SK
GA
.....

Vízkelet

Község

1374 99% magyar 1910
1163 71% magyar 2021
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Vízkelet
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čierny Brod
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Dunaeve, Dunai dűlő, Felső járó, Gyep, Hegy, Malomszugla, Szereti dűlő, Sziget, Zúgó
Koordináták:
48.14965439, 17.65961838
Terület:
17,70 km2
Rang:
község
Népesség:
1611
Tszf. magasság:
118 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92508
Település kód:
503703
Szervezeti azonosító:
305880
Adóazonosító:
2021153519

A Község a Kisalföldön, a Mátyusföld déli részén, a Vízközben, a Dudvág két partján fekszik, Galántától 7,5 km-re délnyugatra, Diószegtől 7 km-re délre. Egybeépült a szomszédos Hidaskürttel. Három, egymással össze nem függő kataszteri területből áll, az egybeépült Vízkelet és Hegy alkotta központtól, a Dudvág mentén északabbra Zúgóból, délen pedig a Kis-Dunáig terjedő Szigetből. Az 507-es (Galánta-Dunaszerdahely-Bős) főút keresztülhalad a falun, mellékút köti össze Nemeskosúton (2,5 km) keresztül Szereddel. Délkeletről Hidaskürt, délnyugatról Feketenyék, nyugatról Nagyfödémes, északról Nemeskosút, északkeletről pedig Galánta határolja. Délkeleti határát a Dudvág, délnyugati határának egy részét a Feketevíz alkotja. Zúgót Nemeskosút, Diószeg és Nagyfödémes határolja, Szigetet délről Sárrét, Patonyrét és Lögérpatony, nyugatról Nagyfödémes (Szögyén), északról Feketenyék, keletről Hidaskürt (Sorjákos) kataszterei határolják.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyaroszághoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). 1943-ban hozzácsatolták Hegy községet. Területe 1939-hez képest 2,02 km²-el csökkent (19,72 km²-ről 17,70-re). 1938-40-ben, valamint 1945-ben újra határának egy részét Štefánikovo községhez csatolták (1960-tól Galántához tartozik). A község négy kataszteri területre oszlik: a területileg összefüggő Vízkelet (11,11 km²) és Hegy (0,43 km²), valamint két enklávé: Zúgó (2,29 km²) és Sziget (3,88 km²).

Népesség

Elődközségeinek 1910-ben 1387, 1921-ben 1497, 1939-ben pedig 1614, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosuk volt. Az ezután következő fél évszázadban népessége kismértékben csökkent (1991-re 1507-re) A második világháború utáni kitelepítések során került szlovák lakosság a községbe, de még 1991-ben is csak a lakosság 2,4 %-át tették ki. A lakosság túlnyomó többsége továbbra is magyar nemzetiségű, de 1991-2011 között a szlovákok aránya ötszörösére (15,1 %-ra) nőtt, elsősorban az asszimiláció révén. A romák aránya (12,2 %) is számottevő. A község lakosságszáma ebben a 20 éves periódusban kismértékben (5,6 %) növekedett. A lakosság túlnyomó többsége (88 %) római katolikus vallású.

Történelem

A falu 13. századi első említésétől fogva több birtokosát ismerjük, úgy mint Bogár fia Márton ispán, Kürti Békefi János és Kiskürti Mihályfi Jakab, majd a Vízkeleti család. A 16. században a Báthori, utána a Thurzó, végül az Esterházy család kezére került, mellettük azonban több kisnemesi család – Majláth, Lindvay, Jurovics, Székely, Prányik – is rendelkezett itt birtoktesttel. A 17. század elején, a Thurzó család nyomán evangélikus hitre tért át a falu, de hamarosan újra katolizált. A század második felében, néhány évtizedig a Török birodalomhoz tartozott. Az Esterházyak semptei uradalmának feloszlatása után a cseklészi uradalomhoz tartozott. 1763-ban erős földrengés volt, 1832-ben pedig egy nagy tűzvész csaknem az egész falut elpusztította. 1782-ben Liskovics József, helyi tekintélyes polgár szegényalapítványt hozott létre. A falu lakossága mezőgazdasággal, illetve az Esterházy uradalomban juhtenyésztéssel foglalkozott. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta, a 20-as és a 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákia kapta meg. ezután magyar családokat deportáltak csehországi kényszermunkára (37 család), valamint kényszerítettek magyarországi áttelepedésre (33 család). 1943-ban hozzácsatolták Hegy községet. 1965-ben új hidat építettek a Dudvágon.

Mai jelentősége

A községben magyar óvodája, valamint magyar és szlovák alapiskola működik. A falu területén bronzkori, római kori és avar kori temetőt találtak, a Homokdombon pedig további avar emlékeket, köztük egy jelentős leletnek számító, kétélű, bronzmarkolatú kardot. Kápolnája a 17. században korai barokk, Szentháromság-szobra a 19. sz. második felében késő klasszicista, római katolikus (Szt. Anna-) temploma 1911-ben neogótikus stílusban épült. Hegy településrész temploma a 13. században épült román stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VÍZKELET. Magyar falu Pozsony Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Dudvág vize mentében, Kossúthoz 1/2 órányira; határja 2 nyomásbéli, legelője Hegy helység alatt van. HEGY. Elegyes magyar falu Posony Várm. földes Urai Váradi, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Galantához 1 mértföldnyire, Kossúth, és Vizkelett mellett, határbéli két kerűlőre osztott földgyei jók, legelője tsekély, erdeje, és réttye nints.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vizkelet, Poson vm. magyar f. a Dudvágh mellett, Diószegtől délre 1 órányira. Táplál 880 kathol., 20 evang., 30 zsidó lak. Szántóföldje, rétje, legelő, nádja, erdeje elég és jó. F. u. több birtokosok. Utol. post. Szered. Hegy, magyar falu, Pozsony vmegyében, Vizkelet mellett: 186 kath., 6 zsidó lak. F. u. többen. Ut. p. Pozsony.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vízkelet, mátyusföldi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 141 házzal és 1138 róm. kath. vallású lakossal. E községet már 1297-ben említik az egykorú okiratok, a mikor III. Endre Bogár fia Márton comesnek adományozza. Ez időben, Wyzkeleth alakban, már mai nevén szerepel és pozsonyi várföld volt. A pápai tizedszedők jegyzékébe Vizquelt eltorzított alakban van feljegyezve. 1411-ben Berencsi Gergelyfi István, Kürti Békefi János és Kiskürti Mihályfi Jakab ellenében e birtokra igényt tart. A XV. században már a Vizkeleti család is szerepel birtokosául. 1553-ban Báthori András és özv. Bernstein Jánosné a tulajdonosa. Ez a birtokrész a XVI. század vége felé a Thurzóké lett, kikről az Esterházyak birtokába jutott, de 1656-ban Majláth Miklós, 1674-ben zálogjogon Lindvay Márton és a XVIII. században a Somogyiak is birtokosai voltak, sőt kisebb nemesi birtokosai között a Jurovics, Székely és a Prányik családok is szerepeltek. 1782-ben Liskovics József tekintélyes polgár szegényalapítványt tett itt. 1763-ban földrengés volt a községben, 1832-ben pedig tűz pusztította el nagyobb részét. Van benne régi úrilak is, mely Németh János tulajdona. Temploma nincs. Saját postája van, de távírója és vasúti állomása Diószeg. Ide tartozik Dunaeve és a Zúgói major, továbbá a Szigeti tanya és malom. Hegy, mátyusföldi magyar kisközség, 32 házzal és 241 róm. kath. vallású lakossal. E község már 1239-ben Hegvi néven a pozsonyi vár tartozékaként van említve; a pápai tizedszedők jegyzékében latinosan Mons néven szerepel. 1471-ben Hegyi István a birtokosa, ki még tíz évvel később is királyi emberként szerepel Az 1553-iki portális összeírásban még mindig a Hegyi család a földesura, de 4 évvel később már Török Balázs tűnik fel itt. Kath. temploma ősrégi. A község postája Vízkelet, távírója és vasúti állomása Diószeg.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vízkelet. Legrégibb nyoma 1297ből merül fel Wyzkeleth alakban s a III. Endre kézjegyét viselő okirat szerint a király Bogár fia Márton comesnek juttatta. Megelőzően pozsonyi várbirtok volt. A pápai tizedszedők Vizquelt alakban jegyezték fel. A XV. század derekán a Kürti-, Békefi-, Kiskürti- és Vízkeleti-családé, később Báthory Andrást, majd rövid időre a Thurzókat uralja. Később az Esterházy és Majláth grófoknak volt itt nagyobb birtoka. Kisebb nemesi bir tok fölött rendelkeztek itt a Somogyi-, Jurovics-, Székely-, Prányik- és Liskovics-családok. Hozzátartozik Lénártmajor, Sziget, Zúgómajor. A község területe 3352 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1331. Hegy. Legrégibb nyomát 1239-ből leljük s ez időben Hegvi néven pozsonyi várbirtok. A pápai tizedszedők latinos alakjában Möns néven jegyezték fel. A XV. század vége felé Hegyi István a birtokosa, majd a Törökcsalád kezére kerül. Kath. temploma ősrégi, de építésének ideje, sajnos, ismeretlen. A község területe 74 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 283.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Vízkelet kk. kj. galántai járás. Legrégibb nyoma 1297-ből merül fel Wyzkeleth alakban s a III. Endre kézjegyét viselő okirat szerint a király Bogár fia Márton comesnek juttatta. Megelőzően pozsonyi várbirtok volt. A pápai tizedszedők Vizquelt alakban jegyezték fel. A XV. század derekán a Kürty, Békefy, Kiskürty és Vízkelety családoké, majd később Báthory András, azután a Thurzók voltak urai. Az Esterházy és Majláth grófoknak volt itt nagyobb birtoka. Kisebb nemesi birtok felett rendelkeztek a Somogyi, Jurovics, Székely, Prányik és Liskovics családok. Hozzátartozik: Lénó major, Sziget, Zugó major. Területe: 3.352 k. h. Lakosság: 1.331. Ebből magy.: 1.318, szlovák: 13, magy. beszél: 1.330. Vallás szerint: r. k. 1.310, ref. 2, ev. 3, izr. 10. Lakóház: 183. Népsűrűség: 69.0. Földbirtok: I. 3, II. 7, III. 74. Községi bíró: Burián Ferenc. Községi elemi isk. 6 tanerővel. SzMKE, Tűzoltó Egyesület. Fogyasztási Szövetkezet. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. Szlovák telepítés a községben nem volt, azonban a község határában abból kihasítva 350 k. h.-n Stefanikov néven új községet létesítettek. Ezek a telepesek még jelenleg is itt élnek. — Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. és közj. Galánta, csö. Nemeskosut, v. á. Galánta és Nemeskosut, u. p. és u. t. Hidaskürt. Hegy kk. kj. Vizkelet, galántai járás. A község Hegyi néven 1239-ben mint pozsonyi várbirtok szerepel. A pápai tizedszedők latinos alakjában Möns néven jegyezték fel. A XV. sz.-ban Hegyi István a tulajdonosa, majd később a Török-család kezére került. Területe: 74 k. h. Lakossága: 283. Ebből magyar: 270, szlov.: 12, német: 1, magy. beszél: 283. Vallás szerint: r. k. 274, ev. 5, izr .4. Lakóház: 37. Népsűrűség :658.1. Földbirtok: I. 0, II. 0, III. 9. Községi bíró: Kozmér Kálmán. Állami elemi isk. 1 tanerős. Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A község 1936. nov. 9-én szabadult fel. — A r. k. templom romjai állítólag a XIII. századból valók. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. és közj. Galánta, csö. Nemeskosut, v. á. Galánta és Nemeskosut. u. p. és u. t. Hidaskürt.

Brányik Sándor

1910.3.2.
Vízkelet - megszületett
1956-1980
Csilizradvány - egyházi szolgálatot végzett
1980.8.14.
Csilizpatas - elhunyt
Névelőfordulások
1297
Wyzkeleth
1337
Vizquelt
1773
Viszkelet, Viszkeleth,
1786
Wiszkelet,
1808
Vizkelet,
1863
Vizkelet,
1948
Čierny Brod
1994
Vízkelet

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vízkelet (Čierny Brod) 1
Telefon: 0317020755
Fax: 0317848191

Honlap: ciernybrod.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Nagy Pavel (független)

Képviselő-testület:
Bodri Karol (Független)
Kelecsényi Csaba (Független)
Bodri Attila (Független)
Tumma Tomáš (Független)
Horváth Štefan (Független)
Vargová Michaela (Független)
Mészáros Kristián (Független)
Galambos Peter (SMK-MKP)
Kubík Roland (SMK-MKP)
Független 78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Vízkeleti Posta

Čierny Brod 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 148

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 148

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Vízkelet 489

Vízkeleti Anyakönyvi Hivatal

Vízkelet 1

Vízkeleti Községi Hivatal

Vízkelet 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1085 86%
szlovákok 97 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 67 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1269
magyarok 1374 99%
szlovákok 11 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1387
magyarok 1435 96%
szlovákok 38 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1497
magyarok 1378 91%
szlovákok 123 8%
romák 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1507
magyarok 1374 90%
szlovákok 143 9%
romák 5 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1524
magyarok 1286 81%
szlovákok 240 15%
romák 7 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 52 3%
összlétszám 1592
magyarok 1163 71%
szlovákok 404 25%
romák 5 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 64 4%
összlétszám 1645
összlétszám 210
magyarok 120 57%
szlovákok 66 31%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 224
magyarok 219 98%
szlovákok 5 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 236
magyarok 227 96%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1381
Választási részvétel: 62.78 %
Kiadott boríték: 867
Bedobott boríték: 864

Polgármester

Érvényes szavazólap: 846
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Halag Juraj 423 50.00 % Független
Nagy Pavel 423 50.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bodri Karol 616 Független
Kelecsényi Csaba 412 Független
Galambos Peter 409 SMK-MKP
Bodri Attila 403 Független
Kubík Roland 383 SMK-MKP
Tumma Tomáš 332 Független
Horváth Štefan 328 Független
Vargová Michaela 316 Független
Mészáros Kristián 314 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1322
Választási részvétel: 18.00 %
Kiadott boríték: 238
Bedobott boríték: 238
Választásra jogosult: 1323
Választási részvétel: 18.59 %
Kiadott boríték: 246
Bedobott boríték: 246
Választásra jogosult: 1 358
Választási részvétel: 15,97 %
Kiadott boríték: 217
Bedobott boríték: 217

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 228
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 210
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 100 43.86 % MOST - HÍD
József Berényi 99 43.42 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 17 7.46 % Független
Ivan Uhliarik 9 3.95 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 2 0.88 % NP
Jozef Ravasz 1 0.44 % SRÚS
Tibor Mikuš 7 2.87% Független
József Berényi 141 67.14 % SMK-MKP
Konrád Rigó 29 13.81 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 22 10.48 % Független
Jozef Viskupič 15 7.14 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 3 1.43 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 227
Érvényes szavazólap: 214
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Zuzana Csadyová 135 59.47% MOST - HÍD
Gábor Gál 114 50.22% MOST - HÍD
József Berényi 104 45.81% SMK-MKP
Zoltán Forró 97 42.73% MOST - HÍD
Ervin Chomča 95 41.85% MOST - HÍD
František Juhos 93 40.97% MOST - HÍD
Krisztián Forró 90 39.65% SMK-MKP
László Biró 68 29.96% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 66 29.07% SMK-MKP
László Pék 63 27.75% SMK-MKP
Gergely Agócs 52 22.91% SMK-MKP
Boris Brunner 49 21.59% MOST - HÍD
Zsolt Oros 49 21.59% MOST - HÍD
Jozef Nagy 30 13.22% Független
František Gőgh 20 8.81% ND
Gábor Pallya 11 4.85% ND
Slávka Kramárová 7 3.08% SNS
Roman Súkeník 7 3.08% SMER - SD
Júlia Gálová 7 3.08% SMER - SD
Ladislav Klempa 6 2.64% KSS
Bystrík Horváth 6 2.64% SNS
Ľuboš Šúry 5 2.20% SMER - SD
Peter Kolek 5 2.20% KSS
Róbert Korec 5 2.20% KDH, SDKÚ - DS
Vladimír Vranovič 5 2.20% SMER - SD
Stanislava Režnáková 4 1.76% SNS
Miloš Majko 4 1.76% DÚ, Zmena zdola
Ružena Vongrejová 3 1.32% NOVA
Michal Nagy 3 1.32% SMS
Pavol Doval 2 0.88% SMER - SD
Adrián Macho 2 0.88% SaS, OKS
Roland Szekera 1 0.44% NOVA
Milan Vlček 1 0.44% ĽS-HZDS
József Berényi 126 58.88% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 99 46.26% MOST - HÍD
Krisztián Forró 95 44.39% SMK-MKP
Gergely Agócs 80 37.38% SMK-MKP
László Biró 80 37.38% SMK-MKP
László Pék 76 35.51% SMK-MKP
Gábor Gál 71 33.18% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 69 32.24% SMK-MKP
Ervin Chomča 58 27.10% MOST - HÍD
František Juhos 57 26.64% MOST - HÍD
Zoltán Forró 44 20.56% MOST - HÍD
Peter Szabó 37 17.29% MOST - HÍD
Tamás Zupko 30 14.02% SMK-MKP
Adrián Kubica 26 12.15% MOST - HÍD
Peter Paška 18 8.41% Független
Jozef Boledovič 12 5.61% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Martin Práznovský 9 4.21% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Andrej Tábori 9 4.21% Független
Miloš Majko 9 4.21% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Marta Vajdová 8 3.74% Független
Róbert Korec 7 3.27% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Slávka Kramárová 7 3.27% SNS
Jana Hanuliaková 7 3.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Marta Némethová 6 2.80% SMER-SD
Marek Tóth 6 2.80% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Martin Drobný 6 2.80% SNS
Júlia Gálová 5 2.34% SMER-SD
Milan Bánovský 3 1.40% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Igor Németh 3 1.40% SMER-SD
Janka Repčoková 3 1.40% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Šúry 2 0.93% SMER-SD
Ľubomír Noga 2 0.93% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 2 0.93% ĽS Naše Slovensko
Adrián Macho 1 0.47% Független
Stanislav Lipovský 1 0.47% DOMA DOBRE
Roman Vančo 1 0.47% ĽS Naše Slovensko
Roman Sukeník 1 0.47% SMER-SD
Stanislav Tvrdík 1 0.47% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 0 0.00% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 6.88 %
Galánta 214 6.78 %
Szered 92 2.92 %
Nagymácséd 70 2.22 %
Feketenyék 52 1.65 %
Nagyfödémes 42 1.33 %
Felsőszeli 40 1.27 %
Nádszeg 39 1.24 %
Jóka 38 1.20 %
Taksonyfalva 38 1.20 %
Diószeg 35 1.11 %
Nemeskajal 34 1.08 %
Alsószerdahely 28 0.89 %
Tallós 27 0.86 %
Vízkelet 26 0.82 %
Alsószeli 26 0.82 %
Sopornya 19 0.60 %
Nemeskosút 17 0.54 %
Hidaskürt 16 0.51 %
Tósnyárasd 11 0.35 %
Pozsonyvezekény 11 0.35 %
Kismácséd 10 0.32 %
Királyrév 8 0.25 %
Vágpatta 7 0.22 %
Magyargurab 7 0.22 %
Sempte 6 0.19 %
Ábrahám 4 0.13 %
Gány 4 0.13 %
Pusztakürt 4 0.13 %
Nemeskürt 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Szentharaszt 3 0.10 %
Dunajánosháza 3 0.10 %
Salgócska 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 68.28 %
Szered 494 42.01 %
Galánta 251 21.34 %
Alsószerdahely 241 20.49 %
Vágpatta 159 13.52 %
Sempte 133 11.31 %
Nemeskürt 72 6.12 %
Diószeg 64 5.44 %
Pusztakürt 55 4.68 %
Pusztafödémes 46 3.91 %
Szentharaszt 40 3.40 %
Ábrahám 37 3.15 %
Magyargurab 31 2.64 %
Nagyfödémes 29 2.47 %
Felsőszeli 28 2.38 %
Salgócska 23 1.96 %
Nemeskosút 22 1.87 %
Kisgeszt 20 1.70 %
Gány 17 1.45 %
Vága 17 1.45 %
Taksonyfalva 16 1.36 %
Nagymácséd 13 1.11 %
Tósnyárasd 11 0.94 %
Alsószeli 10 0.85 %
Nemeskajal 10 0.85 %
Dunajánosháza 8 0.68 %
Tallós 7 0.60 %
Jóka 7 0.60 %
Kismácséd 6 0.51 %
Hidaskürt 6 0.51 %
Királyrév 4 0.34 %
Feketenyék 2 0.17 %
Pozsonyvezekény 2 0.17 %
Nádszeg 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 7.40 %
Galánta 368 7.22 %
Alsószeli 270 5.30 %
Nádszeg 238 4.67 %
Felsőszeli 216 4.24 %
Nagyfödémes 192 3.77 %
Taksonyfalva 184 3.61 %
Feketenyék 170 3.34 %
Jóka 166 3.26 %
Pozsonyvezekény 139 2.73 %
Nagymácséd 137 2.69 %
Diószeg 126 2.47 %
Vága 123 2.41 %
Tallós 99 1.94 %
Nemeskosút 81 1.59 %
Vízkelet 69 1.35 %
Királyrév 53 1.04 %
Kismácséd 49 0.96 %
Nemeskajal 45 0.88 %
Tósnyárasd 28 0.55 %
Szered 11 0.22 %
Sopornya 6 0.12 %
Alsószerdahely 3 0.06 %
Pusztafödémes 3 0.06 %
Gány 2 0.04 %
Kisgeszt 2 0.04 %
Magyargurab 2 0.04 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 23.26 %
Szered 98 2.95 %
Diószeg 95 2.86 %
Taksonyfalva 62 1.87 %
Gány 49 1.47 %
Nagyfödémes 41 1.23 %
Felsőszeli 37 1.11 %
Sopornya 37 1.11 %
Nemeskosút 20 0.60 %
Jóka 18 0.54 %
Alsószerdahely 18 0.54 %
Alsószeli 16 0.48 %
Nemeskajal 16 0.48 %
Magyargurab 16 0.48 %
Pusztafödémes 16 0.48 %
Tósnyárasd 15 0.45 %
Dunajánosháza 14 0.42 %
Kisgeszt 12 0.36 %
Nádszeg 10 0.30 %
Királyrév 9 0.27 %
Ábrahám 9 0.27 %
Vízkelet 9 0.27 %
Nemeskürt 9 0.27 %
Pozsonyvezekény 9 0.27 %
Vága 9 0.27 %
Nagymácséd 8 0.24 %
Sempte 8 0.24 %
Vágpatta 7 0.21 %
Hidaskürt 7 0.21 %
Kismácséd 7 0.21 %
Tallós 6 0.18 %
Feketenyék 5 0.15 %
Pusztakürt 4 0.12 %
Szentharaszt 4 0.12 %
Salgócska 3 0.09 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Szered 253 10.83 %
Galánta 126 5.39 %
Sopornya 71 3.04 %
Alsószerdahely 56 2.40 %
Szentharaszt 47 2.01 %
Sempte 36 1.54 %
Vágpatta 30 1.28 %
Pusztafödémes 27 1.16 %
Ábrahám 26 1.11 %
Diószeg 24 1.03 %
Nagyfödémes 17 0.73 %
Vága 15 0.64 %
Magyargurab 14 0.60 %
Gány 13 0.56 %
Taksonyfalva 13 0.56 %
Kisgeszt 12 0.51 %
Jóka 12 0.51 %
Felsőszeli 9 0.39 %
Salgócska 9 0.39 %
Pusztakürt 9 0.39 %
Nemeskürt 7 0.30 %
Tallós 7 0.30 %
Nemeskosút 6 0.26 %
Kismácséd 6 0.26 %
Alsószeli 5 0.21 %
Nádszeg 4 0.17 %
Királyrév 3 0.13 %
Hidaskürt 3 0.13 %
Nagymácséd 3 0.13 %
Nemeskajal 2 0.09 %
Tósnyárasd 2 0.09 %
Vízkelet 2 0.09 %
Feketenyék 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 28.50 %
Szered 254 7.87 %
Nádszeg 246 7.62 %
Diószeg 178 5.51 %
Nagyfödémes 150 4.65 %
Felsőszeli 140 4.34 %
Taksonyfalva 134 4.15 %
Feketenyék 127 3.93 %
Jóka 107 3.31 %
Nagymácséd 107 3.31 %
Alsószeli 99 3.07 %
Királyrév 90 2.79 %
Hidaskürt 80 2.48 %
Sopornya 77 2.39 %
Nemeskajal 73 2.26 %
Tallós 70 2.17 %
Vága 68 2.11 %
Nemeskosút 60 1.86 %
Vízkelet 58 1.80 %
Pozsonyvezekény 43 1.33 %
Gány 42 1.30 %
Ábrahám 39 1.21 %
Magyargurab 37 1.15 %
Sempte 36 1.12 %
Tósnyárasd 36 1.12 %
Pusztafödémes 32 0.99 %
Vágpatta 31 0.96 %
Kismácséd 26 0.81 %
Alsószerdahely 25 0.77 %
Alsóhatár 24 0.74 %
Szentharaszt 22 0.68 %
Dunajánosháza 11 0.34 %
Nemeskürt 10 0.31 %
Kisgeszt 10 0.31 %
Salgócska 7 0.22 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 17.66 %
Galánta 477 14.45 %
Feketenyék 152 4.60 %
Felsőszeli 126 3.82 %
Alsószeli 119 3.60 %
Nagyfödémes 110 3.33 %
Taksonyfalva 104 3.15 %
Királyrév 104 3.15 %
Tallós 95 2.88 %
Jóka 94 2.85 %
Nagymácséd 89 2.70 %
Diószeg 78 2.36 %
Hidaskürt 75 2.27 %
Pozsonyvezekény 60 1.82 %
Vízkelet 57 1.73 %
Nemeskajal 55 1.67 %
Vága 49 1.48 %
Szered 37 1.12 %
Tósnyárasd 36 1.09 %
Nemeskosút 34 1.03 %
Alsóhatár 29 0.88 %
Kismácséd 18 0.55 %
Ábrahám 10 0.30 %
Magyargurab 6 0.18 %
Gány 5 0.15 %
Sopornya 5 0.15 %
Dunajánosháza 5 0.15 %
Alsószerdahely 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 12.44 %
Galánta 481 9.85 %
Alsószeli 379 7.76 %
Felsőszeli 336 6.88 %
Nagyfödémes 276 5.65 %
Jóka 255 5.22 %
Taksonyfalva 240 4.92 %
Királyrév 215 4.40 %
Nagymácséd 205 4.20 %
Hidaskürt 200 4.10 %
Pozsonyvezekény 161 3.30 %
Vága 154 3.16 %
Feketenyék 146 2.99 %
Tallós 144 2.95 %
Diószeg 123 2.52 %
Nemeskosút 106 2.17 %
Vízkelet 80 1.64 %
Nemeskajal 73 1.50 %
Kismácséd 49 1.00 %
Tósnyárasd 35 0.72 %
Alsóhatár 27 0.55 %
Szered 18 0.37 %
Pusztafödémes 10 0.20 %
Dunajánosháza 7 0.14 %
Ábrahám 4 0.08 %
Magyargurab 3 0.06 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 25.36 %
Nádszeg 297 13.72 %
Nagymácséd 225 10.39 %
Nagyfödémes 195 9.01 %
Feketenyék 176 8.13 %
Taksonyfalva 171 7.90 %
Diószeg 158 7.30 %
Jóka 158 7.30 %
Felsőszeli 154 7.11 %
Alsószeli 129 5.96 %
Vága 116 5.36 %
Hidaskürt 114 5.27 %
Szered 102 4.71 %
Tallós 95 4.39 %
Pozsonyvezekény 74 3.42 %
Vízkelet 71 3.28 %
Nemeskajal 64 2.96 %
Nemeskosút 60 2.77 %
Királyrév 47 2.17 %
Kismácséd 46 2.12 %
Tósnyárasd 39 1.80 %
Magyargurab 20 0.92 %
Alsószerdahely 20 0.92 %
Alsóhatár 17 0.79 %
Pusztafödémes 15 0.69 %
Ábrahám 14 0.65 %
Gány 13 0.60 %
Dunajánosháza 12 0.55 %
Sopornya 10 0.46 %
Szentharaszt 10 0.46 %
Vágpatta 9 0.42 %
Nemeskürt 7 0.32 %
Sempte 6 0.28 %
Kisgeszt 5 0.23 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 14.84 %
Galánta 255 9.68 %
Sopornya 244 9.26 %
Alsószerdahely 196 7.44 %
Ábrahám 181 6.87 %
Pusztafödémes 103 3.91 %
Diószeg 98 3.72 %
Sempte 60 2.28 %
Nemeskürt 58 2.20 %
Kisgeszt 51 1.94 %
Vágpatta 44 1.67 %
Nagyfödémes 43 1.63 %
Felsőszeli 43 1.63 %
Magyargurab 33 1.25 %
Szentharaszt 30 1.14 %
Nemeskosút 29 1.10 %
Gány 22 0.84 %
Pusztakürt 22 0.84 %
Taksonyfalva 21 0.80 %
Jóka 17 0.65 %
Kismácséd 13 0.49 %
Nádszeg 13 0.49 %
Alsószeli 10 0.38 %
Pozsonyvezekény 9 0.34 %
Vága 9 0.34 %
Nemeskajal 8 0.30 %
Nagymácséd 8 0.30 %
Tallós 7 0.27 %
Salgócska 6 0.23 %
Tósnyárasd 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 25.78 %
Galánta 455 20.09 %
Ábrahám 198 8.74 %
Diószeg 166 7.33 %
Sopornya 115 5.08 %
Pusztafödémes 100 4.42 %
Sempte 88 3.89 %
Vágpatta 81 3.58 %
Nagyfödémes 74 3.27 %
Alsószerdahely 68 3.00 %
Felsőszeli 67 2.96 %
Szentharaszt 61 2.69 %
Magyargurab 54 2.38 %
Kisgeszt 48 2.12 %
Taksonyfalva 38 1.68 %
Jóka 36 1.59 %
Nemeskosút 35 1.55 %
Nemeskürt 28 1.24 %
Gány 27 1.19 %
Dunajánosháza 25 1.10 %
Kismácséd 19 0.84 %
Pusztakürt 18 0.79 %
Alsószeli 18 0.79 %
Vága 18 0.79 %
Nagymácséd 18 0.79 %
Tósnyárasd 16 0.71 %
Salgócska 16 0.71 %
Hidaskürt 11 0.49 %
Nádszeg 11 0.49 %
Feketenyék 11 0.49 %
Nemeskajal 11 0.49 %
Vízkelet 7 0.31 %
Tallós 6 0.26 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 7.57 %
Galánta 168 7.06 %
Sopornya 77 3.24 %
Szentharaszt 45 1.89 %
Vágpatta 35 1.47 %
Ábrahám 32 1.35 %
Felsőszeli 31 1.30 %
Diószeg 29 1.22 %
Sempte 29 1.22 %
Pusztafödémes 28 1.18 %
Magyargurab 22 0.93 %
Nagyfödémes 19 0.80 %
Alsószerdahely 19 0.80 %
Pusztakürt 18 0.76 %
Taksonyfalva 17 0.71 %
Vága 14 0.59 %
Jóka 14 0.59 %
Salgócska 13 0.55 %
Kisgeszt 11 0.46 %
Gány 10 0.42 %
Kismácséd 10 0.42 %
Nagymácséd 8 0.34 %
Nemeskürt 8 0.34 %
Nádszeg 7 0.29 %
Hidaskürt 6 0.25 %
Alsószeli 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Tósnyárasd 5 0.21 %
Nemeskosút 5 0.21 %
Királyrév 4 0.17 %
Vízkelet 3 0.13 %
Alsóhatár 3 0.13 %
Feketenyék 2 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Galánta 602 19.29 %
Szered 563 18.04 %
Diószeg 140 4.49 %
Sopornya 96 3.08 %
Sempte 89 2.85 %
Vágpatta 78 2.50 %
Nagyfödémes 71 2.28 %
Alsószerdahely 69 2.21 %
Pusztafödémes 69 2.21 %
Gány 66 2.12 %
Ábrahám 66 2.12 %
Felsőszeli 61 1.96 %
Szentharaszt 60 1.92 %
Taksonyfalva 53 1.70 %
Magyargurab 51 1.63 %
Hidaskürt 43 1.38 %
Nemeskosút 38 1.22 %
Jóka 35 1.12 %
Kisgeszt 32 1.03 %
Nemeskürt 30 0.96 %
Nagymácséd 26 0.83 %
Dunajánosháza 24 0.77 %
Tósnyárasd 22 0.71 %
Salgócska 21 0.67 %
Alsószeli 19 0.61 %
Vága 18 0.58 %
Pusztakürt 17 0.54 %
Nemeskajal 15 0.48 %
Nádszeg 13 0.42 %
Vízkelet 12 0.38 %
Feketenyék 8 0.26 %
Kismácséd 8 0.26 %
Királyrév 6 0.19 %
Tallós 5 0.16 %
Pozsonyvezekény 3 0.10 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 30 1.73 %
Galánta 27 1.55 %
Diószeg 19 1.09 %
Kismácséd 17 0.98 %
Ábrahám 14 0.81 %
Nagyfödémes 7 0.40 %
Magyargurab 6 0.35 %
Taksonyfalva 5 0.29 %
Sopornya 5 0.29 %
Kisgeszt 5 0.29 %
Felsőszeli 4 0.23 %
Vága 4 0.23 %
Tósnyárasd 4 0.23 %
Jóka 3 0.17 %
Pozsonyvezekény 3 0.17 %
Nemeskosút 2 0.12 %
Dunajánosháza 2 0.12 %
Alsóhatár 2 0.12 %
Nagymácséd 2 0.12 %
Nemeskürt 2 0.12 %
Nemeskajal 2 0.12 %
Alsószerdahely 2 0.12 %
Sempte 2 0.12 %
Hidaskürt 1 0.06 %
Salgócska 1 0.06 %
Pusztakürt 1 0.06 %
Tallós 1 0.06 %
Vágpatta 1 0.06 %
Nádszeg 1 0.06 %
Pusztafödémes 1 0.06 %
Királyrév 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 36.01 %
Nádszeg 591 26.05 %
Alsószeli 525 23.14 %
Felsőszeli 418 18.42 %
Nagyfödémes 379 16.70 %
Taksonyfalva 352 15.51 %
Nagymácséd 328 14.46 %
Jóka 310 13.66 %
Hidaskürt 298 13.13 %
Feketenyék 255 11.24 %
Vága 252 11.11 %
Pozsonyvezekény 233 10.27 %
Diószeg 202 8.90 %
Királyrév 170 7.49 %
Tallós 158 6.96 %
Nemeskosút 131 5.77 %
Vízkelet 126 5.55 %
Nemeskajal 98 4.32 %
Kismácséd 80 3.53 %
Tósnyárasd 74 3.26 %
Szered 53 2.34 %
Ábrahám 18 0.79 %
Gány 15 0.66 %
Dunajánosháza 15 0.66 %
Pusztafödémes 13 0.57 %
Alsóhatár 13 0.57 %
Magyargurab 12 0.53 %
Alsószerdahely 10 0.44 %
Sopornya 9 0.40 %
Vágpatta 8 0.35 %
Salgócska 7 0.31 %
Sempte 6 0.26 %
Szentharaszt 5 0.22 %
Kisgeszt 3 0.13 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Galánta 517 19.79 %
Szered 357 13.67 %
Sopornya 253 9.69 %
Alsószerdahely 227 8.69 %
Diószeg 97 3.71 %
Sempte 89 3.41 %
Nemeskürt 67 2.57 %
Vágpatta 58 2.22 %
Nagyfödémes 42 1.61 %
Pusztafödémes 42 1.61 %
Ábrahám 40 1.53 %
Felsőszeli 39 1.49 %
Nagymácséd 34 1.30 %
Pusztakürt 33 1.26 %
Taksonyfalva 31 1.19 %
Szentharaszt 28 1.07 %
Nemeskosút 25 0.96 %
Gány 24 0.92 %
Nádszeg 24 0.92 %
Jóka 24 0.92 %
Magyargurab 22 0.84 %
Salgócska 21 0.80 %
Vága 20 0.77 %
Alsószeli 19 0.73 %
Feketenyék 13 0.50 %
Tósnyárasd 13 0.50 %
Nemeskajal 13 0.50 %
Kisgeszt 11 0.42 %
Pozsonyvezekény 11 0.42 %
Hidaskürt 10 0.38 %
Kismácséd 9 0.34 %
Királyrév 8 0.31 %
Tallós 8 0.31 %
Dunajánosháza 7 0.27 %
Vízkelet 5 0.19 %
Alsóhatár 4 0.15 %
Galánta 591 17.15 %
Nádszeg 469 13.61 %
Alsószeli 392 11.37 %
Nagymácséd 391 11.34 %
Felsőszeli 344 9.98 %
Nagyfödémes 334 9.69 %
Taksonyfalva 322 9.34 %
Jóka 269 7.80 %
Hidaskürt 260 7.54 %
Vága 233 6.76 %
Feketenyék 211 6.12 %
Pozsonyvezekény 174 5.05 %
Diószeg 142 4.12 %
Tallós 135 3.92 %
Királyrév 112 3.25 %
Nemeskosút 107 3.10 %
Vízkelet 95 2.76 %
Tósnyárasd 93 2.70 %
Nemeskajal 88 2.55 %
Kismácséd 75 2.18 %
Szered 23 0.67 %
Alsóhatár 15 0.44 %
Gány 8 0.23 %
Dunajánosháza 6 0.17 %
Pusztafödémes 5 0.15 %
Ábrahám 4 0.12 %
Alsószerdahely 4 0.12 %
Sopornya 3 0.09 %
Sempte 2 0.06 %
Vágpatta 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Salgócska 1 0.03 %
Magyargurab 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 23.64 %
Nádszeg 385 10.77 %
Alsószeli 314 8.78 %
Felsőszeli 304 8.50 %
Taksonyfalva 291 8.14 %
Nagyfödémes 260 7.27 %
Jóka 240 6.71 %
Nagymácséd 215 6.01 %
Hidaskürt 194 5.43 %
Diószeg 159 4.45 %
Vága 158 4.42 %
Feketenyék 147 4.11 %
Pozsonyvezekény 128 3.58 %
Nemeskosút 118 3.30 %
Tallós 113 3.16 %
Királyrév 102 2.85 %
Vízkelet 80 2.24 %
Nemeskajal 79 2.21 %
Kismácséd 57 1.59 %
Tósnyárasd 48 1.34 %
Szered 26 0.73 %
Alsóhatár 12 0.34 %
Dunajánosháza 11 0.31 %
Gány 7 0.20 %
Magyargurab 5 0.14 %
Pusztafödémes 5 0.14 %
Sopornya 5 0.14 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Ábrahám 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 28.77 %
Nádszeg 398 18.12 %
Taksonyfalva 357 16.25 %
Alsószeli 313 14.25 %
Felsőszeli 311 14.16 %
Nagyfödémes 247 11.24 %
Jóka 228 10.38 %
Hidaskürt 217 9.88 %
Nagymácséd 217 9.88 %
Feketenyék 170 7.74 %
Pozsonyvezekény 160 7.28 %
Vága 144 6.55 %
Tallós 128 5.83 %
Diószeg 122 5.55 %
Nemeskosút 99 4.51 %
Királyrév 94 4.28 %
Vízkelet 76 3.46 %
Nemeskajal 67 3.05 %
Kismácséd 51 2.32 %
Tósnyárasd 48 2.18 %
Alsóhatár 12 0.55 %
Szered 11 0.50 %
Sopornya 3 0.14 %
Alsószerdahely 2 0.09 %
Dunajánosháza 2 0.09 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Pusztakürt 1 0.05 %
Ábrahám 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 83.75 %
Galánta 361 30.39 %
Diószeg 130 10.94 %
Vágpatta 129 10.86 %
Sopornya 123 10.35 %
Sempte 106 8.92 %
Alsószerdahely 94 7.91 %
Ábrahám 75 6.31 %
Nagyfödémes 71 5.98 %
Szentharaszt 69 5.81 %
Pusztafödémes 61 5.13 %
Magyargurab 43 3.62 %
Felsőszeli 40 3.37 %
Nemeskürt 37 3.11 %
Pusztakürt 36 3.03 %
Jóka 33 2.78 %
Taksonyfalva 29 2.44 %
Kisgeszt 24 2.02 %
Gány 24 2.02 %
Nemeskosút 23 1.94 %
Nagymácséd 20 1.68 %
Dunajánosháza 20 1.68 %
Salgócska 20 1.68 %
Vága 17 1.43 %
Nemeskajal 16 1.35 %
Tósnyárasd 15 1.26 %
Nádszeg 14 1.18 %
Alsószeli 12 1.01 %
Hidaskürt 11 0.93 %
Tallós 9 0.76 %
Kismácséd 8 0.67 %
Feketenyék 7 0.59 %
Pozsonyvezekény 7 0.59 %
Vízkelet 6 0.51 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Szered 1 128 43.52 %
Sopornya 299 11.54 %
Alsószerdahely 236 9.10 %
Galánta 115 4.44 %
Vágpatta 98 3.78 %
Sempte 84 3.24 %
Szentharaszt 58 2.24 %
Nemeskürt 58 2.24 %
Diószeg 47 1.81 %
Ábrahám 46 1.77 %
Pusztafödémes 41 1.58 %
Pusztakürt 28 1.08 %
Nagyfödémes 27 1.04 %
Felsőszeli 24 0.93 %
Vága 21 0.81 %
Magyargurab 19 0.73 %
Nagymácséd 18 0.69 %
Taksonyfalva 18 0.69 %
Alsószeli 18 0.69 %
Gány 16 0.62 %
Jóka 15 0.58 %
Salgócska 14 0.54 %
Nemeskosút 14 0.54 %
Kisgeszt 13 0.50 %
Feketenyék 7 0.27 %
Nádszeg 7 0.27 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 27.35 %
Szered 121 3.86 %
Nagyfödémes 72 2.30 %
Diószeg 71 2.27 %
Taksonyfalva 49 1.56 %
Jóka 38 1.21 %
Sopornya 35 1.12 %
Felsőszeli 34 1.09 %
Gány 32 1.02 %
Pusztafödémes 30 0.96 %
Hidaskürt 26 0.83 %
Alsószeli 24 0.77 %
Feketenyék 21 0.67 %
Vágpatta 20 0.64 %
Nemeskajal 19 0.61 %
Szentharaszt 16 0.51 %
Nemeskosút 16 0.51 %
Pozsonyvezekény 16 0.51 %
Tósnyárasd 16 0.51 %
Vága 15 0.48 %
Magyargurab 15 0.48 %
Alsószerdahely 14 0.45 %
Sempte 12 0.38 %
Kisgeszt 11 0.35 %
Kismácséd 11 0.35 %
Dunajánosháza 9 0.29 %
Ábrahám 9 0.29 %
Salgócska 8 0.26 %
Vízkelet 8 0.26 %
Nemeskürt 8 0.26 %
Nádszeg 6 0.19 %
Nagymácséd 6 0.19 %
Tallós 5 0.16 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Királyrév 2 0.06 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 55.02 %
Galánta 283 13.10 %
Sopornya 188 8.70 %
Sempte 112 5.18 %
Szentharaszt 107 4.95 %
Vágpatta 94 4.35 %
Alsószerdahely 88 4.07 %
Diószeg 86 3.98 %
Pusztafödémes 64 2.96 %
Felsőszeli 54 2.50 %
Ábrahám 47 2.17 %
Nagyfödémes 36 1.67 %
Taksonyfalva 36 1.67 %
Pusztakürt 33 1.53 %
Nemeskürt 31 1.43 %
Nemeskosút 29 1.34 %
Magyargurab 29 1.34 %
Jóka 23 1.06 %
Gány 22 1.02 %
Kisgeszt 18 0.83 %
Tósnyárasd 13 0.60 %
Kismácséd 12 0.56 %
Nemeskajal 12 0.56 %
Vága 12 0.56 %
Nagymácséd 11 0.51 %
Alsószeli 9 0.42 %
Salgócska 9 0.42 %
Vízkelet 6 0.28 %
Hidaskürt 5 0.23 %
Feketenyék 4 0.19 %
Nádszeg 3 0.14 %
Dunajánosháza 3 0.14 %
Királyrév 2 0.09 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 24.23 %
Galánta 369 13.36 %
Vágpatta 301 10.90 %
Sopornya 216 7.82 %
Diószeg 119 4.31 %
Sempte 113 4.09 %
Alsószerdahely 85 3.08 %
Szentharaszt 83 3.01 %
Nemeskürt 65 2.35 %
Pusztafödémes 63 2.28 %
Ábrahám 62 2.25 %
Nagyfödémes 60 2.17 %
Felsőszeli 52 1.88 %
Magyargurab 46 1.67 %
Pusztakürt 45 1.63 %
Jóka 31 1.12 %
Taksonyfalva 30 1.09 %
Kisgeszt 29 1.05 %
Nemeskosút 26 0.94 %
Salgócska 24 0.87 %
Gány 22 0.80 %
Tósnyárasd 21 0.76 %
Nagymácséd 16 0.58 %
Dunajánosháza 16 0.58 %
Vága 14 0.51 %
Alsószeli 13 0.47 %
Nemeskajal 11 0.40 %
Hidaskürt 9 0.33 %
Vízkelet 9 0.33 %
Kismácséd 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.22 %
Tallós 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 57.21 %
Galánta 74 8.82 %
Sopornya 32 3.81 %
Felsőszeli 30 3.58 %
Alsószerdahely 28 3.34 %
Sempte 24 2.86 %
Diószeg 24 2.86 %
Vágpatta 23 2.74 %
Szentharaszt 22 2.62 %
Pusztafödémes 18 2.15 %
Nagyfödémes 16 1.91 %
Jóka 16 1.91 %
Taksonyfalva 14 1.67 %
Gány 12 1.43 %
Alsószeli 11 1.31 %
Vága 11 1.31 %
Nemeskürt 11 1.31 %
Nemeskosút 10 1.19 %
Tósnyárasd 9 1.07 %
Nádszeg 9 1.07 %
Ábrahám 8 0.95 %
Magyargurab 8 0.95 %
Tallós 7 0.83 %
Pusztakürt 7 0.83 %
Hidaskürt 6 0.72 %
Feketenyék 5 0.60 %
Nagymácséd 4 0.48 %
Kismácséd 3 0.36 %
Nemeskajal 3 0.36 %
Vízkelet 3 0.36 %
Kisgeszt 3 0.36 %
Dunajánosháza 3 0.36 %
Királyrév 2 0.24 %
Salgócska 1 0.12 %
Alsóhatár 1 0.12 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 44.65 %
Galánta 513 19.13 %
Sopornya 187 6.98 %
Vágpatta 161 6.01 %
Diószeg 150 5.59 %
Alsószerdahely 142 5.30 %
Sempte 126 4.70 %
Szentharaszt 99 3.69 %
Ábrahám 96 3.58 %
Pusztafödémes 69 2.57 %
Nemeskürt 67 2.50 %
Nagyfödémes 67 2.50 %
Felsőszeli 58 2.16 %
Taksonyfalva 44 1.64 %
Magyargurab 41 1.53 %
Jóka 35 1.31 %
Kisgeszt 33 1.23 %
Gány 33 1.23 %
Nemeskosút 30 1.12 %
Salgócska 28 1.04 %
Vága 25 0.93 %
Pusztakürt 23 0.86 %
Nagymácséd 22 0.82 %
Dunajánosháza 22 0.82 %
Tósnyárasd 19 0.71 %
Alsószeli 19 0.71 %
Nemeskajal 13 0.48 %
Tallós 11 0.41 %
Nádszeg 10 0.37 %
Vízkelet 9 0.34 %
Hidaskürt 8 0.30 %
Kismácséd 8 0.30 %
Feketenyék 8 0.30 %
Királyrév 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 5 0.19 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 1 158 36.32 %
Szered 302 9.47 %
Diószeg 93 2.92 %
Sopornya 87 2.73 %
Taksonyfalva 87 2.73 %
Nagyfödémes 73 2.29 %
Felsőszeli 67 2.10 %
Gány 45 1.41 %
Vágpatta 44 1.38 %
Nemeskosút 43 1.35 %
Nemeskajal 42 1.32 %
Tósnyárasd 37 1.16 %
Magyargurab 34 1.07 %
Sempte 33 1.04 %
Alsószerdahely 33 1.04 %
Alsószeli 30 0.94 %
Ábrahám 29 0.91 %
Jóka 29 0.91 %
Vága 28 0.88 %
Pusztafödémes 26 0.82 %
Nemeskürt 24 0.75 %
Szentharaszt 23 0.72 %
Feketenyék 19 0.60 %
Tallós 19 0.60 %
Nagymácséd 19 0.60 %
Hidaskürt 19 0.60 %
Vízkelet 18 0.56 %
Kismácséd 16 0.50 %
Nádszeg 16 0.50 %
Pozsonyvezekény 13 0.41 %
Pusztakürt 13 0.41 %
Kisgeszt 12 0.38 %
Salgócska 9 0.28 %
Dunajánosháza 8 0.25 %
Királyrév 8 0.25 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 63.50 %
Taksonyfalva 160 29.20 %
Feketenyék 101 18.43 %
Felsőszeli 93 16.97 %
Nagyfödémes 87 15.88 %
Nagymácséd 78 14.23 %
Nádszeg 78 14.23 %
Jóka 78 14.23 %
Diószeg 77 14.05 %
Alsószeli 65 11.86 %
Vága 46 8.39 %
Nemeskajal 42 7.66 %
Tósnyárasd 40 7.30 %
Vízkelet 37 6.75 %
Hidaskürt 37 6.75 %
Tallós 33 6.02 %
Nemeskosút 29 5.29 %
Pozsonyvezekény 28 5.11 %
Szered 28 5.11 %
Királyrév 18 3.28 %
Sopornya 14 2.55 %
Magyargurab 13 2.37 %
Kismácséd 10 1.82 %
Dunajánosháza 7 1.28 %
Alsószerdahely 7 1.28 %
Nemeskürt 4 0.73 %
Ábrahám 4 0.73 %
Pusztafödémes 4 0.73 %
Gány 4 0.73 %
Vágpatta 3 0.55 %
Alsóhatár 1 0.18 %
Kisgeszt 1 0.18 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 24.26 %
Sopornya 433 16.84 %
Nemeskürt 281 10.93 %
Vágpatta 263 10.23 %
Alsószerdahely 237 9.21 %
Galánta 225 8.75 %
Sempte 106 4.12 %
Pusztakürt 104 4.04 %
Szentharaszt 73 2.84 %
Salgócska 48 1.87 %
Diószeg 43 1.67 %
Felsőszeli 38 1.48 %
Pusztafödémes 36 1.40 %
Ábrahám 32 1.24 %
Taksonyfalva 26 1.01 %
Gány 26 1.01 %
Magyargurab 23 0.89 %
Nagyfödémes 21 0.82 %
Nemeskosút 19 0.74 %
Kisgeszt 19 0.74 %
Jóka 16 0.62 %
Tósnyárasd 12 0.47 %
Nagymácséd 11 0.43 %
Vága 10 0.39 %
Alsószeli 6 0.23 %
Nemeskajal 6 0.23 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Nádszeg 3 0.12 %
Kismácséd 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 3 0.12 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 53.07 %
Galánta 177 19.41 %
Sopornya 123 13.49 %
Alsószerdahely 77 8.44 %
Szentharaszt 60 6.58 %
Sempte 56 6.14 %
Vágpatta 42 4.61 %
Diószeg 34 3.73 %
Pusztafödémes 34 3.73 %
Ábrahám 33 3.62 %
Nemeskürt 23 2.52 %
Vága 18 1.97 %
Gány 18 1.97 %
Jóka 15 1.64 %
Magyargurab 15 1.64 %
Pusztakürt 15 1.64 %
Nagyfödémes 14 1.54 %
Kisgeszt 13 1.43 %
Felsőszeli 13 1.43 %
Taksonyfalva 11 1.21 %
Salgócska 9 0.99 %
Nemeskosút 9 0.99 %
Alsószeli 9 0.99 %
Tósnyárasd 9 0.99 %
Kismácséd 7 0.77 %
Királyrév 4 0.44 %
Hidaskürt 4 0.44 %
Tallós 3 0.33 %
Dunajánosháza 2 0.22 %
Nagymácséd 2 0.22 %
Alsóhatár 2 0.22 %
Nemeskajal 2 0.22 %
Vízkelet 1 0.11 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 48.49 %
Galánta 323 24.94 %
Vágpatta 321 24.79 %
Sopornya 208 16.06 %
Sempte 129 9.96 %
Diószeg 107 8.26 %
Nemeskürt 83 6.41 %
Alsószerdahely 77 5.95 %
Szentharaszt 71 5.48 %
Ábrahám 66 5.10 %
Pusztakürt 62 4.79 %
Nagyfödémes 56 4.32 %
Pusztafödémes 54 4.17 %
Felsőszeli 45 3.47 %
Magyargurab 39 3.01 %
Gány 35 2.70 %
Salgócska 32 2.47 %
Jóka 29 2.24 %
Taksonyfalva 25 1.93 %
Kisgeszt 25 1.93 %
Hidaskürt 22 1.70 %
Nemeskosút 21 1.62 %
Vága 21 1.62 %
Nagymácséd 20 1.54 %
Alsószeli 15 1.16 %
Dunajánosháza 15 1.16 %
Tósnyárasd 15 1.16 %
Nemeskajal 8 0.62 %
Vízkelet 7 0.54 %
Kismácséd 7 0.54 %
Pozsonyvezekény 7 0.54 %
Tallós 5 0.39 %
Feketenyék 4 0.31 %
Nádszeg 4 0.31 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Királyrév 1 0.08 %
Szered 1 287 49.22 %
Galánta 263 10.06 %
Sopornya 164 6.27 %
Diószeg 144 5.51 %
Sempte 111 4.24 %
Alsószerdahely 91 3.48 %
Vágpatta 85 3.25 %
Szentharaszt 79 3.02 %
Felsőszeli 55 2.10 %
Pusztafödémes 54 2.07 %
Ábrahám 50 1.91 %
Taksonyfalva 44 1.68 %
Nagyfödémes 40 1.53 %
Nemeskürt 30 1.15 %
Pusztakürt 26 0.99 %
Jóka 25 0.96 %
Gány 21 0.80 %
Nemeskosút 21 0.80 %
Magyargurab 19 0.73 %
Kisgeszt 14 0.54 %
Vága 12 0.46 %
Nagymácséd 11 0.42 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Salgócska 11 0.42 %
Alsószeli 10 0.38 %
Nemeskajal 9 0.34 %
Hidaskürt 8 0.31 %
Kismácséd 7 0.27 %
Vízkelet 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Feketenyék 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Tallós 2 0.08 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 19.00 %
Szered 203 15.13 %
Galánta 104 7.75 %
Vágpatta 80 5.96 %
Diószeg 48 3.58 %
Sempte 45 3.35 %
Ábrahám 30 2.24 %
Pusztakürt 27 2.01 %
Szentharaszt 23 1.71 %
Nemeskürt 23 1.71 %
Pusztafödémes 21 1.56 %
Felsőszeli 20 1.49 %
Alsószerdahely 20 1.49 %
Taksonyfalva 15 1.12 %
Magyargurab 14 1.04 %
Nagyfödémes 14 1.04 %
Nemeskosút 14 1.04 %
Salgócska 12 0.89 %
Gány 8 0.60 %
Nagymácséd 6 0.45 %
Vága 6 0.45 %
Nemeskajal 5 0.37 %
Jóka 5 0.37 %
Kisgeszt 5 0.37 %
Tósnyárasd 3 0.22 %
Nádszeg 3 0.22 %
Alsószeli 3 0.22 %
Pozsonyvezekény 3 0.22 %
Tallós 2 0.15 %
Kismácséd 2 0.15 %
Királyrév 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Hidaskürt 1 0.07 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Dunajánosháza 1 0.07 %
Vízkelet 1 0.07 %
Szered 392 11.02 %
Galánta 138 3.88 %
Sopornya 93 2.61 %
Szentharaszt 55 1.55 %
Sempte 38 1.07 %
Ábrahám 33 0.93 %
Alsószerdahely 31 0.87 %
Vágpatta 31 0.87 %
Pusztafödémes 26 0.73 %
Diószeg 25 0.70 %
Nagyfödémes 18 0.51 %
Kisgeszt 16 0.45 %
Felsőszeli 15 0.42 %
Taksonyfalva 14 0.39 %
Magyargurab 13 0.37 %
Vága 12 0.34 %
Jóka 11 0.31 %
Nemeskürt 10 0.28 %
Pusztakürt 10 0.28 %
Gány 10 0.28 %
Salgócska 9 0.25 %
Nemeskosút 8 0.22 %
Alsószeli 8 0.22 %
Tósnyárasd 7 0.20 %
Kismácséd 6 0.17 %
Nagymácséd 6 0.17 %
Hidaskürt 5 0.14 %
Tallós 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Királyrév 2 0.06 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 13.49 %
Galánta 243 12.28 %
Alsószeli 230 11.62 %
Felsőszeli 219 11.07 %
Nádszeg 216 10.91 %
Nagyfödémes 156 7.88 %
Jóka 145 7.33 %
Hidaskürt 141 7.12 %
Taksonyfalva 138 6.97 %
Nagymácséd 95 4.80 %
Feketenyék 87 4.40 %
Vága 83 4.19 %
Tallós 81 4.09 %
Diószeg 80 4.04 %
Nemeskosút 67 3.39 %
Királyrév 66 3.34 %
Kismácséd 35 1.77 %
Vízkelet 30 1.52 %
Nemeskajal 30 1.52 %
Tósnyárasd 13 0.66 %
Alsóhatár 7 0.35 %
Szered 7 0.35 %
Sopornya 3 0.15 %
Pusztafödémes 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 10.56 %
Sempte 141 5.47 %
Sopornya 57 2.21 %
Galánta 55 2.14 %
Szentharaszt 39 1.51 %
Vágpatta 32 1.24 %
Alsószerdahely 27 1.05 %
Diószeg 19 0.74 %
Hidaskürt 15 0.58 %
Felsőszeli 15 0.58 %
Pusztafödémes 13 0.50 %
Taksonyfalva 12 0.47 %
Ábrahám 10 0.39 %
Nemeskürt 9 0.35 %
Gány 8 0.31 %
Magyargurab 7 0.27 %
Nagymácséd 6 0.23 %
Nemeskosút 6 0.23 %
Nagyfödémes 5 0.19 %
Pusztakürt 5 0.19 %
Nádszeg 5 0.19 %
Alsószeli 4 0.16 %
Tósnyárasd 4 0.16 %
Salgócska 4 0.16 %
Vága 3 0.12 %
Jóka 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Tallós 2 0.08 %
Kismácséd 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 26.43 %
Feketenyék 278 17.71 %
Galánta 182 11.59 %
Nagyfödémes 139 8.85 %
Hidaskürt 133 8.47 %
Jóka 92 5.86 %
Tallós 82 5.22 %
Felsőszeli 78 4.97 %
Taksonyfalva 68 4.33 %
Diószeg 66 4.20 %
Alsószeli 66 4.20 %
Pozsonyvezekény 60 3.82 %
Nagymácséd 60 3.82 %
Királyrév 50 3.18 %
Nemeskosút 49 3.12 %
Vága 46 2.93 %
Vízkelet 44 2.80 %
Nemeskajal 34 2.17 %
Kismácséd 27 1.72 %
Tósnyárasd 21 1.34 %
Szered 16 1.02 %
Alsóhatár 16 1.02 %
Ábrahám 7 0.45 %
Dunajánosháza 5 0.32 %
Alsószerdahely 5 0.32 %
Magyargurab 4 0.25 %
Vágpatta 4 0.25 %
Pusztafödémes 4 0.25 %
Nemeskürt 3 0.19 %
Salgócska 2 0.13 %
Pusztakürt 2 0.13 %
Sopornya 1 0.06 %
Sempte 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Gány 1 0.06 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 22.71 %
Feketenyék 473 21.88 %
Nádszeg 255 11.79 %
Hidaskürt 205 9.48 %
Nagyfödémes 195 9.02 %
Felsőszeli 162 7.49 %
Alsószeli 133 6.15 %
Jóka 123 5.69 %
Taksonyfalva 122 5.64 %
Nagymácséd 121 5.60 %
Diószeg 115 5.32 %
Vága 109 5.04 %
Tallós 103 4.76 %
Vízkelet 99 4.58 %
Pozsonyvezekény 97 4.49 %
Nemeskosút 78 3.61 %
Királyrév 63 2.91 %
Nemeskajal 59 2.73 %
Szered 32 1.48 %
Kismácséd 29 1.34 %
Dunajánosháza 28 1.30 %
Alsóhatár 24 1.11 %
Tósnyárasd 24 1.11 %
Magyargurab 14 0.65 %
Ábrahám 14 0.65 %
Alsószerdahely 13 0.60 %
Salgócska 10 0.46 %
Pusztafödémes 7 0.32 %
Gány 7 0.32 %
Sopornya 6 0.28 %
Sempte 4 0.19 %
Vágpatta 3 0.14 %
Kisgeszt 3 0.14 %
Nemeskürt 3 0.14 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Szentharaszt 2 0.09 %
Szered 177 13.79 %
Galánta 145 11.29 %
Diószeg 69 5.37 %
Sopornya 61 4.75 %
Szentharaszt 39 3.04 %
Pusztafödémes 36 2.80 %
Ábrahám 30 2.34 %
Vágpatta 26 2.02 %
Alsószerdahely 22 1.71 %
Nagyfödémes 21 1.64 %
Sempte 21 1.64 %
Magyargurab 19 1.48 %
Jóka 16 1.25 %
Kisgeszt 15 1.17 %
Felsőszeli 14 1.09 %
Taksonyfalva 12 0.93 %
Vága 12 0.93 %
Gány 11 0.86 %
Nemeskosút 10 0.78 %
Kismácséd 8 0.62 %
Alsószeli 6 0.47 %
Pusztakürt 6 0.47 %
Salgócska 6 0.47 %
Nagymácséd 6 0.47 %
Tósnyárasd 5 0.39 %
Nemeskürt 4 0.31 %
Nemeskajal 4 0.31 %
Tallós 4 0.31 %
Királyrév 3 0.23 %
Nádszeg 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Hidaskürt 2 0.16 %
Vízkelet 2 0.16 %
Feketenyék 2 0.16 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Szered 1 306 58.88 %
Alsószerdahely 567 25.56 %
Sopornya 465 20.96 %
Galánta 356 16.05 %
Sempte 179 8.07 %
Vágpatta 144 6.49 %
Nemeskürt 91 4.10 %
Szentharaszt 84 3.79 %
Pusztakürt 70 3.16 %
Vága 64 2.89 %
Diószeg 56 2.52 %
Pusztafödémes 52 2.34 %
Gány 48 2.16 %
Ábrahám 46 2.07 %
Taksonyfalva 45 2.03 %
Felsőszeli 44 1.98 %
Nagyfödémes 29 1.31 %
Magyargurab 27 1.22 %
Kisgeszt 27 1.22 %
Nemeskosút 22 0.99 %
Salgócska 21 0.95 %
Tallós 18 0.81 %
Alsószeli 17 0.77 %
Jóka 13 0.59 %
Nagymácséd 13 0.59 %
Nemeskajal 11 0.50 %
Tósnyárasd 11 0.50 %
Hidaskürt 7 0.32 %
Kismácséd 7 0.32 %
Királyrév 4 0.18 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Nádszeg 3 0.14 %
Vízkelet 2 0.09 %
Feketenyék 2 0.09 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
798 78.01%
VPN
98 9.58%
KSČ
48 4.69%
DÚRS
35 3.42%
DS
17 1.66%
SPV
10 0.98%
SZ
7 0.68%
Egyéb
10 0.98%
Érvényes szavazatok 1023
Együttélés-MKDM
749 78.43%
Magyar Polgári Párt
103 10.79%
SDĽ
26 2.72%
HZDS
21 2.20%
KSS
12 1.26%
SDSS
11 1.15%
SZ
6 0.63%
DS-ODS
5 0.52%
SSL-SNZ
4 0.42%
ODÚ
4 0.42%
Egyéb
14 1.47%
Érvényes szavazatok 955
MK
853 89.32%
HZDS-RSS
22 2.30%
SP-VOĽBA
16 1.68%
KSS
14 1.47%
ROISR
10 1.05%
10 1.05%
ZRS
7 0.73%
HZPCS
5 0.52%
SPK
5 0.52%
KDH
4 0.42%
Egyéb
9 0.94%
Érvényes szavazatok 955
MKP
895 84.91%
SDK
100 9.49%
HZDS
21 1.99%
SDĽ
19 1.80%
SOP
5 0.47%
Egyéb
14 1.33%
Érvényes szavazatok 1054
MKP
788 90.06%
SDKU
13 1.49%
NOSNP
12 1.37%
HZDS
10 1.14%
SZS
8 0.91%
SMER
8 0.91%
ANO
8 0.91%
ZAR
5 0.57%
KSS
4 0.46%
Egyéb
19 2.17%
Érvényes szavazatok 875
MKP
732 92.19%
SDKU DS
21 2.64%
SMER
14 1.76%
SNS
6 0.76%
LB
6 0.76%
HZD
4 0.50%
Egyéb
11 1.39%
Érvényes szavazatok 794
Most-Híd
481 58.44%
MKP
231 28.07%
SDKU DS
36 4.37%
SaS
32 3.89%
SMER
20 2.43%
EDS
6 0.73%
ĽS HZDS
5 0.61%
SNS
4 0.49%
Egyéb
8 0.97%
Érvényes szavazatok 823
Most-Híd
394 55.34%
MKP
228 32.02%
SMER SD
27 3.79%
OĽaNO
19 2.67%
SDKU DS
12 1.69%
SaS
8 1.12%
SNS
7 0.98%
99 Percent
6 0.84%
KDH
3 0.42%
Egyéb
8 1.12%
Érvényes szavazatok 712
Most-Híd
302 44.15%
MKP
240 35.09%
SME RODINA
34 4.97%
OĽANO-NOVA
27 3.95%
SMER SD
24 3.51%
SaS
12 1.75%
LSNS
11 1.61%
#SIEŤ
8 1.17%
SNS
7 1.02%
MKDA-MKDSZ
6 0.88%
SKOK!
4 0.58%
SMS
3 0.44%
Egyéb
6 0.88%
Érvényes szavazatok 684
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések