SK
LC
.....

Fülekkovácsi

Község

címer zászló
676 100% magyar 1910
437 48% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Fülekkovácsi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Fiľakovské Kováče
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Cserhátvidék, Karancsvidék - Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bábi-hegy, Csemerivány-tető, Csirkejátszó, Csurgó, Fülekkelecsény, Hársas-hegy, Kurtánypuszta, Nagy-ortás, Nagy-völgy, Őrhegy
Koordináták:
48.29259872, 19.77448273
Terület:
11,42 km2
Rang:
község
Népesség:
910
Tszf. magasság:
185 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98601
Település kód:
511404
Szervezeti azonosító:
316083
Adóazonosító:
2021115063

A község a Losonci-medence déli peremén, a Karancsvidék (Cseres-hegység) északi lábánál, a Szuha-patak mentén fekszik, Losonctól 11 km-re délkeletre, Fülektől 5 km-re északnyugatra, a 71-es (Losonc-Fülek) út mentén. Mellékút köti össze Persén (2 km) keresztül Nagydaróccal (9 km). Maga a falu 180 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, mintegy egynegyedrészben erdővel borított határa délen 320 méteres magasságot ér el. Három településrésze, Fülekkelecsény, Fülekkovácsi és Kurtánypuszta a 71-es út mentén, a Cseres-hegység északi lábánál, egymástól 1,5 km-re sorakoznak. Nyugatról Terbeléd, délről Rátkapuszta, keletről Fülek, északnyugatról Ipolygalsa, északról pedig Ipolynyitra és Perse községekkel határos. Ipolygalsával és Ipolynyitrával közös határát a Szuha-patak alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1942-ben hozzácsatolták Fülekkelecsény községet. Ma a két korábbi község (Fülekkovácsi korábbi területe 8,28 km², Fülekkelecsényé 2,76 km²) területe egyetlen kataszteri területet alkot, mely 1942-höz (11,04 km²) képest 3,4 %-al (11,42 km²) gyarapodott (a Persétől átcsatolt területek révén).

Népesség

Fülekkovácsinak 1910-ben 541 (Fülekkelecsénynek 135), 1921-ben 542(100), 1938-ban pedig 652 (115), túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A (cseh)szlovákok aránya 1930-ban Fülekkovácsiban 11,6 %, Fülekkelecsényen 32,6 % volt. 1945 után magyar lakosainak egy részét kitelepítették és magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. Az egyesített község lakossága 1991-2011 között 8,6 %-al nőtt (836 főről 908-ra), ebben az időszakban a magyar nemzetiségűek aránya 62,8 %-ról 46,4 %-ra csökkent, a szlovákoké 36,1 %-ról 40,5 %-ra nőtt, így 2011-re a községben a magyar lakosság már csak relatív többséget alkotott (a magyar anyanyelvűek aránya ugyanakkor 58,6 % volt). Ugyanekkor a lakosság 8,4 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, a roma etnikumhoz pedig 27,8 % tartozott. A lakosság túlnyomó többsége (85,9 %) római katolikus vallású. 2011-ben a lakosság 59,4 %-a élt Fülekkovácsiban (539 fő), 25,3 %-a Kurtánypusztán (230 fő), 15,3 %-a pedig Fülekkelecsényben (139 fő).

Történelem

1246-ban "Cuach" alakban említik először. 1295-ben "Koachy", 1454-ben "Kowachy" néven említik. A füleki váruradalom része volt. 1548-ben elpusztíotta a török, de a 17. században újra benépesítették. 1828-ban 37 házában 325 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1831-ben és 1873-ban kolera pusztított a községben. Fülekkelecsényt 1482-ben "Kerechen" néven említik először. Története folyamán a Kanizsai, Verbőczy és Balassa családok birtoka. 1828-ban 21 házában 157 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig mindkét község Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartoztak. 1942-ben Fülekkelecsényt Fülekkovácsihoz csatolták.

Mai jelentősége

A községben közös, szlovák–magyar tanítási nyelvű alapiskola és szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Fülekkovácsi Szent Lászlónak szentelt római katolikus temploma 1899-ben épült, a barokk Nepomuki Szent János-kápolna pedig a 18. század közepén. Fülekkelecsény Rózsafüzér Királynőjének szentelt temploma 1935-ben épült szecessziós stílusban, a településrészen három 19. századi kúria is található (Beniczky-, Csillom-, Ruttkay-kúriák). Kurtánypusztán az itt született Mocsáry Lajosnak emlékművet állítottak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Fülek. És Szécsén Kovácsi. Két magyar falu Nógrád Várm. földes Urai több Uraságok, az fekszik Fülekhez, ez Varbóhoz nem meszsze, mellynek filiája, lakosai katolikusok, és más félék, határbéli földgyeik közép termékenységűek, vagyonnyaik külömbfélék. KELECSÉNY. Tóth, és Fülek Kelecsény. Két falu Nográd Várm. földes Uraik több Uraságok, fekszenek Tót Kelecsény, Alsó Esztergályhoz; Fülek Kelecsény pedig Galsához közel, mellynek filiáji, vidékjeik soványosak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Fülek-Kovácsi, magyar falu, Nógrád vmegyében, 302 kath. lak. Rétjei az Ipoly mentében jók volnának, ha ez, és a Kölcsér vize néha be nem iszapolnák. F. u. a füleki uradalom. Fülek-Kelecsény, magyar falu, Nógrád vármegyében, 220 kath., 16 evang. lak. F. u. Ajtics Horváthi, Csillom, s m. t.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Fülekkovácsi. A Szuha-patak mentén, az Ipoly völgyében fekvő magyar kisközség. Házainak száma 102 és róm. kath. lakosaié 475. Postája, távírója és vasuti állomása Fülek. E helység már a XV. században fennállott. 1434-1454-ben Fülek várához tartozott és a Perényiek birtokában találjuk. Az 1548. évi adóösszeírásban az elpusztult helységek között találjuk feljegyezve. A XVII. század vége felé ismét helyreállott. 1715-ben már 9, 1720-ban nyolcz magyar háztartását vették fel. 1770-ben, az úrbéri rendezés alkalmával gróf Berchtold Antal, báró Révay László, Mednyánszky Terézia és Török József voltak a földesurai; 1826-ban is a füleki uradalomhoz tartozott. Jelenleg gróf Cebrián Mária a legnagyobb birtokosa. Az övé az itteni úrilak is, melyet Mocsáry Lajos 1840-ben emeltetett. A róm. kath. templom 1894-ben épült. 1831-ben és 1873-ban a kolera pusztított a helységben. Ide tartozik Kurtány-puszta. Fülekkelecsény. Ipolyvölgyi magyar kisközség, körjegyzőséggel, 23 házzal és 106 róm. kath. vallású lakossal. Postája, távíró és vasútállomása Losoncz. A XV. században a Kanizsai-család volt a földesura. 1506-ban részben Werbőczy István birtoka, a ki 1506 november 10-én itteni jószágait Csekekátai Balázsnak adta cserébe, a ki ekkor itt már birtokos volt. 1604-ben Bosnyák Tamás szerez itt birtokrészeket. 1664-ben Balassa Judit birtokában találjuk. 1715-ben csak öt magyar háztartást vettek itt fel az összeírásba. Az 1720. évi összeírásból hiányzik. 1770-ben Horváth Kristóf, Kántor Pál, Markovics Sándor és Ajtics Horváth József voltak a földesurai, 1826-ban pedig az Ajtics Horváth és a Csillom-családok. Később azonban a Ruttkay és a Beniczky-családok is szereztek itt birtokokat. Jelenleg Beniczky Árpád, gróf Cebrián Mária és Minkus Antal a nagyobb birtokosai. A községben három úrilak van; ezek közül az egyiket Beniczky Károly építette a XIX. század első felében s ez jelenleg Beniczky Árpádé. A másik, mely Ruttkay Györgyé volt, 1870-ben épült és most gróf Cebrián Máriáé; a harmadikat 1840-ben Csillom Ferencz építtette és ez jelenleg Minkusz Antalé.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Fülekkovácsi. Okleveles említését elsőnek 1434-ből találjuk s ez időtől húsz éven át füleki várföld s a Perényi-nemzetség fészke. A török alatt teljesen megsemmisült s csak egy évszázad multán népesült újra. Az összeomlás előtt gróf Cebrián Máriának volt itt nagyobb uradalma. A község területe 1439 kat. hold. s lakóinak száma a visszacsatoláskor 652. Hozzátartozik Alsókurtánypuszta és Felsőkurtánypuszta. Fülekkelecsény. Keletkezésének ideje ismeretlen, de a XV. században már létezett s ez időben a Kanizsaicsalád bírja, míg a XVI. század elején Werbőczi István birtoka. 1506-ban azonban zálogként Csekekátai Balázs kezére kerül, majd később a Horváth-, Kántor-, Csillom-, Ruttkay-, Beniczkycsaládok itt a földesurak. Az összeomlás előtt gróf Czebrián Máriának, Beniczky Árpádnak és Minkusz Antalnak volt itt nagyobb birtoka. A község területe 480 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 115.

Mocsáry Lajos

1826. 10. 26.
Fülekkovácsi - megszületett
Névelőfordulások
1246
Cuach
1295
Koachy
1454
Kowachy
1773
Fülek-Kovacsy, Filakowske Kowacsy,
1786
Fülek-Kowácschi,
1808
Fülek-Kovácsi,
1863
Fülekkovácsi,
1920
Kováčovce,
1927
Fiľakovské Kováče, Fülek-Kovácsi,
1938
Fülekkovácsi,
1945
Fiľakovské Kováče, Fülek-Kovácsi,
1948
Fiľakovské Kováče
1994
Fülekkovácsi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fülekkovácsi (Fiľakovské Kováče) 275
Telefon: 0474380233
Fax: 0474511184

Honlap:
Polgármester:
Muránsky Michal (Független)

Képviselő-testület:
Golian Peter (DOMA DOBRE)
Trizna Gabriel (DOMA DOBRE)
Gyerpálová Andrea (DOMA DOBRE)
Agóčová Lívia (Független)
Sojka Ján (Független)
Karcag Zsolt (MOST - HÍD)
Kaličiaková Eva (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
DOMA DOBRE 43% DOMA DOBRE 3 képviselö Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö NÁRODNÁ ... 14% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö 7 képviselö
Bucsonyalja mikrorégió - önkormányzati társulás

Fülekkovácsi 275

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fülekkovácsi 274

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fülekkovácsi 114

Fülekkovácsii Községi Hivatal

Fülekkovácsi 275

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 511 94%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 24 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 546
magyarok 676 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 676
magyarok 551 86%
szlovákok 31 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 60 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 642
magyarok 525 63%
szlovákok 302 36%
romák 4 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 836
magyarok 494 55%
szlovákok 348 39%
romák 46 5%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 898
magyarok 421 46%
szlovákok 368 41%
romák 76 8%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 40 4%
összlétszám 908
magyarok 437 48%
szlovákok 455 50%
romák 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 909
összlétszám 127
magyarok 111 87%
szlovákok 5 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
egyéb 10 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 135
magyarok 135 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 542
magyarok 464 86%
szlovákok 21 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 57 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 100
magyarok 87 87%
szlovákok 10 10%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 3%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 702
Választási részvétel: 65.24 %
Kiadott boríték: 458
Bedobott boríték: 458

Polgármester

Érvényes szavazólap: 449
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Muránsky Michal 152 33.85 % Független
Trizna Ladislav 118 26.28 % DOMA DOBRE
Sojka Jozef 72 16.04 % Független
Danko Ján 47 10.47 % Független
Bogdán Zdenek 32 7.13 % SRK
Soós Štefan 24 5.35 % MOST - HÍD
Teleková Natália 4 0.89 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Agóčová Lívia 166 Független
Karcag Zsolt 162 MOST - HÍD
Kaličiaková Eva 161 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Sojka Ján 150 Független
Golian Peter 148 DOMA DOBRE
Trizna Gabriel 148 DOMA DOBRE
Gyerpálová Andrea 144 DOMA DOBRE

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö NÁRODNÁ KOALÍCIA 14.29% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö DOMA DOBRE 42.86% DOMA DOBRE 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 705
Választási részvétel: 15.46 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 108
Választásra jogosult: 704
Választási részvétel: 10.51 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74
Választásra jogosult: 696
Választási részvétel: 20,54 %
Kiadott boríték: 143
Bedobott boríték: 143

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 104
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 136
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 53 50.96 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 17 16.35 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 15 14.42 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 5 4.81 % NP
Ondrej Binder 5 4.81 % Független
Ladislav Fízik 4 3.85 % ASV
Jaroslav Sekerka 2 1.92 % KSS
Karol Konárik 2 1.92 % SNS
Emil Samko 1 0.96 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Marian Kotleba 33 45.83% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 61 44.85 % Független
Marian Kotleba 19 13.97 % ĽSNS
Martin Juhaniak 18 13.24 % Független
Pavel Greksa 10 7.35 % Független
Igor Kašper 8 5.88 % Független
Jozef Šimko 6 4.41 % Független
Vojtech Kökény 5 3.68 % SRK
Milan Urbáni 2 1.47 % SMS
Viliam Baňák 2 1.47 % JĽSS
Jozef Sásik 2 1.47 % SĽSAH
Martin Klus 1 0.74 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 1 0.74 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.74 % NP
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 139
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 61 57.55% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 52 49.06% SMK-MKP
Péter György 38 35.85% SMK-MKP
Attila Agócs 37 34.91% Független
Róbert Eibner 31 29.25% MOST - HÍD
Milan Spodniak 24 22.64% HZD, ĽS-HZDS
Zaher Mahmoud 18 16.98% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Branislav Hámorník 14 13.21% SMER - SD, KDH
Vojtech Botoš 14 13.21% SRK
Vladimír Cirbus 13 12.26% Független
Rudolf Slivka 12 11.32% ND
Pavol Baculík 11 10.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Štefan Kertész 9 8.49% MOST - HÍD
Juraj Pelč 8 7.55% Független
Martin Olšiak 8 7.55% SNS
Radovan Konečný 6 5.66% MOST - HÍD
Marian Šulek 6 5.66% KSS
Alena Rezková 6 5.66% Független
Ľubomír Činčura 5 4.72% Független
Marian Bozó 5 4.72% SMS
Mária Salajová 4 3.77% KSS
Monika Albertiová 4 3.77% 99%
Ján Krahulec 4 3.77% KSS
Pavel Greksa 4 3.77% 99%
Ján Kašiar 3 2.83% KSS
Vladimír Rehánek 3 2.83% SMER - SD, KDH
Radoslav Čičmanec 3 2.83% ASV
Ján Mičuda 3 2.83% SMER - SD, KDH
Ján Poničan 2 1.89% SNS
Ondrej Drugda 2 1.89% SĽS
Miroslav Morháč 2 1.89% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Katarína Sabová 2 1.89% PD
Karol Márkuš 1 0.94% PD
František Kelemen 1 0.94% SĽS
Peter Pánik 1 0.94% SĽS
Ján Karman 1 0.94% KSS
Marcel Hudec 1 0.94% PD
Igor Sivok 1 0.94% PD
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Attila Agócs 77 55.40% MOST - HÍD
Péter Csúsz 60 43.17% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 49 35.25% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 46 33.09% SMK-MKP
Milan Spodniak 36 25.90% DOMA DOBRE
László Kerekes 32 23.02% SMK-MKP
Péter György 28 20.14% SMK-MKP
Pavol Baculík 21 15.11% Független
Zaher Mahmoud 20 14.39% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Juraj Pelč 17 12.23% Független
Denisa Nincová 15 10.79% Független
Pavel Greksa 15 10.79% Független
Branislav Hámorník 14 10.07% SMER-SD
Radoslav Čičmanec 13 9.35% DOMA DOBRE
Jana Haláková 11 7.91% SMER-SD
Jozef Kramec 10 7.19% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Michal Kováč 10 7.19% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Zoltán Balog 9 6.47% Független
Rudolf Slivka 9 6.47% SNS
Milan Alberti 9 6.47% Független
Jozef Bari 8 5.76% SRK
Ján Mičuda 8 5.76% SMER-SD
Karol Ferencz 8 5.76% MOST - HÍD
Radoslav Jánošik 7 5.04% ĽS Naše Slovensko
Anna Václavíková 7 5.04% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
István Mázik 7 5.04% MKDA-MKDSZ
Štefan Kertész 6 4.32% MOST - HÍD
Lukáš Čavoj 4 2.88% Független
Tibor Tóth 4 2.88% MOST - HÍD
Marek Hudec 4 2.88% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Papp 4 2.88% ĽS Naše Slovensko
Patrik Svediak 3 2.16% SME RODINA - Boris Kollár
Matej Bella 3 2.16% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Týnus 3 2.16% ĽS Naše Slovensko
Lucia Kašiarová 2 1.44% KSS
Ján Svoreň 2 1.44% KSS
Monika Kováčová 1 0.72% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 1 0.72% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Pavol Križo 1 0.72% SNS
Marian Šulek 1 0.72% KSS
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Július Čipčala 0 0.00% SRK
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 57.33 %
Divény 153 6.98 %
Gács 99 4.52 %
Videfalva 97 4.43 %
Tugár 75 3.42 %
Lónyabánya 52 2.37 %
Losonctamási 51 2.33 %
Fülek 48 2.19 %
Gácsfalva 45 2.05 %
Rózsaszállás 42 1.92 %
Terbeléd 42 1.92 %
Panyidaróc 25 1.14 %
Budaszállás 20 0.91 %
Vámosfalva 17 0.78 %
Nagydaróc 16 0.73 %
Bolyk 15 0.68 %
Dabar 13 0.59 %
Gácslápos 13 0.59 %
Patakalja 12 0.55 %
Bozita 11 0.50 %
Gácsliget 11 0.50 %
Ipolygalsa 11 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Rapp 9 0.41 %
Nagylibercse 8 0.37 %
Csomatelke 8 0.37 %
Vilke 8 0.37 %
Ragyolc 8 0.37 %
Romhánypuszta 7 0.32 %
Ábelfalva 7 0.32 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Maskófalva 7 0.32 %
Mucsény 7 0.32 %
Kotmány 7 0.32 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.23 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 35.48 %
Losonc 1 055 28.04 %
Ragyolc 198 5.26 %
Fülekpüspöki 157 4.17 %
Csomatelke 99 2.63 %
Nagydaróc 88 2.34 %
Fülekkovácsi 77 2.05 %
Füleksávoly 60 1.59 %
Sőreg 54 1.44 %
Perse 50 1.33 %
Ipolygalsa 50 1.33 %
Sátorosbánya 46 1.22 %
Videfalva 45 1.20 %
Csákányháza 44 1.17 %
Bozita 43 1.14 %
Panyidaróc 42 1.12 %
Béna 40 1.06 %
Rátkapuszta 36 0.96 %
Bolyk 32 0.85 %
Pinc 30 0.80 %
Rapp 29 0.77 %
Terbeléd 28 0.74 %
Vilke 24 0.64 %
Gács 23 0.61 %
Losonctamási 22 0.58 %
Mucsény 21 0.56 %
Bolgárom 20 0.53 %
Tőrincs 15 0.40 %
Vámosfalva 15 0.40 %
Fülekpilis 14 0.37 %
Divény 13 0.35 %
Miksi 12 0.32 %
Patakalja 11 0.29 %
Kalonda 10 0.27 %
Kétkeresztúr 10 0.27 %
Ipolynyitra 9 0.24 %
Lónyabánya 9 0.24 %
Jelsőc 7 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Gácsfalva 6 0.16 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.11 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 46.73 %
Losonctamási 190 5.10 %
Fülek 178 4.77 %
Videfalva 153 4.10 %
Gács 136 3.65 %
Divény 123 3.30 %
Lónyabánya 111 2.98 %
Terbeléd 79 2.12 %
Vámosfalva 70 1.88 %
Nagydaróc 70 1.88 %
Gácsfalva 69 1.85 %
Bozita 66 1.77 %
Gácsliget 65 1.74 %
Budaszállás 56 1.50 %
Tugár 56 1.50 %
Jelsőc 51 1.37 %
Sátorosbánya 50 1.34 %
Dabar 50 1.34 %
Bolyk 47 1.26 %
Miksi 45 1.21 %
Csomatelke 39 1.05 %
Rapp 36 0.97 %
Füleksávoly 35 0.94 %
Maskófalva 35 0.94 %
Rózsaszállás 34 0.91 %
Patakalja 33 0.89 %
Tósár 32 0.86 %
Panyidaróc 30 0.80 %
Nagylibercse 29 0.78 %
Mucsény 26 0.70 %
Gácslápos 23 0.62 %
Vilke 23 0.62 %
Sőreg 21 0.56 %
Kotmány 17 0.46 %
Parlagos 17 0.46 %
Romhánypuszta 17 0.46 %
Ragyolc 16 0.43 %
Ipolygalsa 15 0.40 %
Gömörsíd 15 0.40 %
Ábelfalva 15 0.40 %
Csákányháza 15 0.40 %
Tőrincs 15 0.40 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Fülekkovácsi 14 0.38 %
Fülekpilis 12 0.32 %
Fűrész 10 0.27 %
Gergelyfalva 10 0.27 %
Pinc 9 0.24 %
Kalonda 9 0.24 %
Gácsprága 8 0.21 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 49.92 %
Fülek 380 20.29 %
Videfalva 65 3.47 %
Gács 55 2.94 %
Losonctamási 53 2.83 %
Lónyabánya 38 2.03 %
Vámosfalva 33 1.76 %
Bozita 33 1.76 %
Divény 30 1.60 %
Fülekpüspöki 22 1.17 %
Patakalja 21 1.12 %
Rózsaszállás 20 1.07 %
Jelsőc 19 1.01 %
Panyidaróc 18 0.96 %
Dabar 17 0.91 %
Budaszállás 16 0.85 %
Terbeléd 16 0.85 %
Fülekkovácsi 15 0.80 %
Ragyolc 15 0.80 %
Gácsfalva 15 0.80 %
Bolyk 13 0.69 %
Nagydaróc 12 0.64 %
Miksi 11 0.59 %
Kotmány 10 0.53 %
Gömörsíd 10 0.53 %
Vilke 10 0.53 %
Rátkapuszta 9 0.48 %
Rapp 8 0.43 %
Maskófalva 8 0.43 %
Kétkeresztúr 7 0.37 %
Gergelyfalva 7 0.37 %
Sátorosbánya 7 0.37 %
Perse 5 0.27 %
Csomatelke 5 0.27 %
Mucsény 4 0.21 %
Tugár 4 0.21 %
Sőreg 3 0.16 %
Ipolygalsa 3 0.16 %
Füleksávoly 3 0.16 %
Csákányháza 2 0.11 %
Romhánypuszta 2 0.11 %
Kalonda 2 0.11 %
Nagylibercse 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Gácsliget 2 0.11 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 40.44 %
Fülek 18 8.00 %
Divény 10 4.44 %
Videfalva 9 4.00 %
Lónyabánya 7 3.11 %
Gömörsíd 6 2.67 %
Ragyolc 5 2.22 %
Bolyk 5 2.22 %
Vámosfalva 4 1.78 %
Vilke 4 1.78 %
Gács 4 1.78 %
Rátkapuszta 4 1.78 %
Csomatelke 3 1.33 %
Rózsaszállás 3 1.33 %
Tugár 3 1.33 %
Pinc 3 1.33 %
Nagydaróc 3 1.33 %
Ipolynyitra 2 0.89 %
Sőreg 2 0.89 %
Kotmány 2 0.89 %
Rapp 2 0.89 %
Lentő 2 0.89 %
Gácsfalva 2 0.89 %
Terbeléd 2 0.89 %
Mucsény 2 0.89 %
Kétkeresztúr 2 0.89 %
Füleksávoly 2 0.89 %
Losonctamási 2 0.89 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 34.08 %
Losonc 70 8.71 %
Ragyolc 29 3.61 %
Fülekpüspöki 28 3.48 %
Gömörsíd 23 2.86 %
Sőreg 14 1.74 %
Nagydaróc 13 1.62 %
Csomatelke 11 1.37 %
Csákányháza 8 1.00 %
Bolgárom 8 1.00 %
Vilke 8 1.00 %
Perse 8 1.00 %
Fülekkovácsi 7 0.87 %
Béna 7 0.87 %
Füleksávoly 6 0.75 %
Rapp 6 0.75 %
Terbeléd 4 0.50 %
Mucsény 4 0.50 %
Lónyabánya 4 0.50 %
Panyidaróc 3 0.37 %
Kalonda 3 0.37 %
Ipolynyitra 3 0.37 %
Ipolygalsa 3 0.37 %
Gács 3 0.37 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Bolyk 2 0.25 %
Pinc 2 0.25 %
Sátorosbánya 2 0.25 %
Tósár 2 0.25 %
Bozita 2 0.25 %
Gácsprága 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Losonctamási 1 0.12 %
Fűrész 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Divény 1 0.12 %
Videfalva 1 0.12 %
Jelsőc 1 0.12 %
Vámosfalva 1 0.12 %
Dabar 1 0.12 %
Budaszállás 1 0.12 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 39.05 %
Losonctamási 154 7.72 %
Videfalva 97 4.86 %
Gács 71 3.56 %
Divény 68 3.41 %
Bozita 65 3.26 %
Lónyabánya 61 3.06 %
Tugár 49 2.46 %
Budaszállás 48 2.41 %
Fülek 47 2.36 %
Gácsliget 42 2.11 %
Jelsőc 41 2.06 %
Vámosfalva 36 1.80 %
Tósár 31 1.55 %
Sátorosbánya 30 1.50 %
Gácsfalva 28 1.40 %
Nagydaróc 26 1.30 %
Terbeléd 26 1.30 %
Bolyk 24 1.20 %
Maskófalva 23 1.15 %
Tőrincs 21 1.05 %
Rapp 21 1.05 %
Kotmány 21 1.05 %
Ábelfalva 18 0.90 %
Gácslápos 18 0.90 %
Rózsaszállás 17 0.85 %
Romhánypuszta 16 0.80 %
Gergelyfalva 16 0.80 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Csákányháza 15 0.75 %
Dabar 13 0.65 %
Nagylibercse 12 0.60 %
Patakalja 12 0.60 %
Fülekkovácsi 11 0.55 %
Vilke 11 0.55 %
Mucsény 9 0.45 %
Ipolygalsa 9 0.45 %
Fülekpilis 8 0.40 %
Gömörsíd 7 0.35 %
Parlagos 7 0.35 %
Kétkeresztúr 7 0.35 %
Miksi 6 0.30 %
Fűrész 6 0.30 %
Ragyolc 5 0.25 %
Gácsprága 5 0.25 %
Sőreg 5 0.25 %
Füleksávoly 5 0.25 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 28.33 %
Losonc 59 20.14 %
Gömörsíd 17 5.80 %
Nagydaróc 11 3.75 %
Tőrincs 9 3.07 %
Ragyolc 9 3.07 %
Panyidaróc 8 2.73 %
Fülekkovácsi 8 2.73 %
Fülekpüspöki 7 2.39 %
Mucsény 7 2.39 %
Csomatelke 7 2.39 %
Füleksávoly 7 2.39 %
Bolgárom 7 2.39 %
Jelsőc 6 2.05 %
Csákányháza 6 2.05 %
Rapp 4 1.37 %
Ipolynyitra 4 1.37 %
Fülekpilis 3 1.02 %
Gács 3 1.02 %
Vilke 3 1.02 %
Béna 3 1.02 %
Terbeléd 3 1.02 %
Losonctamási 3 1.02 %
Lónyabánya 2 0.68 %
Gácsfalva 2 0.68 %
Rózsaszállás 2 0.68 %
Dabar 2 0.68 %
Miksi 2 0.68 %
Perse 2 0.68 %
Pinc 2 0.68 %
Kalonda 2 0.68 %
Kotmány 2 0.68 %
Fűrész 1 0.34 %
Videfalva 1 0.34 %
Patakalja 1 0.34 %
Parlagos 1 0.34 %
Rátkapuszta 1 0.34 %
Vámosfalva 1 0.34 %
Sátorosbánya 1 0.34 %
Bolyk 1 0.34 %
Nagylibercse 1 0.34 %
Gácsliget 1 0.34 %
Ipolygalsa 1 0.34 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 64.06 %
Videfalva 42 4.56 %
Gács 38 4.13 %
Lónyabánya 27 2.93 %
Losonctamási 20 2.17 %
Divény 18 1.95 %
Fülek 17 1.85 %
Dabar 16 1.74 %
Gácsfalva 15 1.63 %
Panyidaróc 12 1.30 %
Fülekkovácsi 10 1.09 %
Rapp 9 0.98 %
Kotmány 8 0.87 %
Vámosfalva 8 0.87 %
Terbeléd 7 0.76 %
Bozita 7 0.76 %
Miksi 5 0.54 %
Gácsliget 5 0.54 %
Budaszállás 5 0.54 %
Kétkeresztúr 5 0.54 %
Vilke 5 0.54 %
Fűrész 5 0.54 %
Jelsőc 4 0.43 %
Tugár 4 0.43 %
Ipolynyitra 4 0.43 %
Gácslápos 4 0.43 %
Bolyk 4 0.43 %
Kalonda 4 0.43 %
Csákányháza 4 0.43 %
Rózsaszállás 4 0.43 %
Ábelfalva 3 0.33 %
Fülekpüspöki 3 0.33 %
Ragyolc 3 0.33 %
Csomatelke 3 0.33 %
Rátkapuszta 3 0.33 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Tósár 2 0.22 %
Nagylibercse 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Lentő 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 31.59 %
Lónyabánya 71 5.23 %
Videfalva 70 5.15 %
Divény 60 4.42 %
Losonctamási 54 3.98 %
Gács 48 3.53 %
Fülek 34 2.50 %
Vámosfalva 27 1.99 %
Kotmány 26 1.91 %
Rózsaszállás 20 1.47 %
Bozita 20 1.47 %
Gácsfalva 18 1.33 %
Dabar 13 0.96 %
Patakalja 13 0.96 %
Bolyk 12 0.88 %
Rapp 10 0.74 %
Fűrész 9 0.66 %
Tósár 9 0.66 %
Rátkapuszta 9 0.66 %
Panyidaróc 9 0.66 %
Mucsény 8 0.59 %
Vilke 8 0.59 %
Nagydaróc 7 0.52 %
Terbeléd 7 0.52 %
Jelsőc 7 0.52 %
Gácslápos 6 0.44 %
Maskófalva 6 0.44 %
Tugár 6 0.44 %
Sátorosbánya 6 0.44 %
Ragyolc 5 0.37 %
Budaszállás 5 0.37 %
Kalonda 4 0.29 %
Gácsliget 4 0.29 %
Lentő 4 0.29 %
Pinc 4 0.29 %
Ábelfalva 3 0.22 %
Miksi 3 0.22 %
Kétkeresztúr 3 0.22 %
Füleksávoly 3 0.22 %
Fülekkovácsi 3 0.22 %
Gergelyfalva 2 0.15 %
Romhánypuszta 2 0.15 %
Csomatelke 2 0.15 %
Nagylibercse 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Csákányháza 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 52.24 %
Gács 204 5.23 %
Fülek 176 4.51 %
Videfalva 172 4.41 %
Losonctamási 135 3.46 %
Divény 125 3.21 %
Vámosfalva 107 2.74 %
Lónyabánya 106 2.72 %
Gácsfalva 95 2.44 %
Gácsliget 77 1.97 %
Terbeléd 42 1.08 %
Dabar 38 0.97 %
Patakalja 37 0.95 %
Panyidaróc 37 0.95 %
Nagylibercse 34 0.87 %
Rózsaszállás 34 0.87 %
Ragyolc 33 0.85 %
Tugár 33 0.85 %
Maskófalva 33 0.85 %
Vilke 31 0.80 %
Bolyk 29 0.74 %
Bozita 29 0.74 %
Budaszállás 26 0.67 %
Tósár 25 0.64 %
Gácslápos 24 0.62 %
Kotmány 23 0.59 %
Pinc 18 0.46 %
Fülekkovácsi 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.41 %
Rapp 15 0.38 %
Csomatelke 14 0.36 %
Fűrész 14 0.36 %
Rátkapuszta 13 0.33 %
Gergelyfalva 13 0.33 %
Miksi 12 0.31 %
Mucsény 12 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Ábelfalva 10 0.26 %
Ipolygalsa 10 0.26 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 25.13 %
Losonctamási 480 20.41 %
Videfalva 193 8.21 %
Gács 113 4.80 %
Lónyabánya 106 4.51 %
Divény 100 4.25 %
Vámosfalva 79 3.36 %
Gácsfalva 66 2.81 %
Fülek 66 2.81 %
Patakalja 51 2.17 %
Tugár 41 1.74 %
Tósár 36 1.53 %
Gergelyfalva 33 1.40 %
Budaszállás 33 1.40 %
Gácsliget 25 1.06 %
Bozita 24 1.02 %
Dabar 24 1.02 %
Rózsaszállás 23 0.98 %
Maskófalva 23 0.98 %
Nagylibercse 22 0.94 %
Bolyk 21 0.89 %
Sátorosbánya 17 0.72 %
Parlagos 17 0.72 %
Terbeléd 16 0.68 %
Rapp 15 0.64 %
Kotmány 12 0.51 %
Romhánypuszta 12 0.51 %
Jelsőc 12 0.51 %
Panyidaróc 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Gácslápos 11 0.47 %
Ragyolc 10 0.43 %
Rátkapuszta 10 0.43 %
Fülekkovácsi 8 0.34 %
Kétkeresztúr 8 0.34 %
Fűrész 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Vilke 6 0.26 %
Tőrincs 6 0.26 %
Pinc 6 0.26 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Mucsény 2 0.09 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 43.08 %
Fülek 40 6.92 %
Nagydaróc 40 6.92 %
Videfalva 21 3.63 %
Gács 18 3.11 %
Divény 15 2.60 %
Losonctamási 12 2.08 %
Lónyabánya 11 1.90 %
Terbeléd 10 1.73 %
Bolyk 8 1.38 %
Vámosfalva 7 1.21 %
Dabar 6 1.04 %
Patakalja 6 1.04 %
Vilke 6 1.04 %
Panyidaróc 6 1.04 %
Ragyolc 5 0.87 %
Rózsaszállás 5 0.87 %
Füleksávoly 5 0.87 %
Budaszállás 4 0.69 %
Miksi 4 0.69 %
Tósár 4 0.69 %
Maskófalva 4 0.69 %
Tugár 3 0.52 %
Csákányháza 3 0.52 %
Gácsprága 3 0.52 %
Gácsfalva 3 0.52 %
Sátorosbánya 3 0.52 %
Pinc 3 0.52 %
Fűrész 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Gácsliget 2 0.35 %
Perse 2 0.35 %
Kotmány 2 0.35 %
Jelsőc 2 0.35 %
Fülekkovácsi 2 0.35 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Bozita 1 0.17 %
Gömörsíd 1 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Tőrincs 1 0.17 %
Rapp 1 0.17 %
Rátkapuszta 1 0.17 %
Csomatelke 1 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Mucsény 1 0.17 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 18.79 %
Tőrincs 30 9.55 %
Fülek 26 8.28 %
Jelsőc 10 3.18 %
Vilke 9 2.87 %
Gömörsíd 9 2.87 %
Panyidaróc 8 2.55 %
Nagydaróc 7 2.23 %
Bolgárom 5 1.59 %
Losonctamási 4 1.27 %
Gácsfalva 4 1.27 %
Ipolynyitra 4 1.27 %
Kotmány 4 1.27 %
Divény 4 1.27 %
Fűrész 3 0.96 %
Gács 3 0.96 %
Csákányháza 3 0.96 %
Csomatelke 3 0.96 %
Videfalva 3 0.96 %
Füleksávoly 3 0.96 %
Fülekpilis 3 0.96 %
Lónyabánya 3 0.96 %
Mucsény 3 0.96 %
Tugár 2 0.64 %
Fülekpüspöki 2 0.64 %
Miksi 2 0.64 %
Bolyk 2 0.64 %
Vámosfalva 2 0.64 %
Tósár 2 0.64 %
Ipolygalsa 2 0.64 %
Dabar 2 0.64 %
Budaszállás 1 0.32 %
Perse 1 0.32 %
Terbeléd 1 0.32 %
Rózsaszállás 1 0.32 %
Rapp 1 0.32 %
Ragyolc 1 0.32 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 17.04 %
Fülek 112 16.89 %
Ipolygalsa 92 13.88 %
Terbeléd 29 4.37 %
Nagydaróc 19 2.87 %
Füleksávoly 17 2.56 %
Ipolynyitra 13 1.96 %
Fülekpüspöki 11 1.66 %
Bolyk 11 1.66 %
Bozita 11 1.66 %
Videfalva 10 1.51 %
Csákányháza 10 1.51 %
Ragyolc 9 1.36 %
Rapp 9 1.36 %
Gömörsíd 9 1.36 %
Fülekkovácsi 8 1.21 %
Panyidaróc 7 1.06 %
Rátkapuszta 7 1.06 %
Perse 6 0.90 %
Csomatelke 6 0.90 %
Bolgárom 5 0.75 %
Losonctamási 4 0.60 %
Gács 4 0.60 %
Fülekpilis 4 0.60 %
Béna 4 0.60 %
Vámosfalva 4 0.60 %
Pinc 3 0.45 %
Miksi 3 0.45 %
Vilke 3 0.45 %
Gácsliget 3 0.45 %
Dabar 3 0.45 %
Sőreg 3 0.45 %
Tőrincs 2 0.30 %
Budaszállás 1 0.15 %
Maskófalva 1 0.15 %
Gácslápos 1 0.15 %
Ábelfalva 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Mucsény 1 0.15 %
Kalonda 1 0.15 %
Lónyabánya 1 0.15 %
Rózsaszállás 1 0.15 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 52.12 %
Fülek 28 3.49 %
Videfalva 27 3.37 %
Lónyabánya 24 2.99 %
Divény 22 2.74 %
Dabar 22 2.74 %
Losonctamási 20 2.49 %
Gács 14 1.75 %
Vámosfalva 13 1.62 %
Rózsaszállás 9 1.12 %
Bolyk 9 1.12 %
Terbeléd 8 1.00 %
Nagylibercse 6 0.75 %
Jelsőc 6 0.75 %
Vilke 6 0.75 %
Panyidaróc 6 0.75 %
Romhánypuszta 5 0.62 %
Csomatelke 5 0.62 %
Tósár 5 0.62 %
Gácsfalva 5 0.62 %
Tugár 4 0.50 %
Bozita 4 0.50 %
Mucsény 4 0.50 %
Budaszállás 4 0.50 %
Rapp 4 0.50 %
Kétkeresztúr 3 0.37 %
Fülekpüspöki 3 0.37 %
Gácsliget 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gergelyfalva 3 0.37 %
Ragyolc 3 0.37 %
Nagydaróc 3 0.37 %
Rátkapuszta 3 0.37 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 44.84 %
Videfalva 174 18.89 %
Losonctamási 34 3.69 %
Vámosfalva 24 2.61 %
Gács 24 2.61 %
Divény 22 2.39 %
Lónyabánya 21 2.28 %
Terbeléd 18 1.95 %
Bozita 18 1.95 %
Tugár 17 1.85 %
Fülek 14 1.52 %
Bolyk 11 1.19 %
Panyidaróc 8 0.87 %
Maskófalva 8 0.87 %
Csákányháza 8 0.87 %
Mucsény 8 0.87 %
Gácsfalva 8 0.87 %
Dabar 7 0.76 %
Budaszállás 7 0.76 %
Gácsliget 7 0.76 %
Rózsaszállás 7 0.76 %
Romhánypuszta 7 0.76 %
Pinc 5 0.54 %
Gácslápos 5 0.54 %
Rapp 4 0.43 %
Vilke 4 0.43 %
Kétkeresztúr 4 0.43 %
Kotmány 4 0.43 %
Tőrincs 4 0.43 %
Patakalja 4 0.43 %
Tósár 4 0.43 %
Fülekkovácsi 4 0.43 %
Jelsőc 3 0.33 %
Nagylibercse 3 0.33 %
Kalonda 3 0.33 %
Gömörsíd 3 0.33 %
Fűrész 3 0.33 %
Fülekpüspöki 2 0.22 %
Miksi 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Ragyolc 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Rátkapuszta 2 0.22 %
Gergelyfalva 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Csomatelke 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 42.59 %
Losonc 253 15.37 %
Ragyolc 150 9.11 %
Fülekpüspöki 126 7.65 %
Gömörsíd 88 5.35 %
Csomatelke 75 4.56 %
Béna 48 2.92 %
Csákányháza 45 2.73 %
Füleksávoly 33 2.00 %
Fülekkovácsi 32 1.94 %
Sőreg 30 1.82 %
Nagydaróc 30 1.82 %
Vilke 25 1.52 %
Rapp 25 1.52 %
Bolgárom 25 1.52 %
Perse 19 1.15 %
Panyidaróc 16 0.97 %
Ipolygalsa 14 0.85 %
Terbeléd 14 0.85 %
Kalonda 13 0.79 %
Pinc 10 0.61 %
Bozita 10 0.61 %
Fülekpilis 9 0.55 %
Mucsény 9 0.55 %
Rátkapuszta 7 0.43 %
Bolyk 6 0.36 %
Losonctamási 6 0.36 %
Gácsfalva 4 0.24 %
Videfalva 4 0.24 %
Gács 4 0.24 %
Lónyabánya 2 0.12 %
Rózsaszállás 2 0.12 %
Sátorosbánya 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Vámosfalva 2 0.12 %
Patakalja 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 33.49 %
Divény 116 8.83 %
Gács 76 5.78 %
Rózsaszállás 72 5.48 %
Videfalva 69 5.25 %
Lónyabánya 63 4.79 %
Losonctamási 57 4.34 %
Vámosfalva 56 4.26 %
Fülek 38 2.89 %
Bozita 31 2.36 %
Gácsfalva 29 2.21 %
Dabar 28 2.13 %
Kotmány 23 1.75 %
Rapp 17 1.29 %
Fűrész 15 1.14 %
Sátorosbánya 13 0.99 %
Vilke 12 0.91 %
Budaszállás 12 0.91 %
Panyidaróc 12 0.91 %
Bolyk 12 0.91 %
Tugár 10 0.76 %
Ragyolc 10 0.76 %
Patakalja 9 0.68 %
Terbeléd 9 0.68 %
Nagylibercse 9 0.68 %
Mucsény 9 0.68 %
Nagydaróc 9 0.68 %
Tósár 8 0.61 %
Rátkapuszta 8 0.61 %
Maskófalva 8 0.61 %
Kalonda 8 0.61 %
Füleksávoly 8 0.61 %
Pinc 6 0.46 %
Gácsliget 6 0.46 %
Gácslápos 6 0.46 %
Romhánypuszta 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Jelsőc 5 0.38 %
Ipolygalsa 5 0.38 %
Lentő 5 0.38 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 41.95 %
Videfalva 18 5.17 %
Fülek 14 4.02 %
Vámosfalva 13 3.74 %
Terbeléd 10 2.87 %
Gács 9 2.59 %
Divény 9 2.59 %
Lónyabánya 9 2.59 %
Bozita 6 1.72 %
Fűrész 5 1.44 %
Tósár 5 1.44 %
Nagylibercse 4 1.15 %
Losonctamási 4 1.15 %
Rátkapuszta 4 1.15 %
Rapp 4 1.15 %
Kotmány 3 0.86 %
Mucsény 3 0.86 %
Panyidaróc 3 0.86 %
Tugár 3 0.86 %
Sátorosbánya 3 0.86 %
Maskófalva 2 0.57 %
Füleksávoly 2 0.57 %
Nagydaróc 2 0.57 %
Romhánypuszta 2 0.57 %
Bolyk 2 0.57 %
Gömörsíd 2 0.57 %
Gácsfalva 2 0.57 %
Gácslápos 2 0.57 %
Ragyolc 2 0.57 %
Gácsprága 2 0.57 %
Kétkeresztúr 2 0.57 %
Patakalja 1 0.29 %
Pinc 1 0.29 %
Fülekpüspöki 1 0.29 %
Rózsaszállás 1 0.29 %
Miksi 1 0.29 %
Jelsőc 1 0.29 %
Fülekpilis 1 0.29 %
Fülekkovácsi 1 0.29 %
Dabar 1 0.29 %
Csomatelke 1 0.29 %
Csákányháza 1 0.29 %
Budaszállás 1 0.29 %
Vilke 1 0.29 %
Ipolygalsa 1 0.29 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 39.67 %
Fülek 25 5.11 %
Videfalva 22 4.50 %
Lónyabánya 22 4.50 %
Losonctamási 18 3.68 %
Gács 17 3.48 %
Vámosfalva 17 3.48 %
Dabar 12 2.45 %
Divény 9 1.84 %
Gömörsíd 9 1.84 %
Fűrész 7 1.43 %
Csákányháza 7 1.43 %
Terbeléd 6 1.23 %
Bozita 6 1.23 %
Gácsliget 6 1.23 %
Kalonda 5 1.02 %
Nagydaróc 5 1.02 %
Mucsény 5 1.02 %
Rózsaszállás 5 1.02 %
Csomatelke 5 1.02 %
Bolyk 5 1.02 %
Sátorosbánya 4 0.82 %
Gácsfalva 3 0.61 %
Budaszállás 3 0.61 %
Jelsőc 3 0.61 %
Fülekkovácsi 3 0.61 %
Fülekpilis 3 0.61 %
Pinc 3 0.61 %
Kotmány 3 0.61 %
Tugár 3 0.61 %
Ipolynyitra 3 0.61 %
Panyidaróc 3 0.61 %
Nagylibercse 2 0.41 %
Fülekpüspöki 2 0.41 %
Perse 2 0.41 %
Ipolygalsa 2 0.41 %
Rapp 2 0.41 %
Rátkapuszta 2 0.41 %
Tósár 2 0.41 %
Maskófalva 1 0.20 %
Romhánypuszta 1 0.20 %
Gácslápos 1 0.20 %
Ragyolc 1 0.20 %
Tőrincs 1 0.20 %
Vilke 1 0.20 %
Bolgárom 1 0.20 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 56.18 %
Gács 58 4.05 %
Videfalva 53 3.70 %
Divény 49 3.42 %
Fülek 39 2.73 %
Lónyabánya 34 2.38 %
Losonctamási 29 2.03 %
Vámosfalva 20 1.40 %
Dabar 20 1.40 %
Gácsfalva 17 1.19 %
Tugár 10 0.70 %
Fülekkovácsi 10 0.70 %
Terbeléd 9 0.63 %
Panyidaróc 9 0.63 %
Bozita 8 0.56 %
Vilke 8 0.56 %
Budaszállás 8 0.56 %
Rózsaszállás 8 0.56 %
Bolyk 7 0.49 %
Rapp 7 0.49 %
Ipolygalsa 7 0.49 %
Pinc 7 0.49 %
Fűrész 7 0.49 %
Ábelfalva 7 0.49 %
Jelsőc 6 0.42 %
Ragyolc 6 0.42 %
Kalonda 5 0.35 %
Kotmány 5 0.35 %
Nagydaróc 5 0.35 %
Patakalja 4 0.28 %
Gácsliget 4 0.28 %
Gácslápos 4 0.28 %
Miksi 4 0.28 %
Gömörsíd 4 0.28 %
Parlagos 3 0.21 %
Tőrincs 3 0.21 %
Nagylibercse 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Ipolynyitra 3 0.21 %
Maskófalva 3 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Béna 2 0.14 %
Rátkapuszta 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Mucsény 2 0.14 %
Sőreg 2 0.14 %
Tósár 2 0.14 %
Perse 2 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Lentő 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 19.51 %
Lónyabánya 165 19.39 %
Divény 72 8.46 %
Vámosfalva 64 7.52 %
Rózsaszállás 27 3.17 %
Dabar 25 2.94 %
Fülek 19 2.23 %
Losonctamási 19 2.23 %
Videfalva 18 2.12 %
Gács 16 1.88 %
Nagydaróc 13 1.53 %
Patakalja 13 1.53 %
Kétkeresztúr 11 1.29 %
Kotmány 10 1.18 %
Fülekkovácsi 9 1.06 %
Tugár 9 1.06 %
Fűrész 8 0.94 %
Vilke 7 0.82 %
Csomatelke 6 0.71 %
Gácsliget 5 0.59 %
Terbeléd 5 0.59 %
Mucsény 4 0.47 %
Kalonda 4 0.47 %
Bozita 3 0.35 %
Bolyk 3 0.35 %
Gergelyfalva 3 0.35 %
Romhánypuszta 3 0.35 %
Jelsőc 3 0.35 %
Füleksávoly 3 0.35 %
Ragyolc 2 0.24 %
Tőrincs 2 0.24 %
Miksi 2 0.24 %
Panyidaróc 2 0.24 %
Ipolygalsa 2 0.24 %
Gácsfalva 2 0.24 %
Fülekpilis 2 0.24 %
Budaszállás 2 0.24 %
Gömörsíd 2 0.24 %
Bolgárom 2 0.24 %
Rátkapuszta 2 0.24 %
Csákányháza 2 0.24 %
Nagylibercse 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Lentő 1 0.12 %
Sátorosbánya 1 0.12 %
Parlagos 1 0.12 %
Pinc 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Tósár 1 0.12 %
Ábelfalva 1 0.12 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 35.54 %
Fülek 431 16.98 %
Rátkapuszta 111 4.37 %
Terbeléd 104 4.10 %
Videfalva 89 3.51 %
Sátorosbánya 80 3.15 %
Gács 73 2.88 %
Losonctamási 62 2.44 %
Tugár 61 2.40 %
Divény 58 2.29 %
Bozita 55 2.17 %
Lónyabánya 53 2.09 %
Vámosfalva 47 1.85 %
Gácsfalva 43 1.69 %
Ragyolc 43 1.69 %
Romhánypuszta 42 1.65 %
Fülekpüspöki 41 1.62 %
Budaszállás 37 1.46 %
Bolyk 37 1.46 %
Fülekkovácsi 36 1.42 %
Mucsény 35 1.38 %
Csákányháza 35 1.38 %
Csomatelke 32 1.26 %
Rapp 29 1.14 %
Nagydaróc 29 1.14 %
Ipolygalsa 22 0.87 %
Rózsaszállás 21 0.83 %
Gácsliget 18 0.71 %
Gácslápos 18 0.71 %
Fülekpilis 17 0.67 %
Panyidaróc 15 0.59 %
Dabar 14 0.55 %
Gömörsíd 14 0.55 %
Patakalja 13 0.51 %
Fűrész 13 0.51 %
Kotmány 13 0.51 %
Parlagos 12 0.47 %
Perse 12 0.47 %
Tósár 12 0.47 %
Gergelyfalva 12 0.47 %
Tőrincs 10 0.39 %
Ipolynyitra 9 0.35 %
Maskófalva 9 0.35 %
Füleksávoly 7 0.28 %
Sőreg 6 0.24 %
Miksi 6 0.24 %
Jelsőc 5 0.20 %
Kalonda 5 0.20 %
Bolgárom 5 0.20 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Vilke 5 0.20 %
Pinc 5 0.20 %
Nagylibercse 4 0.16 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Béna 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 14.83 %
Fülek 25 3.94 %
Gömörsíd 15 2.37 %
Divény 14 2.21 %
Videfalva 12 1.89 %
Losonctamási 9 1.42 %
Mucsény 6 0.95 %
Ragyolc 6 0.95 %
Csomatelke 6 0.95 %
Budaszállás 6 0.95 %
Gács 5 0.79 %
Füleksávoly 5 0.79 %
Lónyabánya 5 0.79 %
Patakalja 5 0.79 %
Vámosfalva 5 0.79 %
Gácsfalva 5 0.79 %
Sátorosbánya 4 0.63 %
Fülekpüspöki 4 0.63 %
Terbeléd 3 0.47 %
Dabar 3 0.47 %
Vilke 2 0.32 %
Tugár 2 0.32 %
Csákányháza 2 0.32 %
Bolyk 2 0.32 %
Nagylibercse 2 0.32 %
Rózsaszállás 2 0.32 %
Rátkapuszta 2 0.32 %
Ipolygalsa 2 0.32 %
Jelsőc 2 0.32 %
Kalonda 2 0.32 %
Fűrész 2 0.32 %
Bolgárom 2 0.32 %
Kétkeresztúr 2 0.32 %
Panyidaróc 1 0.16 %
Pinc 1 0.16 %
Nagydaróc 1 0.16 %
Fülekkovácsi 1 0.16 %
Tőrincs 1 0.16 %
Gácsprága 1 0.16 %
Perse 1 0.16 %
Miksi 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Gergelyfalva 1 0.16 %
Gácslápos 1 0.16 %
Ipolynyitra 1 0.16 %
Kotmány 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Tósár 1 0.16 %
Sőreg 1 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.16 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 18.85 %
Divény 35 6.47 %
Fülek 26 4.81 %
Videfalva 16 2.96 %
Gács 14 2.59 %
Lónyabánya 11 2.03 %
Dabar 11 2.03 %
Ragyolc 9 1.66 %
Losonctamási 8 1.48 %
Vámosfalva 8 1.48 %
Kotmány 8 1.48 %
Tugár 7 1.29 %
Rózsaszállás 7 1.29 %
Terbeléd 6 1.11 %
Gácsfalva 6 1.11 %
Jelsőc 5 0.92 %
Fűrész 4 0.74 %
Csákányháza 4 0.74 %
Rátkapuszta 3 0.55 %
Sátorosbánya 3 0.55 %
Csomatelke 3 0.55 %
Fülekpüspöki 3 0.55 %
Tósár 2 0.37 %
Bozita 2 0.37 %
Nagylibercse 2 0.37 %
Ipolynyitra 2 0.37 %
Maskófalva 2 0.37 %
Budaszállás 2 0.37 %
Patakalja 2 0.37 %
Gömörsíd 2 0.37 %
Bolyk 2 0.37 %
Fülekpilis 2 0.37 %
Panyidaróc 2 0.37 %
Bolgárom 2 0.37 %
Pinc 2 0.37 %
Gácsliget 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Ábelfalva 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 57.56 %
Videfalva 19 5.04 %
Gács 13 3.45 %
Fülek 12 3.18 %
Losonctamási 12 3.18 %
Divény 12 3.18 %
Lónyabánya 11 2.92 %
Vilke 10 2.65 %
Panyidaróc 8 2.12 %
Terbeléd 7 1.86 %
Vámosfalva 7 1.86 %
Dabar 6 1.59 %
Rapp 6 1.59 %
Nagylibercse 6 1.59 %
Rózsaszállás 4 1.06 %
Fülekpüspöki 4 1.06 %
Bolyk 4 1.06 %
Csákányháza 4 1.06 %
Patakalja 3 0.80 %
Maskófalva 3 0.80 %
Rátkapuszta 3 0.80 %
Fülekkovácsi 3 0.80 %
Fűrész 3 0.80 %
Gácsfalva 3 0.80 %
Romhánypuszta 2 0.53 %
Fülekpilis 2 0.53 %
Sátorosbánya 2 0.53 %
Perse 2 0.53 %
Jelsőc 2 0.53 %
Ábelfalva 2 0.53 %
Budaszállás 1 0.27 %
Tósár 1 0.27 %
Lentő 1 0.27 %
Nagydaróc 1 0.27 %
Pinc 1 0.27 %
Mucsény 1 0.27 %
Ipolygalsa 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Csomatelke 1 0.27 %
Kalonda 1 0.27 %
Ragyolc 1 0.27 %
Béna 1 0.27 %
Kotmány 1 0.27 %
Gácsliget 1 0.27 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 47.06 %
Divény 313 8.41 %
Vámosfalva 241 6.48 %
Lónyabánya 241 6.48 %
Videfalva 209 5.62 %
Fülek 127 3.41 %
Gács 116 3.12 %
Losonctamási 112 3.01 %
Dabar 108 2.90 %
Rózsaszállás 86 2.31 %
Rapp 57 1.53 %
Patakalja 50 1.34 %
Fűrész 50 1.34 %
Kotmány 47 1.26 %
Gácsfalva 46 1.24 %
Terbeléd 43 1.16 %
Tugár 40 1.07 %
Budaszállás 34 0.91 %
Bolyk 32 0.86 %
Bozita 29 0.78 %
Panyidaróc 25 0.67 %
Nagydaróc 24 0.64 %
Gergelyfalva 20 0.54 %
Mucsény 20 0.54 %
Sátorosbánya 19 0.51 %
Gácslápos 17 0.46 %
Tósár 16 0.43 %
Ragyolc 15 0.40 %
Fülekkovácsi 15 0.40 %
Nagylibercse 15 0.40 %
Pinc 13 0.35 %
Ipolygalsa 13 0.35 %
Kétkeresztúr 11 0.30 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Vilke 10 0.27 %
Rátkapuszta 10 0.27 %
Kalonda 8 0.21 %
Maskófalva 8 0.21 %
Gácsliget 7 0.19 %
Miksi 7 0.19 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 62.92 %
Videfalva 200 3.97 %
Gács 166 3.29 %
Fülek 165 3.27 %
Losonctamási 116 2.30 %
Lónyabánya 109 2.16 %
Divény 98 1.94 %
Vámosfalva 75 1.49 %
Panyidaróc 58 1.15 %
Rapp 57 1.13 %
Terbeléd 48 0.95 %
Bolyk 47 0.93 %
Gácsfalva 46 0.91 %
Vilke 42 0.83 %
Dabar 39 0.77 %
Patakalja 37 0.73 %
Rózsaszállás 32 0.63 %
Pinc 30 0.59 %
Mucsény 25 0.50 %
Tugár 24 0.48 %
Miksi 23 0.46 %
Fülekpüspöki 22 0.44 %
Fülekkovácsi 21 0.42 %
Nagydaróc 20 0.40 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 56.18 %
Divény 82 4.94 %
Fülek 74 4.46 %
Videfalva 62 3.74 %
Vámosfalva 61 3.68 %
Gács 60 3.62 %
Losonctamási 55 3.32 %
Lónyabánya 48 2.89 %
Patakalja 29 1.75 %
Dabar 26 1.57 %
Terbeléd 24 1.45 %
Bolyk 20 1.21 %
Rapp 18 1.08 %
Rózsaszállás 15 0.90 %
Panyidaróc 15 0.90 %
Vilke 15 0.90 %
Sátorosbánya 14 0.84 %
Gácsfalva 14 0.84 %
Tugár 13 0.78 %
Fűrész 13 0.78 %
Miksi 12 0.72 %
Bozita 12 0.72 %
Mucsény 10 0.60 %
Ragyolc 9 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.54 %
Kotmány 8 0.48 %
Gácsliget 8 0.48 %
Fülekpüspöki 8 0.48 %
Ipolygalsa 7 0.42 %
Budaszállás 7 0.42 %
Romhánypuszta 7 0.42 %
Csomatelke 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Gergelyfalva 5 0.30 %
Nagylibercse 5 0.30 %
Jelsőc 5 0.30 %
Nagydaróc 5 0.30 %
Gácslápos 5 0.30 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 8.16 %
Fülek 10 1.48 %
Losonctamási 7 1.04 %
Divény 5 0.74 %
Videfalva 4 0.59 %
Nagylibercse 4 0.59 %
Lónyabánya 4 0.59 %
Kotmány 4 0.59 %
Ragyolc 4 0.59 %
Mucsény 4 0.59 %
Fűrész 3 0.45 %
Gácsfalva 3 0.45 %
Sátorosbánya 3 0.45 %
Patakalja 3 0.45 %
Vámosfalva 3 0.45 %
Gács 3 0.45 %
Bolyk 3 0.45 %
Jelsőc 2 0.30 %
Budaszállás 2 0.30 %
Panyidaróc 2 0.30 %
Pinc 2 0.30 %
Rapp 2 0.30 %
Fülekpüspöki 1 0.15 %
Gergelyfalva 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Lentő 1 0.15 %
Vilke 1 0.15 %
Gácsliget 1 0.15 %
Perse 1 0.15 %
Béna 1 0.15 %
Miksi 1 0.15 %
Füleksávoly 1 0.15 %
Gömörsíd 1 0.15 %
Bozita 1 0.15 %
Sőreg 1 0.15 %
Terbeléd 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Fülekkovácsi 1 0.15 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 35.77 %
Fülek 644 19.49 %
Ragyolc 275 8.32 %
Fülekpüspöki 154 4.66 %
Csomatelke 118 3.57 %
Csákányháza 116 3.51 %
Nagydaróc 97 2.94 %
Gömörsíd 95 2.88 %
Béna 84 2.54 %
Vilke 66 2.00 %
Rapp 65 1.97 %
Fülekkovácsi 60 1.82 %
Panyidaróc 58 1.76 %
Füleksávoly 54 1.63 %
Videfalva 54 1.63 %
Perse 50 1.51 %
Sőreg 47 1.42 %
Pinc 47 1.42 %
Ipolygalsa 46 1.39 %
Miksi 45 1.36 %
Terbeléd 36 1.09 %
Bolgárom 32 0.97 %
Kalonda 31 0.94 %
Gács 27 0.82 %
Mucsény 22 0.67 %
Fülekpilis 17 0.51 %
Ipolynyitra 16 0.48 %
Bolyk 15 0.45 %
Divény 14 0.42 %
Rátkapuszta 9 0.27 %
Losonctamási 9 0.27 %
Lónyabánya 8 0.24 %
Jelsőc 7 0.21 %
Kétkeresztúr 7 0.21 %
Vámosfalva 6 0.18 %
Sátorosbánya 6 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Tőrincs 6 0.18 %
Patakalja 6 0.18 %
Bozita 5 0.15 %
Gácsfalva 5 0.15 %
Fűrész 5 0.15 %
Dabar 4 0.12 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 27.59 %
Ragyolc 327 19.28 %
Losonc 324 19.10 %
Fülekpüspöki 128 7.55 %
Csákányháza 93 5.48 %
Csomatelke 77 4.54 %
Béna 76 4.48 %
Gömörsíd 64 3.77 %
Rapp 51 3.01 %
Nagydaróc 46 2.71 %
Vilke 34 2.00 %
Füleksávoly 32 1.89 %
Perse 29 1.71 %
Sőreg 28 1.65 %
Fülekkovácsi 28 1.65 %
Pinc 23 1.36 %
Bolgárom 22 1.30 %
Terbeléd 22 1.30 %
Kalonda 21 1.24 %
Panyidaróc 15 0.88 %
Miksi 15 0.88 %
Mucsény 13 0.77 %
Fülekpilis 11 0.65 %
Bolyk 9 0.53 %
Sátorosbánya 9 0.53 %
Ipolygalsa 7 0.41 %
Videfalva 6 0.35 %
Bozita 6 0.35 %
Ipolynyitra 4 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.18 %
Jelsőc 2 0.12 %
Gács 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Losonctamási 2 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 33.83 %
Videfalva 88 5.28 %
Gács 87 5.22 %
Divény 85 5.10 %
Losonctamási 69 4.14 %
Fülek 69 4.14 %
Lónyabánya 64 3.84 %
Tósár 54 3.24 %
Vámosfalva 41 2.46 %
Gácsfalva 32 1.92 %
Bozita 29 1.74 %
Dabar 25 1.50 %
Bolyk 21 1.26 %
Terbeléd 18 1.08 %
Rapp 18 1.08 %
Rózsaszállás 18 1.08 %
Kotmány 18 1.08 %
Sátorosbánya 14 0.84 %
Budaszállás 14 0.84 %
Patakalja 14 0.84 %
Rátkapuszta 13 0.78 %
Maskófalva 13 0.78 %
Tugár 12 0.72 %
Vilke 12 0.72 %
Romhánypuszta 11 0.66 %
Mucsény 11 0.66 %
Fűrész 10 0.60 %
Ragyolc 10 0.60 %
Nagylibercse 9 0.54 %
Panyidaróc 9 0.54 %
Füleksávoly 9 0.54 %
Nagydaróc 8 0.48 %
Fülekkovácsi 7 0.42 %
Gácslápos 7 0.42 %
Pinc 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Jelsőc 6 0.36 %
Kétkeresztúr 5 0.30 %
Gácsprága 5 0.30 %
Miksi 5 0.30 %
Tőrincs 5 0.30 %
Gácsliget 4 0.24 %
Parlagos 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Sőreg 4 0.24 %
Kalonda 4 0.24 %
Fülekpilis 3 0.18 %