SK
KN
.....

Hetény

Község

címer zászló
1811 100% magyar 1910
1132 82% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Hetény
Hivatalos szlovák megnevezés:
Chotín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság - Kisalföld, Győr-Esztergomi-síkság , Zsitva-torok - Kisalföld, Győr-Esztergomi-síkság , Zsitva-torok
Más földrajzi nevek:
Csenke, Dobsahegy, Hetényi-homokbuckák, Hetényi-szőlők, Ibolyás-csatorna, Kenderföld, Tíz hosszú nyílás
Koordináták:
47.80357742, 18.23731995
Terület:
20,43 km2
Rang:
község
Népesség:
1373
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94631
Település kód:
501158
Szervezeti azonosító:
306461
Adóazonosító:
2021046665

Komáromtól 10 km-re északkeletre fekszik a mátyusföldi síkságon, a Komárom-Nyitra főúttól (64) és vasúttól (megállóhely) 3 km-re. Természetföldrajzilag a Garammenti-hátság, az Érsekújvári-sík és a Zsitva-torok kistájak határánál található. Közigazgatásilag határos Izsával (délről és keletről), Szentpéterrel (északról), Komárommal (délnyugatról). A község déli határát az Öreg-Zsitva alkotja. A falutól északra fekvő dombos területen találjuk a Csenke-erdőt (Čenka), valamint a Hetényi-homokbuckákat.

Közigazgatás

Község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Komáromi járásában. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolva 1960-ig az Ógyallai járáshoz (1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz). 1960 óta tartozik a Komáromi járáshoz. 1945 után jelentős területeit (köztük Lándorpusztát) Komáromhoz csatolták. Ezzel területe több mint 40 %-kal csökkent (35,87 km²-ről 20,43 km²-re).

Népesség

Lakosainak több mint négyötöde magyar nemzetiségű. A reformátusok a lakosság 2/3-át teszik ki, arányuk lassan csökken. A község lakossága szintén lassan csökkenő tendenciát mutat.

Történelem

Már a római korban lakott hely. Anonymus szerint Hetény vitéztől nyerte nevét. Első okleveles említése 1075-ben történt, ekkor Vághetum alakban szerepel. 1223-ban az esztergomi érsek birtoka. 1240-ben a komáromi és banai vár tartozéka. 1245-ben villa Heteny néven fordul elő. 1264-ben Miko comesnek, Sixtus mesternek, királyi lovászoknak, hirnököknek és a királyné népeinek voltak itt birtokai. 1305-ben Hetyn néven bukkan fel. A török alatt elpusztult. 1856-ban, majd 1882-ben tűzvész pusztította. A háború után szobrot emeltek a világháború hőseinek emlékére. Sajószentpéteri Márton gályarabságra hurcolt lelkész emlékét márványtábla őrzi a református templom falában. A községhez tartozó Pusztalándor 1250-ben már fennállott. Örs puszta Vrs néven szerepel 1305-ben. 1345-ben már a Boldogságos Szűznek szentelt egyházát is említik. 1502-ben Szentiványi Zsigmond után Hetényt több nemes között osztották fel. 1505-ben parucsai Sarthvány Fóris lemondott az őt illető részről, Attya Miklós esztergomi prépost javára. A 16. századi török pusztítás után sokáig lakatlan volt, 1552-ben mindössze 4 háza állt fenn. Ekkoriban Hethyn néven szerepel. A 17. században népesült be újra Vág- és Garam-menti, valamint gömöri telepesekkel. Lakói ekkor már református vallásúak voltak, 1650-ben már lelkipásztoruk is volt (Patay György). 1666-tól a falu lelkésze volt Sajószentpéteri Márton prédikátor, akit az ellenreformáció 1674-ben gályára küldött. A református gyülekezet csak 1781-ben alakulhatott újjá. Az újjátelepült falu az esztergomi érsekség birtoka maradt. 1701-ben Kollonich Lipót esztergomi érsek több hetényi áttért kálvinistától elvette birtokát és azokat Sándor Menyhértnek, Esztergom alispánjának adományozta. 1711-ben a verebélyi székhez tartozott egy kuriális rész. 1856-ban és 1882-ben is tűzvész pusztított a faluban. A XIX. század derekán itt élt Végh Mihály református lelkész s az ő felesége, szül. Vajda Júlia volt Csokonai Vitéz Mihály Lillája.

Mai jelentősége

A falu bortermelő község, a pincesor a falutól keletre húzódik. A faluban magyar nyelvű óvoda és általános iskola működik. A korábban református iskolát 1945-ben államosították és megszüntették a magyar nyelvű oktatást, mely 1948-ban indult újra. Ekkor nyílt meg a magyar óvoda is. Az iskola Tarczy Lajos nevét viseli. A település 1992-ben a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Szövetségének székhelye lett, amely Csokonai Vitéz Mihály szerelmi lírája múzsájának emlékére 1993-ban itt nyitotta meg a társaság tagjainak alkotásai mellett a hetényi kézimunkák állandó kiállításának is helyet adó Lilla Galériát.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HETÉNY. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik a’ Kászonyi járásban, Iszának filiája, határja középszerű, mint réttye, ’s legelője.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hetény, magyar falu, Komárom vmegyében, Komáromtól 1 mfldnyire, lapályos rónaságon: 27 kath., 1192 ref. lak. Ref. anyaegyház és iskola. Róna határa 5050 holdból áll, melly a Duna, Vágh, Nyitra és Zsitva folyamok áradásaitól igen sokat szenved, ugy hogy 3509 holdat könnyen árvizjárta földnek lehet mondani. Földe homokos, de jó termő. Lakosai szorgalmasok, s földmivelésen kivül marhával is kereskednek. F. u. az eszterg. érsek, és a guttai urad. tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hetény, magyar nagyközség a mátyusföldi síkságon, 314 házzal és 1847, nagyobbára ref. vallású lakossal. Posta van a faluban, távírója Ógyalla, vasúti állomása pedig Komárom. E község területe a rómaiak idejében lakott hely volt, a mit az itt talált leletek igazolnak. Podhraczky állítása szerint, e község a Névtelennél is említett Hetény vitéztől vette volna nevét. Első okleveles említése már 1075-ben történik, a mikor Vaghetum néven szerepel. 1223-ban már az esztergomi érsekség birtoka, a hol az érsek itteni házához tartozó földjeit Hogel esztergomi főesperesnek adja el. 1240-ben a komáromi és a banai vár tartozékaként van említve. 1245-ben, a mikor Villa Heten alakban bukkan fel, IV. Béla itt öt ekényi földet adományoz Folwyne, vagyis falu véne hívének, a mi akkor hivatalos czím volt és úgy látszik, a falusi bírót jelentette. 1264-ben a komáromi és a banai várbirtokokon kívül még Mikó comesnek, Sixtus mesternek, a királyi lovászoknak, a királyi hírnököknek és a királyné népeinek is birtokaik voltak itt, melyeket IV. Béla 1264-ben Sixtus mesternek adományozott, ki római követi mínőségében a királynak kiváló szolgálatokat teljesített. Sixtus azután a királyné népeinek földjeit Mikó comesnek adta el, a többit pedig 1272-ben az esztergomi érsekségnek adományozta. 1285-ben Myko comes birtokának felét eladja Móricz comesnek, a többit pedig 1305-ben szintén az esztergomi érsekségnek hagyományozza, mely oklevélben possessio Hetyn alakban van említve. 1345-ben a Heténytől északkeletre fekvő egykori várjobbágyok földjeinek birtokába szintén az esztergomi érseket 71és kívüle még Apor fia Pétert iktatják be. Ebben az időben a Boldogságos Szűznek szentelt egyháza is említve van. 1517-ben Illméry Pál nyitrai kanonok itteni részét, melyet Parucza Kristóftól vett zálogba, újra elzálogosítja Ujhelyi Mártonnak. A török dúlások alatt ez a község is elpusztult és 1552-ben mindössze négy háza állott fenn. Nevét ebben a korban Hethyn alakban találjuk írva. Új lakosai a Garam és a Vág vidékéről telepedtek ide. Ezután az esztergomi érsekségen kívül, még csak 1734-ben találkozunk egyik birtokosával, Sándor Mihálylyal, a ki a maga részét Gyulay Ferencznek adja át. Később ez a rész is az érsekség tulajdonába került, mely itt ma is birtokos. 1856-ban és 1882-ben óriási tűz pusztított a községben és nagy részét elhamvasztotta. Csak a reformátusoknak van itt templomuk, mely a XVIII. század második felében épült. Ez az egyház több érdekes és becses szent-edényt őriz a XVII. és XVIII. századból. Ide tartozik Pusztalándor és Hosszúnyilas tanya. Pusztalándor már 1250 körü1 szerepel és 1291-ben két ilyen nevű helység említtetik, duae villae Nandur alakban. E két Nandurt, mely egymással szomszédos volt, az esztergomi érsek népei és a királyi udvarnokok lakták, míg azután III. Endre király, 1291-ben, mind a két Nándur falut Ladomér esztergomi érseknek adományozta. 1487-ben az érseki halászoknak egyik fontos állomása volt ez. 1554-63 között Nandor néven van említve, de ekkor néptelen, puszta hely, melyet a törökök dúltak fel. Ekkor megszünt falu lenni és Belső- és Külső-Landor puszta elnevezés alatt szerepelt tovább. Belsőlándoron van a vágbalparti ármentesítő társulat szivattyútelepe. A közeli Örs puszta az esztergomi káptalan régi birtoka, mely 1305-ben possessio Vrs alakban van említve. - A hetényi asszonyok és leányok a hímzést háziiparként űzik és ebben, különösen az ú. n. azsur-munkában megérdemlett hírességre tettek szert.

Édes Gergely

1763. 1. 24.
Madar - megszületett
Hetény - egyházi szolgálatot végzett

Tarczy Lajos

1807. 12. 6.
Hetény - megszületett

Écsi Gyöngyi

1965.12.26.
Vágsellye - megszületett
Berzéte - élt
Hetény - egyházi szolgálatot végzett

Nagy János

1972-1981
Helemba - élt
(* 1935. jún. 17. Rákosszentmihály [Mo.]) Szobrász. 1954–1961-ben a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1961–1966 között a besztercebányai, 1968–1970-ben a nyitrai Tanárképző Főiskolán tanított. Komáromban (1965–1972), Helembán (1972–1981), Almáson (1981–1984), majd 1984-től Hetényben élt, újabban ismét Helembán alkot. 1990-ben alapító tagja és 1995-ig elnöke volt a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságnak, ill. a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának. Több szakmai szervezet és művészcsoport tagja. 2005-től a Magyar Művészeti Akadémia is tagjai közé választotta. A figuratív szobrászat híve. Műveinek főbb ihletői: a bibliai fogantatású emberi lény, a nő mint az élet központi szereplője, a magyar etnogenezis, a felvidéki magyarság történelmének sorsfordulói és történelmi eseményei. Köztéri munkái számos dél-szlovákiai magyarlakta településen megtalálhatóak. Alkotói munkásságának kiemelkedő része plakett- és éremművészete. 1971-től rendszeresen részt vesz a FIDEM nemzetközi éremkiállításokon.
1984-
Hetény - élt
Névelőfordulások
1075
Vághetum
1245
villa Heteny
1305
Hetyn
1773
Hetény,
1786
Heteny,
1808
Hetény,
1920
Hetín, Hetény,
1945
Hetín, Hetény,
1948
Chotín
1994
Hetény

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Hetény (Chotín) 486
Telefon: 0357886290

Honlap: chotin.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Magyari František (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Rancsó Róbert (Független)
Hencz Loránt (Független)
Csintalan Csaba (Független)
Bakulár Zoltán (Független)
Hencz Mikuláš (Független)
Vojačeková Jana (Független)
Sárai Eugen (Független)
Csintalan István (SMK-MKP)
Ollé Gabriel (SMK-MKP)
Független 78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Hetényi Posta

Chotín 148

Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 332

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Templom utca 225

Hetényi Anyakönyvi Hivatal

Hetény 486

Hetényi Községi Hivatal

Hetény 486

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1375 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 76 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1452
magyarok 1811 100%
szlovákok 5 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1817
magyarok 1743 99%
szlovákok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1755
magyarok 1811 99%
szlovákok 5 0%
romák 7 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1824
magyarok 1294 88%
szlovákok 165 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1466
magyarok 1261 87%
szlovákok 182 13%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1448
magyarok 1157 84%
szlovákok 201 15%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 17 1%
összlétszám 1383
magyarok 1132 82%
szlovákok 175 13%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 61 4%
összlétszám 1375
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1212
Választási részvétel: 49.09 %
Kiadott boríték: 595
Bedobott boríték: 595

Polgármester

Érvényes szavazólap: 533
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Magyari František 533 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Rancsó Róbert 410 Független
Hencz Loránt 392 Független
Csintalan Csaba 389 Független
Bakulár Zoltán 375 Független
Hencz Mikuláš 369 Független
Vojačeková Jana 365 Független
Sárai Eugen 339 Független
Csintalan István 325 SMK-MKP
Ollé Gabriel 250 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1204
Választási részvétel: 19.52 %
Kiadott boríték: 235
Bedobott boríték: 235
Választásra jogosult: 1205
Választási részvétel: 17.43 %
Kiadott boríték: 210
Bedobott boríték: 210
Választásra jogosult: 1 205
Választási részvétel: 25,89 %
Kiadott boríték: 312
Bedobott boríték: 312

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 227
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 303
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 192 84.58 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 17 7.49 % SMER - SD
Peter Oremus 10 4.41 % Független
Stanislav Kováč 6 2.64 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 2 0.88 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 0 0.00 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 10 4.76% SMER - SD
Iván Farkas 158 52.15 % SMK-MKP
Milan Belica 84 27.72 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 22 7.26 % Független
László Hajdu 21 6.93 % MKDA
Ján Greššo 9 2.97 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 7 2.31 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 2 0.66 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 224
Érvényes szavazólap: 309
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Földes 140 62.50% SMK-MKP
László Stubendek 137 61.16% SMK-MKP
Attila Petheő 132 58.93% SMK-MKP
Olga Szabó 131 58.48% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 130 58.04% SMK-MKP
Árpád Horváth 127 56.70% SMK-MKP
Norbert Becse 107 47.77% SMK-MKP
Rozália Szalay 93 41.52% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 79 35.27% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Zsolt Sebö 61 27.23% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 54 24.11% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Lajos Csóka 47 20.98% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Varga 43 19.20% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 42 18.75% Független
György Batta 34 15.18% Független
Rudolf Čerňanský 21 9.37% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Gabriel Szalay 19 8.48% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Anna Žigová 15 6.70% KDH, SMER - SD
Štefan Kucsera 13 5.80% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Károly Less 12 5.36% Független
Konštantín Glič 9 4.02% KDH, SMER - SD
Peter Getler 6 2.68% SMS
Miroslav Adamik 5 2.23% Független
Milan Lehocký 5 2.23% Független
Tibor Mayer 4 1.79% Független
Dušan Tulpík 3 1.34% ĽS-HZDS
Ján Pikor 3 1.34% Független
Tamara Podmanická 2 0.89% SMS
Robert Dick 1 0.45% MS
Ladislav Tóth 1 0.45% KSS
Mária Csákiová 1 0.45% MS
Pavol Tausk 1 0.45% KSS
Jozef Petráš 0 0.00% KSS
Karel Krejčí 0 0.00% KSS
Milan Opálka 0 0.00% KSS
Lívia Csíková 0 0.00% MS
Jozef Jobbágy 181 58.58% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Örs Orosz 154 49.84% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 142 45.95% SMK-MKP
Miklós Viola 126 40.78% SMK-MKP
Csaba Földes 114 36.89% SMK-MKP
Norbert Becse 113 36.57% SMK-MKP
Péter Varga 107 34.63% SMK-MKP
Imre Knirs 103 33.33% SMK-MKP
Klaudia Bertoková 100 32.36% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Árpád Horváth 99 32.04% SMK-MKP
Ladislav Ágh 95 30.74% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 92 29.77% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 87 28.16% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Attila Petheő 87 28.16% Független
László Stubendek 76 24.60% Független
Marián Molnár 67 21.68% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
László Szendi 63 20.39% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 57 18.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tamás Varga 49 15.86% Független
Károly Less 36 11.65% Független
Tímea Szénássy 34 11.00% Független
Attila Forgács 27 8.74% Független
János Sárközi 25 8.09% MKDA-MKDSZ
František Bartoš 12 3.88% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Tibor Forró 11 3.56% Független
Gyula Köles 10 3.24% Független
Miroslav Rusňák 8 2.59% ĽS Naše Slovensko
Daniel Mikula 6 1.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Lehotkai 6 1.94% NAJ
Jozef Jakubec 5 1.62% NAJ
Anton Teleki 3 0.97% SME RODINA - Boris Kollár
Milan Šuch 3 0.97% NAJ
Ladislav Tóth 2 0.65% KSS
Pavol Tausk 2 0.65% KSS
Lýdia Siposová 2 0.65% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 18.37 %
Ógyalla 611 15.06 %
Komáromszentpéter 195 4.81 %
Naszvad 133 3.28 %
Újgyalla 103 2.54 %
Perbete 97 2.39 %
Gúta 96 2.37 %
Bajcs 57 1.41 %
Hetény 57 1.41 %
Szilasháza 53 1.31 %
Imely 49 1.21 %
Komáromfüss 46 1.13 %
Megyercs 46 1.13 %
Bátorkeszi 44 1.08 %
Nagykeszi 43 1.06 %
Marcelháza 40 0.99 %
Szilas 35 0.86 %
Keszegfalva 33 0.81 %
Izsa 32 0.79 %
Csallóközaranyos 26 0.64 %
Martos 26 0.64 %
Nemesócsa 25 0.62 %
Ifjúságfalva 24 0.59 %
Búcs 23 0.57 %
Karva 18 0.44 %
Madar 17 0.42 %
Ekel 15 0.37 %
Dunamocs 13 0.32 %
Lakszakállas 13 0.32 %
Zsemlékes 9 0.22 %
Újpuszta 8 0.20 %
Dunaradvány 8 0.20 %
Vágfüzes 7 0.17 %
Virt 7 0.17 %
Tany 6 0.15 %
Bogyarét 6 0.15 %
Bogya 6 0.15 %
Pat 5 0.12 %
Csicsó 4 0.10 %
Gellér 2 0.05 %
Kolozsnéma 2 0.05 %
Komárom 342 11.72 %
Ógyalla 57 1.95 %
Naszvad 31 1.06 %
Gúta 25 0.86 %
Újgyalla 19 0.65 %
Perbete 19 0.65 %
Bajcs 16 0.55 %
Komáromszentpéter 14 0.48 %
Izsa 13 0.45 %
Imely 10 0.34 %
Megyercs 9 0.31 %
Marcelháza 8 0.27 %
Dunamocs 6 0.21 %
Szilasháza 6 0.21 %
Karva 6 0.21 %
Keszegfalva 5 0.17 %
Nemesócsa 5 0.17 %
Bátorkeszi 5 0.17 %
Ekel 5 0.17 %
Nagykeszi 4 0.14 %
Komáromfüss 4 0.14 %
Csallóközaranyos 4 0.14 %
Martos 4 0.14 %
Madar 4 0.14 %
Hetény 3 0.10 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Újpuszta 3 0.10 %
Dunaradvány 3 0.10 %
Pat 2 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Ifjúságfalva 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Búcs 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Tany 1 0.03 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 52.62 %
Gúta 736 47.06 %
Naszvad 98 6.27 %
Ógyalla 79 5.05 %
Keszegfalva 53 3.39 %
Marcelháza 44 2.81 %
Komáromszentpéter 43 2.75 %
Perbete 40 2.56 %
Nemesócsa 37 2.37 %
Bátorkeszi 36 2.30 %
Lakszakállas 35 2.24 %
Bajcs 30 1.92 %
Dunamocs 30 1.92 %
Ifjúságfalva 29 1.85 %
Ekel 29 1.85 %
Hetény 27 1.73 %
Imely 26 1.66 %
Izsa 22 1.41 %
Csallóközaranyos 21 1.34 %
Tany 20 1.28 %
Megyercs 19 1.21 %
Nagykeszi 18 1.15 %
Dunaradvány 17 1.09 %
Búcs 16 1.02 %
Újgyalla 14 0.90 %
Vágfüzes 13 0.83 %
Csicsó 13 0.83 %
Madar 12 0.77 %
Karva 11 0.70 %
Martos 10 0.64 %
Komáromfüss 9 0.58 %
Szilas 8 0.51 %
Szilasháza 8 0.51 %
Bogyarét 8 0.51 %
Bogya 8 0.51 %
Virt 8 0.51 %
Kolozsnéma 7 0.45 %
Pat 6 0.38 %
Gellér 4 0.26 %
Újpuszta 2 0.13 %
Zsemlékes 2 0.13 %
Komárom 1 389 54.17 %
Gúta 265 10.34 %
Ógyalla 153 5.97 %
Naszvad 143 5.58 %
Bátorkeszi 130 5.07 %
Komáromszentpéter 122 4.76 %
Perbete 114 4.45 %
Dunamocs 111 4.33 %
Búcs 90 3.51 %
Martos 88 3.43 %
Hetény 87 3.39 %
Marcelháza 83 3.24 %
Izsa 75 2.93 %
Lakszakállas 74 2.89 %
Nemesócsa 71 2.77 %
Keszegfalva 71 2.77 %
Csallóközaranyos 65 2.54 %
Ekel 65 2.54 %
Csicsó 55 2.15 %
Dunaradvány 48 1.87 %
Nagykeszi 46 1.79 %
Bajcs 43 1.68 %
Tany 41 1.60 %
Pat 40 1.56 %
Megyercs 36 1.40 %
Komáromfüss 34 1.33 %
Szilas 30 1.17 %
Virt 29 1.13 %
Karva 28 1.09 %
Vágfüzes 26 1.01 %
Imely 25 0.98 %
Kolozsnéma 23 0.90 %
Bogya 22 0.86 %
Madar 20 0.78 %
Gellér 11 0.43 %
Szilasháza 6 0.23 %
Ifjúságfalva 6 0.23 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 47.68 %
Gúta 323 12.07 %
Komáromszentpéter 245 9.16 %
Ógyalla 228 8.52 %
Csicsó 215 8.03 %
Naszvad 197 7.36 %
Nemesócsa 184 6.88 %
Perbete 170 6.35 %
Marcelháza 168 6.28 %
Dunamocs 138 5.16 %
Bátorkeszi 134 5.01 %
Ekel 127 4.75 %
Lakszakállas 117 4.37 %
Csallóközaranyos 117 4.37 %
Búcs 115 4.30 %
Hetény 114 4.26 %
Dunaradvány 111 4.15 %
Nagykeszi 100 3.74 %
Tany 95 3.55 %
Komáromfüss 92 3.44 %
Izsa 92 3.44 %
Kolozsnéma 80 2.99 %
Madar 73 2.73 %
Szilas 70 2.62 %
Keszegfalva 65 2.43 %
Martos 63 2.35 %
Karva 57 2.13 %
Gellér 52 1.94 %
Megyercs 50 1.87 %
Imely 49 1.83 %
Bogya 46 1.72 %
Bajcs 41 1.53 %
Vágfüzes 41 1.53 %
Pat 40 1.49 %
Virt 28 1.05 %
Bogyarét 26 0.97 %
Ifjúságfalva 20 0.75 %
Zsemlékes 13 0.49 %
Újgyalla 9 0.34 %
Szilasháza 4 0.15 %
Újpuszta 2 0.07 %
Komárom 331 49.48 %
Ógyalla 188 28.10 %
Újgyalla 100 14.95 %
Naszvad 60 8.97 %
Komáromszentpéter 38 5.68 %
Gúta 35 5.23 %
Szilasháza 26 3.89 %
Imely 24 3.59 %
Újpuszta 22 3.29 %
Perbete 20 2.99 %
Izsa 18 2.69 %
Marcelháza 15 2.24 %
Bajcs 14 2.09 %
Keszegfalva 10 1.49 %
Nemesócsa 8 1.20 %
Nagykeszi 8 1.20 %
Dunaradvány 7 1.05 %
Zsemlékes 6 0.90 %
Hetény 6 0.90 %
Bátorkeszi 5 0.75 %
Ifjúságfalva 4 0.60 %
Ekel 4 0.60 %
Martos 4 0.60 %
Lakszakállas 4 0.60 %
Megyercs 3 0.45 %
Dunamocs 3 0.45 %
Pat 3 0.45 %
Komáromfüss 3 0.45 %
Madar 2 0.30 %
Tany 2 0.30 %
Karva 2 0.30 %
Virt 2 0.30 %
Vágfüzes 2 0.30 %
Bogyarét 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Csallóközaranyos 1 0.15 %
Gellér 1 0.15 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 86.97 %
Ógyalla 107 12.56 %
Naszvad 82 9.62 %
Gúta 55 6.46 %
Újgyalla 38 4.46 %
Perbete 33 3.87 %
Komáromszentpéter 30 3.52 %
Bajcs 25 2.93 %
Izsa 22 2.58 %
Imely 20 2.35 %
Megyercs 19 2.23 %
Szilasháza 18 2.11 %
Nemesócsa 16 1.88 %
Csallóközaranyos 16 1.88 %
Bátorkeszi 16 1.88 %
Marcelháza 16 1.88 %
Keszegfalva 15 1.76 %
Zsemlékes 14 1.64 %
Dunamocs 14 1.64 %
Karva 13 1.53 %
Hetény 12 1.41 %
Ekel 11 1.29 %
Lakszakállas 11 1.29 %
Komáromfüss 9 1.06 %
Madar 9 1.06 %
Tany 8 0.94 %
Csicsó 8 0.94 %
Ifjúságfalva 7 0.82 %
Nagykeszi 6 0.70 %
Pat 6 0.70 %
Martos 5 0.59 %
Szilas 3 0.35 %
Virt 3 0.35 %
Bogyarét 2 0.23 %
Újpuszta 2 0.23 %
Búcs 2 0.23 %
Kolozsnéma 2 0.23 %
Dunaradvány 2 0.23 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 22.69 %
Ógyalla 62 3.37 %
Gúta 59 3.21 %
Naszvad 33 1.80 %
Perbete 30 1.63 %
Komáromszentpéter 29 1.58 %
Marcelháza 28 1.52 %
Nemesócsa 21 1.14 %
Izsa 21 1.14 %
Bátorkeszi 20 1.09 %
Csallóközaranyos 19 1.03 %
Keszegfalva 16 0.87 %
Dunamocs 16 0.87 %
Bajcs 14 0.76 %
Lakszakállas 13 0.71 %
Nagykeszi 11 0.60 %
Újgyalla 11 0.60 %
Ekel 11 0.60 %
Karva 10 0.54 %
Hetény 10 0.54 %
Megyercs 10 0.54 %
Búcs 9 0.49 %
Szilas 9 0.49 %
Ifjúságfalva 9 0.49 %
Imely 7 0.38 %
Tany 7 0.38 %
Csicsó 7 0.38 %
Madar 6 0.33 %
Bogya 6 0.33 %
Dunaradvány 6 0.33 %
Komáromfüss 6 0.33 %
Martos 4 0.22 %
Vágfüzes 4 0.22 %
Gellér 4 0.22 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Virt 3 0.16 %
Szilasháza 3 0.16 %
Pat 3 0.16 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 89.49 %
Gúta 281 14.77 %
Ógyalla 212 11.14 %
Komáromszentpéter 176 9.25 %
Marcelháza 142 7.46 %
Naszvad 137 7.20 %
Perbete 128 6.73 %
Dunamocs 119 6.25 %
Bátorkeszi 112 5.89 %
Hetény 103 5.41 %
Dunaradvány 95 4.99 %
Búcs 90 4.73 %
Ekel 86 4.52 %
Csallóközaranyos 85 4.47 %
Csicsó 83 4.36 %
Nemesócsa 82 4.31 %
Izsa 71 3.73 %
Kolozsnéma 67 3.52 %
Madar 64 3.36 %
Lakszakállas 64 3.36 %
Keszegfalva 51 2.68 %
Pat 44 2.31 %
Karva 43 2.26 %
Tany 41 2.15 %
Megyercs 40 2.10 %
Martos 36 1.89 %
Imely 35 1.84 %
Nagykeszi 35 1.84 %
Komáromfüss 33 1.73 %
Vágfüzes 33 1.73 %
Gellér 27 1.42 %
Bogya 26 1.37 %
Bajcs 26 1.37 %
Szilas 23 1.21 %
Bogyarét 16 0.84 %
Ifjúságfalva 13 0.68 %
Virt 10 0.53 %
Szilasháza 3 0.16 %
Újgyalla 3 0.16 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 8.23 %
Ógyalla 65 1.93 %
Naszvad 28 0.83 %
Gúta 25 0.74 %
Izsa 21 0.62 %
Újgyalla 16 0.48 %
Ekel 16 0.48 %
Megyercs 15 0.45 %
Komáromszentpéter 14 0.42 %
Bátorkeszi 12 0.36 %
Bajcs 9 0.27 %
Pat 8 0.24 %
Nemesócsa 8 0.24 %
Madar 8 0.24 %
Marcelháza 8 0.24 %
Keszegfalva 7 0.21 %
Csallóközaranyos 7 0.21 %
Perbete 6 0.18 %
Zsemlékes 6 0.18 %
Szilasháza 6 0.18 %
Lakszakállas 6 0.18 %
Ifjúságfalva 5 0.15 %
Karva 5 0.15 %
Búcs 5 0.15 %
Hetény 5 0.15 %
Imely 4 0.12 %
Dunaradvány 3 0.09 %
Martos 3 0.09 %
Csicsó 3 0.09 %
Szilas 2 0.06 %
Dunamocs 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Komáromfüss 2 0.06 %
Nagykeszi 2 0.06 %
Bogya 2 0.06 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 52.62 %
Komáromszentpéter 777 29.24 %
Ógyalla 620 23.33 %
Gúta 224 8.43 %
Perbete 192 7.23 %
Hetény 181 6.81 %
Újgyalla 177 6.66 %
Naszvad 165 6.21 %
Bátorkeszi 136 5.12 %
Marcelháza 121 4.55 %
Keszegfalva 108 4.06 %
Nagykeszi 95 3.58 %
Izsa 92 3.46 %
Imely 91 3.42 %
Bajcs 88 3.31 %
Búcs 82 3.09 %
Nemesócsa 77 2.90 %
Madar 76 2.86 %
Csallóközaranyos 75 2.82 %
Komáromfüss 72 2.71 %
Megyercs 67 2.52 %
Szilas 65 2.45 %
Martos 61 2.30 %
Szilasháza 51 1.92 %
Dunamocs 46 1.73 %
Karva 43 1.62 %
Lakszakállas 41 1.54 %
Vágfüzes 41 1.54 %
Csicsó 40 1.51 %
Ekel 37 1.39 %
Ifjúságfalva 34 1.28 %
Dunaradvány 33 1.24 %
Pat 28 1.05 %
Tany 28 1.05 %
Újpuszta 17 0.64 %
Bogyarét 16 0.60 %
Bogya 15 0.56 %
Virt 13 0.49 %
Kolozsnéma 7 0.26 %
Gellér 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Komárom 197 12.83 %
Ógyalla 50 3.26 %
Gúta 16 1.04 %
Naszvad 15 0.98 %
Komáromszentpéter 12 0.78 %
Újgyalla 12 0.78 %
Perbete 11 0.72 %
Bajcs 7 0.46 %
Hetény 6 0.39 %
Pat 5 0.33 %
Nemesócsa 5 0.33 %
Keszegfalva 5 0.33 %
Bátorkeszi 5 0.33 %
Marcelháza 5 0.33 %
Szilasháza 4 0.26 %
Imely 4 0.26 %
Izsa 4 0.26 %
Csallóközaranyos 4 0.26 %
Dunamocs 4 0.26 %
Karva 4 0.26 %
Ekel 4 0.26 %
Megyercs 4 0.26 %
Zsemlékes 3 0.20 %
Nagykeszi 3 0.20 %
Lakszakállas 2 0.13 %
Újpuszta 2 0.13 %
Gellér 2 0.13 %
Komáromfüss 2 0.13 %
Szilas 2 0.13 %
Búcs 2 0.13 %
Dunaradvány 2 0.13 %
Tany 1 0.07 %
Ifjúságfalva 1 0.07 %
Madar 1 0.07 %
Virt 1 0.07 %
Martos 1 0.07 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.37 %
Komárom 202 8.85 %
Gúta 65 2.85 %
Ógyalla 53 2.32 %
Marcelháza 42 1.84 %
Perbete 40 1.75 %
Naszvad 40 1.75 %
Dunamocs 33 1.45 %
Búcs 28 1.23 %
Megyercs 28 1.23 %
Bátorkeszi 26 1.14 %
Hetény 25 1.10 %
Nemesócsa 19 0.83 %
Csicsó 18 0.79 %
Csallóközaranyos 18 0.79 %
Ekel 17 0.74 %
Dunaradvány 16 0.70 %
Imely 14 0.61 %
Karva 14 0.61 %
Madar 13 0.57 %
Keszegfalva 12 0.53 %
Bajcs 12 0.53 %
Martos 11 0.48 %
Pat 11 0.48 %
Tany 11 0.48 %
Lakszakállas 11 0.48 %
Izsa 10 0.44 %
Szilas 9 0.39 %
Nagykeszi 8 0.35 %
Újgyalla 8 0.35 %
Komáromfüss 8 0.35 %
Kolozsnéma 3 0.13 %
Virt 2 0.09 %
Vágfüzes 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.04 %
Szilasháza 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 14.06 %
Ógyalla 201 4.80 %
Komáromfüss 158 3.77 %
Komáromszentpéter 130 3.10 %
Csicsó 104 2.48 %
Gúta 100 2.39 %
Lakszakállas 99 2.36 %
Szilas 91 2.17 %
Nagykeszi 90 2.15 %
Naszvad 88 2.10 %
Hetény 87 2.08 %
Nemesócsa 74 1.77 %
Perbete 72 1.72 %
Tany 65 1.55 %
Megyercs 55 1.31 %
Újgyalla 53 1.27 %
Csallóközaranyos 46 1.10 %
Keszegfalva 46 1.10 %
Ekel 42 1.00 %
Bajcs 41 0.98 %
Marcelháza 31 0.74 %
Bátorkeszi 30 0.72 %
Izsa 30 0.72 %
Búcs 28 0.67 %
Bogya 27 0.64 %
Ifjúságfalva 27 0.64 %
Kolozsnéma 26 0.62 %
Imely 24 0.57 %
Dunamocs 21 0.50 %
Gellér 19 0.45 %
Szilasháza 18 0.43 %
Madar 17 0.41 %
Dunaradvány 16 0.38 %
Martos 15 0.36 %
Karva 15 0.36 %
Zsemlékes 12 0.29 %
Bogyarét 12 0.29 %
Virt 7 0.17 %
Vágfüzes 4 0.10 %
Pat 4 0.10 %
Újpuszta 3 0.07 %
Komárom 690 19.46 %
Ógyalla 244 6.88 %
Komáromszentpéter 175 4.94 %
Gúta 115 3.24 %
Hetény 100 2.82 %
Újgyalla 93 2.62 %
Naszvad 80 2.26 %
Perbete 57 1.61 %
Bátorkeszi 47 1.33 %
Komáromfüss 47 1.33 %
Bajcs 46 1.30 %
Nagykeszi 43 1.21 %
Marcelháza 42 1.18 %
Szilasháza 40 1.13 %
Imely 40 1.13 %
Ifjúságfalva 37 1.04 %
Keszegfalva 37 1.04 %
Szilas 36 1.02 %
Megyercs 33 0.93 %
Izsa 31 0.87 %
Nemesócsa 27 0.76 %
Csallóközaranyos 26 0.73 %
Madar 21 0.59 %
Pat 20 0.56 %
Lakszakállas 19 0.54 %
Búcs 19 0.54 %
Karva 18 0.51 %
Martos 18 0.51 %
Dunaradvány 16 0.45 %
Dunamocs 16 0.45 %
Tany 15 0.42 %
Ekel 15 0.42 %
Csicsó 11 0.31 %
Zsemlékes 7 0.20 %
Újpuszta 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Virt 6 0.17 %
Vágfüzes 6 0.17 %
Gellér 5 0.14 %
Kolozsnéma 4 0.11 %
Bogya 4 0.11 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 9.19 %
Ógyalla 42 2.18 %
Gúta 41 2.13 %
Naszvad 28 1.45 %
Újgyalla 21 1.09 %
Komáromszentpéter 16 0.83 %
Nemesócsa 14 0.73 %
Marcelháza 13 0.67 %
Perbete 10 0.52 %
Megyercs 10 0.52 %
Csallóközaranyos 7 0.36 %
Dunamocs 7 0.36 %
Imely 7 0.36 %
Bátorkeszi 7 0.36 %
Ekel 5 0.26 %
Karva 5 0.26 %
Izsa 5 0.26 %
Martos 5 0.26 %
Búcs 5 0.26 %
Keszegfalva 4 0.21 %
Ifjúságfalva 4 0.21 %
Bajcs 4 0.21 %
Komáromfüss 4 0.21 %
Szilasháza 4 0.21 %
Nagykeszi 4 0.21 %
Zsemlékes 3 0.16 %
Dunaradvány 3 0.16 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Szilas 2 0.10 %
Bogya 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Tany 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.77 %
Ógyalla 523 18.35 %
Komáromszentpéter 191 6.70 %
Gúta 133 4.67 %
Naszvad 122 4.28 %
Perbete 103 3.61 %
Hetény 95 3.33 %
Bajcs 70 2.46 %
Újgyalla 69 2.42 %
Nagykeszi 65 2.28 %
Komáromfüss 63 2.21 %
Bátorkeszi 57 2.00 %
Nemesócsa 54 1.89 %
Imely 48 1.68 %
Megyercs 45 1.58 %
Szilas 45 1.58 %
Marcelháza 45 1.58 %
Izsa 40 1.40 %
Búcs 38 1.33 %
Csallóközaranyos 38 1.33 %
Keszegfalva 37 1.30 %
Ifjúságfalva 32 1.12 %
Lakszakállas 31 1.09 %
Madar 23 0.81 %
Ekel 23 0.81 %
Szilasháza 23 0.81 %
Martos 21 0.74 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.63 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 147.89 %
Gúta 354 23.29 %
Ógyalla 145 9.54 %
Komáromszentpéter 136 8.95 %
Marcelháza 121 7.96 %
Naszvad 114 7.50 %
Bátorkeszi 97 6.38 %
Perbete 95 6.25 %
Izsa 84 5.53 %
Dunamocs 78 5.13 %
Hetény 76 5.00 %
Keszegfalva 74 4.87 %
Nemesócsa 68 4.47 %
Csallóközaranyos 66 4.34 %
Dunaradvány 57 3.75 %
Búcs 54 3.55 %
Ekel 54 3.55 %
Lakszakállas 42 2.76 %
Pat 42 2.76 %
Nagykeszi 41 2.70 %
Martos 39 2.57 %
Madar 38 2.50 %
Csicsó 37 2.43 %
Megyercs 35 2.30 %
Imely 35 2.30 %
Tany 29 1.91 %
Komáromfüss 27 1.78 %
Vágfüzes 25 1.64 %
Karva 24 1.58 %
Szilas 23 1.51 %
Bajcs 23 1.51 %
Kolozsnéma 16 1.05 %
Újgyalla 12 0.79 %
Szilasháza 11 0.72 %
Bogya 9 0.59 %
Ifjúságfalva 9 0.59 %
Virt 8 0.53 %
Gellér 7 0.46 %
Bogyarét 3 0.20 %
Újpuszta 1 0.07 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Komárom 561 15.08 %
Nagykeszi 169 4.54 %
Ógyalla 141 3.79 %
Gúta 126 3.39 %
Komáromszentpéter 117 3.14 %
Perbete 75 2.02 %
Naszvad 75 2.02 %
Nemesócsa 73 1.96 %
Komáromfüss 65 1.75 %
Hetény 63 1.69 %
Csallóközaranyos 58 1.56 %
Szilas 50 1.34 %
Keszegfalva 50 1.34 %
Megyercs 47 1.26 %
Ekel 45 1.21 %
Bátorkeszi 42 1.13 %
Csicsó 39 1.05 %
Búcs 37 0.99 %
Imely 36 0.97 %
Marcelháza 36 0.97 %
Izsa 36 0.97 %
Újgyalla 36 0.97 %
Tany 33 0.89 %
Lakszakállas 33 0.89 %
Dunamocs 27 0.73 %
Martos 26 0.70 %
Bajcs 26 0.70 %
Bogya 21 0.56 %
Ifjúságfalva 21 0.56 %
Karva 18 0.48 %
Dunaradvány 17 0.46 %
Madar 14 0.38 %
Pat 13 0.35 %
Kolozsnéma 12 0.32 %
Bogyarét 7 0.19 %
Vágfüzes 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.13 %
Virt 5 0.13 %
Gellér 5 0.13 %
Újpuszta 4 0.11 %
Zsemlékes 3 0.08 %
Komárom 208 4.88 %
Ógyalla 37 0.87 %
Gúta 26 0.61 %
Naszvad 23 0.54 %
Komáromszentpéter 17 0.40 %
Perbete 12 0.28 %
Újgyalla 12 0.28 %
Bajcs 7 0.16 %
Csallóközaranyos 7 0.16 %
Bátorkeszi 6 0.14 %
Imely 6 0.14 %
Dunamocs 6 0.14 %
Marcelháza 6 0.14 %
Ekel 5 0.12 %
Zsemlékes 4 0.09 %
Izsa 4 0.09 %
Megyercs 3 0.07 %
Dunaradvány 3 0.07 %
Búcs 3 0.07 %
Madar 3 0.07 %
Szilasháza 3 0.07 %
Nagykeszi 3 0.07 %
Újpuszta 3 0.07 %
Karva 2 0.05 %
Hetény 2 0.05 %
Keszegfalva 2 0.05 %
Szilas 2 0.05 %
Ifjúságfalva 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Vágfüzes 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Nemesócsa 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Pat 1 0.02 %
Komáromfüss 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Lakszakállas 1 0.02 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 40.59 %
Ógyalla 210 7.90 %
Komáromszentpéter 159 5.98 %
Gúta 104 3.91 %
Naszvad 82 3.09 %
Újgyalla 79 2.97 %
Hetény 67 2.52 %
Perbete 58 2.18 %
Marcelháza 55 2.07 %
Nagykeszi 52 1.96 %
Keszegfalva 48 1.81 %
Megyercs 47 1.77 %
Szilas 41 1.54 %
Búcs 40 1.50 %
Imely 40 1.50 %
Komáromfüss 38 1.43 %
Nemesócsa 37 1.39 %
Izsa 36 1.35 %
Csallóközaranyos 32 1.20 %
Ifjúságfalva 31 1.17 %
Bajcs 30 1.13 %
Bátorkeszi 28 1.05 %
Szilasháza 25 0.94 %
Dunamocs 20 0.75 %
Martos 19 0.71 %
Madar 19 0.71 %
Ekel 19 0.71 %
Karva 17 0.64 %
Bogya 16 0.60 %
Dunaradvány 15 0.56 %
Lakszakállas 13 0.49 %
Csicsó 11 0.41 %
Tany 11 0.41 %
Pat 7 0.26 %
Bogyarét 7 0.26 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.26 %
Gúta 830 13.69 %
Ógyalla 373 6.15 %
Naszvad 291 4.80 %
Komáromszentpéter 290 4.78 %
Marcelháza 194 3.20 %
Bátorkeszi 183 3.02 %
Perbete 181 2.99 %
Dunamocs 156 2.57 %
Csicsó 131 2.16 %
Hetény 126 2.08 %
Ekel 119 1.96 %
Búcs 117 1.93 %
Dunaradvány 115 1.90 %
Izsa 107 1.77 %
Nemesócsa 105 1.73 %
Csallóközaranyos 101 1.67 %
Lakszakállas 99 1.63 %
Madar 94 1.55 %
Keszegfalva 93 1.53 %
Karva 82 1.35 %
Nagykeszi 75 1.24 %
Kolozsnéma 67 1.11 %
Imely 64 1.06 %
Martos 62 1.02 %
Megyercs 62 1.02 %
Vágfüzes 60 0.99 %
Tany 53 0.87 %
Pat 51 0.84 %
Komáromfüss 48 0.79 %
Bajcs 44 0.73 %
Szilas 43 0.71 %
Bogya 41 0.68 %
Gellér 38 0.63 %
Ifjúságfalva 32 0.53 %
Virt 26 0.43 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 59.97 %
Ógyalla 61 10.57 %
Gúta 37 6.41 %
Naszvad 28 4.85 %
Újgyalla 23 3.99 %
Izsa 17 2.95 %
Komáromszentpéter 15 2.60 %
Perbete 13 2.25 %
Bátorkeszi 9 1.56 %
Szilasháza 8 1.39 %
Nemesócsa 7 1.21 %
Keszegfalva 7 1.21 %
Ifjúságfalva 6 1.04 %
Ekel 6 1.04 %
Bajcs 6 1.04 %
Csallóközaranyos 6 1.04 %
Zsemlékes 5 0.87 %
Komáromfüss 5 0.87 %
Megyercs 5 0.87 %
Nagykeszi 4 0.69 %
Dunamocs 4 0.69 %
Újpuszta 4 0.69 %
Dunaradvány 3 0.52 %
Imely 3 0.52 %
Búcs 3 0.52 %
Kolozsnéma 3 0.52 %
Hetény 3 0.52 %
Marcelháza 3 0.52 %
Tany 2 0.35 %
Karva 2 0.35 %
Martos 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Csicsó 1 0.17 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 53.27 %
Ógyalla 348 49.43 %
Újgyalla 106 15.06 %
Komáromszentpéter 78 11.08 %
Naszvad 69 9.80 %
Gúta 39 5.54 %
Perbete 19 2.70 %
Imely 19 2.70 %
Izsa 17 2.41 %
Bajcs 17 2.41 %
Újpuszta 16 2.27 %
Szilasháza 13 1.85 %
Keszegfalva 12 1.70 %
Martos 11 1.56 %
Marcelháza 10 1.42 %
Bátorkeszi 9 1.28 %
Megyercs 9 1.28 %
Nemesócsa 8 1.14 %
Hetény 8 1.14 %
Ekel 7 0.99 %
Dunamocs 5 0.71 %
Ifjúságfalva 5 0.71 %
Komáromfüss 5 0.71 %
Dunaradvány 5 0.71 %
Pat 4 0.57 %
Lakszakállas 3 0.43 %
Bogya 3 0.43 %
Gellér 2 0.28 %
Nagykeszi 2 0.28 %
Csallóközaranyos 2 0.28 %
Virt 2 0.28 %
Madar 2 0.28 %
Kolozsnéma 2 0.28 %
Tany 2 0.28 %
Zsemlékes 2 0.28 %
Búcs 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 24.05 %
Gúta 574 14.40 %
Naszvad 510 12.79 %
Ógyalla 306 7.67 %
Perbete 215 5.39 %
Komáromszentpéter 214 5.37 %
Marcelháza 154 3.86 %
Bátorkeszi 137 3.44 %
Csicsó 117 2.93 %
Hetény 113 2.83 %
Dunamocs 111 2.78 %
Dunaradvány 107 2.68 %
Ekel 104 2.61 %
Búcs 102 2.56 %
Imely 95 2.38 %
Izsa 86 2.16 %
Lakszakállas 82 2.06 %
Nemesócsa 80 2.01 %
Madar 80 2.01 %
Csallóközaranyos 78 1.96 %
Martos 72 1.81 %
Kolozsnéma 55 1.38 %
Karva 54 1.35 %
Bajcs 51 1.28 %
Megyercs 47 1.18 %
Keszegfalva 45 1.13 %
Tany 45 1.13 %
Pat 40 1.00 %
Gellér 38 0.95 %
Vágfüzes 36 0.90 %
Nagykeszi 36 0.90 %
Komáromfüss 30 0.75 %
Bogya 29 0.73 %
Szilas 28 0.70 %
Ifjúságfalva 27 0.68 %
Bogyarét 24 0.60 %
Virt 23 0.58 %
Újgyalla 7 0.18 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 13.19 %
Ógyalla 47 1.94 %
Gúta 20 0.82 %
Naszvad 13 0.54 %
Újgyalla 13 0.54 %
Megyercs 10 0.41 %
Csallóközaranyos 8 0.33 %
Izsa 8 0.33 %
Komáromszentpéter 7 0.29 %
Perbete 7 0.29 %
Nemesócsa 6 0.25 %
Ekel 6 0.25 %
Szilasháza 5 0.21 %
Dunaradvány 5 0.21 %
Keszegfalva 5 0.21 %
Dunamocs 4 0.16 %
Marcelháza 4 0.16 %
Komáromfüss 3 0.12 %
Imely 2 0.08 %
Hetény 2 0.08 %
Bajcs 2 0.08 %
Karva 2 0.08 %
Ifjúságfalva 2 0.08 %
Pat 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Bátorkeszi 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Martos 1 0.04 %
Tany 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Nagykeszi 1 0.04 %
Búcs 1 0.04 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 23.11 %
Gúta 275 6.92 %
Ógyalla 205 5.16 %
Dunamocs 179 4.51 %
Marcelháza 162 4.08 %
Komáromszentpéter 161 4.05 %
Perbete 150 3.78 %
Bátorkeszi 130 3.27 %
Naszvad 130 3.27 %
Búcs 119 3.00 %
Hetény 107 2.69 %
Dunaradvány 103 2.59 %
Karva 93 2.34 %
Ekel 84 2.11 %
Csicsó 81 2.04 %
Lakszakállas 78 1.96 %
Madar 77 1.94 %
Izsa 77 1.94 %
Csallóközaranyos 62 1.56 %
Kolozsnéma 44 1.11 %
Martos 40 1.01 %
Nemesócsa 40 1.01 %
Keszegfalva 38 0.96 %
Vágfüzes 35 0.88 %
Pat 34 0.86 %
Bajcs 31 0.78 %
Komáromfüss 31 0.78 %
Tany 29 0.73 %
Bogya 29 0.73 %
Megyercs 29 0.73 %
Gellér 27 0.68 %
Szilas 26 0.65 %
Imely 26 0.65 %
Nagykeszi 24 0.60 %
Bogyarét 16 0.40 %
Ifjúságfalva 13 0.33 %
Virt 13 0.33 %
Újgyalla 8 0.20 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 71.03 %
Gúta 231 8.03 %
Ógyalla 121 4.21 %
Keszegfalva 99 3.44 %
Izsa 76 2.64 %
Marcelháza 72 2.50 %
Naszvad 70 2.43 %
Bátorkeszi 61 2.12 %
Hetény 49 1.70 %
Komáromszentpéter 49 1.70 %
Búcs 44 1.53 %
Perbete 41 1.43 %
Dunamocs 39 1.36 %
Kolozsnéma 37 1.29 %
Csallóközaranyos 34 1.18 %
Nemesócsa 33 1.15 %
Ekel 31 1.08 %
Imely 26 0.90 %
Bajcs 20 0.70 %
Dunaradvány 17 0.59 %
Lakszakállas 17 0.59 %
Martos 17 0.59 %
Nagykeszi 16 0.56 %
Megyercs 15 0.52 %
Csicsó 15 0.52 %
Tany 14 0.49 %
Karva 13 0.45 %
Madar 13 0.45 %
Pat 13 0.45 %
Újgyalla 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Ifjúságfalva 10 0.35 %
Szilasháza 9 0.31 %
Szilas 7 0.24 %
Virt 5 0.17 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.10 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 79.80 %
Komárom 556 49.69 %
Ógyalla 81 7.24 %
Naszvad 80 7.15 %
Nemesócsa 48 4.29 %
Keszegfalva 45 4.02 %
Marcelháza 43 3.84 %
Perbete 42 3.75 %
Komáromszentpéter 30 2.68 %
Ifjúságfalva 27 2.41 %
Imely 26 2.32 %
Bátorkeszi 25 2.23 %
Vágfüzes 20 1.79 %
Ekel 20 1.79 %
Bajcs 18 1.61 %
