SK
GA
.....

Szered

Város

címer zászló
2133 34% magyar 1910
148 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sereď
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Nagyszombati járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
A Vág két töltésén túl, Alapi osztályok, Alsó-rész, Alsócsöpöny, Belső Majori dűlő, Bereky, Cirkevné role, Egres, Fabrické role, Felsőcsöpöny, Felső-rész, Füzes, Gazdaföldek, Geszti út alatti dűlő, Hajszke dűlő, Hercegudvarpuszta, Homokos domb, Honi dűlő, Kis-erdő, Kiserdőpuszta, Koleno, Középcsöpöny, Lúky, Mačianske vrchy, Ó-Vágnál, Pasienky, Podverskove, Poronda, Prosztredne, Prudi dűlő, Rameno, Sereďská poronda, Sereďské, Šintavské bane, Szeredújváros, Sziget, Szlivnicze, Urasági tábla, Vágontúl, Váralja, Vasúton túli dűlő, Vesszős, Vrbini, Za vážskymi zásypmi, Zadne
Koordináták:
48.28616714, 17.73376656
Terület:
30,45 km2
Rang:
város
Népesség:
15923
Tszf. magasság:
128 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92601
Település kód:
504009
Szervezeti azonosító:
306169
Adóazonosító:
2021000916

Szered a Kisalföld északi részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág jobb partján, Semptével szemben, 128 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Galántától 12 km-re északra, Nagyszombattól 16 km-re délkeletre, Nyitrától 36 km-re nyugatra, Galgóctól 21 km-re délre, Vágsellyétől 21 km-re északnyugatra. Évszázadok óta fontos kereskedelmi központ, a Vág egyik fontos átkelőhelyénél. Határa sík (124-130 méteres magasságban fekszik), mintegy felerészt mezőgazdaságilag művelt terület (2010-ben a szántóföldek aránya 54,3 %, az erdőé 3,8 % volt), a beépített területek mintegy egyharmadát foglalják el. Erdőterületeit részben a Vág mentén húzódó ártéri erdők, részben a nagymácsédi határ közelében található Kis-erdő alkotják. A három, Szeredhez csatolt egykori község közül Alsó- és Középcsöpöny mára egybeolvadt a várossal (annak északi részét alkotják), a ma is különálló Felsőcsöpöny a városközponttól 4 km-re északra, az újvároskai vasút mellett található. Külterületi lakott helyei közül Hercegudvarpuszta (Nový Dvor) a városközponttól 3 km-re, Kiserdőpuszta pedig 5,5 km-re nyugatra található. A Szeredtől 2,5 km-re délkeletre fekvő Alsószerdahely csaknem teljesen egybeépült a várossal. Délkeletről Alsószerdahely, délnyugatról Nagymácséd, nyugatról Kisgeszt, Majtény és Farkashida, északnyugatról Vágkeresztúr, északról Súr, keletről pedig Szentharaszt és Sempte községekkel határos. Nagymácséddal és Farkashidával közös határának egy részét a Dernye-ér, Kisgesztével közös határát a Sárd-ér, Semptéével közös határátnak egy részét pedig a Vág alkotja. Keleti határa 1920-ig Pozsony és Nyitra vármegye határát alkotta, Nagymácséddal közös határa pedig 1939-45 között alkotott államhatárt Szlovákia és Magyarország között. Szered fontos közlekedési csomópont: az R1-es gyorsforgalmi út Nagyszombattal és Nyitrával, a 62-es főút Diószegen (12 km) keresztül Szenccel (30 km), valamint Sopornyával (8 km), a 35-ös főút Galántával, a Vág bal partján vezető 1320-as út Újvároskával (19 km), az 1332-es út pedig Kiserdőpusztával köti össze. Vasútállomása a Galántát Újvároskával összekötő fővonalon található, vasúti összeköttetéssel rendelkezik Nagyszombat felé is.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó város. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Nagyszombati járásához (1870 előtt a Külső- /Galántai/ járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Galántai járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Pozsony megye, Nagyszombati járás). 1949-ben az újonnan létrehozott Szeredi járás székhelye lett. 1960-ban városi címet kapott, egyben a Szeredi járás megszüntetésével a Galántai járáshoz csatolták. 1944-ben hozzácsatolták Alsó- és Középcsöpöny, 1964-ben pedig Felsőcsöpöny községet, területét ezzel 62,7 %-kal megnövelve (18,72 km²-ről 30,45 km²-re). 1971-1990 között hozzá tartozott Alsószerdahely. Négy kataszteri területre oszlik, a városhoz csatolásuk után Alsó-, Közép- és Felsőcsöpöny korábbi teljes külterületét Szered kataszteréhez (28,75 km², a város területének 94,4 %-a) csatolták, mai kataszteri területük csak a településmagra korlátozódik: Alsócsöpöny – 84 hektár, Középcsöpöny – 50 hektár, Felsőcsöpöny – 37 hektár.

Népesség

Szeredet 2011-ben 16 235 fő lakta, melynek túlnyomó többsége (90,9 %) szlovák nemzetiségű volt, a magyar nemzetiségűek aránya mindössze 1,9 % (309 fő) volt. A 17. században még főként magyar lakosságú mezőváros a 18.-19. század során szlovák többségű lett. 1880-ban a népesség egytizedét, 1910-ben több mint egyharmadát, 1921-ben már csak 13,1 %-át alkották a magyar nemzetiségűek, 1930-ra pedig ez az arányszám 3,8 %-ra esett vissza (702 főről 209-re). A magyar lakosság arányának 20. század eleji megugrása nagyrészt az 1880-ban még a német anyanyelvűek közé sorolt zsidóság asszimilálódására vezethető vissza. A városnak a holokauszt előtt népes zsidó lakossága volt, 1880-ban népességének egynegyede, 1921-ben 15,6 %-a, 1940-ben 13,3 %-a volt izraelita vallású. 2011-ben a népesség 64,5 %-a (1921-ben még 82,1 %-a) volt római katolikus vallású, a felekezeten kívüliek aránya 20,6 % volt. A roma etnikumhoz a népesség 1,7 %-a tartozik (2013), akik nagyrészt elkülönülve, a cukorgyár melletti telepen élnek. A város népessége a 20. század első felében csak lassan növekedett (18 %-os lakosságszámgyarapodás 1880-1940 között, 5000 főről 5899-re). A 20. század második felében a szocialista iparosítás és viharos urbanizáció eredményeként gyorsan nőtt a lakosság száma; 1940-1970 között csaknem megduplázódott, majd 1970-1991 között további 45,8 %-os növekedés figyelhető meg (11 392 főről 16 612-re). Az 1990-es években még kismértékű növekedés, 2001-2011 között azonban már 6,7 %-os népességfogyás (17 406 főről 16 235-re) figyelhető meg és ez a folyamat 2011-2016 között is folytatódott (a népesség 2016-ra 15 814-re esett vissza). A város jelenleg két településrészre oszlik: Szeredre és Felsőcsöpönyre. 2011-ben az összlakosság 2,4 %-a (397 fő) élt Felsőcsöpöny településrészen, 0,6 %-a (99 fő) pedig a Szeredhez sorolt Hercegudvarpuszta külterületi lakott részen.

Történelem

Határában rendkívül gazdag, lovassírokat is tartalmazó honfoglalás kori temetőt tártak fel. Szered a Vág gázlójánál, a folyó egykori szigetén a 10. században épült Sempte vára mellett, kereskedelmi központként alakult ki. A vár a folyó medrének megváltozása miatt később a Vág jobb partjára került át. A Mátyusföld legészakabbi részén létrejött települést 1313-ban említik először írásos források „Zereth” alakban. Első lakói a semptei vízivár őrzésével megbízott katonák és családtagjaik voltak. A Pozsony és Nyitra vármegye határánál épült mezővároson haladt át a Budáról Prágába vezető kereskedelmi útvonal és ide érkeztek a tutajon leúsztatott fa- és sószállítmányok is. Híresek voltak állat- és gabonavásárai is. Mint piachelyet 1362-ben; Vág-hídját pedig 1409-ben említik először írásos források. 1426-tól, bár akkori privilégiumát nem ismerjük, egészen a dualizmusig mezővárosként szerepel az oklevelekben. 1433-ban Boroviki Blasko huszita seregei itt győzték le Zsigmond király seregeit. 1461-től saját pecsétjét használta. A 15. század végén a Bazini és Szentgyörgyi grófok birtoka volt. 1523-ban lakói (Sempte, Cseklész, Szenc és Felsőszeli lakóival együtt) vámmentességet kaptak az uralkodótól. 1553-ban 34 portája szerepelt az összeírásban. Lakói 1561 után evangélikus hitre tértek. A vár északi lábánál kialakult, Nyitra vármegyéhez tartozó Szeredújvárost különálló településként 1598-ban említik először. 1642-ben Szered mint „oppidium nobilitas”, vagyis nemesi mezőváros szerepelt. Az ellenreformáció során a 17. század közepén a város lakosai rekatolizáltak, az egyházközséget 1647-ben alapították újjá. A 16-17. századtól számos céh működött itt: 1644-tól ismert a csizmadia-, 1661-tól a kovács-, 1663-tól pedig a takácscéh. A 17. században a Cseh Testvérek felekezetéhez tartozó 12 család telepedett le itt és ekkortól telepedhettek le földesúri engedéllyel a zsidók is. A 17. század második felében vára az Esterházy család birtokába került, akik a 18. század közepén kastéllyá alakították át. 1705-ben Bercsényi Miklós vezetésével a kurucok bevették a várat, mely a trencséni csatáig a felkelők kezén maradt. 1777-ben leégett a város plébániatemploma. A Vágon Árva és Liptó megyékből leúsztatott faáru és sajt, a Wieliczkából érkező só raktárain kívül a 19. század elején fegyverraktár is létesült itt. 1813-ban a Vág katasztrofális áradásában mintegy háromszázan vesztették életüket. 1817-ben kastélya uradalmi központtá vált. 1828-ban Szerednek 362 háza és 2613 lakosa volt, Katonautcát ekkor még külön településként jegyezték fel, melynek 106 háza és 765 lakosa volt. 1845-ben épült fel az első szeredi cukorgyár, mely 1856-ig működött. 1846-ban a Nagyszombatot Pozsonnyal összekötő vasútvonal megépülésével vásárai sokat vesztettek jelentőségükből. Az 1837-1846 között megépült, Pozsonyból Nagyszombaton át a Vágig vezető lóvasút végállomása Szereden volt. 1848. áprilisában zsidóellenes pogrom színhelye volt a város. 1849. június 9-én Szered közelében magyar győzelemmel végződő ütközet zajlott a honvédség és a császári seregek között. Ugyanebben az évben kolerajárvány is pusztított (158 áldozat). 1868-ban itt alakult meg a Mátyusföldön elsőként a városi takarékpénztár. 1872-ben indult meg a gőzmozdonyos vasúti közlekedés Nagyszombat felé, majd 1883-ban Galántával, 1885-ben Újvároskával is vasúti összeköttetés létesült. 1876-ban jeges árvíz pusztított a városban, további nagy árvizek voltak 1860-ban, 1870-ben és 1894-ben is. 1879-ben épült fel a katolikus iskola új épülete. 1882-ben még 13 vízimalom működött a Vágon Szerednél. 1886-ban a korábban Nyitra vármegyéhez tartozó Szeredújvárost is Szeredhez csatolták. 1907-ben kezdte meg működését az új cukorgyár, a város a 20. század elején már változatos iparral rendelkezett: a cukorgyáron kívül pótkávégyár (1868-tól, kezdetben Freund és Neumann, később Franck, majd Kávoviny néven), malom (Quittner-féle henger- és műmalom 1912-től), szeszgyár, csontszéngyár, téglagyár, mezőgazdasági gépgyár (Friedmann és Würsching, 1878-tól) és mosószódagyár, valamint vágóhíd is működött itt. 1909-ben épült fel a városháza új épülete, 1912-ben pedig a régi fahíd helyett új vasbeton híd épült a Vágon. 1920-ig Pozsony vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1918. december 9-én került csehszlovák fennhatóság alá. A két világháború közötti időszakban számos munkássztrájk színhelye volt. 1939. márciusától 1945. márciusáig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1942 és 1945 között a szeredi kaszárnyákból kialakított gyűjtőtáborból küldtek megsemmisítő táborokba mintegy 70 ezer szlovákiai zsidót. A város csaknem egész zsidó lakosságát meggyilkolták ebben az időszakban. 1944-ben hozzácsatolták Alsó- és Középcsöpönyt, ugyanez év augusztus 30-án pedig sikertelen antifasiszta felkelési kísérlet színhelye volt. 1945. április 1-jén szabadította fel a Szovjet Hadsereg, a visszavonuló németek felrobbantották a Vág-hidat. 1947. április 13-án Szered vasútállomására érkezett meg a Magyarországról áttelepült szlovákok első csoportja. 1949-ben járási székhely lett, 1950-ben 6868, 1961-ben már 9115 lakosa volt. 1950-ben létesült pezsgőgyára (Hubert), 1953-tól édesipara (Sedita) indult fejlődésnek. 1953-ban alapították gimnáziumát, majd 1966-ban Kohászati Szakközépiskolát is létesítettek a városban (kősőbb mezőgazdasági szakközépiskolává alakult). 1958-ban épületelemgyár (Zipp) létesült Középcsöpönyön. 1959-ben új híd épült a Vágon Szered és Sempte között. 1959-1962 között Szered és Alsószerdahely határában építették fel Csehszlovákia egyetlen nikkelkohóját, melyben 1967-ben már több mint 1200-an dolgoztak. 1960-ban várossá nyilvánították, ugyanakkor azonban megszüntették a Szeredi járást. A szocialista iparosítás évtizedeiben a kohászaton és az élelmiszeriparon kívül építő- és bútoriparát is fejlesztették és a lakótelepépítéssel alapvetően megváltozott a város arculata, Alsó- és Középcsöpöny fokozatosan egybeépültek a városközponttal. 1964-ben Felsőcsöpönyt, 1971-ben Alsószerdahelyt is Szeredhez csatolták, utóbbi 1990-ben vált újra önálló községgé. 1993-ban bezárták a nikkelkohót. Az ezredforduló után 240 hektáron kialakított ipari parkjában több multinacionális cég hozott létre telephelyet (Semmelrock – beton épületelemek, NM Heilig – hulladékgyártó gépek gyártása) és logisztikai központot (Lidl, FM Logistic, Mountpark Logistics, Amazon).

Mai jelentősége

A város változatos élelmiszeriparral (cukorgyár, pezsgőgyártás /Hubert/, hús-, édes- és malomipar) és építőiparral (Zipp, Kovor, Semmelrock) rendelkezik, valamint fontos logisztikai központ. Szlovák tannyelvű gimnáziuma (Vojtech Mihálik Gimnázium) és kereskedelmi akadémiája, több alapiskolája és óvodája van. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1781-ben épült barokk-klasszicista stílusban. Az egykori semptei vízivár helyén a 18. század közepén épült fel az Esterházy-kastély, 1840-ben empire stílusban átalakították. 18. századi barokk műemlékei a templomkertben található Mária-oszlop (1736), valamint a Szentháromság-oszlop. Középcsöpöny Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt kápolnáját 1832-1835 között klasszicista stílusban építették. Városi múzeumát 2004-ben alapították. Az egykori gyűjtőtábor helyén a Holokauszt-múzeum 2016-ban létesült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZERED. Magyar, és elegyes lakosú Mezőváros Pozsony Várm. földes Ura Gr. Eszterházy Uraság, a’ kinek régi Várával nevezetesíttetik, lakosai katolikusok, másfélék, és zsidók is; sóháza, és ispotállya is van, fekszik Alsó Csöpönyhöz 1/4 orányira; kereskedése van szálfákkal, és sertésekkel is, szőleik Nyitra Vármegyében. Vág vizén túl vagynak; 4 országos vásárjaik népesek; határja 3 nyomásbéli, és jó termékenységű. ÚJVÁROSKA. Szered Újvároska. Tót falu Nyitra Várm. földes Ura Gr. Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Szered mellett; határja jól termő. CSÖPÖNY. Alsó Csöpöny. Tót falu Poson Vármegyében, birtokosai külömbféle Nemes Urak, lakosai katolikusok, fekszik Vág vize mellett, ó Szeredtöl nem meszsze, Valtasurhoz 1/4. órányira, határja jó termékenységű, vagyonnyai meglehetősek, második Osztálybéli. CSÖPÖNY. Felső Csöpöny. Elegyes magyar, és tót falu az előbbeninek szomszédságában, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, határja gazdag, vagyonnyai is nevezetesek, fája, réttye, legelője nádgya elég, első Osztálybéli. CSÖPÖNY. Közép Csöpöny. Tót falu Posony Vármegyében, az előbbieknek szomszédságában, földes Ura Gróf Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, határja termékeny, fája, legelője elég, réttye kevés, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szered, nevezetes kereskedő magyar-tót mv., Poson vmegyében, a Vágh víze jobb partján, mellyen itt egy hosszu fahid viszen keresztül, Nyitra vgyébe; Posonhoz 6 1/2 mfd. Széles fő utczája több nemes épületekkel dicsekszik, mellyek közt emlitést érdemel a szép kath. paroch. templom, a Vágh partján a cs. kir. sóház, s átalellenben az urasági nagy kiterjedésű kastély, egy elég nagy kerttel. A számos zsidók is birnak egy synagogát. Egyébbiránt Szered összefüggésben áll Ujvároska és Koronautcza tót helységekkel, kiknek különböző elöljáróságuk van, s az első Nyitra vármegyéhez tartozik. Lakosai 2262 kath., 20 evang., 333 zsidókra mennek, s mesterségekből, földmivelésből, főképen pedig fa és gabona kereskedésből táplálják magokat. A hidon felül mindjárt van az Árva, Liptó vmegyékből a Vágh vizén lehozott fák, deszkák, léczek s minden épületre való fák, s eszközök lerakó helye, honnan aztán a körülfekvő vidékekre hordatnak el. Országos és kedden tartott heti vásárjai nevezetesek, kivált gabonára, és szarvas marhára nézve. F. u. gr. Eszterházy Károly. Van saját postahivatala. Alsó-Csöpöny, (Unter-Csepen), tót falu, Pozson vgyében, 206 kath., 63 zsidó lak. F. u. többen. Felső-Csöpöny, (Ober-Csepen), tót falu, Pozson vgyében, 337 kath., 19 zsidó lak. F. u. többen. Közép-Csöpöny, (Mittel Csepen), tót falu, Pozson vgyében, 240 kath., 4 zsidó lak. F. u. gr. Eszterházy Károly. Mind a három falu a Vágh vize mellett; fekszik Szeredtől éjszakra 1/2 órányira. Határja a Vágh mentiben kavicsos, de beljebb termékeny; rétjeik, legelőjök jó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Szered. Ez utóbbi nagyközség, mely 5.227 magyar, német és tót lakost számlál; nemcsak az országútak és a vaspálya, hanem a Vág is élénkítik, a mennyiben az ezen űzött tutajozás Szereden nagy faraktárakat létesített. A csinos helység kifejlett iparral, len- és kenderszövéssel, kosár- és szekérkasfonással, bőr-, barom-, gyapjú-, gabona-, bor- és gyümölcskereskedéssel bír; van többrendbeli pénzintézete, ipartársúlata és fő dohányraktára. Vásárai is élénkek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szered, nagyközség, 467 házzal és 5095, nagyobbára róm. kath. vallású tót lakossal, kik között a magyar nyelv örvendetesen terjed. Hajdan a semptei vár őrei lakták. Katona-utcza elnevezése is ebből az időből származik; akkor még ez az utcza külön község volt. Mai kastélya, melynek helyén az ősi semptei vár állott, még csak nem is sejteti hajdani rendeltetését. Anonymus is említi a semptei várat, mely hajdan a Vág balpartján feküdt. A századok folyamán a Vág új medret vájt magának, úgy hogy az e folyó mellett keletkezett helyet ketté szakította. Így került Sempte a Vágnak egyik és Szered a másik partjára. A régi Vág medre Szered főpiaczán, a sörház-utczán és a Katona-utczán vonult át és elválasztotta Nyitrát Pozsony vármegyétől, egész 1886-ig, a mikor Szered-Újvárost és Szeredet egyesítették és a két vármegye között határul a mai Vág medrét állapították meg. Szered mint önálló helység a XV. században már fennállott. 1419-ben hídja is említtetik és e század végén a Bazini és Szentgyörgyi grófok birtoka volt. Az 1553-iki összeírásba Báthori András 34 portával van felvéve. Idővel a szeredi vár az Esterházyak birtokába került. Esterházy Ferencz Thököly Katalint vette nőül, ki másodszor Lövenburg Jánoshoz ment férjhez és 1698-ban alapította Szereden a szegények házát, mely még ma is fennáll. 1705 október 19-én Bercsényi a várat megadásra kényszerítette és ez egész a trencséni csatáig a felkelők kezében maradt. A kuruczok visszavonulása után a vár és az uradalom Esterházy József birtokába került, ki a várat átalakította és abból modern kastélyt építtetett. A vár egyik tömör őrtornyát csak a XIX. század elején bontották le. A kastély és a birtok most Alsasse d’Hennin Angelika herczegnőé. A mai katholikus templomot Esterházy Ferencz kanczellár építtette 1760–1780 között. 1813-, 1860-, 1870- és 1894-ben nagy árvíz pusztított a községben és határában. 1848-ban, a nagyszombati csata után, Guyon visszavonuló honvédei felgyújtották maguk után a Vág hídját és az utánuk nyomuló osztrákokra ágyúztak, mi közben a községben számos ház megrongálódott. A község azelőtt magyar volt. Fényes Elek a mult század 30-as éveiben is még magyarnak mondja, de az 1880-iki népszámlálás 4000 lakosa között csak 400 magyart talált. Hajdan mezőváros volt. Van a községben ipartestület, takarékpénztár, önkéntes tűzoltó-egyesület, ifjúsági egyesület, nőegyesület és szépítő-egyesület, továbbá a Perl és társa czégnek gépgyára, Freund Gyulának pótkávé-gyára, a Steiner czégnek csontszén-gyára és Klug Bernátnak mosószóda-gyára. Ide tartoznak Herczegudvar és Kiserdő majorok. A községnek saját postája, távírója és vasúti állomása van. Alsócsöpöny, a kis magyar Alföldön, a szered-nagyszombati vasútvonal mentén fekvő tót kisközség, mindössze 46 házzal, melyben 398-an laknak. Vallásuk róm. kath. E község régi történetét nem ismerjük. Legrégibb nyoma az 1553-ból való portális összeírásra vezethető vissza, a mikor itt Tárnok Jánosnak csupán két portája adózott. 1672-ben praedium volt 5 lakossal. A mult század elején német nevével is találkozunk Unter-Csepen alakban és ugyan e század második felében a Vrana, Szászy és a Tomanóczy családok voltak a nemesi birtokosai. Ez időben itt serfőző-ház is volt. Templom nincs a községben. Postája, távírója és vasúti állomása Szered. Felsőcsöpöny, kisközség a Vág völgyében, 43 házzal és 317 lakossal, a kik legnagyobb részben tótajkúak és róm. kath. vallásúak. Postája Nagysúr, távírója és vasúti állomása pedig Szered. E községnek legrégibb írott nyomát 1553-ban találjuk, a mikor Felső-Csöpen néven szerepel az akkori portális összeírásban, a hol Bib Istvánt 4 és Szilva Ozsvátot 2 porta szolgálja. Hajdan magyar község volt, de a mult század elején német lakosai már Obercsepen nevet adtak neki. Középcsöpöny, hajdan magyar, ma már tót kisközség, 56 házzal és 365 róm. kath. vallású lakossal. 1672-ben praedium 15 lakossal. A mult század elején Mittel-Csepen német néven is ismeretes. Az Esterházyak voltak az urai és ma Alsasse d'Hennin Angelika herczegnőnek van itt nagyobb birtoka. A községnek nincsen temploma. Postája, távírója és vasúti állomása Szered.

Magyar Katolikus Lexikon

Szered, v. Pozsony vm. (Sered', Szl.): 1. esperesség a v. esztergomi főegyhm-ben. Plébániái 1917: Alsószerdahely, Galánta, Hidaskürt, Magyardiószeg, Nagymácséd, Nagysúr, Nemeskajal, Nemeskosút, Taksonyfalva. - 2. plébánia. 1313: már létezett. Tp-át 1313 e. Ker. Szt János tiszt-ére sztelték, a mait 1780: építették. Lakói 1561 u. ev-ok lettek. 1647: alapították újra. Akv. 1680-tól. Kegyura 1880: Hennin Angelika hgnő. Anyanyelve 1880: szl., m. - Filiái: 1917: Alsócsöpöny, Középcsöpöny. - Lakói 1991: 250 (1,50%) m., össz. 16.612; 2001: 229 (1,32%) m., össz. 17.406. ** Némethy 1894:275. - Pozsony vm. 1895:117. - Gerecze II:685. - Schem. Strig. 1917:203.

Helységnévtár

Szered, RK. 2866 Esztergom, gk. 1 -, ág. 70 Nagy-Szombat, ref. 35 - , IZR. 1043. Csöpöny (Alsó-) (Csöppöny), rk. 305 Szered, ág. - Nagy-Szombat, izr. 59 Szered. Csöpöny (Felső-) (Csöppöny), rk. 236 Nagy-Súr, ág. 4 Nagy-Szombat, izr. 5 Szered. Csöpöny (Közép-) (Csöppöny), rk. 300 Szered, izr. 4 Szered.

Kovács János

1926.6.8.
Alsócsöpöny - megszületett
1932-1942
Galánta - tanult
1942-1944
Léva - tanult
1950-1952
Nádszeg - tanított
1953-1956
Felsőszeli - tanított
1956-1970
Kisújfalu - tanított
1970-1988
Kürt - tanított
2014. október
Kisújfalu - elhunyt
Névelőfordulások
1313
Zereth
1400
Zered
1422
Sered
1472
Zered
1773
Szered,
1786
Sered,
1808
Szered,
1920
Sered,
1954
Sereď

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Námestie republiky) 1176/10
Telefon: 0317892322
Fax: 0317892447

Honlap: sered.sk/
Polgármester:
Tomčányi Martin (Független)

Képviselő-testület:
Kalinai Norbert (DOMA DOBRE)
Hanus Michal (Független)
Buch Milan (Független)
Fačkovcová Mária (Független)
Veselický Ľubomír (Független)
Kurbel Ondrej (Független)
Dúbravec Anton (Független)
Karmažínová Pavlína (Független)
Kráľ Róbert (Független)
Červeňová Edita (Független)
Irsák Michal (Független)
Kurbel Pavol (KDH)
Stareček Róbert (SMER-SD)
Irsák Dušan (SMER-SD)
Horváth Bystrík (SNS)
Kramárová Slávka (SNS)
Karmažín Tomáš (SPOLU)
Královič Marcel (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Bucha Miroslav (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
5% DOMA DOBRE 1 képviselö Független 53% Független 10 képviselö 5% KDH 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 2 képviselö SNS 11% SNS 2 képviselö 5% SPOLU 1 képviselö STAROSTO... 11% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 képviselö 19 képviselö
Szered 1i Posta

Poštová 1160

Szered 3i Posta

Cukrovarská 42/28

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi

Dolnočepenská 1620/27

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď

Kostolná 119/8

Gyermekotthon

A. Hlinku 1139/11

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Mládežnícka 158/5

KOMPLEX, záujmové združenie obcí

Námestie republiky 1176/10

Dom kultúry

Školská 118/1

Správa majetku Sereď, s.r.o.

Námestie republiky 1176/10

Špeciálna základná škola

Fándlyho 751

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Komenského 1136/36

Základná škola Jana Amosa Komenského

Komenského 1227/8

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď

Komenského 1137/37

Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď

Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36

Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď

Ulica Fándlyho č. 763/7A

CZŠ sv. Cyrila a Metoda

Komenského 3064/41

Alapiskola

Ulica Fándlyho 763/7A

Alapiskola

Ulica Komenského 1227/8

Gymnázium V.Mihálika

Kostolná 119/8

Óvoda

Dionýza Štúra 2116

Óvoda

Ul. Komenského 1137/37

Obchodná akadémia

Mládežnícka 158/5

Speciális Alapiskola

Juraja Fándlyho 751

Szeredi Anyakönyvi Hivatal

Námestie republiky 1176/10

Szeredi Városi Hivatal

Námestie republiky 1176/10

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 505 9%
szlovákok 3779 64%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1394 24%
lengyelek 0 0%
egyéb 244 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5922
magyarok 2133 34%
szlovákok 3720 58%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 54 1%
németek 459 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6367
magyarok 763 12%
szlovákok 4814 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 188 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 585 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6350
magyarok 249 1%
szlovákok 15979 96%
ruszinok 2 0%
romák 100 1%
ukránok 2 0%
csehek 224 1%
németek 7 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 35 0%
ismeretlen 12 0%
összlétszám 16612
magyarok 230 1%
szlovákok 16738 96%
ruszinok 5 0%
romák 113 1%
ukránok 3 0%
csehek 165 1%
németek 5 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 142 1%
összlétszám 17406
magyarok 305 2%
szlovákok 14759 91%
ruszinok 4 0%
romák 143 1%
ukránok 5 0%
csehek 100 1%
németek 5 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 62 0%
ismeretlen 847 5%
összlétszám 16235
magyarok 148 1%
szlovákok 14380 91%
ruszinok 5 0%
romák 7 0%
ukránok 5 0%
csehek 93 1%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 66 0%
ismeretlen 1029 7%
összlétszám 15737
összlétszám 5000
magyarok 463 9%
szlovákok 3004 60%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1333 27%
lengyelek 0 0%
egyéb 200 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 313
magyarok 2 1%
szlovákok 296 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 245
magyarok 13 5%
szlovákok 208 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 364
magyarok 27 7%
szlovákok 271 74%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 52 14%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5371
magyarok 1946 36%
szlovákok 2941 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 54 1%
németek 429 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 348
magyarok 18 5%
szlovákok 327 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 331
magyarok 71 21%
szlovákok 241 73%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 317
magyarok 98 31%
szlovákok 211 67%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 353
magyarok 3 1%
szlovákok 350 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 294
magyarok 10 3%
szlovákok 278 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 343
magyarok 48 14%
szlovákok 286 83%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5360
magyarok 702 13%
szlovákok 3900 73%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 188 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 570 11%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 13663
Választási részvétel: 40.44 %
Kiadott boríték: 5526
Bedobott boríték: 5524

Polgármester

Érvényes szavazólap: 5452
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomčányi Martin 3885 71.26 % Független
Kurbel Pavol 1341 24.60 % KDH
Horváthová Zuzana 226 4.15 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Irsák Michal 950 Független
Hanus Michal 934 Független
Bucha Miroslav 783 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Červeňová Edita 679 Független
Kurbel Pavol 665 KDH
Kráľ Róbert 646 Független
Horváth Bystrík 635 SNS
Stareček Róbert 618 SMER-SD
Královič Marcel 607 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Tóth Marek 557 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Drobný Martin 550 SNS
Sečeň Jozef 535 DOMA DOBRE
Vančo Roman 399 ĽS Naše Slovensko
Bánovský Milan 301 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Gál Dušan 300 Független
Andrásy Radoslav 265 ĽS Naše Slovensko
Tvrdík Stanislav 240 ĽS Naše Slovensko
Lipovský Ľudovít 181 KDH
Karmažínová Pavlína 857 Független
Kalinai Norbert 828 DOMA DOBRE
Dúbravec Anton 809 Független
Kramárová Slávka 743 SNS
Kurbel Ondrej 670 Független
Veselický Ľubomír 617 Független
Vydarená Božena 613 Független
Kyselý Ľubomír 548 Független
Fačkovcová Mária 723 Független
Buch Milan 666 Független
Karmažín Tomáš 589 SPOLU
Irsák Dušan 507 SMER-SD
Némethová Marta 477 SMER-SD
Kobora Tomáš 457 Független
Jurina Rastislav 372 DOMA DOBRE
Troják Jaroslav 360 KDH
Štibrányi Peter 282 Progresívne Slovensko
Nádaský Zdenko 223 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Vacho Viliam 136 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselők

2014
SMER-SD 36.84% SMER-SD 7 képviselö 5.26% SNS 1 képviselö Független 36.84% Független 7 képviselö 5.26% TIP 1 képviselö 5.26% SDKÚ-DS 1 képviselö 5.26% KDH, Zmena zdola, DÚ 1 képviselö 5.26% SIEŤ 1 képviselö 19 képviselö
2018
Független 52.63% Független 10 képviselö STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 10.53% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 képviselö 5.26% KDH 1 képviselö SNS 10.53% SNS 2 képviselö SMER-SD 10.53% SMER-SD 2 képviselö 5.26% DOMA DOBRE 1 képviselö 5.26% SPOLU 1 képviselö 19 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 14187
Választási részvétel: 13.53 %
Kiadott boríték: 1920
Bedobott boríték: 1919
Választásra jogosult: 14177
Választási részvétel: 16.41 %
Kiadott boríték: 2326
Bedobott boríték: 2326
Választásra jogosult: 13 817
Választási részvétel: 23,55 %
Kiadott boríték: 3 255
Bedobott boríték: 3 254

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1868
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 3 144
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 1305 69.86 % Független
Ivan Uhliarik 352 18.84 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 122 6.53 % NP
József Nagy 72 3.85 % MOST - HÍD
József Berényi 14 0.75 % SMK-MKP, OKS
Jozef Ravasz 3 0.16 % SRÚS
József Berényi 69 3.01% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 1 510 48.03 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 1 461 46.47 % Független
Jaroslav Cehlárik 77 2.45 % Független
Márius Novák 57 1.81 % NP
József Berényi 23 0.73 % SMK-MKP
Konrád Rigó 16 0.51 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1878
Érvényes szavazólap: 3 200
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľuboš Šúry 1008 53.67% SMER - SD
Slávka Kramárová 960 51.12% SNS
Bystrík Horváth 917 48.83% SNS
Vladimír Vranovič 886 47.18% SMER - SD
Miloš Majko 766 40.79% DÚ, Zmena zdola
Roman Súkeník 663 35.30% SMER - SD
Júlia Gálová 376 20.02% SMER - SD
Róbert Korec 340 18.10% KDH, SDKÚ - DS
Pavol Doval 302 16.08% SMER - SD
Stanislava Režnáková 252 13.42% SNS
Adrián Macho 232 12.35% SaS, OKS
Ružena Vongrejová 167 8.89% NOVA
Milan Vlček 143 7.61% ĽS-HZDS
Ervin Chomča 103 5.48% MOST - HÍD
Peter Kolek 99 5.27% KSS
Ladislav Klempa 88 4.69% KSS
Roland Szekera 82 4.37% NOVA
Jozef Nagy 82 4.37% Független
Michal Nagy 72 3.83% SMS
Gábor Gál 68 3.62% MOST - HÍD
Gábor Pallya 56 2.98% ND
František Gőgh 39 2.08% ND
József Berényi 37 1.97% SMK-MKP
Boris Brunner 28 1.49% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 24 1.28% SMK-MKP
László Biró 22 1.17% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 19 1.01% MOST - HÍD
František Juhos 18 0.96% MOST - HÍD
Zoltán Forró 16 0.85% MOST - HÍD
Zsolt Oros 15 0.80% MOST - HÍD
Krisztián Forró 12 0.64% SMK-MKP
László Pék 12 0.64% SMK-MKP
Gergely Agócs 9 0.48% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 1 306 40.81% SMER-SD
Slávka Kramárová 1 287 40.22% SNS
Miloš Majko 1 197 37.41% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Martin Drobný 1 189 37.16% SNS
Marta Némethová 1 128 35.25% SMER-SD
Marek Tóth 995 31.09% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Martin Práznovský 669 20.91% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Korec 628 19.63% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Roman Sukeník 624 19.50% SMER-SD
Jana Hanuliaková 584 18.25% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 563 17.59% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Adrián Macho 494 15.44% Független
Roman Vančo 484 15.13% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 480 15.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Tvrdík 392 12.25% ĽS Naše Slovensko
Igor Németh 391 12.22% SMER-SD
Júlia Gálová 357 11.16% SMER-SD
Peter Paška 302 9.44% Független
Václav Jurčaga 272 8.50% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ervin Chomča 254 7.94% MOST - HÍD
David Slíž 253 7.91% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 203 6.34% DOMA DOBRE
Janka Repčoková 180 5.63% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 177 5.53% ĽS Naše Slovensko
Marta Vajdová 121 3.78% Független
Gábor Gál 102 3.19% MOST - HÍD
Andrej Tábori 98 3.06% Független
Adrián Kubica 92 2.88% MOST - HÍD
József Berényi 53 1.66% SMK-MKP
František Juhos 37 1.16% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 32 1.00% MOST - HÍD
Jozef Pinček 30 0.94% NP
Peter Szabó 28 0.88% MOST - HÍD
László Biró 26 0.81% SMK-MKP
Krisztián Forró 23 0.72% SMK-MKP
Gergely Agócs 18 0.56% SMK-MKP
Zoltán Forró 16 0.50% MOST - HÍD
László Pék 11 0.34% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 11 0.34% SMK-MKP
Tamás Zupko 7 0.22% SMK-MKP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 8.48 %
Galánta 214 8.36 %
Szered 92 3.60 %
Nagymácséd 70 2.74 %
Feketenyék 52 2.03 %
Nagyfödémes 42 1.64 %
Felsőszeli 40 1.56 %
Nádszeg 39 1.52 %
Jóka 38 1.48 %
Taksonyfalva 38 1.48 %
Diószeg 35 1.37 %
Nemeskajal 34 1.33 %
Alsószerdahely 28 1.09 %
Tallós 27 1.06 %
Vízkelet 26 1.02 %
Alsószeli 26 1.02 %
Sopornya 19 0.74 %
Nemeskosút 17 0.66 %
Hidaskürt 16 0.63 %
Tósnyárasd 11 0.43 %
Pozsonyvezekény 11 0.43 %
Kismácséd 10 0.39 %
Királyrév 8 0.31 %
Vágpatta 7 0.27 %
Magyargurab 7 0.27 %
Sempte 6 0.23 %
Ábrahám 4 0.16 %
Gány 4 0.16 %
Pusztakürt 4 0.16 %
Nemeskürt 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Szentharaszt 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Salgócska 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 31.95 %
Szered 494 19.66 %
Galánta 251 9.99 %
Alsószerdahely 241 9.59 %
Vágpatta 159 6.33 %
Sempte 133 5.29 %
Nemeskürt 72 2.87 %
Diószeg 64 2.55 %
Pusztakürt 55 2.19 %
Pusztafödémes 46 1.83 %
Szentharaszt 40 1.59 %
Ábrahám 37 1.47 %
Magyargurab 31 1.23 %
Nagyfödémes 29 1.15 %
Felsőszeli 28 1.11 %
Salgócska 23 0.92 %
Nemeskosút 22 0.88 %
Kisgeszt 20 0.80 %
Gány 17 0.68 %
Vága 17 0.68 %
Taksonyfalva 16 0.64 %
Nagymácséd 13 0.52 %
Tósnyárasd 11 0.44 %
Alsószeli 10 0.40 %
Nemeskajal 10 0.40 %
Dunajánosháza 8 0.32 %
Tallós 7 0.28 %
Jóka 7 0.28 %
Kismácséd 6 0.24 %
Hidaskürt 6 0.24 %
Királyrév 4 0.16 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 12.86 %
Galánta 368 12.56 %
Alsószeli 270 9.21 %
Nádszeg 238 8.12 %
Felsőszeli 216 7.37 %
Nagyfödémes 192 6.55 %
Taksonyfalva 184 6.28 %
Feketenyék 170 5.80 %
Jóka 166 5.66 %
Pozsonyvezekény 139 4.74 %
Nagymácséd 137 4.67 %
Diószeg 126 4.30 %
Vága 123 4.20 %
Tallós 99 3.38 %
Nemeskosút 81 2.76 %
Vízkelet 69 2.35 %
Királyrév 53 1.81 %
Kismácséd 49 1.67 %
Nemeskajal 45 1.54 %
Tósnyárasd 28 0.96 %
Szered 11 0.38 %
Sopornya 6 0.20 %
Alsószerdahely 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Gány 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Magyargurab 2 0.07 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 48.56 %
Szered 98 6.16 %
Diószeg 95 5.97 %
Taksonyfalva 62 3.89 %
Gány 49 3.08 %
Nagyfödémes 41 2.58 %
Felsőszeli 37 2.32 %
Sopornya 37 2.32 %
Nemeskosút 20 1.26 %
Jóka 18 1.13 %
Alsószerdahely 18 1.13 %
Alsószeli 16 1.01 %
Nemeskajal 16 1.01 %
Magyargurab 16 1.01 %
Pusztafödémes 16 1.01 %
Tósnyárasd 15 0.94 %
Dunajánosháza 14 0.88 %
Kisgeszt 12 0.75 %
Nádszeg 10 0.63 %
Királyrév 9 0.57 %
Ábrahám 9 0.57 %
Vízkelet 9 0.57 %
Nemeskürt 9 0.57 %
Pozsonyvezekény 9 0.57 %
Vága 9 0.57 %
Nagymácséd 8 0.50 %
Sempte 8 0.50 %
Vágpatta 7 0.44 %
Hidaskürt 7 0.44 %
Kismácséd 7 0.44 %
Tallós 6 0.38 %
Feketenyék 5 0.31 %
Pusztakürt 4 0.25 %
Szentharaszt 4 0.25 %
Salgócska 3 0.19 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Szered 253 19.98 %
Galánta 126 9.95 %
Sopornya 71 5.61 %
Alsószerdahely 56 4.42 %
Szentharaszt 47 3.71 %
Sempte 36 2.84 %
Vágpatta 30 2.37 %
Pusztafödémes 27 2.13 %
Ábrahám 26 2.05 %
Diószeg 24 1.90 %
Nagyfödémes 17 1.34 %
Vága 15 1.18 %
Magyargurab 14 1.11 %
Gány 13 1.03 %
Taksonyfalva 13 1.03 %
Kisgeszt 12 0.95 %
Jóka 12 0.95 %
Felsőszeli 9 0.71 %
Salgócska 9 0.71 %
Pusztakürt 9 0.71 %
Nemeskürt 7 0.55 %
Tallós 7 0.55 %
Nemeskosút 6 0.47 %
Kismácséd 6 0.47 %
Alsószeli 5 0.39 %
Nádszeg 4 0.32 %
Királyrév 3 0.24 %
Hidaskürt 3 0.24 %
Nagymácséd 3 0.24 %
Nemeskajal 2 0.16 %
Tósnyárasd 2 0.16 %
Vízkelet 2 0.16 %
Feketenyék 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 32.59 %
Szered 254 9.00 %
Nádszeg 246 8.71 %
Diószeg 178 6.31 %
Nagyfödémes 150 5.31 %
Felsőszeli 140 4.96 %
Taksonyfalva 134 4.75 %
Feketenyék 127 4.50 %
Jóka 107 3.79 %
Nagymácséd 107 3.79 %
Alsószeli 99 3.51 %
Királyrév 90 3.19 %
Hidaskürt 80 2.83 %
Sopornya 77 2.73 %
Nemeskajal 73 2.59 %
Tallós 70 2.48 %
Vága 68 2.41 %
Nemeskosút 60 2.13 %
Vízkelet 58 2.05 %
Pozsonyvezekény 43 1.52 %
Gány 42 1.49 %
Ábrahám 39 1.38 %
Magyargurab 37 1.31 %
Sempte 36 1.28 %
Tósnyárasd 36 1.28 %
Pusztafödémes 32 1.13 %
Vágpatta 31 1.10 %
Kismácséd 26 0.92 %
Alsószerdahely 25 0.89 %
Alsóhatár 24 0.85 %
Szentharaszt 22 0.78 %
Dunajánosháza 11 0.39 %
Nemeskürt 10 0.35 %
Kisgeszt 10 0.35 %
Salgócska 7 0.25 %
Pusztakürt 5 0.18 %
Nádszeg 583 46.12 %
Galánta 477 37.74 %
Feketenyék 152 12.03 %
Felsőszeli 126 9.97 %
Alsószeli 119 9.41 %
Nagyfödémes 110 8.70 %
Taksonyfalva 104 8.23 %
Királyrév 104 8.23 %
Tallós 95 7.52 %
Jóka 94 7.44 %
Nagymácséd 89 7.04 %
Diószeg 78 6.17 %
Hidaskürt 75 5.93 %
Pozsonyvezekény 60 4.75 %
Vízkelet 57 4.51 %
Nemeskajal 55 4.35 %
Vága 49 3.88 %
Szered 37 2.93 %
Tósnyárasd 36 2.85 %
Nemeskosút 34 2.69 %
Alsóhatár 29 2.29 %
Kismácséd 18 1.42 %
Ábrahám 10 0.79 %
Magyargurab 6 0.47 %
Gány 5 0.40 %
Sopornya 5 0.40 %
Dunajánosháza 5 0.40 %
Alsószerdahely 4 0.32 %
Vágpatta 3 0.24 %
Pusztafödémes 3 0.24 %
Kisgeszt 2 0.16 %
Nemeskürt 2 0.16 %
Sempte 1 0.08 %
Szentharaszt 1 0.08 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 21.85 %
Galánta 481 17.31 %
Alsószeli 379 13.64 %
Felsőszeli 336 12.10 %
Nagyfödémes 276 9.94 %
Jóka 255 9.18 %
Taksonyfalva 240 8.64 %
Királyrév 215 7.74 %
Nagymácséd 205 7.38 %
Hidaskürt 200 7.20 %
Pozsonyvezekény 161 5.80 %
Vága 154 5.54 %
Feketenyék 146 5.26 %
Tallós 144 5.18 %
Diószeg 123 4.43 %
Nemeskosút 106 3.82 %
Vízkelet 80 2.88 %
Nemeskajal 73 2.63 %
Kismácséd 49 1.76 %
Tósnyárasd 35 1.26 %
Alsóhatár 27 0.97 %
Szered 18 0.65 %
Pusztafödémes 10 0.36 %
Dunajánosháza 7 0.25 %
Ábrahám 4 0.14 %
Magyargurab 3 0.11 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Sopornya 2 0.07 %
Gány 2 0.07 %
Vágpatta 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 20.33 %
Nádszeg 297 11.00 %
Nagymácséd 225 8.33 %
Nagyfödémes 195 7.22 %
Feketenyék 176 6.52 %
Taksonyfalva 171 6.33 %
Diószeg 158 5.85 %
Jóka 158 5.85 %
Felsőszeli 154 5.70 %
Alsószeli 129 4.78 %
Vága 116 4.29 %
Hidaskürt 114 4.22 %
Szered 102 3.78 %
Tallós 95 3.52 %
Pozsonyvezekény 74 2.74 %
Vízkelet 71 2.63 %
Nemeskajal 64 2.37 %
Nemeskosút 60 2.22 %
Királyrév 47 1.74 %
Kismácséd 46 1.70 %
Tósnyárasd 39 1.44 %
Magyargurab 20 0.74 %
Alsószerdahely 20 0.74 %
Alsóhatár 17 0.63 %
Pusztafödémes 15 0.56 %
Ábrahám 14 0.52 %
Gány 13 0.48 %
Dunajánosháza 12 0.44 %
Sopornya 10 0.37 %
Szentharaszt 10 0.37 %
Vágpatta 9 0.33 %
Nemeskürt 7 0.26 %
Sempte 6 0.22 %
Kisgeszt 5 0.19 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 20.84 %
Galánta 255 13.59 %
Sopornya 244 13.01 %
Alsószerdahely 196 10.45 %
Ábrahám 181 9.65 %
Pusztafödémes 103 5.49 %
Diószeg 98 5.22 %
Sempte 60 3.20 %
Nemeskürt 58 3.09 %
Kisgeszt 51 2.72 %
Vágpatta 44 2.35 %
Nagyfödémes 43 2.29 %
Felsőszeli 43 2.29 %
Magyargurab 33 1.76 %
Szentharaszt 30 1.60 %
Nemeskosút 29 1.55 %
Gány 22 1.17 %
Pusztakürt 22 1.17 %
Taksonyfalva 21 1.12 %
Jóka 17 0.91 %
Kismácséd 13 0.69 %
Nádszeg 13 0.69 %
Alsószeli 10 0.53 %
Pozsonyvezekény 9 0.48 %
Vága 9 0.48 %
Nemeskajal 8 0.43 %
Nagymácséd 8 0.43 %
Tallós 7 0.37 %
Salgócska 6 0.32 %
Tósnyárasd 5 0.27 %
Dunajánosháza 4 0.21 %
Feketenyék 3 0.16 %
Vízkelet 3 0.16 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Hidaskürt 2 0.11 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 30.40 %
Galánta 455 23.69 %
Ábrahám 198 10.31 %
Diószeg 166 8.64 %
Sopornya 115 5.99 %
Pusztafödémes 100 5.21 %
Sempte 88 4.58 %
Vágpatta 81 4.22 %
Nagyfödémes 74 3.85 %
Alsószerdahely 68 3.54 %
Felsőszeli 67 3.49 %
Szentharaszt 61 3.18 %
Magyargurab 54 2.81 %
Kisgeszt 48 2.50 %
Taksonyfalva 38 1.98 %
Jóka 36 1.87 %
Nemeskosút 35 1.82 %
Nemeskürt 28 1.46 %
Gány 27 1.41 %
Dunajánosháza 25 1.30 %
Kismácséd 19 0.99 %
Pusztakürt 18 0.94 %
Alsószeli 18 0.94 %
Vága 18 0.94 %
Nagymácséd 18 0.94 %
Tósnyárasd 16 0.83 %
Salgócska 16 0.83 %
Hidaskürt 11 0.57 %
Nádszeg 11 0.57 %
Feketenyék 11 0.57 %
Nemeskajal 11 0.57 %
Vízkelet 7 0.36 %
Tallós 6 0.31 %
Pozsonyvezekény 4 0.21 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 18.81 %
Galánta 168 17.55 %
Sopornya 77 8.05 %
Szentharaszt 45 4.70 %
Vágpatta 35 3.66 %
Ábrahám 32 3.34 %
Felsőszeli 31 3.24 %
Diószeg 29 3.03 %
Sempte 29 3.03 %
Pusztafödémes 28 2.93 %
Magyargurab 22 2.30 %
Nagyfödémes 19 1.99 %
Alsószerdahely 19 1.99 %
Pusztakürt 18 1.88 %
Taksonyfalva 17 1.78 %
Vága 14 1.46 %
Jóka 14 1.46 %
Salgócska 13 1.36 %
Kisgeszt 11 1.15 %
Gány 10 1.04 %
Kismácséd 10 1.04 %
Nagymácséd 8 0.84 %
Nemeskürt 8 0.84 %
Nádszeg 7 0.73 %
Hidaskürt 6 0.63 %
Alsószeli 6 0.63 %
Tallós 5 0.52 %
Tósnyárasd 5 0.52 %
Nemeskosút 5 0.52 %
Királyrév 4 0.42 %
Vízkelet 3 0.31 %
Alsóhatár 3 0.31 %
Feketenyék 2 0.21 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Nemeskajal 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Galánta 602 32.11 %
Szered 563 30.03 %
Diószeg 140 7.47 %
Sopornya 96 5.12 %
Sempte 89 4.75 %
Vágpatta 78 4.16 %
Nagyfödémes 71 3.79 %
Alsószerdahely 69 3.68 %
Pusztafödémes 69 3.68 %
Gány 66 3.52 %
Ábrahám 66 3.52 %
Felsőszeli 61 3.25 %
Szentharaszt 60 3.20 %
Taksonyfalva 53 2.83 %
Magyargurab 51 2.72 %
Hidaskürt 43 2.29 %
Nemeskosút 38 2.03 %
Jóka 35 1.87 %
Kisgeszt 32 1.71 %
Nemeskürt 30 1.60 %
Nagymácséd 26 1.39 %
Dunajánosháza 24 1.28 %
Tósnyárasd 22 1.17 %
Salgócska 21 1.12 %
Alsószeli 19 1.01 %
Vága 18 0.96 %
Pusztakürt 17 0.91 %
Nemeskajal 15 0.80 %
Nádszeg 13 0.69 %
Vízkelet 12 0.64 %
Feketenyék 8 0.43 %
Kismácséd 8 0.43 %
Királyrév 6 0.32 %
Tallós 5 0.27 %
Pozsonyvezekény 3 0.16 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Szered 30 3.97 %
Galánta 27 3.58 %
Diószeg 19 2.52 %
Kismácséd 17 2.25 %
Ábrahám 14 1.85 %
Nagyfödémes 7 0.93 %
Magyargurab 6 0.79 %
Taksonyfalva 5 0.66 %
Sopornya 5 0.66 %
Kisgeszt 5 0.66 %
Felsőszeli 4 0.53 %
Vága 4 0.53 %
Tósnyárasd 4 0.53 %
Jóka 3 0.40 %
Pozsonyvezekény 3 0.40 %
Nemeskosút 2 0.26 %
Dunajánosháza 2 0.26 %
Alsóhatár 2 0.26 %
Nagymácséd 2 0.26 %
Nemeskürt 2 0.26 %
Nemeskajal 2 0.26 %
Alsószerdahely 2 0.26 %
Sempte 2 0.26 %
Hidaskürt 1 0.13 %
Salgócska 1 0.13 %
Pusztakürt 1 0.13 %
Tallós 1 0.13 %
Vágpatta 1 0.13 %
Nádszeg 1 0.13 %
Pusztafödémes 1 0.13 %
Királyrév 1 0.13 %
Szentharaszt 1 0.13 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 17.61 %
Nádszeg 591 12.74 %
Alsószeli 525 11.32 %
Felsőszeli 418 9.01 %
Nagyfödémes 379 8.17 %
Taksonyfalva 352 7.59 %
Nagymácséd 328 7.07 %
Jóka 310 6.68 %
Hidaskürt 298 6.42 %
Feketenyék 255 5.50 %
Vága 252 5.43 %
Pozsonyvezekény 233 5.02 %
Diószeg 202 4.35 %
Királyrév 170 3.66 %
Tallós 158 3.41 %
Nemeskosút 131 2.82 %
Vízkelet 126 2.72 %
Nemeskajal 98 2.11 %
Kismácséd 80 1.72 %
Tósnyárasd 74 1.60 %
Szered 53 1.14 %
Ábrahám 18 0.39 %
Gány 15 0.32 %
Dunajánosháza 15 0.32 %
Pusztafödémes 13 0.28 %
Alsóhatár 13 0.28 %
Magyargurab 12 0.26 %
Alsószerdahely 10 0.22 %
Sopornya 9 0.19 %
Vágpatta 8 0.17 %
Salgócska 7 0.15 %
Sempte 6 0.13 %
Szentharaszt 5 0.11 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 23.58 %
Szered 357 16.28 %
Sopornya 253 11.54 %
Alsószerdahely 227 10.35 %
Diószeg 97 4.42 %
Sempte 89 4.06 %
Nemeskürt 67 3.06 %
Vágpatta 58 2.64 %
Nagyfödémes 42 1.92 %
Pusztafödémes 42 1.92 %
Ábrahám 40 1.82 %
Felsőszeli 39 1.78 %
Nagymácséd 34 1.55 %
Pusztakürt 33 1.50 %
Taksonyfalva 31 1.41 %
Szentharaszt 28 1.28 %
Nemeskosút 25 1.14 %
Gány 24 1.09 %
Nádszeg 24 1.09 %
Jóka 24 1.09 %
Magyargurab 22 1.00 %
Salgócska 21 0.96 %
Vága 20 0.91 %
Alsószeli 19 0.87 %
Feketenyék 13 0.59 %
Tósnyárasd 13 0.59 %
Nemeskajal 13 0.59 %
Kisgeszt 11 0.50 %
Pozsonyvezekény 11 0.50 %
Hidaskürt 10 0.46 %
Kismácséd 9 0.41 %
Királyrév 8 0.36 %
Tallós 8 0.36 %
Dunajánosháza 7 0.32 %
Vízkelet 5 0.23 %
Alsóhatár 4 0.18 %
Galánta 591 12.00 %
Nádszeg 469 9.53 %
Alsószeli 392 7.96 %
Nagymácséd 391 7.94 %
Felsőszeli 344 6.99 %
Nagyfödémes 334 6.78 %
Taksonyfalva 322 6.54 %
Jóka 269 5.46 %
Hidaskürt 260 5.28 %
Vága 233 4.73 %
Feketenyék 211 4.29 %
Pozsonyvezekény 174 3.53 %
Diószeg 142 2.88 %
Tallós 135 2.74 %
Királyrév 112 2.28 %
Nemeskosút 107 2.17 %
Vízkelet 95 1.93 %
Tósnyárasd 93 1.89 %
Nemeskajal 88 1.79 %
Kismácséd 75 1.52 %
Szered 23 0.47 %
Alsóhatár 15 0.30 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 26.17 %
Nádszeg 385 11.92 %
Alsószeli 314 9.72 %
Felsőszeli 304 9.41 %
Taksonyfalva 291 9.01 %
Nagyfödémes 260 8.05 %
Jóka 240 7.43 %
Nagymácséd 215 6.66 %
Hidaskürt 194 6.01 %
Diószeg 159 4.92 %
Vága 158 4.89 %
Feketenyék 147 4.55 %
Pozsonyvezekény 128 3.96 %
Nemeskosút 118 3.65 %
Tallós 113 3.50 %
Királyrév 102 3.16 %
Vízkelet 80 2.48 %
Nemeskajal 79 2.45 %
Kismácséd 57 1.77 %
Tósnyárasd 48 1.49 %
Szered 26 0.81 %
Alsóhatár 12 0.37 %
Dunajánosháza 11 0.34 %
Gány 7 0.22 %
Magyargurab 5 0.15 %
Pusztafödémes 5 0.15 %
Sopornya 5 0.15 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Ábrahám 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 17.01 %
Nádszeg 398 10.71 %
Taksonyfalva 357 9.61 %
Alsószeli 313 8.43 %
Felsőszeli 311 8.37 %
Nagyfödémes 247 6.65 %
Jóka 228 6.14 %
Hidaskürt 217 5.84 %
Nagymácséd 217 5.84 %
Feketenyék 170 4.58 %
Pozsonyvezekény 160 4.31 %
Vága 144 3.88 %
Tallós 128 3.45 %
Diószeg 122 3.28 %
Nemeskosút 99 2.66 %
Királyrév 94 2.53 %
Vízkelet 76 2.05 %
Nemeskajal 67 1.80 %
Kismácséd 51 1.37 %
Tósnyárasd 48 1.29 %
Alsóhatár 12 0.32 %
Szered 11 0.30 %
Sopornya 3 0.08 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 44.48 %
Galánta 361 16.14 %
Diószeg 130 5.81 %
Vágpatta 129 5.77 %
Sopornya 123 5.50 %
Sempte 106 4.74 %
Alsószerdahely 94 4.20 %
Ábrahám 75 3.35 %
Nagyfödémes 71 3.17 %
Szentharaszt 69 3.08 %
Pusztafödémes 61 2.73 %
Magyargurab 43 1.92 %
Felsőszeli 40 1.79 %
Nemeskürt 37 1.65 %
Pusztakürt 36 1.61 %
Jóka 33 1.48 %
Taksonyfalva 29 1.30 %
Kisgeszt 24 1.07 %
Gány 24 1.07 %
Nemeskosút 23 1.03 %
Nagymácséd 20 0.89 %
Dunajánosháza 20 0.89 %
Salgócska 20 0.89 %
Vága 17 0.76 %
Nemeskajal 16 0.72 %
Tósnyárasd 15 0.67 %
Nádszeg 14 0.63 %
Alsószeli 12 0.54 %
Hidaskürt 11 0.49 %
Tallós 9 0.40 %
Kismácséd 8 0.36 %
Feketenyék 7 0.31 %
Pozsonyvezekény 7 0.31 %
Vízkelet 6 0.27 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Szered 1 128 42.17 %
Sopornya 299 11.18 %
Alsószerdahely 236 8.82 %
Galánta 115 4.30 %
Vágpatta 98 3.66 %
Sempte 84 3.14 %
Szentharaszt 58 2.17 %
Nemeskürt 58 2.17 %
Diószeg 47 1.76 %
Ábrahám 46 1.72 %
Pusztafödémes 41 1.53 %
Pusztakürt 28 1.05 %
Nagyfödémes 27 1.01 %
Felsőszeli 24 0.90 %
Vága 21 0.79 %
Magyargurab 19 0.71 %
Nagymácséd 18 0.67 %
Taksonyfalva 18 0.67 %
Alsószeli 18 0.67 %
Gány 16 0.60 %
Jóka 15 0.56 %
Salgócska 14 0.52 %
Nemeskosút 14 0.52 %
Kisgeszt 13 0.49 %
Feketenyék 7 0.26 %
Nádszeg 7 0.26 %
Tósnyárasd 6 0.22 %
Vízkelet 6 0.22 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 45.80 %
Szered 121 6.47 %
Nagyfödémes 72 3.85 %
Diószeg 71 3.79 %
Taksonyfalva 49 2.62 %
Jóka 38 2.03 %
Sopornya 35 1.87 %
Felsőszeli 34 1.82 %
Gány 32 1.71 %
Pusztafödémes 30 1.60 %
Hidaskürt 26 1.39 %
Alsószeli 24 1.28 %
Feketenyék 21 1.12 %
Vágpatta 20 1.07 %
Nemeskajal 19 1.02 %
Szentharaszt 16 0.86 %
Nemeskosút 16 0.86 %
Pozsonyvezekény 16 0.86 %
Tósnyárasd 16 0.86 %
Vága 15 0.80 %
Magyargurab 15 0.80 %
Alsószerdahely 14 0.75 %
Sempte 12 0.64 %
Kisgeszt 11 0.59 %
Kismácséd 11 0.59 %
Dunajánosháza 9 0.48 %
Ábrahám 9 0.48 %
Salgócska 8 0.43 %
Vízkelet 8 0.43 %
Nemeskürt 8 0.43 %
Nádszeg 6 0.32 %
Nagymácséd 6 0.32 %
Tallós 5 0.27 %
Pusztakürt 5 0.27 %
Királyrév 2 0.11 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 34.07 %
Galánta 283 8.11 %
Sopornya 188 5.39 %
Sempte 112 3.21 %
Szentharaszt 107 3.07 %
Vágpatta 94 2.69 %
Alsószerdahely 88 2.52 %
Diószeg 86 2.46 %
Pusztafödémes 64 1.83 %
Felsőszeli 54 1.55 %
Ábrahám 47 1.35 %
Nagyfödémes 36 1.03 %
Taksonyfalva 36 1.03 %
Pusztakürt 33 0.95 %
Nemeskürt 31 0.89 %
Nemeskosút 29 0.83 %
Magyargurab 29 0.83 %
Jóka 23 0.66 %
Gány 22 0.63 %
Kisgeszt 18 0.52 %
Tósnyárasd 13 0.37 %
Kismácséd 12 0.34 %
Nemeskajal 12 0.34 %
Vága 12 0.34 %
Nagymácséd 11 0.32 %
Alsószeli 9 0.26 %
Salgócska 9 0.26 %
Vízkelet 6 0.17 %
Hidaskürt 5 0.14 %
Feketenyék 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.09 %
Dunajánosháza 3 0.09 %
Királyrév 2 0.06 %
Tallós 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 25.82 %
Galánta 369 14.24 %
Vágpatta 301 11.62 %
Sopornya 216 8.34 %
Diószeg 119 4.59 %
Sempte 113 4.36 %
Alsószerdahely 85 3.28 %
Szentharaszt 83 3.20 %
Nemeskürt 65 2.51 %
Pusztafödémes 63 2.43 %
Ábrahám 62 2.39 %
Nagyfödémes 60 2.32 %
Felsőszeli 52 2.01 %
Magyargurab 46 1.78 %
Pusztakürt 45 1.74 %
Jóka 31 1.20 %
Taksonyfalva 30 1.16 %
Kisgeszt 29 1.12 %
Nemeskosút 26 1.00 %
Salgócska 24 0.93 %
Gány 22 0.85 %
Tósnyárasd 21 0.81 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.54 %
Alsószeli 13 0.50 %
Nemeskajal 11 0.42 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 32.99 %
Galánta 74 5.09 %
Sopornya 32 2.20 %
Felsőszeli 30 2.06 %
Alsószerdahely 28 1.92 %
Sempte 24 1.65 %
Diószeg 24 1.65 %
Vágpatta 23 1.58 %
Szentharaszt 22 1.51 %
Pusztafödémes 18 1.24 %
Nagyfödémes 16 1.10 %
Jóka 16 1.10 %
Taksonyfalva 14 0.96 %
Gány 12 0.82 %
Alsószeli 11 0.76 %
Vága 11 0.76 %
Nemeskürt 11 0.76 %
Nemeskosút 10 0.69 %
Tósnyárasd 9 0.62 %
Nádszeg 9 0.62 %
Ábrahám 8 0.55 %
Magyargurab 8 0.55 %
Tallós 7 0.48 %
Pusztakürt 7 0.48 %
Hidaskürt 6 0.41 %
Feketenyék 5 0.34 %
Nagymácséd 4 0.27 %
Kismácséd 3 0.21 %
Nemeskajal 3 0.21 %
Vízkelet 3 0.21 %
Kisgeszt 3 0.21 %
Dunajánosháza 3 0.21 %
Királyrév 2 0.14 %
Salgócska 1 0.07 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 35.50 %
Galánta 513 15.21 %
Sopornya 187 5.55 %
Vágpatta 161 4.77 %
Diószeg 150 4.45 %
Alsószerdahely 142 4.21 %
Sempte 126 3.74 %
Szentharaszt 99 2.94 %
Ábrahám 96 2.85 %
Pusztafödémes 69 2.05 %
Nemeskürt 67 1.99 %
Nagyfödémes 67 1.99 %
Felsőszeli 58 1.72 %
Taksonyfalva 44 1.30 %
Magyargurab 41 1.22 %
Jóka 35 1.04 %
Kisgeszt 33 0.98 %
Gány 33 0.98 %
Nemeskosút 30 0.89 %
Salgócska 28 0.83 %
Vága 25 0.74 %
Pusztakürt 23 0.68 %
Nagymácséd 22 0.65 %
Dunajánosháza 22 0.65 %
Tósnyárasd 19 0.56 %
Alsószeli 19 0.56 %
Nemeskajal 13 0.39 %
Tallós 11 0.33 %
Nádszeg 10 0.30 %
Vízkelet 9 0.27 %
Hidaskürt 8 0.24 %
Kismácséd 8 0.24 %
Feketenyék 8 0.24 %
Királyrév 6 0.18 %
Pozsonyvezekény 5 0.15 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 53.91 %
Szered 302 14.06 %
Diószeg 93 4.33 %
Sopornya 87 4.05 %
Taksonyfalva 87 4.05 %
Nagyfödémes 73 3.40 %
Felsőszeli 67 3.12 %
Gány 45 2.09 %
Vágpatta 44 2.05 %
Nemeskosút 43 2.00 %
Nemeskajal 42 1.96 %
Tósnyárasd 37 1.72 %
Magyargurab 34 1.58 %
Sempte 33 1.54 %
Alsószerdahely 33 1.54 %
Alsószeli 30 1.40 %
Ábrahám 29 1.35 %
Jóka 29 1.35 %
Vága 28 1.30 %
Pusztafödémes 26 1.21 %
Nemeskürt 24 1.12 %
Szentharaszt 23 1.07 %
Feketenyék 19 0.88 %
Tallós 19 0.88 %
Nagymácséd 19 0.88 %
Hidaskürt 19 0.88 %
Vízkelet 18 0.84 %
Kismácséd 16 0.74 %
Nádszeg 16 0.74 %
Pozsonyvezekény 13 0.61 %
Pusztakürt 13 0.61 %
Kisgeszt 12 0.56 %
Salgócska 9 0.42 %
Dunajánosháza 8 0.37 %
Királyrév 8 0.37 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Galánta 348 29.64 %
Taksonyfalva 160 13.63 %
Feketenyék 101 8.60 %
Felsőszeli 93 7.92 %
Nagyfödémes 87 7.41 %
Nagymácséd 78 6.64 %
Nádszeg 78 6.64 %
Jóka 78 6.64 %
Diószeg 77 6.56 %
Alsószeli 65 5.54 %
Vága 46 3.92 %
Nemeskajal 42 3.58 %
Tósnyárasd 40 3.41 %
Vízkelet 37 3.15 %
Hidaskürt 37 3.15 %
Tallós 33 2.81 %
Nemeskosút 29 2.47 %
Pozsonyvezekény 28 2.39 %
Szered 28 2.39 %
Királyrév 18 1.53 %
Sopornya 14 1.19 %
Magyargurab 13 1.11 %
Kismácséd 10 0.85 %
Dunajánosháza 7 0.60 %
Alsószerdahely 7 0.60 %
Nemeskürt 4 0.34 %
Ábrahám 4 0.34 %
Pusztafödémes 4 0.34 %
Gány 4 0.34 %
Vágpatta 3 0.26 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Kisgeszt 1 0.09 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 23.13 %
Sopornya 433 16.05 %
Nemeskürt 281 10.42 %
Vágpatta 263 9.75 %
Alsószerdahely 237 8.78 %
Galánta 225 8.34 %
Sempte 106 3.93 %
Pusztakürt 104 3.85 %
Szentharaszt 73 2.71 %
Salgócska 48 1.78 %
Diószeg 43 1.59 %
Felsőszeli 38 1.41 %
Pusztafödémes 36 1.33 %
Ábrahám 32 1.19 %
Taksonyfalva 26 0.96 %
Gány 26 0.96 %
Magyargurab 23 0.85 %
Nagyfödémes 21 0.78 %
Nemeskosút 19 0.70 %
Kisgeszt 19 0.70 %
Jóka 16 0.59 %
Tósnyárasd 12 0.44 %
Nagymácséd 11 0.41 %
Vága 10 0.37 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 39.87 %
Galánta 177 14.58 %
Sopornya 123 10.13 %
Alsószerdahely 77 6.34 %
Szentharaszt 60 4.94 %
Sempte 56 4.61 %
Vágpatta 42 3.46 %
Diószeg 34 2.80 %
Pusztafödémes 34 2.80 %
Ábrahám 33 2.72 %
Nemeskürt 23 1.89 %
Vága 18 1.48 %
Gány 18 1.48 %
Jóka 15 1.24 %
Magyargurab 15 1.24 %
Pusztakürt 15 1.24 %
Nagyfödémes 14 1.15 %
Kisgeszt 13 1.07 %
Felsőszeli 13 1.07 %
Taksonyfalva 11 0.91 %
Salgócska 9 0.74 %
Nemeskosút 9 0.74 %
Alsószeli 9 0.74 %
Tósnyárasd 9 0.74 %
Kismácséd 7 0.58 %
Királyrév 4 0.33 %
Hidaskürt 4 0.33 %
Tallós 3 0.25 %
Dunajánosháza 2 0.16 %
Nagymácséd 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Nemeskajal 2 0.16 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 16.25 %
Galánta 323 8.36 %
Vágpatta 321 8.31 %
Sopornya 208 5.38 %
Sempte 129 3.34 %
Diószeg 107 2.77 %
Nemeskürt 83 2.15 %
Alsószerdahely 77 1.99 %
Szentharaszt 71 1.84 %
Ábrahám 66 1.71 %
Pusztakürt 62 1.60 %
Nagyfödémes 56 1.45 %
Pusztafödémes 54 1.40 %
Felsőszeli 45 1.16 %
Magyargurab 39 1.01 %
Gány 35 0.91 %
Salgócska 32 0.83 %
Jóka 29 0.75 %
Taksonyfalva 25 0.65 %
Kisgeszt 25 0.65 %
Hidaskürt 22 0.57 %
Nemeskosút 21 0.54 %
Vága 21 0.54 %
Nagymácséd 20 0.52 %
Alsószeli 15 0.39 %
Dunajánosháza 15 0.39 %
Tósnyárasd 15 0.39 %
Nemeskajal 8 0.21 %
Vízkelet 7 0.18 %
Kismácséd 7 0.18 %
Pozsonyvezekény 7 0.18 %
Tallós 5 0.13 %
Feketenyék 4 0.10 %
Nádszeg 4 0.10 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 31.34 %
Galánta 263 6.41 %
Sopornya 164 3.99 %
Diószeg 144 3.51 %
Sempte 111 2.70 %
Alsószerdahely 91 2.22 %
Vágpatta 85 2.07 %
Szentharaszt 79 1.92 %
Felsőszeli 55 1.34 %
Pusztafödémes 54 1.32 %
Ábrahám 50 1.22 %
Taksonyfalva 44 1.07 %
Nagyfödémes 40 0.97 %
Nemeskürt 30 0.73 %
Pusztakürt 26 0.63 %
Jóka 25 0.61 %
Gány 21 0.51 %
Nemeskosút 21 0.51 %
Magyargurab 19 0.46 %
Kisgeszt 14 0.34 %
Vága 12 0.29 %
Nagymácséd 11 0.27 %
Tósnyárasd 11 0.27 %
Salgócska 11 0.27 %
Alsószeli 10 0.24 %
Nemeskajal 9 0.22 %
Hidaskürt 8 0.19 %
Kismácséd 7 0.17 %
Vízkelet 7 0.17 %
Nádszeg 6 0.15 %
Feketenyék 5 0.12 %
Dunajánosháza 4 0.10 %
Tallós 2 0.05 %
Alsóhatár 2 0.05 %
Pozsonyvezekény 2 0.05 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 16.88 %
Szered 203 13.43 %
Galánta 104 6.88 %
Vágpatta 80 5.29 %
Diószeg 48 3.18 %
Sempte 45 2.98 %
Ábrahám 30 1.99 %
Pusztakürt 27 1.79 %
Szentharaszt 23 1.52 %
Nemeskürt 23 1.52 %
Pusztafödémes 21 1.39 %
Felsőszeli 20 1.32 %
Alsószerdahely 20 1.32 %
Taksonyfalva 15 0.99 %
Magyargurab 14 0.93 %
Nagyfödémes 14 0.93 %
Nemeskosút 14 0.93 %
Salgócska 12 0.79 %
Gány 8 0.53 %
Nagymácséd 6 0.40 %
Vága 6 0.40 %
Nemeskajal 5 0.33 %
Jóka 5 0.33 %
Kisgeszt 5 0.33 %
Tósnyárasd 3 0.20 %
Nádszeg 3 0.20 %
Alsószeli 3 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.20 %
Tallós 2 0.13 %
Kismácséd 2 0.13 %
Királyrév 2 0.13 %
Feketenyék 2 0.13 %
Hidaskürt 1 0.07 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Dunajánosháza 1 0.07 %
Vízkelet 1 0.07 %
Szered 392 24.21 %
Galánta 138 8.52 %
Sopornya 93 5.74 %
Szentharaszt 55 3.40 %
Sempte 38 2.35 %
Ábrahám 33 2.04 %
Alsószerdahely 31 1.91 %
Vágpatta 31 1.91 %
Pusztafödémes 26 1.61 %
Diószeg 25 1.54 %
Nagyfödémes 18 1.11 %
Kisgeszt 16 0.99 %
Felsőszeli 15 0.93 %
Taksonyfalva 14 0.86 %
Magyargurab 13 0.80 %
Vága 12 0.74 %
Jóka 11 0.68 %
Nemeskürt 10 0.62 %
Pusztakürt 10 0.62 %
Gány 10 0.62 %
Salgócska 9 0.56 %
Nemeskosút 8 0.49 %
Alsószeli 8 0.49 %
Tósnyárasd 7 0.43 %
Kismácséd 6 0.37 %
Nagymácséd 6 0.37 %
Hidaskürt 5 0.31 %
Tallós 4 0.25 %
Nádszeg 3 0.19 %
Királyrév 2 0.12 %
Nemeskajal 1 0.06 %
Vízkelet 1 0.06 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 9.95 %
Galánta 243 9.05 %
Alsószeli 230 8.57 %
Felsőszeli 219 8.16 %
Nádszeg 216 8.05 %
Nagyfödémes 156 5.81 %
Jóka 145 5.40 %
Hidaskürt 141 5.25 %
Taksonyfalva 138 5.14 %
Nagymácséd 95 3.54 %
Feketenyék 87 3.24 %
Vága 83 3.09 %
Tallós 81 3.02 %
Diószeg 80 2.98 %
Nemeskosút 67 2.50 %
Királyrév 66 2.46 %
Kismácséd 35 1.30 %
Vízkelet 30 1.12 %
Nemeskajal 30 1.12 %
Tósnyárasd 13 0.48 %
Alsóhatár 7 0.26 %
Szered 7 0.26 %
Sopornya 3 0.11 %
Pusztafödémes 2 0.07 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 8.86 %
Sempte 141 4.59 %
Sopornya 57 1.86 %
Galánta 55 1.79 %
Szentharaszt 39 1.27 %
Vágpatta 32 1.04 %
Alsószerdahely 27 0.88 %
Diószeg 19 0.62 %
Hidaskürt 15 0.49 %
Felsőszeli 15 0.49 %
Pusztafödémes 13 0.42 %
Taksonyfalva 12 0.39 %
Ábrahám 10 0.33 %
Nemeskürt 9 0.29 %
Gány 8 0.26 %
Magyargurab 7 0.23 %
Nagymácséd 6 0.20 %
Nemeskosút 6 0.20 %
Nagyfödémes 5 0.16 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Nádszeg 5 0.16 %
Alsószeli 4 0.13 %
Tósnyárasd 4 0.13 %
Salgócska 4 0.13 %
Vága 3 0.10 %
Jóka 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Tallós 2 0.07 %
Kismácséd 2 0.07 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 16.67 %
Feketenyék 278 11.16 %
Galánta 182 7.31 %
Nagyfödémes 139 5.58 %
Hidaskürt 133 5.34 %
Jóka 92 3.69 %
Tallós 82 3.29 %
Felsőszeli 78 3.13 %
Taksonyfalva 68 2.73 %
Diószeg 66 2.65 %
Alsószeli 66 2.65 %
Pozsonyvezekény 60 2.41 %
Nagymácséd 60 2.41 %
Királyrév 50 2.01 %
Nemeskosút 49 1.97 %
Vága 46 1.85 %
Vízkelet 44 1.77 %
Nemeskajal 34 1.37 %
Kismácséd 27 1.08 %
Tósnyárasd 21 0.84 %
Szered 16 0.64 %
Alsóhatár 16 0.64 %
Ábrahám 7 0.28 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Alsószerdahely 5 0.20 %
Magyargurab 4 0.16 %
Vágpatta 4 0.16 %
Pusztafödémes 4 0.16 %
Nemeskürt 3 0.12 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 2 0.08 %
Sopornya 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 13.53 %
Feketenyék 473 13.04 %
Nádszeg 255 7.03 %
Hidaskürt 205 5.65 %
Nagyfödémes 195 5.37 %
Felsőszeli 162 4.47 %
Alsószeli 133 3.67 %
Jóka 123 3.39 %
Taksonyfalva 122 3.36 %
Nagymácséd 121 3.34 %
Diószeg 115 3.17 %
Vága 109 3.00 %
Tallós 103 2.84 %
Vízkelet 99 2.73 %
Pozsonyvezekény 97 2.67 %
Nemeskosút 78 2.15 %
Királyrév 63 1.74 %
Nemeskajal 59 1.63 %
Szered 32 0.88 %
Kismácséd 29 0.80 %
Dunajánosháza 28 0.77 %
Alsóhatár 24 0.66 %
Tósnyárasd 24 0.66 %
Magyargurab 14 0.39 %
Ábrahám 14 0.39 %
Alsószerdahely 13 0.36 %
Salgócska 10 0.28 %
Pusztafödémes 7 0.19 %
Gány 7 0.19 %
Sopornya 6 0.17 %
Sempte 4 0.11 %
Vágpatta 3 0.08 %
Kisgeszt 3 0.08 %
Nemeskürt 3 0.08 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 23.08 %
Galánta 145 18.90 %
Diószeg 69 9.00 %
Sopornya 61 7.95 %
Szentharaszt 39 5.08 %
Pusztafödémes 36 4.69 %
Ábrahám 30 3.91 %
Vágpatta 26 3.39 %
Alsószerdahely 22 2.87 %
Nagyfödémes 21 2.74 %
Sempte 21 2.74 %
Magyargurab 19 2.48 %
Jóka 16 2.09 %
Kisgeszt 15 1.96 %
Felsőszeli 14 1.83 %
Taksonyfalva 12 1.56 %
Vága 12 1.56 %
Gány 11 1.43 %
Nemeskosút 10 1.30 %
Kismácséd 8 1.04 %
Alsószeli 6 0.78 %
Pusztakürt 6 0.78 %
Salgócska 6 0.78 %
Nagymácséd 6 0.78 %
Tósnyárasd 5 0.65 %
Nemeskürt 4 0.52 %
Nemeskajal 4 0.52 %
Tallós 4 0.52 %
Királyrév 3 0.39 %
Nádszeg 2 0.26 %
Alsóhatár 2 0.26 %
Hidaskürt 2 0.26 %
Vízkelet 2 0.26 %
Feketenyék 2 0.26 %
Dunajánosháza 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 1 0.13 %
Szered 1 306 45.08 %
Alsószerdahely 567 19.57 %
Sopornya 465 16.05 %
Galánta 356 12.29 %
Sempte 179 6.18 %
Vágpatta 144 4.97 %
Nemeskürt 91 3.14 %
Szentharaszt 84 2.90 %
Pusztakürt 70 2.42 %
Vága 64 2.21 %
Diószeg 56 1.93 %
Pusztafödémes 52 1.79 %
Gány 48 1.66 %
Ábrahám 46 1.59 %
Taksonyfalva 45 1.55 %
Felsőszeli 44 1.52 %
Nagyfödémes 29 1.00 %
Magyargurab 27 0.93 %
Kisgeszt 27 0.93 %
Nemeskosút 22 0.76 %
Salgócska 21 0.72 %
Tallós 18 0.62 %
Alsószeli 17 0.59 %
Jóka 13 0.45 %
Nagymácséd 13 0.45 %
Nemeskajal 11 0.38 %
Tósnyárasd 11 0.38 %
Hidaskürt 7 0.24 %
Kismácséd 7 0.24 %
Királyrév 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.10 %
Vízkelet 2 0.07 %
Feketenyék 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
3351 28.86%
SNS
2398 20.65%
KSČ
1999 17.22%
KDH
1992 17.16%
SZ
567 4.88%
DS
453 3.90%
SD
217 1.87%
SSL
189 1.63%
SPV
147 1.27%
Együttélés-MKDM
108 0.93%
SB
57 0.49%
Egyéb
133 1.15%
Érvényes szavazatok 11611
HZDS
4621 48.98%
SDĽ
1559 16.53%
SNS
971 10.29%
KDH
681 7.22%
SZS
253 2.68%
SDSS
240 2.54%
ODÚ
230 2.44%
SKDH
210 2.23%
DS-ODS
163 1.73%
SZ
112 1.19%
KSS
103 1.09%
Együttélés-MKDM
82 0.87%
Magyar Polgári Párt
46 0.49%
Egyéb
163 1.73%
Érvényes szavazatok 9434
HZDS-RSS
4118 47.71%
ZRS
937 10.86%
SP-VOĽBA
832 9.64%
KDH
651 7.54%
SNS
632 7.32%
559 6.48%
KSÚ
216 2.50%
DS
205 2.38%
KSS
155 1.80%
SPK
105 1.22%
NS
86 1.00%
HZPCS
51 0.59%
MK
45 0.52%
Egyéb
39 0.45%
Érvényes szavazatok 8631
HZDS
3609 34.75%
SDK
2420 23.30%
SDĽ
1770 17.04%
SNS
1267 12.20%
SOP
705 6.79%
KSS
228 2.20%
ZRS
153 1.47%
MKP
67 0.65%
NSK
67 0.65%
Egyéb
99 0.95%
Érvényes szavazatok 10385
HZDS
2153 23.83%
SMER
1802 19.94%
SDKU
1254 13.88%
HZD
617 6.83%
KDH
593 6.56%
KSS
534 5.91%
SNS
511 5.66%
ANO
506 5.60%
PSNS
263 2.91%
SDA
166 1.84%
MKP
154 1.70%
NOSNP
111 1.23%
SZS
88 0.97%
SDĽ
78 0.86%
ZRS
64 0.71%
ROSA
41 0.45%
Egyéb
100 1.11%
Érvényes szavazatok 9035
SMER
2464 36.02%
SDKU DS
1279 18.70%
SNS
973 14.22%
ĽS HZDS
687 10.04%
KDH
451 6.59%
KSS
305 4.46%
SF
280 4.09%
MKP
87 1.27%
HZD
81 1.18%
ANO
80 1.17%
NADEJ
33 0.48%
Egyéb
121 1.77%
Érvényes szavazatok 6841
SMER
3141 41.48%
SDKU DS
1150 15.19%
SaS
1053 13.90%
KDH
489 6.46%
SNS
488 6.44%
ĽS HZDS
456 6.02%
Most-Híd
215 2.84%
SDĽ
213 2.81%
LSNS
120 1.58%
Paliho Kapurkova
57 0.75%
ND
56 0.74%
KSS
42 0.55%
Únia
41 0.54%
MKP
14 0.18%
Egyéb
38 0.50%
Érvényes szavazatok 7573
SMER SD
3956 50.99%
OĽaNO
959 12.36%
KDH
659 8.49%
SNS
448 5.77%
SaS
448 5.77%
SDKU DS
375 4.83%
Most-Híd
177 2.28%
LSNS
144 1.86%
Zmena zdola DU
121 1.56%
99 Percent
97 1.25%
ĽS HZDS
73 0.94%
NaS ns
44 0.57%
SF
44 0.57%
SSS NM
43 0.55%
SZ
42 0.54%
PaS
36 0.46%
KSS
34 0.44%
MKP
12 0.15%
Egyéb
47 0.61%
Érvényes szavazatok 7759
SMER SD
2523 32.36%
SaS
1028 13.18%
OĽANO-NOVA
991 12.71%
LSNS
733 9.40%
SNS
719 9.22%
SME RODINA
688 8.82%
#SIEŤ
344 4.41%
KDH
271 3.48%
Most-Híd
240 3.08%
SKOK!
63 0.81%
TIP
49 0.63%
SZS
48 0.62%
MKP
11 0.14%
Egyéb
89 1.14%
Érvényes szavazatok 7797
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések