SK
TV
.....

Kistárkány

Község

címer zászló
1068 100% magyar 1910
904 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kistárkány
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malé Trakany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Csénye, Diós-homok, Füzesi-tó, Goronda, Holt-Tisza, Kopárhomok, Luzsnya sűrűje, Luzsnya-tó, Marásza, Mező, Morotva, Nagy-Marásza, Remete, Szög-fenek, Tákos-köz, Tátos, Tiszakert, Tündér hányás, Vércsés
Koordináták:
48.40100479, 22.10138702
Terület:
11,02 km2
Rang:
község
Népesség:
1101
Tszf. magasság:
105 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07642
Település kód:
528544
Szervezeti azonosító:
331716
Adóazonosító:
2020730470

A község a Felső-Bodrogköz keleti részén, a Tisza holtágának jobb partján fekszik, Királyhelmectől 14 km-re délkeletre, Tiszacsernyőtől 2,5 km-re délre. Teljesen egybeépült a tőle délnyugatra fekvő Kistárkánnyal. Mellékút köti össze Tiszacsernyővel és Nagykövesddel. Határa sík, mintegy felerészben mezőgazdaságilag művelt terület, a legelők a terület mintegy egyharmadát, az erdők 5,1 %-át alkotják. Délnyugatról Nagykövesd, északról Tiszacsernyő és Ágcsernyő, délkeletről Györöcske és Záhony, keletről pedig az Ungvári járás határolja. Délkeleti határát a Tisza-folyó alkotja, ez egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között, keleti határa (melyet a Holt-Tisza alkot) pedig Szlovákia és Ukrajna határát alkotja. Délkeleti és keleti határa egyben Zemplén és Ung vármegyék történelmi határát képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1957-ben határának mintegy egyötödét az ekkor létrehozott Tiszacsernyőhöz csatolták, területe ekkor 13,34 km²-ről 11,02 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 1068, 1921-ben 1087, 1938-ban pedig 1341, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között lakosságának egynegyedét elveszítette, 1991-2011 között azonban már 14,8 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (1007 főről 1156-ra). Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 95,6 %-ról 86,3 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig csaknem háromszorosára, 3,4 %-ról 11,1 %-ra emelkedett. A lakosság egyötöde (20,3 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az 1921-ben még református relatív többségű (49,0 %) községben 2011-ben a lakosság 45,3 %-a volt római katolikus, 38,4 %-a református, 7,3 %-a pedig görög katolikus vallású. 1944-ig népes izraelita vallású közösség (1921-ben 6,2 %) is élt a községben.

Történelem

A 13. század végén Tárkány már a Tárkányi család birtoka, de külön Kistárkányt csak 14. század elején készített pápai tizedjegyzék említi "Kystarkyan" alakban. A 14. században a Perényi család a birtokosa. 1492-ben egy nagyszabású nemesi udvarház épült itt a korábbi romok felhasználásával. 1557-ben 3 portája adózott. A 16. századtól több birtokosa is volt. Előbb a Vassay, Serédy, Buttkay, Boda, Vékey családoké, majd a század második felében a Bodák, Mórék, Joók, Himmelreichek birtoka. A 17. században a Hardicsayak, Perényiek, Kállayak és Cserneyek, a 18. században többek közt a Sennyeyek, Bémerek, Reviczkyek, Szerdahelyiek, Kazinczyk, Apagyik, Tornaiak a tulajdonosok. Ekkor öt nagyobb nemesi kúria is állt a településen. 1715-ben 6 lakatlan és 8 lakott háza volt. 1787-ben 49 házában 271 lakos élt. 1828-ban 44 háza és 338 lakosa volt, akik mezőgazdasággal, állattartással, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1831-ben a kolerajárvány számos áldozatot követelt a községben. 1846-59 között megépült a Tisza töltése és kialakították a folyó új medrét is. Ekkor nagy területeken alakítottak ki gyümölcsöskerteket (főként szilva- és almafákat ültettek). A 19. század végétől a 20. század közepéig sokan kivándoroltak Kistárkányról a tengerentúlra. A 20. század elején a község híres volt gyümölcstermesztéséről (elsősorban szilvájáról és szilvapálinkájáról). 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1920-ban a trianoni határ megvonásával határközséggé vált. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 62 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1944 decemberében 61 helyi lakost hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. 1945 után keleti határa államhatárrá vált Csehszlovákia és a Szovjetunió között. 1955-ben óvoda létesült a községben. Mezőgazdasági szövetkezetét 1976-ban a királyhelmeci állami gazdasághoz csatolták, ezzel kezdődött gyümölcstermesztésének hanyatlása. Magyar kisiskolája 1998-ban szűnt meg.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. A faluban pálinkafőzde működik. Református temploma 1772-ben épült klasszicista stílusban, tornyát 1839-ben emelték. Helytörténeti múzeumát 2001-ben nyitották meg a régi iskola épületében. Határában a Tisza-part szabadstrandja kedvelt fürdőzőhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Tárkány, Nagy Tárkány. Két magyar helység Zemplén Várm. földes Urai Sennyei, és több Urak, Sóháza is van, lakosaik katolikusok, és reformátusok; földgyeik jól termők, réttyek, legelőjök, fájok van, piatzok Ungváron, Újhelyben, és Kis-Várdán.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Tárkány, magyar falu, Zemplén vmegyében, a Tisza jobb partján, Ujhelyhez egy órányira: 73 romai, 30 görög kath., 280 ref., 18 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház, kath. kápolna, szőlőhegy, erdő, 192 hold szántóföld.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kistárkány, magyar kisközség, Szabolcs vármegye határán, 166 házzal és 919 lakossal, kiknek nagyobb része ev. református. Postája, távírója és vasúti állomása Bély. A Tárkányiak ez ősi fészke már a XIV. században a Kistárkányi család birtoka volt. 1417-ben Perényi Miklóst iktatják részeibe, 1501-ben Vassay Istvánt, 1549-ben Serédy Istvánt és két évvel később a Buttkay és Boday családokat. Ugyanekkor a Vékeyeknek is van itt részük. 1570-ben Boda Ozsvát és Móré Gáspár, 1585-ben Joó János és Himmelreich Tibor szerepelnek birtokosaiként, míg az 1598-iki összeírás Vancsody Miklóst, Paczoth Ferenczet, Bornemisza Mátyást, Bojthy Lászlót és

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kistárkány. A Kistárkányi-család törzsfészke már a XIII. században. A XV. század derekán a Perényi-, majd a Vattay-, Serédy-, Buttkay- és Boday-család szerzi meg. Későbbi birtokos itt a Joó, Paczoth, Bornemisza, Sennyey, Hradicsay, Kállay, Cserney, Reviczky, Bémer, Gyulácsi, Klobusilzky, Kazinczy, Beöthy, Dory, Apagyi és Szerdahelyi famíliák. Hozzátartozik Petriktanya. A ref. templom 1772-ben épült. A magyar lakosság sokat szenvedett a prágai kormányzat elnyomása alatt. A község területe 2318 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1341.

