SK
KS
.....

Aranyida

Község

címer zászló
86 10% magyar 1910
4 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zlatá Idka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Čarne, Diely, Golgota, Gondárska, Holica, Hutnatelep (Hutná), Idčianske sedlo, Koncuveské, Končiarka, Kostolec, Nad Rumanovou, Nad čiernou, Nižný Ždiar, Perek, Plačková, Prinčský kút, Rovienka, Réka (Rieka), Spálenica, Studničky, Szkalka (Valal), Trochanka, Veské, Za blížnym, Zlatoidské lúky, Židova
Koordináták:
48.75264740, 21.00634956
Terület:
16,87 km2
Rang:
község
Népesség:
405
Tszf. magasság:
662 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04461
Település kód:
522244
Szervezeti azonosító:
324957
Adóazonosító:
2021245182

Aranyida a Kassai-hegyvidéken (Szomolnok-Kassai-hegycsoport), az Ida felső folyásánál, a Kojsói-havasok (Kojšovská hola vagy Hólya, 1246 m) déli és a Kobylia hora (882 m) északi lábánál, 670 méteres (határa 508-1215 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 23 km-re északnyugatra, a Kassa-környéki járás legmagasabban fekvő községe. A község több településrészből áll, melyek az Ida és mellékpatakjainak völgyében behálózzák a határ nagy részét, magas az állandóan nem lakott hétvégi házak száma. A községközpontot a katolikus templommal és a községi hivatal épületével az Ida völgye fölé 70 méterrel magasodó domboldalon található Szkalka (Valal) településrész alkotja. Tőle 1,5 km-re délnyugatra, az Ida völgyében fekszik Koncuveské, a völgyben lefelé, további 1,5 km-re délkeletre pedig Réka (Rieka) településrész. Koncuveskétől 2 km-re északnyugatra, a völgy felső részén található Hutnatelep (Hutná) a község sítelepével, Rékától 1 km-re északra, a Rovienka völgyében pedig Čarne üdülőtelepet (a Kelet-szlovákiai Vasmű vasmű korábbi szanatóriumát) találjuk. Aranyida, mint szórványokból álló modern kori bányásztelepülés, településföldrajzi szempontból igazi kuriózumnak számít. 2010-ben területének 88,5 százalékát (1493 ha) erdő, 5,8 %-át (97 ha) rét és legelő, 2,1 %-át (36 ha) pedig beépített terület foglalta el, a szántóföldek aránya alig 1,4 % (24 ha) volt. Aranyidát Hilyó (10 km) érintésével az Alsótőkésnél (14 km) elágazó 3319-es út köti össze Kassával. A Rékamalomnál elágazó 3358-as út Rudnok (10 km) felé teremt összeköttetést. A községet az Erika-menedékház (7 km) érintésével burkolt erdészeti út köti össze a Gölnic-völggyel (Gölnicbánya-Perlová dolina, 22 km). A község délnyugatról Jászómindszent, délről Rudnok, keletről Hilyó, északkeletről Apátka és (rövid szakaszon) Felsőtőkés, északról pedig Kojsó és Gölnicbánya kataszterével határos. Délnyugati és déli határát az Ida-patak és a Réka-patak (Rieka) képezi, északi határa a Kassai-hegység gerincén évszázadokon át megyehatárt alkotott Abaúj és Szepes vármegyék között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához (az 1890-es évekig a Szepsi székhelyű Csereháti járáshoz) tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1939-1945 között visszacsatolták Magyaroszághoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1950-1955 között határának mintegy egyötödét Apátkához csatolták. 1910-ben területe 21,75 km². 1921-ben 21,58 km², 2011-ben 16,87 km² volt.

Népesség

Aranyida népessége 2011-ben 383 fő volt, lakosságának 92,2 %-a volt szlovák nemzetiségű, 6,8 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az évszázadok óta szláv (szlovák és ruszin) lakosságú településen 1880-ban a lakosság 17,3 %-a, 1910-ben pedig 3,9 %-a volt német anyanyelvű, a magyar anyanyelvűek aránya 1910-ben 9,8 %, 1921-ben 6,0 % volt. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 98,0 %, 2011-ben 75,4 %) római katolikus vallású. Az egykori bányaváros népessége 1828-1869 között csaknem duplájára nőtt és 1869-ben érte el maximumát (1407 fő). A bányászat hanyatlásával a lakosságszám csökkenése már a 19. század végén megkezdődött, 1890-1930 között a község népességének 42,4 %-át elveszítette. 1930-1941 között ismét növekedésnek indult a lakosság száma, ekkor több mint egyharmadával (694 főről 948 főre) gyarapodott Aranyida lakossága, 1950-re azonban újra 653 főre esett vissza. Az 1950-es évek átmeneti növekedése után 1961-2001 között folyamatos fogyás figyelhető meg, melynek során a község népességének felét elveszítette (a lakosság száma 713 főről 344 főre csökkent). 2001-2017 között a szuburbanizáció megindulásával ez a folyamat megfordult és 16 év alatt 15,1 %-os gyarapodás figyelhető meg, 2017-re a község népesség 396 főre nőtt. 2011-ben a község lakosságának 44,9 %-a (172 fő) élt Szkalka (Valal), 37,1 %-a (142 fő) Réka (Rieka) és 18,0 %-a (69 fő) Koncuveské településrészeken. Népsűrűsége (2011-ben 22,7 fő/km²) alacsony, a járási átlag kevesebb, mint egyharmada, de a településszerkezet szétszórtsága és az üdülőházak magas száma miatt (a nyaralótulajdonosok száma csaknem ötszöröse az állandó lakosokénak) ez kevéssé szembetűnő.

