SK
KS
.....

Szepsi

Város

címer zászló
2711 98% magyar 1910
2897 28% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szepsi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Moldava nad Bodvou
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Bodolló, (Felsőmajor), Pallag alatti, Szepsi-barlang, Szepsifürdő, Szőlő-tető, (Újmajor)
Koordináták:
48.61255264, 21.00087547
Terület:
19,77 km2
Rang:
város
Népesség:
11260
Tszf. magasság:
206 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04501
Település kód:
521698
Szervezeti azonosító:
324451
Adóazonosító:
2020746123

A város a Kanyapta-medence északi peremén, a Szlovák-Karszt délkeleti és a Kassai-hegyalja hegyvidékének délnyugati lábánál, a Bódva-patak völgyében fekszik, a 16-os országos főútvonal és a Kassa-Torna vasútvonal (Rozsnyó-Kassa szakasz, vasútállomás a szomszédos Makranc határában) mentén. 1894 óta vasúti szárnyvonal köti össze Jászón át Mecenzéffel. Az 550-es út Jászó (9 km) felé teremt összeköttetést, mellékút köti össze Jánokon (7,5 km) keresztül Tornával (16 km) és Makrancon (3 km) át Buzitával (12 km). Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Somodi és Peder, délről Jánok, keletről Makranc, északról pedig Debrőd községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó város. Az 1870-es évekig mezővárosi rangot viselt, majd nagyközségként 1881-ig Abaúj vármegye, 1881-1920 között pedig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. 1920 után a Csereháti és a Tornai járás Csehszlovákiához csatolt részeiből létrehozott Szepsi járás székhelye lett egészen 1960-ig, amikor a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban az újra létrehozott Csereháti járás székhelye lett. 1964-ben városi rangot kapott. 1986-ban Bodoló és Makranc községeket Szepsihez csatolták, Makranc 1990-ben újra önállóvá vált. A város területe két kataszteri területre oszlik: Szepsi (12,01 km²) és Bodoló (7,76 km²), területük az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Szepsinek 1910-ben 2197 (Bodolóval együtt 2699), 1921-ben 2007 (2568), 1938-ban pedig 2280 (2799), túlnyomó többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben mindössze 5 % volt. A 20. század második felében Szepsi népessége ugrásszerűen megnőtt - 1938-1970 között két és félszerése nőtt, majd 1970-2011 között ismét csaknem duplájára ugrott (5719 főről 11 068-ra). Az utóbbi évtizedekben folyamatos a lakosságszám növekedése, ugyanakkor az 1991-ben még relatív többséget (49,1 %) alkotó magyar nemzetiségűek aránya folyamatosan csökken (2001-re 43,7 %-ra, 2011-re pedig 29,6 %-ra esett). A magyar anyanyelvűek aránya jóval magasabb (39,0 %). A szlovákok aránya is csökkent (1991-2011 között 47,5 %-ról 42,3 %-ra), ugyanakkor a városban kiugróan magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (17,5 %) is. 2011-ben a lakosság egytizede (9,8 %) vallotta magát roma nemzetiségűnek. 1921-ben lakosságának 58,7 %-a volt római katolikus, 25,4 %-a pedig református vallású volt. 2011-ben a római katolikusok aránya 62,2 % volt, a reformátusok aránya 8,4 %-ra csökkent. 1944-ig jelentős számú (1938-ban a lakosság 9,3 %-át alkották) zsidó közösség is élt a városban. 2011-ben a lakosság 95,3 %-a (10 546 fő) élt Szepsi, 4,7 %-a (522 fő) pedig Bodoló településrészen.

Történelem

A magyar törzsek érkezése után a kazár-kabar eredetű Aba nemzetség s mellette a Bárca-Tekele nemzetség telepedett le a vidéken. A város első írásos említése 1255-ből való, ám ez csupán az eredeti okirat másolata, amely 1150-ben készült, de a tatárjárás alatt megsemmisült. Ez az okirat Zekeres-ként említi a várost, de 1266-ban már Scepsy-Scekeres alakban fordul elő a város neve, mely utal az ott élők foglalkozására, akik királyi szekeresként itt éltek, valamint lótenyészetük is volt itt. A Szepsi elnevezést valószínűleg a tatárjárás után Szepességből betelepülő németek hozták magukkal. Első templomát 1290-ben említi III. Endre kiváltságlevele. Nagy Lajos király idején Kassa kiváltságokat kapott, aminek értelmében magasabb vámot szedhettek az átutazó kereskedőktől, akik így inkább Szepsi felé kerültek. Ebben az időszakban felvirágzott a város, pincerendszert építettek ki, ahol gyümölcsöt és bort raktároztak. Az otthoni borkészítés is elterjedt volt. 1317-ben már városi tanács működött Szepsiben, 1458-ban pedig saját iskolája és iparos céhei voltak. A középkorban vára is volt, melyet 1449-ben Giskra huszitái építettek, de Hunyadi János még abban az évben elfoglalta és leromboltatta. Ezután a várost és a templomot is kőfallal erősítették meg. 1526-ban, a mohácsi csatában életét vesztette a város földesura, Rozgonyi István, hat évvel később pedig összesen hatvan portát jegyeztek Szepsiben. 1553-ban már újra olvashatunk Szepsi vásárjogáról. Habár a török megszállás idején magát Szepsit nem foglalták el a törökök, de lakói kénytelenek voltak adót fizetni az egri pasának. A 16. században Szepsi lakossága is református hitre tért. Az 1690-es évek elején a város teljesen leégett, csupán a kőből épült katolikus templom maradt meg, majd 1711-ben újabb csapásként érintette a várost, hogy 3000 császári katonát kellett fél évig elszállásolnia és élelmeznie. A 18. század elején lakossága jócskán megfogyatkozott, különösen 1710–11-ben dühöngő pestisjárvány következtében. 1715-ben Szepsiben 150 ház állott elhagyottan. A pusztulást az is mutatja, hogy míg 1427-ben Szepsiben 180 portát írtak öszsze, 1715-ben csak 44-et, más adatok szerint 24-et. Még a 18. század elején is csaknem kizárólag reformátusok lakták, az ellenreformáció tevékenységének eredményeként azonban sokan rekatolizáltak a század folyamán. 1794-ben újabb tűzvész pusztította el a várost, melynek során leégett ötezer kötetes könyvtára, sokan meghaltak, a két templom is tető nélkül maradt, a tűz csupán egyetlen kaput hagyott épen. 1829-ben 279 háztartásban 2281 lakos élt. 1831-ben kolerajárvány pusztított Szepsin, 212 lakosának halálát okozva. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott nagyközségként és a Csereháti járás székhelyeként. 1890-ben megépült a Kassa-Torna vasút, melynek egyik állomása Szepsi lett. 1894-ben megépült a Mecenzéfre vezető Bódva-völgyi szárnyvonal is. 1901-ben fejeződött be az iskola építése, amely jelenleg mint kisegítő iskola működik. 1920-ban a várost Csehszlovákiához csatolták, de egészen 1960-ig járási székhely maradt. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944 nyarán a lakosság mintegy egytizedét alkotó zsidó közösséget (1938-ban 211 fő) koncentrációs táborba hurcolták, ahonnan csak egytizedük tért vissza. 1945 első két hónapjában számos férfit hurcoltak a városból kényszermunkára a Szovjetunióba. Az államszocializmus évtizedeiben lakossága megnégyszereződött az ipartelepítés (Tesla, hadiipari üzem), a lakótelepépítés és a közeli Kelet-Szlovákiai Vasmű megépítése révén. 1938-ban 2280, 1961-ben 3675 lakosa volt, 2011-re 11 068-ra nőtt népessége. A vasmű és a tornai cementgyár dolgozói közül sokan Szepsin kaptak lakást. Etnikai összetétele is megváltozott, a betelepülők nagy része szlovák volt. 1986-ban a városhoz csatolták Bodolló és Makranc községekeet, de Makranc 1990-ben ismét önállósult. A Csemadok a helyi születésű Szepsi Csombor Márton (1595–1623) református prédikátor, író emlékére 1987 óta évente megrendezi a városban a Szepsi Csombor Márton Napokat.

Mai jelentősége

A város a Bódva-vidék központja, a Kassa-környéki járás legnépesebb települése. Fafeldolgozó-, gép- és építőipara számottevő, határában (Bodolónál) napkollektoros erőmű működik. Fontos oktatási központ, öt óvodával, három általános iskolával (ezekből egy-egy magyar nyelvû), egy szlovák-magyar kétnyelvű kisegítő iskolával és mezőgazdasági szakközépiskolával, egy-egy magyar és szlovák gimnáziummal. Szentléleknek szentelt római katolikus temploma gótikus stílusban épült a 15. században, mai barokk-klasszicista alakját a 18. század végi átépítésekor nyerte el. Református temploma 1773-ban épült klasszicista stílusban, tájháza 1990-ben létesült. A városháza 20. század elején épült szecessziós épület. A 3 km hosszú Szepsi-cseppkőbarlang nem látogatható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SEPSI. Moldau, Moldava. Magyar Mezőváros Abaúj Várm. földes Ura Gr. Vandernot Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Bódva vize mellett, Jászóhoz nem meszsze, kies térségen. Hajdani lakosai a’ Királynak hadi butorait hordozák a’ hadban, ’s jeles szabadságaik valának; határja leginkább térséges, és jól termő; vagyonnyai külömbfélék; malmok alkalmatos; eladásra is jó módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szepsi, (Moldau, Moldava), régi nevezetes magyar mv., Abauj vmegyében, Kassához nyugotra 5 órányira, a Bódva mellett, termékeny síkságon, 1082 kath., 67 evang., 1232 ref., 6 n. e. óhitü, 22 zsidó lak., kik hajdan királyi kerékgyártók voltak, a királyi butort ők vitték táborba, s innen szép szabadságokkal ajándékoztattak meg. Jelenleg többnyire mesteremberek, főleg csizmadiák és timárok. Van itt kath. és ref. anyaszentegyház, lovas kaszárnya, gyógyszertár, 3 malom a Bódván, derék szőlőhegy, nagy városház. A kath. plebánia a kassai megyében csaknem legrégibb s leggazdagabb; országos, kivált pedig hetivásárai gabonára híresek. Hajdan kőfallal vétetett körül. 1683-ban, 26-dik november Sobiesky János 40,000 főből álló segédseregével visszament itt megállapodván: Tokaj, Tarczal, Tálya, Mád, Bénye hegyaljai helységek követei 1000 hordó bort igérének a fejedelemnek, csak hogy táborát vidékükön keresztül ne vezesse. F. u. több közbirtokosok, kik közt egyébiránt az Okolicsányi nemzetség legnagyobb részt bír.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább keletre, a Bódva felső völgyének tágas torkolatában Szepsi mezőváros és járási székhely áll régies ház-soraival, melyekben közel 2.000 lélek lakik. Van egy újabb református és egy régi római katholikus temploma, mely a XIV. században csúcsívesen épűlt, de a többszörös megújítás nagyon kivetkőztette eredeti alakjából. Hajdan erődtemplom volt; ma is kőfal keríti. A város már Zsigmond király korában virágzó község volt. A XV. században kezdődött zivataros időkben akkor szerepel először, mikor a cseh Giskra megszállja és benne várat épít, honnan irgalmatlanúl zsarolja a Bódva völgyének lakosait. 1449-ben Hunyadi János elfoglalta s várát földig lerombolta. A török hódoltság, a szabadságharczok és vallási villongások korában Tornával együtt sokat szenvedett. Ma a város népe többnyire kisiparosokból és kisgazdákból áll. Nagyrészt szepesi módon épűlt régi házainak pinczéi mind az útczára nyílnak. A fillokszera által tönkre tett szőlőket mostanában kezdik új ültetésekkel pótolni. Gabonavásárai nevezetesek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A BÓDVA- és a Kanyaptavölgy találkozása pontján, Kassától 30 kilométernyire délnyugatra fekszik Szepsi városa, mely hosszan nyulik el a Bódva mellett. Székhelye a csereháti járásnak, mint ilyen a szolgabiróságnak; van járásbirósága, telekkönyvi hivatala, adóhivatala, pénzügyőri- és csendőr-örsparancsnoksága. Kiinduló pontja a felső-bódvavölgyi (szepsi-meczenzéfi) szárnyvasutnak. Posta- és táviróállomás. Tulajdonképen csak két utczából áll, 330 házzal. Lakosainak száma 1765, köztük 1640 magyar, 44 német, 57 tót. Vallásra nézve 1120 r. katholikus, 526 ev. református, 94 izraelita, a többi egyéb felekezetü. Templomok. Szepsi multja. A városnak két temploma van, a régi róm. kath. és az ujabb református. A XIV. században csúcsivesen épült r. kath. templom a többszörös megujitás alatt sokat veszitett eredeti jellegéből, s a 3 hajós csúcsives épitményből csak a szentély maradt meg régi alakjában. E templom, mely hajdan erősség volt, ma is fallal van övezve. Képét a vármegye történetét tárgyaló részben közöljük. A város házainak egy része ugyanazt az épitészeti tipust mutatja, mely a közeli Meczenzéf házait jellemzi, a mi fenntartja a Szepességről ide költözött egykori német telepesek emlékét. Erre vall a város neve is. Németül Moldaunak, valamint a Bódva vagy Boldva folyót is 351Moldaunak, moldaui viznek nevezték. Ebből lett valószinüleg a nép ajkán a rokonhangzásu Boldva. Jellemző az is, hogy a házak pinczeajtai nem az udvarra, hanem az utczára nyilnak. Ez az épitési mód még abból az időből származik, midőn Szepsinek virágzó borkereskedése volt. Nemcsak saját termésével kereskedett, hanem nagy tranzitó-forgalmat közvetitett hegyaljai borokkal is. Minthogy háboru idején a szepsi gazdák szekereikkel tettek szolgálatot, a mult század második feléig Szekeresfalvának nevezték a várost. Szepsi, Zsigmond korában már virágzó helység volt. A XV. században kezdődő zivataros időkben akkor szerepel először, midőn a cseh Giskra megszállja, erődöt épittet, melyből őrsége ki-kicsap a Bódva völgyének lakosaira, hogy megsarczolja őket. 1449-ben Hunyadi János Giskra ellen indulván, elfoglalta s földig lerombolta erődjét. A török háboruk, szabadságharczok és a vallási villongások alatt szepsi sorsa lapda volt az egyes pártok és hadak kezében. A Torna birtokáért vívott harczok tüzét mindannyiszor meg kellett szenvednie Szepsinek is, a mi megakasztotta természetes fejlődésében; pedig topografiai helyzeténél fogva, mint a Bódvavölgy kulcsa, bár Abauj-Torna vármegyének kisebb mezővárosai közé tartozik, ma is meg vannak kellékei arra, hogy környékének élénk forgalmi góczpontja legyen. Lakosságának túlnyomó része a hitujítás kezdetén szintén protestánssá lett; de az I. Lipót kormánya alatt Kassáról kiindult ellenreformáczió legtöbbjét ismét visszatéritette. A népmonda szerint úgy mint Tornán, itt is a Herkó Páter néven ismert szendrői barát lett volna a főtéritő. Mint a népszámlálás adatai mutatják, ma ugyszólván teljesen magyar, az alig 5% idegen ajku is már eltünik a magyarságban. Társas életét a polgári kaszinó s a kath. olvasókör, meg a tüzoltóegyesület eleveníti; a nagyrészt kisiparosokból és kisgazdákból álló polgárság hiteligényeit a takarékpénztár és egy hitelintézet elégiti ki. A szegényekről és betegekről a szegények-háza gondoskodik. Iskolája hat osztályu. A várostól nyugatra, a tornai uton van kis fürdője; a Szőllőtető-hegy oldalában (szintén nyugatra a várostól) emlitésre érdemes egy barlang, mely még nincs kikutatva. A kik behatoltak az üregbe, meglehetős nagy kiterjedésünek mondják. E barlang „Barátlyuk” elnevezés alatt ismeretes és a népmonda azt tartja felőle, hogy a 9 kilométerre fekvő tornai várral alagut kötötte össze.

Magyar Katolikus Lexikon

Szepsi, Moldau, v. Abaúj-Torna vm. (Moldava nad Bodvou, Szl.): 1. esperesség a v. egri, majd kassai egyhm-ben. Plébániái 1915: Alsómecenzéf, Buzita, Csécs, Hernádpetri, Hidasnémeti, Jánok, Nagyida, Perény, Somodi. - 2. plébánia. 1255: Zekeres. 1332: már pléb. Tp-át 1311: a Szentlélek tiszt-ére sztelték, a mait 1896: építették. Lakói 1530 k. ref-ok lettek. 1688: alapították újra. Akv. 1795-től. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., ném., szl. - Filiái: 1915: Bodoló, Makranc. - Lakói 1940: 1480 r.k., 82 g.k., 2 g.kel., 33 ev., 534 ref., 200 izr., 1 bapt., 4 egyéb vall., össz. 2336; 1991: össz. 8796, m. 4322 (49,14%); 2001: össz. 9525, m. 4158 (43,65%). ** KTN I:191. - Schem. Cass. 1915:61; 2000:75 (lakói 2000: 5025 r.k., össz. 8794). - Györffy I:146.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

A vidék járási székhelye a színtiszta eredetű Szepsi nagyközség. Magyarságának tisztaságát nagyon kevés szlovák kisebbséggel egészen az összeomlásig megőrizte. Az összeomlással előállott új hatalmi törekvéseknek azonban Szepsi sem tudott ellentállni és az 1921-es népszámlálás adataiból már csak 93%-os magyar többség került ki. majd az. utána következő elvándorlások és betelepülések folytán az 1930-i népszámlálásig 74%-ra süllyesztik ezt az arányszámot. 1938-ban mindössze 1% németet és 1% szlovákot találunk a községben. (...) Szepsi. A község területe 2087 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2280.

Szepsi Laczkó Máté

1576
Szepsi - megszületett

Szepsi Csombor Márton

1595
Szepsi - megszületett
1623 k.
Varannó - elhunyt

Gyenes Izsó

1874. 7. 8.
Szepsi - megszületett

Juhász (Schäffer) Árpád

1894. 12. 2.
Szepsi - megszületett
Besztercebánya - tanult

Szabó Ottó

1965. 3. 29.
Rozsnyó - megszületett
Szepsi - tanított
Névelőfordulások
1255
Scepusy
1773
Sepsi, Moldau, Moldawa
1786
Moldau, Sepschi, Schepschi, Moldawa
1808
Sepsi, Moldau, Moldawa
1863
Szepsi
1920
Moldava
1927
Moldava nad Bodvou, Szepsi
1938
Szepsi
1945
Moldava nad Bodvou, Szepsi
1948
Moldava nad Bodvou
1994
Szepsi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Iskola utca (Školská) 2
Telefon: 0554880211
Fax: 0554603221

Honlap: moldava.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Borovský Slavomír (Független)

Képviselő-testület:
Grulyo Július (Független)
Bodnár Vojtech (Független)
Kovács Oliver (Független)
Csala Ján (Független)
Nagy István (Független)
Pecze Norbert (Független)
Cingeľ Roland (MOST - HÍD)
Krušinský Norbert (MOST - HÍD)
Ločová Jana (MOST - HÍD)
Zachariaš István (SMK-MKP)
Dobos Zoltán (SMK-MKP)
Zupko Ladislav (SMK-MKP)
Matta Ľudovít (SRK)
Független 46% Független 6 képviselö MOST - HÍD 23% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 23% SMK-MKP 3 képviselö 8% SRK 1 képviselö 13 képviselö
Szepsii Posta

Fő utca 61

Szent Erzsébet-ház Idősek Otthona

Fő utca 87

Kassa-környéki Önkormányzati Társulás

Iskola utca 2

Bódva-völgyi Önkormányzati Társulás

Iskola utca 2

CVrČek Szabadidőközpont

Iskola utca 5

Városi Művelődési Központ

Fő utca 58

Bódva-völgyi és Érchegységi Kultúrközpont

Fő utca 52

Szepsi Rendőrörs

Rozsnyói út 30

Művészeti Alapiskola

Fő utca 67

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Északi utca 21

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Csehszlovák hadsereg utca 15

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium

Csehszlovák hadsereg utca 15

Szlovák Tannyelvű Egyesített Iskola

Fő utca 53

Štefan Moyses Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Iskola utca 13

Magyar Tannyelvű Gimnázium

Csehszlovák hadsereg utca 15

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Hviezdoslav utca 17

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Rövid utca 10

Szlovák Tannyelvű IV. Óvoda

Északi utca 19

Szlovák-magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Bodolló 116

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Csehszlovák hadsereg utca 22

Szakközépiskola

Fő utca 54

Egyesített Iskola (Speciális és Készségfejlesztő Iskola)

Fő utca 53

Szepsii Anyakönyvi Hivatal

Iskola utca 2

Szepsii Városi Hivatal

Iskola utca 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2139 91%
szlovákok 102 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 39 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 78 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2358
magyarok 2711 98%
szlovákok 25 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2758
magyarok 2311 89%
szlovákok 107 4%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 177 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2596
magyarok 4322 49%
szlovákok 4174 47%
ruszinok 7 0%
romák 180 2%
ukránok 12 0%
csehek 61 1%
németek 15 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 18 0%
összlétszám 8796
magyarok 4158 44%
szlovákok 4847 51%
ruszinok 3 0%
romák 353 4%
ukránok 13 0%
csehek 47 0%
németek 10 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 90 1%
összlétszám 9525
magyarok 3279 30%
szlovákok 4683 42%
ruszinok 11 0%
romák 1085 10%
ukránok 10 0%
csehek 30 0%
németek 7 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 17 0%
ismeretlen 1942 18%
összlétszám 11068
magyarok 2897 28%
szlovákok 5399 52%
ruszinok 12 0%
romák 1574 15%
ukránok 20 0%
csehek 29 0%
németek 6 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 353 3%
összlétszám 10305
összlétszám 1856
magyarok 1708 92%
szlovákok 65 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 62 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 502
magyarok 431 86%
szlovákok 37 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2197
magyarok 2163 98%
szlovákok 15 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 561
magyarok 548 98%
szlovákok 10 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 589
magyarok 542 92%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 41 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2007
magyarok 1769 88%
szlovákok 101 5%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 136 7%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 7965
Választási részvétel: 50.58 %
Kiadott boríték: 4029
Bedobott boríték: 4028

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3895
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Borovský Slavomír 2137 54.87 % Független
Petrášová Irena 1024 26.29 % SMK-MKP
Bráz Tibor 450 11.55 % KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
Harsányiová Silvia 151 3.88 % Független
Kovács Oliver 94 2.41 % Független
Sciranka Juraj 39 1.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Grulyo Július 371 Független
Zachariaš István 349 SMK-MKP
Matta Ľudovít 322 SRK
Štark Peter 255 SMER-SD
Bartók Csaba 240 SMK-MKP
Sirgely Imrich 228 SMK-MKP
Dedinský Ján 200 MOST - HÍD
Hudák Peter 199 MOST - HÍD
Samko Stanislav 122 SRK
Horváth Ján 49 JEDNOTA-ĽSS
Bodnár Vojtech 182 Független
Ikrényi Imrich 43 Független
Dobos Zoltán 340 SMK-MKP
Kovács Oliver 301 Független
Cingeľ Roland 297 MOST - HÍD
Elek Tamás 244 SMK-MKP
Heinrich Ján 218 Független
Čajkovská Erika 168 Független
Molnárová Jurina 158 SMK-MKP
Milan Pavol 144 SaS
Laczkó Peter 142 MOST - HÍD
Selín Jozef 139 KDH
Kocsis Atila 58 Független
Rybár Eduard 51 STS
Gruľo Vasiľ 37 NAJ
Rybár Róbert 24 SLOVENSKO DO TOHO !
Krušinský Norbert 421 MOST - HÍD
Csala Ján 305 Független
Nagy István 256 Független
Bodnár Ottó 206 SMK-MKP
Bodnár Attila 199 SMK-MKP
Sciranka Juraj 185 Független
Paulinský Peter 174 SPOLU
Rusňák Rudolf 151 MOST - HÍD
Gazdik Karol 136 NAJ
Kis Pálová Olga 130 Független
Miklošová Anna 34 SMER-SD
Pecze Norbert 323 Független
Ločová Jana 277 MOST - HÍD
Zupko Ladislav 244 SMK-MKP
Hudák Štefan 237 ĽS Naše Slovensko
Szabó Roland 223 SMER-SD
Chmurová Eva 222 MOST - HÍD
Gergely Adriána 193 Független
Kmeťová Iveta 173 Független
Iván Tamás 145 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 46.15% Független 6 képviselö SMK-MKP 23.08% SMK-MKP 3 képviselö KDH, MOST - HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS 23.08% KDH, MOST - HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS 3 képviselö 7.69% SMER-SD 1 képviselö 13 képviselö
2018
Független 46.15% Független 6 képviselö SMK-MKP 23.08% SMK-MKP 3 képviselö 7.69% SRK 1 képviselö MOST - HÍD 23.08% MOST - HÍD 3 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 7820
Választási részvétel: 23.32 %
Kiadott boríték: 1824
Bedobott boríték: 1823
Választásra jogosult: 7820
Választási részvétel: 12.67 %
Kiadott boríték: 991
Bedobott boríték: 991
Választásra jogosult: 7 949
Választási részvétel: 32,16 %
Kiadott boríték: 2 557
Bedobott boríték: 2 557

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1424
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 2 206
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 892 62.64 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 263 18.47 % KDS
Jozef Holečko 86 6.04 % Független
Dominika Palaščáková 49 3.44 % NOVA
Rastislav Masnyk 33 2.32 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 27 1.90 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 25 1.76 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 21 1.47 % OKS
Lukáš Sisák 14 0.98 % KSS
Jaroslav Džunko 14 0.98 % Független
Rudolf Bauer 259 26.40% KDS
Richard Raši 1 103 50.00 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 447 20.26 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 433 19.63 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 86 3.90 % ĽSNS
Róbert Bačinský 53 2.40 % Független
Jarmila Tkáčová 24 1.09 % SNS
Jaroslav Džunko 11 0.50 % Független
Vladislav Stanko 9 0.41 % Független
Lukáš Sisák 9 0.41 % KSS
Ján Struk 8 0.36 % SMS
Adam Šepetka 7 0.32 % NAJ
Oliver Petrík 5 0.23 % JĽSS
Jozef Červeňák 4 0.18 % RIS
Rudolf Botka 4 0.18 % NP
Jozef Bobík 3 0.14 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1768
Érvényes szavazólap: 2 494
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
István Zachariaš 868 49.10% SMK-MKP
László Iván 672 38.01% SMK-MKP
László Köteles 657 37.16% SMK-MKP
Anton Király 607 34.33% SMK-MKP
Jozef Holečko 530 29.98% Független
Norbert Krušinský 436 24.66% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Grulyo 421 23.81% Független
Elena Fialková 400 22.62% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 357 20.19% Független
Jozef Konkoly 220 12.44% SMER - SD
Jaroslav Pástor 195 11.03% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 172 9.73% Független
Viktor Sasák 148 8.37% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 124 7.01% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivan Hriczko 111 6.28% Független
Vladimír Popovič 101 5.71% SMS
Štefan Petrík 84 4.75% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Markovič 79 4.47% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 69 3.90% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 68 3.85% NOVA
Štefan Laczkó 68 3.85% 7 STATOČNÝCH
Marián Tóth 66 3.73% SaS
František Petro 54 3.05% SMER - SD
Michal Rečka 49 2.77% SMER - SD
Vojtech Staňo 43 2.43% SMER - SD
Monika Bérešová 42 2.38% SZS
Ľubomír Šimko 42 2.38% SMER - SD
Anton Medvec 38 2.15% Független
Róbert Šándor 38 2.15% Független
Monika Vargová 35 1.98% SNS
Miroslav Bačenko 33 1.87% Független
Ján Marton 33 1.87% NOVA
Ladislav Miko 33 1.87% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 29 1.64% SĽS
Viktor Dulina 28 1.58% Független
Rastislav Moric 28 1.58% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 27 1.53% SNS
Ján Kokarda 26 1.47% Független
Ján Mikloš 25 1.41% KSS
Božena Letková 23 1.30% Független
Ľubica Holováčová 22 1.24% SĽS
Františka Kočišová 21 1.19% SĽS
Ivan Buchla 21 1.19% SNS
Ján Bačo 21 1.19% SĽS
Mária Topoľančinová 21 1.19% ĽS-HZDS
Miloš Barcal 20 1.13% Független
Martin Baltes 19 1.07% SĽS
Viliam Bačo 18 1.02% Független
Ladislav Vojtko 18 1.02% KSS
Peter Palaščák 17 0.96% SOĽ
Roman Horváth 17 0.96% SRÚS
Róbert Čarny 16 0.90% SNS
Slavomír Horváth 16 0.90% SNS
Radoslav Šimko 16 0.90% SNS
Peter Papáč 16 0.90% KSS
Jozef Koňa 15 0.85% SĽS
Marián Kertész 14 0.79% PD
Imrich Kohút 13 0.74% SĽS
Karol Dzugas 12 0.68% Független
Jozef Tischler 11 0.62% SĽS
Alexander Bimbo 10 0.57% SRÚS
István Zachariaš 846 33.92% SMK-MKP
Slavomír Borovský 819 32.84% DS
Roland Szabó 754 30.23% SMER-SD
Norbert Krušinský 739 29.63% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 677 27.15% SMK-MKP
Tibor Bráz 656 26.30% Független
László Köteles 599 24.02% SMK-MKP
Tamás Iván 592 23.74% SMK-MKP
Anton Király 528 21.17% SMK-MKP
Alexander Képes 511 20.49% SMK-MKP
Mária Lacková 391 15.68% Független
Gábor Szalay 347 13.91% SMK-MKP
Elena Fialková 325 13.03% MOST - HÍD
Csaba Simkó 310 12.43% SMK-MKP
Štefan Hudák 281 11.27% ĽS Naše Slovensko
Július Begala 245 9.82% Független
Attila Oravecz 178 7.14% MOST - HÍD
Július Pelegrin 142 5.69% Független
Marcela Demkeová 121 4.85% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Bartók 113 4.53% MKDA-MKDSZ
Ondrej Bernát 95 3.81% SMER-SD
Ján Horváth 93 3.73% Független
Július Beluscsák 92 3.69% Független
Csaba Káposztás 82 3.29% MKDA-MKDSZ
Gabriel Böhm 75 3.01% Független
Imrich Bakši 74 2.97% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Pástor 71 2.85% MOST - HÍD
Martin Baltes 70 2.81% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 68 2.73% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 61 2.45% ŠKV
Augustín Köteles 59 2.37% NAJ
Július Grulyo 58 2.33% Független
František Petro 58 2.33% SMER-SD
Peter Solár 57 2.29% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 55 2.21% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jarmila Vaňová 53 2.13% ŠKV
Peter Derevjaník 50 2.00% SMER-SD
Peter Kocai 49 1.96% NAJ
Pavol Bujňák 49 1.96% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Smrčo 47 1.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Alexander Horváth 47 1.88% MOST - HÍD
Michal Rečka 46 1.84% SMER-SD
Monika Gergelová 45 1.80% SNS
Erika Zámboriová 42 1.68% ŠKV
Viktor Dulina 42 1.68% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Dulovičová 41 1.64% Független
Rudolf Varga 38 1.52% VZDOR
Vojtech Farkaš 38 1.52% Független
Anetta Strýčková 38 1.52% Független
Anton Medvec 26 1.04% Független
Martina Dutková 23 0.92% Független
Radoslav Hodor 22 0.88% Független
Miloš Barcal 20 0.80% Független
Ján Serbin 18 0.72% Független
Slavomír Horváth 18 0.72% SNS
Ladislav Vojtko 18 0.72% KSS
Ján Kokarda 16 0.64% Független
Jozef Hric 15 0.60% KSS
Peter Seman 15 0.60% KSS
Pavol Lehotský 14 0.56% Független
Ladislav Andrejanin 13 0.52% ÚSVIT
Tomáš Suchý 11 0.44% ŠANCA
Vlastimil Lakatoš 11 0.44% Független
Ervín Kompuš 8 0.32% NAJ
Jozef Krešák 4 0.16% ŠANCA
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.35 %
Torna 145 6.07 %
Buzita 141 5.90 %
Somodi 111 4.65 %
Makranc 110 4.61 %
Debrőd 109 4.56 %
Csécs 94 3.94 %
Szeszta 73 3.06 %
Jászó 69 2.89 %
Jánok 64 2.68 %
Perény - Hím 63 2.64 %
Komaróc 63 2.64 %
Áj 57 2.39 %
Reste 57 2.39 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.14 %
Tornaújfalu 49 2.05 %
Alsólánc 48 2.01 %
Zsarnó 47 1.97 %
Bódvavendégi 40 1.68 %
Nagyida 40 1.68 %
Péder 40 1.68 %
Abaújszina 33 1.38 %
Pány 22 0.92 %
Mecenzéf 21 0.88 %
Jászómindszent 12 0.50 %
Tornahorváti 12 0.50 %
Szádelő 12 0.50 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.29 %
Kisida 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 63.98 %
Torna 110 21.65 %
Kecer 63 12.40 %
Szepsi 47 9.25 %
Mecenzéf 28 5.51 %
Áj 16 3.15 %
Buzita 14 2.76 %
Jászómindszent 13 2.56 %
Csécs 11 2.17 %
Jászóújfalu 10 1.97 %
Kisida 9 1.77 %
Abaújszakaly 9 1.77 %
Györke 8 1.57 %
Kenyhec 8 1.57 %
Hernádcsány 8 1.57 %
Tornaújfalu 7 1.38 %
Abos 7 1.38 %
Izdobabeszter 7 1.38 %
Abaújszina 6 1.18 %
Stósz 6 1.18 %
Budamér 5 0.98 %
Hernádszentistván 5 0.98 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.98 %
Hernádszokoly 5 0.98 %
Pány 5 0.98 %
Enyicke 5 0.98 %
Benyék 5 0.98 %
Semse 5 0.98 %
Bolyár 5 0.98 %
Hernádzsadány 4 0.79 %
Rozgony 4 0.79 %
Debrőd 4 0.79 %
Koksóbaksa 4 0.79 %
Nagyida 4 0.79 %
Miglécnémeti 4 0.79 %
Zsarnó 4 0.79 %
Alsókemence 4 0.79 %
Lapispatakújtelep 4 0.79 %
Szeszta 3 0.59 %
Hilyó 3 0.59 %
Komaróc 3 0.59 %
Nagyszalánc 3 0.59 %
Alsólánc 3 0.59 %
Patacskő 3 0.59 %
Sároskőszeg 3 0.59 %
Felsőmislye 3 0.59 %
Felsőmecenzéf 3 0.59 %
Szaláncújváros 3 0.59 %
Ránk 3 0.59 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.59 %
Alsómislye 3 0.59 %
Rudnok 3 0.59 %
Baska 3 0.59 %
Perény - Hím 3 0.59 %
Lapispatak 2 0.39 %
Lengyelfalva 2 0.39 %
Makranc 2 0.39 %
Petőszinye 2 0.39 %
Alsóhutka 2 0.39 %
Felsőtőkés 2 0.39 %
Aranyida 2 0.39 %
Királynép 2 0.39 %
Kassamindszent 2 0.39 %
Garbócbogdány 2 0.39 %
Hernádgecse 1 0.20 %
Alsótőkés 1 0.20 %
Kassaolcsvár 1 0.20 %
Abaújrákos 1 0.20 %
Reste 1 0.20 %
Jánok 1 0.20 %
Rás 1 0.20 %
Bódvavendégi 1 0.20 %
Hatkóc 1 0.20 %
Eszkáros 1 0.20 %
Ájfalucska 1 0.20 %
Szalánchuta 1 0.20 %
Alsócsáj 1 0.20 %
Kelecsenyborda 1 0.20 %
Györgyi 1 0.20 %
Somodi 1 0.20 %
Terebő 1 0.20 %
Abaújnádasd 1 0.20 %
Abaújharaszti 1 0.20 %
Tornahorváti 1 0.20 %
Idabukóc 1 0.20 %
Felsőhutka 1 0.20 %
Felsőkemence 1 0.20 %
Balogd 1 0.20 %
Magyarbőd 1 0.20 %
Bölzse 1 0.20 %
Bátyok 1 0.20 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 25.17 %
Buzita 223 10.99 %
Csécs 84 4.14 %
Perény - Hím 79 3.89 %
Torna 77 3.79 %
Szeszta 77 3.79 %
Reste 67 3.30 %
Makranc 66 3.25 %
Komaróc 55 2.71 %
Debrőd 55 2.71 %
Somodi 53 2.61 %
Alsólánc 51 2.51 %
Nagyida 49 2.41 %
Tornaújfalu 38 1.87 %
Jászó 37 1.82 %
Áj 37 1.82 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.58 %
Zsarnó 31 1.53 %
Péder 30 1.48 %
Abaújszina 29 1.43 %
Jánok 28 1.38 %
Bódvavendégi 25 1.23 %
Mecenzéf 15 0.74 %
Semse 11 0.54 %
Pány 10 0.49 %
Kenyhec 9 0.44 %
Hernádcsány 9 0.44 %
Tornahorváti 8 0.39 %
Kassamindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 8 0.39 %
Györke 7 0.34 %
Enyicke 6 0.30 %
Kecer 6 0.30 %
Kisida 5 0.25 %
Izdobabeszter 5 0.25 %
Jászómindszent 5 0.25 %
Hernádszentistván 5 0.25 %
Regeteruszka 4 0.20 %
Királynép 4 0.20 %
Jászóújfalu 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.43 %
Jászómindszent 108 9.64 %
Stósz 76 6.79 %
Felsőmecenzéf 50 4.46 %
Szepsi 38 3.39 %
Kisida 36 3.21 %
Hernádcsány 24 2.14 %
Jászó 24 2.14 %
Kassamindszent 24 2.14 %
Jászóújfalu 22 1.96 %
Kassabéla 19 1.70 %
Rozgony 18 1.61 %
Budamér 18 1.61 %
Hernádszokoly 17 1.52 %
Semse 17 1.52 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.34 %
Sároskőszeg 15 1.34 %
Felsőtőkés 14 1.25 %
Kassaolcsvár 14 1.25 %
Csécs 12 1.07 %
Lengyelfalva 12 1.07 %
Torna 12 1.07 %
Izdobabeszter 12 1.07 %
Hernádszentistván 12 1.07 %
Idabukóc 11 0.98 %
Aranyida 11 0.98 %
Lapispatak 11 0.98 %
Koksóbaksa 10 0.89 %
Felsőmislye 9 0.80 %
Alsótőkés 9 0.80 %
Tarcavajkóc 8 0.71 %
Abaújszakaly 8 0.71 %
Tizsite 8 0.71 %
Baska 8 0.71 %
Hatkóc 7 0.63 %
Szalánchuta 7 0.63 %
Enyicke 7 0.63 %
Abaújnádasd 7 0.63 %
Nagyida 7 0.63 %
Abaújszina 7 0.63 %
Hilyó 7 0.63 %
Perény - Hím 7 0.63 %
Magyarbőd 7 0.63 %
Hernádgecse 7 0.63 %
Nagyszalánc 7 0.63 %
Györke 6 0.54 %
Garbócbogdány 6 0.54 %
Makranc 6 0.54 %
Lapispatakújtelep 6 0.54 %
Kelecsenyborda 6 0.54 %
Kecer 6 0.54 %
Királynép 6 0.54 %
Hernádzsadány 6 0.54 %
Rás 5 0.45 %
Pány 5 0.45 %
Rudnok 5 0.45 %
Kisladna 5 0.45 %
Terebő 5 0.45 %
Hernádgönyű 4 0.36 %
Buzita 4 0.36 %
Ájfalucska 4 0.36 %
Abaújharaszti 4 0.36 %
Zsarnó 4 0.36 %
Kalsa 4 0.36 %
Petőszinye 4 0.36 %
Szeszta 4 0.36 %
Nagyladna 4 0.36 %
Ósvacsákány 3 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.27 %
Györgyi 3 0.27 %
Abaújrákos 3 0.27 %
Apátka 3 0.27 %
Jánok 3 0.27 %
Alsómislye 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Benyék 3 0.27 %
Miglécnémeti 3 0.27 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.48 %
Buzita 84 6.12 %
Torna 66 4.81 %
Makranc 50 3.64 %
Szeszta 45 3.28 %
Csécs 39 2.84 %
Debrőd 38 2.77 %
Áj 31 2.26 %
Somodi 30 2.19 %
Tornaújfalu 30 2.19 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.04 %
Nagyida 27 1.97 %
Perény - Hím 26 1.90 %
Alsólánc 26 1.90 %
Zsarnó 26 1.90 %
Jánok 26 1.90 %
Reste 23 1.68 %
Péder 22 1.60 %
Jászó 22 1.60 %
Bódvavendégi 21 1.53 %
Rudnok 17 1.24 %
Komaróc 17 1.24 %
Mecenzéf 15 1.09 %
Jászómindszent 13 0.95 %
Hernádcsány 13 0.95 %
Abaújszina 12 0.87 %
Tornahorváti 11 0.80 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.36 %
Ránk 5 0.36 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.28 %
Hernádszentistván 216 10.32 %
Sároskőszeg 164 7.84 %
Hernádszokoly 138 6.59 %
Budamér 79 3.77 %
Rozgony 58 2.77 %
Kassabéla 40 1.91 %
Abos 40 1.91 %
Kassamindszent 39 1.86 %
Kisida 37 1.77 %
Terebő 34 1.62 %
Hernádcsány 30 1.43 %
Enyicke 28 1.34 %
Jászómindszent 28 1.34 %
Királynép 28 1.34 %
Szepsi 26 1.24 %
Tarcavajkóc 25 1.19 %
Koksóbaksa 23 1.10 %
Izdobabeszter 23 1.10 %
Lapispatak 19 0.91 %
Benyék 18 0.86 %
Hernádzsadány 18 0.86 %
Kisladna 18 0.86 %
Felsőmislye 17 0.81 %
Rás 17 0.81 %
Hernádgecse 17 0.81 %
Nagyszalánc 16 0.76 %
Kassaolcsvár 16 0.76 %
Lapispatakújtelep 15 0.72 %
Kenyhec 15 0.72 %
Alsómislye 15 0.72 %
Eszkáros 14 0.67 %
Baska 14 0.67 %
Regeteruszka 14 0.67 %
Alsótőkés 14 0.67 %
Perény - Hím 13 0.62 %
Bölzse 13 0.62 %
Abaújnádasd 13 0.62 %
Csécs 12 0.57 %
Hatkóc 12 0.57 %
Nagyladna 12 0.57 %
Lengyelfalva 12 0.57 %
Aranyida 12 0.57 %
Abaújszina 11 0.53 %
Semse 11 0.53 %
Felsőhutka 11 0.53 %
Mecenzéf 11 0.53 %
Garbócbogdány 10 0.48 %
Kalsa 10 0.48 %
Buzita 10 0.48 %
Jászóújfalu 10 0.48 %
Torna 10 0.48 %
Kecer 10 0.48 %
Magyarbőd 10 0.48 %
Felsőtőkés 10 0.48 %
Györke 10 0.48 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.38 %
Idabukóc 8 0.38 %
Alsókemence 8 0.38 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 54.90 %
Szepsi 178 24.93 %
Csécs 34 4.76 %
Szádudvarnok - Méhész 32 4.48 %
Áj 31 4.34 %
Makranc 29 4.06 %
Somodi 26 3.64 %
Tornaújfalu 25 3.50 %
Jánok 23 3.22 %
Perény - Hím 20 2.80 %
Zsarnó 20 2.80 %
Bódvavendégi 18 2.52 %
Mecenzéf 14 1.96 %
Szeszta 14 1.96 %
Tornahorváti 14 1.96 %
Jászó 12 1.68 %
Buzita 11 1.54 %
Debrőd 11 1.54 %
Kenyhec 11 1.54 %
Nagyida 10 1.40 %
Pány 10 1.40 %
Péder 8 1.12 %
Hernádcsány 6 0.84 %
Rozgony 6 0.84 %
Kisida 5 0.70 %
Hernádgecse 5 0.70 %
Reste 5 0.70 %
Ájfalucska 4 0.56 %
Szádelő 4 0.56 %
Alsólánc 4 0.56 %
Jászóújfalu 4 0.56 %
Lapispatakújtelep 4 0.56 %
Jászómindszent 4 0.56 %
Magyarbőd 3 0.42 %
Garbócbogdány 3 0.42 %
Izdobabeszter 3 0.42 %
Alsótőkés 3 0.42 %
Komaróc 3 0.42 %
Hernádszokoly 3 0.42 %
Nagyszalánc 3 0.42 %
Abos 3 0.42 %
Hernádzsadány 3 0.42 %
Enyicke 3 0.42 %
Abaújszina 3 0.42 %
Kassamindszent 3 0.42 %
Abaújnádasd 2 0.28 %
Hilyó 2 0.28 %
Eszkáros 2 0.28 %
Rudnok 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Hernádgönyű 2 0.28 %
Budamér 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Idabukóc 2 0.28 %
Szalánchuta 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Kecer 1 0.14 %
Tizsite 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Alsómislye 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Koksóbaksa 1 0.14 %
Felsőmislye 1 0.14 %
Tarcavajkóc 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Balogd 1 0.14 %
Györke 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Felsőhutka 1 0.14 %
Kalsa 1 0.14 %
Lapispatak 1 0.14 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 14.05 %
Torna 20 4.76 %
Csécs 12 2.86 %
Jászó 11 2.62 %
Tornaújfalu 10 2.38 %
Rozgony 10 2.38 %
Nagyida 10 2.38 %
Buzita 8 1.90 %
Somodi 8 1.90 %
Makranc 7 1.67 %
Zsarnó 6 1.43 %
Reste 6 1.43 %
Lapispatak 6 1.43 %
Idabukóc 6 1.43 %
Debrőd 5 1.19 %
Jánok 5 1.19 %
Perény - Hím 5 1.19 %
Abaújszina 5 1.19 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.95 %
Kassamindszent 4 0.95 %
Alsólánc 4 0.95 %
Tornahorváti 4 0.95 %
Szeszta 4 0.95 %
Izdobabeszter 3 0.71 %
Petőszinye 3 0.71 %
Magyarbőd 3 0.71 %
Komaróc 3 0.71 %
Hernádszokoly 3 0.71 %
Jászóújfalu 3 0.71 %
Kisida 3 0.71 %
Györke 3 0.71 %
Ránk 3 0.71 %
Terebő 3 0.71 %
Enyicke 3 0.71 %
Nagyszalánc 2 0.48 %
Bódvavendégi 2 0.48 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.48 %
Hernádcsány 2 0.48 %
Budamér 2 0.48 %
Kalsa 2 0.48 %
Kecer 2 0.48 %
Kenyhec 2 0.48 %
Mecenzéf 2 0.48 %
Abos 2 0.48 %
Patacskő 2 0.48 %
Abaújszakaly 2 0.48 %
Kassaolcsvár 2 0.48 %
Felsőmislye 2 0.48 %
Alsókemence 2 0.48 %
Jászómindszent 1 0.24 %
Pány 1 0.24 %
Lapispatakújtelep 1 0.24 %
Rudnok 1 0.24 %
Regeteruszka 1 0.24 %
Alsótőkés 1 0.24 %
Benyék 1 0.24 %
Eszkáros 1 0.24 %
Sároskőszeg 1 0.24 %
Szaláncújváros 1 0.24 %
Királynép 1 0.24 %
Lengyelfalva 1 0.24 %
Stósz 1 0.24 %
Péder 1 0.24 %
Rás 1 0.24 %
Abaújnádasd 1 0.24 %
Hatkóc 1 0.24 %
Áj 1 0.24 %
Tarcavajkóc 1 0.24 %
Ájfalucska 1 0.24 %
Hernádgecse 1 0.24 %
Györgyi 1 0.24 %
Bolyár 1 0.24 %
Felsőcsáj 1 0.24 %
Felsőtőkés 1 0.24 %
Felsőmecenzéf 1 0.24 %
Kassabéla 1 0.24 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 29.13 %
Szepsi 82 17.83 %
Csécs 20 4.35 %
Tornaújfalu 18 3.91 %
Nagyida 17 3.70 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.26 %
Buzita 12 2.61 %
Áj 12 2.61 %
Szeszta 12 2.61 %
Somodi 11 2.39 %
Bódvavendégi 11 2.39 %
Zsarnó 10 2.17 %
Jászó 10 2.17 %
Makranc 10 2.17 %
Mecenzéf 9 1.96 %
Péder 9 1.96 %
Jászómindszent 8 1.74 %
Tornahorváti 8 1.74 %
Perény - Hím 7 1.52 %
Eszkáros 6 1.30 %
Hernádcsány 6 1.30 %
Abaújszina 6 1.30 %
Alsólánc 5 1.09 %
Kassamindszent 5 1.09 %
Reste 5 1.09 %
Jánok 4 0.87 %
Budamér 4 0.87 %
Baska 4 0.87 %
Kenyhec 4 0.87 %
Jászóújfalu 4 0.87 %
Hernádzsadány 4 0.87 %
Debrőd 4 0.87 %
Komaróc 4 0.87 %
Magyarbőd 4 0.87 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.87 %
Hernádszentistván 3 0.65 %
Kecer 3 0.65 %
Abaújnádasd 3 0.65 %
Alsótőkés 3 0.65 %
Enyicke 3 0.65 %
Hernádgönyű 3 0.65 %
Pány 3 0.65 %
Lapispatak 3 0.65 %
Semse 3 0.65 %
Györke 2 0.43 %
Abaújszakaly 2 0.43 %
Koksóbaksa 2 0.43 %
Kassabéla 2 0.43 %
Felsőmislye 2 0.43 %
Kassaolcsvár 2 0.43 %
Tizsite 2 0.43 %
Abaújrákos 2 0.43 %
Bolyár 2 0.43 %
Rozgony 2 0.43 %
Rudnok 2 0.43 %
Izdobabeszter 2 0.43 %
Miglécnémeti 2 0.43 %
Szádelő 2 0.43 %
Benyék 2 0.43 %
Nagyszalánc 2 0.43 %
Alsómislye 1 0.22 %
Hernádgecse 1 0.22 %
Bölzse 1 0.22 %
Ájfalucska 1 0.22 %
Felsőcsáj 1 0.22 %
Lapispatakújtelep 1 0.22 %
Újszállás 1 0.22 %
Abos 1 0.22 %
Stósz 1 0.22 %
Balogd 1 0.22 %
Hernádszokoly 1 0.22 %
Ránkfüred 1 0.22 %
Patacskő 1 0.22 %
Aranyida 1 0.22 %
Rás 1 0.22 %
Hilyó 1 0.22 %
Királynép 1 0.22 %
Ránk 1 0.22 %
Sároskőszeg 1 0.22 %
Kisida 1 0.22 %
Kisladna 1 0.22 %
Szaláncújváros 1 0.22 %
Idabukóc 1 0.22 %
Felsőtőkés 1 0.22 %
Abaújharaszti 1 0.22 %
Alsóhutka 1 0.22 %
Alsókemence 1 0.22 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.85 %
Torna 295 13.18 %
Jászó 262 11.71 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.63 %
Mecenzéf 91 4.07 %
Buzita 78 3.49 %
Szeszta 60 2.68 %
Zsarnó 56 2.50 %
Somodi 52 2.32 %
Tornaújfalu 50 2.23 %
Áj 47 2.10 %
Jászóújfalu 38 1.70 %
Debrőd 35 1.56 %
Bódvavendégi 33 1.47 %
Csécs 33 1.47 %
Alsólánc 29 1.30 %
Perény - Hím 28 1.25 %
Jánok 26 1.16 %
Szádelő 24 1.07 %
Abaújszina 23 1.03 %
Komaróc 22 0.98 %
Nagyida 20 0.89 %
Makranc 20 0.89 %
Reste 20 0.89 %
Péder 17 0.76 %
Felsőmecenzéf 14 0.63 %
Tornahorváti 11 0.49 %
Jászómindszent 8 0.36 %
Miglécnémeti 6 0.27 %
Királynép 6 0.27 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Abaújszakaly 4 0.18 %
Enyicke 4 0.18 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 21.05 %
Makranc 115 7.45 %
Csécs 73 4.73 %
Torna 68 4.40 %
Buzita 39 2.53 %
Perény - Hím 36 2.33 %
Tornaújfalu 35 2.27 %
Jánok 30 1.94 %
Pány 26 1.68 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.62 %
Nagyida 23 1.49 %
Mecenzéf 23 1.49 %
Zsarnó 22 1.42 %
Áj 22 1.42 %
Szeszta 20 1.30 %
Györke 19 1.23 %
Komaróc 19 1.23 %
Péder 18 1.17 %
Somodi 17 1.10 %
Jászó 16 1.04 %
Reste 16 1.04 %
Debrőd 15 0.97 %
Kisida 14 0.91 %
Jászómindszent 14 0.91 %
Kenyhec 12 0.78 %
Alsólánc 12 0.78 %
Bódvavendégi 10 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.58 %
Sároskőszeg 9 0.58 %
Hernádcsány 9 0.58 %
Budamér 8 0.52 %
Rozgony 8 0.52 %
Kassamindszent 8 0.52 %
Hernádszentistván 7 0.45 %
Hernádszokoly 6 0.39 %
Izdobabeszter 6 0.39 %
Semse 6 0.39 %
Tornahorváti 6 0.39 %
Abaújszina 6 0.39 %
Idabukóc 6 0.39 %
Abos 6 0.39 %
Hilyó 6 0.39 %
Jászóújfalu 5 0.32 %
Tarcavajkóc 4 0.26 %
Koksóbaksa 4 0.26 %
Miglécnémeti 4 0.26 %
Bolyár 4 0.26 %
Nagyszalánc 4 0.26 %
Szádelő 4 0.26 %
Abaújnádasd 4 0.26 %
Kassabéla 4 0.26 %
Rás 4 0.26 %
Benyék 4 0.26 %
Hernádgecse 4 0.26 %
Rudnok 4 0.26 %
Stósz 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 3 0.19 %
Kassaolcsvár 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Bölzse 3 0.19 %
Felsőhutka 3 0.19 %
Hernádgönyű 3 0.19 %
Nagyladna 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Balogd 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Alsócsáj 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Modrafalva 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.77 %
Rozgony 83 3.67 %
Izdobabeszter 61 2.70 %
Kisida 61 2.70 %
Kassamindszent 53 2.35 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.30 %
Györgyi 51 2.26 %
Hernádcsány 50 2.21 %
Jászómindszent 46 2.04 %
Györke 45 1.99 %
Alsókemence 44 1.95 %
Szepsi 42 1.86 %
Sároskőszeg 42 1.86 %
Kassaolcsvár 41 1.81 %
Regeteruszka 40 1.77 %
Garbócbogdány 39 1.73 %
Budamér 37 1.64 %
Petőszinye 37 1.64 %
Bolyár 36 1.59 %
Mecenzéf 36 1.59 %
Kelecsenyborda 36 1.59 %
Nagyszalánc 33 1.46 %
Benyék 31 1.37 %
Felsőmislye 29 1.28 %
Koksóbaksa 28 1.24 %
Tarcavajkóc 28 1.24 %
Csécs 28 1.24 %
Idabukóc 27 1.19 %
Ránkfüred 27 1.19 %
Lapispatak 27 1.19 %
Kecer 25 1.11 %
Alsótőkés 25 1.11 %
Királynép 25 1.11 %
Felsőcsáj 24 1.06 %
Lengyelfalva 24 1.06 %
Hernádzsadány 24 1.06 %
Rás 23 1.02 %
Hernádszentistván 23 1.02 %
Bátyok 23 1.02 %
Felsőkemence 22 0.97 %
Alsómislye 22 0.97 %
Kassabéla 21 0.93 %
Kalsa 20 0.88 %
Hernádszokoly 20 0.88 %
Füzérnádaska 18 0.80 %
Hernádgecse 18 0.80 %
Baska 18 0.80 %
Semse 17 0.75 %
Ránk 16 0.71 %
Tizsite 16 0.71 %
Torna 15 0.66 %
Abaújszakaly 15 0.66 %
Enyicke 15 0.66 %
Ósvacsákány 15 0.66 %
Aranyida 15 0.66 %
Hilyó 14 0.62 %
Alsóhutka 14 0.62 %
Abaújnádasd 14 0.62 %
Kenyhec 14 0.62 %
Jászó 14 0.62 %
Ósva 14 0.62 %
Abaújszina 13 0.58 %
Jászóújfalu 13 0.58 %
Abaújrákos 13 0.58 %
Abaújharaszti 12 0.53 %
Pány 12 0.53 %
Stósz 12 0.53 %
Szaláncújváros 12 0.53 %
Szeszta 11 0.49 %
Lapispatakújtelep 11 0.49 %
Somodi 11 0.49 %
Abos 11 0.49 %
Kecerlipóc 10 0.44 %
Felsőhutka 10 0.44 %
Terebő 10 0.44 %
Eszkáros 10 0.44 %
Sárosófalu 10 0.44 %
Balogd 9 0.40 %
Hernádgönyű 9 0.40 %
Bölzse 9 0.40 %
Alsócsáj 8 0.35 %
Szalánchuta 8 0.35 %
Perény - Hím 7 0.31 %
Nagyida 7 0.31 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.22 %
Péder 5 0.22 %
Áj 5 0.22 %
Komaróc 5 0.22 %
Buzita 5 0.22 %
Újszállás 5 0.22 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 54.14 %
Somodi 42 11.60 %
Kecer 28 7.73 %
Mecenzéf 22 6.08 %
Jászómindszent 16 4.42 %
Nagyida 14 3.87 %
Magyarbőd 13 3.59 %
Jászóújfalu 13 3.59 %
Torna 12 3.31 %
Csécs 10 2.76 %
Hernádcsány 8 2.21 %
Buzita 8 2.21 %
Szepsi 8 2.21 %
Kisida 8 2.21 %
Stósz 7 1.93 %
Patacskő 6 1.66 %
Abaújszina 6 1.66 %
Koksóbaksa 4 1.10 %
Felsőmecenzéf 4 1.10 %
Györke 4 1.10 %
Kassamindszent 4 1.10 %
Abaújszakaly 4 1.10 %
Kenyhec 4 1.10 %
Družstevná pri Hornáde 4 1.10 %
Abaújnádasd 4 1.10 %
Hilyó 3 0.83 %
Rozgony 3 0.83 %
Rudnok 3 0.83 %
Regeteruszka 3 0.83 %
Budamér 3 0.83 %
Terebő 3 0.83 %
Szeszta 3 0.83 %
Tarcavajkóc 3 0.83 %
Hernádszokoly 2 0.55 %
Kassaolcsvár 2 0.55 %
Királynép 2 0.55 %
Hernádgecse 2 0.55 %
Lengyelfalva 2 0.55 %
Györgyi 2 0.55 %
Alsómislye 2 0.55 %
Bölzse 2 0.55 %
Kassabéla 2 0.55 %
Ósvacsákány 2 0.55 %
Lapispatakújtelep 2 0.55 %
Kelecsenyborda 2 0.55 %
Garbócbogdány 2 0.55 %
Izdobabeszter 2 0.55 %
Pány 2 0.55 %
Hatkóc 2 0.55 %
Perény - Hím 2 0.55 %
Lapispatak 2 0.55 %
Bolyár 2 0.55 %
Hernádzsadány 2 0.55 %
Ránk 2 0.55 %
Alsótőkés 2 0.55 %
Idabukóc 1 0.28 %
Makranc 1 0.28 %
Felsőtőkés 1 0.28 %
Alsóhutka 1 0.28 %
Alsókemence 1 0.28 %
Nagyladna 1 0.28 %
Alsócsáj 1 0.28 %
Füzérnádaska 1 0.28 %
Abaújharaszti 1 0.28 %
Kecerlipóc 1 0.28 %
Benyék 1 0.28 %
Hernádgönyű 1 0.28 %
Abos 1 0.28 %
Ájfalucska 1 0.28 %
Semse 1 0.28 %
Áj 1 0.28 %
Enyicke 1 0.28 %
Ránkfüred 1 0.28 %
Baska 1 0.28 %
Hernádszentistván 1 0.28 %
Aranyida 1 0.28 %
Sároskőszeg 1 0.28 %
Rás 1 0.28 %
Petőszinye 1 0.28 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.62 %
Rozgony 63 3.35 %
Hernádcsány 61 3.24 %
Jászómindszent 59 3.14 %
Kassamindszent 46 2.45 %
Mecenzéf 42 2.23 %
Izdobabeszter 37 1.97 %
Magyarbőd 35 1.86 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.86 %
Kisida 33 1.76 %
Nagyida 31 1.65 %
Györke 27 1.44 %
Enyicke 27 1.44 %
Hernádgecse 26 1.38 %
Jászó 26 1.38 %
Hernádzsadány 25 1.33 %
Kassaolcsvár 23 1.22 %
Csécs 23 1.22 %
Sároskőszeg 22 1.17 %
Hernádszentistván 22 1.17 %
Koksóbaksa 22 1.17 %
Lapispatak 21 1.12 %
Tarcavajkóc 21 1.12 %
Budamér 20 1.06 %
Nagyszalánc 20 1.06 %
Regeteruszka 19 1.01 %
Somodi 19 1.01 %
Királynép 19 1.01 %
Felsőmislye 19 1.01 %
Makranc 19 1.01 %
Felsőmecenzéf 19 1.01 %
Hernádszokoly 17 0.90 %
Alsómislye 17 0.90 %
Lengyelfalva 17 0.90 %
Baska 16 0.85 %
Semse 16 0.85 %
Abaújnádasd 15 0.80 %
Kecer 14 0.74 %
Stósz 14 0.74 %
Garbócbogdány 14 0.74 %
Idabukóc 14 0.74 %
Abaújszakaly 14 0.74 %
Torna 13 0.69 %
Kassabéla 13 0.69 %
Tizsite 12 0.64 %
Györgyi 12 0.64 %
Bölzse 12 0.64 %
Eszkáros 12 0.64 %
Kisladna 12 0.64 %
Pány 12 0.64 %
Füzérnádaska 11 0.59 %
Alsóhutka 11 0.59 %
Kenyhec 11 0.59 %
Perény - Hím 11 0.59 %
Petőszinye 10 0.53 %
Alsókemence 10 0.53 %
Benyék 10 0.53 %
Abaújszina 10 0.53 %
Szeszta 9 0.48 %
Hilyó 9 0.48 %
Jászóújfalu 9 0.48 %
Lapispatakújtelep 9 0.48 %
Felsőhutka 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Ósva 9 0.48 %
Bolyár 8 0.43 %
Alsótőkés 8 0.43 %
Aranyida 8 0.43 %
Zsarnó 8 0.43 %
Alsócsáj 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Kelecsenyborda 7 0.37 %
Bátyok 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Abos 7 0.37 %
Jánok 6 0.32 %
Kalsa 6 0.32 %
Balogd 6 0.32 %
Nagyladna 6 0.32 %
Rás 6 0.32 %
Bódvavendégi 6 0.32 %
Ósvacsákány 6 0.32 %
Kecerlipóc 6 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.23 %
Lapispatak 242 7.76 %
Budamér 158 5.07 %
Mecenzéf 114 3.66 %
Hernádcsány 106 3.40 %
Lapispatakújtelep 98 3.14 %
Koksóbaksa 86 2.76 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.57 %
Nagyszalánc 77 2.47 %
Királynép 76 2.44 %
Abaújnádasd 76 2.44 %
Kecer 74 2.37 %
Stósz 74 2.37 %
Kisida 74 2.37 %
Rozgony 69 2.21 %
Kalsa 68 2.18 %
Szepsi 58 1.86 %
Izdobabeszter 55 1.76 %
Jászóújfalu 53 1.70 %
Lengyelfalva 50 1.60 %
Szaláncújváros 48 1.54 %
Hernádgecse 47 1.51 %
Jászómindszent 46 1.48 %
Sároskőszeg 46 1.48 %
Hernádszentistván 46 1.48 %
Magyarbőd 44 1.41 %
Regeteruszka 42 1.35 %
Enyicke 40 1.28 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.09 %
Bolyár 32 1.03 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.93 %
Hernádgönyű 29 0.93 %
Kassamindszent 28 0.90 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.58 %
Rudnok 18 0.58 %
Hernádzsadány 18 0.58 %
Kassabéla 17 0.55 %
Szalánchuta 17 0.55 %
Györgyi 17 0.55 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.42 %
Baska 13 0.42 %
Bátyok 13 0.42 %
Abos 13 0.42 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 23.78 %
Jászómindszent 94 7.40 %
Szepsi 75 5.91 %
Stósz 68 5.35 %
Felsőmecenzéf 59 4.65 %
Jászó 40 3.15 %
Kisida 40 3.15 %
Hernádcsány 21 1.65 %
Rozgony 19 1.50 %
Makranc 18 1.42 %
Kassamindszent 17 1.34 %
Torna 16 1.26 %
Lengyelfalva 15 1.18 %
Rudnok 15 1.18 %
Hatkóc 15 1.18 %
Hernádszokoly 14 1.10 %
Királynép 11 0.87 %
Aranyida 11 0.87 %
Koksóbaksa 11 0.87 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.87 %
Jászóújfalu 10 0.79 %
Perény - Hím 9 0.71 %