Tolvaj Bertalan

1927. 11. 26.
Kistárkány - megszületett
Kistárkány - tanított
Királyhelmec - tanított
Névelőfordulások
1332
Kystarkyan
1773
Kis-Tarkány,
1786
Kisch-Tarkány,
1808
Kis-Tárkány,
1863
Kistárkány,
1927
Malý Tarkan, Kis-Tárkány,
1938
Kistárkány,
1945
Malý Tarkan, Kis-Tárkány,
1948
Malé Trakany
1994
Kistárkány

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Petrik Andor utca (Andora Petrika) 208
Telefon: 0566355408
Fax: 0566355408

Honlap: maletrakany.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Bálintová Csilla (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Proscsák Csaba (Független)
Fazekasová Monika (Független)
Téglás Erik (MOST - HÍD)
Sáradi Tibor (SMK-MKP)
Balogh Štefan (SMK-MKP)
Dobos Bartolomej (SMK-MKP)
Czető Tibor (SMK-MKP)
Rebres Ladislav (SMK-MKP)
Hajdók István (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kistárkány 337

Kistárkányi Községi Hivatal

Petrik Andor utca 208

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 914 96%
szlovákok 8 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 952
magyarok 1068 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1068
magyarok 971 89%
szlovákok 18 2%
ruszinok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 94 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1087
magyarok 963 96%
szlovákok 34 3%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 3 0%
csehek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1007
magyarok 926 88%
szlovákok 67 6%
ruszinok 1 0%
romák 51 5%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 1054
magyarok 998 86%
szlovákok 128 11%
ruszinok 1 0%
romák 8 1%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 1156
magyarok 904 80%
szlovákok 147 13%
ruszinok 2 0%
romák 5 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 64 6%
összlétszám 1124
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 921
Választási részvétel: 41.26 %
Kiadott boríték: 380
Bedobott boríték: 380

Polgármester

Érvényes szavazólap: 334
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bálintová Csilla 334 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sáradi Tibor 235 SMK-MKP
Balogh Štefan 227 SMK-MKP
Dobos Bartolomej 191 SMK-MKP
Czető Tibor 182 SMK-MKP
Proscsák Csaba 159 Független
Rebres Ladislav 158 SMK-MKP
Hajdók István 156 SMK-MKP
Téglás Erik 154 MOST - HÍD
Fazekasová Monika 152 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö TIP 33.33% TIP 3 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 926
Választási részvétel: 20.52 %
Kiadott boríték: 190
Bedobott boríték: 190
Választásra jogosult: 928
Választási részvétel: 15.41 %
Kiadott boríték: 143
Bedobott boríték: 143
Választásra jogosult: 925
Választási részvétel: 41,40 %
Kiadott boríték: 383
Bedobott boríték: 383

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 162
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 352
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 118 72.84 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 12 7.41 % KDS
Dominika Palaščáková 7 4.32 % NOVA
Rastislav Masnyk 6 3.70 % SDKÚ - DS, SaS
Ivan Kuhn 5 3.09 % OKS
Marek Ďurán 4 2.47 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 4 2.47 % Független
Jaroslav Džunko 3 1.85 % Független
Lukáš Sisák 2 1.23 % KSS
Vladimír Gürtler 1 0.62 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 12 8.39% KDS
Karol Pataky 221 62.78 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 95 26.99 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 6 1.70 % ĽSNS
Rudolf Botka 6 1.70 % NP
Rastislav Trnka 5 1.42 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 1.42 % Független
Oliver Petrík 4 1.14 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 2 0.57 % SNS
Jaroslav Džunko 2 0.57 % Független
Vladislav Stanko 2 0.57 % Független
Lukáš Sisák 1 0.28 % KSS
Ján Struk 1 0.28 % SMS
Adam Šepetka 1 0.28 % NAJ
Jozef Bobík 1 0.28 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 378
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Horváth 113 60.75% SMER - SD
Mária Szuperák 108 58.06% SMK-MKP
József Kopasz 76 40.86% SMK-MKP
Csaba Furik 68 36.56% SMK-MKP
Jana Mondiková 58 31.18% SMER - SD
Róbert Puci 55 29.57% SMER - SD
Ladislav Illés 54 29.03% SMK-MKP
Gejza Gore 54 29.03% Független
Rastislav Petrovič 53 28.49% SMER - SD
László Farkas 52 27.96% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 51 27.42% SMER - SD
Gejza Sačko 48 25.81% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 40 21.51% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Edita Anthony 34 18.28% SaS
Ladislav Szunyog 28 15.05% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľudovít Laczko 27 14.52% SMK-MKP
Michal Zurbola 23 12.37% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Vladimír Seman 13 6.99% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Sobek 10 5.38% SMER - SD
Peter Pető 8 4.30% Független
Ján Hornyák 8 4.30% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miroslav Tóth 6 3.23% SMER - SD
Aneta Horváthová 6 3.23% EDS
Tibor Jánošík 5 2.69% NOVA
Jana Mišenková 5 2.69% NÁŠ KRAJ
Marián Ferčák 5 2.69% ĽS-HZDS
Ladislav Szilágyi 4 2.15% SaS
Robert Engel 4 2.15% Független
Ladislav Bodnár 4 2.15% Független
Cyril Korpesio 4 2.15% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Andrej Kocák 3 1.61% MS
Štefan Tatranský 3 1.61% KSS
František Kolbaský 3 1.61% ÚSVIT
Iveta Kohanová 3 1.61% Független
Ján Lukáč 3 1.61% SMS
Mikuláš Balog 3 1.61% EDS
Tomáš Kříž 3 1.61% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Marek Čižmár 3 1.61% Független
Juraj Oščenda 3 1.61% ĽS Naše Slovensko
Zlatica Čeplíková 3 1.61% Független
Ľubomír Bulla 2 1.08% Független
Ľubomír Princík 2 1.08% Független
Michaela Kapustníková 2 1.08% NOVA
Magdaléna Haburová 2 1.08% Független
Ľudovít Tóth 2 1.08% SĽS
Igor Balog 2 1.08% SRÚS
Peter Figeľ 2 1.08% DS
Juraj Selecký 2 1.08% Független
Juliana Pašková 2 1.08% Független
Štefan Duč 2 1.08% Független
Terézia Kačová 2 1.08% NOVA
Pavel Szijjártó 1 0.54% SĽS
František Tomko 1 0.54% Független
Martin Begala 1 0.54% Független
Miloš Ferko 1 0.54% NOVA
Miloš Kubica 1 0.54% Független
Jozef Orenič 1 0.54% NÁŠ KRAJ
Ján Tomáš 1 0.54% Független
Jaroslav Soták 1 0.54% Független
Katarína Mischurová 1 0.54% Független
Tichomír Kačo 1 0.54% Független
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Marián Kolesár 0 0.00% Független
Csilla Bálintová 269 71.16% SMK-MKP
Tibor Sáradi 206 54.50% SMK-MKP
Csaba Furik 162 42.86% SMK-MKP
József Kopasz 156 41.27% SMK-MKP
Karol Pataky 155 41.01% MOST - HÍD
Jozef Horváth 149 39.42% MOST - HÍD
Peter Pandy 128 33.86% MOST - HÍD
Jozef Želinský 115 30.42% MOST - HÍD
Viktor Palko 108 28.57% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 101 26.72% SMK-MKP
István Takács 80 21.16% SMK-MKP
Gejza Sačko 76 20.11% MOST - HÍD
Ján Juhász 73 19.31% MOST - HÍD
Peter Rico 72 19.05% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 21 5.56% SMER-SD
František Krejza 21 5.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Zoltán Sipos 16 4.23% MKDA-MKDSZ
Edina Kocsisová 12 3.17% Független
Dionýz Szabó 11 2.91% ŠKV
Zoltán Mento 9 2.38% Független
Adrian Haraszti 8 2.12% NAJ
Róbert Puci 8 2.12% SMER-SD
Ján Seman 8 2.12% ŠANCA
Ján Čebreňák 8 2.12% ĽS Naše Slovensko
Štefan Duč 7 1.85% Független
Július Hajdu 7 1.85% SMER-SD
Slavomír Illeš 6 1.59% Független
Lucia Rušinová 5 1.32% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Šiňanský 5 1.32% ĽS Naše Slovensko
Michal Sentelik 5 1.32% ĽS Naše Slovensko
Jana Mondiková 5 1.32% SMER-SD
Libuša Babuľaková 5 1.32% ŠKV
Alexander Kis-Géczi 4 1.06% NAJ
Ján Ujheli 4 1.06% ĽS Naše Slovensko
Iveta Solomonová 4 1.06% KSS
Marta Hrobová 4 1.06% ÚSVIT
Rastislav Petrovič 4 1.06% SMER-SD
Michaela Ducárová 4 1.06% ŠKV
Gabriel Garanič 4 1.06% Független
Katarína Kasardová 3 0.79% KSS
Terézia Stanková 3 0.79% Független
Milan Mika 3 0.79% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 3 0.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Dušan Grajcár 3 0.79% JEDNOTA-ĽSS
Radoslav Neckár 3 0.79% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Oščenda 3 0.79% ĽS Naše Slovensko
Antónia Hrabská 2 0.53% ŠKV
Nataša Hančinová 2 0.53% JEDNOTA-ĽSS
Peter Bačkovský 2 0.53% ŠKV
Juraj Guzej 2 0.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Peter Bielek 2 0.53% SNS
