SK
SA
.....

Szelőce

Község

címer zászló
3680 99% magyar 1910
1008 35% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Sókszelőce
Hivatalos szlovák megnevezés:
Selice
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Alsókaparás, Alsó-sziget, Bábi-erdő, Bábimajor, Bikás-tó, Döbös, Felsőkaparás, Fenekes dűlő, Holtvági dűlő, Hosszú dűlő, Hosszú rét, Magyarsók, Molnárháza, Perjéspuszta, Sebes-sziget, Szilvás, Téglás-
Koordináták:
48.08931351, 17.96917152
Terület:
38,36 km2
Rang:
község
Népesség:
2833
Tszf. magasság:
113 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92572
Település kód:
503991
Szervezeti azonosító:
306151
Adóazonosító:
2021024038

A község a Kisalföldön, a Vág bal partjának közelében, az Alsó-Vágmente kistájon fekszik, Vágsellyétől 14 km-re délkeletre, Érsekújvártól 26 km-re északnyugatra. Elődtelepülései, Magyarsók és Szelőce teljesen egybeépültek már a 19. században. Mellékutak kötik össze Tótmegyerrel (12 km), Jattóval (7 km) és Tornócon (8 km) keresztül Vágsellyével. Határa átnyúlik a Vág jobb partjára is (Kaparás). Északnyugatról Vágsellye és Vágtornóc, északkeletről Jattó, keletről Tardoskedd, délről Vágfarkasd, nyugatról pedig Zsigárd községekkel határos. Nyugati határát (mely egyben Nyitra és Pozsony vármegyék történelmi határa) az 573-as út alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1947-ben alakult Magyarsók és Szelőce egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után a Vágsellyei járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). 1947-ben Selice (Szelőce v. Sókszelőce) néven egyesítették őket. Az egyesített község 1960-ig a Vágsellyei járáshoz, majd 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. A község két, az elődközségeknek megfelelő kataszteri területre oszlik: Magyarsók (20,94 km², a községterület 54,6 %-a) és Szelőce (17,42 km², 45,4 %). Területük az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

Elődközségeinek 1910-ben 3725, 1921-ben 3727, 1939-ben 3801, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. Az 1945 utáni kitelepítésekkel megváltozott a község etnikai jellege a szlovákok betelepítésével. 1939-1991 között lakossága 37,5 %-al csökkent, az 1991-2011 közötti két évtizedre kismértékű gyarapodás jellemző (3,5 %). A népességvesztés elsősorban Szelőce településrészt érintette, melynek lakossága kevesebb, mint a felére csökkent (1939-ben 1744, 2011-ben 748 lakos). A lakosság enyhe többségét még a magyar nemzetiségűek alkotják, de a szlovákok aránya 1991-2011 között megduplázódott (20,5 %-ról 43,4 %-ra). A lakosság többsége (55,7 %) a roma etnikumhoz tartozik, de csak 3,7 % vallja magát roma nemzetiségűnek. A lakosság többsége (78,9 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 7,7 %. 1921-ben Magyarsókon még a lakosság 29,3 %-a, Szelőcén pedig 6,8 %-a volt református vallású. 1939-ben Sókon és Szelőcén összesen 63 izraelita vallású lakos élt. 2011-ben a lakosság 73,8 %-a (2111 fő) élt Magyarsókon és 26,2 %-a (748 fő) Szelőcén. Egyetlen lakott külterületi helye a Szelőce kataszteréhez tartozó Perjéspuszta volt, ahol 21-en éltek.

