SK
TV
.....

Bodrogszentmária

Község

címer zászló
498 100% magyar 1910
398 75% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szentmária
Hivatalos szlovák megnevezés:
Svätá Mária
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Alsó hosszú kőtelek, Alsó-zátony, Ásott-ér, Bába-tó, Biczerföld, Csík-tó, Farkaszátony, Felső rét, Füzes rétek, Góros út, Görbe-tó, Hegyeske, Homok, Hosszak, Hosszúmező, (Hosszú-tó), Kárász-tó, Kerektó, Kertszög, Lecse, Lenvahát, Lenva-tó, Leszna, Malomszög, Mátyus-tó, Mély-barázda, Nádas-tó, Nagy-lejáró, Pálfölde, Pap-tó, Paptóhát, Petence-tó, Radi oldal, Sajgó, Szilvás, Ticzér, Tőkére járó, Zúgó
Koordináták:
48.43247986, 21.84405899
Terület:
12,94 km2
Rang:
község
Népesség:
571
Tszf. magasság:
99 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07635
Település kód:
528153
Szervezeti azonosító:
331325

A község a Bodrogköz nyugati részén, a Ticce-patak bal partján, a 79-es főút mentén fekszik, Sátoraljaújhelytől 18 km-re keletre, Királyhelmectől 12 km-re nyugatra. Szentmária eredetileg a Ticce jobb (északi) partján terült el, a 20. század második felében települt át a korábban tőle délre fekvő Pálfölde kataszterébe és keleti szomszédságába. A régi faluhelyen egyetlen lakóház sem maradt, ma a Mária-kegytemplom az egyetlen épület. Pálfölde és az új falurész („Bodrog“) teljesen egybeépültek, két egymással párhuzamos utcát képeznek. A község határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Nyugatról Zemplén, északnyugatról Céke, északról Abara (Mészpest katasztere), északkeletről Zétény, keletről Rad, délkeletről Kisgéres (Keresztúrpuszta katasztere), délről pedig Szomotor (Kisújlak katasztere) községekkel határos. Nyugati határát a Bodrog holtága, északi határát a Latorca holtága, keleti határának nagy részét a Ticce alkotja. Bodrogszentmária és Zemplén határánál található az Ondava és a Latorca összefolyása és a Bodrog-folyó kezdete.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1943-ban hozzácsatolták Pálfölde községet. A község területe (12,94 km²) két kataszteri területre oszlik: Bodrogszentmária (10,14 km²) és Pálfölde (2,80 km²). Bodrogszentmária területe az elmúlt száz évben nem változott, Pálfölde kataszteréhez 1950 után 51 hektárt csatoltak át a szomszédos Radtól, területét 2,29 km²-ről 2,80 km²-ra növelve.

Népesség

Bodrogszentmáriának 1910-ben 348 (Pálföldével együtt 500), 1921-ben 361 (542), 1938-ban pedig 420 (612), csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között népessége 4 %-al csökkent (599 főről 575-re) Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár a magyar nemzetiségűek aránya itt is lassú csökkenést mutat (1991-2011 között 93,5 %-ról 86,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 6,2 %-ról 10,1 %-ra emelkedett). 1921-ben Bodrogszentmária római katolikus többségű volt (52,1 %); Pálföldén a reformátusok alkották a legnépesebb felekezetet (37,6 %); a görög katolikusok mindkét településen a lakosság egynegyedét alkották; Szentmárián a lakosság 5,5 %-a, Pálföldén 14,9 %-a volt izraelita vallású. 2011-ben a lakosság 52,1 %-a volt római katolikus, 20,7 %-a görög katolikus, 17,9 %-a pedig református vallású. 2011-ben a lakosság 52,2 %-a (300 fő) élt Pálfölde, 47,8 %-a (275 fő) pedig Bodrog településrészen (mindkettő Pálfölde kataszteréhez tartozik). Bodrogszentmária katasztere lakatlan.

Történelem

1261-ben "Villa Sancte Marie, Villa Maria, Zenthmaria" néven említik először. 1359-ben "Zenmaria" volt a neve. Az egri püspökség birtoka volt, majd a 16. században Garany várának tartozéka. 1804-től a kassai püspökségé. 1557-ben 4 porta után adózott. 1715-ben 3 lakott és 15 ház nélküli jobbágytelke volt. 1787-ben 28 házában 180 lakosa élt. 1828-ban 50 háza és 385 lakosa volt. Lakói halászattal, mezőgazdasággal, szőlészettel foglalkoztak. 1831-ban lakossága részt vett a koleralázadásban. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1943-ban hozzácsatolták Pálföldét. 1944-ben zsidó lakóit (1938-ban 31 fő) koncentrációs táborba hurcolták. Az állandó árvízveszélytől fenyegett falu a 20. század második felében települt át jelenlegi helyére, a régi faluhelyen valamennyi házat lebontottak. 1960-ban a Bodrog hivatalos nevet kapta, 1990-tól kapta vissza a Svätá Mária nevet. Pálfölde Árpád-kori település. Nevét már 1229-ben szerepelt egy oklevélben villa Paul néven. Egykor királyi birtokként Zemplén várának tartozéka volt. 1407-ben Zentmaria aliter Pal-Feölde néven volt említve, s ekkor Felcsebi Mihály birtoka volt. 1684-ben a Barkóczy és Klobusiczky családoké, akik egészen a 19. századig voltak itt birtokosok. 1557-ben 4 adózó portája volt. 1715-ben 2 adózó háztartás volt a településen. 1787-ben 14 házában 113 lakos élt. 1828-ban 21 háza és 165 lakosa volt. A 20. században a Szirmay családnak volt itt birtoka. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. Római katolikus temploma 1968-ban, Pálfölde református temploma pedig 2000-2003 között épült. A régi szentmáriai templom helyén 1995-ben épült Mária-kegytemplom ismert búcsújáróhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZENT MÁRIA. Magyar falu Zemplén Várm. földes Ura az Egri Püspökség, és Bónis Úr, lakosai katolikusok, fekszik Czekének, Pálföldének, és Rádnak szomszédságjokban; határjában Latorcza, Bodrog vizével öszve ütközvén, vizenyős esztendőkben ezeknek károkat okoznak; réttye tsátés és sásos szénát termő; erdeje tőlgyes, és mivel jó nagy motsáros helyen fekszik, igen hasznos makktermő; itt Nagy Bóld. Aszszony napján nagy bútsú tartatik; Titze víz ér választya-el Pálföldtől, melly sok helységek körűl tekergősen tsavarogván, Zemplén Vára alatt szakad a’ Bodrogba; lakosai jó szőlőmívelők. PÁLFÖLDE. Magyar falu Zemplén Vármegyében, földes Ura Gróf Klobusiczky Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik Bodrog vize mellett, határja mindenben hasonló Kis Újlakhoz, egyedűl, hogy ennek jobb erdeje van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szent-Mária, magyar falu, Zemplén vmegyében, Zemplénhez közel, a Bodrogközben, 230 rom., 63 g. kath., 45 ref., 7 zsidó lak., 188 h. szántófölddel, erdővel. F. u. az egri káptalan. Ut. p. Ujhely. Pálföldje, magyar falu, Zemplén vmegyében, Zemplénhez közel a Bodrogközben: 37 kath., 113 ref., 9 zsidó lak., 186 hold szántófölddel, erdővel. F. u. gr. Klobusiczky. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bodrogszentmária, a Ticze folyó mellett fekvő magyar kisközség, melynek azelőtt egyszerűen Szentmária volt a neve. Van 66 háza és 501, túlnyomó számban róm. kath. vallású lakosa. Az egri püspökség ősi birtoka. IV. Bélának az egri püspökség jogait megerősítő oklevelében már Szent István óta a püspökséghez tartozó faluként van említve. 1534-ben Garany várához csatolták és ekkor Losonczy István és Forgách Zsigmond voltak az urai. 1598-ban rövid ideig Melith Pál is birtokosául szerepel. 1603-ban Árky Andrást és Miskolczy Simont iktatják egy itteni nemesi kúria birtokába, 1615-ben pedig Girincsy Istvánt, 1627-ben Melith Györgyöt, 1635-ben Pesty Andrást egyes részeibe, de 1638-ban özv. Forgáchné, szül. Pálffy Kata a Forgách-féle részt visszaadja az egri püspökségnek s ezé az még a XVIII. század végén is. Majd a kassai püspökségé lesz, mely itt ma is birtokos. 1831-ben a kolera dúlt lakosai között, s e miatt ezek fellázadtak; 1888-ban pedig árvíz okozott nagy kárt. Katholikus templomának építési ideje ismeretlen. A községnek Szomotor a postája, távírója és vasúti állomása. Pálfölde, a bodrogközi síkságon fekszik. Magyar kisközség 33 házzal és 184, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Szomotor. Hajdan Zemplén várának tartozéka volt. Már az Árpád korban szerepel egy itélet levélben, mely 1229-ből való, s ott „villa Paul” a neve. 1407-ben Zentmaria aliter Pal-Feölde alakban Felcsebi Mihály birtokaként van említve. Csak 1528-ban találkozunk, Turóczi Miklós személyében, újabb birtokosával, de 1548-ban Zentgyörgyi Gábort s 1561-ben az Atyay családot iktatják be némely részeibe. 1570-ben Zobonya László, Zalatnoky Mátyás, Bey János, a Bolyi Alpáryak és a Csebyek a földesurai. Az 1598-iki összeírásban Rákóczy Ferencz, Vinnay Pál és Farkas György vannak említve. 1610-ben Eperjessy Györgyöt és Vajda Pétert s 1613-ban Bernáth Jánost iktatják „Pálfölde alias Szent-Mária” részeibe. 1660-ban a Bogdányi Farkas családé. 1684-ben I. Lipót gróf Barkóczy Ferencznek adományozza, ki a birtokot báró Klobusitzky Ferenczre ruházza. Most gróf Szirmay Györgynek van itt nagyobb birtoka. A XVI. század végén és a XVII. század elején a pusztult helyek közt van felsorolva. 1831-ben a kolera és az ennek nyomán keletkezett parasztlázadás hozta lakosait izgalomba. Templom nincs a községben. Ide tartozik Lencse-puszta és Pocsekaj-tanya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bodrogszentmária. Régebben Szentmária. Szent István óta az egri püspökség ősi birtoka. A XVI. században Garany várához csatolták s egy ideig Losonczi Istvánt uralta, majd az Arky-, Miskolczy-, Girincsy-, Melith-, Pesthy család birtoka, özvegy Forgáchné Pálffy Kata családi részét visszaajándékozta az egri püspökségnek. Később a kassai püspökség birtokállományát gyarapítja. A község területe 1775 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 420. Pálfölde, ösi település s a XIV. századig zempléni várbirtok. írott nyoma elsőnek egy 1229-ből keletkezett ítéletből maradt ránk villa Paul alakban. A XV. század elején Zentmária aliter Pal-Feölde alakban a Felcsebiek birtoka. A XVI. századtól birtokos itt még a Turóczi, Zentgyörgyi, Atyay, Zobonya, Zalatmoky, Bey, Alpáry, Cseby, Rákóczi, Vinnay, Farkas, Eperjessy, Vajda, Bernáth család, majd a Barkóczy, Klobusitzky s korunkban a Szirmay grófoknak volt itt birtoka. Határába a prágai kormányzat cseh-morvákat telepített. A község területe 399 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 192.

Névelőfordulások
1261
Villa Sancte Marie
1359
Zenmaria
1773
Szent-Maria,
1786
Sent-Maria,
1808
Szent-Mária,
1863
Szentmária,
1907
Bodrogszentmária,
1927
Svätá Mária, Szent-Mária,
1938
Bodrogszentmária,
1943
Szentmáriafölde,
1945
Svätá Mária, Szentmáriafölde,
1948
Svätá Mária pri Bodrogu,
1960
Bodrog,
1990
Svätá Mária
1994
Szentmária

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bodrogszentmária (Svätá Mária) 29
Telefon: 0566285200
Fax: 0566285201

Honlap: svatamaria.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mátyásová Alžbeta (Független)

Képviselő-testület:
Jaczko Mário (Független)
Gergely Andrej (Független)
Battyányi Jozef (KDH)
Zelenák Ladislav (MOST - HÍD)
Takács Oskár (ŠANCA)
Kováč Július (SMER-SD)
Horóckyová Valéria (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö ŠANCA 14% ŠANCA 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Bodrogszentmária 113

Bodrogszentmáriai Községi Hivatal

Bodrogszentmária 29

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 440 84%
szlovákok 10 2%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 57 11%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 524
magyarok 498 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 500
magyarok 496 92%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 46 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 542
magyarok 560 93%
szlovákok 37 6%
ruszinok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 599
magyarok 506 88%
szlovákok 70 12%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 578
magyarok 495 86%
szlovákok 58 10%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 4%
összlétszám 575
magyarok 398 75%
szlovákok 117 22%
ruszinok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 14 3%
összlétszám 532
összlétszám 152
magyarok 117 77%
szlovákok 6 4%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 28 18%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 152
magyarok 151 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 181
magyarok 154 85%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 27 15%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 481
Választási részvétel: 70.06 %
Kiadott boríték: 337
Bedobott boríték: 337

Polgármester

Érvényes szavazólap: 329
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mátyásová Alžbeta 128 38.91 % Független
Hornyák Štefan 108 32.83 % SMK-MKP
Zelenák Ladislav 93 28.27 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jaczko Mário 177 Független
Horóckyová Valéria 134 SMK-MKP
Takács Oskár 127 ŠANCA
Battyányi Jozef 126 KDH
Gergely Andrej 121 Független
Zelenák Ladislav 111 MOST - HÍD
Kováč Július 108 SMER-SD

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö ŠANCA 14.29% ŠANCA 1 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 470
Választási részvétel: 39.57 %
Kiadott boríték: 186
Bedobott boríték: 186
Választásra jogosult: 470
Választási részvétel: 15.53 %
Kiadott boríték: 73
Bedobott boríték: 73
Választásra jogosult: 483
Választási részvétel: 32,91 %
Kiadott boríték: 159
Bedobott boríték: 159

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 160
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 108 67.50 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 21 13.13 % KDS
Dominika Palaščáková 12 7.50 % NOVA
Lukáš Sisák 6 3.75 % KSS
Jaroslav Džunko 3 1.88 % Független
Ivan Kuhn 2 1.25 % OKS
Rastislav Masnyk 2 1.25 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 2 1.25 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 2 1.25 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 2 1.25 % Független
Rudolf Bauer 11 15.07% KDS
Karol Pataky 77 50.66 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 51 33.55 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 12 7.89 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jarmila Tkáčová 3 1.97 % SNS
Lukáš Sisák 2 1.32 % KSS
Jozef Bobík 2 1.32 % Független
Rudolf Botka 2 1.32 % NP
Róbert Bačinský 1 0.66 % Független
Jozef Červeňák 1 0.66 % RIS
Štefan Surmánek 1 0.66 % ĽSNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 185
Érvényes szavazólap: 158
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Sačko 158 85.41% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 82 44.32% SMER - SD
Mária Szuperák 81 43.78% SMK-MKP
Róbert Puci 75 40.54% SMER - SD
Štefan Duč 70 37.84% Független
Juraj Sobek 66 35.68% SMER - SD
Ľudovít Laczko 57 30.81% SMK-MKP
Karol Pataky 55 29.73% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Csaba Furik 51 27.57% SMK-MKP
Ladislav Szunyog 44 23.78% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Illés 44 23.78% SMK-MKP
Michal Zurbola 35 18.92% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
József Kopasz 35 18.92% SMK-MKP
Ján Hornyák 33 17.84% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
László Farkas 31 16.76% SMK-MKP
Jana Mondiková 27 14.59% SMER - SD
Rastislav Petrovič 16 8.65% SMER - SD
Miroslav Tóth 12 6.49% SMER - SD
Tichomír Kačo 10 5.41% Független
Edita Anthony 9 4.86% SaS
Štefan Tatranský 9 4.86% KSS
Marián Ferčák 7 3.78% ĽS-HZDS
Vladimír Seman 7 3.78% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Vladimír Dvorový 7 3.78% SMER - SD
Marek Čižmár 7 3.78% Független
Marián Kolesár 6 3.24% Független
Juraj Selecký 6 3.24% Független
Iveta Kohanová 6 3.24% Független
Ján Tomáš 5 2.70% Független
Cyril Korpesio 5 2.70% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Pető 5 2.70% Független
Ľubomír Princík 4 2.16% Független
Juliana Pašková 4 2.16% Független
Ľubomír Bulla 4 2.16% Független
Miloš Ferko 4 2.16% NOVA
Ľudovít Tóth 3 1.62% SĽS
Magdaléna Haburová 3 1.62% Független
Tomáš Kříž 3 1.62% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Bodnár 3 1.62% Független
Terézia Kačová 3 1.62% NOVA
Robert Engel 3 1.62% Független
Michaela Kapustníková 3 1.62% NOVA
Jaroslav Konečný 3 1.62% Független
František Kolbaský 2 1.08% ÚSVIT
Jozef Orenič 2 1.08% NÁŠ KRAJ
Igor Balog 2 1.08% SRÚS
Mikuláš Balog 2 1.08% EDS
František Tomko 2 1.08% Független
Ladislav Szilágyi 2 1.08% SaS
Miroslav Ramšak 2 1.08% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 2 1.08% ĽS Naše Slovensko
Jana Mišenková 2 1.08% NÁŠ KRAJ
Zlatica Čeplíková 2 1.08% Független
Martin Begala 2 1.08% Független
Martin Galgoczy 2 1.08% Független
Katarína Mischurová 1 0.54% Független
Peter Figeľ 1 0.54% DS
Miloš Kubica 1 0.54% Független
Ján Lukáč 1 0.54% SMS
Aneta Horváthová 1 0.54% EDS
Jaroslav Soták 1 0.54% Független
Pavel Szijjártó 1 0.54% SĽS
Tibor Jánošík 0 0.00% NOVA
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Gejza Gore 0 0.00% Független
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Gejza Sačko 108 68.35% MOST - HÍD
Karol Pataky 77 48.73% MOST - HÍD
Jozef Želinský 76 48.10% MOST - HÍD
Csaba Furik 63 39.87% SMK-MKP
Ján Juhász 62 39.24% MOST - HÍD
István Takács 62 39.24% SMK-MKP
Zoltán Ilko 50 31.65% SMK-MKP
Jozef Horváth 40 25.32% MOST - HÍD
József Kopasz 35 22.15% SMK-MKP
Peter Rico 34 21.52% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 31 19.62% SMER-SD
Peter Pandy 28 17.72% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 27 17.09% SMK-MKP
Csilla Bálintová 26 16.46% SMK-MKP
Slavomír Illeš 19 12.03% Független
Július Hajdu 18 11.39% SMER-SD
Rastislav Petrovič 17 10.76% SMER-SD
Róbert Puci 17 10.76% SMER-SD
Edina Kocsisová 15 9.49% Független
Jana Mondiková 14 8.86% SMER-SD
Štefan Duč 13 8.23% Független
Zoltán Sipos 13 8.23% MKDA-MKDSZ
Peter Bačkovský 12 7.59% ŠKV
Viktor Palko 9 5.70% MOST - HÍD
Alexander Kis-Géczi 7 4.43% NAJ
Dionýz Szabó 7 4.43% ŠKV
Zoltán Mento 6 3.80% Független
František Krejza 6 3.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Vladimír Seman 5 3.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Korytko 5 3.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Marek Čižmár 5 3.16% Független
Adrian Haraszti 4 2.53% NAJ
Ján Ujheli 3 1.90% ĽS Naše Slovensko
Michal Magnes 3 1.90% SNS
Nataša Hančinová 3 1.90% JEDNOTA-ĽSS
Peter Figeľ 3 1.90% DS
Ján Čebreňák 3 1.90% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jílek 2 1.27% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Tichomír Kačo 2 1.27% ŠKV
Libuša Babuľaková 2 1.27% ŠKV
Juraj Guzej 2 1.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Štefan Kandráč 2 1.27% NP
Milan Malý 2 1.27% KSS
Antónia Hrabská 2 1.27% ŠKV
Iveta Solomonová 2 1.27% KSS
Filip Biháry 2 1.27% ĽS Naše Slovensko
Milan Mika 1 0.63% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Dušan Grajcár 1 0.63% JEDNOTA-ĽSS
Gabriel Garanič 1 0.63% Független
Jozef Gamrát 1 0.63% Független
Miroslav Ramšák 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Rendeš 1 0.63% ŠKV
Martin Galgoczy 1 0.63% Független
Lucia Rušinová 1 0.63% JEDNOTA-ĽSS
Cyril Korpesio 1 0.63% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Martin Dzielavský 1 0.63% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Bielek 1 0.63% SNS
Michaela Ducárová 1 0.63% ŠKV
Michal Sentelik 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
František Tomko 1 0.63% JEDNOTA-ĽSS
Marián Oščenda 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 1 0.63% ŠKV
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Vladimír Šiňanský 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 0 0.00% ÚSVIT
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 27.51 %
Tiszacsernyő 27 7.99 %
Nagytárkány 17 5.03 %
Nagygéres 14 4.14 %
Zétény 13 3.85 %
Bély 10 2.96 %
Bodrogszentes 9 2.66 %
Borsi 9 2.66 %
Kistárkány 8 2.37 %
Bodrogmező 8 2.37 %
Szomotor 8 2.37 %
Rad 7 2.07 %
Tőketerebes 7 2.07 %
Kisgéres 7 2.07 %
Kiskövesd 6 1.78 %
Lelesz 6 1.78 %
Kisdobra 6 1.78 %
Ágcsernyő 6 1.78 %
Ladamóc 5 1.48 %
Nagykövesd 5 1.48 %
Bodrogszentmária 4 1.18 %
Szőlőske 4 1.18 %
Bacska 4 1.18 %
Bodrogszerdahely 4 1.18 %
Gálszécs 3 0.89 %
Véke 3 0.89 %
Szolnocska 3 0.89 %
Velejte 3 0.89 %
Zemplén 2 0.59 %
Újhely 2 0.59 %
Magyarsas 2 0.59 %
Boly 2 0.59 %
Nagytoronya 2 0.59 %
Garany 2 0.59 %
Imreg 2 0.59 %
Szinyér 2 0.59 %
Kolbáska 1 0.30 %
Bári 1 0.30 %
Isztáncs 1 0.30 %
Nagyazar 1 0.30 %
Bacskó 1 0.30 %
Szilvásújfalu 1 0.30 %
Bodzásújlak 1 0.30 %
Szécsegres 1 0.30 %
Vécse 1 0.30 %
Kistoronya 1 0.30 %
Kozma 1 0.30 %
Kazsó 1 0.30 %
Zemplénújfalu 1 0.30 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 20.91 %
Bodrogszentes 25 11.36 %
Tőketerebes 10 4.55 %
Tiszacsernyő 9 4.09 %
Nagykövesd 9 4.09 %
Szomotor 8 3.64 %
Bacska 7 3.18 %
Ágcsernyő 7 3.18 %
Nagygéres 7 3.18 %
Bodrogszentmária 7 3.18 %
Bodrogszerdahely 7 3.18 %
Véke 5 2.27 %
Bély 5 2.27 %
Nagytárkány 5 2.27 %
Kistárkány 4 1.82 %
Lelesz 4 1.82 %
Kiskövesd 4 1.82 %
Bacskó 3 1.36 %
Újhely 3 1.36 %
Kolbáska 2 0.91 %
Zemplénújfalu 2 0.91 %
Szőlőske 2 0.91 %
Barancs 2 0.91 %
Alsómihályi 2 0.91 %
Bodzásújlak 2 0.91 %
Szinyér 2 0.91 %
Borsi 2 0.91 %
Rad 2 0.91 %
Gercsely 2 0.91 %
Ladamóc 1 0.45 %
Szolnocska 1 0.45 %
Isztáncs 1 0.45 %
Bodrogmező 1 0.45 %
Parnó 1 0.45 %
Velejte 1 0.45 %
Boly 1 0.45 %
Kisdobra 1 0.45 %
Kiszte 1 0.45 %
Gálszécs 1 0.45 %
Zétény 1 0.45 %
Zemplén 1 0.45 %
Kázmér 1 0.45 %
Magyarsas 1 0.45 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 33.13 %
Bodzásújlak 84 8.56 %
Gálszécs 45 4.59 %
Kozma 34 3.47 %
Garany 32 3.26 %
Vécse 24 2.45 %
Kasó 23 2.34 %
Királyhelmec 21 2.14 %
Battyán 20 2.04 %
Alsómihályi 20 2.04 %
Barancs 17 1.73 %
Kázmér 15 1.53 %
Gercsely 15 1.53 %
Kiszte 14 1.43 %
Szilvásújfalu 14 1.43 %
Tiszacsernyő 13 1.33 %
Magyarizsép 13 1.33 %
Céke 13 1.33 %
Dargó 11 1.12 %
Kolbáska 11 1.12 %
Parnó 11 1.12 %
Bacskó 11 1.12 %
Szécskeresztúr 9 0.92 %
Szőlőske 8 0.82 %
Kazsó 8 0.82 %
Hardicsa 8 0.82 %
Isztáncs 8 0.82 %
Imreg 7 0.71 %
Legenye 7 0.71 %
Szécsudvar 7 0.71 %
Kisazar 7 0.71 %
Magyarsas 7 0.71 %
Velejte 7 0.71 %
Borsi 6 0.61 %
Szürnyeg 6 0.61 %
Újhely 5 0.51 %
Nagyruszka 5 0.51 %
Lasztóc 5 0.51 %
Pelejte 5 0.51 %
Csörgő 5 0.51 %
Kiskövesd 4 0.41 %
Bodrogszerdahely 4 0.41 %
Lelesz 4 0.41 %
Perbenyik 4 0.41 %
Nagyazar 4 0.41 %
Biste 4 0.41 %
Bári 3 0.31 %
Zebegnyő 3 0.31 %
Szomotor 3 0.31 %
Ladamóc 3 0.31 %
Cselej 3 0.31 %
Gerenda 3 0.31 %
Csarnahó 3 0.31 %
Zemplénújfalu 3 0.31 %
Visnyó 2 0.20 %
Bacska 2 0.20 %
Véke 2 0.20 %
Kistárkány 2 0.20 %
Nagygéres 2 0.20 %
Rad 2 0.20 %
Bodrogszentmária 2 0.20 %
Bodrogszög 2 0.20 %
Szécsegres 2 0.20 %
Tarnóka 2 0.20 %
Bély 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Nagykövesd 1 0.10 %
Nagytoronya 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Kereplye 1 0.10 %
Kisdobra 1 0.10 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 18.33 %
Kisgéres 381 9.70 %
Nagytárkány 178 4.53 %
Kistárkány 162 4.12 %
Bodrogszerdahely 160 4.07 %
Bodrogszentes 152 3.87 %
Perbenyik 135 3.44 %
Battyán 130 3.31 %
Nagykövesd 107 2.72 %
Bacska 103 2.62 %
Örös 101 2.57 %
Lelesz 100 2.55 %
Zétény 97 2.47 %
Tiszacsernyő 93 2.37 %
Bély 91 2.32 %
Nagygéres 91 2.32 %
Szomotor 79 2.01 %
Borsi 78 1.99 %
Boly 74 1.88 %
Kiskövesd 69 1.76 %
Ladamóc 68 1.73 %
Bári 63 1.60 %
Bodrogszentmária 63 1.60 %
Rad 62 1.58 %
Kisdobra 48 1.22 %
Tőketerebes 47 1.20 %
Bodrogmező 47 1.20 %
Imreg 46 1.17 %
Véke 45 1.15 %
Ágcsernyő 45 1.15 %
Szürnyeg 34 0.87 %
Szőlőske 34 0.87 %
Csarnahó 30 0.76 %
Szolnocska 30 0.76 %
Szinyér 28 0.71 %
Zemplén 25 0.64 %
Újhely 21 0.53 %
Hardicsa 15 0.38 %
Bodrogszög 11 0.28 %
Gálszécs 9 0.23 %
Kistoronya 9 0.23 %
Kozma 6 0.15 %
Alsómihályi 5 0.13 %
Garany 4 0.10 %
Lasztóc 3 0.08 %
Céke 2 0.05 %
Kolbáska 2 0.05 %
Kázmér 2 0.05 %
Pelejte 2 0.05 %
Visnyó 2 0.05 %
Csörgő 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 11.77 %
Kistárkány 269 9.89 %
Kisgéres 269 9.89 %
Nagytárkány 216 7.94 %
Tiszacsernyő 156 5.74 %
Bély 98 3.60 %
Battyán 96 3.53 %
Bacska 92 3.38 %
Bodrogszerdahely 77 2.83 %
Perbenyik 71 2.61 %
Bodrogszentes 68 2.50 %
Lelesz 66 2.43 %
Nagykövesd 63 2.32 %
Borsi 58 2.13 %
Bári 50 1.84 %
Örös 49 1.80 %
Zétény 48 1.77 %
Boly 47 1.73 %
Ágcsernyő 45 1.66 %
Nagygéres 44 1.62 %
Kiskövesd 43 1.58 %
Szomotor 41 1.51 %
Ladamóc 38 1.40 %
Tőketerebes 35 1.29 %
Kisdobra 33 1.21 %
Rad 33 1.21 %
Bodrogmező 31 1.14 %
Véke 28 1.03 %
Bodrogszentmária 26 0.96 %
Imreg 20 0.74 %
Szolnocska 20 0.74 %
Szinyér 17 0.63 %
Zemplén 17 0.63 %
Csarnahó 16 0.59 %
Szőlőske 15 0.55 %
Újhely 11 0.40 %
Gálszécs 8 0.29 %
Bodrogszög 5 0.18 %
Magyarsas 5 0.18 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Kistoronya 5 0.18 %
Parnó 4 0.15 %
Szürnyeg 4 0.15 %
Céke 4 0.15 %
Nagytoronya 3 0.11 %
Gercsely 3 0.11 %
Csörgő 3 0.11 %
Szilvásújfalu 3 0.11 %
Szécsudvar 3 0.11 %
Kisazar 3 0.11 %
Nagyazar 2 0.07 %
Cselej 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Hardicsa 2 0.07 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Magyarizsép 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Bacskó 2 0.07 %
Velejte 2 0.07 %
Kazsó 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Garany 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Kozma 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 25.98 %
Gálszécs 406 22.98 %
Parnó 55 3.11 %
Szécskeresztúr 52 2.94 %
Vécse 48 2.72 %
Kozma 46 2.60 %
Dargó 39 2.21 %
Bodzásújlak 38 2.15 %
Alsómihályi 34 1.92 %
Kázmér 26 1.47 %
Kisazar 26 1.47 %
Bacskó 26 1.47 %
Királyhelmec 24 1.36 %
Nagyazar 21 1.19 %
Zebegnyő 21 1.19 %
Garany 21 1.19 %
Céke 20 1.13 %
Kereplye 20 1.13 %
Szécsudvar 19 1.08 %
Szilvásújfalu 18 1.02 %
Tarnóka 17 0.96 %
Magyarizsép 17 0.96 %
Velejte 16 0.91 %
Cselej 15 0.85 %
Csörgő 15 0.85 %
Hardicsa 14 0.79 %
Zemplénújfalu 12 0.68 %
Gerenda 12 0.68 %
Szürnyeg 12 0.68 %
Nagytoronya 11 0.62 %
Pelejte 11 0.62 %
Nagyruszka 11 0.62 %
Gercsely 11 0.62 %
Lasztóc 10 0.57 %
Visnyó 10 0.57 %
Barancs 9 0.51 %
Sztankóc 9 0.51 %
Szomotor 8 0.45 %
Újhely 8 0.45 %
Bodrogszerdahely 8 0.45 %
Tiszacsernyő 8 0.45 %
Battyán 7 0.40 %
Borsi 7 0.40 %
Ágcsernyő 7 0.40 %
Nagytárkány 6 0.34 %
Isztáncs 6 0.34 %
Szécsegres 6 0.34 %
Rad 5 0.28 %
Lelesz 5 0.28 %
Kisdobra 5 0.28 %
Biste 5 0.28 %
Perbenyik 4 0.23 %
Legenye 4 0.23 %
Kasó 4 0.23 %
Nagygéres 4 0.23 %
Kiszte 4 0.23 %
Magyarsas 4 0.23 %
Kolbáska 4 0.23 %
Imreg 4 0.23 %
Örös 3 0.17 %
Bacska 3 0.17 %
Bodrogszentes 3 0.17 %
Kazsó 2 0.11 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 21.39 %
Tiszacsernyő 150 14.26 %
Királyhelmec 123 11.69 %
Ágcsernyő 49 4.66 %
Bodrogszerdahely 32 3.04 %
Lelesz 30 2.85 %
Nagytárkány 30 2.85 %
Kisgéres 28 2.66 %
Tőketerebes 26 2.47 %
Bacska 25 2.38 %
Bély 22 2.09 %
Bodrogszentes 21 2.00 %
Imreg 18 1.71 %
Borsi 16 1.52 %
Örös 14 1.33 %
Perbenyik 14 1.33 %
Gálszécs 13 1.24 %
Szomotor 11 1.05 %
Kisdobra 11 1.05 %
Kistárkány 11 1.05 %
Kozma 10 0.95 %
Nagygéres 10 0.95 %
Vécse 8 0.76 %
Szolnocska 8 0.76 %
Rad 8 0.76 %
Kiskövesd 7 0.67 %
Véke 7 0.67 %
Bodzásújlak 7 0.67 %
Bodrogszentmária 7 0.67 %
Bodrogmező 6 0.57 %
Boly 6 0.57 %
Nagykövesd 6 0.57 %
Legenye 5 0.48 %
Zemplén 5 0.48 %
Gercsely 5 0.48 %
Garany 5 0.48 %
Kázmér 4 0.38 %
Szinyér 4 0.38 %
Szécsudvar 4 0.38 %
Barancs 4 0.38 %
Szőlőske 4 0.38 %
Bári 4 0.38 %
Alsómihályi 3 0.29 %
Csörgő 3 0.29 %
Ladamóc 3 0.29 %
Kisazar 2 0.19 %
Újhely 2 0.19 %
Dargó 2 0.19 %
Parnó 2 0.19 %
Bodrogszög 2 0.19 %
Magyarsas 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Szürnyeg 2 0.19 %
Nagyazar 2 0.19 %
Nagytoronya 2 0.19 %
Kazsó 1 0.10 %
Isztáncs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Magyarizsép 1 0.10 %
Kiszte 1 0.10 %
Céke 1 0.10 %
Bacskó 1 0.10 %
Szilvásújfalu 1 0.10 %
Zétény 1 0.10 %
Szécskeresztúr 1 0.10 %
Csarnahó 1 0.10 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 41.08 %
Gálszécs 23 5.19 %
Vécse 17 3.84 %
Velejte 12 2.71 %
Kasó 10 2.26 %
Zemplénújfalu 9 2.03 %
Királyhelmec 9 2.03 %
Hardicsa 8 1.81 %
Parnó 7 1.58 %
Isztáncs 7 1.58 %
Lasztóc 6 1.35 %
Magyarsas 6 1.35 %
Szécsudvar 6 1.35 %
Céke 6 1.35 %
Magyarizsép 6 1.35 %
Kazsó 5 1.13 %
Bodrogszerdahely 5 1.13 %
Kozma 5 1.13 %
Szilvásújfalu 5 1.13 %
Ágcsernyő 5 1.13 %
Lelesz 5 1.13 %
Alsómihályi 5 1.13 %
Kiszte 4 0.90 %
Gercsely 4 0.90 %
Tiszacsernyő 4 0.90 %
Bodzásújlak 4 0.90 %
Garany 4 0.90 %
Újhely 4 0.90 %
Rad 4 0.90 %
Legenye 3 0.68 %
Kistárkány 3 0.68 %
Szürnyeg 3 0.68 %
Nagytoronya 3 0.68 %
Nagyazar 3 0.68 %
Nagygéres 3 0.68 %
Battyán 3 0.68 %
Bacskó 3 0.68 %
Nagykövesd 2 0.45 %
Bári 2 0.45 %
Dargó 2 0.45 %
Barancs 2 0.45 %
Zebegnyő 2 0.45 %
Szécsegres 2 0.45 %
Biste 2 0.45 %
Boly 2 0.45 %
Nagyruszka 2 0.45 %
Szécskeresztúr 2 0.45 %
Pelejte 2 0.45 %
Csörgő 2 0.45 %
Kázmér 1 0.23 %
Kiskövesd 1 0.23 %
Kisgéres 1 0.23 %
Bacska 1 0.23 %
Bély 1 0.23 %
Borsi 1 0.23 %
Imreg 1 0.23 %
Zemplén 1 0.23 %
Sztankóc 1 0.23 %
Kolbáska 1 0.23 %
Véke 1 0.23 %
Bodrogszentmária 1 0.23 %
Bodrogszentes 1 0.23 %
Cselej 1 0.23 %
Tarnóka 1 0.23 %
Bodrogszög 1 0.23 %
Visnyó 1 0.23 %
Gerenda 1 0.23 %
Nagytárkány 1 0.23 %
Szőlőske 1 0.23 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 12.20 %
Szőlőske 90 8.32 %
Borsi 88 8.13 %
Királyhelmec 77 7.12 %
Bodrogszerdahely 75 6.93 %
Szomotor 45 4.16 %
Tiszacsernyő 44 4.07 %
Gálszécs 38 3.51 %
Battyán 33 3.05 %
Kisgéres 27 2.50 %
Ladamóc 24 2.22 %
Lelesz 22 2.03 %
Nagytárkány 20 1.85 %
Perbenyik 15 1.39 %
Kiskövesd 15 1.39 %
Bodrogszentes 15 1.39 %
Bély 15 1.39 %
Bodrogszentmária 15 1.39 %
Újhely 14 1.29 %
Bári 14 1.29 %
Céke 12 1.11 %
Kistárkány 12 1.11 %
Kistoronya 11 1.02 %
Csörgő 11 1.02 %
Nagykövesd 10 0.92 %
Bodzásújlak 10 0.92 %
Örös 9 0.83 %
Véke 9 0.83 %
Pelejte 8 0.74 %
Szécskeresztúr 8 0.74 %
Zemplén 7 0.65 %
Imreg 7 0.65 %
Alsómihályi 7 0.65 %
Bacska 7 0.65 %
Legenye 6 0.55 %
Magyarsas 6 0.55 %
Kozma 6 0.55 %
Vécse 6 0.55 %
Hardicsa 6 0.55 %
Rad 6 0.55 %
Dargó 5 0.46 %
Boly 5 0.46 %
Bacskó 5 0.46 %
Garany 5 0.46 %
Ágcsernyő 5 0.46 %
Parnó 5 0.46 %
Zemplénújfalu 4 0.37 %
Szolnocska 4 0.37 %
Zétény 4 0.37 %
Lasztóc 4 0.37 %
Csarnahó 4 0.37 %
Velejte 3 0.28 %
Szécsegres 3 0.28 %
Nagyruszka 3 0.28 %
Bodrogmező 3 0.28 %
Kolbáska 3 0.28 %
Gercsely 3 0.28 %
Kisdobra 3 0.28 %
Szécsudvar 3 0.28 %
Szürnyeg 3 0.28 %
Kiszte 3 0.28 %
Kázmér 3 0.28 %
Nagygéres 3 0.28 %
Magyarizsép 3 0.28 %
Gerenda 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Nagytoronya 2 0.18 %
Szinyér 2 0.18 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Nagyazar 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Zebegnyő 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Cselej 1 0.09 %
Visnyó 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 26.07 %
Gálszécs 72 13.41 %
Parnó 20 3.72 %
Kozma 18 3.35 %
Alsómihályi 18 3.35 %
Garany 18 3.35 %
Bacskó 14 2.61 %
Magyarizsép 11 2.05 %
Királyhelmec 11 2.05 %
Lasztóc 10 1.86 %
Tiszacsernyő 9 1.68 %
Bodzásújlak 9 1.68 %
Hardicsa 9 1.68 %
Dargó 9 1.68 %
Kisazar 7 1.30 %
Vécse 7 1.30 %
Szécsudvar 7 1.30 %
Legenye 7 1.30 %
Kiszte 6 1.12 %
Nagyazar 6 1.12 %
Szécskeresztúr 6 1.12 %
Nagytoronya 5 0.93 %
Nagytárkány 5 0.93 %
Magyarsas 5 0.93 %
Szürnyeg 5 0.93 %
Zemplénújfalu 4 0.74 %
Újhely 4 0.74 %
Kázmér 4 0.74 %
Szilvásújfalu 4 0.74 %
Céke 3 0.56 %
Velejte 3 0.56 %
Nagygéres 3 0.56 %
Kasó 3 0.56 %
Zebegnyő 3 0.56 %
Bély 3 0.56 %
Lelesz 3 0.56 %
Tarnóka 3 0.56 %
Bodrogszentes 3 0.56 %
Véke 3 0.56 %
Csörgő 3 0.56 %
Szécsegres 3 0.56 %
Szomotor 3 0.56 %
Isztáncs 3 0.56 %
Bodrogszerdahely 3 0.56 %
Szőlőske 2 0.37 %
Nagyruszka 2 0.37 %
Bári 2 0.37 %
Pelejte 2 0.37 %
Borsi 2 0.37 %
Nagykövesd 2 0.37 %
Bodrogszentmária 2 0.37 %
Visnyó 2 0.37 %
Battyán 2 0.37 %
Kisgéres 2 0.37 %
Szolnocska 2 0.37 %
Barancs 2 0.37 %
Kolbáska 2 0.37 %
Sztankóc 2 0.37 %
Örös 2 0.37 %
Gercsely 2 0.37 %
Kiskövesd 2 0.37 %
Rad 1 0.19 %
Csarnahó 1 0.19 %
Bodrogmező 1 0.19 %
Kistárkány 1 0.19 %
Ágcsernyő 1 0.19 %
Ladamóc 1 0.19 %
Kereplye 1 0.19 %
Kazsó 1 0.19 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 19.98 %
Tőketerebes 297 17.66 %
Kisazar 94 5.59 %
Szécskeresztúr 87 5.17 %
Dargó 78 4.64 %
Nagyazar 53 3.15 %
Kereplye 48 2.85 %
Vécse 39 2.32 %
Parnó 35 2.08 %
Kozma 33 1.96 %
Zebegnyő 28 1.66 %
Alsómihályi 25 1.49 %
Bacskó 21 1.25 %
Tarnóka 20 1.19 %
Bodzásújlak 19 1.13 %
Sztankóc 19 1.13 %
Magyarsas 17 1.01 %
Magyarizsép 17 1.01 %
Hardicsa 17 1.01 %
Szilvásújfalu 17 1.01 %
Cselej 17 1.01 %
Csörgő 16 0.95 %
Garany 16 0.95 %
Szécsudvar 16 0.95 %
Királyhelmec 15 0.89 %
Velejte 14 0.83 %
Gerenda 13 0.77 %
Nagyruszka 12 0.71 %
Céke 12 0.71 %
Visnyó 11 0.65 %
Lasztóc 10 0.59 %
Bodrogszerdahely 9 0.54 %
Pelejte 9 0.54 %
Nagytoronya 9 0.54 %
Kázmér 9 0.54 %
Tiszacsernyő 9 0.54 %
Barancs 8 0.48 %
Kiszte 8 0.48 %
Lelesz 8 0.48 %
Isztáncs 7 0.42 %
Nagytárkány 7 0.42 %
Kolbáska 7 0.42 %
Véke 7 0.42 %
Zemplénújfalu 7 0.42 %
Gercsely 6 0.36 %
Szomotor 6 0.36 %
Nagygéres 6 0.36 %
Újhely 5 0.30 %
Bodrogszentmária 5 0.30 %
Biste 5 0.30 %
Legenye 5 0.30 %
Battyán 5 0.30 %
Szécsegres 5 0.30 %
Ágcsernyő 4 0.24 %
Borsi 4 0.24 %
Perbenyik 4 0.24 %
Szürnyeg 3 0.18 %
Bodrogmező 3 0.18 %
Imreg 3 0.18 %
Bély 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Bacska 2 0.12 %
Bári 2 0.12 %
Nagykövesd 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Kistoronya 2 0.12 %
Kasó 2 0.12 %
Kistárkány 2 0.12 %
Kisgéres 2 0.12 %
Zétény 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 15.17 %
Bély 80 8.37 %
Királyhelmec 70 7.32 %
Gálszécs 57 5.96 %
Tiszacsernyő 56 5.86 %
Kisgéres 31 3.24 %
Battyán 29 3.03 %
Nagytárkány 25 2.62 %
Kistárkány 21 2.20 %
Alsómihályi 20 2.09 %
Kozma 19 1.99 %
Borsi 17 1.78 %
Bodrogszerdahely 17 1.78 %
Véke 17 1.78 %
Nagygéres 14 1.46 %
Szomotor 14 1.46 %
Csörgő 13 1.36 %
Lelesz 13 1.36 %
Kisdobra 12 1.26 %
Bodzásújlak 12 1.26 %
Szécskeresztúr 12 1.26 %
Parnó 11 1.15 %
Céke 11 1.15 %
Hardicsa 11 1.15 %
Dargó 9 0.94 %
Szilvásújfalu 8 0.84 %
Velejte 8 0.84 %
Bodrogszentes 8 0.84 %
Lasztóc 7 0.73 %
Bacskó 7 0.73 %
Ágcsernyő 7 0.73 %
Imreg 6 0.63 %
Bodrogszentmária 6 0.63 %
Kolbáska 6 0.63 %
Zétény 6 0.63 %
Perbenyik 6 0.63 %
Gercsely 6 0.63 %
Örös 6 0.63 %
Garany 6 0.63 %
Nagytoronya 6 0.63 %
Biste 5 0.52 %
Szőlőske 5 0.52 %
Nagyazar 5 0.52 %
Kázmér 5 0.52 %
Bodrogszög 5 0.52 %
Magyarsas 5 0.52 %
Zemplénújfalu 5 0.52 %
Isztáncs 5 0.52 %
Magyarizsép 5 0.52 %
Szolnocska 4 0.42 %
Nagykövesd 4 0.42 %
Legenye 4 0.42 %
Vécse 4 0.42 %
Bacska 4 0.42 %
Zebegnyő 4 0.42 %
Gerenda 4 0.42 %
Kisazar 4 0.42 %
Bodrogmező 3 0.31 %
Kiskövesd 3 0.31 %
Rad 3 0.31 %
Szürnyeg 3 0.31 %
Boly 3 0.31 %
Újhely 3 0.31 %
Ladamóc 3 0.31 %
Szécsudvar 3 0.31 %
Pelejte 3 0.31 %
Tarnóka 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Cselej 2 0.21 %
Kereplye 2 0.21 %
Barancs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Szécsegres 1 0.10 %
Nagyruszka 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kasó 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 52.44 %
Vécse 74 4.05 %
Gálszécs 68 3.72 %
Garany 58 3.17 %
Nagyruszka 46 2.52 %
Hardicsa 33 1.81 %
Alsómihályi 33 1.81 %
Bodzásújlak 31 1.70 %
Parnó 31 1.70 %
Céke 28 1.53 %
Zemplénújfalu 26 1.42 %
Kozma 24 1.31 %
Velejte 21 1.15 %
Kiszte 18 0.99 %
Királyhelmec 17 0.93 %
Gercsely 17 0.93 %
Magyarizsép 16 0.88 %
Pelejte 15 0.82 %
Imreg 15 0.82 %
Kasó 15 0.82 %
Magyarsas 14 0.77 %
Szürnyeg 14 0.77 %
Kázmér 13 0.71 %
Isztáncs 13 0.71 %
Kisazar 12 0.66 %
Legenye 11 0.60 %
Barancs 11 0.60 %
Csörgő 10 0.55 %
Szécsegres 9 0.49 %
Biste 9 0.49 %
Kolbáska 9 0.49 %
Bodrogszerdahely 9 0.49 %
Szécskeresztúr 9 0.49 %
Dargó 9 0.49 %
Lasztóc 8 0.44 %
Lelesz 8 0.44 %
Tiszacsernyő 7 0.38 %
Gerenda 7 0.38 %
Szécsudvar 7 0.38 %
Kisgéres 7 0.38 %
Nagytoronya 6 0.33 %
Bacskó 6 0.33 %
Bári 6 0.33 %
Bély 6 0.33 %
Szilvásújfalu 6 0.33 %
Bacska 5 0.27 %
Kazsó 5 0.27 %
Borsi 5 0.27 %
Tarnóka 5 0.27 %
Ladamóc 4 0.22 %
Ágcsernyő 4 0.22 %
Újhely 4 0.22 %
Kistoronya 4 0.22 %
Nagyazar 3 0.16 %
Nagykövesd 3 0.16 %
Szomotor 3 0.16 %
Zétény 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Nagytárkány 2 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 52.32 %
Gálszécs 71 4.63 %
Garany 42 2.74 %
Vécse 38 2.48 %
Hardicsa 35 2.28 %
Bodzásújlak 31 2.02 %
Kiszte 29 1.89 %
Zemplénújfalu 27 1.76 %
Parnó 24 1.57 %
Kozma 22 1.44 %
Pelejte 21 1.37 %
Magyarsas 19 1.24 %
Alsómihályi 18 1.17 %
Velejte 17 1.11 %
Céke 17 1.11 %
Nagyruszka 14 0.91 %
Cselej 14 0.91 %
Szilvásújfalu 14 0.91 %
Szécskeresztúr 13 0.85 %
Királyhelmec 13 0.85 %
Imreg 13 0.85 %
Kazsó 12 0.78 %
Kázmér 11 0.72 %
Csörgő 11 0.72 %
Dargó 10 0.65 %
Gercsely 10 0.65 %
Isztáncs 10 0.65 %
Szomotor 9 0.59 %
Tiszacsernyő 9 0.59 %
Szécsegres 8 0.52 %
Újhely 8 0.52 %
Bodrogszerdahely 8 0.52 %
Kolbáska 8 0.52 %
Borsi 8 0.52 %
Legenye 8 0.52 %
Szürnyeg 6 0.39 %
Nagytoronya 6 0.39 %
Kistoronya 6 0.39 %
Barancs 6 0.39 %
Zebegnyő 5 0.33 %
Magyarizsép 5 0.33 %
Bári 5 0.33 %
Nagytárkány 5 0.33 %
Gerenda 5 0.33 %
Szécsudvar 5 0.33 %
Kisazar 4 0.26 %
Kistárkány 4 0.26 %
Kasó 4 0.26 %
Lasztóc 4 0.26 %
Lelesz 4 0.26 %
Battyán 4 0.26 %
Kiskövesd 3 0.20 %
Bacskó 3 0.20 %
Kereplye 3 0.20 %
Nagyazar 3 0.20 %
Rad 3 0.20 %
Biste 3 0.20 %
Tarnóka 3 0.20 %
Kisgéres 3 0.20 %
Csarnahó 2 0.13 %
Ágcsernyő 2 0.13 %
Perbenyik 2 0.13 %
Nagygéres 2 0.13 %
Visnyó 2 0.13 %
Véke 2 0.13 %
Kisdobra 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 24.41 %
Szomotor 164 4.97 %
Tiszacsernyő 163 4.94 %
Tőketerebes 154 4.67 %
Lelesz 113 3.43 %
Bodrogszerdahely 108 3.27 %
Bodrogszentmária 108 3.27 %
Zétény 106 3.21 %
Ágcsernyő 99 3.00 %
Kisgéres 84 2.55 %
Bély 79 2.40 %
Bodrogszentes 78 2.37 %
Kistárkány 76 2.30 %
Magyarsas 75 2.27 %
Perbenyik 74 2.24 %
Kisdobra 64 1.94 %
Nagytárkány 64 1.94 %
Nagygéres 59 1.79 %
Rad 51 1.55 %
Véke 45 1.36 %
Battyán 45 1.36 %
Borsi 44 1.33 %
Boly 41 1.24 %
Ladamóc 40 1.21 %
Garany 33 1.00 %
Nagykövesd 33 1.00 %
Örös 32 0.97 %
Bári 31 0.94 %
Szürnyeg 30 0.91 %
Bodrogmező 27 0.82 %
Imreg 25 0.76 %
Céke 22 0.67 %
Gálszécs 22 0.67 %
Bacska 21 0.64 %
Kiskövesd 20 0.61 %
Csarnahó 19 0.58 %
Csörgő 19 0.58 %
Szolnocska 17 0.52 %
Zemplén 17 0.52 %
Parnó 17 0.52 %
Szinyér 14 0.42 %
Szőlőske 13 0.39 %
Újhely 13 0.39 %
Velejte 11 0.33 %
Hardicsa 10 0.30 %
Bacskó 10 0.30 %
Pelejte 8 0.24 %
Bodrogszög 8 0.24 %
Gercsely 7 0.21 %
Nagytoronya 7 0.21 %
Kistoronya 6 0.18 %
Nagyruszka 6 0.18 %
Zemplénújfalu 6 0.18 %
Kolbáska 6 0.18 %
Cselej 5 0.15 %
Legenye 4 0.12 %
Szilvásújfalu 4 0.12 %
Kázmér 4 0.12 %
Magyarizsép 3 0.09 %
Alsómihályi 3 0.09 %
Kiszte 3 0.09 %
Biste 2 0.06 %
Vécse 2 0.06 %
Isztáncs 2 0.06 %
Kisazar 2 0.06 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 13.66 %
Bodrogszentes 167 10.32 %
Tőketerebes 156 9.64 %
Kisgéres 69 4.26 %
Rad 50 3.09 %
Tiszacsernyő 46 2.84 %
Lelesz 45 2.78 %
Bodrogszerdahely 43 2.66 %
Gálszécs 41 2.53 %
Bacska 32 1.98 %
Zétény 32 1.98 %
Szomotor 32 1.98 %
Bodrogszentmária 31 1.92 %
Battyán 31 1.92 %
Perbenyik 31 1.92 %
Bély 30 1.85 %
Boly 27 1.67 %
Szolnocska 25 1.55 %
Kisdobra 22 1.36 %
Nagytárkány 22 1.36 %
Szilvásújfalu 21 1.30 %
Véke 21 1.30 %
Kistárkány 21 1.30 %
Garany 20 1.24 %
Borsi 19 1.17 %
Nagykövesd 19 1.17 %
Nagygéres 18 1.11 %
Kiskövesd 18 1.11 %
Örös 17 1.05 %
Ágcsernyő 16 0.99 %
Vécse 15 0.93 %
Szinyér 15 0.93 %
Bodrogmező 14 0.87 %
Kozma 14 0.87 %
Magyarizsép 14 0.87 %
Hardicsa 11 0.68 %
Szőlőske 10 0.62 %
Alsómihályi 10 0.62 %
Ladamóc 10 0.62 %
Lasztóc 10 0.62 %
Imreg 9 0.56 %
Bodzásújlak 7 0.43 %
Nagyazar 7 0.43 %
Szürnyeg 7 0.43 %
Újhely 7 0.43 %
Szécskeresztúr 7 0.43 %
Zemplénújfalu 6 0.37 %
Barancs 6 0.37 %
Magyarsas 5 0.31 %
Szécsegres 5 0.31 %
Céke 5 0.31 %
Zemplén 5 0.31 %
Csörgő 5 0.31 %
Gercsely 5 0.31 %
Nagytoronya 5 0.31 %
Bodrogszög 5 0.31 %
Csarnahó 4 0.25 %
Bári 4 0.25 %
Cselej 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Nagyruszka 4 0.25 %
Szécsudvar 3 0.19 %
Visnyó 3 0.19 %
Bacskó 3 0.19 %
Legenye 2 0.12 %
Velejte 2 0.12 %
Kazsó 2 0.12 %
Kázmér 2 0.12 %
Biste 2 0.12 %
Kasó 2 0.12 %
Parnó 2 0.12 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.92 %
Kisgéres 184 8.70 %
Nagytárkány 96 4.54 %
Kistárkány 80 3.78 %
Bodrogszerdahely 79 3.74 %
Bacska 69 3.26 %
Perbenyik 67 3.17 %
Borsi 63 2.98 %
Battyán 63 2.98 %
Bodrogszentmária 62 2.93 %
Ladamóc 58 2.74 %
Nagykövesd 56 2.65 %
Zétény 53 2.51 %
Bély 53 2.51 %
Bári 51 2.41 %
Boly 47 2.22 %
Lelesz 47 2.22 %
Rad 46 2.18 %
Tiszacsernyő 44 2.08 %
Szomotor 42 1.99 %
Bodrogszentes 39 1.84 %
Nagygéres 38 1.80 %
Örös 37 1.75 %
Imreg 33 1.56 %
Bodrogmező 29 1.37 %
Kiskövesd 27 1.28 %
Tőketerebes 26 1.23 %
Kisdobra 25 1.18 %
Szőlőske 25 1.18 %
Ágcsernyő 23 1.09 %
Véke 22 1.04 %
Csarnahó 20 0.95 %
Szolnocska 17 0.80 %
Zemplén 17 0.80 %
Szinyér 17 0.80 %
Újhely 11 0.52 %
Bodrogszög 6 0.28 %
Gálszécs 6 0.28 %
Garany 5 0.24 %
Isztáncs 5 0.24 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 32.78 %
Gálszécs 37 8.73 %
Vécse 13 3.07 %
Parnó 11 2.59 %
Tiszacsernyő 10 2.36 %
Királyhelmec 10 2.36 %
Bacskó 9 2.12 %
Kozma 9 2.12 %
Céke 8 1.89 %
Alsómihályi 7 1.65 %
Garany 7 1.65 %
Szécskeresztúr 5 1.18 %
Bodzásújlak 5 1.18 %
Borsi 5 1.18 %
Hardicsa 5 1.18 %
Magyarsas 5 1.18 %
Zemplénújfalu 5 1.18 %
Nagyruszka 4 0.94 %
Kolbáska 4 0.94 %
Rad 4 0.94 %
Kisgéres 4 0.94 %
Nagyazar 4 0.94 %
Kistárkány 4 0.94 %
Tarnóka 4 0.94 %
Pelejte 4 0.94 %
Sztankóc 4 0.94 %
Bodrogszerdahely 4 0.94 %
Ágcsernyő 3 0.71 %
Lelesz 3 0.71 %
Bodrogszentes 3 0.71 %
Nagytoronya 3 0.71 %
Kázmér 3 0.71 %
Dargó 3 0.71 %
Lasztóc 3 0.71 %
Véke 3 0.71 %
Cselej 3 0.71 %
Battyán 3 0.71 %
Bacska 3 0.71 %
Kasó 3 0.71 %
Bély 2 0.47 %
Gercsely 2 0.47 %
Gerenda 2 0.47 %
Bodrogszentmária 2 0.47 %
Magyarizsép 2 0.47 %
Csörgő 2 0.47 %
Kisdobra 2 0.47 %
Szécsudvar 2 0.47 %
Barancs 2 0.47 %
Isztáncs 2 0.47 %
Szomotor 2 0.47 %
Kisazar 2 0.47 %
Szürnyeg 2 0.47 %
Szilvásújfalu 2 0.47 %
Nagygéres 1 0.24 %
Kiskövesd 1 0.24 %
Örös 1 0.24 %
Legenye 1 0.24 %
Kiszte 1 0.24 %
Velejte 1 0.24 %
Kazsó 1 0.24 %
Bodrogmező 1 0.24 %
Szőlőske 1 0.24 %
Visnyó 1 0.24 %
Csarnahó 1 0.24 %
Zebegnyő 1 0.24 %
Zemplén 1 0.24 %
Imreg 1 0.24 %
Bári 1 0.24 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 23.92 %
Gálszécs 160 5.44 %
Céke 120 4.08 %
Magyarsas 101 3.43 %
Királyhelmec 87 2.96 %
Parnó 79 2.68 %
Szilvásújfalu 77 2.62 %
Bacskó 69 2.34 %
Borsi 66 2.24 %
Bodzásújlak 65 2.21 %
Magyarizsép 64 2.17 %
Szürnyeg 61 2.07 %
Lasztóc 59 2.00 %
Hardicsa 58 1.97 %
Kolbáska 55 1.87 %
Vécse 54 1.83 %
Garany 52 1.77 %
Kozma 50 1.70 %
Zemplénújfalu 48 1.63 %
Szécskeresztúr 39 1.33 %
Nagyruszka 36 1.22 %
Tiszacsernyő 35 1.19 %
Csörgő 34 1.16 %
Imreg 34 1.16 %
Kiszte 33 1.12 %
Kisazar 32 1.09 %
Bodrogszerdahely 32 1.09 %
Alsómihályi 32 1.09 %
Velejte 27 0.92 %
Szécsudvar 25 0.85 %
Nagytoronya 23 0.78 %
Dargó 23 0.78 %
Gercsely 21 0.71 %
Barancs 20 0.68 %
Pelejte 20 0.68 %
Nagyazar 20 0.68 %
Bodrogszentes 20 0.68 %
Kázmér 19 0.65 %
Kisdobra 19 0.65 %
Cselej 18 0.61 %
Bári 16 0.54 %
Szomotor 16 0.54 %
Kasó 15 0.51 %
Újhely 15 0.51 %
Kereplye 15 0.51 %
Szőlőske 15 0.51 %
Bodrogmező 14 0.48 %
Perbenyik 14 0.48 %
Csarnahó 14 0.48 %
Bodrogszentmária 14 0.48 %
Visnyó 14 0.48 %
Lelesz 14 0.48 %
Bély 13 0.44 %
Kistoronya 13 0.44 %
Szolnocska 11 0.37 %
Biste 11 0.37 %
Kazsó 10 0.34 %
Isztáncs 9 0.31 %
Szécsegres 9 0.31 %
Nagytárkány 9 0.31 %
Kisgéres 8 0.27 %
Kiskövesd 7 0.24 %
Legenye 7 0.24 %
Gerenda 7 0.24 %
Battyán 6 0.20 %
Bodrogszög 6 0.20 %
Kistárkány 5 0.17 %
Ágcsernyő 5 0.17 %
Zemplén 5 0.17 %
Zebegnyő 5 0.17 %
Ladamóc 5 0.17 %
Zétény 5 0.17 %
Véke 4 0.14 %
Boly 4 0.14 %
Rad 4 0.14 %
Nagygéres 3 0.10 %
Örös 2 0.07 %
Nagykövesd 2 0.07 %
Sztankóc 2 0.07 %
Szinyér 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.25 %
Tőketerebes 250 17.77 %
Szécskeresztúr 96 6.82 %
Nagyazar 39 2.77 %
Parnó 36 2.56 %
Kisazar 32 2.27 %
Vécse 30 2.13 %
Bacskó 27 1.92 %
Dargó 27 1.92 %
Tarnóka 23 1.63 %
Nagyruszka 21 1.49 %
Kozma 18 1.28 %
Cselej 17 1.21 %
Alsómihályi 16 1.14 %
Garany 16 1.14 %
Zebegnyő 14 1.00 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Gerenda 12 0.85 %
Szécsudvar 12 0.85 %
Hardicsa 11 0.78 %
Velejte 11 0.78 %
Visnyó 10 0.71 %
Pelejte 10 0.71 %
Szilvásújfalu 10 0.71 %
Szécsegres 9 0.64 %
Kolbáska 9 0.64 %
Zemplénújfalu 8 0.57 %
Kereplye 7 0.50 %
Csörgő 7 0.50 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Tiszacsernyő 5 0.36 %
Kázmér 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Szürnyeg 4 0.28 %
Céke 4 0.28 %
Nagytoronya 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Sztankóc 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 29.68 %
Tiszacsernyő 290 7.67 %
Lelesz 181 4.79 %
Szomotor 154 4.07 %
Nagytárkány 137 3.62 %
Bély 126 3.33 %
Bodrogszerdahely 121 3.20 %
Kisgéres 116 3.07 %
Kistárkány 115 3.04 %
Perbenyik 91 2.41 %
Zétény 87 2.30 %
Bodrogszentes 84 2.22 %
Kisdobra 79 2.09 %
Nagygéres 77 2.04 %
Bodrogszentmária 76 2.01 %
Battyán 69 1.83 %
Örös 60 1.59 %
Tőketerebes 60 1.59 %
Borsi 55 1.46 %
Rad 52 1.38 %
Nagykövesd 49 1.30 %
Bacska 49 1.30 %
Ágcsernyő 46 1.22 %
Boly 44 1.16 %
Zemplén 41 1.08 %
Véke 37 0.98 %
Bodrogmező 31 0.82 %
Ladamóc 28 0.74 %
Bári 25 0.66 %
Kiskövesd 25 0.66 %
Csarnahó 22 0.58 %
Szinyér 19 0.50 %
Szolnocska 18 0.48 %
Imreg 18 0.48 %
Szőlőske 16 0.42 %
Vécse 14 0.37 %
Újhely 13 0.34 %
Bodrogszög 10 0.26 %
Gálszécs 10 0.26 %
Alsómihályi 9 0.24 %
Kistoronya 6 0.16 %
Gercsely 5 0.13 %
Kázmér 5 0.13 %
Pelejte 5 0.13 %
Csörgő 5 0.13 %
Lasztóc 5 0.13 %
Kereplye 5 0.13 %
Legenye 5 0.13 %
Velejte 5 0.13 %
Szécsudvar 4 0.11 %
Kozma 4 0.11 %
Szürnyeg 4 0.11 %
Hardicsa 4 0.11 %
Nagytoronya 4 0.11 %
Szilvásújfalu 3 0.08 %
Kolbáska 3 0.08 %
Nagyruszka 3 0.08 %
Céke 3 0.08 %
Szécskeresztúr 3 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.05 %
Garany 2 0.05 %
Biste 2 0.05 %
Zebegnyő 2 0.05 %
Barancs 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Dargó 2 0.05 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 21.16 %
Parnó 237 17.85 %
Gálszécs 90 6.78 %
Bacskó 60 4.52 %
Magyarsas 57 4.29 %
Kozma 34 2.56 %
Magyarizsép 32 2.41 %