SK
NZ
.....

Barsfüss

Község

címer zászló
428 29% magyar 1910
12 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trávnica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Barlang, (Bélamajor), (Besseimajor), Dolné lúky, Felsőerdő, (Felsőerdőmajor), Füssi-patak, Jahodná, (Kisdombócmajor), Krátke role, Malá studňa, (Nagydombócmajor)
Koordináták:
48.13725662, 18.33514595
Terület:
21,15 km2
Rang:
község
Népesség:
1081
Tszf. magasság:
156 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94146
Település kód:
503606
Szervezeti azonosító:
309320
Adóazonosító:
2021059469

Barsfüss a Garammenti-hátság dombvidékének északi részén, a Barsbesei-hátság nyugati oldalán fekszik, Érsekújvártól 30, Nagysuránytól 17 km-re északkeletre, Verebélytől 16 km-re délkeletre. A község központja a Füssi-patak (Trávnický potok) völgyében, 160 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület (a szántóföld aránya 77,3 %), erdő alig 8,7 %-át borítja (a 18. század vége óta az eredeti erdőtakaró mintegy fele eltűnt), a határ északi (Felsőerdő) és keleti részén. Két víztárolója is van: egy Barsfüsstől északra, Felsőerdőpuszta közelében, valamint a Lülei-patakon 1965-ben kialakított 19 hektáros új halastó. Külterületi lakott helye nincs, számos egykori pusztája és majorja (Nagydombóc, Kisdombóc, Felsőerdő, Bélatanya, Bessevölgy) a 20. század második felében megsemmisült. Északról Zsitvagyarmat, nyugatról Mánya és Valkház, délről Rendve (rövid szakaszon) és Bellegszencse, délkeletről Pozba és Barsbaracska, keletről pedig Barsbese községekkel határos. Határa délnyugaton egy pontban Hulléval is érintkezik. Mánya (4,5 km) és Bellegszencse (4,5 km) irányából az 1493-as úton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Verebélyi járáshoz, majd 1949-1960 között a Nagysurányi járáshoz tartozott, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás). 1910-21 között területe 39 hektárral csökkent, amikor a bessevölgyi szőlőhegyet Barsbeséhez csatolták, 1921 óta viszont változatlan (21,15 km²).

Népesség

Barsfüss a szlovák-magyar nyelvhatár közelében fekvő, csaknem teljesen (2011-ben 95,5 %) szlovák nemzetiségű község. A 18. század óta szlovák többségű településen a 19. század végétől ugyan egyre többen vallották magukat magyarnak (1880-ban 12,9 %, 1910-ben 29,4 %), 1921-ben azonban már csak a lakosság 4,1 %-a. Az 1941-es népszámláláskor ugyan a lakosság egyharmada újra magyarnak vallotta magát, de ez az adott politikai helyzettel magyarázható. A község lakossága dinamikusan növekedett 1880-1941 között (1138 főről 2030-ra), 1991-ig azonban népességének mintegy egyharmadát, az 1991-2011 közötti két évtizedben pedig további csaknem egyötödét elveszítette. A lakosság túlnyomó többsége (88,8 %) római katolikus vallású.

Történelem

Első írásos említése 1075-ből származik, amikor Géza királynak a garamszentbenedeki apátságnak írt adománylevelében említik „Fius” néven. Később elpusztult első templomát 1332-ben szentelték a Szentháromság tiszteletére. 1386-ban a gímesi vár tartozékaként és a Forgách-család birtokaként szerepel. A 16-17. században sokat szenvedett, 1564-ben, 1599-ben és 1613-ban is feldúlták a törökök, 1657-ben 14 elpusztult telkéről számolt be az összeírás. A 17. században lakossága református vallású és a régi családnevek alapján magyar nyelvű volt. A 17. század végén teljesen elpusztult falut később katolikus szlovákokkal telepítették újra. Templomát 1729-41 között építették újjá, a Balogh-család 1740-ben kastélyt is építtetett. Lakói mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoztak, a 19. század végén szeszfőzde is működött itt. 1920-ig Bars vármegyéhez tartozott, 1907-ben kapta a megyei hovatartozásra utaló Barsfüss hivatalos nevet (korábban Füss). 1920-ban Csehszlovákia része lett, az elemi iskola új épülete 1924-ben készült el. 1938. novemberétől 1945 március 27-ig újra magyar fennhatóság alá került. 1948-ban a magyar név tükörfordításaként hatósági úton a Trávnica nevet állapították meg.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, Bellegszencse közelsége révén némi falusi turizmussal (több panzió) is jellemezhető községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda is működik. A faluban három kastély is található: az 1740-ben késő barokk stílusban épült Rudnyánszky-kastély (eredetileg a Balogh-családé volt); az 1862-ben épült klasszicista stílusú Barlanghi-kastély; valamint a 19. századi Tarisch-kastély, melyben ma gyermekszanatórium működik. Mindhárom kastélyt park veszi körül. A Szentháromságnak szentelt római katolikus templom 1729-41 között épült barokk stílusban, tornyát a 19. század elején építették hozzá. Ipari műemléke az 1920 körül épült, szélerővel működő vízemelő-állomás.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FÜSS. Elegyes tót falu Bars Vármegyében, földes Ura Balog, ’s más Nemes Urak, lakosai katolikusok, fekszik Verebélytől egy mértföldnyire. Határja jó termékenységű, fája tűzre erdejében elég, épűletre való pedig az Uraságnak engedelmével, szőlö hegye jól termő, ’s gyümöltsös fákkal gazdag, legelője elég, réttyei jók, malma a’ szomszédságban, piatzozása Szent Benedeken, és Báton, a’ Bánya Várasokban pedig, könnyű módgya a’ keresetre, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Füss, tót falu, Bars vmegyében, Verebélytől délre 2 mfd. 923 kath. 9 evang. lak. Ékesitik ezen helyet a kath. paroch. templom és az uraságok szép lakházai s kertjei. Határa mindennel bővölködik: van gabonája, bora, fája, elég legelője, sok gyümölcse. F. u. Balogh, Bencsik, s a t.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Füss, a Zsitvavölgy közelében fekvőt tót kisközség, 1457 róm. kath. vallású lakossal. E község már 1075-ben a Géza király által a szent-benedeki apátság számára kiállított alapító oklevélben szerepel. A pápai tizedszedők jegyzékében Fus alakban van felemlítve. 1371-ben Pogan de Fyus a birtokosa. 1386-ban mint Ghymes vár tartozéka szerepel és a Forgáchok az urai. 1391-ben a Füssy családból Zsigmond szerepel, 1413-ban László, 1414-ben László és János, kiknek fiai 1496-ban Füst, Pozbát és Gyekenest is bírták. 1516-ban Lajos király ghymesi Forgách Györgyöt, Hindi Porkoláb Ferenczet és Vezelei Miklóst (Nicolaus literatus de Vezele) megerősítette itteni birtokaikban. Az 1657-iki összeirásban e községben 14 elpusztult telket találtak. Később a gróf Festetich, Balogh, Bencsik és a Barlanghy családok voltak a földesurai, most pedig gróf Barbó Antal Józsefnek, Tarisch Kajetánnak, Elbogen Károlynak, Rudnyánszky Jánosnak és Kún Miklósnak van itt nagyobb birtoka és kastélya vagy urilaka. A Barbó-féle kastély a Bencsik családé volt. Ennek egyik leánya Bencsik Irma, Barbó Miksa grófhoz ment férjhez s ennek révén került a gróf Barbó Miksa tulajdonába. Elbogen Károly kastélyát Barlanghy László építtette 1862-ben, tőle Lipthay Ágoston örökölte, ettől pedig 1896-ban a mostani tulajdonos vette meg. Tarisch Kajetán kastélya a mult század elején a Balogh-családé volt. 1848 után Dissebarth báró tulajdonába került, kitől 1858-ban báró Rüdt kezére jutott, s ettől vásárolta meg 1890-ben mostani birtokosa. Katholikus temploma 1332 előtt már fennállott, de elpusztult. A mostani templomot a réginek helyén 1741-ben építették, toronynyal azonban csak a mult század elején látták el. E községhez tartoznak Dombócz, Felsőerdő, Kis-Dombócz és Papharaszt puszták, mely utóbbiról a nép azt tartja, hogy ott valaha kolostor állott. Ennek ma már nyoma sincsen. A községnek van postája; távirója és vasúti állomása pedig Mánya.

Magyar Katolikus Lexikon

Barsfüss, Szentmártonfüss, v. Bars vm. (Trávnica, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. verebélyi esp. ker-ében. - 1332: S. Martinus de Sus. Tp-át 1332 e. a Szentháromság tiszt. sztelték. - Plébánosai: 1679: Szomolányi György, 1701: Agathin István, 1705: Dombay György, 1709: Berek János, 1710: Sooky János, 1716: Batkovics Márton, 1718: Chinorányi János, 1729: Majthényi László br., 1730: Hrizlakovics János, 1748: Rudinecz György, Stephanovics József, 1763: Forgács Ignác, 1775: Szemelay Máté, 1780: Starecsek János, 1784: Benyák József, 1816: Andaházy Ignác, 1825: Gyurics Lőrinc, 1864: Pintér Mihály, 1879: Kiáczy Antal, 1883: Kovács József, 1905: Jaross Károly. Anyanyelve 1840: szl.; 1910: szl., m.; 1940: szl., m. - Filiái 1917: Belleg, Rendve. ** Némethy 1894:94. - Gerecze II:157. - Schem. Strig. 1917:65.

Helységnévtár

Füss, RK. 1070 Esztergom, ág. 20 - , izr. 47 Verebély, egyéb 1.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Barsfüss. A pápai tizedszedők jegyzékében Fus néven szerepel. 1075-ben Géza királyunk a Szent Benedekrendi apátságnak adományozza s a rend tulajdonában marad egészen 1371-ig, amikoris Pogan de Fyus birtokába kerül. 1386-ban a Forgách-családé Füss, 1391-ben Füssy Zsigmond birtokába jut s a Füssyeké egészen 1516-ig; ekkor Lajos király Hindi Porkoláb Ferencet, Nicolaus literátus de Vezelet és Forgách Györgyöt megerősíti füssi birtokában. A későbbi földesurak: Festetichék, Bencsikék, Barlanghyék, Baloghék, Barbó Antal József gróf, Elbogen Károly, Rudnyánszky János, Tarisch Kajetán és Kún Miklós. A községhez tartozó lakott helyek: Bélatanya, Bessevölgy, Felsőerdő, Nagydombóc. A község területe 3674 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1986.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Barsfüss. Ez a plébánia is szerepel a 1332-es összeírásban. Anyakönyvei azonban csak 1741-től vannak. Temploma a Szentháromság tiszteletére, kápolnája az Ür Jézus mennybemenetele emlékére készült. A hívek anyanyelve szlovák és magyar. Kegyura nincs. Plébánosa: Štefánik Lipót. Idetartoznak: Rendve, Kisbelleg (mindkét helyen katolikus templom és iskola van).

Balogh János

1759. 10. 12.
Patakalja - megszületett
1827. 9. 23.
Barsfüss - elhunyt
Névelőfordulások
1075
Fius
1156
Fius
1227
Fys
1237
Fis
1255
Phys
1299
Fyuz
1332
Fus
1339
Fyus
1773
Füss, Fiss,
1786
Füsch,
1808
Füs, Füss, Fiš,
1863
Füss,
1907
Barsfüss,
1920
Fíš,
1938
Barsfüss,
1945
Fíš,
1948
Trávnica

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 37/65
Telefon: 0356584101
Fax: 0356584126

Honlap: travnica.sk
Polgármester:
Ivan Emil (Független)

Képviselő-testület:
Ivanová Anna (Független)
Václav Marián (Független)
Ürge Marian (Független)
Závodská Zdena (Független)
Menčíková Daniela (Független)
Potočný Erich (Független)
Menčík Marek (KDH)
Dvorská Lýdia (KDH)
Haluzová Martina (KDH)
Független 67% Független 6 képviselö KDH 33% KDH 3 képviselö 9 képviselö
Barsfüssi Posta

Kostolná 1

Základná škola s Materskou školou Trávnica

Trávnica 70

Alapiskola és óvoda

Trávnica 70

Materská škola pri ZŠ

Trávnica 68

Barsfüssi Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 37/65

Barsfüssi Községi Hivatal

Hlavná 37/65

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 147 13%
szlovákok 860 76%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 51 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 80 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1138
magyarok 428 29%
szlovákok 974 67%
romák 41 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1455
magyarok 61 4%
szlovákok 1387 93%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 39 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1492
magyarok 3 0%
szlovákok 1376 99%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1385
magyarok 10 1%
szlovákok 1222 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 1248
magyarok 5 0%
szlovákok 1087 96%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 31 3%
összlétszám 1129
magyarok 12 1%
szlovákok 976 95%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 35 3%
összlétszám 1032
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 929
Választási részvétel: 62.65 %
Kiadott boríték: 582
Bedobott boríték: 582

Polgármester

Érvényes szavazólap: 574
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ivan Emil 402 70.03 % Független
Potočný Erich 87 15.16 % Független
Segéňová Viera 85 14.81 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ivanová Anna 318 Független
Václav Marián 315 Független
Ürge Marian 310 Független
Menčík Marek 300 KDH
Závodská Zdena 284 Független
Menčíková Daniela 274 Független
Potočný Erich 269 Független
Dvorská Lýdia 259 KDH
Haluzová Martina 247 KDH
Skačanová Anastázia 230 Független
Billá Mária 172 Független
Ivanová Monika 134 Független

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö KDH 33.33% KDH 3 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö KDH 33.33% KDH 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 961
Választási részvétel: 18.73 %
Kiadott boríték: 180
Bedobott boríték: 180
Választásra jogosult: 961
Választási részvétel: 17.38 %
Kiadott boríték: 167
Bedobott boríték: 167
Választásra jogosult: 932
Választási részvétel: 24,67 %
Kiadott boríték: 230
Bedobott boríték: 230

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 177
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 229
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 128 72.32 % SMER - SD
Peter Oremus 42 23.73 % Független
Tomáš Galbavý 5 2.82 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Stanislav Kováč 1 0.56 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 0.56 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 22 13.25% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 94 41.05 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 57 24.89 % Független
Milan Uhrík 45 19.65 % ĽSNS
Ján Greššo 28 12.23 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Iván Farkas 3 1.31 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 2 0.87 % Független
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 168
Érvényes szavazólap: 219
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Igor Sádovský 119 70.83% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 112 66.67% SMER - SD, KDH
Marek Oremus 110 65.48% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 109 64.88% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 108 64.29% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 106 63.10% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 104 61.90% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 83 49.40% SMER - SD, KDH
Ľuboš Ivan 24 14.29% Független
Eva Smolíková 21 12.50% SNS
Ján Štark 20 11.90% Független
Ján Volf 20 11.90% SNS
Rudolf Hlavatý 11 6.55% MS
Michal Alemayehu 10 5.95% 7 STATOČNÝCH
Karol Borik 8 4.76% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lucia Matejková 7 4.17% SMS
Lenka Szegenyová 7 4.17% KSS
Otokar Klein 7 4.17% Független
Martin Barta 7 4.17% PD
Eva Polerecká 7 4.17% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Peter Kijaček 5 2.98% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Ján Garai 5 2.98% PD
Renáta Baloghová 5 2.98% PD
Marián Tóth 4 2.38% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Kováč 3 1.79% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Tünde Némethová 3 1.79% PD
Štefan Tóth 3 1.79% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Jozef Kálazi 2 1.19% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Dobai 2 1.19% SMK-MKP
János Bób 2 1.19% SMK-MKP
Péter Nagy 1 0.60% SMK-MKP
Tibor Nagy 1 0.60% SMK-MKP
Bertalan Bóna 1 0.60% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Igor Sádovský 101 46.12% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Marek Oremus 90 41.10% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Karin Jaššová 67 30.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ivan Solár 61 27.85% Független
Marcel Filaga 60 27.40% Független
Helena Bohátová 60 27.40% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 58 26.48% Független
Branislav Becík 54 24.66% Független
Otokar Klein 52 23.74% Független
Tibor Matuška 51 23.29% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Smolíková 39 17.81% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Šimunek 38 17.35% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ľuboš Ivan 38 17.35% Független
Stanislav Kosec 32 14.61% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 29 13.24% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 27 12.33% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 27 12.33% ĽS Naše Slovensko
Eva Polerecká 26 11.87% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 26 11.87% Független
Martin Búry 25 11.42% Független
Adrián Takáč 24 10.96% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 24 10.96% ĽS Naše Slovensko
Tatiana Svetlanská 24 10.96% Független
Jozef Francel 23 10.50% Független
Ladislav Balogh 23 10.50% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Katona 21 9.59% Független
Bertalan Bóna 19 8.68% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ján Volf 19 8.68% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Zaťko 18 8.22% NP
Štefan Prešinský 16 7.31% Független
Pavol Uhrín 14 6.39% DOMA DOBRE
Ivan Katona 11 5.02% Független
Richard Schwarz 9 4.11% Független
Gizela Kevélyová 7 3.20% SME RODINA - Boris Kollár
Dávid Nagy 2 0.91% SMK-MKP
János Bób 2 0.91% SMK-MKP
Štefan Skok 2 0.91% NP
Lenka Szegényová 2 0.91% KSS
Mária Czuczor 1 0.46% SMK-MKP
Tibor Dobai 0 0.00% SMK-MKP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 35.06 %
Nagysurány 192 11.96 %
Komját 101 6.29 %
Tótmegyer 80 4.98 %
Mánya 55 3.42 %
Bánkeszi 50 3.11 %
Komáromszemere 42 2.62 %
Csornok 37 2.30 %
Nyitramalomszeg 37 2.30 %
Zsitvafödémes 34 2.12 %
Özdöge 30 1.87 %
Jászfalu 29 1.81 %
Újlót 28 1.74 %
Hull 26 1.62 %
Nyitranagykér 25 1.56 %
Barsfüss 24 1.49 %
Ohaj 24 1.49 %
Rendve 21 1.31 %
Udvard 21 1.31 %
Tardoskedd 20 1.25 %
Szencse 20 1.25 %
Dögös 18 1.12 %
Gyarak 18 1.12 %
Jattó 17 1.06 %
Kolta 15 0.93 %
Szentmihályúr 12 0.75 %
Andód 12 0.75 %
Komáromcsehi 9 0.56 %
Szímő 9 0.56 %
Fajkürt 8 0.50 %
Kisbaromlak 7 0.44 %
Kamocsa 6 0.37 %
Barsbaracska 5 0.31 %
Valkház 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Pozba 2 0.12 %
Érsekújvár 779 26.51 %
Nagysurány 260 8.85 %
Komját 133 4.53 %
Tótmegyer 113 3.85 %
Bánkeszi 98 3.34 %
Mánya 73 2.48 %
Zsitvafödémes 67 2.28 %
Komáromszemere 61 2.08 %
Jattó 56 1.91 %
Özdöge 52 1.77 %
Udvard 50 1.70 %
Nyitramalomszeg 49 1.67 %
Újlót 48 1.63 %
Csornok 47 1.60 %
Tardoskedd 39 1.33 %
Ohaj 38 1.29 %
Rendve 36 1.23 %
Hull 36 1.23 %
Kolta 32 1.09 %
Nyitranagykér 30 1.02 %
Jászfalu 30 1.02 %
Szencse 28 0.95 %
Dögös 27 0.92 %
Barsfüss 27 0.92 %
Andód 26 0.88 %
Szímő 23 0.78 %
Gyarak 22 0.75 %
Szentmihályúr 18 0.61 %
Komáromcsehi 13 0.44 %
Fajkürt 11 0.37 %
Valkház 10 0.34 %
Pozba 9 0.31 %
Barsbaracska 8 0.27 %
Kisbaromlak 7 0.24 %
Kamocsa 6 0.20 %
Zsitvabesenyő 4 0.14 %
Érsekújvár 1 451 43.94 %
Tardoskedd 216 6.54 %
Udvard 204 6.18 %
Nyitranagykér 138 4.18 %
Nagysurány 135 4.09 %
Szímő 127 3.85 %
Zsitvabesenyő 88 2.67 %
Andód 84 2.54 %
Pozba 78 2.36 %
Bánkeszi 65 1.97 %
Tótmegyer 64 1.94 %
Kamocsa 60 1.82 %
Komját 45 1.36 %
Újlót 44 1.33 %
Szentmihályúr 44 1.33 %
Barsbaracska 34 1.03 %
Özdöge 33 1.00 %
Komáromszemere 32 0.97 %
Szencse 30 0.91 %
Nyitramalomszeg 30 0.91 %
Fajkürt 29 0.88 %
Mánya 29 0.88 %
Zsitvafödémes 27 0.82 %
Komáromcsehi 22 0.67 %
Gyarak 21 0.64 %
Jattó 20 0.61 %
Dögös 20 0.61 %
Barsfüss 19 0.58 %
Kolta 17 0.51 %
Csornok 17 0.51 %
Jászfalu 15 0.45 %
Valkház 11 0.33 %
Hull 9 0.27 %
Ohaj 4 0.12 %
Rendve 3 0.09 %
Kisbaromlak 3 0.09 %
Érsekújvár 1 888 36.32 %
Udvard 763 14.68 %
Nagysurány 439 8.45 %
Bánkeszi 198 3.81 %
Tótmegyer 191 3.67 %
Komáromszemere 155 2.98 %
Komját 150 2.89 %
Újlót 146 2.81 %
Zsitvafödémes 130 2.50 %
Ohaj 128 2.46 %
Tardoskedd 118 2.27 %
Kisbaromlak 117 2.25 %
Zsitvabesenyő 116 2.23 %
Jászfalu 102 1.96 %
Mánya 102 1.96 %
Kolta 100 1.92 %
Özdöge 90 1.73 %
Nyitramalomszeg 77 1.48 %
Hull 74 1.42 %
Andód 71 1.37 %
Szencse 69 1.33 %
Nyitranagykér 59 1.14 %
Barsfüss 54 1.04 %
Szímő 47 0.90 %
Jattó 45 0.87 %
Csornok 41 0.79 %
Fajkürt 40 0.77 %
Dögös 40 0.77 %
Rendve 36 0.69 %
Gyarak 36 0.69 %
Komáromcsehi 32 0.62 %
Pozba 29 0.56 %
Szentmihályúr 22 0.42 %
Kamocsa 22 0.42 %
Barsbaracska 18 0.35 %
Valkház 15 0.29 %
Érsekújvár 1 219 57.91 %
Nagysurány 290 13.78 %
Komját 110 5.23 %
Bánkeszi 108 5.13 %
Tótmegyer 96 4.56 %
Udvard 93 4.42 %
Tardoskedd 54 2.57 %
Jászfalu 44 2.09 %
Mánya 42 2.00 %
Újlót 40 1.90 %
Nyitranagykér 38 1.81 %
Zsitvafödémes 37 1.76 %
Nyitramalomszeg 36 1.71 %
Szencse 34 1.62 %
Andód 34 1.62 %
Jattó 30 1.43 %
Rendve 29 1.38 %
Dögös 27 1.28 %
Hull 27 1.28 %
Barsfüss 26 1.24 %
Kolta 26 1.24 %
Özdöge 25 1.19 %
Gyarak 23 1.09 %
Kisbaromlak 21 1.00 %
Zsitvabesenyő 20 0.95 %
Szentmihályúr 19 0.90 %
Komáromszemere 19 0.90 %
Ohaj 18 0.86 %
Csornok 18 0.86 %
Barsbaracska 17 0.81 %
Kamocsa 16 0.76 %
Pozba 14 0.67 %
Valkház 14 0.67 %
Szímő 14 0.67 %
Fajkürt 11 0.52 %
Komáromcsehi 11 0.52 %
Érsekújvár 1 553 52.70 %
Udvard 409 13.88 %
Szímő 272 9.23 %
Tardoskedd 267 9.06 %
Andód 168 5.70 %
Nyitranagykér 164 5.56 %
Kamocsa 131 4.45 %
Zsitvabesenyő 116 3.94 %
Pozba 77 2.61 %
Barsbaracska 38 1.29 %
Kolta 29 0.98 %
Nagysurány 24 0.81 %
Újlót 19 0.64 %
Jászfalu 9 0.31 %
Komáromszemere 9 0.31 %
Jattó 7 0.24 %
Kisbaromlak 6 0.20 %
Tótmegyer 5 0.17 %
Komját 5 0.17 %
Komáromcsehi 4 0.14 %
Bánkeszi 4 0.14 %
Szentmihályúr 4 0.14 %
Fajkürt 4 0.14 %
Ohaj 4 0.14 %
Szencse 4 0.14 %
Nyitramalomszeg 4 0.14 %
Mánya 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Hull 3 0.10 %
Barsfüss 2 0.07 %
Dögös 2 0.07 %
Zsitvafödémes 2 0.07 %
Özdöge 2 0.07 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 26.71 %
Nagysurány 210 4.64 %
Tardoskedd 127 2.81 %
Szímő 90 1.99 %
Bánkeszi 80 1.77 %
Tótmegyer 76 1.68 %
Udvard 73 1.61 %
Komját 71 1.57 %
Nyitranagykér 71 1.57 %
Zsitvabesenyő 63 1.39 %
Andód 49 1.08 %
Újlót 48 1.06 %
Szentmihályúr 45 0.99 %
Özdöge 40 0.88 %
Szencse 38 0.84 %
Mánya 38 0.84 %
Zsitvafödémes 36 0.80 %
Nyitramalomszeg 35 0.77 %
Kolta 33 0.73 %
Gyarak 32 0.71 %
Kamocsa 32 0.71 %
Jattó 30 0.66 %
Hull 28 0.62 %
Fajkürt 28 0.62 %
Barsfüss 26 0.57 %
Csornok 25 0.55 %
Ohaj 24 0.53 %
Pozba 24 0.53 %
Komáromszemere 23 0.51 %
Dögös 22 0.49 %
Rendve 20 0.44 %
Barsbaracska 18 0.40 %
Jászfalu 17 0.38 %
Komáromcsehi 15 0.33 %
Kisbaromlak 15 0.33 %
Valkház 11 0.24 %
Érsekújvár 579 18.07 %
Nagysurány 436 13.60 %
Ohaj 226 7.05 %
Bánkeszi 134 4.18 %
Hull 125 3.90 %
Mánya 114 3.56 %
Komját 114 3.56 %
Újlót 111 3.46 %
Zsitvafödémes 98 3.06 %
Szencse 81 2.53 %
Özdöge 81 2.53 %
Tótmegyer 79 2.46 %
Tardoskedd 60 1.87 %
Nyitramalomszeg 60 1.87 %
Szentmihályúr 59 1.84 %
Gyarak 54 1.68 %
Rendve 53 1.65 %
Udvard 52 1.62 %
Jászfalu 41 1.28 %
Nyitranagykér 41 1.28 %
Csornok 40 1.25 %
Jattó 39 1.22 %
Zsitvabesenyő 39 1.22 %
Barsfüss 39 1.22 %
Kolta 37 1.15 %
Komáromszemere 37 1.15 %
Dögös 36 1.12 %
Fajkürt 35 1.09 %
Szímő 26 0.81 %
Valkház 25 0.78 %
Pozba 21 0.66 %
Kisbaromlak 17 0.53 %
Komáromcsehi 13 0.41 %
Andód 12 0.37 %
Barsbaracska 11 0.34 %
Kamocsa 7 0.22 %
Érsekújvár 2 753 59.13 %
Nagysurány 212 4.55 %
Udvard 166 3.57 %
Andód 124 2.66 %
Bánkeszi 109 2.34 %
Tardoskedd 91 1.95 %
Szímő 86 1.85 %
Tótmegyer 86 1.85 %
Komját 84 1.80 %
Nyitranagykér 83 1.78 %
Kamocsa 75 1.61 %
Mánya 59 1.27 %
Jászfalu 44 0.95 %
Zsitvafödémes 41 0.88 %
Szencse 39 0.84 %
Újlót 37 0.79 %
Dögös 36 0.77 %
Kolta 36 0.77 %
Hull 35 0.75 %
Zsitvabesenyő 35 0.75 %
Nyitramalomszeg 34 0.73 %
Pozba 28 0.60 %
Jattó 28 0.60 %
Komáromszemere 26 0.56 %
Ohaj 25 0.54 %
Barsfüss 21 0.45 %
Szentmihályúr 20 0.43 %
Gyarak 19 0.41 %
Csornok 19 0.41 %
Kisbaromlak 17 0.37 %
Barsbaracska 16 0.34 %
Özdöge 14 0.30 %
Rendve 12 0.26 %
Komáromcsehi 10 0.21 %
Valkház 8 0.17 %
Fajkürt 7 0.15 %
Érsekújvár 310 33.55 %
Nyitranagykér 217 23.48 %
Nagysurány 81 8.77 %
Komját 72 7.79 %
Tótmegyer 38 4.11 %
Udvard 36 3.90 %
Nyitramalomszeg 28 3.03 %
Tardoskedd 24 2.60 %
Csornok 13 1.41 %
Bánkeszi 12 1.30 %
Mánya 11 1.19 %
Andód 10 1.08 %
Újlót 9 0.97 %
Zsitvabesenyő 9 0.97 %
Hull 9 0.97 %
Komáromszemere 8 0.87 %
Rendve 8 0.87 %
Özdöge 8 0.87 %
Zsitvafödémes 8 0.87 %
Ohaj 7 0.76 %
Szencse 7 0.76 %
Barsfüss 7 0.76 %
Jászfalu 6 0.65 %
Fajkürt 6 0.65 %
Pozba 6 0.65 %
Barsbaracska 6 0.65 %
Kamocsa 5 0.54 %
Szentmihályúr 5 0.54 %
Komáromcsehi 5 0.54 %
Dögös 4 0.43 %
Kisbaromlak 4 0.43 %
Szímő 4 0.43 %
Kolta 3 0.32 %
Gyarak 3 0.32 %
Jattó 3 0.32 %
Valkház 1 0.11 %
Érsekújvár 1 595 33.06 %
Nagysurány 437 9.06 %
Komját 257 5.33 %
Tótmegyer 236 4.89 %
Bánkeszi 208 4.31 %
Udvard 170 3.52 %
Özdöge 132 2.74 %
Mánya 122 2.53 %
Zsitvafödémes 113 2.34 %
Nyitramalomszeg 100 2.07 %
Csornok 86 1.78 %
Szencse 86 1.78 %
Tardoskedd 85 1.76 %
Újlót 85 1.76 %
Jattó 80 1.66 %
Dögös 78 1.62 %
Fajkürt 74 1.53 %
Ohaj 71 1.47 %
Szentmihályúr 69 1.43 %
Hull 66 1.37 %
Nyitranagykér 66 1.37 %
Andód 63 1.31 %
Gyarak 60 1.24 %
Barsfüss 60 1.24 %
Kolta 60 1.24 %
Komáromszemere 55 1.14 %
Jászfalu 52 1.08 %
Komáromcsehi 50 1.04 %
Szímő 38 0.79 %
Kisbaromlak 36 0.75 %
Rendve 32 0.66 %
Pozba 28 0.58 %
Valkház 28 0.58 %
Zsitvabesenyő 23 0.48 %
Kamocsa 17 0.35 %
Barsbaracska 16 0.33 %
Érsekújvár 820 24.65 %
Nagysurány 546 16.41 %
Mánya 261 7.84 %
Bánkeszi 214 6.43 %
Gyarak 191 5.74 %
Zsitvafödémes 143 4.30 %
Komját 133 4.00 %
Hull 114 3.43 %
Ohaj 110 3.31 %
Újlót 107 3.22 %
Barsfüss 101 3.04 %
Tótmegyer 100 3.01 %
Szencse 98 2.95 %
Rendve 77 2.31 %
Valkház 69 2.07 %
Özdöge 66 1.98 %
Szentmihályúr 62 1.86 %
Nyitramalomszeg 57 1.71 %
Csornok 50 1.50 %
Udvard 45 1.35 %
Kolta 44 1.32 %
Nyitranagykér 43 1.29 %
Jászfalu 40 1.20 %
Fajkürt 38 1.14 %
Tardoskedd 36 1.08 %
Dögös 29 0.87 %
Kisbaromlak 27 0.81 %
Komáromszemere 23 0.69 %
Jattó 19 0.57 %
Barsbaracska 18 0.54 %
Pozba 14 0.42 %
Komáromcsehi 12 0.36 %
Kamocsa 12 0.36 %
Szímő 10 0.30 %
Andód 9 0.27 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 66.96 %
Nagysurány 178 4.54 %
Udvard 137 3.50 %
Andód 107 2.73 %
Bánkeszi 89 2.27 %
Tótmegyer 82 2.09 %
Komját 81 2.07 %
Szímő 77 1.96 %
Tardoskedd 73 1.86 %
Kamocsa 65 1.66 %
Nyitranagykér 62 1.58 %
Mánya 48 1.22 %
Zsitvafödémes 40 1.02 %
Zsitvabesenyő 36 0.92 %
Jászfalu 34 0.87 %
Hull 31 0.79 %
Jattó 27 0.69 %
Újlót 27 0.69 %
Nyitramalomszeg 26 0.66 %
Dögös 25 0.64 %
Szencse 24 0.61 %
Kolta 22 0.56 %
Komáromszemere 22 0.56 %
Ohaj 18 0.46 %
Szentmihályúr 17 0.43 %
Rendve 17 0.43 %
Kisbaromlak 16 0.41 %
Gyarak 16 0.41 %
Özdöge 14 0.36 %
Pozba 13 0.33 %
Csornok 13 0.33 %
Barsbaracska 12 0.31 %
Barsfüss 11 0.28 %
Valkház 10 0.26 %
Fajkürt 7 0.18 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 23.12 %
Nagysurány 294 18.08 %
Ohaj 250 15.38 %
Mánya 102 6.27 %
Zsitvafödémes 95 5.84 %
Gyarak 92 5.66 %
Bánkeszi 80 4.92 %
Hull 79 4.86 %
Újlót 69 4.24 %
Barsfüss 61 3.75 %
Rendve 57 3.51 %
Szencse 55 3.38 %
Komját 53 3.26 %
Tótmegyer 45 2.77 %
Özdöge 43 2.64 %
Valkház 40 2.46 %
Nyitramalomszeg 34 2.09 %
Udvard 29 1.78 %
Csornok 25 1.54 %
Jászfalu 24 1.48 %
Fajkürt 22 1.35 %
Andód 20 1.23 %
Jattó 19 1.17 %
Nyitranagykér 17 1.05 %
Komáromszemere 16 0.98 %
Dögös 16 0.98 %
Kolta 15 0.92 %
Szentmihályúr 14 0.86 %
Tardoskedd 13 0.80 %
Zsitvabesenyő 13 0.80 %
Kisbaromlak 12 0.74 %
Komáromcsehi 7 0.43 %
Pozba 5 0.31 %
Barsbaracska 4 0.25 %
Szímő 3 0.18 %
Kamocsa 1 0.06 %
Komját 509 32.80 %
Érsekújvár 235 15.14 %
Nagysurány 201 12.95 %
Dögös 60 3.87 %
Bánkeszi 58 3.74 %
Tótmegyer 51 3.29 %
Nyitramalomszeg 42 2.71 %
Mánya 39 2.51 %
Csornok 37 2.38 %
Özdöge 28 1.80 %
Tardoskedd 25 1.61 %
Nyitranagykér 24 1.55 %
Barsfüss 23 1.48 %
Zsitvafödémes 23 1.48 %
Újlót 19 1.22 %
Hull 18 1.16 %
Udvard 16 1.03 %
Szencse 16 1.03 %
Ohaj 15 0.97 %
Jattó 15 0.97 %
Gyarak 14 0.90 %
Kolta 14 0.90 %
Szentmihályúr 14 0.90 %
Jászfalu 13 0.84 %
Kisbaromlak 10 0.64 %
Szímő 9 0.58 %
Valkház 9 0.58 %
Komáromszemere 8 0.52 %
Rendve 7 0.45 %
Fajkürt 6 0.39 %
Andód 5 0.32 %
Komáromcsehi 4 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Barsbaracska 3 0.19 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 16.04 %
Érsekújvár 131 15.01 %
Ohaj 71 8.13 %
Komját 44 5.04 %
Bánkeszi 29 3.32 %
Hull 28 3.21 %
Tótmegyer 27 3.09 %
Mánya 25 2.86 %
Szencse 19 2.18 %
Udvard 19 2.18 %
Barsfüss 18 2.06 %
Gyarak 17 1.95 %
Újlót 17 1.95 %
Zsitvafödémes 16 1.83 %
Rendve 16 1.83 %
Özdöge 15 1.72 %
Nyitramalomszeg 9 1.03 %
Csornok 9 1.03 %
Barsbaracska 9 1.03 %
Kolta 8 0.92 %
Valkház 8 0.92 %
Jászfalu 6 0.69 %
Nyitranagykér 6 0.69 %
Zsitvabesenyő 5 0.57 %
Fajkürt 5 0.57 %
Dögös 5 0.57 %
Jattó 5 0.57 %
Szentmihályúr 5 0.57 %
Komáromszemere 4 0.46 %
Szímő 4 0.46 %
Pozba 4 0.46 %
Tardoskedd 3 0.34 %
Kisbaromlak 3 0.34 %
Komáromcsehi 2 0.23 %
Kamocsa 2 0.23 %
Andód 1 0.11 %
Érsekújvár 1 247 42.09 %
Bánkeszi 674 22.75 %
Nagysurány 595 20.08 %
Tótmegyer 137 4.62 %
Komját 132 4.45 %
Mánya 106 3.58 %
Gyarak 98 3.31 %
Újlót 90 3.04 %
Zsitvafödémes 73 2.46 %
Hull 70 2.36 %
Udvard 64 2.16 %
Nyitramalomszeg 59 1.99 %
Ohaj 53 1.79 %
Szencse 52 1.75 %
Nyitranagykér 48 1.62 %
Rendve 42 1.42 %
Tardoskedd 42 1.42 %
Jászfalu 40 1.35 %
Barsfüss 38 1.28 %
Komáromszemere 34 1.15 %
Özdöge 33 1.11 %
Kisbaromlak 33 1.11 %
Andód 31 1.05 %
Szentmihályúr 28 0.94 %
Dögös 26 0.88 %
Kolta 24 0.81 %
Valkház 23 0.78 %
Jattó 22 0.74 %
Csornok 22 0.74 %
Fajkürt 21 0.71 %
Szímő 16 0.54 %
Barsbaracska 13 0.44 %
Komáromcsehi 11 0.37 %
Kamocsa 11 0.37 %
Zsitvabesenyő 6 0.20 %
Pozba 4 0.13 %
Érsekújvár 689 33.71 %
Nagysurány 192 9.39 %
Kolta 95 4.65 %
Bánkeszi 76 3.72 %
Tótmegyer 64 3.13 %
Udvard 52 2.54 %
Komját 52 2.54 %
Újlót 50 2.45 %
Komáromszemere 49 2.40 %
Szencse 45 2.20 %
Szentmihályúr 40 1.96 %
Tardoskedd 39 1.91 %
Mánya 38 1.86 %
Ohaj 33 1.61 %
Nyitranagykér 33 1.61 %
Csornok 32 1.57 %
Zsitvafödémes 31 1.52 %
Nyitramalomszeg 30 1.47 %
Rendve 28 1.37 %
Szímő 28 1.37 %
Komáromcsehi 28 1.37 %
Gyarak 27 1.32 %
Jászfalu 25 1.22 %
Andód 24 1.17 %
Dögös 24 1.17 %
Jattó 23 1.13 %
Fajkürt 22 1.08 %
Özdöge 21 1.03 %
Hull 20 0.98 %
Barsfüss 19 0.93 %
Zsitvabesenyő 16 0.78 %
Pozba 13 0.64 %
Valkház 12 0.59 %
Kisbaromlak 11 0.54 %
Kamocsa 10 0.49 %
Barsbaracska 9 0.44 %
Érsekújvár 1 145 39.28 %
Szímő 415 14.24 %
Udvard 297 10.19 %
Tardoskedd 252 8.64 %
Nyitranagykér 201 6.90 %
Andód 190 6.52 %
Kamocsa 178 6.11 %
Zsitvabesenyő 89 3.05 %
Pozba 68 2.33 %
Barsbaracska 35 1.20 %
Tótmegyer 16 0.55 %
Újlót 15 0.51 %
Komáromszemere 10 0.34 %
Komját 9 0.31 %
Jászfalu 7 0.24 %
Kolta 6 0.21 %
Bánkeszi 5 0.17 %
Nagysurány 5 0.17 %
Ohaj 4 0.14 %
Dögös 4 0.14 %
Kisbaromlak 4 0.14 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 20.99 %
Komját 563 17.74 %
Nagysurány 510 16.07 %
Nyitranagykér 296 9.33 %
Bánkeszi 189 5.96 %
Özdöge 139 4.38 %
Tótmegyer 131 4.13 %
Újlót 111 3.50 %
Mánya 108 3.40 %
Nyitramalomszeg 92 2.90 %
Zsitvafödémes 91 2.87 %
Szencse 77 2.43 %
Ohaj 74 2.33 %
Hull 70 2.21 %
Dögös 70 2.21 %
Csornok 69 2.17 %
Barsfüss 67 2.11 %
Udvard 61 1.92 %
Fajkürt 60 1.89 %
Tardoskedd 59 1.86 %
Szímő 58 1.83 %
Szentmihályúr 57 1.80 %
Jattó 56 1.76 %
Gyarak 47 1.48 %
Valkház 37 1.17 %
Rendve 33 1.04 %
Kolta 31 0.98 %
Komáromszemere 29 0.91 %
Komáromcsehi 25 0.79 %
Pozba 25 0.79 %
Jászfalu 23 0.72 %
Andód 23 0.72 %
Kisbaromlak 22 0.69 %
Barsbaracska 21 0.66 %
Kamocsa 14 0.44 %
Zsitvabesenyő 10 0.32 %
Érsekújvár 753 35.19 %
Nagysurány 244 11.40 %
Komját 139 6.50 %
Tótmegyer 91 4.25 %
Zsitvafödémes 71 3.32 %
Komáromszemere 67 3.13 %
Bánkeszi 65 3.04 %
Tardoskedd 64 2.99 %
Nyitramalomszeg 62 2.90 %
Nyitranagykér 60 2.80 %
Mánya 58 2.71 %
Csornok 57 2.66 %
Udvard 55 2.57 %
Újlót 46 2.15 %
Özdöge 39 1.82 %
Hull 37 1.73 %
Jászfalu 36 1.68 %
Kolta 35 1.64 %
Rendve 34 1.59 %
Ohaj 32 1.50 %
Szencse 30 1.40 %
Szímő 29 1.36 %
Andód 28 1.31 %
Dögös 27 1.26 %
Jattó 25 1.17 %
Gyarak 25 1.17 %
Barsfüss 23 1.07 %
Pozba 21 0.98 %
Szentmihályúr 16 0.75 %
Barsbaracska 13 0.61 %
Kamocsa 11 0.51 %
Komáromcsehi 10 0.47 %
Fajkürt 10 0.47 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Kisbaromlak 7 0.33 %
Valkház 6 0.28 %
Érsekújvár 1 848 37.40 %
Nagysurány 409 8.28 %
Bánkeszi 242 4.90 %
Komját 138 2.79 %
Mánya 132 2.67 %
Tótmegyer 131 2.65 %
Újlót 117 2.37 %
Fajkürt 109 2.21 %
Ohaj 107 2.17 %
Gyarak 106 2.15 %
Hull 100 2.02 %
Udvard 88 1.78 %
Zsitvafödémes 87 1.76 %
Rendve 76 1.54 %
Szencse 72 1.46 %
Barsbaracska 67 1.36 %
Nyitramalomszeg 63 1.28 %
Jászfalu 59 1.19 %
Barsfüss 58 1.17 %
Tardoskedd 57 1.15 %
Pozba 56 1.13 %
Komáromszemere 56 1.13 %
Csornok 55 1.11 %
Kolta 53 1.07 %
Kisbaromlak 52 1.05 %
Andód 47 0.95 %
Jattó 40 0.81 %
Nyitranagykér 38 0.77 %
Özdöge 34 0.69 %
Komáromcsehi 30 0.61 %
Dögös 29 0.59 %
Szentmihályúr 26 0.53 %
Szímő 25 0.51 %
Valkház 21 0.43 %
Kamocsa 21 0.43 %
Zsitvabesenyő 12 0.24 %
Érsekújvár 255 32.73 %
Nagysurány 51 6.55 %
Tótmegyer 16 2.05 %
Tardoskedd 12 1.54 %
Szímő 11 1.41 %
Komját 11 1.41 %
Szentmihályúr 10 1.28 %
Udvard 10 1.28 %
Zsitvafödémes 9 1.16 %
Szencse 9 1.16 %
Nyitranagykér 8 1.03 %
Mánya 8 1.03 %
Bánkeszi 7 0.90 %
Kamocsa 7 0.90 %
Kolta 6 0.77 %
Rendve 6 0.77 %
Nyitramalomszeg 5 0.64 %
Zsitvabesenyő 5 0.64 %
Jászfalu 4 0.51 %
Barsbaracska 4 0.51 %
Hull 4 0.51 %
Ohaj 4 0.51 %
Valkház 4 0.51 %
Pozba 4 0.51 %
Komáromszemere 4 0.51 %
Andód 3 0.39 %
Komáromcsehi 3 0.39 %
Özdöge 3 0.39 %
Jattó 2 0.26 %
Barsfüss 2 0.26 %
Csornok 2 0.26 %
Fajkürt 2 0.26 %
Újlót 1 0.13 %
Dögös 1 0.13 %
Gyarak 1 0.13 %
Kisbaromlak 1 0.13 %
Nagysurány 1 534 51.07 %
Érsekújvár 1 075 35.79 %
Bánkeszi 260 8.66 %
Tótmegyer 151 5.03 %
Nyitramalomszeg 147 4.89 %
Komját 130 4.33 %
Zsitvafödémes 129 4.29 %
Mánya 117 3.89 %
Szencse 82 2.73 %
Újlót 74 2.46 %
Ohaj 65 2.16 %
Hull 63 2.10 %
Udvard 60 2.00 %
Barsfüss 60 2.00 %
Özdöge 58 1.93 %
Rendve 55 1.83 %
Csornok 54 1.80 %
Dögös 45 1.50 %
Jászfalu 38 1.26 %
Gyarak 37 1.23 %
Tardoskedd 35 1.17 %
Nyitranagykér 31 1.03 %
Valkház 31 1.03 %
Jattó 28 0.93 %
Kolta 26 0.87 %
Komáromszemere 25 0.83 %
Andód 25 0.83 %
Szentmihályúr 22 0.73 %
Kisbaromlak 15 0.50 %
Szímő 14 0.47 %
Fajkürt 13 0.43 %
Komáromcsehi 10 0.33 %
Pozba 9 0.30 %
Barsbaracska 9 0.30 %
Kamocsa 7 0.23 %
Zsitvabesenyő 5 0.17 %
Érsekújvár 1 458 24.56 %
Nagysurány 1 204 20.28 %
Bánkeszi 391 6.59 %
Komját 292 4.92 %
Tótmegyer 201 3.39 %
Nyitramalomszeg 188 3.17 %
Újlót 158 2.66 %
Zsitvafödémes 149 2.51 %
Ohaj 147 2.48 %
Mánya 135 2.27 %
Udvard 122 2.05 %
Özdöge 122 2.05 %
Gyarak 114 1.92 %
Szencse 110 1.85 %
Nyitranagykér 108 1.82 %
Hull 100 1.68 %
Tardoskedd 93 1.57 %
Barsfüss 90 1.52 %
Komáromszemere 73 1.23 %
Szentmihályúr 69 1.16 %
Dögös 68 1.15 %
Jattó 67 1.13 %
Kolta 64 1.08 %
Fajkürt 64 1.08 %
Csornok 62 1.04 %
Rendve 61 1.03 %
Jászfalu 55 0.93 %
Szímő 49 0.83 %
Kisbaromlak 39 0.66 %
Andód 38 0.64 %
Pozba 36 0.61 %
Valkház 36 0.61 %
Komáromcsehi 28 0.47 %
Zsitvabesenyő 23 0.39 %
Barsbaracska 23 0.39 %
Kamocsa 18 0.30 %
Érsekújvár 235 18.39 %
Nagysurány 223 17.45 %
Rendve 97 7.59 %
Bánkeszi 59 4.62 %
Komját 43 3.36 %
Tótmegyer 42 3.29 %
Hull 39 3.05 %
Újlót 34 2.66 %
Mánya 32 2.50 %
Zsitvafödémes 31 2.43 %
Szencse 31 2.43 %
Nyitramalomszeg 29 2.27 %
Barsfüss 25 1.96 %
Ohaj 23 1.80 %
Udvard 21 1.64 %
Özdöge 20 1.56 %
Nyitranagykér 20 1.56 %
Dögös 17 1.33 %
Tardoskedd 16 1.25 %
Jattó 15 1.17 %
Gyarak 13 1.02 %
Jászfalu 13 1.02 %
Kolta 13 1.02 %
Komáromcsehi 12 0.94 %
Komáromszemere 12 0.94 %
Csornok 10 0.78 %
Fajkürt 9 0.70 %
Valkház 8 0.63 %
Andód 8 0.63 %
Barsbaracska 6 0.47 %
Szentmihályúr 6 0.47 %
Zsitvabesenyő 6 0.47 %
Kisbaromlak 5 0.39 %
Pozba 2 0.16 %
Szímő 2 0.16 %
Kamocsa 2 0.16 %
Érsekújvár 750 27.04 %
Nagysurány 295 10.63 %
Tótmegyer 208 7.50 %
Komját 159 5.73 %
Bánkeszi 101 3.64 %
Zsitvafödémes 70 2.52 %
Csornok 60 2.16 %
Mánya 58 2.09 %
Nyitramalomszeg 54 1.95 %
Komáromszemere 48 1.73 %
Özdöge 47 1.69 %
Újlót 45 1.62 %
Ohaj 38 1.37 %
Szencse 38 1.37 %
Tardoskedd 38 1.37 %
Hull 36 1.30 %
Nyitranagykér 33 1.19 %
Udvard 33 1.19 %
Rendve 31 1.12 %
Kolta 30 1.08 %
Barsfüss 29 1.05 %
Jászfalu 28 1.01 %
Dögös 28 1.01 %
Andód 25 0.90 %
Gyarak 23 0.83 %
Jattó 23 0.83 %
Szímő 16 0.58 %
Szentmihályúr 14 0.50 %
Fajkürt 14 0.50 %
Kisbaromlak 10 0.36 %
Komáromcsehi 9 0.32 %
Valkház 7 0.25 %
Kamocsa 7 0.25 %
Pozba 5 0.18 %
Barsbaracska 5 0.18 %
Zsitvabesenyő 2 0.07 %
Érsekújvár 598 26.65 %
Nagysurány 241 10.74 %
Tótmegyer 166 7.40 %
Komját 121 5.39 %
Bánkeszi 74 3.30 %
Mánya 54 2.41 %
Zsitvafödémes 48 2.14 %
Újlót 43 1.92 %
Komáromszemere 43 1.92 %
Csornok 43 1.92 %
Nyitramalomszeg 41 1.83 %
Özdöge 35 1.56 %
Szencse 34 1.52 %
Tardoskedd 29 1.29 %
Kolta 29 1.29 %
Nyitranagykér 27 1.20 %
Ohaj 27 1.20 %
Hull 27 1.20 %
Udvard 25 1.11 %
Barsfüss 24 1.07 %
Rendve 24 1.07 %
Gyarak 22 0.98 %
Dögös 22 0.98 %
Andód 19 0.85 %
Jászfalu 18 0.80 %
Jattó 16 0.71 %
Barsbaracska 11 0.49 %
Fajkürt 11 0.49 %
Szímő 11 0.49 %
Komáromcsehi 9 0.40 %
Szentmihályúr 8 0.36 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Kamocsa 5 0.22 %
Valkház 4 0.18 %
Pozba 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 2 0.09 %
Érsekújvár 911 37.31 %
Szímő 258 10.57 %
Udvard 222 9.09 %
Tardoskedd 195 7.99 %
Andód 174 7.13 %
Nyitranagykér 132 5.41 %
Kamocsa 106 4.34 %
Zsitvabesenyő 76 3.11 %
Pozba 56 2.29 %
Barsbaracska 32 1.31 %
Nagysurány 21 0.86 %
Kolta 13 0.53 %
Újlót 12 0.49 %
Tótmegyer 9 0.37 %
Komáromszemere 7 0.29 %
Komját 7 0.29 %
Ohaj 4 0.16 %
Kisbaromlak 4 0.16 %
Jattó 4 0.16 %
Jászfalu 4 0.16 %
Bánkeszi 4 0.16 %
Szencse 3 0.12 %
Dögös 3 0.12 %
Zsitvafödémes 3 0.12 %
Szentmihályúr 2 0.08 %
Valkház 2 0.08 %
Nyitramalomszeg 2 0.08 %
Gyarak 2 0.08 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 55.30 %
Nagysurány 374 4.84 %
Udvard 346 4.48 %
Bánkeszi 230 2.98 %
Tardoskedd 210 2.72 %
Tótmegyer 184 2.38 %
Andód 163 2.11 %
Szímő 147 1.90 %
Nyitranagykér 115 1.49 %
Komját 113 1.46 %
Zsitvabesenyő 105 1.36 %
Kamocsa 76 0.98 %
Újlót 72 0.93 %
Jászfalu 70 0.91 %
Ohaj 69 0.89 %
Nyitramalomszeg 65 0.84 %
Jattó 62 0.80 %
Zsitvafödémes 60 0.78 %
Mánya 58 0.75 %
Kisbaromlak 57 0.74 %
Barsfüss 52 0.67 %
Komáromszemere 51 0.66 %
Fajkürt 48 0.62 %
Szencse 48 0.62 %
Pozba 45 0.58 %
Kolta 40 0.52 %
Dögös 34 0.44 %
Gyarak 32 0.41 %
Hull 31 0.40 %
Özdöge 28 0.36 %
Barsbaracska 22 0.28 %
Rendve 21 0.27 %
Csornok 18 0.23 %
Szentmihályúr 14 0.18 %
Valkház 14 0.18 %
Komáromcsehi 11 0.14 %
Érsekújvár 1 479 47.43 %
Bánkeszi 97 3.11 %
Nagysurány 89 2.85 %
Tótmegyer 75 2.41 %
Udvard 73 2.34 %
Andód 43 1.38 %
Újlót 40 1.28 %
Komját 31 0.99 %
Kisbaromlak 25 0.80 %
Ohaj 23 0.74 %
Komáromszemere 21 0.67 %
Tardoskedd 20 0.64 %
Jászfalu 19 0.61 %
Mánya 19 0.61 %
Hull 18 0.58 %
Zsitvafödémes 17 0.55 %
Szímő 15 0.48 %
Nyitramalomszeg 15 0.48 %
Barsfüss 14 0.45 %
Zsitvabesenyő 13 0.42 %
Kolta 12 0.38 %
Özdöge 12 0.38 %
Szencse 12 0.38 %
Dögös 10 0.32 %
Kamocsa 8 0.26 %
Rendve 8 0.26 %
Gyarak 8 0.26 %
Csornok 8 0.26 %
Nyitranagykér 8 0.26 %
Szentmihályúr 7 0.22 %
Pozba 6 0.19 %
Jattó 6 0.19 %
Komáromcsehi 5 0.16 %
Barsbaracska 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Fajkürt 3 0.10 %
Érsekújvár 624 31.12 %
Nagysurány 221 11.02 %
Komját 115 5.74 %
Tótmegyer 93 4.64 %
Bánkeszi 54 2.69 %
Zsitvafödémes 50 2.49 %
Mánya 50 2.49 %
Újlót 43 2.14 %
Csornok 42 2.09 %
Komáromszemere 42 2.09 %
Nyitramalomszeg 35 1.75 %
Hull 34 1.70 %
Ohaj 31 1.55 %
Szencse 30 1.50 %
Tardoskedd 30 1.50 %
Özdöge 30 1.50 %
Rendve 30 1.50 %
Jászfalu 30 1.50 %
Barsfüss 27 1.35 %
Udvard 24 1.20 %
Kolta 20 1.00 %
Nyitranagykér 20 1.00 %
Jattó 20 1.00 %
Dögös 19 0.95 %
Gyarak 18 0.90 %
Andód 15 0.75 %
Szímő 13 0.65 %
Komáromcsehi 12 0.60 %
Szentmihályúr 11 0.55 %
Barsbaracska 9 0.45 %
Fajkürt 8 0.40 %
Kisbaromlak 8 0.40 %
Zsitvabesenyő 7 0.35 %
Valkház 7 0.35 %
Pozba 4 0.20 %
Kamocsa 3 0.15 %
Érsekújvár 1 095 50.05 %
Nagysurány 148 6.76 %
Bánkeszi 71 3.24 %
Tótmegyer 70 3.20 %
Komját 54 2.47 %
Udvard 51 2.33 %
Tardoskedd 37 1.69 %
Mánya 32 1.46 %
Nyitranagykér 30 1.37 %
Andód 29 1.33 %
Újlót 26 1.19 %
Zsitvafödémes 25 1.14 %
Kisbaromlak 24 1.10 %
Szencse 23 1.05 %
Kolta 21 0.96 %
Dögös 18 0.82 %
Gyarak 18 0.82 %
Nyitramalomszeg 18 0.82 %
Jattó 17 0.78 %
Ohaj 17 0.78 %
Csornok 17 0.78 %
Szímő 14 0.64 %
Özdöge 14 0.64 %
Komáromszemere 13 0.59 %
Hull 13 0.59 %
Barsfüss 9 0.41 %
Kamocsa 9 0.41 %
Jászfalu 9 0.41 %
Rendve 8 0.37 %
Komáromcsehi 8 0.37 %
Zsitvabesenyő 6 0.27 %
Szentmihályúr 6 0.27 %
Barsbaracska 4 0.18 %
Pozba 3 0.14 %
Fajkürt 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Érsekújvár 499 27.46 %
Nagysurány 267 14.69 %
Mánya 120 6.60 %
Komját 119 6.55 %
Zsitvafödémes 85 4.68 %
Tótmegyer 82 4.51 %
Bánkeszi 57 3.14 %
Csornok 46 2.53 %
Komáromszemere 44 2.42 %
Özdöge 41 2.26 %
Nyitramalomszeg 40 2.20 %
Gyarak 40 2.20 %
Újlót 39 2.15 %
Hull 38 2.09 %
Ohaj 37 2.04 %
Rendve 35 1.93 %
Szencse 35 1.93 %
Barsfüss 32 1.76 %
Udvard 30 1.65 %
Kolta 25 1.38 %
Tardoskedd 24 1.32 %
Jászfalu 22 1.21 %
Nyitranagykér 21 1.16 %
Dögös 21 1.16 %
Szentmihályúr 19 1.05 %
Jattó 15 0.83 %
Fajkürt 14 0.77 %
Kisbaromlak 11 0.61 %
Valkház 11 0.61 %
Andód 9 0.50 %
Szímő 8 0.44 %
Komáromcsehi 8 0.44 %
Barsbaracska 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.17 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 1 0.06 %
Érsekújvár 618 35.70 %
Bánkeszi 392 22.65 %
Nagysurány 324 18.72 %
Komját 86 4.97 %
Tótmegyer 81 4.68 %
Tardoskedd 48 2.77 %
Mánya 46 2.66 %
Zsitvafödémes 42 2.43 %
Ohaj 40 2.31 %
Újlót 34 1.96 %
Nyitramalomszeg 32 1.85 %
Jattó 32 1.85 %
Gyarak 29 1.68 %
Jászfalu 28 1.62 %
Szencse 28 1.62 %
Rendve 26 1.50 %
Udvard 26 1.50 %
Barsfüss 24 1.39 %
Nyitranagykér 21 1.21 %
Hull 21 1.21 %
Csornok 21 1.21 %
Dögös 20 1.16 %
Özdöge 19 1.10 %
Andód 17 0.98 %
Valkház 16 0.92 %
Komáromszemere 16 0.92 %
Kolta 16 0.92 %
Kisbaromlak 15 0.87 %
Szentmihályúr 10 0.58 %
Zsitvabesenyő 8 0.46 %
Barsbaracska 7 0.40 %
Fajkürt 7 0.40 %
Szímő 6 0.35 %
Pozba 4 0.23 %
Komáromcsehi 3 0.17 %
Kamocsa 2 0.12 %
Érsekújvár 802 28.89 %
Szímő 240 8.65 %
Udvard 225 8.11 %
Tardoskedd 188 6.77 %
Kamocsa 167 6.02 %
Nyitranagykér 124 4.47 %
Andód 100 3.60 %
Zsitvabesenyő 66 2.38 %
Pozba 58 2.09 %
Barsbaracska 39 1.40 %
Nagysurány 17 0.61 %
Kolta 11 0.40 %
Újlót 10 0.36 %
Szentmihályúr 8 0.29 %
Komját 8 0.29 %
Komáromszemere 6 0.22 %
Bánkeszi 6 0.22 %
Kisbaromlak 5 0.18 %
Nyitramalomszeg 5 0.18 %
Jászfalu 5 0.18 %
Jattó 4 0.14 %
Tótmegyer 4 0.14 %
Dögös 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.11 %
Szencse 3 0.11 %
Zsitvafödémes 3 0.11 %
Hull 3 0.11 %
Valkház 3 0.11 %
Csornok 2 0.07 %
Özdöge 2 0.07 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 32.15 %
Nagysurány 483 13.09 %
Komját 216 5.86 %
Bánkeszi 152 4.12 %
Tótmegyer 148 4.01 %
Udvard 142 3.85 %
Tardoskedd 118 3.20 %
Mánya 112 3.04 %
Özdöge 105 2.85 %
Újlót 101 2.74 %
Szencse 91 2.47 %
Ohaj 84 2.28 %
Nyitranagykér 82 2.22 %
Zsitvafödémes 82 2.22 %
Nyitramalomszeg 76 2.06 %
Gyarak 71 1.92 %
Szímő 70 1.90 %
Komáromszemere 70 1.90 %
Hull 70 1.90 %
Dögös 65 1.76 %
Jattó 65 1.76 %
Szentmihályúr 64 1.73 %
Fajkürt 63 1.71 %
Kolta 61 1.65 %
Jászfalu 59 1.60 %
Barsfüss 51 1.38 %
Rendve 49 1.33 %
Csornok 44 1.19 %
Komáromcsehi 44 1.19 %
Kisbaromlak 40 1.08 %
Pozba 35 0.95 %
Valkház 34 0.92 %
Kamocsa 33 0.89 %
Andód 31 0.84 %
Zsitvabesenyő 28 0.76 %
Barsbaracska 20 0.54 %
Érsekújvár 1 374 42.60 %
Nagysurány 198 6.14 %
Bánkeszi 92 2.85 %
Tótmegyer 84 2.60 %
Komját 53 1.64 %
Udvard 46 1.43 %
Szencse 46 1.43 %
Mánya 41 1.27 %
Újlót 38 1.18 %
Tardoskedd 38 1.18 %
Barsfüss 38 1.18 %
Hull 37 1.15 %
Ohaj 36 1.12 %
Zsitvafödémes 35 1.09 %
Nyitranagykér 34 1.05 %
Jattó 33 1.02 %
Andód 30 0.93 %
Jászfalu 27 0.84 %
Nyitramalomszeg 26 0.81 %
Kolta 24 0.74 %
Gyarak 24 0.74 %
Dögös 23 0.71 %
Rendve 20 0.62 %
Fajkürt 17 0.53 %
Csornok 17 0.53 %
Komáromszemere 17 0.53 %
Özdöge 17 0.53 %
Szímő 15 0.47 %
Kisbaromlak 13 0.40 %
Valkház 13 0.40 %
Pozba 10 0.31 %
Szentmihályúr 9 0.28 %
Komáromcsehi 9 0.28 %
Zsitvabesenyő 9 0.28 %
Barsbaracska 6 0.19 %
Kamocsa 6 0.19 %
Érsekújvár 1 846 62.43 %
Komját 223 7.54 %
Nagysurány 155 5.24 %
Bánkeszi 85 2.87 %
Tótmegyer 73 2.47 %
Udvard 59 2.00 %
Nyitranagykér 51 1.72 %
Tardoskedd 43 1.45 %
Andód 43 1.45 %
Zsitvafödémes 33 1.12 %
Újlót 29 0.98 %
Jászfalu 26 0.88 %
Mánya 24 0.81 %
Komáromszemere 24 0.81 %
Dögös 22 0.74 %
Nyitramalomszeg 22 0.74 %
Csornok 21 0.71 %
Özdöge 16 0.54 %
Barsfüss 16 0.54 %
Szímő 15 0.51 %
Hull 15 0.51 %
Jattó 14 0.47 %
Szencse 13 0.44 %
Ohaj 12 0.41 %
Kamocsa 12 0.41 %
Zsitvabesenyő 12 0.41 %
Rendve 12 0.41 %
Gyarak 11 0.37 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Kolta 9 0.30 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.24 %
Fajkürt 6 0.20 %
Valkház 6 0.20 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 17.55 %
Udvard 24 3.54 %
Nagysurány 15 2.21 %
Tótmegyer 12 1.77 %
Bánkeszi 8 1.18 %
Újlót 7 1.03 %
Mánya 7 1.03 %
Kolta 6 0.88 %
Nyitranagykér 5 0.74 %
Komját 5 0.74 %
Zsitvafödémes 5 0.74 %
Tardoskedd 4 0.59 %
Nyitramalomszeg 3 0.44 %
Fajkürt 3 0.44 %
Özdöge 3 0.44 %
Barsbaracska 3 0.44 %
Szencse 3 0.44 %
Komáromszemere 3 0.44 %
Rendve 3 0.44 %
Dögös 3 0.44 %
Andód 2 0.29 %
Szentmihályúr 2 0.29 %
Jattó 2 0.29 %
Barsfüss 2 0.29 %
Zsitvabesenyő 2 0.29 %
Ohaj 2 0.29 %
Kamocsa 2 0.29 %
Komáromcsehi 2 0.29 %
Pozba 1 0.15 %
Gyarak 1 0.15 %
Jászfalu 1 0.15 %
Hull 1 0.15 %
Csornok 1 0.15 %
Valkház 1 0.15 %
Szímő 1 0.15 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
324 31.15%
SNS
209 20.10%
VPN
199 19.13%
KSČ
181 17.40%
SPV
42 4.04%
DS
26 2.50%
SZ
23 2.21%
SSL
21 2.02%
SD
9 0.87%
Egyéb
6 0.58%
Érvényes szavazatok 1040
HZDS
415 43.64%
KDH
154 16.19%
SDĽ
142 14.93%
SNS
92 9.67%
SKDH
44 4.63%
SDSS
34 3.58%
ODÚ
17 1.79%
SZS
14 1.47%
KSS
13 1.37%
SZ
8 0.84%
HZOS
4 0.42%
DS-ODS
4 0.42%
SPI
4 0.42%
Egyéb
6 0.63%
Érvényes szavazatok 951
HZDS-RSS
527 54.72%
KDH
80 8.31%
SNS
73 7.58%
SP-VOĽBA
57 5.92%
ZRS
47 4.88%
KSS
40 4.15%
40 4.15%
KSÚ
35 3.63%
DS
32 3.32%
NS
10 1.04%
SPK
8 0.83%
HZPCS
6 0.62%
MK
2 0.21%
Egyéb
6 0.62%
Érvényes szavazatok 963
HZDS
440 47.21%
SDK
149 15.99%
SNS
129 13.84%
SDĽ
124 13.30%
SOP
41 4.40%
KSS
22 2.36%
ZRS
16 1.72%
NSK
5 0.54%
MKP
1 0.11%
Egyéb
5 0.54%
Érvényes szavazatok 932
HZDS
251 34.10%
SMER
110 14.95%
KDH
104 14.13%
ANO
49 6.66%
SNS
45 6.11%
SDKU
45 6.11%
PSNS
39 5.30%
KSS
37 5.03%
HZD
22 2.99%
SDĽ
5 0.68%
ROSA
5 0.68%
SNJ
5 0.68%
MKP
4 0.54%
SZS
4 0.54%
SDA
3 0.41%
ZRS
3 0.41%
LB
3 0.41%
Egyéb
2 0.27%
Érvényes szavazatok 736
SMER
234 37.86%
KDH
102 16.50%
SNS
98 15.86%
SDKU DS
57 9.22%
ĽS HZDS
55 8.90%
KSS
27 4.37%
SF
17 2.75%
ANO
8 1.29%
HZD
4 0.65%
SLNKO
3 0.49%
MKP
3 0.49%
Egyéb
10 1.62%
Érvényes szavazatok 618
SMER
364 55.15%
KDH
88 13.33%
SaS
55 8.33%
SDKU DS
52 7.88%
SNS
40 6.06%
ĽS HZDS
25 3.79%
Most-Híd
11 1.67%
SDĽ
8 1.21%
LSNS
4 0.61%
Únia
3 0.45%
AZEN
3 0.45%
Egyéb
7 1.06%
Érvényes szavazatok 660
SMER SD
383 61.67%
KDH
74 11.92%
OĽaNO
42 6.76%
SDKU DS
28 4.51%
SNS
26 4.19%
SaS
11 1.77%
SSS NM
10 1.61%
99 Percent
9 1.45%
Most-Híd
6 0.97%
SDĽ
6 0.97%
NaS ns
5 0.81%
LSNS
4 0.64%
Zmena zdola DU
4 0.64%
ĽS HZDS
4 0.64%
PaS
3 0.48%
MKP
1 0.16%
Egyéb
5 0.81%
Érvényes szavazatok 621
SMER SD
254 45.12%
SNS
63 11.19%
LSNS
44 7.82%
OĽANO-NOVA
40 7.10%
KDH
35 6.22%
SaS
34 6.04%
SME RODINA
34 6.04%
#SIEŤ
33 5.86%
Most-Híd
9 1.60%
KSS
7 1.24%
SZS
4 0.71%
SKOK!
3 0.53%
Egyéb
3 0.53%
Érvényes szavazatok 563
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések