SK
KS
.....

Alsólánc

Község

címer zászló
265 99% magyar 1910
307 69% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Alsólánc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nižný Lánec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Bornyú-nyilas, Dinnyés, Góc-alja, Gombosi-csatorna (Mánta Sánc-patak), Gyümölcs-szög, Harmados, Hegyek, Kalaprét, Kánasfark, Kánás-patak, Kanyapta, Kenderföld, Kis Kötél, Kis-nyilas, Közép, Lánci-víztároló, Malomszög, Megyeszer, Mogyorós, Nagy Kötél, Nagy-Ortvány, Nyilas, Ortványok, Perényi-csatorna, Sűrű alja, Tánok, Felsőlánci-csatorna (Új-árok)
Koordináták:
48.54011917, 21.10966873
Terület:
4,10 km2
Rang:
község
Népesség:
443
Tszf. magasság:
197 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04473
Település kód:
521761
Szervezeti azonosító:
324515
Adóazonosító:
2020746134

A község a Kanyapta-medence keleti részén, a Kánás-patak jobb partján, a Keleti-Cserehát északi lábánál fekszik, 197 méteres (határa 189-260 méteres) tengerszint feletti magasságban, Szepsitől 16 km-re délkeletre, Kassától pedig 30 km-re délnyugatra. A község medencesíkon létrejött történelmi településmagja a kastély körül alakult ki, a buzita-perényi országúttól mintegy 800 méterre északra (Alsólánc az uradalmi- vagy cselédfalu néven ismert településtípus egyetlen képviselője a környéken). Az innen az országúthoz vezető bekötőút két oldala csak az 1930-50-es évek között épült be, ezzel meguplázva a község belterületét. Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, északi része a 20. század második feléig mocsaras volt, melyet a Perényi-, a Felsőlánci- és a Gombosi-csatorna megépítésével csapolták le és tettek művelhetővé. A falutól délre egy kisebb halastavat (Lánci-víztároló) találunk, melyet 1955-64 között hoztak létre. Legmagasabb pontja (260 m) Alsó- és Felsőlánc határánál, a Köves-domb nyugati oldalán található. 2010-ben területének 75,9 %-át szántóföld (311 ha), 8,3 %-át beépített terület (34 ha), 7,1 %-át rét és legelő (29 ha), 4,4 %-át vízfelület (18 ha) és 3,7 %-át kertek (15 ha) foglalták el. Erdeje és külterületi lakott helye nincs. A községet érinti a Buzitát (2,5 km) Kenyheccel (12 km) összekötő 3302-es út. Északra Komaróc (5 km), délre pedig Buzitapuszta (Ružový dvor, 5 km) felé mezőgazdasági út teremt összeköttetést. Nyugatról Buzita, keletről Felsőlánc, északról pedig Perény kataszterével határos. Nyugati határának nagy részét a Kánás-patak, északi határát az egykori Mánta sánc-patak, a mai Gombosi-csatorna (Gombošský kanál) képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). Területe (1910, 2011: 4,10 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Alsólánc népessége 2011-ben 423 fő volt, melynek 60,5 %-a volt magyar, 12,5 %-a szlovák és 26,0 %-a roma nemzetiségű, 83,4 %-a pedig magyar anyanyelvű. A község lakosságának túlnyomó többsége évszázadok óta magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt. Ma a roma etnikumhoz tartozik a lakosság csaknem fele (2013-ban 47,4 %). A romák egy része szegregáltan, a történelmi településmag délkeleti peremén található cigánysoron él. A községben 2011-ben a lakosság 46,8 %-a volt római katolikus, 38,1 %-a pedig református vallású. Az 1880-as népszámláláskor a lakosság 53,1 %-a tartozott a római katolikus és 34,0 %-a református felekezethez, 1921-re azonban már a reformátusok alkották a többséget (60,3 %), a római katolikusok aránya 33,6 %-ra csökkent. 1880-1921 között lakosságszáma viszonylag stabilan (264-303 fő között) alakult, majd 1921-30 között csaknem egynegyedével, 292 főről 362 főre nőtt. Ezután 1941-ig ismét a lakosságszám csökkenése figyelhető meg. A rendszerváltás előtti utolsó két évtizedben még lassan fogyó népességű Alsólánc lakosságszáma 1991-2011 között 10,5 %-kal növekedett (383 főről 423-ra), ebben az időszakban a magyar nemzetiségűek arányának rohamos csökkenése (84,9 %-ról 60,5 %-ra), a szlovákok arányának lassú növekedése (9,4 %-ról 12,5 %-ra) és a roma nemzetiségűek arányának ötszörösére ugrása (5,5 %-ról 26,0 %-ra) figyelhető meg. 2011-2017 között tovább nőtt a lakosság száma (425 főről 423 főre). Alsólánc népsűrűsége (2011-ben 90,8 fő/km²) mintegy egyötödével meghaladja a járási átlagot.

Történelem

1298-ban említik először Lanch néven, neve egy német eredetű személynévből származik. 1402-től a Perényiek birtokában volt, lakói 1410-ben mentességet kaptak a buzitai és a restei vám alól. 1427-ben 17 portája adózott. A hagyományok szerint a középkori falu a jelenlegitől délkeletre, domboldalon feküdt. 1630-ban egy török rajtaütés során elpusztult. 1715-ben mindössze 6 portája adózott. A 18. században református magyarokkal telepítették újjá, a század közepén épült fel a falu szerkezetét meghatározó majorság (ma üres telek jelzi helyét a falu központjában). 1772-ben 10 család élt a faluban. 1787-ben 25 háza és 186 lakosa volt. Első, még fából készült református temploma 1798-ban épült. 1828-ban 36 háza és 259 lakosa volt. A község első pecsétje 1830-ból maradt fent. A 19. században híres volt kendertermesztéséről. Az alsólánci nagybirtok a 19. században a Lánczy-, majd az 1890-es évektől a Hedry család birtokában volt. 1880-ban 303, 1890-ben 272, 1900-ban 264, 1910-ben pedig 269 lakosa volt. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott, ezután Csehszlovákiához csatolták. 1890-ben 34 ház állt a faluban. 1921-ben 292, 1930-ban 362, 1938-ban pedig 340 lakosa volt. 1928-ban gőzmeghajtású malom létesült a községben. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1941-ben 57 háza és 323 lakosa volt. 1950-ben 312, 1961-ben pedig 386 lakosa volt. 1952-ben alapított mezőgazdasági szövetkezete az 1970-es évektől egyesült a buzitaival. Az államszocializmus évtizedeiben a majorsági épületek zömét lebontották, helyükön új iskolát építettek, melynek épülete 2003 óta üresen áll. Az 1960-as évekig a kastélyt terményraktárnak használták, majd a helyi nemzeti bizottság és a kultúrház székhelye lett. 1970-ben 406, 1980-ban 393, 1991-ben pedig 383 lakosa volt. A rendszerváltás óta (elsősorban az egyre népesebb roma közösség magasabb természetes szaporodása révén) újra növekszik a lakosság száma. A község címerét és zászlaját 1997-ben fogadták el. 2001-ben 77 ház állt a faluban. Alsóláncnak 2001-ben 405, 2011-ben 423, 2017-ben pedig 445 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. A 19. század elején, klasszicista stílusban épült egykori Lánczy-kastély ma a községi hivatalnak, illetve 2003 óta az alapiskolának és az óvodának ad otthont, kis angolpark veszi körül. Református temploma 1836-ban épült, mai alakját 1905-ben nyerte el. Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1842-ben épült klasszicista stílusban (eredetileg a Lánczy-család temetőkápolnájaként). Mai alakját 1893-as átalakításakor kapta, tornyát is ekkor emelték, 2001-ben szentelték újra. A 19. századi népi építészet néhány emléke, illetve a régi majorsági épületek egy része (pl. a magtár) napjainkig fennmaradt a faluban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, Felső, és Közép Láncz Három magyar falu Abaúj Várm. földes Uraik Lánczy és több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Kanyapta vizéhez közel, Kassához mintegy más fél mértföldnyire, földgyeik jók, 2/3 része soványas, fájok van, réttyeik, legelőjök sem épen elég.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-, Felső- és Közép-Láncz, három magyar falu, Abaúj vármegyében, a Kanyapta mocsár mellett, Kassához 5 órányira: 290 kath., 41 g. kath., 194 ref., 8 zsidó lak. Alsó és Közép-Lánczon ref. Felső Lánczon kath. szentegyház van. Rétjek, legelőjök bőséggel van az emlitett mocsárban; malmokat is birnak. F. u. a Lánczy nemzetség.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Nagy-Idától délnyugatra terűl a Kanyapta szép lapálya, melyre szelíd lejtőkkel ereszkedik alá a dombos Cserehátnak éjszaki hosszú párkánya. E kies hegyaljban sűrűn sorakozó faluk mindenikében találunk egy, vagy több érdekes udvarházat, melyek némelyike a kastély nevet is megérdemli; így Alsó-Láncz községben Hedry József kastélya, odább Buzita népes faluban Szentimrey Gellért nagy ódon udvarháza, melynek alakján és régiségén kivűl különösebb nevezetességet adnak a benne őrzött becses gyűjtemények: nagy számú régi festmények, XVI., XVII. s XVIII. századból való érdekes nyomtatványok, kézíratok, stb.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsó-Láncz, 34 házzal, 272 magyar lakossal. Postája, Buzita, távirója Nagy-Ida. Itt van Hedry József nagybirtokos csinos kastélya, melyet Lánczy Ferencz e század elején épittetett, Hedry József pedig 17 évvel ezelőtt restauráltatott.

Helységnévtár

Lánc (Alsó-) [Cseb p.], rk. 161 Buzita, gk. 16 Kány, ág. 15 —, ref. 103 Felső-Lánc, izr. 8 Nagy-Ida.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsólánc. A XVIII. században merül fel neve elsőnek s ez időben a Gönyüi-család birtoka, majd a Korláthok kezére került. Az összeomlás előtt Hedry Józsefnek volt itt nagyobb birtoka. Korábban birtokos volt itt a Lánczy-család is. A község területe 712 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 340.

Szaszák György

1953.2.20.
Alsólánc - megszületett
Névelőfordulások
1298
Lanch
1319
Laanch
1630
Also Lancz
1773
Alsó-Lancz, Nižný Lancz
1786
Alschó-Lanz
1808
Alsó-Láncz
1863
Alsólánc
1920
Nižný Lánc
1927
Nižný Lánc, Alsó-Lánc
1938
Alsólánc
1945
Nižný Lánc, Alsó-Lánc
1948
Nižný Lánec
1994
Alsólánc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Alsólánc (Nižný Lánec) 54
Telefon: 0554665177

Honlap: niznylanec.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kovács Július (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Weiser Lucia (Független)
Susnyák József (Független)
Gazsi Peter (MOST - HÍD)
Hangácsi Michal (SMK-MKP)
Rontó Béla (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Alsólánc 54

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Alsólánc 54

Alsólánci Községi Hivatal

Alsólánc 54

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 268 88%
szlovákok 21 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 1 0%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 303
magyarok 265 99%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 269
magyarok 287 98%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 292
magyarok 325 85%
szlovákok 36 9%
romák 21 5%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 383
magyarok 208 51%
szlovákok 48 12%
romák 101 25%
ukránok 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 46 11%
összlétszám 405
magyarok 256 61%
szlovákok 53 13%
romák 110 26%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 423
magyarok 307 69%
szlovákok 113 25%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 24 5%
összlétszám 447
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 312
Választási részvétel: 71.47 %
Kiadott boríték: 223
Bedobott boríték: 223

Polgármester

Érvényes szavazólap: 222
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kovács Július 134 60.36 % SMK-MKP
Anderková Henrieta 44 19.82 % MOST - HÍD, SMER-SD
Sitáš Alexander 44 19.82 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hangácsi Michal 115 SMK-MKP
Weiser Lucia 99 Független
Rontó Béla 78 SMK-MKP
Susnyák József 74 Független
Gazsi Peter 73 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 309
Választási részvétel: 40.45 %
Kiadott boríték: 125
Bedobott boríték: 125
Választásra jogosult: 309
Választási részvétel: 17.80 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 308
Választási részvétel: 38,63 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 107
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 76
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 80 74.77 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 11 10.28 % KDS
Jozef Holečko 6 5.61 % Független
Rastislav Masnyk 4 3.74 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2 1.87 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 2 1.87 % NOVA
Lukáš Sisák 1 0.93 % KSS
Ivan Kuhn 1 0.93 % OKS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 5 9.09% KDS
Richard Raši 40 52.63 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 13 17.11 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 10 13.16 % MOST - HÍD, SKOK
Lukáš Sisák 4 5.26 % KSS
Štefan Surmánek 2 2.63 % ĽSNS
Róbert Bačinský 2 2.63 % Független
Oliver Petrík 2 2.63 % JĽSS
Rudolf Botka 2 2.63 % NP
Jozef Červeňák 1 1.32 % RIS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Viktor Sasák 83 68.03% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
László Iván 74 60.66% SMK-MKP
István Zachariaš 71 58.20% SMK-MKP
László Köteles 43 35.25% SMK-MKP
Anton Király 38 31.15% SMK-MKP
Jozef Holečko 31 25.41% Független
Jenő Csoltkó 27 22.13% Független
Július Beluscák 25 20.49% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 23 18.85% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 21 17.21% SMER - SD
Elena Fialková 16 13.11% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 11 9.02% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tomáš Suchý 10 8.20% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 7 5.74% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 7 5.74% Független
Miloš Barcal 5 4.10% Független
Štefan Petrík 4 3.28% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vladimír Popovič 3 2.46% SMS
Monika Bérešová 3 2.46% SZS
Slavomír Horváth 2 1.64% SNS
Vojtech Staňo 2 1.64% SMER - SD
Michal Rečka 2 1.64% SMER - SD
Marián Kertész 2 1.64% PD
Štefan Laczkó 2 1.64% 7 STATOČNÝCH
Monika Vargová 2 1.64% SNS
Július Grulyo 2 1.64% Független
Karol Dzugas 2 1.64% Független
Radoslav Šimko 1 0.82% SNS
Anton Medvec 1 0.82% Független
Ľubomír Šimko 1 0.82% SMER - SD
Marián Tóth 1 0.82% SaS
Ján Kokarda 1 0.82% Független
Miroslav Bačenko 1 0.82% Független
Ján Bačo 1 0.82% SĽS
Ivan Hriczko 1 0.82% Független
Ľubica Holováčová 1 0.82% SĽS
Róbert Čarny 1 0.82% SNS
Róbert Šándor 1 0.82% Független
Roman Horváth 1 0.82% SRÚS
Elena Majancsíková 1 0.82% SĽS
Viktor Dulina 1 0.82% Független
Božena Letková 1 0.82% Független
Viliam Bačo 1 0.82% Független
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 0 0.00% KSS
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Ján Marton 0 0.00% NOVA
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
František Petro 0 0.00% SMER - SD
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Dominika Palaščáková 0 0.00% NOVA
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Alexander Képes 51 44.74% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 48 42.11% SMK-MKP
Tamás Iván 41 35.96% SMK-MKP
Roland Szabó 38 33.33% SMER-SD
László Köteles 34 29.82% SMK-MKP
Gábor Szalay 34 29.82% SMK-MKP
István Zachariaš 34 29.82% SMK-MKP
Csaba Simkó 29 25.44% SMK-MKP
Anton Király 26 22.81% SMK-MKP
Ivan Hriczko 24 21.05% ŠKV
Mária Lacková 17 14.91% Független
Jaroslav Pástor 15 13.16% MOST - HÍD
Elena Fialková 12 10.53% MOST - HÍD
Július Beluscsák 12 10.53% Független
Július Begala 10 8.77% Független
Slavomír Borovský 6 5.26% DS
Július Pelegrin 6 5.26% Független
Csaba Káposztás 5 4.39% MKDA-MKDSZ
Norbert Krušinský 5 4.39% MOST - HÍD
Augustín Köteles 4 3.51% NAJ
Attila Oravecz 4 3.51% MOST - HÍD
Marcela Demkeová 3 2.63% ĽS Naše Slovensko
Alexander Horváth 3 2.63% MOST - HÍD
Martin Baltes 3 2.63% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bernát 3 2.63% SMER-SD
Ladislav Bartók 3 2.63% MKDA-MKDSZ
Martin Smrčo 2 1.75% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Štefan Hudák 2 1.75% ĽS Naše Slovensko
Tibor Bráz 2 1.75% Független
Jozef Hric 2 1.75% KSS
Gabriel Böhm 1 0.88% Független
Jarmila Vaňová 1 0.88% ŠKV
Imrich Bakši 1 0.88% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Vojtko 1 0.88% KSS
Peter Solár 1 0.88% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kokarda 1 0.88% Független
Ladislav Andrejanin 1 0.88% ÚSVIT
Peter Derevjaník 1 0.88% SMER-SD
Tomáš Suchý 1 0.88% ŠANCA
Tomáš Kozlai 1 0.88% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jozef Krešák 1 0.88% ŠANCA
Rudolf Varga 1 0.88% VZDOR
Ján Horváth 1 0.88% Független
Slavomír Horváth 1 0.88% SNS
Ján Serbin 1 0.88% Független
Anton Medvec 1 0.88% Független
Mária Dulovičová 1 0.88% Független
Martina Dutková 1 0.88% Független
Vojtech Farkaš 1 0.88% Független
František Petro 1 0.88% SMER-SD
Michal Rečka 1 0.88% SMER-SD
Peter Seman 1 0.88% KSS
Erika Zámboriová 1 0.88% ŠKV
Pavol Lehotský 0 0.00% Független
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Anetta Strýčková 0 0.00% Független
Radoslav Hodor 0 0.00% Független
Vlastimil Lakatoš 0 0.00% Független
Monika Gergelová 0 0.00% SNS
František Gedra 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 0 0.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 31.58 %
Torna 145 6.76 %
Buzita 141 6.58 %
Somodi 111 5.18 %
Makranc 110 5.13 %
Debrőd 109 5.08 %
Csécs 94 4.38 %
Szeszta 73 3.40 %
Jászó 69 3.22 %
Jánok 64 2.99 %
Perény - Hím 63 2.94 %
Komaróc 63 2.94 %
Áj 57 2.66 %
Reste 57 2.66 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.38 %
Tornaújfalu 49 2.29 %
Alsólánc 48 2.24 %
Zsarnó 47 2.19 %
Bódvavendégi 40 1.87 %
Nagyida 40 1.87 %
Péder 40 1.87 %
Abaújszina 33 1.54 %
Pány 22 1.03 %
Mecenzéf 21 0.98 %
Jászómindszent 12 0.56 %
Tornahorváti 12 0.56 %
Szádelő 12 0.56 %
Kenyhec 11 0.51 %
Miglécnémeti 11 0.51 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.23 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 37.19 %
Torna 110 12.59 %
Kecer 63 7.21 %
Szepsi 47 5.38 %
Mecenzéf 28 3.20 %
Áj 16 1.83 %
Buzita 14 1.60 %
Jászómindszent 13 1.49 %
Csécs 11 1.26 %
Jászóújfalu 10 1.14 %
Kisida 9 1.03 %
Abaújszakaly 9 1.03 %
Györke 8 0.92 %
Kenyhec 8 0.92 %
Hernádcsány 8 0.92 %
Tornaújfalu 7 0.80 %
Abos 7 0.80 %
Izdobabeszter 7 0.80 %
Abaújszina 6 0.69 %
Stósz 6 0.69 %
Budamér 5 0.57 %
Hernádszentistván 5 0.57 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.57 %
Hernádszokoly 5 0.57 %
Pány 5 0.57 %
Enyicke 5 0.57 %
Benyék 5 0.57 %
Semse 5 0.57 %
Bolyár 5 0.57 %
Hernádzsadány 4 0.46 %
Rozgony 4 0.46 %
Debrőd 4 0.46 %
Koksóbaksa 4 0.46 %
Nagyida 4 0.46 %
Miglécnémeti 4 0.46 %
Zsarnó 4 0.46 %
Alsókemence 4 0.46 %
Lapispatakújtelep 4 0.46 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.48 %
Buzita 223 12.43 %
Csécs 84 4.68 %
Perény - Hím 79 4.40 %
Torna 77 4.29 %
Szeszta 77 4.29 %
Reste 67 3.73 %
Makranc 66 3.68 %
Komaróc 55 3.07 %
Debrőd 55 3.07 %
Somodi 53 2.95 %
Alsólánc 51 2.84 %
Nagyida 49 2.73 %
Tornaújfalu 38 2.12 %
Jászó 37 2.06 %
Áj 37 2.06 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.78 %
Zsarnó 31 1.73 %
Péder 30 1.67 %
Abaújszina 29 1.62 %
Jánok 28 1.56 %
Bódvavendégi 25 1.39 %
Mecenzéf 15 0.84 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.56 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.45 %
Kassamindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 8 0.45 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 22.94 %
Jászómindszent 108 13.47 %
Stósz 76 9.48 %
Felsőmecenzéf 50 6.23 %
Szepsi 38 4.74 %
Kisida 36 4.49 %
Hernádcsány 24 2.99 %
Jászó 24 2.99 %
Kassamindszent 24 2.99 %
Jászóújfalu 22 2.74 %
Kassabéla 19 2.37 %
Rozgony 18 2.24 %
Budamér 18 2.24 %
Hernádszokoly 17 2.12 %
Semse 17 2.12 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.87 %
Sároskőszeg 15 1.87 %
Felsőtőkés 14 1.75 %
Kassaolcsvár 14 1.75 %
Csécs 12 1.50 %
Lengyelfalva 12 1.50 %
Torna 12 1.50 %
Izdobabeszter 12 1.50 %
Hernádszentistván 12 1.50 %
Idabukóc 11 1.37 %
Aranyida 11 1.37 %
Lapispatak 11 1.37 %
Koksóbaksa 10 1.25 %
Felsőmislye 9 1.12 %
Alsótőkés 9 1.12 %
Tarcavajkóc 8 1.00 %
Abaújszakaly 8 1.00 %
Tizsite 8 1.00 %
Baska 8 1.00 %
Hatkóc 7 0.87 %
Szalánchuta 7 0.87 %
Enyicke 7 0.87 %
Abaújnádasd 7 0.87 %
Nagyida 7 0.87 %
Abaújszina 7 0.87 %
Hilyó 7 0.87 %
Perény - Hím 7 0.87 %
Magyarbőd 7 0.87 %
Hernádgecse 7 0.87 %
Nagyszalánc 7 0.87 %
Györke 6 0.75 %
Garbócbogdány 6 0.75 %
Makranc 6 0.75 %
Lapispatakújtelep 6 0.75 %
Kelecsenyborda 6 0.75 %
Kecer 6 0.75 %
Királynép 6 0.75 %
Hernádzsadány 6 0.75 %
Rás 5 0.62 %
Pány 5 0.62 %
Rudnok 5 0.62 %
Kisladna 5 0.62 %
Terebő 5 0.62 %
Hernádgönyű 4 0.50 %
Buzita 4 0.50 %
Ájfalucska 4 0.50 %
Abaújharaszti 4 0.50 %
Zsarnó 4 0.50 %
Kalsa 4 0.50 %
Petőszinye 4 0.50 %
Szeszta 4 0.50 %
Nagyladna 4 0.50 %
Ósvacsákány 3 0.37 %
Felsőcsáj 3 0.37 %
Györgyi 3 0.37 %
Abaújrákos 3 0.37 %
Apátka 3 0.37 %
Jánok 3 0.37 %
Alsómislye 3 0.37 %
Abos 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Benyék 3 0.37 %
Miglécnémeti 3 0.37 %
Újszállás 2 0.25 %
Alsókemence 2 0.25 %
Ósva 2 0.25 %
Szaláncújváros 2 0.25 %
Balogd 2 0.25 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.25 %
Bolyár 2 0.25 %
Somodi 2 0.25 %
Regeteruszka 2 0.25 %
Bátyok 2 0.25 %
Debrőd 2 0.25 %
Tornaújfalu 2 0.25 %
Kenyhec 2 0.25 %
Bölzse 2 0.25 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Modrafalva 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.71 %
Buzita 84 6.16 %
Torna 66 4.84 %
Makranc 50 3.67 %
Szeszta 45 3.30 %
Csécs 39 2.86 %
Debrőd 38 2.79 %
Áj 31 2.27 %
Somodi 30 2.20 %
Tornaújfalu 30 2.20 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.05 %
Nagyida 27 1.98 %
Perény - Hím 26 1.91 %
Alsólánc 26 1.91 %
Zsarnó 26 1.91 %
Jánok 26 1.91 %
Reste 23 1.69 %
Péder 22 1.61 %
Jászó 22 1.61 %
Bódvavendégi 21 1.54 %
Rudnok 17 1.25 %
Komaróc 17 1.25 %
Mecenzéf 15 1.10 %
Jászómindszent 13 0.95 %
Hernádcsány 13 0.95 %
Abaújszina 12 0.88 %
Tornahorváti 11 0.81 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.37 %
Ránk 5 0.37 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 10.69 %
Hernádszentistván 216 8.99 %
Sároskőszeg 164 6.82 %
Hernádszokoly 138 5.74 %
Budamér 79 3.29 %
Rozgony 58 2.41 %
Kassabéla 40 1.66 %
Abos 40 1.66 %
Kassamindszent 39 1.62 %
Kisida 37 1.54 %
Terebő 34 1.41 %
Hernádcsány 30 1.25 %
Enyicke 28 1.17 %
Jászómindszent 28 1.17 %
Királynép 28 1.17 %
Szepsi 26 1.08 %
Tarcavajkóc 25 1.04 %
Koksóbaksa 23 0.96 %
Izdobabeszter 23 0.96 %
Lapispatak 19 0.79 %
Benyék 18 0.75 %
Hernádzsadány 18 0.75 %
Kisladna 18 0.75 %
Felsőmislye 17 0.71 %
Rás 17 0.71 %
Hernádgecse 17 0.71 %
Nagyszalánc 16 0.67 %
Kassaolcsvár 16 0.67 %
Lapispatakújtelep 15 0.62 %
Kenyhec 15 0.62 %
Alsómislye 15 0.62 %
Eszkáros 14 0.58 %
Baska 14 0.58 %
Regeteruszka 14 0.58 %
Alsótőkés 14 0.58 %
Perény - Hím 13 0.54 %
Bölzse 13 0.54 %
Abaújnádasd 13 0.54 %
Csécs 12 0.50 %
Hatkóc 12 0.50 %
Nagyladna 12 0.50 %
Lengyelfalva 12 0.50 %
Aranyida 12 0.50 %
Abaújszina 11 0.46 %
Semse 11 0.46 %
Felsőhutka 11 0.46 %
Mecenzéf 11 0.46 %
Garbócbogdány 10 0.42 %
Kalsa 10 0.42 %
Buzita 10 0.42 %
Jászóújfalu 10 0.42 %
Torna 10 0.42 %
Kecer 10 0.42 %
Magyarbőd 10 0.42 %
Felsőtőkés 10 0.42 %
Györke 10 0.42 %
Alsóhutka 9 0.37 %
Abaújszakaly 9 0.37 %
Hilyó 8 0.33 %
Idabukóc 8 0.33 %
Alsókemence 8 0.33 %
Tizsite 7 0.29 %
Jászó 7 0.29 %
Szalánchuta 7 0.29 %
Hernádgönyű 7 0.29 %
Stósz 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 7 0.29 %
Abaújharaszti 6 0.25 %
Bolyár 6 0.25 %
Ósva 6 0.25 %
Bunyita 6 0.25 %
Györgyi 6 0.25 %
Bátyok 5 0.21 %
Szaláncújváros 5 0.21 %
Nagyida 5 0.21 %
Pány 5 0.21 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Szeszta 3 0.12 %
Újszállás 3 0.12 %
Ósvacsákány 3 0.12 %
Rudnok 3 0.12 %
Miglécnémeti 3 0.12 %
Balogd 3 0.12 %
Sárosófalu 3 0.12 %
Alsócsáj 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Áj 3 0.12 %
Füzérnádaska 3 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.12 %
Felsőkemence 3 0.12 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Kecerlipóc 2 0.08 %
Somodi 2 0.08 %
Abaújrákos 2 0.08 %
Apátka 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Makranc 2 0.08 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 26.45 %
Szepsi 178 12.01 %
Csécs 34 2.29 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.16 %
Áj 31 2.09 %
Makranc 29 1.96 %
Somodi 26 1.75 %
Tornaújfalu 25 1.69 %
Jánok 23 1.55 %
Perény - Hím 20 1.35 %
Zsarnó 20 1.35 %
Bódvavendégi 18 1.21 %
Mecenzéf 14 0.94 %
Szeszta 14 0.94 %
Tornahorváti 14 0.94 %
Jászó 12 0.81 %
Buzita 11 0.74 %
Debrőd 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Nagyida 10 0.67 %
Pány 10 0.67 %
Péder 8 0.54 %
Hernádcsány 6 0.40 %
Rozgony 6 0.40 %
Kisida 5 0.34 %
Hernádgecse 5 0.34 %
Reste 5 0.34 %
Ájfalucska 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Alsólánc 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Komaróc 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Nagyszalánc 3 0.20 %
Abos 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Abaújszina 3 0.20 %
Kassamindszent 3 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Eszkáros 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Idabukóc 2 0.13 %
Szalánchuta 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.93 %
Torna 20 1.67 %
Csécs 12 1.00 %
Jászó 11 0.92 %
Tornaújfalu 10 0.84 %
Rozgony 10 0.84 %
Nagyida 10 0.84 %
Buzita 8 0.67 %
Somodi 8 0.67 %
Makranc 7 0.58 %
Zsarnó 6 0.50 %
Reste 6 0.50 %
Lapispatak 6 0.50 %
Idabukóc 6 0.50 %
Debrőd 5 0.42 %
Jánok 5 0.42 %
Perény - Hím 5 0.42 %
Abaújszina 5 0.42 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Kassamindszent 4 0.33 %
Alsólánc 4 0.33 %
Tornahorváti 4 0.33 %
Szeszta 4 0.33 %
Izdobabeszter 3 0.25 %
Petőszinye 3 0.25 %
Magyarbőd 3 0.25 %
Komaróc 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Jászóújfalu 3 0.25 %
Kisida 3 0.25 %
Györke 3 0.25 %
Ránk 3 0.25 %
Terebő 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Nagyszalánc 2 0.17 %
Bódvavendégi 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Hernádcsány 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kalsa 2 0.17 %
Kecer 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Mecenzéf 2 0.17 %
Abos 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Abaújszakaly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Jászómindszent 1 0.08 %
Pány 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Alsótőkés 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Lengyelfalva 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Hatkóc 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Bolyár 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Kassabéla 1 0.08 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 18.64 %
Szepsi 82 11.40 %
Csécs 20 2.78 %
Tornaújfalu 18 2.50 %
Nagyida 17 2.36 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.09 %
Buzita 12 1.67 %
Áj 12 1.67 %
Szeszta 12 1.67 %
Somodi 11 1.53 %
Bódvavendégi 11 1.53 %
Zsarnó 10 1.39 %
Jászó 10 1.39 %
Makranc 10 1.39 %
Mecenzéf 9 1.25 %
Péder 9 1.25 %
Jászómindszent 8 1.11 %
Tornahorváti 8 1.11 %
Perény - Hím 7 0.97 %
Eszkáros 6 0.83 %
Hernádcsány 6 0.83 %
Abaújszina 6 0.83 %
Alsólánc 5 0.70 %
Kassamindszent 5 0.70 %
Reste 5 0.70 %
Jánok 4 0.56 %
Budamér 4 0.56 %
Baska 4 0.56 %
Kenyhec 4 0.56 %
Jászóújfalu 4 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.56 %
Debrőd 4 0.56 %
Komaróc 4 0.56 %
Magyarbőd 4 0.56 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.56 %
Hernádszentistván 3 0.42 %
Kecer 3 0.42 %
Abaújnádasd 3 0.42 %
Alsótőkés 3 0.42 %
Enyicke 3 0.42 %
Hernádgönyű 3 0.42 %
Pány 3 0.42 %
Lapispatak 3 0.42 %
Semse 3 0.42 %
Györke 2 0.28 %
Abaújszakaly 2 0.28 %
Koksóbaksa 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Felsőmislye 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújrákos 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Rozgony 2 0.28 %
Rudnok 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Miglécnémeti 2 0.28 %
Szádelő 2 0.28 %
Benyék 2 0.28 %
Nagyszalánc 2 0.28 %
Alsómislye 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Újszállás 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Stósz 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Hernádszokoly 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Patacskő 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Hilyó 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Ránk 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Kisida 1 0.14 %
Kisladna 1 0.14 %
Szaláncújváros 1 0.14 %
Idabukóc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.53 %
Torna 295 12.88 %
Jászó 262 11.44 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.50 %
Mecenzéf 91 3.97 %
Buzita 78 3.40 %
Szeszta 60 2.62 %
Zsarnó 56 2.44 %
Somodi 52 2.27 %
Tornaújfalu 50 2.18 %
Áj 47 2.05 %
Jászóújfalu 38 1.66 %
Debrőd 35 1.53 %
Bódvavendégi 33 1.44 %
Csécs 33 1.44 %
Alsólánc 29 1.27 %
Perény - Hím 28 1.22 %
Jánok 26 1.13 %
Szádelő 24 1.05 %
Abaújszina 23 1.00 %
Komaróc 22 0.96 %
Nagyida 20 0.87 %
Makranc 20 0.87 %
Reste 20 0.87 %
Péder 17 0.74 %
Felsőmecenzéf 14 0.61 %
Tornahorváti 11 0.48 %
Jászómindszent 8 0.35 %
Miglécnémeti 6 0.26 %
Királynép 6 0.26 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.99 %
Makranc 115 8.49 %
Csécs 73 5.39 %
Torna 68 5.02 %
Buzita 39 2.88 %
Perény - Hím 36 2.66 %
Tornaújfalu 35 2.58 %
Jánok 30 2.21 %
Pány 26 1.92 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.85 %
Nagyida 23 1.70 %
Mecenzéf 23 1.70 %
Zsarnó 22 1.62 %
Áj 22 1.62 %
Szeszta 20 1.48 %
Györke 19 1.40 %
Komaróc 19 1.40 %
Péder 18 1.33 %
Somodi 17 1.25 %
Jászó 16 1.18 %
Reste 16 1.18 %
Debrőd 15 1.11 %
Kisida 14 1.03 %
Jászómindszent 14 1.03 %
Kenyhec 12 0.89 %
Alsólánc 12 0.89 %
Bódvavendégi 10 0.74 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.66 %
Sároskőszeg 9 0.66 %
Hernádcsány 9 0.66 %
Budamér 8 0.59 %
Rozgony 8 0.59 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Hernádszentistván 7 0.52 %
Hernádszokoly 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Semse 6 0.44 %
Tornahorváti 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Idabukóc 6 0.44 %
Abos 6 0.44 %
Hilyó 6 0.44 %
Jászóújfalu 5 0.37 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.43 %
Rozgony 83 4.03 %
Izdobabeszter 61 2.96 %
Kisida 61 2.96 %
Kassamindszent 53 2.57 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.52 %
Györgyi 51 2.48 %
Hernádcsány 50 2.43 %
Jászómindszent 46 2.23 %
Györke 45 2.18 %
Alsókemence 44 2.14 %
Szepsi 42 2.04 %
Sároskőszeg 42 2.04 %
Kassaolcsvár 41 1.99 %
Regeteruszka 40 1.94 %
Garbócbogdány 39 1.89 %
Budamér 37 1.80 %
Petőszinye 37 1.80 %
Bolyár 36 1.75 %
Mecenzéf 36 1.75 %
Kelecsenyborda 36 1.75 %
Nagyszalánc 33 1.60 %
Benyék 31 1.50 %
Felsőmislye 29 1.41 %
Koksóbaksa 28 1.36 %
Tarcavajkóc 28 1.36 %
Csécs 28 1.36 %
Idabukóc 27 1.31 %
Ránkfüred 27 1.31 %
Lapispatak 27 1.31 %
Kecer 25 1.21 %
Alsótőkés 25 1.21 %
Királynép 25 1.21 %
Felsőcsáj 24 1.17 %
Lengyelfalva 24 1.17 %
Hernádzsadány 24 1.17 %
Rás 23 1.12 %
Hernádszentistván 23 1.12 %
Bátyok 23 1.12 %
Felsőkemence 22 1.07 %
Alsómislye 22 1.07 %
Kassabéla 21 1.02 %
Kalsa 20 0.97 %
Hernádszokoly 20 0.97 %
Füzérnádaska 18 0.87 %
Hernádgecse 18 0.87 %
Baska 18 0.87 %
Semse 17 0.83 %
Ránk 16 0.78 %
Tizsite 16 0.78 %
Torna 15 0.73 %
Abaújszakaly 15 0.73 %
Enyicke 15 0.73 %
Ósvacsákány 15 0.73 %
Aranyida 15 0.73 %
Hilyó 14 0.68 %
Alsóhutka 14 0.68 %
Abaújnádasd 14 0.68 %
Kenyhec 14 0.68 %
Jászó 14 0.68 %
Ósva 14 0.68 %
Abaújszina 13 0.63 %
Jászóújfalu 13 0.63 %
Abaújrákos 13 0.63 %
Abaújharaszti 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Stósz 12 0.58 %
Szaláncújváros 12 0.58 %
Szeszta 11 0.53 %
Lapispatakújtelep 11 0.53 %
Somodi 11 0.53 %
Abos 11 0.53 %
Kecerlipóc 10 0.49 %
Felsőhutka 10 0.49 %
Terebő 10 0.49 %
Eszkáros 10 0.49 %
Sárosófalu 10 0.49 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 16.27 %
Somodi 42 3.49 %
Kecer 28 2.32 %
Mecenzéf 22 1.83 %
Jászómindszent 16 1.33 %
Nagyida 14 1.16 %
Magyarbőd 13 1.08 %
Jászóújfalu 13 1.08 %
Torna 12 1.00 %
Csécs 10 0.83 %
Hernádcsány 8 0.66 %
Buzita 8 0.66 %
Szepsi 8 0.66 %
Kisida 8 0.66 %
Stósz 7 0.58 %
Patacskő 6 0.50 %
Abaújszina 6 0.50 %
Koksóbaksa 4 0.33 %
Felsőmecenzéf 4 0.33 %
Györke 4 0.33 %
Kassamindszent 4 0.33 %
Abaújszakaly 4 0.33 %
Kenyhec 4 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Abaújnádasd 4 0.33 %
Hilyó 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Rudnok 3 0.25 %
Regeteruszka 3 0.25 %
Budamér 3 0.25 %
Terebő 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Tarcavajkóc 3 0.25 %
Hernádszokoly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Hernádgecse 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Györgyi 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Ósvacsákány 2 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.17 %
Kelecsenyborda 2 0.17 %
Garbócbogdány 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Pány 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Perény - Hím 2 0.17 %
Lapispatak 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádzsadány 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.93 %
Rozgony 63 3.64 %
Hernádcsány 61 3.52 %
Jászómindszent 59 3.41 %
Kassamindszent 46 2.66 %
Mecenzéf 42 2.42 %
Izdobabeszter 37 2.14 %
Magyarbőd 35 2.02 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.02 %
Kisida 33 1.91 %
Nagyida 31 1.79 %
Györke 27 1.56 %
Enyicke 27 1.56 %
Hernádgecse 26 1.50 %
Jászó 26 1.50 %
Hernádzsadány 25 1.44 %
Kassaolcsvár 23 1.33 %
Csécs 23 1.33 %
Sároskőszeg 22 1.27 %
Hernádszentistván 22 1.27 %
Koksóbaksa 22 1.27 %
Lapispatak 21 1.21 %
Tarcavajkóc 21 1.21 %
Budamér 20 1.15 %
Nagyszalánc 20 1.15 %
Regeteruszka 19 1.10 %
Somodi 19 1.10 %
Királynép 19 1.10 %
Felsőmislye 19 1.10 %
Makranc 19 1.10 %
Felsőmecenzéf 19 1.10 %
Hernádszokoly 17 0.98 %
Alsómislye 17 0.98 %
Lengyelfalva 17 0.98 %
Baska 16 0.92 %
Semse 16 0.92 %
Abaújnádasd 15 0.87 %
Kecer 14 0.81 %
Stósz 14 0.81 %
Garbócbogdány 14 0.81 %
Idabukóc 14 0.81 %
Abaújszakaly 14 0.81 %
Torna 13 0.75 %
Kassabéla 13 0.75 %
Tizsite 12 0.69 %
Györgyi 12 0.69 %
Bölzse 12 0.69 %
Eszkáros 12 0.69 %
Kisladna 12 0.69 %
Pány 12 0.69 %
Füzérnádaska 11 0.64 %
Alsóhutka 11 0.64 %
Kenyhec 11 0.64 %
Perény - Hím 11 0.64 %
Petőszinye 10 0.58 %
Alsókemence 10 0.58 %
Benyék 10 0.58 %
Abaújszina 10 0.58 %
Szeszta 9 0.52 %
Hilyó 9 0.52 %
Jászóújfalu 9 0.52 %
Lapispatakújtelep 9 0.52 %
Felsőhutka 9 0.52 %
Hernádgönyű 9 0.52 %
Ósva 9 0.52 %
Bolyár 8 0.46 %
Alsótőkés 8 0.46 %
Aranyida 8 0.46 %
Zsarnó 8 0.46 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 14.42 %
Lapispatak 242 9.97 %
Budamér 158 6.51 %
Mecenzéf 114 4.70 %
Hernádcsány 106 4.37 %
Lapispatakújtelep 98 4.04 %
Koksóbaksa 86 3.54 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.30 %
Nagyszalánc 77 3.17 %
Királynép 76 3.13 %
Abaújnádasd 76 3.13 %
Kecer 74 3.05 %
Stósz 74 3.05 %
Kisida 74 3.05 %
Rozgony 69 2.84 %
Kalsa 68 2.80 %
Szepsi 58 2.39 %
Izdobabeszter 55 2.27 %
Jászóújfalu 53 2.18 %
Lengyelfalva 50 2.06 %
Szaláncújváros 48 1.98 %
Hernádgecse 47 1.94 %
Jászómindszent 46 1.90 %
Sároskőszeg 46 1.90 %
Hernádszentistván 46 1.90 %
Magyarbőd 44 1.81 %
Regeteruszka 42 1.73 %
Enyicke 40 1.65 %
Benyék 36 1.48 %
Tizsite 35 1.44 %
Abaújszina 34 1.40 %
Bolyár 32 1.32 %
Alsókemence 31 1.28 %
Tarcavajkóc 31 1.28 %
Kelecsenyborda 30 1.24 %
Alsóhutka 29 1.19 %
Hernádgönyű 29 1.19 %
Kassamindszent 28 1.15 %
Sárosófalu 26 1.07 %
Petőszinye 26 1.07 %
Hernádszokoly 26 1.07 %
Újszállás 25 1.03 %
Semse 25 1.03 %
Györke 24 0.99 %
Kassaolcsvár 21 0.87 %
Abaújharaszti 21 0.87 %
Felsőkemence 21 0.87 %
Balogd 21 0.87 %
Garbócbogdány 20 0.82 %
Ósvacsákány 20 0.82 %
Ósva 20 0.82 %
Felsőmecenzéf 20 0.82 %
Abaújrákos 18 0.74 %
Rudnok 18 0.74 %
Hernádzsadány 18 0.74 %
Kassabéla 17 0.70 %
Szalánchuta 17 0.70 %
Györgyi 17 0.70 %
Alsótőkés 16 0.66 %
Felsőmislye 16 0.66 %
Csécs 15 0.62 %
Bunyita 14 0.58 %
Modrafalva 14 0.58 %
Bölzse 14 0.58 %
Torna 14 0.58 %
Alsómislye 14 0.58 %
Eszkáros 13 0.54 %
Baska 13 0.54 %
Bátyok 13 0.54 %
Abos 13 0.54 %
Kecerlipóc 12 0.49 %
Perény - Hím 12 0.49 %
Nagyida 12 0.49 %
Makranc 12 0.49 %
Alsócsáj 12 0.49 %
Felsőcsáj 11 0.45 %
Füzérnádaska 11 0.45 %
Pány 11 0.45 %
Rás 11 0.45 %
Hatkóc 11 0.45 %
Patacskő 11 0.45 %
Kenyhec 10 0.41 %
Aranyida 10 0.41 %
Hilyó 10 0.41 %
Kisszalánc 9 0.37 %
Idabukóc 9 0.37 %
Ránkfüred 9 0.37 %
Ránk 9 0.37 %
Terebő 9 0.37 %
Felsőhutka 7 0.29 %
Felsőtőkés 7 0.29 %
Zsarnó 7 0.29 %
Somodi 5 0.21 %
Reste 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Ájfalucska 3 0.12 %
Nagyladna 3 0.12 %
Buzita 3 0.12 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 50.84 %
Jászómindszent 94 15.82 %
Szepsi 75 12.63 %
Stósz 68 11.45 %
Felsőmecenzéf 59 9.93 %
Jászó 40 6.73 %
Kisida 40 6.73 %
Hernádcsány 21 3.54 %
Rozgony 19 3.20 %
Makranc 18 3.03 %
Kassamindszent 17 2.86 %
Torna 16 2.69 %
Lengyelfalva 15 2.53 %
Rudnok 15 2.53 %
Hatkóc 15 2.53 %
Hernádszokoly 14 2.36 %
Királynép 11 1.85 %
Aranyida 11 1.85 %
Koksóbaksa 11 1.85 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.85 %
Jászóújfalu 10 1.68 %
Perény - Hím 9 1.52 %
Pány 9 1.52 %
Idabukóc 9 1.52 %
Garbócbogdány 8 1.35 %
Semse 8 1.35 %
Hernádszentistván 8 1.35 %
Nagyszalánc 8 1.35 %
Magyarbőd 8 1.35 %
Kassaolcsvár 8 1.35 %
Jánok 8 1.35 %
Izdobabeszter 7 1.18 %
Csécs 7 1.18 %
Felsőtőkés 7 1.18 %
Abaújszina 6 1.01 %
Kenyhec 6 1.01 %
Nagyida 6 1.01 %
Györke 6 1.01 %
Abaújszakaly 6 1.01 %
Benyék 6 1.01 %
Sároskőszeg 6 1.01 %
Felsőhutka 6 1.01 %
Abaújnádasd 5 0.84 %
Tarcavajkóc 5 0.84 %
Abos 5 0.84 %
Györgyi 5 0.84 %
Felsőmislye 5 0.84 %
Alsótőkés 5 0.84 %
Budamér 4 0.67 %
Rás 4 0.67 %
Kecerlipóc 4 0.67 %
Kecer 4 0.67 %
Kassabéla 4 0.67 %
Miglécnémeti 4 0.67 %
Buzita 4 0.67 %
Apátka 4 0.67 %
Zsarnó 3 0.51 %
Hernádzsadány 3 0.51 %
Bolyár 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Hernádgönyű 3 0.51 %
Lapispatak 3 0.51 %
Lapispatakújtelep 3 0.51 %
Alsócsáj 3 0.51 %
Szaláncújváros 3 0.51 %
Baska 3 0.51 %
Alsóhutka 3 0.51 %
Somodi 3 0.51 %
Szeszta 3 0.51 %
Hilyó 2 0.34 %
Sárosófalu 2 0.34 %
Ájfalucska 2 0.34 %
Tornaújfalu 2 0.34 %
Alsómislye 2 0.34 %
Tornahorváti 2 0.34 %
Nagyladna 2 0.34 %
Petőszinye 2 0.34 %
Kisladna 2 0.34 %
Szalánchuta 2 0.34 %
Patacskő 2 0.34 %
Újszállás 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújharaszti 2 0.34 %
Kalsa 1 0.17 %
Regeteruszka 1 0.17 %
Abaújrákos 1 0.17 %
Péder 1 0.17 %
Ósva 1 0.17 %
Alsólánc 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Komaróc 1 0.17 %
Bocsárd 1 0.17 %
Felsőkemence 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bátyok 1 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.17 %
Debrőd 1 0.17 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.17 %
Makranc 152 7.08 %
Buzita 107 4.99 %
Torna 92 4.29 %
Ránk 82 3.82 %
Csécs 79 3.68 %
Nagyida 72 3.36 %
Szeszta 65 3.03 %
Somodi 56 2.61 %
Debrőd 52 2.42 %
Perény - Hím 49 2.28 %
Szádudvarnok - Méhész 42 1.96 %
Reste 39 1.82 %
Tornaújfalu 36 1.68 %
Komaróc 35 1.63 %
Alsólánc 34 1.58 %
Áj 32 1.49 %
Abaújszina 32 1.49 %
Jánok 31 1.44 %
Zsarnó 30 1.40 %
Jászó 30 1.40 %
Pány 22 1.03 %
Péder 22 1.03 %
Bódvavendégi 19 0.89 %
Mecenzéf 13 0.61 %
Tornahorváti 12 0.56 %
Kecer 11 0.51 %
Hernádcsány 8 0.37 %
Izdobabeszter 8 0.37 %
Szádelő 7 0.33 %
Rudnok 7 0.33 %
Jászóújfalu 7 0.33 %
Stósz 6 0.28 %
Budamér 6 0.28 %
Lapispatak 6 0.28 %
Györke 5 0.23 %
Kassamindszent 5 0.23 %
Kenyhec 5 0.23 %
Jászómindszent 4 0.19 %
Sároskőszeg 4 0.19 %
Lapispatakújtelep 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Alsómislye 3 0.14 %
Hernádszentistván 3 0.14 %