SK
KS
.....

Reste

Község

címer zászló
440 100% magyar 1910
239 71% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Reste
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rešica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Cserehát - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Bakone, Berek, Bunkó-hegy (Buňov), Dlhý Mrázov, Drázsa (Dražie), (Égres-erdő), Fűzkút (Vrbiny), Gyep, Hársföld (Lipník), Hosszúföld (Dlhé), Hosszú-rét (Pustatina), Irjes (Ortáš), Kanyapta-csatorna (Kanál Konotope), Kányi-hegy (Kaniov vrch), Koczáni, Konopiská, Kölesföld (Prosnisko), Középhegy (Stredný vrch), Kroviská, Nagy-kötelék (Veľké povrazy), Nyírjes (Červený grúnik), Paperdő, Pókarét (Pavúky), Prietrž, Restei-patak (Rešický potok), Stolica, Stráň, Szederes (Sedereš), Szodoly, Tekvičie, Vodnatý Mrázov
Koordináták:
48.54144669, 21.03909492
Terület:
12,50 km2
Rang:
község
Népesség:
322
Tszf. magasság:
192 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04473
Település kód:
521922
Szervezeti azonosító:
324647
Adóazonosító:
2020751282

Reste a Kanyapta-medence nyugati részén, a Keleti-Cserehát északi lábánál, a szlovák-magyar határ közvetlen közelében, a Restei-patak (Rešický potok) partján, 192 méteres (határa 184-305 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Szepsitől 15 km-re délkeletre, Kassától pedig 31 km-re délnyugatra. A falu a patak völgyében, a Középhegy (Stredný vrch) északi és a Bunkó-hegy (Buňov, 250 m) délkeleti lábánál terül el, a község egyetlen települése, külterületi lakott helye nincs. Területének mintegy felét a Csereháthoz tartozó dombvidék (Szederes 293 m, Kányi-hegy, Hosszúföld) foglalja el, itt találjuk határának legmagasabb pontját, a 305 méter magas Nyírjest (Červený grúnik) és megmaradt erdőfoltjait. Északi, a Kanyaptai-csatornáig húzódó határrésze síkvidék, a 19. század végéig a Kanyapta-mocsár foglalta el a területet, tőle délre, Restét is érintve folyt az azóta eltűnt Kanyapta-patak. Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 73,7 százalékát szántóföld (921 ha), 14,5 %-át rét és legelő (181 ha), 3,6 %-át beépített terület (45 ha), 2,3 %-át kert (29 ha), 1,8 %-át gyümölcsös (23 ha) és 1,7 %-át erdő (21 ha) foglalta el. Kivágott és szántófölddé alakított erdők emlékét őrzik a Paperdő és a Fűzkút határnevek (utóbbi még az 1964-es katonai térképen is erdőként szerepelt), a második katonai felmérés (1806-69) térképén ábrázolt Égres-erdő a Kanyapta-mocsár kiszárításakor tűnt el. Reste a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak a Buzitáról ide vezető 3 km-es 3302-es számú úton közelíthető meg. Észak felé 7 km-es mezőgazdasági út köti össze Makranccal. A község nyugatról Jányok, északról Makranc és Csécs, keletről Buzita, délről Kány, Büttös és rövid szakaszon Perecse községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). 1910-21-hez képest 1938-ra területe 40 hektárral (3,1%-al) csökkent (12,90 km²-ről 12,50 km²-re), azóta változatlan.

Népesség

2011-ben Reste népessége 312 fő volt, melynek 72,5 %-a magyar, 24,3 %-a pedig szlovák nemzetiségűnek vallotta magát, a magyar anyanyelvűek aránya ugyanekkor 83,2 % volt. A korábban csaknem kizárólag magyar lakosságú faluban 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 93,8 %-ról 72,5 %-ra csökkent, a szlovákok aránya ugyanebben az időszakban 6,2 százalékról csaknem a lakosság egynegyedére emelkedett. 2011-ben a lakosság túlnyomó többsége (78,8 %) római katolikus vallású volt, a reformátusok a lakosság 12,2 százalékát, a felekezeten kívüliek pedig 3,2 százalékát tették ki. Az 1880-ban még a lakosság egyötödét (21,4 %), 1921-ben pedig 18,8 százalékát alkotó görög katolikusok mára csaknem teljesen eltűnt a községből (2011-ben 5 fő). A reformátusok aránya is számottevően csökkent a 20. század eleje óta (1880-ban még a lakosság 21,8 %-át, 1921-ben pedig 29,6 %-át alkották). Az 1880-ban még a lakosság csaknem egytizedét (34 fő) kitevő zsidók 1921-re nagyrészt elhagyták Restét (ekkor már csak ketten tartoztak az izraelita felekezethez). Reste népessége 1869-1880 között egyötödével (531 főről 426 főre) csökkent, ezután egészen 1970-ig viszonylagos stabilitást mutatott (432-496 fő között ingadozott). Népessége 20. századi maximumát 1970-ben elérve, 1970-2017 között folyamatos, 37,1 százalékos népességcsökkenés figyelhető meg (496 főről 312 főre). Az 1970-es években az elvándorlás 10 év alatt 53 fővel csökkentette a lakosságszámot, ez 1991-2001 között 29 főre mérséklődött, de 2011 után ismét felgyorsulni látszik (33 fős veszteség 2011-17 között). A község népsűrűsége (2011-ben 27,6 fő/km2) alacsony, alig haladja meg a járási átlag egyharmadát.

Történelem

A falu első írásos említése 1319-ből származik „Rechita“ néven. Neve magyar névadással keletkezett szláv eredetű személynévből (Recsete). 1395-ben és 1410-ben „Rechyte“, 1630-ban pedig „Restha“ névalakban említik a források. A középkorban az Aba család birtokában volt, egyben vámszedőhely volt. 1427-ben 13 porta adózott a faluban. Lakói a 16. században református hitre tértek. 1590-ben felégették a törökök, 1620-ban lakatlan településként szerepelt. 1715-ben 7 jobbágyportája adózott. A falu híres szülötte volt a 18. század végén a híres betyár, Ónódi András („Angyal Bandi“). 1773-ban már 33 család élt a faluban, melynek nagyobb birtokosai a Fisztó, Ónody, Gedeon és Fövényessy családok voltak. 1828-ban 83 háza és 550 lakosa volt. A 19. században kisnemesi falu volt. 1828-ban 83 háza és 550 lakosa volt. 1850-ben 557 lakosának még több, mint egyharmada református vallású volt, ekkor 23 zsidó lakosa is volt a községnek. 1869-ben 531 lakosa volt, 1880-ig azonban lakosságának egyötödét elvesztette. Egykori szőlőtermesztése a 19. század második felére teljesen megszűnt (az 1864-es tagosítási térképen még szerepel egy „Puszta szőlők“ elnevezésű határnév. A község 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd a trianoni békeszerződésig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. 1880-ban 426, 1890-ben 477, 1900-ban 446, 1910-ben pedig 441 lakosa volt. A 19. században vízimalom működött a falu határában, a század végén a vármegye monográfiája megemlíti Zábrátzki József itteni úrilakát. 1920-ban a trianoni határ megvonásával határközséggé vált és periférikus helyzetbe került. 1921-ben 432, 1930-ban 467, 1941-ben pedig 482 lakosa volt. 1928-ban szecessziós stílusú katolikus kápolna épült a községben. 1938-45 között az első bécsi döntés értelmében visszacsatolták Magyarországhoz. 1948-ban hivatalos szlovák nevét hatósági úton Rešicára módosították a korábban használt Rešta helyett. 1950-ben 460, 1961-ben pedig 466 lakosa volt. Mezőgazdasági szövetkezetét 1955-ben alapították. Az 1960-as években a község épületállománya csaknem teljesen kicserélődött. 1941-ben 85, 1961-ben 102, 1970-91-ben pedig 110 ház állt a faluban (2001-ben már csak 103). 1970-ben 496, 1980-ban 443, 1991-ben pedig 406 lakosa volt. Magyar kisiskoláját 1994-ben, óvodáját a 2010-es években szüntették meg. A község címerét és zászlaját (előbbi rajzának alapját a falu 19. századi pecsétje képezi) 2001-ben fogadták el. Restének 2001-ben 377, 2011-ben 345, 2017-ben pedig 312 lakosa volt. Új, modern stílusú katolikus templomát hatévi építkezés után, 2012-ben szentelték fel.

Mai jelentősége

Reste elöregedő lakosságú, gyorsan fogyó népességű zsáktelepülés, melynek sem alapiskolája, sem óvodája nincs. Református temploma a 19. század elején épült klasszicista stílusban. A Szentolvasó Királynőjének tiszteletére szentelt új római katolikus templom 2006-2012-ben épült egy 1928-ban épült kápolna helyén. A falu nevezetessége egy három-négy évszázados hatalmas hársfa.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RESTE. Restye. Magyar falu Abaúj Vármegyében, földes Urai Ónody, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik mintegy 500 lépésnyire Ida vizétől; határja sovány, legelője sem elegendő, Kanyapta vize is károkat okoz határjában.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Reste, magyar falu, Abauj vmegyében, a Kanyapta mellett: 231 rom., 108 g. kath., 195 ref., 23 zsidó l. Ref. sz. egyház. Vizimalom. Jó rét. F. u. többen. Ut. p. Hidas-Németi.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Mindeddig a Cserehátnak nevezett dombos fennföldön jártunk, mely részben vizválasztója a Hernádnak és Sajónak; most lebocsátkozunk a Kanyapta-völgybe. A völgy peremén van Reste 75 házzal és 477 magyar lakossal. Postája Buzita, távirója Csécs. Itt van Zábrátzky József csinos úrilaka.

Helységnévtár

Reste, rk. 208 Buzita, gk. 91 Kány, REF. 93 Tiszáninnen, izr. 34 Szepsi.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Reste. A XIII. századtól a Buchk nemzetségbeli Pédery-család kezén találjuk. A török időkben megsemmisült s csak jóval később népesült újra. A község területe 2172 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 504.

Névelőfordulások
1863
Reste
1319
Rechita
1395
Rechyte
1630
Restha
1773
Reste
1786
Reschte
1808
Reste
1927
Rešta, Reste
1938
Reste
1945
Rešta, Reste
1948
Rešica
1994
Reste

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Reste (Rešica) 112
Telefon: 0554898515
Fax: 0554665148

Honlap: resica.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Bodnár František (MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Weiser Ondrej (Független)
Szanyi Richard (Független)
Bodnár Ľudovít (SMK-MKP)
Kőrösi Ladislav (SMK-MKP)
Kocai Norbert (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Restei Községi Hivatal

Reste 112

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 364 85%
szlovákok 21 5%
németek 23 5%
egyéb 18 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 426
magyarok 440 100%
szlovákok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 441
magyarok 414 96%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 18 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 432
magyarok 381 94%
szlovákok 25 6%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 406
magyarok 341 90%
szlovákok 35 9%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 377
magyarok 250 72%
szlovákok 84 24%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 3%
összlétszám 345
magyarok 239 71%
szlovákok 88 26%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 335
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 271
Választási részvétel: 59.04 %
Kiadott boríték: 160
Bedobott boríték: 160

Polgármester

Érvényes szavazólap: 126
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bodnár František 126 100.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Weiser Ondrej 143 Független
Bodnár Ľudovít 112 SMK-MKP
Kőrösi Ladislav 100 SMK-MKP
Szanyi Richard 87 Független
Kocai Norbert 72 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 296
Választási részvétel: 30.07 %
Kiadott boríték: 89
Bedobott boríték: 89
Választásra jogosult: 296
Választási részvétel: 23.65 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 281
Választási részvétel: 32,38 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 87
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 83
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 63 72.41 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 15 17.24 % KDS
Jozef Holečko 4 4.60 % Független
Dominika Palaščáková 2 2.30 % NOVA
Marek Ďurán 2 2.30 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 1 1.15 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 8 11.43% KDS
Richard Raši 52 62.65 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 19 22.89 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 3 3.61 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 2 2.41 % ĽSNS
Róbert Bačinský 2 2.41 % Független
Lukáš Sisák 2 2.41 % KSS
Oliver Petrík 1 1.20 % JĽSS
Jozef Červeňák 1 1.20 % RIS
Jaroslav Džunko 1 1.20 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 89
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
László Köteles 63 73.26% SMK-MKP
István Zachariaš 58 67.44% SMK-MKP
László Iván 56 65.12% SMK-MKP
Anton Király 41 47.67% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 37 43.02% Független
Viktor Sasák 35 40.70% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Holečko 30 34.88% Független
Elena Fialková 30 34.88% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 22 25.58% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 17 19.77% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Konkoly 17 19.77% SMER - SD
Štefan Petrík 10 11.63% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vladimír Popovič 9 10.47% SMS
Miroslav Bačenko 7 8.14% Független
Jaroslav Pástor 7 8.14% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 6 6.98% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Marton 5 5.81% NOVA
Dominika Palaščáková 3 3.49% NOVA
Štefan Laczkó 3 3.49% 7 STATOČNÝCH
Ivan Hriczko 3 3.49% Független
Anton Medvec 3 3.49% Független
Ladislav Bartók 3 3.49% Független
Štefan Markovič 3 3.49% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Grulyo 3 3.49% Független
Róbert Šándor 3 3.49% Független
Slavomír Horváth 2 2.33% SNS
Jozef Koňa 2 2.33% SĽS
Viktor Dulina 2 2.33% Független
Ivan Buchla 1 1.16% SNS
Monika Bérešová 1 1.16% SZS
Monika Vargová 1 1.16% SNS
Františka Kočišová 1 1.16% SĽS
Peter Palaščák 1 1.16% SOĽ
Radoslav Šimko 1 1.16% SNS
Marián Tóth 1 1.16% SaS
Ľubomír Šimko 1 1.16% SMER - SD
Jozef Tischler 1 1.16% SĽS
Ján Bačo 1 1.16% SĽS
Elena Majancsíková 1 1.16% SĽS
Miloš Barcal 1 1.16% Független
Imrich Kohút 1 1.16% SĽS
Ján Mikloš 1 1.16% KSS
Ján Stanislav 1 1.16% SNS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Peter Papáč 0 0.00% KSS
František Petro 0 0.00% SMER - SD
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Karol Dzugas 0 0.00% Független
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Michal Rečka 0 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Viliam Bačo 0 0.00% Független
Božena Letková 0 0.00% Független
Vojtech Staňo 0 0.00% SMER - SD
Alexander Képes 67 75.28% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 57 64.04% SMK-MKP
László Köteles 43 48.31% SMK-MKP
Gábor Szalay 39 43.82% SMK-MKP
Tamás Iván 33 37.08% SMK-MKP
Mária Lacková 28 31.46% Független
István Zachariaš 26 29.21% SMK-MKP
Anton Király 23 25.84% SMK-MKP
Csaba Simkó 20 22.47% SMK-MKP
Elena Fialková 16 17.98% MOST - HÍD
Tibor Bráz 13 14.61% Független
Július Begala 13 14.61% Független
Július Beluscsák 12 13.48% Független
Roland Szabó 9 10.11% SMER-SD
Norbert Krušinský 9 10.11% MOST - HÍD
Augustín Köteles 6 6.74% NAJ
Július Pelegrin 6 6.74% Független
Csaba Káposztás 5 5.62% MKDA-MKDSZ
Attila Oravecz 5 5.62% MOST - HÍD
Martin Baltes 3 3.37% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Bartók 3 3.37% MKDA-MKDSZ
Marcela Demkeová 3 3.37% ĽS Naše Slovensko
František Petro 3 3.37% SMER-SD
Ján Serbin 3 3.37% Független
Štefan Hudák 2 2.25% ĽS Naše Slovensko
Slavomír Borovský 2 2.25% DS
František Gedra 2 2.25% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 1 1.12% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Pástor 1 1.12% MOST - HÍD
Ján Horváth 1 1.12% Független
Jarmila Vaňová 1 1.12% ŠKV
Erika Zámboriová 1 1.12% ŠKV
Alexander Horváth 1 1.12% MOST - HÍD
Radoslav Hodor 1 1.12% Független
Ivan Hriczko 1 1.12% ŠKV
Imrich Bakši 1 1.12% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 1 1.12% SMER-SD
Martin Smrčo 1 1.12% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Vlastimil Lakatoš 1 1.12% Független
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Michal Rečka 0 0.00% SMER-SD
Monika Gergelová 0 0.00% SNS
Mária Dulovičová 0 0.00% Független
Martina Dutková 0 0.00% Független
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Pavol Lehotský 0 0.00% Független
Peter Derevjaník 0 0.00% SMER-SD
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Peter Seman 0 0.00% KSS
Peter Solár 0 0.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Július Grulyo 0 0.00% Független
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Anton Medvec 0 0.00% Független
Anetta Strýčková 0 0.00% Független
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Viktor Dulina 0 0.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Vojtech Farkaš 0 0.00% Független
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 34.35 %
Torna 145 7.36 %
Buzita 141 7.15 %
Somodi 111 5.63 %
Makranc 110 5.58 %
Debrőd 109 5.53 %
Csécs 94 4.77 %
Szeszta 73 3.70 %
Jászó 69 3.50 %
Jánok 64 3.25 %
Perény - Hím 63 3.20 %
Komaróc 63 3.20 %
Áj 57 2.89 %
Reste 57 2.89 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.59 %
Tornaújfalu 49 2.49 %
Alsólánc 48 2.44 %
Zsarnó 47 2.38 %
Bódvavendégi 40 2.03 %
Nagyida 40 2.03 %
Péder 40 2.03 %
Abaújszina 33 1.67 %
Pány 22 1.12 %
Mecenzéf 21 1.07 %
Jászómindszent 12 0.61 %
Tornahorváti 12 0.61 %
Szádelő 12 0.61 %
Kenyhec 11 0.56 %
Miglécnémeti 11 0.56 %
Stósz 7 0.36 %
Kisida 7 0.36 %
Felsőmecenzéf 5 0.25 %
Hernádcsány 4 0.20 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 14.01 %
Torna 110 4.74 %
Kecer 63 2.72 %
Szepsi 47 2.03 %
Mecenzéf 28 1.21 %
Áj 16 0.69 %
Buzita 14 0.60 %
Jászómindszent 13 0.56 %
Csécs 11 0.47 %
Jászóújfalu 10 0.43 %
Kisida 9 0.39 %
Abaújszakaly 9 0.39 %
Györke 8 0.34 %
Kenyhec 8 0.34 %
Hernádcsány 8 0.34 %
Tornaújfalu 7 0.30 %
Abos 7 0.30 %
Izdobabeszter 7 0.30 %
Abaújszina 6 0.26 %
Stósz 6 0.26 %
Budamér 5 0.22 %
Hernádszentistván 5 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.22 %
Hernádszokoly 5 0.22 %
Pány 5 0.22 %
Enyicke 5 0.22 %
Benyék 5 0.22 %
Semse 5 0.22 %
Bolyár 5 0.22 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Rozgony 4 0.17 %
Debrőd 4 0.17 %
Koksóbaksa 4 0.17 %
Nagyida 4 0.17 %
Miglécnémeti 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Alsókemence 4 0.17 %
Lapispatakújtelep 4 0.17 %
Szeszta 3 0.13 %
Hilyó 3 0.13 %
Komaróc 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Alsólánc 3 0.13 %
Patacskő 3 0.13 %
Sároskőszeg 3 0.13 %
Felsőmislye 3 0.13 %
Felsőmecenzéf 3 0.13 %
Szaláncújváros 3 0.13 %
Ránk 3 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.13 %
Alsómislye 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Baska 3 0.13 %
Perény - Hím 3 0.13 %
Lapispatak 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Petőszinye 2 0.09 %
Alsóhutka 2 0.09 %
Felsőtőkés 2 0.09 %
Aranyida 2 0.09 %
Királynép 2 0.09 %
Kassamindszent 2 0.09 %
Garbócbogdány 2 0.09 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Alsótőkés 1 0.04 %
Kassaolcsvár 1 0.04 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Jánok 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Bódvavendégi 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Szalánchuta 1 0.04 %
Alsócsáj 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Györgyi 1 0.04 %
Somodi 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Felsőhutka 1 0.04 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Balogd 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Bölzse 1 0.04 %
Bátyok 1 0.04 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 24.94 %
Buzita 223 10.88 %
Csécs 84 4.10 %
Perény - Hím 79 3.86 %
Torna 77 3.76 %
Szeszta 77 3.76 %
Reste 67 3.27 %
Makranc 66 3.22 %
Komaróc 55 2.68 %
Debrőd 55 2.68 %
Somodi 53 2.59 %
Alsólánc 51 2.49 %
Nagyida 49 2.39 %
Tornaújfalu 38 1.85 %
Jászó 37 1.81 %
Áj 37 1.81 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.56 %
Zsarnó 31 1.51 %
Péder 30 1.46 %
Abaújszina 29 1.42 %
Jánok 28 1.37 %
Bódvavendégi 25 1.22 %
Mecenzéf 15 0.73 %
Semse 11 0.54 %
Pány 10 0.49 %
Kenyhec 9 0.44 %
Hernádcsány 9 0.44 %
Tornahorváti 8 0.39 %
Kassamindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 8 0.39 %
Györke 7 0.34 %
Enyicke 6 0.29 %
Kecer 6 0.29 %
Kisida 5 0.24 %
Izdobabeszter 5 0.24 %
Jászómindszent 5 0.24 %
Hernádszentistván 5 0.24 %
Regeteruszka 4 0.20 %
Királynép 4 0.20 %
Jászóújfalu 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 12.89 %
Jászómindszent 108 7.57 %
Stósz 76 5.33 %
Felsőmecenzéf 50 3.50 %
Szepsi 38 2.66 %
Kisida 36 2.52 %
Hernádcsány 24 1.68 %
Jászó 24 1.68 %
Kassamindszent 24 1.68 %
Jászóújfalu 22 1.54 %
Kassabéla 19 1.33 %
Rozgony 18 1.26 %
Budamér 18 1.26 %
Hernádszokoly 17 1.19 %
Semse 17 1.19 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.05 %
Sároskőszeg 15 1.05 %
Felsőtőkés 14 0.98 %
Kassaolcsvár 14 0.98 %
Csécs 12 0.84 %
Lengyelfalva 12 0.84 %
Torna 12 0.84 %
Izdobabeszter 12 0.84 %
Hernádszentistván 12 0.84 %
Idabukóc 11 0.77 %
Aranyida 11 0.77 %
Lapispatak 11 0.77 %
Koksóbaksa 10 0.70 %
Felsőmislye 9 0.63 %
Alsótőkés 9 0.63 %
Tarcavajkóc 8 0.56 %
Abaújszakaly 8 0.56 %
Tizsite 8 0.56 %
Baska 8 0.56 %
Hatkóc 7 0.49 %
Szalánchuta 7 0.49 %
Enyicke 7 0.49 %
Abaújnádasd 7 0.49 %
Nagyida 7 0.49 %
Abaújszina 7 0.49 %
Hilyó 7 0.49 %
Perény - Hím 7 0.49 %
Magyarbőd 7 0.49 %
Hernádgecse 7 0.49 %
Nagyszalánc 7 0.49 %
Györke 6 0.42 %
Garbócbogdány 6 0.42 %
Makranc 6 0.42 %
Lapispatakújtelep 6 0.42 %
Kelecsenyborda 6 0.42 %
Kecer 6 0.42 %
Királynép 6 0.42 %
Hernádzsadány 6 0.42 %
Rás 5 0.35 %
Pány 5 0.35 %
Rudnok 5 0.35 %
Kisladna 5 0.35 %
Terebő 5 0.35 %
Hernádgönyű 4 0.28 %
Buzita 4 0.28 %
Ájfalucska 4 0.28 %
Abaújharaszti 4 0.28 %
Zsarnó 4 0.28 %
Kalsa 4 0.28 %
Petőszinye 4 0.28 %
Szeszta 4 0.28 %
Nagyladna 4 0.28 %
Ósvacsákány 3 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Györgyi 3 0.21 %
Abaújrákos 3 0.21 %
Apátka 3 0.21 %
Jánok 3 0.21 %
Alsómislye 3 0.21 %
Abos 3 0.21 %
Alsóhutka 3 0.21 %
Benyék 3 0.21 %
Miglécnémeti 3 0.21 %
Újszállás 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Ósva 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Balogd 2 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Somodi 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Debrőd 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Kenyhec 2 0.14 %
Bölzse 2 0.14 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 40.27 %
Buzita 84 6.41 %
Torna 66 5.03 %
Makranc 50 3.81 %
Szeszta 45 3.43 %
Csécs 39 2.97 %
Debrőd 38 2.90 %
Áj 31 2.36 %
Somodi 30 2.29 %
Tornaújfalu 30 2.29 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.14 %
Nagyida 27 2.06 %
Perény - Hím 26 1.98 %
Alsólánc 26 1.98 %
Zsarnó 26 1.98 %
Jánok 26 1.98 %
Reste 23 1.75 %
Péder 22 1.68 %
Jászó 22 1.68 %
Bódvavendégi 21 1.60 %
Rudnok 17 1.30 %
Komaróc 17 1.30 %
Mecenzéf 15 1.14 %
Jászómindszent 13 0.99 %
Hernádcsány 13 0.99 %
Abaújszina 12 0.92 %
Tornahorváti 11 0.84 %
Miglécnémeti 9 0.69 %
Pány 9 0.69 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Aranyida 7 0.53 %
Stósz 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Jászóújfalu 6 0.46 %
Györke 6 0.46 %
Rás 6 0.46 %
Enyicke 5 0.38 %
Ránk 5 0.38 %
Lapispatak 4 0.31 %
Patacskő 4 0.31 %
Sároskőszeg 4 0.31 %
Kisida 4 0.31 %
Alsómislye 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Koksóbaksa 3 0.23 %
Felsőmecenzéf 3 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Szalánchuta 3 0.23 %
Kenyhec 3 0.23 %
Abaújszakaly 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Semse 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 16.91 %
Hernádszentistván 216 14.21 %
Sároskőszeg 164 10.79 %
Hernádszokoly 138 9.08 %
Budamér 79 5.20 %
Rozgony 58 3.82 %
Kassabéla 40 2.63 %
Abos 40 2.63 %
Kassamindszent 39 2.57 %
Kisida 37 2.43 %
Terebő 34 2.24 %
Hernádcsány 30 1.97 %
Enyicke 28 1.84 %
Jászómindszent 28 1.84 %
Királynép 28 1.84 %
Szepsi 26 1.71 %
Tarcavajkóc 25 1.64 %
Koksóbaksa 23 1.51 %
Izdobabeszter 23 1.51 %
Lapispatak 19 1.25 %
Benyék 18 1.18 %
Hernádzsadány 18 1.18 %
Kisladna 18 1.18 %
Felsőmislye 17 1.12 %
Rás 17 1.12 %
Hernádgecse 17 1.12 %
Nagyszalánc 16 1.05 %
Kassaolcsvár 16 1.05 %
Lapispatakújtelep 15 0.99 %
Kenyhec 15 0.99 %
Alsómislye 15 0.99 %
Eszkáros 14 0.92 %
Baska 14 0.92 %
Regeteruszka 14 0.92 %
Alsótőkés 14 0.92 %
Perény - Hím 13 0.86 %
Bölzse 13 0.86 %
Abaújnádasd 13 0.86 %
Csécs 12 0.79 %
Hatkóc 12 0.79 %
Nagyladna 12 0.79 %
Lengyelfalva 12 0.79 %
Aranyida 12 0.79 %
Abaújszina 11 0.72 %
Semse 11 0.72 %
Felsőhutka 11 0.72 %
Mecenzéf 11 0.72 %
Garbócbogdány 10 0.66 %
Kalsa 10 0.66 %
Buzita 10 0.66 %
Jászóújfalu 10 0.66 %
Torna 10 0.66 %
Kecer 10 0.66 %
Magyarbőd 10 0.66 %
Felsőtőkés 10 0.66 %
Györke 10 0.66 %
Alsóhutka 9 0.59 %
Abaújszakaly 9 0.59 %
Hilyó 8 0.53 %
Idabukóc 8 0.53 %
Alsókemence 8 0.53 %
Tizsite 7 0.46 %
Jászó 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Hernádgönyű 7 0.46 %
Stósz 7 0.46 %
Felsőmecenzéf 7 0.46 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Bolyár 6 0.39 %
Ósva 6 0.39 %
Bunyita 6 0.39 %
Györgyi 6 0.39 %
Bátyok 5 0.33 %
Szaláncújváros 5 0.33 %
Nagyida 5 0.33 %
Pány 5 0.33 %
Felsőcsáj 4 0.26 %
Ránkfüred 4 0.26 %
Ránk 3 0.20 %
Jánok 3 0.20 %
Szeszta 3 0.20 %
Újszállás 3 0.20 %
Ósvacsákány 3 0.20 %
Rudnok 3 0.20 %
Miglécnémeti 3 0.20 %
Balogd 3 0.20 %
Sárosófalu 3 0.20 %
Alsócsáj 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Áj 3 0.20 %
Füzérnádaska 3 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.20 %
Felsőkemence 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kecerlipóc 2 0.13 %
Somodi 2 0.13 %
Abaújrákos 2 0.13 %
Apátka 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Makranc 2 0.13 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Zsarnó 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Tornaújfalu 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 26.45 %
Szepsi 178 12.01 %
Csécs 34 2.29 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.16 %
Áj 31 2.09 %
Makranc 29 1.96 %
Somodi 26 1.75 %
Tornaújfalu 25 1.69 %
Jánok 23 1.55 %
Perény - Hím 20 1.35 %
Zsarnó 20 1.35 %
Bódvavendégi 18 1.21 %
Mecenzéf 14 0.94 %
Szeszta 14 0.94 %
Tornahorváti 14 0.94 %
Jászó 12 0.81 %
Buzita 11 0.74 %
Debrőd 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Nagyida 10 0.67 %
Pány 10 0.67 %
Péder 8 0.54 %
Hernádcsány 6 0.40 %
Rozgony 6 0.40 %
Kisida 5 0.34 %
Hernádgecse 5 0.34 %
Reste 5 0.34 %
Ájfalucska 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Alsólánc 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Komaróc 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Nagyszalánc 3 0.20 %
Abos 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Abaújszina 3 0.20 %
Kassamindszent 3 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Eszkáros 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Idabukóc 2 0.13 %
Szalánchuta 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.20 %
Torna 20 1.42 %
Csécs 12 0.85 %
Jászó 11 0.78 %
Tornaújfalu 10 0.71 %
Rozgony 10 0.71 %
Nagyida 10 0.71 %
Buzita 8 0.57 %
Somodi 8 0.57 %
Makranc 7 0.50 %
Zsarnó 6 0.43 %
Reste 6 0.43 %
Lapispatak 6 0.43 %
Idabukóc 6 0.43 %
Debrőd 5 0.36 %
Jánok 5 0.36 %
Perény - Hím 5 0.36 %
Abaújszina 5 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.28 %
Kassamindszent 4 0.28 %
Alsólánc 4 0.28 %
Tornahorváti 4 0.28 %
Szeszta 4 0.28 %
Izdobabeszter 3 0.21 %
Petőszinye 3 0.21 %
Magyarbőd 3 0.21 %
Komaróc 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Jászóújfalu 3 0.21 %
Kisida 3 0.21 %
Györke 3 0.21 %
Ránk 3 0.21 %
Terebő 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Bódvavendégi 2 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.14 %
Hernádcsány 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Kenyhec 2 0.14 %
Mecenzéf 2 0.14 %
Abos 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Abaújszakaly 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Jászómindszent 1 0.07 %
Pány 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Alsótőkés 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Kassabéla 1 0.07 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 12.45 %
Szepsi 82 7.62 %
Csécs 20 1.86 %
Tornaújfalu 18 1.67 %
Nagyida 17 1.58 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.39 %
Buzita 12 1.12 %
Áj 12 1.12 %
Szeszta 12 1.12 %
Somodi 11 1.02 %
Bódvavendégi 11 1.02 %
Zsarnó 10 0.93 %
Jászó 10 0.93 %
Makranc 10 0.93 %
Mecenzéf 9 0.84 %
Péder 9 0.84 %
Jászómindszent 8 0.74 %
Tornahorváti 8 0.74 %
Perény - Hím 7 0.65 %
Eszkáros 6 0.56 %
Hernádcsány 6 0.56 %
Abaújszina 6 0.56 %
Alsólánc 5 0.46 %
Kassamindszent 5 0.46 %
Reste 5 0.46 %
Jánok 4 0.37 %
Budamér 4 0.37 %
Baska 4 0.37 %
Kenyhec 4 0.37 %
Jászóújfalu 4 0.37 %
Hernádzsadány 4 0.37 %
Debrőd 4 0.37 %
Komaróc 4 0.37 %
Magyarbőd 4 0.37 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.37 %
Hernádszentistván 3 0.28 %
Kecer 3 0.28 %
Abaújnádasd 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Hernádgönyű 3 0.28 %
Pány 3 0.28 %
Lapispatak 3 0.28 %
Semse 3 0.28 %
Györke 2 0.19 %
Abaújszakaly 2 0.19 %
Koksóbaksa 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújrákos 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Rozgony 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Izdobabeszter 2 0.19 %
Miglécnémeti 2 0.19 %
Szádelő 2 0.19 %
Benyék 2 0.19 %
Nagyszalánc 2 0.19 %
Alsómislye 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Újszállás 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Hernádszokoly 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Patacskő 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Hilyó 1 0.09 %
Királynép 1 0.09 %
Ránk 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Kisida 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Idabukóc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 18.53 %
Torna 295 17.63 %
Jászó 262 15.66 %
Szádudvarnok - Méhész 126 7.53 %
Mecenzéf 91 5.44 %
Buzita 78 4.66 %
Szeszta 60 3.59 %
Zsarnó 56 3.35 %
Somodi 52 3.11 %
Tornaújfalu 50 2.99 %
Áj 47 2.81 %
Jászóújfalu 38 2.27 %
Debrőd 35 2.09 %
Bódvavendégi 33 1.97 %
Csécs 33 1.97 %
Alsólánc 29 1.73 %
Perény - Hím 28 1.67 %
Jánok 26 1.55 %
Szádelő 24 1.43 %
Abaújszina 23 1.37 %
Komaróc 22 1.32 %
Nagyida 20 1.20 %
Makranc 20 1.20 %
Reste 20 1.20 %
Péder 17 1.02 %
Felsőmecenzéf 14 0.84 %
Tornahorváti 11 0.66 %
Jászómindszent 8 0.48 %
Miglécnémeti 6 0.36 %
Királynép 6 0.36 %
Kenyhec 5 0.30 %
Hernádzsadány 5 0.30 %
Hernádcsány 5 0.30 %
Magyarbőd 4 0.24 %
Abaújszakaly 4 0.24 %
Enyicke 4 0.24 %
Kisida 3 0.18 %
Nagyszalánc 3 0.18 %
Kassamindszent 3 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.12 %
Ájfalucska 2 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Rudnok 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Pány 2 0.12 %
Hernádszokoly 2 0.12 %
Lapispatak 2 0.12 %
Abaújnádasd 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Tizsite 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 27.24 %
Makranc 115 9.64 %
Csécs 73 6.12 %
Torna 68 5.70 %
Buzita 39 3.27 %
Perény - Hím 36 3.02 %
Tornaújfalu 35 2.93 %
Jánok 30 2.51 %
Pány 26 2.18 %
Szádudvarnok - Méhész 25 2.10 %
Nagyida 23 1.93 %
Mecenzéf 23 1.93 %
Zsarnó 22 1.84 %
Áj 22 1.84 %
Szeszta 20 1.68 %
Györke 19 1.59 %
Komaróc 19 1.59 %
Péder 18 1.51 %
Somodi 17 1.42 %
Jászó 16 1.34 %
Reste 16 1.34 %
Debrőd 15 1.26 %
Kisida 14 1.17 %
Jászómindszent 14 1.17 %
Kenyhec 12 1.01 %
Alsólánc 12 1.01 %
Bódvavendégi 10 0.84 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.75 %
Sároskőszeg 9 0.75 %
Hernádcsány 9 0.75 %
Budamér 8 0.67 %
Rozgony 8 0.67 %
Kassamindszent 8 0.67 %
Hernádszentistván 7 0.59 %
Hernádszokoly 6 0.50 %
Izdobabeszter 6 0.50 %
Semse 6 0.50 %
Tornahorváti 6 0.50 %
Abaújszina 6 0.50 %
Idabukóc 6 0.50 %
Abos 6 0.50 %
Hilyó 6 0.50 %
Jászóújfalu 5 0.42 %
Tarcavajkóc 4 0.34 %
Koksóbaksa 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Bolyár 4 0.34 %
Nagyszalánc 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Abaújnádasd 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Benyék 4 0.34 %
Hernádgecse 4 0.34 %
Rudnok 4 0.34 %
Stósz 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Kassaolcsvár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Bölzse 3 0.25 %
Felsőhutka 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Nagyladna 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Balogd 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Kecer 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Felsőcsáj 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Alsócsáj 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Modrafalva 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.67 %
Rozgony 83 4.16 %
Izdobabeszter 61 3.06 %
Kisida 61 3.06 %
Kassamindszent 53 2.66 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.61 %
Györgyi 51 2.56 %
Hernádcsány 50 2.51 %
Jászómindszent 46 2.31 %
Györke 45 2.26 %
Alsókemence 44 2.21 %
Szepsi 42 2.11 %
Sároskőszeg 42 2.11 %
Kassaolcsvár 41 2.06 %
Regeteruszka 40 2.01 %
Garbócbogdány 39 1.96 %
Budamér 37 1.86 %
Petőszinye 37 1.86 %
Bolyár 36 1.81 %
Mecenzéf 36 1.81 %
Kelecsenyborda 36 1.81 %
Nagyszalánc 33 1.65 %
Benyék 31 1.55 %
Felsőmislye 29 1.45 %
Koksóbaksa 28 1.40 %
Tarcavajkóc 28 1.40 %
Csécs 28 1.40 %
Idabukóc 27 1.35 %
Ránkfüred 27 1.35 %
Lapispatak 27 1.35 %
Kecer 25 1.25 %
Alsótőkés 25 1.25 %
Királynép 25 1.25 %
Felsőcsáj 24 1.20 %
Lengyelfalva 24 1.20 %
Hernádzsadány 24 1.20 %
Rás 23 1.15 %
Hernádszentistván 23 1.15 %
Bátyok 23 1.15 %
Felsőkemence 22 1.10 %
Alsómislye 22 1.10 %
Kassabéla 21 1.05 %
Kalsa 20 1.00 %
Hernádszokoly 20 1.00 %
Füzérnádaska 18 0.90 %
Hernádgecse 18 0.90 %
Baska 18 0.90 %
Semse 17 0.85 %
Ránk 16 0.80 %
Tizsite 16 0.80 %
Torna 15 0.75 %
Abaújszakaly 15 0.75 %
Enyicke 15 0.75 %
Ósvacsákány 15 0.75 %
Aranyida 15 0.75 %
Hilyó 14 0.70 %
Alsóhutka 14 0.70 %
Abaújnádasd 14 0.70 %
Kenyhec 14 0.70 %
Jászó 14 0.70 %
Ósva 14 0.70 %
Abaújszina 13 0.65 %
Jászóújfalu 13 0.65 %
Abaújrákos 13 0.65 %
Abaújharaszti 12 0.60 %
Pány 12 0.60 %
Stósz 12 0.60 %
Szaláncújváros 12 0.60 %
Szeszta 11 0.55 %
Lapispatakújtelep 11 0.55 %
Somodi 11 0.55 %
Abos 11 0.55 %
Kecerlipóc 10 0.50 %
Felsőhutka 10 0.50 %
Terebő 10 0.50 %
Eszkáros 10 0.50 %
Sárosófalu 10 0.50 %
Balogd 9 0.45 %
Hernádgönyű 9 0.45 %
Bölzse 9 0.45 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 20.46 %
Somodi 42 4.38 %
Kecer 28 2.92 %
Mecenzéf 22 2.30 %
Jászómindszent 16 1.67 %
Nagyida 14 1.46 %
Magyarbőd 13 1.36 %
Jászóújfalu 13 1.36 %
Torna 12 1.25 %
Csécs 10 1.04 %
Hernádcsány 8 0.84 %
Buzita 8 0.84 %
Szepsi 8 0.84 %
Kisida 8 0.84 %
Stósz 7 0.73 %
Patacskő 6 0.63 %
Abaújszina 6 0.63 %
Koksóbaksa 4 0.42 %
Felsőmecenzéf 4 0.42 %
Györke 4 0.42 %
Kassamindszent 4 0.42 %
Abaújszakaly 4 0.42 %
Kenyhec 4 0.42 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.42 %
Abaújnádasd 4 0.42 %
Hilyó 3 0.31 %
Rozgony 3 0.31 %
Rudnok 3 0.31 %
Regeteruszka 3 0.31 %
Budamér 3 0.31 %
Terebő 3 0.31 %
Szeszta 3 0.31 %
Tarcavajkóc 3 0.31 %
Hernádszokoly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Hernádgecse 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Györgyi 2 0.21 %
Alsómislye 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Ósvacsákány 2 0.21 %
Lapispatakújtelep 2 0.21 %
Kelecsenyborda 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Izdobabeszter 2 0.21 %
Pány 2 0.21 %
Hatkóc 2 0.21 %
Perény - Hím 2 0.21 %
Lapispatak 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Ránk 2 0.21 %
Alsótőkés 2 0.21 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.88 %
Rozgony 63 3.60 %
Hernádcsány 61 3.48 %
Jászómindszent 59 3.37 %
Kassamindszent 46 2.63 %
Mecenzéf 42 2.40 %
Izdobabeszter 37 2.11 %
Magyarbőd 35 2.00 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.00 %
Kisida 33 1.88 %
Nagyida 31 1.77 %
Györke 27 1.54 %
Enyicke 27 1.54 %
Hernádgecse 26 1.48 %
Jászó 26 1.48 %
Hernádzsadány 25 1.43 %
Kassaolcsvár 23 1.31 %
Csécs 23 1.31 %
Sároskőszeg 22 1.26 %
Hernádszentistván 22 1.26 %
Koksóbaksa 22 1.26 %
Lapispatak 21 1.20 %
Tarcavajkóc 21 1.20 %
Budamér 20 1.14 %
Nagyszalánc 20 1.14 %
Regeteruszka 19 1.08 %
Somodi 19 1.08 %
Királynép 19 1.08 %
Felsőmislye 19 1.08 %
Makranc 19 1.08 %
Felsőmecenzéf 19 1.08 %
Hernádszokoly 17 0.97 %
Alsómislye 17 0.97 %
Lengyelfalva 17 0.97 %
Baska 16 0.91 %
Semse 16 0.91 %
Abaújnádasd 15 0.86 %
Kecer 14 0.80 %
Stósz 14 0.80 %
Garbócbogdány 14 0.80 %
Idabukóc 14 0.80 %
Abaújszakaly 14 0.80 %
Torna 13 0.74 %
Kassabéla 13 0.74 %
Tizsite 12 0.68 %
Györgyi 12 0.68 %
Bölzse 12 0.68 %
Eszkáros 12 0.68 %
Kisladna 12 0.68 %
Pány 12 0.68 %
Füzérnádaska 11 0.63 %
Alsóhutka 11 0.63 %
Kenyhec 11 0.63 %
Perény - Hím 11 0.63 %
Petőszinye 10 0.57 %
Alsókemence 10 0.57 %
Benyék 10 0.57 %
Abaújszina 10 0.57 %
Szeszta 9 0.51 %
Hilyó 9 0.51 %
Jászóújfalu 9 0.51 %
Lapispatakújtelep 9 0.51 %
Felsőhutka 9 0.51 %
Hernádgönyű 9 0.51 %
Ósva 9 0.51 %
Bolyár 8 0.46 %
Alsótőkés 8 0.46 %
Aranyida 8 0.46 %
Zsarnó 8 0.46 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.34 %
Kalsa 6 0.34 %
Balogd 6 0.34 %
Nagyladna 6 0.34 %
Rás 6 0.34 %
Bódvavendégi 6 0.34 %
Ósvacsákány 6 0.34 %
Kecerlipóc 6 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.34 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.52 %
Lapispatak 242 7.27 %
Budamér 158 4.75 %
Mecenzéf 114 3.43 %
Hernádcsány 106 3.19 %
Lapispatakújtelep 98 2.95 %
Koksóbaksa 86 2.58 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.40 %
Nagyszalánc 77 2.31 %
Királynép 76 2.28 %
Abaújnádasd 76 2.28 %
Kecer 74 2.22 %
Stósz 74 2.22 %
Kisida 74 2.22 %
Rozgony 69 2.07 %
Kalsa 68 2.04 %
Szepsi 58 1.74 %
Izdobabeszter 55 1.65 %
Jászóújfalu 53 1.59 %
Lengyelfalva 50 1.50 %
Szaláncújváros 48 1.44 %
Hernádgecse 47 1.41 %
Jászómindszent 46 1.38 %
Sároskőszeg 46 1.38 %
Hernádszentistván 46 1.38 %
Magyarbőd 44 1.32 %
Regeteruszka 42 1.26 %
Enyicke 40 1.20 %
Benyék 36 1.08 %
Tizsite 35 1.05 %
Abaújszina 34 1.02 %
Bolyár 32 0.96 %
Alsókemence 31 0.93 %
Tarcavajkóc 31 0.93 %
Kelecsenyborda 30 0.90 %
Alsóhutka 29 0.87 %
Hernádgönyű 29 0.87 %
Kassamindszent 28 0.84 %
Sárosófalu 26 0.78 %
Petőszinye 26 0.78 %
Hernádszokoly 26 0.78 %
Újszállás 25 0.75 %
Semse 25 0.75 %
Györke 24 0.72 %
Kassaolcsvár 21 0.63 %
Abaújharaszti 21 0.63 %
Felsőkemence 21 0.63 %
Balogd 21 0.63 %
Garbócbogdány 20 0.60 %
Ósvacsákány 20 0.60 %
Ósva 20 0.60 %
Felsőmecenzéf 20 0.60 %
Abaújrákos 18 0.54 %
Rudnok 18 0.54 %
Hernádzsadány 18 0.54 %
Kassabéla 17 0.51 %
Szalánchuta 17 0.51 %
Györgyi 17 0.51 %
Alsótőkés 16 0.48 %
Felsőmislye 16 0.48 %
Csécs 15 0.45 %
Bunyita 14 0.42 %
Modrafalva 14 0.42 %
Bölzse 14 0.42 %
Torna 14 0.42 %
Alsómislye 14 0.42 %
Eszkáros 13 0.39 %
Baska 13 0.39 %
Bátyok 13 0.39 %
Abos 13 0.39 %
Kecerlipóc 12 0.36 %
Perény - Hím 12 0.36 %
Nagyida 12 0.36 %
Makranc 12 0.36 %
Alsócsáj 12 0.36 %
Felsőcsáj 11 0.33 %
Füzérnádaska 11 0.33 %
Pány 11 0.33 %
Rás 11 0.33 %
Hatkóc 11 0.33 %
Patacskő 11 0.33 %
Kenyhec 10 0.30 %
Aranyida 10 0.30 %
Hilyó 10 0.30 %
Kisszalánc 9 0.27 %
Idabukóc 9 0.27 %
Ránkfüred 9 0.27 %
Ránk 9 0.27 %
Terebő 9 0.27 %
Felsőhutka 7 0.21 %
Felsőtőkés 7 0.21 %
Zsarnó 7 0.21 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 21.27 %
Jászómindszent 94 6.62 %
Szepsi 75 5.28 %
Stósz 68 4.79 %
Felsőmecenzéf 59 4.15 %
Jászó 40 2.82 %
Kisida 40 2.82 %
Hernádcsány 21 1.48 %
Rozgony 19 1.34 %
Makranc 18 1.27 %
Kassamindszent 17 1.20 %
Torna 16 1.13 %
Lengyelfalva 15 1.06 %
Rudnok 15 1.06 %
Hatkóc 15 1.06 %
Hernádszokoly 14 0.99 %
Királynép 11 0.77 %
Aranyida 11 0.77 %
Koksóbaksa 11 0.77 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.77 %
Jászóújfalu 10 0.70 %
Perény - Hím 9 0.63 %
Pány 9 0.63 %
Idabukóc 9 0.63 %
Garbócbogdány 8 0.56 %
Semse 8 0.56 %
Hernádszentistván 8 0.56 %
Nagyszalánc 8 0.56 %
Magyarbőd 8 0.56 %
Kassaolcsvár 8 0.56 %
Jánok 8 0.56 %
Izdobabeszter 7 0.49 %
Csécs 7 0.49 %
Felsőtőkés 7 0.49 %
Abaújszina 6 0.42 %
Kenyhec 6 0.42 %
Nagyida 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Abaújszakaly 6 0.42 %
Benyék 6 0.42 %
Sároskőszeg 6 0.42 %
Felsőhutka 6 0.42 %
Abaújnádasd 5 0.35 %
Tarcavajkóc 5 0.35 %
Abos 5 0.35 %
Györgyi 5 0.35 %
Felsőmislye 5 0.35 %
Alsótőkés 5 0.35 %
Budamér 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Kecerlipóc 4 0.28 %
Kecer 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Buzita 4 0.28 %
Apátka 4 0.28 %
Zsarnó 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Bolyár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Lapispatak 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Alsócsáj 3 0.21 %
Szaláncújváros 3 0.21 %
Baska 3 0.21 %
Alsóhutka 3 0.21 %
Somodi 3 0.21 %
Szeszta 3 0.21 %
Hilyó 2 0.14 %
Sárosófalu 2 0.14 %
Ájfalucska 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Tornahorváti 2 0.14 %
Nagyladna 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kisladna 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Újszállás 2 0.14 %
Tizsite 2 0.14 %
Abaújharaszti 2 0.14 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Bátyok 1 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.79 %
Makranc 152 7.35 %
Buzita 107 5.18 %
Torna 92 4.45 %
Ránk 82 3.97 %
Csécs 79 3.82 %
Nagyida 72 3.48 %
Szeszta 65 3.14 %
Somodi 56 2.71 %
Debrőd 52 2.52 %
Perény - Hím 49 2.37 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.03 %
Reste 39 1.89 %
Tornaújfalu 36 1.74 %
Komaróc 35 1.69 %
Alsólánc 34 1.64 %
Áj 32 1.55 %
Abaújszina 32 1.55 %
Jánok 31 1.50 %
Zsarnó 30 1.45 %
Jászó 30 1.45 %
Pány 22 1.06 %
Péder 22 1.06 %
Bódvavendégi 19 0.92 %
Mecenzéf 13 0.63 %
Tornahorváti 12 0.58 %
Kecer 11 0.53 %
Hernádcsány 8 0.39 %
Izdobabeszter 8 0.39 %
Szádelő 7 0.34 %
Rudnok 7 0.34 %
Jászóújfalu 7 0.34 %
Stósz 6 0.29 %
Budamér 6 0.29 %
Lapispatak 6 0.29 %
Györke 5 0.24 %
Kassamindszent 5 0.24 %
Kenyhec 5 0.24 %
Jászómindszent 4 0.19 %
Sároskőszeg 4 0.19 %
Lapispatakújtelep 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Alsómislye 3 0.15 %
Hernádszentistván 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Idabukóc 3 0.15 %
Abaújnádasd 3 0.15 %
Alsóhutka 3 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Királynép 2 0.10 %
Enyicke 2 0.10 %
Kisida 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Abaújharaszti 2 0.10 %
Semse 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Hernádgecse 2 0.10 %
Abaújszakaly 2 0.10 %
Kassabéla 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Koksóbaksa 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Rás 2 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.05 %