SK
SA
.....

Tornóc

Településrész

címer zászló
1830 64% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trnovec nad Váhom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Tornóc
Koordináták:
48.14702606, 17.92650986
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92571

Ld. Tornóc

Közigazgatás

Ld. Tornóc

Népesség

Ld. Tornóc

Történelem

Ld. Tornóc

Mai jelentősége

Ld. Tornóc

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TORNÓCZ. Magyar falu Nyitra Várm. földes Urai B. Hunyady, és több Uraságok, lakosai többfélék, fekszik Selyéhez 1/2 mértföldnyire; határja ollyan, mint Szelőczéé, pusztája is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tornocz, magyar falu, Nyitra vmegyében, Séllyéhez 3/4 órányira a Vágh bal partján: 1103 kath., 5 ref., 55 zsidó lak., kath. paroch. templommal, synagógával. Határa róna s boron kivül mindennel bővelkedik. Nézésre méltó itt a gr. Hunyadynak nemesitett birkacsapatja. F. u. gr. Hunyady. Ut. p. Érsekujvár.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ezen túl Tornócz következik a vasút mellett, mely lapályos és termékeny határát egészen átszeli.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tornócz, nagy magyar község a Vág balpartján, 2297 lakossal, kik közül 1996 magyar, 250 tót; vallásra nézve általában r. katholikus. Posta-, táviró- és vasúti állomása van. Kath. temploma a XVII. század elején épült és fallal van körülvéve. Kegyura gróf Hunyady Imre. Itt van a vágbalparti vágszabályozási és ármentesítő társulat székhelye. A XII. századból származó feljegyzések szerint e községnek akkoriban „Durmus”. A XIII. század vége felé, a mikor a falu a királyi halászok birtoka volt, már az akkori írásmód szerint „Turnoch”-nak irták.

Magyar Katolikus Lexikon

Tornóc, v. Nyitra vm. (Trnovec nad Váhom, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. ürményi esp. ker-ében. – 1332: már létezett. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1725: alapították újra. Mai Urunk színeváltozása tp-át 1600 k. építették. Kegyura 1880: Hunyady Imre gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. – Filiája 1917: Vágvecse. – Lakói 1940: 2775 r.k., 1 g.k., 6 ev., 32 ref., 40 izr., össz. 2854; 1991: 756 m. (30,82%), össz. 2453; 2001: 607 m. (23,89%), össz. 2541. ** Némethy 1894:288. – Gerecze II:576. – Schem. Strig. 1917:135.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tornóc. A községről a XII. századbeli írások tesznek először említést Durmus néven. A XIII. században Turnoch és Tűrnie néven írják a feljegyzések. E korban Kun László és III. Endre királyi halászainak birtokában volt a község. A világháborút követő csehszlovák uralom idején itt a csehek mintegy 2000 kat. holdat osztottak fel és juttattak cseh és morva telepesek kezére. A telepítés túlnyomóan a községhez tartozó Felsőjattó, Újmajor és Máriamajor pusztákon történt. A cseh földosztás és telepítés következtében a község magyar őslakói nagymértékben elszegényedtek. A község területe: 5653 kat. hold, lélekszáma: 2836, kevés kivétellel róm. katholikusok.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Tornóc nk. vágsellyei járás. A deáki-i r. k. templom irattárában található okmány alapján a XIII. sz.-ban Tűrnie volt a neve. Későbbi időben Durmus elnevezés alatt fordul elő. A község kegyura gróf Hunyadi László volt mindaddig, míg 1928-ban a telepesek át nem vették a birtokot. A község másik nagyobb birtokosa Fould Springer Cecilia Mária, a birtokhoz tartozik Felsőjattó és Kulcsár majorok. Területe: 5.654 k h. Lakosság: 2.834. Ebből m.: 2.234, szl.: 578, n.: 20. Magy. beszél: 2.535. Vallás szerint: r. k. 2.766, ref. 18, ev. 4, izr. 46. Fb. I. 7. II. 5. III. 212. Népsűrűség": 87.1. Lakóház: 487. Községi bíró: Vágó Ferenc. Állami és r. k. népiskola, áll. kisdedóvó. KALOT, Tornóci Sport Club. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. Hanza gabonaraktár és sertéshizlalda. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. A földbirtokreform kapcsán 15 telepes család került Tornócra. 1300-ból maradt épület a Zombor, a községi nemesek megmaradt háza. A csehek elleni harcokban hősi halált haltak: Nagy József, Ács Vendel, és Zuber Károly. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 1830 64%
szlovákok 960 34%
németek 18 1%
egyéb 42 1%
összlétszám 2850
Mai közigazgatás

Bejelentések