SK
RS
.....

Abafalva

Község

címer zászló
737 100% magyar 1910
466 74% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Abafala
Hivatalos szlovák megnevezés:
Abovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
(Abafalipuszta), (Erzsébetpuszta), Sürü, Szent Miklós-völgy, Vigyorgópuszta
Koordináták:
48.31882858, 20.33935165
Terület:
8,2 km2
Rang:
község
Népesség:
624
Tszf. magasság:
159 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98044
Település kód:
557757
Szervezeti azonosító:
592099
Adóazonosító:
2021132707

A község a Gömöri-medence délkeleti részén, a Sajó völgyében, a Gömöri teraszok kistájon fekszik, Tornaljától 11 km-re délre a Sajó bal partján, a Bánréve-Tornalja vasútvonal mentén (megállóhely). Csaknem egybeépült a szomszédos Sajószentkirállyal. Határa 155-205 méteres magasságban fekvő, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje nincs. Keresztülhalad a falun a Rimaszécsen (9 km) át Rimaszombatra (31 km) vezető 571-es út, mely itt csatlakozik a 67-es főút Bánrévét Tornaljával összekötő szakaszához. Határában ágaznak el a Bánréve-Fülek és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonalak. Északról Sajószentkirály, nyugatról Hanva, délnyugatról Sajólénártfalva, délkeletről Bánréve, északkeletről Serényfalva községekkel határos. Keleti határa egyben államhatárt alkot Magyarország és Szlovákia között. Nyugati határának egy részét a Sajó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával területének 28,8 %-át elveszítette (12,10 km²-ről 8,62 km²-re csökkent, ez a terület ma Serényfalvához tartozik). 1921-1938 között további 42 hektárral csökkent területe (8,20 km²), mely azóta változatlan. 1975-1990 között Sajószentkirályhoz tartozott.

Népesség

A 18. században betelepített, eredetileg szlovák lakossága a 19. századra magyarrá vált. 1910-ben 738, 1921-ben 626, 1938-ban pedig 674, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették Magyarországra, ezzel párhuzamosan (nagyrészt evangélikus vallású) romániai, kárpátaljai és közép-szlovákiai szlovákok települtek a községbe. 1938-1991 között népessége 12,4 %-al csökkent, magyar többségét (2011-ben 67 %, a magyar anyanyelvűek aránya 77,7 %) napjainkig megőrizte, a szlovákok a lakosság 22,8 %-át, a romák 7,8 %-át alkotják, a lakosság mintegy fele (50,5 %) a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság többsége (73,4 %, 1921-ben még 93,6 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 14,5 %, a reformátusoké 3,7 %.

Történelem

A hagyomány szerint a Rima, a Gortva és Sajó folyók völgyei által határolt terület első birtokosa a kabarok törzséből származó Hanvai család volt. Az első falu feltehetően a 11. században keletkezett a család birtokán, a tatárjárás során azonban elpusztult. A falu területét Aba nemzetség 1249 és 1251 között szerezte meg. Első írásos említése 1268-ból származik terra Aba filii Serefin néven. A mai települést is a 13. században alapították, mert egy oklevélben említik a Sajó völgyében vezető fontos utat mely Via in villam Abafaluam, tehát Abafalun vezet keresztül. A 14. századra Abafalu a környék egyik legnagyobb településévé fejlődött. 1339-ben az egri káptalan oklevele már Abafalva néven említi. 1379-ben Borsod megyéhez tartozott, 1465-ben már Gömör részeként említik. Luxemburgi Zsigmond 1393. május 1-jén Budán kelt oklevele a településnek vásártartási jogot engedélyez. A 15. század elején Abaffy János birtokában 23 jobbágytelek volt a községben. Az 1440-es években a husziták betörései zaklatták az itt élőket, lakói közül sokan elmenekültek. A 16. században lakói reformátusok lettek. 1588-ban 3 egész, 7 fél jobbágytelek és 4 zsellércsalád volt a faluban. 1599-ben 17 ház állt a településen. A 18. század elején az Újváry család szerzett birtokot itt. 1709-ben pestisjárvány pusztított és kuruc harcok miatt is csökkent a lakosság száma. 1720-ban 9 család élt a faluban, mely éhínséggel küszködött. A források szerint 1728-ra a település lakatlanná lett. 1740 körül az Abaffyak főként katolikus szlovákokkal telepítették újra, de az 1773. évi feljegyzések már főként magyarokat említenek itt 1 jobbágy és 6 zsellércsaláddal. Az 1787-es népszámlálás 52 családot és 304 lakost talált a községben. 1828-ban 66 házában 440 lakos élt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938 és 1945 között – az I. bécsi döntés következtében – ismét magyar fennhatóság alá került. 1945. január 23-án a község 67 lakosát kényszermunkára a Szovjetunióba hurcolták. A Beneš-dekrétumok alapján 1947. január 22-én 27 családot erőszakkal csehországi kényszermunkára deportáltak, míg másokat Magyarországra költöztettek, helyükre romániai, kárpátaljai és közép-szlovákiai szlovákok települtek. 1975-1990 között Sajószentkirályhoz tartozott. Az 1970-es években megszüntetett magyar alapiskoláját 2004-ben nyitották meg újra. Az 1982-ben megszüntetett Sajólénártfalva-Bánréve és az ekkor megnyitott, a schengeni határnyitással megszűnt Sajószentkirály-Bánréve határátkelőhelyek egyaránt a község határában voltak. 2010-ben a községet árvíz és jégverés sújtotta.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda működik. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma 1907-ben épült neogótikus stílusban. Az 1800 és 1810 között barokk-klasszicista stílusban épült Abaffy-kastély előtt 2005 májusában felállított kopjafa Cselényi Árpád alkotása.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ABAFALVA. Tót, és magyar falu Gömör Vármegyében, bírtokosai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Putnok Varosától nem meszsze. Születése helye az Abafi nemzetségnek, melly különböző az erdélyi híres ABAFI nemzetségtöl, ’s jeles kastéllyával, és szép kertyével díszesíttetik. E’ falunak meszsze terjedő szántó földgyei vagynak a’ Sajó felé, ’s mind búzát, mind gabonát termékenyen hoz; piatza három mértföldnyire, legelője elegendő, fája tűzre, és épűletre a’ mennyi kell, káposztás földgyei is termékenyek, pénzt kereshetnek a’ lakosok só hordással, és szőlö munkával; első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Abafalva, Gömör vármegyének volt putnoki járásában, rónaságon, Miskolcz felé vivő országúthoz közel nyugotra; a határán keresztül folyó Sajóviz keleti oldalán alólrúl Bánréve, felülről Szentkirály helységek szomszédságában fekszik. Diszesíti ezen helységet Abafi Károly kir. tan. kastélya, csinos épületekkel terhelt udvara, s szép izlésü kerte. Van itt a rom. katholikusoknak templomjok, kissé emelkedett dombon, a falu felső végén. Lakosok száma 468, ezek közül férfi 190, asszony 198, – r. kath. 380, evang. 22, református 6 (az öszveg ki nem ütését a születteknek be nem számitása teszi) mindnyájan magyar nyelven beszélnek. Van az egész helységben 5 6/8 urbéri házhely, 34 4/8 majorsági, 32 zsellér és 360 hold erdő s legelő. Igen jó búzatermő földe, s marhahizlaló legelője; a juh s más ehez hasonlók tenyésztése fénnyel üzetik. A helység nagyobb részit, az érdeklett országút nyugat oldaláni úgynevezett vigyorgó korcsmát is egészen Abafi Károly úr birja; a helység más részeinek pedig Abafi Gusztáv és Keviczki Károly urak tulajdonosai.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Abafalva. Sajómenti magyar kisközség, túlnyomóan róm. kath. vallású lakosokkal, kiknek száma 786. Házainak száma 122. Az egri káptalan egyik oklevelében már 1339-ben a mai nevén szerepel. 1379-ben, a mikor az Abafiak kapnak a községre adományt I. Lajos királytól, még Borsod vármegyéhez számítják. 1465-ben már Gömörhöz tartozik és ez időben Kis-Várkony neve is van, de ugyanakkor Kis-Abafalvát is említik. Mint régente borsodvármegyei helység, sűrűn szerepel e vármegye XVI. és XVII. századi jegyzőkönyveiben. Akkor a Várkonyi család volt a földesura. Az Abaffiak itt most is birtokosok. A mult század elején birtokos lett itt a Keviczky család, 1848 után pedig a Molnár család is. A községben két kastély és egy régi úrilak van. Az egyiket az Abaffy család építtette, ez most özv. Molnár Viktornéé; a másikat, mely Fodor Gusztávé, a Keviczkyek építtették; a harmadikat jelenlegi tulajdonosa, özv. Molnár Viktorné építtette. A község kath. temploma a XV. század elejéről való. E községhez tartoznak Miklósfalva, Erzsébet, Vigyorgó és Abaffi puszták. Miklósfalva pusztát, egykor községet, 1431-ben a Jánosiak, 1480 körül a Fügediek, ezek után meg az Abaffyak bírták. A mult század közepén az Abaffyakon kívül a szepesi káptalan is birtokos volt itt. A község postája, távírója és vasúti állomása Bánréve.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abafalva. Nagy Lajos király idejében szerepel először a község, melyet 1339-ben az egri káptalan oklevele említ. Nagy Lajos a községet 1379ben az Abafi-családnak adományozza. Abafalvát 1465-ben csatolják Gömörvárniegyéhez, míg azelőtt borsodmegyei terület volt. Az okiratok váltakozva emlegetik Kis-Várkony és KisAbafalva néven. A község közelében fekvő Miklósfalva- és Abaffi-puszták 1431-ben a Jánosi-család, 1480-ban pedig a Fügediek birtokában voltak. A XVIII. század elején a Keviczkycsalád is birtokot kapott a községben. Az Abaffy-család régi kastélya ma is fennáll a községben, szép kastély a Fodor-család tulajdona is, amelyet a Keviczkyek építettek. A község területe 1423 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 674. Külterületi lakott helyei: Cigánytanya, Erzsébettanya, Vigyorgópuszta.

Szaiff József

Abafalva - élt
Szaiff József (1820–1884) neves honvédorvos itt telepedett le a szabadságharc után és a városi képviselőtestület tagja lett.

szapári, muraszombathi és széchyszigeti gróf Szapáry Géza

Abafalva - megszületett
Névelőfordulások
1268
terra Aba filii Serefin
1773
Abafalva,
1786
Abafalva,
1863
Abafala,
1888
Abafalu,
1892
Abafala,
1920
Abovce,
1927
Abovce, Abafalva,
1945
Abovce, Abafalva,
1948
Abovce
1990
Abovce
1994
Abafalva
2013
Abafala

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Abafalva (Abovce) 99
Telefon: 421475594181
Fax: 421475594181

Honlap: abovce.ou.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Hanobiková Irena (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Kovácsová Beáta (SMER-SD)
Turis Ján (SMER-SD)
Kovács Csaba (SMK-MKP)
Anderková Hanobiková Andrea (SMK-MKP)
Radics Csaba (SMK-MKP)
Kosztúr Vojtech (SMK-MKP)
Schütz Emil (SMK-MKP)
SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Abafalva 165

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Abafalva 402

Abafalvai Községi Hivatal

Abafalva 99

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 620 94%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 33 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 660
magyarok 737 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 738
magyarok 623 95%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 26 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 656
magyarok 471 80%
szlovákok 118 20%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 590
magyarok 402 66%
szlovákok 117 19%
romák 70 12%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 3%
összlétszám 606
magyarok 397 67%
szlovákok 135 23%
romák 46 8%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 3%
összlétszám 593
magyarok 466 74%
szlovákok 134 21%
romák 19 3%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 627
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 498
Választási részvétel: 67.87 %
Kiadott boríték: 338
Bedobott boríték: 338

Polgármester

Érvényes szavazólap: 333
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hanobiková Irena 191 57.36 % SMK-MKP
Kosztúr Aladár 107 32.13 % Független
Szabó Ladislav 35 10.51 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kovács Csaba 184 SMK-MKP
Anderková Hanobiková Andrea 176 SMK-MKP
Kovácsová Beáta 175 SMER-SD
Radics Csaba 139 SMK-MKP
Turis Ján 119 SMER-SD
Kosztúr Vojtech 118 SMK-MKP
Schütz Emil 115 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 486
Választási részvétel: 39.71 %
Kiadott boríték: 193
Bedobott boríték: 193
Választásra jogosult: 487
Választási részvétel: 30.60 %
Kiadott boríték: 149
Bedobott boríték: 149
Választásra jogosult: 492
Választási részvétel: 34,75 %
Kiadott boríték: 171
Bedobott boríték: 171

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 158
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 154
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 90 56.96 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 15 9.49 % KĽS
Ľudovít Kaník 15 9.49 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 14 8.86 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 8 5.06 % SNS
Andrea Jenčíková 6 3.80 % NP
Ondrej Binder 4 2.53 % Független
Ladislav Fízik 4 2.53 % ASV
Pavel Chovanec 1 0.63 % ÚSVIT
Jozef Sásik 1 0.63 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 27 18.37% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 74 48.05 % Független
Vojtech Kökény 25 16.23 % SRK
Igor Kašper 19 12.34 % Független
Jozef Šimko 14 9.09 % Független
Marian Kotleba 10 6.49 % ĽSNS
Martin Juhaniak 5 3.25 % Független
Milan Urbáni 2 1.30 % SMS
Viliam Baňák 2 1.30 % JĽSS
Pavel Greksa 1 0.65 % Független
Michal Kantor 1 0.65 % SZS
Miroslav Gálik 1 0.65 % NAS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 167
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Vojtech Szajkó 108 58.06% Független
Gejza Farkaš 78 41.94% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
František Auxt 42 22.58% SMK-MKP
Peter Juhász 41 22.04% SMK-MKP
Zoltán Bán 34 18.28% SMK-MKP
Vojtech Kökény 24 12.90% SRK
Silvia Vargová 24 12.90% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 23 12.37% SMK-MKP
Ladislav Lang 18 9.68% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 17 9.14% MOST - HÍD
Jozef Šimko 13 6.99% Független
Csaba Horváth 12 6.45% Független
Michal Bagačka 12 6.45% KDH, SMER - SD
Tibor Lukáčka 11 5.91% ASV
Tibor Balog 10 5.38% SMS
Jozef Hrablay 9 4.84% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Lukáš Kvietok 8 4.30% KDH, SMER - SD
Viliam Vaš 8 4.30% SMER - SD, KDH
Peter Mináč 8 4.30% SMER - SD, KDH
Stanislav Mizík 7 3.76% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 7 3.76% SZS, Zmena zdola, DÚ
Ivan Hazucha 6 3.23% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 6 3.23% SMER - SD, KDH
Ján Hiraj 6 3.23% NP
Katarína Horváth 6 3.23% KĽS
Pavel Cibuliak 5 2.69% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Dušan Širák 5 2.69% KSS
Helena Krauszová 5 2.69% SMS
Jozef Pupala 5 2.69% KSS
Ján Antal 5 2.69% ÚSVIT
Aneta Vargicová 5 2.69% SNS
Ján Matej 5 2.69% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Katarína Moncoľová 4 2.15% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Veronika Rízová 4 2.15% KSS
Romana Antalová 4 2.15% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 3 1.61% ĽS Naše Slovensko
Dušan Faško 3 1.61% KSS
Marian Petrok 3 1.61% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Suja 3 1.61% Független
Jana Uhrinová 2 1.08% SNS
Kristián Gavalier 2 1.08% ĽS Naše Slovensko
Peter Vetrák 1 0.54% SĽS
Renáta Puhlová 1 0.54% PD
Viliam Vidinský 1 0.54% ĽS-HZDS, HZD
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Štefan Vavrek 86 51.50% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 58 34.73% SRK
Zoltán Cziprusz 57 34.13% SMK-MKP
Peter Juhász 53 31.74% SMK-MKP
Ferenc Auxt 45 26.95% SMK-MKP
Ladislav Rigó 43 25.75% SMK-MKP
Aladár Bari 36 21.56% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 34 20.36% SRK
Jozef Šimko 34 20.36% Független
Csaba Csízi 19 11.38% MOST - HÍD
Zoltán Biró 19 11.38% DOMA DOBRE
Michal Bagačka 13 7.78% SMER-SD
Tomáš Agócs 12 7.19% MOST - HÍD
Stanislava Zvarová 11 6.59% SMER-SD
Peter Mináč 9 5.39% SMER-SD
Katarína Moncoľová 8 4.79% Független
Ivan Hazucha 8 4.79% SMER-SD
Andrea Andrášiová 8 4.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Gejza Mede 7 4.19% Független
Pavel Cibuliak 7 4.19% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 7 4.19% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ján Lichanec 6 3.59% Független
Dušan Hlinka 6 3.59% SMER-SD
Lukáš Kvietok 6 3.59% SMER-SD
Ján Antal 5 2.99% JEDNOTA-ĽSS
Tomáš Sliva 5 2.99% MOST - HÍD
Aneta Vargicová 4 2.40% SNS
Vojtech Menyhárt 4 2.40% Független
Ladislav Lang 4 2.40% MOST - HÍD
Marta Kanalová 3 1.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Miroslava Vargová 3 1.80% Független
Roman Lebeda 3 1.80% Független
Stanislav Mizík 2 1.20% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Ľaudár 2 1.20% ĽS Naše Slovensko
Alena Pivovarčiová 2 1.20% NP
Kristián Korheľ 2 1.20% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anna Zsóriová 2 1.20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Branislav Bukviar 2 1.20% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Róbert Čipka 1 0.60% KSS
Stanislav Krahulec 1 0.60% Független
Martin Pliešovský 1 0.60% SNS
Michaela Kružlicová 1 0.60% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 25.54 %
Tiszolc 212 15.65 %
Nyustya 134 9.89 %
Klenóc 59 4.35 %
Feled 29 2.14 %
Bakostörék 28 2.07 %
Rimaráhó 21 1.55 %
Várgede 18 1.33 %
Jánosi 18 1.33 %
Osgyán 17 1.25 %
Rimabrézó 16 1.18 %
Cserencsény 12 0.89 %
Meleghegy 12 0.89 %
Kruzsnó 11 0.81 %
Rimaszabadi 9 0.66 %
Derencsény 9 0.66 %
Uzapanyit 8 0.59 %
Durendapuszta 8 0.59 %
Rimabánya 8 0.59 %
Rimazsaluzsány 7 0.52 %
Sajószentkirály 7 0.52 %
Velkenye 7 0.52 %
Gömörfüge 7 0.52 %
Rimaszécs 6 0.44 %
Vámosbalog 5 0.37 %
Dobóca 5 0.37 %
Kecege 5 0.37 %
Balogrussó 5 0.37 %
Kőhegy 5 0.37 %
Kerekgede 5 0.37 %
Balogfala 4 0.30 %
Rakottyás 4 0.30 %
Rónapatak 4 0.30 %
Runya 4 0.30 %
Oldalfala 4 0.30 %
Zeherje 4 0.30 %
Bellény 3 0.22 %
Zsip 3 0.22 %
Kacagópuszta 3 0.22 %
Guszona 3 0.22 %
Szilistye 3 0.22 %
Gortvakisfalud 3 0.22 %
Ajnácskő 3 0.22 %
Gernyőpuszta 3 0.22 %
Harmac 3 0.22 %
Bátka 3 0.22 %
Csíz 3 0.22 %
Tajti 3 0.22 %
Détér 2 0.15 %
Zádorháza 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Baraca 2 0.15 %
Bugyikfala 2 0.15 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Hanva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kövecses 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Tóthegymeg 2 0.15 %
Kisgömöri 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Méhi 1 0.07 %
Almágy 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Magyarhegymeg 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Alsóvály 1 0.07 %
Dúlháza 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Jeszte 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Felsősziklás 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 11.26 %
Rimaszombat 141 6.56 %
Rimaszécs 141 6.56 %
Baraca 102 4.74 %
Sajólénártfalva 66 3.07 %
Cakó 55 2.56 %
Sajószentkirály 49 2.28 %
Nemesmartonfala 46 2.14 %
Kálosa 38 1.77 %
Zsip 38 1.77 %
Abafalva 36 1.67 %
Dobóca 35 1.63 %
Velkenye 34 1.58 %
Bátka 34 1.58 %
Hanva 34 1.58 %
Várgede 33 1.53 %
Vámosbalog 32 1.49 %
Rakottyás 31 1.44 %
Balogtamási 29 1.35 %
Tajti 29 1.35 %
Gesztete 28 1.30 %
Balogfala 28 1.30 %
Rimasimonyi 28 1.30 %
Jéne 28 1.30 %
Feled 27 1.26 %
Sajókeszi 27 1.26 %
Csíz 26 1.21 %
Uzapanyit 25 1.16 %
Gömörfüge 21 0.98 %
Jánosi 16 0.74 %
Rimapálfala 16 0.74 %
Méhi 16 0.74 %
Balogújfalu 16 0.74 %
Serke 15 0.70 %
Naprágy 15 0.70 %
Balogiványi 15 0.70 %
Almágy 14 0.65 %
Zádorháza 10 0.47 %
Runya 10 0.47 %
Harmac 9 0.42 %
Kövecses 8 0.37 %
Darnya 7 0.33 %
Szútor 7 0.33 %
Alsóvály 7 0.33 %
Osgyán 6 0.28 %
Egyházasbást 6 0.28 %
Nyustya 6 0.28 %
Détér 6 0.28 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Sajórecske 6 0.28 %
Ajnácskő 5 0.23 %
Klenóc 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 4 0.19 %
Óbást 4 0.19 %
Vecseklő 4 0.19 %
Hubó 4 0.19 %
Medveshidegkút 4 0.19 %
Korláti 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Oldalfala 3 0.14 %
Guszona 3 0.14 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 13.68 %
Tiszolc 81 9.55 %
Klenóc 17 2.00 %
Nyustya 16 1.89 %
Rimaszécs 11 1.30 %
Osgyán 9 1.06 %
Rimaráhó 7 0.83 %
Cserencsény 7 0.83 %
Feled 6 0.71 %
Rimazsaluzsány 6 0.71 %
Jánosi 6 0.71 %
Karaszkó 4 0.47 %
Méhi 4 0.47 %
Kálosa 4 0.47 %
Várgede 4 0.47 %
Sajószentkirály 4 0.47 %
Zeherje 3 0.35 %
Rimabánya 3 0.35 %
Perjése 2 0.24 %
Gernyőpuszta 2 0.24 %
Kacagópuszta 2 0.24 %
Egyházasbást 2 0.24 %
Rimaszabadi 2 0.24 %
Balogtamási 2 0.24 %
Kruzsnó 2 0.24 %
Zsip 2 0.24 %
Felsősziklás 2 0.24 %
Korláti 2 0.24 %
Kecege 2 0.24 %
Bátka 2 0.24 %
Bakostörék 2 0.24 %
Abafalva 2 0.24 %
Csíz 2 0.24 %
Hubó 2 0.24 %
Gesztete 2 0.24 %
Gömörpéterfala 2 0.24 %
Kiéte 2 0.24 %
Uzapanyit 1 0.12 %
Ajnácskő 1 0.12 %
Détér 1 0.12 %
Gömörfüge 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kőhegy 1 0.12 %
Alsósziklás 1 0.12 %
Balogpádár 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Nemesradnót 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Rimabrézó 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Serke 1 0.12 %
Óbást 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Rimapálfala 1 0.12 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 3.86 %
Nyustya 12 0.53 %
Jánosi 9 0.39 %
Feled 5 0.22 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Méhi 4 0.18 %
Cserencsény 4 0.18 %
Rimaszécs 4 0.18 %
Tiszolc 4 0.18 %
Gernyőpuszta 4 0.18 %
Várgede 3 0.13 %
Vámosbalog 3 0.13 %
Kruzsnó 3 0.13 %
Sajószentkirály 3 0.13 %
Klenóc 3 0.13 %
Osgyán 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Uzapanyit 2 0.09 %
Nemesradnót 2 0.09 %
Rimaráhó 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Kálosa 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Meleghegy 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Bátka 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Zeherje 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 22.84 %
Nyustya 49 1.41 %
Osgyán 45 1.30 %
Tiszolc 45 1.30 %
Feled 35 1.01 %
Klenóc 32 0.92 %
Várgede 23 0.66 %
Cserencsény 22 0.64 %
Rimaráhó 17 0.49 %
Bátka 15 0.43 %
Vámosbalog 14 0.40 %
Ajnácskő 14 0.40 %
Bakostörék 13 0.38 %
Jánosi 12 0.35 %
Alsósziklás 11 0.32 %
Csíz 10 0.29 %
Ratkószuha 10 0.29 %
Kruzsnó 10 0.29 %
Zeherje 9 0.26 %
Kecege 9 0.26 %
Vecseklő 9 0.26 %
Rimazsaluzsány 9 0.26 %
Perjése 8 0.23 %
Balogrussó 8 0.23 %
Abafalva 8 0.23 %
Guszona 8 0.23 %
Sajószentkirály 7 0.20 %
Gömörfüge 7 0.20 %
Dobóca 7 0.20 %
Alsóvály 7 0.20 %
Meleghegy 7 0.20 %
Nemesradnót 7 0.20 %
Felsővály 6 0.17 %
Rimaszécs 6 0.17 %
Oldalfala 6 0.17 %
Méhi 6 0.17 %
Rimabánya 6 0.17 %
Rakottyás 5 0.14 %
Dúlháza 5 0.14 %
Zsip 5 0.14 %
Derencsény 5 0.14 %
Gömörpéterfala 5 0.14 %
Serke 5 0.14 %
Hanva 5 0.14 %
Velkenye 5 0.14 %
Durendapuszta 4 0.12 %
Bellény 4 0.12 %
Rimaszabadi 4 0.12 %
Sajólenke 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Uzapanyit 4 0.12 %
Balogiványi 3 0.09 %
Balogfala 3 0.09 %
Kőhegy 3 0.09 %
Felsősziklás 3 0.09 %
Kacagópuszta 3 0.09 %
Balogpádár 3 0.09 %
Kálosa 3 0.09 %
Hubó 3 0.09 %
Rónapatak 3 0.09 %
Runya 3 0.09 %
Tajti 3 0.09 %
Óbást 3 0.09 %
Gernyőpuszta 3 0.09 %
Babarét 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Ratkószabadi 2 0.06 %
Almágy 2 0.06 %
Gömörmihályfalva 2 0.06 %
Nemesmartonfala 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Bugyikfala 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Darnya 2 0.06 %
Szilistye 2 0.06 %
Gesztete 2 0.06 %
Kerekgede 2 0.06 %
Magyarhegymeg 2 0.06 %
Kövecses 2 0.06 %
Medveshidegkút 2 0.06 %
Balogtamási 2 0.06 %
Harmac 2 0.06 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 81.28 %
Nyustya 36 3.72 %
Osgyán 34 3.52 %
Cserencsény 26 2.69 %
Tiszolc 23 2.38 %
Bakostörék 21 2.17 %
Klenóc 20 2.07 %
Jánosi 20 2.07 %
Rimaráhó 19 1.96 %
Rimabánya 16 1.65 %
Feled 15 1.55 %
Rimazsaluzsány 14 1.45 %
Ratkószabadi 14 1.45 %
Bátka 12 1.24 %
Várgede 10 1.03 %
Vámosbalog 9 0.93 %
Uzapanyit 9 0.93 %
Kruzsnó 9 0.93 %
Rimaszécs 9 0.93 %
Kőhegy 7 0.72 %
Nemesradnót 7 0.72 %
Sajószentkirály 6 0.62 %
Meleghegy 5 0.52 %
Rimabrézó 5 0.52 %
Balogpádár 5 0.52 %
Abafalva 4 0.41 %
Zeherje 4 0.41 %
Felsősziklás 4 0.41 %
Almágy 4 0.41 %
Runya 4 0.41 %
Rimaszabadi 3 0.31 %
Baraca 3 0.31 %
Kecege 3 0.31 %
Balogrussó 3 0.31 %
Velkenye 3 0.31 %
Vecseklő 3 0.31 %
Sajólenke 3 0.31 %
Alsóvály 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Bugyikfala 3 0.31 %
Óbást 2 0.21 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Guszona 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Durendapuszta 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Rakottyás 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Felsővály 2 0.21 %
Dobóca 2 0.21 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Rónapatak 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Balogfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 81.80 %
Osgyán 23 3.99 %
Jánosi 21 3.64 %
Zeherje 14 2.43 %
Feled 13 2.25 %
Bátka 11 1.91 %
Bakostörék 9 1.56 %
Rimaszécs 9 1.56 %
Tiszolc 9 1.56 %
Cserencsény 8 1.39 %
Sajószentkirály 7 1.21 %
Kövecses 7 1.21 %
Dobóca 7 1.21 %
Gesztete 6 1.04 %
Rimaráhó 6 1.04 %
Gömörpéterfala 5 0.87 %
Ajnácskő 5 0.87 %
Várgede 5 0.87 %
Klenóc 5 0.87 %
Serke 5 0.87 %
Rimazsaluzsány 5 0.87 %
Balogfala 5 0.87 %
Balogtamási 4 0.69 %
Détér 4 0.69 %
Vámosbalog 4 0.69 %
Alsósziklás 4 0.69 %
Felsővály 4 0.69 %
Guszona 3 0.52 %
Kruzsnó 3 0.52 %
Almágy 3 0.52 %
Uzapanyit 3 0.52 %
Kecege 3 0.52 %
Rimapálfala 3 0.52 %
Nyustya 3 0.52 %
Rimabánya 3 0.52 %
Gömörfüge 2 0.35 %
Meleghegy 2 0.35 %
Sajólenke 2 0.35 %
Baraca 2 0.35 %
Nemesmartonfala 2 0.35 %
Tajti 2 0.35 %
Rimabrézó 2 0.35 %
Óbást 2 0.35 %
Bellény 2 0.35 %
Alsóvály 2 0.35 %
Abafalva 2 0.35 %
Nemesradnót 2 0.35 %
Perjése 2 0.35 %
Jéne 1 0.17 %
Rakottyás 1 0.17 %
Derencsény 1 0.17 %
Kőhegy 1 0.17 %
Gernyőpuszta 1 0.17 %
Rimasimonyi 1 0.17 %
Harmac 1 0.17 %
Jeszte 1 0.17 %
Babarét 1 0.17 %
Csíz 1 0.17 %
Balogpádár 1 0.17 %
Hubó 1 0.17 %
Balogrussó 1 0.17 %
Gortvakisfalud 1 0.17 %
Méhi 1 0.17 %
Kisgömöri 1 0.17 %
Dúlháza 1 0.17 %
Velkenye 1 0.17 %
Magyarhegymeg 1 0.17 %
Felsősziklás 1 0.17 %
Egyházasbást 1 0.17 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 82.93 %
Nyustya 107 12.43 %
Tiszolc 34 3.95 %
Feled 28 3.25 %
Klenóc 28 3.25 %
Jánosi 22 2.56 %
Osgyán 20 2.32 %
Cserencsény 18 2.09 %
Détér 17 1.97 %
Bátka 17 1.97 %
Ajnácskő 17 1.97 %
Várgede 15 1.74 %
Kruzsnó 14 1.63 %
Gernyőpuszta 10 1.16 %
Bakostörék 10 1.16 %
Rimaráhó 10 1.16 %
Rimabánya 9 1.05 %
Guszona 8 0.93 %
Meleghegy 8 0.93 %
Zeherje 7 0.81 %
Rimabrézó 7 0.81 %
Zsip 7 0.81 %
Perjése 6 0.70 %
Csíz 6 0.70 %
Vámosbalog 6 0.70 %
Rimazsaluzsány 5 0.58 %
Felsősziklás 5 0.58 %
Rimaszécs 5 0.58 %
Kacagópuszta 5 0.58 %
Alsósziklás 5 0.58 %
Sajószentkirály 5 0.58 %
Sajólenke 4 0.46 %
Dobóca 4 0.46 %
Hubó 4 0.46 %
Nemesradnót 4 0.46 %
Tóthegymeg 4 0.46 %
Uzapanyit 4 0.46 %
Balogfala 4 0.46 %
Durendapuszta 3 0.35 %
Kövecses 3 0.35 %
Vecseklő 3 0.35 %
Tajti 3 0.35 %
Sajórecske 3 0.35 %
Méhi 3 0.35 %
Gömörfüge 3 0.35 %
Kőhegy 3 0.35 %
Alsóvály 3 0.35 %
Kecege 3 0.35 %
Balogrussó 3 0.35 %
Dúlháza 3 0.35 %
Abafalva 2 0.23 %
Balogpádár 2 0.23 %
Jéne 2 0.23 %
Kerekgede 2 0.23 %
Rakottyás 2 0.23 %
Karaszkó 2 0.23 %
Derencsény 2 0.23 %
Felsővály 2 0.23 %
Rimapálfala 2 0.23 %
Rónapatak 2 0.23 %
Runya 2 0.23 %
Balogújfalu 2 0.23 %
Serke 2 0.23 %
Gömörispánmező 2 0.23 %
Óbást 2 0.23 %
Gesztes 2 0.23 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Gömörpéterfala 1 0.12 %
Harmac 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Hanva 1 0.12 %
Rimaszabadi 1 0.12 %
Ratkószabadi 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Bugyikfala 1 0.12 %
Kálosa 1 0.12 %
Gömörlipóc 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Gortvakisfalud 1 0.12 %
Naprágy 1 0.12 %
Velkenye 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Szilistye 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 22.23 %
Ajnácskő 113 5.21 %
Sajólénártfalva 108 4.98 %
Bátka 77 3.55 %
Feled 76 3.51 %
Sajószentkirály 66 3.04 %
Rimaszécs 65 3.00 %
Csíz 61 2.81 %
Nemesradnót 54 2.49 %
Vámosbalog 51 2.35 %
Tajti 51 2.35 %
Hanva 43 1.98 %
Velkenye 35 1.61 %
Harmac 31 1.43 %
Baraca 30 1.38 %
Almágy 29 1.34 %
Méhi 27 1.25 %
Darnya 25 1.15 %
Óbást 25 1.15 %
Rimasimonyi 23 1.06 %
Runya 23 1.06 %
Osgyán 21 0.97 %
Guszona 20 0.92 %
Serke 20 0.92 %
Abafalva 19 0.88 %
Várgede 19 0.88 %
Sajólenke 19 0.88 %
Sajórecske 19 0.88 %
Dobóca 19 0.88 %
Gesztete 18 0.83 %
Gömörpéterfala 17 0.78 %
Cakó 15 0.69 %
Uzapanyit 14 0.65 %
Egyházasbást 14 0.65 %
Jánosi 13 0.60 %
Rakottyás 13 0.60 %
Balogfala 12 0.55 %
Nyustya 12 0.55 %
Zsip 11 0.51 %
Rimaráhó 11 0.51 %
Korláti 11 0.51 %
Kövecses 11 0.51 %
Meleghegy 9 0.42 %
Balogpádár 9 0.42 %
Magyarhegymeg 9 0.42 %
Hubó 9 0.42 %
Tiszolc 9 0.42 %
Alsóvály 9 0.42 %
Détér 9 0.42 %
Vecseklő 9 0.42 %
Balogiványi 8 0.37 %
Balogújfalu 7 0.32 %
Balogtamási 7 0.32 %
Kálosa 7 0.32 %
Bakostörék 7 0.32 %
Medveshidegkút 6 0.28 %
Rimabrézó 6 0.28 %
Dobfenek 6 0.28 %
Gömörfüge 6 0.28 %
Zádorháza 6 0.28 %
Kerekgede 5 0.23 %
Cserencsény 5 0.23 %
Kisgömöri 5 0.23 %
Perjése 4 0.18 %
Rimapálfala 4 0.18 %
Dúlháza 4 0.18 %
Felsővály 4 0.18 %
Zeherje 3 0.14 %
Jéne 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Sajókeszi 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Jeszte 2 0.09 %
Kőhegy 2 0.09 %
Klenóc 2 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 103.53 %
Tiszolc 91 6.99 %
Nyustya 72 5.53 %
Klenóc 58 4.45 %
Osgyán 48 3.69 %
Rimaráhó 47 3.61 %
Cserencsény 38 2.92 %
Bakostörék 31 2.38 %
Jánosi 26 2.00 %
Feled 23 1.77 %
Kőhegy 16 1.23 %
Várgede 16 1.23 %
Rimabrézó 15 1.15 %
Rimazsaluzsány 14 1.08 %
Meleghegy 13 1.00 %
Almágy 12 0.92 %
Rimaszabadi 11 0.84 %
Kruzsnó 10 0.77 %
Bátka 10 0.77 %
Felsősziklás 10 0.77 %
Ajnácskő 10 0.77 %
Derencsény 9 0.69 %
Rimabánya 9 0.69 %
Zeherje 9 0.69 %
Alsósziklás 9 0.69 %
Gernyőpuszta 8 0.61 %
Karaszkó 8 0.61 %
Vámosbalog 7 0.54 %
Oldalfala 7 0.54 %
Kecege 7 0.54 %
Gortvakisfalud 6 0.46 %
Abafalva 6 0.46 %
Rimaszécs 6 0.46 %
Méhi 6 0.46 %
Rónapatak 6 0.46 %
Balogrussó 5 0.38 %
Bellény 5 0.38 %
Uzapanyit 5 0.38 %
Runya 5 0.38 %
Babarét 5 0.38 %
Gömörpéterfala 5 0.38 %
Balogpádár 5 0.38 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Alsóvály 4 0.31 %
Durendapuszta 4 0.31 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Serke 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Balogfala 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kálosa 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Cakó 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 48.34 %
Rimaszécs 175 6.31 %
Kálosa 133 4.79 %
Bátka 123 4.43 %
Feled 117 4.22 %
Ajnácskő 100 3.60 %
Egyházasbást 90 3.24 %
Vámosbalog 81 2.92 %
Nemesradnót 73 2.63 %
Méhi 67 2.42 %
Hanva 67 2.42 %
Almágy 67 2.42 %
Balogfala 66 2.38 %
Serke 61 2.20 %
Csíz 59 2.13 %
Kövecses 56 2.02 %
Détér 56 2.02 %
Harmac 55 1.98 %
Óbást 55 1.98 %
Gesztete 50 1.80 %
Felsővály 48 1.73 %
Dobóca 47 1.69 %
Naprágy 46 1.66 %
Abafalva 45 1.62 %
Tajti 45 1.62 %
Jánosi 45 1.62 %
Várgede 42 1.51 %
Alsóvály 41 1.48 %
Rimasimonyi 40 1.44 %
Sajószentkirály 40 1.44 %
Sajólénártfalva 39 1.41 %
Balogiványi 39 1.41 %
Gömörpéterfala 39 1.41 %
Magyarhegymeg 36 1.30 %
Sajókeszi 34 1.23 %
Zsip 29 1.05 %
Vecseklő 28 1.01 %
Guszona 27 0.97 %
Cakó 26 0.94 %
Balogújfalu 26 0.94 %
Velkenye 26 0.94 %
Osgyán 26 0.94 %
Runya 25 0.90 %
Perjése 25 0.90 %
Uzapanyit 22 0.79 %
Cserencsény 21 0.76 %
Sajólenke 21 0.76 %
Gömörmihályfalva 19 0.68 %
Jéne 18 0.65 %
Zádorháza 18 0.65 %
Balogtamási 18 0.65 %
Gömörfüge 17 0.61 %
Dobfenek 15 0.54 %
Sajórecske 15 0.54 %
Rakottyás 14 0.50 %
Kerekgede 14 0.50 %
Hubó 13 0.47 %
Baraca 13 0.47 %
Oldalfala 11 0.40 %
Medveshidegkút 10 0.36 %
Kisgömöri 10 0.36 %
Balogpádár 10 0.36 %
Bakostörék 10 0.36 %
Rimapálfala 9 0.32 %
Darnya 9 0.32 %
Jeszte 8 0.29 %
Nemesmartonfala 7 0.25 %
Rimaráhó 6 0.22 %
Korláti 5 0.18 %
Gortvakisfalud 5 0.18 %
Dúlháza 5 0.18 %
Klenóc 5 0.18 %
Nyustya 5 0.18 %
Tiszolc 4 0.14 %
Rimabrézó 4 0.14 %
Gernyőpuszta 4 0.14 %
Zeherje 4 0.14 %
Bellény 3 0.11 %
Alsósziklás 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Karaszkó 2 0.07 %
Kecege 2 0.07 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 9.88 %
Klenóc 25 0.96 %
Nyustya 19 0.73 %
Tiszolc 17 0.65 %
Jánosi 13 0.50 %
Kálosa 12 0.46 %
Rimaszécs 11 0.42 %
Nemesradnót 11 0.42 %
Rimasimonyi 10 0.38 %
Bátka 10 0.38 %
Várgede 10 0.38 %
Almágy 10 0.38 %
Gortvakisfalud 10 0.38 %
Osgyán 9 0.35 %
Bakostörék 8 0.31 %
Egyházasbást 8 0.31 %
Serke 8 0.31 %
Ajnácskő 8 0.31 %
Csíz 7 0.27 %
Détér 7 0.27 %
Guszona 7 0.27 %
Abafalva 7 0.27 %
Vámosbalog 7 0.27 %
Cakó 6 0.23 %
Méhi 6 0.23 %
Óbást 6 0.23 %
Feled 6 0.23 %
Kruzsnó 6 0.23 %
Oldalfala 5 0.19 %
Gömörfüge 5 0.19 %
Tajti 5 0.19 %
Rimaráhó 5 0.19 %
Rakottyás 4 0.15 %
Sajórecske 4 0.15 %
Rimabrézó 4 0.15 %
Hanva 4 0.15 %
Balogtamási 4 0.15 %
Uzapanyit 4 0.15 %
Sajószentkirály 4 0.15 %
Balogújfalu 4 0.15 %
Balogiványi 3 0.12 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Cserencsény 3 0.12 %
Dúlháza 3 0.12 %
Zsip 3 0.12 %
Alsósziklás 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Kecege 3 0.12 %
Gesztete 2 0.08 %
Korláti 2 0.08 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Zeherje 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Naprágy 2 0.08 %
Hubó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Zádorháza 2 0.08 %
Gömörpéterfala 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Gernyőpuszta 2 0.08 %
Bugyikfala 2 0.08 %
Harmac 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Derencsény 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 28.70 %
Egyházasbást 75 9.65 %
Feled 55 7.08 %
Tajti 43 5.53 %
Almágy 42 5.41 %
Óbást 36 4.63 %
Harmac 27 3.47 %
Ajnácskő 23 2.96 %
Balogfala 21 2.70 %
Gömörpéterfala 19 2.45 %
Rimaszécs 19 2.45 %
Jeszte 19 2.45 %
Vecseklő 18 2.32 %
Détér 17 2.19 %
Rimasimonyi 16 2.06 %
Dobfenek 16 2.06 %
Gesztete 15 1.93 %
Guszona 13 1.67 %
Medveshidegkút 12 1.54 %
Bátka 12 1.54 %
Csíz 12 1.54 %
Serke 10 1.29 %
Vámosbalog 8 1.03 %
Abafalva 7 0.90 %
Várgede 7 0.90 %
Nyustya 7 0.90 %
Kövecses 6 0.77 %
Kálosa 6 0.77 %
Méhi 6 0.77 %
Jánosi 5 0.64 %
Hanva 5 0.64 %
Sajószentkirály 5 0.64 %
Sajólénártfalva 5 0.64 %
Osgyán 5 0.64 %
Balogiványi 5 0.64 %
Zsip 4 0.51 %
Velkenye 4 0.51 %
Gortvakisfalud 4 0.51 %
Zádorháza 4 0.51 %
Balogpádár 3 0.39 %
Tiszolc 3 0.39 %
Balogújfalu 3 0.39 %
Uzapanyit 3 0.39 %
Darnya 3 0.39 %
Nemesradnót 3 0.39 %
Dobóca 3 0.39 %
Rimaráhó 3 0.39 %
Gömörfüge 3 0.39 %
Oldalfala 2 0.26 %
Dúlháza 2 0.26 %
Rimapálfala 2 0.26 %
Kruzsnó 2 0.26 %
Kerekgede 2 0.26 %
Korláti 2 0.26 %
Sajólenke 2 0.26 %
Balogtamási 2 0.26 %
Kecege 2 0.26 %
Alsóvály 2 0.26 %
Klenóc 2 0.26 %
Zeherje 2 0.26 %
Sajórecske 1 0.13 %
Rimabánya 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Perjése 1 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Sajókeszi 1 0.13 %
Karaszkó 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Bakostörék 1 0.13 %
Baraca 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Felsővály 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 152.10 %
Klenóc 94 9.38 %
Bakostörék 82 8.18 %
Nyustya 78 7.78 %
Rimaráhó 72 7.19 %
Tiszolc 69 6.89 %
Cserencsény 60 5.99 %
Kruzsnó 34 3.39 %
Osgyán 33 3.29 %
Jánosi 31 3.09 %
Várgede 23 2.30 %
Feled 23 2.30 %
Rimabrézó 22 2.20 %
Meleghegy 16 1.60 %
Rimazsaluzsány 15 1.50 %
Derencsény 15 1.50 %
Gernyőpuszta 15 1.50 %
Zeherje 14 1.40 %
Felsősziklás 13 1.30 %
Bátka 12 1.20 %
Ajnácskő 12 1.20 %
Balogrussó 11 1.10 %
Vámosbalog 11 1.10 %
Sajószentkirály 10 1.00 %
Karaszkó 9 0.90 %
Gesztes 9 0.90 %
Bugyikfala 9 0.90 %
Alsósziklás 9 0.90 %
Almágy 9 0.90 %
Runya 9 0.90 %
Rimabánya 9 0.90 %
Oldalfala 8 0.80 %
Abafalva 8 0.80 %
Kacagópuszta 8 0.80 %
Kecege 8 0.80 %
Uzapanyit 7 0.70 %
Rónapatak 7 0.70 %
Kőhegy 7 0.70 %
Méhi 6 0.60 %
Bellény 6 0.60 %
Medveshidegkút 6 0.60 %
Rimaszabadi 6 0.60 %
Rimaszécs 5 0.50 %
Kerekgede 5 0.50 %
Sajólenke 5 0.50 %
Rimapálfala 5 0.50 %
Dobrapatak 5 0.50 %
Harmac 5 0.50 %
Durendapuszta 5 0.50 %
Gömörispánmező 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogfala 4 0.40 %
Alsóvály 4 0.40 %
Détér 4 0.40 %
Tóthegymeg 4 0.40 %
Cakó 3 0.30 %
Perjése 3 0.30 %
Baraca 3 0.30 %
Gömörfüge 3 0.30 %
Darnya 3 0.30 %
Rakottyás 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Guszona 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Magyarhegymeg 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Szilistye 2 0.20 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 111.43 %
Szútor 215 8.75 %
Nyustya 182 7.40 %
Tiszolc 135 5.49 %
Gesztete 131 5.33 %
Feled 129 5.25 %
Jánosi 121 4.92 %
Klenóc 98 3.99 %
Osgyán 95 3.86 %
Cserencsény 88 3.58 %
Rimaszécs 81 3.30 %
Várgede 80 3.25 %
Bátka 74 3.01 %
Bakostörék 67 2.73 %
Rimaráhó 66 2.69 %
Serke 62 2.52 %
Dobóca 56 2.28 %
Rimasimonyi 48 1.95 %
Rimapálfala 47 1.91 %
Ajnácskő 47 1.91 %
Vámosbalog 47 1.91 %
Balogfala 41 1.67 %
Harmac 40 1.63 %
Nemesradnót 40 1.63 %
Kruzsnó 40 1.63 %
Almágy 39 1.59 %
Sajószentkirály 37 1.51 %
Détér 37 1.51 %
Meleghegy 36 1.46 %
Abafalva 34 1.38 %
Méhi 34 1.38 %
Gernyőpuszta 31 1.26 %
Zeherje 30 1.22 %
Felsővály 28 1.14 %
Tajti 27 1.10 %
Csíz 27 1.10 %
Uzapanyit 26 1.06 %
Velkenye 25 1.02 %
Hanva 25 1.02 %
Rimazsaluzsány 25 1.02 %
Guszona 25 1.02 %
Bellény 23 0.94 %
Egyházasbást 22 0.90 %
Alsósziklás 21 0.85 %
Óbást 20 0.81 %
Gortvakisfalud 19 0.77 %
Balogiványi 18 0.73 %
Derencsény 18 0.73 %
Sajólénártfalva 18 0.73 %
Balogtamási 18 0.73 %
Balogújfalu 17 0.69 %
Gömörpéterfala 17 0.69 %
Kőhegy 17 0.69 %
Rimabrézó 17 0.69 %
Kálosa 16 0.65 %
Magyarhegymeg 16 0.65 %
Kacagópuszta 16 0.65 %
Runya 15 0.61 %
Rimaszabadi 15 0.61 %
Rimabánya 14 0.57 %
Baraca 14 0.57 %
Karaszkó 14 0.57 %
Kövecses 13 0.53 %
Oldalfala 13 0.53 %
Zsip 13 0.53 %
Alsóvály 13 0.53 %
Gömörfüge 13 0.53 %
Jeszte 12 0.49 %
Kerekgede 11 0.45 %
Durendapuszta 10 0.41 %
Rakottyás 10 0.41 %
Jéne 10 0.41 %
Kecege 10 0.41 %
Balogpádár 9 0.37 %
Perjése 9 0.37 %
Balogrussó 9 0.37 %
Vecseklő 8 0.33 %
Hubó 8 0.33 %
Rónapatak 7 0.28 %
Sajólenke 7 0.28 %
Ratkószabadi 7 0.28 %
Kisgömöri 7 0.28 %
Korláti 7 0.28 %
Nemesmartonfala 6 0.24 %
Zádorháza 5 0.20 %
Felsősziklás 5 0.20 %
Dobfenek 5 0.20 %
Ratkószuha 4 0.16 %
Naprágy 4 0.16 %
Kiéte 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Gesztes 3 0.12 %
Babarét 3 0.12 %
Cakó 3 0.12 %
Bugyikfala 3 0.12 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 10.12 %
Klenóc 152 6.69 %
Rimaszombat 148 6.51 %
Tiszolc 68 2.99 %
Rimaráhó 36 1.58 %
Rimabrézó 26 1.14 %
Rimazsaluzsány 20 0.88 %
Rimabánya 18 0.79 %
Bakostörék 16 0.70 %
Rimaszabadi 15 0.66 %
Cserencsény 13 0.57 %
Várgede 11 0.48 %
Jánosi 9 0.40 %
Kecege 9 0.40 %
Kruzsnó 8 0.35 %
Balogrussó 8 0.35 %
Babarét 8 0.35 %
Nemesradnót 7 0.31 %
Meleghegy 7 0.31 %
Osgyán 6 0.26 %
Durendapuszta 6 0.26 %
Feled 6 0.26 %
Zsip 6 0.26 %
Felsősziklás 6 0.26 %
Gömörfüge 6 0.26 %
Rimaszécs 6 0.26 %
Alsóvály 5 0.22 %
Oldalfala 5 0.22 %
Abafalva 5 0.22 %
Kőhegy 5 0.22 %
Sajószentkirály 5 0.22 %
Óbást 4 0.18 %
Ajnácskő 4 0.18 %
Vámosbalog 4 0.18 %
Gernyőpuszta 4 0.18 %
Hanva 4 0.18 %
Balogpádár 4 0.18 %
Kiéte 4 0.18 %
Bátka 4 0.18 %
Karaszkó 4 0.18 %
Sajólenke 4 0.18 %
Rimapálfala 3 0.13 %
Szilistye 3 0.13 %
Rónapatak 3 0.13 %
Vecseklő 3 0.13 %
Méhi 3 0.13 %
Zeherje 3 0.13 %
Harmac 3 0.13 %
Felsővály 3 0.13 %
Hubó 3 0.13 %
Tajti 3 0.13 %
Kerekgede 3 0.13 %
Rimasimonyi 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Ratkószabadi 2 0.09 %
Sajórecske 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Alsósziklás 2 0.09 %
Serke 2 0.09 %
Uzapanyit 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Tóthegymeg 2 0.09 %
Balogújfalu 2 0.09 %
Velkenye 2 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Guszona 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Darnya 1 0.04 %
Gömörhegyvég 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Almágy 1 0.04 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 25.11 %
Kacagópuszta 50 2.42 %
Nyustya 46 2.23 %
Gernyőpuszta 44 2.13 %
Tiszolc 39 1.89 %
Klenóc 39 1.89 %
Rimaszécs 34 1.65 %
Harmac 28 1.36 %
Jánosi 24 1.16 %
Feled 22 1.07 %
Cserencsény 22 1.07 %
Osgyán 21 1.02 %
Balogiványi 18 0.87 %
Rimaráhó 16 0.78 %
Bakostörék 16 0.78 %
Durendapuszta 16 0.78 %
Rimabrézó 14 0.68 %
Felsősziklás 14 0.68 %
Csíz 13 0.63 %
Balogrussó 12 0.58 %
Dobóca 11 0.53 %
Sajószentkirály 11 0.53 %
Rimabánya 10 0.48 %
Derencsény 10 0.48 %
Vámosbalog 10 0.48 %
Meleghegy 9 0.44 %
Zádorháza 8 0.39 %
Gömörispánmező 8 0.39 %
Serke 7 0.34 %
Kecege 7 0.34 %
Tóthegymeg 7 0.34 %
Abafalva 6 0.29 %
Bátka 6 0.29 %
Gesztete 5 0.24 %
Bugyikfala 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Kövecses 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Bellény 4 0.19 %
Kőhegy 4 0.19 %
Jéne 4 0.19 %
Rimaszabadi 4 0.19 %
Kruzsnó 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Zeherje 3 0.15 %
Gömörfüge 3 0.15 %
Rimazsaluzsány 3 0.15 %
Gömörlipóc 3 0.15 %
Runya 3 0.15 %
Méhi 3 0.15 %
Jeszte 3 0.15 %
Várgede 3 0.15 %
Kisgömöri 3 0.15 %
Rimasimonyi 2 0.10 %
Babarét 2 0.10 %
Balogtamási 2 0.10 %
Dúlháza 2 0.10 %
Gesztes 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Velkenye 2 0.10 %
Dobrapatak 2 0.10 %
Oldalfala 2 0.10 %
Zsip 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Rimapálfala 2 0.10 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 76.49 %
Rimaszombat 442 55.88 %
Klenóc 253 31.98 %
Tiszolc 250 31.61 %
Rimaráhó 74 9.36 %
Bakostörék 46 5.82 %
Osgyán 43 5.44 %
Rimazsaluzsány 38 4.80 %
Rimabánya 32 4.05 %
Feled 29 3.67 %
Cserencsény 27 3.41 %
Kruzsnó 21 2.65 %
Rimabrézó 17 2.15 %
Alsósziklás 16 2.02 %
Kecege 15 1.90 %
Kálosa 13 1.64 %
Várgede 12 1.52 %
Rimaszabadi 11 1.39 %
Jánosi 11 1.39 %
Sajószentkirály 10 1.26 %
Rimaszécs 10 1.26 %
Balogrussó 10 1.26 %
Felsősziklás 10 1.26 %
Derencsény 10 1.26 %
Gernyőpuszta 9 1.14 %
Abafalva 8 1.01 %
Kacagópuszta 7 0.88 %
Babarét 7 0.88 %
Vámosbalog 7 0.88 %
Kőhegy 6 0.76 %
Zeherje 6 0.76 %
Meleghegy 6 0.76 %
Kiéte 6 0.76 %
Bátka 5 0.63 %
Méhi 5 0.63 %
Uzapanyit 5 0.63 %
Karaszkó 5 0.63 %
Perjése 5 0.63 %
Sajólenke 5 0.63 %
Gömörfüge 4 0.51 %
Guszona 4 0.51 %
Gömörhegyvég 4 0.51 %
Rónapatak 4 0.51 %
Felsővály 3 0.38 %
Kerekgede 3 0.38 %
Egyházasbást 3 0.38 %
Ratkószabadi 3 0.38 %
Tóthegymeg 3 0.38 %
Csíz 3 0.38 %
Sajólénártfalva 2 0.25 %
Kövecses 2 0.25 %
Rimapálfala 2 0.25 %
Balogfala 2 0.25 %
Dobrapatak 2 0.25 %
Gesztete 2 0.25 %
Bellény 2 0.25 %
Zádorháza 1 0.13 %
Óbást 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Vecseklő 1 0.13 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Alsóvály 1 0.13 %
Sajórecske 1 0.13 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 1.88 %
Balogfala 14 0.44 %
Ajnácskő 13 0.41 %
Várgede 11 0.34 %
Tiszolc 11 0.34 %
Rimaszécs 10 0.31 %