Dunamocs 18 1.61 %
Megyercs 17 1.52 %
Tany 16 1.43 %
Csallóközaranyos 16 1.43 %
Nagykeszi 16 1.43 %
Dunaradvány 15 1.34 %
Izsa 15 1.34 %
Búcs 14 1.25 %
Karva 14 1.25 %
Lakszakállas 13 1.16 %
Újgyalla 12 1.07 %
Hetény 11 0.98 %
Madar 9 0.80 %
Komáromfüss 9 0.80 %
Martos 9 0.80 %
Bogyarét 8 0.71 %
Csicsó 5 0.45 %
Kolozsnéma 5 0.45 %
Zsemlékes 4 0.36 %
Szilas 4 0.36 %
Szilasháza 4 0.36 %
Gellér 3 0.27 %
Bogya 3 0.27 %
Pat 2 0.18 %
Újpuszta 1 0.09 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 19.65 %
Komáromszentpéter 467 9.44 %
Ógyalla 309 6.25 %
Gúta 273 5.52 %
Perbete 250 5.05 %
Naszvad 171 3.46 %
Bátorkeszi 170 3.44 %
Marcelháza 161 3.25 %
Hetény 142 2.87 %
Dunamocs 127 2.57 %
Ekel 100 2.02 %
Dunaradvány 98 1.98 %
Madar 98 1.98 %
Búcs 97 1.96 %
Csicsó 91 1.84 %
Lakszakállas 88 1.78 %
Izsa 80 1.62 %
Csallóközaranyos 76 1.54 %
Martos 70 1.41 %
Nemesócsa 67 1.35 %
Kolozsnéma 52 1.05 %
Karva 51 1.03 %
Tany 46 0.93 %
Bajcs 39 0.79 %
Imely 36 0.73 %
Keszegfalva 34 0.69 %
Nagykeszi 33 0.67 %
Megyercs 32 0.65 %
Gellér 32 0.65 %
Vágfüzes 30 0.61 %
Komáromfüss 28 0.57 %
Szilas 27 0.55 %
Pat 26 0.53 %
Bogya 24 0.49 %
Bogyarét 19 0.38 %
Ifjúságfalva 14 0.28 %
Virt 13 0.26 %
Újgyalla 13 0.26 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 105.52 %
Gúta 206 14.22 %
Ógyalla 109 7.52 %
Marcelháza 101 6.97 %
Naszvad 74 5.11 %
Perbete 55 3.80 %
Komáromszentpéter 54 3.73 %
Keszegfalva 54 3.73 %
Izsa 53 3.66 %
Dunamocs 47 3.24 %
Bátorkeszi 46 3.17 %
Madar 44 3.04 %
Nemesócsa 38 2.62 %
Hetény 34 2.35 %
Ekel 32 2.21 %
Búcs 32 2.21 %
Csallóközaranyos 30 2.07 %
Bajcs 30 2.07 %
Imely 26 1.79 %
Újgyalla 22 1.52 %
Pat 22 1.52 %
Megyercs 21 1.45 %
Lakszakállas 19 1.31 %
Dunaradvány 18 1.24 %
Martos 15 1.04 %
Csicsó 14 0.97 %
Tany 13 0.90 %
Nagykeszi 12 0.83 %
Vágfüzes 12 0.83 %
Szilasháza 11 0.76 %
Komáromfüss 10 0.69 %
Szilas 10 0.69 %
Kolozsnéma 8 0.55 %
Karva 8 0.55 %
Ifjúságfalva 6 0.41 %
Virt 4 0.28 %
Bogya 4 0.28 %
Bogyarét 3 0.21 %
Zsemlékes 3 0.21 %
Újpuszta 2 0.14 %
Gellér 1 0.07 %
Komárom 1 405 60.27 %
Gúta 1 150 49.34 %
Ógyalla 272 11.67 %
Komáromszentpéter 209 8.97 %
Naszvad 203 8.71 %
Csicsó 194 8.32 %
Perbete 169 7.25 %
Marcelháza 158 6.78 %
Dunamocs 149 6.39 %
Nemesócsa 131 5.62 %
Bátorkeszi 127 5.45 %
Ekel 123 5.28 %
Dunaradvány 113 4.85 %
Keszegfalva 105 4.50 %
Izsa 102 4.38 %
Lakszakállas 100 4.29 %
Hetény 99 4.25 %
Csallóközaranyos 98 4.20 %
Búcs 85 3.65 %
Madar 74 3.17 %
Kolozsnéma 68 2.92 %
Nagykeszi 66 2.83 %
Martos 65 2.79 %
Megyercs 63 2.70 %
Komáromfüss 61 2.62 %
Pat 50 2.15 %
Vágfüzes 49 2.10 %
Karva 49 2.10 %
Szilas 45 1.93 %
Imely 44 1.89 %
Bajcs 35 1.50 %
Ifjúságfalva 35 1.50 %
Gellér 35 1.50 %
Bogya 32 1.37 %
Virt 23 0.99 %
Tany 23 0.99 %
Bogyarét 21 0.90 %
Újgyalla 6 0.26 %
Szilasháza 5 0.21 %
Zsemlékes 5 0.21 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 26.31 %
Gúta 355 6.82 %
Dunamocs 219 4.21 %
Ógyalla 214 4.11 %
Komáromszentpéter 191 3.67 %
Marcelháza 191 3.67 %
Bátorkeszi 185 3.55 %
Naszvad 180 3.46 %
Perbete 172 3.31 %
Hetény 154 2.96 %
Dunaradvány 133 2.56 %
Búcs 128 2.46 %
Csicsó 119 2.29 %
Ekel 113 2.17 %
Izsa 103 1.98 %
Madar 99 1.90 %
Csallóközaranyos 90 1.73 %
Nemesócsa 86 1.65 %
Lakszakállas 78 1.50 %
Karva 78 1.50 %
Keszegfalva 61 1.17 %
Pat 53 1.02 %
Kolozsnéma 52 1.00 %
Martos 51 0.98 %
Tany 43 0.83 %
Bogya 41 0.79 %
Nagykeszi 40 0.77 %
Megyercs 37 0.71 %
Szilas 37 0.71 %
Vágfüzes 36 0.69 %
Imely 31 0.60 %
Komáromfüss 31 0.60 %
Gellér 29 0.56 %
Bajcs 27 0.52 %
Virt 22 0.42 %
Bogyarét 20 0.38 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
832 82.95%
VPN
94 9.37%
KSČ
41 4.09%
SD
10 1.00%
SZ
7 0.70%
SPV
7 0.70%
Egyéb
12 1.20%
Érvényes szavazatok 1003
Együttélés-MKDM
586 64.11%
Magyar Polgári Párt
244 26.70%
HZDS
20 2.19%
SDĽ
15 1.64%
SDSS
10 1.09%
SNS
8 0.88%
SZS
8 0.88%
KDH
7 0.77%
ODÚ
6 0.66%
KSS
5 0.55%
Egyéb
5 0.55%
Érvényes szavazatok 914
MK
845 88.95%
SP-VOĽBA
25 2.63%
HZDS-RSS
16 1.68%
14 1.47%
ZRS
11 1.16%
KSS
9 0.95%
HZPCS
9 0.95%
KDH
6 0.63%
SNS
6 0.63%
SPK
5 0.53%
Egyéb
4 0.42%
Érvényes szavazatok 950
MKP
860 86.00%
SDK
55 5.50%
HZDS
29 2.90%
SDĽ
28 2.80%
SOP
7 0.70%
SNS
6 0.60%
ZRS
5 0.50%
MLHZP
5 0.50%
Egyéb
5 0.50%
Érvényes szavazatok 1000
MKP
755 88.00%
SMER
27 3.15%
ANO
16 1.86%
HZDS
14 1.63%
SDKU
13 1.52%
HZD
6 0.70%
SDA
5 0.58%
KSS
4 0.47%
SZS
4 0.47%
Egyéb
14 1.63%
Érvényes szavazatok 858
MKP
689 92.11%
SMER
23 3.07%
SDKU DS
9 1.20%
ĽS HZDS
8 1.07%
KSS
7 0.94%
LB
4 0.53%
Egyéb
8 1.07%
Érvényes szavazatok 748
MKP
382 48.42%
Most-Híd
304 38.53%
ĽS HZDS
27 3.42%
SMER
24 3.04%
SDKU DS
23 2.92%
SaS
17 2.15%
SNS
4 0.51%
Egyéb
8 1.01%
Érvényes szavazatok 789
MKP
446 58.76%
Most-Híd
227 29.91%
SMER SD
41 5.40%
SaS
13 1.71%
ĽS HZDS
11 1.45%
OĽaNO
5 0.66%
99 Percent
5 0.66%
Egyéb
11 1.45%
Érvényes szavazatok 759
MKP
364 53.53%
Most-Híd
219 32.21%
SMER SD
28 4.12%
OĽANO-NOVA
16 2.35%
SME RODINA
14 2.06%
SNS
10 1.47%
#SIEŤ
7 1.03%
SaS
6 0.88%
LSNS
4 0.59%
TIP
3 0.44%
MKDA-MKDSZ
3 0.44%
Egyéb
6 0.88%
Érvényes szavazatok 680
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések