SK
RA
.....

Süvete

Község

címer zászló
105 28% magyar 1910
9 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šivetice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Diel, Dolný les, Farské, Havranie, Hlavina, Hradná, Hŕbok, Kroviská, Kukuričnisko, Liponok-völgy (Lipová dolina), Lipovec, Lipovník-patak, Markuška, Markuškiná, Murok-hegy (Múrik), Murány-patak (Muránka), Mutnik-hegy (Muteň), Na záhradky, Nižný les, (Ó Süvete-tanya), Ortovisko, Pastva, Perlászi-patak (Prihradzianksy potok), Povrazy, Predné lúky, Za humnami, Za mlynom
Koordináták:
48.58124542, 20.27556419
Terület:
8,26 km2
Rang:
község
Népesség:
383
Tszf. magasság:
232 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04914
Település kód:
526304
Szervezeti azonosító:
328863
Adóazonosító:
2020744847

Süvete a Gömöri-medence északkeleti peremén, a Murány-patak (Muránka) jobb partján fekszik, 232 méteres tengerszint feletti magasságban, a Licei-dombság északi és a Jolsvai-karszthoz tartozó Mutnik-hegy (Muteň, 466 m) déli lábánál, Nagyrőcétől 18 km-re, Jolsvától 6 km-re délkeletre, Tornaljától 21 km-re északra, Pelsőctől pedig 16 km-re északnyugatra. Süvetétől délre folyik a Murány-patakba a Perlászi-patak (Prihradziansky potok). Határának 2010-ben 40,2 %-át (332 ha) szántóföldek, 35,7 %-át (295 ha) erdő, 16,2 %-át (134 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Területe 214-496 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legmagasabb pontja a Süvete és Jolsvatapolca határánál emelkedő Murok-hegy (Múrik). A községen áthalad az 532-es út Tornalját Jolsvával összekötő szakasza; a 2836-os út Kisperlászon (3 km) keresztül Kövivel (7 km) teremt összeköttetést. Délről Lice, délnyugatról Deresk, nyugatról Kisperlász, északról Jolsvatapolca, keletről pedig Gice községekkel határos. Keleti határát a Murány-patak alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Nagyrőcei, annak megszüntetése után (1996-ig) pedig a Rozsnyói járáshoz. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe 1910-38-hoz képest (8,21 km²) csak minimális mértékben változott (2011-ben 8,26 km²).

Népesség

A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő községnek 2011-ben 402 lakosa volt, melynek 84,1 %-a szlovák, 4,2 %-a roma és 1,2 %-a (5 fő) magyar nemzetiségűnek (3,0 %-a – 12 fő – magyar anyanyelvűnek) vallotta magát. A lakosság túlnyomó többsége (2013-ban 78,6 %) a roma etnikumhoz tartozik. Bár az 1880-as összeíráskor csaknem a teljes lakosság (94,6 %) magyar anyanyelvűnek vallotta magát, a 20. század elején a község szlovák többségű volt, számottevő magyar kisebbséggel (1910-ben 28,0 %, 1921-ben 12,2 %). A magyarok aránya 1991-re a felére csökkent (6,3 %), majd az elöregedő és a szlovák nyelvterületről érkező roma lakosság beköltözésével kicserélődő népességű faluban minimálisra csökkent (1991-ben 20 fő, 2001-ben 8 fő, 2011-ben 5 fő). Ezzel magyarázható a korábban csökkenő lakosságszám 26 százalékos gyarapodása is 1991-2011 között (319 főről 402 főre), 2011-2017 között ugyanakkor már 5,7 %-al csökkent Süvete népessége (402 főről 379 főre). 1921-ben népességének négyötöde (80,6 %) még evangélikus vallású volt, 2011-ben azonban már a római katolikusok (42,3 %) alkották a relatív többséget, az evangélikusok aránya 11,7 %-ra csökkent és a lakosság 35,6 %-a volt felekezeten kívüli. Süvete népsűrűsége 2011-ben 48,7 fő/km² volt.

Történelem

A községet 1262-ben „Sueta” alakban említik először írásos források. Neve szláv eredetű személynévből keletkezett magyar névadással. A település királyi földön, még a tatárjárás előtt jött létre. A jolsvai uradalomhoz tartozó várbirtok volt, melynek birtoklásáért a Záchok és az Ákosok között folyt küzdelem, mely 1272-ben az előbbiek javára dőlt el. Szent Margit tiszteletére szentelt templomát és plébániáját 1397-ben említik először a források. A falu fölé magasodó Murok-hegyen ekkoriban vár is állt, mely már a 14. században romba dőlt. A település 1435-ben „Swethe”, 1455-ben „Sywethe” alakban szerepelt, a szláv „Seuitiche” névváltozat 1590-ben bukkant fel először. A 15. századtól a murányi uradalomhoz tartozott, 1427-ben 31 portáját írták össze. Már a középkorban kifejlődött vasolvasztó és feldolgozó ipara, melyet azonban a 16. században a török pusztítás tönkretett. A hanyatlást jelzi, hogy míg 1551-ben 24 colonust jegyeztek itt fel, 1584-ben már csak 3 jobbágycsalád élt a 9 telkes faluban. 1598-ban csupán húsz házát írták össze. Lakói 1550 után evangélikus hitre tértek. A 17. században fazekas- és cserépedényipara vált a rosszul termő határú falu fő megélhetési forrásává – ebből az időszakból fennmaradt pecsétje is ezt tanúsítja. 1598-ban már újra működött itt vashámor is, 1652-ben már fejlettebb, ún. német hámorát és a hozzá tartozó külön szénégetőhelyeket is említik. 1706-ban 30 család élt itt, közülük 16 foglalkozott fazekassággal. 1709-1710-ben a pestisjárványban a lakosság nagy része (320-an) életét vesztette. 1743-ban a Koháryak elvették az evangélikusoktól a templomot és az 1780-as évekig megszűnt az evangélikus vallásgyakorlat. A 18. század végén lakóinak többsége szlovák volt – az új beköltözők elsősorban a Murány-völgy illetve a Garam-mellék irányából érkeznek. 1828-ban 77 háza és 588 lakosa volt. 1860-ban csaknem az egész község leégett. 1880-ban 446, 1910-ben 375, 1921-ben 335 lakosa volt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta, 1945. januárjában került újra Csehszlovákiához. 1938-ban 89 háza és 339 lakosa volt. 1970-ben 330, 1980-ban 347, 1991-ben pedig 319 lakosa volt. A 20. század végére népessége nagyrészt kicserélődött, a falu roma többségűvé vált. Címerét és zászlaját 2004-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Értékes műemléke a fallal körülvett, Szent Margitnak szentelt római katolikus körtemplom, mely román stílusban épült a 13. században, különálló fa harangtornyát 1750-ben emelték. Falfestményei szintén 13. századiak. Evangélikus temploma 1785-ben épült klasszicista stílusban, tornyát 1831-ben építették hozzá. A Murok-hegyen Árpád-kori vár maradványait tárták fel a régészeti kutatások során.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SÜVETE. Tót falu Gömör Várm. földes Ura Gr. Koháry Uraság, határja középszerű, legelője, fája elég van, malma, piatza közel; tserép edénnyel is kereskednek lakosai.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sivette, tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Jolsvához délre 1 1/2 , 51 kath., 537 evang. lak., kik földmivelésből és cserépedény csinálásból élősködnek. F. u. h. Coburg. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Süvete, murányvölgyi tót kisközség, körjegyzőségi székhely, 71 házzal és 431 róm. kath. és ág. ev. h. vallású lakossal. E község 1435-ben Swethe és Zwyhete néven, a jolsvai uradalom egyik birtoka és a murányi várhoz tartozik. Később e vár több birtokaival együtt a Koháryak, majd a Coburg herczegi család tulajdonába kerül, mely itt ma is birtokos. Nevét az idők folyamán különféle változatokban találjuk feljegyezve, így a XVII. században az egészen magyaros Süvöte alakban, 1786-ban, Korabinszky Süvéthe és Süweticze néven említi, Fényes Elek pedig a mult század közepén Sivette néven. A község határában levő Musik nevű hegyen őrtoronynak a rommaradványa látszik, mely állítólag a csehek idejéből való. A község 1860-ban teljesen leégett. A róm. kath. templom Árpád-kori épímény, az ág. h. ev. templom pedig 1785-ben épült. A község postája és távírója Jolsva, vasúti megállóhelye Jolsvataplócza.

Magyar Katolikus Lexikon

Süvete, v. Gömör-Kishont vm. (Šivetice, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. murányi esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át 1397 e. Antiochiai Szt Margit tit-ra sztelték. Lakói 1550 u. ev-ok lettek. 1743: alapították újra. Kegyura 1880: Szász Ágost hg. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl., m. - Lakói 1940: 80 r.k., 253 ev., 8 ref., 4 egyéb vall., össz. 345. - Filiái 1917: Gice, Gömörnánás, Jolsvatapolca, Migleszpataka, Mikolcsány. ** Némethy 1894:404. - Gerecze II:335. - Schem. Ros. 1913:43.

Helységnévtár

Sivete (Suvetice), RK. 71 Rozsnyó, ÁG. 366 Tiszai, ref. 7 - , izr. 3 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Süvete. Eleinte Murány várkörzetéhez tartozott és a jolsvai birtoknak egyik részét tette. így sorolják fel az 1435. évi okiratok, amelyek Swethe és Zwethe alakban említik nevét. Idők multán a várat a Koháry-család, majd a Coburg hercegi család veszi birtokba. A község környékén emelkedő Musik-hegyen egy régi vár őrtornyának omladékait látjuk, amely némelyek szerint Giskra uralmának emlékét őrzi. Igen régi épület a róm. kat. templom, mely már az Árpádok alatt is fennállott. Az ág. ev. templom 1875ben épült. A község nevét a feljegyzések során sokféle alakban látjuk megemlítve. I. Lipót idejében a Süvöte nevet használják, 1786-ban Süvéthe és Süvetice alakban találjuk. Az 1848— 1849-es szabadságharc táján Sivette a neve. A község területe 1427 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 339.

Névelőfordulások
1262
Sueta
1435
Swethe
1453
Zwyhete
1455
Sywethe
1590
Seuitiche
1773
Suvethe, Suwetitz, Suweticze,
1786
Schuwéthe, Ssüweticze,
1808
Süvéte, Ssiwetice,
1863
Süvete,
1888
Süvette,
1892
Süvete,
1920
Šivetice
1945
Šivetice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Šivetice) 97
Telefon: 0584482004
Fax: 0584482004

Honlap:
Polgármester:
Sendrei Ľudovít (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Deme Viktor (SMER-SD)
Samková Zlatica (SMER-SD)
Samková Janette (SMER-SD)
Milo Jaroslav (SMER-SD)
Kováčik Ondrej (SMER-SD)
SMER-SD 100% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Šivetice 96

Süvetei Községi Hivatal

Šivetice 97

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 422 95%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 18 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 446
magyarok 105 28%
szlovákok 240 64%
romák 30 8%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 375
magyarok 41 12%
szlovákok 266 79%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 335
magyarok 20 6%
szlovákok 269 84%
romák 28 9%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 319
magyarok 8 2%
szlovákok 353 89%
romák 24 6%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 398
magyarok 5 1%
szlovákok 338 84%
romák 17 4%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 41 10%
összlétszám 402
magyarok 9 3%
szlovákok 321 89%
romák 25 7%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 360
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 267
Választási részvétel: 66.67 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178

Polgármester

Érvényes szavazólap: 176
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sendrei Ľudovít 139 78.98 % SMER-SD
Samko Tibor 37 21.02 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Deme Viktor 116 SMER-SD
Samková Zlatica 101 SMER-SD
Samková Janette 93 SMER-SD
Milo Jaroslav 74 SMER-SD
Kováčik Ondrej 56 SMER-SD

Képviselők

2014
Strana moderného Slovenska 33.33% Strana moderného Slovenska 1 képviselö SRÚS 33.33% SRÚS 1 képviselö 99 % - občiansky hlas 33.33% 99 % - občiansky hlas 1 képviselö 3 képviselö
2018
SMER-SD 100.00% SMER-SD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 250
Választási részvétel: 60.80 %
Kiadott boríték: 152
Bedobott boríték: 152
Választásra jogosult: 250
Választási részvétel: 44.40 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111
Választásra jogosult: 266
Választási részvétel: 30,82 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 124
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 84 67.74 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ladislav Fízik 12 9.68 % ASV
Emil Samko 8 6.45 % KĽS
Ľudovít Kaník 6 4.84 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 5 4.03 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 5 4.03 % SNS
Ondrej Binder 3 2.42 % Független
Jaroslav Sekerka 1 0.81 % KSS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 15 13.51% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 22 34.92 % Független
Igor Kašper 13 20.63 % Független
Marian Kotleba 13 20.63 % ĽSNS
Pavel Greksa 3 4.76 % Független
Vojtech Kökény 3 4.76 % SRK
Martin Klus 2 3.17 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 2 3.17 % Független
Jozef Šimko 1 1.59 % Független
Milan Urbáni 1 1.59 % SMS
Zdenek Očovan 1 1.59 % NAJ
Martin Juhaniak 1 1.59 % Független
Viliam Baňák 1 1.59 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 80
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Sendrei 143 94.08% SRK
Ján Šeševička 113 74.34% Független
Eva Cireňová 64 42.11% SMER - SD, KDH
Jozef Gurský 20 13.16% KSS
Július Laššan 16 10.53% KDH, SMER - SD
Emil Samko 7 4.61% KĽS
Marek Nosko 5 3.29% Független
Ján Germánus 4 2.63% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Ďuriška 3 1.97% SĽS
Ľudovít Štítnický 2 1.32% SMS
Jaroslav Kacián 2 1.32% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Nemogová 2 1.32% ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 1 0.66% NP
Ladislav Nagy 1 0.66% MOST - HÍD
Anna Szögedi 1 0.66% SMK-MKP
Rudolf Steigavf 1 0.66% SĽS
Július Buchta 0 0.00% SNS
Katarína Danišová 0 0.00% KDH, SMER - SD
Eva Hicárová 0 0.00% Független
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Nikoleta Gallová 0 0.00% NP
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Ondrej Bafia 24 30.00% SMER-SD
János Deák 23 28.75% SMK-MKP
Milan Kolesár 20 25.00% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Hilda Puterová 17 21.25% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mária Duszová 16 20.00% Független
Gabriela Tamášová 9 11.25% SRK
Martin Kvetko 9 11.25% Független
Pavel Alexa 8 10.00% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 6 7.50% SMK-MKP
Svetoslav Albíni 4 5.00% Független
Roland Kovács 4 5.00% Független
Ján Brzáč 4 5.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Laššan 4 5.00% SMER-SD
Július Buchta 3 3.75% SNS
Dušan Ďuriška 2 2.50% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Dávid Galovič 2 2.50% Független
Anna Szögedi 1 1.25% SMK-MKP
Stanislav Ružáni 1 1.25% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lukáč 1 1.25% SNS
Vladimíra Šmidtová 1 1.25% ĽS Naše Slovensko
Alena Zelinová 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 16.99 %
Nagyrőce 45 2.90 %
Ratkósebes 25 1.61 %
Lice 23 1.48 %
Sajógömör 13 0.84 %
Felsőfalu 7 0.45 %
Lubény 7 0.45 %
Jolsva 6 0.39 %
Ratkó 6 0.39 %
Kövi 5 0.32 %
Gerlice 4 0.26 %
Szkáros 4 0.26 %
Gömörfalva 4 0.26 %
Murányhosszúrét 4 0.26 %
Murányalja 3 0.19 %
Lehelfalva 3 0.19 %
Újvásár 2 0.13 %
Hizsnyó 2 0.13 %
Alsófalu 2 0.13 %
Deresk 2 0.13 %
Szásza 2 0.13 %
Zsór 2 0.13 %
Otrokócs 2 0.13 %
Murányhuta 2 0.13 %
Murányszabadi 1 0.06 %
Kisperlász 1 0.06 %
Gömörrákos 1 0.06 %
Baráttelke 1 0.06 %
Lévárt 1 0.06 %
Gömörliget 1 0.06 %
Szirk 1 0.06 %
Turcsok 1 0.06 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 77.22 %
Sajógömör 81 6.71 %
Nagyrőce 57 4.72 %
Lice 45 3.73 %
Gömörfalva 40 3.31 %
Gice 37 3.07 %
Szirk 37 3.07 %
Deresk 33 2.73 %
Felsőrás 30 2.49 %
Lévárt 20 1.66 %
Gömörliget 18 1.49 %
Lőkös 16 1.33 %
Otrokócs 15 1.24 %
Alsófalu 13 1.08 %
Szkáros 12 0.99 %
Zsór 9 0.75 %
Felsőfalu 7 0.58 %
Jolsvatapolca 7 0.58 %
Jolsva 7 0.58 %
Ratkósebes 5 0.41 %
Ratkó 4 0.33 %
Murányalja 3 0.25 %
Kisvisnyó 3 0.25 %
Lubény 3 0.25 %
Lehelfalva 2 0.17 %
Kövi 2 0.17 %
Szásza 2 0.17 %
Újvásár 2 0.17 %
Murányhuta 1 0.08 %
Murányhosszúrét 1 0.08 %
Baráttelke 1 0.08 %
Süvete 1 0.08 %
Turcsok 1 0.08 %
Vizesrét 1 0.08 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 5.11 %
Kövi 72 5.04 %
Tornalja 26 1.82 %
Kisperlász 20 1.40 %
Szirk 19 1.33 %
Jolsva 18 1.26 %
Ratkósebes 14 0.98 %
Murányalja 13 0.91 %
Gömörrákos 9 0.63 %
Deresk 8 0.56 %
Ratkó 8 0.56 %
Szásza 7 0.49 %
Lubény 7 0.49 %
Nandrás 6 0.42 %
Jolsvatapolca 5 0.35 %
Turcsok 5 0.35 %
Gömörfalva 5 0.35 %
Lice 4 0.28 %
Hizsnyó 4 0.28 %
Murányhosszúrét 4 0.28 %
Sajógömör 4 0.28 %
Kakasalja 4 0.28 %
Vizesrét 3 0.21 %
Újvásár 3 0.21 %
Zsór 3 0.21 %
Baráttelke 3 0.21 %
Poloszkó 2 0.14 %
Murányhuta 2 0.14 %
Otrokócs 2 0.14 %
Felsőfalu 2 0.14 %
Süvete 2 0.14 %
Gömörliget 2 0.14 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Alsófalu 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Gice 1 0.07 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 106.35 %
Tornalja 71 13.65 %
Murányhosszúrét 40 7.69 %
Murányalja 39 7.50 %
Lubény 39 7.50 %
Lehelfalva 39 7.50 %
Vizesrét 33 6.35 %
Jolsva 24 4.62 %
Szirk 13 2.50 %
Gömörliget 12 2.31 %
Ratkósebes 11 2.12 %
Ratkó 8 1.54 %
Gice 7 1.35 %
Hizsnyó 7 1.35 %
Murányhuta 6 1.15 %
Gömörrákos 6 1.15 %
Jolsvatapolca 6 1.15 %
Kakasalja 6 1.15 %
Murányszabadi 6 1.15 %
Lice 5 0.96 %
Sajógömör 5 0.96 %
Szásza 4 0.77 %
Turcsok 4 0.77 %
Kövi 3 0.58 %
Deresk 3 0.58 %
Otrokócs 2 0.38 %
Süvete 2 0.38 %
Gömörfalva 2 0.38 %
Szkáros 2 0.38 %
Újvásár 2 0.38 %
Baráttelke 2 0.38 %
Poloszkó 1 0.19 %
Alsófalu 1 0.19 %
Kisperlász 1 0.19 %
Nandrás 1 0.19 %
Zsór 1 0.19 %
Felsőfalu 1 0.19 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 2.13 %
Gömörfalva 38 1.88 %
Nagyrőce 30 1.48 %
Lice 22 1.09 %
Kövi 14 0.69 %
Jolsva 13 0.64 %
Murányhosszúrét 9 0.44 %
Süvete 9 0.44 %
Sajógömör 8 0.40 %
Deresk 5 0.25 %
Otrokócs 5 0.25 %
Szirk 4 0.20 %
Ratkó 4 0.20 %
Turcsok 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Ratkósebes 2 0.10 %
Lubény 2 0.10 %
Gömörliget 2 0.10 %
Murányhuta 2 0.10 %
Murányalja 2 0.10 %
Gömörrákos 2 0.10 %
Vizesrét 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Jolsvatapolca 1 0.05 %
Szásza 1 0.05 %
Baráttelke 1 0.05 %
Lehelfalva 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Kisperlász 1 0.05 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 53.20 %
Lubény 44 4.48 %
Jolsva 26 2.64 %
Vizesrét 21 2.14 %
Murányhosszúrét 19 1.93 %
Süvete 17 1.73 %
Tornalja 15 1.53 %
Nandrás 15 1.53 %
Lehelfalva 14 1.42 %
Kakasalja 12 1.22 %
Hizsnyó 11 1.12 %
Turcsok 11 1.12 %
Lice 11 1.12 %
Baráttelke 10 1.02 %
Murányhuta 10 1.02 %
Jolsvatapolca 10 1.02 %
Murányalja 9 0.92 %
Ratkósebes 9 0.92 %
Gömörrákos 8 0.81 %
Gömörliget 8 0.81 %
Murányszabadi 6 0.61 %
Otrokócs 5 0.51 %
Ratkó 5 0.51 %
Kisperlász 4 0.41 %
Szirk 4 0.41 %
Sajógömör 4 0.41 %
Szásza 3 0.31 %
Gice 3 0.31 %
Poloszkó 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 39.62 %
Nagyrőce 90 24.26 %
Turcsok 35 9.43 %
Ratkó 22 5.93 %
Nandrás 17 4.58 %
Szásza 16 4.31 %
Jolsva 14 3.77 %
Gömörrákos 12 3.23 %
Tornalja 11 2.96 %
Sajógömör 11 2.96 %
Lubény 10 2.70 %
Baráttelke 9 2.43 %
Jolsvatapolca 8 2.16 %
Kövi 8 2.16 %
Gerlice 8 2.16 %
Ratkósebes 8 2.16 %
Lehelfalva 8 2.16 %
Gömörfalva 7 1.89 %
Újvásár 7 1.89 %
Kisperlász 7 1.89 %
Murányhosszúrét 6 1.62 %
Lice 6 1.62 %
Vizesrét 6 1.62 %
Murányalja 5 1.35 %
Poloszkó 5 1.35 %
Gömörliget 5 1.35 %
Otrokócs 4 1.08 %
Süvete 4 1.08 %
Hizsnyó 4 1.08 %
Kakasalja 4 1.08 %
Felsőfalu 4 1.08 %
Deresk 3 0.81 %
Murányszabadi 3 0.81 %
Gice 2 0.54 %
Lévárt 1 0.27 %
Murányhuta 1 0.27 %
Szkáros 1 0.27 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 52.81 %
Sajógömör 59 5.18 %
Gömörfalva 40 3.51 %
Nagyrőce 27 2.37 %
Deresk 24 2.11 %
Süvete 23 2.02 %
Otrokócs 22 1.93 %
Lévárt 22 1.93 %
Gice 22 1.93 %
Alsófalu 17 1.49 %
Jolsva 16 1.41 %
Felsőrás 15 1.32 %
Lőkös 15 1.32 %
Szásza 15 1.32 %
Lice 14 1.23 %
Gömörliget 10 0.88 %
Jolsvatapolca 10 0.88 %
Szkáros 10 0.88 %
Zsór 9 0.79 %
Szirk 7 0.62 %
Murányalja 5 0.44 %
Turcsok 5 0.44 %
Felsőfalu 5 0.44 %
Murányhosszúrét 5 0.44 %
Baráttelke 4 0.35 %
Lubény 3 0.26 %
Ratkó 2 0.18 %
Murányszabadi 2 0.18 %
Kövi 2 0.18 %
Gömörrákos 1 0.09 %
Ratkósebes 1 0.09 %
Kisperlász 1 0.09 %
Nandrás 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Kakasalja 1 0.09 %
Kisvisnyó 1 0.09 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 126.75 %
Jolsva 111 11.08 %
Tornalja 74 7.39 %
Murányalja 61 6.09 %
Ratkósebes 59 5.89 %
Vizesrét 54 5.39 %
Lehelfalva 51 5.09 %
Lubény 51 5.09 %
Szirk 37 3.69 %
Murányhosszúrét 34 3.39 %
Hizsnyó 28 2.79 %
Baráttelke 25 2.50 %
Jolsvatapolca 21 2.10 %
Kövi 20 2.00 %
Murányszabadi 16 1.60 %
Murányhuta 15 1.50 %
Gömörliget 13 1.30 %
Ratkó 13 1.30 %
Turcsok 10 1.00 %
Szásza 10 1.00 %
Gice 9 0.90 %
Újvásár 9 0.90 %
Gömörrákos 8 0.80 %
Kakasalja 7 0.70 %
Lice 6 0.60 %
Kisperlász 6 0.60 %
Poloszkó 6 0.60 %
Gömörfalva 5 0.50 %
Nandrás 5 0.50 %
Sajógömör 5 0.50 %
Szkáros 4 0.40 %
Gerlice 4 0.40 %
Süvete 3 0.30 %
Deresk 3 0.30 %
Felsőfalu 3 0.30 %
Zsór 3 0.30 %
Otrokócs 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 119.36 %
Vizesrét 190 17.94 %
Lubény 95 8.97 %
Jolsva 88 8.31 %
Murányalja 77 7.27 %
Tornalja 67 6.33 %
Lehelfalva 67 6.33 %
Murányhosszúrét 63 5.95 %
Hizsnyó 54 5.10 %
Jolsvatapolca 52 4.91 %
Baráttelke 46 4.34 %
Turcsok 41 3.87 %
Szirk 41 3.87 %
Murányszabadi 33 3.12 %
Ratkósebes 33 3.12 %
Otrokócs 31 2.93 %
Kövi 25 2.36 %
Lice 24 2.27 %
Kakasalja 21 1.98 %
Ratkó 20 1.89 %
Gömörrákos 20 1.89 %
Gömörliget 18 1.70 %
Nandrás 17 1.61 %
Gice 14 1.32 %
Murányhuta 13 1.23 %
Felsőfalu 7 0.66 %
Kisperlász 7 0.66 %
Sajógömör 6 0.57 %
Szásza 6 0.57 %
Szkáros 5 0.47 %
Deresk 5 0.47 %
Gömörfalva 5 0.47 %
Poloszkó 5 0.47 %
Újvásár 5 0.47 %
Süvete 4 0.38 %
Zsór 4 0.38 %
Lőkös 3 0.28 %
Gerlice 1 0.09 %
Lévárt 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Kisvisnyó 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 3.01 %
Tornalja 24 0.86 %
Lubény 17 0.61 %
Szirk 12 0.43 %
Jolsva 11 0.39 %
Gerlice 10 0.36 %
Vizesrét 9 0.32 %
Lehelfalva 7 0.25 %
Murányalja 7 0.25 %
Kövi 6 0.21 %
Turcsok 6 0.21 %
Jolsvatapolca 5 0.18 %
Lice 4 0.14 %
Murányhosszúrét 4 0.14 %
Sajógömör 4 0.14 %
Hizsnyó 3 0.11 %
Gice 3 0.11 %
Gömörliget 3 0.11 %
Baráttelke 3 0.11 %
Gömörfalva 3 0.11 %
Ratkósebes 3 0.11 %
Gömörrákos 3 0.11 %
Murányszabadi 2 0.07 %
Szkáros 2 0.07 %
Újvásár 2 0.07 %
Otrokócs 2 0.07 %
Zsór 2 0.07 %
Murányhuta 2 0.07 %
Nandrás 1 0.04 %
Kakasalja 1 0.04 %
Szásza 1 0.04 %
Süvete 1 0.04 %
Felsőfalu 1 0.04 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 192.44 %
Murányhosszúrét 163 45.66 %
Murányalja 120 33.61 %
Tornalja 73 20.45 %
Jolsva 69 19.33 %
Lehelfalva 43 12.04 %
Vizesrét 36 10.08 %
Lubény 30 8.40 %
Ratkósebes 23 6.44 %
Szirk 22 6.16 %
Ratkó 21 5.88 %
Hizsnyó 20 5.60 %
Gömörliget 14 3.92 %
Gice 13 3.64 %
Kövi 13 3.64 %
Murányhuta 12 3.36 %
Murányszabadi 12 3.36 %
Baráttelke 12 3.36 %
Jolsvatapolca 12 3.36 %
Lice 11 3.08 %
Gömörrákos 10 2.80 %
Kisperlász 9 2.52 %
Süvete 9 2.52 %
Deresk 8 2.24 %
Kakasalja 6 1.68 %
Nandrás 5 1.40 %
Otrokócs 4 1.12 %
Turcsok 4 1.12 %
Újvásár 3 0.84 %
Felsőfalu 2 0.56 %
Szásza 1 0.28 %
Lőkös 1 0.28 %
Szkáros 1 0.28 %
Sajógömör 1 0.28 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 63.43 %
Jolsva 441 28.54 %
Tornalja 166 10.74 %
Lubény 125 8.09 %
Lehelfalva 105 6.80 %
Jolsvatapolca 90 5.83 %
Murányalja 84 5.44 %
Sajógömör 82 5.31 %
Vizesrét 75 4.85 %
Murányhosszúrét 71 4.60 %
Hizsnyó 66 4.27 %
Gömörliget 65 4.21 %
Lice 64 4.14 %
Kövi 52 3.37 %
Baráttelke 47 3.04 %
Gömörrákos 40 2.59 %
Gice 34 2.20 %
Szirk 31 2.01 %
Otrokócs 29 1.88 %
Kisperlász 27 1.75 %
Nandrás 26 1.68 %
Ratkó 20 1.29 %
Kakasalja 20 1.29 %
Süvete 20 1.29 %
Deresk 19 1.23 %
Ratkósebes 19 1.23 %
Murányszabadi 16 1.04 %
Szkáros 13 0.84 %
Felsőrás 12 0.78 %
Turcsok 11 0.71 %
Murányhuta 9 0.58 %
Lőkös 8 0.52 %
Felsőfalu 8 0.52 %
Gömörfalva 7 0.45 %
Lévárt 4 0.26 %
Szásza 4 0.26 %
Alsófalu 4 0.26 %
Gerlice 4 0.26 %
Újvásár 3 0.19 %
Kisvisnyó 3 0.19 %
Poloszkó 1 0.06 %
Zsór 1 0.06 %
Tornalja 315 12.87 %
Deresk 153 6.25 %
Sajógömör 109 4.45 %
Gömörfalva 80 3.27 %
Szirk 73 2.98 %
Nagyrőce 69 2.82 %
Otrokócs 62 2.53 %
Lice 34 1.39 %
Lévárt 30 1.23 %
Szkáros 28 1.14 %
Felsőrás 26 1.06 %
Zsór 17 0.69 %
Süvete 16 0.65 %
Lőkös 15 0.61 %
Kisvisnyó 12 0.49 %
Jolsva 11 0.45 %
Felsőfalu 10 0.41 %
Alsófalu 10 0.41 %
Kövi 7 0.29 %
Gice 7 0.29 %
Murányhosszúrét 6 0.25 %
Szásza 6 0.25 %
Gömörrákos 5 0.20 %
Murányalja 5 0.20 %
Ratkó 5 0.20 %
Lubény 4 0.16 %
Murányhuta 3 0.12 %
Turcsok 3 0.12 %
Ratkósebes 2 0.08 %
Lehelfalva 2 0.08 %
Nandrás 2 0.08 %
Gömörliget 2 0.08 %
Jolsvatapolca 2 0.08 %
Baráttelke 1 0.04 %
Poloszkó 1 0.04 %
Murányszabadi 1 0.04 %
Hizsnyó 1 0.04 %
Vizesrét 1 0.04 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 231.95 %
Vizesrét 157 50.16 %
Lubény 62 19.81 %
Jolsvatapolca 44 14.06 %
Kövi 42 13.42 %
Lehelfalva 39 12.46 %
Murányhosszúrét 39 12.46 %
Murányalja 37 11.82 %
Jolsva 37 11.82 %
Szirk 30 9.58 %
Tornalja 30 9.58 %
Hizsnyó 28 8.95 %
Süvete 24 7.67 %
Baráttelke 20 6.39 %
Murányhuta 19 6.07 %
Murányszabadi 15 4.79 %
Ratkó 14 4.47 %
Gice 13 4.15 %
Szásza 13 4.15 %
Gömörliget 12 3.83 %
Turcsok 12 3.83 %
Gömörrákos 11 3.51 %
Ratkósebes 10 3.19 %
Kisperlász 10 3.19 %
Kakasalja 8 2.56 %
Nandrás 7 2.24 %
Deresk 6 1.92 %
Sajógömör 5 1.60 %
Lice 4 1.28 %
Felsőfalu 4 1.28 %
Újvásár 3 0.96 %
Gömörfalva 2 0.64 %
Poloszkó 2 0.64 %
Otrokócs 1 0.32 %
Gerlice 1 0.32 %
Szkáros 1 0.32 %
Lévárt 1 0.32 %
Kisvisnyó 1 0.32 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 61.49 %
Szirk 80 9.33 %
Jolsva 78 9.10 %
Tornalja 57 6.65 %
Lubény 52 6.07 %
Murányalja 49 5.72 %
Murányhosszúrét 43 5.02 %
Ratkósebes 38 4.43 %
Ratkó 20 2.33 %
Baráttelke 20 2.33 %
Gömörrákos 19 2.22 %
Kakasalja 19 2.22 %
Turcsok 18 2.10 %
Vizesrét 17 1.98 %
Hizsnyó 16 1.87 %
Lehelfalva 16 1.87 %
Jolsvatapolca 15 1.75 %
Sajógömör 12 1.40 %
Murányszabadi 12 1.40 %
Gömörfalva 11 1.28 %
Kövi 11 1.28 %
Gice 10 1.17 %
Szkáros 9 1.05 %
Gömörliget 9 1.05 %
Süvete 8 0.93 %
Gerlice 8 0.93 %
Lice 7 0.82 %
Felsőfalu 6 0.70 %
Nandrás 6 0.70 %
Poloszkó 5 0.58 %
Murányhuta 3 0.35 %
Alsófalu 3 0.35 %
Kisperlász 2 0.23 %
Szásza 2 0.23 %
Újvásár 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Lévárt 1 0.12 %
Deresk 1 0.12 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 23.51 %
Sajógömör 22 2.80 %
Nagyrőce 19 2.41 %
Gömörfalva 13 1.65 %
Otrokócs 9 1.14 %
Lice 7 0.89 %
Deresk 6 0.76 %
Gice 5 0.64 %
Jolsva 5 0.64 %
Lévárt 4 0.51 %
Süvete 4 0.51 %
Lubény 4 0.51 %
Szkáros 4 0.51 %
Murányhosszúrét 4 0.51 %
Gömörliget 3 0.38 %
Szásza 3 0.38 %
Zsór 3 0.38 %
Alsófalu 3 0.38 %
Jolsvatapolca 3 0.38 %
Murányalja 3 0.38 %
Ratkó 2 0.25 %
Hizsnyó 2 0.25 %
Lőkös 2 0.25 %
Poloszkó 2 0.25 %
Vizesrét 1 0.13 %
Kisvisnyó 1 0.13 %
Turcsok 1 0.13 %
Kövi 1 0.13 %
Szirk 1 0.13 %
Gömörrákos 1 0.13 %
Felsőrás 1 0.13 %
Baráttelke 1 0.13 %
Ratkósebes 1 0.13 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 27.53 %
Jolsva 52 3.62 %
Tornalja 45 3.14 %
Murányhosszúrét 35 2.44 %
Szirk 32 2.23 %
Lubény 31 2.16 %
Murányalja 26 1.81 %
Baráttelke 18 1.25 %
Ratkó 16 1.11 %
Hizsnyó 14 0.98 %
Gömörrákos 13 0.91 %
Kakasalja 13 0.91 %
Ratkósebes 11 0.77 %
Vizesrét 11 0.77 %
Gömörfalva 10 0.70 %
Jolsvatapolca 8 0.56 %
Kövi 8 0.56 %
Lehelfalva 7 0.49 %
Gice 7 0.49 %
Sajógömör 6 0.42 %
Szkáros 6 0.42 %
Murányszabadi 6 0.42 %
Felsőfalu 6 0.42 %
Turcsok 6 0.42 %
Gömörliget 5 0.35 %
Nandrás 3 0.21 %
Lice 2 0.14 %
Deresk 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Lőkös 1 0.07 %
Otrokócs 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Alsófalu 1 0.07 %
Kisperlász 1 0.07 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 75.63 %
Murányalja 283 26.33 %
Murányhosszúrét 88 8.19 %
Murányszabadi 69 6.42 %
Jolsva 53 4.93 %
Tornalja 46 4.28 %
Vizesrét 40 3.72 %
Murányhuta 34 3.16 %
Szirk 26 2.42 %
Hizsnyó 19 1.77 %
Jolsvatapolca 16 1.49 %
Lubény 15 1.40 %
Kakasalja 14 1.30 %
Lehelfalva 14 1.30 %
Gömörrákos 11 1.02 %
Ratkósebes 10 0.93 %
Gömörliget 10 0.93 %
Gice 9 0.84 %
Baráttelke 9 0.84 %
Ratkó 7 0.65 %
Turcsok 6 0.56 %
Lice 5 0.47 %
Deresk 5 0.47 %
Kövi 5 0.47 %
Süvete 4 0.37 %
Szásza 4 0.37 %
Sajógömör 4 0.37 %
Gömörfalva 4 0.37 %
Kisperlász 3 0.28 %
Nandrás 3 0.28 %
Alsófalu 2 0.19 %
Szkáros 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Otrokócs 1 0.09 %
Újvásár 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 164.43 %
Jolsva 71 28.06 %
Tornalja 65 25.69 %
Szirk 62 24.51 %
Lubény 45 17.79 %
Murányalja 36 14.23 %
Murányhosszúrét 34 13.44 %
Ratkó 31 12.25 %
Turcsok 31 12.25 %
Ratkósebes 25 9.88 %
Hizsnyó 24 9.49 %
Baráttelke 21 8.30 %
Gömörrákos 19 7.51 %
Kövi 14 5.53 %
Szkáros 13 5.14 %
Kakasalja 12 4.74 %
Nandrás 12 4.74 %
Lehelfalva 11 4.35 %
Vizesrét 9 3.56 %
Gömörfalva 8 3.16 %
Jolsvatapolca 8 3.16 %
Gerlice 7 2.77 %
Deresk 7 2.77 %
Gice 6 2.37 %
Felsőfalu 6 2.37 %
Murányszabadi 5 1.98 %
Lice 4 1.58 %
Poloszkó 3 1.19 %
Gömörliget 2 0.79 %
Kisperlász 2 0.79 %
Sajógömör 2 0.79 %
Zsór 1 0.40 %
Otrokócs 1 0.40 %
Kisvisnyó 1 0.40 %
Süvete 1 0.40 %
Szásza 1 0.40 %
Murányhuta 1 0.40 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 146.17 %
Sajógömör 57 12.13 %
Gömörfalva 33 7.02 %
Gice 21 4.47 %
Lice 21 4.47 %
Murányhosszúrét 18 3.83 %
Lőkös 17 3.62 %
Nagyrőce 16 3.40 %
Otrokócs 15 3.19 %
Deresk 14 2.98 %
Szkáros 13 2.77 %
Lévárt 12 2.55 %
Alsófalu 12 2.55 %
Felsőrás 11 2.34 %
Zsór 10 2.13 %
Süvete 6 1.28 %
Kövi 6 1.28 %
Felsőfalu 5 1.06 %
Ratkó 3 0.64 %
Murányalja 2 0.43 %
Kisvisnyó 2 0.43 %
Jolsva 2 0.43 %
Lubény 2 0.43 %
Turcsok 2 0.43 %
Gömörliget 2 0.43 %
Murányszabadi 1 0.21 %
Ratkósebes 1 0.21 %
Újvásár 1 0.21 %
Szásza 1 0.21 %
Szirk 1 0.21 %
Jolsvatapolca 1 0.21 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
110 63.95%
KSČ
29 16.86%
DS
14 8.14%
KDH
9 5.23%
DÚRS
3 1.74%
Együttélés-MKDM
2 1.16%
SNS
2 1.16%
SSL
1 0.58%
SPV
1 0.58%
SD
1 0.58%
Érvényes szavazatok 172
SPI
44 26.83%
SDĽ
35 21.34%
HZDS
32 19.51%
ODÚ
16 9.76%
DS-ODS
8 4.88%
ROI
8 4.88%
SDSS
6 3.66%
SNS
5 3.05%
KDH
4 2.44%
Magyar Polgári Párt
4 2.44%
SSL-SNZ
1 0.61%
KSS
1 0.61%
Érvényes szavazatok 164
SP-VOĽBA
100 56.18%
DS
24 13.48%
HZDS-RSS
17 9.55%
ZRS
10 5.62%
KSS
8 4.49%
KDH
7 3.93%
SNS
3 1.69%
MK
2 1.12%
2 1.12%
NS
2 1.12%
KSÚ
1 0.56%
SPK
1 0.56%
SD
1 0.56%
Érvényes szavazatok 178
SDĽ
102 54.84%
HZDS
29 15.59%
SDK
26 13.98%
SOP
11 5.91%
KSS
9 4.84%
SNS
4 2.15%
ZRS
4 2.15%
SNJ
1 0.54%
Érvényes szavazatok 186
SDKU
46 30.87%
HZDS
45 30.20%
KSS
15 10.07%
ANO
10 6.71%
ROMA
8 5.37%
MKP
6 4.03%
KDH
4 2.68%
SMER
3 2.01%
SNS
3 2.01%
ZAR
3 2.01%
SZS
2 1.34%
PSNS
2 1.34%
SDĽ
1 0.67%
SDA
1 0.67%
Érvényes szavazatok 149
SMER
42 40.00%
HZD
12 11.43%
MKP
10 9.52%
ĽS HZDS
8 7.62%
SDKU DS
7 6.67%
KDH
7 6.67%
NADEJ
5 4.76%
SF
4 3.81%
KSS
3 2.86%
SNS
3 2.86%
SLS
3 2.86%
LB
1 0.95%
Érvényes szavazatok 105
ĽS HZDS
147 68.06%
SMER
35 16.20%
MKP
11 5.09%
SDKU DS
8 3.70%
KDH
4 1.85%
SNS
3 1.39%
Most-Híd
2 0.93%
SaS
1 0.46%
LSNS
1 0.46%
EDS
1 0.46%
SRK
1 0.46%
AZEN
1 0.46%
KSS
1 0.46%
Érvényes szavazatok 216
SMER SD
75 63.03%
ĽS HZDS
17 14.29%
SZS
6 5.04%
SNS
5 4.20%
KDH
3 2.52%
OĽaNO
3 2.52%
MKP
3 2.52%
Most-Híd
2 1.68%
SDKU DS
2 1.68%
SRUS
1 0.84%
SDĽ
1 0.84%
SaS
1 0.84%
Érvényes szavazatok 119
SMER SD
45 53.57%
SNS
10 11.90%
OĽANO-NOVA
8 9.52%
TIP
5 5.95%
SaS
3 3.57%
SDKU DS
2 2.38%
KDH
2 2.38%
SME RODINA
2 2.38%
MKP
2 2.38%
#SIEŤ
2 2.38%
LSNS
1 1.19%
VZDOR
1 1.19%
Odvaha
1 1.19%
Érvényes szavazatok 84
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések