SK
GA
.....

Vága

Község

címer zászló
2030 100% magyar 1910
1114 53% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Vága
Hivatalos szlovák megnevezés:
Váhovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Alsó földek, Harmadik dűlő, Kis-tó, Majsin, Második dűlő, Sopornyi-szeg, Szugla, Vágontúli berek, Várrétpuszta
Koordináták:
48.25159836, 17.78049660
Terület:
15,98 km2
Rang:
község
Népesség:
2126
Tszf. magasság:
123 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92562
Település kód:
504114
Szervezeti azonosító:
306266

A község a Kisalföldön, a Mátyusföldön keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág jobb partján, Galántától 10 km-re északkeletre, Szeredtől 5,5 km-re délkeletre. Áthalad rajta a Nemeskajalt (9 km) Szereddel összekötő mellékút. A község területén keresztülhalad az R1-es (Nagyszombat-Nyitra) autópálya, mely itt keresztezi a Vág folyót. Területének egy részét 1985 óta a Vágkirályfai-víztároló vize borítja. Északnyugatról Alsószerdahely, keletről Sopornya, délről Nemeskajal, nyugatról pedig Galánta határolja. Keleti határát a Vág alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Galántai járáshoz, 1949-1960 között a Szeredi járáshoz, majd 1960-tól újra a Galántai járáshoz tartozott. Bár az első bécsi döntés Csehszlovákiának ítélte, kicserélték más községekre és 1939. március 14-én visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás, 1945-ig). Ebben az időszakban határközség volt, északi és keleti határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Keleti (Sopornyával közös) határát a Vágkirályfai-víztározó létrehozásakor kiigazították, ezzel területe 26 hektárral (1,7 %) nőtt (15,72 km²-ről 15,98-ra).

Népesség

Vága a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 2036, 1921-ben 2071, 1939-ben 2211, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az 1991-2011 közötti időszakra a népességszám lassú növekedése (3,5 %) jellemző (2012 főről 2083-ra). A szlovák nemzetiségűek aránya ebben a 20 éves időszakban 19 %-ról 32,9 %-ra nőtt az asszimiláció következtében. A romák aránya 8,4 %. A lakosság túlnyomó többsége római katolikus vallású (90,2 %).

Történelem

A helyi hagyomány szerint három, Erdélyből idetelepült család (Nagy-Józsa, Puskás, Szabó) alapította a falut. Első írásos említése azt örökíti meg, hogy a helyi Damján birtokába került, de a 14. század elején már az esztergomi érsekségé volt, és egészen a jobbágyság megszüntetéséig az övé is maradt. A 16. századtól a nagyszombati jezsuita kollégiumhoz tartozott. A törökvész a falut is elérte a 17. században: csaknem teljesen elpusztult, mindössze három adózó háztartása maradt, ráadásul török uralom alá is került néhány évtizedre. A török kiűzése után a kuruc háborúk és az azokat kísérő járványok miatt szenvedett sokat. A 18. század közepétől aztán gyors növekedésnek indult a lakosság, a század végére már meghaladta az ezer főt. Fejlődött a kézművesség is, több molnár, szabó, takács, mészáros és csizmadia dolgozott itt. Iskoláját 1816-ban említik először. A 19. században 17 hajómalom üzemelt itt a Vágon. 1825-ben súlyos tűzvész pusztított, amelynek emlékére szobrot emeltek Szent Flóriánnak, és az ünnepén minden évben körmenettel vonulnak ide, a tűzoltók vezetésével. A 20. század elején sok vágai kivándorolt Amerikába. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, 1934-ben sztrájkoltak a Vág szabályozásán dolgozó munkások. Az 1938. november 2-i bécsi döntés hatályán kívül maradt, ám folyamatos határkiigazítási tárgyalások folytak róla, és 1939. március 14-én, a fasiszta Szlovákia megalakulásakor Magyarországhoz csatolták. 1945-től ismét Csehszlovákiához került. A község határának jelentős részét elárasztották, és a Vág-menti őserdőt kiirtották az 1985-ben befejezett Kaskády-víztározó létrehozásával.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, valamint kétnyelvű óvoda található (utóbbi organikus stílusban épült 2012-ben). Szent Miklósnak szentelt katolikus temploma 1788-ban épült késő barokk stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VÁGA. Vagovce. Magyar falu Pozsony Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Vág Szerdahelynek szomszédságában, mellynek filiája; határja 2 nyomásbéli, Vágvize’ áradásaival gyakran károsíttatni szokott.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vágha, (Vagoncze), Poson m. vegyes magyar-tót falu, a Vágh vizénél, ut. p. Szeredhez 1 órányira délre. Lakja 1421 kath., paroch. templommal. Termékeny határa sokat szenved a Vágh kiöntéseitől. F. u. az esztergomi érsek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Nebojszán termett keményítő angol, német, olasz és orosz piaczokra szállíttatik, míg Vága lakóinak fűzfavesszőfonatai, szekérkasok- és kosárfélék a vidéken örvendenek jó kelendőségnek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vága, a Mátyusföldön fekvő nagyközség, 323 házzal és 2115 róm. kath. vallású lakossal. Régi érseki birtok, mely 1326-ban, a mikor Gyarmati Gergely az esztergomi érsekségnek adományozta, már a mai nevén szerepel. Az 1553-iki portális összeírásba Vaaga alakban 28 portával van felvéve. Hajdan tót község volt, de idővel megmagyarosodott. Ma is a herczegprimásnak van itt nagyobb birtoka. A lakosok között elterjedt hagyomány szerint e községet három, Erdélyből ide menekült, magyar halászcsalád alapította, u. m. a Nagy-Józsa, a Puskás és a Szabó családok. A török világban az ellenséges csapatok keményen megsarczolták a lakosokat. Kath. temploma 1778-ban épült. 1824-ben nagy tűzvész pusztított a községben, erre emlékeztet a Szent Flórián szobor. Ide tartozik Várrét puszta; neve bizonyára történeti jelentőséggel bír. A községnek, habár nagyközség, nincs postája; ugyanis utolsó postája Vágszerdahely, távírója és vasúti állomása Szered.

Magyar Katolikus Lexikon

Vága (Váhovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi, 2007: a Pozsony-Nagyszombati érsség, galántai B esp-i ker-ében. – A falu 1297: Lodomér érs., 1326: Gyarmati Gergely birtoka.1530: török betörés, 1553: 28 portát írtak össze. Elnéptelenedett, a 18. sz. elején telepítették újra. 1945: az orosz hadsereg bevonulása békés volt, nagypénteken a húsvétra sülő kaláccsal vendégelték meg őket. Lakosságcsere nem volt. – 1694: elítik a falu közepén, a temetőben álló, szegényes, Szt Miklós-tp-ot, többször átépítették. A mai Szt Miklós-tp. a régi helyén 1778: épült a falu közepén, a falu legmagasabb pontján, árvízek idején menedékhely volt. – A pléb-t Szerdahely filiájából 1943: alapították. Anyakvei 1896-tól. Kegyúra az esztergomi érsség. – Pébánosai: Andrásfay Ödön, 1949: Zsilka Lajos, 1950: Machácek Béla, 1951: Wilde József, 1958: Lakatos Imre, 1966: Zsilinszky Kázmér OSB, Maczkó István, 1969, Danczi Lajos 1969. – Lakói 1998: össz. 2100, ebből 90% m., r. k., 10% szlovák, más vall-ú. ** Danczi Lajos: ~ egyházközség tört. H.n., 2000.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vága. Okleveles első nyomát 1326ból leljük, mikor is Gyarmati Gergely addigi birtokosa az esztergomi érsekségnek ajándékozza. Ez időtől Vaga, 1553-ban Vaaga alakban írták. Évszázadokon át napjainkig megmaradt az érsekség birtokában. A török időkben, majd 1918—1938. között a csehektől sokat szenvedett. Róm. kath. temploma 1778-ban épült. Szájhagyomány szerint a községet három székely eredetű halász család: a NagyJózsa-, Puskás- és Szántó-család alapította a XIII. században. Hozzátartozik Várrét-puszta. A község területe 2731 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2211.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Vága nk. kj. galántai járás. Régi érseki birtok, amely 1326-ban, amikor Gyarmati Gergely az esztergomi érsekségnek adományozta, már a mai nevén szerepel. Az 1553-iki portális összeírásban Vaaga alakban 28 portával van összeírva. Hagyomány szerint a község halásztelep volt, amit erdélyi székely családok alapítottak. Területe: 2.731 k. h. Lakosság: 2.217. Ebből magyar: 2.181, szlovák: 35, magy. beszél: 2.216. Vallás szerint: r. k. 2.197, izr. 13. Lakóház: 444. Népsűrűség: 141.0. Földbirtok I. 0, II. 8, III. 239. Községi bíró: Sandula Lajos. Róm. kat. népiskola 7 tanerős. önkéntes Tűzoltó Egyesület, Leventeegyesület. Hitelszövetkezet (OKH tagja), Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (Hanza), Tejszövetkezet (OMTK tagja), Műmalom. A község 1939. már.c. 14-én szabadult fel. A község szívósan ellen állt a cseh megszálló csapatoknak és csak 1919 január végén teljesen körülvéve adta meg magát. Ugyanezen év jún. 4-én a cseh megszálló katonaság a tüntető magyar tömeg közé lőtt, amelynek a számos sebesültön kívül három halálos áldozata is volt: a két Józsa testvér és Forró István Lőrincz. — Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. és közj. Galánta, v. á. Galánta, u. p. és u. t. Galánta.

Józsa Mónika

1959.11.30.
Vága - megszületett
Névelőfordulások
1259
Waga
1553
Vaaga
1773
Vagha, Waghavcze,
1786
Wágha, Wagowce,
1808
Vagha, Vaga, Wagowce,
1863
Vágha,
1873
Vága,
1920
Vágovce, Vágovec,
1927
Váhovce, Vága,
1938
Vága,
1945
Váhovce, Vága,
1948
Váhovce
1994
Vága

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vága (Váhovce) 329
Telefon: 0317898201
Fax: 0317898231

Honlap: vahovce.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kubica Adrián (Független)

Képviselő-testület:
Szabó Viliam (Független)
Takáč Dávid (Független)
Szabo Eugen (Független)
Kissová Eva (Független)
Kubicová Katarína (MOST - HÍD)
Vontszemű Roland (MOST - HÍD)
Varga Peter (SMK-MKP)
Károly Ladislav (SMK-MKP)
Takáč Ladislav (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Vágai Posta

Váhovce 327

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 428

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 428

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Vága 116

Vágai Anyakönyvi Hivatal

Vága 329

Vágai Községi Hivatal

Vága 329

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1731 92%
szlovákok 32 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 28 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 93 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1884
magyarok 2030 100%
szlovákok 5 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2036
magyarok 2029 98%
szlovákok 13 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2071
magyarok 1621 81%
szlovákok 383 19%
romák 0 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 2012
magyarok 1558 77%
szlovákok 444 22%
romák 4 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 0%
összlétszám 2021
magyarok 1344 65%
szlovákok 685 33%
romák 17 1%
csehek 2 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 1%
ismeretlen 21 1%
összlétszám 2083
magyarok 1114 53%
szlovákok 848 40%
romák 8 0%
csehek 7 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 113 5%
összlétszám 2097
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1764
Választási részvétel: 72 %
Kiadott boríték: 1270
Bedobott boríték: 1269

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1260
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kubica Adrián 884 70.16 % Független
Jalsovszky Róbert 374 29.68 % SMK-MKP
Szabo Eugen 2 0.16 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kubicová Katarína 562 MOST - HÍD
Vontszemű Roland 538 MOST - HÍD
Szabó Viliam 523 Független
Varga Peter 478 SMK-MKP
Takáč Dávid 409 Független
Szabo Eugen 399 Független
Károly Ladislav 380 SMK-MKP
Takáč Ladislav 366 SMK-MKP
Kissová Eva 361 Független

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
2018
MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1761
Választási részvétel: 12.21 %
Kiadott boríték: 215
Bedobott boríték: 215
Választásra jogosult: 1765
Választási részvétel: 19.32 %
Kiadott boríték: 341
Bedobott boríték: 341
Választásra jogosult: 1 766
Választási részvétel: 25,31 %
Kiadott boríték: 447
Bedobott boríték: 447

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 204
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 430
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 133 65.20 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 47 23.04 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 17 8.33 % Független
Andrej Richnák 4 1.96 % NP
Ivan Uhliarik 3 1.47 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 27 7.96% Független
József Berényi 298 69.30 % SMK-MKP
Jozef Viskupič 52 12.09 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 43 10.00 % Független
Konrád Rigó 29 6.74 % MOST - HÍD
Márius Novák 4 0.93 % NP
Jaroslav Cehlárik 4 0.93 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 209
Érvényes szavazólap: 443
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Krisztián Forró 138 66.03% SMK-MKP
József Berényi 138 66.03% SMK-MKP
László Biró 108 51.67% SMK-MKP
László Pék 100 47.85% SMK-MKP
Gergely Agócs 88 42.11% SMK-MKP
Gábor Gál 85 40.67% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 67 32.06% SMK-MKP
Ervin Chomča 50 23.92% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 49 23.44% MOST - HÍD
František Juhos 45 21.53% MOST - HÍD
Zoltán Forró 43 20.57% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 27 12.92% SMER - SD
Zsolt Oros 27 12.92% MOST - HÍD
Boris Brunner 26 12.44% MOST - HÍD
Jozef Nagy 17 8.13% Független
Vladimír Vranovič 16 7.66% SMER - SD
Gábor Pallya 13 6.22% ND
Júlia Gálová 12 5.74% SMER - SD
Pavol Doval 8 3.83% SMER - SD
Miloš Majko 6 2.87% DÚ, Zmena zdola
Milan Vlček 6 2.87% ĽS-HZDS
Adrián Macho 5 2.39% SaS, OKS
Bystrík Horváth 5 2.39% SNS
Slávka Kramárová 5 2.39% SNS
Roman Súkeník 5 2.39% SMER - SD
Ladislav Klempa 4 1.91% KSS
Róbert Korec 4 1.91% KDH, SDKÚ - DS
Roland Szekera 3 1.44% NOVA
Stanislava Režnáková 3 1.44% SNS
František Gőgh 3 1.44% ND
Ružena Vongrejová 2 0.96% NOVA
Peter Kolek 2 0.96% KSS
Michal Nagy 0 0.00% SMS
József Berényi 252 56.88% SMK-MKP
Krisztián Forró 233 52.60% SMK-MKP
Adrián Kubica 217 48.98% MOST - HÍD
László Biró 158 35.67% SMK-MKP
Gergely Agócs 154 34.76% SMK-MKP
László Pék 144 32.51% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 123 27.77% SMK-MKP
Gábor Gál 116 26.19% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 109 24.60% MOST - HÍD
Tamás Zupko 83 18.74% SMK-MKP
Ervin Chomča 68 15.35% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 64 14.45% SMER-SD
František Juhos 49 11.06% MOST - HÍD
Zoltán Forró 46 10.38% MOST - HÍD
Peter Szabó 46 10.38% MOST - HÍD
Peter Paška 28 6.32% Független
Miloš Majko 25 5.64% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Róbert Korec 21 4.74% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Marta Némethová 21 4.74% SMER-SD
Júlia Gálová 20 4.51% SMER-SD
Roman Vančo 18 4.06% ĽS Naše Slovensko
Jozef Boledovič 18 4.06% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Jana Hanuliaková 18 4.06% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Marek Tóth 17 3.84% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 17 3.84% Független
David Slíž 15 3.39% ĽS Naše Slovensko
Marta Vajdová 15 3.39% Független
Janka Repčoková 14 3.16% ĽS Naše Slovensko
Martin Práznovský 14 3.16% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Slávka Kramárová 12 2.71% SNS
Ľubomír Noga 12 2.71% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 12 2.71% ĽS Naše Slovensko
Martin Drobný 12 2.71% SNS
Milan Bánovský 11 2.48% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Roman Sukeník 10 2.26% SMER-SD
Igor Németh 9 2.03% SMER-SD
Andrej Tábori 9 2.03% Független
Stanislav Lipovský 6 1.35% DOMA DOBRE
Jozef Pinček 4 0.90% NP
Václav Jurčaga 3 0.68% NÁRODNÁ KOALÍCIA
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 6.80 %
Galánta 214 6.71 %
Szered 92 2.88 %
Nagymácséd 70 2.19 %
Feketenyék 52 1.63 %
Nagyfödémes 42 1.32 %
Felsőszeli 40 1.25 %
Nádszeg 39 1.22 %
Jóka 38 1.19 %
Taksonyfalva 38 1.19 %
Diószeg 35 1.10 %
Nemeskajal 34 1.07 %
Alsószerdahely 28 0.88 %
Tallós 27 0.85 %
Vízkelet 26 0.82 %
Alsószeli 26 0.82 %
Sopornya 19 0.60 %
Nemeskosút 17 0.53 %
Hidaskürt 16 0.50 %
Tósnyárasd 11 0.34 %
Pozsonyvezekény 11 0.34 %
Kismácséd 10 0.31 %
Királyrév 8 0.25 %
Vágpatta 7 0.22 %
Magyargurab 7 0.22 %
Sempte 6 0.19 %
Ábrahám 4 0.13 %
Gány 4 0.13 %
Pusztakürt 4 0.13 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Szentharaszt 3 0.09 %
Dunajánosháza 3 0.09 %
Salgócska 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 75.61 %
Szered 494 46.52 %
Galánta 251 23.63 %
Alsószerdahely 241 22.69 %
Vágpatta 159 14.97 %
Sempte 133 12.52 %
Nemeskürt 72 6.78 %
Diószeg 64 6.03 %
Pusztakürt 55 5.18 %
Pusztafödémes 46 4.33 %
Szentharaszt 40 3.77 %
Ábrahám 37 3.48 %
Magyargurab 31 2.92 %
Nagyfödémes 29 2.73 %
Felsőszeli 28 2.64 %
Salgócska 23 2.17 %
Nemeskosút 22 2.07 %
Kisgeszt 20 1.88 %
Gány 17 1.60 %
Vága 17 1.60 %
Taksonyfalva 16 1.51 %
Nagymácséd 13 1.22 %
Tósnyárasd 11 1.04 %
Alsószeli 10 0.94 %
Nemeskajal 10 0.94 %
Dunajánosháza 8 0.75 %
Tallós 7 0.66 %
Jóka 7 0.66 %
Kismácséd 6 0.56 %
Hidaskürt 6 0.56 %
Királyrév 4 0.38 %
Feketenyék 2 0.19 %
Pozsonyvezekény 2 0.19 %
Nádszeg 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 7.48 %
Galánta 368 7.31 %
Alsószeli 270 5.36 %
Nádszeg 238 4.73 %
Felsőszeli 216 4.29 %
Nagyfödémes 192 3.81 %
Taksonyfalva 184 3.65 %
Feketenyék 170 3.38 %
Jóka 166 3.30 %
Pozsonyvezekény 139 2.76 %
Nagymácséd 137 2.72 %
Diószeg 126 2.50 %
Vága 123 2.44 %
Tallós 99 1.97 %
Nemeskosút 81 1.61 %
Vízkelet 69 1.37 %
Királyrév 53 1.05 %
Kismácséd 49 0.97 %
Nemeskajal 45 0.89 %
Tósnyárasd 28 0.56 %
Szered 11 0.22 %
Sopornya 6 0.12 %
Alsószerdahely 3 0.06 %
Pusztafödémes 3 0.06 %
Gány 2 0.04 %
Kisgeszt 2 0.04 %
Magyargurab 2 0.04 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 23.84 %
Szered 98 3.02 %
Diószeg 95 2.93 %
Taksonyfalva 62 1.91 %
Gány 49 1.51 %
Nagyfödémes 41 1.26 %
Felsőszeli 37 1.14 %
Sopornya 37 1.14 %
Nemeskosút 20 0.62 %
Jóka 18 0.56 %
Alsószerdahely 18 0.56 %
Alsószeli 16 0.49 %
Nemeskajal 16 0.49 %
Magyargurab 16 0.49 %
Pusztafödémes 16 0.49 %
Tósnyárasd 15 0.46 %
Dunajánosháza 14 0.43 %
Kisgeszt 12 0.37 %
Nádszeg 10 0.31 %
Királyrév 9 0.28 %
Ábrahám 9 0.28 %
Vízkelet 9 0.28 %
Nemeskürt 9 0.28 %
Pozsonyvezekény 9 0.28 %
Vága 9 0.28 %
Nagymácséd 8 0.25 %
Sempte 8 0.25 %
Vágpatta 7 0.22 %
Hidaskürt 7 0.22 %
Kismácséd 7 0.22 %
Tallós 6 0.19 %
Feketenyék 5 0.15 %
Pusztakürt 4 0.12 %
Szentharaszt 4 0.12 %
Salgócska 3 0.09 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Szered 253 10.63 %
Galánta 126 5.30 %
Sopornya 71 2.98 %
Alsószerdahely 56 2.35 %
Szentharaszt 47 1.98 %
Sempte 36 1.51 %
Vágpatta 30 1.26 %
Pusztafödémes 27 1.13 %
Ábrahám 26 1.09 %
Diószeg 24 1.01 %
Nagyfödémes 17 0.71 %
Vága 15 0.63 %
Magyargurab 14 0.59 %
Gány 13 0.55 %
Taksonyfalva 13 0.55 %
Kisgeszt 12 0.50 %
Jóka 12 0.50 %
Felsőszeli 9 0.38 %
Salgócska 9 0.38 %
Pusztakürt 9 0.38 %
Nemeskürt 7 0.29 %
Tallós 7 0.29 %
Nemeskosút 6 0.25 %
Kismácséd 6 0.25 %
Alsószeli 5 0.21 %
Nádszeg 4 0.17 %
Királyrév 3 0.13 %
Hidaskürt 3 0.13 %
Nagymácséd 3 0.13 %
Nemeskajal 2 0.08 %
Tósnyárasd 2 0.08 %
Vízkelet 2 0.08 %
Feketenyék 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 32.90 %
Szered 254 9.08 %
Nádszeg 246 8.80 %
Diószeg 178 6.37 %
Nagyfödémes 150 5.36 %
Felsőszeli 140 5.01 %
Taksonyfalva 134 4.79 %
Feketenyék 127 4.54 %
Jóka 107 3.83 %
Nagymácséd 107 3.83 %
Alsószeli 99 3.54 %
Királyrév 90 3.22 %
Hidaskürt 80 2.86 %
Sopornya 77 2.75 %
Nemeskajal 73 2.61 %
Tallós 70 2.50 %
Vága 68 2.43 %
Nemeskosút 60 2.15 %
Vízkelet 58 2.07 %
Pozsonyvezekény 43 1.54 %
Gány 42 1.50 %
Ábrahám 39 1.39 %
Magyargurab 37 1.32 %
Sempte 36 1.29 %
Tósnyárasd 36 1.29 %
Pusztafödémes 32 1.14 %
Vágpatta 31 1.11 %
Kismácséd 26 0.93 %
Alsószerdahely 25 0.89 %
Alsóhatár 24 0.86 %
Szentharaszt 22 0.79 %
Dunajánosháza 11 0.39 %
Nemeskürt 10 0.36 %
Kisgeszt 10 0.36 %
Salgócska 7 0.25 %
Pusztakürt 5 0.18 %
Nádszeg 583 16.20 %
Galánta 477 13.26 %
Feketenyék 152 4.22 %
Felsőszeli 126 3.50 %
Alsószeli 119 3.31 %
Nagyfödémes 110 3.06 %
Taksonyfalva 104 2.89 %
Királyrév 104 2.89 %
Tallós 95 2.64 %
Jóka 94 2.61 %
Nagymácséd 89 2.47 %
Diószeg 78 2.17 %
Hidaskürt 75 2.08 %
Pozsonyvezekény 60 1.67 %
Vízkelet 57 1.58 %
Nemeskajal 55 1.53 %
Vága 49 1.36 %
Szered 37 1.03 %
Tósnyárasd 36 1.00 %
Nemeskosút 34 0.94 %
Alsóhatár 29 0.81 %
Kismácséd 18 0.50 %
Ábrahám 10 0.28 %
Magyargurab 6 0.17 %
Gány 5 0.14 %
Sopornya 5 0.14 %
Dunajánosháza 5 0.14 %
Alsószerdahely 4 0.11 %
Vágpatta 3 0.08 %
Pusztafödémes 3 0.08 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 12.24 %
Galánta 481 9.70 %
Alsószeli 379 7.64 %
Felsőszeli 336 6.77 %
Nagyfödémes 276 5.56 %
Jóka 255 5.14 %
Taksonyfalva 240 4.84 %
Királyrév 215 4.33 %
Nagymácséd 205 4.13 %
Hidaskürt 200 4.03 %
Pozsonyvezekény 161 3.25 %
Vága 154 3.10 %
Feketenyék 146 2.94 %
Tallós 144 2.90 %
Diószeg 123 2.48 %
Nemeskosút 106 2.14 %
Vízkelet 80 1.61 %
Nemeskajal 73 1.47 %
Kismácséd 49 0.99 %
Tósnyárasd 35 0.71 %
Alsóhatár 27 0.54 %
Szered 18 0.36 %
Pusztafödémes 10 0.20 %
Dunajánosháza 7 0.14 %
Ábrahám 4 0.08 %
Magyargurab 3 0.06 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 27.59 %
Nádszeg 297 14.92 %
Nagymácséd 225 11.31 %
Nagyfödémes 195 9.80 %
Feketenyék 176 8.84 %
Taksonyfalva 171 8.59 %
Diószeg 158 7.94 %
Jóka 158 7.94 %
Felsőszeli 154 7.74 %
Alsószeli 129 6.48 %
Vága 116 5.83 %
Hidaskürt 114 5.73 %
Szered 102 5.13 %
Tallós 95 4.77 %
Pozsonyvezekény 74 3.72 %
Vízkelet 71 3.57 %
Nemeskajal 64 3.22 %
Nemeskosút 60 3.02 %
Királyrév 47 2.36 %
Kismácséd 46 2.31 %
Tósnyárasd 39 1.96 %
Magyargurab 20 1.01 %
Alsószerdahely 20 1.01 %
Alsóhatár 17 0.85 %
Pusztafödémes 15 0.75 %
Ábrahám 14 0.70 %
Gány 13 0.65 %
Dunajánosháza 12 0.60 %
Sopornya 10 0.50 %
Szentharaszt 10 0.50 %
Vágpatta 9 0.45 %
Nemeskürt 7 0.35 %
Sempte 6 0.30 %
Kisgeszt 5 0.25 %
Salgócska 2 0.10 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 16.32 %
Galánta 255 10.64 %
Sopornya 244 10.18 %
Alsószerdahely 196 8.18 %
Ábrahám 181 7.55 %
Pusztafödémes 103 4.30 %
Diószeg 98 4.09 %
Sempte 60 2.50 %
Nemeskürt 58 2.42 %
Kisgeszt 51 2.13 %
Vágpatta 44 1.84 %
Nagyfödémes 43 1.79 %
Felsőszeli 43 1.79 %
Magyargurab 33 1.38 %
Szentharaszt 30 1.25 %
Nemeskosút 29 1.21 %
Gány 22 0.92 %
Pusztakürt 22 0.92 %
Taksonyfalva 21 0.88 %
Jóka 17 0.71 %
Kismácséd 13 0.54 %
Nádszeg 13 0.54 %
Alsószeli 10 0.42 %
Pozsonyvezekény 9 0.38 %
Vága 9 0.38 %
Nemeskajal 8 0.33 %
Nagymácséd 8 0.33 %
Tallós 7 0.29 %
Salgócska 6 0.25 %
Tósnyárasd 5 0.21 %
Dunajánosháza 4 0.17 %
Feketenyék 3 0.13 %
Vízkelet 3 0.13 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 25.75 %
Galánta 455 20.06 %
Ábrahám 198 8.73 %
Diószeg 166 7.32 %
Sopornya 115 5.07 %
Pusztafödémes 100 4.41 %
Sempte 88 3.88 %
Vágpatta 81 3.57 %
Nagyfödémes 74 3.26 %
Alsószerdahely 68 3.00 %
Felsőszeli 67 2.95 %
Szentharaszt 61 2.69 %
Magyargurab 54 2.38 %
Kisgeszt 48 2.12 %
Taksonyfalva 38 1.68 %
Jóka 36 1.59 %
Nemeskosút 35 1.54 %
Nemeskürt 28 1.23 %
Gány 27 1.19 %
Dunajánosháza 25 1.10 %
Kismácséd 19 0.84 %
Pusztakürt 18 0.79 %
Alsószeli 18 0.79 %
Vága 18 0.79 %
Nagymácséd 18 0.79 %
Tósnyárasd 16 0.71 %
Salgócska 16 0.71 %
Hidaskürt 11 0.49 %
Nádszeg 11 0.49 %
Feketenyék 11 0.49 %
Nemeskajal 11 0.49 %
Vízkelet 7 0.31 %
Tallós 6 0.26 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 7.56 %
Galánta 168 7.05 %
Sopornya 77 3.23 %
Szentharaszt 45 1.89 %
Vágpatta 35 1.47 %
Ábrahám 32 1.34 %
Felsőszeli 31 1.30 %
Diószeg 29 1.22 %
Sempte 29 1.22 %
Pusztafödémes 28 1.18 %
Magyargurab 22 0.92 %
Nagyfödémes 19 0.80 %
Alsószerdahely 19 0.80 %
Pusztakürt 18 0.76 %
Taksonyfalva 17 0.71 %
Vága 14 0.59 %
Jóka 14 0.59 %
Salgócska 13 0.55 %
Kisgeszt 11 0.46 %
Gány 10 0.42 %
Kismácséd 10 0.42 %
Nagymácséd 8 0.34 %
Nemeskürt 8 0.34 %
Nádszeg 7 0.29 %
Hidaskürt 6 0.25 %
Alsószeli 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Tósnyárasd 5 0.21 %
Nemeskosút 5 0.21 %
Királyrév 4 0.17 %
Vízkelet 3 0.13 %
Alsóhatár 3 0.13 %
Feketenyék 2 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Galánta 602 20.69 %
Szered 563 19.35 %
Diószeg 140 4.81 %
Sopornya 96 3.30 %
Sempte 89 3.06 %
Vágpatta 78 2.68 %
Nagyfödémes 71 2.44 %
Alsószerdahely 69 2.37 %
Pusztafödémes 69 2.37 %
Gány 66 2.27 %
Ábrahám 66 2.27 %
Felsőszeli 61 2.10 %
Szentharaszt 60 2.06 %
Taksonyfalva 53 1.82 %
Magyargurab 51 1.75 %
Hidaskürt 43 1.48 %
Nemeskosút 38 1.31 %
Jóka 35 1.20 %
Kisgeszt 32 1.10 %
Nemeskürt 30 1.03 %
Nagymácséd 26 0.89 %
Dunajánosháza 24 0.82 %
Tósnyárasd 22 0.76 %
Salgócska 21 0.72 %
Alsószeli 19 0.65 %
Vága 18 0.62 %
Pusztakürt 17 0.58 %
Nemeskajal 15 0.52 %
Nádszeg 13 0.45 %
Vízkelet 12 0.41 %
Feketenyék 8 0.27 %
Kismácséd 8 0.27 %
Királyrév 6 0.21 %
Tallós 5 0.17 %
Pozsonyvezekény 3 0.10 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 30 1.94 %
Galánta 27 1.75 %
Diószeg 19 1.23 %
Kismácséd 17 1.10 %
Ábrahám 14 0.90 %
Nagyfödémes 7 0.45 %
Magyargurab 6 0.39 %
Taksonyfalva 5 0.32 %
Sopornya 5 0.32 %
Kisgeszt 5 0.32 %
Felsőszeli 4 0.26 %
Vága 4 0.26 %
Tósnyárasd 4 0.26 %
Jóka 3 0.19 %
Pozsonyvezekény 3 0.19 %
Nemeskosút 2 0.13 %
Dunajánosháza 2 0.13 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Nagymácséd 2 0.13 %
Nemeskürt 2 0.13 %
Nemeskajal 2 0.13 %
Alsószerdahely 2 0.13 %
Sempte 2 0.13 %
Hidaskürt 1 0.06 %
Salgócska 1 0.06 %
Pusztakürt 1 0.06 %
Tallós 1 0.06 %
Vágpatta 1 0.06 %
Nádszeg 1 0.06 %
Pusztafödémes 1 0.06 %
Királyrév 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 33.32 %
Nádszeg 591 24.10 %
Alsószeli 525 21.41 %
Felsőszeli 418 17.05 %
Nagyfödémes 379 15.46 %
Taksonyfalva 352 14.36 %
Nagymácséd 328 13.38 %
Jóka 310 12.64 %
Hidaskürt 298 12.15 %
Feketenyék 255 10.40 %
Vága 252 10.28 %
Pozsonyvezekény 233 9.50 %
Diószeg 202 8.24 %
Királyrév 170 6.93 %
Tallós 158 6.44 %
Nemeskosút 131 5.34 %
Vízkelet 126 5.14 %
Nemeskajal 98 4.00 %
Kismácséd 80 3.26 %
Tósnyárasd 74 3.02 %
Szered 53 2.16 %
Ábrahám 18 0.73 %
Gány 15 0.61 %
Dunajánosháza 15 0.61 %
Pusztafödémes 13 0.53 %
Alsóhatár 13 0.53 %
Magyargurab 12 0.49 %
Alsószerdahely 10 0.41 %
Sopornya 9 0.37 %
Vágpatta 8 0.33 %
Salgócska 7 0.29 %
Sempte 6 0.24 %
Szentharaszt 5 0.20 %
Kisgeszt 3 0.12 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Galánta 517 20.70 %
Szered 357 14.29 %
Sopornya 253 10.13 %
Alsószerdahely 227 9.09 %
Diószeg 97 3.88 %
Sempte 89 3.56 %
Nemeskürt 67 2.68 %
Vágpatta 58 2.32 %
Nagyfödémes 42 1.68 %
Pusztafödémes 42 1.68 %
Ábrahám 40 1.60 %
Felsőszeli 39 1.56 %
Nagymácséd 34 1.36 %
Pusztakürt 33 1.32 %
Taksonyfalva 31 1.24 %
Szentharaszt 28 1.12 %
Nemeskosút 25 1.00 %
Gány 24 0.96 %
Nádszeg 24 0.96 %
Jóka 24 0.96 %
Magyargurab 22 0.88 %
Salgócska 21 0.84 %
Vága 20 0.80 %
Alsószeli 19 0.76 %
Feketenyék 13 0.52 %
Tósnyárasd 13 0.52 %
Nemeskajal 13 0.52 %
Kisgeszt 11 0.44 %
Pozsonyvezekény 11 0.44 %
Hidaskürt 10 0.40 %
Kismácséd 9 0.36 %
Királyrév 8 0.32 %
Tallós 8 0.32 %
Dunajánosháza 7 0.28 %
Vízkelet 5 0.20 %
Alsóhatár 4 0.16 %
Galánta 591 15.33 %
Nádszeg 469 12.17 %
Alsószeli 392 10.17 %
Nagymácséd 391 10.14 %
Felsőszeli 344 8.92 %
Nagyfödémes 334 8.66 %
Taksonyfalva 322 8.35 %
Jóka 269 6.98 %
Hidaskürt 260 6.74 %
Vága 233 6.04 %
Feketenyék 211 5.47 %
Pozsonyvezekény 174 4.51 %
Diószeg 142 3.68 %
Tallós 135 3.50 %
Királyrév 112 2.91 %
Nemeskosút 107 2.78 %
Vízkelet 95 2.46 %
Tósnyárasd 93 2.41 %
Nemeskajal 88 2.28 %
Kismácséd 75 1.95 %
Szered 23 0.60 %
Alsóhatár 15 0.39 %
Gány 8 0.21 %
Dunajánosháza 6 0.16 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Ábrahám 4 0.10 %
Alsószerdahely 4 0.10 %
Sopornya 3 0.08 %
Sempte 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Salgócska 1 0.03 %
Magyargurab 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 22.68 %
Nádszeg 385 10.33 %
Alsószeli 314 8.43 %
Felsőszeli 304 8.16 %
Taksonyfalva 291 7.81 %
Nagyfödémes 260 6.98 %
Jóka 240 6.44 %
Nagymácséd 215 5.77 %
Hidaskürt 194 5.21 %
Diószeg 159 4.27 %
Vága 158 4.24 %
Feketenyék 147 3.95 %
Pozsonyvezekény 128 3.44 %
Nemeskosút 118 3.17 %
Tallós 113 3.03 %
Királyrév 102 2.74 %
Vízkelet 80 2.15 %
Nemeskajal 79 2.12 %
Kismácséd 57 1.53 %
Tósnyárasd 48 1.29 %
Szered 26 0.70 %
Alsóhatár 12 0.32 %
Dunajánosháza 11 0.30 %
Gány 7 0.19 %
Magyargurab 5 0.13 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Sopornya 5 0.13 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 32.46 %
Nádszeg 398 20.44 %
Taksonyfalva 357 18.34 %
Alsószeli 313 16.08 %
Felsőszeli 311 15.97 %
Nagyfödémes 247 12.69 %
Jóka 228 11.71 %
Hidaskürt 217 11.15 %
Nagymácséd 217 11.15 %
Feketenyék 170 8.73 %
Pozsonyvezekény 160 8.22 %
Vága 144 7.40 %
Tallós 128 6.57 %
Diószeg 122 6.27 %
Nemeskosút 99 5.08 %
Királyrév 94 4.83 %
Vízkelet 76 3.90 %
Nemeskajal 67 3.44 %
Kismácséd 51 2.62 %
Tósnyárasd 48 2.47 %
Alsóhatár 12 0.62 %
Szered 11 0.56 %
Sopornya 3 0.15 %
Alsószerdahely 2 0.10 %
Dunajánosháza 2 0.10 %
Pusztafödémes 2 0.10 %
Pusztakürt 1 0.05 %
Ábrahám 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 83.06 %
Galánta 361 30.13 %
Diószeg 130 10.85 %
Vágpatta 129 10.77 %
Sopornya 123 10.27 %
Sempte 106 8.85 %
Alsószerdahely 94 7.85 %
Ábrahám 75 6.26 %
Nagyfödémes 71 5.93 %
Szentharaszt 69 5.76 %
Pusztafödémes 61 5.09 %
Magyargurab 43 3.59 %
Felsőszeli 40 3.34 %
Nemeskürt 37 3.09 %
Pusztakürt 36 3.01 %
Jóka 33 2.75 %
Taksonyfalva 29 2.42 %
Kisgeszt 24 2.00 %
Gány 24 2.00 %
Nemeskosút 23 1.92 %
Nagymácséd 20 1.67 %
Dunajánosháza 20 1.67 %
Salgócska 20 1.67 %
Vága 17 1.42 %
Nemeskajal 16 1.34 %
Tósnyárasd 15 1.25 %
Nádszeg 14 1.17 %
Alsószeli 12 1.00 %
Hidaskürt 11 0.92 %
Tallós 9 0.75 %
Kismácséd 8 0.67 %
Feketenyék 7 0.58 %
Pozsonyvezekény 7 0.58 %
Vízkelet 6 0.50 %
Alsóhatár 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Szered 1 128 42.69 %
Sopornya 299 11.32 %
Alsószerdahely 236 8.93 %
Galánta 115 4.35 %
Vágpatta 98 3.71 %
Sempte 84 3.18 %
Szentharaszt 58 2.20 %
Nemeskürt 58 2.20 %
Diószeg 47 1.78 %
Ábrahám 46 1.74 %
Pusztafödémes 41 1.55 %
Pusztakürt 28 1.06 %
Nagyfödémes 27 1.02 %
Felsőszeli 24 0.91 %
Vága 21 0.79 %
Magyargurab 19 0.72 %
Nagymácséd 18 0.68 %
Taksonyfalva 18 0.68 %
Alsószeli 18 0.68 %
Gány 16 0.61 %
Jóka 15 0.57 %
Salgócska 14 0.53 %
Nemeskosút 14 0.53 %
Kisgeszt 13 0.49 %
Feketenyék 7 0.26 %
Nádszeg 7 0.26 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 26.34 %
Szered 121 3.72 %
Nagyfödémes 72 2.21 %
Diószeg 71 2.18 %
Taksonyfalva 49 1.51 %
Jóka 38 1.17 %
Sopornya 35 1.08 %
Felsőszeli 34 1.05 %
Gány 32 0.98 %
Pusztafödémes 30 0.92 %
Hidaskürt 26 0.80 %
Alsószeli 24 0.74 %
Feketenyék 21 0.65 %
Vágpatta 20 0.61 %
Nemeskajal 19 0.58 %
Szentharaszt 16 0.49 %
Nemeskosút 16 0.49 %
Pozsonyvezekény 16 0.49 %
Tósnyárasd 16 0.49 %
Vága 15 0.46 %
Magyargurab 15 0.46 %
Alsószerdahely 14 0.43 %
Sempte 12 0.37 %
Kisgeszt 11 0.34 %
Kismácséd 11 0.34 %
Dunajánosháza 9 0.28 %
Ábrahám 9 0.28 %
Salgócska 8 0.25 %
Vízkelet 8 0.25 %
Nemeskürt 8 0.25 %
Nádszeg 6 0.18 %
Nagymácséd 6 0.18 %
Tallós 5 0.15 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Királyrév 2 0.06 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 57.25 %
Galánta 283 13.63 %
Sopornya 188 9.05 %
Sempte 112 5.39 %
Szentharaszt 107 5.15 %
Vágpatta 94 4.53 %
Alsószerdahely 88 4.24 %
Diószeg 86 4.14 %
Pusztafödémes 64 3.08 %
Felsőszeli 54 2.60 %
Ábrahám 47 2.26 %
Nagyfödémes 36 1.73 %
Taksonyfalva 36 1.73 %
Pusztakürt 33 1.59 %
Nemeskürt 31 1.49 %
Nemeskosút 29 1.40 %
Magyargurab 29 1.40 %
Jóka 23 1.11 %
Gány 22 1.06 %
Kisgeszt 18 0.87 %
Tósnyárasd 13 0.63 %
Kismácséd 12 0.58 %
Nemeskajal 12 0.58 %
Vága 12 0.58 %
Nagymácséd 11 0.53 %
Alsószeli 9 0.43 %
Salgócska 9 0.43 %
Vízkelet 6 0.29 %
Hidaskürt 5 0.24 %
Feketenyék 4 0.19 %
Nádszeg 3 0.14 %
Dunajánosháza 3 0.14 %
Királyrév 2 0.10 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 26.05 %
Galánta 369 14.37 %
Vágpatta 301 11.72 %
Sopornya 216 8.41 %
Diószeg 119 4.63 %
Sempte 113 4.40 %
Alsószerdahely 85 3.31 %
Szentharaszt 83 3.23 %
Nemeskürt 65 2.53 %
Pusztafödémes 63 2.45 %
Ábrahám 62 2.41 %
Nagyfödémes 60 2.34 %
Felsőszeli 52 2.02 %
Magyargurab 46 1.79 %
Pusztakürt 45 1.75 %
Jóka 31 1.21 %
Taksonyfalva 30 1.17 %
Kisgeszt 29 1.13 %
Nemeskosút 26 1.01 %
Salgócska 24 0.93 %
Gány 22 0.86 %
Tósnyárasd 21 0.82 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.55 %
Alsószeli 13 0.51 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 57.76 %
Galánta 74 8.90 %
Sopornya 32 3.85 %
Felsőszeli 30 3.61 %
Alsószerdahely 28 3.37 %
Sempte 24 2.89 %
Diószeg 24 2.89 %
Vágpatta 23 2.77 %
Szentharaszt 22 2.65 %
Pusztafödémes 18 2.17 %
Nagyfödémes 16 1.93 %
Jóka 16 1.93 %
Taksonyfalva 14 1.68 %
Gány 12 1.44 %
Alsószeli 11 1.32 %
Vága 11 1.32 %
Nemeskürt 11 1.32 %
Nemeskosút 10 1.20 %
Tósnyárasd 9 1.08 %
Nádszeg 9 1.08 %
Ábrahám 8 0.96 %
Magyargurab 8 0.96 %
Tallós 7 0.84 %
Pusztakürt 7 0.84 %
Hidaskürt 6 0.72 %
Feketenyék 5 0.60 %
Nagymácséd 4 0.48 %
Kismácséd 3 0.36 %
Nemeskajal 3 0.36 %
Vízkelet 3 0.36 %
Kisgeszt 3 0.36 %
Dunajánosháza 3 0.36 %
Királyrév 2 0.24 %
Salgócska 1 0.12 %
Alsóhatár 1 0.12 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 45.53 %
Galánta 513 19.51 %
Sopornya 187 7.11 %
Vágpatta 161 6.12 %
Diószeg 150 5.71 %
Alsószerdahely 142 5.40 %
Sempte 126 4.79 %
Szentharaszt 99 3.77 %
Ábrahám 96 3.65 %
Pusztafödémes 69 2.62 %
Nemeskürt 67 2.55 %
Nagyfödémes 67 2.55 %
Felsőszeli 58 2.21 %
Taksonyfalva 44 1.67 %
Magyargurab 41 1.56 %
Jóka 35 1.33 %
Kisgeszt 33 1.26 %
Gány 33 1.26 %
Nemeskosút 30 1.14 %
Salgócska 28 1.07 %
Vága 25 0.95 %
Pusztakürt 23 0.87 %
Nagymácséd 22 0.84 %
Dunajánosháza 22 0.84 %
Tósnyárasd 19 0.72 %
Alsószeli 19 0.72 %
Nemeskajal 13 0.49 %
Tallós 11 0.42 %
Nádszeg 10 0.38 %
Vízkelet 9 0.34 %
Hidaskürt 8 0.30 %
Kismácséd 8 0.30 %
Feketenyék 8 0.30 %
Királyrév 6 0.23 %
Pozsonyvezekény 5 0.19 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Galánta 1 158 36.93 %
Szered 302 9.63 %
Diószeg 93 2.97 %
Sopornya 87 2.77 %
Taksonyfalva 87 2.77 %
Nagyfödémes 73 2.33 %
Felsőszeli 67 2.14 %
Gány 45 1.43 %
Vágpatta 44 1.40 %
Nemeskosút 43 1.37 %
Nemeskajal 42 1.34 %
Tósnyárasd 37 1.18 %
Magyargurab 34 1.08 %
Sempte 33 1.05 %
Alsószerdahely 33 1.05 %
Alsószeli 30 0.96 %
Ábrahám 29 0.92 %
Jóka 29 0.92 %
Vága 28 0.89 %
Pusztafödémes 26 0.83 %
Nemeskürt 24 0.77 %
Szentharaszt 23 0.73 %
Feketenyék 19 0.61 %
Tallós 19 0.61 %
Nagymácséd 19 0.61 %
Hidaskürt 19 0.61 %
Vízkelet 18 0.57 %
Kismácséd 16 0.51 %
Nádszeg 16 0.51 %
Pozsonyvezekény 13 0.41 %
Pusztakürt 13 0.41 %
Kisgeszt 12 0.38 %
Salgócska 9 0.29 %
Dunajánosháza 8 0.26 %
Királyrév 8 0.26 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 348 65.66 %
Taksonyfalva 160 30.19 %
Feketenyék 101 19.06 %
Felsőszeli 93 17.55 %
Nagyfödémes 87 16.42 %
Nagymácséd 78 14.72 %
Nádszeg 78 14.72 %
Jóka 78 14.72 %
Diószeg 77 14.53 %
Alsószeli 65 12.26 %
Vága 46 8.68 %
Nemeskajal 42 7.92 %
Tósnyárasd 40 7.55 %
Vízkelet 37 6.98 %
Hidaskürt 37 6.98 %
Tallós 33 6.23 %
Nemeskosút 29 5.47 %
Pozsonyvezekény 28 5.28 %
Szered 28 5.28 %
Királyrév 18 3.40 %
Sopornya 14 2.64 %
Magyargurab 13 2.45 %
Kismácséd 10 1.89 %
Dunajánosháza 7 1.32 %
Alsószerdahely 7 1.32 %
Nemeskürt 4 0.75 %
Ábrahám 4 0.75 %
Pusztafödémes 4 0.75 %
Gány 4 0.75 %
Vágpatta 3 0.57 %
Alsóhatár 1 0.19 %
Kisgeszt 1 0.19 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 24.22 %
Sopornya 433 16.81 %
Nemeskürt 281 10.91 %
Vágpatta 263 10.21 %
Alsószerdahely 237 9.20 %
Galánta 225 8.73 %
Sempte 106 4.11 %
Pusztakürt 104 4.04 %
Szentharaszt 73 2.83 %
Salgócska 48 1.86 %
Diószeg 43 1.67 %
Felsőszeli 38 1.48 %
Pusztafödémes 36 1.40 %
Ábrahám 32 1.24 %
Taksonyfalva 26 1.01 %
Gány 26 1.01 %
Magyargurab 23 0.89 %
Nagyfödémes 21 0.82 %
Nemeskosút 19 0.74 %
Kisgeszt 19 0.74 %
Jóka 16 0.62 %
Tósnyárasd 12 0.47 %
Nagymácséd 11 0.43 %
Vága 10 0.39 %
Alsószeli 6 0.23 %
Nemeskajal 6 0.23 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Nádszeg 3 0.12 %
Kismácséd 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 3 0.12 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 53.66 %
Galánta 177 19.62 %
Sopornya 123 13.64 %
Alsószerdahely 77 8.54 %
Szentharaszt 60 6.65 %
Sempte 56 6.21 %
Vágpatta 42 4.66 %
Diószeg 34 3.77 %
Pusztafödémes 34 3.77 %
Ábrahám 33 3.66 %
Nemeskürt 23 2.55 %
Vága 18 2.00 %
Gány 18 2.00 %
Jóka 15 1.66 %
Magyargurab 15 1.66 %
Pusztakürt 15 1.66 %
Nagyfödémes 14 1.55 %
Kisgeszt 13 1.44 %
Felsőszeli 13 1.44 %
Taksonyfalva 11 1.22 %
Salgócska 9 1.00 %
Nemeskosút 9 1.00 %
Alsószeli 9 1.00 %
Tósnyárasd 9 1.00 %
Kismácséd 7 0.78 %
Királyrév 4 0.44 %
Hidaskürt 4 0.44 %
Tallós 3 0.33 %
Dunajánosháza 2 0.22 %
Nagymácséd 2 0.22 %
Alsóhatár 2 0.22 %
Nemeskajal 2 0.22 %
Vízkelet 1 0.11 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 61.39 %
Galánta 323 31.57 %
Vágpatta 321 31.38 %
Sopornya 208 20.33 %
Sempte 129 12.61 %
Diószeg 107 10.46 %
Nemeskürt 83 8.11 %
Alsószerdahely 77 7.53 %
Szentharaszt 71 6.94 %
Ábrahám 66 6.45 %
Pusztakürt 62 6.06 %
Nagyfödémes 56 5.47 %
Pusztafödémes 54 5.28 %
Felsőszeli 45 4.40 %
Magyargurab 39 3.81 %
Gány 35 3.42 %
Salgócska 32 3.13 %
Jóka 29 2.83 %
Taksonyfalva 25 2.44 %
Kisgeszt 25 2.44 %
Hidaskürt 22 2.15 %
Nemeskosút 21 2.05 %
Vága 21 2.05 %
Nagymácséd 20 1.96 %
Alsószeli 15 1.47 %
Dunajánosháza 15 1.47 %
Tósnyárasd 15 1.47 %
Nemeskajal 8 0.78 %
Vízkelet 7 0.68 %
Kismácséd 7 0.68 %
Pozsonyvezekény 7 0.68 %
Tallós 5 0.49 %
Feketenyék 4 0.39 %
Nádszeg 4 0.39 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Királyrév 1 0.10 %
Szered 1 287 46.13 %
Galánta 263 9.43 %
Sopornya 164 5.88 %
Diószeg 144 5.16 %
Sempte 111 3.98 %
Alsószerdahely 91 3.26 %
Vágpatta 85 3.05 %
Szentharaszt 79 2.83 %
Felsőszeli 55 1.97 %
Pusztafödémes 54 1.94 %
Ábrahám 50 1.79 %
Taksonyfalva 44 1.58 %
Nagyfödémes 40 1.43 %
Nemeskürt 30 1.08 %
Pusztakürt 26 0.93 %
Jóka 25 0.90 %
Gány 21 0.75 %
Nemeskosút 21 0.75 %
Magyargurab 19 0.68 %
Kisgeszt 14 0.50 %
Vága 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Salgócska 11 0.39 %
Alsószeli 10 0.36 %
Nemeskajal 9 0.32 %
Hidaskürt 8 0.29 %
Kismácséd 7 0.25 %
Vízkelet 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.22 %
Feketenyék 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 19.92 %
Szered 203 15.86 %
Galánta 104 8.13 %
Vágpatta 80 6.25 %
Diószeg 48 3.75 %
Sempte 45 3.52 %
Ábrahám 30 2.34 %
Pusztakürt 27 2.11 %
Szentharaszt 23 1.80 %
Nemeskürt 23 1.80 %
Pusztafödémes 21 1.64 %
Felsőszeli 20 1.56 %
Alsószerdahely 20 1.56 %
Taksonyfalva 15 1.17 %
Magyargurab 14 1.09 %
Nagyfödémes 14 1.09 %
Nemeskosút 14 1.09 %
Salgócska 12 0.94 %
Gány 8 0.63 %
Nagymácséd 6 0.47 %
Vága 6 0.47 %
Nemeskajal 5 0.39 %
Jóka 5 0.39 %
Kisgeszt 5 0.39 %
Tósnyárasd 3 0.23 %
Nádszeg 3 0.23 %
Alsószeli 3 0.23 %
Pozsonyvezekény 3 0.23 %
Tallós 2 0.16 %
Kismácséd 2 0.16 %
Királyrév 2 0.16 %
Feketenyék 2 0.16 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 10.79 %
Galánta 138 3.80 %
Sopornya 93 2.56 %
Szentharaszt 55 1.51 %
Sempte 38 1.05 %
Ábrahám 33 0.91 %
Alsószerdahely 31 0.85 %
Vágpatta 31 0.85 %
Pusztafödémes 26 0.72 %
Diószeg 25 0.69 %
Nagyfödémes 18 0.50 %
Kisgeszt 16 0.44 %
Felsőszeli 15 0.41 %
Taksonyfalva 14 0.39 %
Magyargurab 13 0.36 %
Vága 12 0.33 %
Jóka 11 0.30 %
Nemeskürt 10 0.28 %
Pusztakürt 10 0.28 %
Gány 10 0.28 %
Salgócska 9 0.25 %
Nemeskosút 8 0.22 %
Alsószeli 8 0.22 %
Tósnyárasd 7 0.19 %
Kismácséd 6 0.17 %
Nagymácséd 6 0.17 %
Hidaskürt 5 0.14 %
Tallós 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Királyrév 2 0.06 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 12.92 %
Galánta 243 11.76 %
Alsószeli 230 11.13 %
Felsőszeli 219 10.60 %
Nádszeg 216 10.45 %
Nagyfödémes 156 7.55 %
Jóka 145 7.01 %
Hidaskürt 141 6.82 %
Taksonyfalva 138 6.68 %
Nagymácséd 95 4.60 %
Feketenyék 87 4.21 %
Vága 83 4.02 %
Tallós 81 3.92 %
Diószeg 80 3.87 %
Nemeskosút 67 3.24 %
Királyrév 66 3.19 %
Kismácséd 35 1.69 %
Vízkelet 30 1.45 %
Nemeskajal 30 1.45 %
Tósnyárasd 13 0.63 %
Alsóhatár 7 0.34 %
Szered 7 0.34 %
Sopornya 3 0.15 %
Pusztafödémes 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 10.45 %
Sempte 141 5.42 %
Sopornya 57 2.19 %
Galánta 55 2.11 %
Szentharaszt 39 1.50 %
Vágpatta 32 1.23 %
Alsószerdahely 27 1.04 %
Diószeg 19 0.73 %
Hidaskürt 15 0.58 %
Felsőszeli 15 0.58 %
Pusztafödémes 13 0.50 %
Taksonyfalva 12 0.46 %
Ábrahám 10 0.38 %
Nemeskürt 9 0.35 %
Gány 8 0.31 %
Magyargurab 7 0.27 %
Nagymácséd 6 0.23 %
Nemeskosút 6 0.23 %
Nagyfödémes 5 0.19 %
Pusztakürt 5 0.19 %
Nádszeg 5 0.19 %
Alsószeli 4 0.15 %
Tósnyárasd 4 0.15 %
Salgócska 4 0.15 %
Vága 3 0.12 %
Jóka 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Tallós 2 0.08 %
Kismácséd 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 20.83 %
Feketenyék 278 13.96 %
Galánta 182 9.14 %
Nagyfödémes 139 6.98 %
Hidaskürt 133 6.68 %
Jóka 92 4.62 %
Tallós 82 4.12 %
Felsőszeli 78 3.92 %
Taksonyfalva 68 3.41 %
Diószeg 66 3.31 %
Alsószeli 66 3.31 %
Pozsonyvezekény 60 3.01 %
Nagymácséd 60 3.01 %
Királyrév 50 2.51 %
Nemeskosút 49 2.46 %
Vága 46 2.31 %
Vízkelet 44 2.21 %
Nemeskajal 34 1.71 %
Kismácséd 27 1.36 %
Tósnyárasd 21 1.05 %
Szered 16 0.80 %
Alsóhatár 16 0.80 %
Ábrahám 7 0.35 %
Dunajánosháza 5 0.25 %
Alsószerdahely 5 0.25 %
Magyargurab 4 0.20 %
Vágpatta 4 0.20 %
Pusztafödémes 4 0.20 %
Nemeskürt 3 0.15 %
Salgócska 2 0.10 %
Pusztakürt 2 0.10 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 17.89 %
Feketenyék 473 17.23 %
Nádszeg 255 9.29 %
Hidaskürt 205 7.47 %
Nagyfödémes 195 7.10 %
Felsőszeli 162 5.90 %
Alsószeli 133 4.85 %
Jóka 123 4.48 %
Taksonyfalva 122 4.44 %
Nagymácséd 121 4.41 %
Diószeg 115 4.19 %
Vága 109 3.97 %
Tallós 103 3.75 %
Vízkelet 99 3.61 %
Pozsonyvezekény 97 3.53 %
Nemeskosút 78 2.84 %
Királyrév 63 2.30 %
Nemeskajal 59 2.15 %
Szered 32 1.17 %
Kismácséd 29 1.06 %
Dunajánosháza 28 1.02 %
Alsóhatár 24 0.87 %
Tósnyárasd 24 0.87 %
Magyargurab 14 0.51 %
Ábrahám 14 0.51 %
Alsószerdahely 13 0.47 %
Salgócska 10 0.36 %
Pusztafödémes 7 0.26 %
Gány 7 0.26 %
Sopornya 6 0.22 %
Sempte 4 0.15 %
Vágpatta 3 0.11 %
Kisgeszt 3 0.11 %
Nemeskürt 3 0.11 %
Pusztakürt 2 0.07 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Szered 177 13.54 %
Galánta 145 11.09 %
Diószeg 69 5.28 %
Sopornya 61 4.67 %
Szentharaszt 39 2.98 %
Pusztafödémes 36 2.75 %
Ábrahám 30 2.30 %
Vágpatta 26 1.99 %
Alsószerdahely 22 1.68 %
Nagyfödémes 21 1.61 %
Sempte 21 1.61 %
Magyargurab 19 1.45 %
Jóka 16 1.22 %
Kisgeszt 15 1.15 %
Felsőszeli 14 1.07 %
Taksonyfalva 12 0.92 %
Vága 12 0.92 %
Gány 11 0.84 %
Nemeskosút 10 0.77 %
Kismácséd 8 0.61 %
Alsószeli 6 0.46 %
Pusztakürt 6 0.46 %
Salgócska 6 0.46 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Tósnyárasd 5 0.38 %
Nemeskürt 4 0.31 %
Nemeskajal 4 0.31 %
Tallós 4 0.31 %
Királyrév 3 0.23 %
Nádszeg 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Hidaskürt 2 0.15 %
Vízkelet 2 0.15 %
Feketenyék 2 0.15 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Szered 1 306 63.58 %
Alsószerdahely 567 27.60 %
Sopornya 465 22.64 %
Galánta 356 17.33 %
Sempte 179 8.71 %
Vágpatta 144 7.01 %
Nemeskürt 91 4.43 %
Szentharaszt 84 4.09 %
Pusztakürt 70 3.41 %
Vága 64 3.12 %
Diószeg 56 2.73 %
Pusztafödémes 52 2.53 %
Gány 48 2.34 %
Ábrahám 46 2.24 %
Taksonyfalva 45 2.19 %
Felsőszeli 44 2.14 %
Nagyfödémes 29 1.41 %
Magyargurab 27 1.31 %
Kisgeszt 27 1.31 %
Nemeskosút 22 1.07 %
Salgócska 21 1.02 %
Tallós 18 0.88 %
Alsószeli 17 0.83 %
Jóka 13 0.63 %
Nagymácséd 13 0.63 %
Nemeskajal 11 0.54 %
Tósnyárasd 11 0.54 %
Hidaskürt 7 0.34 %
Kismácséd 7 0.34 %
Királyrév 4 0.19 %
Pozsonyvezekény 4 0.19 %
Nádszeg 3 0.15 %
Vízkelet 2 0.10 %
Feketenyék 2 0.10 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
861 60.46%
VPN
322 22.61%
KSČ
92 6.46%
SPV
36 2.53%
KDH
33 2.32%
SZ
29 2.04%
SNS
19 1.33%
DS
11 0.77%
SD
9 0.63%
SSL
7 0.49%
Egyéb
5 0.35%
Érvényes szavazatok 1424
Együttélés-MKDM
837 64.93%
Magyar Polgári Párt
139 10.78%
HZDS
73 5.66%
SDĽ
51 3.96%
KSS
38 2.95%
ODÚ
34 2.64%
SDSS
29 2.25%
SZS
15 1.16%
SZ
14 1.09%
KDH
13 1.01%
ROI
12 0.93%
SPI
10 0.78%
DS-ODS
7 0.54%
Egyéb
17 1.32%
Érvényes szavazatok 1289
MK
939 79.71%
HZDS-RSS
50 4.24%
KSS
42 3.57%
ZRS
38 3.23%
SP-VOĽBA
38 3.23%
22 1.87%
SPK
10 0.85%
KDH
8 0.68%
SNS
7 0.59%
HZPCS
6 0.51%
ROISR
6 0.51%
Egyéb
12 1.02%
Érvényes szavazatok 1178
MKP
949 68.13%
SDK
242 17.37%
HZDS
58 4.16%
SDĽ
53 3.80%
KSS
37 2.66%
SOP
35 2.51%
MLHZP
6 0.43%
Egyéb
13 0.93%
Érvényes szavazatok 1393
MKP
950 81.06%
SDKU
45 3.84%
HZDS
41 3.50%
KSS
39 3.33%
SMER
32 2.73%
ANO
14 1.19%
NOSNP
11 0.94%
SZS
7 0.60%
ROMA
7 0.60%
HZD
6 0.51%
KDH
6 0.51%
Egyéb
14 1.19%
Érvényes szavazatok 1172
MKP
834 80.74%
SMER
52 5.03%
SDKU DS
51 4.94%
KSS
31 3.00%
ĽS HZDS
15 1.45%
KDH
14 1.36%
SNS
11 1.06%
SF
10 0.97%
Egyéb
15 1.45%
Érvényes szavazatok 1033
Most-Híd
573 54.62%
MKP
240 22.88%
SDKU DS
72 6.86%
SMER
60 5.72%
SaS
40 3.81%
KSS
15 1.43%
SDĽ
14 1.33%
KDH
10 0.95%
SRK
7 0.67%
SNS
5 0.48%
Egyéb
13 1.24%
Érvényes szavazatok 1049
Most-Híd
423 45.19%
MKP
257 27.46%
SMER SD
120 12.82%
OĽaNO
39 4.17%
KDH
16 1.71%
SDKU DS
16 1.71%
SaS
14 1.50%
99 Percent
14 1.50%
SSS NM
13 1.39%
KSS
7 0.75%
Zmena zdola DU
5 0.53%
SZ
4 0.43%
Egyéb
8 0.85%
Érvényes szavazatok 936
Most-Híd
375 36.84%
MKP
308 30.26%
SMER SD
88 8.64%
OĽANO-NOVA
72 7.07%
SME RODINA
58 5.70%
SaS
43 4.22%
LSNS
32 3.14%
SNS
8 0.79%
KDH
6 0.59%
#SIEŤ
6 0.59%
KSS
5 0.49%
Egyéb
17 1.67%
Érvényes szavazatok 1018
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések