SK
RV
.....

Tornagörgő

Község

címer zászló
1057 100% magyar 1910
814 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tornagörgő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hrhov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Aggteleki-karszt 
Más földrajzi nevek:
Alsó-hegy, Falukút, Faluvég, Fej-patak, Felső-hegy, Galamboskő, Görgői-halastavak, Keresztút, Kettős-zsomboly, Kistöltés, Malut-hegy, Mészégető-zsomboly, Ördöglyuk, Paklan-hegy, (Paklanmajor), Pálúthegy, Pétermezőpuszta, Torna-hegy, Szalajka, Szellős, Várad-hegy, Zárda-hegy
Koordináták:
48.60540009, 20.75012207
Terület:
36,08 km2
Rang:
község
Népesség:
1102
Tszf. magasság:
216 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04944
Település kód:
525740
Szervezeti azonosító:
328294
Adóazonosító:
2020961338

A község a Tornai-medence középső részén, a Fej-patak mentén, a Tornai Felső-hegy (Szádelői-karszt) déli, valamint a Tornai Alsó-hegy (az Aggteleki-karszt keleti része) északi lábánál, 210 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a 16-os országos főút és a Rozsnyó-Torna vasútvonal (megállóhely) mentén, Rozsnyótól 22 km-re délkeletre, Szepsitől 20 km-re nyugatra. Határának nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület, a Felső-hegy déli lejtőit szőlők és gyümölcsösök foglalják el, a határ mintegy egyharmadát pedig erdő borítja. A falutól délre, a medence legmélyebb pontján, egykor mocsaras területen 1950-1953 között létesítették a Görgői-halastavakat, melyeket később kibővítettek, jelenleg 2,74 km²-es területűek. Az Alsó- és a Felső-hegy egyaránt a Szlovák Karszt Nemzeti Park része 2002 óta. Nyugatról Szádalmás, északról Kiskovácsvágása, Lucska és Barka, keletről Méhészudvarnok, délről pedig Bódvaszilas, Komjáti és Tornanádaska községekkel határos. Északi határa 1881-1920 között megyehatárt alkotott Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegyék között, déli határa pedig ma államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). Területe több alkalommal is változott, de csak csekély mértékben (1910: 35,87 km², 1921, 1938: 35,93 km², 2011: 36,08 km²).

Népesség

1910-ben 1057, 1921-ben 971, 1938-ban pedig 1190, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Népességszáma a Tornai-medence központi községeként viszonylag stabilan alakult a 20. században, maximumát (1288 fő) 1961-ben érte el. Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 93,8 %-ról 82,6 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 5,8 %-ról 13,7 %-ra nőtt. Az 1990-es években még 2,8 %-al nőtt népessége, 2001-2011 között már 6,7 %-os lakosságszámcsökkenés (1219 főről 1137-re) figyelhető meg. A lakosság mintegy egytizede (9,2 %) a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 45,4 -45,4 %-a volt református és római katolikus vallású (1921-ben még a többséget - 60,0 % - a reformátusok alkották).

Történelem

1263-ban "Gurgeu" néven említik először, majd 1345-ben "Gergew" néven említik, de valószínűleg már a 12. században létezett a település. Görgő régi történetével összefonódik IV. Béla neve, aki a hagyomány szerint a muhi csatából menekülve itt talált menedéket, majd később is gyakran visszatért ide vadászatokra. A 14. század második felében (1360 körül) a szádvári uradalommal együtt a pelsőci Bebek család szerezte meg királyi adomány útján. 1427-ben 48 portával szerepel az adólajstromban. 1430-ban és 1487-ben Gergő néven szerepel az okiratokban. A Bebek-család kihalása után 1567-től a Szapolyaiak kapták meg. 1578-ban a portaösszeírásban 28 1/2 háztartás szerepel, melyek Szádvár királyi várhoz tartoztak. 1598-ban 109 lakott és 10 lakatlan ház volt a községben. 1674-ben a szádvári uradalomnak e részét Eszterházy Pál herceg vásárolta meg, 1702-ben pedig az egész uradalom az övé lett. 1715-ben 31, 1720-ban 41 háztartása volt, közülük 12 nemeseké. A 18. század elejének elnéptelenedésekor is jelentős település maradt, 1720-ban 260 lakosa volt, ekkoriban Torna vármegye második legnépesebb települése volt. Lakossága nagyrészt református vallású volt az üldöztetések idején is, melyek csak 1781 után szűntek meg. 1828-ban 187 házában 1414 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, szőlőműveléssel foglalkoztak. 1831-ben kolera tizedelte meg a lakosságot. 1846. március 18-án (miközben a lakosság nagy része a tornai vásáron volt) csaknem az egész falu leégett egy tűzvészben. A 19. század közepén az Esterházy-család nagybirtokába tartozott. A századfordulón már önkéntes tűzoltóegyesület működött a faluban, 1901-től fogyasztási szövetkezet, 1905-ben pedig már református olvasókör és énekkar is. 1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd a megye megszüntetésekor Abaúj-Torna vármegye része lett. 1907-ben kapta a hivatalos Tornagörgő elnevezést, megkülönböztetésül a szepesi Görgő községtől. A csehszlovák hadsereg 1919 márciusában vonult be a faluba, melyet a következő évben Csehszlovákiához csatoltak. 1938-ban a bécsi döntés következményeként a községet visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben koncentrációs táborba hurcolták a helyi zsidó lakosságot (1938-ban 18 fő). 1944. december 17. és 1945. január 21. között harcok folytak a környéken, a község is súlyos károkat szenvedett. Tornagörgőt a román hadsereg katonái foglalták el. A második világháborúban 35 helyi lakos vesztette életét, közülük 14-en az itteni harcok idején. 1945. február 19-én 45 helyi férfit hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára. 1945-48 között a községet is érintették a deportálások, 8 családot csehországi kényszermunkára hurcoltak (1948 után visszatértek), a lakosság 80 %-a szlováknak vallotta magát az üldöztetésektől való félelmében. Magyarországi kitelepítésre a községben nem került sor. 1948 után Tornagörgő fejlődésnek indult; 1950-ben bevezették a villanyvilágítást, 1951-1953 között megépült a Rozsnyó-Torna vasútvonal és a helyi vasútállomás. A helyi mezőgazdasági szövetkezet (EFSz) 1952-ben alakult meg, de hamarosan szétesett és 1958-ban alakult újjá. A Fej- és a Torna-patakok szabályozásával, a Görgői-halastavak kialakításával, a falu keleti szélén az EFSz gazdasági udvarának felépítésével és a szilárd útburkolat kiépítésével (1964-től) átalakult a község arculata. 1980-ban mezőgazdasági szövetkezetét Szádalmáséval egyesítették, de 1994-ben az egyesített ("Béke") szövetkezet szétesett.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda és négyosztályos, magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola működik. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma (melyet 17. századi erődfalak vesznek körül) 1500 körül épült gótikus stílusban, fő nevezetessége Bebek György sírköve 1381-ből. Református temploma 1785-ben épült klasszicista stílusban. A faluban a népi építészet számos értékes emléke maradt fent. Természeti kincsei közül a 14 méter magas Görgői-vízesés, valamint az Alsó- és Felső-hegy karsztjelenségei (Mészégető-zsomboly, Ördöglyuk-barlang) emelkednek ki.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GÖRGŐ. Magyar falu Torna Vármegyében, földes Ura Hert. Eszterházy Uraság, és mások, lakosai reformátusok, fekszik Tornához egy mértföldnyire, határbéli földdye mindenféle gabonát terem, eladásra való módgya meglehetős, legelője elég, itatója alkalmatos, makkja, fája tűzre, és épűletre elég, szőlei meglehetősek, szilvássai hasznosak, káposztás földgyei jók, keresetre alkalmatos módgyok, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Görgő, magyar falu, Abauj-Torna vmegyében, a Kassáról Rosnyóra vezető országut mellett, Tornához nyugotra 1 1/4 órányira; 408 kath., 914 ref., 20 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Kath. paroch. templom. Itt lehet falba tapasztva egy márvány sirkövet látni, melly a felirás után 1378-ról való, s Bebek nemzetség egy tagjának s tárnokmesternek örök emlékéül készitetett. Határa nagy részt róna s gazdag termékenységü; gabonája, kerti veteménye, káposztája, gyümölcse, szénája bőséggel; legelője sok birkát táplál; szőleje, erdeje s kőbányája is van. F. u. h. Eszterházy, s m.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Szögligeten felűl a Bódvától jobbra Torna-Nádaska községben hegyoldalon álló nagyszabású s fényes berendezésű kastély van, melynek tulajdonosa, gróf Hadik János, nagy kertészetet tart fönn. E tájon a mészkőhegység keleti vége ékalakúvá keskenyedik. Ez ék fokát megkerűlve balra a Torna patak szép völgye tárúl föl előttünk, melyet mindkét felől meredek, részben erdős hegyoldalak szegélyeznek, nyugati hátterében pedig a sziliczei fensík magaslik. E völgyben, a kopár mészkőfalakkal meredeken aláhanyatló Felső-hegy alapján Görgő nagyközséget érjük. IV. Béla király a sajói csatából menekűlve, állítólag hosszabb ideig tartózkodott e községben, s annak minden lakosát nemességre emelte. Sok hagyomány él itt e királyunkról. Van a község határában egy darázskő-bánya és egy hévforrás.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Almásról egyenesen keletre tartva, a fensik lábánál, a Felsőhegy alatt, Görgő községet érintjük. Görgőnek van 220 háza, 1061 magyar lakosa. Postája Almás, távirója Torna. Kath. temploma nagyon régi, de 1823-ban ujra épitették. Homlokzatán a következő felirat van: „Me Labor et zeLVs rVInIs rapVere CaDVCIs.” A református templom e század elején épült. A néphit azt tartja, hogy IV. Béla király a muhi ütközetből menekülve, hosszabb ideig tartózkodott itt és még maig is mutogatják azt a kőfalat, mely lakását körülvette, továbbá az „Oltárlyuk” nevü sziklahasadékot, a hol IV. Béla imáját végezte és a lakosok nemesi leveleit kiállitotta (a görgőiek mind nemesek voltak), végre egy sziklatetőt, melyet Béla király palotájának neveznek és melyen Béla király kisérete menekülésekor az ott fészkelő galambok tojásával csillapította éhségét. A néphagyománynak valószinüleg van annyi alapja, hogy az akkori lakosok IV. Bélának és kiséretének szolgálatokat tettek menekülése közben, miért megnemesitette őket, valószinűleg akkor, midőn a tatárjárás után hosszabb ideig tartózkodott itt. Van a helység határában egy „Ördöglyuk” nevezetü, ki nem kutatott barlang, egy darázskőtelep, melyet bányásznak, és egy meleg forrás. A Görgőtől délre elterülő rétség nagy része hajdan tó volt, mely ma is megőrizte a „Nagy tó” nevet; összegyülemlő vizét azonban csatornákon levezetik a Tornapatakba.

Magyar Katolikus Lexikon

Tornagörgő, Görgő, v. Abaúj-Torna vm. (Hrhov, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. tornai esp. ker-ében. – 1240: már létezett. Tp-át Ker. Szt János tit-ra sztelték, a mait 1500: építették. Lakói 1562 e. ev-ok lettek. 1788: alapították újra. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. – Lakói 1940: 456 r.k., 5 g.k., 1 ev., 725 ref., 17 izr., össz. 1204; 1991: 1113 m. (93,84%), össz. 1186; 2001: 1098 m. (90,07%), össz. 1219. ** / Némethy 1894:350. – Schem. Ros. 1901:112. – 1913:77. – Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tornagörgő. Azelőtt Görgő. Ösi katholikus templomát 1823-ban újjáépítették. A szájhagyomány szerint IV. Béla a muhi csatából menekülőben hosszabb ideig tartózkodott a községben, annak valamennyi lakosát nemesi rangra emelte. Máig is mutogatják azt a kőfalat, amely lakását körülvette, továbbá az Oltárlyuk nevű sziklahasadékot, ahol a király imáit végezte, valamint egy sziklatetőt, amelyet Béla király palotája néven említenek s amelyen a király és kísérete menekülésekor az ott fészkelő galambok tojásával csillapította éhségét. Hozzátartozik Pétermezőpuszta. A község területe 6244 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1190.

Jáger Jóska

1786
Tornagörgő - megszületett

Tornai Gyula

1861. 4. 12.
Tornagörgő - megszületett

Kovács Gyula

1897. 2. 27.
Rozsnyó - megszületett
Tornagörgő - egyházi szolgálatot végzett
1980. 12. 22.
Tornagörgő - elhunyt
Névelőfordulások
1263
Gurgeu
1345
Gergew
1773
Görgő,
1786
Görgő,
1808
Görgő, Gergow,
1907
Tornagörgő,
1920
Hrbov, Hrhov,
1927
Hrhov, Gergő,
1938
Tornagörgő,
1945
Hrhov, Gergő,
1948
Hrhov
1994
Tornagörgö
2013
Tornagörgő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tornagörgő (Hrhov) 128
Telefon: 0587883670
Fax: 0587883671

Honlap: hrhov.sk/
Polgármester:
Tankó Ladislav (Független)

Képviselő-testület:
Bačkai Árpád (DOMA DOBRE)
Zsigrai Tomáš (Független)
Tóth Loránt (Független)
Hanesz Otto (Független)
Šimonová Bianka (Független)
Lengyel Zoltán (SMK-MKP)
Körtvélyová Anita (SMK-MKP)
DOMA DOBRE 14% DOMA DOBRE 1 képviselö Független 57% Független 4 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Tornagörgői Posta

Tornagörgő 361

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Tornagörgő 46

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Tornagörgő 365

Tornagörgői Községi Hivatal

Tornagörgő 128

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1017 96%
szlovákok 14 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 26 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1063
magyarok 1057 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1057
magyarok 949 98%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 971
magyarok 1113 94%
szlovákok 69 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1186
magyarok 1098 90%
szlovákok 111 9%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1219
magyarok 939 83%
szlovákok 156 14%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 39 3%
összlétszám 1137
magyarok 814 80%
szlovákok 184 18%
romák 4 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 1020
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 924
Választási részvétel: 64.39 %
Kiadott boríték: 595
Bedobott boríték: 594

Polgármester

Érvényes szavazólap: 588
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tankó Ladislav 280 47.62 % Független
Csorba Jozef 195 33.16 % Független
Lengyel Štefan 91 15.48 % Független
Horváth Štefan 22 3.74 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zsigrai Tomáš 376 Független
Tóth Loránt 316 Független
Lengyel Zoltán 303 SMK-MKP
Bačkai Árpád 277 DOMA DOBRE
Hanesz Otto 230 Független
Körtvélyová Anita 219 SMK-MKP
Šimonová Bianka 186 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö DOMA DOBRE 14.29% DOMA DOBRE 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 940
Választási részvétel: 16.81 %
Kiadott boríték: 158
Bedobott boríték: 158
Választásra jogosult: 939
Választási részvétel: 6.71 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 937
Választási részvétel: 20,59 %
Kiadott boríték: 193
Bedobott boríték: 193

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 139
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 173
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 75 53.96 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 36 25.90 % KDS
Jozef Holečko 9 6.47 % Független
Ivan Kuhn 7 5.04 % OKS
Marek Ďurán 4 2.88 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 3 2.16 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 2 1.44 % NOVA
Vladimír Gürtler 2 1.44 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 1 0.72 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Bauer 18 28.57% KDS
Richard Raši 75 43.35 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 67 38.73 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 13 7.51 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 12 6.94 % Független
Štefan Surmánek 3 1.73 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 1 0.58 % SNS
Jozef Červeňák 1 0.58 % RIS
Adam Šepetka 1 0.58 % NAJ
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 151
Érvényes szavazólap: 191
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ferenc Porubán 94 62.25% SMK-MKP
Juraj Nagy 82 54.30% Független
Beáta Bekeová 78 51.66% SMK-MKP
Ján Szöllös 69 45.70% SMK-MKP
Peter Bollo 43 28.48% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Pavol Burdiga 41 27.15% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Babič 18 11.92% SMER - SD
Július Kerekes 14 9.27% Független
Ján Lach 13 8.61% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Takáč 9 5.96% OKS
Miloš Gallo-Barnák 8 5.30% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Szaniszló 8 5.30% ĽS Naše Slovensko
Štefan Bašták 8 5.30% SMER - SD
Matúš Bischof 6 3.97% OKS
Gejza Milko 6 3.97% SMER - SD
Ivan Kuhn 6 3.97% OKS
Božena Czmórová 6 3.97% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Bernár 6 3.97% KSS
Jozef Kováč 5 3.31% SaS
Izabella Hurajtová 5 3.31% NOVA
Jana Gallová 5 3.31% ÚSVIT
Jozef Šebalj 3 1.99% DS
Karol Horník 3 1.99% SMER - SD
Milan Fafrák 3 1.99% KSS
Peter Pamula 2 1.32% SNS
Eduard Mako 2 1.32% SRÚS
Zlatica Bachňáková 2 1.32% KSS
Ľuboš Gál 2 1.32% 7 STATOČNÝCH
Ľudovít Gunár 1 0.66% SRÚS
Ján Frák 1 0.66% Független
Stanislav Kučerák 1 0.66% SRÚS
Jaroslav Kočiš 1 0.66% KSS
Janka Vavreková 1 0.66% KSS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ferenc Porubán 123 64.40% SMK-MKP
Beáta Beke 100 52.36% SMK-MKP
Juraj Nagy 76 39.79% Független
Attila Anna 75 39.27% Független
Zoltán Várady 70 36.65% SMK-MKP
Peter Bollo 53 27.75% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 51 26.70% MOST - HÍD
Július Barkai 21 10.99% SME RODINA - Boris Kollár
Monika Šeďová 21 10.99% MOST - HÍD
Tibor Balázs 20 10.47% MOST - HÍD
Ján Babič 19 9.95% SMER-SD
Monika Repaszká 17 8.90% ŠKV
Hildegarda Támárová 17 8.90% MOST - HÍD
Ladislav Juhász 14 7.33% ĽS Naše Slovensko
Juraj Balázs 13 6.81% Független
Michal Terrai 7 3.66% Független
Gejza Záhn 5 2.62% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Karol Kováč 5 2.62% OKS
Róbert Bezek 5 2.62% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Erika Ocelníková 5 2.62% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Gallo 4 2.09% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jarmila Breznenová 4 2.09% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 4 2.09% OKS
Jaroslav Kočiš 4 2.09% KSS
Miloš Gallo 4 2.09% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 3 1.57% Független
Matúš Bischof 3 1.57% OKS
Dušan Žiak 3 1.57% ĽS Naše Slovensko
Mária Bernáthová 3 1.57% KSS
Viliam Hlaváč 2 1.05% ŠKV
Ariana Palme 2 1.05% ĽS Naše Slovensko
Matej Lada 2 1.05% ŠKV
Helena Laliková 2 1.05% KSS
Karol Horník 2 1.05% SMER-SD
Jozef Červeňák 2 1.05% RIS
Juraj Bernár 1 0.52% KSS
Dušan Pollák 1 0.52% ŠKV
Jozef Kušnier 1 0.52% ĽS Naše Slovensko
Eva Mihóková 1 0.52% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Štefan Bašták 0 0.00% SMER-SD
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 26.12 %
Krasznahorkaváralja 33 3.80 %
Csetnek 31 3.57 %
Dobsina 30 3.45 %
Nagyveszverés 30 3.45 %
Nagyszabos 27 3.11 %
Betlér 19 2.19 %
Alsósajó 18 2.07 %
Pelsőc 15 1.73 %
Rekenyeújfalu 13 1.50 %
Oláhpatak 13 1.50 %
Andrási 13 1.50 %
Rozsnyórudna 13 1.50 %
Henckó 11 1.27 %
Jólész 11 1.27 %
Kisfeketepatak 11 1.27 %
Berzéte 11 1.27 %
Dernő 8 0.92 %
Sebespatak 8 0.92 %
Gócs 8 0.92 %
Kisszabos 8 0.92 %
Szabados 8 0.92 %
Csucsom 7 0.81 %
Özörény 6 0.69 %
Martonháza 6 0.69 %
Körtvélyes 6 0.69 %
Berzétekőrös 5 0.58 %
Rozsfalva 4 0.46 %
Lucska 4 0.46 %
Szádalmás 4 0.46 %
Barka 4 0.46 %
Hámosfalva 4 0.46 %
Gömörpanyit 4 0.46 %
Gacsalk 3 0.35 %
Kecső 3 0.35 %
Restér 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Pétermány 3 0.35 %
Kisgencs 3 0.35 %
Szalóc 2 0.23 %
Hárskút 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Tornagörgő 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Szilice 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Kiskovácsvágása 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Beretke 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Sajóréde 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Várhosszúrét 1 0.12 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 43.05 %
Krasznahorkaváralja 210 8.61 %
Hárskút 174 7.13 %
Várhosszúrét 170 6.97 %
Szádalmás 78 3.20 %
Tornagörgő 75 3.08 %
Dernő 73 2.99 %
Barka 72 2.95 %
Pelsőc 65 2.67 %
Berzéte 62 2.54 %
Nagyveszverés 60 2.46 %
Jólész 58 2.38 %
Betlér 53 2.17 %
Szilice 50 2.05 %
Körtvélyes 46 1.89 %
Csetnek 45 1.85 %
