SK
KS
.....

Rudnok

Község

címer zászló
226 35% magyar 1910
2 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rudník
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Brezinky, Chotár, Čerešňová, Čistiny, Dole vrchom, Jászóújfalui-erdő (Nováčanský les), Konopnica, Krivdova dolina, Mlynský jarok, Nižný potôčik, Nižný zlatník, Novočanky, Olšinky, Paškova dolina, Pircek, Pod Kúpel, Potocsok, Predné suché lúky, Ráztoka, Rékamalom, Rúbane, (Rudnoki fürdő), Rudnoki-patak (Csécsi-patak), Široké zeme, Skalky, Stavenec, Suchá dolina, Suchý vrch, Úboč, Uradalmi-erdő (Panský les), Vyšný chmelník, Za Kováčkou, Zeme nad kapličkou, Zeme pod kapličkou, Zlatin-patak (Zlatný potok), Žabia skala, Žabie skaly
Koordináták:
48.68918991, 21.00916100
Terület:
23,00 km2
Rang:
község
Népesség:
612
Tszf. magasság:
314 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04422
Település kód:
521949
Szervezeti azonosító:
324663
Adóazonosító:
2020751293

Rudnok a Kassai-hegységhez (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) tartozó Kobylia hora déli lábánál, a Kassai-hegyalja dombvidékének nyugati részén, a Rudnoki-patak partján, 316 méteres (határa 277-882 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Jászótól 3 km-re nyugatra, Szepsitől 12 km-re északra, Kassától pedig 26 km-re nyugatra. A település egy széles észak-déli futású völgyi főutcából és a tőle északra futó kelet-nyugati mellékutcákból áll össze, előbbi tengelyében magasodik a római katolikus templom monumentális hatású épülete. Külterületi lakott helye nincs, a községközponttól 4,5 km-re északkeletre fekvő egykori Rudnoki fürdő épületei elpusztultak, helyét benőtte az erdő. 2010-ben területének 52,0 százalékát (1195 ha) erdő, 28,4 %-át (654 ha) szántó és 14,0 %-át (323 ha) rét és legelő foglalta el. Tölgy- és bükkerdők foglalják el a községhatár északi és keleti részét (Uradalmi-erdő, Jászóújfalui-erdő), valamint a legdélebbi határrészt (Pányi-erdő). Mezőgazdaságilag művelt földeket a Jászó felé eső (nyugati) határrészben (Zeme pod Kapličkou, Zeme nad Kapličkou) és Rudnok közvetlen keleti és déli szomszédságában (Vyšný chmelník, Široké zeme) találunk. A községközponttól délnyugatra, Jászó határán magasodik az Ábrahám-hegy (355 m), keletre pedig, a Stavenec-patak völgyén túl az erdőborította Pircek-domb (376 m). Az északi hegyvidék kimagasló pontjai a jászómindszenti határánál magasodó Kobylia hora (882 m) és a Žabie skaly (687 m). Ezen túl a Réka-patakig (Rieka), az Ida felső folyásáig terjed Rudnok határa. A községen keresztülhalad az 548-as út Jászót Kassával összekötő szakasza, a 3358-as út a Podkova-hágón (525 m) keresztül az Ida-völgyi Aranyidával (10 km) és Hilyóval (12 km) teremt összeköttetést. Rudnok nyugatról Jászó és Jászómindszent, délnyugatról Debrőd, délkeletről Pány, keletről Jászóújfalu, északkeletről pedig Hilyó és Aranyida községekkel határos. Északkeleti határát a Reka-patak, keleti határának nagy részét a Zlatin-patak (Zlatný potok) alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Szepsi járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Szepsi járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Szepsi járás). Területe (1910: 23,00 km², 1921-38: 22,80 km², 2011: 23,00 km²) ma is megegyezik az 1910-essel.

Népesség

Rudnok a történelmi szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község, melynek lakossága már a 16. századi összeírások szerint többségében szlávokból állt. A 18. században érkező új betelepülők is zömében szlovákok voltak. 2011-ben 613 lakosának 94,1 %-a volt szlovák és 0,3 %-a (2 fő) magyar nemzetiségű. A 20. század elejére szlovák lakosságának nagy része már magyarnak vallotta magát: a magyar anyanyelvűek aránya 1880-ban 6,4 %, 1910-ben 62,6 % volt és a hatalomváltás ellenére a relatív többség (54,4 %) még az 1921-es csehszlovák népszámláláson is magyarnak vallotta magát. A 20. század közepétől a kettős identitás megszűnésével a község egynemzetiségűnek számít. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 90,0 %, 2011-ben 88,3 %) római katolikus vallású. A 19. század első felében még 1000 főnél is népesebb község lakosságszáma 1869-1921 között folyamatosan csökkent, fél évszázad alatt népességének 37,4 százalékát elveszítette (1019 főről 564 főre esett vissza). A folyamat 1921 után megfordult, 1921-1970 között egyharmadával nőtt a lakosság száma, majd 1970-2011 között ismét folyamatos fogyás figyelhető meg (745 főről 613 főre). 2011-2017 között hét fővel, 620-ra emelkedett a község népessége. Népsűrűsége alacsony, a járási átlag mintegy egyharmada (2011-ben 26,7 fő/km²).

Történelem

A községet a jászói premontrei apátság 1255-es oklevele említi először „Rodnuk” alakban. Neve szláv eredetű, az egykori bányászat emlékét őrző Rudnoki-patakról szállt át a településre (a szláv „rudník” szó jelentése vasércbányász). A patakot IV. Béla 1264-es oklevele említi a jászói apátság határleírásában. A település a 19. századig a jászói apátság birtoka volt. Később Rodnok (1345, 1406, 1427, 1510-1595), Ronok (1383), Rednek (1390), Radnok (1407, 1608), Radnuk (1612) és Rudnak (1696) névalakban említik az okiratok. A falutól délre feküdt az először szintén 1255-ben említett „Myhluk” település, mely azonban a 15. század második felére elnéptelenedett. Az 1427-es adóösszeírásban Rudnok 21 portával szerepelt. Az 1553-as összeírás 18 és fél portát említ Rudnokon, 1595-ben pedig 22 egész és 20 fél portát írtak itt össze. Az 1595-es összeírásban szerepelő nevek nagy része szláv. Rudnok a középkorban még bányászfalu volt, a vasércbányászatot az újkorban a mezőgazdaság és a fakitermelés váltotta fel. A Szent Anna-forrás szembajokat gyógyító hatása miatt már a középkorban zarándokhellyé vált, a 18. század elejéig egy fakápolna állt itt. 1711-ben a Szent Anna-kegyhely búcsúkiváltságokat nyert, 1751-ben pedig Szauberer András jászóvári prépost rokokó stílusú kegytemplomot is építtetett itt. A község népességének nagy része elpusztult az 1709-10-es pestisjárványban: míg 1696-ban 32, 1714-ben már csak 14 lakott háztartás volt a faluban. A határában található gyógyforrás már 1762-ben ismert volt. Rudnok 1775-ben vált önálló egyházközséggé, korábban Jászómindszent leányegyháza volt. A 18. században a község intenzív növekedésnek indult, a jászói prépostság nagyszámú (főként szepességi szlovák) lakosságot telepített Rudnokra, melynek 1780-ban már 976 lakosa volt. Az eredetileg egyetlen utcából (egymástól mintegy 50 méterre futó két házsorral) álló település ekkor kezdett észak felé terjeszkedni, a régi bányagödrök helyén új zsellérházak épültek. Az intenzív beépítést azt is elősegítette, hogy a lakosság nagy része nem folytatott önálló gazdálkodást: 1784-ben mintegy fele zsellér volt, akik az uradalmi erdőkben és az agyagkitermelésben, illetve mint szénégetők dolgoztak. Rudnok első pecsétje 1787-ből ismert. 1828-ban 155 háza és 1162 lakosa, 1850-ben 1146, 1869-ben pedig 1019 lakosa volt. A község határában a 19. század közepén kiépítették a gyógyfürdőt, mely a vármegyei arisztokrácia Anna-báljainak helyszíne volt a 20. század elejéig. A fürdőnek mintegy 20 állandó alkalmazottja volt, 1887-től erdészház, malom és kocsma is volt itt. 1883 után jelentőségét csökkentette a stószi gyógyfürdő konkurenciája. Szintén a 19. század volt a Szent Anna-forrásnál tartott búcsúk fénykora, a körmeneteket a jászómindszenti bányászok fúvózenekera kísérte. A rudnoki iskola új épülete 1842-ben épült. A község népessége a 19. század második felében rohamos csökkenésnek indult: 1880-ban 900, 1900-ban 780, 1910-ben 632, 1921-ben már csak 564 lakosa volt. A 20. század elején a községben népiskola működött, fehéragyagbányászatáról és tűzálló tégla gyártásáról volt ismert. Az első világháborúban 9 rudnoki vesztette életét. 1919. január 9-én került cseh megszállás alá. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Mai hivatalos neve (Rudník) 1927-től használatos, korábbi szlovák neve Rudno volt. A községnek 1930-ban 599, 1941-ben pedig 632 lakosa volt. Az első bécsi döntés nemzetiségi alapon még Csehszlovákiának ítélte, de gyakorlati okokból ezt később módosították (északi irányban, Gölnicbánya felé semmilyen közvetlen közlekedési kapcsolat nem létezett és ma sem létezik) és a községet 1939. márciusától 1945. januárjáig visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben határában partizánharcok folytak, december 23-án felrobbantották a Rudnoki fürdő épületeiben létesített lőszerraktárat, elpusztítva az egész létesítményt. Mezőgazdasági szövetkezetét 1952-ben alapították. A második világháború utáni három évtizedben ismét nőtt a lakosság száma (1950-ben 629, 1961-ben 732, 1970-ben 745 fő), új utcákat nyitottak a falu északi részén és a község házállománya is megnőtt (1941-ben 131, 1990-ben 195, 2001-ben 183 ház). A régi zsellérházakat új építésű családi házak váltották fel. Az 1970-es évektől ismét a lakosság számának csökkenése figyelhető meg (1980-ban 707, 1991-ben 683, 2001-ben 623 lakos). A község címerét és zászlaját 2004-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Fő gazdasági ágazata az erdőgazdálkodás, fűrésztelepe is van. Határában agyagkitermelés folyik, illetve fotovoltaikus erőmű üzemel. Rudnok Szent Györgynek szentelt római katolikus temploma 1841-ben, klasszicista stílusban épült. A község legrégebbi épülete az 1774-ben barokk stílusban épült plébánia. Fennmaradt az egykori urasági major 19. századi épülete is. A falutól 3 km-re északra, a Kobylia hora lábánál található a Szent Anna-forrás és kegyhely, ahol 1770-ben rokokó stílusú templomot építettek. A kegyhely a 18-19. században regionális jelentőségű zarándokhely volt. Itt található a Nepomuki Szent János-kápolna is.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RUDNOK. Tót falu Abaúj Várm. földes Ura a’ Jászói Prépost, lakosai katolikusok leginkább, fekszik a’ Csereháti járásban, Hetényhez nem meszsze, Kobulya Huora hegyének szomszédságában; szántó földgyeinek két harmad része sovány, réttyeinek is.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rudnok, tót falu, Abauj vmegyében, Jászóhoz 1/2 órányira: 1146 kath. lak. Kath. paroch. templom. Vasas ásványos víz és fördő-intézet, derék erdő. F. u. a jászói prépost.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Alsó-Meczenzéftől kelet felé meg kell említenünk Jászó-Mindszent községet, melynek vas-, antimon- és czinóberbányái vannak, és Rudnok községet, melynek fürdőjét messze földről látogatják.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jászó közelében van Rudnok, 123 házzal és 813 tót lakossal, körjegyzőséggel. Rudnokhoz tartozik a helységtől mintegy 5 kilométernyire, 536 m. magasságban levő csinos rudnoki fürdő és klimatikus hely. Szép róm. kath. templomát a jaszói prépostság 1840-ben épittette, nemkülönben mintaszerüen berendezett népiskoláját. A községnek fehéragyagbányai vannak, melynek anyagából jó minőségü tüzálló téglát gyártanak.

Magyar Katolikus Lexikon

Rudnok, v. Abaúj-Torna vm. (Rudník, Szl.): 1. plébánia a v. rozsnyói egyhm. jászói esp. ker-ében. 1775: alapították. 1776-ig exempt volt. Tp-át 1841: Szt György tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1692-től. Kegyura 1880: a jászói prép. Anyanyelve 1880: szl.; 1940: szl., m. - Plébánosai: 1791: Steppanek Vencel, 1802: Jancsik Jenő, 1808: Hudák Lipót, 1853: Hubcsik Elek, 1864: Ferenczy János, Dulny János, 1877: Kussinszky Arnold, Komor Elek, 1884: Kocsis Gyula, 1887: Wentkó Jusztin. - Lakói 1940: 625 r.k., 8 g.k., 1 g.kel., 2 ref., 3 izr., össz. 639. - 2. Szt Anna-búcsújáró hely a m-szl. nyelvhatáron, a középső Felvidék egyik legnagyobb kegyhelye. Egy vakon született jászói kislánynak álmában megjelent Szt Anna és elküldte őt a közeli forráshoz. A kislány itt megmosta a szemét és meggyógyult. A hagyomány szerint már a török hódoltság előtt ismert volt a ~i Szt Anna-forrás csodás gyógyhatása, főleg szembetegség ellen. Fakápolna épült, és Keresztély Ágost prímás 1711: búcsúkiváltságokkal is elismerte a kegyhelyet. - A mai barokk tp. 1751: épült. A 18-19. sz: ~ nagy tömegeket vonzott Szikszótól Szomolnokig, a Hernád völgyétől a Gömöri hegyekig. A 19. sz. végén egészen az I. vh-ig a jászómindszenti bányászok bevonulása volt a leglátványosabb körmenet a kegyhelyen. Fúvószenekaruk az istentiszt-en is közreműködött. - 1945-ig a szentmiséken m., ném. és szl. nyelvű prédikációk hangoztak el, 2005: már csak szl. szentbeszédek vannak. Számos m. nyelvű Szt Anna imádságos és énekes ponyvafüzet jelent meg. A mosakodás után a beteg gyermekeket a kegyképhez érintik. - A 18. sz. végétől 1919-ig a vm. előkelőségek minden évben ~on rendezték meg az Anna-bálokat a fürdővendéglőben. A fürdőt 1944: a partizánok felrobbantották, azóta sem épült föl. - Fő búcsúja Szt Anna napja (júl. 26.), nagyobb tömegeket megmozgató búcsús ünnepei még: húsvét, pünkösd, karácsony 3. napja és Nagyboldogasszony. **-B.G. JKJN 1902:278. - Gerecze II:88. - Schem. Ros. 1913:81. - Sacra Hungaria. Kassa, 1944:87. (Bálint Sándor: Kultusznyomok Rozsnyó vidékén)

Helységnévtár

Rudnok, RK. 885 Rozsnyó, gk. - Szeszta, izr. 15 Szepsi.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rudnok. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Rékamalom, Rudnoki fürdő, Szentanna. A község területe 3962 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 612.

Névelőfordulások
1345
Rodnok
1383
Ronok
1390
villa Rednek
1407
Radnok
1602
Rodnak
1608
Radnok
1612
poss
1696
Rudnak
1773
Rudnok
1786
Rudnok
1808
Rudnok, Rudna, Rudník
1863
Rudnok
1920
Rudno
1927
Rudník
1938
Rudnok
1945
Rudník

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Rudník) 205
Telefon: 0554664203
Fax: 0554664203

Honlap: obecrudnik.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kormošová Oľga (Független)

Képviselő-testület:
Tamáš Mário (Független)
Cibrík Jozef (KDH)
Drábik Vladimír (KDH)
Szalona Tibor (KDH)
Cibrík Marián (KDH)
Hegeduš Michal (KSS)
Novotný Ján (SMER-SD)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 57% KDH 4 képviselö KSS 14% KSS 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Základná škola s materskou školou, Rudník 205

Rudník 205

Alapiskola és óvoda

Rudník 205

Materská škola pri ZŠ

Rudník 205

Rudnoki Községi Hivatal

Rudník 205

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 58 6%
szlovákok 811 90%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 26 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 900
magyarok 226 35%
szlovákok 399 63%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 637
magyarok 307 54%
szlovákok 254 45%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 564
magyarok 3 0%
szlovákok 679 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 683
magyarok 4 1%
szlovákok 598 96%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 3%
összlétszám 623
magyarok 2 0%
szlovákok 577 94%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 31 5%
összlétszám 613
magyarok 2 0%
szlovákok 584 96%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 17 3%
összlétszám 608
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 524
Választási részvétel: 73.66 %
Kiadott boríték: 386
Bedobott boríték: 386

Polgármester

Érvényes szavazólap: 380
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kormošová Oľga 181 47.63 % Független
Kišdučák Vladimír 154 40.53 % SMER-SD
Migas Blažej 45 11.84 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Cibrík Jozef 252 KDH
Drábik Vladimír 204 KDH
Szalona Tibor 204 KDH
Cibrík Marián 187 KDH
Novotný Ján 178 SMER-SD
Tamáš Mário 157 Független
Hegeduš Michal 129 KSS

Képviselők

2014
KDH 71.43% KDH 5 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
2018
KDH 57.14% KDH 4 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö KSS 14.29% KSS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 518
Választási részvétel: 11.58 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 518
Választási részvétel: 8.11 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 526
Választási részvétel: 17,87 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 52
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 92
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 28 53.85 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 11 21.15 % KDS
Jaroslav Džunko 3 5.77 % Független
Dominika Palaščáková 3 5.77 % NOVA
Marek Ďurán 3 5.77 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 2 3.85 % Független
Ivan Kuhn 1 1.92 % OKS
Lukáš Sisák 1 1.92 % KSS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Zdenko Trebuľa 18 42.86% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 41 44.57 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 19 20.65 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 10 10.87 % ĽSNS
Róbert Bačinský 10 10.87 % Független
Jarmila Tkáčová 4 4.35 % SNS
Karol Pataky 3 3.26 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 2 2.17 % RIS
Ján Struk 1 1.09 % SMS
Vladislav Stanko 1 1.09 % Független
Jozef Bobík 1 1.09 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 53
Érvényes szavazólap: 87
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Dzugas 24 45.28% Független
Jenő Csoltkó 19 35.85% Független
István Zachariaš 17 32.08% SMK-MKP
Jozef Konkoly 16 30.19% SMER - SD
Monika Bérešová 10 18.87% SZS
Mária Topoľančinová 8 15.09% ĽS-HZDS
Elena Fialková 7 13.21% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viliam Bačo 7 13.21% Független
František Petro 7 13.21% SMER - SD
Ľubomír Šimko 7 13.21% SMER - SD
Ján Bačo 6 11.32% SĽS
Vladimír Popovič 6 11.32% SMS
Anton Király 6 11.32% SMK-MKP
Michal Rečka 6 11.32% SMER - SD
Norbert Krušinský 4 7.55% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Marián Tóth 4 7.55% SaS
Ladislav Vojtko 4 7.55% KSS
Dominika Palaščáková 4 7.55% NOVA
Július Beluscák 4 7.55% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivan Buchla 4 7.55% SNS
Ladislav Bartók 4 7.55% Független
László Iván 3 5.66% SMK-MKP
Elena Majancsíková 3 5.66% SĽS
Božena Letková 3 5.66% Független
Ivan Hriczko 3 5.66% Független
Monika Vargová 3 5.66% SNS
Vojtech Staňo 3 5.66% SMER - SD
Ján Kokarda 3 5.66% Független
Viktor Sasák 3 5.66% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Mikloš 3 5.66% KSS
Štefan Markovič 3 5.66% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Miroslav Bačenko 3 5.66% Független
Jaroslav Pástor 3 5.66% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Anton Medvec 3 5.66% Független
Jozef Holečko 3 5.66% Független
Peter Papáč 3 5.66% KSS
Marián Kertész 2 3.77% PD
Imrich Kohút 2 3.77% SĽS
Ján Marton 2 3.77% NOVA
Jozef Koňa 2 3.77% SĽS
Radoslav Šimko 2 3.77% SNS
Rastislav Moric 2 3.77% 7 STATOČNÝCH
Róbert Šándor 2 3.77% Független
Roman Horváth 2 3.77% SRÚS
Slavomír Horváth 2 3.77% SNS
Miloš Barcal 1 1.89% Független
Františka Kočišová 1 1.89% SĽS
Alexander Bimbo 1 1.89% SRÚS
Martin Baltes 1 1.89% SĽS
Július Grulyo 1 1.89% Független
Jozef Tischler 1 1.89% SĽS
Ľubica Holováčová 1 1.89% SĽS
Štefan Laczkó 1 1.89% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 1 1.89% SNS
Štefan Petrík 1 1.89% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tomáš Suchý 1 1.89% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 1 1.89% Független
Róbert Čarny 1 1.89% SNS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Roland Szabó 25 28.74% SMER-SD
Jaroslav Pástor 24 27.59% MOST - HÍD
Marcela Demkeová 24 27.59% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 21 24.14% Független
István Zachariaš 19 21.84% SMK-MKP
Michal Rečka 19 21.84% SMER-SD
Slavomír Borovský 19 21.84% DS
František Petro 18 20.69% SMER-SD
Peter Derevjaník 18 20.69% SMER-SD
Ladislav Andrejanin 17 19.54% ÚSVIT
Anton Király 17 19.54% SMK-MKP
Gabriel Böhm 15 17.24% Független
Štefan Hudák 13 14.94% ĽS Naše Slovensko
Martin Baltes 12 13.79% ĽS Naše Slovensko
Imrich Bakši 10 11.49% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 10 11.49% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Július Pelegrin 9 10.34% Független
Miloš Barcal 8 9.20% Független
Tamás Iván 8 9.20% SMK-MKP
Ondrej Bernát 8 9.20% SMER-SD
Jarmila Vaňová 8 9.20% ŠKV
Ján Kokarda 8 9.20% Független
Tibor Bráz 8 9.20% Független
Mária Lacková 8 9.20% Független
Ladislav Bartók 7 8.05% MKDA-MKDSZ
Radoslav Hodor 7 8.05% Független
František Gedra 7 8.05% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 7 8.05% Független
Gábor Szalay 7 8.05% SMK-MKP
Július Beluscsák 7 8.05% Független
Erika Zámboriová 6 6.90% ŠKV
Pavol Bujňák 6 6.90% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Anetta Strýčková 5 5.75% Független
Tomáš Kozlai 5 5.75% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Dulovičová 5 5.75% Független
Pavol Lehotský 5 5.75% Független
Vlastimil Lakatoš 4 4.60% Független
Martin Smrčo 4 4.60% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Vojtech Farkaš 4 4.60% Független
Elena Fialková 4 4.60% MOST - HÍD
Jozef Hric 3 3.45% KSS
Anton Medvec 3 3.45% Független
Norbert Krušinský 3 3.45% MOST - HÍD
Július Begala 3 3.45% Független
Ervín Kompuš 3 3.45% NAJ
Alexander Horváth 3 3.45% MOST - HÍD
Attila Oravecz 2 2.30% MOST - HÍD
Slavomír Horváth 2 2.30% SNS
Peter Kocai 2 2.30% NAJ
Csaba Káposztás 2 2.30% MKDA-MKDSZ
László Köteles 2 2.30% SMK-MKP
Csaba Simkó 2 2.30% SMK-MKP
Monika Gergelová 1 1.15% SNS
Alexander Képes 1 1.15% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 1 1.15% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 1.15% NAJ
Ivan Hriczko 1 1.15% ŠKV
Tomáš Suchý 1 1.15% ŠANCA
Rudolf Varga 1 1.15% VZDOR
Jozef Krešák 1 1.15% ŠANCA
Viktor Dulina 1 1.15% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Seman 0 0.00% KSS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Ján Horváth 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 39.61 %
Torna 145 8.48 %
Buzita 141 8.25 %
Somodi 111 6.50 %
Makranc 110 6.44 %
Debrőd 109 6.38 %
Csécs 94 5.50 %
Szeszta 73 4.27 %
Jászó 69 4.04 %
Jánok 64 3.74 %
Perény - Hím 63 3.69 %
Komaróc 63 3.69 %
Áj 57 3.34 %
Reste 57 3.34 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.98 %
Tornaújfalu 49 2.87 %
Alsólánc 48 2.81 %
Zsarnó 47 2.75 %
Bódvavendégi 40 2.34 %
Nagyida 40 2.34 %
Péder 40 2.34 %
Abaújszina 33 1.93 %
Pány 22 1.29 %
Mecenzéf 21 1.23 %
Jászómindszent 12 0.70 %
Tornahorváti 12 0.70 %
Szádelő 12 0.70 %
Kenyhec 11 0.64 %
Miglécnémeti 11 0.64 %
Stósz 7 0.41 %
Kisida 7 0.41 %
Felsőmecenzéf 5 0.29 %
Hernádcsány 4 0.23 %
Hernádzsadány 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Felsőtőkés 3 0.18 %
Koksóbaksa 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.14 %
Torna 110 11.55 %
Kecer 63 6.62 %
Szepsi 47 4.94 %
Mecenzéf 28 2.94 %
Áj 16 1.68 %
Buzita 14 1.47 %
Jászómindszent 13 1.37 %
Csécs 11 1.16 %
Jászóújfalu 10 1.05 %
Kisida 9 0.95 %
Abaújszakaly 9 0.95 %
Györke 8 0.84 %
Kenyhec 8 0.84 %
Hernádcsány 8 0.84 %
Tornaújfalu 7 0.74 %
Abos 7 0.74 %
Izdobabeszter 7 0.74 %
Abaújszina 6 0.63 %
Stósz 6 0.63 %
Budamér 5 0.53 %
Hernádszentistván 5 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.53 %
Hernádszokoly 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Enyicke 5 0.53 %
Benyék 5 0.53 %
Semse 5 0.53 %
Bolyár 5 0.53 %
Hernádzsadány 4 0.42 %
Rozgony 4 0.42 %
Debrőd 4 0.42 %
Koksóbaksa 4 0.42 %
Nagyida 4 0.42 %
Miglécnémeti 4 0.42 %
Zsarnó 4 0.42 %
Alsókemence 4 0.42 %
Lapispatakújtelep 4 0.42 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 34.98 %
Buzita 223 15.26 %
Csécs 84 5.75 %
Perény - Hím 79 5.41 %
Torna 77 5.27 %
Szeszta 77 5.27 %
Reste 67 4.59 %
Makranc 66 4.52 %
Komaróc 55 3.76 %
Debrőd 55 3.76 %
Somodi 53 3.63 %
Alsólánc 51 3.49 %
Nagyida 49 3.35 %
Tornaújfalu 38 2.60 %
Jászó 37 2.53 %
Áj 37 2.53 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.19 %
Zsarnó 31 2.12 %
Péder 30 2.05 %
Abaújszina 29 1.98 %
Jánok 28 1.92 %
Bódvavendégi 25 1.71 %
Mecenzéf 15 1.03 %
Semse 11 0.75 %
Pány 10 0.68 %
Kenyhec 9 0.62 %
Hernádcsány 9 0.62 %
Tornahorváti 8 0.55 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Miglécnémeti 8 0.55 %
Györke 7 0.48 %
Enyicke 6 0.41 %
Kecer 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Izdobabeszter 5 0.34 %
Jászómindszent 5 0.34 %
Hernádszentistván 5 0.34 %
Regeteruszka 4 0.27 %
Királynép 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Patacskő 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Hatkóc 3 0.21 %
Rozgony 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.50 %
Jászómindszent 108 7.92 %
Stósz 76 5.58 %
Felsőmecenzéf 50 3.67 %
Szepsi 38 2.79 %
Kisida 36 2.64 %
Hernádcsány 24 1.76 %
Jászó 24 1.76 %
Kassamindszent 24 1.76 %
Jászóújfalu 22 1.61 %
Kassabéla 19 1.39 %
Rozgony 18 1.32 %
Budamér 18 1.32 %
Hernádszokoly 17 1.25 %
Semse 17 1.25 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.10 %
Sároskőszeg 15 1.10 %
Felsőtőkés 14 1.03 %
Kassaolcsvár 14 1.03 %
Csécs 12 0.88 %
Lengyelfalva 12 0.88 %
Torna 12 0.88 %
Izdobabeszter 12 0.88 %
Hernádszentistván 12 0.88 %
Idabukóc 11 0.81 %
Aranyida 11 0.81 %
Lapispatak 11 0.81 %
Koksóbaksa 10 0.73 %
Felsőmislye 9 0.66 %
Alsótőkés 9 0.66 %
Tarcavajkóc 8 0.59 %
Abaújszakaly 8 0.59 %
Tizsite 8 0.59 %
Baska 8 0.59 %
Hatkóc 7 0.51 %
Szalánchuta 7 0.51 %
Enyicke 7 0.51 %
Abaújnádasd 7 0.51 %
Nagyida 7 0.51 %
Abaújszina 7 0.51 %
Hilyó 7 0.51 %
Perény - Hím 7 0.51 %
Magyarbőd 7 0.51 %
Hernádgecse 7 0.51 %
Nagyszalánc 7 0.51 %
Györke 6 0.44 %
Garbócbogdány 6 0.44 %
Makranc 6 0.44 %
Lapispatakújtelep 6 0.44 %
Kelecsenyborda 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Királynép 6 0.44 %
Hernádzsadány 6 0.44 %
Rás 5 0.37 %
Pány 5 0.37 %
Rudnok 5 0.37 %
Kisladna 5 0.37 %
Terebő 5 0.37 %
Hernádgönyű 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Abaújharaszti 4 0.29 %
Zsarnó 4 0.29 %
Kalsa 4 0.29 %
Petőszinye 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Nagyladna 4 0.29 %
Ósvacsákány 3 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Györgyi 3 0.22 %
Abaújrákos 3 0.22 %
Apátka 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Alsómislye 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Benyék 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 53.28 %
Buzita 84 8.48 %
Torna 66 6.66 %
Makranc 50 5.05 %
Szeszta 45 4.54 %
Csécs 39 3.94 %
Debrőd 38 3.83 %
Áj 31 3.13 %
Somodi 30 3.03 %
Tornaújfalu 30 3.03 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.83 %
Nagyida 27 2.72 %
Perény - Hím 26 2.62 %
Alsólánc 26 2.62 %
Zsarnó 26 2.62 %
Jánok 26 2.62 %
Reste 23 2.32 %
Péder 22 2.22 %
Jászó 22 2.22 %
Bódvavendégi 21 2.12 %
Rudnok 17 1.72 %
Komaróc 17 1.72 %
Mecenzéf 15 1.51 %
Jászómindszent 13 1.31 %
Hernádcsány 13 1.31 %
Abaújszina 12 1.21 %
Tornahorváti 11 1.11 %
Miglécnémeti 9 0.91 %
Pány 9 0.91 %
Kassamindszent 8 0.81 %
Aranyida 7 0.71 %
Stósz 6 0.61 %
Izdobabeszter 6 0.61 %
Jászóújfalu 6 0.61 %
Györke 6 0.61 %
Rás 6 0.61 %
Enyicke 5 0.50 %
Ránk 5 0.50 %
Lapispatak 4 0.40 %
Patacskő 4 0.40 %
Sároskőszeg 4 0.40 %
Kisida 4 0.40 %
Alsómislye 4 0.40 %
Hernádgecse 4 0.40 %
Koksóbaksa 3 0.30 %
Felsőmecenzéf 3 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Szalánchuta 3 0.30 %
Kenyhec 3 0.30 %
Abaújszakaly 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Semse 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Szádelő 2 0.20 %
Tarcavajkóc 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Magyarbőd 2 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Kisszalánc 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Felsőtőkés 2 0.20 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.93 %
Hernádszentistván 216 11.71 %
Sároskőszeg 164 8.89 %
Hernádszokoly 138 7.48 %
Budamér 79 4.28 %
Rozgony 58 3.14 %
Kassabéla 40 2.17 %
Abos 40 2.17 %
Kassamindszent 39 2.11 %
Kisida 37 2.01 %
Terebő 34 1.84 %
Hernádcsány 30 1.63 %
Enyicke 28 1.52 %
Jászómindszent 28 1.52 %
Királynép 28 1.52 %
Szepsi 26 1.41 %
Tarcavajkóc 25 1.36 %
Koksóbaksa 23 1.25 %
Izdobabeszter 23 1.25 %
Lapispatak 19 1.03 %
Benyék 18 0.98 %
Hernádzsadány 18 0.98 %
Kisladna 18 0.98 %
Felsőmislye 17 0.92 %
Rás 17 0.92 %
Hernádgecse 17 0.92 %
Nagyszalánc 16 0.87 %
Kassaolcsvár 16 0.87 %
Lapispatakújtelep 15 0.81 %
Kenyhec 15 0.81 %
Alsómislye 15 0.81 %
Eszkáros 14 0.76 %
Baska 14 0.76 %
Regeteruszka 14 0.76 %
Alsótőkés 14 0.76 %
Perény - Hím 13 0.70 %
Bölzse 13 0.70 %
Abaújnádasd 13 0.70 %
Csécs 12 0.65 %
Hatkóc 12 0.65 %
Nagyladna 12 0.65 %
Lengyelfalva 12 0.65 %
Aranyida 12 0.65 %
Abaújszina 11 0.60 %
Semse 11 0.60 %
Felsőhutka 11 0.60 %
Mecenzéf 11 0.60 %
Garbócbogdány 10 0.54 %
Kalsa 10 0.54 %
Buzita 10 0.54 %
Jászóújfalu 10 0.54 %
Torna 10 0.54 %
Kecer 10 0.54 %
Magyarbőd 10 0.54 %
Felsőtőkés 10 0.54 %
Györke 10 0.54 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Bolyár 6 0.33 %
Ósva 6 0.33 %
Bunyita 6 0.33 %
Györgyi 6 0.33 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.49 %
Szepsi 178 12.94 %
Csécs 34 2.47 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.33 %
Áj 31 2.25 %
Makranc 29 2.11 %
Somodi 26 1.89 %
Tornaújfalu 25 1.82 %
Jánok 23 1.67 %
Perény - Hím 20 1.45 %
Zsarnó 20 1.45 %
Bódvavendégi 18 1.31 %
Mecenzéf 14 1.02 %
Szeszta 14 1.02 %
Tornahorváti 14 1.02 %
Jászó 12 0.87 %
Buzita 11 0.80 %
Debrőd 11 0.80 %
Kenyhec 11 0.80 %
Nagyida 10 0.73 %
Pány 10 0.73 %
Péder 8 0.58 %
Hernádcsány 6 0.44 %
Rozgony 6 0.44 %
Kisida 5 0.36 %
Hernádgecse 5 0.36 %
Reste 5 0.36 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.89 %
Torna 20 2.00 %
Csécs 12 1.20 %
Jászó 11 1.10 %
Tornaújfalu 10 1.00 %
Rozgony 10 1.00 %
Nagyida 10 1.00 %
Buzita 8 0.80 %
Somodi 8 0.80 %
Makranc 7 0.70 %
Zsarnó 6 0.60 %
Reste 6 0.60 %
Lapispatak 6 0.60 %
Idabukóc 6 0.60 %
Debrőd 5 0.50 %
Jánok 5 0.50 %
Perény - Hím 5 0.50 %
Abaújszina 5 0.50 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.40 %
Kassamindszent 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Tornahorváti 4 0.40 %
Szeszta 4 0.40 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Petőszinye 3 0.30 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Jászóújfalu 3 0.30 %
Kisida 3 0.30 %
Györke 3 0.30 %
Ránk 3 0.30 %
Terebő 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Bódvavendégi 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Hernádcsány 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Kecer 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Mecenzéf 2 0.20 %
Abos 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Abaújszakaly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Felsőmislye 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.48 %
Szepsi 82 13.76 %
Csécs 20 3.36 %
Tornaújfalu 18 3.02 %
Nagyida 17 2.85 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.52 %
Buzita 12 2.01 %
Áj 12 2.01 %
Szeszta 12 2.01 %
Somodi 11 1.85 %
Bódvavendégi 11 1.85 %
Zsarnó 10 1.68 %
Jászó 10 1.68 %
Makranc 10 1.68 %
Mecenzéf 9 1.51 %
Péder 9 1.51 %
Jászómindszent 8 1.34 %
Tornahorváti 8 1.34 %
Perény - Hím 7 1.17 %
Eszkáros 6 1.01 %
Hernádcsány 6 1.01 %
Abaújszina 6 1.01 %
Alsólánc 5 0.84 %
Kassamindszent 5 0.84 %
Reste 5 0.84 %
Jánok 4 0.67 %
Budamér 4 0.67 %
Baska 4 0.67 %
Kenyhec 4 0.67 %
Jászóújfalu 4 0.67 %
Hernádzsadány 4 0.67 %
Debrőd 4 0.67 %
Komaróc 4 0.67 %
Magyarbőd 4 0.67 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.67 %
Hernádszentistván 3 0.50 %
Kecer 3 0.50 %
Abaújnádasd 3 0.50 %
Alsótőkés 3 0.50 %
Enyicke 3 0.50 %
Hernádgönyű 3 0.50 %
Pány 3 0.50 %
Lapispatak 3 0.50 %
Semse 3 0.50 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.62 %
Torna 295 12.01 %
Jászó 262 10.67 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.13 %
Mecenzéf 91 3.71 %
Buzita 78 3.18 %
Szeszta 60 2.44 %
Zsarnó 56 2.28 %
Somodi 52 2.12 %
Tornaújfalu 50 2.04 %
Áj 47 1.91 %
Jászóújfalu 38 1.55 %
Debrőd 35 1.43 %
Bódvavendégi 33 1.34 %
Csécs 33 1.34 %
Alsólánc 29 1.18 %
Perény - Hím 28 1.14 %
Jánok 26 1.06 %
Szádelő 24 0.98 %
Abaújszina 23 0.94 %
Komaróc 22 0.90 %
Nagyida 20 0.81 %
Makranc 20 0.81 %
Reste 20 0.81 %
Péder 17 0.69 %
Felsőmecenzéf 14 0.57 %
Tornahorváti 11 0.45 %
Jászómindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.22 %
Makranc 115 6.09 %
Csécs 73 3.87 %
Torna 68 3.60 %
Buzita 39 2.07 %
Perény - Hím 36 1.91 %
Tornaújfalu 35 1.85 %
Jánok 30 1.59 %
Pány 26 1.38 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.32 %
Nagyida 23 1.22 %
Mecenzéf 23 1.22 %
Zsarnó 22 1.17 %
Áj 22 1.17 %
Szeszta 20 1.06 %
Györke 19 1.01 %
Komaróc 19 1.01 %
Péder 18 0.95 %
Somodi 17 0.90 %
Jászó 16 0.85 %
Reste 16 0.85 %
Debrőd 15 0.79 %
Kisida 14 0.74 %
Jászómindszent 14 0.74 %
Kenyhec 12 0.64 %
Alsólánc 12 0.64 %
Bódvavendégi 10 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.48 %
Sároskőszeg 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.95 %
Rozgony 83 3.77 %
Izdobabeszter 61 2.77 %
Kisida 61 2.77 %
Kassamindszent 53 2.41 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.36 %
Györgyi 51 2.32 %
Hernádcsány 50 2.27 %
Jászómindszent 46 2.09 %
Györke 45 2.04 %
Alsókemence 44 2.00 %
Szepsi 42 1.91 %
Sároskőszeg 42 1.91 %
Kassaolcsvár 41 1.86 %
Regeteruszka 40 1.82 %
Garbócbogdány 39 1.77 %
Budamér 37 1.68 %
Petőszinye 37 1.68 %
Bolyár 36 1.64 %
Mecenzéf 36 1.64 %
Kelecsenyborda 36 1.64 %
Nagyszalánc 33 1.50 %
Benyék 31 1.41 %
Felsőmislye 29 1.32 %
Koksóbaksa 28 1.27 %
Tarcavajkóc 28 1.27 %
Csécs 28 1.27 %
Idabukóc 27 1.23 %
Ránkfüred 27 1.23 %
Lapispatak 27 1.23 %
Kecer 25 1.14 %
Alsótőkés 25 1.14 %
Királynép 25 1.14 %
Felsőcsáj 24 1.09 %
Lengyelfalva 24 1.09 %
Hernádzsadány 24 1.09 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 1.00 %
Alsómislye 22 1.00 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.91 %
Hernádszokoly 20 0.91 %
Füzérnádaska 18 0.82 %
Hernádgecse 18 0.82 %
Baska 18 0.82 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.73 %
Tizsite 16 0.73 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.64 %
Alsóhutka 14 0.64 %
Abaújnádasd 14 0.64 %
Kenyhec 14 0.64 %
Jászó 14 0.64 %
Ósva 14 0.64 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.55 %
Pány 12 0.55 %
Stósz 12 0.55 %
Szaláncújváros 12 0.55 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 17.92 %
Somodi 42 3.84 %
Kecer 28 2.56 %
Mecenzéf 22 2.01 %
Jászómindszent 16 1.46 %
Nagyida 14 1.28 %
Magyarbőd 13 1.19 %
Jászóújfalu 13 1.19 %
Torna 12 1.10 %
Csécs 10 0.91 %
Hernádcsány 8 0.73 %
Buzita 8 0.73 %
Szepsi 8 0.73 %
Kisida 8 0.73 %
Stósz 7 0.64 %
Patacskő 6 0.55 %
Abaújszina 6 0.55 %
Koksóbaksa 4 0.37 %
Felsőmecenzéf 4 0.37 %
Györke 4 0.37 %
Kassamindszent 4 0.37 %
Abaújszakaly 4 0.37 %
Kenyhec 4 0.37 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.37 %
Abaújnádasd 4 0.37 %
Hilyó 3 0.27 %
Rozgony 3 0.27 %
Rudnok 3 0.27 %
Regeteruszka 3 0.27 %
Budamér 3 0.27 %
Terebő 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Tarcavajkóc 3 0.27 %
Hernádszokoly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Hernádgecse 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Györgyi 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Ósvacsákány 2 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.18 %
Kelecsenyborda 2 0.18 %
Garbócbogdány 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Pány 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Perény - Hím 2 0.18 %
Lapispatak 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádzsadány 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.66 %
Rozgony 63 4.32 %
Hernádcsány 61 4.18 %
Jászómindszent 59 4.04 %
Kassamindszent 46 3.15 %
Mecenzéf 42 2.88 %
Izdobabeszter 37 2.53 %
Magyarbőd 35 2.40 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.40 %
Kisida 33 2.26 %
Nagyida 31 2.12 %
Györke 27 1.85 %
Enyicke 27 1.85 %
Hernádgecse 26 1.78 %
Jászó 26 1.78 %
Hernádzsadány 25 1.71 %
Kassaolcsvár 23 1.58 %
Csécs 23 1.58 %
Sároskőszeg 22 1.51 %
Hernádszentistván 22 1.51 %
Koksóbaksa 22 1.51 %
Lapispatak 21 1.44 %
Tarcavajkóc 21 1.44 %
Budamér 20 1.37 %
Nagyszalánc 20 1.37 %
Regeteruszka 19 1.30 %
Somodi 19 1.30 %
Királynép 19 1.30 %
Felsőmislye 19 1.30 %
Makranc 19 1.30 %
Felsőmecenzéf 19 1.30 %
Hernádszokoly 17 1.16 %
Alsómislye 17 1.16 %
Lengyelfalva 17 1.16 %
Baska 16 1.10 %
Semse 16 1.10 %
Abaújnádasd 15 1.03 %
Kecer 14 0.96 %
Stósz 14 0.96 %
Garbócbogdány 14 0.96 %
Idabukóc 14 0.96 %
Abaújszakaly 14 0.96 %
Torna 13 0.89 %
Kassabéla 13 0.89 %
Tizsite 12 0.82 %
Györgyi 12 0.82 %
Bölzse 12 0.82 %
Eszkáros 12 0.82 %
Kisladna 12 0.82 %
Pány 12 0.82 %
Füzérnádaska 11 0.75 %
Alsóhutka 11 0.75 %
Kenyhec 11 0.75 %
Perény - Hím 11 0.75 %
Petőszinye 10 0.68 %
Alsókemence 10 0.68 %
Benyék 10 0.68 %
Abaújszina 10 0.68 %
Szeszta 9 0.62 %
Hilyó 9 0.62 %
Jászóújfalu 9 0.62 %
Lapispatakújtelep 9 0.62 %
Felsőhutka 9 0.62 %
Hernádgönyű 9 0.62 %
Ósva 9 0.62 %
Bolyár 8 0.55 %
Alsótőkés 8 0.55 %
Aranyida 8 0.55 %
Zsarnó 8 0.55 %
Alsócsáj 7 0.48 %
Rudnok 7 0.48 %
Kelecsenyborda 7 0.48 %
Bátyok 7 0.48 %
Szalánchuta 7 0.48 %
Abos 7 0.48 %
Jánok 6 0.41 %
Kalsa 6 0.41 %
Balogd 6 0.41 %
Nagyladna 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Bódvavendégi 6 0.41 %
Ósvacsákány 6 0.41 %
Kecerlipóc 6 0.41 %
Abaújharaszti 6 0.41 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.21 %
Bunyita 3 0.21 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Szádelő 2 0.14 %
Bocsárd 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Ránkfüred 2 0.14 %
Áj 2 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.14 %
Reste 2 0.14 %
Debrőd 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.05 %
Lapispatak 242 8.33 %
Budamér 158 5.44 %
Mecenzéf 114 3.92 %
Hernádcsány 106 3.65 %
Lapispatakújtelep 98 3.37 %
Koksóbaksa 86 2.96 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.75 %
Nagyszalánc 77 2.65 %
Királynép 76 2.62 %
Abaújnádasd 76 2.62 %
Kecer 74 2.55 %
Stósz 74 2.55 %
Kisida 74 2.55 %
Rozgony 69 2.38 %
Kalsa 68 2.34 %
Szepsi 58 2.00 %
Izdobabeszter 55 1.89 %
Jászóújfalu 53 1.82 %
Lengyelfalva 50 1.72 %
Szaláncújváros 48 1.65 %
Hernádgecse 47 1.62 %
Jászómindszent 46 1.58 %
Sároskőszeg 46 1.58 %
Hernádszentistván 46 1.58 %
Magyarbőd 44 1.51 %
Regeteruszka 42 1.45 %
Enyicke 40 1.38 %
Benyék 36 1.24 %
Tizsite 35 1.20 %
Abaújszina 34 1.17 %
Bolyár 32 1.10 %
Alsókemence 31 1.07 %
Tarcavajkóc 31 1.07 %
Kelecsenyborda 30 1.03 %
Alsóhutka 29 1.00 %
Hernádgönyű 29 1.00 %
Kassamindszent 28 0.96 %
Sárosófalu 26 0.90 %
Petőszinye 26 0.90 %
Hernádszokoly 26 0.90 %
Újszállás 25 0.86 %
Semse 25 0.86 %
Györke 24 0.83 %
Kassaolcsvár 21 0.72 %
Abaújharaszti 21 0.72 %
Felsőkemence 21 0.72 %
Balogd 21 0.72 %
Garbócbogdány 20 0.69 %
Ósvacsákány 20 0.69 %
Ósva 20 0.69 %
Felsőmecenzéf 20 0.69 %
Abaújrákos 18 0.62 %
Rudnok 18 0.62 %
Hernádzsadány 18 0.62 %
Kassabéla 17 0.59 %
Szalánchuta 17 0.59 %
Györgyi 17 0.59 %
Alsótőkés 16 0.55 %
Felsőmislye 16 0.55 %
Csécs 15 0.52 %
Bunyita 14 0.48 %
Modrafalva 14 0.48 %
Bölzse 14 0.48 %
Torna 14 0.48 %
Alsómislye 14 0.48 %
Eszkáros 13 0.45 %
Baska 13 0.45 %
Bátyok 13 0.45 %
Abos 13 0.45 %
Kecerlipóc 12 0.41 %
Perény - Hím 12 0.41 %
Nagyida 12 0.41 %
Makranc 12 0.41 %
Alsócsáj 12 0.41 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.34 %
Aranyida 10 0.34 %
Hilyó 10 0.34 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 28.73 %
Jászómindszent 94 8.94 %
Szepsi 75 7.14 %
Stósz 68 6.47 %
Felsőmecenzéf 59 5.61 %
Jászó 40 3.81 %
Kisida 40 3.81 %
Hernádcsány 21 2.00 %
Rozgony 19 1.81 %
Makranc 18 1.71 %
Kassamindszent 17 1.62 %
Torna 16 1.52 %
Lengyelfalva 15 1.43 %
Rudnok 15 1.43 %
Hatkóc 15 1.43 %
Hernádszokoly 14 1.33 %
Királynép 11 1.05 %
Aranyida 11 1.05 %
Koksóbaksa 11 1.05 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.05 %
Jászóújfalu 10 0.95 %
Perény - Hím 9 0.86 %
Pány 9 0.86 %
Idabukóc 9 0.86 %
Garbócbogdány 8 0.76 %
Semse 8 0.76 %
Hernádszentistván 8 0.76 %
Nagyszalánc 8 0.76 %
Magyarbőd 8 0.76 %
Kassaolcsvár 8 0.76 %
Jánok 8 0.76 %
Izdobabeszter 7 0.67 %
Csécs 7 0.67 %
Felsőtőkés 7 0.67 %
Abaújszina 6 0.57 %
Kenyhec 6 0.57 %
Nagyida 6 0.57 %
Györke 6 0.57 %
Abaújszakaly 6 0.57 %
Benyék 6 0.57 %
Sároskőszeg 6 0.57 %
Felsőhutka 6 0.57 %
Abaújnádasd 5 0.48 %
Tarcavajkóc 5 0.48 %
Abos 5 0.48 %
Györgyi 5 0.48 %
Felsőmislye 5 0.48 %
Alsótőkés 5 0.48 %
Budamér 4 0.38 %
Rás 4 0.38 %
Kecerlipóc 4 0.38 %
Kecer 4 0.38 %
Kassabéla 4 0.38 %
Miglécnémeti 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Apátka 4 0.38 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.03 %
Makranc 152 7.46 %
Buzita 107 5.25 %
Torna 92 4.52 %
Ránk 82 4.03 %
Csécs 79 3.88 %
Nagyida 72 3.53 %
Szeszta 65 3.19 %
Somodi 56 2.75 %
Debrőd 52 2.55 %
Perény - Hím 49 2.41 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.06 %
Reste 39 1.91 %
Tornaújfalu 36 1.77 %
Komaróc 35 1.72 %
Alsólánc 34 1.67 %
Áj 32 1.57 %
Abaújszina 32 1.57 %
Jánok 31 1.52 %
Zsarnó 30 1.47 %
Jászó 30 1.47 %
Pány 22 1.08 %
Péder 22 1.08 %