SK
SA
.....

Tornóc

Község

címer zászló
2236 91% magyar 1910
334 12% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tornóc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trnovec nad Váhom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente - Kisalföld, Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Amerika, Felsőjattó, Felsőmajor, Nyolcrendes, Sebes-erdő, Szandnermajor, (Szarkálosmajor), Teklaföld, Újmajor, Vermek-tó, Vízállás
Koordináták:
48.14702606, 17.92650986
Terület:
32,54 km2
Rang:
község
Népesség:
2648
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92571
Település kód:
504092
Szervezeti azonosító:
306240

A község a Kisalföldön, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág bal partján fekszik, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mellett (megállóhely) Vágsellyétől 6 km-re keletre. Érinti a 75-ös főút Vágsellye és Érsekújvár (28 km) közötti szakasza, melyről itt ágazik el a Nyitrára (24 km) vezető 562-es út, mellékút köti össze Szelőcével (8 km). Nyugatról Vágsellye, délkeletről Szelőce, keletről Jattó, északkeletről Nagyvölgy és Cabajcsápor, északnyugatról pedig Mocsonok községekkel határos. Nyugati határának nagy részét a Vág-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott, egyben a járás székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Vágsellyei járáshoz, 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás), ebben az időszakban nagyközségi rangot kapott. Területe (32,54 km²) az elmúlt száz év során nem változott. Két kataszteri területre oszlik: Tornóc (17,06 km²) és Felsőjattó (15,48 km²).

Népesség

A községnek 1910-ben 2458, 1921-ben 2850, 1939-ben pedig 2836 lakosa volt. Már a 20. század elején is vegyes magyar-szlovák település, de magyar többségét a század második feléig megtartotta, a szlovákok aránya 1910-ben 8,1 %, 1921-ben már 33,7 % volt, ez a Magyarországhoz csatolás után 20,4 %-ra esett. Már az első köztársaság idején telepítettek ide szlovákokat, az 1945 utáni kitelepítésekkel pedig végképp megváltoztatták a nemzetiségi viszonyokat és a község szlovák többségűvé vált. Az 1991-2011 közötti időszakra a lakosságszám növekedése (8,1 %-al , 2453 főról 2652-re) és a magyar nemzetiségűek arányának csaknem a felére csökkenése (30,8 %-ról 17,7 %-ra) jellemző. A romák aránya 6,1 %. A lakosság többsége (67,3 %) római katolikus vallású. 1939-ben 46 izraelita vallású lakosa is volt. Négy településrészre oszlik: a Tornóc kataszterébe tartozó Tornócra (2530 fő) és Újmajorra (11 fő), valamint a Felsőjattóhoz tartozó Felsőjattóra (104 fő) és Szandnermajorra (7 fő). A lakosság 95,8 %-a él Tornóc, 4,2 %-a pedig Felsőjattó területén.

Történelem

A község a zoborhegyi bencés apátsághoz tartozott a 12. században, királyi halászok és favágók lakták. Neve talán a török turmuz (dinnye) szóból származik. A 16. században a Csúzy, Szentpéteri és Paxy családok birtokolták, 1533-ban feldúlták a törökök, 1559-ben palánkvárát is elpusztították. Ezekben az időkben a falun kívül álló templom is elpusztult, amely helyett csak a törökvész elmúltával, 18. században tudtak újat építeni. Ekkoriban már az Apponiy és Hunyadi családok birtokát képezte. 1705-ben Bercsényi Miklós, a Rákóczi-szabadságharc főgenerálisának serege táborozott a falu mellett. Lakossága folyamatosan növekedett, és a fejlődést jellemzi, hogy a 19. század második felében már 15 vízimalom működött itt. A Zay család faüzemében építőfát és félkész termékeket állítottak elő a zayugróci uradalom számára. A 20. század elején itt volt a Vágbalparti Vágszabályozási és Ármentesítő Társulat székhelye. Felsőjattó községet a 19. század végén csatolták Tornóchoz. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Tornócot. A már a 18. században részben szlovákokkal újranépesített községbe és pusztáira az első csehszlovák földreform keretében zajló kolonizáció során, 1927-ben újabb szlovák és cseh-morva kolonisták települtek. Az 1920-as és 30-as években a falu a mezőgazdasági munkások mozgalmának egyik központja volt, rendszeresek voltak a sztrájkok, sőt 1932-ben az építőmunkások is sztrájkba léptek. 1938 szeptemberében a tornóci nagygyűlés színhelye, melyet a CSKP szervezett a köztársaság védelmében. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. A szocializmus alatt hozták létre a takarmánytermesztő üzemet, a cukorgyárat és a Hydrostav vállalat helyi üzemét. 1958-1963 között határában építették fel a DUSLO olajfinomítót. 1993-tól Szlovákia része.

Mai jelentősége

A faluban szlovák nyelvű alapiskola és óvoda, valamint könyvtár működik. Határában található a Duslo olajfinomító egy része, a hozzá kapcsolódó veszélyeshulladék-tároló és két napkollektoros erőmű. Urunk színeváltozásának szentelt római katolikus temploma a 18. század végén barokk-klasszicista, református temploma 1786-ban klasszicista stílusban épült. Felsőjattón 19. századi katolikus templom és 17. századi eredetű kastély található. Tornóc jelentős régészeti lelőhely, területén bronzkori, vaskori kelta, 8. századi morva, továbbá a honfoglaláskor és a korai Árpád-kor között használt magyar temetőt tártak fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TORNÓCZ. Magyar falu Nyitra Várm. földes Urai B. Hunyady, és több Uraságok, lakosai többfélék, fekszik Selyéhez 1/2 mértföldnyire; határja ollyan, mint Szelőczéé, pusztája is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tornocz, magyar falu, Nyitra vmegyében, Séllyéhez 3/4 órányira a Vágh bal partján: 1103 kath., 5 ref., 55 zsidó lak., kath. paroch. templommal, synagógával. Határa róna s boron kivül mindennel bővelkedik. Nézésre méltó itt a gr. Hunyadynak nemesitett birkacsapatja. F. u. gr. Hunyady. Ut. p. Érsekujvár.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ezen túl Tornócz következik a vasút mellett, mely lapályos és termékeny határát egészen átszeli.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tornócz, nagy magyar község a Vág balpartján, 2297 lakossal, kik közül 1996 magyar, 250 tót; vallásra nézve általában r. katholikus. Posta-, táviró- és vasúti állomása van. Kath. temploma a XVII. század elején épült és fallal van körülvéve. Kegyura gróf Hunyady Imre. Itt van a vágbalparti vágszabályozási és ármentesítő társulat székhelye. A XII. századból származó feljegyzések szerint e községnek akkoriban „Durmus”. A XIII. század vége felé, a mikor a falu a királyi halászok birtoka volt, már az akkori írásmód szerint „Turnoch”-nak irták.

Magyar Katolikus Lexikon

Tornóc, v. Nyitra vm. (Trnovec nad Váhom, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. ürményi esp. ker-ében. – 1332: már létezett. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1725: alapították újra. Mai Urunk színeváltozása tp-át 1600 k. építették. Kegyura 1880: Hunyady Imre gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. – Filiája 1917: Vágvecse. – Lakói 1940: 2775 r.k., 1 g.k., 6 ev., 32 ref., 40 izr., össz. 2854; 1991: 756 m. (30,82%), össz. 2453; 2001: 607 m. (23,89%), össz. 2541. ** Némethy 1894:288. – Gerecze II:576. – Schem. Strig. 1917:135.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tornóc. A községről a XII. századbeli írások tesznek először említést Durmus néven. A XIII. században Turnoch és Tűrnie néven írják a feljegyzések. E korban Kun László és III. Endre királyi halászainak birtokában volt a község. A világháborút követő csehszlovák uralom idején itt a csehek mintegy 2000 kat. holdat osztottak fel és juttattak cseh és morva telepesek kezére. A telepítés túlnyomóan a községhez tartozó Felsőjattó, Újmajor és Máriamajor pusztákon történt. A cseh földosztás és telepítés következtében a község magyar őslakói nagymértékben elszegényedtek. A község területe: 5653 kat. hold, lélekszáma: 2836, kevés kivétellel róm. katholikusok.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tornóc nk. vágsellyei járás. A deáki-i r. k. templom irattárában található okmány alapján a XIII. sz.-ban Tűrnie volt a neve. Későbbi időben Durmus elnevezés alatt fordul elő. A község kegyura gróf Hunyadi László volt mindaddig, míg 1928-ban a telepesek át nem vették a birtokot. A község másik nagyobb birtokosa Fould Springer Cecilia Mária, a birtokhoz tartozik Felsőjattó és Kulcsár majorok. Területe: 5.654 k h. Lakosság: 2.834. Ebből m.: 2.234, szl.: 578, n.: 20. Magy. beszél: 2.535. Vallás szerint: r. k. 2.766, ref. 18, ev. 4, izr. 46. Fb. I. 7. II. 5. III. 212. Népsűrűség": 87.1. Lakóház: 487. Községi bíró: Vágó Ferenc. Állami és r. k. népiskola, áll. kisdedóvó. KALOT, Tornóci Sport Club. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. Hanza gabonaraktár és sertéshizlalda. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. A földbirtokreform kapcsán 15 telepes család került Tornócra. 1300-ból maradt épület a Zombor, a községi nemesek megmaradt háza. A csehek elleni harcokban hősi halált haltak: Nagy József, Ács Vendel, és Zuber Károly. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Kukan, Eduard

1939.12.26.
Tornóc - megszületett

Szabó Štefunková Erzsébet

1941.3.27.
Tornóc - megszületett

Gaulieder József

1942.7.14.
Tornóc - megszületett
Névelőfordulások
1113
Durmuz
1211
Turmoc
1249
Turnuch
1267
Turmoch
1307
Tarnulch
1773
Tornocz,
1786
Tornocz,
1808
Tornócz,
1863
Tornóc,
1920
Tornok,
1927
Trnovec nad Váhom, Tornóc,
1938
Tornóc,
1945
Trnovec nad Váhom, Tornóc,
1948
Trnovec nad Váhom
1994
Tornóc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tornóc (Trnovec nad Váhom) 587
Telefon: 0317781496
Fax: 0317781496

Honlap: trnovecnadvahom.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Berecz Oliver (Független)

Képviselő-testület:
Berecz Oliver (Független)
Gašpierik Peter (Független)
Fülöpová Erika (Független)
Rábek Július (Független)
Marček Dezider (KDH)
Tusková Katarína (SMER-SD)
Hlavatý Jaroslav (SMK-MKP)
Suba Imrich (SMK-MKP)
Ábrahamová Monika (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Tornóci Posta

Trnovec nad Váhom 679

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Tornóc 302

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda Kihelyezett Óvodája

Tornóc 575

Tornóci Anyakönyvi Hivatal

Tornóc 587

Tornóci Községi Hivatal

Tornóc 587

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1727 81%
szlovákok 271 13%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
egyéb 101 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2136
magyarok 2236 91%
szlovákok 199 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 1%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2458
magyarok 1830 64%
szlovákok 960 34%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 1%
egyéb 42 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2850
magyarok 756 31%
szlovákok 1657 68%
romák 16 1%
ukránok 0 0%
csehek 22 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 2453
magyarok 607 24%
szlovákok 1900 75%
romák 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 15 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 2541
magyarok 469 18%
szlovákok 2018 76%
romák 11 0%
ukránok 0 0%
csehek 16 1%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 134 5%
összlétszám 2652
magyarok 334 12%
szlovákok 2106 76%
romák 4 0%
ukránok 1 0%
csehek 16 1%
németek 0 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 314 11%
összlétszám 2784
összlétszám 2850
magyarok 1830 64%
szlovákok 960 34%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 1%
egyéb 42 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2286
Választási részvétel: 53.46 %
Kiadott boríték: 1222
Bedobott boríték: 1220

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1197
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Berecz Oliver 504 42.11 % Független
Rábek Július 333 27.82 % Független
Takáč Marián 191 15.96 % Független
Vižďáková Petronela 105 8.77 % SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Melegová Gabriela 64 5.35 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Berecz Oliver 610 Független
Gašpierik Peter 561 Független
Tusková Katarína 510 SMER-SD
Hlavatý Jaroslav 437 SMK-MKP
Suba Imrich 422 SMK-MKP
Fülöpová Erika 416 Független
Rábek Július 400 Független
Ábrahamová Monika 357 SMK-MKP
Marček Dezider 356 KDH

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö KDH, SMK-MKP 11.11% KDH, SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö SDKÚ-DS 11.11% SDKÚ-DS 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2253
Választási részvétel: 10.74 %
Kiadott boríték: 242
Bedobott boríték: 242
Választásra jogosult: 2252
Választási részvétel: 7.86 %
Kiadott boríték: 177
Bedobott boríték: 177
Választásra jogosult: 2 293
Választási részvétel: 20,27 %
Kiadott boríték: 465
Bedobott boríték: 464

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 229
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 454
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 86 37.55 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 82 35.81 % SMER - SD
Regan Belovič 25 10.92 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 24 10.48 % Független
Stanislav Kováč 7 3.06 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 3 1.31 % MS
Viliam Mokraň 2 0.87 % KĽS
Milan Belica 75 43.10% SMER - SD
Milan Belica 185 40.75 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 87 19.16 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 76 16.74 % ĽSNS
Peter Oremus 51 11.23 % Független
Iván Farkas 29 6.39 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 14 3.08 % Független
László Hajdu 9 1.98 % MKDA
Ján Marko 3 0.66 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 234
Érvényes szavazólap: 457
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Gomboš 131 55.98% SMER - SD, KDH
Martin Alföldi 85 36.32% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Alžbeta Botorčeová 77 32.91% SMER - SD, KDH
František Mrázik 68 29.06% KDH, SMER - SD
Peter Hlavatý 53 22.65% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 37 15.81% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
Ferenc Bergendi 34 14.53% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
František Ondrušek 29 12.39% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 25 10.68% Független
Regan Belovič 24 10.26% 7 STATOČNÝCH
František Botka 23 9.83% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 23 9.83% SMK-MKP
Gyula Borsányi 22 9.40% SMK-MKP
Daša Danadová 22 9.40% NP
Štefan Jancsó 15 6.41% SMK-MKP
Ján Tóth 11 4.70% ĽS Naše Slovensko
Elena Trégerová 4 1.71% SNS
Roman Ruhig 3 1.28% NP
Martin Alföldi 197 43.11% Független
Róbert Andráši 174 38.07% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jozef Belický 168 36.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Hlavatý 108 23.63% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 106 23.19% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
František Mrázik 104 22.76% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Milena Verešová 93 20.35% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Regan Belovič 67 14.66% SME RODINA - Boris Kollár
Ildikó Kőrösi 64 14.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 52 11.38% SMK-MKP
Peter Kiss 52 11.38% ĽS Naše Slovensko
Marek Molnár 50 10.94% Független
Juraj Bednárik 45 9.85% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 38 8.32% ĽS Naše Slovensko
Štefan Jancsó 38 8.32% SMK-MKP
Róbert Baros 36 7.88% SMK-MKP
Roman Szabó 36 7.88% ĽS Naše Slovensko
László Hajdu 22 4.81% MKDA-MKDSZ
Jozef Kozaňák 17 3.72% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 25.19 %
Zsigárd 193 5.48 %
Vágfarkasd 161 4.57 %
Mocsonok 132 3.74 %
Negyed 129 3.66 %
Tornóc 104 2.95 %
Pered 103 2.92 %
Köpösd 54 1.53 %
Királyi 50 1.42 %
Deáki 43 1.22 %
Szelőce 30 0.85 %
Vágkirályfa 28 0.79 %
Vághosszúfalu 14 0.40 %
Pered 749 23.86 %
Vágsellye 388 12.36 %
Zsigárd 333 10.61 %
Negyed 332 10.58 %
Deáki 313 9.97 %
Vágfarkasd 244 7.77 %
Vághosszúfalu 125 3.98 %
Vágkirályfa 115 3.66 %
Szelőce 74 2.36 %
Tornóc 64 2.04 %
Királyi 16 0.51 %
Mocsonok 8 0.25 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 93.04 %
Mocsonok 279 10.67 %
Tornóc 168 6.42 %
Vágkirályfa 124 4.74 %
Köpösd 103 3.94 %
Deáki 96 3.67 %
Negyed 92 3.52 %
Pered 86 3.29 %
Vágfarkasd 75 2.87 %
Királyi 71 2.71 %
Szelőce 50 1.91 %
Vághosszúfalu 48 1.83 %
Zsigárd 48 1.83 %
Vágsellye 220 11.32 %
Mocsonok 28 1.44 %
Tornóc 17 0.87 %
Királyi 12 0.62 %
Negyed 11 0.57 %
Vágkirályfa 9 0.46 %
Köpösd 8 0.41 %
Szelőce 8 0.41 %
Vágfarkasd 7 0.36 %
Deáki 4 0.21 %
Vághosszúfalu 3 0.15 %
Pered 2 0.10 %
Zsigárd 1 0.05 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 6.32 %
Deáki 188 5.33 %
Pered 187 5.30 %
Negyed 102 2.89 %
Vágfarkasd 54 1.53 %
Vágkirályfa 53 1.50 %
Zsigárd 52 1.47 %
Szelőce 25 0.71 %
Vághosszúfalu 25 0.71 %
Tornóc 22 0.62 %
Királyi 11 0.31 %
Mocsonok 7 0.20 %
Köpösd 2 0.06 %
Vágsellye 764 59.50 %
Mocsonok 133 10.36 %
Tornóc 50 3.89 %
Királyi 39 3.04 %
Köpösd 39 3.04 %
Deáki 29 2.26 %
Vágkirályfa 20 1.56 %
Vághosszúfalu 16 1.25 %
Pered 15 1.17 %
Negyed 14 1.09 %
Szelőce 12 0.93 %
Zsigárd 10 0.78 %
Vágfarkasd 8 0.62 %
Vágsellye 2 118 188.10 %
Mocsonok 302 26.82 %
Tornóc 197 17.50 %
Pered 144 12.79 %
Vágkirályfa 133 11.81 %
Negyed 132 11.72 %
Királyi 114 10.12 %
Köpösd 105 9.33 %
Deáki 104 9.24 %
Vágfarkasd 89 7.90 %
Zsigárd 77 6.84 %
Szelőce 54 4.80 %
Vághosszúfalu 49 4.35 %
Vágsellye 325 14.17 %
Mocsonok 92 4.01 %
Tornóc 38 1.66 %
Királyi 28 1.22 %
Köpösd 27 1.18 %
Deáki 22 0.96 %
Negyed 21 0.92 %
Vágkirályfa 19 0.83 %
Pered 17 0.74 %
Vágfarkasd 15 0.65 %
Zsigárd 13 0.57 %
Szelőce 9 0.39 %
Vághosszúfalu 4 0.17 %
Vágsellye 1 593 63.26 %
Mocsonok 251 9.97 %
Tornóc 93 3.69 %
Vágkirályfa 86 3.42 %
Köpösd 82 3.26 %
Királyi 76 3.02 %
Pered 41 1.63 %
Deáki 39 1.55 %
Vághosszúfalu 27 1.07 %
Negyed 26 1.03 %
Vágfarkasd 21 0.83 %
Szelőce 20 0.79 %
Zsigárd 20 0.79 %
Vágsellye 1 666 238.00 %
Mocsonok 222 31.71 %
Tornóc 108 15.43 %
Köpösd 69 9.86 %
Vágkirályfa 61 8.71 %
Királyi 58 8.29 %
Deáki 41 5.86 %
Vághosszúfalu 31 4.43 %
Pered 29 4.14 %
Negyed 22 3.14 %
Vágfarkasd 20 2.86 %
Szelőce 18 2.57 %
Zsigárd 18 2.57 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 30.28 %
Mocsonok 125 4.52 %
Tornóc 67 2.42 %
Vágkirályfa 52 1.88 %
Királyi 40 1.45 %
Pered 39 1.41 %
Deáki 28 1.01 %
Zsigárd 23 0.83 %
Negyed 22 0.80 %
Köpösd 22 0.80 %
Vágfarkasd 19 0.69 %
Szelőce 16 0.58 %
Vághosszúfalu 11 0.40 %
Vágsellye 286 81.95 %
Mocsonok 150 42.98 %
Köpösd 47 13.47 %
Királyi 43 12.32 %
Tornóc 36 10.32 %
Negyed 20 5.73 %
Deáki 17 4.87 %
Pered 17 4.87 %
Vágkirályfa 16 4.58 %
Vágfarkasd 13 3.72 %
Zsigárd 11 3.15 %
Szelőce 10 2.87 %
Vághosszúfalu 5 1.43 %
Vágsellye 2 268 178.16 %
Tornóc 174 13.67 %
Mocsonok 164 12.88 %
Vágkirályfa 97 7.62 %
Pered 89 6.99 %
Deáki 85 6.68 %
Köpösd 66 5.18 %
Királyi 62 4.87 %
Negyed 58 4.56 %
Vágfarkasd 57 4.48 %
Zsigárd 51 4.01 %
Szelőce 45 3.53 %
Vághosszúfalu 33 2.59 %
Pered 421 22.62 %
Deáki 365 19.61 %
Vágsellye 237 12.74 %
Negyed 230 12.36 %
Zsigárd 219 11.77 %
Vágfarkasd 178 9.56 %
Vágkirályfa 100 5.37 %
Vághosszúfalu 93 5.00 %
Szelőce 55 2.96 %
Tornóc 36 1.93 %
Királyi 14 0.75 %
Mocsonok 13 0.70 %
Köpösd 2 0.11 %
Vágsellye 1 575 212.55 %
Tornóc 106 14.30 %
Vágkirályfa 84 11.34 %
Pered 82 11.07 %
Vágfarkasd 61 8.23 %
Negyed 57 7.69 %
Mocsonok 52 7.02 %
Deáki 50 6.75 %
Vághosszúfalu 37 4.99 %
Zsigárd 36 4.86 %
Köpösd 28 3.78 %
Királyi 27 3.64 %
Szelőce 26 3.51 %
Pered 555 25.61 %
Zsigárd 395 18.23 %
Negyed 331 15.27 %
Vágsellye 298 13.75 %
Deáki 262 12.09 %
Vágfarkasd 250 11.54 %
Vágkirályfa 123 5.68 %
Vághosszúfalu 117 5.40 %
Szelőce 76 3.51 %
Tornóc 52 2.40 %
Királyi 23 1.06 %
Mocsonok 15 0.69 %
Köpösd 3 0.14 %
Pered 509 21.94 %
Negyed 487 20.99 %
Vágsellye 313 13.49 %
Vágfarkasd 287 12.37 %
Zsigárd 265 11.42 %
Deáki 254 10.95 %
Vághosszúfalu 114 4.91 %
Vágkirályfa 98 4.22 %
Szelőce 65 2.80 %
Tornóc 38 1.64 %
Királyi 16 0.69 %
Mocsonok 15 0.65 %
Köpösd 2 0.09 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
544 32.17%
KSČ
364 21.53%
Együttélés-MKDM
334 19.75%
KDH
128 7.57%
SNS
87 5.14%
SPV
72 4.26%
SZ
46 2.72%
DS
38 2.25%
SD
22 1.30%
SSL
20 1.18%
DÚRS
18 1.06%
HČSP
9 0.53%
SB
7 0.41%
Egyéb
2 0.12%
Érvényes szavazatok 1691
HZDS
357 24.15%
Együttélés-MKDM
303 20.50%
SDĽ
258 17.46%
ODÚ
126 8.53%
Magyar Polgári Párt
108 7.31%
SDSS
54 3.65%
KSS
49 3.32%
SNS
43 2.91%
KDH
37 2.50%
DS-ODS
31 2.10%
SZS
30 2.03%
SZ
24 1.62%
SPI
11 0.74%
SKDH
10 0.68%
ROI
10 0.68%
ZPR-RČS
6 0.41%
HSD-SMS
6 0.41%
Egyéb
15 1.01%
Érvényes szavazatok 1478
MK
335 25.83%
HZDS-RSS
229 17.66%
198 15.27%
SP-VOĽBA
160 12.34%
ZRS
109 8.40%
KSS
98 7.56%
DS
32 2.47%
KDH
28 2.16%
SPK
25 1.93%
HZPCS
21 1.62%
SNS
17 1.31%
KSÚ
17 1.31%
SD
11 0.85%
NS
11 0.85%
Egyéb
6 0.46%
Érvényes szavazatok 1297
SDK
548 34.68%
MKP
298 18.86%
SDĽ
238 15.06%
HZDS
202 12.78%
SOP
129 8.16%
KSS
54 3.42%
SNS
40 2.53%
MLHZP
15 0.95%
ZRS
13 0.82%
NSK
9 0.57%
JSP
8 0.51%
SNJ
8 0.51%
Egyéb
18 1.14%
Érvényes szavazatok 1580
MKP
441 34.08%
SDKU
195 15.07%
HZDS
139 10.74%
SMER
130 10.05%
ANO
107 8.27%
KSS
90 6.96%
SDĽ
46 3.55%
PSNS
22 1.70%
HZD
19 1.47%
KDH
17 1.31%
NOSNP
17 1.31%
SZS
17 1.31%
SNS
16 1.24%
ZRS
9 0.70%
ZAR
7 0.54%
SDA
7 0.54%
ROSA
7 0.54%
Egyéb
8 0.62%
Érvényes szavazatok 1294
MKP
304 31.90%
SMER
286 30.01%
SDKU DS
138 14.48%
SNS
55 5.77%
ĽS HZDS
46 4.83%
KSS
42 4.41%
KDH
25 2.62%
SF
15 1.57%
LB
11 1.15%
ANO
8 0.84%
NADEJ
6 0.63%
ZRS
4 0.42%
Egyéb
13 1.36%
Érvényes szavazatok 953
SMER
287 25.88%
Most-Híd
275 24.80%
SDKU DS
195 17.58%
SaS
136 12.26%
MKP
49 4.42%
SDĽ
36 3.25%
SNS
30 2.71%
KDH
23 2.07%
ĽS HZDS
18 1.62%
KSS
18 1.62%
LSNS
16 1.44%
Paliho Kapurkova
8 0.72%
Únia
6 0.54%
EDS
5 0.45%
Egyéb
7 0.63%
Érvényes szavazatok 1109
SMER SD
337 32.53%
Most-Híd
226 21.81%
OĽaNO
88 8.49%
SDKU DS
72 6.95%
SaS
65 6.27%
MKP
41 3.96%
LSNS
38 3.67%
99 Percent
36 3.47%
SNS
30 2.90%
KDH
26 2.51%
KSS
14 1.35%
Zmena zdola DU
10 0.97%
Obyčajní ľudia
10 0.97%
SSS NM
9 0.87%
ĽS HZDS
8 0.77%
Zelení
7 0.68%
PaS
5 0.48%
Egyéb
14 1.35%
Érvényes szavazatok 1036
SMER SD
260 23.21%
Most-Híd
197 17.59%
LSNS
135 12.05%
SaS
122 10.89%
SME RODINA
119 10.63%
OĽANO-NOVA
92 8.21%
SNS
42 3.75%
#SIEŤ
40 3.57%
MKP
35 3.13%
KDH
19 1.70%
SKOK!
16 1.43%
TIP
14 1.25%
SZS
10 0.89%
Egyéb
19 1.70%
Érvényes szavazatok 1120
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések