SK
RA
.....

Sajógömör

Község

címer zászló
1248 99% magyar 1910
694 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Sajógömör
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemer
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Böszörmény, Dobrapuszta, Istenhegy, Köves-tető, Nagy-erdő, Orogványpuszta, Őr-hegy, Őrhegyalja, Vámház, Várhegy, Vercsa-oldal
Koordináták:
48.44943619, 20.31563377
Terület:
17,97 km2
Rang:
község
Népesség:
895
Tszf. magasság:
181 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98261
Település kód:
514721
Szervezeti azonosító:
318680
Adóazonosító:
2021168699

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Sajó völgyében, a Sajó jobb partján, az Őr-hegy déli lábánál, Tornaljától 3,5 km-re északra, Pelsőctől 15 km-re délre fekszik. Területén keresztülhalad a 16-os főút Tornalja-Pelsőc közötti szakasza és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely), maga a falu a 16-os útról a vasútállomásnál illetve Beje-Tornalja között elágazó mellékutakon közelíthető meg. Határa keleten a Putnoki-dombság pereméig terjed (Orogvány), a Sajó-völgyet nyugatról a Licei-dombság legdélebbi, erdőborította nyúlványai szegélyezik. Nyugatról Gömörfalva, Lőkös, és Otrokócs, délnyugatról és délkeletről Tornalja (Beje, Tornalja és Sajószárnya katasztere), északról pedig Beretke, Csoltó és Gömörpanyit községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. A középkorban Gömör vármegye székhelye volt. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (17,97 km²) 1910-38-hoz képest (17,99 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

1910-ben 1267, 1921-ben 1239, 1938-ban pedig 1136, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után szlovákiai és romániai szlovákokat telepítettek a községbe, de túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte. 1938-2001 között népességének 28,7 %-át elveszítette, 2001-2011 között csekély (7,2 %-os, 810 főről 868-ra) népességnövekedés figyelhető meg. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 86,3 %-ról 76,7 %-ra csökkent, a szlovákoké 10,6 %-ról 15,6 %-ra nőtt. 2011-ben a lakosság 5,1 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, a roma etnikumhoz a lakosság csaknem kétötöde (38,3 %) tartozik. Sajógömör hagyományosan evangélikus többségű település, 1921-ben a lakosság 60,6 %-a, 2011-ben pedig 35 %-a volt evangélikus vallású. Ugyaenkkor a római katolikusok a lakosság 28,2 %-át, a reformátusok pedig 9,2 %-át alkották.

Történelem

Vára a 11. században épült, Gömör vármegye első székhelye és névadója, a legkorábbi várispánságok egyike, amely a tatárjárás után is jelentős maradt. A Szent István korábban megszervezett királyi várgazdaságot innen igazgatta az ispán, ez valószínűleg inkább erősségszerűen kiépített uradalmi központ, semmint kővár volt. A vár alatti település a 12. század végére alakulhatott ki, 1198-ban "Gomur" alakban említik először. 1216-ban "Gumur", 1226-ban "Gumur", 1240-ben "Gumur", 1289-ben "Gemer" alakban szerepel a korabeli forrásokban. Boldogasszony tiszteletére szentelt egyházát 1263-ban említik először. Királyi birtok volt, majd V. Istvántól a Batizok kapták meg. A 14. században már mezővárosi kiváltságai voltak, vámszedőhely, évi öt vásárral és a nemesi megyegyűlések székhelye volt a középkorban és az újkor elején egyaránt (1716-ig). Lakossága mind a középkorban, mind később is magyar volt. 1427-ban 105 adózó portája volt. Az 1440-es években a husziták foglalták el, Mátyás 1460-ban foglalt vissza. A monda szerint itt kapáltatta meg a király a népet lenéző urakat. A 15. században a Szapolyai család birtoka lett. Vára később jelentőségét vesztette, a török korban szerepe nem volt, alig maradt nyoma. A vár feltehetőleg a 16. századi harcok során pusztult el. 1566-ban alig 11 lakott portája volt. 1595-ben lakosai református hitre tértek, 1615-ben a Rozsnyóról kitiltott evangélikus paptanárok és diákjaik hatására evangélikusok lettek. A sajógömöri lelkész, Bugányi Miklós 1675-ben hitéért gályarabságot szenvedett. A 17. században a Széchy és a Wesselényi család lett a birtokosa, akik később zálogba adták. Az 1655 utáni csaknem egy évszázadban, a zálogbirtokosok uralma idején a városka a legnagyobb nyomorba és pusztulásba jutott, sok lakója elmenekült az elviselhetetlen földesúri sanyargatás elől. 1738 után a Csákyak és a Schneider család birtoka volt. 1773-ban az 1427. évi népességnek csak a fele élt itt. A településen a reformáció kezdete óta evangélikus polgári fiúiskola működött, mely 1884-ben szűnt meg. Sok neves diákja volt, köztük Ján Kalinčiak szlovák író és Jonáš Záborský szlovák költő. 1828-ban 136 házában 1001 lakos élt, akik mezőgazdasággal, gyümölcs és dohánytermesztéssel, szőlőműveléssel foglalkoztak. 1853-ban csaknem az egész község leégett. 1881-ben 16. századi templomát lebontották és új, neogótikus stílusú templomot építettek. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik, határában napkollektoros erőmű található. Ásványvízforrásának (Csevice) vizét Tornalján palackozzák. Evangélikus temploma 1882-ben neogótikus stílusban épült, a Szent-Ivány-kastély barokk-klasszicista építmény a 18. századból. 1914-ben avatták fel Mátyás király egészalakos bronzszobrát, Holló Barnabás alkotását. A helyi születésű, Czinka Panna cigányprímás szobrát 1992-ben, Gömörország emlékművét 2006-ban avatták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GÖMÖR. Régi mező Város Gömör Vármegyében, földes Ura Gerhárdt Uraság, lakosai evangyelikusok, fekszik Sajó vize mellett, melly folyó víz e’ Városnak alsó részét hasíttya, Rozsnyóhoz 3 1/2, Jolsvához pedig 2 mértföldnyire, ’s az evangelikusoknak oskolájok által nevezetesíttetik, hova a’ magyar Nyelvnek kedvéért is számosan öszve gyűlnek a’ tanúló ifjak. A’ Város mellett látszatik a’ Vár hegyen, egy régi Várnak omladékja, mellytől a’ Vármegye nevezetét vette, lakosai rész szerént kézi mesterséggel, és gazdáskodással foglalatoskodnak, nevezetesíti e’ helyet Gyöngyösi István nevezetes Magyar költő, a’ ki itten Vitze Ispányi hivatalt viselt életében: ezen kivül egy nevezetes hegedűlö személy is vala itten, a’ ki Tzinka Pannának neveztetett, ’s tanítóját a’ muzsikálásban nem tsak felűl faladta; hanem magának nagy hírt, és ritka meg betsűltetést is szerzett, ’s az Uraságoktól húsz mértföldnyire is elvitetett; meg halt 1772dik esztendőben. Határja jó termékenységű, réttyei kiváltképen jók, ha Sajó vize által nem károsíttaknak: híres dohányt is termesztenek lakosai, fája tűzre van, gyümöltsössei kiváltképen jók, de leg inkább emlékezetet érdemel itten az Uraságnak díszes kastéllya, és gondos szorgalommal miveltt tseresnyés kertye, melly e’ vidéken nevezetes; káposztájok, és dinnyéjek is szépen terem e’ városbéli lakosoknak, halászattyok Sajó vizén, mellyen híd is van a’ lakosoknak hasznokra, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sajó-Gömör városa, Gömör vmegyében, alulról ut. p. Tornallja, felülről Beretke helységekkel határos. A város alsó véginek egy részét napkeletről a Sajó vize mossa, napnyugotról pedig egész végig egy hegy emelkedik. A város közepén van az evangelikusoknak nagy templomjok és oskolájok, hol a magyar nyelv kedveért Árva, Turócz, Liptó s más megyékben lakozó szülék örömmel s nagy számmal járatják figyermekeiket. Diszesíti a várost Szentiványi testvérek kastélya. Van 54 4/8 urbéri és 30 6/8 majorsági telek, 37 zsellér, 9 lakó, szabad szőlő, 80 dézmás, 163 kapás, erdő 689 hold, szántófölde nagyobb részint hegyes, – mind a mellett, miután a lakosok a mezei gazdaságot örömmel s fáradhatlan szorgalommal űzik, mindent egyre megterem, – a gyümölcstermesztésnek szinte nagy kedvelőji. Lakosok száma 1544, ezek közül 715 férfi, s 729 asszony, mindnyájan evangelikusok s magyarok. Egy kereskedő s 3 mesterember lakja. A város felső végén éjszakról van egy kerek hegy ugynevezett Várhegy, mellyen hajdanában Gömör vára volt, mellyről a megye is neveztetik; de a törököktől elpusztítatva, romjaiból a város több izbeni leégése után a városi lakosok ebből épitkezének, azt egészen széthordván, mostanában gyümölcsös. Ehez közel van az Istenhegye, hihető a pogányokról vette nevezetét, ezen van az Alokna vagy Szentkút, hová még az alföldről is följárnak a köszvényben sínlődő betegek magokat mosogatni, és nem minden siker nélkül. A már nevezett várhegyen és a várost nyugot-oldalról fedő ugynevezett Bedő, és nemes-lovastető hegy oldalában többször arany, ezüst s másféle érczből készült régiségeket, p. u. 4 évvel ezelőtt egy tiszta arany drótot kapáltak ki. Van a város alsó végin egy malma és pálinka-háza is a Szentiványi testvéreknek, kik az egész városnak birtokosai. Az év folyama alatt 4 országos vásár szokott benne esni, hetivására nincs.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen negyedórányira esik a Sajó jobb partján Sajó-Gömör. Régi helység. Polgári iskolájának alapját a közjóra mindig áldozni kész Szentiványi Miklós vetette meg. Ide való volt Czinka Panna, a múlt századbeli híres hegedűsnő. Mátyás király a monda szerint itt szólította kapáló versenyre a megye urait, itt adott nekik tanúlságos leczkét a földmíves nehéz munkájáról. Várhegyéről, melyen már romokat sem találunk, nagy vidéket belátni.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sajógömör, sajóvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 285 házzal és 1336, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. A vármegye legrégibb községeinek egyike és ősi székhelye, melynek vára már a honfoglaláskor fennállott és a melyet a névtelen jegyző is Gumur néven, mint Gumur vezér várát megemlít. IV. Béla alatt Szepessy Gallusra, a Máriássyak egyik ősére jutott és 1389-ben Castrum Gumuriense, később pedig Ghemerum néven szerepel. A 14. század végén királyi vár és uradalmi központ, később a husziták foglalják el, a kiktől Mátyás király 1459-ben visszafoglalja, de ekkor a vár nagyon megrongálódott. Időközben, 1423-ban, Mátyás király pelsőczi Nagy János tárnokmesternek zálogosítja el és ekkor oppidum nostrum jelzővel említi. 1430-ban a Perényiek kapnak reá királyi adománylevelet, 1460-ban pedig Rozgonyi Sebestyén és Szapolyay Imre. A község a 14. században a vármegye székhelye, s népességére nézve a vármegye második városa volt, mely már 1427-ben 105 jobbágyportát számlált. Idővel a Széchiek lettek a földesurai, Széchi Mária révén Wesselényi Ferencz, ennek hűtlensége után pedig a Csákyak kapták s így jutottak egyes részei Gyöngyössy István, az Ibrányi, Lányi, Gerhard és a Szent-Ivány család birtokába. Jelenleg Szent-Ivány Árpádnak és a Szontágh családnak van itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melyet állitólag még Széchi Mária építtetett és a gróf Csákyak átalakították. A 18. század elején a Schneider család zálogos birtoka volt és azután a Gerhard családé lett. A most Szent-Ivány Árpád tulajdonában levő szőlőhegyen folyt le a hagyomány szerint az a híres jelenet, melyet a költő „Mátyás király Gömörben” czím alatt oly szépen megénekelt, a mikor a nagy király, példát adandó, kapát vett kezébe és a kiséretében volt főurakat is szőlőkapálásra kényszerítette. A községben azelőtt híres ág. h. ev. gimnázium volt, melyről más helyen szólunk. Sajógömör négyizben kapott országos vásárszabadalmat. Régen nagy gyümölcs-, szőlő- és dohánytermeléssel dicsekedhetett s virágzó volt marha- és juhtenyésztése is. Az idetartozó, ú. n. Istenhegy tövében levő „Szent-kút” messze vidékről vonzotta ide a köszvényeseket. 1853-ban az egész község a lángok martaléka lett és csak a templom, a kastély és a paplak maradt meg. Az ág. h. ev. templom 1510-ben épült, de 1881-ben lebontották és 1882-ben épitették a mostani gótikus modorban emelt templomot. Az ú. n. Őrhegyen és Várhegyen bronzkori leleteket találtak, melyek a nemzeti múzeumba kerültek. A községhez tartozik Vámház és Betekints puszta. Határában több elpusztult község helyére akadunk. Ilyen volt Cselén, mely 1427-ben még népes, továbbá Kornuthfalva, mely 1427-ben az Udvari család birtoka; ugyancsak ebben az időben volt ezen a tájon Igálom község is, továbbá Füzes, melyről még 1439-ben emlékeznek az oklevelek. Serész is e vidéken fekhetett valahol. Scris alakban már a pápai tizedszedők jegyzékében szerepel és 1439 előtt a Füzesy család, utána pedig a Teresztenyei családnak volt a birtoka. A községben van posta. Távírója és vasúti állomása Tornallya.

Magyar Katolikus Lexikon

Sajógömör, v. Gömör és Kishont vm. (Szl.): vár. - Szt István (ur. 997-1038) idején épült várispánság székhelyeként. A tatárdúláskor (1241-42) vsz. elpusztult, sokáig nem említik. 1427: a Bebek családé volt. 1460: Mátyás kir. serege visszafoglalta a huszitáktól. Lehet, hogy az ostrom során rommá lett, később nem szerepel. - Lakói 1991: össz. 862, m. 744 (86,31%); 2001: össz. 810, m. 673 (83,09%). Bá.B. Györffy II:500. - Vártúrák III:271. - Mészáros 1988:245.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Sajógömör. A vármegye legelső települései közt szerepel, amit az Őrhegyen talált bronzkori leletek is igazolnak. A megyének ősidőkben székhelye volt, vára pedig már a honfoglaló magyaroknak is munkát adott. Anonymus Gumur vezér váraként említi az akkori erődítményt. IV. Béla uralkodása alatt Szepessy Gallus kapta meg a várat. Az új várúr nemzetségéből eredt a későbbi Máriássy-család. 1389-ben a várat Castrum Guinuriense néven említi egy okirat. Később (ihemerium alakban fordul elő a neve. Zsigmond király idejében mint a koronauradalom középpontja királyi vár volt. Ezután rövidesen elfoglalták a husziták, akiket Mátyás király hadai szorítottak ki a felvidékről. Ezekben a harcokban Sajógömör vára erősen megrongálódott. Előzőleg 1423-ban pelsöczi Nagy János tárnokmester bírja zálogul. Az erre vonatkozó irat oppidum nostrum címen tartja számon a várat. A község ebben az időben a vármegye második legnépesebb helye volt. 1427-ben 105 jobbágytelket tartanak itt nyilván. A vármegyének ekkor is székhelye Sajógömör. Határában több község nyomát fedezhetjük fel. Ezek közül Cselén 1427-ben virágzó helység volt. Kossuthfalvát ugyanekkor az udvari család kezén találjuk. 1439-ből származó oklevelek felsorolják Igalom és Füzes környékbeli községeket. A pápai tizedjegyzékben ezeken kívül Serész neve is szerepel, mely ezen a vidéken feküdt és 1439-ig a Füzcssy-család, később pedig a Teresztenyei-család birtokában állott. A huszitáktól 1459-ben foglalják vissza Sajógömört, 1460-ban pedig Rozgonyi Sebestyén és Szapolyai Imre kapják meg királyi adományozás útján. Sajógömör később a Széchy-családra száll. Széchy Mária kezével pedig Wesselényi Ferenc bírja a községet, de hűtlenségért megfosztottak a birtoktól és az a Csákyaknak jutott, annak egyes részét pedig Gyöngyösy István, valamint az Ibrányi-, Lányi-, Gerhard- és Szent-Isványi-családok kapták birtokul. 1510-ben épült a községbeli ág. ev. templom, amelynek helyére 1882 ben építettek újat. A hagyományok szerint a Szent-Iványi-család szöllöbirtokán történt Mátyás király ama híres esete a kíséretében utazó főurakkal, akiket a jobbágyokkal együtt szőlőkapálásra kényszerített. Ujabban a Szontágh-családnak és Szent-Iványi Árpádnak voltak itt birtokai és az utóbbinak impozáns kastélya is, amely némelyek szerint Széchy Mária idejéből származik. A község lakói rég) idők óta foglalkoztak gyümölcs-, szőlő- és dohánytermesztéssel. A község állattenyésztése is jelentős volt. Idők folyamán négy ízben kapott Sajógömör vásártartási kiváltságot. A községhez tartozik Dobrapuszta és Téglagyár, mint külterületi lakott hely. A község területe 3126 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1136.

Batta István - Czinka Panna - Deák János - Dusza János - Gömöri Kovács István - Kisfaludy Lajos -

Czinka Panna

1711
Sajógömör - megszületett
Rozsnyó - tanult
névjegyzék

Deák János

1883. 1. 11.
Sajógömör - megszületett
1961
Marcali - elhunyt
névjegyzék

Kisfaludy Lajos

1924. 8. 30.
Sajógömör - megszületett
névjegyzék

Gömöri Kovács István

1924.9.12.
Sajógömör - megszületett
2004
Sajógömör - elhunyt
névjegyzék

Dusza János

1952. 10. 14.
Sajógömör - megszületett
névjegyzék

Batta István

1955.1.15.
Sajógömör - megszületett
2014.7.4.
Gelle - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1198
Gomur
1216
Gumur
1226
Gumur
1240
Gumur
1289
Gemer
1773
Gömör,
1786
Gömör,
1808
Sajó-Gömör, Gemer,
1863
Sajógömör,
1920
Gemer,
1927
Gemer, Gömör,
1938
Sajógömör,
1945
Gemer, Gömör,
1948
Gemer
1994
Sajógömör

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sajógömör (Gemer) 274
Telefon: 0475582189
Fax: 0475582189

Honlap: obecgemer.ocu.sk
Polgármester:
Jankóšik Zoltán (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Murin Jaroslav (Független)
Lóczy Gergely (MOST - HÍD)
Györgyfi Zoltán (MOST - HÍD)
Szőke Vojtech (MOST - HÍD)
Bussányiová Gizella (SMK-MKP)
Gubo Ján (SMK-MKP)
Gergely Peter (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Sajógömöri Posta

Sajógömör 158

Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola

Sajógömör 61

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Sajógömör 202

Sajógömöri Községi Hivatal

Sajógömör 274

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1095 92%
szlovákok 46 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 1%
egyéb 36 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1192
magyarok 1248 99%
szlovákok 13 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1267
magyarok 1176 95%
szlovákok 44 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 14 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1239
magyarok 744 86%
szlovákok 91 11%
romák 24 3%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 862
magyarok 673 83%
szlovákok 93 11%
romák 42 5%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 810
magyarok 666 77%
szlovákok 135 16%
romák 44 5%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 3%
összlétszám 868
magyarok 694 77%
szlovákok 176 20%
romák 22 2%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 899
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 705
Választási részvétel: 72.06 %
Kiadott boríték: 508
Bedobott boríték: 507

Polgármester

Érvényes szavazólap: 499
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jankóšik Zoltán 338 67.74 % MOST - HÍD
Murin Jaroslav 113 22.65 % Független
Szárazová Marianna 48 9.62 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lóczy Gergely 275 MOST - HÍD
Bussányiová Gizella 220 SMK-MKP
Györgyfi Zoltán 210 MOST - HÍD
Szőke Vojtech 201 MOST - HÍD
Gubo Ján 195 SMK-MKP
Murin Jaroslav 195 Független
Gergely Peter 191 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 689
Választási részvétel: 16.55 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 114
Választásra jogosult: 692
Választási részvétel: 8.67 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 693
Választási részvétel: 30,01 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 90
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 199
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 33 36.67 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 19 21.11 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 11 12.22 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 10 11.11 % ASV
Andrea Jenčíková 4 4.44 % NP
Ondrej Binder 3 3.33 % Független
Emil Samko 3 3.33 % KĽS
Jaroslav Sekerka 3 3.33 % KSS
Jozef Sásik 2 2.22 % SĽS
Karol Konárik 1 1.11 % SNS
Pavel Chovanec 1 1.11 % ÚSVIT
Vladimír Maňka 25 41.67% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Igor Kašper 88 44.22 % Független
Ján Lunter 34 17.09 % Független
Marian Kotleba 31 15.58 % ĽSNS
Vojtech Kökény 26 13.07 % SRK
Jozef Šimko 11 5.53 % Független
Martin Juhaniak 4 2.01 % Független
Martin Klus 2 1.01 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 2 1.01 % NAS
Zdenek Očovan 1 0.50 % NAJ
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 201
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Nagy 76 67.26% MOST - HÍD
Anna Szögedi 57 50.44% SMK-MKP
Katarína Danišová 31 27.43% KDH, SMER - SD
Eva Cireňová 12 10.62% SMER - SD, KDH
Ján Šeševička 9 7.96% Független
Eva Hicárová 8 7.08% Független
Branislav Skaloš 6 5.31% KSS
Ľudovít Štítnický 6 5.31% SMS
Ján Germánus 4 3.54% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Július Buchta 3 2.65% SNS
Július Laššan 3 2.65% KDH, SMER - SD
Jaroslav Kacián 3 2.65% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hroncová 2 1.77% HZD, ĽS-HZDS
Nikoleta Gallová 2 1.77% NP
Andrea Jenčíková 2 1.77% NP
Zuzana Nemogová 2 1.77% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Sendrei 2 1.77% SRK
Emil Samko 1 0.88% KĽS
Marek Nosko 1 0.88% Független
Rudolf Steigavf 1 0.88% SĽS
Jozef Gurský 1 0.88% KSS
Dušan Ďuriška 0 0.00% SĽS
Mária Duszová 109 54.23% Független
Milan Kolesár 82 40.80% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anna Szögedi 81 40.30% SMK-MKP
János Deák 59 29.35% SMK-MKP
Zsuzsa Hunyák 57 28.36% SMK-MKP
Roland Kovács 22 10.95% Független
Alena Zelinová 13 6.47% SNS
Pavel Alexa 12 5.97% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 11 5.47% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gabriela Tamášová 8 3.98% SRK
Július Laššan 6 2.99% SMER-SD
Stanislav Ružáni 6 2.99% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bafia 5 2.49% SMER-SD
Dávid Galovič 5 2.49% Független
Július Buchta 5 2.49% SNS
Dušan Ďuriška 4 1.99% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Hilda Puterová 4 1.99% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Svetoslav Albíni 4 1.99% Független
Ladislav Lukáč 4 1.99% SNS
Vladimíra Šmidtová 2 1.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Kvetko 1 0.50% Független
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 16.84 %
Nagyrőce 45 2.87 %
Ratkósebes 25 1.59 %
Lice 23 1.47 %
Sajógömör 13 0.83 %
Felsőfalu 7 0.45 %
Lubény 7 0.45 %
Jolsva 6 0.38 %
Ratkó 6 0.38 %
Kövi 5 0.32 %
Gerlice 4 0.26 %
Szkáros 4 0.26 %
Gömörfalva 4 0.26 %
Murányhosszúrét 4 0.26 %
Murányalja 3 0.19 %
Lehelfalva 3 0.19 %
Újvásár 2 0.13 %
Hizsnyó 2 0.13 %
Alsófalu 2 0.13 %
Deresk 2 0.13 %
Szásza 2 0.13 %
Zsór 2 0.13 %
Otrokócs 2 0.13 %
Murányhuta 2 0.13 %
Murányszabadi 1 0.06 %
Kisperlász 1 0.06 %
Gömörrákos 1 0.06 %
Baráttelke 1 0.06 %
Lévárt 1 0.06 %
Gömörliget 1 0.06 %
Szirk 1 0.06 %
Turcsok 1 0.06 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 73.16 %
Sajógömör 81 6.36 %
Nagyrőce 57 4.47 %
Lice 45 3.53 %
Gömörfalva 40 3.14 %
Gice 37 2.90 %
Szirk 37 2.90 %
Deresk 33 2.59 %
Felsőrás 30 2.35 %
Lévárt 20 1.57 %
Gömörliget 18 1.41 %
Lőkös 16 1.26 %
Otrokócs 15 1.18 %
Alsófalu 13 1.02 %
Szkáros 12 0.94 %
Zsór 9 0.71 %
Felsőfalu 7 0.55 %
Jolsvatapolca 7 0.55 %
Jolsva 7 0.55 %
Ratkósebes 5 0.39 %
Ratkó 4 0.31 %
Murányalja 3 0.24 %
Kisvisnyó 3 0.24 %
Lubény 3 0.24 %
Lehelfalva 2 0.16 %
Kövi 2 0.16 %
Szásza 2 0.16 %
Újvásár 2 0.16 %
Murányhuta 1 0.08 %
Murányhosszúrét 1 0.08 %
Baráttelke 1 0.08 %
Süvete 1 0.08 %
Turcsok 1 0.08 %
Vizesrét 1 0.08 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 5.95 %
Kövi 72 5.87 %
Tornalja 26 2.12 %
Kisperlász 20 1.63 %
Szirk 19 1.55 %
Jolsva 18 1.47 %
Ratkósebes 14 1.14 %
Murányalja 13 1.06 %
Gömörrákos 9 0.73 %
Deresk 8 0.65 %
Ratkó 8 0.65 %
Szásza 7 0.57 %
Lubény 7 0.57 %
Nandrás 6 0.49 %
Jolsvatapolca 5 0.41 %
Turcsok 5 0.41 %
Gömörfalva 5 0.41 %
Lice 4 0.33 %
Hizsnyó 4 0.33 %
Murányhosszúrét 4 0.33 %
Sajógömör 4 0.33 %
Kakasalja 4 0.33 %
Vizesrét 3 0.24 %
Újvásár 3 0.24 %
Zsór 3 0.24 %
Baráttelke 3 0.24 %
Poloszkó 2 0.16 %
Murányhuta 2 0.16 %
Otrokócs 2 0.16 %
Felsőfalu 2 0.16 %
Süvete 2 0.16 %
Gömörliget 2 0.16 %
Lehelfalva 2 0.16 %
Alsófalu 1 0.08 %
Szkáros 1 0.08 %
Murányszabadi 1 0.08 %
Gice 1 0.08 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 96.34 %
Tornalja 71 12.37 %
Murányhosszúrét 40 6.97 %
Murányalja 39 6.79 %
Lubény 39 6.79 %
Lehelfalva 39 6.79 %
Vizesrét 33 5.75 %
Jolsva 24 4.18 %
Szirk 13 2.26 %
Gömörliget 12 2.09 %
Ratkósebes 11 1.92 %
Ratkó 8 1.39 %
Gice 7 1.22 %
Hizsnyó 7 1.22 %
Murányhuta 6 1.05 %
Gömörrákos 6 1.05 %
Jolsvatapolca 6 1.05 %
Kakasalja 6 1.05 %
Murányszabadi 6 1.05 %
Lice 5 0.87 %
Sajógömör 5 0.87 %
Szásza 4 0.70 %
Turcsok 4 0.70 %
Kövi 3 0.52 %
Deresk 3 0.52 %
Otrokócs 2 0.35 %
Süvete 2 0.35 %
Gömörfalva 2 0.35 %
Szkáros 2 0.35 %
Újvásár 2 0.35 %
Baráttelke 2 0.35 %
Poloszkó 1 0.17 %
Alsófalu 1 0.17 %
Kisperlász 1 0.17 %
Nandrás 1 0.17 %
Zsór 1 0.17 %
Felsőfalu 1 0.17 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 2.27 %
Gömörfalva 38 2.00 %
Nagyrőce 30 1.58 %
Lice 22 1.16 %
Kövi 14 0.74 %
Jolsva 13 0.68 %
Murányhosszúrét 9 0.47 %
Süvete 9 0.47 %
Sajógömör 8 0.42 %
Deresk 5 0.26 %
Otrokócs 5 0.26 %
Szirk 4 0.21 %
Ratkó 4 0.21 %
Turcsok 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Ratkósebes 2 0.11 %
Lubény 2 0.11 %
Gömörliget 2 0.11 %
Murányhuta 2 0.11 %
Murányalja 2 0.11 %
Gömörrákos 2 0.11 %
Vizesrét 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Jolsvatapolca 1 0.05 %
Szásza 1 0.05 %
Baráttelke 1 0.05 %
Lehelfalva 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Kisperlász 1 0.05 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 52.99 %
Lubény 44 4.46 %
Jolsva 26 2.63 %
Vizesrét 21 2.13 %
Murányhosszúrét 19 1.93 %
Süvete 17 1.72 %
Tornalja 15 1.52 %
Nandrás 15 1.52 %
Lehelfalva 14 1.42 %
Kakasalja 12 1.22 %
Hizsnyó 11 1.11 %
Turcsok 11 1.11 %
Lice 11 1.11 %
Baráttelke 10 1.01 %
Murányhuta 10 1.01 %
Jolsvatapolca 10 1.01 %
Murányalja 9 0.91 %
Ratkósebes 9 0.91 %
Gömörrákos 8 0.81 %
Gömörliget 8 0.81 %
Murányszabadi 6 0.61 %
Otrokócs 5 0.51 %
Ratkó 5 0.51 %
Kisperlász 4 0.41 %
Szirk 4 0.41 %
Sajógömör 4 0.41 %
Szásza 3 0.30 %
Gice 3 0.30 %
Poloszkó 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 35.85 %
Nagyrőce 90 21.95 %
Turcsok 35 8.54 %
Ratkó 22 5.37 %
Nandrás 17 4.15 %
Szásza 16 3.90 %
Jolsva 14 3.41 %
Gömörrákos 12 2.93 %
Tornalja 11 2.68 %
Sajógömör 11 2.68 %
Lubény 10 2.44 %
Baráttelke 9 2.20 %
Jolsvatapolca 8 1.95 %
Kövi 8 1.95 %
Gerlice 8 1.95 %
Ratkósebes 8 1.95 %
Lehelfalva 8 1.95 %
Gömörfalva 7 1.71 %
Újvásár 7 1.71 %
Kisperlász 7 1.71 %
Murányhosszúrét 6 1.46 %
Lice 6 1.46 %
Vizesrét 6 1.46 %
Murányalja 5 1.22 %
Poloszkó 5 1.22 %
Gömörliget 5 1.22 %
Otrokócs 4 0.98 %
Süvete 4 0.98 %
Hizsnyó 4 0.98 %
Kakasalja 4 0.98 %
Felsőfalu 4 0.98 %
Deresk 3 0.73 %
Murányszabadi 3 0.73 %
Gice 2 0.49 %
Lévárt 1 0.24 %
Murányhuta 1 0.24 %
Szkáros 1 0.24 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 62.67 %
Sajógömör 59 6.15 %
Gömörfalva 40 4.17 %
Nagyrőce 27 2.82 %
Deresk 24 2.50 %
Süvete 23 2.40 %
Otrokócs 22 2.29 %
Lévárt 22 2.29 %
Gice 22 2.29 %
Alsófalu 17 1.77 %
Jolsva 16 1.67 %
Felsőrás 15 1.56 %
Lőkös 15 1.56 %
Szásza 15 1.56 %
Lice 14 1.46 %
Gömörliget 10 1.04 %
Jolsvatapolca 10 1.04 %
Szkáros 10 1.04 %
Zsór 9 0.94 %
Szirk 7 0.73 %
Murányalja 5 0.52 %
Turcsok 5 0.52 %
Felsőfalu 5 0.52 %
Murányhosszúrét 5 0.52 %
Baráttelke 4 0.42 %
Lubény 3 0.31 %
Ratkó 2 0.21 %
Murányszabadi 2 0.21 %
Kövi 2 0.21 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 124.39 %
Jolsva 111 10.87 %
Tornalja 74 7.25 %
Murányalja 61 5.97 %
Ratkósebes 59 5.78 %
Vizesrét 54 5.29 %
Lehelfalva 51 5.00 %
Lubény 51 5.00 %
Szirk 37 3.62 %
Murányhosszúrét 34 3.33 %
Hizsnyó 28 2.74 %
Baráttelke 25 2.45 %
Jolsvatapolca 21 2.06 %
Kövi 20 1.96 %
Murányszabadi 16 1.57 %
Murányhuta 15 1.47 %
Gömörliget 13 1.27 %
Ratkó 13 1.27 %
Turcsok 10 0.98 %
Szásza 10 0.98 %
Gice 9 0.88 %
Újvásár 9 0.88 %
Gömörrákos 8 0.78 %
Kakasalja 7 0.69 %
Lice 6 0.59 %
Kisperlász 6 0.59 %
Poloszkó 6 0.59 %
Gömörfalva 5 0.49 %
Nandrás 5 0.49 %
Sajógömör 5 0.49 %
Szkáros 4 0.39 %
Gerlice 4 0.39 %
Süvete 3 0.29 %
Deresk 3 0.29 %
Felsőfalu 3 0.29 %
Zsór 3 0.29 %
Otrokócs 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 96.78 %
Vizesrét 190 14.55 %
Lubény 95 7.27 %
Jolsva 88 6.74 %
Murányalja 77 5.90 %
Tornalja 67 5.13 %
Lehelfalva 67 5.13 %
Murányhosszúrét 63 4.82 %
Hizsnyó 54 4.13 %
Jolsvatapolca 52 3.98 %
Baráttelke 46 3.52 %
Turcsok 41 3.14 %
Szirk 41 3.14 %
Murányszabadi 33 2.53 %
Ratkósebes 33 2.53 %
Otrokócs 31 2.37 %
Kövi 25 1.91 %
Lice 24 1.84 %
Kakasalja 21 1.61 %
Ratkó 20 1.53 %
Gömörrákos 20 1.53 %
Gömörliget 18 1.38 %
Nandrás 17 1.30 %
Gice 14 1.07 %
Murányhuta 13 1.00 %
Felsőfalu 7 0.54 %
Kisperlász 7 0.54 %
Sajógömör 6 0.46 %
Szásza 6 0.46 %
Szkáros 5 0.38 %
Deresk 5 0.38 %
Gömörfalva 5 0.38 %
Poloszkó 5 0.38 %
Újvásár 5 0.38 %
Süvete 4 0.31 %
Zsór 4 0.31 %
Lőkös 3 0.23 %
Gerlice 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Alsófalu 1 0.08 %
Kisvisnyó 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 3.37 %
Tornalja 24 0.96 %
Lubény 17 0.68 %
Szirk 12 0.48 %
Jolsva 11 0.44 %
Gerlice 10 0.40 %
Vizesrét 9 0.36 %
Lehelfalva 7 0.28 %
Murányalja 7 0.28 %
Kövi 6 0.24 %
Turcsok 6 0.24 %
Jolsvatapolca 5 0.20 %
Lice 4 0.16 %
Murányhosszúrét 4 0.16 %
Sajógömör 4 0.16 %
Hizsnyó 3 0.12 %
Gice 3 0.12 %
Gömörliget 3 0.12 %
Baráttelke 3 0.12 %
Gömörfalva 3 0.12 %
Ratkósebes 3 0.12 %
Gömörrákos 3 0.12 %
Murányszabadi 2 0.08 %
Szkáros 2 0.08 %
Újvásár 2 0.08 %
Otrokócs 2 0.08 %
Zsór 2 0.08 %
Murányhuta 2 0.08 %
Nandrás 1 0.04 %
Kakasalja 1 0.04 %
Szásza 1 0.04 %
Süvete 1 0.04 %
Felsőfalu 1 0.04 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 162.80 %
Murányhosszúrét 163 38.63 %
Murányalja 120 28.44 %
Tornalja 73 17.30 %
Jolsva 69 16.35 %
Lehelfalva 43 10.19 %
Vizesrét 36 8.53 %
Lubény 30 7.11 %
Ratkósebes 23 5.45 %
Szirk 22 5.21 %
Ratkó 21 4.98 %
Hizsnyó 20 4.74 %
Gömörliget 14 3.32 %
Gice 13 3.08 %
Kövi 13 3.08 %
Murányhuta 12 2.84 %
Murányszabadi 12 2.84 %
Baráttelke 12 2.84 %
Jolsvatapolca 12 2.84 %
Lice 11 2.61 %
Gömörrákos 10 2.37 %
Kisperlász 9 2.13 %
Süvete 9 2.13 %
Deresk 8 1.90 %
Kakasalja 6 1.42 %
Nandrás 5 1.18 %
Otrokócs 4 0.95 %
Turcsok 4 0.95 %
Újvásár 3 0.71 %
Felsőfalu 2 0.47 %
Szásza 1 0.24 %
Lőkös 1 0.24 %
Szkáros 1 0.24 %
Sajógömör 1 0.24 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 54.51 %
Jolsva 441 24.53 %
Tornalja 166 9.23 %
Lubény 125 6.95 %
Lehelfalva 105 5.84 %
Jolsvatapolca 90 5.01 %
Murányalja 84 4.67 %
Sajógömör 82 4.56 %
Vizesrét 75 4.17 %
Murányhosszúrét 71 3.95 %
Hizsnyó 66 3.67 %
Gömörliget 65 3.62 %
Lice 64 3.56 %
Kövi 52 2.89 %
Baráttelke 47 2.61 %
Gömörrákos 40 2.22 %
Gice 34 1.89 %
Szirk 31 1.72 %
Otrokócs 29 1.61 %
Kisperlász 27 1.50 %
Nandrás 26 1.45 %
Ratkó 20 1.11 %
Kakasalja 20 1.11 %
Süvete 20 1.11 %
Deresk 19 1.06 %
Ratkósebes 19 1.06 %
Murányszabadi 16 0.89 %
Szkáros 13 0.72 %
Felsőrás 12 0.67 %
Turcsok 11 0.61 %
Murányhuta 9 0.50 %
Lőkös 8 0.44 %
Felsőfalu 8 0.44 %
Gömörfalva 7 0.39 %
Lévárt 4 0.22 %
Szásza 4 0.22 %
Alsófalu 4 0.22 %
Gerlice 4 0.22 %
Újvásár 3 0.17 %
Kisvisnyó 3 0.17 %
Poloszkó 1 0.06 %
Zsór 1 0.06 %
Tornalja 315 13.31 %
Deresk 153 6.46 %
Sajógömör 109 4.60 %
Gömörfalva 80 3.38 %
Szirk 73 3.08 %
Nagyrőce 69 2.92 %
Otrokócs 62 2.62 %
Lice 34 1.44 %
Lévárt 30 1.27 %
Szkáros 28 1.18 %
Felsőrás 26 1.10 %
Zsór 17 0.72 %
Süvete 16 0.68 %
Lőkös 15 0.63 %
Kisvisnyó 12 0.51 %
Jolsva 11 0.46 %
Felsőfalu 10 0.42 %
Alsófalu 10 0.42 %
Kövi 7 0.30 %
Gice 7 0.30 %
Murányhosszúrét 6 0.25 %
Szásza 6 0.25 %
Gömörrákos 5 0.21 %
Murányalja 5 0.21 %
Ratkó 5 0.21 %
Lubény 4 0.17 %
Murányhuta 3 0.13 %
Turcsok 3 0.13 %
Ratkósebes 2 0.08 %
Lehelfalva 2 0.08 %
Nandrás 2 0.08 %
Gömörliget 2 0.08 %
Jolsvatapolca 2 0.08 %
Baráttelke 1 0.04 %
Poloszkó 1 0.04 %
Murányszabadi 1 0.04 %
Hizsnyó 1 0.04 %
Vizesrét 1 0.04 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 146.37 %
Vizesrét 157 31.65 %
Lubény 62 12.50 %
Jolsvatapolca 44 8.87 %
Kövi 42 8.47 %
Lehelfalva 39 7.86 %
Murányhosszúrét 39 7.86 %
Murányalja 37 7.46 %
Jolsva 37 7.46 %
Szirk 30 6.05 %
Tornalja 30 6.05 %
Hizsnyó 28 5.65 %
Süvete 24 4.84 %
Baráttelke 20 4.03 %
Murányhuta 19 3.83 %
Murányszabadi 15 3.02 %
Ratkó 14 2.82 %
Gice 13 2.62 %
Szásza 13 2.62 %
Gömörliget 12 2.42 %
Turcsok 12 2.42 %
Gömörrákos 11 2.22 %
Ratkósebes 10 2.02 %
Kisperlász 10 2.02 %
Kakasalja 8 1.61 %
Nandrás 7 1.41 %
Deresk 6 1.21 %
Sajógömör 5 1.01 %
Lice 4 0.81 %
Felsőfalu 4 0.81 %
Újvásár 3 0.60 %
Gömörfalva 2 0.40 %
Poloszkó 2 0.40 %
Otrokócs 1 0.20 %
Gerlice 1 0.20 %
Szkáros 1 0.20 %
Lévárt 1 0.20 %
Kisvisnyó 1 0.20 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 60.23 %
Szirk 80 9.14 %
Jolsva 78 8.91 %
Tornalja 57 6.51 %
Lubény 52 5.94 %
Murányalja 49 5.60 %
Murányhosszúrét 43 4.91 %
Ratkósebes 38 4.34 %
Ratkó 20 2.29 %
Baráttelke 20 2.29 %
Gömörrákos 19 2.17 %
Kakasalja 19 2.17 %
Turcsok 18 2.06 %
Vizesrét 17 1.94 %
Hizsnyó 16 1.83 %
Lehelfalva 16 1.83 %
Jolsvatapolca 15 1.71 %
Sajógömör 12 1.37 %
Murányszabadi 12 1.37 %
Gömörfalva 11 1.26 %
Kövi 11 1.26 %
Gice 10 1.14 %
Szkáros 9 1.03 %
Gömörliget 9 1.03 %
Süvete 8 0.91 %
Gerlice 8 0.91 %
Lice 7 0.80 %
Felsőfalu 6 0.69 %
Nandrás 6 0.69 %
Poloszkó 5 0.57 %
Murányhuta 3 0.34 %
Alsófalu 3 0.34 %
Kisperlász 2 0.23 %
Szásza 2 0.23 %
Újvásár 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Lévárt 1 0.11 %
Deresk 1 0.11 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 23.96 %
Sajógömör 22 2.85 %
Nagyrőce 19 2.46 %
Gömörfalva 13 1.68 %
Otrokócs 9 1.17 %
Lice 7 0.91 %
Deresk 6 0.78 %
Gice 5 0.65 %
Jolsva 5 0.65 %
Lévárt 4 0.52 %
Süvete 4 0.52 %
Lubény 4 0.52 %
Szkáros 4 0.52 %
Murányhosszúrét 4 0.52 %
Gömörliget 3 0.39 %
Szásza 3 0.39 %
Zsór 3 0.39 %
Alsófalu 3 0.39 %
Jolsvatapolca 3 0.39 %
Murányalja 3 0.39 %
Ratkó 2 0.26 %
Hizsnyó 2 0.26 %
Lőkös 2 0.26 %
Poloszkó 2 0.26 %
Vizesrét 1 0.13 %
Kisvisnyó 1 0.13 %
Turcsok 1 0.13 %
Kövi 1 0.13 %
Szirk 1 0.13 %
Gömörrákos 1 0.13 %
Felsőrás 1 0.13 %
Baráttelke 1 0.13 %
Ratkósebes 1 0.13 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 29.70 %
Jolsva 52 3.91 %
Tornalja 45 3.38 %
Murányhosszúrét 35 2.63 %
Szirk 32 2.41 %
Lubény 31 2.33 %
Murányalja 26 1.95 %
Baráttelke 18 1.35 %
Ratkó 16 1.20 %
Hizsnyó 14 1.05 %
Gömörrákos 13 0.98 %
Kakasalja 13 0.98 %
Ratkósebes 11 0.83 %
Vizesrét 11 0.83 %
Gömörfalva 10 0.75 %
Jolsvatapolca 8 0.60 %
Kövi 8 0.60 %
Lehelfalva 7 0.53 %
Gice 7 0.53 %
Sajógömör 6 0.45 %
Szkáros 6 0.45 %
Murányszabadi 6 0.45 %
Felsőfalu 6 0.45 %
Turcsok 6 0.45 %
Gömörliget 5 0.38 %
Nandrás 3 0.23 %
Lice 2 0.15 %
Deresk 2 0.15 %
Szásza 2 0.15 %
Murányhuta 1 0.08 %
Lőkös 1 0.08 %
Otrokócs 1 0.08 %
Süvete 1 0.08 %
Alsófalu 1 0.08 %
Kisperlász 1 0.08 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 81.38 %
Murányalja 283 28.33 %
Murányhosszúrét 88 8.81 %
Murányszabadi 69 6.91 %
Jolsva 53 5.31 %
Tornalja 46 4.60 %
Vizesrét 40 4.00 %
Murányhuta 34 3.40 %
Szirk 26 2.60 %
Hizsnyó 19 1.90 %
Jolsvatapolca 16 1.60 %
Lubény 15 1.50 %
Kakasalja 14 1.40 %
Lehelfalva 14 1.40 %
Gömörrákos 11 1.10 %
Ratkósebes 10 1.00 %
Gömörliget 10 1.00 %
Gice 9 0.90 %
Baráttelke 9 0.90 %
Ratkó 7 0.70 %
Turcsok 6 0.60 %
Lice 5 0.50 %
Deresk 5 0.50 %
Kövi 5 0.50 %
Süvete 4 0.40 %
Szásza 4 0.40 %
Sajógömör 4 0.40 %
Gömörfalva 4 0.40 %
Kisperlász 3 0.30 %
Nandrás 3 0.30 %
Alsófalu 2 0.20 %
Szkáros 1 0.10 %
Poloszkó 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 129.60 %
Jolsva 71 22.12 %
Tornalja 65 20.25 %
Szirk 62 19.31 %
Lubény 45 14.02 %
Murányalja 36 11.21 %
Murányhosszúrét 34 10.59 %
Ratkó 31 9.66 %
Turcsok 31 9.66 %
Ratkósebes 25 7.79 %
Hizsnyó 24 7.48 %
Baráttelke 21 6.54 %
Gömörrákos 19 5.92 %
Kövi 14 4.36 %
Szkáros 13 4.05 %
Kakasalja 12 3.74 %
Nandrás 12 3.74 %
Lehelfalva 11 3.43 %
Vizesrét 9 2.80 %
Gömörfalva 8 2.49 %
Jolsvatapolca 8 2.49 %
Gerlice 7 2.18 %
Deresk 7 2.18 %
Gice 6 1.87 %
Felsőfalu 6 1.87 %
Murányszabadi 5 1.56 %
Lice 4 1.25 %
Poloszkó 3 0.93 %
Gömörliget 2 0.62 %
Kisperlász 2 0.62 %
Sajógömör 2 0.62 %
Zsór 1 0.31 %
Otrokócs 1 0.31 %
Kisvisnyó 1 0.31 %
Süvete 1 0.31 %
Szásza 1 0.31 %
Murányhuta 1 0.31 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 130.11 %
Sajógömör 57 10.80 %
Gömörfalva 33 6.25 %
Gice 21 3.98 %
Lice 21 3.98 %
Murányhosszúrét 18 3.41 %
Lőkös 17 3.22 %
Nagyrőce 16 3.03 %
Otrokócs 15 2.84 %
Deresk 14 2.65 %
Szkáros 13 2.46 %
Lévárt 12 2.27 %
Alsófalu 12 2.27 %
Felsőrás 11 2.08 %
Zsór 10 1.89 %
Süvete 6 1.14 %
Kövi 6 1.14 %
Felsőfalu 5 0.95 %
Ratkó 3 0.57 %
Murányalja 2 0.38 %
Kisvisnyó 2 0.38 %
Jolsva 2 0.38 %
Lubény 2 0.38 %
Turcsok 2 0.38 %
Gömörliget 2 0.38 %
Murányszabadi 1 0.19 %
Ratkósebes 1 0.19 %
Újvásár 1 0.19 %
Szásza 1 0.19 %
Szirk 1 0.19 %
Jolsvatapolca 1 0.19 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
418 74.78%
KSČ
63 11.27%
VPN
56 10.02%
KDH
9 1.61%
SNS
3 0.54%
DS
3 0.54%
SPV
3 0.54%
Egyéb
4 0.72%
Érvényes szavazatok 559
Együttélés-MKDM
243 47.65%
Magyar Polgári Párt
164 32.16%
SDĽ
55 10.78%
KSS
14 2.75%
HZDS
9 1.76%
ROI
9 1.76%
ODÚ
4 0.78%
SNS
3 0.59%
SPI
3 0.59%
SKDH
3 0.59%
Egyéb
3 0.59%
Érvényes szavazatok 510
MK
429 83.79%
SP-VOĽBA
45 8.79%
KSS
13 2.54%
7 1.37%
ZRS
3 0.59%
DS
3 0.59%
SPK
3 0.59%
HZDS-RSS
3 0.59%
Egyéb
6 1.17%
Érvényes szavazatok 512
MKP
437 80.78%
SDK
40 7.39%
SDĽ
15 2.77%
SOP
12 2.22%
MLHZP
10 1.85%
KSS
8 1.48%
HZDS
8 1.48%
SNS
5 0.92%
ZRS
4 0.74%
Egyéb
2 0.37%
Érvényes szavazatok 541
MKP
318 81.75%
KSS
16 4.11%
ANO
9 2.31%
SMER
8 2.06%
SDKU
7 1.80%
SZS
5 1.29%
HZDS
5 1.29%
ZRS
4 1.03%
SNS
4 1.03%
SDĽ
3 0.77%
HZD
3 0.77%
PSNS
3 0.77%
ROISR
2 0.51%
Egyéb
2 0.51%
Érvényes szavazatok 389
MKP
264 80.98%
SMER
24 7.36%
KSS
10 3.07%
LB
6 1.84%
SDKU DS
5 1.53%
SNS
4 1.23%
HZD
3 0.92%
ASV
3 0.92%
KDH
2 0.61%
Egyéb
5 1.53%
Érvényes szavazatok 326
Most-Híd
233 55.08%
MKP
111 26.24%
ĽS HZDS
24 5.67%
SMER
20 4.73%
SDKU DS
7 1.65%
EDS
7 1.65%
SaS
6 1.42%
SRK
6 1.42%
SDĽ
4 0.95%
SNS
2 0.47%
KSS
2 0.47%
Egyéb
1 0.24%
Érvényes szavazatok 423
Most-Híd
172 49.28%
MKP
123 35.24%
SMER SD
23 6.59%
OĽaNO
6 1.72%
99 Percent
4 1.15%
SNS
3 0.86%
SaS
3 0.86%
SZ
2 0.57%
ĽS HZDS
2 0.57%
SDKU DS
2 0.57%
Egyéb
9 2.58%
Érvényes szavazatok 349
Most-Híd
160 49.08%
MKP
97 29.75%
SMER SD
15 4.60%
OĽANO-NOVA
13 3.99%
TIP
9 2.76%
LSNS
7 2.15%
SNS
6 1.84%
SKOK!
4 1.23%
KSS
3 0.92%
MKDA-MKDSZ
3 0.92%
SaS
2 0.61%
KDH
2 0.61%
#SIEŤ
2 0.61%
Egyéb
3 0.92%
Érvényes szavazatok 326
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések