SK
NR
.....

Tajnasári

Község

címer zászló
373 91% magyar 1910
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tajná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Dolné grunty, Drabanka, Horné lúky, Kissári, Klisovnice, Nad hoferskou, Nad lúkami, Nagysári, Nové, Okolo Šárovských hájov, Pri mochovskej ceste, Satmarka, Tajna, Tajnanský háj
Koordináták:
48.26650238, 18.36346436
Terület:
8,48 km2
Rang:
község
Népesség:
285
Tszf. magasság:
162 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95201
Település kód:
500798
Szervezeti azonosító:
308501

Tajnasári a Garammenti-hátság dombvidékének északnyugati oldalán, a Zsitva bal oldali mellékvizének, a Névedi-pataknak (Širočina) a völgyében fekszik, Verebélytől 6 km-re északkeletre, Nyitrától 27 km-re keletre, Aranyosmaróttól 16 km-re délre. A 19. század végére teljesen egybeépült Tajna, Kissári és Nagysári falvakból álló községközpont 160 méteres tengerszint feletti magasságban terül el, keletről 243 méteres magasságot elérő erdős dombvidék övezi. Határának nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egyharmadát erdő borítja (a Tajnasáritól keletre húzódó Drabanka, valamint a délkeletre elterülő Tajnai-erdő (Tajnanský háj). Külterületi lakott helye nincs. Délről Verebély és Tild, délkeletről Csiffár, északról Néved, északnyugatról Zsitvaújfalu, nyugatról pedig Aha (Verebély városrésze) kataszterével határos. Északi határa 1938-45 között államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Az 1651-es úton Aha (5,5 km) és Tild (4 km) irányából közelíthető meg, Néved felé egy 3 km-es mellékút teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó község. 1890-ben alakult Tajna és Sári kisközségek egyesítésével, majd 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a járás megszüntetéséig, 1960-ig a Verebélyi járáshoz tartozott, majd a Nyitrai járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás). Területe (8,48 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Tajnasári a 20. század elején még az akkori szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község volt, többségében szlovák eredetű, kettős identitású lakosságának négyötöde 1910-ben magyarnak, 1921-ben viszont már 94,6 %-a (cseh)szlováknak vallotta magát; 1941-ben a lakosság háromnegyede volt szlovák, egynegyede pedig magyar anyanyelvű. 2011-ben lakosságának túlnyomó többsége szlovák nemzetiségű (94,9 %) és római katolikus vallású (82,8 %) volt. Tajnasári alacsony népsűrűségű (32,3 fő/km²) aprófalu, mely lakosságának kétötödét elveszítette 1941-1991 között, majd 1991-2001 között további egytizedét (1941-ben 507 lakosa volt, 2001-ben már csak 269). 2001-2011 között a lakosságszám stagnálása figyelhető meg.

Történelem

Tajnasári határában három római őrtorony maradványait tárták fel. Tajna és Sári első írásos említése 1075-ből ered, ekkor a Garamszentbenedeki apátság alapítólevelében „Taina”, illetve „Sari” néven szerepeltek. Tajna kezdetben Bars királyi várának tartozéka volt, majd a 14. században, a nemesi vármegye kialakulásával lakói várjobbágyokból kisnemesi jogállásba kerültek, közülük emelkedett ki később a Tajnay-család, mely a 18. századtól nagybirtokosként latifundiumot létesített itt. Templomát 1332-1337-ben említik először. A 16-17. században a török hódoltsági terület határvidékén fekvő falvakat gyakran érte támadás, 1530-ban vélhetően mindkét falut, 1618-ban Sárit, majd 1663-ban Tajnát és Sárit egyaránt felégették. 1601-ben Tajnának 34, Sárinak 11 háza volt. 1715-ben Tajnának 11, Sárinak 12 adózója volt. A 17. században elpusztult régi temploma helyén 1749-ben épült fel a ma is álló új templom. A 18. században lakossága kicserélődött, a Tajnayak nagybirtokán számos szlovák nemzetiségű mezőgazdasági munkás telepedett le. 1828-ban Tajnának 28 háza és 181 lakosa, Sárinak 26 háza és 166 lakosa volt. 1890. július 21-én Tajna és Sári kisközségeket Tajnasári néven egyesítették. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Lakói az 1920-as években számos agrársztrájkban vettek részt. 1938. novemberétől 1945. márciusáig újra magyar fennhatóság alá került, ebben az időszakban határközséggé vált, a szomszédos Néved már a szlovák bábállam része volt.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű aprófaluban szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Kiemelkedő jelentőségű műemléke a Tajnay-Révay-család 1840-ben klasszicista stílusban épült kastélya, melyhez 10 hektáros angolpark tartozik. A kastély késő klasszicista kápolnája 1865-ben épült. A Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1749-ben épült barokk stílusban. 18. századi műemlékei még a barokk Mária-oszlop, valamint a Révayak temetőkápolnája.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nemes Tajna, Káptalan Tajna. – Két tót falu Bars Várm. földes Uraik Tajnay, és az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosaik katolikusok, és másfélék, fekszenek Nevedhez közel, mellynek filiáji; határbéli földgyeik középszeűek. Sári. Siarovce. Nagy Sári, Kis Sári. – Két tót faluk Bars Várm. földes Urok Tajnaj Uraság, lakosaik külömbfélék, fekszenek Nevedhez nem meszsze, mellynek filiáji; Kis Sárinak Ispotállya is van; határbéli földgyeik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tajna, (Kis és Nagy), 2 tót falu, Bars vmegyében, 184 kath. lak. Az elsőt birja a Tajnay család, a másodikat az esztergomi káptalan. Ut. p. Verebély. Sári, (Kis és Nagy), 2 egymás mellett levő tót falu, Bars vgyében, 131 kath: lak. F. u. Tajnay fam. Ut. p. Verebély.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen délre fekszik Tajna, a Tajnay család ősfészke, szép kastélylyal. Most báró Révay Simon tulajdona.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tajnasári, a verebélyi járás felső részén fekvő tót kisközség, 418 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan négy község volt: Kis- és Nagy-Tajna és Kis- és Nagy-Sári. Ezekből lett azután két község: Tajna és Sári és e két község egyesítéséből keletkezett a mostani Tajnasári község. Tajnáról már a szent-benedeki apátság 1075-iki alapítólevelében találunk említést. Másodízben 1339-ben Károly királynak Barachkai Miklós javára kiadott iktató parancsában szerepel, Tayna akkori irásmodorban. 1565-ben Miksa király az esztergomi káptalannak adományozza. Nagy-Tajnát előzőleg már Assa de Tajna és a később meggyilkolt Michael de Tayna bírják. A család 1569-ben ezen birtokára új adományt kap s ekkor Kis-Tajnát Káptalan-Taynának is nevezték. A Tajnayak fiága Jánosban kihalván, leánya Ilona báró Révay Simon felesége lett s így női ágon való örökösödés útján, a báró Révay család birtokába került; most báró Révay Simon bírja Káptalan-Tajnát is. Szép kastélya, melyet Tajnay János 1840 körül építtetett, állandó lakhelye, hol ő és neje, Szapáry Ilma grófnő igazi magyar főuri házat visz. Sári községről már 1299-ben találunk okleveles említést. 1322-ben János fiai és Moch unokái osztozkodnak rajta. 1618-ban Nagy-Saáry egyike a törököknek behódolt községeknek. 1622-ben Ilosvay Mária tulajdona, 1663-ban azonban a törökök mind a két Sári és mind a két Tajna falut feldúlják. A XVIII. században Siarovcze tót neve is már említve van. Tajna és Sári községekben a XVIII. század végén és a mult század első felében még a Vály, Bottka, Bányay, Csiba, Kürthy, Balogh, Biróczy és Andrássy családok is birtokosok voltak. A katholikus templom 1749-ben épült. A községhez tartozott a Horváthy család kis pusztája, mely a honti báró Majthényiakra s ettől Dillesz István és Kalics Józsefre szállott. Ez is ma Révay Simon tulajdona. Postája, távirója és vasúti állomása Verebély.

Helységnévtár

Tajna (Nagy- és Kis-), rk. 173 Néved, ág. 1 -, izr. 4 - . Saári (Nagy- és Kis-) (Tajna), rk. 148 Néved, ref. 2 -.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tajnasári. Egyike legősibb településeinknek. A szentbenedekrendi apátságnak 1075-ben kelt alapítólevelében már találkozunk Tajna nevével. A mai község hajdanán négy községből állott: Kis- és Nagy-Tajna, és Kis- és Nagy-Sári. Sári község is a korai települések közé tartozik: egy 1299-ben kelt oklevél már említést tesz róla Tajnát a XVI. század közepén az esztergomi káptalan birtokában találjuk, előbb pedig Assa de Tayna és az erőszakos halállal kimúlt Michael de Tayna a földesurai. A törökjárás itt is, valamint a szomszédos Sári községben is, üszköt és nélkülözést hagyott maga után. A Tajnay-család ágon kihalván, a Tajnay-birtokok leányágon a báró Révay-család tulajdonába kerülnek. A község területe 1474 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 485.

Névelőfordulások
1075
Taina
1209
Tayna
1265
Teyna
1275
Thayna
1327
Tayna
1773
Tajna,
1786
Tajna,
1808
Káptolom-Tajna et Nemes-Tajna,
1873
Kistajna és Nagytajna,
1898
Tajnasári,
1927
Tajná
1938
Tajnasári,
1945
Tajná

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Tajná) 3
Telefon: 0377831423

Honlap: tajna.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Šplehová Gabriela (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Boďo Boris (Független)
Zuzula Marián (Független)
Odráška Karol (Független)
Stano Ján (SMER-SD)
Polomčáková Alena (SMER-SD)
Független 60% Független 3 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Tajná 2

Tajnasárii Községi Hivatal

Tajná 3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 89 27%
szlovákok 226 69%
romák 0 0%
németek 13 4%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 328
magyarok 373 91%
szlovákok 35 9%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 408
magyarok 21 5%
szlovákok 368 95%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 389
magyarok 3 1%
szlovákok 298 99%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 301
magyarok 3 1%
szlovákok 265 99%
romák 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 269
magyarok 3 1%
szlovákok 261 95%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 4%
összlétszám 274
magyarok 1 0%
szlovákok 260 95%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 11 4%
összlétszám 275
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 243
Választási részvétel: 74.49 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181

Polgármester

Érvényes szavazólap: 178
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šplehová Gabriela 104 58.43 % SMER-SD
Odráška Karol 54 30.34 % Független
Tóth Martin 19 10.67 % Független
Schiller Marián 1 0.56 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Stano Ján 114 SMER-SD
Boďo Boris 90 Független
Polomčáková Alena 88 SMER-SD
Zuzula Marián 82 Független
Odráška Karol 71 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 80.00% SMER-SD 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 246
Választási részvétel: 36.59 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90
Választásra jogosult: 246
Választási részvétel: 36.59 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90
Választásra jogosult: 242
Választási részvétel: 34,29 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 90
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 77 85.56 % SMER - SD
Peter Oremus 10 11.11 % Független
Viliam Mokraň 2 2.22 % KĽS
Stanislav Kováč 1 1.11 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 0 0.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 0 0.00 % MS
Tomáš Galbavý 5 5.56% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 57 69.51 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 11 13.41 % ĽSNS
Ján Greššo 9 10.98 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 3 3.66 % Független
Renáta Kolenčíková 2 2.44 % Független
Iván Farkas 0 0.00 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 89
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Prešinský 44 49.44% Független
Stanislav Hamar 44 49.44% SNS
Helena Kováčová 41 46.07% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 41 46.07% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ivan Michna 12 13.48% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Miloslav Hatala 12 13.48% SMER - SD, KDH
Róbert Bakyta 11 12.36% SMER - SD, KDH
Peter Oremus 11 12.36% Független
Marián Radošovský 11 12.36% SMER - SD, KDH
Renáta Kolenčíková 11 12.36% KDH, SMER - SD
Pavol Meňky 9 10.11% KDH, SMER - SD
Juraj Buzinkai 9 10.11% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 8 8.99% KDH, SMER - SD
Norbert Kročan 8 8.99% SMER - SD, KDH
Juraj Horváth 7 7.87% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 6 6.74% KDH, SMER - SD
Lýdia Forrová 5 5.62% ĽS-HZDS
Ján Kecskés 5 5.62% ĽS Naše Slovensko
Marcel Polička 5 5.62% SMER - SD, KDH
Ján Kovarčík 5 5.62% ĽS-HZDS
Ján Vančo 4 4.49% SMER - SD, KDH
Eva Antošová 4 4.49% SNS
Miloslav Horka 3 3.37% SNS
Marta Miklošková 3 3.37% KDS
Juraj Gajdoš 3 3.37% SNS
Miloš Dovičovič 3 3.37% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Jozef Šiška 3 3.37% KSS
Martin Darnady 3 3.37% Zmena zdola, DÚ
Mária Jaleczová 3 3.37% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anton Žikla 3 3.37% KSS
Oľga Froncová 3 3.37% SNS
Pavol Leštinský 3 3.37% KSS
Ján Greššo 3 3.37% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Anna Čagalová 3 3.37% SNS
Milan Chalachan 3 3.37% SMS
Ivan Habiňák 2 2.25% SNS
Martin Mikuláš 2 2.25% SNS
Stanislav Kováč 2 2.25% Zmena zdola, DÚ
Jaroslav Lopata 2 2.25% KSS
Miloslav Slováčik 2 2.25% NaS - ns
Miroslav Martinec 2 2.25% ĽS-HZDS
Miroslav Timko 2 2.25% KSS
Ján Kollár 2 2.25% KSS
Ladislav Stodola 2 2.25% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Oľga Otrasová 2 2.25% KSS
Pavol Dávid 2 2.25% SMS
Róbert Balkó 2 2.25% SMK-MKP
Jozef Čapla 2 2.25% SNS
Pavol Otepka 2 2.25% ASV
Milan Greguš 2 2.25% SNS
Milena Candráková 2 2.25% KSS
Jaroslav Burda 1 1.12% NÁŠ KRAJ
Radoslav Pavelka 1 1.12% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 1 1.12% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Lenka Slováčiková 1 1.12% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 1 1.12% KSS
Peter Spišiak 1 1.12% NaS - ns
Stanislav Michalík 1 1.12% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Valašek 1 1.12% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Dušan Janek 1 1.12% KSS
Vladimír Lauko 1 1.12% SNS
Vladimír Špánik 1 1.12% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Andrea Samková 0 0.00% KĽS
Rozália Somorčíková 0 0.00% SMK-MKP
Miroslav Šín 0 0.00% DÚ, Zmena zdola
Eduard Kolesár 0 0.00% ASV
Ivana Matušková 0 0.00% SMS
Juraj Moravčík 0 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Juraj Uhrín 0 0.00% SĽS
Viliam Mokraň 0 0.00% KĽS
Ondrej Ňorba 0 0.00% KSS
Jozef Weber 0 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Vladislav Borík 0 0.00% SOĽ
Helena Kováčová 48 58.54% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Jozef Dvonč 23 28.05% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Michna 16 19.51% Független
Eva Antošová 16 19.51% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zdenko Svoboda 15 18.29% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Janka Buršáková 13 15.85% Független
Marek Illéš 12 14.63% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Milan Uhrík 11 13.41% ĽS Naše Slovensko
Mário Dinga 11 13.41% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ján Greššo 10 12.20% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Oremus 9 10.98% Független
Ján Vančo 9 10.98% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 8 9.76% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lenka Gažová 8 9.76% ĽS Naše Slovensko
Milan Packa 7 8.54% ĽS Naše Slovensko
Daniel Hecht 7 8.54% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Juraj Horváth 7 8.54% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Juraj Buzinkai 7 8.54% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Juraj Gajdoš 7 8.54% ĽS Naše Slovensko
Daniel Balko 7 8.54% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kecskés 7 8.54% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 7 8.54% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Galbavý 7 8.54% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Hudecová 6 7.32% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 6 7.32% SDKÚ-DS
Ladislav Blaško 6 7.32% ĽS Naše Slovensko
Róbert Bakyta 6 7.32% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Igor Demo 6 7.32% Független
Anna Šmehilová 6 7.32% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Korman 6 7.32% Független
Radoslav Pavelka 6 7.32% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Samuel Šimko 6 7.32% ĽS Naše Slovensko
Mariana Kováčová 5 6.10% Független
Miloslav Hatala 5 6.10% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Erik Lajtman 5 6.10% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 5 6.10% Független
Ľubomír Kleštinec 4 4.88% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Karas 4 4.88% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 4 4.88% ĽS Naše Slovensko
Miloš Dovičovič 4 4.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Anton Žikla 3 3.66% KSS
Branislav Diďák 3 3.66% Független
Miriama Fintová 3 3.66% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Monika Pňačeková 3 3.66% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3 3.66% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Bulla 3 3.66% Független
Lukáš Čelinák 3 3.66% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Pilková 3 3.66% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Vajda 3 3.66% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 3 3.66% KSS
Peter Košťál 2 2.44% Független
Peter Kremen 2 2.44% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roland Kečkéš 2 2.44% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 2 2.44% SME RODINA - Boris Kollár
Dominika Tekeliová 2 2.44% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Marek Šesták 2 2.44% Független
Miroslav Gut 2 2.44% Független
Dušan Chebeň 1 1.22% NP
Veronika Čimová 1 1.22% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Renáta Kolenčíková 1 1.22% Független
Ján Veteráni 1 1.22% DOMA DOBRE
Dušan Janek 1 1.22% KSS
Milan Proksa 1 1.22% SZS
Pavol Leštinský 1 1.22% KSS
Vladimíra Vargová Mičeková 1 1.22% Független
Róbert Sitár 1 1.22% Független
Štefan Štefek 1 1.22% Független
Vladimír Špánik 1 1.22% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Ňorba 1 1.22% KSS
Rastislav Horňák 1 1.22% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Róbert Balkó 1 1.22% SMK-MKP
Branislav Dobrovodský 0 0.00% Független
Jozef Hrozenský 0 0.00% Független
Ivan Ťapušík 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marta Rácová 0 0.00% Független
Miroslav Tvrdoň 0 0.00% Független
Štefan Mirga 0 0.00% SZSZO
Blažej Paukeje 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Laurenčík 0 0.00% NP
Roman Mrázik 0 0.00% Független
Viliam Mokráň 0 0.00% SZSZO
Ivana Matušková 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 53.10 %
Verebély 128 5.05 %
Nyitraújlak 72 2.84 %
Cabaj 61 2.41 %
Sarlókajsza 56 2.21 %
Gimes 56 2.21 %
Abaszállás 47 1.86 %
Nyitraivánka 40 1.58 %
Ürmény 32 1.26 %
Récsény 32 1.26 %
Pográny 30 1.18 %
Üzbég 28 1.11 %
Üreg 26 1.03 %
Nyitragerencsér 25 0.99 %
Salgó 23 0.91 %
Vicsápapáti 22 0.87 %
Zsére 20 0.79 %
Csekej 20 0.79 %
Nagylapás 19 0.75 %
Lapásgyarmat 18 0.71 %
Nyitraszőlős 17 0.67 %
Berencs 15 0.59 %
Menyhe 15 0.59 %
Vajkmártonfalva 14 0.55 %
Alsócsitár 14 0.55 %
Elecske 14 0.55 %
Alsóbodok 14 0.55 %
Surányka 14 0.55 %
Család 13 0.51 %
Assakürt 13 0.51 %
Nyitraegerszeg 12 0.47 %
Zsitvagyarmat 12 0.47 %
Csabb 12 0.47 %
Szulányvicsáp 12 0.47 %
Románfalva 11 0.43 %
Zsitvaújfalu 10 0.39 %
Csiffár 10 0.39 %
Mezőkeszi 9 0.36 %
Kolon 9 0.36 %
Felsőelefánt 9 0.36 %
Mellek 9 0.36 %
Tarány 9 0.36 %
Babindál 8 0.32 %
Lakács 8 0.32 %
Kalász 8 0.32 %
Nemespann 7 0.28 %
Kislapás 7 0.28 %
Báb 7 0.28 %
Nagyhind 7 0.28 %
Lajos 6 0.24 %
Kishind 6 0.24 %
Nyitrageszte 6 0.24 %
Alsóelefánt 5 0.20 %
Nagyvölgy 5 0.20 %
Tajnasári 4 0.16 %
Nagycétény 4 0.16 %
Nyitracsehi 4 0.16 %
Tild 3 0.12 %
Béd 3 0.12 %
Káp 2 0.08 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nyitra 5 132 70.01 %
Verebély 263 3.59 %
Sarlókajsza 120 1.64 %
Cabaj 113 1.54 %
Nyitraújlak 113 1.54 %
Nyitraivánka 106 1.45 %
Abaszállás 92 1.26 %
Nyitragerencsér 88 1.20 %
Ürmény 86 1.17 %
Üreg 78 1.06 %
Vicsápapáti 78 1.06 %
Lapásgyarmat 70 0.95 %
Récsény 70 0.95 %
Üzbég 65 0.89 %
Kislapás 56 0.76 %
Nagylapás 50 0.68 %
Kolon 46 0.63 %
Alsócsitár 46 0.63 %
Salgó 45 0.61 %
Nyitraszőlős 38 0.52 %
Berencs 37 0.50 %
Csekej 37 0.50 %
Assakürt 36 0.49 %
Kalász 34 0.46 %
Gimes 34 0.46 %
Nagycétény 34 0.46 %
Zsére 34 0.46 %
Lakács 31 0.42 %
Csabb 31 0.42 %
Nyitraegerszeg 30 0.41 %
Zsitvaújfalu 30 0.41 %
Elecske 30 0.41 %
Báb 28 0.38 %
Menyhe 28 0.38 %
Nyitracsehi 27 0.37 %
Pográny 25 0.34 %
Babindál 22 0.30 %
Felsőelefánt 21 0.29 %
Vajkmártonfalva 18 0.25 %
Család 18 0.25 %
Nagyvölgy 16 0.22 %
Alsóelefánt 15 0.20 %
Surányka 15 0.20 %
Mellek 14 0.19 %
Mezőkeszi 13 0.18 %
Románfalva 13 0.18 %
Tarány 13 0.18 %
Béd 12 0.16 %
Nyitrageszte 12 0.16 %
Lajos 11 0.15 %
Szulányvicsáp 10 0.14 %
Csiffár 10 0.14 %
Alsóbodok 7 0.10 %
Nagyhind 6 0.08 %
Zsitvagyarmat 6 0.08 %
Tajnasári 6 0.08 %
Kishind 6 0.08 %
Nemespann 5 0.07 %
Újlacska 5 0.07 %
Tild 4 0.05 %
Kiscétény 2 0.03 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 59.36 %
Verebély 53 3.03 %
Cabaj 32 1.83 %
Abaszállás 24 1.37 %
Ürmény 21 1.20 %
Vicsápapáti 20 1.14 %
Nyitraivánka 16 0.92 %
Sarlókajsza 16 0.92 %
Üzbég 15 0.86 %
Nyitraújlak 15 0.86 %
Nyitragerencsér 15 0.86 %
Zsitvaújfalu 14 0.80 %
Nagylapás 13 0.74 %
Elecske 13 0.74 %
Pográny 12 0.69 %
Récsény 11 0.63 %
Gimes 10 0.57 %
Üreg 10 0.57 %
Lapásgyarmat 10 0.57 %
Surányka 9 0.52 %
Csabb 9 0.52 %
Család 8 0.46 %
Assakürt 8 0.46 %
Menyhe 7 0.40 %
Zsére 7 0.40 %
Nyitraszőlős 7 0.40 %
Nagycétény 7 0.40 %
Berencs 7 0.40 %
Salgó 7 0.40 %
Kolon 7 0.40 %
Báb 6 0.34 %
Vajkmártonfalva 6 0.34 %
Alsócsitár 6 0.34 %
Tarány 6 0.34 %
Tild 6 0.34 %
Alsóbodok 6 0.34 %
Mellek 6 0.34 %
Mezőkeszi 6 0.34 %
Kislapás 5 0.29 %
Románfalva 5 0.29 %
Nyitracsehi 5 0.29 %
Csekej 4 0.23 %
Nyitraegerszeg 4 0.23 %
Kalász 4 0.23 %
Nagyvölgy 4 0.23 %
Zsitvagyarmat 3 0.17 %
Béd 3 0.17 %
Nagyhind 3 0.17 %
Felsőelefánt 3 0.17 %
Lakács 3 0.17 %
Tajnasári 3 0.17 %
Szulányvicsáp 2 0.11 %
Babindál 2 0.11 %
Lajos 2 0.11 %
Káp 2 0.11 %
Nyitrageszte 2 0.11 %
Alsóelefánt 2 0.11 %
Csiffár 2 0.11 %
Kiscétény 1 0.06 %
Kishind 1 0.06 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 52.04 %
Verebély 75 5.01 %
Nyitraújlak 60 4.01 %
Sarlókajsza 43 2.87 %
Cabaj 42 2.81 %
Nyitraszőlős 22 1.47 %
Nyitraivánka 20 1.34 %
Üreg 19 1.27 %
Gimes 17 1.14 %
Salgó 17 1.14 %
Berencs 15 1.00 %
Nyitragerencsér 15 1.00 %
Nagylapás 15 1.00 %
Surányka 15 1.00 %
Lapásgyarmat 14 0.94 %
Assakürt 14 0.94 %
Pográny 14 0.94 %
Vajkmártonfalva 13 0.87 %
Vicsápapáti 13 0.87 %
Menyhe 12 0.80 %
Csekej 11 0.73 %
Szulányvicsáp 11 0.73 %
Ürmény 11 0.73 %
Család 11 0.73 %
Alsócsitár 10 0.67 %
Tarány 9 0.60 %
Babindál 9 0.60 %
Alsóbodok 9 0.60 %
Kislapás 9 0.60 %
Nyitraegerszeg 9 0.60 %
Elecske 8 0.53 %
Nagyvölgy 8 0.53 %
Felsőelefánt 8 0.53 %
Csabb 8 0.53 %
Zsitvagyarmat 7 0.47 %
Kalász 7 0.47 %
Csiffár 7 0.47 %
Lakács 7 0.47 %
Mellek 6 0.40 %
Üzbég 6 0.40 %
Báb 6 0.40 %
Nagycétény 6 0.40 %
Nemespann 6 0.40 %
Kolon 6 0.40 %
Nagyhind 5 0.33 %
Récsény 5 0.33 %
Mezőkeszi 5 0.33 %
Tild 5 0.33 %
Káp 2 0.13 %
Újlacska 2 0.13 %
Béd 2 0.13 %
Nyitrageszte 1 0.07 %
Nyitracsehi 1 0.07 %
Kiscétény 1 0.07 %
Kishind 1 0.07 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 59.58 %
Verebély 95 2.34 %
Ürmény 80 1.97 %
Cabaj 70 1.73 %
Csekej 70 1.73 %
Üzbég 59 1.45 %
Nyitraivánka 58 1.43 %
Abaszállás 51 1.26 %
Lapásgyarmat 51 1.26 %
Nyitragerencsér 50 1.23 %
Nyitraújlak 45 1.11 %
Üreg 44 1.09 %
Sarlókajsza 40 0.99 %
Vicsápapáti 33 0.81 %
Kalász 33 0.81 %
Nagylapás 32 0.79 %
Kislapás 30 0.74 %
Berencs 29 0.72 %
Csabb 29 0.72 %
Gimes 25 0.62 %
Pográny 24 0.59 %
Récsény 24 0.59 %
Kolon 22 0.54 %
Assakürt 22 0.54 %
Nagycétény 21 0.52 %
Zsére 21 0.52 %
Elecske 19 0.47 %
Nyitracsehi 19 0.47 %
Zsitvaújfalu 18 0.44 %
Nyitraszőlős 14 0.35 %
Báb 13 0.32 %
Salgó 13 0.32 %
Nagyvölgy 12 0.30 %
Nyitraegerszeg 11 0.27 %
Szulányvicsáp 11 0.27 %
Alsócsitár 11 0.27 %
Mezőkeszi 10 0.25 %
Románfalva 10 0.25 %
Mellek 9 0.22 %
Újlacska 8 0.20 %
Vajkmártonfalva 8 0.20 %
Menyhe 8 0.20 %
Béd 7 0.17 %
Babindál 6 0.15 %
Csiffár 6 0.15 %
Felsőelefánt 5 0.12 %
Alsóbodok 5 0.12 %
Nemespann 5 0.12 %
Tild 5 0.12 %
Lakács 5 0.12 %
Nagyhind 5 0.12 %
Tarány 5 0.12 %
Család 5 0.12 %
Surányka 4 0.10 %
Kiscétény 4 0.10 %
Nyitrageszte 3 0.07 %
Tajnasári 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 3 0.07 %
Káp 2 0.05 %
Alsóelefánt 2 0.05 %
Kishind 2 0.05 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 45.24 %
Verebély 119 2.93 %
Ürmény 50 1.23 %
Nyitraújlak 48 1.18 %
Nyitraivánka 45 1.11 %
Cabaj 44 1.08 %
Abaszállás 39 0.96 %
Nyitragerencsér 38 0.93 %
Vicsápapáti 37 0.91 %
Sarlókajsza 30 0.74 %
Üreg 28 0.69 %
Récsény 28 0.69 %
Üzbég 26 0.64 %
Csekej 23 0.57 %
Assakürt 21 0.52 %
Gimes 19 0.47 %
Nagylapás 19 0.47 %
Elecske 19 0.47 %
Zsitvaújfalu 18 0.44 %
Lapásgyarmat 18 0.44 %
Kislapás 18 0.44 %
Kalász 17 0.42 %
Pográny 17 0.42 %
Salgó 15 0.37 %
Berencs 15 0.37 %
Alsócsitár 14 0.34 %
Kolon 14 0.34 %
Nyitraszőlős 13 0.32 %
Románfalva 12 0.30 %
Babindál 11 0.27 %
Szulányvicsáp 11 0.27 %
Nagyhind 11 0.27 %
Csabb 10 0.25 %
Nagycétény 8 0.20 %
Menyhe 8 0.20 %
Újlacska 8 0.20 %
Nagyvölgy 8 0.20 %
Család 8 0.20 %
Lajos 7 0.17 %
Alsóbodok 7 0.17 %
Mezőkeszi 7 0.17 %
Csiffár 7 0.17 %
Nyitraegerszeg 7 0.17 %
Zsére 7 0.17 %
Vajkmártonfalva 7 0.17 %
Lakács 7 0.17 %
Nyitracsehi 6 0.15 %
Kishind 6 0.15 %
Báb 6 0.15 %
Felsőelefánt 5 0.12 %
Nyitrageszte 5 0.12 %
Kiscétény 4 0.10 %
Tarány 4 0.10 %
Surányka 4 0.10 %
Mellek 3 0.07 %
Nemespann 3 0.07 %
Tild 3 0.07 %
Alsóelefánt 2 0.05 %
Béd 2 0.05 %
Káp 1 0.02 %
Zsitvagyarmat 1 0.02 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 63.14 %
Verebély 262 4.44 %
Sarlókajsza 111 1.88 %
Nyitraújlak 108 1.83 %
Nyitragerencsér 95 1.61 %
Ürmény 95 1.61 %
Cabaj 93 1.57 %
Nyitraivánka 89 1.51 %
Üreg 86 1.46 %
Vicsápapáti 81 1.37 %
Abaszállás 70 1.19 %
Nagylapás 70 1.19 %
Lapásgyarmat 66 1.12 %
Kolon 63 1.07 %
Üzbég 63 1.07 %
Berencs 62 1.05 %
Alsócsitár 61 1.03 %
Pográny 60 1.02 %
Récsény 59 1.00 %
Nagycétény 55 0.93 %
Gimes 47 0.80 %
Zsitvaújfalu 42 0.71 %
Salgó 38 0.64 %
Assakürt 38 0.64 %
Nyitraegerszeg 37 0.63 %
Nyitraszőlős 35 0.59 %
Kislapás 32 0.54 %
Lakács 32 0.54 %
Nyitracsehi 31 0.52 %
Zsére 30 0.51 %
Csekej 30 0.51 %
Alsóbodok 29 0.49 %
Kalász 29 0.49 %
Elecske 27 0.46 %
Menyhe 27 0.46 %
Vajkmártonfalva 25 0.42 %
Báb 24 0.41 %
Nyitrageszte 24 0.41 %
Románfalva 21 0.36 %
Surányka 19 0.32 %
Csabb 19 0.32 %
Felsőelefánt 17 0.29 %
Szulányvicsáp 15 0.25 %
Alsóelefánt 15 0.25 %
Babindál 13 0.22 %
Nemespann 13 0.22 %
Nagyvölgy 13 0.22 %
Tarány 11 0.19 %
Család 11 0.19 %
Mellek 11 0.19 %
Tild 11 0.19 %
Csiffár 11 0.19 %
Mezőkeszi 10 0.17 %
Zsitvagyarmat 9 0.15 %
Kishind 9 0.15 %
Béd 8 0.14 %
Tajnasári 7 0.12 %
Kiscétény 7 0.12 %
Újlacska 7 0.12 %
Nagyhind 6 0.10 %
Lajos 5 0.08 %
Káp 2 0.03 %
Nyitra 3 692 59.51 %
Verebély 292 4.71 %
Vicsápapáti 136 2.19 %
Abaszállás 111 1.79 %
Cabaj 104 1.68 %
Üzbég 94 1.52 %
Nyitraivánka 88 1.42 %
Kalász 86 1.39 %
Üreg 85 1.37 %
Sarlókajsza 83 1.34 %
Nyitraújlak 83 1.34 %
Ürmény 82 1.32 %
Csekej 78 1.26 %
Nyitragerencsér 74 1.19 %
Gimes 67 1.08 %
Elecske 67 1.08 %
Récsény 64 1.03 %
Alsóelefánt 63 1.02 %
Alsócsitár 52 0.84 %
Berencs 50 0.81 %
Surányka 50 0.81 %
Zsére 48 0.77 %
Salgó 47 0.76 %
Vajkmártonfalva 47 0.76 %
Assakürt 39 0.63 %
Nyitraszőlős 39 0.63 %
Zsitvaújfalu 39 0.63 %
Lapásgyarmat 38 0.61 %
Nagycétény 37 0.60 %
Nagylapás 32 0.52 %
Pográny 30 0.48 %
Nyitracsehi 29 0.47 %
Felsőelefánt 28 0.45 %
Menyhe 28 0.45 %
Kolon 27 0.44 %
Család 25 0.40 %
Zsitvagyarmat 23 0.37 %
Románfalva 22 0.35 %
Kislapás 22 0.35 %
Nagyhind 22 0.35 %
Lajos 21 0.34 %
Csabb 21 0.34 %
Kishind 20 0.32 %
Kiscétény 20 0.32 %
Nagyvölgy 20 0.32 %
Nyitraegerszeg 17 0.27 %
Csiffár 15 0.24 %
Alsóbodok 14 0.23 %
Babindál 14 0.23 %
Tarány 14 0.23 %
Lakács 14 0.23 %
Mezőkeszi 14 0.23 %
Nyitrageszte 14 0.23 %
Béd 14 0.23 %
Nemespann 13 0.21 %
Mellek 13 0.21 %
Szulányvicsáp 13 0.21 %
Újlacska 11 0.18 %
Báb 11 0.18 %
Tild 8 0.13 %
Tajnasári 7 0.11 %
Káp 4 0.06 %
Nyitra 3 678 67.09 %
Verebély 237 4.32 %
Cabaj 109 1.99 %
Nyitraújlak 107 1.95 %
Üreg 95 1.73 %
Sarlókajsza 92 1.68 %
Nyitraivánka 89 1.62 %
Nyitragerencsér 77 1.40 %
Vicsápapáti 68 1.24 %
Récsény 59 1.08 %
Ürmény 55 1.00 %
Abaszállás 50 0.91 %
Üzbég 48 0.88 %
Nyitraszőlős 45 0.82 %
Nagylapás 44 0.80 %
Gimes 43 0.78 %
Alsócsitár 39 0.71 %
Berencs 39 0.71 %
Lapásgyarmat 38 0.69 %
Pográny 31 0.57 %
Lakács 30 0.55 %
Salgó 29 0.53 %
Kolon 28 0.51 %
Nagycétény 28 0.51 %
Nyitracsehi 27 0.49 %
Kislapás 26 0.47 %
Zsitvaújfalu 25 0.46 %
Zsére 25 0.46 %
Csabb 23 0.42 %
Elecske 22 0.40 %
Báb 21 0.38 %
Nyitraegerszeg 20 0.36 %
Felsőelefánt 19 0.35 %
Csekej 19 0.35 %
Assakürt 19 0.35 %
Kalász 17 0.31 %
Babindál 17 0.31 %
Románfalva 16 0.29 %
Menyhe 16 0.29 %
Mezőkeszi 15 0.27 %
Zsitvagyarmat 15 0.27 %
Mellek 14 0.26 %
Alsóbodok 11 0.20 %
Tarány 11 0.20 %
Surányka 11 0.20 %
Nagyvölgy 10 0.18 %
Alsóelefánt 10 0.18 %
Család 10 0.18 %
Nyitrageszte 9 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.15 %
Nagyhind 7 0.13 %
Lajos 7 0.13 %
Tild 7 0.13 %
Béd 6 0.11 %
Szulányvicsáp 6 0.11 %
Kiscétény 5 0.09 %
Csiffár 5 0.09 %
Kishind 5 0.09 %
Káp 3 0.05 %
Újlacska 3 0.05 %
Tajnasári 2 0.04 %
Nemespann 2 0.04 %
Nyitra 465 64.05 %
Verebély 17 2.34 %
Nyitragerencsér 12 1.65 %
Üzbég 11 1.52 %
Cabaj 9 1.24 %
Vicsápapáti 9 1.24 %
Nyitraújlak 9 1.24 %
Nyitraivánka 8 1.10 %
Ürmény 8 1.10 %
Abaszállás 8 1.10 %
Sarlókajsza 7 0.96 %
Csekej 7 0.96 %
Báb 6 0.83 %
Récsény 6 0.83 %
Család 6 0.83 %
Nagylapás 6 0.83 %
Gimes 5 0.69 %
Nyitraszőlős 5 0.69 %
Alsócsitár 5 0.69 %
Zsitvaújfalu 5 0.69 %
Zsére 4 0.55 %
Lakács 4 0.55 %
Kislapás 4 0.55 %
Salgó 4 0.55 %
Kolon 4 0.55 %
Lapásgyarmat 4 0.55 %
Alsóelefánt 3 0.41 %
Nyitracsehi 3 0.41 %
Csiffár 3 0.41 %
Babindál 3 0.41 %
Berencs 3 0.41 %
Assakürt 3 0.41 %
Surányka 3 0.41 %
Nyitraegerszeg 3 0.41 %
Románfalva 3 0.41 %
Nagyvölgy 3 0.41 %
Lajos 2 0.28 %
Felsőelefánt 2 0.28 %
Zsitvagyarmat 2 0.28 %
Szulányvicsáp 2 0.28 %
Újlacska 2 0.28 %
Menyhe 2 0.28 %
Alsóbodok 2 0.28 %
Üreg 2 0.28 %
Elecske 2 0.28 %
Kishind 2 0.28 %
Nagyhind 1 0.14 %
Pográny 1 0.14 %
Nemespann 1 0.14 %
Mellek 1 0.14 %
Tajnasári 1 0.14 %
Béd 1 0.14 %
Kiscétény 1 0.14 %
Csabb 1 0.14 %
Vajkmártonfalva 1 0.14 %
Nagycétény 1 0.14 %
Káp 1 0.14 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 46.56 %
Verebély 47 3.99 %
Cabaj 34 2.88 %
Abaszállás 20 1.70 %
Nyitraújlak 15 1.27 %
Vicsápapáti 14 1.19 %
Nyitraivánka 13 1.10 %
Récsény 13 1.10 %
Nagycétény 10 0.85 %
Üreg 10 0.85 %
Elecske 9 0.76 %
Zsére 8 0.68 %
Ürmény 8 0.68 %
Pográny 8 0.68 %
Berencs 8 0.68 %
Sarlókajsza 8 0.68 %
Salgó 8 0.68 %
Nyitragerencsér 7 0.59 %
Lapásgyarmat 7 0.59 %
Zsitvaújfalu 7 0.59 %
Báb 6 0.51 %
Alsócsitár 6 0.51 %
Surányka 6 0.51 %
Gimes 6 0.51 %
Nagylapás 6 0.51 %
Mezőkeszi 5 0.42 %
Assakürt 5 0.42 %
Alsóelefánt 5 0.42 %
Nyitraszőlős 4 0.34 %
Tild 4 0.34 %
Üzbég 4 0.34 %
Csekej 4 0.34 %
Újlacska 3 0.25 %
Vajkmártonfalva 3 0.25 %
Kislapás 3 0.25 %
Babindál 3 0.25 %
Zsitvagyarmat 3 0.25 %
Románfalva 3 0.25 %
Felsőelefánt 3 0.25 %
Mellek 2 0.17 %
Kishind 2 0.17 %
Menyhe 2 0.17 %
Csabb 2 0.17 %
Csiffár 2 0.17 %
Nyitrageszte 2 0.17 %
Kolon 2 0.17 %
Tarány 2 0.17 %
Kalász 2 0.17 %
Nagyvölgy 2 0.17 %
Nyitraegerszeg 2 0.17 %
Lakács 1 0.08 %
Nemespann 1 0.08 %
Kiscétény 1 0.08 %
Nagyhind 1 0.08 %
Nyitracsehi 1 0.08 %
Alsóbodok 1 0.08 %
Szulányvicsáp 1 0.08 %
Család 1 0.08 %
Tajnasári 1 0.08 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 65.46 %
Verebély 250 4.49 %
Nyitraivánka 100 1.79 %
Sarlókajsza 96 1.72 %
Cabaj 87 1.56 %
Récsény 84 1.51 %
Vicsápapáti 83 1.49 %
Abaszállás 78 1.40 %
Nyitraújlak 75 1.35 %
Ürmény 73 1.31 %
Üzbég 73 1.31 %
Nyitragerencsér 72 1.29 %
Üreg 66 1.18 %
Nagylapás 55 0.99 %
Lapásgyarmat 52 0.93 %
Berencs 51 0.91 %
Alsócsitár 48 0.86 %
Gimes 48 0.86 %
Nyitraegerszeg 45 0.81 %
Nagycétény 38 0.68 %
Kislapás 38 0.68 %
Zsére 37 0.66 %
Lakács 36 0.65 %
Nyitraszőlős 35 0.63 %
Zsitvaújfalu 35 0.63 %
Assakürt 34 0.61 %
Kalász 31 0.56 %
Pográny 30 0.54 %
Kolon 28 0.50 %
Salgó 28 0.50 %
Elecske 27 0.48 %
Nyitracsehi 24 0.43 %
Surányka 23 0.41 %
Menyhe 23 0.41 %
Alsóbodok 21 0.38 %
Csekej 21 0.38 %
Báb 20 0.36 %
Család 19 0.34 %
Csabb 17 0.30 %
Babindál 16 0.29 %
Felsőelefánt 14 0.25 %
Mezőkeszi 14 0.25 %
Nagyvölgy 12 0.22 %
Béd 12 0.22 %
Kiscétény 10 0.18 %
Nyitrageszte 10 0.18 %
Mellek 10 0.18 %
Lajos 10 0.18 %
Újlacska 10 0.18 %
Románfalva 9 0.16 %
Tarány 8 0.14 %
Tild 8 0.14 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Szulányvicsáp 8 0.14 %
Zsitvagyarmat 7 0.13 %
Kishind 7 0.13 %
Nemespann 6 0.11 %
Csiffár 6 0.11 %
Tajnasári 5 0.09 %
Alsóelefánt 4 0.07 %
Nagyhind 3 0.05 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 51.81 %
Verebély 328 4.76 %
Abaszállás 153 2.22 %
Ürmény 144 2.09 %
Nyitraújlak 140 2.03 %
Üzbég 138 2.00 %
Cabaj 135 1.96 %
Vicsápapáti 124 1.80 %
Sarlókajsza 115 1.67 %
Nyitraivánka 107 1.55 %
Románfalva 102 1.48 %
Csekej 101 1.46 %
Kalász 99 1.44 %
Üreg 92 1.33 %
Récsény 87 1.26 %
Elecske 81 1.17 %
Alsóelefánt 78 1.13 %
Berencs 72 1.04 %
Salgó 65 0.94 %
Gimes 64 0.93 %
Lapásgyarmat 59 0.86 %
Assakürt 58 0.84 %
Nyitragerencsér 58 0.84 %
Nagycétény 52 0.75 %
Zsitvaújfalu 50 0.72 %
Alsócsitár 46 0.67 %
Menyhe 42 0.61 %
Nyitraszőlős 42 0.61 %
Vajkmártonfalva 42 0.61 %
Nagylapás 39 0.57 %
Felsőelefánt 39 0.57 %
Zsére 36 0.52 %
Pográny 36 0.52 %
Lakács 36 0.52 %
Kiscétény 36 0.52 %
Surányka 35 0.51 %
Báb 31 0.45 %
Nagyvölgy 30 0.43 %
Kislapás 29 0.42 %
Nyitracsehi 27 0.39 %
Mezőkeszi 24 0.35 %
Kolon 23 0.33 %
Csabb 23 0.33 %
Mellek 23 0.33 %
Szulányvicsáp 21 0.30 %
Újlacska 20 0.29 %
Zsitvagyarmat 19 0.28 %
Család 19 0.28 %
Béd 19 0.28 %
Kishind 18 0.26 %
Nyitraegerszeg 16 0.23 %
Tajnasári 16 0.23 %
Babindál 15 0.22 %
Tarány 14 0.20 %
Nagyhind 12 0.17 %
Alsóbodok 12 0.17 %
Csiffár 12 0.17 %
Tild 12 0.17 %
Nyitrageszte 10 0.14 %
Nemespann 8 0.12 %
Káp 7 0.10 %
Lajos 3 0.04 %
Nyitra 1 097 51.84 %
Verebély 87 4.11 %
Sarlókajsza 40 1.89 %
Nyitraújlak 40 1.89 %
Nyitraivánka 33 1.56 %
Cabaj 28 1.32 %
Abaszállás 27 1.28 %
Vicsápapáti 24 1.13 %
Üzbég 24 1.13 %
Récsény 23 1.09 %
Nyitragerencsér 20 0.95 %
Üreg 18 0.85 %
Ürmény 17 0.80 %
Nyitraszőlős 15 0.71 %
Gimes 15 0.71 %
Elecske 14 0.66 %
Assakürt 13 0.61 %
Berencs 13 0.61 %
Alsócsitár 12 0.57 %
Nagylapás 12 0.57 %
Zsitvaújfalu 12 0.57 %
Kislapás 12 0.57 %
Lakács 11 0.52 %
Nyitracsehi 11 0.52 %
Kalász 10 0.47 %
Románfalva 9 0.43 %
Lapásgyarmat 8 0.38 %
Nagycétény 7 0.33 %
Alsóelefánt 7 0.33 %
Báb 7 0.33 %
Zsére 7 0.33 %
Vajkmártonfalva 7 0.33 %
Csiffár 6 0.28 %
Babindál 6 0.28 %
Család 6 0.28 %
Pográny 6 0.28 %
Mezőkeszi 6 0.28 %
Alsóbodok 6 0.28 %
Tajnasári 6 0.28 %
Csekej 6 0.28 %
Surányka 6 0.28 %
Salgó 6 0.28 %
Szulányvicsáp 6 0.28 %
Csabb 5 0.24 %
Nagyvölgy 5 0.24 %
Kolon 5 0.24 %
Lajos 4 0.19 %
Tild 4 0.19 %
Mellek 4 0.19 %
Nyitraegerszeg 4 0.19 %
Béd 4 0.19 %
Menyhe 4 0.19 %
Felsőelefánt 4 0.19 %
Nagyhind 3 0.14 %
Zsitvagyarmat 3 0.14 %
Újlacska 3 0.14 %
Kiscétény 3 0.14 %
Nemespann 3 0.14 %
Kishind 3 0.14 %
Tarány 2 0.09 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 41.25 %
Verebély 1 327 30.21 %
Kalász 150 3.41 %
Vajkmártonfalva 148 3.37 %
Zsitvaújfalu 127 2.89 %
Abaszállás 86 1.96 %
Ürmény 85 1.93 %
Románfalva 75 1.71 %
Cabaj 73 1.66 %
Vicsápapáti 72 1.64 %
Alsóelefánt 60 1.37 %
Üreg 54 1.23 %
Zsitvagyarmat 53 1.21 %
Nagycétény 52 1.18 %
Récsény 52 1.18 %
Mellek 51 1.16 %
Sarlókajsza 50 1.14 %
Üzbég 50 1.14 %
Nyitraivánka 48 1.09 %
Tajnasári 48 1.09 %
Elecske 46 1.05 %
Nyitraújlak 45 1.02 %
Surányka 41 0.93 %
Salgó 40 0.91 %
Nagyhind 38 0.87 %
Lapásgyarmat 36 0.82 %
Gimes 36 0.82 %
Assakürt 33 0.75 %
Nyitragerencsér 33 0.75 %
Berencs 32 0.73 %
Kiscétény 32 0.73 %
Nyitraszőlős 31 0.71 %
Csiffár 29 0.66 %
Zsére 28 0.64 %
Kishind 25 0.57 %
Tild 25 0.57 %
Nagylapás 23 0.52 %
Babindál 21 0.48 %
Menyhe 21 0.48 %
Nyitracsehi 19 0.43 %
Csekej 18 0.41 %
Nagyvölgy 17 0.39 %
Család 16 0.36 %
Alsócsitár 16 0.36 %
Felsőelefánt 16 0.36 %
Kislapás 16 0.36 %
Csabb 15 0.34 %
Kolon 15 0.34 %
Pográny 15 0.34 %
Lajos 15 0.34 %
Nemespann 11 0.25 %
Alsóbodok 11 0.25 %
Nyitraegerszeg 9 0.20 %
Lakács 9 0.20 %
Báb 8 0.18 %
Mezőkeszi 8 0.18 %
Tarány 8 0.18 %
Béd 7 0.16 %
Újlacska 7 0.16 %
Szulányvicsáp 5 0.11 %
Káp 5 0.11 %
Nyitrageszte 4 0.09 %
Nyitra 2 583 58.89 %
Verebély 131 2.99 %
Sarlókajsza 78 1.78 %
Cabaj 75 1.71 %
Nyitraújlak 72 1.64 %
Abaszállás 70 1.60 %
Vicsápapáti 70 1.60 %
Nyitraivánka 68 1.55 %
Récsény 60 1.37 %
Nyitragerencsér 57 1.30 %
Ürmény 47 1.07 %
Üzbég 44 1.00 %
Üreg 43 0.98 %
Nyitraszőlős 37 0.84 %
Assakürt 37 0.84 %
Alsócsitár 35 0.80 %
Lapásgyarmat 35 0.80 %
Csekej 34 0.78 %
Berencs 31 0.71 %
Salgó 29 0.66 %
Zsitvaújfalu 29 0.66 %
Gimes 28 0.64 %
Nagylapás 28 0.64 %
Család 28 0.64 %
Pográny 28 0.64 %
Kislapás 26 0.59 %
Románfalva 26 0.59 %
Elecske 25 0.57 %
Kolon 22 0.50 %
Menyhe 22 0.50 %
Nyitracsehi 21 0.48 %
Lakács 20 0.46 %
Kalász 20 0.46 %
Zsére 19 0.43 %
Felsőelefánt 17 0.39 %
Vajkmártonfalva 17 0.39 %
Alsóbodok 16 0.36 %
Nagyvölgy 16 0.36 %
Báb 15 0.34 %
Nagycétény 14 0.32 %
Babindál 14 0.32 %
Nyitraegerszeg 13 0.30 %
Csiffár 12 0.27 %
Nyitrageszte 12 0.27 %
Mellek 10 0.23 %
Szulányvicsáp 10 0.23 %
Kiscétény 9 0.21 %
Újlacska 9 0.21 %
Surányka 9 0.21 %
Alsóelefánt 9 0.21 %
Csabb 8 0.18 %
Nagyhind 7 0.16 %
Tarány 7 0.16 %
Mezőkeszi 7 0.16 %
Nemespann 6 0.14 %
Kishind 6 0.14 %
Tajnasári 6 0.14 %
Béd 5 0.11 %
Lajos 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 2 0.05 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 624 34.74 %
Verebély 492 27.39 %
Vajkmártonfalva 167 9.30 %
Románfalva 64 3.56 %
Nyitraszőlős 62 3.45 %
Mellek 34 1.89 %
Zsitvaújfalu 34 1.89 %
Lapásgyarmat 28 1.56 %
Cabaj 26 1.45 %
Sarlókajsza 21 1.17 %
Ürmény 19 1.06 %
Nyitracsehi 19 1.06 %
Nyitraújlak 19 1.06 %
Tajnasári 16 0.89 %
Kalász 16 0.89 %
Zsére 15 0.84 %
Nemespann 14 0.78 %
Babindál 13 0.72 %
Nyitragerencsér 13 0.72 %
Kolon 13 0.72 %
Nagylapás 12 0.67 %
Abaszállás 12 0.67 %
Nagyhind 12 0.67 %
Nagycétény 11 0.61 %
Tild 11 0.61 %
Assakürt 11 0.61 %
Récsény 11 0.61 %
Csekej 11 0.61 %
Üreg 10 0.56 %
Zsitvagyarmat 10 0.56 %
Kishind 10 0.56 %
Csiffár 9 0.50 %
Pográny 9 0.50 %
Kislapás 9 0.50 %
Nyitraivánka 9 0.50 %
Üzbég 8 0.45 %
Vicsápapáti 7 0.39 %
Elecske 6 0.33 %
Gimes 6 0.33 %
Menyhe 5 0.28 %
Báb 5 0.28 %
Felsőelefánt 4 0.22 %
Nyitraegerszeg 4 0.22 %
Lajos 4 0.22 %
Alsócsitár 4 0.22 %
Surányka 4 0.22 %
Salgó 4 0.22 %
Nagyvölgy 4 0.22 %
Család 4 0.22 %
Csabb 3 0.17 %
Szulányvicsáp 3 0.17 %
Lakács 3 0.17 %
Alsóbodok 2 0.11 %
Mezőkeszi 2 0.11 %
Berencs 2 0.11 %
Kiscétény 2 0.11 %
Tarány 2 0.11 %
Újlacska 1 0.06 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 54.43 %
Ürmény 26 3.03 %
Nyitraújlak 25 2.91 %
Üzbég 24 2.80 %
Cabaj 23 2.68 %
Verebély 22 2.56 %
Abaszállás 15 1.75 %
Elecske 15 1.75 %
Sarlókajsza 12 1.40 %
Nyitraivánka 11 1.28 %
Lapásgyarmat 11 1.28 %
Nagyvölgy 10 1.17 %
Salgó 9 1.05 %
Csekej 9 1.05 %
Vicsápapáti 8 0.93 %
Nyitraegerszeg 8 0.93 %
Gimes 8 0.93 %
Récsény 8 0.93 %
Nyitragerencsér 7 0.82 %
Nagylapás 7 0.82 %
Üreg 6 0.70 %
Lakács 6 0.70 %
Kalász 6 0.70 %
Assakürt 5 0.58 %
Zsitvaújfalu 5 0.58 %
Vajkmártonfalva 5 0.58 %
Nyitraszőlős 4 0.47 %
Tarány 4 0.47 %
Csabb 4 0.47 %
Menyhe 4 0.47 %
Felsőelefánt 4 0.47 %
Berencs 4 0.47 %
Kolon 4 0.47 %
Család 4 0.47 %
Zsére 3 0.35 %
Nyitracsehi 3 0.35 %
Zsitvagyarmat 3 0.35 %
Báb 3 0.35 %
Babindál 3 0.35 %
Mellek 2 0.23 %
Csiffár 2 0.23 %
Alsóelefánt 2 0.23 %
Mezőkeszi 2 0.23 %
Románfalva 2 0.23 %
Újlacska 2 0.23 %
Kislapás 2 0.23 %
Nagycétény 2 0.23 %
Szulányvicsáp 2 0.23 %
Nemespann 1 0.12 %
Surányka 1 0.12 %
Pográny 1 0.12 %
Alsócsitár 1 0.12 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 39.01 %
Gimes 74 9.14 %
Verebély 47 5.80 %
Abaszállás 18 2.22 %
Cabaj 13 1.60 %
Nyitraivánka 10 1.23 %
Zsitvaújfalu 9 1.11 %
Alsócsitár 9 1.11 %
Üreg 9 1.11 %
Nyitraújlak 8 0.99 %
Nagycétény 8 0.99 %
Sarlókajsza 8 0.99 %
Vicsápapáti 8 0.99 %
Csekej 7 0.86 %
Kolon 6 0.74 %
Üzbég 6 0.74 %
Kalász 5 0.62 %
Csabb 5 0.62 %
Zsére 5 0.62 %
Nyitraszőlős 4 0.49 %
Lakács 4 0.49 %
Lapásgyarmat 4 0.49 %
Elecske 4 0.49 %
Pográny 4 0.49 %
Récsény 4 0.49 %
Ürmény 3 0.37 %
Újlacska 3 0.37 %
Babindál 3 0.37 %
Család 3 0.37 %
Tarány 3 0.37 %
Nyitracsehi 3 0.37 %
Nagyhind 3 0.37 %
Menyhe 2 0.25 %
Vajkmártonfalva 2 0.25 %
Alsóelefánt 2 0.25 %
Kislapás 2 0.25 %
Románfalva 2 0.25 %
Nyitraegerszeg 2 0.25 %
Berencs 2 0.25 %
Surányka 2 0.25 %
Salgó 2 0.25 %
Assakürt 2 0.25 %
Nagylapás 2 0.25 %
Zsitvagyarmat 1 0.12 %
Mellek 1 0.12 %
Alsóbodok 1 0.12 %
Nyitragerencsér 1 0.12 %
Báb 1 0.12 %
Csiffár 1 0.12 %
Nemespann 1 0.12 %
Nyitrageszte 1 0.12 %
Kiscétény 1 0.12 %
Nagyvölgy 1 0.12 %
Kishind 1 0.12 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 64.02 %
Verebély 155 3.08 %
Nyitraivánka 149 2.96 %
Cabaj 89 1.77 %
Abaszállás 79 1.57 %
Vicsápapáti 68 1.35 %
Nyitraújlak 67 1.33 %
Üzbég 61 1.21 %
Ürmény 56 1.11 %
Récsény 54 1.07 %
Sarlókajsza 47 0.93 %
Üreg 46 0.91 %
Nyitragerencsér 42 0.83 %
Lapásgyarmat 40 0.80 %
Assakürt 36 0.72 %
Elecske 32 0.64 %
Nyitraszőlős 31 0.62 %
Salgó 27 0.54 %
Csekej 26 0.52 %
Zsére 24 0.48 %
Zsitvaújfalu 22 0.44 %
Nagyvölgy 22 0.44 %
Nagylapás 21 0.42 %
Lakács 21 0.42 %
Nagycétény 20 0.40 %
Pográny 20 0.40 %
Kolon 19 0.38 %
Gimes 18 0.36 %
Menyhe 18 0.36 %
Kalász 18 0.36 %
Berencs 17 0.34 %
Alsócsitár 17 0.34 %
Vajkmártonfalva 16 0.32 %
Babindál 14 0.28 %
Kislapás 14 0.28 %
Báb 14 0.28 %
Tajnasári 13 0.26 %
Surányka 13 0.26 %
Nagyhind 12 0.24 %
Alsóelefánt 11 0.22 %
Család 11 0.22 %
Románfalva 11 0.22 %
Alsóbodok 11 0.22 %
Nyitracsehi 11 0.22 %
Csabb 10 0.20 %
Nyitraegerszeg 10 0.20 %
Csiffár 9 0.18 %
Felsőelefánt 9 0.18 %
Mezőkeszi 7 0.14 %
Szulányvicsáp 7 0.14 %
Kishind 6 0.12 %
Tarány 6 0.12 %
Mellek 6 0.12 %
Kiscétény 6 0.12 %
Nemespann 6 0.12 %
Nyitrageszte 5 0.10 %
Tild 4 0.08 %
Béd 4 0.08 %
Zsitvagyarmat 4 0.08 %
Újlacska 3 0.06 %
Lajos 1 0.02 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 5 667 58.67 %
Verebély 511 5.29 %
Abaszállás 225 2.33 %
Nyitraújlak 215 2.23 %
Ürmény 170 1.76 %
Cabaj 166 1.72 %
Nyitraivánka 157 1.63 %
Kalász 131 1.36 %
Sarlókajsza 129 1.34 %
Vicsápapáti 128 1.33 %
Üzbég 121 1.25 %
Üreg 120 1.24 %
Románfalva 111 1.15 %
Zsitvaújfalu 106 1.10 %
Récsény 106 1.10 %
Elecske 103 1.07 %
Gimes 95 0.98 %
Berencs 91 0.94 %
Salgó 88 0.91 %
Lapásgyarmat 87 0.90 %
Nagycétény 87 0.90 %
Alsóelefánt 87 0.90 %
Assakürt 86 0.89 %
Zsére 81 0.84 %
Vajkmártonfalva 80 0.83 %
Nyitragerencsér 78 0.81 %
Surányka 65 0.67 %
Menyhe 64 0.66 %
Nyitraszőlős 58 0.60 %
Nagylapás 58 0.60 %
Csekej 57 0.59 %
Alsócsitár 56 0.58 %
Lakács 55 0.57 %
Felsőelefánt 55 0.57 %
Család 51 0.53 %
Kiscétény 50 0.52 %
Nyitracsehi 49 0.51 %
Kolon 49 0.51 %
Csabb 47 0.49 %
Babindál 47 0.49 %
Nagyvölgy 46 0.48 %
Pográny 43 0.45 %
Báb 38 0.39 %
Mezőkeszi 32 0.33 %
Mellek 32 0.33 %
Újlacska 31 0.32 %
Kislapás 30 0.31 %
Nyitraegerszeg 30 0.31 %
Csiffár 29 0.30 %
Béd 28 0.29 %
Szulányvicsáp 26 0.27 %
Zsitvagyarmat 26 0.27 %
Alsóbodok 25 0.26 %
Tajnasári 23 0.24 %
Tarány 17 0.18 %
Lajos 17 0.18 %
Nyitrageszte 17 0.18 %
Kishind 17 0.18 %
Tild 16 0.17 %
Nagyhind 14 0.14 %
Nemespann 14 0.14 %
Káp 12 0.12 %
Nyitra 1 922 72.07 %
Verebély 92 3.45 %
Cabaj 46 1.72 %
Sarlókajsza 44 1.65 %
Nyitraivánka 44 1.65 %
Nyitraújlak 40 1.50 %
Récsény 36 1.35 %
Abaszállás 35 1.31 %
Vicsápapáti 33 1.24 %
Nyitragerencsér 29 1.09 %
Ürmény 29 1.09 %
Üreg 26 0.97 %
Üzbég 24 0.90 %
Assakürt 23 0.86 %
Berencs 19 0.71 %
Csekej 17 0.64 %
Csabb 17 0.64 %
Zsére 16 0.60 %
Kolon 16 0.60 %
Lapásgyarmat 15 0.56 %
Gimes 13 0.49 %
Nyitraszőlős 12 0.45 %
Család 12 0.45 %
Elecske 12 0.45 %
Pográny 11 0.41 %
Zsitvaújfalu 11 0.41 %
Alsócsitár 11 0.41 %
Salgó 11 0.41 %
Románfalva 10 0.37 %
Nagylapás 10 0.37 %
Kislapás 9 0.34 %
Babindál 9 0.34 %
Kalász 9 0.34 %
Menyhe 9 0.34 %
Alsóbodok 8 0.30 %
Vajkmártonfalva 8 0.30 %
Felsőelefánt 8 0.30 %
Nagycétény 8 0.30 %
Nyitraegerszeg 8 0.30 %
Tarány 6 0.22 %
Kishind 5 0.19 %
Báb 5 0.19 %
Nagyvölgy 5 0.19 %
Lajos 5 0.19 %
Nagyhind 5 0.19 %
Lakács 4 0.15 %
Surányka 4 0.15 %
Nyitracsehi 4 0.15 %
Csiffár 4 0.15 %
Alsóelefánt 4 0.15 %
Szulányvicsáp 4 0.15 %
Tild 3 0.11 %
Zsitvagyarmat 3 0.11 %
Béd 3 0.11 %
Mellek 3 0.11 %
Nyitrageszte 2 0.07 %
Mezőkeszi 2 0.07 %
Nemespann 1 0.04 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 47.84 %
Verebély 198 4.59 %
Kalász 97 2.25 %
Abaszállás 89 2.06 %
Románfalva 80 1.85 %
Ürmény 76 1.76 %
Nyitraszőlős 73 1.69 %
Nyitraújlak 73 1.69 %
Üzbég 73 1.69 %
Vicsápapáti 72 1.67 %
Cabaj 72 1.67 %
Alsóelefánt 67 1.55 %
Nyitraivánka 54 1.25 %
Surányka 52 1.21 %
Üreg 51 1.18 %
Sarlókajsza 50 1.16 %
Récsény 49 1.14 %
Elecske 48 1.11 %
Salgó 43 1.00 %
Berencs 43 1.00 %
Csekej 41 0.95 %
Nagycétény 40 0.93 %
Gimes 39 0.90 %
Vajkmártonfalva 35 0.81 %
Zsitvaújfalu 35 0.81 %
Assakürt 35 0.81 %
Kolon 34 0.79 %
Kiscétény 33 0.76 %
Lapásgyarmat 29 0.67 %
Nyitracsehi 29 0.67 %
Alsócsitár 29 0.67 %
Nyitragerencsér 27 0.63 %
Nagylapás 27 0.63 %
Zsitvagyarmat 24 0.56 %
Nagyvölgy 23 0.53 %
Zsére 22 0.51 %
Menyhe 22 0.51 %
Felsőelefánt 21 0.49 %
Család 21 0.49 %
Pográny 20 0.46 %
Mezőkeszi 18 0.42 %
Szulányvicsáp 17 0.39 %
Csabb 17 0.39 %
Lakács 15 0.35 %
Csiffár 15 0.35 %
Lajos 14 0.32 %
Béd 13 0.30 %
Báb 13 0.30 %
Nyitraegerszeg 13 0.30 %
Alsóbodok 12 0.28 %
Kislapás 12 0.28 %
Nemespann 11 0.25 %
Babindál 10 0.23 %
Újlacska 8 0.19 %
Tild 7 0.16 %
Tajnasári 7 0.16 %
Mellek 6 0.14 %
Nyitrageszte 6 0.14 %
Kishind 5 0.12 %
Nagyhind 5 0.12 %
Káp 4 0.09 %
Tarány 3 0.07 %
Nyitra 1 947 50.76 %
Verebély 146 3.81 %
Cabaj 91 2.37 %
Nyitraújlak 86 2.24 %
Sarlókajsza 65 1.69 %
Abaszállás 62 1.62 %
Nyitraivánka 52 1.36 %
Ürmény 46 1.20 %
Récsény 41 1.07 %
Salgó 34 0.89 %
Üzbég 33 0.86 %
Üreg 33 0.86 %
Vicsápapáti 33 0.86 %
Nyitragerencsér 27 0.70 %
Berencs 27 0.70 %
Nagylapás 26 0.68 %
Menyhe 25 0.65 %
Gimes 25 0.65 %
Vajkmártonfalva 24 0.63 %
Assakürt 23 0.60 %
Csekej 23 0.60 %
Nyitraszőlős 23 0.60 %
Elecske 21 0.55 %
Nyitraegerszeg 20 0.52 %
Lapásgyarmat 20 0.52 %
Mezőkeszi 19 0.50 %
Surányka 19 0.50 %
Család 18 0.47 %
Zsitvaújfalu 16 0.42 %
Lakács 15 0.39 %
Zsitvagyarmat 15 0.39 %
Kalász 15 0.39 %
Románfalva 15 0.39 %
Zsére 14 0.36 %
Pográny 14 0.36 %
Csabb 13 0.34 %
Báb 13 0.34 %
Alsócsitár 12 0.31 %
Felsőelefánt 12 0.31 %
Mellek 11 0.29 %
Szulányvicsáp 11 0.29 %
Alsóbodok 11 0.29 %
Kislapás 9 0.23 %
Csiffár 8 0.21 %
Alsóelefánt 8 0.21 %
Nagyhind 8 0.21 %
Nagyvölgy 8 0.21 %
Kolon 7 0.18 %
Nemespann 7 0.18 %
Tajnasári 7 0.18 %
Tarány 7 0.18 %
Babindál 7 0.18 %
Lajos 6 0.16 %
Nyitracsehi 6 0.16 %
Nagycétény 6 0.16 %
Kishind 5 0.13 %
Újlacska 4 0.10 %
Tild 3 0.08 %
Kiscétény 2 0.05 %
Nyitrageszte 1 0.03 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 51.34 %
Verebély 196 4.53 %
Kalász 104 2.41 %
Románfalva 88 2.04 %
Abaszállás 88 2.04 %
Ürmény 69 1.60 %
Nyitraszőlős 68 1.57 %
Cabaj 65 1.50 %
Csekej 64 1.48 %
Üreg 62 1.43 %
Nyitraújlak 59 1.36 %
Vicsápapáti 58 1.34 %
Alsóelefánt 56 1.30 %
Récsény 55 1.27 %
Család 55 1.27 %
Nyitraivánka 54 1.25 %
Gimes 53 1.23 %
Sarlókajsza 53 1.23 %
Elecske 51 1.18 %
Salgó 42 0.97 %
Üzbég 41 0.95 %
Surányka 41 0.95 %
Berencs 39 0.90 %
Vajkmártonfalva 39 0.90 %
Assakürt 38 0.88 %
Zsére 36 0.83 %
Nyitragerencsér 36 0.83 %
Lapásgyarmat 32 0.74 %
Menyhe 32 0.74 %
Zsitvaújfalu 31 0.72 %
Nyitracsehi 28 0.65 %
Nagycétény 27 0.62 %
Kiscétény 27 0.62 %
Alsócsitár 24 0.56 %
Pográny 23 0.53 %
Nagylapás 22 0.51 %
Csiffár 22 0.51 %
Nagyvölgy 21 0.49 %
Mezőkeszi 20 0.46 %
Felsőelefánt 20 0.46 %
Kolon 19 0.44 %
Zsitvagyarmat 19 0.44 %
Alsóbodok 19 0.44 %
Lajos 18 0.42 %
Babindál 16 0.37 %
Kislapás 16 0.37 %
Nemespann 15 0.35 %
Csabb 14 0.32 %
Nyitraegerszeg 14 0.32 %
Báb 12 0.28 %
Újlacska 11 0.25 %
Mellek 10 0.23 %
Tild 10 0.23 %
Lakács 10 0.23 %
Béd 9 0.21 %
Nagyhind 9 0.21 %
Szulányvicsáp 8 0.19 %
Nyitrageszte 8 0.19 %
Tarány 8 0.19 %
Kishind 7 0.16 %
Tajnasári 7 0.16 %
Káp 2 0.05 %
Nyitra 766 53.53 %
Verebély 46 3.21 %
Sarlókajsza 29 2.03 %
Nyitraújlak 28 1.96 %
Cabaj 28 1.96 %
Nyitraivánka 23 1.61 %
Vicsápapáti 20 1.40 %
Nyitragerencsér 19 1.33 %
Abaszállás 17 1.19 %
Récsény 15 1.05 %
Gimes 14 0.98 %
Ürmény 13 0.91 %
Üreg 11 0.77 %
Nagylapás 11 0.77 %
Lapásgyarmat 10 0.70 %
Berencs 10 0.70 %
Csiffár 10 0.70 %
Kislapás 9 0.63 %
Nyitracsehi 9 0.63 %
Zsitvaújfalu 9 0.63 %
Család 9 0.63 %
Alsóelefánt 8 0.56 %
Kolon 8 0.56 %
Kalász 8 0.56 %
Salgó 7 0.49 %
Elecske 7 0.49 %
Üzbég 7 0.49 %
Assakürt 7 0.49 %
Lakács 6 0.42 %
Románfalva 6 0.42 %
Báb 6 0.42 %
Szulányvicsáp 6 0.42 %
Csekej 6 0.42 %
Babindál 5 0.35 %
Nyitraszőlős 5 0.35 %
Vajkmártonfalva 5 0.35 %
Nagycétény 5 0.35 %
Pográny 5 0.35 %
Zsére 5 0.35 %
Felsőelefánt 4 0.28 %
Mellek 4 0.28 %
Nyitraegerszeg 4 0.28 %
Alsócsitár 4 0.28 %
Alsóbodok 3 0.21 %
Zsitvagyarmat 3 0.21 %
Újlacska 3 0.21 %
Nagyvölgy 3 0.21 %
Menyhe 3 0.21 %
Kiscétény 3 0.21 %
Surányka 2 0.14 %
Kishind 2 0.14 %
Béd 2 0.14 %
Tajnasári 2 0.14 %
Mezőkeszi 2 0.14 %
Tarány 1 0.07 %
Lajos 1 0.07 %
Csabb 1 0.07 %
Nemespann 1 0.07 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 57.56 %
Verebély 131 4.10 %
Nyitraújlak 95 2.97 %
Cabaj 85 2.66 %
Abaszállás 74 2.32 %
Sarlókajsza 69 2.16 %
Nyitraivánka 50 1.56 %
Üreg 50 1.56 %
Ürmény 48 1.50 %
Üzbég 36 1.13 %
Salgó 34 1.06 %
Nyitragerencsér 32 1.00 %
Récsény 32 1.00 %
Nagylapás 31 0.97 %
Gimes 28 0.88 %
Lapásgyarmat 27 0.85 %
Vicsápapáti 26 0.81 %
Berencs 25 0.78 %
Nyitraszőlős 24 0.75 %
Vajkmártonfalva 23 0.72 %
Assakürt 23 0.72 %
Elecske 22 0.69 %
Menyhe 22 0.69 %
Surányka 19 0.59 %
Csekej 19 0.59 %
Zsére 19 0.59 %
Pográny 18 0.56 %
Alsóbodok 17 0.53 %
Alsóelefánt 17 0.53 %
Család 15 0.47 %
Mezőkeszi 15 0.47 %
Nyitraegerszeg 14 0.44 %
Kalász 13 0.41 %
Szulányvicsáp 13 0.41 %
Zsitvagyarmat 13 0.41 %
Báb 13 0.41 %
Csabb 12 0.38 %
Lakács 12 0.38 %
Románfalva 11 0.34 %
Babindál 11 0.34 %
Felsőelefánt 11 0.34 %
Csiffár 11 0.34 %
Nagycétény 10 0.31 %
Kislapás 10 0.31 %
Alsócsitár 10 0.31 %
Tarány 9 0.28 %
Nagyhind 9 0.28 %
Zsitvaújfalu 8 0.25 %
Kolon 8 0.25 %
Nemespann 8 0.25 %
Nagyvölgy 8 0.25 %
Nyitracsehi 7 0.22 %
Mellek 7 0.22 %
Kishind 5 0.16 %
Lajos 4 0.13 %
Béd 4 0.13 %
Kiscétény 4 0.13 %
Nyitrageszte 4 0.13 %
Tild 3 0.09 %
Tajnasári 3 0.09 %
Káp 3 0.09 %
Újlacska 2 0.06 %
Nyitra 7 399 65.29 %
Verebély 512 4.52 %
Nyitraújlak 240 2.12 %
Cabaj 217 1.91 %
Nyitraivánka 209 1.84 %
Sarlókajsza 182 1.61 %
Nyitragerencsér 172 1.52 %
Ürmény 144 1.27 %
Vicsápapáti 144 1.27 %
Abaszállás 143 1.26 %
Üzbég 135 1.19 %
Üreg 128 1.13 %
Berencs 119 1.05 %
Récsény 118 1.04 %
Gimes 107 0.94 %
Nagylapás 93 0.82 %
Alsócsitár 87 0.77 %
Lapásgyarmat 86 0.76 %
Nyitraszőlős 81 0.71 %
Zsitvaújfalu 78 0.69 %
Nagycétény 77 0.68 %
Kolon 71 0.63 %
Elecske 71 0.63 %
Zsére 68 0.60 %
Assakürt 66 0.58 %
Nyitracsehi 66 0.58 %
Csekej 65 0.57 %
Kalász 64 0.56 %
Pográny 58 0.51 %
Lakács 55 0.49 %
Kislapás 56 0.49 %
Salgó 51 0.45 %
Menyhe 51 0.45 %
Felsőelefánt 46 0.41 %
Vajkmártonfalva 45 0.40 %
Báb 44 0.39 %
Románfalva 41 0.36 %
Surányka 41 0.36 %
Csabb 40 0.35 %
Alsóbodok 35 0.31 %
Család 35 0.31 %
Nyitraegerszeg 34 0.30 %
Mellek 32 0.28 %
Nagyvölgy 28 0.25 %
Babindál 27 0.24 %
Szulányvicsáp 27 0.24 %
Csiffár 26 0.23 %
Mezőkeszi 22 0.19 %
Béd 22 0.19 %
Nyitrageszte 19 0.17 %
Tild 18 0.16 %
Zsitvagyarmat 16 0.14 %
Tarány 16 0.14 %
Nagyhind 16 0.14 %
Kiscétény 15 0.13 %
Alsóelefánt 15 0.13 %
Újlacska 14 0.12 %
Nemespann 13 0.11 %
Lajos 12 0.11 %
Kishind 13 0.11 %
Tajnasári 10 0.09 %
Káp 6 0.05 %
Nyitra 1 785 53.77 %
Verebély 136 4.10 %
Nyitraújlak 87 2.62 %
Cabaj 71 2.14 %
Abaszállás 67 2.02 %
Sarlókajsza 57 1.72 %
Nyitraivánka 57 1.72 %
Ürmény 50 1.51 %
Berencs 45 1.36 %
Récsény 35 1.05 %
Nyitragerencsér 32 0.96 %
Üzbég 31 0.93 %
Gimes 31 0.93 %
Üreg 29 0.87 %
Salgó 27 0.81 %
Vicsápapáti 25 0.75 %
Nyitraszőlős 24 0.72 %
Nagylapás 24 0.72 %
Lapásgyarmat 24 0.72 %
Assakürt 21 0.63 %
Pográny 20 0.60 %
Nyitraegerszeg 20 0.60 %
Menyhe 20 0.60 %
Elecske 20 0.60 %
Vajkmártonfalva 20 0.60 %
Csekej 17 0.51 %
Család 17 0.51 %
Mezőkeszi 17 0.51 %
Surányka 16 0.48 %
Zsitvagyarmat 14 0.42 %
Zsitvaújfalu 14 0.42 %
Báb 13 0.39 %
Szulányvicsáp 12 0.36 %
Kalász 12 0.36 %
Babindál 11 0.33 %
Alsócsitár 11 0.33 %
Zsére 11 0.33 %
Alsóbodok 11 0.33 %
Románfalva 11 0.33 %
Kislapás 10 0.30 %
Nagyhind 10 0.30 %
Felsőelefánt 10 0.30 %
Tarány 10 0.30 %
Alsóelefánt 10 0.30 %
Nagycétény 9 0.27 %
Kolon 9 0.27 %
Csabb 8 0.24 %
Csiffár 8 0.24 %
Lakács 7 0.21 %
Mellek 7 0.21 %
Tajnasári 7 0.21 %
Nagyvölgy 7 0.21 %
Nyitracsehi 6 0.18 %
Nemespann 5 0.15 %
Lajos 5 0.15 %
Kishind 5 0.15 %
Tild 4 0.12 %
Nyitrageszte 4 0.12 %
Káp 3 0.09 %
Újlacska 2 0.06 %
Kiscétény 2 0.06 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 419 57.48 %
Verebély 22 3.02 %
Sarlókajsza 12 1.65 %
Ürmény 11 1.51 %
Cabaj 11 1.51 %
Nyitraújlak 10 1.37 %
Nyitraivánka 10 1.37 %
Alsócsitár 8 1.10 %
Abaszállás 8 1.10 %
Nyitragerencsér 8 1.10 %
Vicsápapáti 8 1.10 %
Üzbég 7 0.96 %
Kislapás 6 0.82 %
Nyitraszőlős 6 0.82 %
Assakürt 6 0.82 %
Kolon 6 0.82 %
Lapásgyarmat 5 0.69 %
Felsőelefánt 5 0.69 %
Zsére 5 0.69 %
Nagylapás 5 0.69 %
Récsény 5 0.69 %
Újlacska 4 0.55 %
Lakács 4 0.55 %
Üreg 4 0.55 %
Pográny 4 0.55 %
Alsóbodok 4 0.55 %
Babindál 4 0.55 %
Nyitracsehi 3 0.41 %
Család 3 0.41 %
Kalász 3 0.41 %