Oláhpatak 45 1.85 %
Özörény 42 1.72 %
Dobsina 41 1.68 %
Andrási 40 1.64 %
Nagyszabos 39 1.60 %
Rekenyeújfalu 35 1.44 %
Gömörhosszúszó 35 1.44 %
Berzétekőrös 32 1.31 %
Jablonca 27 1.11 %
Lekenye 27 1.11 %
Lucska 26 1.07 %
Rozsnyórudna 24 0.98 %
Kiskovácsvágása 24 0.98 %
Csucsom 24 0.98 %
Szalóc 24 0.98 %
Gócs 23 0.94 %
Alsósajó 22 0.90 %
Sebespatak 21 0.86 %
Kecső 19 0.78 %
Kuntapolca 14 0.57 %
Szabados 14 0.57 %
Gömörpanyit 14 0.57 %
Felsősajó 13 0.53 %
Henckó 12 0.49 %
Kisfeketepatak 12 0.49 %
Kisgencs 10 0.41 %
Beretke 10 0.41 %
Sajóréde 10 0.41 %
Gecelfalva 9 0.37 %
Restér 9 0.37 %
Melléte 9 0.37 %
Rozsfalva 8 0.33 %
Hámosfalva 8 0.33 %
Csoltó 8 0.33 %
Pelsőcardó 7 0.29 %
Páskaháza 7 0.29 %
Martonháza 7 0.29 %
Szádvárborsa 6 0.25 %
Imrikfalva 6 0.25 %
Kisszabos 5 0.21 %
Márkuska 4 0.16 %
Annafalva 3 0.12 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 16.30 %
Lekenye 103 6.69 %
Tornagörgő 100 6.49 %
Pelsőc 88 5.71 %
Gömörhosszúszó 87 5.65 %
Özörény 72 4.68 %
Beretke 72 4.68 %
Körtvélyes 69 4.48 %
Szilice 67 4.35 %
Várhosszúrét 62 4.03 %
Berzéte 58 3.77 %
Szalóc 58 3.77 %
Szádalmás 52 3.38 %
Krasznahorkaváralja 44 2.86 %
Barka 44 2.86 %
Jablonca 42 2.73 %
Kecső 42 2.73 %
Berzétekőrös 42 2.73 %
Jólész 38 2.47 %
Szádvárborsa 34 2.21 %
Kuntapolca 32 2.08 %
Gömörpanyit 30 1.95 %
Melléte 29 1.88 %
Csucsom 27 1.75 %
Csoltó 24 1.56 %
Hárskút 23 1.49 %
Dernő 20 1.30 %
Lucska 17 1.10 %
Pelsőcardó 15 0.97 %
Páskaháza 12 0.78 %
Kiskovácsvágása 12 0.78 %
Rozsnyórudna 8 0.52 %
Csetnek 4 0.26 %
Sebespatak 4 0.26 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gócs 2 0.13 %
Nagyveszverés 2 0.13 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 28.34 %
Felsősajó 92 5.77 %
Sajóréde 72 4.51 %
Nagyveszverés 64 4.01 %
Oláhpatak 61 3.82 %
Dobsina 60 3.76 %
Betlér 32 2.01 %
Gócs 32 2.01 %
Nagyszabos 27 1.69 %
Rozsnyórudna 27 1.69 %
Sebespatak 23 1.44 %
Andrási 21 1.32 %
Pelsőc 19 1.19 %
Alsósajó 18 1.13 %
Várhosszúrét 16 1.00 %
Kisfeketepatak 14 0.88 %
Berzéte 13 0.82 %
Szádalmás 13 0.82 %
Csetnek 12 0.75 %
Csucsom 12 0.75 %
Rekenyeújfalu 12 0.75 %
Krasznahorkaváralja 11 0.69 %
Kisgencs 11 0.69 %
Jólész 11 0.69 %
Dernő 11 0.69 %
Gömörhosszúszó 10 0.63 %
Restér 7 0.44 %
Szalóc 7 0.44 %
Hámosfalva 7 0.44 %
Özörény 6 0.38 %
Martonháza 6 0.38 %
Gacsalk 6 0.38 %
Kuntapolca 6 0.38 %
Berzétekőrös 6 0.38 %
Hárskút 6 0.38 %
Henckó 5 0.31 %
Imrikfalva 5 0.31 %
Szilice 5 0.31 %
Barka 4 0.25 %
Pelsőcardó 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Szabados 3 0.19 %
Csoltó 3 0.19 %
Lucska 3 0.19 %
Márkuska 2 0.13 %
Körtvélyes 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Rozsfalva 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Beretke 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gömörpanyit 1 0.06 %
Szádvárborsa 1 0.06 %
Tornagörgő 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 24.91 %
Csetnek 43 3.94 %
Dobsina 41 3.75 %
Nagyveszverés 38 3.48 %
Krasznahorkaváralja 30 2.75 %
Betlér 27 2.47 %
Nagyszabos 25 2.29 %
Pelsőc 20 1.83 %
Oláhpatak 20 1.83 %
Alsósajó 20 1.83 %
Andrási 19 1.74 %
Rekenyeújfalu 18 1.65 %
Henckó 17 1.56 %
Rozsnyórudna 11 1.01 %
Sebespatak 10 0.92 %
Restér 10 0.92 %
Berzéte 9 0.82 %
Gócs 9 0.82 %
Jólész 8 0.73 %
Özörény 7 0.64 %
Szabados 7 0.64 %
Gacsalk 7 0.64 %
Kisgencs 7 0.64 %
Kisfeketepatak 6 0.55 %
Sajóréde 6 0.55 %
Szilice 5 0.46 %
Dernő 5 0.46 %
Csucsom 5 0.46 %
Imrikfalva 5 0.46 %
Szádalmás 5 0.46 %
Hámosfalva 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lekenye 4 0.37 %
Kisszabos 4 0.37 %
Martonháza 4 0.37 %
Körtvélyes 4 0.37 %
Annafalva 3 0.27 %
Lucska 3 0.27 %
Barka 3 0.27 %
Szádvárborsa 3 0.27 %
Tornagörgő 3 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Gecelfalva 2 0.18 %
Kecső 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Beretke 2 0.18 %
Gömörpanyit 2 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.42 %
Dobsina 38 4.17 %
Nagyveszverés 33 3.62 %
Pelsőc 32 3.51 %
Krasznahorkaváralja 31 3.40 %
Nagyszabos 26 2.85 %
Rozsnyórudna 19 2.09 %
Szalóc 19 2.09 %
Andrási 19 2.09 %
Szádalmás 17 1.87 %
Berzéte 17 1.87 %
Oláhpatak 17 1.87 %
Csetnek 17 1.87 %
Gömörpanyit 15 1.65 %
Szabados 15 1.65 %
Sebespatak 14 1.54 %
Betlér 14 1.54 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 35.92 %
Rozsnyó 123 16.18 %
Sajóréde 84 11.05 %
Felsősajó 52 6.84 %
Oláhpatak 46 6.05 %
Andrási 32 4.21 %
Márkuska 22 2.89 %
Gócs 17 2.24 %
Nagyveszverés 17 2.24 %
Csetnek 16 2.11 %
Nagyszabos 15 1.97 %
Imrikfalva 15 1.97 %
Betlér 13 1.71 %
Sztracena 9 1.18 %
Szádalmás 8 1.05 %
Kisfeketepatak 8 1.05 %
Pelsőc 7 0.92 %
Alsósajó 7 0.92 %
Henckó 7 0.92 %
Szabados 7 0.92 %
Rekenyeújfalu 6 0.79 %
Várhosszúrét 6 0.79 %
Sebespatak 5 0.66 %
Gecelfalva 5 0.66 %
Martonháza 4 0.53 %
Özörény 3 0.39 %
Berzétekőrös 3 0.39 %
Kuntapolca 3 0.39 %
Krasznahorkaváralja 3 0.39 %
Berdárka 2 0.26 %
Barka 2 0.26 %
Gömörpanyit 2 0.26 %
Jólész 2 0.26 %
Restér 2 0.26 %
Csucsom 2 0.26 %
Rozsnyórudna 2 0.26 %
Gacsalk 1 0.13 %
Körtvélyes 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Hámosfalva 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Kisszabos 1 0.13 %
Berzéte 1 0.13 %
Rozsfalva 1 0.13 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 14.77 %
Tornagörgő 123 9.17 %
Szádalmás 73 5.44 %
Körtvélyes 65 4.85 %
Beretke 55 4.10 %
Jablonca 52 3.88 %
Lekenye 50 3.73 %
Pelsőc 48 3.58 %
Várhosszúrét 46 3.43 %
Berzéte 46 3.43 %
Barka 42 3.13 %
Szalóc 39 2.91 %
Krasznahorkaváralja 37 2.76 %
Szilice 34 2.54 %
Berzétekőrös 28 2.09 %
Kecső 28 2.09 %
Gömörhosszúszó 25 1.86 %
Gömörpanyit 24 1.79 %
Hárskút 23 1.72 %
Csucsom 23 1.72 %
Kuntapolca 23 1.72 %
Szádvárborsa 21 1.57 %
Özörény 19 1.42 %
Dernő 19 1.42 %
Páskaháza 18 1.34 %
Jólész 16 1.19 %
Lucska 15 1.12 %
Melléte 14 1.04 %
Kiskovácsvágása 11 0.82 %
Csoltó 9 0.67 %
Rozsnyórudna 6 0.45 %
Pelsőcardó 4 0.30 %
Sajóréde 3 0.22 %
Nagyveszverés 3 0.22 %
Oláhpatak 2 0.15 %
Dobsina 2 0.15 %
Betlér 2 0.15 %
Nagyszabos 2 0.15 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 28.89 %
Pelsőc 14 2.63 %
Dobsina 11 2.06 %
Nagyveszverés 8 1.50 %
Várhosszúrét 7 1.31 %
Rozsnyórudna 7 1.31 %
Betlér 7 1.31 %
Rekenyeújfalu 6 1.13 %
Szádalmás 6 1.13 %
Hárskút 5 0.94 %
Krasznahorkaváralja 5 0.94 %
Tornagörgő 5 0.94 %
Beretke 4 0.75 %
Özörény 4 0.75 %
Imrikfalva 4 0.75 %
Gömörhosszúszó 4 0.75 %
Jólész 3 0.56 %
Szilice 3 0.56 %
Henckó 3 0.56 %
Nagyszabos 3 0.56 %
Körtvélyes 3 0.56 %
Oláhpatak 3 0.56 %
Szabados 3 0.56 %
Dernő 3 0.56 %
Lekenye 3 0.56 %
Andrási 3 0.56 %
Csoltó 3 0.56 %
Gócs 3 0.56 %
Pelsőcardó 2 0.38 %
Kuntapolca 2 0.38 %
Kiskovácsvágása 2 0.38 %
Barka 2 0.38 %
Sebespatak 2 0.38 %
Csucsom 2 0.38 %
Felsősajó 1 0.19 %
Páskaháza 1 0.19 %
Kisfeketepatak 1 0.19 %
Kecső 1 0.19 %
Rozsfalva 1 0.19 %
Kisgencs 1 0.19 %
Szádvárborsa 1 0.19 %
Csetnek 1 0.19 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 15.72 %
Nagyszabos 25 8.36 %
Restér 19 6.35 %
Dobsina 10 3.34 %
Martonháza 7 2.34 %
Szádalmás 5 1.67 %
Andrási 5 1.67 %
Krasznahorkaváralja 5 1.67 %
Berzéte 4 1.34 %
Barka 4 1.34 %
Alsósajó 4 1.34 %
Kuntapolca 4 1.34 %
Nagyveszverés 4 1.34 %
Szabados 3 1.00 %
Szalóc 3 1.00 %
Özörény 2 0.67 %
Gömörpanyit 2 0.67 %
Szilice 2 0.67 %
Páskaháza 2 0.67 %
Felsősajó 2 0.67 %
Oláhpatak 2 0.67 %
Csoltó 2 0.67 %
Hámosfalva 2 0.67 %
Tornagörgő 2 0.67 %
Csetnek 2 0.67 %
Gömörhosszúszó 2 0.67 %
Pelsőc 2 0.67 %
Kisfeketepatak 2 0.67 %
Sajóréde 1 0.33 %
Rekenyeújfalu 1 0.33 %
Henckó 1 0.33 %
Annafalva 1 0.33 %
Gócs 1 0.33 %
Dernő 1 0.33 %
Hárskút 1 0.33 %
Rozsfalva 1 0.33 %
Imrikfalva 1 0.33 %
Sebespatak 1 0.33 %
Rozsnyórudna 1 0.33 %
Lekenye 1 0.33 %
Betlér 1 0.33 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 45.09 %
Özörény 51 9.27 %
Krasznahorkaváralja 37 6.73 %
Pelsőc 30 5.45 %
Gömörpanyit 27 4.91 %
Szalóc 26 4.73 %
Hárskút 24 4.36 %
Dernő 18 3.27 %
Tornagörgő 17 3.09 %
Rozsnyórudna 17 3.09 %
Szádalmás 13 2.36 %
Csucsom 12 2.18 %
Gömörhosszúszó 11 2.00 %
Kecső 10 1.82 %
Gócs 9 1.64 %
Körtvélyes 9 1.64 %
Melléte 8 1.45 %
Nagyveszverés 7 1.27 %
Berzétekőrös 7 1.27 %
Szilice 6 1.09 %
Berzéte 6 1.09 %
Kisgencs 5 0.91 %
Betlér 5 0.91 %
Barka 5 0.91 %
Csetnek 5 0.91 %
Jólész 4 0.73 %
Jablonca 4 0.73 %
Várhosszúrét 4 0.73 %
Andrási 3 0.55 %
Rozsfalva 3 0.55 %
Lucska 3 0.55 %
Szabados 3 0.55 %
Dobsina 3 0.55 %
Páskaháza 3 0.55 %
Pelsőcardó 3 0.55 %
Sebespatak 2 0.36 %
Kuntapolca 2 0.36 %
Martonháza 2 0.36 %
Lekenye 2 0.36 %
Beretke 2 0.36 %
Csoltó 2 0.36 %
Hámosfalva 1 0.18 %
Alsósajó 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Szádvárborsa 1 0.18 %
Rekenyeújfalu 1 0.18 %
Nagyszabos 1 0.18 %
Henckó 1 0.18 %
Oláhpatak 1 0.18 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 61.14 %
Krasznahorkaváralja 33 3.55 %
Betlér 24 2.58 %
Csetnek 17 1.83 %
Nagyveszverés 16 1.72 %
Andrási 14 1.51 %
Dobsina 13 1.40 %
Dernő 10 1.08 %
Pelsőc 9 0.97 %
Berzéte 8 0.86 %
Csucsom 7 0.75 %
Rekenyeújfalu 7 0.75 %
Rozsnyórudna 7 0.75 %
Nagyszabos 7 0.75 %
Jólész 7 0.75 %
Martonháza 5 0.54 %
Gömörpanyit 5 0.54 %
Várhosszúrét 5 0.54 %
Szabados 5 0.54 %
Tornagörgő 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Sajóréde 4 0.43 %
Özörény 4 0.43 %
Gócs 3 0.32 %
Jablonca 3 0.32 %
Szádalmás 3 0.32 %
Melléte 3 0.32 %
Sebespatak 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Kisgencs 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Kecső 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Oláhpatak 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 9.13 %
Krasznahorkaváralja 16 1.78 %
Berzéte 13 1.45 %
Dobsina 13 1.45 %
Nagyveszverés 13 1.45 %
Pelsőc 9 1.00 %
Nagyszabos 9 1.00 %
Oláhpatak 8 0.89 %
Martonháza 8 0.89 %
Csetnek 8 0.89 %
Restér 7 0.78 %
Andrási 7 0.78 %
Rekenyeújfalu 6 0.67 %
Rozsnyórudna 5 0.56 %
Henckó 5 0.56 %
Felsősajó 5 0.56 %
Gömörpanyit 4 0.45 %
Várhosszúrét 4 0.45 %
Özörény 4 0.45 %
Tornagörgő 4 0.45 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Annafalva 3 0.33 %
Szádalmás 3 0.33 %
Betlér 3 0.33 %
Kisfeketepatak 3 0.33 %
Szalóc 3 0.33 %
Gócs 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Sajóréde 3 0.33 %
Beretke 3 0.33 %
Szabados 3 0.33 %
Imrikfalva 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Sebespatak 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Csucsom 2 0.22 %
Dernő 2 0.22 %
Pelsőcardó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Alsósajó 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Lucska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Kisgencs 1 0.11 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 24.75 %
Nagyszabos 72 9.09 %
Nagyveszverés 41 5.18 %
Dobsina 39 4.92 %
Csetnek 34 4.29 %
Betlér 34 4.29 %
Henckó 31 3.91 %
Oláhpatak 28 3.54 %
Krasznahorkaváralja 27 3.41 %
Szabados 26 3.28 %
Andrási 20 2.53 %
Rekenyeújfalu 17 2.15 %
Alsósajó 16 2.02 %
Pelsőc 15 1.89 %
Restér 13 1.64 %
Gecelfalva 10 1.26 %
Rozsfalva 10 1.26 %
Jólész 9 1.14 %
Kisgencs 8 1.01 %
Martonháza 7 0.88 %
Gócs 7 0.88 %
Rozsnyórudna 7 0.88 %
Berzéte 6 0.76 %
Csucsom 6 0.76 %
Hámosfalva 6 0.76 %
Dernő 6 0.76 %
Sajóréde 5 0.63 %
Felsősajó 5 0.63 %
Özörény 5 0.63 %
Hárskút 5 0.63 %
Várhosszúrét 5 0.63 %
Sebespatak 4 0.51 %
Berzétekőrös 4 0.51 %
Kisfeketepatak 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Kisszabos 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Annafalva 4 0.51 %
Pétermány 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Lekenye 3 0.38 %
Jablonca 3 0.38 %
Barka 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Lucska 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Imrikfalva 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Szádvárborsa 2 0.25 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 10.93 %
Rozsnyó 30 8.00 %
Krasznahorkaváralja 18 4.80 %
Dobsina 13 3.47 %
Restér 12 3.20 %
Nagyveszverés 9 2.40 %
Sebespatak 8 2.13 %
Csetnek 8 2.13 %
Martonháza 7 1.87 %
Alsósajó 7 1.87 %
Szabados 6 1.60 %
Rozsfalva 5 1.33 %
Berzéte 5 1.33 %
Páskaháza 4 1.07 %
Özörény 4 1.07 %
Pelsőc 4 1.07 %
Kuntapolca 3 0.80 %
Gócs 3 0.80 %
Csoltó 3 0.80 %
Kisfeketepatak 3 0.80 %
Annafalva 2 0.53 %
Beretke 2 0.53 %
Felsősajó 2 0.53 %
Tornagörgő 2 0.53 %
Andrási 2 0.53 %
Rekenyeújfalu 2 0.53 %
Sajóréde 1 0.27 %
Imrikfalva 1 0.27 %
Kisgencs 1 0.27 %
Márkuska 1 0.27 %
Gömörpanyit 1 0.27 %
Csucsom 1 0.27 %
Körtvélyes 1 0.27 %
Barka 1 0.27 %
Szilice 1 0.27 %
Szalóc 1 0.27 %
Betlér 1 0.27 %
Pelsőcardó 1 0.27 %
Sztracena 1 0.27 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 31.43 %
Krasznahorkaváralja 63 4.61 %
Hárskút 62 4.53 %
Várhosszúrét 52 3.80 %
Csetnek 23 1.68 %
Berzéte 22 1.61 %
Pelsőc 22 1.61 %
Sebespatak 20 1.46 %
Kisgencs 20 1.46 %
Jólész 19 1.39 %
Szádalmás 16 1.17 %
Dernő 15 1.10 %
Nagyveszverés 14 1.02 %
Csucsom 14 1.02 %
Özörény 13 0.95 %
Tornagörgő 13 0.95 %
Oláhpatak 12 0.88 %
Barka 11 0.80 %
Rozsnyórudna 11 0.80 %
Nagyszabos 10 0.73 %
Sajóréde 10 0.73 %
Szalóc 9 0.66 %
Betlér 9 0.66 %
Dobsina 9 0.66 %
Andrási 9 0.66 %
Szilice 8 0.58 %
Kuntapolca 8 0.58 %
Pétermány 6 0.44 %
Beretke 6 0.44 %
Annafalva 6 0.44 %
Restér 5 0.37 %
Körtvélyes 5 0.37 %
Rekenyeújfalu 5 0.37 %
Gömörhosszúszó 5 0.37 %
Gecelfalva 5 0.37 %
Gömörpanyit 5 0.37 %
Lucska 5 0.37 %
Alsósajó 5 0.37 %
Martonháza 4 0.29 %
Kecső 4 0.29 %
Berzétekőrös 4 0.29 %
Szabados 4 0.29 %
Rozsfalva 4 0.29 %
Kiskovácsvágása 4 0.29 %
Csoltó 3 0.22 %
Gócs 3 0.22 %
Kisfeketepatak 3 0.22 %
Henckó 3 0.22 %
Melléte 3 0.22 %
Hámosfalva 3 0.22 %
Márkuska 2 0.15 %
Felsősajó 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Szádvárborsa 2 0.15 %
Jablonca 2 0.15 %
Berdárka 1 0.07 %
Lekenye 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 15.67 %
Andrási 40 7.74 %
Krasznahorkaváralja 16 3.09 %
Alsósajó 12 2.32 %
Csetnek 12 2.32 %
Kisfeketepatak 11 2.13 %
Nagyszabos 11 2.13 %
Dobsina 9 1.74 %
Sebespatak 8 1.55 %
Rekenyeújfalu 8 1.55 %
Restér 7 1.35 %
Pelsőc 5 0.97 %
Berzéte 5 0.97 %
Rozsfalva 5 0.97 %
Oláhpatak 4 0.77 %
Sajóréde 4 0.77 %
Felsősajó 4 0.77 %
Nagyveszverés 4 0.77 %
Gömörpanyit 3 0.58 %
Özörény 3 0.58 %
Barka 3 0.58 %
Szabados 3 0.58 %
Imrikfalva 3 0.58 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Annafalva 2 0.39 %
Jólész 2 0.39 %
Márkuska 2 0.39 %
Csoltó 2 0.39 %
Henckó 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.19 %
Jablonca 1 0.19 %
Tornagörgő 1 0.19 %
Kuntapolca 1 0.19 %
Hárskút 1 0.19 %
Beretke 1 0.19 %
Betlér 1 0.19 %
Melléte 1 0.19 %
Lekenye 1 0.19 %
Gócs 1 0.19 %
Gacsalk 1 0.19 %
Kisszabos 1 0.19 %
Csucsom 1 0.19 %
Martonháza 1 0.19 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 41.82 %
Várhosszúrét 223 10.48 %
Krasznahorkaváralja 199 9.35 %
Hárskút 113 5.31 %
Jólész 92 4.32 %
Berzéte 88 4.14 %
Szádalmás 82 3.85 %
Tornagörgő 76 3.57 %
Berzétekőrös 69 3.24 %
Jablonca 65 3.05 %
Szilice 58 2.73 %
Csucsom 54 2.54 %
Gömörhosszúszó 53 2.49 %
Pelsőc 51 2.40 %
Dernő 46 2.16 %
Rozsnyórudna 45 2.11 %
Szalóc 39 1.83 %
Özörény 36 1.69 %
Körtvélyes 35 1.64 %
Barka 32 1.50 %
Kuntapolca 27 1.27 %
Csetnek 25 1.17 %
Sebespatak 25 1.17 %
Nagyveszverés 24 1.13 %
Lekenye 22 1.03 %
Betlér 20 0.94 %
Kecső 19 0.89 %
Andrási 19 0.89 %
Rekenyeújfalu 19 0.89 %
Szádvárborsa 16 0.75 %
Melléte 16 0.75 %
Csoltó 16 0.75 %
Dobsina 16 0.75 %
Martonháza 14 0.66 %
Kiskovácsvágása 11 0.52 %
Beretke 11 0.52 %
Oláhpatak 10 0.47 %
Lucska 10 0.47 %
Kisgencs 9 0.42 %
Alsósajó 9 0.42 %
Páskaháza 9 0.42 %
Szabados 9 0.42 %
Pelsőcardó 7 0.33 %
Gömörpanyit 7 0.33 %
Gócs 6 0.28 %
Felsősajó 5 0.23 %
Sajóréde 5 0.23 %
Nagyszabos 4 0.19 %
Henckó 3 0.14 %
Gacsalk 3 0.14 %
Imrikfalva 3 0.14 %
Sztracena 2 0.09 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 16.73 %
Nagyszabos 150 7.65 %
Alsósajó 87 4.44 %
Dobsina 64 3.27 %
Csetnek 62 3.16 %
Sebespatak 56 2.86 %
Szalóc 52 2.65 %
Oláhpatak 52 2.65 %
Nagyveszverés 50 2.55 %
Krasznahorkaváralja 42 2.14 %
Pelsőc 42 2.14 %
Rekenyeújfalu 35 1.79 %
Rozsfalva 32 1.63 %
Gömörpanyit 32 1.63 %
Restér 30 1.53 %
Kuntapolca 26 1.33 %
Sajóréde 26 1.33 %
Szabados 26 1.33 %
Kisfeketepatak 25 1.28 %
Özörény 23 1.17 %
Betlér 22 1.12 %
Jablonca 22 1.12 %
Tornagörgő 19 0.97 %
Martonháza 18 0.92 %
Rozsnyórudna 17 0.87 %
Szádvárborsa 16 0.82 %
Szilice 15 0.77 %
Berzéte 15 0.77 %
Imrikfalva 14 0.71 %
Gecelfalva 12 0.61 %
Szádalmás 12 0.61 %
Páskaháza 11 0.56 %
Gömörhosszúszó 11 0.56 %
Kisgencs 11 0.56 %
Kecső 11 0.56 %
Felsősajó 10 0.51 %
Várhosszúrét 9 0.46 %
Henckó 9 0.46 %
Csoltó 8 0.41 %
Hárskút 8 0.41 %
Csucsom 8 0.41 %
Andrási 8 0.41 %
Hámosfalva 8 0.41 %
Körtvélyes 8 0.41 %
Gócs 7 0.36 %
Márkuska 7 0.36 %
Gacsalk 6 0.31 %
Pelsőcardó 6 0.31 %
Berzétekőrös 6 0.31 %
Beretke 6 0.31 %
Barka 6 0.31 %
Jólész 4 0.20 %
Annafalva 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Lucska 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Kisszabos 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 32.34 %
Pelsőc 138 13.73 %
Várhosszúrét 65 6.47 %
Rozsnyórudna 38 3.78 %
Jablonca 33 3.28 %
Krasznahorkaváralja 32 3.18 %
Körtvélyes 31 3.08 %
Kecső 26 2.59 %
Berzéte 25 2.49 %
Dobsina 24 2.39 %
Nagyveszverés 24 2.39 %
Tornagörgő 21 2.09 %
Rekenyeújfalu 19 1.89 %
Betlér 18 1.79 %
Szilice 17 1.69 %
Hárskút 17 1.69 %
Kuntapolca 17 1.69 %
Szalóc 17 1.69 %
Gömörhosszúszó 16 1.59 %
Henckó 15 1.49 %
Barka 14 1.39 %
Sebespatak 13 1.29 %
Szabados 13 1.29 %
Csoltó 13 1.29 %
Nagyszabos 13 1.29 %
Csetnek 13 1.29 %
Dernő 12 1.19 %
Jólész 11 1.09 %
Özörény 10 1.00 %
Andrási 10 1.00 %
Gömörpanyit 10 1.00 %
Berzétekőrös 9 0.90 %
Alsósajó 9 0.90 %
Melléte 8 0.80 %
Oláhpatak 8 0.80 %
Szádalmás 8 0.80 %
Pelsőcardó 7 0.70 %
Kisgencs 7 0.70 %
Beretke 6 0.60 %
Restér 6 0.60 %
Csucsom 5 0.50 %
Gócs 5 0.50 %
Szádvárborsa 5 0.50 %
Gacsalk 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Imrikfalva 4 0.40 %
Sajóréde 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Páskaháza 3 0.30 %
Martonháza 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Kiskovácsvágása 3 0.30 %
Kisfeketepatak 3 0.30 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 23.07 %
Rozsnyó 339 21.84 %
Nagyszabos 128 8.25 %
Oláhpatak 118 7.60 %
Alsósajó 96 6.19 %
Nagyveszverés 83 5.35 %
Sajóréde 68 4.38 %
Betlér 62 3.99 %
Felsősajó 56 3.61 %
Imrikfalva 44 2.84 %
Csetnek 43 2.77 %
Gócs 37 2.38 %
Sztracena 29 1.87 %
Kisfeketepatak 28 1.80 %
Henckó 25 1.61 %
Rekenyeújfalu 19 1.22 %
Pelsőc 17 1.10 %
Restér 15 0.97 %
Sebespatak 15 0.97 %
Gecelfalva 13 0.84 %
Berzéte 13 0.84 %
Andrási 12 0.77 %
Szabados 11 0.71 %
Martonháza 11 0.71 %
Rozsnyórudna 10 0.64 %
Gacsalk 9 0.58 %
Kisgencs 7 0.45 %
Krasznahorkaváralja 7 0.45 %
Szádalmás 6 0.39 %
Rozsfalva 5 0.32 %
Várhosszúrét 5 0.32 %
Gömörpanyit 5 0.32 %
Márkuska 4 0.26 %
Csucsom 4 0.26 %
Pétermány 3 0.19 %
Körtvélyes 3 0.19 %
Annafalva 3 0.19 %
Kuntapolca 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Berzétekőrös 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Hámosfalva 2 0.13 %
Özörény 2 0.13 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 26.65 %
Dobsina 43 4.66 %
Krasznahorkaváralja 31 3.36 %
Nagyveszverés 31 3.36 %
Csetnek 30 3.25 %
Nagyszabos 24 2.60 %
Pelsőc 24 2.60 %
Rozsnyórudna 21 2.28 %
Andrási 21 2.28 %
Betlér 20 2.17 %
Alsósajó 16 1.73 %
Rekenyeújfalu 15 1.63 %
Tornagörgő 14 1.52 %
Szádalmás 13 1.41 %
Oláhpatak 12 1.30 %
Jólész 12 1.30 %
Dernő 10 1.08 %
Csucsom 10 1.08 %
Berzéte 10 1.08 %
Sebespatak 9 0.98 %
Szilice 8 0.87 %
Lekenye 8 0.87 %
Lucska 8 0.87 %
Özörény 7 0.76 %
Martonháza 7 0.76 %
Barka 7 0.76 %
Várhosszúrét 7 0.76 %
Hárskút 7 0.76 %
Kisfeketepatak 6 0.65 %
Imrikfalva 6 0.65 %
Henckó 6 0.65 %
Gócs 6 0.65 %
Kiskovácsvágása 5 0.54 %
Kisszabos 5 0.54 %
Szabados 5 0.54 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Rozsfalva 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Csoltó 4 0.43 %
Gacsalk 4 0.43 %
Beretke 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Márkuska 3 0.33 %
Kisgencs 3 0.33 %
Kecső 3 0.33 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Restér 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Sajóréde 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Pelsőcardó 2 0.22 %
Jablonca 2 0.22 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 27.69 %
Dobsina 75 13.66 %
Felsősajó 61 11.11 %
Oláhpatak 35 6.38 %
Andrási 34 6.19 %
Sajóréde 31 5.65 %
Nagyveszverés 27 4.92 %
Nagyszabos 23 4.19 %
Kisfeketepatak 20 3.64 %
Gócs 18 3.28 %
Sebespatak 16 2.91 %
Betlér 14 2.55 %
Csetnek 13 2.37 %
Kisgencs 13 2.37 %
Pelsőc 12 2.19 %
Sztracena 12 2.19 %
Alsósajó 10 1.82 %
Restér 9 1.64 %
Imrikfalva 9 1.64 %
Henckó 7 1.28 %
Szabados 7 1.28 %
Gömörpanyit 7 1.28 %
Rozsnyórudna 7 1.28 %
Rekenyeújfalu 7 1.28 %
Krasznahorkaváralja 6 1.09 %
Márkuska 6 1.09 %
Pelsőcardó 6 1.09 %
Beretke 6 1.09 %
Hárskút 5 0.91 %
Körtvélyes 5 0.91 %
Jólész 4 0.73 %
Csucsom 4 0.73 %
Dernő 4 0.73 %
Berzéte 4 0.73 %
Rozsfalva 4 0.73 %
Özörény 4 0.73 %
Várhosszúrét 4 0.73 %
Gecelfalva 4 0.73 %
Tornagörgő 4 0.73 %
Csoltó 3 0.55 %
Szádalmás 3 0.55 %
Gacsalk 3 0.55 %
Berzétekőrös 2 0.36 %
Martonháza 2 0.36 %
Lucska 2 0.36 %
Gömörhosszúszó 2 0.36 %
Szádvárborsa 2 0.36 %
Szalóc 2 0.36 %
Kisszabos 2 0.36 %
Melléte 1 0.18 %
Annafalva 1 0.18 %
Pétermány 1 0.18 %
Barka 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hámosfalva 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Berdárka 1 0.18 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 55.31 %
Csetnek 56 5.00 %
Betlér 35 3.12 %
Krasznahorkaváralja 29 2.59 %
Pelsőc 23 2.05 %
Nagyszabos 21 1.87 %
Nagyveszverés 20 1.78 %
Dobsina 18 1.61 %
Várhosszúrét 15 1.34 %
Berzéte 14 1.25 %
Sebespatak 11 0.98 %
Oláhpatak 10 0.89 %
Csucsom 10 0.89 %
Sajóréde 10 0.89 %
Szádalmás 9 0.80 %
Jólész 9 0.80 %
Andrási 9 0.80 %
Gömörpanyit 8 0.71 %
Rozsnyórudna 8 0.71 %
Hárskút 7 0.62 %
Szilice 6 0.54 %
Dernő 6 0.54 %
Szabados 6 0.54 %
Gócs 6 0.54 %
Barka 5 0.45 %
Rekenyeújfalu 5 0.45 %
Henckó 5 0.45 %
Restér 5 0.45 %
Alsósajó 4 0.36 %
Márkuska 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Lucska 4 0.36 %
Kuntapolca 4 0.36 %
Kisgencs 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Gacsalk 3 0.27 %
Szalóc 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Tornagörgő 3 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Martonháza 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Berdárka 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 15.40 %
Nagyszabos 178 13.57 %
Csetnek 85 6.48 %
Szabados 80 6.10 %
Nagyveszverés 50 3.81 %
Sebespatak 45 3.43 %
Rekenyeújfalu 45 3.43 %
Dobsina 41 3.13 %
Betlér 38 2.90 %
Pelsőc 35 2.67 %
Martonháza 34 2.59 %
Oláhpatak 34 2.59 %
Alsósajó 28 2.13 %
Rozsfalva 25 1.91 %
Restér 22 1.68 %
Márkuska 18 1.37 %
Sajóréde 17 1.30 %
Jablonca 16 1.22 %
Kisgencs 16 1.22 %
Krasznahorkaváralja 15 1.14 %
Henckó 14 1.07 %
Kisszabos 13 0.99 %
Gecelfalva 13 0.99 %
Felsősajó 12 0.91 %
Hámosfalva 12 0.91 %
Gócs 12 0.91 %
Rozsnyórudna 11 0.84 %
Kisfeketepatak 11 0.84 %
Andrási 9 0.69 %
Gacsalk 8 0.61 %
Tornagörgő 7 0.53 %
Kuntapolca 7 0.53 %
Berzéte 7 0.53 %
Gömörpanyit 7 0.53 %
Várhosszúrét 5 0.38 %
Szilice 5 0.38 %
Berdárka 4 0.30 %
Pétermány 4 0.30 %
Imrikfalva 4 0.30 %
Annafalva 3 0.23 %
Sztracena 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Özörény 2 0.15 %
Berzétekőrös 2 0.15 %
Csucsom 2 0.15 %
Pelsőcardó 2 0.15 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 23.31 %
Csetnek 48 6.74 %
Nagyszabos 32 4.49 %
Sebespatak 24 3.37 %
Nagyveszverés 22 3.09 %
Dobsina 21 2.95 %
Oláhpatak 21 2.95 %
Pelsőc 20 2.81 %
Szabados 18 2.53 %
Kisfeketepatak 13 1.83 %
Kuntapolca 12 1.69 %
Krasznahorkaváralja 12 1.69 %
Rekenyeújfalu 11 1.54 %
Gacsalk 11 1.54 %
Martonháza 10 1.40 %
Kisgencs 10 1.40 %
Hámosfalva 9 1.26 %
Rozsnyórudna 9 1.26 %
Betlér 9 1.26 %
Felsősajó 7 0.98 %
Alsósajó 7 0.98 %
Restér 7 0.98 %
Várhosszúrét 7 0.98 %
Pelsőcardó 6 0.84 %
Gecelfalva 6 0.84 %
Andrási 5 0.70 %
Henckó 5 0.70 %
Beretke 4 0.56 %
Sajóréde 4 0.56 %
Tornagörgő 4 0.56 %
Imrikfalva 3 0.42 %
Szilice 3 0.42 %
Berzétekőrös 3 0.42 %
Berzéte 3 0.42 %
Pétermány 3 0.42 %
Szádalmás 3 0.42 %
Jólész 2 0.28 %
Márkuska 2 0.28 %
Csucsom 2 0.28 %
Sztracena 2 0.28 %
Páskaháza 2 0.28 %
Rozsfalva 2 0.28 %
Gócs 1 0.14 %
Gömörhosszúszó 1 0.14 %
Körtvélyes 1 0.14 %
Melléte 1 0.14 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Csoltó 1 0.14 %
Özörény 1 0.14 %
Kisszabos 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Dernő 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Kecső 1 0.14 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 34.60 %
Nagyveszverés 34 2.74 %
Krasznahorkaváralja 32 2.58 %
Szádalmás 28 2.26 %
Betlér 26 2.10 %
Pelsőc 21 1.69 %
Hárskút 21 1.69 %
Szádvárborsa 20 1.61 %
Csetnek 20 1.61 %
Sebespatak 19 1.53 %
Berzéte 18 1.45 %
Jólész 18 1.45 %
Nagyszabos 18 1.45 %
Özörény 18 1.45 %
Várhosszúrét 17 1.37 %
Dobsina 17 1.37 %
Tornagörgő 17 1.37 %
Kisgencs 14 1.13 %
Csucsom 14 1.13 %
Gócs 13 1.05 %
Alsósajó 12 0.97 %
Rozsnyórudna 12 0.97 %
Rekenyeújfalu 12 0.97 %
Andrási 12 0.97 %
Körtvélyes 10 0.81 %
Gömörpanyit 10 0.81 %
Berzétekőrös 9 0.73 %
Dernő 9 0.73 %
Oláhpatak 9 0.73 %
Henckó 9 0.73 %
Sajóréde 9 0.73 %
Jablonca 8 0.65 %
Kuntapolca 8 0.65 %
Szalóc 7 0.56 %
Kecső 7 0.56 %
Szilice 6 0.48 %
Felsősajó 6 0.48 %
Kisfeketepatak 5 0.40 %
Gömörhosszúszó 5 0.40 %
Restér 4 0.32 %
Márkuska 4 0.32 %
Imrikfalva 4 0.32 %
Martonháza 3 0.24 %
Csoltó 3 0.24 %
Szabados 2 0.16 %
Gacsalk 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Hámosfalva 2 0.16 %
Lekenye 2 0.16 %
Sztracena 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Beretke 1 0.08 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 46.36 %
Krasznahorkaváralja 60 5.75 %
Pelsőc 45 4.31 %
Berzétekőrös 40 3.83 %
Gömörpanyit 38 3.64 %
Hárskút 37 3.54 %
Özörény 35 3.35 %
Rozsnyórudna 33 3.16 %
Jólész 33 3.16 %
Nagyveszverés 32 3.07 %
Csetnek 27 2.59 %
Gömörhosszúszó 26 2.49 %
Jablonca 23 2.20 %
Szádalmás 22 2.11 %
Tornagörgő 21 2.01 %
Betlér 20 1.92 %
Berzéte 20 1.92 %
Sebespatak 18 1.72 %
Dernő 15 1.44 %
Kecső 14 1.34 %
Rekenyeújfalu 13 1.25 %
Oláhpatak 13 1.25 %
Dobsina 12 1.15 %
Melléte 10 0.96 %
Nagyszabos 9 0.86 %
Andrási 9 0.86 %
Csucsom 9 0.86 %
Szilice 9 0.86 %
Szalóc 9 0.86 %
Sajóréde 8 0.77 %
Kuntapolca 7 0.67 %
Alsósajó 7 0.67 %
Várhosszúrét 7 0.67 %
Gócs 7 0.67 %
Lekenye 5 0.48 %
Csoltó 5 0.48 %
Szabados 5 0.48 %
Kisgencs 5 0.48 %
Lucska 5 0.48 %
Páskaháza 4 0.38 %
Henckó 4 0.38 %
Beretke 4 0.38 %
Pelsőcardó 4 0.38 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Kiskovácsvágása 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Körtvélyes 3 0.29 %
Martonháza 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Restér 3 0.29 %
Imrikfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Annafalva 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 28.24 %
Krasznahorkaváralja 12 5.56 %
Csetnek 10 4.63 %
Hárskút 9 4.17 %
Várhosszúrét 8 3.70 %
Rekenyeújfalu 8 3.70 %
Dobsina 7 3.24 %
Nagyszabos 7 3.24 %
Szalóc 6 2.78 %
Andrási 6 2.78 %
Pelsőc 5 2.31 %
Restér 5 2.31 %
Martonháza 4 1.85 %
Kisfeketepatak 4 1.85 %
Csucsom 4 1.85 %
Beretke 4 1.85 %
Tornagörgő 3 1.39 %
Oláhpatak 3 1.39 %
Henckó 3 1.39 %
Betlér 3 1.39 %
Gömörhosszúszó 3 1.39 %
Imrikfalva 3 1.39 %
Berzéte 3 1.39 %
Gömörpanyit 2 0.93 %
Körtvélyes 2 0.93 %
Felsősajó 2 0.93 %
Rozsfalva 2 0.93 %
Gacsalk 2 0.93 %
Gócs 2 0.93 %
Páskaháza 2 0.93 %
Annafalva 2 0.93 %
Dernő 2 0.93 %
Özörény 2 0.93 %
Sebespatak 1 0.46 %
Barka 1 0.46 %
Pétermány 1 0.46 %
Kecső 1 0.46 %
Lekenye 1 0.46 %
Sajóréde 1 0.46 %
Melléte 1 0.46 %
Rozsnyórudna 1 0.46 %
Szádvárborsa 1 0.46 %
Kisgencs 1 0.46 %
Pelsőcardó 1 0.46 %
Csoltó 1 0.46 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0