SK
RV
.....

Özörény

Község

címer zászló
1008 98% magyar 1910
692 54% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gömörhorka
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemerská Hôrka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Hevesipuszta, Horkai-hegy, Ivánkapuszta, Lisa hora, Malaiszöllő, Skalica, Sós-hegy, Sósipuszta, Zilkatanya
Koordináták:
48.53404617, 20.37830353
Terület:
12,79 km2
Rang:
község
Népesség:
1302
Tszf. magasság:
219 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04912
Település kód:
525651
Szervezeti azonosító:
328219
Adóazonosító:
2020961272

A község a Sajó völgyében, a Sajó-folyó jobb partjának közelében fekszik, a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely) és a Pelsőc-Murány vasútvonal (megállóhely, a személyforgalom 2011-ben megszűnt) mentén, Tornaljától 15 km-re északra, Rozsnyótól 20 km-re, Pelsőctől 3 km-re délnyugatra. Mellékutak kötik össze Pelsőccel, Lekenyével (2,5 km), Licével (7,5 km) és Mellétével (5 km). Határának legnagyobb részét a Jolsvai-karszt keleti része foglalja el, mintegy egynegyedét erdő borítja, legnagyobb része rét és legelő. Délről Lekenye és Melléte, nyugatról Lice és Gice, északról (rövid szakaszon) Páskaháza, északkeletről Pelsőc községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe 1910-38-hoz képest (12,76 km²) csak minimális mértékben változott (3 hektárral, 12,79 km²-re gyarapodott, amikor 1953-ban a papírgyár teljes területét - korábban egy része Pelsőchöz tartozott - Özörényhez csatolták).

Népesség

A cellulózgyár 1883-as létrejötte után a község népessége ugrásszerű növekedésnek indult, 1880-1910 között több mint másfélszeresére nőtt. 1910-ben 1027, 1921-ben 982, 1938-ban pedig 1079, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét mindmáig megőrizte, bár 1991-2011 között (csekély, 4,2 %-os népességnövekedés mellett) a magyar nemzetiségűek aránya 82,5 %-ról 56,9 %-ra csökkent (a magyar anyanyelvűek aránya 66,6 %), a szlovákoké pedig 13,9 %-ról 31,8 %-ra nőtt. A lakosság csaknem egyharmada (32,4 %) a roma etnikumhoz tartozik, 2001-ben 10,4 %-a, 2011-ben pedig 8,9 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. 2011-ben a lakosság 30,2 %-a volt református (1921-ben még 59,8 %), 23,7 %-a római katolikus vallású, 22,1 %-a pedig felekezeten kívüli.

Történelem

A mai település határa két középkori település, Malah és Özörény területét foglalja magába. Malah falut, mely Horka, Tiba és Melléte között (a mai Hevesipuszta környékén) terült el, 1242-ben, közvetlenül a tatárjárás után említik először, létrejötte a 12. század második felére tehető. A falu Szent Erzsébet tiszteletére szentelt régi temploma a 13. század második felében épült, írott forrásban 1341-ban szerepel először. Ez a templom egykor a Mihály-hegy oldalában állt, a nép a vörös barátok templomáként emlegette. Romjai 1796-ban még álltak. Határában a nemzetség szaporodása révén a 15. században jött létre Horka és Ivánkaháza. Malah kisnemesi település volt, 1243-tól a Zágráb-Korpás, szláv eredetű nemzetség birtoka. Malah és Ivánkaháza egyaránt a 16. században, egy török rajtaütés során pusztult el. 1560 után már lakatlan, Horkához tartozó puszta. Özörényt 1243-ban említik először. Területe a gömöri királyi várhoz tartozott, a környék legrégebbi települése volt, Mellétével és Licével volt határos, létrejötte a 11. század végére tehető. Területéből vált ki Melléte és Malah is. Köznemesi település volt, utoljára 1466-ban említik írott forrásban. Templomos falu volt, az egykori templom helyét a Pusztatemplom dűlőnév őrzi. Kedvezőtlen természeti adottságai (vízhiányos karsztfennsík) miatt már a 15. században elnéptelenedett, 1567-ben már pusztaként szerepelt. A 18. században az Ambrus- és Barna-családoké, majd Horka határába olvadt. A 19. században a Skalica és a Horkai-hegy közti határrészt nevezték Özörénynek, 1906-ban pedig Horka községet keresztelte a Belügyminisztérium Özörény névre, mely 1938-45 között is hivatalos név volt. Mára a közhasználatból a szlovák „Gemerská Hôrka“ névből tükörfordítással kialakult „Gömörhorka“ elnevezés kiszorította. A mai település első fennmaradt írásos említése Horka néven 1413-ból származik. A 15. század elején vált ki Malak határából. 1413-tól 1488-ig a Dancs-család, majd 1483-ban a Szentkirályiak birtokolták. 1449-ben "Horka alias Malach" néven szerepel az írott forrásokban. Eredetileg nemesi portákból állt, a 16. században akkori birtokosa, a mellétei Barna-család telepített ide jobbágyokat. Lakossága kezdettől fogva magyar volt, a 16. század végén református hitre tért. A 17. század végén teljesen elpusztult, lakossága elszegényedett és elvesztette földjeit, 1720-ban két jobbágycsalád maradt itt. 1739-ben a pestisjárvány 9 áldozatot szedett a községben. 1773-ban családjainak fele már a 16. század óta itt élt, de a később betelepültek is csaknem mind magyarok voltak. A falunak 1828-ban 103 háza és 702 lakosa volt. Határa kövecses és terméketlen volta miatt lakói főként mészégetéssel, szénégetéssel, fuvarozásal és állattartással (juh és kecske) foglalkoztak. 1883-ban alapított, máig működő papír- és cellulózgyára alapvetően megváltoztatta a község jellegét, ipari településsé vált, az itteni férfiak csaknem mind a gyárban dolgoztak. Református elemi iskoláját 1792-ben, az evangélikus iskolát (ma az óvodának ad otthont) 1900-ban építették. 1906-ban hivatalos nevét az egykori falu után Özörényre változtatták. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. A 20. század első felében az ipari jellegű község jelentős munkásmozgalmi központ volt, szociáldemokrata és kommunista pártszervezettel és munkáskörrel, a környéken Kis-Moszkva néven is ismerték. 1927-ben tömegtüntetés, 1930-ban és 1933-ban nagy sztrájkok színhelye volt a község. 1932-ben szlovák nyelvű állami iskolát nyitottak meg a faluban. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1992-ben a papírgyárat privatizálták, a cellulózgyártás megszűnt, ma egy svéd tulajdonú, papírzsebkendőket gyártó cég (SCA Hygiene Products) és egy műanyaghulladékfeldolgozó működik itt.

Mai jelentősége

A község 1883-ban alapított papírgyára ma is működik, egy műanyaghulladékfeldolgozó is üzemel itt. Határában katonai lőtér található. Magyar és szlovák tannyelvű alapiskola és magyar-szlovák nevelési nyelvű óvoda is működik a községben. Református temploma 1786-ban épült klasszicista stílusban, tornyát később építették hozzá. Határában 40 méter hosszú barlang található (Skalická jaskyňa), mely nem látogatható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HORKA. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai sok Uraságok, lakosai reformátusok, és kevesebben katolikusok, fekszik Sajó vizéhez közel, Pelsőtzhöz 1/4 mértföldnyire, a’ falu közepén fakadott tiszta, és soha bé fagyni nem szokott bövséges forrása van, földgye meg lehetős, piatzozásai közel, Jolsván 1 1/2, Rozsnyón 2 1/2 mértföldnyire, réttye a’ Sajó mentében jó, földgyének fele középszerű, fele vadvizes, legelője elég, erdeje el pusztúlt, gyümöltsösse hasznos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Horka, magyar falu, Gömör vmegyében, Pelsőcz és Lekényével szomszédos. Van benne a reformátusoknak templomjuk. A lakosok száma 693, mind reform. kevés r. katholikus. Mindnyájan eredeti magyarok. Van 10 3/8 urbéri és 22 1/8 majorsági telek, 500 hold erdő. Sovány szántófölde a tisztabuzát csak nagy szorgalmas munka után termi meg. Rétje jó, ollykor a Sajó kiáradásakor kárt szenved; határában melegforrások találtatnak. Birják: Hevessi, Hámos, Czekus urak, ugy a nemes Székely, Farkas, Bakó, Ambrus, Barna és Gál nemzetségek. Ut. p. Tornalja.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább Gömör-Panyit, Tiba, és a celluloz-gyáráért említhető Horka kis helységektől éjszakra a csetneki völgynyílás mellett épűlt Pelsőcz nagyközség.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Horka, sajóvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 157 házzal és 899, túlnyomó számban ev. ref. vallású lakossal. E községet már 1411-ben említik, a mikor a mellétei Barna család volt az ura. 1413-tól 1488-ig a Dancs családot, de 1483-ban a Szentkirályi családot találjuk itt. 1449-ben a község neve Harka alias Malach alakban van említve. Későbbi birtokosai a Ragályi, Diószeghy, Tornallyai, Sárközy, Losonczy, Fáy, Putnoky, Vadnay, Hevessy, Hámos, Czékus, Székely, Farkas, Bakó, Ambrus és Gaál családok. Most Hevessy Bertalannak van itt nagyobb birtoka. A községben régi kúria is van, mely még a mult század elején épült és most a rozsnyói takarékpénztáré. A község határában valamely régi templom maradványai láthatók. Itt feküdt hajdan Özörény község is, melynek azonban már nyoma sincsen. Ide tartoznak Ivánka, Sós és Vendégfogadó puszták is. A község ev. ref. temploma 1786-ban épült. A faluban van posta, távíró és vasúti állomás.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Özörény. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Hevessytanya, Malaiszőllő, Sósipuszta, Zilkatanya. A község területe 2217 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1079.

Dusza István

1951. 4. 12.
Özörény - megszületett
2002. 01. 09.
Pozsony - elhunyt
Névelőfordulások
1226
Ozoran
1243
Ozoram
1258
Ezeren
1337
Malach
1360
Malah
1413
Horka
1483
Horka alias Malach
1567
Ivankahaza
1773
Horka,
1786
Horka,
1808
Hórka,
1898
Özörény,
1907
Özörény,
1920
Hôrka,
1927
Gemerská Horka, Gömör Horka,
1945
Gemerská Horka, Gömör Horka,
1948
Gemerská Horka,
1965
Gemerská Hôrka
1994
Gömörhorka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Özörény (Gemerská Hôrka) 151
Telefon: 0587921225
Fax: 0587921225

Honlap: gemerskahork...zm.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Balázs Tibor (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Vajda Róbert (Független)
Ambrus Alexander (Független)
Zoltán Tömöl (MOST - HÍD)
Giczei Annamária (MOST - HÍD)
Iván Peter (MOST - HÍD)
Szabó Dózsa Marek (MOST - HÍD)
Milko Gejza (SMER-SD)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 57% MOST - HÍD 4 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Gömörhorkai Posta

Özörény 151

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Özörény 268

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Özörény 92

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Özörény 7

Gömörhorkai Községi Hivatal

Özörény 151

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 619 94%
szlovákok 5 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 34 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 659
magyarok 1008 98%
szlovákok 3 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1027
magyarok 931 95%
szlovákok 29 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 982
magyarok 1059 82%
szlovákok 179 14%
ruszinok 0 0%
romák 42 3%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1284
magyarok 838 63%
szlovákok 334 25%
ruszinok 0 0%
romák 138 10%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1329
magyarok 761 57%
szlovákok 425 32%
ruszinok 0 0%
romák 119 9%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 24 2%
összlétszám 1338
magyarok 692 54%
szlovákok 513 40%
ruszinok 0 0%
romák 63 5%
ukránok 0 0%
csehek 7 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1288
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1058
Választási részvétel: 35.54 %
Kiadott boríték: 376
Bedobott boríték: 376

Polgármester

Érvényes szavazólap: 274
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Balázs Tibor 274 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zoltán Tömöl 217 MOST - HÍD
Giczei Annamária 199 MOST - HÍD
Vajda Róbert 194 Független
Ambrus Alexander 169 Független
Iván Peter 160 MOST - HÍD
Szabó Dózsa Marek 132 MOST - HÍD
Milko Gejza 128 SMER-SD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 71.43% MOST - HÍD 5 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1030
Választási részvétel: 23.98 %
Kiadott boríték: 247
Bedobott boríték: 247
Választásra jogosult: 1031
Választási részvétel: 3.30 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34
Választásra jogosult: 1 049
Választási részvétel: 21,16 %
Kiadott boríték: 222
Bedobott boríték: 222