Történelem

A pannonhalmi bencés apátság a 11. század végén kapta meg az addig királyi birtoknak számító falut. A kései középkorban az Apponyi, Mérey és Vécsey családok birtokolták, a 16. században a Csúzy család, ám ugyanebben az időben a törökök elpusztították. Az újkorban a Hunyady, végül a Károlyi család volt a legjelentősebb földbirtokosa. A község harcoknak és elemi csapásoknak egyaránt ki volt téve az elmúlt évszázadokban. Egy 19. századi útépítés során katonák és fegyvereik maradványai kerültek elő a földből, 1861-ben tűzvész, 1873 előtt a rendszeres árvizek, 1883-ban pedig jégverés okozott súlyos károkat. Az itt élők mezőgazdasággal és kosárfonással foglalkoztak. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta a falut, a földreform után, a 20-as és 30-as években több sztrájkot tartottak a mezőgazdasági munkások. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. Magyarsókot és Szelőcét 1947-ben egyesítették. 1993-tól Szlovákia része. Báb nevét már 1113-ban említik, és még a 18. század elején is falu volt a helyén. Az ezt követő évtizedekben viszont elnéptelenedett, és a mai napig létező majorsággá szűkült.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda, valamint könyvtár működik, határában kis vízierőmű üzemel a Vágon. Szent Mihálynak szentelt római katolikus temploma 1787-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZELLŐCZE. Magyar falu Nyitra Várm. földes Ura B. Hunyady Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Selyéhez 1 1/4 mértföldnyire; határja középszerű. SOK. Magyar, és Tót Sok. Két elegyes faluk Nyitra Várm. földes Uraik B. Hellenbach, és több Uraságok, lakosaik katolikusok, ’s más félék is, fekszik egygyik Ardóczhoz nem meszsze, mellynek filiája; másik tót Dióshoz nem meszsze; határjok középszerű, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szelőcze, magyar falu, Nyitra vmegyében, Sók mellett: 1062 kath., 18 evang., 74 ref. 103 zsidó lak. kath. paroch. templommal. – Határa ollyan mint Sóké, azaz termékeny, róna; legelője sok van. F. u. gr. Hunyady sat. Érsekujvárhoz 2 mfd. Sók, (Magyar), magyar falu, Nyitra vgyében, Szelőcze mellett, közel a Vágh vizéhez, Érsek-Ujvárhoz 2 mfd. Lakja 1502 kath., 3 evang., 849 reform., 124 zsidó. – Van benne ref. szentegyház, synagoga. – Határa róna, és igen sikeres buzát terem; legelője, rétje elég; s azért sok szarvasmarhát, lovat, juhot tart. F. u. gr. Károlyi, gróf Hunyady, gr. Berthold, és m. t.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

...s egykor Szelőcze a királyi sertéspásztorok fő helye volt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szelőcze, magyar község a Vág balpartján, Magyar-Sók mellett. 1671 r. kath., ág. ev., ev. ref. és izr. vallásu lakossal, kik között a r. katholikusok száma túlnyomó. Postája Magyar-Sók, táviró- és vasúti állomása Tornócz. Kath. templomát 1787-ben építették. Kegyura a vallásalap. Az izraelitáknak zsinagógájuk van itt, mely 1802-ben épült. 1866-ban a községben épített út felhányása alkalmával sok emberi csontmaradványra és régi fegyverdarabokra bukkantak. A község gyakran volt kitéve elemi csapásoknak. 1861-ben nagy tüzvész pusztította. 1883-ban pedig jégverés tette tönkre a lakosok vagyonát és 1873 előtt a gyakori nagyobb árvizek okoztak inséget. A községről Szent László király alatt „Szelőcz” (Seleuch) néven, mint a pannonhalmi apátság birtokáról van feljegyzés. Földesurai később a Hunyady grófok voltak, jelenleg pedig gróf Károlyi Lajosnak van itt nagyobb birtoka. Magyar-Sók, nagy magyar falu a Vág bal partján, Tornócztól délkeletre, 2246 túlnyomóan r. kath., kevesebb (676) ev. ref. és izraelita vallásu lakossal. A reformátusoknak templomuk van itt, mely 1806-ban épült. A község postája helyben van, táviró- és vasúti állomása Tornócz. Sokat szenvedett az elemi csapásoktól. 1873-ban árviz tette tönkre, tiz évvel később pedig a jég verte el a határát és a tűz pusztította el a község nagy részét. A lakosok, kik télen kosárfonással foglalkoznak és e czikket jól értékesítik, temetkezési egyletet és ev. ref. ifjusági dalegyletet tartanak fenn. A falu 1505-ben még Sempte vár tartozéka volt. Későbbi földesurai a Hunyady, a Károlyi és a Berchthold családok voltak.

Magyar Katolikus Lexikon

Szelőce, v. Nyitra vm. (Selice, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. ürményi esp. ker-ében. - Tótmegyer, majd Tornóc filiájából 1787: alapították. Tp-át 1700 e. Szt Mihály tiszt-ére sztelték, a mait 1883: építették. Anyakönyvei 1745-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Magyarsók. - Lakói 1940: 1475 r.k., 78 ref., 23 izr., össz. 1576; 1991: össz. 2755, m. 2079 (75,46%); 2001: össz. 2832, m. 1682 (59,39%). ** Némethy 1894:264. - Gerecze II:575. (a tp. 1787: épült) - Schem. Strig. 1917:135. (1332: már létezett!)

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szelőcze. A XI század végén a pannonhalmi apátság birtokai között szerepel Szelőcze, melynek nevét „Seleuch”-nek írja a legrégibb oklevél. A községi földeket később a Hunyadiak, majd a Károlyiak birtokában találjuk. A világháború előtt is gróf Károlyi Lajos volt itt a legtekintélyesebb földesúr. A község kath. temploma 1787-ből való, míg izraelita temploma 1802ben épült. Elemi károk sokszor érték a községet, így 1860-ban lángok martaléka lett, 1870 körül a Vág áradása pusztította el egyrészét, 1883-ban pedig jégeső verte végig a határt. Külterületi lakott helyei: Bábpuszta, Cigánytelep, Nagytanya, Szőcstanya. A község területe 3027 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1744. Magyarsók. Első adatunk a községről 1505-ből származik, amikor is a semptei várbirtokok között sorolta fel az összeírás. Földjén később a Hunyadyak, majd a Károlyi- és Berchthold-családok gyakorolták a földesúri jogokat. Külterületi lakott helyei: Molnárházak, Túlavág. A község területe 3639 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2057.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Szelőcze kk. vágsellyei járás. Szent László király alatt Szelőcz (Szeleuch) néven a pannonhalmi apátság birtoka. Későbbi földesurai a Hunyady, majd a Károlyi grófok. Területe: 3.027 k. h. Lakosság: 1.744. Ebből m.: 1.699, szl.: 45. Magy. beszél: 1.710. Vallás szerint: r. k. 1.633, ref. 90, izr. 21. Földbirtok: I. 1, II. 10, III. 121. Népsűrűség: 100.1. Lakóház: 312. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, Csö. Tornóc. Vá. Tornóc, u. p. és u. t. Magyarsók. Magyarsók kk. vágsellyei járás. 1505-ben Sempte vár tartozéka. Későbbi földesurak a Hunyady, majd a Károlyi család. Káposzta termő vidék. Területe: 3.638 k. h. Lakosság: 2.057. Ebből m.: 2.042, szl.: 14. Magy. beszél: 2.054. Vallás szerint: r. k. 1.483, ref. 530, izr. 42. Fb. I. 8, II. 24, III. 149. Népsűrűség: 98.2. Lakóház: 465. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. Tornóc. Vá. Tornóc, posta és távbeszélő helyben.

id. Réső Ensel Sándor

1787. 10. 25.
Magyarsók - megszületett

Stampay János

1864.12.7.
Léva - megszületett
1887-1889
Szelőce - tanított
1891-1948
Köbölkút - tanított
1960.1.27.
Köbölkút - elhunyt

Rácz László

1945.10.4.
Szelőce - megszületett
Komárom - tanított
1989.7.8.
Újgyalla - elhunyt
Névelőfordulások
1078
Seleuch
1317
Zelenchen
1323
Scelecen
1773
Szelőcze, Selőtz,
1786
Sellőcze,
1808
Szelőcze, Selice,
1863
Szelőce,
1920
Selice,
1927
Selice, Szelőce,
1938
Szelőce,
1945
Selice, Szelőce,
1948
Selice
1994
Szelöce
2013
Sókszelőce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szovjet hadsereg utca (Sovietskej armády) 1131
Telefon: 0317792202
Fax: 0317792209

Honlap: selice.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mandák Igor (Független)

Képviselő-testület:
Zsák Ivan (MOST - HÍD)
Mandák Igor (MOST - HÍD)
Latič Ján (MOST - HÍD)
Baranovič Ladislav (MOST - HÍD)
Brezina Róbert (MOST - HÍD)
Izsáková Marta (SMER-SD)
Balogh František (SMK-MKP)
Szatmáry Attila (SMK-MKP)
Bíró Pavol (SMK-MKP)
MOST - HÍD 56% MOST - HÍD 5 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Szelőcei Posta

Sov. armády 286

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 1003

Osztényi Leander Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Iskola utca 1003

Osztényi Leander Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Május 9. utca 1075

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Május 9. utca 1075

Szelőcei Anyakönyvi Hivatal

Szovjet hadsereg utca 1131

Szelőcei Községi Hivatal

Szovjet hadsereg utca 1131

Községi Üzemeltető és Kommunális Szolgáltató Vállalat

Szelőce 1131

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3202 91%
szlovákok 81 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 218 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3523
magyarok 3680 99%
szlovákok 41 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3725
magyarok 3141 84%
szlovákok 218 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 363 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3727
magyarok 2079 75%
szlovákok 565 21%
ruszinok 0 0%
romák 83 3%
ukránok 3 0%
csehek 22 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 2755
magyarok 1682 59%
szlovákok 1011 36%
ruszinok 2 0%
romák 108 4%
ukránok 2 0%
csehek 17 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 0%
összlétszám 2832
magyarok 1416 50%
szlovákok 1241 43%
ruszinok 1 0%
romák 107 4%
ukránok 3 0%
csehek 18 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 71 2%
összlétszám 2859
magyarok 1008 35%
szlovákok 1450 50%
ruszinok 0 0%
romák 43 1%
ukránok 2 0%
csehek 17 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 344 12%
összlétszám 2872
összlétszám 2084
magyarok 1932 93%
szlovákok 50 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 85 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2022
magyarok 1990 98%
szlovákok 29 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2060
magyarok 1932 94%
szlovákok 72 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 54 3%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2349
Választási részvétel: 46.4 %
Kiadott boríték: 1090
Bedobott boríték: 1090

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1072
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mandák Igor 655 61.10 % Független
Krkošek Juraj 417 38.90 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zsák Ivan 494 MOST - HÍD
Balogh František 472 SMK-MKP
Izsáková Marta 431 SMER-SD
Mandák Igor 416 MOST - HÍD
Szatmáry Attila 412 SMK-MKP
Bíró Pavol 387 SMK-MKP
Latič Ján 377 MOST - HÍD
Baranovič Ladislav 370 MOST - HÍD
Brezina Róbert 341 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
2018
MOST - HÍD 55.56% MOST - HÍD 5 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2349
Választási részvétel: 7.02 %
Kiadott boríték: 165
Bedobott boríték: 165
Választásra jogosult: 2348
Választási részvétel: 3.71 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 2 347
Választási részvétel: 7,71 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 155
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 180
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 89 57.42 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 32 20.65 % SMER - SD
Regan Belovič 11 7.10 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 11 7.10 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 7 4.52 % Független
Viliam Mokraň 3 1.94 % KĽS
Robert Dick 2 1.29 % MS
Milan Belica 13 15.48% SMER - SD
Iván Farkas 70 38.89 % SMK-MKP
Milan Belica 55 30.56 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 23 12.78 % ĽSNS
Ján Greššo 16 8.89 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 10 5.56 % MKDA
Peter Oremus 4 2.22 % Független
Renáta Kolenčíková 2 1.11 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 164
Érvényes szavazólap: 177
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
František Ondrušek 61 37.20% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Martin Alföldi 56 34.15% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ferenc Bergendi 56 34.15% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Gyula Borsányi 54 32.93% SMK-MKP
Ladislav Gáll 53 32.32% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
Zsolt Baranyay 52 31.71% SMK-MKP
František Botka 42 25.61% SMK-MKP
Peter Gomboš 30 18.29% SMER - SD, KDH
Štefan Jancsó 29 17.68% SMK-MKP
Peter Hlavatý 25 15.24% SMER - SD, KDH
Alžbeta Botorčeová 20 12.20% SMER - SD, KDH
František Mrázik 18 10.98% KDH, SMER - SD
Regan Belovič 14 8.54% 7 STATOČNÝCH
Róbert Andráši 11 6.71% Független
Daša Danadová 3 1.83% NP
Roman Ruhig 2 1.22% NP
Elena Trégerová 1 0.61% SNS
Ján Tóth 1 0.61% ĽS Naše Slovensko
Zsolt Baranyay 76 42.94% SMK-MKP
Ildikó Kőrösi 74 41.81% SMK-MKP
Štefan Jancsó 65 36.72% SMK-MKP
Róbert Baros 55 31.07% SMK-MKP
Martin Alföldi 54 30.51% Független
Jozef Belický 50 28.25% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Andráši 45 25.42% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
František Mrázik 30 16.95% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Tölgyesi 26 14.69% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
László Hajdu 25 14.12% MKDA-MKDSZ
Milena Verešová 20 11.30% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 18 10.17% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Regan Belovič 16 9.04% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 12 6.78% Független
Peter Kiss 11 6.21% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 10 5.65% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 9 5.08% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 9 5.08% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 8 4.52% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 63.25 %
Zsigárd 193 13.75 %
Vágfarkasd 161 11.47 %
Mocsonok 132 9.40 %
Negyed 129 9.19 %
Tornóc 104 7.41 %
Pered 103 7.34 %
Köpösd 54 3.85 %
Királyi 50 3.56 %
Deáki 43 3.06 %
Szelőce 30 2.14 %
Vágkirályfa 28 1.99 %
Vághosszúfalu 14 1.00 %
Pered 749 29.95 %
Vágsellye 388 15.51 %
Zsigárd 333 13.31 %
Negyed 332 13.27 %
Deáki 313 12.51 %
Vágfarkasd 244 9.76 %
Vághosszúfalu 125 5.00 %
Vágkirályfa 115 4.60 %
Szelőce 74 2.96 %
Tornóc 64 2.56 %
Királyi 16 0.64 %
Mocsonok 8 0.32 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 201.82 %
Mocsonok 279 23.13 %
Tornóc 168 13.93 %
Vágkirályfa 124 10.28 %
Köpösd 103 8.54 %
Deáki 96 7.96 %
Negyed 92 7.63 %
Pered 86 7.13 %
Vágfarkasd 75 6.22 %
Királyi 71 5.89 %
Szelőce 50 4.15 %
Vághosszúfalu 48 3.98 %
Zsigárd 48 3.98 %
Vágsellye 220 50.00 %
Mocsonok 28 6.36 %
Tornóc 17 3.86 %
Királyi 12 2.73 %
Negyed 11 2.50 %
Vágkirályfa 9 2.05 %
Köpösd 8 1.82 %
Szelőce 8 1.82 %
Vágfarkasd 7 1.59 %
Deáki 4 0.91 %
Vághosszúfalu 3 0.68 %
Pered 2 0.45 %
Zsigárd 1 0.23 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 7.00 %
Deáki 188 5.90 %
Pered 187 5.87 %
Negyed 102 3.20 %
Vágfarkasd 54 1.70 %
Vágkirályfa 53 1.66 %
Zsigárd 52 1.63 %
Szelőce 25 0.78 %
Vághosszúfalu 25 0.78 %
Tornóc 22 0.69 %
Királyi 11 0.35 %
Mocsonok 7 0.22 %
Köpösd 2 0.06 %
Vágsellye 764 25.80 %
Mocsonok 133 4.49 %
Tornóc 50 1.69 %
Királyi 39 1.32 %
Köpösd 39 1.32 %
Deáki 29 0.98 %
Vágkirályfa 20 0.68 %
Vághosszúfalu 16 0.54 %
Pered 15 0.51 %
Negyed 14 0.47 %
Szelőce 12 0.41 %
Zsigárd 10 0.34 %
Vágfarkasd 8 0.27 %
Vágsellye 2 118 90.40 %
Mocsonok 302 12.89 %
Tornóc 197 8.41 %
Pered 144 6.15 %
Vágkirályfa 133 5.68 %
Negyed 132 5.63 %
Királyi 114 4.87 %
Köpösd 105 4.48 %
Deáki 104 4.44 %
Vágfarkasd 89 3.80 %
Zsigárd 77 3.29 %
Szelőce 54 2.30 %
Vághosszúfalu 49 2.09 %
Vágsellye 325 15.33 %
Mocsonok 92 4.34 %
Tornóc 38 1.79 %
Királyi 28 1.32 %
Köpösd 27 1.27 %
Deáki 22 1.04 %
Negyed 21 0.99 %
Vágkirályfa 19 0.90 %
Pered 17 0.80 %
Vágfarkasd 15 0.71 %
Zsigárd 13 0.61 %
Szelőce 9 0.42 %
Vághosszúfalu 4 0.19 %
Vágsellye 1 593 96.55 %
Mocsonok 251 15.21 %
Tornóc 93 5.64 %
Vágkirályfa 86 5.21 %
Köpösd 82 4.97 %
Királyi 76 4.61 %
Pered 41 2.48 %
Deáki 39 2.36 %
Vághosszúfalu 27 1.64 %
Negyed 26 1.58 %
Vágfarkasd 21 1.27 %
Szelőce 20 1.21 %
Zsigárd 20 1.21 %
Vágsellye 1 666 190.84 %
Mocsonok 222 25.43 %
Tornóc 108 12.37 %
Köpösd 69 7.90 %
Vágkirályfa 61 6.99 %
Királyi 58 6.64 %
Deáki 41 4.70 %
Vághosszúfalu 31 3.55 %
Pered 29 3.32 %
Negyed 22 2.52 %
Vágfarkasd 20 2.29 %
Szelőce 18 2.06 %
Zsigárd 18 2.06 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 72.16 %
Mocsonok 125 10.78 %
Tornóc 67 5.78 %
Vágkirályfa 52 4.48 %
Királyi 40 3.45 %
Pered 39 3.36 %
Deáki 28 2.41 %
Zsigárd 23 1.98 %
Negyed 22 1.90 %
Köpösd 22 1.90 %
Vágfarkasd 19 1.64 %
Szelőce 16 1.38 %
Vághosszúfalu 11 0.95 %
Vágsellye 286 12.98 %
Mocsonok 150 6.81 %
Köpösd 47 2.13 %
Királyi 43 1.95 %
Tornóc 36 1.63 %
Negyed 20 0.91 %
Deáki 17 0.77 %
Pered 17 0.77 %
Vágkirályfa 16 0.73 %
Vágfarkasd 13 0.59 %
Zsigárd 11 0.50 %
Szelőce 10 0.45 %
Vághosszúfalu 5 0.23 %
Vágsellye 2 268 123.39 %
Tornóc 174 9.47 %
Mocsonok 164 8.92 %
Vágkirályfa 97 5.28 %
Pered 89 4.84 %
Deáki 85 4.62 %
Köpösd 66 3.59 %
Királyi 62 3.37 %
Negyed 58 3.16 %
Vágfarkasd 57 3.10 %
Zsigárd 51 2.77 %
Szelőce 45 2.45 %
Vághosszúfalu 33 1.80 %
Pered 421 31.02 %
Deáki 365 26.90 %
Vágsellye 237 17.46 %
Negyed 230 16.95 %
Zsigárd 219 16.14 %
Vágfarkasd 178 13.12 %
Vágkirályfa 100 7.37 %
Vághosszúfalu 93 6.85 %
Szelőce 55 4.05 %
Tornóc 36 2.65 %
Királyi 14 1.03 %
Mocsonok 13 0.96 %
Köpösd 2 0.15 %
Vágsellye 1 575 101.16 %
Tornóc 106 6.81 %
Vágkirályfa 84 5.39 %
Pered 82 5.27 %
Vágfarkasd 61 3.92 %
Negyed 57 3.66 %
Mocsonok 52 3.34 %
Deáki 50 3.21 %
Vághosszúfalu 37 2.38 %
Zsigárd 36 2.31 %
Köpösd 28 1.80 %
Királyi 27 1.73 %
Szelőce 26 1.67 %
Pered 555 13.33 %
Zsigárd 395 9.49 %
Negyed 331 7.95 %
Vágsellye 298 7.16 %
Deáki 262 6.30 %
Vágfarkasd 250 6.01 %
Vágkirályfa 123 2.96 %
Vághosszúfalu 117 2.81 %
Szelőce 76 1.83 %
Tornóc 52 1.25 %
Királyi 23 0.55 %
Mocsonok 15 0.36 %
Köpösd 3 0.07 %
Pered 509 15.97 %
Negyed 487 15.28 %
Vágsellye 313 9.82 %
Vágfarkasd 287 9.00 %
Zsigárd 265 8.31 %
Deáki 254 7.97 %
Vághosszúfalu 114 3.58 %
Vágkirályfa 98 3.07 %
Szelőce 65 2.04 %
Tornóc 38 1.19 %
Királyi 16 0.50 %
Mocsonok 15 0.47 %
Köpösd 2 0.06 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
643 36.49%
SPV
341 19.35%
VPN
331 18.79%
KSČ
220 12.49%
DÚRS
143 8.12%
SZ
18 1.02%
KDH
17 0.96%
SD
16 0.91%
DS
12 0.68%
SSL
8 0.45%
Egyéb
13 0.74%
Érvényes szavazatok 1762
Együttélés-MKDM
514 34.50%
Magyar Polgári Párt
340 22.82%
KSS
152 10.20%
SDĽ
126 8.46%
ROI
99 6.64%
SPI
58 3.89%
SDSS
49 3.29%
HZDS
33 2.21%
ODÚ
26 1.74%
ZPR-RČS
19 1.28%
SZ
13 0.87%
SSL-SNZ
11 0.74%
SZS
10 0.67%
HSS
10 0.67%
SNS
9 0.60%
KDH
9 0.60%
Egyéb
12 0.81%
Érvényes szavazatok 1490
MK
751 51.19%
KSS
323 22.02%
SP-VOĽBA
91 6.20%
HZPCS
60 4.09%
ROISR
56 3.82%
ZRS
35 2.39%
HZDS-RSS
30 2.04%
24 1.64%
KDH
23 1.57%
SPK
17 1.16%
KSÚ
14 0.95%
SD
14 0.95%
NS
10 0.68%
DS
8 0.55%
SNS
8 0.55%
Egyéb
3 0.20%
Érvényes szavazatok 1467
MKP
848 51.27%
SDK
398 24.06%
KSS
140 8.46%
HZDS
82 4.96%
SDĽ
79 4.78%
SOP
43 2.60%
MLHZP
17 1.03%
ZRS
14 0.85%
B-RRS
12 0.73%
NSK
8 0.48%
NaAS
7 0.42%
Egyéb
6 0.36%
Érvényes szavazatok 1654
MKP
715 63.78%
KSS
88 7.85%
ROMA
62 5.53%
ANO
53 4.73%
SDKU
47 4.19%
ROISR
41 3.66%
SMER
33 2.94%
HZDS
21 1.87%
SDĽ
19 1.69%
SZS
11 0.98%
ZRS
6 0.54%
NOSNP
5 0.45%
Egyéb
20 1.78%
Érvényes szavazatok 1121
MKP
918 79.90%
SMER
129 11.23%
SDKU DS
31 2.70%
KSS
26 2.26%
LB
20 1.74%
ĽS HZDS
6 0.52%
Egyéb
19 1.65%
Érvényes szavazatok 1149
Most-Híd
544 53.33%
MKP
165 16.18%
SMER
108 10.59%
SDKU DS
78 7.65%
SaS
48 4.71%
EDS
22 2.16%
KSS
15 1.47%
SRK
13 1.27%
SDĽ
12 1.18%
ĽS HZDS
5 0.49%
Egyéb
10 0.98%
Érvényes szavazatok 1020
Most-Híd
359 43.67%
SMER SD
203 24.70%
MKP
133 16.18%
99 Percent
26 3.16%
SDKU DS
14 1.70%
KSS
12 1.46%
SSS NM
11 1.34%
SRUS
11 1.34%
OĽaNO
11 1.34%
KDH
10 1.22%
SaS
10 1.22%
SNS
9 1.09%
Zelení
4 0.49%
Egyéb
9 1.09%
Érvényes szavazatok 822
Most-Híd
270 38.08%
SMER SD
114 16.08%
MKP
108 15.23%
OĽANO-NOVA
52 7.33%
SME RODINA
45 6.35%
LSNS
32 4.51%
SaS
19 2.68%
#SIEŤ
15 2.12%
TIP
12 1.69%
KSS
12 1.69%
SNS
9 1.27%
SZS
5 0.71%
Demokrati Slovenska
5 0.71%
KDH
3 0.42%
Egyéb
8 1.13%
Érvényes szavazatok 709
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések