrian Haraszti 5 3.16% NAJ
Marek Čižmár 5 3.16% Független
Marta Hrobová 4 2.53% ÚSVIT
František Krejza 4 2.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Július Hajdu 4 2.53% SMER-SD
Libuša Babuľaková 3 1.90% ŠKV
Radoslav Rendeš 3 1.90% ŠKV
Rastislav Petrovič 3 1.90% SMER-SD
František Tomko 3 1.90% JEDNOTA-ĽSS
František Korytko 2 1.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Štefan Kandráč 2 1.27% NP
Rastislav Jílek 2 1.27% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Filip Biháry 2 1.27% ĽS Naše Slovensko
Jana Mondiková 2 1.27% SMER-SD
Michaela Ducárová 2 1.27% ŠKV
Dušan Grajcár 2 1.27% JEDNOTA-ĽSS
Peter Figeľ 2 1.27% DS
Róbert Puci 2 1.27% SMER-SD
Slavomír Illeš 1 0.63% Független
Ján Čebreňák 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 1 0.63% ŠKV
Marián Oščenda 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Seman 1 0.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ján Seman 1 0.63% ŠANCA
Ján Ujheli 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
Antónia Hrabská 1 0.63% ŠKV
Katarína Kasardová 1 0.63% KSS
Lucia Rušinová 1 0.63% JEDNOTA-ĽSS
Miroslav Ramšák 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Cyril Korpesio 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Gabriel Garanič 0 0.00% Független
Martin Dzielavský 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Guzej 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Šiňanský 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Milan Malý 0 0.00% KSS
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Iveta Solomonová 0 0.00% KSS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 8.73 %
Tiszacsernyő 27 2.54 %
Nagytárkány 17 1.60 %
Nagygéres 14 1.31 %
Zétény 13 1.22 %
Bély 10 0.94 %
Bodrogszentes 9 0.85 %
Borsi 9 0.85 %
Kistárkány 8 0.75 %
Bodrogmező 8 0.75 %
Szomotor 8 0.75 %
Rad 7 0.66 %
Tőketerebes 7 0.66 %
Kisgéres 7 0.66 %
Kiskövesd 6 0.56 %
Lelesz 6 0.56 %
Kisdobra 6 0.56 %
Ágcsernyő 6 0.56 %
Ladamóc 5 0.47 %
Nagykövesd 5 0.47 %
Bodrogszentmária 4 0.38 %
Szőlőske 4 0.38 %
Bacska 4 0.38 %
Bodrogszerdahely 4 0.38 %
Gálszécs 3 0.28 %
Véke 3 0.28 %
Szolnocska 3 0.28 %
Velejte 3 0.28 %
Zemplén 2 0.19 %
Újhely 2 0.19 %
Magyarsas 2 0.19 %
Boly 2 0.19 %
Nagytoronya 2 0.19 %
Garany 2 0.19 %
Imreg 2 0.19 %
Szinyér 2 0.19 %
Kolbáska 1 0.09 %
Bári 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Nagyazar 1 0.09 %
Bacskó 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Bodzásújlak 1 0.09 %
Szécsegres 1 0.09 %
Vécse 1 0.09 %
Kistoronya 1 0.09 %
Kozma 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Zemplénújfalu 1 0.09 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 3.00 %
Bodrogszentes 25 1.63 %
Tőketerebes 10 0.65 %
Tiszacsernyő 9 0.59 %
Nagykövesd 9 0.59 %
Szomotor 8 0.52 %
Bacska 7 0.46 %
Ágcsernyő 7 0.46 %
Nagygéres 7 0.46 %
Bodrogszentmária 7 0.46 %
Bodrogszerdahely 7 0.46 %
Véke 5 0.33 %
Bély 5 0.33 %
Nagytárkány 5 0.33 %
Kistárkány 4 0.26 %
Lelesz 4 0.26 %
Kiskövesd 4 0.26 %
Bacskó 3 0.20 %
Újhely 3 0.20 %
Kolbáska 2 0.13 %
Zemplénújfalu 2 0.13 %
Szőlőske 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Alsómihályi 2 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.13 %
Szinyér 2 0.13 %
Borsi 2 0.13 %
Rad 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szolnocska 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Parnó 1 0.07 %
Velejte 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Kiszte 1 0.07 %
Gálszécs 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Kázmér 1 0.07 %
Magyarsas 1 0.07 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 27.20 %
Bodzásújlak 84 7.03 %
Gálszécs 45 3.77 %
Kozma 34 2.85 %
Garany 32 2.68 %
Vécse 24 2.01 %
Kasó 23 1.92 %
Királyhelmec 21 1.76 %
Battyán 20 1.67 %
Alsómihályi 20 1.67 %
Barancs 17 1.42 %
Kázmér 15 1.26 %
Gercsely 15 1.26 %
Kiszte 14 1.17 %
Szilvásújfalu 14 1.17 %
Tiszacsernyő 13 1.09 %
Magyarizsép 13 1.09 %
Céke 13 1.09 %
Dargó 11 0.92 %
Kolbáska 11 0.92 %
Parnó 11 0.92 %
Bacskó 11 0.92 %
Szécskeresztúr 9 0.75 %
Szőlőske 8 0.67 %
Kazsó 8 0.67 %
Hardicsa 8 0.67 %
Isztáncs 8 0.67 %
Imreg 7 0.59 %
Legenye 7 0.59 %
Szécsudvar 7 0.59 %
Kisazar 7 0.59 %
Magyarsas 7 0.59 %
Velejte 7 0.59 %
Borsi 6 0.50 %
Szürnyeg 6 0.50 %
Újhely 5 0.42 %
Nagyruszka 5 0.42 %
Lasztóc 5 0.42 %
Pelejte 5 0.42 %
Csörgő 5 0.42 %
Kiskövesd 4 0.33 %
Bodrogszerdahely 4 0.33 %
Lelesz 4 0.33 %
Perbenyik 4 0.33 %
Nagyazar 4 0.33 %
Biste 4 0.33 %
Bári 3 0.25 %
Zebegnyő 3 0.25 %
Szomotor 3 0.25 %
Ladamóc 3 0.25 %
Cselej 3 0.25 %
Gerenda 3 0.25 %
Csarnahó 3 0.25 %
Zemplénújfalu 3 0.25 %
Visnyó 2 0.17 %
Bacska 2 0.17 %
Véke 2 0.17 %
Kistárkány 2 0.17 %
Nagygéres 2 0.17 %
Rad 2 0.17 %
Bodrogszentmária 2 0.17 %
Bodrogszög 2 0.17 %
Szécsegres 2 0.17 %
Tarnóka 2 0.17 %
Bély 1 0.08 %
Nagytárkány 1 0.08 %
Nagykövesd 1 0.08 %
Nagytoronya 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Kereplye 1 0.08 %
Kisdobra 1 0.08 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 19.11 %
Kisgéres 381 10.11 %
Nagytárkány 178 4.72 %
Kistárkány 162 4.30 %
Bodrogszerdahely 160 4.25 %
Bodrogszentes 152 4.03 %
Perbenyik 135 3.58 %
Battyán 130 3.45 %
Nagykövesd 107 2.84 %
Bacska 103 2.73 %
Örös 101 2.68 %
Lelesz 100 2.65 %
Zétény 97 2.57 %
Tiszacsernyő 93 2.47 %
Bély 91 2.42 %
Nagygéres 91 2.42 %
Szomotor 79 2.10 %
Borsi 78 2.07 %
Boly 74 1.96 %
Kiskövesd 69 1.83 %
Ladamóc 68 1.80 %
Bári 63 1.67 %
Bodrogszentmária 63 1.67 %
Rad 62 1.65 %
Kisdobra 48 1.27 %
Tőketerebes 47 1.25 %
Bodrogmező 47 1.25 %
Imreg 46 1.22 %
Véke 45 1.19 %
Ágcsernyő 45 1.19 %
Szürnyeg 34 0.90 %
Szőlőske 34 0.90 %
Csarnahó 30 0.80 %
Szolnocska 30 0.80 %
Szinyér 28 0.74 %
Zemplén 25 0.66 %
Újhely 21 0.56 %
Hardicsa 15 0.40 %
Bodrogszög 11 0.29 %
Gálszécs 9 0.24 %
Kistoronya 9 0.24 %
Kozma 6 0.16 %
Alsómihályi 5 0.13 %
Garany 4 0.11 %
Lasztóc 3 0.08 %
Céke 2 0.05 %
Kolbáska 2 0.05 %
Kázmér 2 0.05 %
Pelejte 2 0.05 %
Visnyó 2 0.05 %
Csörgő 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 11.50 %
Kistárkány 269 9.67 %
Kisgéres 269 9.67 %
Nagytárkány 216 7.76 %
Tiszacsernyő 156 5.61 %
Bély 98 3.52 %
Battyán 96 3.45 %
Bacska 92 3.31 %
Bodrogszerdahely 77 2.77 %
Perbenyik 71 2.55 %
Bodrogszentes 68 2.44 %
Lelesz 66 2.37 %
Nagykövesd 63 2.26 %
Borsi 58 2.08 %
Bári 50 1.80 %
Örös 49 1.76 %
Zétény 48 1.73 %
Boly 47 1.69 %
Ágcsernyő 45 1.62 %
Nagygéres 44 1.58 %
Kiskövesd 43 1.55 %
Szomotor 41 1.47 %
Ladamóc 38 1.37 %
Tőketerebes 35 1.26 %
Kisdobra 33 1.19 %
Rad 33 1.19 %
Bodrogmező 31 1.11 %
Véke 28 1.01 %
Bodrogszentmária 26 0.93 %
Imreg 20 0.72 %
Szolnocska 20 0.72 %
Szinyér 17 0.61 %
Zemplén 17 0.61 %
Csarnahó 16 0.58 %
Szőlőske 15 0.54 %
Újhely 11 0.40 %
Gálszécs 8 0.29 %
Bodrogszög 5 0.18 %
Magyarsas 5 0.18 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Kistoronya 5 0.18 %
Parnó 4 0.14 %
Szürnyeg 4 0.14 %
Céke 4 0.14 %
Nagytoronya 3 0.11 %
Gercsely 3 0.11 %
Csörgő 3 0.11 %
Szilvásújfalu 3 0.11 %
Szécsudvar 3 0.11 %
Kisazar 3 0.11 %
Nagyazar 2 0.07 %
Cselej 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Hardicsa 2 0.07 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Magyarizsép 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Bacskó 2 0.07 %
Velejte 2 0.07 %
Kazsó 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Garany 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Kozma 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 46.36 %
Gálszécs 406 41.01 %
Parnó 55 5.56 %
Szécskeresztúr 52 5.25 %
Vécse 48 4.85 %
Kozma 46 4.65 %
Dargó 39 3.94 %
Bodzásújlak 38 3.84 %
Alsómihályi 34 3.43 %
Kázmér 26 2.63 %
Kisazar 26 2.63 %
Bacskó 26 2.63 %
Királyhelmec 24 2.42 %
Nagyazar 21 2.12 %
Zebegnyő 21 2.12 %
Garany 21 2.12 %
Céke 20 2.02 %
Kereplye 20 2.02 %
Szécsudvar 19 1.92 %
Szilvásújfalu 18 1.82 %
Tarnóka 17 1.72 %
Magyarizsép 17 1.72 %
Velejte 16 1.62 %
Cselej 15 1.52 %
Csörgő 15 1.52 %
Hardicsa 14 1.41 %
Zemplénújfalu 12 1.21 %
Gerenda 12 1.21 %
Szürnyeg 12 1.21 %
Nagytoronya 11 1.11 %
Pelejte 11 1.11 %
Nagyruszka 11 1.11 %
Gercsely 11 1.11 %
Lasztóc 10 1.01 %
Visnyó 10 1.01 %
Barancs 9 0.91 %
Sztankóc 9 0.91 %
Szomotor 8 0.81 %
Újhely 8 0.81 %
Bodrogszerdahely 8 0.81 %
Tiszacsernyő 8 0.81 %
Battyán 7 0.71 %
Borsi 7 0.71 %
Ágcsernyő 7 0.71 %
Nagytárkány 6 0.61 %
Isztáncs 6 0.61 %
Szécsegres 6 0.61 %
Rad 5 0.51 %
Lelesz 5 0.51 %
Kisdobra 5 0.51 %
Biste 5 0.51 %
Perbenyik 4 0.40 %
Legenye 4 0.40 %
Kasó 4 0.40 %
Nagygéres 4 0.40 %
Kiszte 4 0.40 %
Magyarsas 4 0.40 %
Kolbáska 4 0.40 %
Imreg 4 0.40 %
Örös 3 0.30 %
Bacska 3 0.30 %
Bodrogszentes 3 0.30 %
Kazsó 2 0.20 %
Bély 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Ladamóc 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Kistárkány 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 13.38 %
Tiszacsernyő 150 8.92 %
Királyhelmec 123 7.31 %
Ágcsernyő 49 2.91 %
Bodrogszerdahely 32 1.90 %
Lelesz 30 1.78 %
Nagytárkány 30 1.78 %
Kisgéres 28 1.66 %
Tőketerebes 26 1.55 %
Bacska 25 1.49 %
Bély 22 1.31 %
Bodrogszentes 21 1.25 %
Imreg 18 1.07 %
Borsi 16 0.95 %
Örös 14 0.83 %
Perbenyik 14 0.83 %
Gálszécs 13 0.77 %
Szomotor 11 0.65 %
Kisdobra 11 0.65 %
Kistárkány 11 0.65 %
Kozma 10 0.59 %
Nagygéres 10 0.59 %
Vécse 8 0.48 %
Szolnocska 8 0.48 %
Rad 8 0.48 %
Kiskövesd 7 0.42 %
Véke 7 0.42 %
Bodzásújlak 7 0.42 %
Bodrogszentmária 7 0.42 %
Bodrogmező 6 0.36 %
Boly 6 0.36 %
Nagykövesd 6 0.36 %
Legenye 5 0.30 %
Zemplén 5 0.30 %
Gercsely 5 0.30 %
Garany 5 0.30 %
Kázmér 4 0.24 %
Szinyér 4 0.24 %
Szécsudvar 4 0.24 %
Barancs 4 0.24 %
Szőlőske 4 0.24 %
Bári 4 0.24 %
Alsómihályi 3 0.18 %
Csörgő 3 0.18 %
Ladamóc 3 0.18 %
Kisazar 2 0.12 %
Újhely 2 0.12 %
Dargó 2 0.12 %
Parnó 2 0.12 %
Bodrogszög 2 0.12 %
Magyarsas 2 0.12 %
Biste 2 0.12 %
Szürnyeg 2 0.12 %
Nagyazar 2 0.12 %
Nagytoronya 2 0.12 %
Kazsó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Magyarizsép 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Céke 1 0.06 %
Bacskó 1 0.06 %
Szilvásújfalu 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 30.18 %
Gálszécs 23 3.81 %
Vécse 17 2.82 %
Velejte 12 1.99 %
Kasó 10 1.66 %
Zemplénújfalu 9 1.49 %
Királyhelmec 9 1.49 %
Hardicsa 8 1.33 %
Parnó 7 1.16 %
Isztáncs 7 1.16 %
Lasztóc 6 1.00 %
Magyarsas 6 1.00 %
Szécsudvar 6 1.00 %
Céke 6 1.00 %
Magyarizsép 6 1.00 %
Kazsó 5 0.83 %
Bodrogszerdahely 5 0.83 %
Kozma 5 0.83 %
Szilvásújfalu 5 0.83 %
Ágcsernyő 5 0.83 %
Lelesz 5 0.83 %
Alsómihályi 5 0.83 %
Kiszte 4 0.66 %
Gercsely 4 0.66 %
Tiszacsernyő 4 0.66 %
Bodzásújlak 4 0.66 %
Garany 4 0.66 %
Újhely 4 0.66 %
Rad 4 0.66 %
Legenye 3 0.50 %
Kistárkány 3 0.50 %
Szürnyeg 3 0.50 %
Nagytoronya 3 0.50 %
Nagyazar 3 0.50 %
Nagygéres 3 0.50 %
Battyán 3 0.50 %
Bacskó 3 0.50 %
Nagykövesd 2 0.33 %
Bári 2 0.33 %
Dargó 2 0.33 %
Barancs 2 0.33 %
Zebegnyő 2 0.33 %
Szécsegres 2 0.33 %
Biste 2 0.33 %
Boly 2 0.33 %
Nagyruszka 2 0.33 %
Szécskeresztúr 2 0.33 %
Pelejte 2 0.33 %
Csörgő 2 0.33 %
Kázmér 1 0.17 %
Kiskövesd 1 0.17 %
Kisgéres 1 0.17 %
Bacska 1 0.17 %
Bély 1 0.17 %
Borsi 1 0.17 %
Imreg 1 0.17 %
Zemplén 1 0.17 %
Sztankóc 1 0.17 %
Kolbáska 1 0.17 %
Véke 1 0.17 %
Bodrogszentmária 1 0.17 %
Bodrogszentes 1 0.17 %
Cselej 1 0.17 %
Tarnóka 1 0.17 %
Bodrogszög 1 0.17 %
Visnyó 1 0.17 %
Gerenda 1 0.17 %
Nagytárkány 1 0.17 %
Szőlőske 1 0.17 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 13.36 %
Szőlőske 90 9.11 %
Borsi 88 8.91 %
Királyhelmec 77 7.79 %
Bodrogszerdahely 75 7.59 %
Szomotor 45 4.55 %
Tiszacsernyő 44 4.45 %
Gálszécs 38 3.85 %
Battyán 33 3.34 %
Kisgéres 27 2.73 %
Ladamóc 24 2.43 %
Lelesz 22 2.23 %
Nagytárkány 20 2.02 %
Perbenyik 15 1.52 %
Kiskövesd 15 1.52 %
Bodrogszentes 15 1.52 %
Bély 15 1.52 %
Bodrogszentmária 15 1.52 %
Újhely 14 1.42 %
Bári 14 1.42 %
Céke 12 1.21 %
Kistárkány 12 1.21 %
Kistoronya 11 1.11 %
Csörgő 11 1.11 %
Nagykövesd 10 1.01 %
Bodzásújlak 10 1.01 %
Örös 9 0.91 %
Véke 9 0.91 %
Pelejte 8 0.81 %
Szécskeresztúr 8 0.81 %
Zemplén 7 0.71 %
Imreg 7 0.71 %
Alsómihályi 7 0.71 %
Bacska 7 0.71 %
Legenye 6 0.61 %
Magyarsas 6 0.61 %
Kozma 6 0.61 %
Vécse 6 0.61 %
Hardicsa 6 0.61 %
Rad 6 0.61 %
Dargó 5 0.51 %
Boly 5 0.51 %
Bacskó 5 0.51 %
Garany 5 0.51 %
Ágcsernyő 5 0.51 %
Parnó 5 0.51 %
Zemplénújfalu 4 0.40 %
Szolnocska 4 0.40 %
Zétény 4 0.40 %
Lasztóc 4 0.40 %
Csarnahó 4 0.40 %
Velejte 3 0.30 %
Szécsegres 3 0.30 %
Nagyruszka 3 0.30 %
Bodrogmező 3 0.30 %
Kolbáska 3 0.30 %
Gercsely 3 0.30 %
Kisdobra 3 0.30 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Szürnyeg 3 0.30 %
Kiszte 3 0.30 %
Kázmér 3 0.30 %
Nagygéres 3 0.30 %
Magyarizsép 3 0.30 %
Gerenda 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Nagytoronya 2 0.20 %
Szinyér 2 0.20 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Kereplye 1 0.10 %
Nagyazar 1 0.10 %
Kazsó 1 0.10 %
Zebegnyő 1 0.10 %
Isztáncs 1 0.10 %
Szilvásújfalu 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 21.47 %
Gálszécs 72 11.04 %
Parnó 20 3.07 %
Kozma 18 2.76 %
Alsómihályi 18 2.76 %
Garany 18 2.76 %
Bacskó 14 2.15 %
Magyarizsép 11 1.69 %
Királyhelmec 11 1.69 %
Lasztóc 10 1.53 %
Tiszacsernyő 9 1.38 %
Bodzásújlak 9 1.38 %
Hardicsa 9 1.38 %
Dargó 9 1.38 %
Kisazar 7 1.07 %
Vécse 7 1.07 %
Szécsudvar 7 1.07 %
Legenye 7 1.07 %
Kiszte 6 0.92 %
Nagyazar 6 0.92 %
Szécskeresztúr 6 0.92 %
Nagytoronya 5 0.77 %
Nagytárkány 5 0.77 %
Magyarsas 5 0.77 %
Szürnyeg 5 0.77 %
Zemplénújfalu 4 0.61 %
Újhely 4 0.61 %
Kázmér 4 0.61 %
Szilvásújfalu 4 0.61 %
Céke 3 0.46 %
Velejte 3 0.46 %
Nagygéres 3 0.46 %
Kasó 3 0.46 %
Zebegnyő 3 0.46 %
Bély 3 0.46 %
Lelesz 3 0.46 %
Tarnóka 3 0.46 %
Bodrogszentes 3 0.46 %
Véke 3 0.46 %
Csörgő 3 0.46 %
Szécsegres 3 0.46 %
Szomotor 3 0.46 %
Isztáncs 3 0.46 %
Bodrogszerdahely 3 0.46 %
Szőlőske 2 0.31 %
Nagyruszka 2 0.31 %
Bári 2 0.31 %
Pelejte 2 0.31 %
Borsi 2 0.31 %
Nagykövesd 2 0.31 %
Bodrogszentmária 2 0.31 %
Visnyó 2 0.31 %
Battyán 2 0.31 %
Kisgéres 2 0.31 %
Szolnocska 2 0.31 %
Barancs 2 0.31 %
Kolbáska 2 0.31 %
Sztankóc 2 0.31 %
Örös 2 0.31 %
Gercsely 2 0.31 %
Kiskövesd 2 0.31 %
Rad 1 0.15 %
Csarnahó 1 0.15 %
Bodrogmező 1 0.15 %
Kistárkány 1 0.15 %
Ágcsernyő 1 0.15 %
Ladamóc 1 0.15 %
Kereplye 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 9.65 %
Tőketerebes 297 8.53 %
Kisazar 94 2.70 %
Szécskeresztúr 87 2.50 %
Dargó 78 2.24 %
Nagyazar 53 1.52 %
Kereplye 48 1.38 %
Vécse 39 1.12 %
Parnó 35 1.00 %
Kozma 33 0.95 %
Zebegnyő 28 0.80 %
Alsómihályi 25 0.72 %
Bacskó 21 0.60 %
Tarnóka 20 0.57 %
Bodzásújlak 19 0.55 %
Sztankóc 19 0.55 %
Magyarsas 17 0.49 %
Magyarizsép 17 0.49 %
Hardicsa 17 0.49 %
Szilvásújfalu 17 0.49 %
Cselej 17 0.49 %
Csörgő 16 0.46 %
Garany 16 0.46 %
Szécsudvar 16 0.46 %
Királyhelmec 15 0.43 %
Velejte 14 0.40 %
Gerenda 13 0.37 %
Nagyruszka 12 0.34 %
Céke 12 0.34 %
Visnyó 11 0.32 %
Lasztóc 10 0.29 %
Bodrogszerdahely 9 0.26 %
Pelejte 9 0.26 %
Nagytoronya 9 0.26 %
Kázmér 9 0.26 %
Tiszacsernyő 9 0.26 %
Barancs 8 0.23 %
Kiszte 8 0.23 %
Lelesz 8 0.23 %
Isztáncs 7 0.20 %
Nagytárkány 7 0.20 %
Kolbáska 7 0.20 %
Véke 7 0.20 %
Zemplénújfalu 7 0.20 %
Gercsely 6 0.17 %
Szomotor 6 0.17 %
Nagygéres 6 0.17 %
Újhely 5 0.14 %
Bodrogszentmária 5 0.14 %
Biste 5 0.14 %
Legenye 5 0.14 %
Battyán 5 0.14 %
Szécsegres 5 0.14 %
Ágcsernyő 4 0.11 %
Borsi 4 0.11 %
Perbenyik 4 0.11 %
Szürnyeg 3 0.09 %
Bodrogmező 3 0.09 %
Imreg 3 0.09 %
Bély 3 0.09 %
Bodrogszentes 3 0.09 %
Bacska 2 0.06 %
Bári 2 0.06 %
Nagykövesd 2 0.06 %
Rad 2 0.06 %
Kistoronya 2 0.06 %
Kasó 2 0.06 %
Kistárkány 2 0.06 %
Kisgéres 2 0.06 %
Zétény 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 12.93 %
Bély 80 7.14 %
Királyhelmec 70 6.24 %
Gálszécs 57 5.08 %
Tiszacsernyő 56 5.00 %
Kisgéres 31 2.77 %
Battyán 29 2.59 %
Nagytárkány 25 2.23 %
Kistárkány 21 1.87 %
Alsómihályi 20 1.78 %
Kozma 19 1.69 %
Borsi 17 1.52 %
Bodrogszerdahely 17 1.52 %
Véke 17 1.52 %
Nagygéres 14 1.25 %
Szomotor 14 1.25 %
Csörgő 13 1.16 %
Lelesz 13 1.16 %
Kisdobra 12 1.07 %
Bodzásújlak 12 1.07 %
Szécskeresztúr 12 1.07 %
Parnó 11 0.98 %
Céke 11 0.98 %
Hardicsa 11 0.98 %
Dargó 9 0.80 %
Szilvásújfalu 8 0.71 %
Velejte 8 0.71 %
Bodrogszentes 8 0.71 %
Lasztóc 7 0.62 %
Bacskó 7 0.62 %
Ágcsernyő 7 0.62 %
Imreg 6 0.54 %
Bodrogszentmária 6 0.54 %
Kolbáska 6 0.54 %
Zétény 6 0.54 %
Perbenyik 6 0.54 %
Gercsely 6 0.54 %
Örös 6 0.54 %
Garany 6 0.54 %
Nagytoronya 6 0.54 %
Biste 5 0.45 %
Szőlőske 5 0.45 %
Nagyazar 5 0.45 %
Kázmér 5 0.45 %
Bodrogszög 5 0.45 %
Magyarsas 5 0.45 %
Zemplénújfalu 5 0.45 %
Isztáncs 5 0.45 %
Magyarizsép 5 0.45 %
Szolnocska 4 0.36 %
Nagykövesd 4 0.36 %
Legenye 4 0.36 %
Vécse 4 0.36 %
Bacska 4 0.36 %
Zebegnyő 4 0.36 %
Gerenda 4 0.36 %
Kisazar 4 0.36 %
Bodrogmező 3 0.27 %
Kiskövesd 3 0.27 %
Rad 3 0.27 %
Szürnyeg 3 0.27 %
Boly 3 0.27 %
Újhely 3 0.27 %
Ladamóc 3 0.27 %
Szécsudvar 3 0.27 %
Pelejte 3 0.27 %
Tarnóka 2 0.18 %
Bári 2 0.18 %
Cselej 2 0.18 %
Kereplye 2 0.18 %
Barancs 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Szécsegres 1 0.09 %
Nagyruszka 1 0.09 %
Szinyér 1 0.09 %
Kasó 1 0.09 %
Zemplén 1 0.09 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 89.20 %
Vécse 74 6.89 %
Gálszécs 68 6.33 %
Garany 58 5.40 %
Nagyruszka 46 4.28 %
Hardicsa 33 3.07 %
Alsómihályi 33 3.07 %
Bodzásújlak 31 2.89 %
Parnó 31 2.89 %
Céke 28 2.61 %
Zemplénújfalu 26 2.42 %
Kozma 24 2.23 %
Velejte 21 1.96 %
Kiszte 18 1.68 %
Királyhelmec 17 1.58 %
Gercsely 17 1.58 %
Magyarizsép 16 1.49 %
Pelejte 15 1.40 %
Imreg 15 1.40 %
Kasó 15 1.40 %
Magyarsas 14 1.30 %
Szürnyeg 14 1.30 %
Kázmér 13 1.21 %
Isztáncs 13 1.21 %
Kisazar 12 1.12 %
Legenye 11 1.02 %
Barancs 11 1.02 %
Csörgő 10 0.93 %
Szécsegres 9 0.84 %
Biste 9 0.84 %
Kolbáska 9 0.84 %
Bodrogszerdahely 9 0.84 %
Szécskeresztúr 9 0.84 %
Dargó 9 0.84 %
Lasztóc 8 0.74 %
Lelesz 8 0.74 %
Tiszacsernyő 7 0.65 %
Gerenda 7 0.65 %
Szécsudvar 7 0.65 %
Kisgéres 7 0.65 %
Nagytoronya 6 0.56 %
Bacskó 6 0.56 %
Bári 6 0.56 %
Bély 6 0.56 %
Szilvásújfalu 6 0.56 %
Bacska 5 0.47 %
Kazsó 5 0.47 %
Borsi 5 0.47 %
Tarnóka 5 0.47 %
Ladamóc 4 0.37 %
Ágcsernyő 4 0.37 %
Újhely 4 0.37 %
Kistoronya 4 0.37 %
Nagyazar 3 0.28 %
Nagykövesd 3 0.28 %
Szomotor 3 0.28 %
Zétény 2 0.19 %
Battyán 2 0.19 %
Cselej 2 0.19 %
Rad 2 0.19 %
Kereplye 2 0.19 %
Nagytárkány 2 0.19 %
Bodrogszentes 1 0.09 %
Zebegnyő 1 0.09 %
Örös 1 0.09 %
Zemplén 1 0.09 %
Bodrogszentmária 1 0.09 %
Kisdobra 1 0.09 %
Nagygéres 1 0.09 %
Kistárkány 1 0.09 %
Szőlőske 1 0.09 %
Visnyó 1 0.09 %
Véke 1 0.09 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 64.06 %
Gálszécs 71 5.67 %
Garany 42 3.35 %
Vécse 38 3.04 %
Hardicsa 35 2.80 %
Bodzásújlak 31 2.48 %
Kiszte 29 2.32 %
Zemplénújfalu 27 2.16 %
Parnó 24 1.92 %
Kozma 22 1.76 %
Pelejte 21 1.68 %
Magyarsas 19 1.52 %
Alsómihályi 18 1.44 %
Velejte 17 1.36 %
Céke 17 1.36 %
Nagyruszka 14 1.12 %
Cselej 14 1.12 %
Szilvásújfalu 14 1.12 %
Szécskeresztúr 13 1.04 %
Királyhelmec 13 1.04 %
Imreg 13 1.04 %
Kazsó 12 0.96 %
Kázmér 11 0.88 %
Csörgő 11 0.88 %
Dargó 10 0.80 %
Gercsely 10 0.80 %
Isztáncs 10 0.80 %
Szomotor 9 0.72 %
Tiszacsernyő 9 0.72 %
Szécsegres 8 0.64 %
Újhely 8 0.64 %
Bodrogszerdahely 8 0.64 %
Kolbáska 8 0.64 %
Borsi 8 0.64 %
Legenye 8 0.64 %
Szürnyeg 6 0.48 %
Nagytoronya 6 0.48 %
Kistoronya 6 0.48 %
Barancs 6 0.48 %
Zebegnyő 5 0.40 %
Magyarizsép 5 0.40 %
Bári 5 0.40 %
Nagytárkány 5 0.40 %
Gerenda 5 0.40 %
Szécsudvar 5 0.40 %
Kisazar 4 0.32 %
Kistárkány 4 0.32 %
Kasó 4 0.32 %
Lasztóc 4 0.32 %
Lelesz 4 0.32 %
Battyán 4 0.32 %
Kiskövesd 3 0.24 %
Bacskó 3 0.24 %
Kereplye 3 0.24 %
Nagyazar 3 0.24 %
Rad 3 0.24 %
Biste 3 0.24 %
Tarnóka 3 0.24 %
Kisgéres 3 0.24 %
Csarnahó 2 0.16 %
Ágcsernyő 2 0.16 %
Perbenyik 2 0.16 %
Nagygéres 2 0.16 %
Visnyó 2 0.16 %
Véke 2 0.16 %
Kisdobra 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Zétény 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 21.90 %
Szomotor 164 4.46 %
Tiszacsernyő 163 4.44 %
Tőketerebes 154 4.19 %
Lelesz 113 3.07 %
Bodrogszerdahely 108 2.94 %
Bodrogszentmária 108 2.94 %
Zétény 106 2.88 %
Ágcsernyő 99 2.69 %
Kisgéres 84 2.29 %
Bély 79 2.15 %
Bodrogszentes 78 2.12 %
Kistárkány 76 2.07 %
Magyarsas 75 2.04 %
Perbenyik 74 2.01 %
Kisdobra 64 1.74 %
Nagytárkány 64 1.74 %
Nagygéres 59 1.61 %
Rad 51 1.39 %
Véke 45 1.22 %
Battyán 45 1.22 %
Borsi 44 1.20 %
Boly 41 1.12 %
Ladamóc 40 1.09 %
Garany 33 0.90 %
Nagykövesd 33 0.90 %
Örös 32 0.87 %
Bári 31 0.84 %
Szürnyeg 30 0.82 %
Bodrogmező 27 0.73 %
Imreg 25 0.68 %
Céke 22 0.60 %
Gálszécs 22 0.60 %
Bacska 21 0.57 %
Kiskövesd 20 0.54 %
Csarnahó 19 0.52 %
Csörgő 19 0.52 %
Szolnocska 17 0.46 %
Zemplén 17 0.46 %
Parnó 17 0.46 %
Szinyér 14 0.38 %
Szőlőske 13 0.35 %
Újhely 13 0.35 %
Velejte 11 0.30 %
Hardicsa 10 0.27 %
Bacskó 10 0.27 %
Pelejte 8 0.22 %
Bodrogszög 8 0.22 %
Gercsely 7 0.19 %
Nagytoronya 7 0.19 %
Kistoronya 6 0.16 %
Nagyruszka 6 0.16 %
Zemplénújfalu 6 0.16 %
Kolbáska 6 0.16 %
Cselej 5 0.14 %
Legenye 4 0.11 %
Szilvásújfalu 4 0.11 %
Kázmér 4 0.11 %
Magyarizsép 3 0.08 %
Alsómihályi 3 0.08 %
Kiszte 3 0.08 %
Biste 2 0.05 %
Vécse 2 0.05 %
Isztáncs 2 0.05 %
Kisazar 2 0.05 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 12.24 %
Bodrogszentes 167 9.25 %
Tőketerebes 156 8.64 %
Kisgéres 69 3.82 %
Rad 50 2.77 %
Tiszacsernyő 46 2.55 %
Lelesz 45 2.49 %
Bodrogszerdahely 43 2.38 %
Gálszécs 41 2.27 %
Bacska 32 1.77 %
Zétény 32 1.77 %
Szomotor 32 1.77 %
Bodrogszentmária 31 1.72 %
Battyán 31 1.72 %
Perbenyik 31 1.72 %
Bély 30 1.66 %
Boly 27 1.50 %
Szolnocska 25 1.39 %
Kisdobra 22 1.22 %
Nagytárkány 22 1.22 %
Szilvásújfalu 21 1.16 %
Véke 21 1.16 %
Kistárkány 21 1.16 %
Garany 20 1.11 %
Borsi 19 1.05 %
Nagykövesd 19 1.05 %
Nagygéres 18 1.00 %
Kiskövesd 18 1.00 %
Örös 17 0.94 %
Ágcsernyő 16 0.89 %
Vécse 15 0.83 %
Szinyér 15 0.83 %
Bodrogmező 14 0.78 %
Kozma 14 0.78 %
Magyarizsép 14 0.78 %
Hardicsa 11 0.61 %
Szőlőske 10 0.55 %
Alsómihályi 10 0.55 %
Ladamóc 10 0.55 %
Lasztóc 10 0.55 %
Imreg 9 0.50 %
Bodzásújlak 7 0.39 %
Nagyazar 7 0.39 %
Szürnyeg 7 0.39 %
Újhely 7 0.39 %
Szécskeresztúr 7 0.39 %
Zemplénújfalu 6 0.33 %
Barancs 6 0.33 %
Magyarsas 5 0.28 %
Szécsegres 5 0.28 %
Céke 5 0.28 %
Zemplén 5 0.28 %
Csörgő 5 0.28 %
Gercsely 5 0.28 %
Nagytoronya 5 0.28 %
Bodrogszög 5 0.28 %
Csarnahó 4 0.22 %
Bári 4 0.22 %
Cselej 4 0.22 %
Kolbáska 4 0.22 %
Nagyruszka 4 0.22 %
Szécsudvar 3 0.17 %
Visnyó 3 0.17 %
Bacskó 3 0.17 %
Legenye 2 0.11 %
Velejte 2 0.11 %
Kazsó 2 0.11 %
Kázmér 2 0.11 %
Biste 2 0.11 %
Kasó 2 0.11 %
Parnó 2 0.11 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.57 %
Kisgéres 184 8.54 %
Nagytárkány 96 4.46 %
Kistárkány 80 3.71 %
Bodrogszerdahely 79 3.67 %
Bacska 69 3.20 %
Perbenyik 67 3.11 %
Borsi 63 2.92 %
Battyán 63 2.92 %
Bodrogszentmária 62 2.88 %
Ladamóc 58 2.69 %
Nagykövesd 56 2.60 %
Zétény 53 2.46 %
Bély 53 2.46 %
Bári 51 2.37 %
Boly 47 2.18 %
Lelesz 47 2.18 %
Rad 46 2.14 %
Tiszacsernyő 44 2.04 %
Szomotor 42 1.95 %
Bodrogszentes 39 1.81 %
Nagygéres 38 1.76 %
Örös 37 1.72 %
Imreg 33 1.53 %
Bodrogmező 29 1.35 %
Kiskövesd 27 1.25 %
Tőketerebes 26 1.21 %
Kisdobra 25 1.16 %
Szőlőske 25 1.16 %
Ágcsernyő 23 1.07 %
Véke 22 1.02 %
Csarnahó 20 0.93 %
Szolnocska 17 0.79 %
Zemplén 17 0.79 %
Szinyér 17 0.79 %
Újhely 11 0.51 %
Bodrogszög 6 0.28 %
Gálszécs 6 0.28 %
Garany 5 0.23 %
Isztáncs 5 0.23 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 11.23 %
Gálszécs 37 2.99 %
Vécse 13 1.05 %
Parnó 11 0.89 %
Tiszacsernyő 10 0.81 %
Királyhelmec 10 0.81 %
Bacskó 9 0.73 %
Kozma 9 0.73 %
Céke 8 0.65 %
Alsómihályi 7 0.57 %
Garany 7 0.57 %
Szécskeresztúr 5 0.40 %
Bodzásújlak 5 0.40 %
Borsi 5 0.40 %
Hardicsa 5 0.40 %
Magyarsas 5 0.40 %
Zemplénújfalu 5 0.40 %
Nagyruszka 4 0.32 %
Kolbáska 4 0.32 %
Rad 4 0.32 %
Kisgéres 4 0.32 %
Nagyazar 4 0.32 %
Kistárkány 4 0.32 %
Tarnóka 4 0.32 %
Pelejte 4 0.32 %
Sztankóc 4 0.32 %
Bodrogszerdahely 4 0.32 %
Ágcsernyő 3 0.24 %
Lelesz 3 0.24 %
Bodrogszentes 3 0.24 %
Nagytoronya 3 0.24 %
Kázmér 3 0.24 %
Dargó 3 0.24 %
Lasztóc 3 0.24 %
Véke 3 0.24 %
Cselej 3 0.24 %
Battyán 3 0.24 %
Bacska 3 0.24 %
Kasó 3 0.24 %
Bély 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Gerenda 2 0.16 %
Bodrogszentmária 2 0.16 %
Magyarizsép 2 0.16 %
Csörgő 2 0.16 %
Kisdobra 2 0.16 %
Szécsudvar 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Isztáncs 2 0.16 %
Szomotor 2 0.16 %
Kisazar 2 0.16 %
Szürnyeg 2 0.16 %
Szilvásújfalu 2 0.16 %
Nagygéres 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Legenye 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Velejte 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Zebegnyő 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Bári 1 0.08 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 32.47 %
Gálszécs 160 7.38 %
Céke 120 5.54 %
Magyarsas 101 4.66 %
Királyhelmec 87 4.01 %
Parnó 79 3.64 %
Szilvásújfalu 77 3.55 %
Bacskó 69 3.18 %
Borsi 66 3.04 %
Bodzásújlak 65 3.00 %
Magyarizsép 64 2.95 %
Szürnyeg 61 2.81 %
Lasztóc 59 2.72 %
Hardicsa 58 2.68 %
Kolbáska 55 2.54 %
Vécse 54 2.49 %
Garany 52 2.40 %
Kozma 50 2.31 %
Zemplénújfalu 48 2.21 %
Szécskeresztúr 39 1.80 %
Nagyruszka 36 1.66 %
Tiszacsernyő 35 1.61 %
Csörgő 34 1.57 %
Imreg 34 1.57 %
Kiszte 33 1.52 %
Kisazar 32 1.48 %
Bodrogszerdahely 32 1.48 %
Alsómihályi 32 1.48 %
Velejte 27 1.25 %
Szécsudvar 25 1.15 %
Nagytoronya 23 1.06 %
Dargó 23 1.06 %
Gercsely 21 0.97 %
Barancs 20 0.92 %
Pelejte 20 0.92 %
Nagyazar 20 0.92 %
Bodrogszentes 20 0.92 %
Kázmér 19 0.88 %
Kisdobra 19 0.88 %
Cselej 18 0.83 %
Bári 16 0.74 %
Szomotor 16 0.74 %
Kasó 15 0.69 %
Újhely 15 0.69 %
Kereplye 15 0.69 %
Szőlőske 15 0.69 %
Bodrogmező 14 0.65 %
Perbenyik 14 0.65 %
Csarnahó 14 0.65 %
Bodrogszentmária 14 0.65 %
Visnyó 14 0.65 %
Lelesz 14 0.65 %
Bély 13 0.60 %
Kistoronya 13 0.60 %
Szolnocska 11 0.51 %
Biste 11 0.51 %
Kazsó 10 0.46 %
Isztáncs 9 0.42 %
Szécsegres 9 0.42 %
Nagytárkány 9 0.42 %
Kisgéres 8 0.37 %
Kiskövesd 7 0.32 %
Legenye 7 0.32 %
Gerenda 7 0.32 %
Battyán 6 0.28 %
Bodrogszög 6 0.28 %
Kistárkány 5 0.23 %
Ágcsernyő 5 0.23 %
Zemplén 5 0.23 %
Zebegnyő 5 0.23 %
Ladamóc 5 0.23 %
Zétény 5 0.23 %
Véke 4 0.18 %
Boly 4 0.18 %
Rad 4 0.18 %
Nagygéres 3 0.14 %
Örös 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Sztankóc 2 0.09 %
Szinyér 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 32.38 %
Tőketerebes 250 16.32 %
Szécskeresztúr 96 6.27 %
Nagyazar 39 2.55 %
Parnó 36 2.35 %
Kisazar 32 2.09 %
Vécse 30 1.96 %
Bacskó 27 1.76 %
Dargó 27 1.76 %
Tarnóka 23 1.50 %
Nagyruszka 21 1.37 %
Kozma 18 1.17 %
Cselej 17 1.11 %
Alsómihályi 16 1.04 %
Garany 16 1.04 %
Zebegnyő 14 0.91 %
Királyhelmec 13 0.85 %
Magyarizsép 13 0.85 %
Gerenda 12 0.78 %
Szécsudvar 12 0.78 %
Hardicsa 11 0.72 %
Velejte 11 0.72 %
Visnyó 10 0.65 %
Pelejte 10 0.65 %
Szilvásújfalu 10 0.65 %
Szécsegres 9 0.59 %
Kolbáska 9 0.59 %
Zemplénújfalu 8 0.52 %
Kereplye 7 0.46 %
Csörgő 7 0.46 %
Barancs 6 0.39 %
Nagytárkány 5 0.33 %
Tiszacsernyő 5 0.33 %
Kázmér 5 0.33 %
Lasztóc 5 0.33 %
Szürnyeg 4 0.26 %
Céke 4 0.26 %
Nagytoronya 4 0.26 %
Bodrogszerdahely 4 0.26 %
Kiszte 4 0.26 %
Sztankóc 4 0.26 %
Magyarsas 4 0.26 %
Isztáncs 3 0.20 %
Battyán 3 0.20 %
Bodzásújlak 3 0.20 %
Nagygéres 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Véke 3 0.20 %
Legenye 3 0.20 %
Kazsó 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Bély 2 0.13 %
Biste 2 0.13 %
Kistárkány 2 0.13 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 34.19 %
Tiszacsernyő 290 8.84 %
Lelesz 181 5.51 %
Szomotor 154 4.69 %
Nagytárkány 137 4.17 %
Bély 126 3.84 %
Bodrogszerdahely 121 3.69 %
Kisgéres 116 3.53 %
Kistárkány 115 3.50 %
Perbenyik 91 2.77 %
Zétény 87 2.65 %
Bodrogszentes 84 2.56 %
Kisdobra 79 2.41 %
Nagygéres 77 2.35 %
Bodrogszentmária 76 2.32 %
Battyán 69 2.10 %
Örös 60 1.83 %
Tőketerebes 60 1.83 %
Borsi 55 1.68 %
Rad 52 1.58 %
Nagykövesd 49 1.49 %
Bacska 49 1.49 %
Ágcsernyő 46 1.40 %
Boly 44 1.34 %
Zemplén 41 1.25 %
Véke 37 1.13 %
Bodrogmező 31 0.94 %
Ladamóc 28 0.85 %
Bári 25 0.76 %
Kiskövesd 25 0.76 %
Csarnahó 22 0.67 %
Szinyér 19 0.58 %
Szolnocska 18 0.55 %
Imreg 18 0.55 %
Szőlőske 16 0.49 %
Vécse 14 0.43 %
Újhely 13 0.40 %
Bodrogszög 10 0.30 %
Gálszécs 10 0.30 %
Alsómihályi 9 0.27 %
Kistoronya 6 0.18 %
Gercsely 5 0.15 %
Kázmér 5 0.15 %
Pelejte 5 0.15 %
Csörgő 5 0.15 %
Lasztóc 5 0.15 %
Kereplye 5 0.15 %
Legenye 5 0.15 %
Velejte 5 0.15 %
Szécsudvar 4 0.12 %
Kozma 4 0.12 %
Szürnyeg 4 0.12 %
Hardicsa 4 0.12 %
Nagytoronya 4 0.12 %
Szilvásújfalu 3 0.09 %
Kolbáska 3 0.09 %
Nagyruszka 3 0.09 %
Céke 3 0.09 %
Szécskeresztúr 3 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 24.12 %
Parnó 237 20.34 %
Gálszécs 90 7.73 %
Bacskó 60 5.15 %
Magyarsas 57 4.89 %
Kozma 34 2.92 %
Magyarizsép 32 2.75 %
Kolbáska 27 2.32 %
Alsómihályi 24 2.06 %
Dargó 24 2.06 %
Vécse 22 1.89 %
Hardicsa 22 1.89 %
Garany 22 1.89 %
Szécskeresztúr 21 1.80 %
Szécsudvar 21 1.80 %
Bodzásújlak 19 1.63 %
Kiszte 18 1.55 %
Visnyó 17 1.46 %
Királyhelmec 16 1.37 %
Csörgő 16 1.37 %
Zemplénújfalu 14 1.20 %
Zebegnyő 14 1.20 %
Nagytoronya 14 1.20 %
Céke 13 1.12 %
Gerenda 11 0.94 %
Barancs 11 0.94 %
Lasztóc 11 0.94 %
Kisazar 10 0.86 %
Nagyruszka 9 0.77 %
Kasó 8 0.69 %
Cselej 8 0.69 %
Kereplye 8 0.69 %
Kázmér 8 0.69 %
Gercsely 7 0.60 %
Bodrogszerdahely 6 0.52 %
Tiszacsernyő 6 0.52 %
Biste 6 0.52 %
Velejte 6 0.52 %
Borsi 6 0.52 %