SK
KS
.....

Szaláncújváros

Község

címer zászló
166 31% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Slanské Nové Mesto
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Bagota - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Gálszécsi-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Antalka-hegy (Antalky), Aszta-hegy, Bagota-hegy (Bogota), Baňardov, Bányaerdő, Boboviská, Brezinky, Ciborec, Čertov kameň, Csepegő v. Kisszalánci-patak (Slančický potok), Csudák (Čudáky), Dlhý vrch, Dubinka, Felsőmajor (Vyšný dvor), Helmec-patak (Chlmec), Horný les, Józsefpuszta (Jozefova pusta), Kerekhegy (Okrúhly vrch), (Kerekhegyi-vadászház), Koszmos, Kozmos-hegy, (Krčmárka-vadászház), Kutya-hegy, Lipovec, Lukáčová, Maliniak, Malý Okrúhly vrch, Marity, Nižné Vargovo, Orechový vrch, Pastviská, Petrová, Pod brezinami, Predné miery, Ronyva-patak (Roňava), Ronyva-hegy, Rúbaniská, Šašerňak, Varga-hegy, Vilongov, Vyšné Vargovo, Vyšný les, Zadné miery
Koordináták:
48.62937164, 21.52406311
Terület:
30,25 km2
Rang:
község
Népesség:
478
Tszf. magasság:
221 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04418
Település kód:
522023
Szervezeti azonosító:
324744
Adóazonosító:
2021245028

Szaláncújváros a Szalánci-hegység keleti lábánál, a Gálszécsi-hegyalján, a Ronyva-patak (Roňava) mentén, 221 méteres (határa 162-856 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 28 km-re délkeletre, Tőketerebestől 22 km-re nyugatra, Gálszécstől pedig 15 km-re délnyugatra. Határa 11 km hosszan nyúlik el észak-déli irányban, déli egyharmadát a Gálszécsi-hegyalja nagyrészt mezőgazdaságilag művelt medencéje, északi kétharmadát pedig a Szalánci-hegység Bagota-hegycsoportjának déli részéhez tartozó erdőborította, vulkanikus eredetű hegyek (Varga-hegy, Kutya-hegy, Antalka-hegy, Kerek-hegy, Orechový vrch) foglalják el. Határa északon a Bagota-hegyig (Bogota, 856 m) terjed, mely egyben a község területének legmagasabb pontja. A község 2017-ben mintegy 57 hektár kiterjedésű belterületét a Ronyva- és a Csepegő-patakok (Slančický potok) övezik. Külterületi lakott helye a Szaláncújvárostól 2,2 km-re délkeletre található Józsefpuszta (Jozefova pusta), illetve a tőle északkeletre fekvő, két házból álló Felsőmajor (Vyšný dvor). 2010-ben a község területének 61,2 százalékát erdő (1852 ha, tölgyesek és bükkösök), 27,1 százalékát szántóföld (821 ha), 6,1 százalékát rét és legelő (184 ha), 2,7 %-át (82 ha) pedig beépített terület foglalta el. Szaláncújvárost érinti a Kassát Nagyszaláncon (3,5 km) keresztül Nagykapossal összekötő 552-es út, a 3374-es út Kalsán (2,5 km) és Kozmán (7,5 km) keresztül Alsómihályival (18 km) teremt összeköttetést. A község területén keresztülhalad a Kassát Tiszacsernyővel összekötő vasúti fővonal is (megállóhelye nincs). Nyugatról Regeteruszka, Kisszalánc és Nagyszalánc, délről Kalsa és Szilvásújfalu, délkeletről rövid szakaszon Szécsegres, keletről Szécskeresztúr, északról pedig Petőszinye községekkel határos. Keleti határának nagy részét a Helmec-patak (Chlmec), déli határának egy részét a Ronyva-patak alkotja. Szilvásújfaluval, Szécsegressel és Szécskeresztúrral közös határa Abaúj-Torna és Zemplén vármegyék történelmi határát követi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, 1960-1968 között a Tőketerebesi, majd 1968-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe az elmúlt száz évben csak kis mértékben változott (1910-21: 30,11 km², 2011: 30,25 km²).

Népesség

Szaláncújváros népessége 2011-ben 498 fő volt, melynek 91,8 százaléka volt szlovák nemzetiségű, 8,0 százaléka pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. A község lakosságának túlnyomó többsége a 19. század végén is szlovák nemzetiségű volt, bár a magyar anyanyelvűek aránya 1890-1910 között 11,4 %-ról (63 fő) 31,3 %-ra (166 fő) nőtt. 1921-ben már csak 19 lakosa (3,3 %) vallotta magyarnak magát. 2011-ben lakosságának 52,6 %-a volt római katolikus, 31,9 %-a görög katolikus vallású (1921-ben még 46,2 %), 10,0 %-a pedig nem nyilatkozott vallási hovatartozásáról. A községben a 20. század elejéig a lakosság többsége görög katolikus volt (1851-ben lakosságának 62,2 százaléka, 1880-ban 58,4 százaléka), a római katolikusok 1921-re kerültek relatív többségbe (49,1 %). 1942-ig izraelita vallású közösség (1880-ban 21, 1921-ben 16, 1940-ben 11 fő) is élt Szaláncújvárosban. A község népessége 1828-ban érte el maximumát (815 fő), 1880-1921 között viszonylag stabilan alakult (531-574 fő között), majd 1921-1940 között mintegy egyhatodával, 574 főről 680 főre nőtt. 1970-2001 között folyamatos (a rendszerváltás után mérséklődő ütemű) népességfogyás figyelhető meg, ebben az időszakban Szaláncújváros népessége több, mint egynegyedével, 662 főről 483 főre esett vissza. A 2001-2011 közötti időszakra csekély növekedés, majd 2011-2017 között ismét fogyás (498 főről 477 főre) jellemző. 2011-ben a lakosság 2,8 %-a (14 fő) élt Józsefpuszta külterületi lakott helyen. A nagy határú, de kis népességű Szaláncújváros népsűrűsége rendkívül alacsony (2011-ben 15,8 fő/km²).

Történelem

1332-ben említik először írásos források „Vyuarus” néven. A 14. század első felében, királyi földön alapított mezőváros első lakosai valószínűleg német kolonisták voltak. 1387-ben Nagyszalánc várának uradalmához tartozott. 1427-ben a Lossonczi család birtoka „Wywaros” néven. Lakói a 16. században kálvinista hitre tértek. 1601-ben a Forgách család birtokába került. A 17. században hordókészítéséről volt híres. 1715-re csaknem elnéptelenedett, ekkor egyetlen lakott portáját írták össze. A 18. században görög katolikus vallású ruszinokkal és római katolikus szlovákokkal telepítették újjá, ruszin lakosai a 19. századra elszlovákosodtak. Újváros határának a 18. század végén még erdővel borított délkeleti részén a 19. század első felében jött létre Józsefpuszta, majd a század végén Felsőmajor. Görög katolikus parókiáját 1823-ban alapították újra, templomát 1868-ban szentelték fel a Szentlélek tiszteletére. 1828-ban 115 háza és 815 lakosa volt. A község legrégebbi pecsétje 1849-ből ismert. 1869-ben 554 lakosa volt. 1873-ban megépült a község határán keresztül a Kassa-Legenyemihályi vasútvonal (megállóhely csak a 20. század elején létesült a közeli Kalsánál). 1880-ban 567, 1890-ben 554, 1900-ban 544, 1910-ben pedig 531 lakosa volt. 1890-ben 85 ház állt a faluban. A 19. század végén a község határában vízimalom működött a Ronyván. 1904-ben az országos helységnévrendezés során kapta a hivatalos Szaláncújváros nevet a korábban használt Újváros helyett. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 574, 1930-ban pedig 610 lakosa volt. Az új iskola épületét 1926-ban adták át. 1939. márciusától 1944. decemberéig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 120 háza és 680 lakosa volt. 1943-ban zsidó lakosait (1940-ben 11 fő) koncentrációs táborba hurcolták. Hivatalos szlovák nevét 1948-ban változtatták Nové Mestóról Slanské Nové Mestóra. Mezőgazdasági szövetkezete először 1952-ben alakult meg, majd 1957-ben alapították újjá. A község határában később állami gazdaság gazdálkodott. A vezetékes vizet 1953-ban vezették be a faluba. 1961-ben 195 háza és 665 lakosa volt. 1970-ben 662, 1980-ban 560, 1991-ben pedig 493 lakosa volt a községnek. Az 1980-as években megépült az 552-es út új nyomvonala Szaláncújváros és Szécskeresztúr között, a régi, a Bányaerdőn átvezető országutat elhagyták. A vezetékes gázszolgáltatásba 1995-96-ban kapcsolták be a települést. A község címerét és zászlaját 2004-ben fogadták el. 2001-ben 483, 2011-ben 498, 2017-ben pedig 477 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. A Szentlélek tiszteletére szentelt görög katolikus temploma 1868-ban épült neoklasszicista stílusban, a második világháborúban súlyosan megsérült, 1950-ben építették újjá. Szent Anna tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1992-ben épült. A község erdein keresztülhalad a Szécskeresztúrt a Bagota-hegy alatti Maliniak-tisztással és a Szalánci-hegységen végigvezető piros jelzésű útvonallal összekötő zöld turistajelzés. Forgách István 19. század végén épült vadászkastélya a Kerek-hegyen 1985-ben elpusztult, ma csak romjai állnak, építőjének sírkeresztjét 2004-ben Regeteruszkára szállították át. A község határában található az 1974-ben védett erdővé nyilvánított Krčmárka Természetvédelmi Rezervátum (173 ha).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÚJVÁROS. Tót falu Abaúj Várm. földes Ura Gr. Forgách Uraság, fekszik Regete Ruszkának szomszédságában, és annak filiája; határja középszerű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ujváros, Abauj vármegyében, orosz-tót falu, Nagy-Szalánchoz 1/4 nyire: 176 r. kath., 304 g. kath., 3 evang. 6 ref. lak. Görög kath. anyaszentegyház. F. u. gr. Forgács.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Délre innen, a vármegye határán, a Ronyva patak völgyében fekszik Ujváros, 85 házzal, 554 magyar és tót lakossal [...] posta- és táviró-állomása Nagy-Szaláncz

Magyar Katolikus Lexikon

Szaláncújváros, Újváros, v. Abaúj-Torna vm. (Slanské Nové Mesto, Szl.): g.k. parókia a v. munkácsi, majd eperjesi egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1823: alapították újra. Tp-át 1868: Szentlélek tit-ra szent. Kegyura 1880: Forgách Kálmán gr. Anyakönyvei 1822-től. Anyanyelve 1880: rutén, m. ** Schem. Ep. 1903:122.

Helységnévtár

Ujváros [József p.], rk. 211 Regete-Ruszka, GK. 331 Eperjes, ref. 4 - , izr. 21 Rozgony.

Névelőfordulások
1332
Vyuarus
1427
Wywaros
1773
Uj-Város
1786
Ujwárosch
1808
Újváros
1863
Újváros
1907
Szaláncújváros
1920
Nové Mesto
1948
Slanské Nové Mesto

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Slanské Nové Mesto)
Telefon: 0556968518
Fax: 0557294312

Honlap: slanskenovemesto.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Diheneščík Milan (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Fedor Róbert (Független)
Štefan Rastislav (Független)
Drotár Jozef (KDH)
Stančíková Kvetoslava (SMER-SD)
Sarvaš Peter (SMER-SD)
Független 40% Független 2 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Slanské Nové Mesto 174

Szaláncújvárosi Községi Hivatal

Slanské Nové Mesto

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 24 4%
szlovákok 501 88%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 39 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 567
magyarok 166 31%
szlovákok 356 67%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 531
magyarok 19 3%
szlovákok 502 87%
ruszinok 4 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 49 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 574
magyarok 0 0%
szlovákok 491 100%
ruszinok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 493
magyarok 1 0%
szlovákok 477 99%
ruszinok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 483
magyarok 0 0%
szlovákok 457 92%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 40 8%
összlétszám 498
magyarok 0 0%
szlovákok 453 98%
ruszinok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 464
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 410
Választási részvétel: 45.37 %
Kiadott boríték: 186
Bedobott boríték: 186

Polgármester

Érvényes szavazólap: 172
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Diheneščík Milan 172 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Stančíková Kvetoslava 144 SMER-SD
Fedor Róbert 129 Független
Drotár Jozef 112 KDH
Sarvaš Peter 110 SMER-SD
Štefan Rastislav 110 Független
Piršč Martin 89 Független
Blaško Marcel 65 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö NOVA 20.00% NOVA 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 420
Választási részvétel: 18.10 %
Kiadott boríték: 76
Bedobott boríték: 76
Választásra jogosult: 419
Választási részvétel: 15.51 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 411
Választási részvétel: 25,79 %
Kiadott boríték: 106
Bedobott boríték: 106

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 76
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 56 73.68 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 11 14.47 % KDS
Dominika Palaščáková 4 5.26 % NOVA
Rastislav Masnyk 2 2.63 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 2 2.63 % KSS
Vladimír Gürtler 1 1.32 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 11 16.92% KDS
Richard Raši 64 62.14 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 28 27.18 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 5 4.85 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 2 1.94 % Független
Oliver Petrík 2 1.94 % JĽSS
Štefan Surmánek 1 0.97 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 1 0.97 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 100
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
František Petro 33 47.83% SMER - SD
Jozef Konkoly 19 27.54% SMER - SD
Ľubomír Šimko 19 27.54% SMER - SD
Michal Rečka 18 26.09% SMER - SD
Vojtech Staňo 16 23.19% SMER - SD
Elena Fialková 10 14.49% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Markovič 10 14.49% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 9 13.04% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 9 13.04% NOVA
Ján Kokarda 9 13.04% Független
Miroslav Bačenko 8 11.59% Független
Elena Majancsíková 8 11.59% SĽS
Viliam Bačo 8 11.59% Független
Jaroslav Pástor 7 10.14% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 7 10.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 6 8.70% SZS
Július Beluscák 6 8.70% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivan Buchla 6 8.70% SNS
Ján Stanislav 6 8.70% SNS
Norbert Krušinský 6 8.70% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viktor Dulina 5 7.25% Független
Peter Papáč 5 7.25% KSS
Jozef Koňa 5 7.25% SĽS
Imrich Kohút 5 7.25% SĽS
Viktor Sasák 5 7.25% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ladislav Miko 4 5.80% 7 STATOČNÝCH
Karol Dzugas 4 5.80% Független
Martin Baltes 4 5.80% SĽS
Ján Bačo 4 5.80% SĽS
Ľubica Holováčová 4 5.80% SĽS
Ján Mikloš 4 5.80% KSS
Štefan Laczkó 3 4.35% 7 STATOČNÝCH
Miloš Barcal 3 4.35% Független
István Zachariaš 3 4.35% SMK-MKP
Rastislav Moric 3 4.35% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 3 4.35% SĽS
Ladislav Vojtko 3 4.35% KSS
Slavomír Horváth 3 4.35% SNS
Ladislav Bartók 2 2.90% Független
Peter Palaščák 2 2.90% SOĽ
Vladimír Popovič 2 2.90% SMS
Róbert Čarny 2 2.90% SNS
Monika Vargová 2 2.90% SNS
László Köteles 2 2.90% SMK-MKP
Radoslav Šimko 1 1.45% SNS
Mária Topoľančinová 1 1.45% ĽS-HZDS
Marián Tóth 1 1.45% SaS
Marián Kertész 1 1.45% PD
Božena Letková 1 1.45% Független
Július Grulyo 1 1.45% Független
Jozef Tischler 1 1.45% SĽS
Jenő Csoltkó 1 1.45% Független
Ján Marton 1 1.45% NOVA
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Anton Medvec 0 0.00% Független
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
František Petro 48 48.00% SMER-SD
Martin Smrčo 20 20.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Imrich Bakši 18 18.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Hodor 17 17.00% Független
Vojtech Farkaš 15 15.00% Független
Pavol Lehotský 14 14.00% Független
Ondrej Bernát 14 14.00% SMER-SD
Martina Dutková 14 14.00% Független
Peter Derevjaník 13 13.00% SMER-SD
Erika Zámboriová 12 12.00% ŠKV
Mária Dulovičová 12 12.00% Független
Jarmila Vaňová 11 11.00% ŠKV
Michal Rečka 11 11.00% SMER-SD
Ján Kokarda 11 11.00% Független
Viktor Dulina 11 11.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 10 10.00% Független
Pavol Bujňák 9 9.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Peter Solár 8 8.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 8 8.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Roland Szabó 6 6.00% SMER-SD
Jozef Hric 6 6.00% KSS
Martin Baltes 6 6.00% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 5 5.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 5 5.00% Független
Monika Gergelová 5 5.00% SNS
Július Beluscsák 5 5.00% Független
Anton Medvec 5 5.00% Független
Ivan Hriczko 4 4.00% ŠKV
Tomáš Suchý 4 4.00% ŠANCA
Július Begala 4 4.00% Független
Ladislav Bartók 4 4.00% MKDA-MKDSZ
Vlastimil Lakatoš 4 4.00% Független
Alexander Horváth 3 3.00% MOST - HÍD
Ján Horváth 3 3.00% Független
Gabriel Böhm 3 3.00% Független
Slavomír Borovský 3 3.00% DS
Jaroslav Pástor 3 3.00% MOST - HÍD
Tibor Bráz 3 3.00% Független
Štefan Hudák 3 3.00% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Andrejanin 3 3.00% ÚSVIT
Peter Seman 3 3.00% KSS
Mária Lacková 3 3.00% Független
Slavomír Horváth 2 2.00% SNS
István Zachariaš 2 2.00% SMK-MKP
Ladislav Vojtko 2 2.00% KSS
Július Pelegrin 2 2.00% Független
Elena Fialková 2 2.00% MOST - HÍD
František Gedra 2 2.00% ĽS Naše Slovensko
Anetta Strýčková 2 2.00% Független
Jozef Krešák 2 2.00% ŠANCA
László Köteles 1 1.00% SMK-MKP
Július Grulyo 1 1.00% Független
Tamás Iván 1 1.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 1.00% MKDA-MKDSZ
Gábor Szalay 1 1.00% SMK-MKP
Peter Kocai 1 1.00% NAJ
Rudolf Varga 1 1.00% VZDOR
Augustín Köteles 1 1.00% NAJ
Alexander Képes 1 1.00% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 33.66 %
Torna 145 7.21 %
Buzita 141 7.01 %
Somodi 111 5.52 %
Makranc 110 5.47 %
Debrőd 109 5.42 %
Csécs 94 4.67 %
Szeszta 73 3.63 %
Jászó 69 3.43 %
Jánok 64 3.18 %
Perény - Hím 63 3.13 %
Komaróc 63 3.13 %
Áj 57 2.83 %
Reste 57 2.83 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.54 %
Tornaújfalu 49 2.44 %
Alsólánc 48 2.39 %
Zsarnó 47 2.34 %
Bódvavendégi 40 1.99 %
Nagyida 40 1.99 %
Péder 40 1.99 %
Abaújszina 33 1.64 %
Pány 22 1.09 %
Mecenzéf 21 1.04 %
Jászómindszent 12 0.60 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Szádelő 12 0.60 %
Kenyhec 11 0.55 %
Miglécnémeti 11 0.55 %
Stósz 7 0.35 %
Kisida 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 5 0.25 %
Hernádcsány 4 0.20 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 57.62 %
Torna 110 19.50 %
Kecer 63 11.17 %
Szepsi 47 8.33 %
Mecenzéf 28 4.96 %
Áj 16 2.84 %
Buzita 14 2.48 %
Jászómindszent 13 2.30 %
Csécs 11 1.95 %
Jászóújfalu 10 1.77 %
Kisida 9 1.60 %
Abaújszakaly 9 1.60 %
Györke 8 1.42 %
Kenyhec 8 1.42 %
Hernádcsány 8 1.42 %
Tornaújfalu 7 1.24 %
Abos 7 1.24 %
Izdobabeszter 7 1.24 %
Abaújszina 6 1.06 %
Stósz 6 1.06 %
Budamér 5 0.89 %
Hernádszentistván 5 0.89 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.89 %
Hernádszokoly 5 0.89 %
Pány 5 0.89 %
Enyicke 5 0.89 %
Benyék 5 0.89 %
Semse 5 0.89 %
Bolyár 5 0.89 %
Hernádzsadány 4 0.71 %
Rozgony 4 0.71 %
Debrőd 4 0.71 %
Koksóbaksa 4 0.71 %
Nagyida 4 0.71 %
Miglécnémeti 4 0.71 %
Zsarnó 4 0.71 %
Alsókemence 4 0.71 %
Lapispatakújtelep 4 0.71 %
Szeszta 3 0.53 %
Hilyó 3 0.53 %
Komaróc 3 0.53 %
Nagyszalánc 3 0.53 %
Alsólánc 3 0.53 %
Patacskő 3 0.53 %
Sároskőszeg 3 0.53 %
Felsőmislye 3 0.53 %
Felsőmecenzéf 3 0.53 %
Szaláncújváros 3 0.53 %
Ránk 3 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.53 %
Alsómislye 3 0.53 %
Rudnok 3 0.53 %
Baska 3 0.53 %
Perény - Hím 3 0.53 %
Lapispatak 2 0.35 %
Lengyelfalva 2 0.35 %
Makranc 2 0.35 %
Petőszinye 2 0.35 %
Alsóhutka 2 0.35 %
Felsőtőkés 2 0.35 %
Aranyida 2 0.35 %
Királynép 2 0.35 %
Kassamindszent 2 0.35 %
Garbócbogdány 2 0.35 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Alsótőkés 1 0.18 %
Kassaolcsvár 1 0.18 %
Abaújrákos 1 0.18 %
Reste 1 0.18 %
Jánok 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Bódvavendégi 1 0.18 %
Hatkóc 1 0.18 %
Eszkáros 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Szalánchuta 1 0.18 %
Alsócsáj 1 0.18 %
Kelecsenyborda 1 0.18 %
Györgyi 1 0.18 %
Somodi 1 0.18 %
Terebő 1 0.18 %
Abaújnádasd 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Tornahorváti 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőhutka 1 0.18 %
Felsőkemence 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Magyarbőd 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Bátyok 1 0.18 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 35.71 %
Buzita 223 15.58 %
Csécs 84 5.87 %
Perény - Hím 79 5.52 %
Torna 77 5.38 %
Szeszta 77 5.38 %
Reste 67 4.68 %
Makranc 66 4.61 %
Komaróc 55 3.84 %
Debrőd 55 3.84 %
Somodi 53 3.70 %
Alsólánc 51 3.56 %
Nagyida 49 3.42 %
Tornaújfalu 38 2.66 %
Jászó 37 2.59 %
Áj 37 2.59 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.24 %
Zsarnó 31 2.17 %
Péder 30 2.10 %
Abaújszina 29 2.03 %
Jánok 28 1.96 %
Bódvavendégi 25 1.75 %
Mecenzéf 15 1.05 %
Semse 11 0.77 %
Pány 10 0.70 %
Kenyhec 9 0.63 %
Hernádcsány 9 0.63 %
Tornahorváti 8 0.56 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Miglécnémeti 8 0.56 %
Györke 7 0.49 %
Enyicke 6 0.42 %
Kecer 6 0.42 %
Kisida 5 0.35 %
Izdobabeszter 5 0.35 %
Jászómindszent 5 0.35 %
Hernádszentistván 5 0.35 %
Regeteruszka 4 0.28 %
Királynép 4 0.28 %
Jászóújfalu 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Patacskő 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Hatkóc 3 0.21 %
Rozgony 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 14.71 %
Jászómindszent 108 8.63 %
Stósz 76 6.08 %
Felsőmecenzéf 50 4.00 %
Szepsi 38 3.04 %
Kisida 36 2.88 %
Hernádcsány 24 1.92 %
Jászó 24 1.92 %
Kassamindszent 24 1.92 %
Jászóújfalu 22 1.76 %
Kassabéla 19 1.52 %
Rozgony 18 1.44 %
Budamér 18 1.44 %
Hernádszokoly 17 1.36 %
Semse 17 1.36 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.20 %
Sároskőszeg 15 1.20 %
Felsőtőkés 14 1.12 %
Kassaolcsvár 14 1.12 %
Csécs 12 0.96 %
Lengyelfalva 12 0.96 %
Torna 12 0.96 %
Izdobabeszter 12 0.96 %
Hernádszentistván 12 0.96 %
Idabukóc 11 0.88 %
Aranyida 11 0.88 %
Lapispatak 11 0.88 %
Koksóbaksa 10 0.80 %
Felsőmislye 9 0.72 %
Alsótőkés 9 0.72 %
Tarcavajkóc 8 0.64 %
Abaújszakaly 8 0.64 %
Tizsite 8 0.64 %
Baska 8 0.64 %
Hatkóc 7 0.56 %
Szalánchuta 7 0.56 %
Enyicke 7 0.56 %
Abaújnádasd 7 0.56 %
Nagyida 7 0.56 %
Abaújszina 7 0.56 %
Hilyó 7 0.56 %
Perény - Hím 7 0.56 %
Magyarbőd 7 0.56 %
Hernádgecse 7 0.56 %
Nagyszalánc 7 0.56 %
Györke 6 0.48 %
Garbócbogdány 6 0.48 %
Makranc 6 0.48 %
Lapispatakújtelep 6 0.48 %
Kelecsenyborda 6 0.48 %
Kecer 6 0.48 %
Királynép 6 0.48 %
Hernádzsadány 6 0.48 %
Rás 5 0.40 %
Pány 5 0.40 %
Rudnok 5 0.40 %
Kisladna 5 0.40 %
Terebő 5 0.40 %
Hernádgönyű 4 0.32 %
Buzita 4 0.32 %
Ájfalucska 4 0.32 %
Abaújharaszti 4 0.32 %
Zsarnó 4 0.32 %
Kalsa 4 0.32 %
Petőszinye 4 0.32 %
Szeszta 4 0.32 %
Nagyladna 4 0.32 %
Ósvacsákány 3 0.24 %
Felsőcsáj 3 0.24 %
Györgyi 3 0.24 %
Abaújrákos 3 0.24 %
Apátka 3 0.24 %
Jánok 3 0.24 %
Alsómislye 3 0.24 %
Abos 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Benyék 3 0.24 %
Miglécnémeti 3 0.24 %
Újszállás 2 0.16 %
Alsókemence 2 0.16 %
Ósva 2 0.16 %
Szaláncújváros 2 0.16 %
Balogd 2 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Somodi 2 0.16 %
Regeteruszka 2 0.16 %
Bátyok 2 0.16 %
Debrőd 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Kenyhec 2 0.16 %
Bölzse 2 0.16 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 43.07 %
Buzita 84 6.85 %
Torna 66 5.38 %
Makranc 50 4.08 %
Szeszta 45 3.67 %
Csécs 39 3.18 %
Debrőd 38 3.10 %
Áj 31 2.53 %
Somodi 30 2.45 %
Tornaújfalu 30 2.45 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.28 %
Nagyida 27 2.20 %
Perény - Hím 26 2.12 %
Alsólánc 26 2.12 %
Zsarnó 26 2.12 %
Jánok 26 2.12 %
Reste 23 1.88 %
Péder 22 1.79 %
Jászó 22 1.79 %
Bódvavendégi 21 1.71 %
Rudnok 17 1.39 %
Komaróc 17 1.39 %
Mecenzéf 15 1.22 %
Jászómindszent 13 1.06 %
Hernádcsány 13 1.06 %
Abaújszina 12 0.98 %
Tornahorváti 11 0.90 %
Miglécnémeti 9 0.73 %
Pány 9 0.73 %
Kassamindszent 8 0.65 %
Aranyida 7 0.57 %
Stósz 6 0.49 %
Izdobabeszter 6 0.49 %
Jászóújfalu 6 0.49 %
Györke 6 0.49 %
Rás 6 0.49 %
Enyicke 5 0.41 %
Ránk 5 0.41 %
Lapispatak 4 0.33 %
Patacskő 4 0.33 %
Sároskőszeg 4 0.33 %
Kisida 4 0.33 %
Alsómislye 4 0.33 %
Hernádgecse 4 0.33 %
Koksóbaksa 3 0.24 %
Felsőmecenzéf 3 0.24 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Szalánchuta 3 0.24 %
Kenyhec 3 0.24 %
Abaújszakaly 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Semse 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Szádelő 2 0.16 %
Tarcavajkóc 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Magyarbőd 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.80 %
Hernádszentistván 216 10.76 %
Sároskőszeg 164 8.17 %
Hernádszokoly 138 6.87 %
Budamér 79 3.93 %
Rozgony 58 2.89 %
Kassabéla 40 1.99 %
Abos 40 1.99 %
Kassamindszent 39 1.94 %
Kisida 37 1.84 %
Terebő 34 1.69 %
Hernádcsány 30 1.49 %
Enyicke 28 1.39 %
Jászómindszent 28 1.39 %
Királynép 28 1.39 %
Szepsi 26 1.29 %
Tarcavajkóc 25 1.25 %
Koksóbaksa 23 1.15 %
Izdobabeszter 23 1.15 %
Lapispatak 19 0.95 %
Benyék 18 0.90 %
Hernádzsadány 18 0.90 %
Kisladna 18 0.90 %
Felsőmislye 17 0.85 %
Rás 17 0.85 %
Hernádgecse 17 0.85 %
Nagyszalánc 16 0.80 %
Kassaolcsvár 16 0.80 %
Lapispatakújtelep 15 0.75 %
Kenyhec 15 0.75 %
Alsómislye 15 0.75 %
Eszkáros 14 0.70 %
Baska 14 0.70 %
Regeteruszka 14 0.70 %
Alsótőkés 14 0.70 %
Perény - Hím 13 0.65 %
Bölzse 13 0.65 %
Abaújnádasd 13 0.65 %
Csécs 12 0.60 %
Hatkóc 12 0.60 %
Nagyladna 12 0.60 %
Lengyelfalva 12 0.60 %
Aranyida 12 0.60 %
Abaújszina 11 0.55 %
Semse 11 0.55 %
Felsőhutka 11 0.55 %
Mecenzéf 11 0.55 %
Garbócbogdány 10 0.50 %
Kalsa 10 0.50 %
Buzita 10 0.50 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Torna 10 0.50 %
Kecer 10 0.50 %
Magyarbőd 10 0.50 %
Felsőtőkés 10 0.50 %
Györke 10 0.50 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 30.84 %
Szepsi 178 14.00 %
Csécs 34 2.68 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.52 %
Áj 31 2.44 %
Makranc 29 2.28 %
Somodi 26 2.05 %
Tornaújfalu 25 1.97 %
Jánok 23 1.81 %
Perény - Hím 20 1.57 %
Zsarnó 20 1.57 %
Bódvavendégi 18 1.42 %
Mecenzéf 14 1.10 %
Szeszta 14 1.10 %
Tornahorváti 14 1.10 %
Jászó 12 0.94 %
Buzita 11 0.87 %
Debrőd 11 0.87 %
Kenyhec 11 0.87 %
Nagyida 10 0.79 %
Pány 10 0.79 %
Péder 8 0.63 %
Hernádcsány 6 0.47 %
Rozgony 6 0.47 %
Kisida 5 0.39 %
Hernádgecse 5 0.39 %
Reste 5 0.39 %
Ájfalucska 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Alsólánc 4 0.31 %
Jászóújfalu 4 0.31 %
Lapispatakújtelep 4 0.31 %
Jászómindszent 4 0.31 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Nagyszalánc 3 0.24 %
Abos 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Abaújszina 3 0.24 %
Kassamindszent 3 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.57 %
Torna 20 2.23 %
Csécs 12 1.34 %
Jászó 11 1.22 %
Tornaújfalu 10 1.11 %
Rozgony 10 1.11 %
Nagyida 10 1.11 %
Buzita 8 0.89 %
Somodi 8 0.89 %
Makranc 7 0.78 %
Zsarnó 6 0.67 %
Reste 6 0.67 %
Lapispatak 6 0.67 %
Idabukóc 6 0.67 %
Debrőd 5 0.56 %
Jánok 5 0.56 %
Perény - Hím 5 0.56 %
Abaújszina 5 0.56 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.45 %
Kassamindszent 4 0.45 %
Alsólánc 4 0.45 %
Tornahorváti 4 0.45 %
Szeszta 4 0.45 %
Izdobabeszter 3 0.33 %
Petőszinye 3 0.33 %
Magyarbőd 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Jászóújfalu 3 0.33 %
Kisida 3 0.33 %
Györke 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Terebő 3 0.33 %
Enyicke 3 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Bódvavendégi 2 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.22 %
Hernádcsány 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Kecer 2 0.22 %
Kenyhec 2 0.22 %
Mecenzéf 2 0.22 %
Abos 2 0.22 %
Patacskő 2 0.22 %
Abaújszakaly 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Felsőmislye 2 0.22 %
Alsókemence 2 0.22 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.37 %
Szepsi 82 13.69 %
Csécs 20 3.34 %
Tornaújfalu 18 3.01 %
Nagyida 17 2.84 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.50 %
Buzita 12 2.00 %
Áj 12 2.00 %
Szeszta 12 2.00 %
Somodi 11 1.84 %
Bódvavendégi 11 1.84 %
Zsarnó 10 1.67 %
Jászó 10 1.67 %
Makranc 10 1.67 %
Mecenzéf 9 1.50 %
Péder 9 1.50 %
Jászómindszent 8 1.34 %
Tornahorváti 8 1.34 %
Perény - Hím 7 1.17 %
Eszkáros 6 1.00 %
Hernádcsány 6 1.00 %
Abaújszina 6 1.00 %
Alsólánc 5 0.83 %
Kassamindszent 5 0.83 %
Reste 5 0.83 %
Jánok 4 0.67 %
Budamér 4 0.67 %
Baska 4 0.67 %
Kenyhec 4 0.67 %
Jászóújfalu 4 0.67 %
Hernádzsadány 4 0.67 %
Debrőd 4 0.67 %
Komaróc 4 0.67 %
Magyarbőd 4 0.67 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.67 %
Hernádszentistván 3 0.50 %
Kecer 3 0.50 %
Abaújnádasd 3 0.50 %
Alsótőkés 3 0.50 %
Enyicke 3 0.50 %
Hernádgönyű 3 0.50 %
Pány 3 0.50 %
Lapispatak 3 0.50 %
Semse 3 0.50 %
Györke 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Koksóbaksa 2 0.33 %
Kassabéla 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Tizsite 2 0.33 %
Abaújrákos 2 0.33 %
Bolyár 2 0.33 %
Rozgony 2 0.33 %
Rudnok 2 0.33 %
Izdobabeszter 2 0.33 %
Miglécnémeti 2 0.33 %
Szádelő 2 0.33 %
Benyék 2 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.01 %
Torna 295 14.29 %
Jászó 262 12.69 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.10 %
Mecenzéf 91 4.41 %
Buzita 78 3.78 %
Szeszta 60 2.91 %
Zsarnó 56 2.71 %
Somodi 52 2.52 %
Tornaújfalu 50 2.42 %
Áj 47 2.28 %
Jászóújfalu 38 1.84 %
Debrőd 35 1.69 %
Bódvavendégi 33 1.60 %
Csécs 33 1.60 %
Alsólánc 29 1.40 %
Perény - Hím 28 1.36 %
Jánok 26 1.26 %
Szádelő 24 1.16 %
Abaújszina 23 1.11 %
Komaróc 22 1.07 %
Nagyida 20 0.97 %
Makranc 20 0.97 %
Reste 20 0.97 %
Péder 17 0.82 %
Felsőmecenzéf 14 0.68 %
Tornahorváti 11 0.53 %
Jászómindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 6 0.29 %
Királynép 6 0.29 %
Kenyhec 5 0.24 %
Hernádzsadány 5 0.24 %
Hernádcsány 5 0.24 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Abaújszakaly 4 0.19 %
Enyicke 4 0.19 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 20.54 %
Makranc 115 7.27 %
Csécs 73 4.61 %
Torna 68 4.30 %
Buzita 39 2.47 %
Perény - Hím 36 2.28 %
Tornaújfalu 35 2.21 %
Jánok 30 1.90 %
Pány 26 1.64 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.58 %
Nagyida 23 1.45 %
Mecenzéf 23 1.45 %
Zsarnó 22 1.39 %
Áj 22 1.39 %
Szeszta 20 1.26 %
Györke 19 1.20 %
Komaróc 19 1.20 %
Péder 18 1.14 %
Somodi 17 1.07 %
Jászó 16 1.01 %
Reste 16 1.01 %
Debrőd 15 0.95 %
Kisida 14 0.88 %
Jászómindszent 14 0.88 %
Kenyhec 12 0.76 %
Alsólánc 12 0.76 %
Bódvavendégi 10 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.57 %
Sároskőszeg 9 0.57 %
Hernádcsány 9 0.57 %
Budamér 8 0.51 %
Rozgony 8 0.51 %
Kassamindszent 8 0.51 %
Hernádszentistván 7 0.44 %
Hernádszokoly 6 0.38 %
Izdobabeszter 6 0.38 %
Semse 6 0.38 %
Tornahorváti 6 0.38 %
Abaújszina 6 0.38 %
Idabukóc 6 0.38 %
Abos 6 0.38 %
Hilyó 6 0.38 %
Jászóújfalu 5 0.32 %
Tarcavajkóc 4 0.25 %
Koksóbaksa 4 0.25 %
Miglécnémeti 4 0.25 %
Bolyár 4 0.25 %
Nagyszalánc 4 0.25 %
Szádelő 4 0.25 %
Abaújnádasd 4 0.25 %
Kassabéla 4 0.25 %
Rás 4 0.25 %
Benyék 4 0.25 %
Hernádgecse 4 0.25 %
Rudnok 4 0.25 %
Stósz 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 3 0.19 %
Kassaolcsvár 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Bölzse 3 0.19 %
Felsőhutka 3 0.19 %
Hernádgönyű 3 0.19 %
Nagyladna 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Balogd 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Alsócsáj 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Modrafalva 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.81 %
Rozgony 83 4.24 %
Izdobabeszter 61 3.12 %
Kisida 61 3.12 %
Kassamindszent 53 2.71 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.66 %
Györgyi 51 2.60 %
Hernádcsány 50 2.55 %
Jászómindszent 46 2.35 %
Györke 45 2.30 %
Alsókemence 44 2.25 %
Szepsi 42 2.15 %
Sároskőszeg 42 2.15 %
Kassaolcsvár 41 2.09 %
Regeteruszka 40 2.04 %
Garbócbogdány 39 1.99 %
Budamér 37 1.89 %
Petőszinye 37 1.89 %
Bolyár 36 1.84 %
Mecenzéf 36 1.84 %
Kelecsenyborda 36 1.84 %
Nagyszalánc 33 1.69 %
Benyék 31 1.58 %
Felsőmislye 29 1.48 %
Koksóbaksa 28 1.43 %
Tarcavajkóc 28 1.43 %
Csécs 28 1.43 %
Idabukóc 27 1.38 %
Ránkfüred 27 1.38 %
Lapispatak 27 1.38 %
Kecer 25 1.28 %
Alsótőkés 25 1.28 %
Királynép 25 1.28 %
Felsőcsáj 24 1.23 %
Lengyelfalva 24 1.23 %
Hernádzsadány 24 1.23 %
Rás 23 1.17 %
Hernádszentistván 23 1.17 %
Bátyok 23 1.17 %
Felsőkemence 22 1.12 %
Alsómislye 22 1.12 %
Kassabéla 21 1.07 %
Kalsa 20 1.02 %
Hernádszokoly 20 1.02 %
Füzérnádaska 18 0.92 %
Hernádgecse 18 0.92 %
Baska 18 0.92 %
Semse 17 0.87 %
Ránk 16 0.82 %
Tizsite 16 0.82 %
Torna 15 0.77 %
Abaújszakaly 15 0.77 %
Enyicke 15 0.77 %
Ósvacsákány 15 0.77 %
Aranyida 15 0.77 %
Hilyó 14 0.72 %
Alsóhutka 14 0.72 %
Abaújnádasd 14 0.72 %
Kenyhec 14 0.72 %
Jászó 14 0.72 %
Ósva 14 0.72 %
Abaújszina 13 0.66 %
Jászóújfalu 13 0.66 %
Abaújrákos 13 0.66 %
Abaújharaszti 12 0.61 %
Pány 12 0.61 %
Stósz 12 0.61 %
Szaláncújváros 12 0.61 %
Szeszta 11 0.56 %
Lapispatakújtelep 11 0.56 %
Somodi 11 0.56 %
Abos 11 0.56 %
Kecerlipóc 10 0.51 %
Felsőhutka 10 0.51 %
Terebő 10 0.51 %
Eszkáros 10 0.51 %
Sárosófalu 10 0.51 %
Balogd 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Bölzse 9 0.46 %
Alsócsáj 8 0.41 %
Szalánchuta 8 0.41 %
Perény - Hím 7 0.36 %
Nagyida 7 0.36 %
Makranc 6 0.31 %
Rudnok 6 0.31 %
Felsőtőkés 6 0.31 %
Nagyladna 5 0.26 %
Péder 5 0.26 %
Áj 5 0.26 %
Komaróc 5 0.26 %
Buzita 5 0.26 %
Újszállás 5 0.26 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 27.22 %
Somodi 42 5.83 %
Kecer 28 3.89 %
Mecenzéf 22 3.06 %
Jászómindszent 16 2.22 %
Nagyida 14 1.94 %
Magyarbőd 13 1.81 %
Jászóújfalu 13 1.81 %
Torna 12 1.67 %
Csécs 10 1.39 %
Hernádcsány 8 1.11 %
Buzita 8 1.11 %
Szepsi 8 1.11 %
Kisida 8 1.11 %
Stósz 7 0.97 %
Patacskő 6 0.83 %
Abaújszina 6 0.83 %
Koksóbaksa 4 0.56 %
Felsőmecenzéf 4 0.56 %
Györke 4 0.56 %
Kassamindszent 4 0.56 %
Abaújszakaly 4 0.56 %
Kenyhec 4 0.56 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.56 %
Abaújnádasd 4 0.56 %
Hilyó 3 0.42 %
Rozgony 3 0.42 %
Rudnok 3 0.42 %
Regeteruszka 3 0.42 %
Budamér 3 0.42 %
Terebő 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Tarcavajkóc 3 0.42 %
Hernádszokoly 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Királynép 2 0.28 %
Hernádgecse 2 0.28 %
Lengyelfalva 2 0.28 %
Györgyi 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Bölzse 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Ósvacsákány 2 0.28 %
Lapispatakújtelep 2 0.28 %
Kelecsenyborda 2 0.28 %
Garbócbogdány 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Pány 2 0.28 %
Hatkóc 2 0.28 %
Perény - Hím 2 0.28 %
Lapispatak 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Hernádzsadány 2 0.28 %
Ránk 2 0.28 %
Alsótőkés 2 0.28 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.12 %
Rozgony 63 3.82 %
Hernádcsány 61 3.70 %
Jászómindszent 59 3.58 %
Kassamindszent 46 2.79 %
Mecenzéf 42 2.55 %
Izdobabeszter 37 2.24 %
Magyarbőd 35 2.12 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.12 %
Kisida 33 2.00 %
Nagyida 31 1.88 %
Györke 27 1.64 %
Enyicke 27 1.64 %
Hernádgecse 26 1.58 %
Jászó 26 1.58 %
Hernádzsadány 25 1.52 %
Kassaolcsvár 23 1.39 %
Csécs 23 1.39 %
Sároskőszeg 22 1.33 %
Hernádszentistván 22 1.33 %
Koksóbaksa 22 1.33 %
Lapispatak 21 1.27 %
Tarcavajkóc 21 1.27 %
Budamér 20 1.21 %
Nagyszalánc 20 1.21 %
Regeteruszka 19 1.15 %
Somodi 19 1.15 %
Királynép 19 1.15 %
Felsőmislye 19 1.15 %
Makranc 19 1.15 %
Felsőmecenzéf 19 1.15 %
Hernádszokoly 17 1.03 %
Alsómislye 17 1.03 %
Lengyelfalva 17 1.03 %
Baska 16 0.97 %
Semse 16 0.97 %
Abaújnádasd 15 0.91 %
Kecer 14 0.85 %
Stósz 14 0.85 %
Garbócbogdány 14 0.85 %
Idabukóc 14 0.85 %
Abaújszakaly 14 0.85 %
Torna 13 0.79 %
Kassabéla 13 0.79 %
Tizsite 12 0.73 %
Györgyi 12 0.73 %
Bölzse 12 0.73 %
Eszkáros 12 0.73 %
Kisladna 12 0.73 %
Pány 12 0.73 %
Füzérnádaska 11 0.67 %
Alsóhutka 11 0.67 %
Kenyhec 11 0.67 %
Perény - Hím 11 0.67 %
Petőszinye 10 0.61 %
Alsókemence 10 0.61 %
Benyék 10 0.61 %
Abaújszina 10 0.61 %
Szeszta 9 0.55 %
Hilyó 9 0.55 %
Jászóújfalu 9 0.55 %
Lapispatakújtelep 9 0.55 %
Felsőhutka 9 0.55 %
Hernádgönyű 9 0.55 %
Ósva 9 0.55 %
Bolyár 8 0.48 %
Alsótőkés 8 0.48 %
Aranyida 8 0.48 %
Zsarnó 8 0.48 %
Alsócsáj 7 0.42 %
Rudnok 7 0.42 %
Kelecsenyborda 7 0.42 %
Bátyok 7 0.42 %
Szalánchuta 7 0.42 %
Abos 7 0.42 %
Jánok 6 0.36 %
Kalsa 6 0.36 %
Balogd 6 0.36 %
Nagyladna 6 0.36 %
Rás 6 0.36 %
Bódvavendégi 6 0.36 %
Ósvacsákány 6 0.36 %
Kecerlipóc 6 0.36 %
Abaújharaszti 6 0.36 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.30 %
Terebő 5 0.30 %
Buzita 4 0.24 %
Felsőtőkés 4 0.24 %
Ránk 4 0.24 %
Komaróc 4 0.24 %
Felsőkemence 4 0.24 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 13.47 %
Lapispatak 242 9.31 %
Budamér 158 6.08 %
Mecenzéf 114 4.39 %
Hernádcsány 106 4.08 %
Lapispatakújtelep 98 3.77 %
Koksóbaksa 86 3.31 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.08 %
Nagyszalánc 77 2.96 %
Királynép 76 2.93 %
Abaújnádasd 76 2.93 %
Kecer 74 2.85 %
Stósz 74 2.85 %
Kisida 74 2.85 %
Rozgony 69 2.66 %
Kalsa 68 2.62 %
Szepsi 58 2.23 %
Izdobabeszter 55 2.12 %
Jászóújfalu 53 2.04 %
Lengyelfalva 50 1.92 %
Szaláncújváros 48 1.85 %
Hernádgecse 47 1.81 %
Jászómindszent 46 1.77 %
Sároskőszeg 46 1.77 %
Hernádszentistván 46 1.77 %
Magyarbőd 44 1.69 %
Regeteruszka 42 1.62 %
Enyicke 40 1.54 %
Benyék 36 1.39 %
Tizsite 35 1.35 %
Abaújszina 34 1.31 %
Bolyár 32 1.23 %
Alsókemence 31 1.19 %
Tarcavajkóc 31 1.19 %
Kelecsenyborda 30 1.15 %
Alsóhutka 29 1.12 %
Hernádgönyű 29 1.12 %
Kassamindszent 28 1.08 %
Sárosófalu 26 1.00 %
Petőszinye 26 1.00 %
Hernádszokoly 26 1.00 %
Újszállás 25 0.96 %
Semse 25 0.96 %
Györke 24 0.92 %
Kassaolcsvár 21 0.81 %
Abaújharaszti 21 0.81 %
Felsőkemence 21 0.81 %
Balogd 21 0.81 %
Garbócbogdány 20 0.77 %
Ósvacsákány 20 0.77 %
Ósva 20 0.77 %
Felsőmecenzéf 20 0.77 %
Abaújrákos 18 0.69 %
Rudnok 18 0.69 %
Hernádzsadány 18 0.69 %
Kassabéla 17 0.65 %
Szalánchuta 17 0.65 %
Györgyi 17 0.65 %
Alsótőkés 16 0.62 %
Felsőmislye 16 0.62 %
Csécs 15 0.58 %
Bunyita 14 0.54 %
Modrafalva 14 0.54 %
Bölzse 14 0.54 %
Torna 14 0.54 %
Alsómislye 14 0.54 %
Eszkáros 13 0.50 %
Baska 13 0.50 %
Bátyok 13 0.50 %
Abos 13 0.50 %
Kecerlipóc 12 0.46 %
Perény - Hím 12 0.46 %
Nagyida 12 0.46 %
Makranc 12 0.46 %
Alsócsáj 12 0.46 %
Felsőcsáj 11 0.42 %
Füzérnádaska 11 0.42 %
Pány 11 0.42 %
Rás 11 0.42 %
Hatkóc 11 0.42 %
Patacskő 11 0.42 %
Kenyhec 10 0.38 %
Aranyida 10 0.38 %
Hilyó 10 0.38 %
Kisszalánc 9 0.35 %
Idabukóc 9 0.35 %
Ránkfüred 9 0.35 %
Ránk 9 0.35 %
Terebő 9 0.35 %
Felsőhutka 7 0.27 %
Felsőtőkés 7 0.27 %
Zsarnó 7 0.27 %
Somodi 5 0.19 %
Reste 3 0.12 %
Jánok 3 0.12 %
Ájfalucska 3 0.12 %
Nagyladna 3 0.12 %
Buzita 3 0.12 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 27.50 %
Jászómindszent 94 8.56 %
Szepsi 75 6.83 %
Stósz 68 6.19 %
Felsőmecenzéf 59 5.37 %
Jászó 40 3.64 %
Kisida 40 3.64 %
Hernádcsány 21 1.91 %
Rozgony 19 1.73 %
Makranc 18 1.64 %
Kassamindszent 17 1.55 %
Torna 16 1.46 %
Lengyelfalva 15 1.37 %
Rudnok 15 1.37 %
Hatkóc 15 1.37 %
Hernádszokoly 14 1.28 %
Királynép 11 1.00 %
Aranyida 11 1.00 %
Koksóbaksa 11 1.00 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.00 %
Jászóújfalu 10 0.91 %
Perény - Hím 9 0.82 %
Pány 9 0.82 %
Idabukóc 9 0.82 %
Garbócbogdány 8 0.73 %
Semse 8 0.73 %
Hernádszentistván 8 0.73 %
Nagyszalánc 8 0.73 %
Magyarbőd 8 0.73 %
Kassaolcsvár 8 0.73 %
Jánok 8 0.73 %
Izdobabeszter 7 0.64 %
Csécs 7 0.64 %
Felsőtőkés 7 0.64 %
Abaújszina 6 0.55 %
Kenyhec 6 0.55 %
Nagyida 6 0.55 %
Györke 6 0.55 %
Abaújszakaly 6 0.55 %
Benyék 6 0.55 %
Sároskőszeg 6 0.55 %
Felsőhutka 6 0.55 %
Abaújnádasd 5 0.46 %
Tarcavajkóc 5 0.46 %
Abos 5 0.46 %
Györgyi 5 0.46 %
Felsőmislye 5 0.46 %
Alsótőkés 5 0.46 %
Budamér 4 0.36 %
Rás 4 0.36 %
Kecerlipóc 4 0.36 %
Kecer 4 0.36 %
Kassabéla 4 0.36 %
Miglécnémeti 4 0.36 %
Buzita 4 0.36 %
Apátka 4 0.36 %
Zsarnó 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Bolyár 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Hernádgönyű 3 0.27 %
Lapispatak 3 0.27 %
Lapispatakújtelep 3 0.27 %
Alsócsáj 3 0.27 %
Szaláncújváros 3 0.27 %
Baska 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Somodi 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Hilyó 2 0.18 %
Sárosófalu 2 0.18 %
Ájfalucska 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Tornahorváti 2 0.18 %
Nagyladna 2 0.18 %
Petőszinye 2 0.18 %
Kisladna 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Újszállás 2 0.18 %
Tizsite 2 0.18 %
Abaújharaszti 2 0.18 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 20.48 %
Makranc 152 8.97 %
Buzita 107 6.32 %
Torna 92 5.43 %
Ránk 82 4.84 %
Csécs 79 4.66 %
Nagyida 72 4.25 %
Szeszta 65 3.84 %
Somodi 56 3.31 %
Debrőd 52 3.07 %
Perény - Hím 49 2.89 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.48 %
Reste 39 2.30 %
Tornaújfalu 36 2.13 %
Komaróc 35 2.07 %
Alsólánc 34 2.01 %
Áj 32 1.89 %
Abaújszina 32 1.89 %
Jánok 31 1.83 %
Zsarnó 30 1.77 %
Jászó 30 1.77 %
Pány 22 1.30 %
Péder 22 1.30 %
Bódvavendégi 19 1.12 %
Mecenzéf 13 0.77 %
Tornahorváti 12 0.71 %
Kecer 11 0.65 %
Hernádcsány 8 0.47 %
Izdobabeszter 8 0.47 %
Szádelő 7 0.41 %
Rudnok 7 0.41 %
Jászóújfalu 7 0.41 %
Stósz 6 0.35 %
Budamér 6 0.35 %
Lapispatak 6 0.35 %
Györke 5 0.30 %
Kassamindszent 5 0.30 %
Kenyhec 5 0.30 %
Jászómindszent 4 0.24 %
Sároskőszeg 4 0.24 %
Lapispatakújtelep 4 0.24 %
Magyarbőd 4 0.24 %
Alsómislye 3 0.18 %
Hernádszentistván 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Idabukóc 3 0.18 %
Abaújnádasd 3 0.18 %
Alsóhutka