SK
GA
.....

Nagyfödémes

Településrész

címer zászló
2971 99% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Úľany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Nagyfödémes
Koordináták:
48.16444397, 17.57540131
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
119 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92522

Ld. Nagyfödémes

Közigazgatás

Ld. Nagyfödémes

Népesség

Ld. Nagyfödémes

Történelem

Ld. Nagyfödémes

Mai jelentősége

Ld. Nagyfödémes

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Födémes. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Puszta Födémestöl egy mértföldnyire. Határja gazdag, réttye, legelője jó, fája elég, vagyonnyainak eladására jó módgya, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Födémes (Nagy), népes magyar falu, Pozsony vmegyében, a kis Dunán tul, Diószeghez 1 mfd. távolságra. Számlál 1624 kath., 5 evang., 14 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Határa nagy kiterjedésü, de részint homokos, azonban jó rozst, buzát, dinnyét terem; legelője tágas; erdeje szép, s vadakkal bővölködik. F. u. a Pálffy nemzetség seniorátusa, de benne Lacsny ur is szép inscriptionalis jószágot bir.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyfödémes, nagyközség 343 házzal és 2706 róm. kath. vallású magyar lakossal. A pozsonyi várbirtokok közé tartozott. A pápai tizedszedők jegyzékében Fedemus alakban szerepel. 1445-ben Temesközi Bálint pozsonyi kapitány az ura. 1490 és 1505 között I. Miksa császár seregei pusztitották. 1515 június 18-án Bakay Bessenyei Gergely és Ilona itteni birtokrészüket visszaváltják Csorba Andrástól; ez időben Németfedmées néven említik. 1541-ben a törökök dúltak házai között. Az 1553-iki összeírásban királyi birtokként szerepel 30 portával. 1560-ban Nemesfödemes alias Ofödemes néven a Vass és a Földes család ivadékai bírják, a kik 1569-ben új donácziót kapak reá. 1683-ban Thököly fejedelem járt itt, s a hagyomány szerint a plébánián lakott. Később a falu a Pálffyak tulajdonába ment át és ma a Pálffy grófoknak van itt nagyobb birtokuk. A mult század elején Lacsny Miklósnak volt itt czukorgyára. 1862-ben árvíz, 1865-ben tűzvész, 1866-ban pedig kolera pusztított a községben. Mai templomát, melynek helyén a XVII. század elején egy Szent Mihály tiszteletére szentelt kápolna állott, 1619-ben átalakították, de tornya 1710-ben épült. A község közelében feködt hajdan az 1221-ben már említett Tevel község, mely Terra Teuel és később Villa Teuel néven a pozsonyi vár tartozékaként szerepelt. Ide tartoznak Hajmás, Hemierdő, Kapostyán, Perezátony, Szögyén és Lencsehely puszták, mely utóbbi 1384-ben Lencze néven Benefalvy Pál birtoka. A községnek van postája és távírója, vasúti állomása pedig Diószeg.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagyfödémes, v. Pozsony vm. (Vel'ké Úl'any, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték, a mait 1670: építették. Anyakönyvei 1696-tól. Kegyura 1880: a Pálffy gr. család. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1940: 3445 r.k., 3 g.k., 4 ev., 10 ref., 53 izr., össz. 3515; 1991: össz. 4149, m. 3088 (74,43%); 2001: össz. 4180, m. 2971 (71,08%). ** Némethy 1894:177. - Pozsony vm. 1895:93. (a mai tp. 1619: épült) - Gerecze II:662. - Schem. Strig. 1917:197. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagyfödémes. Az Árpádok alatt a pozsonyi vár tartozéka. Egyházi feljegyzésekben Fedemus alakban szerepel. A XV. század közepén Temeskőzi Bálint pozsonyi várkapitány bírja. I. Miksa német hadai többször megsanyargatták. A XVI. század elején Németfedemes alakban írják. A török alatt jórészt elpusztult. Az 1553. évi adóösszeírók a király jószágai sorában említik, de pár év multán már Németfödemes alias Ofödemes alakban a Vass- és Földes-család birtokolja. Idővel a Pálffy grófok szerzik meg s egészen az összeomlásig itt nagyobb uradalmuk volt. 1862-ben árvíz, 1865-ben tűzvész és 1866-ban kolera pusztított a községben. Régi templomát 1619-ben újjáépítették, de a tornyot csak 1710-ben húzták rá. Magyar lakossága a cseh elnyomás következtében sokat szenvedett. Hozzátartozik Disznóvártelep, Hajmáspuszta, Lencsehelypuszta, Szögénypuszta. A község területe 7274 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 3507.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nagyfödémes nk. galántai járás. Hajdan Fedemas néven szerepeL 1445-ben Temesközi Bálint pozsonyi kapitány az ura, 1490—1505 között I. Miksa császár seregei pusztították. A török 1541-ben dúlta fel a község házait. Egykor Csorba, Bakay, Bessenyei, Vass és Földes családok birtoka, később Pálffyaké. 1862-ben árvíz, 1865-ben tűzvész, 1866-ban kolera pusztított a községben. Mai templomát, amelynek helyén a XVII. sz. elején Szent Mihály tiszteletére szentelt kapolna állott, 1619-ben átalakították, tornya azonban 1710-ben épült. A mult században LacsnyMiklósnak volt a községben cukorgyára. — R. kat. népiskola, tizenegy tanerővel, önk. Tűzoltó Egy., Széchenyi Magyar Kultúr Egy., Iparos és Sport Egyesület, Hitel- és Fogyasztási Szövetkezet. Gazdák Tej szövetkezete, Mezőgazdasági Szövetkezeti Szeszgyár, Hengermalom Községi bíró: Varga Imre. A község 1938. nov. 11-én szabadult fel. A csehszlovák földbirtokreform alkalmával 2.080 m. hold szántót és 500 m. hold erdőt osztottak szét a telepesek között, akik elhagyták a községet. Területe: 7.273 k. h. Lakosság: 3.507. Ebből magyar: 3.386, ném. 7; szlov. 113; Magyarul beszél: 3.413. Vallás szerint: r. k.: 3.417; ref. 2; ev.: 34. izr.: 53. Földbirtok: I. 1, II. 4, III. 231. Népsűrűség: 83.8. Lakóház: 657. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Nemeskosút, V. á. Németdiószeg. Posta és távbeszélő helyben.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 2971 99%
szlovákok 12 0%
németek 3 0%
egyéb 19 1%
összlétszám 3005
Mai közigazgatás

Bejelentések