SK
TV
.....

Lelesz

Településrész

címer zászló
1633 98% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Leles
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Más földrajzi nevek:
Akasztóhegy, Apróhegy, Apróhegy alatt, Asszonytábla, Bacskiszög, Beregalja, Buda tóhát, Csikóslom, Csizérköz, Diószög, Elő érnél, Ilhó, Jakabhomok, Kaponyiszög, Kertalja, Kis-füzerő, Kétút közt, Kölesszer, Külsőszög, Láblóka, Lelészi erdő, Mocsójánál, Mogyorószög, Nagy-erdő, Nagy-füzerő, Nagy-rét, Nádaska, Ördöngös-tó, Répaföldek, Szakmáriszög, Szigetfark, Szigetköz, Tóköz, Töltés alatt, Urasági legelő, Urasági szántó, Úrbéri legelő, Vásártér
Koordináták:
48.46713257, 22.02543831
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
108 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07684

Ld. Lelesz

Közigazgatás

Ld. Lelesz

Népesség

Ld. Lelesz

Történelem

Ld. Lelesz

Mai jelentősége

Ld. Lelesz

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LELESZ. Mező Város Zemplén Várm. földes Ura a’ Religyiói Kintstár, lakosai katolikusok, ’s másfélék. Levéltárja nevezetesíti melly az előtt a’ Premontsrans Atyáknak Vár formára épült két emeletű gyönyörű Klastromjokban tartatott, de nagy emlékezetű II. József Tsászár által Eger Városába tétetődött, és némelly jeles Férfiaknak temető helye, fekszik Latorcza vize mellett, Ung Vármegyének szélénél, agyagos, és homokos határja két nyomásbéli, jól termő, rétje apró szénát terem, erdeje makk termő, igen nagy, ’s szép tölgyesekből álló.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lelesz, magyar m. v. Zemplén vmegyében, Ungvárhoz 4 1/2 mfdnyire: 1156 római, 150 g. kath., 196 ref. lak. Van egy régi prépostsága, nevezetes hiteles levéltárral; derék szentegyháza, mellyben sok jeles férfiak vannak eltemetve; 1050 hold termékeny szántófölde, melly részint agyagos, részint homokos; szép tölgyes erdeje. F. u. a praemonstratensisek leleszi prépostsága.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Bodrogköz éjszaki részén van Lelesz mezőváros a prémontreiek monostorával és apátságával, melyet a XII. század végén Boleszló váczi püspök alapított. A magas halmon fekvő templom eredetileg csúcsíves volt, de későbbi átalakítás kivetkőztette régi alakjából. A szép ódon monostor, melynek második emelete később épűlt, nemcsak legrégibb apátságaink egyike, hanem nevezetes azért is, mert hiteles helyeink közé tartozott és levéltára sok becses oklevelet, történelmi kincset rejt magában. Ma a prémontreiek egyik nagyobb uradalmának fő helye.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lelesz, a Latorcza folyó mellett fekvő kisközség 327 házzal és 1921, kizárólag magyar, túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal. Históriai multban gazdag, régi egyházi vagyon ez a község és a hozzátartozó falvak. A leleszi prépostságot II. Béla idejében alapította Boleszló váczi püspök, a ki a prépostságnak hatalmas birtokokat ajándékozott Zemplén és Szabolcs vármegyékbe. Így Leleszhez tartozott Királyhelmecz, Nagykapos, Polyán, Chernő, Kiskapos, Sislócz, Lakarth, Trask, Viszoha, Szalóka, Vajdácska, Kanyár, valamint Batt és Agárd egy része. Ezeket a birtokokat Boleszló kapta keresztapai ajándékul II. Béla királytól 1132-ben. Később (1180-ban), váczi püspök korában, vallási alapítványul rendelte és ezzel megalapította a leleszi konvent századokra terjedő uralmát Zemplén vármegyében. Ezt az alapítványt 1214-ben megerősítette II. András király, 1334-ben Károly király, 1342-ben és 1364-ben Lajos, 1406-ban Zsigmond és 1486-ban Mátyás király is. A konvent vagyona pedig nőttön nőtt, fölkeltve az írigységet, a mely fondorkodásaival annyira vitte, hogy Imre király Boleszló püspök adományát megsemmisítette, a mit azonban egy későbbi királyi rendelet visszavont. A tatárjárás a leleszi prépostságot sem kímélte meg; 1241-ben a tatárok feldúlták és kifosztották. Később (1302-ben) a Lónyai-Ruke család is hadakozott a prépostsággal, erőszakkal elfoglalva tőle a Szalóka nevű birtokot. Egy századdal ezután, 1403-ban, Pálóczi Mátyás és Imre akkor támadtak haddal a prépostságra, a mikor nagybátyjuk, Domokos prépost meghalt. A halott prépostnak még ki sem hült a teteme s halálos ágyán feküdt még, a mikor unkoaöcscsei éjnek idején megrohanták a kolostort és a konvent 8000 aranyát s összes kincseit, arany- és ezüstserlegeit magukhoz ragadták, azután elfoglalták Királyhelmeczet is. A konvent fölött kegyúri jogot adományozott több király is kedveltjeinek; így első kegyurai Micz bán utódai voltak. A XV. században leleszi birtokosokként fölemlítik az Azaryakat, Csontosokat, a Farkas, Harkányi, Korcsvai, Lesznai, Nagymihályi, Eödönffi, Pelejtei, Ráskai, Szeretvai és Zbugyai családokat A XVI. század második esztendejében a kegyúri jog gyakorlásában látjuk a Pálóczi családot. A mohácsi vész után az ellenkirályok 78viszálykodásaitól sokat szenvedett a leleszi konvent, melynek tagjai János király pártján állottak s így alkalmat adtak a Ferdinánd-pártiaknak arra, hogy Leleszt megrohanják és kifoszszák (1527-ben). Néhány évvel ezután, 1533-ban, várszerűen megerősítették a kolostort, s erős kőfallal vették körül. Egy emberöltővel később, 1557-ben, Perényi Gábor azonban mégis elfoglalta és három évig ült birtokában, mígnem Telekessy onnan kiűzte. A leleszi konvent ez időtájt már hanyatlani kezdett. Szerzetesei kivándoroltak, vagy elhaltak, úgy hogy 1567-ben elárvult a leleszi uradalom s azt a prémontreiek távozása után a világi egyház kapta. A törökök ellen vívott háborúk alatt a prémontreiek többi rendházai nagy összegekkel segítvén a királyokat, ezért 1697-ben ismét visszahelyezték a prémontrei rendet régi jogaiba és Lelesz birtokába, sőt egy későbbi királyi rendelet (1710-ben) a prépostkinevezés jogát is a rend kiváltságaihoz fűzte s így királyi kinevezés helyett maga a konvent választotta ezután a fejét. II. Rákóczy Ferencz Munkács várába vitette a konvent levéltárát s akkor sok becses okiratot ágyúfojtásra használtak fel; Bercsényi Miklós az okiratok nagy részét megmentette; ezek az ú. n. „Bercsényi-iratok” a káptalan levéltárában. II. József 1787-ben eltörölvén a rendet, a leleszi híres levéltárat Budára vitték. Mikor 1802-ben a rendet ismét visszaállították, levéltára is visszakerült Leleszre. Jelenleg a leleszi birtok a jászói prépostsághoz tartozik. Temploma ősrégi és századok viharainak a nyomait viseli. A régi, várszerű kolostor épülete, hatalmas tömegével és tornyával, a községen kívül magas fensíkon áll. Lelesz körjegyzőségi székhely. Van saját postája, távíróállomása; vasúti állomása Perbenyik. Említést érdemel hitelszövetkezete.

Magyar Katolikus Lexikon

Lelesz, v. Zemplén vm. (Leles, Szl.): 1. plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. bodrogközi esp. ker-ében. - 1142 k. alapították. Tp-át Szt Kereszt tit-ra sztelték, a mait 1356: építették. Anyakönyvei 1851-től. Kegyura 1880: a prép. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Filiája 1917: Bodrogmező. - Plébánosai: 1783: Pálfy László, 1822: Verbőczy István, 1864: Száraz Mihály, 1865: Argalács Márk, 1879: Soltész Bálint, 1887: Lencsés János, 1898: Vajó József, 1900: Heffler Konrád. - Lakói 1940: 1346 r.k., 342 g.k., 250 ref., 135 izr., 9 egyéb vall., össz. 2082; 1991: össz. 1908, m. 1752 (91,82%); 2001: össz. 1900, m. 1434 (75,47%). - 2. →leleszi Szent Kereszt prépostság. ** JKJN 1902:281. - KTN II:490. - Gerecze II:1053. - Schem. Cass. 1915:141; 2000:59. (lakói 2000: 1471 r.k., össz. 1922)

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lelesz. Zemplén vármegye és a Bodrogköz egyik legősibb települése. Első írott nyomát 1132-ből találjuk, mikor is II. Béla király Boleszláv nevű keresztfiának hatalmas birtokot adományoz a Felvidéken. Boleszláv, vagy másként Boleszló, váci püspök korában, 1180-ban alapította a leleszi premontrei prépostságot s a prépostságnak nagykiterjedésű birtokot adományozott, többek között Királyhelmec, Nagykapus, Pólyán, Chernő, Kiskapus, Sislóc, Lakarth, Tresk, Viszoha, Szalóka, Vajdácska, Kanyár községeket. A tatárdúlás itt sok kárt okozott. A XV. században birtokos itt még a Pálóczy-, Azary-, Csontos-, Farkas-, Harkányi-, Korcsvai-, Lesznai-, Nagymihályi-, Eödönffy-, Pelejtei-, Ráskai-, Szeretvai- és Zbugyai-család. A mohácsi vész utáni ellenkirályok viszálykodása idején a leleszi konvent János király hűségére állt s emiatt Ferdinánd király hívei 1527-ben megrohanták és kifosztották. 1532-ben a prépostság kolostorát erős kőfallal vették körül s várszerűen kiképezték. Perényi Gábor 1557-ben haddal bevette és három évig birtokolta. A sok zaklatás után ez időtájt a konvent hanyatlani kezdett. Szerzetestagjai jórészt elhunytak, sokan kivándoroltak, úgy hogy 1567-ben a teljesen elárvult prépostság javait a világi egyház kapta. Jó egy század múltán azonban a premontreiek viszszatértek s újra átvették az ősi prépostság birtokainak kormányzását. II. József 1787-ben többek között törölte a premontrei rendet is, de 1802-ben újra engedélyezték működését és birtokát is visszaadták. Az összeomlás előtti időkben a leleszi birtok a jászói prépostság tartozéka lett. Rendkívül értékes a premontreiek levéltára, mely többszáz régi okiratot őriz. Az ősi templom a véres századok számtalan viharát állotta ki. A magyar lakosság a prágai kormány elnyomatásától igen sokat szenvedett s Lelesz gazdasági fejlődésében ugyancsak visszaesett. Hozzátartozik Cigánytelep, Csirézköz, Ilkó, Prépostsági major. A község területe 4687 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2005, ebből r. kath. 1302, ref. 202, g. kath. 319, izr. 173, egyéb 9.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 1633 98%
egyéb 39 2%
összlétszám 1672
Mai közigazgatás

Bejelentések