Radoslav Rendeš 2 0.53% ŠKV
František Korytko 2 0.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Marián Oščenda 2 0.53% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gamrát 2 0.53% Független
Marián Vanci 2 0.53% ŠKV
Miroslav Ramšák 2 0.53% ĽS Naše Slovensko
Marek Čižmár 1 0.26% Független
Štefan Kandráč 1 0.26% NP
Cyril Korpesio 1 0.26% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Michal Magnes 1 0.26% SNS
Tichomír Kačo 1 0.26% ŠKV
Martin Galgoczy 1 0.26% Független
Filip Biháry 1 0.26% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 1 0.26% KSS
František Tomko 1 0.26% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Martin Dzielavský 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 16.70 %
Tiszacsernyő 27 4.85 %
Nagytárkány 17 3.05 %
Nagygéres 14 2.51 %
Zétény 13 2.33 %
Bély 10 1.80 %
Bodrogszentes 9 1.62 %
Borsi 9 1.62 %
Kistárkány 8 1.44 %
Bodrogmező 8 1.44 %
Szomotor 8 1.44 %
Rad 7 1.26 %
Tőketerebes 7 1.26 %
Kisgéres 7 1.26 %
Kiskövesd 6 1.08 %
Lelesz 6 1.08 %
Kisdobra 6 1.08 %
Ágcsernyő 6 1.08 %
Ladamóc 5 0.90 %
Nagykövesd 5 0.90 %
Bodrogszentmária 4 0.72 %
Szőlőske 4 0.72 %
Bacska 4 0.72 %
Bodrogszerdahely 4 0.72 %
Gálszécs 3 0.54 %
Véke 3 0.54 %
Szolnocska 3 0.54 %
Velejte 3 0.54 %
Zemplén 2 0.36 %
Újhely 2 0.36 %
Magyarsas 2 0.36 %
Boly 2 0.36 %
Nagytoronya 2 0.36 %
Garany 2 0.36 %
Imreg 2 0.36 %
Szinyér 2 0.36 %
Kolbáska 1 0.18 %
Bári 1 0.18 %
Isztáncs 1 0.18 %
Nagyazar 1 0.18 %
Bacskó 1 0.18 %
Szilvásújfalu 1 0.18 %
Bodzásújlak 1 0.18 %
Szécsegres 1 0.18 %
Vécse 1 0.18 %
Kistoronya 1 0.18 %
Kozma 1 0.18 %
Kazsó 1 0.18 %
Zemplénújfalu 1 0.18 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 3.21 %
Bodrogszentes 25 1.75 %
Tőketerebes 10 0.70 %
Tiszacsernyő 9 0.63 %
Nagykövesd 9 0.63 %
Szomotor 8 0.56 %
Bacska 7 0.49 %
Ágcsernyő 7 0.49 %
Nagygéres 7 0.49 %
Bodrogszentmária 7 0.49 %
Bodrogszerdahely 7 0.49 %
Véke 5 0.35 %
Bély 5 0.35 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Kistárkány 4 0.28 %
Lelesz 4 0.28 %
Kiskövesd 4 0.28 %
Bacskó 3 0.21 %
Újhely 3 0.21 %
Kolbáska 2 0.14 %
Zemplénújfalu 2 0.14 %
Szőlőske 2 0.14 %
Barancs 2 0.14 %
Alsómihályi 2 0.14 %
Bodzásújlak 2 0.14 %
Szinyér 2 0.14 %
Borsi 2 0.14 %
Rad 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szolnocska 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Parnó 1 0.07 %
Velejte 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Kiszte 1 0.07 %
Gálszécs 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Kázmér 1 0.07 %
Magyarsas 1 0.07 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 21.61 %
Bodzásújlak 84 5.59 %
Gálszécs 45 2.99 %
Kozma 34 2.26 %
Garany 32 2.13 %
Vécse 24 1.60 %
Kasó 23 1.53 %
Királyhelmec 21 1.40 %
Battyán 20 1.33 %
Alsómihályi 20 1.33 %
Barancs 17 1.13 %
Kázmér 15 1.00 %
Gercsely 15 1.00 %
Kiszte 14 0.93 %
Szilvásújfalu 14 0.93 %
Tiszacsernyő 13 0.86 %
Magyarizsép 13 0.86 %
Céke 13 0.86 %
Dargó 11 0.73 %
Kolbáska 11 0.73 %
Parnó 11 0.73 %
Bacskó 11 0.73 %
Szécskeresztúr 9 0.60 %
Szőlőske 8 0.53 %
Kazsó 8 0.53 %
Hardicsa 8 0.53 %
Isztáncs 8 0.53 %
Imreg 7 0.47 %
Legenye 7 0.47 %
Szécsudvar 7 0.47 %
Kisazar 7 0.47 %
Magyarsas 7 0.47 %
Velejte 7 0.47 %
Borsi 6 0.40 %
Szürnyeg 6 0.40 %
Újhely 5 0.33 %
Nagyruszka 5 0.33 %
Lasztóc 5 0.33 %
Pelejte 5 0.33 %
Csörgő 5 0.33 %
Kiskövesd 4 0.27 %
Bodrogszerdahely 4 0.27 %
Lelesz 4 0.27 %
Perbenyik 4 0.27 %
Nagyazar 4 0.27 %
Biste 4 0.27 %
Bári 3 0.20 %
Zebegnyő 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Ladamóc 3 0.20 %
Cselej 3 0.20 %
Gerenda 3 0.20 %
Csarnahó 3 0.20 %
Zemplénújfalu 3 0.20 %
Visnyó 2 0.13 %
Bacska 2 0.13 %
Véke 2 0.13 %
Kistárkány 2 0.13 %
Nagygéres 2 0.13 %
Rad 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Bodrogszög 2 0.13 %
Szécsegres 2 0.13 %
Tarnóka 2 0.13 %
Bély 1 0.07 %
Nagytárkány 1 0.07 %
Nagykövesd 1 0.07 %
Nagytoronya 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 25.91 %
Kisgéres 381 13.71 %
Nagytárkány 178 6.41 %
Kistárkány 162 5.83 %
Bodrogszerdahely 160 5.76 %
Bodrogszentes 152 5.47 %
Perbenyik 135 4.86 %
Battyán 130 4.68 %
Nagykövesd 107 3.85 %
Bacska 103 3.71 %
Örös 101 3.63 %
Lelesz 100 3.60 %
Zétény 97 3.49 %
Tiszacsernyő 93 3.35 %
Bély 91 3.27 %
Nagygéres 91 3.27 %
Szomotor 79 2.84 %
Borsi 78 2.81 %
Boly 74 2.66 %
Kiskövesd 69 2.48 %
Ladamóc 68 2.45 %
Bári 63 2.27 %
Bodrogszentmária 63 2.27 %
Rad 62 2.23 %
Kisdobra 48 1.73 %
Tőketerebes 47 1.69 %
Bodrogmező 47 1.69 %
Imreg 46 1.66 %
Véke 45 1.62 %
Ágcsernyő 45 1.62 %
Szürnyeg 34 1.22 %
Szőlőske 34 1.22 %
Csarnahó 30 1.08 %
Szolnocska 30 1.08 %
Szinyér 28 1.01 %
Zemplén 25 0.90 %
Újhely 21 0.76 %
Hardicsa 15 0.54 %
Bodrogszög 11 0.40 %
Gálszécs 9 0.32 %
Kistoronya 9 0.32 %
Kozma 6 0.22 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Garany 4 0.14 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.07 %
Kolbáska 2 0.07 %
Kázmér 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Csörgő 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 15.05 %
Kistárkány 269 12.65 %
Kisgéres 269 12.65 %
Nagytárkány 216 10.16 %
Tiszacsernyő 156 7.34 %
Bély 98 4.61 %
Battyán 96 4.52 %
Bacska 92 4.33 %
Bodrogszerdahely 77 3.62 %
Perbenyik 71 3.34 %
Bodrogszentes 68 3.20 %
Lelesz 66 3.10 %
Nagykövesd 63 2.96 %
Borsi 58 2.73 %
Bári 50 2.35 %
Örös 49 2.30 %
Zétény 48 2.26 %
Boly 47 2.21 %
Ágcsernyő 45 2.12 %
Nagygéres 44 2.07 %
Kiskövesd 43 2.02 %
Szomotor 41 1.93 %
Ladamóc 38 1.79 %
Tőketerebes 35 1.65 %
Kisdobra 33 1.55 %
Rad 33 1.55 %
Bodrogmező 31 1.46 %
Véke 28 1.32 %
Bodrogszentmária 26 1.22 %
Imreg 20 0.94 %
Szolnocska 20 0.94 %
Szinyér 17 0.80 %
Zemplén 17 0.80 %
Csarnahó 16 0.75 %
Szőlőske 15 0.71 %
Újhely 11 0.52 %
Gálszécs 8 0.38 %
Bodrogszög 5 0.24 %
Magyarsas 5 0.24 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Kistoronya 5 0.24 %
Parnó 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Céke 4 0.19 %
Nagytoronya 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Csörgő 3 0.14 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Kisazar 3 0.14 %
Nagyazar 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Hardicsa 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Magyarizsép 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Bacskó 2 0.09 %
Velejte 2 0.09 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 30.99 %
Gálszécs 406 27.41 %
Parnó 55 3.71 %
Szécskeresztúr 52 3.51 %
Vécse 48 3.24 %
Kozma 46 3.11 %
Dargó 39 2.63 %
Bodzásújlak 38 2.57 %
Alsómihályi 34 2.30 %
Kázmér 26 1.76 %
Kisazar 26 1.76 %
Bacskó 26 1.76 %
Királyhelmec 24 1.62 %
Nagyazar 21 1.42 %
Zebegnyő 21 1.42 %
Garany 21 1.42 %
Céke 20 1.35 %
Kereplye 20 1.35 %
Szécsudvar 19 1.28 %
Szilvásújfalu 18 1.22 %
Tarnóka 17 1.15 %
Magyarizsép 17 1.15 %
Velejte 16 1.08 %
Cselej 15 1.01 %
Csörgő 15 1.01 %
Hardicsa 14 0.95 %
Zemplénújfalu 12 0.81 %
Gerenda 12 0.81 %
Szürnyeg 12 0.81 %
Nagytoronya 11 0.74 %
Pelejte 11 0.74 %
Nagyruszka 11 0.74 %
Gercsely 11 0.74 %
Lasztóc 10 0.68 %
Visnyó 10 0.68 %
Barancs 9 0.61 %
Sztankóc 9 0.61 %
Szomotor 8 0.54 %
Újhely 8 0.54 %
Bodrogszerdahely 8 0.54 %
Tiszacsernyő 8 0.54 %
Battyán 7 0.47 %
Borsi 7 0.47 %
Ágcsernyő 7 0.47 %
Nagytárkány 6 0.41 %
Isztáncs 6 0.41 %
Szécsegres 6 0.41 %
Rad 5 0.34 %
Lelesz 5 0.34 %
Kisdobra 5 0.34 %
Biste 5 0.34 %
Perbenyik 4 0.27 %
Legenye 4 0.27 %
Kasó 4 0.27 %
Nagygéres 4 0.27 %
Kiszte 4 0.27 %
Magyarsas 4 0.27 %
Kolbáska 4 0.27 %
Imreg 4 0.27 %
Örös 3 0.20 %
Bacska 3 0.20 %
Bodrogszentes 3 0.20 %
Kazsó 2 0.14 %
Bély 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 17.14 %
Tiszacsernyő 150 11.42 %
Királyhelmec 123 9.37 %
Ágcsernyő 49 3.73 %
Bodrogszerdahely 32 2.44 %
Lelesz 30 2.28 %
Nagytárkány 30 2.28 %
Kisgéres 28 2.13 %
Tőketerebes 26 1.98 %
Bacska 25 1.90 %
Bély 22 1.68 %
Bodrogszentes 21 1.60 %
Imreg 18 1.37 %
Borsi 16 1.22 %
Örös 14 1.07 %
Perbenyik 14 1.07 %
Gálszécs 13 0.99 %
Szomotor 11 0.84 %
Kisdobra 11 0.84 %
Kistárkány 11 0.84 %
Kozma 10 0.76 %
Nagygéres 10 0.76 %
Vécse 8 0.61 %
Szolnocska 8 0.61 %
Rad 8 0.61 %
Kiskövesd 7 0.53 %
Véke 7 0.53 %
Bodzásújlak 7 0.53 %
Bodrogszentmária 7 0.53 %
Bodrogmező 6 0.46 %
Boly 6 0.46 %
Nagykövesd 6 0.46 %
Legenye 5 0.38 %
Zemplén 5 0.38 %
Gercsely 5 0.38 %
Garany 5 0.38 %
Kázmér 4 0.30 %
Szinyér 4 0.30 %
Szécsudvar 4 0.30 %
Barancs 4 0.30 %
Szőlőske 4 0.30 %
Bári 4 0.30 %
Alsómihályi 3 0.23 %
Csörgő 3 0.23 %
Ladamóc 3 0.23 %
Kisazar 2 0.15 %
Újhely 2 0.15 %
Dargó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Bodrogszög 2 0.15 %
Magyarsas 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Szürnyeg 2 0.15 %
Nagyazar 2 0.15 %
Nagytoronya 2 0.15 %
Kazsó 1 0.08 %
Isztáncs 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Magyarizsép 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Céke 1 0.08 %
Bacskó 1 0.08 %
Szilvásújfalu 1 0.08 %
Zétény 1 0.08 %
Szécskeresztúr 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 19.53 %
Gálszécs 23 2.47 %
Vécse 17 1.82 %
Velejte 12 1.29 %
Kasó 10 1.07 %
Zemplénújfalu 9 0.97 %
Királyhelmec 9 0.97 %
Hardicsa 8 0.86 %
Parnó 7 0.75 %
Isztáncs 7 0.75 %
Lasztóc 6 0.64 %
Magyarsas 6 0.64 %
Szécsudvar 6 0.64 %
Céke 6 0.64 %
Magyarizsép 6 0.64 %
Kazsó 5 0.54 %
Bodrogszerdahely 5 0.54 %
Kozma 5 0.54 %
Szilvásújfalu 5 0.54 %
Ágcsernyő 5 0.54 %
Lelesz 5 0.54 %
Alsómihályi 5 0.54 %
Kiszte 4 0.43 %
Gercsely 4 0.43 %
Tiszacsernyő 4 0.43 %
Bodzásújlak 4 0.43 %
Garany 4 0.43 %
Újhely 4 0.43 %
Rad 4 0.43 %
Legenye 3 0.32 %
Kistárkány 3 0.32 %
Szürnyeg 3 0.32 %
Nagytoronya 3 0.32 %
Nagyazar 3 0.32 %
Nagygéres 3 0.32 %
Battyán 3 0.32 %
Bacskó 3 0.32 %
Nagykövesd 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Dargó 2 0.21 %
Barancs 2 0.21 %
Zebegnyő 2 0.21 %
Szécsegres 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Boly 2 0.21 %
Nagyruszka 2 0.21 %
Szécskeresztúr 2 0.21 %
Pelejte 2 0.21 %
Csörgő 2 0.21 %
Kázmér 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Kisgéres 1 0.11 %
Bacska 1 0.11 %
Bély 1 0.11 %
Borsi 1 0.11 %
Imreg 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Kolbáska 1 0.11 %
Véke 1 0.11 %
Bodrogszentmária 1 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.11 %
Cselej 1 0.11 %
Tarnóka 1 0.11 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Gerenda 1 0.11 %
Nagytárkány 1 0.11 %
Szőlőske 1 0.11 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 13.98 %
Szőlőske 90 9.53 %
Borsi 88 9.32 %
Királyhelmec 77 8.16 %
Bodrogszerdahely 75 7.94 %
Szomotor 45 4.77 %
Tiszacsernyő 44 4.66 %
Gálszécs 38 4.03 %
Battyán 33 3.50 %
Kisgéres 27 2.86 %
Ladamóc 24 2.54 %
Lelesz 22 2.33 %
Nagytárkány 20 2.12 %
Perbenyik 15 1.59 %
Kiskövesd 15 1.59 %
Bodrogszentes 15 1.59 %
Bély 15 1.59 %
Bodrogszentmária 15 1.59 %
Újhely 14 1.48 %
Bári 14 1.48 %
Céke 12 1.27 %
Kistárkány 12 1.27 %
Kistoronya 11 1.17 %
Csörgő 11 1.17 %
Nagykövesd 10 1.06 %
Bodzásújlak 10 1.06 %
Örös 9 0.95 %
Véke 9 0.95 %
Pelejte 8 0.85 %
Szécskeresztúr 8 0.85 %
Zemplén 7 0.74 %
Imreg 7 0.74 %
Alsómihályi 7 0.74 %
Bacska 7 0.74 %
Legenye 6 0.64 %
Magyarsas 6 0.64 %
Kozma 6 0.64 %
Vécse 6 0.64 %
Hardicsa 6 0.64 %
Rad 6 0.64 %
Dargó 5 0.53 %
Boly 5 0.53 %
Bacskó 5 0.53 %
Garany 5 0.53 %
Ágcsernyő 5 0.53 %
Parnó 5 0.53 %
Zemplénújfalu 4 0.42 %
Szolnocska 4 0.42 %
Zétény 4 0.42 %
Lasztóc 4 0.42 %
Csarnahó 4 0.42 %
Velejte 3 0.32 %
Szécsegres 3 0.32 %
Nagyruszka 3 0.32 %
Bodrogmező 3 0.32 %
Kolbáska 3 0.32 %
Gercsely 3 0.32 %
Kisdobra 3 0.32 %
Szécsudvar 3 0.32 %
Szürnyeg 3 0.32 %
Kiszte 3 0.32 %
Kázmér 3 0.32 %
Nagygéres 3 0.32 %
Magyarizsép 3 0.32 %
Gerenda 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Nagytoronya 2 0.21 %
Szinyér 2 0.21 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Nagyazar 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Zebegnyő 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Cselej 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 11.40 %
Gálszécs 72 5.86 %
Parnó 20 1.63 %
Kozma 18 1.47 %
Alsómihályi 18 1.47 %
Garany 18 1.47 %
Bacskó 14 1.14 %
Magyarizsép 11 0.90 %
Királyhelmec 11 0.90 %
Lasztóc 10 0.81 %
Tiszacsernyő 9 0.73 %
Bodzásújlak 9 0.73 %
Hardicsa 9 0.73 %
Dargó 9 0.73 %
Kisazar 7 0.57 %
Vécse 7 0.57 %
Szécsudvar 7 0.57 %
Legenye 7 0.57 %
Kiszte 6 0.49 %
Nagyazar 6 0.49 %
Szécskeresztúr 6 0.49 %
Nagytoronya 5 0.41 %
Nagytárkány 5 0.41 %
Magyarsas 5 0.41 %
Szürnyeg 5 0.41 %
Zemplénújfalu 4 0.33 %
Újhely 4 0.33 %
Kázmér 4 0.33 %
Szilvásújfalu 4 0.33 %
Céke 3 0.24 %
Velejte 3 0.24 %
Nagygéres 3 0.24 %
Kasó 3 0.24 %
Zebegnyő 3 0.24 %
Bély 3 0.24 %
Lelesz 3 0.24 %
Tarnóka 3 0.24 %
Bodrogszentes 3 0.24 %
Véke 3 0.24 %
Csörgő 3 0.24 %
Szécsegres 3 0.24 %
Szomotor 3 0.24 %
Isztáncs 3 0.24 %
Bodrogszerdahely 3 0.24 %
Szőlőske 2 0.16 %
Nagyruszka 2 0.16 %
Bári 2 0.16 %
Pelejte 2 0.16 %
Borsi 2 0.16 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Bodrogszentmária 2 0.16 %
Visnyó 2 0.16 %
Battyán 2 0.16 %
Kisgéres 2 0.16 %
Szolnocska 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Kolbáska 2 0.16 %
Sztankóc 2 0.16 %
Örös 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Kiskövesd 2 0.16 %
Rad 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Ágcsernyő 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kereplye 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 12.89 %
Tőketerebes 297 11.39 %
Kisazar 94 3.61 %
Szécskeresztúr 87 3.34 %
Dargó 78 2.99 %
Nagyazar 53 2.03 %
Kereplye 48 1.84 %
Vécse 39 1.50 %
Parnó 35 1.34 %
Kozma 33 1.27 %
Zebegnyő 28 1.07 %
Alsómihályi 25 0.96 %
Bacskó 21 0.81 %
Tarnóka 20 0.77 %
Bodzásújlak 19 0.73 %
Sztankóc 19 0.73 %
Magyarsas 17 0.65 %
Magyarizsép 17 0.65 %
Hardicsa 17 0.65 %
Szilvásújfalu 17 0.65 %
Cselej 17 0.65 %
Csörgő 16 0.61 %
Garany 16 0.61 %
Szécsudvar 16 0.61 %
Királyhelmec 15 0.58 %
Velejte 14 0.54 %
Gerenda 13 0.50 %
Nagyruszka 12 0.46 %
Céke 12 0.46 %
Visnyó 11 0.42 %
Lasztóc 10 0.38 %
Bodrogszerdahely 9 0.35 %
Pelejte 9 0.35 %
Nagytoronya 9 0.35 %
Kázmér 9 0.35 %
Tiszacsernyő 9 0.35 %
Barancs 8 0.31 %
Kiszte 8 0.31 %
Lelesz 8 0.31 %
Isztáncs 7 0.27 %
Nagytárkány 7 0.27 %
Kolbáska 7 0.27 %
Véke 7 0.27 %
Zemplénújfalu 7 0.27 %
Gercsely 6 0.23 %
Szomotor 6 0.23 %
Nagygéres 6 0.23 %
Újhely 5 0.19 %
Bodrogszentmária 5 0.19 %
Biste 5 0.19 %
Legenye 5 0.19 %
Battyán 5 0.19 %
Szécsegres 5 0.19 %
Ágcsernyő 4 0.15 %
Borsi 4 0.15 %
Perbenyik 4 0.15 %
Szürnyeg 3 0.12 %
Bodrogmező 3 0.12 %
Imreg 3 0.12 %
Bély 3 0.12 %
Bodrogszentes 3 0.12 %
Bacska 2 0.08 %
Bári 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Kistoronya 2 0.08 %
Kasó 2 0.08 %
Kistárkány 2 0.08 %
Kisgéres 2 0.08 %
Zétény 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 15.73 %
Bély 80 8.68 %
Királyhelmec 70 7.59 %
Gálszécs 57 6.18 %
Tiszacsernyő 56 6.07 %
Kisgéres 31 3.36 %
Battyán 29 3.15 %
Nagytárkány 25 2.71 %
Kistárkány 21 2.28 %
Alsómihályi 20 2.17 %
Kozma 19 2.06 %
Borsi 17 1.84 %
Bodrogszerdahely 17 1.84 %
Véke 17 1.84 %
Nagygéres 14 1.52 %
Szomotor 14 1.52 %
Csörgő 13 1.41 %
Lelesz 13 1.41 %
Kisdobra 12 1.30 %
Bodzásújlak 12 1.30 %
Szécskeresztúr 12 1.30 %
Parnó 11 1.19 %
Céke 11 1.19 %
Hardicsa 11 1.19 %
Dargó 9 0.98 %
Szilvásújfalu 8 0.87 %
Velejte 8 0.87 %
Bodrogszentes 8 0.87 %
Lasztóc 7 0.76 %
Bacskó 7 0.76 %
Ágcsernyő 7 0.76 %
Imreg 6 0.65 %
Bodrogszentmária 6 0.65 %
Kolbáska 6 0.65 %
Zétény 6 0.65 %
Perbenyik 6 0.65 %
Gercsely 6 0.65 %
Örös 6 0.65 %
Garany 6 0.65 %
Nagytoronya 6 0.65 %
Biste 5 0.54 %
Szőlőske 5 0.54 %
Nagyazar 5 0.54 %
Kázmér 5 0.54 %
Bodrogszög 5 0.54 %
Magyarsas 5 0.54 %
Zemplénújfalu 5 0.54 %
Isztáncs 5 0.54 %
Magyarizsép 5 0.54 %
Szolnocska 4 0.43 %
Nagykövesd 4 0.43 %
Legenye 4 0.43 %
Vécse 4 0.43 %
Bacska 4 0.43 %
Zebegnyő 4 0.43 %
Gerenda 4 0.43 %
Kisazar 4 0.43 %
Bodrogmező 3 0.33 %
Kiskövesd 3 0.33 %
Rad 3 0.33 %
Szürnyeg 3 0.33 %
Boly 3 0.33 %
Újhely 3 0.33 %
Ladamóc 3 0.33 %
Szécsudvar 3 0.33 %
Pelejte 3 0.33 %
Tarnóka 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Cselej 2 0.22 %
Kereplye 2 0.22 %
Barancs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Nagyruszka 1 0.11 %
Szinyér 1 0.11 %
Kasó 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 54.99 %
Vécse 74 4.25 %
Gálszécs 68 3.90 %
Garany 58 3.33 %
Nagyruszka 46 2.64 %
Hardicsa 33 1.89 %
Alsómihályi 33 1.89 %
Bodzásújlak 31 1.78 %
Parnó 31 1.78 %
Céke 28 1.61 %
Zemplénújfalu 26 1.49 %
Kozma 24 1.38 %
Velejte 21 1.21 %
Kiszte 18 1.03 %
Királyhelmec 17 0.98 %
Gercsely 17 0.98 %
Magyarizsép 16 0.92 %
Pelejte 15 0.86 %
Imreg 15 0.86 %
Kasó 15 0.86 %
Magyarsas 14 0.80 %
Szürnyeg 14 0.80 %
Kázmér 13 0.75 %
Isztáncs 13 0.75 %
Kisazar 12 0.69 %
Legenye 11 0.63 %
Barancs 11 0.63 %
Csörgő 10 0.57 %
Szécsegres 9 0.52 %
Biste 9 0.52 %
Kolbáska 9 0.52 %
Bodrogszerdahely 9 0.52 %
Szécskeresztúr 9 0.52 %
Dargó 9 0.52 %
Lasztóc 8 0.46 %
Lelesz 8 0.46 %
Tiszacsernyő 7 0.40 %
Gerenda 7 0.40 %
Szécsudvar 7 0.40 %
Kisgéres 7 0.40 %
Nagytoronya 6 0.34 %
Bacskó 6 0.34 %
Bári 6 0.34 %
Bély 6 0.34 %
Szilvásújfalu 6 0.34 %
Bacska 5 0.29 %
Kazsó 5 0.29 %
Borsi 5 0.29 %
Tarnóka 5 0.29 %
Ladamóc 4 0.23 %
Ágcsernyő 4 0.23 %
Újhely 4 0.23 %
Kistoronya 4 0.23 %
Nagyazar 3 0.17 %
Nagykövesd 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Zétény 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Nagytárkány 2 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 40.26 %
Gálszécs 71 3.56 %
Garany 42 2.11 %
Vécse 38 1.91 %
Hardicsa 35 1.76 %
Bodzásújlak 31 1.56 %
Kiszte 29 1.46 %
Zemplénújfalu 27 1.36 %
Parnó 24 1.20 %
Kozma 22 1.10 %
Pelejte 21 1.05 %
Magyarsas 19 0.95 %
Alsómihályi 18 0.90 %
Velejte 17 0.85 %
Céke 17 0.85 %
Nagyruszka 14 0.70 %
Cselej 14 0.70 %
Szilvásújfalu 14 0.70 %
Szécskeresztúr 13 0.65 %
Királyhelmec 13 0.65 %
Imreg 13 0.65 %
Kazsó 12 0.60 %
Kázmér 11 0.55 %
Csörgő 11 0.55 %
Dargó 10 0.50 %
Gercsely 10 0.50 %
Isztáncs 10 0.50 %
Szomotor 9 0.45 %
Tiszacsernyő 9 0.45 %
Szécsegres 8 0.40 %
Újhely 8 0.40 %
Bodrogszerdahely 8 0.40 %
Kolbáska 8 0.40 %
Borsi 8 0.40 %
Legenye 8 0.40 %
Szürnyeg 6 0.30 %
Nagytoronya 6 0.30 %
Kistoronya 6 0.30 %
Barancs 6 0.30 %
Zebegnyő 5 0.25 %
Magyarizsép 5 0.25 %
Bári 5 0.25 %
Nagytárkány 5 0.25 %
Gerenda 5 0.25 %
Szécsudvar 5 0.25 %
Kisazar 4 0.20 %
Kistárkány 4 0.20 %
Kasó 4 0.20 %
Lasztóc 4 0.20 %
Lelesz 4 0.20 %
Battyán 4 0.20 %
Kiskövesd 3 0.15 %
Bacskó 3 0.15 %
Kereplye 3 0.15 %
Nagyazar 3 0.15 %
Rad 3 0.15 %
Biste 3 0.15 %
Tarnóka 3 0.15 %
Kisgéres 3 0.15 %
Csarnahó 2 0.10 %
Ágcsernyő 2 0.10 %
Perbenyik 2 0.10 %
Nagygéres 2 0.10 %
Visnyó 2 0.10 %
Véke 2 0.10 %
Kisdobra 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szinyér 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 28.19 %
Szomotor 164 5.74 %
Tiszacsernyő 163 5.71 %
Tőketerebes 154 5.39 %
Lelesz 113 3.96 %
Bodrogszerdahely 108 3.78 %
Bodrogszentmária 108 3.78 %
Zétény 106 3.71 %
Ágcsernyő 99 3.47 %
Kisgéres 84 2.94 %
Bély 79 2.77 %
Bodrogszentes 78 2.73 %
Kistárkány 76 2.66 %
Magyarsas 75 2.63 %
Perbenyik 74 2.59 %
Kisdobra 64 2.24 %
Nagytárkány 64 2.24 %
Nagygéres 59 2.07 %
Rad 51 1.79 %
Véke 45 1.58 %
Battyán 45 1.58 %
Borsi 44 1.54 %
Boly 41 1.44 %
Ladamóc 40 1.40 %
Garany 33 1.16 %
Nagykövesd 33 1.16 %
Örös 32 1.12 %
Bári 31 1.09 %
Szürnyeg 30 1.05 %
Bodrogmező 27 0.95 %
Imreg 25 0.88 %
Céke 22 0.77 %
Gálszécs 22 0.77 %
Bacska 21 0.74 %
Kiskövesd 20 0.70 %
Csarnahó 19 0.67 %
Csörgő 19 0.67 %
Szolnocska 17 0.60 %
Zemplén 17 0.60 %
Parnó 17 0.60 %
Szinyér 14 0.49 %
Szőlőske 13 0.46 %
Újhely 13 0.46 %
Velejte 11 0.39 %
Hardicsa 10 0.35 %
Bacskó 10 0.35 %
Pelejte 8 0.28 %
Bodrogszög 8 0.28 %
Gercsely 7 0.25 %
Nagytoronya 7 0.25 %
Kistoronya 6 0.21 %
Nagyruszka 6 0.21 %
Zemplénújfalu 6 0.21 %
Kolbáska 6 0.21 %
Cselej 5 0.18 %
Legenye 4 0.14 %
Szilvásújfalu 4 0.14 %
Kázmér 4 0.14 %
Magyarizsép 3 0.11 %
Alsómihályi 3 0.11 %
Kiszte 3 0.11 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 18.92 %
Bodrogszentes 167 14.30 %
Tőketerebes 156 13.36 %
Kisgéres 69 5.91 %
Rad 50 4.28 %
Tiszacsernyő 46 3.94 %
Lelesz 45 3.85 %
Bodrogszerdahely 43 3.68 %
Gálszécs 41 3.51 %
Bacska 32 2.74 %
Zétény 32 2.74 %
Szomotor 32 2.74 %
Bodrogszentmária 31 2.65 %
Battyán 31 2.65 %
Perbenyik 31 2.65 %
Bély 30 2.57 %
Boly 27 2.31 %
Szolnocska 25 2.14 %
Kisdobra 22 1.88 %
Nagytárkány 22 1.88 %
Szilvásújfalu 21 1.80 %
Véke 21 1.80 %
Kistárkány 21 1.80 %
Garany 20 1.71 %
Borsi 19 1.63 %
Nagykövesd 19 1.63 %
Nagygéres 18 1.54 %
Kiskövesd 18 1.54 %
Örös 17 1.46 %
Ágcsernyő 16 1.37 %
Vécse 15 1.28 %
Szinyér 15 1.28 %
Bodrogmező 14 1.20 %
Kozma 14 1.20 %
Magyarizsép 14 1.20 %
Hardicsa 11 0.94 %
Szőlőske 10 0.86 %
Alsómihályi 10 0.86 %
Ladamóc 10 0.86 %
Lasztóc 10 0.86 %
Imreg 9 0.77 %
Bodzásújlak 7 0.60 %
Nagyazar 7 0.60 %
Szürnyeg 7 0.60 %
Újhely 7 0.60 %
Szécskeresztúr 7 0.60 %
Zemplénújfalu 6 0.51 %
Barancs 6 0.51 %
Magyarsas 5 0.43 %
Szécsegres 5 0.43 %
Céke 5 0.43 %
Zemplén 5 0.43 %
Csörgő 5 0.43 %
Gercsely 5 0.43 %
Nagytoronya 5 0.43 %
Bodrogszög 5 0.43 %
Csarnahó 4 0.34 %
Bári 4 0.34 %
Cselej 4 0.34 %
Kolbáska 4 0.34 %
Nagyruszka 4 0.34 %
Szécsudvar 3 0.26 %
Visnyó 3 0.26 %
Bacskó 3 0.26 %
Legenye 2 0.17 %
Velejte 2 0.17 %
Kazsó 2 0.17 %
Kázmér 2 0.17 %
Biste 2 0.17 %
Kasó 2 0.17 %
Parnó 2 0.17 %
Isztáncs 1 0.09 %
Kistoronya 1 0.09 %
Dargó 1 0.09 %
Gerenda 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.47 %
Kisgéres 184 8.04 %
Nagytárkány 96 4.19 %
Kistárkány 80 3.49 %
Bodrogszerdahely 79 3.45 %
Bacska 69 3.01 %
Perbenyik 67 2.93 %
Borsi 63 2.75 %
Battyán 63 2.75 %
Bodrogszentmária 62 2.71 %
Ladamóc 58 2.53 %
Nagykövesd 56 2.45 %
Zétény 53 2.32 %
Bély 53 2.32 %
Bári 51 2.23 %
Boly 47 2.05 %
Lelesz 47 2.05 %
Rad 46 2.01 %
Tiszacsernyő 44 1.92 %
Szomotor 42 1.83 %
Bodrogszentes 39 1.70 %
Nagygéres 38 1.66 %
Örös 37 1.62 %
Imreg 33 1.44 %
Bodrogmező 29 1.27 %
Kiskövesd 27 1.18 %
Tőketerebes 26 1.14 %
Kisdobra 25 1.09 %
Szőlőske 25 1.09 %
Ágcsernyő 23 1.00 %
Véke 22 0.96 %
Csarnahó 20 0.87 %
Szolnocska 17 0.74 %
Zemplén 17 0.74 %
Szinyér 17 0.74 %
Újhely 11 0.48 %
Bodrogszög 6 0.26 %
Gálszécs 6 0.26 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 14.69 %
Gálszécs 37 3.91 %
Vécse 13 1.37 %
Parnó 11 1.16 %
Tiszacsernyő 10 1.06 %
Királyhelmec 10 1.06 %
Bacskó 9 0.95 %
Kozma 9 0.95 %
Céke 8 0.85 %
Alsómihályi 7 0.74 %
Garany 7 0.74 %
Szécskeresztúr 5 0.53 %
Bodzásújlak 5 0.53 %
Borsi 5 0.53 %
Hardicsa 5 0.53 %
Magyarsas 5 0.53 %
Zemplénújfalu 5 0.53 %
Nagyruszka 4 0.42 %
Kolbáska 4 0.42 %
Rad 4 0.42 %
Kisgéres 4 0.42 %
Nagyazar 4 0.42 %
Kistárkány 4 0.42 %
Tarnóka 4 0.42 %
Pelejte 4 0.42 %
Sztankóc 4 0.42 %
Bodrogszerdahely 4 0.42 %
Ágcsernyő 3 0.32 %
Lelesz 3 0.32 %
Bodrogszentes 3 0.32 %
Nagytoronya 3 0.32 %
Kázmér 3 0.32 %
Dargó 3 0.32 %
Lasztóc 3 0.32 %
Véke 3 0.32 %
Cselej 3 0.32 %
Battyán 3 0.32 %
Bacska 3 0.32 %
Kasó 3 0.32 %
Bély 2 0.21 %
Gercsely 2 0.21 %
Gerenda 2 0.21 %
Bodrogszentmária 2 0.21 %
Magyarizsép 2 0.21 %
Csörgő 2 0.21 %
Kisdobra 2 0.21 %
Szécsudvar 2 0.21 %
Barancs 2 0.21 %
Isztáncs 2 0.21 %
Szomotor 2 0.21 %
Kisazar 2 0.21 %
Szürnyeg 2 0.21 %
Szilvásújfalu 2 0.21 %
Nagygéres 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Örös 1 0.11 %
Legenye 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Velejte 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Szőlőske 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Zebegnyő 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Imreg 1 0.11 %
Bári 1 0.11 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 30.20 %
Gálszécs 160 6.86 %
Céke 120 5.15 %
Magyarsas 101 4.33 %
Királyhelmec 87 3.73 %
Parnó 79 3.39 %
Szilvásújfalu 77 3.30 %
Bacskó 69 2.96 %
Borsi 66 2.83 %
Bodzásújlak 65 2.79 %
Magyarizsép 64 2.75 %
Szürnyeg 61 2.62 %
Lasztóc 59 2.53 %
Hardicsa 58 2.49 %
Kolbáska 55 2.36 %
Vécse 54 2.32 %
Garany 52 2.23 %
Kozma 50 2.15 %
Zemplénújfalu 48 2.06 %
Szécskeresztúr 39 1.67 %
Nagyruszka 36 1.54 %
Tiszacsernyő 35 1.50 %
Csörgő 34 1.46 %
Imreg 34 1.46 %
Kiszte 33 1.42 %
Kisazar 32 1.37 %
Bodrogszerdahely 32 1.37 %
Alsómihályi 32 1.37 %
Velejte 27 1.16 %
Szécsudvar 25 1.07 %
Nagytoronya 23 0.99 %
Dargó 23 0.99 %
Gercsely 21 0.90 %
Barancs 20 0.86 %
Pelejte 20 0.86 %
Nagyazar 20 0.86 %
Bodrogszentes 20 0.86 %
Kázmér 19 0.82 %
Kisdobra 19 0.82 %
Cselej 18 0.77 %
Bári 16 0.69 %
Szomotor 16 0.69 %
Kasó 15 0.64 %
Újhely 15 0.64 %
Kereplye 15 0.64 %
Szőlőske 15 0.64 %
Bodrogmező 14 0.60 %
Perbenyik 14 0.60 %
Csarnahó 14 0.60 %
Bodrogszentmária 14 0.60 %
Visnyó 14 0.60 %
Lelesz 14 0.60 %
Bély 13 0.56 %
Kistoronya 13 0.56 %
Szolnocska 11 0.47 %
Biste 11 0.47 %
Kazsó 10 0.43 %
Isztáncs 9 0.39 %
Szécsegres 9 0.39 %
Nagytárkány 9 0.39 %
Kisgéres 8 0.34 %
Kiskövesd 7 0.30 %
Legenye 7 0.30 %
Gerenda 7 0.30 %
Battyán 6 0.26 %
Bodrogszög 6 0.26 %
Kistárkány 5 0.21 %
Ágcsernyő 5 0.21 %
Zemplén 5 0.21 %
Zebegnyő 5 0.21 %
Ladamóc 5 0.21 %
Zétény 5 0.21 %
Véke 4 0.17 %
Boly 4 0.17 %
Rad 4 0.17 %
Nagygéres 3 0.13 %
Örös 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Sztankóc 2 0.09 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.28 %
Tőketerebes 250 17.78 %
Szécskeresztúr 96 6.83 %
Nagyazar 39 2.77 %
Parnó 36 2.56 %
Kisazar 32 2.28 %
Vécse 30 2.13 %
Bacskó 27 1.92 %
Dargó 27 1.92 %
Tarnóka 23 1.64 %
Nagyruszka 21 1.49 %
Kozma 18 1.28 %
Cselej 17 1.21 %
Alsómihályi 16 1.14 %
Garany 16 1.14 %
Zebegnyő 14 1.00 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Gerenda 12 0.85 %
Szécsudvar 12 0.85 %
Hardicsa 11 0.78 %
Velejte 11 0.78 %
Visnyó 10 0.71 %
Pelejte 10 0.71 %
Szilvásújfalu 10 0.71 %
Szécsegres 9 0.64 %
Kolbáska 9 0.64 %
Zemplénújfalu 8 0.57 %
Kereplye 7 0.50 %
Csörgő 7 0.50 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Tiszacsernyő 5 0.36 %
Kázmér 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Szürnyeg 4 0.28 %
Céke 4 0.28 %
Nagytoronya 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Sztankóc 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 35.98 %
Tiszacsernyő 290 9.30 %
Lelesz 181 5.81 %
Szomotor 154 4.94 %
Nagytárkány 137 4.39 %
Bély 126 4.04 %
Bodrogszerdahely 121 3.88 %
Kisgéres 116 3.72 %
Kistárkány 115 3.69 %
Perbenyik 91 2.92 %
Zétény 87 2.79 %
Bodrogszentes 84 2.69 %
Kisdobra 79 2.53 %
Nagygéres 77 2.47 %
Bodrogszentmária 76 2.44 %
Battyán 69 2.21 %
Örös 60 1.92 %
Tőketerebes 60 1.92 %
Borsi 55 1.76 %
Rad 52 1.67 %
Nagykövesd 49 1.57 %
Bacska 49 1.57 %
Ágcsernyő 46 1.48 %
Boly 44 1.41 %
Zemplén 41 1.31 %
Véke 37 1.19 %
Bodrogmező 31 0.99 %
Ladamóc 28 0.90 %
Bári 25 0.80 %
Kiskövesd 25 0.80 %
Csarnahó 22 0.71 %
Szinyér 19 0.61 %
Szolnocska 18 0.58 %
Imreg 18 0.58 %
Szőlőske 16 0.51 %
Vécse 14 0.45 %
Újhely 13 0.42 %
Bodrogszög 10 0.32 %
Gálszécs 10 0.32 %
Alsómihályi 9 0.29 %
Kistoronya 6 0.19 %
Gercsely 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Csörgő 5 0.16 %
Lasztóc 5 0.16 %
Kereplye 5 0.16 %
Legenye 5 0.16 %
Velejte 5 0.16 %
Szécsudvar 4 0.13 %
Kozma 4 0.13 %
Szürnyeg 4 0.13 %
Hardicsa 4 0.13 %
Nagytoronya 4 0.13 %
Szilvásújfalu 3 0.10 %
Kolbáska 3 0.10 %
Nagyruszka 3 0.10 %
Céke 3 0.10 %
Szécskeresztúr 3 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 16.54 %
Parnó 237 13.95 %
Gálszécs 90 5.30 %
Bacskó 60 3.53 %
Magyarsas 57 3.35 %
Kozma 34 2.00 %
Magyarizsép 32 1.88 %
Kolbáska 27 1.59 %
Alsómihályi 24 1.41 %
Dargó 24 1.41 %
Vécse 22 1.29 %
Hardicsa 22 1.29 %
Garany 22 1.29 %
Szécskeresztúr 21 1.24 %
Szécsudvar 21 1.24 %
Bodzásújlak 19 1.12 %
Kiszte 18 1.06 %
Visnyó 17 1.00 %
Királyhelmec 16 0.94 %
Csörgő 16 0.94 %
Zemplénújfalu 14 0.82 %
Zebegnyő 14 0.82 %
Nagytoronya 14 0.82 %
Céke 13 0.77 %
Gerenda 11 0.65 %
Barancs 11 0.65 %
Lasztóc 11 0.65 %
Kisazar 10 0.59 %
Nagyruszka 9 0.53 %
Kasó 8 0.47 %
Cselej 8 0.47 %
Kereplye 8 0.47 %
Kázmér 8 0.47 %
Gercsely 7 0.41 %
Bodrogszerdahely 6 0.35 %
Tiszacsernyő 6 0.35 %