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 151
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 188
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 90 59.60 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 26 17.22 % KDS
Dominika Palaščáková 9 5.96 % NOVA
Marek Ďurán 7 4.64 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 6 3.97 % OKS
Jaroslav Džunko 5 3.31 % Független
Vladimír Gürtler 4 2.65 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 3 1.99 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 1 0.66 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 9 26.47% KDS
Karol Pataky 95 50.53 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 59 31.38 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 14 7.45 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Červeňák 7 3.72 % RIS
Štefan Surmánek 4 2.13 % ĽSNS
Róbert Bačinský 3 1.60 % Független
Jaroslav Džunko 2 1.06 % Független
Adam Šepetka 2 1.06 % NAJ
Oliver Petrík 1 0.53 % JĽSS
Rudolf Botka 1 0.53 % NP
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 239
Érvényes szavazólap: 211
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Milko 167 69.87% SMER - SD
Ján Babič 50 20.92% SMER - SD
Beáta Bekeová 35 14.64% SMK-MKP
Pavol Burdiga 35 14.64% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 35 14.64% SMK-MKP
Juraj Nagy 24 10.04% Független
Ferenc Porubán 23 9.62% SMK-MKP
Ján Lach 17 7.11% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Bollo 12 5.02% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Kerekes 12 5.02% Független
Štefan Bašták 12 5.02% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 9 3.77% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Karol Horník 9 3.77% SMER - SD
Božena Czmórová 7 2.93% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tibor Takáč 7 2.93% OKS
Stanislav Kučerák 6 2.51% SRÚS
Peter Pamula 6 2.51% SNS
Janka Vavreková 5 2.09% KSS
Juraj Bernár 5 2.09% KSS
Ivan Kuhn 4 1.67% OKS
Ľudovít Gunár 4 1.67% SRÚS
Ján Frák 4 1.67% Független
Jaroslav Kočiš 3 1.26% KSS
Matúš Bischof 3 1.26% OKS
Izabella Hurajtová 3 1.26% NOVA
Milan Mlynár 2 0.84% SNS
Milan Fafrák 2 0.84% KSS
Jozef Kušnier 2 0.84% ĽS Naše Slovensko
Eduard Mako 2 0.84% SRÚS
Štefan Szaniszló 2 0.84% ĽS Naše Slovensko
Zlatica Bachňáková 2 0.84% KSS
Ľuboš Gál 1 0.42% 7 STATOČNÝCH
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Jozef Kováč 0 0.00% SaS
Tibor Balázs 146 69.19% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 79 37.44% MOST - HÍD
Beáta Beke 72 34.12% SMK-MKP
Peter Bollo 57 27.01% MOST - HÍD
Hildegarda Támárová 51 24.17% MOST - HÍD
Attila Anna 42 19.91% Független
Juraj Nagy 36 17.06% Független
Monika Šeďová 35 16.59% MOST - HÍD
Ján Babič 23 10.90% SMER-SD
Zoltán Várady 22 10.43% SMK-MKP
Ferenc Porubán 19 9.00% SMK-MKP
Monika Repaszká 18 8.53% ŠKV
Juraj Balázs 13 6.16% Független
Július Barkai 10 4.74% SME RODINA - Boris Kollár
Erika Ocelníková 7 3.32% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Dušan Žiak 7 3.32% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 7 3.32% ĽS Naše Slovensko
Karol Kováč 6 2.84% OKS
Dušan Pollák 6 2.84% ŠKV
Róbert Hanuštiak 6 2.84% Független
Ariana Palme 6 2.84% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 5 2.37% ĽS Naše Slovensko
Štefan Bašták 5 2.37% SMER-SD
Ivan Kuhn 4 1.90% OKS
Viliam Hlaváč 4 1.90% ŠKV
Gejza Záhn 4 1.90% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Róbert Bezek 4 1.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Martin Gallo 4 1.90% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jaroslav Kočiš 4 1.90% KSS
Jozef Červeňák 4 1.90% RIS
Eva Mihóková 3 1.42% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Matej Lada 3 1.42% ŠKV
Juraj Bernár 3 1.42% KSS
Mária Bernáthová 2 0.95% KSS
Helena Laliková 2 0.95% KSS
Jarmila Breznenová 2 0.95% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Karol Horník 2 0.95% SMER-SD
Michal Terrai 2 0.95% Független
Peter Pamula 1 0.47% SNS
Matúš Bischof 1 0.47% OKS
Miloš Gallo 1 0.47% ŠANCA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 24.67 %
Krasznahorkaváralja 33 3.59 %
Csetnek 31 3.37 %
Dobsina 30 3.26 %
Nagyveszverés 30 3.26 %
Nagyszabos 27 2.93 %
Betlér 19 2.07 %
Alsósajó 18 1.96 %
Pelsőc 15 1.63 %
Rekenyeújfalu 13 1.41 %
Oláhpatak 13 1.41 %
Andrási 13 1.41 %
Rozsnyórudna 13 1.41 %
Henckó 11 1.20 %
Jólész 11 1.20 %
Kisfeketepatak 11 1.20 %
Berzéte 11 1.20 %
Dernő 8 0.87 %
Sebespatak 8 0.87 %
Gócs 8 0.87 %
Kisszabos 8 0.87 %
Szabados 8 0.87 %
Csucsom 7 0.76 %
Özörény 6 0.65 %
Martonháza 6 0.65 %
Körtvélyes 6 0.65 %
Berzétekőrös 5 0.54 %
Rozsfalva 4 0.43 %
Lucska 4 0.43 %
Szádalmás 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Gacsalk 3 0.33 %
Kecső 3 0.33 %
Restér 3 0.33 %
Lekenye 3 0.33 %
Pétermány 3 0.33 %
Kisgencs 3 0.33 %
Szalóc 2 0.22 %
Hárskút 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Tornagörgő 2 0.22 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Imrikfalva 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Sajóréde 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 45.75 %
Krasznahorkaváralja 210 9.15 %
Hárskút 174 7.58 %
Várhosszúrét 170 7.41 %
Szádalmás 78 3.40 %
Tornagörgő 75 3.27 %
Dernő 73 3.18 %
Barka 72 3.14 %
Pelsőc 65 2.83 %
Berzéte 62 2.70 %
Nagyveszverés 60 2.61 %
Jólész 58 2.53 %
Betlér 53 2.31 %
Szilice 50 2.18 %
Körtvélyes 46 2.00 %
Csetnek 45 1.96 %
Oláhpatak 45 1.96 %
Özörény 42 1.83 %
Dobsina 41 1.79 %
Andrási 40 1.74 %
Nagyszabos 39 1.70 %
Rekenyeújfalu 35 1.53 %
Gömörhosszúszó 35 1.53 %
Berzétekőrös 32 1.39 %
Jablonca 27 1.18 %
Lekenye 27 1.18 %
Lucska 26 1.13 %
Rozsnyórudna 24 1.05 %
Kiskovácsvágása 24 1.05 %
Csucsom 24 1.05 %
Szalóc 24 1.05 %
Gócs 23 1.00 %
Alsósajó 22 0.96 %
Sebespatak 21 0.92 %
Kecső 19 0.83 %
Kuntapolca 14 0.61 %
Szabados 14 0.61 %
Gömörpanyit 14 0.61 %
Felsősajó 13 0.57 %
Henckó 12 0.52 %
Kisfeketepatak 12 0.52 %
Kisgencs 10 0.44 %
Beretke 10 0.44 %
Sajóréde 10 0.44 %
Gecelfalva 9 0.39 %
Restér 9 0.39 %
Melléte 9 0.39 %
Rozsfalva 8 0.35 %
Hámosfalva 8 0.35 %
Csoltó 8 0.35 %
Pelsőcardó 7 0.31 %
Páskaháza 7 0.31 %
Martonháza 7 0.31 %
Szádvárborsa 6 0.26 %
Imrikfalva 6 0.26 %
Kisszabos 5 0.22 %
Márkuska 4 0.17 %
Annafalva 3 0.13 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.95 %
Lekenye 103 6.54 %
Tornagörgő 100 6.35 %
Pelsőc 88 5.59 %
Gömörhosszúszó 87 5.53 %
Özörény 72 4.57 %
Beretke 72 4.57 %
Körtvélyes 69 4.38 %
Szilice 67 4.26 %
Várhosszúrét 62 3.94 %
Berzéte 58 3.68 %
Szalóc 58 3.68 %
Szádalmás 52 3.30 %
Krasznahorkaváralja 44 2.80 %
Barka 44 2.80 %
Jablonca 42 2.67 %
Kecső 42 2.67 %
Berzétekőrös 42 2.67 %
Jólész 38 2.41 %
Szádvárborsa 34 2.16 %
Kuntapolca 32 2.03 %
Gömörpanyit 30 1.91 %
Melléte 29 1.84 %
Csucsom 27 1.72 %
Csoltó 24 1.52 %
Hárskút 23 1.46 %
Dernő 20 1.27 %
Lucska 17 1.08 %
Pelsőcardó 15 0.95 %
Páskaháza 12 0.76 %
Kiskovácsvágása 12 0.76 %
Rozsnyórudna 8 0.51 %
Csetnek 4 0.25 %
Sebespatak 4 0.25 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gócs 2 0.13 %
Nagyveszverés 2 0.13 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 25.51 %
Felsősajó 92 5.19 %
Sajóréde 72 4.06 %
Nagyveszverés 64 3.61 %
Oláhpatak 61 3.44 %
Dobsina 60 3.39 %
Betlér 32 1.81 %
Gócs 32 1.81 %
Nagyszabos 27 1.52 %
Rozsnyórudna 27 1.52 %
Sebespatak 23 1.30 %
Andrási 21 1.19 %
Pelsőc 19 1.07 %
Alsósajó 18 1.02 %
Várhosszúrét 16 0.90 %
Kisfeketepatak 14 0.79 %
Berzéte 13 0.73 %
Szádalmás 13 0.73 %
Csetnek 12 0.68 %
Csucsom 12 0.68 %
Rekenyeújfalu 12 0.68 %
Krasznahorkaváralja 11 0.62 %
Kisgencs 11 0.62 %
Jólész 11 0.62 %
Dernő 11 0.62 %
Gömörhosszúszó 10 0.56 %
Restér 7 0.40 %
Szalóc 7 0.40 %
Hámosfalva 7 0.40 %
Özörény 6 0.34 %
Martonháza 6 0.34 %
Gacsalk 6 0.34 %
Kuntapolca 6 0.34 %
Berzétekőrös 6 0.34 %
Hárskút 6 0.34 %
Henckó 5 0.28 %
Imrikfalva 5 0.28 %
Szilice 5 0.28 %
Barka 4 0.23 %
Pelsőcardó 3 0.17 %
Lekenye 3 0.17 %
Szabados 3 0.17 %
Csoltó 3 0.17 %
Lucska 3 0.17 %
Márkuska 2 0.11 %
Körtvélyes 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Rozsfalva 2 0.11 %
Gecelfalva 2 0.11 %
Beretke 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Gömörpanyit 1 0.06 %
Szádvárborsa 1 0.06 %
Tornagörgő 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 32.42 %
Csetnek 43 5.13 %
Dobsina 41 4.89 %
Nagyveszverés 38 4.53 %
Krasznahorkaváralja 30 3.58 %
Betlér 27 3.22 %
Nagyszabos 25 2.98 %
Pelsőc 20 2.38 %
Oláhpatak 20 2.38 %
Alsósajó 20 2.38 %
Andrási 19 2.26 %
Rekenyeújfalu 18 2.15 %
Henckó 17 2.03 %
Rozsnyórudna 11 1.31 %
Sebespatak 10 1.19 %
Restér 10 1.19 %
Berzéte 9 1.07 %
Gócs 9 1.07 %
Jólész 8 0.95 %
Özörény 7 0.83 %
Szabados 7 0.83 %
Gacsalk 7 0.83 %
Kisgencs 7 0.83 %
Kisfeketepatak 6 0.72 %
Sajóréde 6 0.72 %
Szilice 5 0.60 %
Dernő 5 0.60 %
Csucsom 5 0.60 %
Imrikfalva 5 0.60 %
Szádalmás 5 0.60 %
Hámosfalva 4 0.48 %
Felsősajó 4 0.48 %
Lekenye 4 0.48 %
Kisszabos 4 0.48 %
Martonháza 4 0.48 %
Körtvélyes 4 0.48 %
Annafalva 3 0.36 %
Lucska 3 0.36 %
Barka 3 0.36 %
Szádvárborsa 3 0.36 %
Tornagörgő 3 0.36 %
Gömörhosszúszó 2 0.24 %
Pétermány 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kecső 2 0.24 %
Rozsfalva 2 0.24 %
Beretke 2 0.24 %
Gömörpanyit 2 0.24 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Kiskovácsvágása 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Várhosszúrét 1 0.12 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 35.35 %
Dobsina 38 3.84 %
Nagyveszverés 33 3.33 %
Pelsőc 32 3.23 %
Krasznahorkaváralja 31 3.13 %
Nagyszabos 26 2.63 %
Rozsnyórudna 19 1.92 %
Szalóc 19 1.92 %
Andrási 19 1.92 %
Szádalmás 17 1.72 %
Berzéte 17 1.72 %
Oláhpatak 17 1.72 %
Csetnek 17 1.72 %
Gömörpanyit 15 1.52 %
Szabados 15 1.52 %
Sebespatak 14 1.41 %
Betlér 14 1.41 %
Kisgencs 13 1.31 %
Körtvélyes 13 1.31 %
Alsósajó 13 1.31 %
Jólész 12 1.21 %
Hárskút 9 0.91 %
Szádvárborsa 9 0.91 %
Várhosszúrét 8 0.81 %
Kuntapolca 8 0.81 %
Gócs 8 0.81 %
Imrikfalva 7 0.71 %
Felsősajó 7 0.71 %
Beretke 7 0.71 %
Csucsom 7 0.71 %
Restér 7 0.71 %
Henckó 7 0.71 %
Rozsfalva 7 0.71 %
Rekenyeújfalu 7 0.71 %
Özörény 7 0.71 %
Dernő 6 0.61 %
Sajóréde 6 0.61 %
Tornagörgő 5 0.51 %
Martonháza 5 0.51 %
Kisfeketepatak 5 0.51 %
Pelsőcardó 4 0.40 %
Sztracena 4 0.40 %
Gömörhosszúszó 3 0.30 %
Berzétekőrös 3 0.30 %
Gacsalk 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Lucska 2 0.20 %
Csoltó 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 29.55 %
Rozsnyó 123 13.31 %
Sajóréde 84 9.09 %
Felsősajó 52 5.63 %
Oláhpatak 46 4.98 %
Andrási 32 3.46 %
Márkuska 22 2.38 %
Gócs 17 1.84 %
Nagyveszverés 17 1.84 %
Csetnek 16 1.73 %
Nagyszabos 15 1.62 %
Imrikfalva 15 1.62 %
Betlér 13 1.41 %
Sztracena 9 0.97 %
Szádalmás 8 0.87 %
Kisfeketepatak 8 0.87 %
Pelsőc 7 0.76 %
Alsósajó 7 0.76 %
Henckó 7 0.76 %
Szabados 7 0.76 %
Rekenyeújfalu 6 0.65 %
Várhosszúrét 6 0.65 %
Sebespatak 5 0.54 %
Gecelfalva 5 0.54 %
Martonháza 4 0.43 %
Özörény 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Krasznahorkaváralja 3 0.32 %
Berdárka 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Gömörpanyit 2 0.22 %
Jólész 2 0.22 %
Restér 2 0.22 %
Csucsom 2 0.22 %
Rozsnyórudna 2 0.22 %
Gacsalk 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Szilice 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berzéte 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 13.74 %
Tornagörgő 123 8.54 %
Szádalmás 73 5.07 %
Körtvélyes 65 4.51 %
Beretke 55 3.82 %
Jablonca 52 3.61 %
Lekenye 50 3.47 %
Pelsőc 48 3.33 %
Várhosszúrét 46 3.19 %
Berzéte 46 3.19 %
Barka 42 2.91 %
Szalóc 39 2.71 %
Krasznahorkaváralja 37 2.57 %
Szilice 34 2.36 %
Berzétekőrös 28 1.94 %
Kecső 28 1.94 %
Gömörhosszúszó 25 1.73 %
Gömörpanyit 24 1.67 %
Hárskút 23 1.60 %
Csucsom 23 1.60 %
Kuntapolca 23 1.60 %
Szádvárborsa 21 1.46 %
Özörény 19 1.32 %
Dernő 19 1.32 %
Páskaháza 18 1.25 %
Jólész 16 1.11 %
Lucska 15 1.04 %
Melléte 14 0.97 %
Kiskovácsvágása 11 0.76 %
Csoltó 9 0.62 %
Rozsnyórudna 6 0.42 %
Pelsőcardó 4 0.28 %
Sajóréde 3 0.21 %
Nagyveszverés 3 0.21 %
Oláhpatak 2 0.14 %
Dobsina 2 0.14 %
Betlér 2 0.14 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 45.16 %
Pelsőc 14 4.11 %
Dobsina 11 3.23 %
Nagyveszverés 8 2.35 %
Várhosszúrét 7 2.05 %
Rozsnyórudna 7 2.05 %
Betlér 7 2.05 %
Rekenyeújfalu 6 1.76 %
Szádalmás 6 1.76 %
Hárskút 5 1.47 %
Krasznahorkaváralja 5 1.47 %
Tornagörgő 5 1.47 %
Beretke 4 1.17 %
Özörény 4 1.17 %
Imrikfalva 4 1.17 %
Gömörhosszúszó 4 1.17 %
Jólész 3 0.88 %
Szilice 3 0.88 %
Henckó 3 0.88 %
Nagyszabos 3 0.88 %
Körtvélyes 3 0.88 %
Oláhpatak 3 0.88 %
Szabados 3 0.88 %
Dernő 3 0.88 %
Lekenye 3 0.88 %
Andrási 3 0.88 %
Csoltó 3 0.88 %
Gócs 3 0.88 %
Pelsőcardó 2 0.59 %
Kuntapolca 2 0.59 %
Kiskovácsvágása 2 0.59 %
Barka 2 0.59 %
Sebespatak 2 0.59 %
Csucsom 2 0.59 %
Felsősajó 1 0.29 %
Páskaháza 1 0.29 %
Kisfeketepatak 1 0.29 %
Kecső 1 0.29 %
Rozsfalva 1 0.29 %
Kisgencs 1 0.29 %
Szádvárborsa 1 0.29 %
Csetnek 1 0.29 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 6.18 %
Nagyszabos 25 3.29 %
Restér 19 2.50 %
Dobsina 10 1.31 %
Martonháza 7 0.92 %
Szádalmás 5 0.66 %
Andrási 5 0.66 %
Krasznahorkaváralja 5 0.66 %
Berzéte 4 0.53 %
Barka 4 0.53 %
Alsósajó 4 0.53 %
Kuntapolca 4 0.53 %
Nagyveszverés 4 0.53 %
Szabados 3 0.39 %
Szalóc 3 0.39 %
Özörény 2 0.26 %
Gömörpanyit 2 0.26 %
Szilice 2 0.26 %
Páskaháza 2 0.26 %
Felsősajó 2 0.26 %
Oláhpatak 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Hámosfalva 2 0.26 %
Tornagörgő 2 0.26 %
Csetnek 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Pelsőc 2 0.26 %
Kisfeketepatak 2 0.26 %
Sajóréde 1 0.13 %
Rekenyeújfalu 1 0.13 %
Henckó 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Gócs 1 0.13 %
Dernő 1 0.13 %
Hárskút 1 0.13 %
Rozsfalva 1 0.13 %
Imrikfalva 1 0.13 %
Sebespatak 1 0.13 %
Rozsnyórudna 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Betlér 1 0.13 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 35.08 %
Özörény 51 7.21 %
Krasznahorkaváralja 37 5.23 %
Pelsőc 30 4.24 %
Gömörpanyit 27 3.82 %
Szalóc 26 3.68 %
Hárskút 24 3.39 %
Dernő 18 2.55 %
Tornagörgő 17 2.40 %
Rozsnyórudna 17 2.40 %
Szádalmás 13 1.84 %
Csucsom 12 1.70 %
Gömörhosszúszó 11 1.56 %
Kecső 10 1.41 %
Gócs 9 1.27 %
Körtvélyes 9 1.27 %
Melléte 8 1.13 %
Nagyveszverés 7 0.99 %
Berzétekőrös 7 0.99 %
Szilice 6 0.85 %
Berzéte 6 0.85 %
Kisgencs 5 0.71 %
Betlér 5 0.71 %
Barka 5 0.71 %
Csetnek 5 0.71 %
Jólész 4 0.57 %
Jablonca 4 0.57 %
Várhosszúrét 4 0.57 %
Andrási 3 0.42 %
Rozsfalva 3 0.42 %
Lucska 3 0.42 %
Szabados 3 0.42 %
Dobsina 3 0.42 %
Páskaháza 3 0.42 %
Pelsőcardó 3 0.42 %
Sebespatak 2 0.28 %
Kuntapolca 2 0.28 %
Martonháza 2 0.28 %
Lekenye 2 0.28 %
Beretke 2 0.28 %
Csoltó 2 0.28 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Alsósajó 1 0.14 %
Gacsalk 1 0.14 %
Szádvárborsa 1 0.14 %
Rekenyeújfalu 1 0.14 %
Nagyszabos 1 0.14 %
Henckó 1 0.14 %
Oláhpatak 1 0.14 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 112.70 %
Krasznahorkaváralja 33 6.55 %
Betlér 24 4.76 %
Csetnek 17 3.37 %
Nagyveszverés 16 3.17 %
Andrási 14 2.78 %
Dobsina 13 2.58 %
Dernő 10 1.98 %
Pelsőc 9 1.79 %
Berzéte 8 1.59 %
Csucsom 7 1.39 %
Rekenyeújfalu 7 1.39 %
Rozsnyórudna 7 1.39 %
Nagyszabos 7 1.39 %
Jólész 7 1.39 %
Martonháza 5 0.99 %
Gömörpanyit 5 0.99 %
Várhosszúrét 5 0.99 %
Szabados 5 0.99 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Barka 4 0.79 %
Sajóréde 4 0.79 %
Özörény 4 0.79 %
Gócs 3 0.60 %
Jablonca 3 0.60 %
Szádalmás 3 0.60 %
Melléte 3 0.60 %
Sebespatak 2 0.40 %
Körtvélyes 2 0.40 %
Gecelfalva 2 0.40 %
Kiskovácsvágása 2 0.40 %
Kisgencs 2 0.40 %
Páskaháza 2 0.40 %
Berzétekőrös 2 0.40 %
Kuntapolca 2 0.40 %
Csoltó 2 0.40 %
Felsősajó 2 0.40 %
Márkuska 2 0.40 %
Kecső 1 0.20 %
Imrikfalva 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Oláhpatak 1 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.20 %
Szalóc 1 0.20 %
Gacsalk 1 0.20 %
Berdárka 1 0.20 %
Rozsfalva 1 0.20 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 14.80 %
Krasznahorkaváralja 16 2.89 %
Berzéte 13 2.35 %
Dobsina 13 2.35 %
Nagyveszverés 13 2.35 %
Pelsőc 9 1.62 %
Nagyszabos 9 1.62 %
Oláhpatak 8 1.44 %
Martonháza 8 1.44 %
Csetnek 8 1.44 %
Restér 7 1.26 %
Andrási 7 1.26 %
Rekenyeújfalu 6 1.08 %
Rozsnyórudna 5 0.90 %
Henckó 5 0.90 %
Felsősajó 5 0.90 %
Gömörpanyit 4 0.72 %
Várhosszúrét 4 0.72 %
Özörény 4 0.72 %
Tornagörgő 4 0.72 %
Gömörhosszúszó 3 0.54 %
Annafalva 3 0.54 %
Szádalmás 3 0.54 %
Betlér 3 0.54 %
Kisfeketepatak 3 0.54 %
Szalóc 3 0.54 %
Gócs 3 0.54 %
Berzétekőrös 3 0.54 %
Hámosfalva 3 0.54 %
Sajóréde 3 0.54 %
Beretke 3 0.54 %
Szabados 3 0.54 %
Imrikfalva 2 0.36 %
Lekenye 2 0.36 %
Kuntapolca 2 0.36 %
Szilice 2 0.36 %
Barka 2 0.36 %
Márkuska 2 0.36 %
Sebespatak 2 0.36 %
Körtvélyes 2 0.36 %
Csucsom 2 0.36 %
Dernő 2 0.36 %
Pelsőcardó 2 0.36 %
Kiskovácsvágása 2 0.36 %
Alsósajó 2 0.36 %
Csoltó 2 0.36 %
Lucska 1 0.18 %
Kecső 1 0.18 %
Kisgencs 1 0.18 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 26.70 %
Nagyszabos 72 9.81 %
Nagyveszverés 41 5.59 %
Dobsina 39 5.31 %
Csetnek 34 4.63 %
Betlér 34 4.63 %
Henckó 31 4.22 %
Oláhpatak 28 3.81 %
Krasznahorkaváralja 27 3.68 %
Szabados 26 3.54 %
Andrási 20 2.72 %
Rekenyeújfalu 17 2.32 %
Alsósajó 16 2.18 %
Pelsőc 15 2.04 %
Restér 13 1.77 %
Gecelfalva 10 1.36 %
Rozsfalva 10 1.36 %
Jólész 9 1.23 %
Kisgencs 8 1.09 %
Martonháza 7 0.95 %
Gócs 7 0.95 %
Rozsnyórudna 7 0.95 %
Berzéte 6 0.82 %
Csucsom 6 0.82 %
Hámosfalva 6 0.82 %
Dernő 6 0.82 %
Sajóréde 5 0.68 %
Felsősajó 5 0.68 %
Özörény 5 0.68 %
Hárskút 5 0.68 %
Várhosszúrét 5 0.68 %
Sebespatak 4 0.54 %
Berzétekőrös 4 0.54 %
Kisfeketepatak 4 0.54 %
Gömörpanyit 4 0.54 %
Kisszabos 4 0.54 %
Gacsalk 4 0.54 %
Annafalva 4 0.54 %
Pétermány 3 0.41 %
Kecső 3 0.41 %
Márkuska 3 0.41 %
Lekenye 3 0.41 %
Jablonca 3 0.41 %
Barka 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Lucska 2 0.27 %
Kuntapolca 2 0.27 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Csoltó 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Beretke 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Szádalmás 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 10.68 %
Rozsnyó 30 7.81 %
Krasznahorkaváralja 18 4.69 %
Dobsina 13 3.39 %
Restér 12 3.13 %
Nagyveszverés 9 2.34 %
Sebespatak 8 2.08 %
Csetnek 8 2.08 %
Martonháza 7 1.82 %
Alsósajó 7 1.82 %
Szabados 6 1.56 %
Rozsfalva 5 1.30 %
Berzéte 5 1.30 %
Páskaháza 4 1.04 %
Özörény 4 1.04 %
Pelsőc 4 1.04 %
Kuntapolca 3 0.78 %
Gócs 3 0.78 %
Csoltó 3 0.78 %
Kisfeketepatak 3 0.78 %
Annafalva 2 0.52 %
Beretke 2 0.52 %
Felsősajó 2 0.52 %
Tornagörgő 2 0.52 %
Andrási 2 0.52 %
Rekenyeújfalu 2 0.52 %
Sajóréde 1 0.26 %
Imrikfalva 1 0.26 %
Kisgencs 1 0.26 %
Márkuska 1 0.26 %
Gömörpanyit 1 0.26 %
Csucsom 1 0.26 %
Körtvélyes 1 0.26 %
Barka 1 0.26 %
Szilice 1 0.26 %
Szalóc 1 0.26 %
Betlér 1 0.26 %
Pelsőcardó 1 0.26 %
Sztracena 1 0.26 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 50.06 %
Krasznahorkaváralja 63 7.33 %
Hárskút 62 7.22 %
Várhosszúrét 52 6.05 %
Csetnek 23 2.68 %
Berzéte 22 2.56 %
Pelsőc 22 2.56 %
Sebespatak 20 2.33 %
Kisgencs 20 2.33 %
Jólész 19 2.21 %
Szádalmás 16 1.86 %
Dernő 15 1.75 %
Nagyveszverés 14 1.63 %
Csucsom 14 1.63 %
Özörény 13 1.51 %
Tornagörgő 13 1.51 %
Oláhpatak 12 1.40 %
Barka 11 1.28 %
Rozsnyórudna 11 1.28 %
Nagyszabos 10 1.16 %
Sajóréde 10 1.16 %
Szalóc 9 1.05 %
Betlér 9 1.05 %
Dobsina 9 1.05 %
Andrási 9 1.05 %
Szilice 8 0.93 %
Kuntapolca 8 0.93 %
Pétermány 6 0.70 %
Beretke 6 0.70 %
Annafalva 6 0.70 %
Restér 5 0.58 %
Körtvélyes 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörhosszúszó 5 0.58 %
Gecelfalva 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Lucska 5 0.58 %
Alsósajó 5 0.58 %
Martonháza 4 0.47 %
Kecső 4 0.47 %
Berzétekőrös 4 0.47 %
Szabados 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Kiskovácsvágása 4 0.47 %
Csoltó 3 0.35 %
Gócs 3 0.35 %
Kisfeketepatak 3 0.35 %
Henckó 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Hámosfalva 3 0.35 %
Márkuska 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Sztracena 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Jablonca 2 0.23 %
Berdárka 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 20.00 %
Andrási 40 9.88 %
Krasznahorkaváralja 16 3.95 %
Alsósajó 12 2.96 %
Csetnek 12 2.96 %
Kisfeketepatak 11 2.72 %
Nagyszabos 11 2.72 %
Dobsina 9 2.22 %
Sebespatak 8 1.98 %
Rekenyeújfalu 8 1.98 %
Restér 7 1.73 %
Pelsőc 5 1.23 %
Berzéte 5 1.23 %
Rozsfalva 5 1.23 %
Oláhpatak 4 0.99 %
Sajóréde 4 0.99 %
Felsősajó 4 0.99 %
Nagyveszverés 4 0.99 %
Gömörpanyit 3 0.74 %
Özörény 3 0.74 %
Barka 3 0.74 %
Szabados 3 0.74 %
Imrikfalva 3 0.74 %
Várhosszúrét 2 0.49 %
Annafalva 2 0.49 %
Jólész 2 0.49 %
Márkuska 2 0.49 %
Csoltó 2 0.49 %
Henckó 1 0.25 %
Szalóc 1 0.25 %
Kiskovácsvágása 1 0.25 %
Pelsőcardó 1 0.25 %
Jablonca 1 0.25 %
Tornagörgő 1 0.25 %
Kuntapolca 1 0.25 %
Hárskút 1 0.25 %
Beretke 1 0.25 %
Betlér 1 0.25 %
Melléte 1 0.25 %
Lekenye 1 0.25 %
Gócs 1 0.25 %
Gacsalk 1 0.25 %
Kisszabos 1 0.25 %
Csucsom 1 0.25 %
Martonháza 1 0.25 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 43.89 %
Várhosszúrét 223 11.00 %
Krasznahorkaváralja 199 9.81 %
Hárskút 113 5.57 %
Jólész 92 4.54 %
Berzéte 88 4.34 %
Szádalmás 82 4.04 %
Tornagörgő 76 3.75 %
Berzétekőrös 69 3.40 %
Jablonca 65 3.21 %
Szilice 58 2.86 %
Csucsom 54 2.66 %
Gömörhosszúszó 53 2.61 %
Pelsőc 51 2.51 %
Dernő 46 2.27 %
Rozsnyórudna 45 2.22 %
Szalóc 39 1.92 %
Özörény 36 1.78 %
Körtvélyes 35 1.73 %
Barka 32 1.58 %
Kuntapolca 27 1.33 %
Csetnek 25 1.23 %
Sebespatak 25 1.23 %
Nagyveszverés 24 1.18 %
Lekenye 22 1.08 %
Betlér 20 0.99 %
Kecső 19 0.94 %
Andrási 19 0.94 %
Rekenyeújfalu 19 0.94 %
Szádvárborsa 16 0.79 %
Melléte 16 0.79 %
Csoltó 16 0.79 %
Dobsina 16 0.79 %
Martonháza 14 0.69 %
Kiskovácsvágása 11 0.54 %
Beretke 11 0.54 %
Oláhpatak 10 0.49 %
Lucska 10 0.49 %
Kisgencs 9 0.44 %
Alsósajó 9 0.44 %
Páskaháza 9 0.44 %
Szabados 9 0.44 %
Pelsőcardó 7 0.35 %
Gömörpanyit 7 0.35 %
Gócs 6 0.30 %
Felsősajó 5 0.25 %
Sajóréde 5 0.25 %
Nagyszabos 4 0.20 %
Henckó 3 0.15 %
Gacsalk 3 0.15 %
Imrikfalva 3 0.15 %
Sztracena 2 0.10 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 14.07 %
Nagyszabos 150 6.44 %
Alsósajó 87 3.73 %
Dobsina 64 2.75 %
Csetnek 62 2.66 %
Sebespatak 56 2.40 %
Szalóc 52 2.23 %
Oláhpatak 52 2.23 %
Nagyveszverés 50 2.15 %
Krasznahorkaváralja 42 1.80 %
Pelsőc 42 1.80 %
Rekenyeújfalu 35 1.50 %
Rozsfalva 32 1.37 %
Gömörpanyit 32 1.37 %
Restér 30 1.29 %
Kuntapolca 26 1.12 %
Sajóréde 26 1.12 %
Szabados 26 1.12 %
Kisfeketepatak 25 1.07 %
Özörény 23 0.99 %
Betlér 22 0.94 %
Jablonca 22 0.94 %
Tornagörgő 19 0.82 %
Martonháza 18 0.77 %
Rozsnyórudna 17 0.73 %
Szádvárborsa 16 0.69 %
Szilice 15 0.64 %
Berzéte 15 0.64 %
Imrikfalva 14 0.60 %
Gecelfalva 12 0.51 %
Szádalmás 12 0.51 %
Páskaháza 11 0.47 %
Gömörhosszúszó 11 0.47 %
Kisgencs 11 0.47 %
Kecső 11 0.47 %
Felsősajó 10 0.43 %
Várhosszúrét 9 0.39 %
Henckó 9 0.39 %
Csoltó 8 0.34 %
Hárskút 8 0.34 %
Csucsom 8 0.34 %
Andrási 8 0.34 %
Hámosfalva 8 0.34 %
Körtvélyes 8 0.34 %
Gócs 7 0.30 %
Márkuska 7 0.30 %
Gacsalk 6 0.26 %
Pelsőcardó 6 0.26 %
Berzétekőrös 6 0.26 %
Beretke 6 0.26 %
Barka 6 0.26 %
Jólész 4 0.17 %
Annafalva 3 0.13 %
Lekenye 3 0.13 %
Lucska 2 0.09 %
Sztracena 2 0.09 %
Kisszabos 2 0.09 %
Kiskovácsvágása 2 0.09 %
Pétermány 2 0.09 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 28.86 %
Pelsőc 138 12.26 %
Várhosszúrét 65 5.77 %
Rozsnyórudna 38 3.37 %
Jablonca 33 2.93 %
Krasznahorkaváralja 32 2.84 %
Körtvélyes 31 2.75 %
Kecső 26 2.31 %
Berzéte 25 2.22 %
Dobsina 24 2.13 %
Nagyveszverés 24 2.13 %
Tornagörgő 21 1.87 %
Rekenyeújfalu 19 1.69 %
Betlér 18 1.60 %
Szilice 17 1.51 %
Hárskút 17 1.51 %
Kuntapolca 17 1.51 %
Szalóc 17 1.51 %
Gömörhosszúszó 16 1.42 %
Henckó 15 1.33 %
Barka 14 1.24 %
Sebespatak 13 1.15 %
Szabados 13 1.15 %
Csoltó 13 1.15 %
Nagyszabos 13 1.15 %
Csetnek 13 1.15 %
Dernő 12 1.07 %
Jólész 11 0.98 %
Özörény 10 0.89 %
Andrási 10 0.89 %
Gömörpanyit 10 0.89 %
Berzétekőrös 9 0.80 %
Alsósajó 9 0.80 %
Melléte 8 0.71 %
Oláhpatak 8 0.71 %
Szádalmás 8 0.71 %
Pelsőcardó 7 0.62 %
Kisgencs 7 0.62 %
Beretke 6 0.53 %
Restér 6 0.53 %
Csucsom 5 0.44 %
Gócs 5 0.44 %
Szádvárborsa 5 0.44 %
Gacsalk 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Imrikfalva 4 0.36 %
Sajóréde 4 0.36 %
Lucska 4 0.36 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Páskaháza 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.79 %
Rozsnyó 339 19.69 %
Nagyszabos 128 7.43 %
Oláhpatak 118 6.85 %
Alsósajó 96 5.57 %
Nagyveszverés 83 4.82 %
Sajóréde 68 3.95 %
Betlér 62 3.60 %
Felsősajó 56 3.25 %
Imrikfalva 44 2.56 %
Csetnek 43 2.50 %
Gócs 37 2.15 %
Sztracena 29 1.68 %
Kisfeketepatak 28 1.63 %
Henckó 25 1.45 %
Rekenyeújfalu 19 1.10 %
Pelsőc 17 0.99 %
Restér 15 0.87 %
Sebespatak 15 0.87 %
Gecelfalva 13 0.75 %
Berzéte 13 0.75 %
Andrási 12 0.70 %
Szabados 11 0.64 %
Martonháza 11 0.64 %
Rozsnyórudna 10 0.58 %
Gacsalk 9 0.52 %
Kisgencs 7 0.41 %
Krasznahorkaváralja 7 0.41 %
Szádalmás 6 0.35 %
Rozsfalva 5 0.29 %
Várhosszúrét 5 0.29 %
Gömörpanyit 5 0.29 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Tornagörgő 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Hámosfalva 2 0.12 %
Özörény 2 0.12 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 28.84 %
Dobsina 43 5.04 %
Krasznahorkaváralja 31 3.63 %
Nagyveszverés 31 3.63 %
Csetnek 30 3.52 %
Nagyszabos 24 2.81 %
Pelsőc 24 2.81 %
Rozsnyórudna 21 2.46 %
Andrási 21 2.46 %
Betlér 20 2.34 %
Alsósajó 16 1.88 %
Rekenyeújfalu 15 1.76 %
Tornagörgő 14 1.64 %
Szádalmás 13 1.52 %
Oláhpatak 12 1.41 %
Jólész 12 1.41 %
Dernő 10 1.17 %
Csucsom 10 1.17 %
Berzéte 10 1.17 %
Sebespatak 9 1.06 %
Szilice 8 0.94 %
Lekenye 8 0.94 %
Lucska 8 0.94 %
Özörény 7 0.82 %
Martonháza 7 0.82 %
Barka 7 0.82 %
Várhosszúrét 7 0.82 %
Hárskút 7 0.82 %
Kisfeketepatak 6 0.70 %
Imrikfalva 6 0.70 %
Henckó 6 0.70 %
Gócs 6 0.70 %
Kiskovácsvágása 5 0.59 %
Kisszabos 5 0.59 %
Szabados 5 0.59 %
Körtvélyes 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Hámosfalva 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Gömörpanyit 4 0.47 %
Csoltó 4 0.47 %
Gacsalk 4 0.47 %
Beretke 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Márkuska 3 0.35 %
Kisgencs 3 0.35 %
Kecső 3 0.35 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Sajóréde 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Jablonca 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 25.42 %
Dobsina 75 12.54 %
Felsősajó 61 10.20 %
Oláhpatak 35 5.85 %
Andrási 34 5.69 %
Sajóréde 31 5.18 %
Nagyveszverés 27 4.52 %
Nagyszabos 23 3.85 %
Kisfeketepatak 20 3.34 %
Gócs 18 3.01 %
Sebespatak 16 2.68 %
Betlér 14 2.34 %
Csetnek 13 2.17 %
Kisgencs 13 2.17 %
Pelsőc 12 2.01 %
Sztracena 12 2.01 %
Alsósajó 10 1.67 %
Restér 9 1.51 %
Imrikfalva 9 1.51 %
Henckó 7 1.17 %
Szabados 7 1.17 %
Gömörpanyit 7 1.17 %
Rozsnyórudna 7 1.17 %
Rekenyeújfalu 7 1.17 %
Krasznahorkaváralja 6 1.00 %
Márkuska 6 1.00 %
Pelsőcardó 6 1.00 %
Beretke 6 1.00 %
Hárskút 5 0.84 %
Körtvélyes 5 0.84 %
Jólész 4 0.67 %
Csucsom 4 0.67 %
Dernő 4 0.67 %
Berzéte 4 0.67 %
Rozsfalva 4 0.67 %
Özörény 4 0.67 %
Várhosszúrét 4 0.67 %
Gecelfalva 4 0.67 %
Tornagörgő 4 0.67 %
Csoltó 3 0.50 %
Szádalmás 3 0.50 %
Gacsalk 3 0.50 %
Berzétekőrös 2 0.33 %
Martonháza 2 0.33 %
Lucska 2 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.33 %
Szádvárborsa 2 0.33 %
Szalóc 2 0.33 %
Kisszabos 2 0.33 %
Melléte 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Pétermány 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Kuntapolca 1 0.17 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 91.85 %
Csetnek 56 8.30 %
Betlér 35 5.19 %
Krasznahorkaváralja 29 4.30 %
Pelsőc 23 3.41 %
Nagyszabos 21 3.11 %
Nagyveszverés 20 2.96 %
Dobsina 18 2.67 %
Várhosszúrét 15 2.22 %
Berzéte 14 2.07 %
Sebespatak 11 1.63 %
Oláhpatak 10 1.48 %
Csucsom 10 1.48 %
Sajóréde 10 1.48 %
Szádalmás 9 1.33 %
Jólész 9 1.33 %
Andrási 9 1.33 %
Gömörpanyit 8 1.19 %
Rozsnyórudna 8 1.19 %
Hárskút 7 1.04 %
Szilice 6 0.89 %
Dernő 6 0.89 %
Szabados 6 0.89 %
Gócs 6 0.89 %
Barka 5 0.74 %
Rekenyeújfalu 5 0.74 %
Henckó 5 0.74 %
Restér 5 0.74 %
Alsósajó 4 0.59 %
Márkuska 4 0.59 %
Felsősajó 4 0.59 %
Lucska 4 0.59 %
Kuntapolca 4 0.59 %
Kisgencs 3 0.44 %
Hámosfalva 3 0.44 %
Gacsalk 3 0.44 %
Szalóc 3 0.44 %
Lekenye 3 0.44 %
Tornagörgő 3 0.44 %
Szádvárborsa 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Rozsfalva 2 0.30 %
Berdárka 2 0.30 %
Körtvélyes 2 0.30 %
Annafalva 2 0.30 %
Gecelfalva 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Berzétekőrös 1 0.15 %
Imrikfalva 1 0.15 %
Sztracena 1 0.15 %
Özörény 1 0.15 %
Gömörhosszúszó 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Kisfeketepatak 1 0.15 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.96 %
Nagyszabos 178 14.95 %
Csetnek 85 7.14 %
Szabados 80 6.72 %
Nagyveszverés 50 4.20 %
Sebespatak 45 3.78 %
Rekenyeújfalu 45 3.78 %
Dobsina 41 3.44 %
Betlér 38 3.19 %
Pelsőc 35 2.94 %
Martonháza 34 2.85 %
Oláhpatak 34 2.85 %
Alsósajó 28 2.35 %
Rozsfalva 25 2.10 %
Restér 22 1.85 %
Márkuska 18 1.51 %
Sajóréde 17 1.43 %
Jablonca 16 1.34 %
Kisgencs 16 1.34 %
Krasznahorkaváralja 15 1.26 %
Henckó 14 1.18 %
Kisszabos 13 1.09 %
Gecelfalva 13 1.09 %
Felsősajó 12 1.01 %
Hámosfalva 12 1.01 %
Gócs 12 1.01 %
Rozsnyórudna 11 0.92 %
Kisfeketepatak 11 0.92 %
Andrási 9 0.76 %
Gacsalk 8 0.67 %
Tornagörgő 7 0.59 %
Kuntapolca 7 0.59 %
Berzéte 7 0.59 %
Gömörpanyit 7 0.59 %
Várhosszúrét 5 0.42 %
Szilice 5 0.42 %
Berdárka 4 0.34 %
Pétermány 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Annafalva 3 0.25 %
Sztracena 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Özörény 2 0.17 %
Berzétekőrös 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Pelsőcardó 2 0.17 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 19.60 %
Csetnek 48 5.67 %
Nagyszabos 32 3.78 %
Sebespatak 24 2.83 %
Nagyveszverés 22 2.60 %
Dobsina 21 2.48 %
Oláhpatak 21 2.48 %
Pelsőc 20 2.36 %
Szabados 18 2.13 %
Kisfeketepatak 13 1.53 %
Kuntapolca 12 1.42 %
Krasznahorkaváralja 12 1.42 %
Rekenyeújfalu 11 1.30 %
Gacsalk 11 1.30 %
Martonháza 10 1.18 %
Kisgencs 10 1.18 %
Hámosfalva 9 1.06 %
Rozsnyórudna 9 1.06 %
Betlér 9 1.06 %
Felsősajó 7 0.83 %
Alsósajó 7 0.83 %
Restér 7 0.83 %
Várhosszúrét 7 0.83 %
Pelsőcardó 6 0.71 %
Gecelfalva 6 0.71 %
Andrási 5 0.59 %
Henckó 5 0.59 %
Beretke 4 0.47 %
Sajóréde 4 0.47 %
Tornagörgő 4 0.47 %
Imrikfalva 3 0.35 %
Szilice 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Berzéte 3 0.35 %
Pétermány 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Jólész 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Csucsom 2 0.24 %
Sztracena 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Rozsfalva 2 0.24 %
Gócs 1 0.12 %
Gömörhosszúszó 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Kiskovácsvágása 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Özörény 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 55.64 %
Nagyveszverés 34 4.41 %
Krasznahorkaváralja 32 4.15 %
Szádalmás 28 3.63 %
Betlér 26 3.37 %
Pelsőc 21 2.72 %
Hárskút 21 2.72 %
Szádvárborsa 20 2.59 %
Csetnek 20 2.59 %
Sebespatak 19 2.46 %
Berzéte 18 2.33 %
Jólész 18 2.33 %
Nagyszabos 18 2.33 %
Özörény 18 2.33 %
Várhosszúrét 17 2.20 %
Dobsina 17 2.20 %
Tornagörgő 17 2.20 %
Kisgencs 14 1.82 %
Csucsom 14 1.82 %
Gócs 13 1.69 %
Alsósajó 12 1.56 %
Rozsnyórudna 12 1.56 %
Rekenyeújfalu 12 1.56 %
Andrási 12 1.56 %
Körtvélyes 10 1.30 %
Gömörpanyit 10 1.30 %
Berzétekőrös 9 1.17 %
Dernő 9 1.17 %
Oláhpatak 9 1.17 %
Henckó 9 1.17 %
Sajóréde 9 1.17 %
Jablonca 8 1.04 %
Kuntapolca 8 1.04 %
Szalóc 7 0.91 %
Kecső 7 0.91 %
Szilice 6 0.78 %
Felsősajó 6 0.78 %
Kisfeketepatak 5 0.65 %
Gömörhosszúszó 5 0.65 %
Restér 4 0.52 %
Márkuska 4 0.52 %
Imrikfalva 4 0.52 %
Martonháza 3 0.39 %
Csoltó 3 0.39 %
Szabados 2 0.26 %
Gacsalk 2 0.26 %
Rozsfalva 2 0.26 %
Gecelfalva 2 0.26 %
Hámosfalva 2 0.26 %
Lekenye 2 0.26 %
Sztracena 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 48.30 %
Krasznahorkaváralja 60 5.99 %
Pelsőc 45 4.49 %
Berzétekőrös 40 3.99 %
Gömörpanyit 38 3.79 %
Hárskút 37 3.69 %
Özörény 35 3.49 %
Rozsnyórudna 33 3.29 %
Jólész 33 3.29 %
Nagyveszverés 32 3.19 %
Csetnek 27 2.69 %
Gömörhosszúszó 26 2.59 %
Jablonca 23 2.30 %
Szádalmás 22 2.20 %
Tornagörgő 21 2.10 %
Betlér 20 2.00 %
Berzéte 20 2.00 %
Sebespatak 18 1.80 %
Dernő 15 1.50 %
Kecső 14 1.40 %
Rekenyeújfalu 13 1.30 %
Oláhpatak 13 1.30 %
Dobsina 12 1.20 %
Melléte 10 1.00 %
Nagyszabos 9 0.90 %
Andrási 9 0.90 %
Csucsom 9 0.90 %
Szilice 9 0.90 %
Szalóc 9 0.90 %
Sajóréde 8 0.80 %
Kuntapolca 7 0.70 %
Alsósajó 7 0.70 %
Várhosszúrét 7 0.70 %
Gócs 7 0.70 %
Lekenye 5 0.50 %
Csoltó 5 0.50 %
Szabados 5 0.50 %
Kisgencs 5 0.50 %
Lucska 5 0.50 %
Páskaháza 4 0.40 %
Henckó 4 0.40 %
Beretke 4 0.40 %
Pelsőcardó 4 0.40 %
Rozsfalva 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Kiskovácsvágása 3 0.30 %
Kisfeketepatak 3 0.30 %
Körtvélyes 3 0.30 %
Martonháza 3 0.30 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Restér 3 0.30 %
Imrikfalva 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Annafalva 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 19.93 %
Krasznahorkaváralja 12 3.92 %
Csetnek 10 3.27 %
Hárskút 9 2.94 %
Várhosszúrét 8 2.61 %
Rekenyeújfalu 8 2.61 %
Dobsina 7 2.29 %
Nagyszabos 7 2.29 %
Szalóc 6 1.96 %
Andrási 6 1.96 %
Pelsőc 5 1.63 %
Restér 5 1.63 %
Martonháza 4 1.31 %
Kisfeketepatak 4 1.31 %
Csucsom 4 1.31 %
Beretke 4 1.31 %
Tornagörgő 3 0.98 %
Oláhpatak 3 0.98 %
Henckó 3 0.98 %
Betlér 3 0.98 %
Gömörhosszúszó 3 0.98 %
Imrikfalva 3 0.98 %
Berzéte 3 0.98 %
Gömörpanyit 2 0.65 %
Körtvélyes 2 0.65 %
Felsősajó 2 0.65 %
Rozsfalva 2 0.65 %
Gacsalk 2 0.65 %
Gócs 2 0.65 %
Páskaháza 2 0.65 %
Annafalva 2 0.65 %
Dernő 2 0.65 %
Özörény 2 0.65 %
Sebespatak 1 0.33 %
Barka 1 0.33 %
Pétermány 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %