SK
RS
.....

Uzapanyit

Község

címer zászló
803 97% magyar 1910
511 63% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Uzapanyit
Hivatalos szlovák megnevezés:
Uzovská Panica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
(Hácsipuszta), Laponyai-hegy, Laponyapuszta, Lehota-oldal, (Lickópuszta), Ludas dűlő, Mikóházpuszta, Nagyablonca-puszta, Nyúl-hegy, Poha-hegy, Puhaipuszta, Szemszúrópuszta, Túr, (Újpuszta)
Koordináták:
48.41826248, 20.14129829
Terület:
20,86 km2
Rang:
község
Népesség:
777
Tszf. magasság:
191 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98022
Település kód:
515701
Szervezeti azonosító:
319163
Adóazonosító:
2021230508

A község a Gömöri-medence és a Balog-völgy északi részén, a Balog-patak jobb partján fekszik, a Perjései-patak torkolatánál, Rimaszombattól 12 km-re északkeletre, Bátkától 6 km-re északra, Vámosbalogtól 5 km-re délkeletre. Á falu a Balog völgyében haladó, Bátkát Újvásárral összekötő mellékútról 1 km-es kitérővel érhető el. Mellékút köti össze Rakottyással (4 km) és Baktin (6 km) keresztül Rimaszombattal is. Határa a Balog-patak 180-190 méteres tengerszint feletti magassúgú völgyéből, az attól keletre húzódó Vályi-dombságból (Nyúl-hegy, 350 m) és a nyugatra magasodó Bátkai-dombságból (290 m) tevődik össze, határában halastavakat létesítettek. Tájképének meghatározója az 1960-as évek végén, a Mikóházi-dombon létesített hatalmas rádiótorony-állomás. Délről Balogtamási és Rakottyás, keletről Gömörmihályfalva és Felsővály, északnyugatról Vámosbalog, délnyugatról pedig Rimaszombat (Bakti katasztere) határolja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe 1910-38-hoz képest (20,88 km²) csak minimális mértékben változott (20,86 km²). 1964-1990 között hozzá tartozott Rakottyás.

Népesség

1910-ben 826, 1921-ben 783, 1938-ban pedig 896, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Bár 1880-1921 között lakosságszáma folyamatosan csökkent (csaknem egyötödével), 1921-38 között már 14,4 %-os növekedés figyelhető meg. Ez összefüggésben áll azzal, hogy az 1920-as években a csehszlovák földbirtokreform során a községbe szlovák telepesek érkeztek, 1930-ban már a lakosság 22 %-a (cseh)szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. A 20. század második felében (1938-1991 között) népességének több mint egyharmadát elveszítette. A 20. század végére lakossága kicserélődött és Uzapanyit roma többségű községgé vált, ezzel összefüggésben a demográfiai trend is megfordult és 1991-2011 között 23,1 %-al nőtt a lakosságszám (576 főről 709-re). Ebben a 20 éves időszakban a magyar nemzetiségűek aránya 78 %-ról 46,8 %-ra csökkent, a szlovákoké változatlan maradt (20,3 % - 20,6 %). 2011-ben a lakosság 22,8 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, ugyanakkor a roma etnikumhoz 2013-ban a lakosság 70,8 %-a tartozott. Viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (8,7 %) is. A korábban református többségű (1921-ben 64,5 %) faluban 2011-re a lakosság többsége (71,2 %) már római katolikus vallású volt, a reformátusok aránya 10,9 %-ra csökkent. 2011-ben a lakosság 84,3 %-a (598 fő) élt a központban, Szemszúrópusztán 69, Laponyapusztán pedig 42 állandó lakost írtak össze.

Történelem

A falu valószínűleg a 12. század második felében keletkezett a várispánság birtokán, később a Balog-nemzetség hatakmas birtokainak része lett. 1427-ben az adóösszeírásban „Panith” említik először, mint az Úsz (Uza) család birtokát. A 15. század végétől megkülönböztetésül Gömörpanyittól a birtokos család nevével bővítették nevét. Középkori lakossága csaknem kizárólag magyar volt. 1503-ban „Panyt”, 1525-ben „Wzapanyk”, 1773-ban „Panitowa” néven említik a korabeli források. 1435-ben a Méhy család birtoka, majd a 16-18. században több nemesi családé volt. 1566-ban a törökök-tatárok felégették a falut és bár lakossága visszatért, a füleki bej kegyetlensége elől hamarosan ismét menekülni kényszerült. A 17. században lakossága lassan kicserélődött, főként délről érkeztek ide a török elől menekülő magyarok. Súlyos veszteséget szenvedett az 1709-1710-es pestisben (180-an haltak meg és csak 12 parasztcsalád maradt a faluban, a korábbi szám egyharmada). Az 1740-es pestis után főként uradalmi alkalmazottak telepedtek a faluba. Önálló egyháza már a középkorban fennállott, lakossága a 16. században református hitre tért. 1828-ban 82 házában 646 lakos élt. 1837-ben 739 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. A csehszlovák földbirtokreform során a község határában fekvő Mikóházára szlovák kolonisták érkeztek, akik 162 hektárt vásároltak meg a Koburg-birtokból (1938 decemberében távozni kényszerültek). Már 1927-ben szlovák iskolát, 1929-ben pedig jubileumi iskolát is létesítettek számukra. 1938 és 1945 között a községet újra Magyarországhoz csatolták. Az 1960-as évek végén határában hatalmas rádiótorony-állomást létesítettek („zavaróállomás“). 1964-1990 között hozzá tartozott Rakottyás. A 20. század végére lakossága kicserélődött és roma többségű településsé vált. Határában több egykori falu található: Ablonc (Nagy Ablonca-puszta) – erdőirtással keletkezett a 12. század második felében, első lakói királyi szerviensek voltak (első írásos említése 1265-ből származik). Neve szláv eredetű, jóval a falu létrejötte előttről. Az alapítóktól származott az Ablonczi-nemzetség. A középkorban magyar lakosságú, nemesi falu, hozzá tartozott Vaskapu és Habókháza is. A török megjelenésekor pusztult el, már 1567-ben és azóta is folyamatosan puszta. Ma részben Uzapanyit, részben Gömörmihályfalva kataszteréhez tartozik. Hacs (Hácsipuszta) – 1412-ben, a Balog-nemzetség birtokaként szerepel először írásos forrásban. A török betöréseket átvészelte, 1682-ben azonban a Bécs felé vonuló lengyel hadak felgyújtották, majd lakói a kuruc-labanc harcok során végleg elmenekültek Uzapanyitba és Balogtamásiba. Ekkortól puszta, ma már egy épülete sem áll. Laponya (Laponyaipuszta) – A 12. század közepén keletkezett, a tatárjáráskor elpusztult község. A balogmelléki, vári kötelékbe került magyarság alapította, a Vályi-völgybe vezető út mentén. 1325-től a Derencsényiek birtoka, lassan elpusztásodott, 1499-ben már csak 2 jobbágy élt itt. Az újkorban pusztaként a derencsényi uradalom része, a Wesselényi-, majd a Koháry-család birtoka. Mikóháza – keletkezése a 13. század végére tehető, a középkorban Mykowfalua és Langosfalwa néven is említik a 15. század kezdetétől. A balogmelléki várjobbágyságból vált ki és a kiterjedt Mikóházi-nemzetség birtoka és névadója (a 16. század elején kihalt). A falu lakossága mindvégig magyar volt. Az 1560-as években a török harcok során elpusztult. Puhaháza (Puhaipuszta) – Laponya területéből vált ki 1325-ben, mint a Derencsényiek birtoka. Határát részben a birtokos család, részben kevés jobbágy művelte. Az 1560-as években a törökök elpusztították, 1567-ben már pusztaként szerepel. Később a Forgonok és a Szentmiklósyak birtoka.

Mai jelentősége

A rendszerváltás után súlyos gazdasági helyzetbe került, gettósodó településen magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda egyaránt található. Határában napkollektoros erőmű működik. Református temploma klasszicista stílusban épült 1848-52 között, Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus templomát 1872-ben historizáló stílusban emelték. Két, 19. századi klasszicista stílusú kastély is található a községben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Uza Panyit. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Ura Szent Miklósy, és több Uraságok, lakosai katolikusok, evangelikusok, és reformátusok, fekszik Csoltóhoz nem meszsze, határbéli földgye jó termékenységű, piatzozása hasznos, 2, 3, 4 mértföldnyire, fája van, malma közel, legelője elég, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Panith-Uza, magyar falu, Gömör vmegyében, ut. p. Rimaszombathoz keletre 1 mfd. 154 kath., 428 ref., 87 evang. lak. Kath. és ref. anyatemplom. Földei sikon feküsznek, s bőtermékenységüek; a határ dombosabb részét szőlők s erdők foglalják el. F. u. többen. Abloncza, puszta, Gömör és Kis-Honth vgyékben, N. Kalosa és Tamási közt: 5 kath., 21 ref. lak., jó földekkel s makkos erdővel. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Uzapanyit, balogvölgyi magyar kisközség, 212 házzal és 919 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. Hajdan itt Alsó-Panith és Uza-Panith néven két község állott. 1427-ben az Uza család a földesura, 1435-ben a Méhy család. Ugyanakkor a Sághy családot is mint birtokosát említik. A Méhy család részeit azután az osgyáni Bakosok kapják. Széchi Mária is birtokosa volt. Később a Szentmiklóssyak lettek a földesurai, most pedig Bornemisza Istvánnak, Szentmiklóssy Aladárnak s Kálmánnak és Fáy Istvánnak van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek szép úrilaka. A községhez tartozó Ludas nevű dűlő nevéhez a lakosok azt a magyarázatot fűzik, hogy Széchi Mária birtoklása idejében a lakosok 100 darab fehér ludat vittek úrasszonyuknak ajándékba és ezért ajándékozta nekik ezt a földrészt. A községben levő ev. ref. templom 1848-ban, a torony 1852-ben épült. A róm. kath. templomot 1881-ben szentelték föl. A községhez tartozik Mikóháza, Puhai, Ablonczi, Hácsi és Szemszúró puszta. Puhai már 1427-ben Puhaháza néven szerepel. Mikófalva 1407-ben Mikóháza néven a Mikófalvy család birtoka. Hácsi 1427-ben Haach néven Balogvár tartozéka. E tájon feküdt még 1427-ben Főczénháza is, mely azonban az idők folyamán teljesen elpusztult. A község postája Felsőbalog, távírója és vasúti állomása Rimaszombat.

Magyar Katolikus Lexikon

Uzapanyit, v. Gömör-Kishont vm. (Uzovská Panica, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. kishonti esp. ker-ében. – 1828: alapították. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1872: építették. Akv. 1775-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. – Filiái 1917: Alsóbalog, Alsóvály, Balogpádár, Balogrussó, Balogtamási, Bugyikfalva, Derencsény, Eszterény, Eszterézs, Felsőbalog, Felsővály, Gesztes, Gömörmihályfalva, Kisgergelyfalva, Kőhegy, Meleghegy, Pápocs, Perjése, Rakottyás, Szeleste. – Lakói 1940: 438 r.k., 1 g.k., 28 ev., 381 ref., 10 izr., össz. 858; 1991: össz. 576, m. 449 (77,95%); 2001: össz. 697, m. 432 (63,62%). ** Schem. Ros. 1913:71.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Uzapanyit. Eleinte két község állott itt, Alsó-Panith és Uza-Panith. A most hozzátartozó puszták is népesebb helységek voltak. Ilyenek Puhac, amely 1427-ben a Puhaháza nevet viseli, Mikóháza pedig 1407-ben a Mikófalvy-család uradalmaként, mint Mikófalva szerepel. Hácsipuszta 1427-ben Haach alakban Balogvárhoz tartozott. Ugyanekkor Föczenházát is említik az oklevelek, ez a község azóta nyomtalanul elpusztult. Maga Uzapanyit ebben az időben az Uza- családot vallja földesurának. 1435-ben a Méhy- és Sághy-családok osztoznak a birtokban. A Méhy-család földjeinek egy részét továbbadja az osgyáni Bakos-utódoknak. Széchy Mária is szerepelt a község földesurai sorában, továbbá a Szentmiklóssy-család is kapott birtokrészeket. 1902-ben Bornemissza István, Szentmiklóssy Aladár és Fáy István a község földesurai és a legszebb urilakok tulajdonosai. A község egyik dűlőjét Ludas-dűlőnek nevezik, hagyomány szerint annak emlékére, hogy a lakosság 100 fehér ludat vitt ajándékba Széchy Máriának, aki viszonzásképpen ezt a területet nekikadta ajándékba. A község ev. ref. temploma 1884-ban, ennek tornya 1852-ben épült. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Hacsipuszta, Jabloncipuszta, Korkuszpuszta, Laponyapuszta, Lickópuszta, Mikóháza, Morhópuszta, Puhaháza, Szemszúrópuszta, Szőllőhegypuszta. A község területe 3628 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 896.

Névelőfordulások
1427
Panith
1503
Panyt
1525
Wzapanyk
1773
Uza-Panyith, Panitowa,
1773
Panitowa
1786
Uza-Panyit, Panitowa,
1808
Uza-Pányit, Panita, Panitowa,
1863
Uzapanyit,
1920
Panitová,
1927
Uzovská Panita, Uza-Panyit,
1938
Uzapanyit,
1945
Uzovská Panita, Uza-Panyit,
1948
Uzovská Panica
1994
Uzapanyit

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Uzapanyit (Uzovská Panica) 95
Telefon: 0475696141
Fax: 0475696141

Honlap: uzovskapanica.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Babík Peter (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Demeter Csaba (MKDA-MKDSZ)
Bozó Zsolt (MOST - HÍD)
Szajko Attila (MOST - HÍD)
Demeter Vojtech (SMK-MKP)
Hegedűs František (SMK-MKP)
Varga Zoltán (SMK-MKP)
Maksi Ján (SMK-MKP)
MKDA-MKDSZ 14% MKDA-MKDSZ 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Uzapanyit 127

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Uzapanyit 205

Uzapanyiti Községi Hivatal

Uzapanyit 95

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 921 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 42 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 964
magyarok 803 97%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 15 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 826
magyarok 772 99%
szlovákok 10 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 783
magyarok 449 78%
szlovákok 117 20%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 576
magyarok 432 64%
szlovákok 146 22%
romák 89 13%
ukránok 1 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 679
magyarok 332 47%
szlovákok 146 21%
romák 162 23%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 62 9%
összlétszám 709
magyarok 511 63%
szlovákok 165 20%
romák 114 14%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 19 2%
összlétszám 816
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 520
Választási részvétel: 43.85 %
Kiadott boríték: 228
Bedobott boríték: 228

Polgármester

Érvényes szavazólap: 217
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Babík Peter 156 71.89 % MOST - HÍD
Bari Bartolomej 61 28.11 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Demeter Vojtech 119 SMK-MKP
Bozó Zsolt 111 MOST - HÍD
Demeter Csaba 106 MKDA-MKDSZ
Szajko Attila 96 MOST - HÍD
Hegedűs František 81 SMK-MKP
Varga Zoltán 79 SMK-MKP
Maksi Ján 72 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö MKDA-MKDSZ 14.29% MKDA-MKDSZ 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 476
Választási részvétel: 28.78 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137
Választásra jogosult: 477
Választási részvétel: 19.08 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91
Választásra jogosult: 505
Választási részvétel: 21,58 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 128
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 97
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ladislav Fízik 75 58.59 % ASV
Vladimír Maňka 25 19.53 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 14 10.94 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 7 5.47 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 4 3.13 % KĽS
Ondrej Binder 1 0.78 % Független
Andrea Jenčíková 1 0.78 % NP
Karol Konárik 1 0.78 % SNS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 37 41.11% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 38 39.18 % Független
Marian Kotleba 25 25.77 % ĽSNS
Igor Kašper 13 13.40 % Független
Vojtech Kökény 11 11.34 % SRK
Jozef Šimko 5 5.15 % Független
Martin Klus 2 2.06 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Martin Juhaniak 1 1.03 % Független
Ivan Saktor 1 1.03 % Független
Miroslav Gálik 1 1.03 % NAS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 104
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Vojtech Szajkó 72 59.02% Független
Gejza Farkaš 65 53.28% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ladislav Rigó 54 44.26% SMK-MKP
František Auxt 49 40.16% SMK-MKP
Vojtech Kökény 47 38.52% SRK
Tibor Lukáčka 42 34.43% ASV
Silvia Vargová 35 28.69% MOST - HÍD
Katarína Horváth 33 27.05% KĽS
Peter Juhász 30 24.59% SMK-MKP
Zoltán Bán 17 13.93% SMK-MKP
Ladislav Lang 15 12.30% MOST - HÍD
Jozef Šimko 11 9.02% Független
Pavel Struhár 10 8.20% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 9 7.38% SMER - SD, KDH
Csaba Horváth 8 6.56% Független
Peter Mináč 8 6.56% SMER - SD, KDH
Tomáš Rosiar 7 5.74% ĽS Naše Slovensko
Jozef Hrablay 7 5.74% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Tomáš Agócs 7 5.74% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 7 5.74% SMER - SD, KDH
Katarína Moncoľová 7 5.74% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Michal Bagačka 7 5.74% KDH, SMER - SD
Samuel Zubo 4 3.28% KSS
Ján Matej 4 3.28% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Balog 4 3.28% SMS
Lukáš Kvietok 3 2.46% KDH, SMER - SD
Stanislav Mizík 3 2.46% ĽS Naše Slovensko
Peter Vetrák 3 2.46% SĽS
Ján Antal 3 2.46% ÚSVIT
Dušan Faško 2 1.64% KSS
Aneta Vargicová 2 1.64% SNS
Jaroslav Suja 2 1.64% Független
Marian Petrok 2 1.64% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Viliam Vidinský 2 1.64% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Širák 2 1.64% KSS
Renáta Puhlová 2 1.64% PD
Jozef Pupala 1 0.82% KSS
Pavel Cibuliak 1 0.82% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Romana Antalová 1 0.82% ÚSVIT
Anna Kekeňáková 1 0.82% KSS
Helena Krauszová 1 0.82% SMS
Veronika Rízová 1 0.82% KSS
Dušan Kojnok 1 0.82% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Peter Juhász 35 33.65% SMK-MKP
Štefan Vavrek 30 28.85% MOST - HÍD
Jozef Šimko 26 25.00% Független
Vojtech Kökény 26 25.00% SRK
Aladár Bari 25 24.04% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 24 23.08% SRK
Ladislav Rigó 24 23.08% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 24 23.08% SMK-MKP
Ferenc Auxt 22 21.15% SMK-MKP
Csaba Csízi 14 13.46% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 13 12.50% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 11 10.58% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 9 8.65% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 9 8.65% SNS
Adriana Zavadinková 8 7.69% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 8 7.69% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Ivan Hazucha 7 6.73% SMER-SD
Ladislav Lang 7 6.73% MOST - HÍD
Michaela Kružlicová 6 5.77% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Sliva 6 5.77% MOST - HÍD
Pavel Cibuliak 6 5.77% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Biró 6 5.77% DOMA DOBRE
Katarína Moncoľová 5 4.81% Független
Stanislav Krahulec 5 4.81% Független
Ján Lichanec 5 4.81% Független
Vojtech Menyhárt 5 4.81% Független
Dušan Hlinka 5 4.81% SMER-SD
Stanislava Zvarová 4 3.85% SMER-SD
Peter Mináč 4 3.85% SMER-SD
Róbert Čipka 4 3.85% KSS
Michal Bagačka 4 3.85% SMER-SD
Branislav Bukviar 4 3.85% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Gejza Farkaš 4 3.85% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Andrea Andrášiová 4 3.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Miroslava Grendelová 3 2.88% KSS
Miroslava Vargová 3 2.88% Független
Anna Zsóriová 3 2.88% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gejza Mede 3 2.88% Független
Kristián Korheľ 2 1.92% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Martin Pliešovský 2 1.92% SNS
Vladimír Skrutek 2 1.92% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Antal 2 1.92% JEDNOTA-ĽSS
Lukáš Kvietok 2 1.92% SMER-SD
Marian Petrok 2 1.92% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anatolij Jefimov 2 1.92% KSS
Alena Pivovarčiová 1 0.96% NP
Robert Bottlik 1 0.96% SME RODINA - Boris Kollár
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 18.95 %
Tiszolc 212 11.61 %
Nyustya 134 7.34 %
Klenóc 59 3.23 %
Feled 29 1.59 %
Bakostörék 28 1.53 %
Rimaráhó 21 1.15 %
Várgede 18 0.99 %
Jánosi 18 0.99 %
Osgyán 17 0.93 %
Rimabrézó 16 0.88 %
Cserencsény 12 0.66 %
Meleghegy 12 0.66 %
Kruzsnó 11 0.60 %
Rimaszabadi 9 0.49 %
Derencsény 9 0.49 %
Uzapanyit 8 0.44 %
Durendapuszta 8 0.44 %
Rimabánya 8 0.44 %
Rimazsaluzsány 7 0.38 %
Sajószentkirály 7 0.38 %
Velkenye 7 0.38 %
Gömörfüge 7 0.38 %
Rimaszécs 6 0.33 %
Vámosbalog 5 0.27 %
Dobóca 5 0.27 %
Kecege 5 0.27 %
Balogrussó 5 0.27 %
Kőhegy 5 0.27 %
Kerekgede 5 0.27 %
Balogfala 4 0.22 %
Rakottyás 4 0.22 %
Rónapatak 4 0.22 %
Runya 4 0.22 %
Oldalfala 4 0.22 %
Zeherje 4 0.22 %
Bellény 3 0.16 %
Zsip 3 0.16 %
Kacagópuszta 3 0.16 %
Guszona 3 0.16 %
Szilistye 3 0.16 %
Gortvakisfalud 3 0.16 %
Ajnácskő 3 0.16 %
Gernyőpuszta 3 0.16 %
Harmac 3 0.16 %
Bátka 3 0.16 %
Csíz 3 0.16 %
Tajti 3 0.16 %
Détér 2 0.11 %
Zádorháza 2 0.11 %
Babarét 2 0.11 %
Balogújfalu 2 0.11 %
Baraca 2 0.11 %
Bugyikfala 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Hanva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Kövecses 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Kisgömöri 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Méhi 1 0.05 %
Almágy 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 23.61 %
Rimaszombat 141 13.76 %
Rimaszécs 141 13.76 %
Baraca 102 9.95 %
Sajólénártfalva 66 6.44 %
Cakó 55 5.37 %
Sajószentkirály 49 4.78 %
Nemesmartonfala 46 4.49 %
Kálosa 38 3.71 %
Zsip 38 3.71 %
Abafalva 36 3.51 %
Dobóca 35 3.41 %
Velkenye 34 3.32 %
Bátka 34 3.32 %
Hanva 34 3.32 %
Várgede 33 3.22 %
Vámosbalog 32 3.12 %
Rakottyás 31 3.02 %
Balogtamási 29 2.83 %
Tajti 29 2.83 %
Gesztete 28 2.73 %
Balogfala 28 2.73 %
Rimasimonyi 28 2.73 %
Jéne 28 2.73 %
Feled 27 2.63 %
Sajókeszi 27 2.63 %
Csíz 26 2.54 %
Uzapanyit 25 2.44 %
Gömörfüge 21 2.05 %
Jánosi 16 1.56 %
Rimapálfala 16 1.56 %
Méhi 16 1.56 %
Balogújfalu 16 1.56 %
Serke 15 1.46 %
Naprágy 15 1.46 %
Balogiványi 15 1.46 %
Almágy 14 1.37 %
Zádorháza 10 0.98 %
Runya 10 0.98 %
Harmac 9 0.88 %
Kövecses 8 0.78 %
Darnya 7 0.68 %
Szútor 7 0.68 %
Alsóvály 7 0.68 %
Osgyán 6 0.59 %
Egyházasbást 6 0.59 %
Nyustya 6 0.59 %
Détér 6 0.59 %
Gortvakisfalud 6 0.59 %
Sajórecske 6 0.59 %
Ajnácskő 5 0.49 %
Klenóc 5 0.49 %
Perjése 5 0.49 %
Sajólenke 4 0.39 %
Óbást 4 0.39 %
Vecseklő 4 0.39 %
Hubó 4 0.39 %
Medveshidegkút 4 0.39 %
Korláti 3 0.29 %
Cserencsény 3 0.29 %
Dúlháza 3 0.29 %
Oldalfala 3 0.29 %
Guszona 3 0.29 %
Derencsény 2 0.20 %
Kerekgede 2 0.20 %
Kruzsnó 2 0.20 %
Tiszolc 2 0.20 %
Gömörmihályfalva 2 0.20 %
Balogpádár 2 0.20 %
Bakostörék 1 0.10 %
Gömörpéterfala 1 0.10 %
Meleghegy 1 0.10 %
Rimazsaluzsány 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Ratkószabadi 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Felsővály 1 0.10 %
Zeherje 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.49 %
Tiszolc 81 8.72 %
Klenóc 17 1.83 %
Nyustya 16 1.72 %
Rimaszécs 11 1.18 %
Osgyán 9 0.97 %
Rimaráhó 7 0.75 %
Cserencsény 7 0.75 %
Feled 6 0.65 %
Rimazsaluzsány 6 0.65 %
Jánosi 6 0.65 %
Karaszkó 4 0.43 %
Méhi 4 0.43 %
Kálosa 4 0.43 %
Várgede 4 0.43 %
Sajószentkirály 4 0.43 %
Zeherje 3 0.32 %
Rimabánya 3 0.32 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 4.11 %
Nyustya 12 0.56 %
Jánosi 9 0.42 %
Feled 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Méhi 4 0.19 %
Cserencsény 4 0.19 %
Rimaszécs 4 0.19 %
Tiszolc 4 0.19 %
Gernyőpuszta 4 0.19 %
Várgede 3 0.14 %
Vámosbalog 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Sajószentkirály 3 0.14 %
Klenóc 3 0.14 %
Osgyán 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Uzapanyit 2 0.09 %
Nemesradnót 2 0.09 %
Rimaráhó 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Kálosa 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Meleghegy 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Bátka 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 20.53 %
Nyustya 49 1.27 %
Osgyán 45 1.17 %
Tiszolc 45 1.17 %
Feled 35 0.91 %
Klenóc 32 0.83 %
Várgede 23 0.60 %
Cserencsény 22 0.57 %
Rimaráhó 17 0.44 %
Bátka 15 0.39 %
Vámosbalog 14 0.36 %
Ajnácskő 14 0.36 %
Bakostörék 13 0.34 %
Jánosi 12 0.31 %
Alsósziklás 11 0.29 %
Csíz 10 0.26 %
Ratkószuha 10 0.26 %
Kruzsnó 10 0.26 %
Zeherje 9 0.23 %
Kecege 9 0.23 %
Vecseklő 9 0.23 %
Rimazsaluzsány 9 0.23 %
Perjése 8 0.21 %
Balogrussó 8 0.21 %
Abafalva 8 0.21 %
Guszona 8 0.21 %
Sajószentkirály 7 0.18 %
Gömörfüge 7 0.18 %
Dobóca 7 0.18 %
Alsóvály 7 0.18 %
Meleghegy 7 0.18 %
Nemesradnót 7 0.18 %
Felsővály 6 0.16 %
Rimaszécs 6 0.16 %
Oldalfala 6 0.16 %
Méhi 6 0.16 %
Rimabánya 6 0.16 %
Rakottyás 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Zsip 5 0.13 %
Derencsény 5 0.13 %
Gömörpéterfala 5 0.13 %
Serke 5 0.13 %
Hanva 5 0.13 %
Velkenye 5 0.13 %
Durendapuszta 4 0.10 %
Bellény 4 0.10 %
Rimaszabadi 4 0.10 %
Sajólenke 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Uzapanyit 4 0.10 %
Balogiványi 3 0.08 %
Balogfala 3 0.08 %
Kőhegy 3 0.08 %
Felsősziklás 3 0.08 %
Kacagópuszta 3 0.08 %
Balogpádár 3 0.08 %
Kálosa 3 0.08 %
Hubó 3 0.08 %
Rónapatak 3 0.08 %
Runya 3 0.08 %
Tajti 3 0.08 %
Óbást 3 0.08 %
Gernyőpuszta 3 0.08 %
Babarét 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Ratkószabadi 2 0.05 %
Almágy 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 2 0.05 %
Nemesmartonfala 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Bugyikfala 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Szilistye 2 0.05 %
Gesztete 2 0.05 %
Kerekgede 2 0.05 %
Magyarhegymeg 2 0.05 %
Kövecses 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Balogtamási 2 0.05 %
Harmac 2 0.05 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 36.12 %
Nyustya 36 1.65 %
Osgyán 34 1.56 %
Cserencsény 26 1.19 %
Tiszolc 23 1.06 %
Bakostörék 21 0.97 %
Klenóc 20 0.92 %
Jánosi 20 0.92 %
Rimaráhó 19 0.87 %
Rimabánya 16 0.74 %
Feled 15 0.69 %
Rimazsaluzsány 14 0.64 %
Ratkószabadi 14 0.64 %
Bátka 12 0.55 %
Várgede 10 0.46 %
Vámosbalog 9 0.41 %
Uzapanyit 9 0.41 %
Kruzsnó 9 0.41 %
Rimaszécs 9 0.41 %
Kőhegy 7 0.32 %
Nemesradnót 7 0.32 %
Sajószentkirály 6 0.28 %
Meleghegy 5 0.23 %
Rimabrézó 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Abafalva 4 0.18 %
Zeherje 4 0.18 %
Felsősziklás 4 0.18 %
Almágy 4 0.18 %
Runya 4 0.18 %
Rimaszabadi 3 0.14 %
Baraca 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Balogrussó 3 0.14 %
Velkenye 3 0.14 %
Vecseklő 3 0.14 %
Sajólenke 3 0.14 %
Alsóvály 3 0.14 %
Kacagópuszta 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Óbást 2 0.09 %
Gömörfüge 2 0.09 %
Guszona 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Durendapuszta 2 0.09 %
Serke 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Alsósziklás 2 0.09 %
Tóthegymeg 2 0.09 %
Karaszkó 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Dobóca 2 0.09 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Rónapatak 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Détér 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Balogújfalu 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Darnya 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 41.99 %
Osgyán 23 2.05 %
Jánosi 21 1.87 %
Zeherje 14 1.25 %
Feled 13 1.16 %
Bátka 11 0.98 %
Bakostörék 9 0.80 %
Rimaszécs 9 0.80 %
Tiszolc 9 0.80 %
Cserencsény 8 0.71 %
Sajószentkirály 7 0.62 %
Kövecses 7 0.62 %
Dobóca 7 0.62 %
Gesztete 6 0.53 %
Rimaráhó 6 0.53 %
Gömörpéterfala 5 0.44 %
Ajnácskő 5 0.44 %
Várgede 5 0.44 %
Klenóc 5 0.44 %
Serke 5 0.44 %
Rimazsaluzsány 5 0.44 %
Balogfala 5 0.44 %
Balogtamási 4 0.36 %
Détér 4 0.36 %
Vámosbalog 4 0.36 %
Alsósziklás 4 0.36 %
Felsővály 4 0.36 %
Guszona 3 0.27 %
Kruzsnó 3 0.27 %
Almágy 3 0.27 %
Uzapanyit 3 0.27 %
Kecege 3 0.27 %
Rimapálfala 3 0.27 %
Nyustya 3 0.27 %
Rimabánya 3 0.27 %
Gömörfüge 2 0.18 %
Meleghegy 2 0.18 %
Sajólenke 2 0.18 %
Baraca 2 0.18 %
Nemesmartonfala 2 0.18 %
Tajti 2 0.18 %
Rimabrézó 2 0.18 %
Óbást 2 0.18 %
Bellény 2 0.18 %
Alsóvály 2 0.18 %
Abafalva 2 0.18 %
Nemesradnót 2 0.18 %
Perjése 2 0.18 %
Jéne 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Derencsény 1 0.09 %
Kőhegy 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Babarét 1 0.09 %
Csíz 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Méhi 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 69.93 %
Nyustya 107 10.48 %
Tiszolc 34 3.33 %
Feled 28 2.74 %
Klenóc 28 2.74 %
Jánosi 22 2.15 %
Osgyán 20 1.96 %
Cserencsény 18 1.76 %
Détér 17 1.67 %
Bátka 17 1.67 %
Ajnácskő 17 1.67 %
Várgede 15 1.47 %
Kruzsnó 14 1.37 %
Gernyőpuszta 10 0.98 %
Bakostörék 10 0.98 %
Rimaráhó 10 0.98 %
Rimabánya 9 0.88 %
Guszona 8 0.78 %
Meleghegy 8 0.78 %
Zeherje 7 0.69 %
Rimabrézó 7 0.69 %
Zsip 7 0.69 %
Perjése 6 0.59 %
Csíz 6 0.59 %
Vámosbalog 6 0.59 %
Rimazsaluzsány 5 0.49 %
Felsősziklás 5 0.49 %
Rimaszécs 5 0.49 %
Kacagópuszta 5 0.49 %
Alsósziklás 5 0.49 %
Sajószentkirály 5 0.49 %
Sajólenke 4 0.39 %
Dobóca 4 0.39 %
Hubó 4 0.39 %
Nemesradnót 4 0.39 %
Tóthegymeg 4 0.39 %
Uzapanyit 4 0.39 %
Balogfala 4 0.39 %
Durendapuszta 3 0.29 %
Kövecses 3 0.29 %
Vecseklő 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Sajórecske 3 0.29 %
Méhi 3 0.29 %
Gömörfüge 3 0.29 %
Kőhegy 3 0.29 %
Alsóvály 3 0.29 %
Kecege 3 0.29 %
Balogrussó 3 0.29 %
Dúlháza 3 0.29 %
Abafalva 2 0.20 %
Balogpádár 2 0.20 %
Jéne 2 0.20 %
Kerekgede 2 0.20 %
Rakottyás 2 0.20 %
Karaszkó 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Rimapálfala 2 0.20 %
Rónapatak 2 0.20 %
Runya 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Gömörispánmező 2 0.20 %
Óbást 2 0.20 %
Gesztes 2 0.20 %
Gömörmihályfalva 1 0.10 %
Gömörpéterfala 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Hanva 1 0.10 %
Rimaszabadi 1 0.10 %
Ratkószabadi 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Baraca 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Szilistye 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 35.31 %
Ajnácskő 113 8.28 %
Sajólénártfalva 108 7.91 %
Bátka 77 5.64 %
Feled 76 5.57 %
Sajószentkirály 66 4.84 %
Rimaszécs 65 4.76 %
Csíz 61 4.47 %
Nemesradnót 54 3.96 %
Vámosbalog 51 3.74 %
Tajti 51 3.74 %
Hanva 43 3.15 %
Velkenye 35 2.56 %
Harmac 31 2.27 %
Baraca 30 2.20 %
Almágy 29 2.12 %
Méhi 27 1.98 %
Darnya 25 1.83 %
Óbást 25 1.83 %
Rimasimonyi 23 1.68 %
Runya 23 1.68 %
Osgyán 21 1.54 %
Guszona 20 1.47 %
Serke 20 1.47 %
Abafalva 19 1.39 %
Várgede 19 1.39 %
Sajólenke 19 1.39 %
Sajórecske 19 1.39 %
Dobóca 19 1.39 %
Gesztete 18 1.32 %
Gömörpéterfala 17 1.25 %
Cakó 15 1.10 %
Uzapanyit 14 1.03 %
Egyházasbást 14 1.03 %
Jánosi 13 0.95 %
Rakottyás 13 0.95 %
Balogfala 12 0.88 %
Nyustya 12 0.88 %
Zsip 11 0.81 %
Rimaráhó 11 0.81 %
Korláti 11 0.81 %
Kövecses 11 0.81 %
Meleghegy 9 0.66 %
Balogpádár 9 0.66 %
Magyarhegymeg 9 0.66 %
Hubó 9 0.66 %
Tiszolc 9 0.66 %
Alsóvály 9 0.66 %
Détér 9 0.66 %
Vecseklő 9 0.66 %
Balogiványi 8 0.59 %
Balogújfalu 7 0.51 %
Balogtamási 7 0.51 %
Kálosa 7 0.51 %
Bakostörék 7 0.51 %
Medveshidegkút 6 0.44 %
Rimabrézó 6 0.44 %
Dobfenek 6 0.44 %
Gömörfüge 6 0.44 %
Zádorháza 6 0.44 %
Kerekgede 5 0.37 %
Cserencsény 5 0.37 %
Kisgömöri 5 0.37 %
Perjése 4 0.29 %
Rimapálfala 4 0.29 %
Dúlháza 4 0.29 %
Felsővály 4 0.29 %
Zeherje 3 0.22 %
Jéne 3 0.22 %
Bugyikfala 3 0.22 %
Kruzsnó 3 0.22 %
Tóthegymeg 3 0.22 %
Sajókeszi 2 0.15 %
Gortvakisfalud 2 0.15 %
Jeszte 2 0.15 %
Kőhegy 2 0.15 %
Klenóc 2 0.15 %
Kacagópuszta 1 0.07 %
Gömörispánmező 1 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Nemesmartonfala 1 0.07 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 52.74 %
Tiszolc 91 3.56 %
Nyustya 72 2.82 %
Klenóc 58 2.27 %
Osgyán 48 1.88 %
Rimaráhó 47 1.84 %
Cserencsény 38 1.49 %
Bakostörék 31 1.21 %
Jánosi 26 1.02 %
Feled 23 0.90 %
Kőhegy 16 0.63 %
Várgede 16 0.63 %
Rimabrézó 15 0.59 %
Rimazsaluzsány 14 0.55 %
Meleghegy 13 0.51 %
Almágy 12 0.47 %
Rimaszabadi 11 0.43 %
Kruzsnó 10 0.39 %
Bátka 10 0.39 %
Felsősziklás 10 0.39 %
Ajnácskő 10 0.39 %
Derencsény 9 0.35 %
Rimabánya 9 0.35 %
Zeherje 9 0.35 %
Alsósziklás 9 0.35 %
Gernyőpuszta 8 0.31 %
Karaszkó 8 0.31 %
Vámosbalog 7 0.27 %
Oldalfala 7 0.27 %
Kecege 7 0.27 %
Gortvakisfalud 6 0.23 %
Abafalva 6 0.23 %
Rimaszécs 6 0.23 %
Méhi 6 0.23 %
Rónapatak 6 0.23 %
Balogrussó 5 0.20 %
Bellény 5 0.20 %
Uzapanyit 5 0.20 %
Runya 5 0.20 %
Babarét 5 0.20 %
Gömörpéterfala 5 0.20 %
Balogpádár 5 0.20 %
Gömörfüge 4 0.16 %
Guszona 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Durendapuszta 4 0.16 %
Tóthegymeg 3 0.12 %
Serke 3 0.12 %
Csíz 3 0.12 %
Balogfala 3 0.12 %
Zsip 3 0.12 %
Kálosa 3 0.12 %
Szilistye 3 0.12 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Dúlháza 2 0.08 %
Cakó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Perjése 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Sajólenke 2 0.08 %
Rakottyás 2 0.08 %
Óbást 2 0.08 %
Gesztes 2 0.08 %
Kerekgede 2 0.08 %
Gömörispánmező 2 0.08 %
Sajószentkirály 2 0.08 %
Détér 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Hanva 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Zádorháza 1 0.04 %
Baraca 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 41.00 %
Rimaszécs 175 5.35 %
Kálosa 133 4.07 %
Bátka 123 3.76 %
Feled 117 3.58 %
Ajnácskő 100 3.06 %
Egyházasbást 90 2.75 %
Vámosbalog 81 2.48 %
Nemesradnót 73 2.23 %
Méhi 67 2.05 %
Hanva 67 2.05 %
Almágy 67 2.05 %
Balogfala 66 2.02 %
Serke 61 1.86 %
Csíz 59 1.80 %
Kövecses 56 1.71 %
Détér 56 1.71 %
Harmac 55 1.68 %
Óbást 55 1.68 %
Gesztete 50 1.53 %
Felsővály 48 1.47 %
Dobóca 47 1.44 %
Naprágy 46 1.41 %
Abafalva 45 1.38 %
Tajti 45 1.38 %
Jánosi 45 1.38 %
Várgede 42 1.28 %
Alsóvály 41 1.25 %
Rimasimonyi 40 1.22 %
Sajószentkirály 40 1.22 %
Sajólénártfalva 39 1.19 %
Balogiványi 39 1.19 %
Gömörpéterfala 39 1.19 %
Magyarhegymeg 36 1.10 %
Sajókeszi 34 1.04 %
Zsip 29 0.89 %
Vecseklő 28 0.86 %
Guszona 27 0.83 %
Cakó 26 0.79 %
Balogújfalu 26 0.79 %
Velkenye 26 0.79 %
Osgyán 26 0.79 %
Runya 25 0.76 %
Perjése 25 0.76 %
Uzapanyit 22 0.67 %
Cserencsény 21 0.64 %
Sajólenke 21 0.64 %
Gömörmihályfalva 19 0.58 %
Jéne 18 0.55 %
Zádorháza 18 0.55 %
Balogtamási 18 0.55 %
Gömörfüge 17 0.52 %
Dobfenek 15 0.46 %
Sajórecske 15 0.46 %
Rakottyás 14 0.43 %
Kerekgede 14 0.43 %
Hubó 13 0.40 %
Baraca 13 0.40 %
Oldalfala 11 0.34 %
Medveshidegkút 10 0.31 %
Kisgömöri 10 0.31 %
Balogpádár 10 0.31 %
Bakostörék 10 0.31 %
Rimapálfala 9 0.28 %
Darnya 9 0.28 %
Jeszte 8 0.24 %
Nemesmartonfala 7 0.21 %
Rimaráhó 6 0.18 %
Korláti 5 0.15 %
Gortvakisfalud 5 0.15 %
Dúlháza 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Nyustya 5 0.15 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 9.42 %
Klenóc 25 0.92 %
Nyustya 19 0.70 %
Tiszolc 17 0.62 %
Jánosi 13 0.48 %
Kálosa 12 0.44 %
Rimaszécs 11 0.40 %
Nemesradnót 11 0.40 %
Rimasimonyi 10 0.37 %
Bátka 10 0.37 %
Várgede 10 0.37 %
Almágy 10 0.37 %
Gortvakisfalud 10 0.37 %
Osgyán 9 0.33 %
Bakostörék 8 0.29 %
Egyházasbást 8 0.29 %
Serke 8 0.29 %
Ajnácskő 8 0.29 %
Csíz 7 0.26 %
Détér 7 0.26 %
Guszona 7 0.26 %
Abafalva 7 0.26 %
Vámosbalog 7 0.26 %
Cakó 6 0.22 %
Méhi 6 0.22 %
Óbást 6 0.22 %
Feled 6 0.22 %
Kruzsnó 6 0.22 %
Oldalfala 5 0.18 %
Gömörfüge 5 0.18 %
Tajti 5 0.18 %
Rimaráhó 5 0.18 %
Rakottyás 4 0.15 %
Sajórecske 4 0.15 %
Rimabrézó 4 0.15 %
Hanva 4 0.15 %
Balogtamási 4 0.15 %
Uzapanyit 4 0.15 %
Sajószentkirály 4 0.15 %
Balogújfalu 4 0.15 %
Balogiványi 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Cserencsény 3 0.11 %
Dúlháza 3 0.11 %
Zsip 3 0.11 %
Alsósziklás 3 0.11 %
Perjése 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Gesztete 2 0.07 %
Korláti 2 0.07 %
Sajólénártfalva 2 0.07 %
Zeherje 2 0.07 %
Felsővály 2 0.07 %
Naprágy 2 0.07 %
Hubó 2 0.07 %
Kacagópuszta 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Zádorháza 2 0.07 %
Gömörpéterfala 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Gernyőpuszta 2 0.07 %
Bugyikfala 2 0.07 %
Harmac 2 0.07 %
Darnya 2 0.07 %
Derencsény 2 0.07 %
Kövecses 2 0.07 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 24.81 %
Egyházasbást 75 8.34 %
Feled 55 6.12 %
Tajti 43 4.78 %
Almágy 42 4.67 %
Óbást 36 4.00 %
Harmac 27 3.00 %
Ajnácskő 23 2.56 %
Balogfala 21 2.34 %
Gömörpéterfala 19 2.11 %
Rimaszécs 19 2.11 %
Jeszte 19 2.11 %
Vecseklő 18 2.00 %
Détér 17 1.89 %
Rimasimonyi 16 1.78 %
Dobfenek 16 1.78 %
Gesztete 15 1.67 %
Guszona 13 1.45 %
Medveshidegkút 12 1.33 %
Bátka 12 1.33 %
Csíz 12 1.33 %
Serke 10 1.11 %
Vámosbalog 8 0.89 %
Abafalva 7 0.78 %
Várgede 7 0.78 %
Nyustya 7 0.78 %
Kövecses 6 0.67 %
Kálosa 6 0.67 %
Méhi 6 0.67 %
Jánosi 5 0.56 %
Hanva 5 0.56 %
Sajószentkirály 5 0.56 %
Sajólénártfalva 5 0.56 %
Osgyán 5 0.56 %
Balogiványi 5 0.56 %
Zsip 4 0.44 %
Velkenye 4 0.44 %
Gortvakisfalud 4 0.44 %
Zádorháza 4 0.44 %
Balogpádár 3 0.33 %
Tiszolc 3 0.33 %
Balogújfalu 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Darnya 3 0.33 %
Nemesradnót 3 0.33 %
Dobóca 3 0.33 %
Rimaráhó 3 0.33 %
Gömörfüge 3 0.33 %
Oldalfala 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Kerekgede 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Klenóc 2 0.22 %
Zeherje 2 0.22 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 76.12 %
Klenóc 94 4.70 %
Bakostörék 82 4.10 %
Nyustya 78 3.90 %
Rimaráhó 72 3.60 %
Tiszolc 69 3.45 %
Cserencsény 60 3.00 %
Kruzsnó 34 1.70 %
Osgyán 33 1.65 %
Jánosi 31 1.55 %
Várgede 23 1.15 %
Feled 23 1.15 %
Rimabrézó 22 1.10 %
Meleghegy 16 0.80 %
Rimazsaluzsány 15 0.75 %
Derencsény 15 0.75 %
Gernyőpuszta 15 0.75 %
Zeherje 14 0.70 %
Felsősziklás 13 0.65 %
Bátka 12 0.60 %
Ajnácskő 12 0.60 %
Balogrussó 11 0.55 %
Vámosbalog 11 0.55 %
Sajószentkirály 10 0.50 %
Karaszkó 9 0.45 %
Gesztes 9 0.45 %
Bugyikfala 9 0.45 %
Alsósziklás 9 0.45 %
Almágy 9 0.45 %
Runya 9 0.45 %
Rimabánya 9 0.45 %
Oldalfala 8 0.40 %
Abafalva 8 0.40 %
Kacagópuszta 8 0.40 %
Kecege 8 0.40 %
Uzapanyit 7 0.35 %
Rónapatak 7 0.35 %
Kőhegy 7 0.35 %
Méhi 6 0.30 %
Bellény 6 0.30 %
Medveshidegkút 6 0.30 %
Rimaszabadi 6 0.30 %
Rimaszécs 5 0.25 %
Kerekgede 5 0.25 %
Sajólenke 5 0.25 %
Rimapálfala 5 0.25 %
Dobrapatak 5 0.25 %
Harmac 5 0.25 %
Durendapuszta 5 0.25 %
Gömörispánmező 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogfala 4 0.20 %
Alsóvály 4 0.20 %
Détér 4 0.20 %
Tóthegymeg 4 0.20 %
Cakó 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Baraca 3 0.15 %
Gömörfüge 3 0.15 %
Darnya 3 0.15 %
Rakottyás 2 0.10 %
Egyházasbást 2 0.10 %
Balogtamási 2 0.10 %
Babarét 2 0.10 %
Guszona 2 0.10 %
Kisgömöri 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Magyarhegymeg 2 0.10 %
Csíz 2 0.10 %
Szilistye 2 0.10 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Sajókeszi 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Serke 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 71.95 %
Szútor 215 5.65 %
Nyustya 182 4.78 %
Tiszolc 135 3.55 %
Gesztete 131 3.44 %
Feled 129 3.39 %
Jánosi 121 3.18 %
Klenóc 98 2.57 %
Osgyán 95 2.50 %
Cserencsény 88 2.31 %
Rimaszécs 81 2.13 %
Várgede 80 2.10 %
Bátka 74 1.94 %
Bakostörék 67 1.76 %
Rimaráhó 66 1.73 %
Serke 62 1.63 %
Dobóca 56 1.47 %
Rimasimonyi 48 1.26 %
Rimapálfala 47 1.23 %
Ajnácskő 47 1.23 %
Vámosbalog 47 1.23 %
Balogfala 41 1.08 %
Harmac 40 1.05 %
Nemesradnót 40 1.05 %
Kruzsnó 40 1.05 %
Almágy 39 1.02 %
Sajószentkirály 37 0.97 %
Détér 37 0.97 %
Meleghegy 36 0.95 %
Abafalva 34 0.89 %
Méhi 34 0.89 %
Gernyőpuszta 31 0.81 %
Zeherje 30 0.79 %
Felsővály 28 0.74 %
Tajti 27 0.71 %
Csíz 27 0.71 %
Uzapanyit 26 0.68 %
Velkenye 25 0.66 %
Hanva 25 0.66 %
Rimazsaluzsány 25 0.66 %
Guszona 25 0.66 %
Bellény 23 0.60 %
Egyházasbást 22 0.58 %
Alsósziklás 21 0.55 %
Óbást 20 0.53 %
Gortvakisfalud 19 0.50 %
Balogiványi 18 0.47 %
Derencsény 18 0.47 %
Sajólénártfalva 18 0.47 %
Balogtamási 18 0.47 %
Balogújfalu 17 0.45 %
Gömörpéterfala 17 0.45 %
Kőhegy 17 0.45 %
Rimabrézó 17 0.45 %
Kálosa 16 0.42 %
Magyarhegymeg 16 0.42 %
Kacagópuszta 16 0.42 %
Runya 15 0.39 %
Rimaszabadi 15 0.39 %
Rimabánya 14 0.37 %
Baraca 14 0.37 %
Karaszkó 14 0.37 %
Kövecses 13 0.34 %
Oldalfala 13 0.34 %
Zsip 13 0.34 %
Alsóvály 13 0.34 %
Gömörfüge 13 0.34 %
Jeszte 12 0.32 %
Kerekgede 11 0.29 %
Durendapuszta 10 0.26 %
Rakottyás 10 0.26 %
Jéne 10 0.26 %
Kecege 10 0.26 %
Balogpádár 9 0.24 %
Perjése 9 0.24 %
Balogrussó 9 0.24 %
Vecseklő 8 0.21 %
Hubó 8 0.21 %
Rónapatak 7 0.18 %
Sajólenke 7 0.18 %
Ratkószabadi 7 0.18 %
Kisgömöri 7 0.18 %
Korláti 7 0.18 %
Nemesmartonfala 6 0.16 %
Zádorháza 5 0.13 %
Felsősziklás 5 0.13 %
Dobfenek 5 0.13 %
Ratkószuha 4 0.11 %
Naprágy 4 0.11 %
Kiéte 4 0.11 %
Tóthegymeg 4 0.11 %
Gesztes 3 0.08 %
Babarét 3 0.08 %
Cakó 3 0.08 %
Bugyikfala 3 0.08 %
Dúlháza 2 0.05 %
Gömörlipóc 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Szilistye 1 0.03 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 21.24 %
Klenóc 152 14.04 %
Rimaszombat 148 13.67 %
Tiszolc 68 6.28 %
Rimaráhó 36 3.32 %
Rimabrézó 26 2.40 %
Rimazsaluzsány 20 1.85 %
Rimabánya 18 1.66 %
Bakostörék 16 1.48 %
Rimaszabadi 15 1.39 %
Cserencsény 13 1.20 %
Várgede 11 1.02 %
Jánosi 9 0.83 %
Kecege 9 0.83 %
Kruzsnó 8 0.74 %
Balogrussó 8 0.74 %
Babarét 8 0.74 %
Nemesradnót 7 0.65 %
Meleghegy 7 0.65 %
Osgyán 6 0.55 %
Durendapuszta 6 0.55 %
Feled 6 0.55 %
Zsip 6 0.55 %
Felsősziklás 6 0.55 %
Gömörfüge 6 0.55 %
Rimaszécs 6 0.55 %
Alsóvály 5 0.46 %
Oldalfala 5 0.46 %
Abafalva 5 0.46 %
Kőhegy 5 0.46 %
Sajószentkirály 5 0.46 %
Óbást 4 0.37 %
Ajnácskő 4 0.37 %
Vámosbalog 4 0.37 %
Gernyőpuszta 4 0.37 %
Hanva 4 0.37 %
Balogpádár 4 0.37 %
Kiéte 4 0.37 %
Bátka 4 0.37 %
Karaszkó 4 0.37 %
Sajólenke 4 0.37 %
Rimapálfala 3 0.28 %
Szilistye 3 0.28 %
Rónapatak 3 0.28 %
Vecseklő 3 0.28 %
Méhi 3 0.28 %
Zeherje 3 0.28 %
Harmac 3 0.28 %
Felsővály 3 0.28 %
Hubó 3 0.28 %
Tajti 3 0.28 %
Kerekgede 3 0.28 %
Rimasimonyi 2 0.18 %
Balogfala 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Derencsény 2 0.18 %
Ratkószabadi 2 0.18 %
Sajórecske 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Alsósziklás 2 0.18 %
Serke 2 0.18 %
Uzapanyit 2 0.18 %
Dúlháza 2 0.18 %
Baraca 2 0.18 %
Tóthegymeg 2 0.18 %
Balogújfalu 2 0.18 %
Velkenye 2 0.18 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gömörispánmező 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Guszona 1 0.09 %
Dobóca 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Darnya 1 0.09 %
Gömörhegyvég 1 0.09 %
Dobrapatak 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 38.86 %
Kacagópuszta 50 3.75 %
Nyustya 46 3.45 %
Gernyőpuszta 44 3.30 %
Tiszolc 39 2.93 %
Klenóc 39 2.93 %
Rimaszécs 34 2.55 %
Harmac 28 2.10 %
Jánosi 24 1.80 %
Feled 22 1.65 %
Cserencsény 22 1.65 %
Osgyán 21 1.58 %
Balogiványi 18 1.35 %
Rimaráhó 16 1.20 %
Bakostörék 16 1.20 %
Durendapuszta 16 1.20 %
Rimabrézó 14 1.05 %
Felsősziklás 14 1.05 %
Csíz 13 0.98 %
Balogrussó 12 0.90 %
Dobóca 11 0.83 %
Sajószentkirály 11 0.83 %
Rimabánya 10 0.75 %
Derencsény 10 0.75 %
Vámosbalog 10 0.75 %
Meleghegy 9 0.68 %
Zádorháza 8 0.60 %
Gömörispánmező 8 0.60 %
Serke 7 0.53 %
Kecege 7 0.53 %
Tóthegymeg 7 0.53 %
Abafalva 6 0.45 %
Bátka 6 0.45 %
Gesztete 5 0.38 %
Bugyikfala 5 0.38 %
Sajólenke 5 0.38 %
Kövecses 5 0.38 %
Uzapanyit 5 0.38 %
Karaszkó 5 0.38 %
Alsósziklás 4 0.30 %
Bellény 4 0.30 %
Kőhegy 4 0.30 %
Jéne 4 0.30 %
Rimaszabadi 4 0.30 %
Kruzsnó 4 0.30 %
Balogfala 4 0.30 %
Zeherje 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Rimazsaluzsány 3 0.23 %
Gömörlipóc 3 0.23 %
Runya 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Jeszte 3 0.23 %
Várgede 3 0.23 %
Kisgömöri 3 0.23 %
Rimasimonyi 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Naprágy 2 0.15 %
Velkenye 2 0.15 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Oldalfala 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 90.03 %
Rimaszombat 442 65.77 %
Klenóc 253 37.65 %
Tiszolc 250 37.20 %
Rimaráhó 74 11.01 %
Bakostörék 46 6.85 %
Osgyán 43 6.40 %
Rimazsaluzsány 38 5.65 %
Rimabánya 32 4.76 %
Feled 29 4.32 %
Cserencsény 27 4.02 %
Kruzsnó 21 3.13 %
Rimabrézó 17 2.53 %
Alsósziklás 16 2.38 %
Kecege 15 2.23 %
Kálosa 13 1.93 %
Várgede 12 1.79 %
Rimaszabadi 11 1.64 %
Jánosi 11 1.64 %
Sajószentkirály 10 1.49 %
Rimaszécs 10 1.49 %
Balogrussó 10 1.49 %
Felsősziklás 10 1.49 %
Derencsény 10 1.49 %
Gernyőpuszta 9 1.34 %
Abafalva 8 1.19 %
Kacagópuszta 7 1.04 %
Babarét 7 1.04 %
Vámosbalog 7 1.04 %
Kőhegy 6 0.89 %
Zeherje 6 0.89 %
Meleghegy 6 0.89 %
Kiéte 6 0.89 %
Bátka 5 0.74 %
Méhi 5 0.74 %
Uzapanyit 5 0.74 %
Karaszkó 5 0.74 %
Perjése 5 0.74 %
Sajólenke 5 0.74 %
Gömörfüge 4 0.60 %
Guszona 4 0.60 %
Gömörhegyvég 4 0.60 %
Rónapatak 4 0.60 %
Felsővály 3 0.45 %
Kerekgede 3 0.45 %
Egyházasbást 3 0.45 %
Ratkószabadi 3 0.45 %
Tóthegymeg 3 0.45 %
Csíz 3 0.45 %
Sajólénártfalva 2 0.30 %
Kövecses 2 0.30 %
Rimapálfala 2 0.30 %
Balogfala 2 0.30 %
Dobrapatak 2 0.30 %
Gesztete 2 0.30 %
Bellény 2 0.30 %
Zádorháza 1 0.15 %
Óbást 1 0.15 %
Gömörispánmező 1 0.15 %
Rimasimonyi 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Balogtamási 1 0.15 %
Korláti 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Cakó 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Zsip 1 0.15 %
Gömörpéterfala 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Ajnácskő 1 0.15 %
Dúlháza 1 0.15 %
Rakottyás 1 0.15 %
Oldalfala 1 0.15 %
Alsóvály 1 0.15 %
Sajórecske 1 0.15 %
Nemesradnót 1 0.15 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 1.85 %
Balogfala 14 0.43 %