Történelem

Aranyida bányásztelepülésként jött létre a 14. században Hilyó területén. 1332-ben birtokvita alakult ki a területről Hilyó és Semse birtokosai, Csurka István és Ruzka Izsép között. Aranybányáira 1349-ben Nagy Lajos királytól kapott bányajogot az ekkor Idabánya („Ida Banya”) néven ismert település. 1440-ben I. Ulászló a Perényieknek adományozta, majd 1459-ben egyike lett Kassa város jobbágyfalvainak. Ekkor már mai nevén, „Arany-Yda” névalakban szerepelt. A 15. század második felében Aranyidán bányászott aranyból vertek pénzt Kassán. A középkorban lakosságának nagy részét még németek alkották, a 16-17. századtól azonban már szlovák többségű település. 1553-ban két és fél lakott portája volt. 1612-ben „Gulden-Eidten” német nevén említik. A bányászat 16. századi megszűnése után lakói juhtenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoztak. 1720-ban alig 5 portája volt. 1761. decemberében a kincstár 30 000 forintért megvásárolta Kassa városától Aranyidát és a hozzá tartozó 3275 hold erdőt. 1763-ban már működött a rékai rézkohó (1827-ig), mely a szepességi bányák rézércét dolgozta fel. A kohók telepítése elsősorban a könnyen elérhető fakészletek miatt történt, rézbányászat a községben sosem folyt. 1767-ben alapították új településként Rékát is, ahol felépült a bányaigazgatóság impozáns barokk épülete (ugyanebben az évben telepítették Apátkát, szintén egy rézkohó körül, melynek határa egészen a 20. század közepéig Aranyidához tartozott). 1772-ben 26 jobbágycsalád élt itt, 1780-ban már 602 lakosa volt. 1773-ban vált önálló egyházközséggé (korábban Hilyó filiája volt). A község legrégebbi pecsétje 1784-ből ismert. Az első bányák (Bertalan-, Mátyás József- és Mindszent-tárnák) már a 18. század végén működtek, de a bányászat igazi fellendülése 1807-ben Svaiczer Gábor kutatásaival vette kezdetét. Az újranyitott régi és a feltárt új tárnákban (István-, Bódog-, Háromság-, József-, Ubocsi János-tárna) arany-, ezüst- és antimonércet is bányásztak. 1828-ban a községnek 96 háza és 724 lakosa volt. A 19. században a bányászat rohamos fejlődésével (1807-1891 között 20 új tárnát nyitottak) a lakosság száma megduplázódott és 1869-ben elérte az 1407 főt. 1822-25-ben kezdte meg működését a rékai ezüstkohó, mely az 1918-ig működött és másutt (pl. Telkibányán) bányászott érceket is feldolgozott. Aranyidán 1826-ban kis antimonkohót is létesítettek. A kincstári bányákon kívül önállóan folytatott bányászatot az 1830-as évektől a Katalin-bányatársaság. 1852-ban egy tűzvészben leégett a Mindenszentek tiszteletére szentelt katolikus templom. 1856-ban megnyitották a Ferenc József- és a Délnek lejtő-, 1876-ban az Új- és Erzsébet-, 1891-ben pedig a Tekla- és Peck-teléreket. 1890-ben 11 884 mázsa ezüstércet bányásztak (125 451 forint értékben) Aranyidán és 1668 kg ezüstöt állítottak elő az itteni kohóban. Az érckészletek kimerülése és az ezüst devalvíciója az 1890-es évekre már veszteségessé tette az aranyidai bányászatot. A bányászat hanyatlásával a 19. század végétől a község népessége gyorsan csökkent: 1880-ban 1270, 1900-ban 1044, 1910-ben már csak 878 lakosa volt. 1907-ben a korábban használt Aranyidka helyett az Aranyida hivatalos nevet állapították meg. Réka a 20. század elejéig a népesség-összeírásokban ugyan különálló községként szerepelt, de kataszterileg nem különült el Aranyidától. 1920-ig Abaúj-Torna megye Kassai járásához (1890-ben még a Csereháti járáshoz) tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 745, 1930-ban pedig 694 lakosa volt. 1925-ben hosszú hanyatlás után megszűnt az aranyidai bányászat. 1938. novemberében az első bécsi döntés ugyan Csehszlovákiának ítélte, de a lakosság kérésére 1939. márciusában ezt felülvizsgálták és 1939. április 4-étől 1945. januárjáig a községet visszacsatolták Magyarországhoz. Ebben az időszakban határközséggé vált, északi szomszédai (Gölnicbánya, Kojsó, Apátka) már a szlovák bábállamhoz tartoztak. Ebben az időszakban a Gölnicbányához tartozó Erika-menedékházat és környékét is Aranyidához csatolták. 1939-ben sikertelen kísérletet tettek a bányászat újraindítására. 1943-ban a község nagy része leégett. 1943-44-ben határában tevékenykedett a Petőfi partizánosztag. 1941-ben 948 lakosa volt, 1950-ben már csak 653-an éltek itt. Mezőgazdasági szövetkezetét 1960-ban alapították, három év után azonban egyesítették Hilyóéval. 1961-ben 713, 1970-ben 618, 1980-ban 460, 1991-ben pedig már csak 364 lakosa volt. Az elnéptelenedéssel párhuzamosan (a lakóházak száma 1950-80 között 195-ről 128-ra csökkent) egyre több hétvégi ház és nyaraló létesült és Aranyida lassan üdülőtelepüléssé alakult át. A község címerét és zászlaját 1999-ben fogadták el. 2001-ben érte el népességének minimumát (344 fő), 2011-re 383-ra, 2017-re 396-ra nőtt a község lakosságának száma.

Mai jelentősége

Az üdülőfalu jellegű községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Legfontosabb gazdasági tevékenysége az erdőgazdálkodás és a fakitermelés. A Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus temploma barokk-klasszicista stílusban épült 1768-ban, 1830-ban és 1853-ban felújították. A község értékes műemléke a bányaigazgatóság Réka településrészen található, barokk stílusú egykori székhelye (1767), mely később fogadóként is üzemelt. A rékai háromszintes kalapácstorony 1823-ban épült, ma kis helytörténeti kiállításnak ad otthont. Egykori bányái közül a Breuner-tárnát 1984-ben műemlékké nyilvánították. 2014-ben emléktáblát állítottak Svaiczer Gábor tiszteletére, a község partizánemlékműve 1950-ben készült. Hutnatelepen telente sífelvonó üzemel. Aranyida történelmi településképét nagyrészt máig megőrizte, természeti szépségekben gazdag környéke kedvelt kirándulóhely (négy turistaútvonal is áthalad rajta, a kék jelzésű a településközpontot Apátkával és a Hólya-heggyel köti össze).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ARANYITKA. Elegyes lakosú tót falu Abaúj Vármegyében, földes Ura Kassa Várossa, lakosai katolikusok, nevezetét vette hajdani Arany bányáinak bővségétöl. Hiresek valának, Arany szálas hegyei, mellyek a’ faluhoz nem meszsze feküdtek; ambár az aranynak ásattatásától, ’s fel keresésétöl már régen elállottak a’ Kassaiak, mostani lakosai juhok tenyésztetésével foglalatoskodnak. Határja kitsiny, és sovány, szántó földgyei, ’s réttyei hasonlóképen, melly a’ hegyektöl származik, harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Aranyidka, tót falu, Abauj vármegyében, Szepes vgye széléhez közel, Kassához 3 mfdnyire, az Ida patak mellett: 688 kath., 4 evang. lak., kath. paroch. templom. Szántófölde kevés és sovány, de annyival nagyobb kincs fekszik gazdag arany- és ezüst bányáiban. Hogy itt régenten is üzték a bányászságot, azt mutatják az elhagyatott bányaüregek. A mi időnkben csak 1807-ben 1-ső juliusban kezdett a kamara ujolag nemes érczet kerestetni, s igen meglepő sikerrel. Igy 1815-ben 16 marka, 10 lat. 3 3/4 drachma finom arany; 446 márka, 4 lat ezüst, 1180 mázsa piskolcz, 340 mázsa piskolczércz volt a bánya nyereség, s ezen gazdag jutalom az ujabban behozott amalgamatio módja által még folyton növekedik. A bányászati rendes személyzet 100 tagból áll. F. u. a kamara.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

De legnevezetesebb e részen az ezektől éjszakra, magas erdős hegyek közt fekvő Arany-Idka népes tót község, mely az Ida pataknak egyik mellékszurdokában rejtőzik. Régebben aranybányászata volt; ma ezüstbányái, foncsorozó kohója és rézhámorai vannak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Aranyidka a vele majdnem összeépült Réka telepes helységgel 1200 lelket számláló község, mely a tőle északra fekvő Opáka teleppel 1767-ig Kassa város birtokához tartozott és ez évben Kassa városa a két helységet a 2361 hold erdőterülettel együtt, cserében a kassai katonai malomért a bánya-kincstárnak adta át, ez pedig a katona-kincstárnak 20000 forintot fizetett kárpótlásul. A bánya-kincstár ekként erdő birtokába jutván, ez időtájt alapitotta meg az opákai és rékai rézkohókat, melyek közül az opákai 1827-ig, az aranyidkai 1807-ig állott fenn. Az aranyidkai bányák keletkezéséről csak egyes nyomokból lehet következtetést vonni. Ilyenek az Ida patak mentén látható aranymosások nyomai, melyek a bányák keletkezését a legrégibb korba vezetik vissza s valószinüleg a termett aranytól és a patak Ida nevétől nyerte a helység is az Aranyidka nevet. Egy Kassa város levéltárában levő okmány szerint Mátyás király ide való aranyból veretett a kassai pénzverőhivatalban pénzt, a mi azt bizonyitja, hogy a bányáknak már a XV-ik században jelentékeny fémtermelésök volt. 1892. évben légcsere előidézése végett kinyittatván a község mellett lévő ugynevezett Czigánytáró, ott még "vésett" munkára bukkantak, annak jeléül, hogy a bánya legkésőbben a XVII. század második felében már művelés alatt állott. A XVIII. század második felében az aranyos Ferencz-telér állott feltárás alatt és a jelen század elején keletkezett a Mátyás József-társulat bányája. A Bertalan-éren a jelen század elején az ugynevezett Bertalan-társulat bányászkodott és e társulat dús jövedelmei adhatták meg 1807 körül az impulzust a bécsi cs. kir. udvari kamarának arra, hogy Svaiczer Gábor későbbi kamaragrófot e vidék bányászati átkutatására Aranyidkára küldje s ezzel a máig is fennálló kiterjedt fémbányászatnak alapját megvesse. Svaiczer Gábor feltárta az István-, Bódog-, Háromság-, József-, Ubocsi János-teléreket, melyekben a művelés még mai napig is folyik. 1856-ban a Ferencz József- és Délnek lejtő, 1876. évben az Uj- és Erzsébet-telér, 1891. évben a Thekla- és Peck-telér táratott fel. A rékai foncsormű felépitése az 1823-24-ik évekbe esik.

Magyar Katolikus Lexikon

Aranyida, Aranyidka, v. Abaúj-Torna vm. (Zlatá Idka, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - 1773: alapították. Tp-át 1786: Mindensztek tiszt. sztelték. - Plébánosai: 1775: Gaál György, 1803: Schindler János, 1808: Gálcsik János, 1810: Payer Antal, 1840: Frankovszky Samu, 1868: Keresztessy István, 1880: Muhay Péter. Kegyura 1880: a kir. Anyanyelve 1910: szl., m. - Lakói 2000: 321 r.k., össz. 367. ** KTN I:145. - Gerecze II:67. - Schem. Cass. 1915:51; 2000:35.

Helységnévtár

Aranyidka (Aranyhidka), RK. 661 Kassa, gk. 2 Kojsó, ág. 8 -, izr. 3 Rozgony. Réka (Rika), rk. 567 Aranyidka, gk. - , Kojsov, ref. 17 - , izr. 12 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Aranyida. Azelőtt Aranyidka. 1767-ig Kassa város birtoka, majd a bányakincstár kezére került. Rézbányászata egykor jelentős volt, rézkohóját 1807-ben megszüntették. A vele összeépült Réka kohója azonban 1827-ig működött. Aranyidán évezredekkel ezelőtt már mostak aranyat az Idapatak fövényéből. Az aranybányászat még napjainkban is folyik. Hozzátartozik még Breinerka, Erikaház, Hutnatelep, Konczaveszka. A község területe 3907 kat. hold lakóinak száma a visszacsatoláskor 681.

Sziklay Ferenc Ernő

1883. 10. 11.
Aranyida - megszületett

Sziklay Ferenc Ernő Alfonz

1883. 10. 11.
Aranyida - megszületett
Névelőfordulások
1349
Ida Banya
1459
Arany-Yda
1612
Gulden-Eidten
1630
Arany Ida
1773
Arany-Idka
1786
Arany-Idka
1808
Arany-Idka, Zlatá Idka
1863
Aranyidka
1863
Réka
1907
Aranyida
1920
Zlatá Ida
1927
Zlatá Idka
1938
Aranyida
1945
Zlatá Idka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Zlatá Idka)
Telefon: 0554669111
Fax: 0554669111

Honlap: zlataidka.sk/
Polgármester:
Beličák Roman (Független)

Képviselő-testület:
Jokeľ Patrik (Független)
Molnár Dávid (Független)
Filčák Roland (Független)
Rusnáková Slávka (Független)
Novák Peter (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Aranyidai Posta

Zlatá Idka 72

Aranyidai Községi Hivatal

Zlatá Idka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 25 2%
szlovákok 963 76%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 220 17%
lengyelek 0 0%
egyéb 62 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1270
magyarok 86 10%
szlovákok 758 86%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 878
magyarok 45 6%
szlovákok 678 91%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 745
magyarok 1 0%
szlovákok 362 99%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 364
magyarok 1 0%
szlovákok 337 98%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 344
magyarok 2 1%
szlovákok 353 92%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 26 7%
összlétszám 383
magyarok 4 1%
szlovákok 368 94%
romák 3 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 392
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 321
Választási részvétel: 73.52 %
Kiadott boríték: 236
Bedobott boríték: 236

Polgármester

Érvényes szavazólap: 232
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Beličák Roman 109 46.98 % Független
Filčáková Timea 54 23.28 % Független
Rusnák František 42 18.10 % VZDOR
Kubelová Katarína 16 6.90 % Független
Matis Richard 10 4.31 % Független
Rusnák Stanislav 1 0.43 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jokeľ Patrik 124 Független
Molnár Dávid 122 Független
Filčák Roland 96 Független
Rusnáková Slávka 94 Független
Novák Peter 81 Független

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö KSS 20.00% KSS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 325
Választási részvétel: 13.54 %
Kiadott boríték: 44
Bedobott boríték: 44
Választásra jogosult: 325
Választási részvétel: 17.85 %
Kiadott boríték: 58
Bedobott boríték: 58
Választásra jogosult: 316
Választási részvétel: 32,27 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 42
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 22 52.38 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 10 23.81 % NOVA
Rudolf Bauer 5 11.90 % KDS
Lukáš Sisák 3 7.14 % KSS
Rastislav Masnyk 1 2.38 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 1 2.38 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 19 32.76% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 60 60.61 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 22 22.22 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 9 9.09 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 3 3.03 % SNS
Róbert Bačinský 2 2.02 % Független
Oliver Petrík 1 1.01 % JĽSS
Jaroslav Džunko 1 1.01 % Független
Vladislav Stanko 1 1.01 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 43
Érvényes szavazólap: 100
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Viktor Dulina 16 37.21% Független
Dominika Palaščáková 15 34.88% NOVA
Jozef Konkoly 15 34.88% SMER - SD
František Petro 11 25.58% SMER - SD
Monika Bérešová 10 23.26% SZS
Božena Letková 10 23.26% Független
Ľubomír Šimko 9 20.93% SMER - SD
Anton Medvec 9 20.93% Független
Štefan Markovič 8 18.60% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Beluscák 8 18.60% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 7 16.28% SMER - SD
Viktor Sasák 6 13.95% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 6 13.95% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Elena Fialková 6 13.95% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Rečka 6 13.95% SMER - SD
Štefan Petrík 6 13.95% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Rastislav Moric 4 9.30% 7 STATOČNÝCH
Ivan Hriczko 4 9.30% Független
Peter Papáč 4 9.30% KSS
Monika Vargová 4 9.30% SNS
Miroslav Bačenko 4 9.30% Független
Miloš Barcal 4 9.30% Független
Ján Marton 4 9.30% NOVA
Ladislav Vojtko 4 9.30% KSS
Ján Mikloš 4 9.30% KSS
Štefan Laczkó 4 9.30% 7 STATOČNÝCH
István Zachariaš 4 9.30% SMK-MKP
Ladislav Miko 4 9.30% 7 STATOČNÝCH
Tomáš Suchý 3 6.98% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Majancsíková 3 6.98% SĽS
Róbert Šándor 3 6.98% Független
Anton Király 3 6.98% SMK-MKP
Ján Bačo 3 6.98% SĽS
Ján Kokarda 3 6.98% Független
Radoslav Šimko 2 4.65% SNS
Jozef Koňa 2 4.65% SĽS
Marián Tóth 2 4.65% SaS
Peter Palaščák 2 4.65% SOĽ
Ladislav Bartók 2 4.65% Független
Karol Dzugas 2 4.65% Független
Ivan Buchla 2 4.65% SNS
Ľubica Holováčová 2 4.65% SĽS
Mária Topoľančinová 2 4.65% ĽS-HZDS
Slavomír Horváth 2 4.65% SNS
Norbert Krušinský 2 4.65% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
László Köteles 1 2.33% SMK-MKP
Július Grulyo 1 2.33% Független
Vladimír Popovič 1 2.33% SMS
Róbert Čarny 1 2.33% SNS
Alexander Bimbo 1 2.33% SRÚS
Ján Stanislav 1 2.33% SNS
Františka Kočišová 1 2.33% SĽS
Jenő Csoltkó 1 2.33% Független
László Iván 1 2.33% SMK-MKP
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Viliam Bačo 0 0.00% Független
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Imrich Bakši 33 33.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 28 28.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Viktor Dulina 27 27.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 26 26.00% SMER-SD
Peter Solár 24 24.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 23 23.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Serbin 22 22.00% Független
Pavol Bujňák 17 17.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Marcela Demkeová 16 16.00% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 15 15.00% ŠKV
Martina Dutková 13 13.00% Független
Radoslav Hodor 13 13.00% Független
Ján Kokarda 13 13.00% Független
Anton Medvec 12 12.00% Független
Pavol Lehotský 12 12.00% Független
Slavomír Borovský 11 11.00% DS
Gabriel Böhm 11 11.00% Független
Anetta Strýčková 11 11.00% Független
Mária Dulovičová 10 10.00% Független
František Petro 10 10.00% SMER-SD
Ivan Hriczko 9 9.00% ŠKV
Štefan Hudák 8 8.00% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 8 8.00% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Andrejanin 8 8.00% ÚSVIT
Vojtech Farkaš 7 7.00% Független
Peter Derevjaník 7 7.00% SMER-SD
Július Beluscsák 7 7.00% Független
Július Pelegrin 7 7.00% Független
Vlastimil Lakatoš 7 7.00% Független
Slavomír Horváth 7 7.00% SNS
Miloš Barcal 7 7.00% Független
Anton Király 7 7.00% SMK-MKP
Martin Baltes 6 6.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Seman 5 5.00% KSS
Jarmila Vaňová 5 5.00% ŠKV
Michal Rečka 5 5.00% SMER-SD
Július Begala 5 5.00% Független
Monika Gergelová 4 4.00% SNS
Mária Lacková 4 4.00% Független
Jaroslav Pástor 4 4.00% MOST - HÍD
Roland Szabó 4 4.00% SMER-SD
Ján Horváth 4 4.00% Független
Tibor Bráz 3 3.00% Független
Tomáš Suchý 3 3.00% ŠANCA
Rudolf Varga 3 3.00% VZDOR
Ladislav Vojtko 3 3.00% KSS
Jozef Hric 3 3.00% KSS
Ladislav Bartók 3 3.00% MKDA-MKDSZ
Peter Kocai 2 2.00% NAJ
Norbert Krušinský 2 2.00% MOST - HÍD
István Zachariaš 2 2.00% SMK-MKP
Alexander Horváth 2 2.00% MOST - HÍD
Alexander Képes 2 2.00% SMK-MKP
Attila Oravecz 1 1.00% MOST - HÍD
Július Grulyo 1 1.00% Független
Tamás Iván 1 1.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 1.00% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 1 1.00% NAJ
Gábor Szalay 1 1.00% SMK-MKP
Elena Fialková 1 1.00% MOST - HÍD
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 29.76 %
Torna 145 6.37 %
Buzita 141 6.20 %
Somodi 111 4.88 %
Makranc 110 4.84 %
Debrőd 109 4.79 %
Csécs 94 4.13 %
Szeszta 73 3.21 %
Jászó 69 3.03 %
Jánok 64 2.81 %
Perény - Hím 63 2.77 %
Komaróc 63 2.77 %
Áj 57 2.51 %
Reste 57 2.51 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.24 %
Tornaújfalu 49 2.15 %
Alsólánc 48 2.11 %
Zsarnó 47 2.07 %
Bódvavendégi 40 1.76 %
Nagyida 40 1.76 %
Péder 40 1.76 %
Abaújszina 33 1.45 %
Pány 22 0.97 %
Mecenzéf 21 0.92 %
Jászómindszent 12 0.53 %
Tornahorváti 12 0.53 %
Szádelő 12 0.53 %
Kenyhec 11 0.48 %
Miglécnémeti 11 0.48 %
Stósz 7 0.31 %
Kisida 7 0.31 %
Felsőmecenzéf 5 0.22 %
Hernádcsány 4 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.18 %
Kassamindszent 4 0.18 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.52 %
Torna 110 12.36 %
Kecer 63 7.08 %
Szepsi 47 5.28 %
Mecenzéf 28 3.15 %
Áj 16 1.80 %
Buzita 14 1.57 %
Jászómindszent 13 1.46 %
Csécs 11 1.24 %
Jászóújfalu 10 1.12 %
Kisida 9 1.01 %
Abaújszakaly 9 1.01 %
Györke 8 0.90 %
Kenyhec 8 0.90 %
Hernádcsány 8 0.90 %
Tornaújfalu 7 0.79 %
Abos 7 0.79 %
Izdobabeszter 7 0.79 %
Abaújszina 6 0.67 %
Stósz 6 0.67 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 27.86 %
Buzita 223 12.16 %
Csécs 84 4.58 %
Perény - Hím 79 4.31 %
Torna 77 4.20 %
Szeszta 77 4.20 %
Reste 67 3.65 %
Makranc 66 3.60 %
Komaróc 55 3.00 %
Debrőd 55 3.00 %
Somodi 53 2.89 %
Alsólánc 51 2.78 %
Nagyida 49 2.67 %
Tornaújfalu 38 2.07 %
Jászó 37 2.02 %
Áj 37 2.02 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.74 %
Zsarnó 31 1.69 %
Péder 30 1.64 %
Abaújszina 29 1.58 %
Jánok 28 1.53 %
Bódvavendégi 25 1.36 %
Mecenzéf 15 0.82 %
Semse 11 0.60 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.49 %
Hernádcsány 9 0.49 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.38 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.27 %
Izdobabeszter 5 0.27 %
Jászómindszent 5 0.27 %
Hernádszentistván 5 0.27 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 18.60 %
Jászómindszent 108 10.92 %
Stósz 76 7.68 %
Felsőmecenzéf 50 5.06 %
Szepsi 38 3.84 %
Kisida 36 3.64 %
Hernádcsány 24 2.43 %
Jászó 24 2.43 %
Kassamindszent 24 2.43 %
Jászóújfalu 22 2.22 %
Kassabéla 19 1.92 %
Rozgony 18 1.82 %
Budamér 18 1.82 %
Hernádszokoly 17 1.72 %
Semse 17 1.72 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.52 %
Sároskőszeg 15 1.52 %
Felsőtőkés 14 1.42 %
Kassaolcsvár 14 1.42 %
Csécs 12 1.21 %
Lengyelfalva 12 1.21 %
Torna 12 1.21 %
Izdobabeszter 12 1.21 %
Hernádszentistván 12 1.21 %
Idabukóc 11 1.11 %
Aranyida 11 1.11 %
Lapispatak 11 1.11 %
Koksóbaksa 10 1.01 %
Felsőmislye 9 0.91 %
Alsótőkés 9 0.91 %
Tarcavajkóc 8 0.81 %
Abaújszakaly 8 0.81 %
Tizsite 8 0.81 %
Baska 8 0.81 %
Hatkóc 7 0.71 %
Szalánchuta 7 0.71 %
Enyicke 7 0.71 %
Abaújnádasd 7 0.71 %
Nagyida 7 0.71 %
Abaújszina 7 0.71 %
Hilyó 7 0.71 %
Perény - Hím 7 0.71 %
Magyarbőd 7 0.71 %
Hernádgecse 7 0.71 %
Nagyszalánc 7 0.71 %
Györke 6 0.61 %
Garbócbogdány 6 0.61 %
Makranc 6 0.61 %
Lapispatakújtelep 6 0.61 %
Kelecsenyborda 6 0.61 %
Kecer 6 0.61 %
Királynép 6 0.61 %
Hernádzsadány 6 0.61 %
Rás 5 0.51 %
Pány 5 0.51 %
Rudnok 5 0.51 %
Kisladna 5 0.51 %
Terebő 5 0.51 %
Hernádgönyű 4 0.40 %
Buzita 4 0.40 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Abaújharaszti 4 0.40 %
Zsarnó 4 0.40 %
Kalsa 4 0.40 %
Petőszinye 4 0.40 %
Szeszta 4 0.40 %
Nagyladna 4 0.40 %
Ósvacsákány 3 0.30 %
Felsőcsáj 3 0.30 %
Györgyi 3 0.30 %
Abaújrákos 3 0.30 %
Apátka 3 0.30 %
Jánok 3 0.30 %
Alsómislye 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Alsóhutka 3 0.30 %
Benyék 3 0.30 %
Miglécnémeti 3 0.30 %
Újszállás 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Ósva 2 0.20 %
Szaláncújváros 2 0.20 %
Balogd 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Somodi 2 0.20 %
Regeteruszka 2 0.20 %
Bátyok 2 0.20 %
Debrőd 2 0.20 %
Tornaújfalu 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Bölzse 2 0.20 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 37.39 %
Buzita 84 5.95 %
Torna 66 4.67 %
Makranc 50 3.54 %
Szeszta 45 3.19 %
Csécs 39 2.76 %
Debrőd 38 2.69 %
Áj 31 2.20 %
Somodi 30 2.12 %
Tornaújfalu 30 2.12 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.98 %
Nagyida 27 1.91 %
Perény - Hím 26 1.84 %
Alsólánc 26 1.84 %
Zsarnó 26 1.84 %
Jánok 26 1.84 %
Reste 23 1.63 %
Péder 22 1.56 %
Jászó 22 1.56 %
Bódvavendégi 21 1.49 %
Rudnok 17 1.20 %
Komaróc 17 1.20 %
Mecenzéf 15 1.06 %
Jászómindszent 13 0.92 %
Hernádcsány 13 0.92 %
Abaújszina 12 0.85 %
Tornahorváti 11 0.78 %
Miglécnémeti 9 0.64 %
Pány 9 0.64 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Aranyida 7 0.50 %
Stósz 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Jászóújfalu 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Rás 6 0.42 %
Enyicke 5 0.35 %
Ránk 5 0.35 %
Lapispatak 4 0.28 %
Patacskő 4 0.28 %
Sároskőszeg 4 0.28 %
Kisida 4 0.28 %
Alsómislye 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.01 %
Hernádszentistván 216 10.94 %
Sároskőszeg 164 8.30 %
Hernádszokoly 138 6.99 %
Budamér 79 4.00 %
Rozgony 58 2.94 %
Kassabéla 40 2.03 %
Abos 40 2.03 %
Kassamindszent 39 1.97 %
Kisida 37 1.87 %
Terebő 34 1.72 %
Hernádcsány 30 1.52 %
Enyicke 28 1.42 %
Jászómindszent 28 1.42 %
Királynép 28 1.42 %
Szepsi 26 1.32 %
Tarcavajkóc 25 1.27 %
Koksóbaksa 23 1.16 %
Izdobabeszter 23 1.16 %
Lapispatak 19 0.96 %
Benyék 18 0.91 %
Hernádzsadány 18 0.91 %
Kisladna 18 0.91 %
Felsőmislye 17 0.86 %
Rás 17 0.86 %
Hernádgecse 17 0.86 %
Nagyszalánc 16 0.81 %
Kassaolcsvár 16 0.81 %
Lapispatakújtelep 15 0.76 %
Kenyhec 15 0.76 %
Alsómislye 15 0.76 %
Eszkáros 14 0.71 %
Baska 14 0.71 %
Regeteruszka 14 0.71 %
Alsótőkés 14 0.71 %
Perény - Hím 13 0.66 %
Bölzse 13 0.66 %
Abaújnádasd 13 0.66 %
Csécs 12 0.61 %
Hatkóc 12 0.61 %
Nagyladna 12 0.61 %
Lengyelfalva 12 0.61 %
Aranyida 12 0.61 %
Abaújszina 11 0.56 %
Semse 11 0.56 %
Felsőhutka 11 0.56 %
Mecenzéf 11 0.56 %
Garbócbogdány 10 0.51 %
Kalsa 10 0.51 %
Buzita 10 0.51 %
Jászóújfalu 10 0.51 %
Torna 10 0.51 %
Kecer 10 0.51 %
Magyarbőd 10 0.51 %
Felsőtőkés 10 0.51 %
Györke 10 0.51 %
Alsóhutka 9 0.46 %
Abaújszakaly 9 0.46 %
Hilyó 8 0.41 %
Idabukóc 8 0.41 %
Alsókemence 8 0.41 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 27.49 %
Szepsi 178 12.48 %
Csécs 34 2.38 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.24 %
Áj 31 2.17 %
Makranc 29 2.03 %
Somodi 26 1.82 %
Tornaújfalu 25 1.75 %
Jánok 23 1.61 %
Perény - Hím 20 1.40 %
Zsarnó 20 1.40 %
Bódvavendégi 18 1.26 %
Mecenzéf 14 0.98 %
Szeszta 14 0.98 %
Tornahorváti 14 0.98 %
Jászó 12 0.84 %
Buzita 11 0.77 %
Debrőd 11 0.77 %
Kenyhec 11 0.77 %
Nagyida 10 0.70 %
Pány 10 0.70 %
Péder 8 0.56 %
Hernádcsány 6 0.42 %
Rozgony 6 0.42 %
Kisida 5 0.35 %
Hernádgecse 5 0.35 %
Reste 5 0.35 %
Ájfalucska 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Alsólánc 4 0.28 %
Jászóújfalu 4 0.28 %
Lapispatakújtelep 4 0.28 %
Jászómindszent 4 0.28 %
Magyarbőd 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Izdobabeszter 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Komaróc 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Nagyszalánc 3 0.21 %
Abos 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Abaújszina 3 0.21 %
Kassamindszent 3 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.79 %
Torna 20 1.96 %
Csécs 12 1.18 %
Jászó 11 1.08 %
Tornaújfalu 10 0.98 %
Rozgony 10 0.98 %
Nagyida 10 0.98 %
Buzita 8 0.79 %
Somodi 8 0.79 %
Makranc 7 0.69 %
Zsarnó 6 0.59 %
Reste 6 0.59 %
Lapispatak 6 0.59 %
Idabukóc 6 0.59 %
Debrőd 5 0.49 %
Jánok 5 0.49 %
Perény - Hím 5 0.49 %
Abaújszina 5 0.49 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.39 %
Kassamindszent 4 0.39 %
Alsólánc 4 0.39 %
Tornahorváti 4 0.39 %
Szeszta 4 0.39 %
Izdobabeszter 3 0.29 %
Petőszinye 3 0.29 %
Magyarbőd 3 0.29 %
Komaróc 3 0.29 %
Hernádszokoly 3 0.29 %
Jászóújfalu 3 0.29 %
Kisida 3 0.29 %
Györke 3 0.29 %
Ránk 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Bódvavendégi 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Hernádcsány 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Kecer 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Mecenzéf 2 0.20 %
Abos 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Abaújszakaly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Felsőmislye 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 19.14 %
Szepsi 82 11.71 %
Csécs 20 2.86 %
Tornaújfalu 18 2.57 %
Nagyida 17 2.43 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.14 %
Buzita 12 1.71 %
Áj 12 1.71 %
Szeszta 12 1.71 %
Somodi 11 1.57 %
Bódvavendégi 11 1.57 %
Zsarnó 10 1.43 %
Jászó 10 1.43 %
Makranc 10 1.43 %
Mecenzéf 9 1.29 %
Péder 9 1.29 %
Jászómindszent 8 1.14 %
Tornahorváti 8 1.14 %
Perény - Hím 7 1.00 %
Eszkáros 6 0.86 %
Hernádcsány 6 0.86 %
Abaújszina 6 0.86 %
Alsólánc 5 0.71 %
Kassamindszent 5 0.71 %
Reste 5 0.71 %
Jánok 4 0.57 %
Budamér 4 0.57 %
Baska 4 0.57 %
Kenyhec 4 0.57 %
Jászóújfalu 4 0.57 %
Hernádzsadány 4 0.57 %
Debrőd 4 0.57 %
Komaróc 4 0.57 %
Magyarbőd 4 0.57 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.57 %
Hernádszentistván 3 0.43 %
Kecer 3 0.43 %
Abaújnádasd 3 0.43 %
Alsótőkés 3 0.43 %
Enyicke 3 0.43 %
Hernádgönyű 3 0.43 %
Pány 3 0.43 %
Lapispatak 3 0.43 %
Semse 3 0.43 %
Györke 2 0.29 %
Abaújszakaly 2 0.29 %
Koksóbaksa 2 0.29 %
Kassabéla 2 0.29 %
Felsőmislye 2 0.29 %
Kassaolcsvár 2 0.29 %
Tizsite 2 0.29 %
Abaújrákos 2 0.29 %
Bolyár 2 0.29 %
Rozgony 2 0.29 %
Rudnok 2 0.29 %
Izdobabeszter 2 0.29 %
Miglécnémeti 2 0.29 %
Szádelő 2 0.29 %
Benyék 2 0.29 %
Nagyszalánc 2 0.29 %
Alsómislye 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Újszállás 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Stósz 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Hernádszokoly 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Patacskő 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Hilyó 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Ránk 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Kisida 1 0.14 %
Kisladna 1 0.14 %
Szaláncújváros 1 0.14 %
Idabukóc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 14.63 %
Torna 295 13.92 %
Jászó 262 12.36 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.95 %
Mecenzéf 91 4.29 %
Buzita 78 3.68 %
Szeszta 60 2.83 %
Zsarnó 56 2.64 %
Somodi 52 2.45 %
Tornaújfalu 50 2.36 %
Áj 47 2.22 %
Jászóújfalu 38 1.79 %
Debrőd 35 1.65 %
Bódvavendégi 33 1.56 %
Csécs 33 1.56 %
Alsólánc 29 1.37 %
Perény - Hím 28 1.32 %
Jánok 26 1.23 %
Szádelő 24 1.13 %
Abaújszina 23 1.09 %
Komaróc 22 1.04 %
Nagyida 20 0.94 %
Makranc 20 0.94 %
Reste 20 0.94 %
Péder 17 0.80 %
Felsőmecenzéf 14 0.66 %
Tornahorváti 11 0.52 %
Jászómindszent 8 0.38 %
Miglécnémeti 6 0.28 %
Királynép 6 0.28 %
Kenyhec 5 0.24 %
Hernádzsadány 5 0.24 %
Hernádcsány 5 0.24 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Abaújszakaly 4 0.19 %
Enyicke 4 0.19 %
Kisida 3 0.14 %
Nagyszalánc 3 0.14 %
Kassamindszent 3 0.14 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 25.29 %
Makranc 115 8.95 %
Csécs 73 5.68 %
Torna 68 5.29 %
Buzita 39 3.04 %
Perény - Hím 36 2.80 %
Tornaújfalu 35 2.72 %
Jánok 30 2.33 %
Pány 26 2.02 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.95 %
Nagyida 23 1.79 %
Mecenzéf 23 1.79 %
Zsarnó 22 1.71 %
Áj 22 1.71 %
Szeszta 20 1.56 %
Györke 19 1.48 %
Komaróc 19 1.48 %
Péder 18 1.40 %
Somodi 17 1.32 %
Jászó 16 1.25 %
Reste 16 1.25 %
Debrőd 15 1.17 %
Kisida 14 1.09 %
Jászómindszent 14 1.09 %
Kenyhec 12 0.93 %
Alsólánc 12 0.93 %
Bódvavendégi 10 0.78 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.70 %
Sároskőszeg 9 0.70 %
Hernádcsány 9 0.70 %
Budamér 8 0.62 %
Rozgony 8 0.62 %
Kassamindszent 8 0.62 %
Hernádszentistván 7 0.54 %
Hernádszokoly 6 0.47 %
Izdobabeszter 6 0.47 %
Semse 6 0.47 %
Tornahorváti 6 0.47 %
Abaújszina 6 0.47 %
Idabukóc 6 0.47 %
Abos 6 0.47 %
Hilyó 6 0.47 %
Jászóújfalu 5 0.39 %
Tarcavajkóc 4 0.31 %
Koksóbaksa 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Bolyár 4 0.31 %
Nagyszalánc 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Abaújnádasd 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Benyék 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Rudnok 4 0.31 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Kecer 2 0.16 %
Felsőmislye 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Felsőcsáj 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Alsókemence 2 0.16 %
Regeteruszka 2 0.16 %
Szaláncújváros 2 0.16 %
Alsócsáj 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Modrafalva 2 0.16 %
Bátyok 2 0.16 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.24 %
Rozgony 83 3.93 %
Izdobabeszter 61 2.89 %
Kisida 61 2.89 %
Kassamindszent 53 2.51 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.46 %
Györgyi 51 2.41 %
Hernádcsány 50 2.37 %
Jászómindszent 46 2.18 %
Györke 45 2.13 %
Alsókemence 44 2.08 %
Szepsi 42 1.99 %
Sároskőszeg 42 1.99 %
Kassaolcsvár 41 1.94 %
Regeteruszka 40 1.89 %
Garbócbogdány 39 1.85 %
Budamér 37 1.75 %
Petőszinye 37 1.75 %
Bolyár 36 1.70 %
Mecenzéf 36 1.70 %
Kelecsenyborda 36 1.70 %
Nagyszalánc 33 1.56 %
Benyék 31 1.47 %
Felsőmislye 29 1.37 %
Koksóbaksa 28 1.33 %
Tarcavajkóc 28 1.33 %
Csécs 28 1.33 %
Idabukóc 27 1.28 %
Ránkfüred 27 1.28 %
Lapispatak 27 1.28 %
Kecer 25 1.18 %
Alsótőkés 25 1.18 %
Királynép 25 1.18 %
Felsőcsáj 24 1.14 %
Lengyelfalva 24 1.14 %
Hernádzsadány 24 1.14 %
Rás 23 1.09 %
Hernádszentistván 23 1.09 %
Bátyok 23 1.09 %
Felsőkemence 22 1.04 %
Alsómislye 22 1.04 %
Kassabéla 21 0.99 %
Kalsa 20 0.95 %
Hernádszokoly 20 0.95 %
Füzérnádaska 18 0.85 %
Hernádgecse 18 0.85 %
Baska 18 0.85 %
Semse 17 0.80 %
Ránk 16 0.76 %
Tizsite 16 0.76 %
Torna 15 0.71 %
Abaújszakaly 15 0.71 %
Enyicke 15 0.71 %
Ósvacsákány 15 0.71 %
Aranyida 15 0.71 %
Hilyó 14 0.66 %
Alsóhutka 14 0.66 %
Abaújnádasd 14 0.66 %
Kenyhec 14 0.66 %
Jászó 14 0.66 %
Ósva 14 0.66 %
Abaújszina 13 0.62 %
Jászóújfalu 13 0.62 %
Abaújrákos 13 0.62 %
Abaújharaszti 12 0.57 %
Pány 12 0.57 %
Stósz 12 0.57 %
Szaláncújváros 12 0.57 %
Szeszta 11 0.52 %
Lapispatakújtelep 11 0.52 %
Somodi 11 0.52 %
Abos 11 0.52 %
Kecerlipóc 10 0.47 %
Felsőhutka 10 0.47 %
Terebő 10 0.47 %
Eszkáros 10 0.47 %
Sárosófalu 10 0.47 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.38 %
Szalánchuta 8 0.38 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 21.12 %
Somodi 42 4.53 %
Kecer 28 3.02 %
Mecenzéf 22 2.37 %
Jászómindszent 16 1.72 %
Nagyida 14 1.51 %
Magyarbőd 13 1.40 %
Jászóújfalu 13 1.40 %
Torna 12 1.29 %
Csécs 10 1.08 %
Hernádcsány 8 0.86 %
Buzita 8 0.86 %
Szepsi 8 0.86 %
Kisida 8 0.86 %
Stósz 7 0.75 %
Patacskő 6 0.65 %
Abaújszina 6 0.65 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Felsőmecenzéf 4 0.43 %
Györke 4 0.43 %
Kassamindszent 4 0.43 %
Abaújszakaly 4 0.43 %
Kenyhec 4 0.43 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.43 %
Abaújnádasd 4 0.43 %
Hilyó 3 0.32 %
Rozgony 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Regeteruszka 3 0.32 %
Budamér 3 0.32 %
Terebő 3 0.32 %
Szeszta 3 0.32 %
Tarcavajkóc 3 0.32 %
Hernádszokoly 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Hernádgecse 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Györgyi 2 0.22 %
Alsómislye 2 0.22 %
Bölzse 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Ósvacsákány 2 0.22 %
Lapispatakújtelep 2 0.22 %
Kelecsenyborda 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Izdobabeszter 2 0.22 %
Pány 2 0.22 %
Hatkóc 2 0.22 %
Perény - Hím 2 0.22 %
Lapispatak 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Ránk 2 0.22 %
Alsótőkés 2 0.22 %
Idabukóc 1 0.11 %
Makranc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Hernádgönyű 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Enyicke 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Petőszinye 1 0.11 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.35 %
Rozgony 63 4.03 %
Hernádcsány 61 3.90 %
Jászómindszent 59 3.77 %
Kassamindszent 46 2.94 %
Mecenzéf 42 2.69 %
Izdobabeszter 37 2.37 %
Magyarbőd 35 2.24 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.24 %
Kisida 33 2.11 %
Nagyida 31 1.98 %
Györke 27 1.73 %
Enyicke 27 1.73 %
Hernádgecse 26 1.66 %
Jászó 26 1.66 %
Hernádzsadány 25 1.60 %
Kassaolcsvár 23 1.47 %
Csécs 23 1.47 %
Sároskőszeg 22 1.41 %
Hernádszentistván 22 1.41 %
Koksóbaksa 22 1.41 %
Lapispatak 21 1.34 %
Tarcavajkóc 21 1.34 %
Budamér 20 1.28 %
Nagyszalánc 20 1.28 %
Regeteruszka 19 1.22 %
Somodi 19 1.22 %
Királynép 19 1.22 %
Felsőmislye 19 1.22 %
Makranc 19 1.22 %
Felsőmecenzéf 19 1.22 %
Hernádszokoly 17 1.09 %
Alsómislye 17 1.09 %
Lengyelfalva 17 1.09 %
Baska 16 1.02 %
Semse 16 1.02 %
Abaújnádasd 15 0.96 %
Kecer 14 0.90 %
Stósz 14 0.90 %
Garbócbogdány 14 0.90 %
Idabukóc 14 0.90 %
Abaújszakaly 14 0.90 %
Torna 13 0.83 %
Kassabéla 13 0.83 %
Tizsite 12 0.77 %
Györgyi 12 0.77 %
Bölzse 12 0.77 %
Eszkáros 12 0.77 %
Kisladna 12 0.77 %
Pány 12 0.77 %
Füzérnádaska 11 0.70 %
Alsóhutka 11 0.70 %
Kenyhec 11 0.70 %
Perény - Hím 11 0.70 %
Petőszinye 10 0.64 %
Alsókemence 10 0.64 %
Benyék 10 0.64 %
Abaújszina 10 0.64 %
Szeszta 9 0.58 %
Hilyó 9 0.58 %
Jászóújfalu 9 0.58 %
Lapispatakújtelep 9 0.58 %
Felsőhutka 9 0.58 %
Hernádgönyű 9 0.58 %
Ósva 9 0.58 %
Bolyár 8 0.51 %
Alsótőkés 8 0.51 %
Aranyida 8 0.51 %
Zsarnó 8 0.51 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.38 %
Kalsa 6 0.38 %
Balogd 6 0.38 %
Nagyladna 6 0.38 %
Rás 6 0.38 %
Bódvavendégi 6 0.38 %
Ósvacsákány 6 0.38 %
Kecerlipóc 6 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.31 %
Lapispatak 242 7.82 %
Budamér 158 5.11 %
Mecenzéf 114 3.68 %
Hernádcsány 106 3.42 %
Lapispatakújtelep 98 3.17 %
Koksóbaksa 86 2.78 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.58 %
Nagyszalánc 77 2.49 %
Királynép 76 2.46 %
Abaújnádasd 76 2.46 %
Kecer 74 2.39 %
Stósz 74 2.39 %
Kisida 74 2.39 %
Rozgony 69 2.23 %
Kalsa 68 2.20 %
Szepsi 58 1.87 %
Izdobabeszter 55 1.78 %
Jászóújfalu 53 1.71 %
Lengyelfalva 50 1.62 %
Szaláncújváros 48 1.55 %
Hernádgecse 47 1.52 %
Jászómindszent 46 1.49 %
Sároskőszeg 46 1.49 %
Hernádszentistván 46 1.49 %
Magyarbőd 44 1.42 %
Regeteruszka 42 1.36 %
Enyicke 40 1.29 %
Benyék 36 1.16 %
Tizsite 35 1.13 %
Abaújszina 34 1.10 %
Bolyár 32 1.03 %
Alsókemence 31 1.00 %
Tarcavajkóc 31 1.00 %
Kelecsenyborda 30 0.97 %
Alsóhutka 29 0.94 %
Hernádgönyű 29 0.94 %
Kassamindszent 28 0.90 %
Sárosófalu 26 0.84 %
Petőszinye 26 0.84 %
Hernádszokoly 26 0.84 %
Újszállás 25 0.81 %
Semse 25 0.81 %
Györke 24 0.78 %
Kassaolcsvár 21 0.68 %
Abaújharaszti 21 0.68 %
Felsőkemence 21 0.68 %
Balogd 21 0.68 %
Garbócbogdány 20 0.65 %
Ósvacsákány 20 0.65 %
Ósva 20 0.65 %
Felsőmecenzéf 20 0.65 %
Abaújrákos 18 0.58 %
Rudnok 18 0.58 %
Hernádzsadány 18 0.58 %
Kassabéla 17 0.55 %
Szalánchuta 17 0.55 %
Györgyi 17 0.55 %
Alsótőkés 16 0.52 %
Felsőmislye 16 0.52 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.42 %
Baska 13 0.42 %
Bátyok 13 0.42 %
Abos 13 0.42 %
Kecerlipóc 12 0.39 %
Perény - Hím 12 0.39 %
Nagyida 12 0.39 %
Makranc 12 0.39 %
Alsócsáj 12 0.39 %
Felsőcsáj 11 0.36 %
Füzérnádaska 11 0.36 %
Pány 11 0.36 %
Rás 11 0.36 %
Hatkóc 11 0.36 %
Patacskő 11 0.36 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 30.82 %
Jászómindszent 94 9.59 %
Szepsi 75 7.65 %
Stósz 68 6.94 %
Felsőmecenzéf 59 6.02 %
Jászó 40 4.08 %
Kisida 40 4.08 %
Hernádcsány 21 2.14 %
Rozgony 19 1.94 %
Makranc 18 1.84 %
Kassamindszent 17 1.73 %
Torna 16 1.63 %
Lengyelfalva 15 1.53 %
Rudnok 15 1.53 %
Hatkóc 15 1.53 %
Hernádszokoly 14 1.43 %
Királynép 11 1.12 %
Aranyida 11 1.12 %
Koksóbaksa 11 1.12 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.12 %
Jászóújfalu 10 1.02 %
Perény - Hím 9 0.92 %
Pány 9 0.92 %
Idabukóc 9 0.92 %
Garbócbogdány 8 0.82 %
Semse 8 0.82 %
Hernádszentistván 8 0.82 %
Nagyszalánc 8 0.82 %
Magyarbőd 8 0.82 %
Kassaolcsvár 8 0.82 %
Jánok 8 0.82 %
Izdobabeszter 7 0.71 %
Csécs 7 0.71 %
Felsőtőkés 7 0.71 %
Abaújszina 6 0.61 %
Kenyhec 6 0.61 %
Nagyida 6 0.61 %
Györke 6 0.61 %
Abaújszakaly 6 0.61 %
Benyék 6 0.61 %
Sároskőszeg 6 0.61 %
Felsőhutka 6 0.61 %
Abaújnádasd 5 0.51 %
Tarcavajkóc 5 0.51 %
Abos 5 0.51 %
Györgyi 5 0.51 %
Felsőmislye 5 0.51 %
Alsótőkés 5 0.51 %
Budamér 4 0.41 %
Rás 4 0.41 %
Kecerlipóc 4 0.41 %
Kecer 4 0.41 %
Kassabéla 4 0.41 %
Miglécnémeti 4 0.41 %
Buzita 4 0.41 %
Apátka 4 0.41 %
Zsarnó 3 0.31 %
Hernádzsadány 3 0.31 %
Bolyár 3 0.31 %
Enyicke 3 0.31 %
Hernádgönyű 3 0.31 %
Lapispatak 3 0.31 %
Lapispatakújtelep 3 0.31 %
Alsócsáj 3 0.31 %
Szaláncújváros 3 0.31 %
Baska 3 0.31 %
Alsóhutka 3 0.31 %
Somodi 3 0.31 %
Szeszta 3 0.31 %
Hilyó 2 0.20 %
Sárosófalu 2 0.20 %
Ájfalucska 2 0.20 %
Tornaújfalu 2 0.20 %
Alsómislye 2 0.20 %
Tornahorváti 2 0.20 %
Nagyladna 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kisladna 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Újszállás 2 0.20 %
Tizsite 2 0.20 %
Abaújharaszti 2 0.20 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.19 %
Makranc 152 7.09 %
Buzita 107 4.99 %
Torna 92 4.29 %
Ránk 82 3.83 %
Csécs 79 3.69 %
Nagyida 72 3.36 %
Szeszta 65 3.03 %
Somodi 56 2.61 %
Debrőd 52 2.43 %
Perény - Hím 49 2.29 %
Szádudvarnok - Méhész 42 1.96 %
Reste 39 1.82 %
Tornaújfalu 36 1.68 %
Komaróc 35 1.63 %
Alsólánc 34 1.59 %
Áj 32 1.49 %
Abaújszina 32 1.49 %
Jánok 31 1.45 %
Zsarnó 30 1.40 %
Jászó 30 1.40 %
Pány 22 1.03 %
Péder 22 1.03 %
Bódvavendégi 19 0.89 %
Mecenzéf 13 0.61 %
Tornahorváti 12 0.56 %
Kecer 11 0.51 %
Hernádcsány 8 0.37 %
Izdobabeszter 8 0.37 %
Szádelő 7