SK
DS
.....

Csütörtök

Község

címer zászló
1228 98% magyar 1910
1151 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csallóközcsütörtök
Hivatalos szlovák megnevezés:
Štvrtok na Ostrove
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Akasztófadomb, Bálvány, Homokluk, Kölesföld, Papföldek, Templomföldek
Koordináták:
48.09935760, 17.35397911
Terület:
13,07 km2
Rang:
község
Népesség:
1750
Tszf. magasság:
128 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93040
Település kód:
501913
Szervezeti azonosító:
305731
Adóazonosító:
2021168996

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén, Pozsonytól 23 km-re délkeletre, Somorjától 10 km-re északra, Dunaszerdahelytől 24 km-re északnyugatra fekszik. Az 572-es főút köti össze Pozsonnyal és Dunaszerdahellyel. Mellékutak kötik össze Féllel (5,5 km), Pozsonycsákánnyal (2,5 km), Nemesgombával (3 km), és Hviezdoslavfalvával (4 km). Nyugatról Annamajor, északnyugatról Dunahidas, Fél és Éberhard ("Patov" katasztere), északról Pozsonycsákány, keletről Nemesgomba és Béke, délről Hviezdoslavfalva községekkel határos. Nyugati határa a Dunaszerdahelyi és a Szenci járás határát alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásához tartozó község. 1920-ig kisközségként (1871-ig mezővárosként) Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Somorjai járáshoz, majd annak megszüntetése után a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. 1936-ban területének 59,1 %-át elveszítette (31,93 km²-ről 13,07 km²-re csökkent) , amikor a határában fekvő majorokon létesített kolóniák (Vörösmajor, Annamajor) önálló községekké alakultak Hviezdoslavov és Miloslavov néven. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, Annamajorral közös határa Szlovákia és Magyarország új határa lett. a Hviezdoslavfalvához csatolt területeket viszont visszakapta (8,74 km²) egészen 1951-ig, amikor Hviezdoslavfalva újra önállósult.

Népesség

Csütörtök a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik, a település lakosságának több mint kétharmada (71,8 %) magyar nemzetiségű. 1991-2011 között a népesség (a Pozsonyhoz való közelség révén egyre többen költöztek ide) 14,6 %-al növekedett, a szlovákok aránya ezzel párhuzamosan megháromszorozódott és ma már a lakosság csaknem egynegyedét alkotják. A községben viszonylag magas a romák aránya (18,1 %) is. A lakosság döntő többsége római katolikus vallású (87 %).

Történelem

Árpád-kori keletkezésű magyar település, nevét csütörtöki napokon tartott hetivásárairól kapta. Mai temploma helyén a rómaiak korában egy Jupiter-templom állt. A falu a hagyomány szerint már I. István korában templomos hely volt, hetivásárait csütörtökön tartották. 1217-ben említik először, amikor II. Endre a Szentgyörgyi és Bazini grófok őseinek ajándékozta a korábban a pozsonyi várbir-tokhoz tartozó Csütörtökhely falut. Már a középkorban is központi helynek számított, a 13. században német telepesek érkeztek (ekkoriban Loipersdorf néven ismert). Csütörtök mindvégig fontos szerepet játszott a Felső-Csallóköz fejlődésében, a lápos, mocsaras területen igen fontosak voltak az utak, s nemcsak a vásártartási jog miatt, hanem a kereskedés szempontjából Pozsony közelsége okán is. A Pozsonyi Káptalan 1385-ös jelentése szerint pedig éppen Csütörtökön keresztül vezetett a „nagy út”. Csütörtök ennek megfelelően a kornak megfelelően a mezővárosi (oppidum) fejlődés útjára lépett. Erről tanúskodik Nagy Lajos király 1364-es rendelete, amelyet a rossz termés és nagy éhezés miatt adott ki. Csütörtök gyors fejlődése a következő évszázadban lassult le jelentősen, akkor, amikor a Szentgyörgyi család utolsó férfi tagja, Kristóf fiúörökös nélkül halt meg, a család birtoka az államkincstárhoz került, tehát I. Ferdinánd király rendelkezett vele. A király 1544-ben zálogosította el Csütörtököt úgy, hogy a mezőváros egyik része Szentgyörgy várának tartozékaként Serédy Gáspár kezébe került, a másik része pedig Éberhardvár tartozékaként Mérey Mihályé lett. Csütörtök fejlődését azonban gátolta a törökök és a császárság közti háborúskodás, majd a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc az 1700-as évek elején, amikor többször is „gazdát cserélt” a település, hol a kurucok, hol a labancok uralták. Csütörtöknek ugyan megmaradt jogi értelemben vett mezővárosi rangja, de középkori jelentőségét nem sikerült visszanyernie. Ezért írhatta a kor jeles történetírója, Bél Mátyás Csütörtökről, hogy „jelentéktelen mezőváros, épületeit tekintve sokkal szegényesebben települt, mint Somorja”. A lakosság számát tekintve sem fejlődött Csütörtök, az 1761-es összeírás szerint összesen 419 lakója volt. Csütörtökön az élet, a gazdasági és társadalmi fejlődés a reformkorban kapott új lendületet. Modernizálódott a mezőgazdasági termelés, a kereskedelem mellett megerősödött a kézművesség is. Jellemző adat, hogy míg 1815-ben Csütörtöknek mindössze 490 lakosa volt – mint évszázadokon át zömmel római katolikus vallású magyarok –, az 1867-es népszámlálás idején már 664-en éltek településen, ebből 21 zsidó, 13 református és egy evangélikus, a többi római katolikus, nemzetiségileg pedig néhány német kézműves telepedett le a magyarok között. Az 1870-es években viszont városi rangját elveszítve lassú hanyatlásnak indult. A két világháború közötti csehszlovák földbirtokreform során a település határába, Annamajor (1921-ben), Vörösmajor (1921-ben), Erzsébetmajor (1925-ben) és Németsók (1928-ban) pusztákra, a Pálffy és a Wiener-Walten család felosztott nagybirtokára szlovák, illetve a cseh és morva kolonisták települtek. A kolóniákat 1936-ban Hviezdoslavov (Németsók, Vörösmajor) és Miloslavov (Annamajor, Erzsébetmajor) néven önálló községekké szervezték; Hviezdoslavov 1939–50 között ismét Csallóközcsütörtökhöz tartozott. A község címerét, melyben Szent Jakab alakja arany botra kötött aranytökkel látható, 2003-ban fogadták el. Előzménye egy 1599-es keltezésű községi pecsét.

Mai jelentősége

A település magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskolával és magyar óvodával rendelkezik. Jelentős műemléke a 13. sz. közepén román stílusban épült, majd a 15–16. században gótikus stílusban átalakított 15. századi gótikus freskókkal rendelkező kéttornyú római katolikus (Szt. Jakab-) templom. A vörösmárvány keresztelőmedence jelentős késő gót emléke a templomnak. A zömök, nyolcszögletű keresztelőmedence ma is használatban van. Igen gazdag szakrális kisemlékekben, itt áll a Csallóköz legrégebbi ilyen típusú műemléke, a Vörös-kereszt (1799).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSÖTÖRTÖK. Knipersdorf, Leopoldsdorf, Csvertek. Leg régibb Mező Város, a’ Csalókőzben, Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Balassa, és Eberhárdi Uraság, kivévén hat szabad helyeket, (Curiákat) lakosai katolikusok, fekszik sima térségen, a’ Csalóköznek közepén, nap keletre Gombával, nyugotra Misdivel határos, népes hely vala, és számos mesteremberek lakták, hajdan a’ Mohácsi veszedelem előtt, de Botskainak, ’s Betlen Gábornak zendűléseikor nagyon meg rongáltatot. Egy hegyes torony forma Gothus épűlete is volt itten Fanum Jovis névvel, melly ez előtt 16. esztendővel elbontattatott. Most többnyire magyarok lakják, ’s kenyér sütő kementzéik a’ házaktol különösen elválasztva az úttzák mellett helyheztettek. Néhai Szelepcsényi Tokajból últettetett vala ide szőlö tőkéket, mellyeknek már ma tsak helyei látszatnak, határja követses, és középszerű, réttyei nintsenek, fájok sints, vagyonnyaikat meglehetősen eladhattyák, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csötörtök, (Loipersdorf), magyar mváros, Pozson vmgyében, Pozsontól 2 1/2 órányira, a pesti országutban, egy igen régi kath. paroch. templommal, vendégfogadóval. Lakosai, kik 508 kath., 4 ref., 8 zsidókra mennek, mesterségekből, földmivelésből táplálják magokat. Határja fekete homokos, de kavicsos, és nem igen termékeny; rétje, fája, mondani semmi nincs; legelője kevés; országos vásárjai azonban elég népesek. F. u. az eberhardi uradalom.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csötörtök, felsőcsallóközi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 118 házzal és 1118 róm. kath. vallású lakossal. Állatólag már a rómaiak idejében is lakott hely volt. Okleveles említése 1206-ban történik Stwrtok alakban. 1216-ban Csötörtökhely név alatt szerepel, 1390-ben pedig Villa Liupoldi néven, 1430-ban meg Leupoldsdorf. A pápai tizedszedők jegyzékükbe Chuchturtukchel néven irták be. Német Loipersdorf neve is már rég ismeretes. II. Endre király e községet 1206-ban a Bazini és Szentgyörgyi grófoknak adományozta. 1333-ban a Bazini és Szentgyörgyi grófok a falut fölosztják maguk között, 1446-ban pedig Szentgyörgyi György, bátyja Péter özvegyével, Marczali Hedviggel osztozkodik rajta. A XIV. században városként említtetik, mint a melynek már e század elején vásártartási joga is volt. 1441-ben Erzsébet királyné megerősíti azt a szerződést, melylyel György bazini gróf itteni birtokát nejének lekötötte. Az 1553-ik évi portális összeírásban Csetertek néven szerepel és benne Serédy Gáspárnak 11 s Amade Lászlónak hét portája adózott. Ez időben mezőváros volt. 1647-ben egyrészét a Bertók család bírta, de másik része az éberhardi uradalomhoz tartozott. 1787-ben a Balassa grófok, később pedig az Apponyiak voltak az urai, míg most Pálffy János gróf és Wiener Welteni Rezső lovag a két nagyobb birtokosa. Katholikus templomának egyes részei még román stílű idomokat mutatnak. A templomot mai alakjában a XV. században alakították át. A kéttornyú gótikus egyháznak két hajója van. Az itteni sírboltban vannak eltemetve Mérei Mihály alnádor és családja tagjai. A síremlék 1572-ből való, vörös márványból, renaissance-modorban van készítve, melyen basreliefben a család tagjai láthatók. A síremlék felső részén latin versek olvashatók. Alantabb még a következő felirat látható: „Magnifico D. Michaeli de Mere ex provincia Simegiensi oriundo, qui Ferdinando et Maximiliano Romanis imperatoribus, Ungariae regibus, dum vixit, fidelem constantemque operam navavit, et ab iis pro palatinatus honore donatus fuit, et in iure dicendo patriam ornavit. Viro integerrimo, et seni probitatis eximiae, Emericus, Michael, Anna, Sophia, et Catharina liberi superstites, hoc monumentum coniugi et parenti pientissimo posuerunt. Vixit annis 72. Fato functus est 26. Febr. Anno Chri. MDLXXII. Non longo post tempore simili fato eum secuti sunt Julianna coniux et Stephanus filius, qui vixerat annos 32. itaque simul hic sunt humati. Vivite superstites mortalitatis memores.” A XVIII. századi Canonica Visitatio szerint itt hajdan hat kanonokot számláló ú. n. fertálykáptalan székelt. A templom közelében, a jelenlegi plébánia kertjében, az újabb időkig egy régi toronynak vagy kápolnának a rom-maradványa volt látható, melynek azonban ma már nyoma sincs. E romokat a hagyomány pogány templom maradványának tartotta és Fanum Jovis néven ismerte, mint a rómaiaktól Jupiter tiszteletére emelt templomot. Bél Mátyás e toronyról nem tesz említést; de Vályi (Magyarország leírása I. 446) azt állítja, hogy 1780-ban bontották le. Legvalószínűbb az, a mit a tudós Ipolyi Arnold állít a csallóközi műemlékek leírásánál, hogy ez valamely román stílű halotti kápolna volt, mert sírbolt is volt alatta, melyből - szemtanúk állítása szerint - csontvázakat ástak ki. A községhez tartoznak Német-Sók és Szent-Erzsébet puszták. Mindkettő az éberhardi uradalomhoz tartozott és az újabb korban az Apponyiakat uralta. A községben van posta és vasúti állomás, távírója Fél.

Pókateleki Kondé Miklós

1730
Dunaszerdahely - megszületett
1749 - 1756
Nagyszombat - tanult
1756
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1757
Csütörtök - egyházi szolgálatot végzett
1758
Felbár - egyházi szolgálatot végzett

Kovács László

1946. 9. 18.
Csütörtök - megszületett
Névelőfordulások
1206
Stwrtok
1240
-ben Leupsdorf
1248
Chetwrtukhel
1260
Chuturtukhelwigy
1283
Chuturtuk
1311
Villa Leopoldi
1354
Kyschutwrtuk
1396
Villa Leupoldi seu Chuturtek
1553
Che
1773
Csötörtök, Loyberdorff,
1786
Cschötörtek, Cschötörtök, Luipersdorf, Loipersdorf, Leopoldsdorf, Čtwrtek,
1808
Csötörtök, Loipersdorf, Loypersdorf, Luypersdorf, Donnersmarkt, Cžtwrtek, Sstwrt
1863
Csötörtök,
1913
Csütörtök,
1920
Štvrtok,
1927
Štvrtok na Ostrove, Csütörtök,
1938
Csütörtök,
1945
Štvrtok na Ostrove, Csütörtök,
1948
Štvrtok na Ostrove
1994
Csallóközcsütörtök

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vám tér (Mýtne námestie) 1
Telefon: 0315693501
Fax: 0315693524

Honlap: stvrtoknaostrove.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Őry Péter (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Lazíková Agneša (Független)
Mészáros Ondrej (Független)
Kállay Andrej (Független)
Hamar Jozef (Független)
Józan Horváth Gabriela (MOST - HÍD)
Németh Robert (SMK-MKP)
Nagy Anaklet (SMK-MKP)
Németh František (SMK-MKP)
Kiss Ferenc (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 44% SMK-MKP 4 képviselö 9 képviselö
Csütörtöki Posta

Štvrtok na Ostrove 454

Csütörtöki Római Katolikus Plébániahivatal

Csütörtök 2

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola sor 416/27

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola sor 416/27

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Csütörtök 356

Csütörtöki Anyakönyvi Hivatal

Vám tér 1

Csütörtöki Községi Hivatal

Vám tér 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 823 88%
szlovákok 18 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 36 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 62 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 939
magyarok 1228 98%
szlovákok 11 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1259
magyarok 1287 97%
szlovákok 26 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1333
magyarok 1464 99%
szlovákok 8 1%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1481
magyarok 1369 89%
szlovákok 128 8%
ruszinok 0 0%
romák 36 2%
ukránok 0 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1545
magyarok 1391 83%
szlovákok 207 12%
ruszinok 1 0%
romák 56 3%
ukránok 2 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 1%
összlétszám 1679
magyarok 1271 72%
szlovákok 426 24%
ruszinok 0 0%
romák 28 2%
ukránok 2 0%
csehek 7 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 29 2%
összlétszám 1770
magyarok 1151 67%
szlovákok 510 30%
ruszinok 0 0%
romák 12 1%
ukránok 6 0%
csehek 8 0%
németek 2 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 17 1%
összlétszám 1714
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1459
Választási részvétel: 57.16 %
Kiadott boríték: 834
Bedobott boríték: 834

Polgármester

Érvényes szavazólap: 824
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Őry Péter 541 65.66 % SMK-MKP
Józan Horváth Gabriela 283 34.34 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Németh Robert 515 SMK-MKP
Nagy Anaklet 450 SMK-MKP
Németh František 402 SMK-MKP
Lazíková Agneša 373 Független
Mészáros Ondrej 370 Független
Kállay Andrej 361 Független
Hamar Jozef 330 Független
Kiss Ferenc 316 SMK-MKP
Józan Horváth Gabriela 315 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1461
Választási részvétel: 17.18 %
Kiadott boríték: 251
Bedobott boríték: 251
Választásra jogosult: 1462
Választási részvétel: 20.45 %
Kiadott boríték: 299
Bedobott boríték: 299
Választásra jogosult: 1 466
Választási részvétel: 25,57 %
Kiadott boríték: 375
Bedobott boríték: 375

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 239
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 358
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 128 53.56 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 91 38.08 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 8 3.35 % Független
Ivan Uhliarik 8 3.35 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 3 1.26 % SRÚS
Andrej Richnák 1 0.42 % NP
Tibor Mikuš 16 5.37% Független
József Berényi 228 63.69 % SMK-MKP
Konrád Rigó 76 21.23 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 33 9.22 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 17 4.75 % Független
Márius Novák 2 0.56 % NP
Jaroslav Cehlárik 2 0.56 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 241
Érvényes szavazólap: 365
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Gabriel Bárdos 119 49.38% SMK-MKP
László Bacsó 104 43.15% SMK-MKP
Arpád Érsek 102 42.32% MOST - HÍD
József Nagy 96 39.83% MOST - HÍD
Lajos Berner 95 39.42% MOST - HÍD
József Kvarda 92 38.17% SMK-MKP
László Miklós 91 37.76% SMK-MKP
Zoltán Hájos 90 37.34% SMK-MKP
József Menyhárt 86 35.68% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 73 30.29% MOST - HÍD
Iván Fenes 70 29.05% SMK-MKP
Tímea Feketeová 64 26.56% MOST - HÍD
Ladislav Polák 62 25.73% SMK-MKP
Ildikó Laposová 50 20.75% MOST - HÍD
Miroslav Gašpar 49 20.33% MOST - HÍD
František Vangel 45 18.67% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 36 14.94% Független
Terézia Földváryová 34 14.11% Független
Marian Dúbrava 18 7.47% KDH, SDKÚ - DS
Július Šimon 13 5.39% Független
Štefan Radics 13 5.39% SMER - SD
Eva Farkašová 12 4.98% SRÚS
Jozef Ravasz 11 4.56% SRÚS
Attila Lázok 11 4.56% Független
Štefan Horony 9 3.73% SDKÚ - DS, KDH
Peter Štuller 9 3.73% KDH, SDKÚ - DS
Erika Kočišová 8 3.32% NOVA
Vidor Nagy 7 2.90% SMS
Richard Kmeť 6 2.49% SMER - SD
Marián Krásny 5 2.07% SNS
Jozef Čech 4 1.66% NP
Mária Rabinová 0 0.00% KSS
József Menyhárt 186 50.96% SMK-MKP
Csaba Orosz 170 46.58% SMK-MKP
László Bacsó 168 46.03% SMK-MKP
Gabriela Józan Horváth 168 46.03% MOST - HÍD
Zoltán Hájos 159 43.56% SMK-MKP
Iván Fenes 157 43.01% SMK-MKP
Rozália Hervay 140 38.36% SMK-MKP
Ladislav Polák 126 34.52% SMK-MKP
Marian Soóky 110 30.14% SMK-MKP
Konrád Rigó 72 19.73% MOST - HÍD
Irén Sárközy 43 11.78% MOST - HÍD
Károly Földes 40 10.96% Független
František Vangel 38 10.41% MOST - HÍD
Albin Varga 36 9.86% MOST - HÍD
Edita Lysinová 36 9.86% MOST - HÍD
Ferenc Berényi 35 9.59% ĽS Naše Slovensko
Marian Bölcs 31 8.49% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ivan Seňan 31 8.49% MOST - HÍD
Kristian Kovács 29 7.95% MOST - HÍD
Štefan Horony 29 7.95% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Zoltán Horváth 27 7.40% Független
Ján Berceli 25 6.85% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Renáta Klauková 24 6.58% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Alexander Dakó 21 5.75% Független
Róbert Horváth 20 5.48% MKDA-MKDSZ
Jozef Samek 20 5.48% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Robert Tánczos 18 4.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Jakub Nagy 17 4.66% SZSZO
Emília Danišová 16 4.38% NAJ
Ivan Husár 14 3.84% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Zsolt Sidó 13 3.56% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 12 3.29% ĽS Naše Slovensko
Pavol Sebök 11 3.01% Független
Iveta Fajnorová 10 2.74% NAJ
Richard Kmeť 10 2.74% SMER-SD
Jozef Narancsik 9 2.47% ĽS Naše Slovensko
Dagmar Fuseková 7 1.92% NP
Peter Súlovský 3 0.82% SNS
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 23.90 %
Dunaszerdahely 343 12.91 %
Somorja 171 6.44 %
Ekecs 137 5.16 %
Nyárasd 99 3.73 %
Bős 85 3.20 %
Lég 54 2.03 %
Illésháza 46 1.73 %
Kisudvarnok 45 1.69 %
Vásárút 44 1.66 %
Jányok 44 1.66 %
Nyékvárkony 41 1.54 %
Gelle 41 1.54 %
Nagymagyar 38 1.43 %
Csütörtök 36 1.35 %
Csilizradvány 35 1.32 %
Nemeshodos 34 1.28 %
Lögérpatony 33 1.24 %
Alistál 33 1.24 %
Pozsonyeperjes 32 1.20 %
Nagymad 32 1.20 %
Egyházkarcsa 31 1.17 %
Csallóközkürt 30 1.13 %
Nagypaka 30 1.13 %
Nagyudvarnok 28 1.05 %
Diósförgepatony 27 1.02 %
Csiliznyárad 27 1.02 %
Dunakisfalud 26 0.98 %
Balony 25 0.94 %
Csenke 24 0.90 %
Baka 23 0.87 %
Királyfiakarcsa 23 0.87 %
Szap 22 0.83 %
Felbár 22 0.83 %
Felsővámos 21 0.79 %
Albár 19 0.72 %
Lúcs 18 0.68 %
Kulcsod 16 0.60 %
Sárosfa 16 0.60 %
Szentmihályfa 15 0.56 %
Hegyéte 15 0.56 %
Csallóköznádasd 13 0.49 %
Úszor 13 0.49 %
Padány 13 0.49 %
Nagyszarva 13 0.49 %
Nemesgomba 13 0.49 %
Béke 12 0.45 %
Pódatejed 12 0.45 %
Vörösmajor 11 0.41 %
Vajka 11 0.41 %
Bögellő 11 0.41 %
Csilizpatas 11 0.41 %
Nagyabony 10 0.38 %
Doborgaz 9 0.34 %
Csákány 9 0.34 %
Patonyrét 8 0.30 %
Csallóköztárnok 8 0.30 %
Medve 8 0.30 %
Dunatőkés 8 0.30 %
Vitény 7 0.26 %
Sárrét 7 0.26 %
Nagybodak 6 0.23 %
Dercsika 6 0.23 %
Olgya 5 0.19 %
Keszölcés 5 0.19 %
Bacsfa 3 0.11 %
Macháza 1 0.04 %
Dunaszerdahely 1 077 35.35 %
Bős 125 4.10 %
Nyárasd 115 3.77 %
Nyékvárkony 113 3.71 %
Somorja 111 3.64 %
Kisudvarnok 94 3.09 %
Nagymegyer 92 3.02 %
Vásárút 77 2.53 %
Hegyéte 64 2.10 %
Diósförgepatony 58 1.90 %
Nemeshodos 56 1.84 %
Alistál 55 1.81 %
Gelle 51 1.67 %
Pozsonyeperjes 47 1.54 %
Nagyudvarnok 47 1.54 %
Csallóközkürt 46 1.51 %
Egyházkarcsa 43 1.41 %
Lögérpatony 42 1.38 %
Szentmihályfa 41 1.35 %
Ekecs 38 1.25 %
Lég 36 1.18 %
Pódatejed 36 1.18 %
Felbár 30 0.98 %
Nagyabony 30 0.98 %
Albár 28 0.92 %
Nagymad 27 0.89 %
Úszor 25 0.82 %
Csenke 25 0.82 %
Sárosfa 24 0.79 %
Nagyszarva 23 0.75 %
Illésháza 22 0.72 %
Vörösmajor 22 0.72 %
Csütörtök 21 0.69 %
Dunatőkés 21 0.69 %
Felsővámos 20 0.66 %
Jányok 19 0.62 %
Dunakisfalud 18 0.59 %
Királyfiakarcsa 18 0.59 %
Baka 18 0.59 %
Csilizradvány 17 0.56 %
Nagymagyar 17 0.56 %
Csiliznyárad 14 0.46 %
Padány 14 0.46 %
Nagypaka 13 0.43 %
Nemesgomba 13 0.43 %
Lúcs 12 0.39 %
Doborgaz 12 0.39 %
Vajka 11 0.36 %
Csilizpatas 11 0.36 %
Balony 10 0.33 %
Csallóköznádasd 10 0.33 %
Dercsika 10 0.33 %
Bögellő 10 0.33 %
Csallóköztárnok 9 0.30 %
Csákány 8 0.26 %
Medve 8 0.26 %
Olgya 7 0.23 %
Nagybodak 6 0.20 %
Szap 5 0.16 %
Kulcsod 4 0.13 %
Béke 4 0.13 %
Bacsfa 4 0.13 %
Macháza 4 0.13 %
Patonyrét 4 0.13 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.07 %
Somorja 1 385 19.20 %
Dunaszerdahely 1 074 14.89 %
Bős 485 6.72 %
Nagymegyer 324 4.49 %
Ekecs 250 3.47 %
Nyékvárkony 218 3.02 %
Gelle 194 2.69 %
Nyárasd 188 2.61 %
Csütörtök 170 2.36 %
Illésháza 148 2.05 %
Nagyszarva 128 1.77 %
Alistál 120 1.66 %
Vásárút 114 1.58 %
Nagymagyar 113 1.57 %
Csilizradvány 103 1.43 %
Felbár 101 1.40 %
Baka 101 1.40 %
Csenke 100 1.39 %
Pozsonyeperjes 96 1.33 %
Diósförgepatony 90 1.25 %
Nagyabony 90 1.25 %
Csiliznyárad 88 1.22 %
Sárosfa 88 1.22 %
Nemeshodos 75 1.04 %
Jányok 74 1.03 %
Bacsfa 70 0.97 %
Lég 70 0.97 %
Lögérpatony 67 0.93 %
Csallóközkürt 67 0.93 %
Hegyéte 64 0.89 %
Béke 59 0.82 %
Csallóköznádasd 56 0.78 %
Felsővámos 48 0.67 %
Csallóköztárnok 47 0.65 %
Balony 46 0.64 %
Csilizpatas 45 0.62 %
Vajka 45 0.62 %
Királyfiakarcsa 44 0.61 %
Nagypaka 42 0.58 %
Úszor 41 0.57 %
Bögellő 40 0.55 %
Szentmihályfa 38 0.53 %
Egyházkarcsa 37 0.51 %
Kisudvarnok 36 0.50 %
Lúcs 35 0.49 %
Nagyudvarnok 35 0.49 %
Szap 32 0.44 %
Csákány 31 0.43 %
Nagybodak 30 0.42 %
Nemesgomba 30 0.42 %
Dercsika 29 0.40 %
Padány 28 0.39 %
Kulcsod 27 0.37 %
Keszölcés 27 0.37 %
Albár 25 0.35 %
Nagymad 25 0.35 %
Doborgaz 23 0.32 %
Dunatőkés 22 0.31 %
Dunakisfalud 21 0.29 %
Medve 18 0.25 %
Vörösmajor 18 0.25 %
Olgya 18 0.25 %
Pódatejed 17 0.24 %
Macháza 12 0.17 %
Patonyrét 11 0.15 %
Sárrét 6 0.08 %
Vitény 3 0.04 %
Somorja 99 13.83 %
Vörösmajor 75 10.47 %
Úszor 51 7.12 %
Dunaszerdahely 47 6.56 %
Lég 19 2.65 %
Nyárasd 14 1.96 %
Bős 12 1.68 %
Nagypaka 11 1.54 %
Lögérpatony 9 1.26 %
Hegyéte 8 1.12 %
Jányok 8 1.12 %
Nyékvárkony 7 0.98 %
Nagymagyar 7 0.98 %
Nemesgomba 7 0.98 %
Nagymegyer 7 0.98 %
Csütörtök 7 0.98 %
Felbár 6 0.84 %
Nemeshodos 6 0.84 %
Gelle 5 0.70 %
Nagyszarva 5 0.70 %
Olgya 5 0.70 %
Illésháza 5 0.70 %
Csiliznyárad 5 0.70 %
Sárrét 4 0.56 %
Diósförgepatony 4 0.56 %
Dunatőkés 4 0.56 %
Vitény 4 0.56 %
Sárosfa 4 0.56 %
Királyfiakarcsa 3 0.42 %
Vajka 3 0.42 %
Macháza 3 0.42 %
Csákány 3 0.42 %
Pozsonyeperjes 3 0.42 %
Nagybodak 3 0.42 %
Baka 3 0.42 %
Lúcs 2 0.28 %
Csenke 2 0.28 %
Kulcsod 2 0.28 %
Ekecs 2 0.28 %
Csilizradvány 2 0.28 %
Bacsfa 2 0.28 %
Keszölcés 2 0.28 %
Pódatejed 2 0.28 %
Doborgaz 2 0.28 %
Szap 2 0.28 %
Csallóközkürt 2 0.28 %
Medve 1 0.14 %
Szentmihályfa 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Nagyabony 1 0.14 %
Dunakisfalud 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Alistál 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Kisudvarnok 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Vásárút 1 0.14 %
Béke 1 0.14 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 32.16 %
Dunaszerdahely 241 10.71 %
Nagymegyer 63 2.80 %
Úszor 61 2.71 %
Nagypaka 57 2.53 %
Bős 56 2.49 %
Lég 55 2.44 %
Nyárasd 48 2.13 %
Gelle 41 1.82 %
Vörösmajor 40 1.78 %
Illésháza 38 1.69 %
Jányok 37 1.64 %
Nagymagyar 37 1.64 %
Csütörtök 36 1.60 %
Ekecs 31 1.38 %
Vásárút 29 1.29 %
Csenke 27 1.20 %
Diósförgepatony 26 1.16 %
Felbár 26 1.16 %
Nemeshodos 26 1.16 %
Kisudvarnok 25 1.11 %
Lögérpatony 23 1.02 %
Királyfiakarcsa 21 0.93 %
Nagyszarva 21 0.93 %
Nagyudvarnok 19 0.84 %
Nagymad 18 0.80 %
Sárosfa 18 0.80 %
Csákány 17 0.76 %
Pozsonyeperjes 16 0.71 %
Dunakisfalud 15 0.67 %
Nyékvárkony 15 0.67 %
Lúcs 14 0.62 %
Csallóköztárnok 13 0.58 %
Felsővámos 13 0.58 %
Nemesgomba 12 0.53 %
Béke 12 0.53 %
Egyházkarcsa 12 0.53 %
Csilizradvány 12 0.53 %
Vajka 10 0.44 %
Bacsfa 10 0.44 %
Szentmihályfa 10 0.44 %
Bögellő 10 0.44 %
Alistál 10 0.44 %
Nagybodak 10 0.44 %
Csallóközkürt 9 0.40 %
Albár 9 0.40 %
Hegyéte 9 0.40 %
Vitény 9 0.40 %
Padány 8 0.36 %
Olgya 8 0.36 %
Sárrét 8 0.36 %
Baka 8 0.36 %
Macháza 8 0.36 %
Dercsika 7 0.31 %
Szap 6 0.27 %
Csiliznyárad 6 0.27 %
Dunatőkés 6 0.27 %
Keszölcés 6 0.27 %
Patonyrét 5 0.22 %
Medve 5 0.22 %
Pódatejed 5 0.22 %
Nagyabony 5 0.22 %
Csallóköznádasd 4 0.18 %
Csilizpatas 4 0.18 %
Doborgaz 4 0.18 %
Balony 4 0.18 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 12.71 %
Somorja 161 7.64 %
Bős 117 5.55 %
Nyárasd 105 4.98 %
Nagymegyer 80 3.80 %
Ekecs 59 2.80 %
Vásárút 51 2.42 %
Gelle 37 1.76 %
Pozsonyeperjes 37 1.76 %
Nyékvárkony 36 1.71 %
Alistál 35 1.66 %
Csütörtök 35 1.66 %
Illésháza 34 1.61 %
Lég 33 1.57 %
Vörösmajor 32 1.52 %
Hegyéte 30 1.42 %
Felbár 30 1.42 %
Lögérpatony 29 1.38 %
Baka 28 1.33 %
Nagymagyar 28 1.33 %
Diósförgepatony 28 1.33 %
Csiliznyárad 27 1.28 %
Kisudvarnok 27 1.28 %
Jányok 26 1.23 %
Csilizradvány 26 1.23 %
Felsővámos 25 1.19 %
Nagyszarva 25 1.19 %
Úszor 25 1.19 %
Csallóközkürt 23 1.09 %
Nagyudvarnok 22 1.04 %
Csenke 21 1.00 %
Nagypaka 19 0.90 %
Sárosfa 19 0.90 %
Egyházkarcsa 18 0.85 %
Dunatőkés 18 0.85 %
Nemesgomba 16 0.76 %
Pódatejed 16 0.76 %
Padány 15 0.71 %
Balony 15 0.71 %
Nemeshodos 15 0.71 %
Nagybodak 14 0.66 %
Csilizpatas 14 0.66 %
Nagymad 14 0.66 %
Csákány 13 0.62 %
Albár 12 0.57 %
Vajka 12 0.57 %
Csallóköztárnok 12 0.57 %
Lúcs 12 0.57 %
Szap 11 0.52 %
Szentmihályfa 11 0.52 %
Nagyabony 11 0.52 %
Medve 11 0.52 %
Csallóköznádasd 11 0.52 %
Kulcsod 10 0.47 %
Bacsfa 10 0.47 %
Olgya 9 0.43 %
Bögellő 9 0.43 %
Béke 8 0.38 %
Dercsika 8 0.38 %
Doborgaz 6 0.28 %
Sárrét 6 0.28 %
Dunakisfalud 6 0.28 %
Királyfiakarcsa 4 0.19 %
Patonyrét 4 0.19 %
Macháza 4 0.19 %
Keszölcés 4 0.19 %
Vitény 2 0.09 %
Dunaszerdahely 870 28.42 %
Somorja 213 6.96 %
Nyárasd 152 4.97 %
Nagymegyer 135 4.41 %
Bős 93 3.04 %
Ekecs 85 2.78 %
Nyékvárkony 80 2.61 %
Vásárút 74 2.42 %
Nemeshodos 68 2.22 %
Lég 63 2.06 %
Nagyudvarnok 59 1.93 %
Gelle 57 1.86 %
Kisudvarnok 55 1.80 %
Nagymad 51 1.67 %
Egyházkarcsa 50 1.63 %
Csallóközkürt 48 1.57 %
Alistál 47 1.54 %
Pozsonyeperjes 46 1.50 %
Illésháza 46 1.50 %
Diósförgepatony 44 1.44 %
Hegyéte 44 1.44 %
Csütörtök 38 1.24 %
Jányok 38 1.24 %
Királyfiakarcsa 37 1.21 %
Nagymagyar 37 1.21 %
Nagyabony 35 1.14 %
Csilizradvány 32 1.05 %
Baka 31 1.01 %
Felsővámos 31 1.01 %
Szentmihályfa 29 0.95 %
Felbár 29 0.95 %
Lögérpatony 29 0.95 %
Nagypaka 28 0.91 %
Albár 27 0.88 %
Lúcs 21 0.69 %
Sárosfa 21 0.69 %
Csenke 21 0.69 %
Vörösmajor 21 0.69 %
Csiliznyárad 21 0.69 %
Dunakisfalud 18 0.59 %
Pódatejed 18 0.59 %
Padány 16 0.52 %
Nagyszarva 16 0.52 %
Csallóköznádasd 16 0.52 %
Úszor 15 0.49 %
Dercsika 15 0.49 %
Béke 14 0.46 %
Szap 12 0.39 %
Dunatőkés 12 0.39 %
Nemesgomba 11 0.36 %
Vajka 11 0.36 %
Patonyrét 11 0.36 %
Balony 11 0.36 %
Doborgaz 11 0.36 %
Olgya 10 0.33 %
Csilizpatas 10 0.33 %
Bögellő 10 0.33 %
Csallóköztárnok 9 0.29 %
Sárrét 9 0.29 %
Csákány 9 0.29 %
Nagybodak 8 0.26 %
Vitény 6 0.20 %
Bacsfa 6 0.20 %
Keszölcés 6 0.20 %
Medve 5 0.16 %
Macháza 4 0.13 %
Kulcsod 4 0.13 %
Dunaszerdahely 360 13.18 %
Somorja 261 9.55 %
Csütörtök 168 6.15 %
Nagymegyer 90 3.29 %
Lég 80 2.93 %
Jányok 73 2.67 %
Illésháza 70 2.56 %
Gelle 69 2.53 %
Nyárasd 66 2.42 %
Nagymagyar 61 2.23 %
Bős 60 2.20 %
Vásárút 49 1.79 %
Csenke 49 1.79 %
Nyékvárkony 46 1.68 %
Ekecs 42 1.54 %
Csákány 36 1.32 %
Kisudvarnok 34 1.24 %
Felbár 33 1.21 %
Nemesgomba 33 1.21 %
Sárosfa 33 1.21 %
Nagypaka 32 1.17 %
Béke 32 1.17 %
Vörösmajor 31 1.13 %
Lögérpatony 31 1.13 %
Nagyudvarnok 31 1.13 %
Alistál 29 1.06 %
Úszor 28 1.02 %
Diósförgepatony 27 0.99 %
Nemeshodos 27 0.99 %
Csilizradvány 25 0.92 %
Lúcs 25 0.92 %
Királyfiakarcsa 24 0.88 %
Egyházkarcsa 24 0.88 %
Csallóközkürt 24 0.88 %
Szentmihályfa 23 0.84 %
Dunakisfalud 23 0.84 %
Nagyszarva 22 0.81 %
Felsővámos 21 0.77 %
Pozsonyeperjes 19 0.70 %
Nagymad 18 0.66 %
Olgya 18 0.66 %
Baka 17 0.62 %
Vajka 17 0.62 %
Nagyabony 15 0.55 %
Csallóköztárnok 15 0.55 %
Csiliznyárad 15 0.55 %
Hegyéte 15 0.55 %
Nagybodak 15 0.55 %
Csallóköznádasd 14 0.51 %
Padány 12 0.44 %
Csilizpatas 12 0.44 %
Szap 11 0.40 %
Bögellő 11 0.40 %
Keszölcés 11 0.40 %
Dunatőkés 10 0.37 %
Balony 10 0.37 %
Patonyrét 10 0.37 %
Dercsika 9 0.33 %
Sárrét 9 0.33 %
Albár 8 0.29 %
Pódatejed 8 0.29 %
Bacsfa 7 0.26 %
Doborgaz 7 0.26 %
Medve 6 0.22 %
Vitény 5 0.18 %
Kulcsod 2 0.07 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 20.85 %
Somorja 267 9.40 %
Nagymegyer 185 6.51 %
Bős 116 4.08 %
Nyárasd 98 3.45 %
Kisudvarnok 80 2.82 %
Ekecs 68 2.39 %
Lég 67 2.36 %
Gelle 66 2.32 %
Nyékvárkony 55 1.94 %
Vásárút 55 1.94 %
Nemeshodos 53 1.87 %
Jányok 51 1.80 %
Egyházkarcsa 50 1.76 %
Felbár 48 1.69 %
Lögérpatony 44 1.55 %
Nagyudvarnok 44 1.55 %
Alistál 43 1.51 %
Csütörtök 43 1.51 %
Nagymad 42 1.48 %
Csiliznyárad 41 1.44 %
Diósförgepatony 41 1.44 %
Illésháza 38 1.34 %
Baka 37 1.30 %
Csallóközkürt 33 1.16 %
Nagymagyar 32 1.13 %
Királyfiakarcsa 31 1.09 %
Felsővámos 31 1.09 %
Pozsonyeperjes 30 1.06 %
Nagypaka 30 1.06 %
Dunakisfalud 29 1.02 %
Csenke 27 0.95 %
Nagyabony 26 0.92 %
Csilizradvány 25 0.88 %
Szap 24 0.85 %
Úszor 23 0.81 %
Szentmihályfa 23 0.81 %
Sárosfa 23 0.81 %
Nagyszarva 23 0.81 %
Albár 22 0.77 %
Csilizpatas 22 0.77 %
Hegyéte 20 0.70 %
Lúcs 20 0.70 %
Padány 19 0.67 %
Balony 18 0.63 %
Bögellő 17 0.60 %
Dercsika 17 0.60 %
Pódatejed 17 0.60 %
Csákány 15 0.53 %
Vajka 14 0.49 %
Bacsfa 14 0.49 %
Csallóköztárnok 14 0.49 %
Nemesgomba 14 0.49 %
Nagybodak 13 0.46 %
Csallóköznádasd 13 0.46 %
Kulcsod 12 0.42 %
Béke 12 0.42 %
Vörösmajor 11 0.39 %
Dunatőkés 10 0.35 %
Keszölcés 10 0.35 %
Medve 10 0.35 %
Olgya 9 0.32 %
Sárrét 7 0.25 %
Patonyrét 7 0.25 %
Vitény 4 0.14 %
Doborgaz 4 0.14 %
Macháza 2 0.07 %
Somorja 447 30.60 %
Dunaszerdahely 163 11.16 %
Vörösmajor 106 7.26 %
Úszor 102 6.98 %
Bős 45 3.08 %
Lég 40 2.74 %
Nagypaka 32 2.19 %
Olgya 26 1.78 %
Illésháza 25 1.71 %
Nagymegyer 23 1.57 %
Jányok 21 1.44 %
Gelle 20 1.37 %
Nagymagyar 20 1.37 %
Lögérpatony 18 1.23 %
Macháza 17 1.16 %
Csákány 17 1.16 %
Vajka 16 1.10 %
Csenke 14 0.96 %
Nemesgomba 14 0.96 %
Csütörtök 14 0.96 %
Szentmihályfa 13 0.89 %
Vitény 13 0.89 %
Hegyéte 13 0.89 %
Nagyszarva 12 0.82 %
Doborgaz 11 0.75 %
Nemeshodos 11 0.75 %
Kisudvarnok 11 0.75 %
Királyfiakarcsa 10 0.68 %
Felbár 10 0.68 %
Sárosfa 10 0.68 %
Béke 10 0.68 %
Diósförgepatony 10 0.68 %
Nyárasd 9 0.62 %
Egyházkarcsa 9 0.62 %
Ekecs 9 0.62 %
Sárrét 8 0.55 %
Nagyabony 7 0.48 %
Csallóköztárnok 7 0.48 %
Nagybodak 7 0.48 %
Keszölcés 6 0.41 %
Csilizpatas 6 0.41 %
Pozsonyeperjes 5 0.34 %
Csilizradvány 5 0.34 %
Csallóköznádasd 5 0.34 %
Pódatejed 5 0.34 %
Kulcsod 5 0.34 %
Baka 5 0.34 %
Nyékvárkony 4 0.27 %
Dercsika 4 0.27 %
Alistál 4 0.27 %
Csiliznyárad 4 0.27 %
Bacsfa 4 0.27 %
Lúcs 3 0.21 %
Nagymad 3 0.21 %
Vásárút 3 0.21 %
Dunakisfalud 2 0.14 %
Csallóközkürt 2 0.14 %
Padány 2 0.14 %
Nagyudvarnok 2 0.14 %
Felsővámos 2 0.14 %
Dunatőkés 2 0.14 %
Balony 1 0.07 %
Bögellő 1 0.07 %
Szap 1 0.07 %
Patonyrét 1 0.07 %
Medve 1 0.07 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 15.87 %
Dunaszerdahely 240 12.40 %
Nagypaka 190 9.82 %
Lég 100 5.17 %
Nagymegyer 63 3.26 %
Vörösmajor 56 2.89 %
Bős 52 2.69 %
Nyárasd 48 2.48 %
Úszor 47 2.43 %
Jányok 44 2.27 %
Nemeshodos 37 1.91 %
Gelle 36 1.86 %
Diósförgepatony 34 1.76 %
Illésháza 33 1.71 %
Csütörtök 31 1.60 %
Nagymagyar 30 1.55 %
Egyházkarcsa 29 1.50 %
Nagyszarva 29 1.50 %
Felbár 28 1.45 %
Királyfiakarcsa 28 1.45 %
Kisudvarnok 27 1.40 %
Nyékvárkony 26 1.34 %
Csenke 26 1.34 %
Béke 23 1.19 %
Lögérpatony 23 1.19 %
Sárrét 23 1.19 %
Sárosfa 22 1.14 %
Ekecs 22 1.14 %
Szentmihályfa 21 1.09 %
Nagymad 20 1.03 %
Nagyudvarnok 20 1.03 %
Vitény 18 0.93 %
Csallóköztárnok 18 0.93 %
Nemesgomba 16 0.83 %
Vásárút 16 0.83 %
Csákány 15 0.78 %
Bacsfa 15 0.78 %
Lúcs 14 0.72 %
Albár 13 0.67 %
Keszölcés 13 0.67 %
Csilizradvány 13 0.67 %
Pozsonyeperjes 13 0.67 %
Felsővámos 12 0.62 %
Dunakisfalud 12 0.62 %
Alistál 11 0.57 %
Csilizpatas 11 0.57 %
Macháza 10 0.52 %
Baka 10 0.52 %
Nagyabony 10 0.52 %
Olgya 10 0.52 %
Csallóközkürt 9 0.47 %
Szap 9 0.47 %
Csallóköznádasd 8 0.41 %
Padány 8 0.41 %
Nagybodak 8 0.41 %
Vajka 7 0.36 %
Hegyéte 7 0.36 %
Dercsika 7 0.36 %
Pódatejed 6 0.31 %
Bögellő 5 0.26 %
Patonyrét 5 0.26 %
Csiliznyárad 4 0.21 %
Kulcsod 3 0.16 %
Balony 3 0.16 %
Dunatőkés 3 0.16 %
Doborgaz 3 0.16 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 28.35 %
Dunaszerdahely 61 9.30 %
Úszor 42 6.40 %
Lég 20 3.05 %
Bős 16 2.44 %
Vörösmajor 15 2.29 %
Felbár 14 2.13 %
Ekecs 12 1.83 %
Gelle 11 1.68 %
Nagyszarva 10 1.52 %
Nagypaka 10 1.52 %
Nemesgomba 10 1.52 %
Csütörtök 10 1.52 %
Illésháza 10 1.52 %
Pozsonyeperjes 9 1.37 %
Nagymegyer 8 1.22 %
Olgya 8 1.22 %
Nyárasd 8 1.22 %
Csallóközkürt 7 1.07 %
Vajka 6 0.91 %
Lögérpatony 6 0.91 %
Sárosfa 6 0.91 %
Nagymagyar 6 0.91 %
Nemeshodos 6 0.91 %
Csallóköztárnok 5 0.76 %
Vásárút 5 0.76 %
Jányok 5 0.76 %
Csiliznyárad 4 0.61 %
Csenke 4 0.61 %
Egyházkarcsa 4 0.61 %
Hegyéte 4 0.61 %
Csilizradvány 4 0.61 %
Nyékvárkony 4 0.61 %
Csallóköznádasd 4 0.61 %
Kisudvarnok 3 0.46 %
Nagyudvarnok 3 0.46 %
Diósförgepatony 3 0.46 %
Patonyrét 3 0.46 %
Sárrét 3 0.46 %
Dunakisfalud 3 0.46 %
Baka 3 0.46 %
Medve 2 0.30 %
Csilizpatas 2 0.30 %
Béke 2 0.30 %
Nagybodak 2 0.30 %
Macháza 2 0.30 %
Vitény 2 0.30 %
Doborgaz 2 0.30 %
Bacsfa 2 0.30 %
Dunatőkés 2 0.30 %
Nagymad 1 0.15 %
Lúcs 1 0.15 %
Alistál 1 0.15 %
Dercsika 1 0.15 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 15.53 %
Bős 926 10.72 %
Somorja 687 7.95 %
Nagymegyer 475 5.50 %
Ekecs 358 4.14 %
Nyékvárkony 355 4.11 %
Nyárasd 327 3.79 %
Gelle 248 2.87 %
Vásárút 179 2.07 %
Alistál 170 1.97 %
Baka 158 1.83 %
Csütörtök 157 1.82 %
Csiliznyárad 156 1.81 %
Illésháza 129 1.49 %
Nagyszarva 128 1.48 %
Csilizradvány 124 1.44 %
Pozsonyeperjes 121 1.40 %
Felbár 121 1.40 %
Diósförgepatony 119 1.38 %
Csallóközkürt 112 1.30 %
Nagyabony 104 1.20 %
Nagymagyar 103 1.19 %
Nemeshodos 102 1.18 %
Csenke 96 1.11 %
Balony 94 1.09 %
Egyházkarcsa 92 1.07 %
Hegyéte 92 1.07 %
Lögérpatony 90 1.04 %
Sárosfa 87 1.01 %
Felsővámos 85 0.98 %
Lég 85 0.98 %
Csallóköznádasd 81 0.94 %
Csilizpatas 70 0.81 %
Kisudvarnok 66 0.76 %
Szap 65 0.75 %
Nagyudvarnok 61 0.71 %
Jányok 60 0.69 %
Királyfiakarcsa 60 0.69 %
Nagybodak 57 0.66 %
Nagypaka 56 0.65 %
Medve 53 0.61 %
Béke 49 0.57 %
Szentmihályfa 48 0.56 %
Lúcs 48 0.56 %
Dercsika 48 0.56 %
Nagymad 45 0.52 %
Kulcsod 45 0.52 %
Vajka 44 0.51 %
Albár 44 0.51 %
Pódatejed 43 0.50 %
Dunakisfalud 42 0.49 %
Bögellő 40 0.46 %
Bacsfa 38 0.44 %
Padány 34 0.39 %
Csallóköztárnok 32 0.37 %
Nemesgomba 31 0.36 %
Csákány 28 0.32 %
Úszor 27 0.31 %
Dunatőkés 25 0.29 %
Doborgaz 19 0.22 %
Macháza 14 0.16 %
Keszölcés 14 0.16 %
Patonyrét 12 0.14 %
Olgya 7 0.08 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Sárrét 4 0.05 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 37.29 %
Dunaszerdahely 106 6.84 %
Vörösmajor 45 2.90 %
Úszor 45 2.90 %
Nagymegyer 29 1.87 %
Lég 27 1.74 %
Bős 26 1.68 %
Bacsfa 25 1.61 %
Felbár 23 1.48 %
Nagypaka 21 1.35 %
Illésháza 20 1.29 %
Gelle 19 1.23 %
Nagymagyar 19 1.23 %
Csütörtök 17 1.10 %
Jányok 16 1.03 %
Nagyszarva 16 1.03 %
Lögérpatony 14 0.90 %
Ekecs 13 0.84 %
Nyékvárkony 12 0.77 %
Olgya 12 0.77 %
Vajka 12 0.77 %
Csákány 10 0.65 %
Nyárasd 10 0.65 %
Csenke 9 0.58 %
Csallóköztárnok 9 0.58 %
Csiliznyárad 9 0.58 %
Szentmihályfa 8 0.52 %
Egyházkarcsa 8 0.52 %
Nagybodak 8 0.52 %
Béke 8 0.52 %
Alistál 7 0.45 %
Hegyéte 7 0.45 %
Sárosfa 7 0.45 %
Vásárút 6 0.39 %
Kisudvarnok 6 0.39 %
Nemeshodos 6 0.39 %
Királyfiakarcsa 6 0.39 %
Baka 6 0.39 %
Diósförgepatony 6 0.39 %
Nemesgomba 6 0.39 %
Doborgaz 5 0.32 %
Pódatejed 5 0.32 %
Dunakisfalud 4 0.26 %
Macháza 3 0.19 %
Csallóközkürt 3 0.19 %
Bögellő 3 0.19 %
Pozsonyeperjes 3 0.19 %
Csilizradvány 3 0.19 %
Csallóköznádasd 3 0.19 %
Vitény 3 0.19 %
Lúcs 3 0.19 %
Kulcsod 2 0.13 %
Patonyrét 2 0.13 %
Szap 2 0.13 %
Dunatőkés 2 0.13 %
Felsővámos 2 0.13 %
Dercsika 2 0.13 %
Nagyudvarnok 2 0.13 %
Sárrét 1 0.06 %
Nagyabony 1 0.06 %
Balony 1 0.06 %
Albár 1 0.06 %
Keszölcés 1 0.06 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 13.47 %
Somorja 63 6.02 %
Vörösmajor 29 2.77 %
Bős 28 2.67 %
Felbár 28 2.67 %
Kisudvarnok 21 2.01 %
Nagymegyer 20 1.91 %
Úszor 19 1.81 %
Nyárasd 18 1.72 %
Diósförgepatony 18 1.72 %
Nyékvárkony 17 1.62 %
Lég 16 1.53 %
Lögérpatony 16 1.53 %
Ekecs 14 1.34 %
Nagypaka 11 1.05 %
Nagyudvarnok 11 1.05 %
Illésháza 11 1.05 %
Csenke 10 0.96 %
Csallóközkürt 10 0.96 %
Albár 9 0.86 %
Nagymagyar 9 0.86 %
Csütörtök 9 0.86 %
Lúcs 9 0.86 %
Csiliznyárad 8 0.76 %
Nagyszarva 7 0.67 %
Csilizpatas 7 0.67 %
Hegyéte 7 0.67 %
Gelle 7 0.67 %
Dunatőkés 7 0.67 %
Baka 7 0.67 %
Sárosfa 7 0.67 %
Dunakisfalud 6 0.57 %
Nemeshodos 6 0.57 %
Pódatejed 6 0.57 %
Jányok 6 0.57 %
Szentmihályfa 6 0.57 %
Nagyabony 6 0.57 %
Alistál 6 0.57 %
Felsővámos 6 0.57 %
Vásárút 6 0.57 %
Vitény 5 0.48 %
Bacsfa 5 0.48 %
Csallóköznádasd 4 0.38 %
Csilizradvány 4 0.38 %
Nagymad 4 0.38 %
Egyházkarcsa 4 0.38 %
Keszölcés 4 0.38 %
Dercsika 3 0.29 %
Padány 3 0.29 %
Pozsonyeperjes 3 0.29 %
Csallóköztárnok 3 0.29 %
Csákány 3 0.29 %
Balony 3 0.29 %
Vajka 3 0.29 %
Sárrét 3 0.29 %
Nagybodak 3 0.29 %
Medve 2 0.19 %
Nemesgomba 2 0.19 %
Olgya 2 0.19 %
Kulcsod 2 0.19 %
Királyfiakarcsa 2 0.19 %
Macháza 2 0.19 %
Patonyrét 1 0.10 %
Doborgaz 1 0.10 %
Szap 1 0.10 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 21.69 %
Somorja 244 16.91 %
Úszor 77 5.34 %
Vörösmajor 75 5.20 %
Bős 43 2.98 %
Lég 42 2.91 %
Nagymegyer 37 2.56 %
Nemeshodos 28 1.94 %
Olgya 27 1.87 %
Illésháza 23 1.59 %
Nagypaka 23 1.59 %
Egyházkarcsa 21 1.46 %
Csütörtök 20 1.39 %
Csákány 20 1.39 %
Hegyéte 20 1.39 %
Lögérpatony 19 1.32 %
Pozsonyeperjes 18 1.25 %
Kisudvarnok 18 1.25 %
Macháza 17 1.18 %
Diósförgepatony 17 1.18 %
Nyárasd 17 1.18 %
Gelle 16 1.11 %
Felbár 15 1.04 %
Doborgaz 15 1.04 %
Szentmihályfa 14 0.97 %
Jányok 14 0.97 %
Nagyabony 13 0.90 %
Nagymagyar 13 0.90 %
Nagymad 12 0.83 %
Nemesgomba 12 0.83 %
Ekecs 12 0.83 %
Alistál 11 0.76 %
Vitény 11 0.76 %
Nyékvárkony 11 0.76 %
Nagyudvarnok 11 0.76 %
Csallóközkürt 10 0.69 %
Vásárút 10 0.69 %
Csenke 10 0.69 %
Sárosfa 9 0.62 %
Béke 9 0.62 %
Nagybodak 9 0.62 %
Vajka 9 0.62 %
Nagyszarva 8 0.55 %
Sárrét 8 0.55 %
Csilizradvány 7 0.49 %
Pódatejed 7 0.49 %
Csallóköztárnok 6 0.42 %
Bacsfa 6 0.42 %
Baka 5 0.35 %
Csiliznyárad 5 0.35 %
Felsővámos 5 0.35 %
Dunatőkés 5 0.35 %
Királyfiakarcsa 5 0.35 %
Lúcs 5 0.35 %
Keszölcés 5 0.35 %
Dercsika 4 0.28 %
Patonyrét 4 0.28 %
Dunakisfalud 4 0.28 %
Csallóköznádasd 3 0.21 %
Balony 3 0.21 %
Albár 3 0.21 %
Kulcsod 3 0.21 %
Csilizpatas 3 0.21 %
Bögellő 2 0.14 %
Medve 2 0.14 %
Padány 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Dunaszerdahely 521 22.79 %
Somorja 281 12.29 %
Úszor 84 3.67 %
Hegyéte 81 3.54 %
Nyárasd 73 3.19 %
Vörösmajor 72 3.15 %
Bős 61 2.67 %
Nagymegyer 56 2.45 %
Lögérpatony 40 1.75 %
Kisudvarnok 36 1.57 %
Lég 35 1.53 %
Nemeshodos 35 1.53 %
Illésháza 31 1.36 %
Nagypaka 31 1.36 %
Gelle 31 1.36 %
Vásárút 30 1.31 %
Nyékvárkony 29 1.27 %
Diósförgepatony 28 1.22 %
Csákány 28 1.22 %
Nagymagyar 28 1.22 %
Egyházkarcsa 28 1.22 %
Felbár 28 1.22 %
Csütörtök 25 1.09 %
Pódatejed 24 1.05 %
Olgya 23 1.01 %
Nagyudvarnok 22 0.96 %
Macháza 22 0.96 %
Alistál 21 0.92 %
Szentmihályfa 21 0.92 %
Ekecs 21 0.92 %
Jányok 20 0.87 %
Nagyabony 19 0.83 %
Pozsonyeperjes 18 0.79 %
Doborgaz 18 0.79 %
Csenke 15 0.66 %
Csilizradvány 15 0.66 %
Nemesgomba 15 0.66 %
Albár 14 0.61 %
Csallóközkürt 14 0.61 %
Vajka 12 0.52 %
Sárosfa 12 0.52 %
Nagyszarva 11 0.48 %
Padány 11 0.48 %
Csiliznyárad 11 0.48 %
Királyfiakarcsa 11 0.48 %
Csallóköztárnok 10 0.44 %
Felsővámos 10 0.44 %
Csilizpatas 9 0.39 %
Baka 9 0.39 %
Dunakisfalud 9 0.39 %
Sárrét 9 0.39 %
Béke 9 0.39 %
Dunatőkés 8 0.35 %
Csallóköznádasd 8 0.35 %
Vitény 8 0.35 %
Nagybodak 7 0.31 %
Kulcsod 7 0.31 %
Keszölcés 6 0.26 %
Lúcs 6 0.26 %
Nagymad 5 0.22 %
Balony 5 0.22 %
Szap 5 0.22 %
Medve 5 0.22 %
Dercsika 4 0.17 %
Bögellő 4 0.17 %
Bacsfa 4 0.17 %
Patonyrét 3 0.13 %
Dunaszerdahely 2 056 19.26 %
Bős 801 7.50 %
Somorja 775 7.26 %
Nagymegyer 651 6.10 %
Ekecs 497 4.66 %
Nyékvárkony 436 4.08 %
Nyárasd 408 3.82 %
Gelle 291 2.73 %
Vásárút 246 2.30 %
Alistál 211 1.98 %
Csütörtök 186 1.74 %
Diósförgepatony 160 1.50 %
Baka 160 1.50 %
Illésháza 156 1.46 %
Csiliznyárad 154 1.44 %
Csilizradvány 151 1.41 %
Nemeshodos 150 1.41 %
Pozsonyeperjes 149 1.40 %
Nagyszarva 145 1.36 %
Csallóközkürt 142 1.33 %
Csenke 137 1.28 %
Hegyéte 129 1.21 %
Nagyabony 129 1.21 %
Felbár 123 1.15 %
Egyházkarcsa 123 1.15 %
Kisudvarnok 122 1.14 %
Lögérpatony 121 1.13 %
Nagymagyar 119 1.11 %
Balony 109 1.02 %
Felsővámos 108 1.01 %
Nagyudvarnok 103 0.96 %
Jányok 95 0.89 %
Sárosfa 89 0.83 %
Lég 87 0.82 %
Csallóköznádasd 86 0.81 %
Nagymad 81 0.76 %
Albár 78 0.73 %
Királyfiakarcsa 75 0.70 %
Szentmihályfa 71 0.67 %
Csilizpatas 70 0.66 %
Medve 69 0.65 %
Szap 65 0.61 %
Bögellő 58 0.54 %
Pódatejed 57 0.53 %
Lúcs 56 0.52 %
Béke 53 0.50 %
Dunakisfalud 53 0.50 %
Vajka 50 0.47 %
Nagybodak 49 0.46 %
Kulcsod 47 0.44 %
Dunatőkés 40 0.37 %
Dercsika 39 0.37 %
Csákány 40 0.37 %
Bacsfa 40 0.37 %
Csallóköztárnok 37 0.35 %
Nagypaka 37 0.35 %
Padány 36 0.34 %
Nemesgomba 34 0.32 %
Keszölcés 19 0.18 %
Doborgaz 19 0.18 %
Úszor 18 0.17 %
Olgya 15 0.14 %
Patonyrét 11 0.10 %
Macháza 11 0.10 %
Sárrét 6 0.06 %
Vörösmajor 5 0.05 %
Vitény 5 0.05 %
Dunaszerdahely 1 201 22.60 %
Somorja 456 8.58 %
Nagymegyer 359 6.76 %
Bős 198 3.73 %
Nyárasd 185 3.48 %
Nyékvárkony 146 2.75 %
Gelle 145 2.73 %
Ekecs 135 2.54 %
Kisudvarnok 118 2.22 %
Vásárút 111 2.09 %
Lég 107 2.01 %
Egyházkarcsa 94 1.77 %
Nemeshodos 91 1.71 %
Diósförgepatony 85 1.60 %
Illésháza 83 1.56 %
Pozsonyeperjes 81 1.52 %
Alistál 77 1.45 %
Jányok 76 1.43 %
Lögérpatony 73 1.37 %
Csütörtök 72 1.36 %
Nagyudvarnok 72 1.36 %
Hegyéte 69 1.30 %
Felbár 68 1.28 %
Nagymad 64 1.20 %
Szentmihályfa 62 1.17 %
Csenke 60 1.13 %
Csallóközkürt 59 1.11 %
Nagymagyar 57 1.07 %
Nagypaka 57 1.07 %
Albár 56 1.05 %
Királyfiakarcsa 56 1.05 %
Csilizradvány 54 1.02 %
Csiliznyárad 52 0.98 %
Nagyszarva 51 0.96 %
Baka 47 0.88 %
Felsővámos 47 0.88 %
Lúcs 45 0.85 %
Nagyabony 44 0.83 %
Dunakisfalud 42 0.79 %
Úszor 39 0.73 %
Szap 35 0.66 %
Sárosfa 34 0.64 %
Pódatejed 33 0.62 %
Csallóköznádasd 31 0.58 %
Csákány 31 0.58 %
Balony 30 0.56 %
Padány 29 0.55 %
Béke 28 0.53 %
Csilizpatas 28 0.53 %
Nemesgomba 27 0.51 %
Bögellő 26 0.49 %
Csallóköztárnok 25 0.47 %
Keszölcés 23 0.43 %
Bacsfa 23 0.43 %
Kulcsod 21 0.40 %
Doborgaz 21 0.40 %
Nagybodak 19 0.36 %
Dercsika 18 0.34 %
Dunatőkés 17 0.32 %
Vajka 17 0.32 %
Vörösmajor 17 0.32 %
Medve 15 0.28 %
Olgya 14 0.26 %
Sárrét 13 0.24 %
Vitény 10 0.19 %
Patonyrét 9 0.17 %
Macháza 7 0.13 %
Dunaszerdahely 317 14.44 %
Somorja 161 7.33 %
Lögérpatony 119 5.42 %
Nagymegyer 80 3.64 %
Gelle 74 3.37 %
Lég 73 3.33 %
Bős 60 2.73 %
Diósförgepatony 57 2.60 %
Nyárasd 53 2.41 %
Szentmihályfa 42 1.91 %
Nyékvárkony 42 1.91 %
Jányok 41 1.87 %
Kisudvarnok 41 1.87 %
Nagymagyar 39 1.78 %
Illésháza 38 1.73 %
Lúcs 33 1.50 %
Vásárút 33 1.50 %
Ekecs 31 1.41 %
Csütörtök 29 1.32 %
Felbár 28 1.28 %
Nemeshodos 27 1.23 %
Nagypaka 23 1.05 %
Nagymad 23 1.05 %
Alistál 23 1.05 %
Királyfiakarcsa 22 1.00 %
Pozsonyeperjes 22 1.00 %
Egyházkarcsa 22 1.00 %
Csenke 21 0.96 %
Nagyudvarnok 21 0.96 %
Felsővámos 20 0.91 %
Hegyéte 20 0.91 %
Dunakisfalud 19 0.87 %
Csilizradvány 17 0.77 %
Nagyszarva 16 0.73 %
Sárosfa 15 0.68 %
Baka 15 0.68 %
Béke 15 0.68 %
Bögellő 14 0.64 %
Szap 13 0.59 %
Nagyabony 13 0.59 %
Úszor 13 0.59 %
Csallóközkürt 13 0.59 %
Csákány 12 0.55 %
Csiliznyárad 11 0.50 %
Csilizpatas 11 0.50 %
Nemesgomba 11 0.50 %
Albár 10 0.46 %
Padány 10 0.46 %
Csallóköznádasd 10 0.46 %
Vitény 10 0.46 %
Olgya 9 0.41 %
Doborgaz 9 0.41 %
Vörösmajor 9 0.41 %
Dercsika 9 0.41 %
Pódatejed 8 0.36 %
Keszölcés 8 0.36 %
Balony 8 0.36 %
Csallóköztárnok 8 0.36 %
Bacsfa 8 0.36 %
Vajka 8 0.36 %
Patonyrét 7 0.32 %
Nagybodak 7 0.32 %
Dunatőkés 7 0.32 %
Kulcsod 4 0.18 %
Sárrét 4 0.18 %
Macháza 2 0.09 %
Medve 1 0.05 %
Dunaszerdahely 827 21.23 %
Nagymegyer 263 6.75 %
Nyárasd 241 6.19 %
Somorja 208 5.34 %
Bős 196 5.03 %
Ekecs 118 3.03 %
Alistál 113 2.90 %
Nyékvárkony 89 2.28 %
Felbár 69 1.77 %
Diósförgepatony 67 1.72 %
Gelle 64 1.64 %
Vásárút 64 1.64 %
Kisudvarnok 61 1.57 %
Nemeshodos 57 1.46 %
Csilizradvány 56 1.44 %
Hegyéte 54 1.39 %
Egyházkarcsa 52 1.34 %
Pozsonyeperjes 52 1.34 %
Illésháza 52 1.34 %
Csenke 50 1.28 %
Csallóközkürt 50 1.28 %
Nagyudvarnok 46 1.18 %
Lögérpatony 42 1.08 %
Szentmihályfa 41 1.05 %
Lég 41 1.05 %
Nagymagyar 40 1.03 %
Csütörtök 40 1.03 %
Albár 40 1.03 %
Csiliznyárad 39 1.00 %
Balony 39 1.00 %
Nagyabony 35 0.90 %
Csilizpatas 35 0.90 %
Bacsfa 35 0.90 %
Csákány 33 0.85 %
Sárosfa 32 0.82 %
Padány 31 0.80 %
Nagyszarva 30 0.77 %
Pódatejed 29 0.74 %
Jányok 29 0.74 %
Úszor 29 0.74 %
Medve 28 0.72 %
Baka 28 0.72 %
Csallóköznádasd 26 0.67 %
Nagymad 24 0.62 %
Vörösmajor 24 0.62 %
Királyfiakarcsa 23 0.59 %
Dunatőkés 22 0.56 %
Bögellő 22 0.56 %
Kulcsod 21 0.54 %
Nagypaka 21 0.54 %
Szap 20 0.51 %
Dunakisfalud 19 0.49 %
Lúcs 18 0.46 %
Nemesgomba 17 0.44 %
Felsővámos 16 0.41 %
Dercsika 15 0.39 %
Nagybodak 15 0.39 %
Vajka 13 0.33 %
Patonyrét 12 0.31 %
Csallóköztárnok 11 0.28 %
Vitény 8 0.21 %
Olgya 8 0.21 %
Béke 8 0.21 %
Macháza 7 0.18 %
Sárrét 4 0.10 %
Doborgaz 4 0.10 %
Keszölcés 2 0.05 %
Dunaszerdahely 1 027 15.28 %
Ekecs 723 10.75 %
Nagymegyer 685 10.19 %
Somorja 440 6.54 %
Bős 398 5.92 %
Nyárasd 310 4.61 %
Nyékvárkony 213 3.17 %
Gelle 185 2.75 %
Alistál 162 2.41 %
Csütörtök 126 1.87 %
Vásárút 118 1.76 %
Csilizradvány 105 1.56 %
Nagyszarva 90 1.34 %
Diósförgepatony 88 1.31 %
Nagymagyar 86 1.28 %
Baka 83 1.23 %
Csiliznyárad 83 1.23 %
Balony 82 1.22 %
Pozsonyeperjes 81 1.20 %
Csallóközkürt 79 1.18 %
Illésháza 78 1.16 %
Nemeshodos 72 1.07 %
Lég 70 1.04 %
Nagyabony 70 1.04 %
Lögérpatony 65 0.97 %
Csenke 63 0.94 %
Csilizpatas 58 0.86 %
Hegyéte 49 0.73 %
Felsővámos 48 0.71 %
Albár 48 0.71 %
Királyfiakarcsa 47 0.70 %
Csallóköznádasd 45 0.67 %
Kisudvarnok 45 0.67 %
Jányok 45 0.67 %
Szap 44 0.65 %
Medve 44 0.65 %
Béke 42 0.62 %
Egyházkarcsa 42 0.62 %
Felbár 41 0.61 %
Sárosfa 41 0.61 %
Vajka 37 0.55 %
Bögellő 36 0.54 %
Kulcsod 36 0.54 %
Lúcs 35 0.52 %
Szentmihályfa 33 0.49 %
Nagyudvarnok 30 0.45 %
Nagybodak 26 0.39 %
Bacsfa 25 0.37 %
Nagymad 25 0.37 %
Dercsika 23 0.34 %
Pódatejed 22 0.33 %
Padány 21 0.31 %
Nagypaka 21 0.31 %
Nemesgomba 20 0.30 %
Dunakisfalud 20 0.30 %
Úszor 18 0.27 %
Csallóköztárnok 18 0.27 %
Dunatőkés 18 0.27 %
Csákány 17 0.25 %
Patonyrét 12 0.18 %
Olgya 11 0.16 %
Keszölcés 8 0.12 %
Doborgaz 7 0.10 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 3 0.04 %
Macháza 3 0.04 %
Dunaszerdahely 1 289 15.91 %
Somorja 588 7.26 %
Nyárasd 559 6.90 %
Bős 514 6.34 %
Nagymegyer 485 5.98 %
Ekecs 425 5.24 %
Vásárút 235 2.90 %
Nyékvárkony 232 2.86 %
Gelle 230 2.84 %
Alistál 193 2.38 %
Csütörtök 168 2.07 %
Csallóközkürt 138 1.70 %
Csiliznyárad 138 1.70 %
Illésháza 133 1.64 %
Pozsonyeperjes 131 1.62 %
Diósförgepatony 121 1.49 %
Csilizradvány 119 1.47 %
Baka 118 1.46 %
Nagymagyar 117 1.44 %
Nagyszarva 110 1.36 %
Csenke 99 1.22 %
Felsővámos 98 1.21 %
Lég 93 1.15 %
Nagyabony 92 1.14 %
Nemeshodos 91 1.12 %
Hegyéte 90 1.11 %
Balony 84 1.04 %
Lögérpatony 83 1.02 %
Felbár 82 1.01 %
Jányok 81 1.00 %
Kisudvarnok 77 0.95 %
Sárosfa 75 0.93 %
Csallóköznádasd 70 0.86 %
Nagyudvarnok 68 0.84 %
Egyházkarcsa 66 0.81 %
Csilizpatas 64 0.79 %
Béke 62 0.77 %
Medve 50 0.62 %
Királyfiakarcsa 47 0.58 %
Bögellő 47 0.58 %
Szap 46 0.57 %
Lúcs 46 0.57 %
Szentmihályfa 43 0.53 %
Vajka 41 0.51 %
Pódatejed 40 0.49 %
Nagymad 40 0.49 %
Kulcsod 39 0.48 %
Albár 38 0.47 %
Dercsika 37 0.46 %
Csákány 37 0.46 %
Nagybodak 35 0.43 %
Csallóköztárnok 33 0.41 %
Dunakisfalud 29 0.36 %
Dunatőkés 29 0.36 %
Padány 28 0.35 %
Nagypaka 28 0.35 %
Nemesgomba 28 0.35 %
Úszor 28 0.35 %
Bacsfa 28 0.35 %
Patonyrét 17 0.21 %
Doborgaz 17 0.21 %
Keszölcés 12 0.15 %
Olgya 12 0.15 %
Macháza 9 0.11 %
Vörösmajor 6 0.07 %
Sárrét 3 0.04 %
Vitény 1 0.01 %
Somorja 517 27.30 %
Dunaszerdahely 201 10.61 %
Vörösmajor 89 4.70 %
Úszor 85 4.49 %
Bős 74 3.91 %
Felbár 41 2.16 %
Lég 40 2.11 %
Gelle 38 2.01 %
Illésháza 37 1.95 %
Nagymegyer 36 1.90 %
Nagymagyar 33 1.74 %
Csütörtök 31 1.64 %
Nagypaka 31 1.64 %
Nyárasd 30 1.58 %
Jányok 26 1.37 %
Lögérpatony 26 1.37 %
Csákány 26 1.37 %
Olgya 25 1.32 %
Nemeshodos 24 1.27 %
Baka 24 1.27 %
Nemesgomba 23 1.21 %
Hegyéte 23 1.21 %
Doborgaz 20 1.06 %
Nagyszarva 19 1.00 %
Csenke 19 1.00 %
Béke 19 1.00 %
Ekecs 18 0.95 %
Vajka 18 0.95 %
Pozsonyeperjes 17 0.90 %
Sárosfa 17 0.90 %
Egyházkarcsa 16 0.84 %
Szentmihályfa 16 0.84 %
Lúcs 16 0.84 %
Macháza 15 0.79 %
Nagyabony 15 0.79 %
Nyékvárkony 14 0.74 %
Kisudvarnok 14 0.74 %
Diósförgepatony 13 0.69 %
Csallóköznádasd 13 0.69 %
Bacsfa 13 0.69 %
Alistál 12 0.63 %
Csallóköztárnok 11 0.58 %
Keszölcés 10 0.53 %
Nagybodak 9 0.48 %
Vitény 9 0.48 %
Csilizpatas 9 0.48 %
Vásárút 9 0.48 %
Felsővámos 8 0.42 %
Csiliznyárad 8 0.42 %
Csilizradvány 8 0.42 %
Dunakisfalud 7 0.37 %
Balony 7 0.37 %
Pódatejed 7 0.37 %
Szap 7 0.37 %
Nagyudvarnok 6 0.32 %
Sárrét 6 0.32 %
Kulcsod 6 0.32 %
Dercsika 5 0.26 %
Patonyrét 5 0.26 %
Dunatőkés 5 0.26 %
Királyfiakarcsa 5 0.26 %
Padány 4 0.21 %
Csallóközkürt 3 0.16 %
Medve 3 0.16 %
Bögellő 2 0.11 %
Nagymad 2 0.11 %
Albár 1 0.05 %
Dunaszerdahely 945 15.35 %
Nagymegyer 923 14.99 %
Somorja 455 7.39 %
Bős 402 6.53 %
Ekecs 354 5.75 %
Nyárasd 232 3.77 %
Vásárút 193 3.13 %
Nyékvárkony 181 2.94 %
Gelle 160 2.60 %
Csiliznyárad 124 2.01 %
Csilizradvány 118 1.92 %
Alistál 110 1.79 %
Csütörtök 110 1.79 %
Illésháza 105 1.71 %
Baka 95 1.54 %
Nagyszarva 86 1.40 %
Balony 85 1.38 %
Pozsonyeperjes 84 1.36 %
Nagymagyar 76 1.23 %
Diósförgepatony 74 1.20 %
Csallóközkürt 69 1.12 %
Lég 68 1.10 %
Nagyabony 66 1.07 %
Nemeshodos 65 1.06 %
Felsővámos 63 1.02 %
Csenke 62 1.01 %
Lögérpatony 52 0.84 %
Felbár 49 0.80 %
Csallóköznádasd 48 0.78 %
Szap 47 0.76 %
Hegyéte 47 0.76 %
Jányok 46 0.75 %
Albár 42 0.68 %
Kisudvarnok 41 0.67 %
Sárosfa 40 0.65 %
Bögellő 38 0.62 %
Medve 37 0.60 %
Királyfiakarcsa 37 0.60 %
Kulcsod 37 0.60 %
Csilizpatas 37 0.60 %
Nagyudvarnok 35 0.57 %
Egyházkarcsa 35 0.57 %
Béke 34 0.55 %
Lúcs 34 0.55 %
Vajka 31 0.50 %
Szentmihályfa 28 0.45 %
Padány 21 0.34 %
Nagymad 20 0.32 %
Dercsika 20 0.32 %
Bacsfa 19 0.31 %
Pódatejed 18 0.29 %
Dunakisfalud 18 0.29 %
Nemesgomba 17 0.28 %
Nagybodak 17 0.28 %
Nagypaka 16 0.26 %
Dunatőkés 16 0.26 %
Úszor 15 0.24 %
Csallóköztárnok 13 0.21 %
Csákány 12 0.19 %
Patonyrét 10 0.16 %
Doborgaz 8 0.13 %
Keszölcés 8 0.13 %
Olgya 6 0.10 %
Sárrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Vörösmajor 3 0.05 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 657 38.92 %
Somorja 128 7.58 %
Bős 49 2.90 %
Nagymegyer 45 2.67 %
Lég 43 2.55 %
Nyárasd 33 1.95 %
Vörösmajor 31 1.84 %
Nyékvárkony 30 1.78 %
Nagyudvarnok 28 1.66 %
Gelle 27 1.60 %
Kisudvarnok 25 1.48 %
Ekecs 25 1.48 %
Csallóközkürt 25 1.48 %
Hegyéte 24 1.42 %
Nemeshodos 24 1.42 %
Egyházkarcsa 23 1.36 %
Bacsfa 22 1.30 %
Úszor 21 1.24 %
Illésháza 20 1.18 %
Szentmihályfa 19 1.13 %
Alistál 19 1.13 %
Pozsonyeperjes 19 1.13 %
Diósförgepatony 18 1.07 %
Albár 17 1.01 %
Vásárút 17 1.01 %
Csilizradvány 16 0.95 %
Jányok 15 0.89 %
Pódatejed 14 0.83 %
Felbár 14 0.83 %
Csiliznyárad 12 0.71 %
Csenke 12 0.71 %
Nagymagyar 12 0.71 %
Nagypaka 12 0.71 %
Sárosfa 11 0.65 %
Nagyszarva 11 0.65 %
Csütörtök 11 0.65 %
Dunatőkés 11 0.65 %
Baka 11 0.65 %
Lögérpatony 10 0.59 %
Királyfiakarcsa 10 0.59 %
Nagyabony 9 0.53 %
Nagybodak 8 0.47 %
Csallóköznádasd 6 0.36 %
Dunakisfalud 6 0.36 %
Macháza 6 0.36 %
Doborgaz 5 0.30 %
Nagymad 5 0.30 %
Csákány 5 0.30 %
Padány 5 0.30 %
Nemesgomba 5 0.30 %
Patonyrét 5 0.30 %
Bögellő 4 0.24 %
Csilizpatas 4 0.24 %
Olgya 4 0.24 %
Sárrét 3 0.18 %
Vajka 3 0.18 %
Felsővámos 3 0.18 %
Vitény 3 0.18 %
Béke 3 0.18 %
Medve 3 0.18 %
Kulcsod 2 0.12 %
Csallóköztárnok 2 0.12 %
Dercsika 2 0.12 %
Szap 2 0.12 %
Balony 2 0.12 %
Lúcs 1 0.06 %
Keszölcés 1 0.06 %
Somorja 230 27.12 %
Dunaszerdahely 97 11.44 %
Vörösmajor 35 4.13 %
Lég 33 3.89 %
Úszor 27 3.18 %
Bős 22 2.59 %
Bacsfa 20 2.36 %
Olgya 13 1.53 %
Nagypaka 12 1.42 %
Nagymegyer 10 1.18 %
Vitény 9 1.06 %
Sárosfa 8 0.94 %
Vajka 7 0.83 %
Felbár 7 0.83 %
Lögérpatony 7 0.83 %
Nagymagyar 7 0.83 %
Hegyéte 6 0.71 %
Macháza 5 0.59 %
Ekecs 5 0.59 %
Nagyszarva 5 0.59 %
Nemesgomba 5 0.59 %
Patonyrét 5 0.59 %
Szentmihályfa 4 0.47 %
Csallóköztárnok 4 0.47 %
Vásárút 4 0.47 %
Diósförgepatony 4 0.47 %
Gelle 4 0.47 %
Sárrét 4 0.47 %
Nemeshodos 4 0.47 %
Csenke 4 0.47 %
Illésháza 4 0.47 %
Nyékvárkony 3 0.35 %
Dunatőkés 3 0.35 %
Csütörtök 3 0.35 %
Nyárasd 3 0.35 %
Lúcs 3 0.35 %
Keszölcés 3 0.35 %
Béke 2 0.24 %
Kulcsod 2 0.24 %
Medve 2 0.24 %
Egyházkarcsa 2 0.24 %
Királyfiakarcsa 2 0.24 %
Albár 2 0.24 %
Csákány 2 0.24 %
Csallóközkürt 2 0.24 %
Felsővámos 2 0.24 %
Nagybodak 2 0.24 %
Nagyabony 2 0.24 %
Pódatejed 2 0.24 %
Csilizpatas 2 0.24 %
Jányok 2 0.24 %
Balony 1 0.12 %
Alistál 1 0.12 %
Doborgaz 1 0.12 %
Csilizradvány 1 0.12 %
Nagymad 1 0.12 %
Bögellő 1 0.12 %
Baka 1 0.12 %
Csallóköznádasd 1 0.12 %
Csiliznyárad 1 0.12 %
Pozsonyeperjes 1 0.12 %
Nagyudvarnok 1 0.12 %
Dunakisfalud 1 0.12 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 19.03 %
Somorja 278 16.43 %
Úszor 86 5.08 %
Vörösmajor 82 4.85 %
Bős 60 3.55 %
Lég 40 2.36 %
Hegyéte 31 1.83 %
Nagymegyer 30 1.77 %
Lögérpatony 30 1.77 %
Olgya 29 1.71 %
Illésháza 28 1.65 %
Nagypaka 27 1.60 %
Nyárasd 25 1.48 %
Csütörtök 24 1.42 %
Gelle 23 1.36 %
Nagymagyar 23 1.36 %
Macháza 22 1.30 %
Kisudvarnok 22 1.30 %
Csákány 22 1.30 %
Jányok 21 1.24 %
Csenke 20 1.18 %
Nemeshodos 19 1.12 %
Felbár 19 1.12 %
Ekecs 16 0.95 %
Doborgaz 16 0.95 %
Egyházkarcsa 16 0.95 %
Szentmihályfa 16 0.95 %
Alistál 16 0.95 %
Vajka 14 0.83 %
Nagyszarva 14 0.83 %
Nyékvárkony 14 0.83 %
Nagyabony 14 0.83 %
Pozsonyeperjes 13 0.77 %
Pódatejed 13 0.77 %
Vásárút 11 0.65 %
Vitény 11 0.65 %
Diósförgepatony 11 0.65 %
Nagymad 10 0.59 %
Királyfiakarcsa 10 0.59 %
Sárosfa 10 0.59 %
Csallóközkürt 9 0.53 %
Nemesgomba 9 0.53 %
Csiliznyárad 9 0.53 %
Csallóköznádasd 9 0.53 %
Sárrét 9 0.53 %
Dunatőkés 8 0.47 %
Lúcs 8 0.47 %
Béke 8 0.47 %
Kulcsod 8 0.47 %
Keszölcés 7 0.41 %
Balony 7 0.41 %
Nagybodak 7 0.41 %
Csallóköztárnok 7 0.41 %
Dercsika 6 0.35 %
Nagyudvarnok 6 0.35 %
Baka 5 0.30 %
Albár 5 0.30 %
Felsővámos 5 0.30 %
Patonyrét 5 0.30 %
Bacsfa 5 0.30 %
Dunakisfalud 5 0.30 %
Csilizpatas 5 0.30 %
Medve 4 0.24 %
Csilizradvány 3 0.18 %
Padány 2 0.12 %
Bögellő 2 0.12 %
Szap 1 0.06 %
Dunaszerdahely 309 15.85 %
Somorja 108 5.54 %
Bős 92 4.72 %
Nagymegyer 84 4.31 %
Nagyudvarnok 59 3.03 %
Vásárút 57 2.92 %
Nyékvárkony 53 2.72 %
Lég 43 2.21 %
Nemeshodos 39 2.00 %
Albár 38 1.95 %
Nyárasd 33 1.69 %
Szentmihályfa 30 1.54 %
Nagyabony 30 1.54 %
Úszor 28 1.44 %
Egyházkarcsa 28 1.44 %
Kisudvarnok 26 1.33 %
Nagypaka 25 1.28 %
Csallóközkürt 25 1.28 %
Alistál 23 1.18 %
Bacsfa 22 1.13 %
Vörösmajor 21 1.08 %
Pódatejed 20 1.03 %
Ekecs 19 0.97 %
Sárosfa 18 0.92 %
Dunakisfalud 18 0.92 %
Felsővámos 16 0.82 %
Gelle 16 0.82 %
Hegyéte 15 0.77 %
Felbár 14 0.72 %
Lögérpatony 13 0.67 %