SK
NZ
.....

Újlót

Község

címer zászló
756 41% magyar 1910
142 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Lovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Belecký luh, Bagovský vrch, Családi-völgy, Farkas-árkok, Fehér-mező, Hosszú-erdő, Hosszú-hegy, Kislót, Kláštorský háj, Klokočov jarok, Kurtová dolina, Lestina, Liptákova dolina, Máriacsalád, Mäsiarská, Nagylót, Novosady, Pod hrobmi, Pri kaplnke, Rovniny, Široká dolina, (Somossipuszta), Slovenská dolina, Srňacia dolina, Starý Belek, Stavný háj, Syslík, Topoľské, Uhlisko, (Ürgemajor), Veresztvin, Výstrkov, Za cestou
Koordináták:
48.06089401, 18.33445930
Terület:
25,85 km2
Rang:
község
Népesség:
1902
Tszf. magasság:
162 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94142
Település kód:
503631
Szervezeti azonosító:
309354
Adóazonosító:
2021060822

Újlót Érsekújvártól 23 km-re északkeletre, Lévától 35 km-re délnyugatra, Nagysuránytól 15 km-re délkeletre fekszik, a Garammenti-hátság (Barsbesei-hátság) nyugati oldalán, a Lóti-patak partján, 168 méteres tengerszint feletti magasságban. Határa 283 méterig emelkedő dombvidék, a községközponttól (mely az egyetlen lakott település) keletre erdős, nyugatra főként szántóföld. A község területének mintegy 40 %-át erdő borítja. Újlót fölé a 242 m-es Výstrkov-domb emelkedik, majd tovább kelet felé az észak-déli irányú Családi-völgy (a lakatlan Máriacsalád pusztával), azon túl pedig az erdőborította (Hosszú-erdő) Hosszú-hegy (Dlhý vrch) következik, mely Újlót és Fajkürt határát alkotja. Északról a Veresztvin-domb (Verestvín, 265 m) választja el határát Bellegszencséétől. Délről Kisbaromlak, Komáromszemere és Komáromcsehi, keletről Fajkürt, északkeletről Pozba, északról Bellegszencse, Rendve és Hull, nyugatról pedig Ohaj és Zsitvabesenyő községekkel határos. Déli határa egyben Bars és Komárom vármegyék történelmi határát képezte évszázadokon keresztül. Közúton Zsitvabesenyő (6 km) és Rendve (5 km) felől az 1527-es harmadosztályú úton közelíthető meg, a Családi-völgyön áthalad a Bellegszencsét Komáromcsehivel összekötő út is.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1900-ban alakult meg Kislót és Nagylót kisközségek egyesítésével. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Verebélyi járás része maradt. 1938-ban a magyar közigazgatásban az ekkor létrehozott Nyitra és Pozsony egyesített vármegyéhez és az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került, 1949-1960 között a Nagysurányi járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után ismét az Érsekújvári járáshoz. Területe (25,85 km²) az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben (1910/21: 25,84 km²) változott.

Népesség

Újlót a szlovák-magyar nyelvhatáron (a szomszéd községek közül Zsitvabesenyő magyar többségű) fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú község magyar kisebbséggel. A 18. században szlovák és magyar lakossággal újratelepített Kis- és Nagylóton a 19. század második felére a szlovákok kerültek többsége és bár 1880-1910 között megfigyelhető a magyar nemzetiségűek arányának növekedése (29,7 %-ról 40,8 %-ra), a szlovák túlsúly mindvégig fennmaradt (1938-ban is 72,2 %-os szlovák többség). Ugyanakkor más környező vegyes lakosságú falvakkal szemben itt a magyar nemzetiség napjainkig fennmaradt, bár aránya lassan csökken az asszimiláció révén (1991-2011 között 11,3 %-ról 9,0 %-ra). A lakosság mintegy egytizede tartozik a roma etnikumhoz, roma nemzetiségűnek 1991-ben a lakosság 6,4 %-a, 2011-ben 2,9 %-a vallotta magát. Az 1990-es évek stagnálása után 2001-2011 között jelentős (7,8 %-os) népességcsökkenés (2121 főről 1955-re) figyelhető meg a községben. A lakosság többsége (2011-ben 80,3 %) római katolikus vallású, a főként magyar nemzetiségű reformátusok 1921-ben még a lakosság egyhatodát (16,0 %) alkották, 2011-ben már kevesebb, mint egytizedét (9,3 %).

Történelem

A települést 1247-ben említik először "Louth" alakban, majd 1339-ben "Louch", 1419-ben pedig "Looth" néven szerepel. 1512-től a szerzetesrendek megszüntetéséig a máriacsaládi pálos kolostor birtoka volt. A török harcok idején elpusztult, 1534-ben 9 portája adózott, 1601-ben 22 házáról, 1715-ben 30 adózójáról számolnak be az okiratok. A református vallás a 17. század végétől a komjáti felsőfokú iskolában iskolában tanult lóti lelkészek révén terjedt el, elsősorban Nagylóton. Elemi iskoláját 1771-ben létesítették. 1787-ben épült katolikus temploma 1901-ben leégett. 1809-től katolikus egyházközség, a reformátusok Komáromcsehivel közösen alkottak egy egyházközösséget. Első református imaházát 1853-ban építették. 1899-ben és 1901-ben is nagy tűzvész pusztított itt. 1900-ban az akkor már teljesen egybeépült Kis- és Nagylótot Újlót néven egyesítették. A 20. század elején még két lakott külterülete volt (Ürgemajor, Somossipuszta), melyek mára nyomtalanul eltűntek. Belterületén 1931-ben kora Árpád-kori sírokat találtak. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, ekkor Csehszlovákiához csatolták, majd 1938-45 között ismét Magyarországhoz. A magyar nyelvű oktatás 1920-ban megszűnt az állami iskolában (1938-45 között viszont a szlovák nyelvű oktatást szüntették meg), ugyanakkor 1963-ig működött Újlóton a magyar nyelvű református iskola. A 20. század első felében hengermalom és szeszgyár is működött itt. Belterületén 1931-ben kora Árpád-kori sírokat találtak. 1948-ban hatósági úton állapították meg a téves etimológián alapuló Veľké Lovce hivatalos nevet (korábban Lót). Mezőgazdasági szövetkezete 1957-ben, állami gazdasága 1963-ban alakult. 1958-ban vezették be a faluba a villamosáramot.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben teljes szervezettségű szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. Református temploma 1882-ben épült, Szűz Mária anyaságának szentelt római katolikus temploma pedig 1907-10 között a leégett régi templom helyett. Tájházát 2006-ban létesítették. Határában találhatóak az egykori Máriacsaládi-kolostor pusztuló romjai. Az 1512-ben alapított kolostor Szűz Máriának szentelt barokk temploma 1745-ben épült. Miután 1786-ban a szerzetesrendet feloszlatták, a kolostort kiürítették, később magtárnak is használták, maga a templom egy 1866-os tűzvészben pusztult el.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy, és Kis Lót. Két falu Bars Várm. Kis Lótnak földes Urai több Uraságok, Nagy Lótnak pedig a’ Religyiói Kintstár, melly az előtt az Elefanti Paulinus Atyáknak birtokok vala, lakosaik katolikusok, fekszenek a’ Verebélyi járásban, határbéli földgyei jók, réttyeik, legelőjök elég van, más vagyonnyaik külömbfélék. CSALÁD. Szabad puszta Bars Vármegyében, az Esztergomi Fő Érsekségben, 1786. esztendeig vólt itten a’ Sz. Pál’ Szerzeteseinek (Paulinusok’) nevezetes Klastromjok, mellyet 1512. Haraszti Ferentz, és Lévay Zsigmond gyarapítottak; de azután feldúlattatván, nagy három emeletű igen jeles épűletével, még nagyobb diszére hozattatott, ’s szép márványnyal ki rakott templommal ékesíttetik, Fűsshöz 5/4. óra járásnyira, fekszik Belleg mellett, Komáromhoz nem meszsze. Most a’ Religyioi Kintstárhoz tartozik. 1783. esztendőben itten egy 61. személyböl álló gyűlés tartatott F. Tiszt. Gindl Gáspár nagy tudományú Privincialisnak jelen létében. Kezdődött e’ Szent Pál Szerzete Magyar Országban 1215. esztendőben, ’s innen terjedett el Olasz, Lengyel, Horvát, Cseh, Morva ’s több Országokba: vége szakasztatott 1786., a’ Szent Benedek Szerzetével egyetemben; melly Szerzet 791. esztendeig, a’ Paulinusoké pedig 571. esztendőig virágzottak. Határja kies, és jó termékenységű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lóth (Kis és Nagy), két egymás mellett fekvő tót-magyar f., Bars vgyében, az első 211 kath., 9 evang., 25 ref., a második 587 kath., 156 ref. lak., s kath. paroch. templommal. Mind a két helységnek van szőllőhegye, erdeje, jó legelője, középszerü szántófölde. F. u. többen. Verebélyhez 3 óra.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A szomszédos hegygerinczen túl szép völgyben van Mária-Család, ma puszta, azelőtt falu. Valaha a Pálos szerzet bírta, melynek e birtokot Lévai Zsigmond ajándékozta, s mely itt 1512-ben monostort épített. Midőn József császár e szerzetet föloszlatta, a birtok a vallás-alap tulajdonává lett, s a templom, mely híres volt művészi freskóiról nagy környék zarándokhelye maradt. A hatvanas években leégett a templom, tornyait lebontották, a templomot pedig magtárrá alakították.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Újlót, Komárom vármegye határán fekvő magyar és tót kisközség, 1760 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. Nagylóth, Kislóth és Mária-család pusztáiból egyesítve, ma Újlót név alatt egy községgé alakult. E község már a pápai tizedszedők jegyzékében Loth alakban szerepel. 1358-ban Lóthy Tamás, Iván fiának tulajdona. 1424-ig nem találunk róla említést, de ekkor az esztergomi káptalan levéltárában fordul elő. 1506-ban királyi parancsra Henczelffi Istvánt iktatják e község birtokába, de 6 évvel ezután már Lévai Zsigmond és Haraszti Ferencz az urai, a kik birtokukat a pálosoknak adományozzák. Később a közalapítványi uradalom tulajdonába került és most is ennek van itt nagyobb birtoka. Az 1657-iki összeírásban nyolcz elpusztult telkéről van említés. 1899 október 2-án az egész község leégett. Két temploma közül a róm. kath. 1787-ben épült, a református templomot 1882-ben építették. Ide tartozik Mária-család puszta is, mely a XVI. század elején szintén a Lévaiak és a Harasztiak birtoka, a kik azt Lóttal együtt a pálosoknak adományozták, s ezek itt díszes, kéttornyú templomot és zárdát építettek. A templom szép és érdekes hajója most magtárul szolgál, a zárda épülete pedig a bérlő lakásául. A községnek van postája; távirója és vasúti állomása pedig Zsitvafödémes.

Magyar Katolikus Lexikon

Újlót, Nagylót, v. Bars vm. (Vel’ké Lovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. verebélyi esp. ker-ében. – 1809: alapították. Tp-át Szt Mária Magdolna, a mait 1910: Nagyboldogasszony tit-ra szent. Akv. 1787-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl. – Filiája 1917: Máriacsalád. – Lakói 1991: össz. 2165, m. 244 (11,27%); 2001: össz. 2121, m. 209 (9,85%). ** Némethy 1894:184. – Gerecze II:163. – Schem. Strig. 1917:73.

Helységnévtár

Lóth (Kis-) (Lót), rk. 250 N-Lót, ág. 8 Fakó-Vezekény, ref. 16 Pozba, izr. 6 Verebély. Lóth (Nagy-) [Mária család p.], RK. 865 Esztergom, ág. 8 Fakó-Vezekény, ref. 212 Pozba, izr. 68 Vezekény.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ujlót. A pápai tizedszedő-jegyzékekben szerepel először, melyek nevét Loth alakban írják. A XIV. század közepén a Lóthy-család ül a birtokban. A XVI. században Henczelffi István, Lévai Zsigmond és Haraszti Ferenc a földesurai. Ez utóbbiak adományképpen a pálosrendre íratják át a határt, mely később a közalapítványi uradalom tartozékaként szerepel. A török hódoltság alatt elpusztul, majd a mult század végén (1899. október 2-án) is porig ég. Hozzátartozik Máriacsalád és Ürgemajor. A község területe 4492 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2353.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Újót kk. érsekújvári járás. A községhez tartozó Máriacsalád pusztán a pálosoknak nagyobb birtoka és zárdája volt. Területe: 4.492 k. h. Lakosság: 2.353. Ebből magy.: 607. német: 5, szlovák: 1.699. Magy. beszél: 1.039. Vallás szerint: r. k. 1.943, ref. 360, ev. 18, izr. 31. Fb. I. 0, II. 5, III. 417. Népsűrűség: 91. Lakóház: 488. Községi bíró: Kuruc Vince. R. k. és ref. népiskola. Hitelszövetkezet. Hengermalom. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. Érsekújvár, jb. közj. Verebély, csö. Óhaj. Vá. Rendve. Posta és távbeszélő helyben.

Névelőfordulások
1247
Louth
1299
Loth
1339
Louch
1419
Looth
1570
Kis Lód
1603
Nagy Looth
1773
Lótth, Luot,
1786
Lotth, Luoth,
1808
Nagy-Lóth, Welký Luoth,
1863
Nagylóth,
1873
Nagylót,
1902
Újlót,
1920
Nový Lot,
1927
Lót,
1938
Újlót,
1945
Lót,
1948
Veľké Lovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Veľké Lovce) 99
Telefon: 0356589121
Fax: 0356589121

Honlap: velkelovce.sk
Polgármester:
Kráľ Libor (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Krajčovičová Anna (Független)
Bakošová Dana (Független)
Rampáček František (KDH)
Kurucz František (KDH)
Melišek Jozef (KDH)
Zimula Ľuboš (KDH)
Benyusová Adriana (SMER-SD)
Mihók Filip (SMER-SD)
Habrmanová Margita (SMER-SD)
Független 22% Független 2 képviselö KDH 44% KDH 4 képviselö SMER-SD 33% SMER-SD 3 képviselö 9 képviselö
Újlóti Posta

Veľké Lovce 112

Základná škola s materskou školou Veľké Lovce

Veľké Lovce 59

Alapiskola és óvoda

Veľké Lovce 59

Materská škola pri ZŠ

Veľké Lovce 97

Újlóti Anyakönyvi Hivatal

Veľké Lovce 99

Újlóti Községi Hivatal

Veľké Lovce 99

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 425 30%
szlovákok 981 68%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1433
magyarok 756 41%
szlovákok 1093 59%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1853
magyarok 414 21%
szlovákok 1530 77%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 46 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1990
magyarok 244 11%
szlovákok 1765 82%
romák 148 7%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 2165
magyarok 209 10%
szlovákok 1815 86%
romák 85 4%
csehek 11 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 2121
magyarok 175 9%
szlovákok 1638 84%
romák 49 3%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 88 5%
összlétszám 1955
magyarok 142 8%
szlovákok 1430 79%
romák 24 1%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 200 11%
összlétszám 1803
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1570
Választási részvétel: 58.79 %
Kiadott boríték: 923
Bedobott boríték: 923

Polgármester

Érvényes szavazólap: 911
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kráľ Libor 480 52.69 % SMER-SD
Šafár Marek 431 47.31 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Benyusová Adriana 537 SMER-SD
Rampáček František 394 KDH
Mihók Filip 380 SMER-SD
Krajčovičová Anna 364 Független
Bakošová Dana 358 Független
Kurucz František 343 KDH
Melišek Jozef 331 KDH
Habrmanová Margita 326 SMER-SD
Zimula Ľuboš 311 KDH
Tóth Gabriel 309 SMER-SD
Kasášová Marta 286 SMER-SD
Haucke Dušan 276 Független
Habrman Šimon 235 Független
Horníková Magdaléna 233 SMER-SD
Melichárek Mário 231 Független
Vallová Ivana 219 SMER-SD
Krasňanová Mária 218 KDH
Debrecényi Patrik 186 Független
Debreceni Miloš 165 SNS

Képviselők

2014
Független 44.44% Független 4 képviselö SMER-SD 44.44% SMER-SD 4 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö KDH 44.44% KDH 4 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1602
Választási részvétel: 16.10 %
Kiadott boríték: 258
Bedobott boríték: 258
Választásra jogosult: 1602
Választási részvétel: 14.23 %
Kiadott boríték: 228
Bedobott boríték: 228
Választásra jogosult: 1 556
Választási részvétel: 24,80 %
Kiadott boríték: 386
Bedobott boríték: 386

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 257
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 375
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 192 74.71 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 32 12.45 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 24 9.34 % Független
Robert Dick 5 1.95 % MS
Regan Belovič 2 0.78 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 2 0.78 % KĽS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 43 18.94% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 160 42.67 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 75 20.00 % ĽSNS
Peter Oremus 66 17.60 % Független
Ján Greššo 47 12.53 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Iván Farkas 14 3.73 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 11 2.93 % Független
László Hajdu 1 0.27 % MKDA
Ján Marko 1 0.27 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 254
Érvényes szavazólap: 375
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Karin Jaššová 158 62.20% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 157 61.81% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 136 53.54% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 130 51.18% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 127 50.00% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 126 49.61% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 121 47.64% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 103 40.55% SMER - SD, KDH
Karol Borik 86 33.86% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ján Volf 46 18.11% SNS
Eva Smolíková 45 17.72% SNS
Ľuboš Ivan 30 11.81% Független
Ján Štark 28 11.02% Független
Otokar Klein 19 7.48% Független
Rudolf Hlavatý 16 6.30% MS
Tibor Nagy 13 5.12% SMK-MKP
Štefan Tóth 12 4.72% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Kijaček 11 4.33% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Tibor Dobai 11 4.33% SMK-MKP
Péter Nagy 11 4.33% SMK-MKP
Marián Tóth 10 3.94% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Michal Alemayehu 10 3.94% 7 STATOČNÝCH
Eva Polerecká 9 3.54% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Lucia Matejková 9 3.54% SMS
Martin Barta 9 3.54% PD
Renáta Baloghová 9 3.54% PD
Jozef Kálazi 9 3.54% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Ján Kováč 8 3.15% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
János Bób 8 3.15% SMK-MKP
Bertalan Bóna 5 1.97% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Ján Garai 4 1.57% PD
Tünde Némethová 3 1.18% PD
Lenka Szegenyová 1 0.39% KSS
Marek Oremus 158 42.13% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 146 38.93% Független
Ladislav Marenčák 117 31.20% Független
Eva Smolíková 111 29.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Karin Jaššová 111 29.60% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 107 28.53% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Tibor Matuška 101 26.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Šimunek 90 24.00% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Helena Bohátová 85 22.67% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marcel Filaga 74 19.73% Független
Otokar Klein 72 19.20% Független
Ivan Solár 69 18.40% Független
Ján Volf 50 13.33% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Andrea Hudecová 48 12.80% ĽS Naše Slovensko
Eva Polerecká 48 12.80% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ladislav Balogh 46 12.27% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 45 12.00% ĽS Naše Slovensko
Bertalan Bóna 44 11.73% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Martin Šteták 43 11.47% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 43 11.47% ĽS Naše Slovensko
Daniel Žingor 40 10.67% Független
Pavol Uhrín 40 10.67% DOMA DOBRE
Stanislav Kosec 39 10.40% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Ivan 38 10.13% Független
Gabriel Katona 37 9.87% Független
Tatiana Svetlanská 34 9.07% Független
Martin Búry 34 9.07% Független
Štefan Prešinský 29 7.73% Független
Adrián Takáč 28 7.47% ĽS Naše Slovensko
Ivan Katona 27 7.20% Független
Richard Schwarz 26 6.93% Független
Jozef Francel 19 5.07% Független
Dávid Nagy 19 5.07% SMK-MKP
Jozef Zaťko 17 4.53% NP
János Bób 15 4.00% SMK-MKP
Mária Czuczor 12 3.20% SMK-MKP
Tibor Dobai 10 2.67% SMK-MKP
Gizela Kevélyová 9 2.40% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Skok 7 1.87% NP
Lenka Szegényová 1 0.27% KSS
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 26.30 %
Nagysurány 192 8.97 %
Komját 101 4.72 %
Tótmegyer 80 3.74 %
Mánya 55 2.57 %
Bánkeszi 50 2.34 %
Komáromszemere 42 1.96 %
Csornok 37 1.73 %
Nyitramalomszeg 37 1.73 %
Zsitvafödémes 34 1.59 %
Özdöge 30 1.40 %
Jászfalu 29 1.35 %
Újlót 28 1.31 %
Hull 26 1.21 %
Nyitranagykér 25 1.17 %
Barsfüss 24 1.12 %
Ohaj 24 1.12 %
Rendve 21 0.98 %
Udvard 21 0.98 %
Tardoskedd 20 0.93 %
Szencse 20 0.93 %
Dögös 18 0.84 %
Gyarak 18 0.84 %
Jattó 17 0.79 %
Kolta 15 0.70 %
Szentmihályúr 12 0.56 %
Andód 12 0.56 %
Komáromcsehi 9 0.42 %
Szímő 9 0.42 %
Fajkürt 8 0.37 %
Kisbaromlak 7 0.33 %
Kamocsa 6 0.28 %
Barsbaracska 5 0.23 %
Valkház 4 0.19 %
Zsitvabesenyő 3 0.14 %
Pozba 2 0.09 %
Érsekújvár 779 30.68 %
Nagysurány 260 10.24 %
Komját 133 5.24 %
Tótmegyer 113 4.45 %
Bánkeszi 98 3.86 %
Mánya 73 2.88 %
Zsitvafödémes 67 2.64 %
Komáromszemere 61 2.40 %
Jattó 56 2.21 %
Özdöge 52 2.05 %
Udvard 50 1.97 %
Nyitramalomszeg 49 1.93 %
Újlót 48 1.89 %
Csornok 47 1.85 %
Tardoskedd 39 1.54 %
Ohaj 38 1.50 %
Rendve 36 1.42 %
Hull 36 1.42 %
Kolta 32 1.26 %
Nyitranagykér 30 1.18 %
Jászfalu 30 1.18 %
Szencse 28 1.10 %
Dögös 27 1.06 %
Barsfüss 27 1.06 %
Andód 26 1.02 %
Szímő 23 0.91 %
Gyarak 22 0.87 %
Szentmihályúr 18 0.71 %
Komáromcsehi 13 0.51 %
Fajkürt 11 0.43 %
Valkház 10 0.39 %
Pozba 9 0.35 %
Barsbaracska 8 0.32 %
Kisbaromlak 7 0.28 %
Kamocsa 6 0.24 %
Zsitvabesenyő 4 0.16 %
Érsekújvár 1 451 48.35 %
Tardoskedd 216 7.20 %
Udvard 204 6.80 %
Nyitranagykér 138 4.60 %
Nagysurány 135 4.50 %
Szímő 127 4.23 %
Zsitvabesenyő 88 2.93 %
Andód 84 2.80 %
Pozba 78 2.60 %
Bánkeszi 65 2.17 %
Tótmegyer 64 2.13 %
Kamocsa 60 2.00 %
Komját 45 1.50 %
Újlót 44 1.47 %
Szentmihályúr 44 1.47 %
Barsbaracska 34 1.13 %
Özdöge 33 1.10 %
Komáromszemere 32 1.07 %
Szencse 30 1.00 %
Nyitramalomszeg 30 1.00 %
Fajkürt 29 0.97 %
Mánya 29 0.97 %
Zsitvafödémes 27 0.90 %
Komáromcsehi 22 0.73 %
Gyarak 21 0.70 %
Jattó 20 0.67 %
Dögös 20 0.67 %
Barsfüss 19 0.63 %
Kolta 17 0.57 %
Csornok 17 0.57 %
Jászfalu 15 0.50 %
Valkház 11 0.37 %
Hull 9 0.30 %
Ohaj 4 0.13 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 39.15 %
Udvard 763 15.82 %
Nagysurány 439 9.10 %
Bánkeszi 198 4.11 %
Tótmegyer 191 3.96 %
Komáromszemere 155 3.21 %
Komját 150 3.11 %
Újlót 146 3.03 %
Zsitvafödémes 130 2.70 %
Ohaj 128 2.65 %
Tardoskedd 118 2.45 %
Kisbaromlak 117 2.43 %
Zsitvabesenyő 116 2.41 %
Jászfalu 102 2.11 %
Mánya 102 2.11 %
Kolta 100 2.07 %
Özdöge 90 1.87 %
Nyitramalomszeg 77 1.60 %
Hull 74 1.53 %
Andód 71 1.47 %
Szencse 69 1.43 %
Nyitranagykér 59 1.22 %
Barsfüss 54 1.12 %
Szímő 47 0.97 %
Jattó 45 0.93 %
Csornok 41 0.85 %
Fajkürt 40 0.83 %
Dögös 40 0.83 %
Rendve 36 0.75 %
Gyarak 36 0.75 %
Komáromcsehi 32 0.66 %
Pozba 29 0.60 %
Szentmihályúr 22 0.46 %
Kamocsa 22 0.46 %
Barsbaracska 18 0.37 %
Valkház 15 0.31 %
Érsekújvár 1 219 47.40 %
Nagysurány 290 11.28 %
Komját 110 4.28 %
Bánkeszi 108 4.20 %
Tótmegyer 96 3.73 %
Udvard 93 3.62 %
Tardoskedd 54 2.10 %
Jászfalu 44 1.71 %
Mánya 42 1.63 %
Újlót 40 1.56 %
Nyitranagykér 38 1.48 %
Zsitvafödémes 37 1.44 %
Nyitramalomszeg 36 1.40 %
Szencse 34 1.32 %
Andód 34 1.32 %
Jattó 30 1.17 %
Rendve 29 1.13 %
Dögös 27 1.05 %
Hull 27 1.05 %
Barsfüss 26 1.01 %
Kolta 26 1.01 %
Özdöge 25 0.97 %
Gyarak 23 0.89 %
Kisbaromlak 21 0.82 %
Zsitvabesenyő 20 0.78 %
Szentmihályúr 19 0.74 %
Komáromszemere 19 0.74 %
Ohaj 18 0.70 %
Csornok 18 0.70 %
Barsbaracska 17 0.66 %
Kamocsa 16 0.62 %
Pozba 14 0.54 %
Valkház 14 0.54 %
Szímő 14 0.54 %
Fajkürt 11 0.43 %
Komáromcsehi 11 0.43 %
Érsekújvár 1 553 60.52 %
Udvard 409 15.94 %
Szímő 272 10.60 %
Tardoskedd 267 10.41 %
Andód 168 6.55 %
Nyitranagykér 164 6.39 %
Kamocsa 131 5.11 %
Zsitvabesenyő 116 4.52 %
Pozba 77 3.00 %
Barsbaracska 38 1.48 %
Kolta 29 1.13 %
Nagysurány 24 0.94 %
Újlót 19 0.74 %
Jászfalu 9 0.35 %
Komáromszemere 9 0.35 %
Jattó 7 0.27 %
Kisbaromlak 6 0.23 %
Tótmegyer 5 0.19 %
Komját 5 0.19 %
Komáromcsehi 4 0.16 %
Bánkeszi 4 0.16 %
Szentmihályúr 4 0.16 %
Fajkürt 4 0.16 %
Ohaj 4 0.16 %
Szencse 4 0.16 %
Nyitramalomszeg 4 0.16 %
Mánya 3 0.12 %
Csornok 3 0.12 %
Hull 3 0.12 %
Barsfüss 2 0.08 %
Dögös 2 0.08 %
Zsitvafödémes 2 0.08 %
Özdöge 2 0.08 %
Valkház 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 40.45 %
Nagysurány 210 7.03 %
Tardoskedd 127 4.25 %
Szímő 90 3.01 %
Bánkeszi 80 2.68 %
Tótmegyer 76 2.54 %
Udvard 73 2.44 %
Komját 71 2.38 %
Nyitranagykér 71 2.38 %
Zsitvabesenyő 63 2.11 %
Andód 49 1.64 %
Újlót 48 1.61 %
Szentmihályúr 45 1.51 %
Özdöge 40 1.34 %
Szencse 38 1.27 %
Mánya 38 1.27 %
Zsitvafödémes 36 1.20 %
Nyitramalomszeg 35 1.17 %
Kolta 33 1.10 %
Gyarak 32 1.07 %
Kamocsa 32 1.07 %
Jattó 30 1.00 %
Hull 28 0.94 %
Fajkürt 28 0.94 %
Barsfüss 26 0.87 %
Csornok 25 0.84 %
Ohaj 24 0.80 %
Pozba 24 0.80 %
Komáromszemere 23 0.77 %
Dögös 22 0.74 %
Rendve 20 0.67 %
Barsbaracska 18 0.60 %
Jászfalu 17 0.57 %
Komáromcsehi 15 0.50 %
Kisbaromlak 15 0.50 %
Valkház 11 0.37 %
Érsekújvár 579 17.17 %
Nagysurány 436 12.93 %
Ohaj 226 6.70 %
Bánkeszi 134 3.97 %
Hull 125 3.71 %
Mánya 114 3.38 %
Komját 114 3.38 %
Újlót 111 3.29 %
Zsitvafödémes 98 2.91 %
Szencse 81 2.40 %
Özdöge 81 2.40 %
Tótmegyer 79 2.34 %
Tardoskedd 60 1.78 %
Nyitramalomszeg 60 1.78 %
Szentmihályúr 59 1.75 %
Gyarak 54 1.60 %
Rendve 53 1.57 %
Udvard 52 1.54 %
Jászfalu 41 1.22 %
Nyitranagykér 41 1.22 %
Csornok 40 1.19 %
Jattó 39 1.16 %
Zsitvabesenyő 39 1.16 %
Barsfüss 39 1.16 %
Kolta 37 1.10 %
Komáromszemere 37 1.10 %
Dögös 36 1.07 %
Fajkürt 35 1.04 %
Szímő 26 0.77 %
Valkház 25 0.74 %
Pozba 21 0.62 %
Kisbaromlak 17 0.50 %
Komáromcsehi 13 0.39 %
Andód 12 0.36 %
Barsbaracska 11 0.33 %
Kamocsa 7 0.21 %
Érsekújvár 2 753 61.78 %
Nagysurány 212 4.76 %
Udvard 166 3.73 %
Andód 124 2.78 %
Bánkeszi 109 2.45 %
Tardoskedd 91 2.04 %
Szímő 86 1.93 %
Tótmegyer 86 1.93 %
Komját 84 1.89 %
Nyitranagykér 83 1.86 %
Kamocsa 75 1.68 %
Mánya 59 1.32 %
Jászfalu 44 0.99 %
Zsitvafödémes 41 0.92 %
Szencse 39 0.88 %
Újlót 37 0.83 %
Dögös 36 0.81 %
Kolta 36 0.81 %
Hull 35 0.79 %
Zsitvabesenyő 35 0.79 %
Nyitramalomszeg 34 0.76 %
Pozba 28 0.63 %
Jattó 28 0.63 %
Komáromszemere 26 0.58 %
Ohaj 25 0.56 %
Barsfüss 21 0.47 %
Szentmihályúr 20 0.45 %
Gyarak 19 0.43 %
Csornok 19 0.43 %
Kisbaromlak 17 0.38 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Özdöge 14 0.31 %
Rendve 12 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 30.01 %
Nyitranagykér 217 21.01 %
Nagysurány 81 7.84 %
Komját 72 6.97 %
Tótmegyer 38 3.68 %
Udvard 36 3.48 %
Nyitramalomszeg 28 2.71 %
Tardoskedd 24 2.32 %
Csornok 13 1.26 %
Bánkeszi 12 1.16 %
Mánya 11 1.06 %
Andód 10 0.97 %
Újlót 9 0.87 %
Zsitvabesenyő 9 0.87 %
Hull 9 0.87 %
Komáromszemere 8 0.77 %
Rendve 8 0.77 %
Özdöge 8 0.77 %
Zsitvafödémes 8 0.77 %
Ohaj 7 0.68 %
Szencse 7 0.68 %
Barsfüss 7 0.68 %
Jászfalu 6 0.58 %
Fajkürt 6 0.58 %
Pozba 6 0.58 %
Barsbaracska 6 0.58 %
Kamocsa 5 0.48 %
Szentmihályúr 5 0.48 %
Komáromcsehi 5 0.48 %
Dögös 4 0.39 %
Kisbaromlak 4 0.39 %
Szímő 4 0.39 %
Kolta 3 0.29 %
Gyarak 3 0.29 %
Jattó 3 0.29 %
Valkház 1 0.10 %
Érsekújvár 1 595 28.49 %
Nagysurány 437 7.81 %
Komját 257 4.59 %
Tótmegyer 236 4.22 %
Bánkeszi 208 3.72 %
Udvard 170 3.04 %
Özdöge 132 2.36 %
Mánya 122 2.18 %
Zsitvafödémes 113 2.02 %
Nyitramalomszeg 100 1.79 %
Csornok 86 1.54 %
Szencse 86 1.54 %
Tardoskedd 85 1.52 %
Újlót 85 1.52 %
Jattó 80 1.43 %
Dögös 78 1.39 %
Fajkürt 74 1.32 %
Ohaj 71 1.27 %
Szentmihályúr 69 1.23 %
Hull 66 1.18 %
Nyitranagykér 66 1.18 %
Andód 63 1.13 %
Gyarak 60 1.07 %
Barsfüss 60 1.07 %
Kolta 60 1.07 %
Komáromszemere 55 0.98 %
Jászfalu 52 0.93 %
Komáromcsehi 50 0.89 %
Szímő 38 0.68 %
Kisbaromlak 36 0.64 %
Rendve 32 0.57 %
Pozba 28 0.50 %
Valkház 28 0.50 %
Zsitvabesenyő 23 0.41 %
Kamocsa 17 0.30 %
Barsbaracska 16 0.29 %
Érsekújvár 820 22.26 %
Nagysurány 546 14.82 %
Mánya 261 7.09 %
Bánkeszi 214 5.81 %
Gyarak 191 5.19 %
Zsitvafödémes 143 3.88 %
Komját 133 3.61 %
Hull 114 3.10 %
Ohaj 110 2.99 %
Újlót 107 2.91 %
Barsfüss 101 2.74 %
Tótmegyer 100 2.72 %
Szencse 98 2.66 %
Rendve 77 2.09 %
Valkház 69 1.87 %
Özdöge 66 1.79 %
Szentmihályúr 62 1.68 %
Nyitramalomszeg 57 1.55 %
Csornok 50 1.36 %
Udvard 45 1.22 %
Kolta 44 1.19 %
Nyitranagykér 43 1.17 %
Jászfalu 40 1.09 %
Fajkürt 38 1.03 %
Tardoskedd 36 0.98 %
Dögös 29 0.79 %
Kisbaromlak 27 0.73 %
Komáromszemere 23 0.62 %
Jattó 19 0.52 %
Barsbaracska 18 0.49 %
Pozba 14 0.38 %
Komáromcsehi 12 0.33 %
Kamocsa 12 0.33 %
Szímő 10 0.27 %
Andód 9 0.24 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Érsekújvár 2 624 68.42 %
Nagysurány 178 4.64 %
Udvard 137 3.57 %
Andód 107 2.79 %
Bánkeszi 89 2.32 %
Tótmegyer 82 2.14 %
Komját 81 2.11 %
Szímő 77 2.01 %
Tardoskedd 73 1.90 %
Kamocsa 65 1.69 %
Nyitranagykér 62 1.62 %
Mánya 48 1.25 %
Zsitvafödémes 40 1.04 %
Zsitvabesenyő 36 0.94 %
Jászfalu 34 0.89 %
Hull 31 0.81 %
Jattó 27 0.70 %
Újlót 27 0.70 %
Nyitramalomszeg 26 0.68 %
Dögös 25 0.65 %
Szencse 24 0.63 %
Kolta 22 0.57 %
Komáromszemere 22 0.57 %
Ohaj 18 0.47 %
Szentmihályúr 17 0.44 %
Rendve 17 0.44 %
Kisbaromlak 16 0.42 %
Gyarak 16 0.42 %
Özdöge 14 0.37 %
Pozba 13 0.34 %
Csornok 13 0.34 %
Barsbaracska 12 0.31 %
Barsfüss 11 0.29 %
Valkház 10 0.26 %
Fajkürt 7 0.18 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 19.37 %
Nagysurány 294 15.15 %
Ohaj 250 12.88 %
Mánya 102 5.26 %
Zsitvafödémes 95 4.89 %
Gyarak 92 4.74 %
Bánkeszi 80 4.12 %
Hull 79 4.07 %
Újlót 69 3.55 %
Barsfüss 61 3.14 %
Rendve 57 2.94 %
Szencse 55 2.83 %
Komját 53 2.73 %
Tótmegyer 45 2.32 %
Özdöge 43 2.22 %
Valkház 40 2.06 %
Nyitramalomszeg 34 1.75 %
Udvard 29 1.49 %
Csornok 25 1.29 %
Jászfalu 24 1.24 %
Fajkürt 22 1.13 %
Andód 20 1.03 %
Jattó 19 0.98 %
Nyitranagykér 17 0.88 %
Komáromszemere 16 0.82 %
Dögös 16 0.82 %
Kolta 15 0.77 %
Szentmihályúr 14 0.72 %
Tardoskedd 13 0.67 %
Zsitvabesenyő 13 0.67 %
Kisbaromlak 12 0.62 %
Komáromcsehi 7 0.36 %
Pozba 5 0.26 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Szímő 3 0.15 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 32.09 %
Érsekújvár 235 14.82 %
Nagysurány 201 12.67 %
Dögös 60 3.78 %
Bánkeszi 58 3.66 %
Tótmegyer 51 3.22 %
Nyitramalomszeg 42 2.65 %
Mánya 39 2.46 %
Csornok 37 2.33 %
Özdöge 28 1.77 %
Tardoskedd 25 1.58 %
Nyitranagykér 24 1.51 %
Barsfüss 23 1.45 %
Zsitvafödémes 23 1.45 %
Újlót 19 1.20 %
Hull 18 1.13 %
Udvard 16 1.01 %
Szencse 16 1.01 %
Ohaj 15 0.95 %
Jattó 15 0.95 %
Gyarak 14 0.88 %
Kolta 14 0.88 %
Szentmihályúr 14 0.88 %
Jászfalu 13 0.82 %
Kisbaromlak 10 0.63 %
Szímő 9 0.57 %
Valkház 9 0.57 %
Komáromszemere 8 0.50 %
Rendve 7 0.44 %
Fajkürt 6 0.38 %
Andód 5 0.32 %
Komáromcsehi 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Barsbaracska 3 0.19 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 18.49 %
Érsekújvár 131 17.31 %
Ohaj 71 9.38 %
Komját 44 5.81 %
Bánkeszi 29 3.83 %
Hull 28 3.70 %
Tótmegyer 27 3.57 %
Mánya 25 3.30 %
Szencse 19 2.51 %
Udvard 19 2.51 %
Barsfüss 18 2.38 %
Gyarak 17 2.25 %
Újlót 17 2.25 %
Zsitvafödémes 16 2.11 %
Rendve 16 2.11 %
Özdöge 15 1.98 %
Nyitramalomszeg 9 1.19 %
Csornok 9 1.19 %
Barsbaracska 9 1.19 %
Kolta 8 1.06 %
Valkház 8 1.06 %
Jászfalu 6 0.79 %
Nyitranagykér 6 0.79 %
Zsitvabesenyő 5 0.66 %
Fajkürt 5 0.66 %
Dögös 5 0.66 %
Jattó 5 0.66 %
Szentmihályúr 5 0.66 %
Komáromszemere 4 0.53 %
Szímő 4 0.53 %
Pozba 4 0.53 %
Tardoskedd 3 0.40 %
Kisbaromlak 3 0.40 %
Komáromcsehi 2 0.26 %
Kamocsa 2 0.26 %
Andód 1 0.13 %
Érsekújvár 1 247 31.47 %
Bánkeszi 674 17.01 %
Nagysurány 595 15.02 %
Tótmegyer 137 3.46 %
Komját 132 3.33 %
Mánya 106 2.68 %
Gyarak 98 2.47 %
Újlót 90 2.27 %
Zsitvafödémes 73 1.84 %
Hull 70 1.77 %
Udvard 64 1.62 %
Nyitramalomszeg 59 1.49 %
Ohaj 53 1.34 %
Szencse 52 1.31 %
Nyitranagykér 48 1.21 %
Rendve 42 1.06 %
Tardoskedd 42 1.06 %
Jászfalu 40 1.01 %
Barsfüss 38 0.96 %
Komáromszemere 34 0.86 %
Özdöge 33 0.83 %
Kisbaromlak 33 0.83 %
Andód 31 0.78 %
Szentmihályúr 28 0.71 %
Dögös 26 0.66 %
Kolta 24 0.61 %
Valkház 23 0.58 %
Jattó 22 0.56 %
Csornok 22 0.56 %
Fajkürt 21 0.53 %
Szímő 16 0.40 %
Barsbaracska 13 0.33 %
Komáromcsehi 11 0.28 %
Kamocsa 11 0.28 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 35.37 %
Nagysurány 192 9.86 %
Kolta 95 4.88 %
Bánkeszi 76 3.90 %
Tótmegyer 64 3.29 %
Udvard 52 2.67 %
Komját 52 2.67 %
Újlót 50 2.57 %
Komáromszemere 49 2.52 %
Szencse 45 2.31 %
Szentmihályúr 40 2.05 %
Tardoskedd 39 2.00 %
Mánya 38 1.95 %
Ohaj 33 1.69 %
Nyitranagykér 33 1.69 %
Csornok 32 1.64 %
Zsitvafödémes 31 1.59 %
Nyitramalomszeg 30 1.54 %
Rendve 28 1.44 %
Szímő 28 1.44 %
Komáromcsehi 28 1.44 %
Gyarak 27 1.39 %
Jászfalu 25 1.28 %
Andód 24 1.23 %
Dögös 24 1.23 %
Jattó 23 1.18 %
Fajkürt 22 1.13 %
Özdöge 21 1.08 %
Hull 20 1.03 %
Barsfüss 19 0.98 %
Zsitvabesenyő 16 0.82 %
Pozba 13 0.67 %
Valkház 12 0.62 %
Kisbaromlak 11 0.56 %
Kamocsa 10 0.51 %
Barsbaracska 9 0.46 %
Érsekújvár 1 145 45.60 %
Szímő 415 16.53 %
Udvard 297 11.83 %
Tardoskedd 252 10.04 %
Nyitranagykér 201 8.00 %
Andód 190 7.57 %
Kamocsa 178 7.09 %
Zsitvabesenyő 89 3.54 %
Pozba 68 2.71 %
Barsbaracska 35 1.39 %
Tótmegyer 16 0.64 %
Újlót 15 0.60 %
Komáromszemere 10 0.40 %
Komját 9 0.36 %
Jászfalu 7 0.28 %
Kolta 6 0.24 %
Bánkeszi 5 0.20 %
Nagysurány 5 0.20 %
Ohaj 4 0.16 %
Dögös 4 0.16 %
Kisbaromlak 4 0.16 %
Szencse 3 0.12 %
Szentmihályúr 3 0.12 %
Valkház 3 0.12 %
Csornok 3 0.12 %
Özdöge 3 0.12 %
Jattó 3 0.12 %
Zsitvafödémes 3 0.12 %
Gyarak 2 0.08 %
Barsfüss 2 0.08 %
Mánya 2 0.08 %
Komáromcsehi 2 0.08 %
Nyitramalomszeg 2 0.08 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 1 0.04 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 16.26 %
Komját 563 13.74 %
Nagysurány 510 12.45 %
Nyitranagykér 296 7.22 %
Bánkeszi 189 4.61 %
Özdöge 139 3.39 %
Tótmegyer 131 3.20 %
Újlót 111 2.71 %
Mánya 108 2.64 %
Nyitramalomszeg 92 2.25 %
Zsitvafödémes 91 2.22 %
Szencse 77 1.88 %
Ohaj 74 1.81 %
Hull 70 1.71 %
Dögös 70 1.71 %
Csornok 69 1.68 %
Barsfüss 67 1.64 %
Udvard 61 1.49 %
Fajkürt 60 1.46 %
Tardoskedd 59 1.44 %
Szímő 58 1.42 %
Szentmihályúr 57 1.39 %
Jattó 56 1.37 %
Gyarak 47 1.15 %
Valkház 37 0.90 %
Rendve 33 0.81 %
Kolta 31 0.76 %
Komáromszemere 29 0.71 %
Komáromcsehi 25 0.61 %
Pozba 25 0.61 %
Jászfalu 23 0.56 %
Andód 23 0.56 %
Kisbaromlak 22 0.54 %
Barsbaracska 21 0.51 %
Kamocsa 14 0.34 %
Zsitvabesenyő 10 0.24 %
Érsekújvár 753 33.59 %
Nagysurány 244 10.88 %
Komját 139 6.20 %
Tótmegyer 91 4.06 %
Zsitvafödémes 71 3.17 %
Komáromszemere 67 2.99 %
Bánkeszi 65 2.90 %
Tardoskedd 64 2.85 %
Nyitramalomszeg 62 2.77 %
Nyitranagykér 60 2.68 %
Mánya 58 2.59 %
Csornok 57 2.54 %
Udvard 55 2.45 %
Újlót 46 2.05 %
Özdöge 39 1.74 %
Hull 37 1.65 %
Jászfalu 36 1.61 %
Kolta 35 1.56 %
Rendve 34 1.52 %
Ohaj 32 1.43 %
Szencse 30 1.34 %
Szímő 29 1.29 %
Andód 28 1.25 %
Dögös 27 1.20 %
Jattó 25 1.12 %
Gyarak 25 1.12 %
Barsfüss 23 1.03 %
Pozba 21 0.94 %
Szentmihályúr 16 0.71 %
Barsbaracska 13 0.58 %
Kamocsa 11 0.49 %
Komáromcsehi 10 0.45 %
Fajkürt 10 0.45 %
Zsitvabesenyő 8 0.36 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Valkház 6 0.27 %
Érsekújvár 1 848 40.17 %
Nagysurány 409 8.89 %
Bánkeszi 242 5.26 %
Komját 138 3.00 %
Mánya 132 2.87 %
Tótmegyer 131 2.85 %
Újlót 117 2.54 %
Fajkürt 109 2.37 %
Ohaj 107 2.33 %
Gyarak 106 2.30 %
Hull 100 2.17 %
Udvard 88 1.91 %
Zsitvafödémes 87 1.89 %
Rendve 76 1.65 %
Szencse 72 1.57 %
Barsbaracska 67 1.46 %
Nyitramalomszeg 63 1.37 %
Jászfalu 59 1.28 %
Barsfüss 58 1.26 %
Tardoskedd 57 1.24 %
Pozba 56 1.22 %
Komáromszemere 56 1.22 %
Csornok 55 1.20 %
Kolta 53 1.15 %
Kisbaromlak 52 1.13 %
Andód 47 1.02 %
Jattó 40 0.87 %
Nyitranagykér 38 0.83 %
Özdöge 34 0.74 %
Komáromcsehi 30 0.65 %
Dögös 29 0.63 %
Szentmihályúr 26 0.57 %
Szímő 25 0.54 %
Valkház 21 0.46 %
Kamocsa 21 0.46 %
Zsitvabesenyő 12 0.26 %
Érsekújvár 255 45.29 %
Nagysurány 51 9.06 %
Tótmegyer 16 2.84 %
Tardoskedd 12 2.13 %
Szímő 11 1.95 %
Komját 11 1.95 %
Szentmihályúr 10 1.78 %
Udvard 10 1.78 %
Zsitvafödémes 9 1.60 %
Szencse 9 1.60 %
Nyitranagykér 8 1.42 %
Mánya 8 1.42 %
Bánkeszi 7 1.24 %
Kamocsa 7 1.24 %
Kolta 6 1.07 %
Rendve 6 1.07 %
Nyitramalomszeg 5 0.89 %
Zsitvabesenyő 5 0.89 %
Jászfalu 4 0.71 %
Barsbaracska 4 0.71 %
Hull 4 0.71 %
Ohaj 4 0.71 %
Valkház 4 0.71 %
Pozba 4 0.71 %
Komáromszemere 4 0.71 %
Andód 3 0.53 %
Komáromcsehi 3 0.53 %
Özdöge 3 0.53 %
Jattó 2 0.36 %
Barsfüss 2 0.36 %
Csornok 2 0.36 %
Fajkürt 2 0.36 %
Újlót 1 0.18 %
Dögös 1 0.18 %
Gyarak 1 0.18 %
Kisbaromlak 1 0.18 %
Nagysurány 1 534 32.32 %
Érsekújvár 1 075 22.65 %
Bánkeszi 260 5.48 %
Tótmegyer 151 3.18 %
Nyitramalomszeg 147 3.10 %
Komját 130 2.74 %
Zsitvafödémes 129 2.72 %
Mánya 117 2.47 %
Szencse 82 1.73 %
Újlót 74 1.56 %
Ohaj 65 1.37 %
Hull 63 1.33 %
Udvard 60 1.26 %
Barsfüss 60 1.26 %
Özdöge 58 1.22 %
Rendve 55 1.16 %
Csornok 54 1.14 %
Dögös 45 0.95 %
Jászfalu 38 0.80 %
Gyarak 37 0.78 %
Tardoskedd 35 0.74 %
Nyitranagykér 31 0.65 %
Valkház 31 0.65 %
Jattó 28 0.59 %
Kolta 26 0.55 %
Komáromszemere 25 0.53 %
Andód 25 0.53 %
Szentmihályúr 22 0.46 %
Kisbaromlak 15 0.32 %
Szímő 14 0.29 %
Fajkürt 13 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.21 %
Pozba 9 0.19 %
Barsbaracska 9 0.19 %
Kamocsa 7 0.15 %
Zsitvabesenyő 5 0.11 %
Érsekújvár 1 458 25.06 %
Nagysurány 1 204 20.70 %
Bánkeszi 391 6.72 %
Komját 292 5.02 %
Tótmegyer 201 3.46 %
Nyitramalomszeg 188 3.23 %
Újlót 158 2.72 %
Zsitvafödémes 149 2.56 %
Ohaj 147 2.53 %
Mánya 135 2.32 %
Udvard 122 2.10 %
Özdöge 122 2.10 %
Gyarak 114 1.96 %
Szencse 110 1.89 %
Nyitranagykér 108 1.86 %
Hull 100 1.72 %
Tardoskedd 93 1.60 %
Barsfüss 90 1.55 %
Komáromszemere 73 1.25 %
Szentmihályúr 69 1.19 %
Dögös 68 1.17 %
Jattó 67 1.15 %
Kolta 64 1.10 %
Fajkürt 64 1.10 %
Csornok 62 1.07 %
Rendve 61 1.05 %
Jászfalu 55 0.95 %
Szímő 49 0.84 %
Kisbaromlak 39 0.67 %
Andód 38 0.65 %
Pozba 36 0.62 %
Valkház 36 0.62 %
Komáromcsehi 28 0.48 %
Zsitvabesenyő 23 0.40 %
Barsbaracska 23 0.40 %
Kamocsa 18 0.31 %
Érsekújvár 235 12.09 %
Nagysurány 223 11.47 %
Rendve 97 4.99 %
Bánkeszi 59 3.03 %
Komját 43 2.21 %
Tótmegyer 42 2.16 %
Hull 39 2.01 %
Újlót 34 1.75 %
Mánya 32 1.65 %
Zsitvafödémes 31 1.59 %
Szencse 31 1.59 %
Nyitramalomszeg 29 1.49 %
Barsfüss 25 1.29 %
Ohaj 23 1.18 %
Udvard 21 1.08 %
Özdöge 20 1.03 %
Nyitranagykér 20 1.03 %
Dögös 17 0.87 %
Tardoskedd 16 0.82 %
Jattó 15 0.77 %
Gyarak 13 0.67 %
Jászfalu 13 0.67 %
Kolta 13 0.67 %
Komáromcsehi 12 0.62 %
Komáromszemere 12 0.62 %
Csornok 10 0.51 %
Fajkürt 9 0.46 %
Valkház 8 0.41 %
Andód 8 0.41 %
Barsbaracska 6 0.31 %
Szentmihályúr 6 0.31 %
Zsitvabesenyő 6 0.31 %
Kisbaromlak 5 0.26 %
Pozba 2 0.10 %
Szímő 2 0.10 %
Kamocsa 2 0.10 %
Érsekújvár 750 29.16 %
Nagysurány 295 11.47 %
Tótmegyer 208 8.09 %
Komját 159 6.18 %
Bánkeszi 101 3.93 %
Zsitvafödémes 70 2.72 %
Csornok 60 2.33 %
Mánya 58 2.26 %
Nyitramalomszeg 54 2.10 %
Komáromszemere 48 1.87 %
Özdöge 47 1.83 %
Újlót 45 1.75 %
Ohaj 38 1.48 %
Szencse 38 1.48 %
Tardoskedd 38 1.48 %
Hull 36 1.40 %
Nyitranagykér 33 1.28 %
Udvard 33 1.28 %
Rendve 31 1.21 %
Kolta 30 1.17 %
Barsfüss 29 1.13 %
Jászfalu 28 1.09 %
Dögös 28 1.09 %
Andód 25 0.97 %
Gyarak 23 0.89 %
Jattó 23 0.89 %
Szímő 16 0.62 %
Szentmihályúr 14 0.54 %
Fajkürt 14 0.54 %
Kisbaromlak 10 0.39 %
Komáromcsehi 9 0.35 %
Valkház 7 0.27 %
Kamocsa 7 0.27 %
Pozba 5 0.19 %
Barsbaracska 5 0.19 %
Zsitvabesenyő 2 0.08 %
Érsekújvár 598 31.49 %
Nagysurány 241 12.69 %
Tótmegyer 166 8.74 %
Komját 121 6.37 %
Bánkeszi 74 3.90 %
Mánya 54 2.84 %
Zsitvafödémes 48 2.53 %
Újlót 43 2.26 %
Komáromszemere 43 2.26 %
Csornok 43 2.26 %
Nyitramalomszeg 41 2.16 %
Özdöge 35 1.84 %
Szencse 34 1.79 %
Tardoskedd 29 1.53 %
Kolta 29 1.53 %
Nyitranagykér 27 1.42 %
Ohaj 27 1.42 %
Hull 27 1.42 %
Udvard 25 1.32 %
Barsfüss 24 1.26 %
Rendve 24 1.26 %
Gyarak 22 1.16 %
Dögös 22 1.16 %
Andód 19 1.00 %
Jászfalu 18 0.95 %
Jattó 16 0.84 %
Barsbaracska 11 0.58 %
Fajkürt 11 0.58 %
Szímő 11 0.58 %
Komáromcsehi 9 0.47 %
Szentmihályúr 8 0.42 %
Kisbaromlak 7 0.37 %
Kamocsa 5 0.26 %
Valkház 4 0.21 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 2 0.11 %
Érsekújvár 911 47.47 %
Szímő 258 13.44 %
Udvard 222 11.57 %
Tardoskedd 195 10.16 %
Andód 174 9.07 %
Nyitranagykér 132 6.88 %
Kamocsa 106 5.52 %
Zsitvabesenyő 76 3.96 %
Pozba 56 2.92 %
Barsbaracska 32 1.67 %
Nagysurány 21 1.09 %
Kolta 13 0.68 %
Újlót 12 0.63 %
Tótmegyer 9 0.47 %
Komáromszemere 7 0.36 %
Komját 7 0.36 %
Ohaj 4 0.21 %
Kisbaromlak 4 0.21 %
Jattó 4 0.21 %
Jászfalu 4 0.21 %
Bánkeszi 4 0.21 %
Szencse 3 0.16 %
Dögös 3 0.16 %
Zsitvafödémes 3 0.16 %
Szentmihályúr 2 0.10 %
Valkház 2 0.10 %
Nyitramalomszeg 2 0.10 %
Gyarak 2 0.10 %
Rendve 1 0.05 %
Barsfüss 1 0.05 %
Özdöge 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 62.40 %
Nagysurány 374 5.46 %
Udvard 346 5.05 %
Bánkeszi 230 3.36 %
Tardoskedd 210 3.07 %
Tótmegyer 184 2.69 %
Andód 163 2.38 %
Szímő 147 2.15 %
Nyitranagykér 115 1.68 %
Komját 113 1.65 %
Zsitvabesenyő 105 1.53 %
Kamocsa 76 1.11 %
Újlót 72 1.05 %
Jászfalu 70 1.02 %
Ohaj 69 1.01 %
Nyitramalomszeg 65 0.95 %
Jattó 62 0.91 %
Zsitvafödémes 60 0.88 %
Mánya 58 0.85 %
Kisbaromlak 57 0.83 %
Barsfüss 52 0.76 %
Komáromszemere 51 0.74 %
Fajkürt 48 0.70 %
Szencse 48 0.70 %
Pozba 45 0.66 %
Kolta 40 0.58 %
Dögös 34 0.50 %
Gyarak 32 0.47 %
Hull 31 0.45 %
Özdöge 28 0.41 %
Barsbaracska 22 0.32 %
Rendve 21 0.31 %
Csornok 18 0.26 %
Szentmihályúr 14 0.20 %
Valkház 14 0.20 %
Komáromcsehi 11 0.16 %
Érsekújvár 1 479 58.60 %
Bánkeszi 97 3.84 %
Nagysurány 89 3.53 %
Tótmegyer 75 2.97 %
Udvard 73 2.89 %
Andód 43 1.70 %
Újlót 40 1.58 %
Komját 31 1.23 %
Kisbaromlak 25 0.99 %
Ohaj 23 0.91 %
Komáromszemere 21 0.83 %
Tardoskedd 20 0.79 %
Jászfalu 19 0.75 %
Mánya 19 0.75 %
Hull 18 0.71 %
Zsitvafödémes 17 0.67 %
Szímő 15 0.59 %
Nyitramalomszeg 15 0.59 %
Barsfüss 14 0.55 %
Zsitvabesenyő 13 0.52 %
Kolta 12 0.48 %
Özdöge 12 0.48 %
Szencse 12 0.48 %
Dögös 10 0.40 %
Kamocsa 8 0.32 %
Rendve 8 0.32 %
Gyarak 8 0.32 %
Csornok 8 0.32 %
Nyitranagykér 8 0.32 %
Szentmihályúr 7 0.28 %
Pozba 6 0.24 %
Jattó 6 0.24 %
Komáromcsehi 5 0.20 %
Barsbaracska 3 0.12 %
Valkház 3 0.12 %
Fajkürt 3 0.12 %
Érsekújvár 624 23.82 %
Nagysurány 221 8.44 %
Komját 115 4.39 %
Tótmegyer 93 3.55 %
Bánkeszi 54 2.06 %
Zsitvafödémes 50 1.91 %
Mánya 50 1.91 %
Újlót 43 1.64 %
Csornok 42 1.60 %
Komáromszemere 42 1.60 %
Nyitramalomszeg 35 1.34 %
Hull 34 1.30 %
Ohaj 31 1.18 %
Szencse 30 1.15 %
Tardoskedd 30 1.15 %
Özdöge 30 1.15 %
Rendve 30 1.15 %
Jászfalu 30 1.15 %
Barsfüss 27 1.03 %
Udvard 24 0.92 %
Kolta 20 0.76 %
Nyitranagykér 20 0.76 %
Jattó 20 0.76 %
Dögös 19 0.73 %
Gyarak 18 0.69 %
Andód 15 0.57 %
Szímő 13 0.50 %
Komáromcsehi 12 0.46 %
Szentmihályúr 11 0.42 %
Barsbaracska 9 0.34 %
Fajkürt 8 0.31 %
Kisbaromlak 8 0.31 %
Zsitvabesenyő 7 0.27 %
Valkház 7 0.27 %
Pozba 4 0.15 %
Kamocsa 3 0.11 %
Érsekújvár 1 095 55.58 %
Nagysurány 148 7.51 %
Bánkeszi 71 3.60 %
Tótmegyer 70 3.55 %
Komját 54 2.74 %
Udvard 51 2.59 %
Tardoskedd 37 1.88 %
Mánya 32 1.62 %
Nyitranagykér 30 1.52 %
Andód 29 1.47 %
Újlót 26 1.32 %
Zsitvafödémes 25 1.27 %
Kisbaromlak 24 1.22 %
Szencse 23 1.17 %
Kolta 21 1.07 %
Dögös 18 0.91 %
Gyarak 18 0.91 %
Nyitramalomszeg 18 0.91 %
Jattó 17 0.86 %
Ohaj 17 0.86 %
Csornok 17 0.86 %
Szímő 14 0.71 %
Özdöge 14 0.71 %
Komáromszemere 13 0.66 %
Hull 13 0.66 %
Barsfüss 9 0.46 %
Kamocsa 9 0.46 %
Jászfalu 9 0.46 %
Rendve 8 0.41 %
Komáromcsehi 8 0.41 %
Zsitvabesenyő 6 0.30 %
Szentmihályúr 6 0.30 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Pozba 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Érsekújvár 499 25.54 %
Nagysurány 267 13.66 %
Mánya 120 6.14 %
Komját 119 6.09 %
Zsitvafödémes 85 4.35 %
Tótmegyer 82 4.20 %
Bánkeszi 57 2.92 %
Csornok 46 2.35 %
Komáromszemere 44 2.25 %
Özdöge 41 2.10 %
Nyitramalomszeg 40 2.05 %
Gyarak 40 2.05 %
Újlót 39 2.00 %
Hull 38 1.94 %
Ohaj 37 1.89 %
Rendve 35 1.79 %
Szencse 35 1.79 %
Barsfüss 32 1.64 %
Udvard 30 1.54 %
Kolta 25 1.28 %
Tardoskedd 24 1.23 %
Jászfalu 22 1.13 %
Nyitranagykér 21 1.07 %
Dögös 21 1.07 %
Szentmihályúr 19 0.97 %
Jattó 15 0.77 %
Fajkürt 14 0.72 %
Kisbaromlak 11 0.56 %
Valkház 11 0.56 %
Andód 9 0.46 %
Szímő 8 0.41 %
Komáromcsehi 8 0.41 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Kamocsa 3 0.15 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 28.24 %
Bánkeszi 392 17.92 %
Nagysurány 324 14.81 %
Komját 86 3.93 %
Tótmegyer 81 3.70 %
Tardoskedd 48 2.19 %
Mánya 46 2.10 %
Zsitvafödémes 42 1.92 %
Ohaj 40 1.83 %
Újlót 34 1.55 %
Nyitramalomszeg 32 1.46 %
Jattó 32 1.46 %
Gyarak 29 1.33 %
Jászfalu 28 1.28 %
Szencse 28 1.28 %
Rendve 26 1.19 %
Udvard 26 1.19 %
Barsfüss 24 1.10 %
Nyitranagykér 21 0.96 %
Hull 21 0.96 %
Csornok 21 0.96 %
Dögös 20 0.91 %
Özdöge 19 0.87 %
Andód 17 0.78 %
Valkház 16 0.73 %
Komáromszemere 16 0.73 %
Kolta 16 0.73 %
Kisbaromlak 15 0.69 %
Szentmihályúr 10 0.46 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.27 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 43.75 %
Szímő 240 13.09 %
Udvard 225 12.27 %
Tardoskedd 188 10.26 %
Kamocsa 167 9.11 %
Nyitranagykér 124 6.76 %
Andód 100 5.46 %
Zsitvabesenyő 66 3.60 %
Pozba 58 3.16 %
Barsbaracska 39 2.13 %
Nagysurány 17 0.93 %
Kolta 11 0.60 %
Újlót 10 0.55 %
Szentmihályúr 8 0.44 %
Komját 8 0.44 %
Komáromszemere 6 0.33 %
Bánkeszi 6 0.33 %
Kisbaromlak 5 0.27 %
Nyitramalomszeg 5 0.27 %
Jászfalu 5 0.27 %
Jattó 4 0.22 %
Tótmegyer 4 0.22 %
Dögös 4 0.22 %
Komáromcsehi 3 0.16 %
Szencse 3 0.16 %
Zsitvafödémes 3 0.16 %
Hull 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Csornok 2 0.11 %
Özdöge 2 0.11 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 29.36 %
Nagysurány 483 11.96 %
Komját 216 5.35 %
Bánkeszi 152 3.76 %
Tótmegyer 148 3.66 %
Udvard 142 3.51 %
Tardoskedd 118 2.92 %
Mánya 112 2.77 %
Özdöge 105 2.60 %
Újlót 101 2.50 %
Szencse 91 2.25 %
Ohaj 84 2.08 %
Nyitranagykér 82 2.03 %
Zsitvafödémes 82 2.03 %
Nyitramalomszeg 76 1.88 %
Gyarak 71 1.76 %
Szímő 70 1.73 %
Komáromszemere 70 1.73 %
Hull 70 1.73 %
Dögös 65 1.61 %
Jattó 65 1.61 %
Szentmihályúr 64 1.58 %
Fajkürt 63 1.56 %
Kolta 61 1.51 %
Jászfalu 59 1.46 %
Barsfüss 51 1.26 %
Rendve 49 1.21 %
Csornok 44 1.09 %
Komáromcsehi 44 1.09 %
Kisbaromlak 40 0.99 %
Pozba 35 0.87 %
Valkház 34 0.84 %
Kamocsa 33 0.82 %
Andód 31 0.77 %
Zsitvabesenyő 28 0.69 %
Barsbaracska 20 0.50 %
Érsekújvár 1 374 52.14 %
Nagysurány 198 7.51 %
Bánkeszi 92 3.49 %
Tótmegyer 84 3.19 %
Komját 53 2.01 %
Udvard 46 1.75 %
Szencse 46 1.75 %
Mánya 41 1.56 %
Újlót 38 1.44 %
Tardoskedd 38 1.44 %
Barsfüss 38 1.44 %
Hull 37 1.40 %
Ohaj 36 1.37 %
Zsitvafödémes 35 1.33 %
Nyitranagykér 34 1.29 %
Jattó 33 1.25 %
Andód 30 1.14 %
Jászfalu 27 1.02 %
Nyitramalomszeg 26 0.99 %
Kolta 24 0.91 %
Gyarak 24 0.91 %
Dögös 23 0.87 %
Rendve 20 0.76 %
Fajkürt 17 0.65 %
Csornok 17 0.65 %
Komáromszemere 17 0.65 %
Özdöge 17 0.65 %
Szímő 15 0.57 %
Kisbaromlak 13 0.49 %
Valkház 13 0.49 %
Pozba 10 0.38 %
Szentmihályúr 9 0.34 %
Komáromcsehi 9 0.34 %
Zsitvabesenyő 9 0.34 %
Barsbaracska 6 0.23 %
Kamocsa 6 0.23 %
Érsekújvár 1 846 63.24 %
Komját 223 7.64 %
Nagysurány 155 5.31 %
Bánkeszi 85 2.91 %
Tótmegyer 73 2.50 %
Udvard 59 2.02 %
Nyitranagykér 51 1.75 %
Tardoskedd 43 1.47 %
Andód 43 1.47 %
Zsitvafödémes 33 1.13 %
Újlót 29 0.99 %
Jászfalu 26 0.89 %
Mánya 24 0.82 %
Komáromszemere 24 0.82 %
Dögös 22 0.75 %
Nyitramalomszeg 22 0.75 %
Csornok 21 0.72 %
Özdöge 16 0.55 %
Barsfüss 16 0.55 %
Szímő 15 0.51 %
Hull 15 0.51 %
Jattó 14 0.48 %
Szencse 13 0.45 %
Ohaj 12 0.41 %
Kamocsa 12 0.41 %
Zsitvabesenyő 12 0.41 %
Rendve 12 0.41 %
Gyarak 11 0.38 %
Szentmihályúr 11 0.38 %
Kolta 9 0.31 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.24 %
Fajkürt 6 0.21 %
Valkház 6 0.21 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 14.35 %
Udvard 24 2.90 %
Nagysurány 15 1.81 %
Tótmegyer 12 1.45 %
Bánkeszi 8 0.97 %
Újlót 7 0.84 %
Mánya 7 0.84 %
Kolta 6 0.72 %
Nyitranagykér 5 0.60 %
Komját 5 0.60 %
Zsitvafödémes 5 0.60 %
Tardoskedd 4 0.48 %
Nyitramalomszeg 3 0.36 %
Fajkürt 3 0.36 %
Özdöge 3 0.36 %
Barsbaracska 3 0.36 %
Szencse 3 0.36 %
Komáromszemere 3 0.36 %
Rendve 3 0.36 %
Dögös 3 0.36 %
Andód 2 0.24 %
Szentmihályúr 2 0.24 %
Jattó 2 0.24 %
Barsfüss 2 0.24 %
Zsitvabesenyő 2 0.24 %
Ohaj 2 0.24 %
Kamocsa 2 0.24 %
Komáromcsehi 2 0.24 %
Pozba 1 0.12 %
Gyarak 1 0.12 %
Jászfalu 1 0.12 %
Hull 1 0.12 %
Csornok 1 0.12 %
Valkház 1 0.12 %
Szímő 1 0.12 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
538 37.99%
SNS
245 17.30%
VPN
195 13.77%
Együttélés-MKDM
141 9.96%
KSČ
124 8.76%
SSL
43 3.04%
SZ
41 2.90%
DS
35 2.47%
SPV
24 1.69%
DÚRS
10 0.71%
SD
10 0.71%
Egyéb
10 0.71%
Érvényes szavazatok 1416
HZDS
432 31.88%
KDH
207 15.28%
SNS
200 14.76%
Együttélés-MKDM
137 10.11%
SDĽ
109 8.04%
SKDH
71 5.24%
SDSS
42 3.10%
ODÚ
37 2.73%
SZS
29 2.14%
DS-ODS
13 0.96%
KSS
13 0.96%
SSL-SNZ
11 0.81%
SZ
10 0.74%
Magyar Polgári Párt
9 0.66%
HZOS
8 0.59%
ROI
8 0.59%
Egyéb
19 1.40%
Érvényes szavazatok 1355
HZDS-RSS
500 38.58%
SNS
179 13.81%
KDH
168 12.96%
MK
131 10.11%
SP-VOĽBA
68 5.25%
KSÚ
61 4.71%
ZRS
55 4.24%
38 2.93%
HZPCS
29 2.24%
DS
22 1.70%
KSS
14 1.08%
SPK
10 0.77%
ROISR
9 0.69%
NS
7 0.54%
Egyéb
5 0.39%
Érvényes szavazatok 1296
HZDS
490 36.43%
SDK
280 20.82%
SNS
202 15.02%
SDĽ
138 10.26%
MKP
128 9.52%
SOP
37 2.75%
KSS
27 2.01%
ZRS
23 1.71%
SLS
9 0.67%
Egyéb
11 0.82%
Érvényes szavazatok 1345
HZDS
365 30.93%
KDH
145 12.29%
SMER
143 12.12%
MKP
110 9.32%
SNS
82 6.95%
ANO
73 6.19%
SDKU
66 5.59%
PSNS
66 5.59%
KSS
39 3.31%
HZD
27 2.29%
SDĽ
15 1.27%
ROISR
9 0.76%
ZRS
8 0.68%
SZS
8 0.68%
SNJ
7 0.59%
SDA
5 0.42%
Egyéb
12 1.02%
Érvényes szavazatok 1180
SMER
289 32.25%
SNS
210 23.44%
KDH
108 12.05%
ĽS HZDS
89 9.93%
MKP
78 8.71%
SDKU DS
63 7.03%
KSS
24 2.68%
SF
13 1.45%
Egyéb
22 2.46%
Érvényes szavazatok 896
SMER
467 46.70%
SNS
129 12.90%
KDH
102 10.20%
SDKU DS
73 7.30%
Most-Híd
51 5.10%
SaS
50 5.00%
MKP
37 3.70%
ĽS HZDS
32 3.20%
SDĽ
13 1.30%
LSNS
11 1.10%
AZEN
8 0.80%
KSS
8 0.80%
EDS
7 0.70%
Únia
7 0.70%
Egyéb
5 0.50%
Érvényes szavazatok 1000
SMER SD
547 57.88%
KDH
83 8.78%
SNS
81 8.57%
OĽaNO
48 5.08%
Most-Híd
40 4.23%
SaS
38 4.02%
MKP
36 3.81%
SDKU DS
19 2.01%
ĽS HZDS
11 1.16%
LSNS
9 0.95%
NaS ns
6 0.63%
99 Percent
6 0.63%
SSS NM
5 0.53%
Obyčajní ľudia
4 0.42%
Egyéb
12 1.27%
Érvényes szavazatok 945
SMER SD
340 38.86%
SNS
129 14.74%
KDH
74 8.46%
LSNS
71 8.11%
SaS
56 6.40%
OĽANO-NOVA
52 5.94%
Most-Híd
42 4.80%
SME RODINA
42 4.80%
#SIEŤ
26 2.97%
MKP
20 2.29%
KSS
8 0.91%
TIP
6 0.69%
SKOK!
4 0.46%
Egyéb
5 0.57%
Érvényes szavazatok 875
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések