SK
KS
.....

Regeteruszka

Község

címer zászló
397 55% magyar 1910
4 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ruskov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Bagota
Más földrajzi nevek:
Balagos (Balegáš), Borhegy, Bugošovka, Cserepes (Črepník), Deravý kameň, Dlhé pažite, Dobozér, Falu-patak, Farský les, Fulešovka, Furmanec, Gedrova lúka, Gyilkos (Dilkoš), Hlboký potok, Hosszú-rét, Hrabina, Konopiská, Lucernisko, Mokrina, Nižná Rozhľadňa, Ortáše, Pastiersky kút, Pažite, Plošniská, Prosniská, Rakaťa, Regete-patak (Bystrý potok), (Regete-őrház), Regetepuszta (Dvor Regeta), Repiska, Rinevka-patak, Rinevková lúka, Skalka, Sosnová dráha, Špankov, Stredné hony, Stredný hon, Sušianka, Sztrahulka-hegy (Strahuľka), Tilalmas, Vaľková lúka, Vyšná Rozhľadňa, Vyšné hony, Vyšný Čerepeš
Koordináták:
48.68225479, 21.43231583
Terület:
20,21 km2
Rang:
község
Népesség:
1454
Tszf. magasság:
228 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04419
Település kód:
521957
Szervezeti azonosító:
324671
Adóazonosító:
2021244973

Regeteruszka az Ósva völgyében, az Abaúji-hegyalja északi részén, a Szalánci-hegység északi részéhez tartozó Cserepes (Črepník, 456 m) nyugati és a Várhegy (Hradisko, 708 m) északi lábánál, a Regete- vagy Falu-patak (Bystrý potok) mentén, 225 méteres (határa 205-699 méteres) tengerszint feletti magasságban, Kassától 19 km-re keletre, Hernádzsadánytól 13,5 km-re északkeletre, Magyarbődtől pedig 6,5 km-re délre fekszik. Határának nyugati, az Ósváig terjedő része az Abaúji-hegyalja medencéjéhez tartozik, déli részét a Milic-hegycsoporthoz tartozó Várhegy északi oldala (Sztrahulka-hegy, Borhegy, Balagos, Dobozér), északkeleti részét pedig a Bagota-hegycsoport délnyugati oldala (Cserepes, Prosniská) foglalja el. Legmagasabb pontját (699 m) a Várhegyen, Abaújrákos, Nagyszalánc és Regeteruszka hármashatáránál találjuk. A két hegycsoportot a Regete-patak völgye választja el, ezt követve halad át a Kassa-Tiszacsernyő vasúti fővonal a Zempléni-hegységen. 2010-ben területének 56,2 %-át (1136 ha) erdő (főként tölgyesek és bükkösök), 27,6 %-át (557 ha) szántóföld, 5,3 %-át (107 ha) rét és legelő, 4,8 %-át (97 ha) beépített terület, 2,0 %-át (40 ha) pedig kertek foglalták el. Belterülete (2018-ban mintegy 100 ha) az összterület 5 százalékára terjed ki, külterületi lakott helyei az Ósva jobb partján, a községközponttól 1,5 km-re nyugatra található Gyilkos (Dilkoš), valamint a Regete völgyében, Regeteruszkától 3 km-re délkeletre fekvő Regetepuszta (Dvor Regeta). Regeteruszkát az 576-os út köti össze Garbócbogdánnyal (4,5 km) és Magyarbőddel, a 3372-es út Kisszaláncon (5,5 km) keresztül Nagyszalánccal (9,5 km), egy jelöletlen aszfaltozott mellékút pedig Gyilkoson keresztül Felsőcsájjal (3 km) teremt összeköttetést. Megállóhely a Kassa-Tiszacsernyő vasútvonalon. Délről Abaújrákos, délnyugatról Balogd, nyugatról Felsőcsáj és Ósva, északról Györke és Petőszinye, keletről Szaláncújváros, délkeletről pedig Nagyszalánc és Kisszalánc községekkel határos. Katasztere délnyugaton egy ponton érintkezik Garbócbogdányéval.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe 1910-1921-hoz képest (20,09 km²) 12 hektárral gyarapodott 1950 után, amikor a vasútállomást és közvetlen környékét (a mai Állomás utcától /Staničná/nyugatra eső területet) Balogdtól Regeteruszkához csatolták (területe 2011-ben: 20,21 km²).

Népesség

2011-ben Regeteruszka lakossága 1393 fő volt, melynek 91,4 %-a volt szlovák nemzetiségű, 7,0 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. A 19. század végén és a 20. század elején még vegyes szlovák-magyar lakosságú község mára egynemzetiségűnek tekinthető. 1880-ban a lakosság 23,8 %-a, 1900-ban 11,8 %-a volt magyar anyanyelvű, 1921-ben azonban már csak 8 (1,2 %), 1930-ban pedig egyetlen személy vallotta magát magyarnak a községben. Az 1910-es és az 1941-es népszámlálás ugyan a lakosság többségét (54,8 illetve 58,0 százalékát) magyar anyanyelvűként írta össze, de ezek az adatok inkább a politikai akaratra, illetve az 1940-es években még meglévő kettős identitásra és magyar nyelvtudásra (mely 1945 után teljesen eltűnt) mutatnak rá. 2011-ben a lakosság 72,4 %-a volt római katolikus (1921-ben még 80,6 %), 4,7 %-a református (1921-ben 10,9 %), 3,1 %-a görög katolikus (1921-ben 6,3 %) vallású, 5,8 %-a felekezeten kívüli, 10,8 %-a pedig nem nyilatkozott felekezeti hozzátartozásáról. Regeteruszka népessége 1880 óta két és félszeresére nőtt, az 1910-1921 közötti világháborús időszak kivételével folyamatos gyarapodással. 1880-1910 között egyötödével (593 főről 725 főre), 1921-1941 között pedig 52,4 százalékkal (670 főről 1021 főre) nőtt a lakosság száma. Az 1970 óta eltelt öt évtizedben is folyamatosan növekedett a község népessége (összesen egynegyedével, 1196 főről 1494 főre), ez a folyamat az 1980-as években lelassult, 2001 után viszont felgyorsult (2001-2011 között 84 fővel, 2011-2017 között pedig további 101 fővel gyarapodott Regeteruszka népessége). Népsűrűsége (2011-ben 73,9 fő/km²) a járási átlagnak megfelelő.

Történelem

Első írásos említését 1220-ban „Vruzca” alakban találjuk. Neve szláv eredetű és keleti szláv telepesekre utal. A falu első lakói az Abaúj és Zemplén vármegyéket összekötő fontos átjárót védő „orosz” őrök voltak. 1303-ban „Ruzka” néven szerepelt, ekkor Szalánc várának uradalmához tartozott és az Aba nemzetséghez tartozó Szaláncziak 1303-as osztozásakor Lőrinc fia László birtokába került, aki 1329-ben Drugeth Vilmossal cserélte el. Ekkor bukkan fel először a „Regethe Ruszka” névváltozat, a Regete előnév a rajta keresztülfolyó patakra utal. Regeteruszka 1332-ben már templomos hely volt Szűz Mária tiszteletére szentelt plébániatemplommal (egyes források szerint a templomot 1204-ben szentelték fel). 1334-ben papja 12, 1335-ben pedig 10 garas pápai tizedet fizetett. 1427-ben a településnek 24 portája volt. Lakossága 1550 körül kálvinista hitre tért. 1553-ban 11 portája adózott, 1565-ban 28 jobbágy- és 12 zsellérportája volt. 1603-ban itt született Csáky István tárnokmester. A 18. század elejére teljesen elnéptelenedett, 1715-ben puszta helyként szerepelt. 1720 után részben római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá. 1746-ban 127 lakosa volt, a római katolikusok ekkor már többséget alkottak. Templomát 1750-ben vette el a reformátusoktól Klobusiczky István. Római katolikus plébániája 1753-ban alakult újjá, a regeteruszkai egyházközséghez a 19. század végén 14 település (Abaújrákos, Alsókemence, Felsőcsáj, Felsőkemence, Györke, Kelecsényborda, Kisszalánc, Magyarbőd, Nagyszalánc, Ósva, Petőszinye, Szalánchuta, Szaláncújváros, Újszállás) tartozott leányegyházként. Az 1760-as évektől a falu földesura a Forgách grófi család volt. 1828-ban 87 háza és 597 lakosa volt, lakosai mező- és erdőgazdálkodással, teknő- és hordókészítéssel, valamint szeszfőzéssel (szilvapálinka) és szénégetéssel foglalkoztak. A község pecsétje 1840-ből ismert. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában az ekkor 529 lakosú községről megjegyzi, hogy földjei nemigen termékenyek, de sok az erdeje. Ekkor még lakosságának csaknem egyharmada (28,4 %) református vallású volt (ez az arány 1890-re 13,9 %-ra, 1921-re 10,9 %-ra esett vissza). 1873-ban megnyílt a község határán keresztülvezető Kassa-Legenyemihályi vasút (vasútállomást csak a 20. század első felében létesítettek), majd megkezdődött a magyar államvasutak számára a trachit bányászata, mely elősegítette a község gazdasági fejlődését (az 1890-es években évente 25 ezer köbméter követ fejtettek a közvetlenül a vasút mellett lévő – ma már nem működő – kőfejtőkben). A 19. század végén a község határának egy része a Várhegyen létrehozott zárt vadaskerthez tartozott (harmadik katonai felmérés). 1880-ban 593, 1890-ben 634, 1900-ban 654, 1910-ben pedig 725 lakosa volt. 1890-ben 89 ház állt a községben. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 670, 1930-ban 844 lakosa volt. A két világháború között malom is működött a községben. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta (1945-ig), egyben határközséggé is vált (Petőszinyével közös határa államhatárt alkotott Magyarország és Csehszlovákia – majd 1939 után Szlovákia – között). 1949-ben szeszgyár létesült a községben. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét (JRD) 1953-ban alapították. 1970-ben 1196, 1980-ban 1251, 1991-ben 1265 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2003-ban fogadták el. A 2000-es évek elején új kőbányát nyitottak meg a Prosniska-hegy északi oldalán, az évtized végén pedig megkezdték a kitermelést a Sztrahulka-hegyen is. A 2010-es évek elején fotovoltaikus erőművet is létesítettek Regetepuszta közelében. 2001-ben 1309, 2011-ben 1393, 2017-ben pedig 1494 lakosa volt. A mai Regetepuszta helyén állt a középkori Regete falu, melyet 1298-ban említenek először, ekkor Szalánc várának uradalmához tartozott. 1400-ban vámhely működött itt. A 17. század végén elnéptelenedett, határa a 18. század elején beolvadt Regeteruszkáéba. A 19. században pusztaként települt újra.

Mai jelentősége

Regeteruszkán szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma eredetileg román stílusban épült a 13. században. Tornyát 1938-39-ben építették hozzá. A község határában két nagy kőbánya (andezit, trachit) üzemel (a Sztrahulka-hegyen és a Cserepes nyugati oldalában). Határában a 2010-es évek eleje óta fotovoltaikus erőmű működik. Regeteruszkát a zöld jelzésű turistaútvonal köti össze a 453 méter magasan fekvő Cserepes-vadászházzal és a piros jelzésű, a Szalánci-hegységen Eperjestől a Nagy-Milicig végighaladó turistaúttal.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Regete Ruszka, Göncz Ruszka. Két magyar falu Abaúj Várm.; Regete Ruszkának földes Ura Gróf Forgách Uraság; amannak pedig Krajnik Úr, a’ kinek lakó helye vagyon itten; lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek az ország-útban, Vilmányhoz nem meszsze; határbéli földgyeik jól termők, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Regete-Ruszka, Ruszkow, tót-magyar falu, Abauj vgyében, ut. p. Kassához keletre 2 mfdnyire: 375 kath., 150 ref., 4 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Földei nem igen termékenyek, de erdeje sok. F. u. gr. Forgács.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A vasúton visszatérve, a káposztájáról nevezetes Ósva-völgyben Garbócz-Bogdány kettős községbe érünk, melynek határában gr. Forgách István kőbányát míveltet; fölebb pedig, Regete-Ruszka falu határában a magyar államvasútaknak van trachit-kőbányája.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Györkétől délre fekszik Regete-Ruszka 89 házzal, 634 magyar és tót lakossal. Itt van a m. kir. államvasutak trachit-kőbányája, melyben évenként körülbelül 25,000 köbm. Követ fejtenek. Postája: Garbócz-Bogdány, távirója Nagy-Szaláncz.

Magyar Katolikus Lexikon

Regeteruszka, Ruszka, v. Abaúj-Torna vm. (Ruskov, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1220: Vruzca. 1332: már létezett. Tp-át 1204: Szűz Mária neve tit-ra sztelték, a mait 1938: építették. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1750: alapították újra. Anyakönyvei 1755-től. Kegyura 1880: Forgách István gr. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl., m. - Filiái 1915: Abaújrákos, Alsókemence, Felsőcsáj, Felsőkemence, Györke, Kelecsényborda, Kisszalánc, Magyarbőd, Nagyszalánc, Ósva, Petőszinye, Szalánchuta, Szaláncújváros, Újszállás. - Lakói 1940: 780 r.k., 86 g.k., 11 ev., 135 ref., 8 izr., 1 egyéb vall., össz. 1021; 2000: 1007 r.k., össz. 1263. ** Gerecze II:88. - KTN I:136. - Schem. Cass. 1915:42; 2000:39. - Györffy I:136. (s.v. Ruszka)

Helységnévtár

Ruszka (Regete-) (Regete-Ruszka, Ruszkov) [Regete p.], RK. 407 Kassa, gk. 45 Újváros, ág. 11 —, ref. 105 Györke, izr. 25 Rozgony. 1890: Ruszka (Regete-,) 634. rk. 485, gk. 31, ág. 6, Felső-Kemencze, ref. 88. izr. 24.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Regeteruszka. Okleveles első említését 1426-ban találjuk, mikor is a Semseyek kapják ajándékba Zsigmond királytól. Előző birtokosa a Chyrke (Csirke) nemzetség volt. 1427-ben az adóösszeíráskor 52 portát írtak itt össze. A török alatt teljesen elpuszult s az 1715. évi összeírás a néptelen falvak sorában említi. Trachit kőbányája jelentős. A község területe 3488 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1009.

Névelőfordulások
1220
Vruzca
1303
Rupka
1329
Ruska
1603
Regete Ruska
1773
R[egete]-Ruszka, Ruskow
1786
Regete-Ruszka, Ruszkow
1808
Regethe-Ruszka, Ruskow
1863
Regeteruszka
1920
Ruskov
1938
Regeteruszka
1945
Ruskov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Slančícka) 94
Telefon: 0556941422
Fax: 0557296528

Honlap: obecruskov.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Smrčo Peter (Független)

Képviselő-testület:
Smrčo Martin (Független)
Kinlovič Rastislav (Független)
Mikloš Viktor (Független)
Borecký Peter (Független)
Čorňák Jozef (Független)
Kunc Peter (Független)
Filo Peter (KDH)
Novotný Dušan (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Beblavá Katarína (SPOLU)
Független 67% Független 6 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö OBYČAJNÍ... 11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SPOLU 11% SPOLU 1 képviselö 9 képviselö
Regeteruszkai Posta

Ruskov 77

Základná škola Ruskov

Ruskov

Materská škola Ruskov

Kostolná 280

Alapiskola

Ruskov 32

Óvoda

Ruskov 280

Regeteruszkai Anyakönyvi Hivatal

Slančícka 94

Regeteruszkai Községi Hivatal

Slančícka 94

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 141 24%
szlovákok 420 71%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 593
magyarok 397 55%
szlovákok 319 44%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 725
magyarok 8 1%
szlovákok 620 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 42 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 670
magyarok 6 0%
szlovákok 1251 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1265
magyarok 6 0%
szlovákok 1279 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 3 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1309
magyarok 3 0%
szlovákok 1273 91%
ruszinok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 98 7%
összlétszám 1393
magyarok 4 0%
szlovákok 1493 95%
ruszinok 2 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 55 3%
összlétszám 1572
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1242
Választási részvétel: 64.33 %
Kiadott boríték: 799
Bedobott boríték: 798

Polgármester

Érvényes szavazólap: 786
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Smrčo Peter 476 60.56 % Független
Markovič Štefan 251 31.93 % KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Taiš Jozef 59 7.51 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Smrčo Martin 551 Független
Kinlovič Rastislav 369 Független
Beblavá Katarína 364 SPOLU
Mikloš Viktor 364 Független
Borecký Peter 356 Független
Čorňák Jozef 350 Független
Kunc Peter 299 Független
Filo Peter 296 KDH
Novotný Dušan 286 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Benko Jozef 272 Független
Juhás Martin 272 Független
Hudák Tomáš 271 KDH
Puškárová Daniela 196 KDH
Nagy Štefan 183 KDH
Ráši Jozef 174 SaS
Béreš Martin 171 KDH
Jevčák Peter 164 Független
Kertész Ján 133 KDH

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö NOVA 11.11% NOVA 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö SPOLU 11.11% SPOLU 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 11.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1154
Választási részvétel: 10.40 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120
Választásra jogosult: 1155
Választási részvétel: 6.93 %
Kiadott boríték: 80
Bedobott boríték: 80
Választásra jogosult: 1 201
Választási részvétel: 21,56 %
Kiadott boríték: 259
Bedobott boríték: 259

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 110
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 251
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 45 40.91 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 39 35.45 % KDS
Dominika Palaščáková 11 10.00 % NOVA
Vladimír Gürtler 6 5.45 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 5 4.55 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 2 1.82 % Független
Ivan Kuhn 1 0.91 % OKS
Lukáš Sisák 1 0.91 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 28 35.90% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 132 52.59 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 75 29.88 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 10 3.98 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 9 3.59 % Független
Štefan Surmánek 8 3.19 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 7 2.79 % SNS
Lukáš Sisák 3 1.20 % KSS
Jaroslav Džunko 2 0.80 % Független
Adam Šepetka 2 0.80 % NAJ
Rudolf Botka 1 0.40 % NP
Jozef Bobík 1 0.40 % Független
Oliver Petrík 1 0.40 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 111
Érvényes szavazólap: 250
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 72 64.86% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 29 26.13% SMER - SD
Ľubomír Šimko 21 18.92% SMER - SD
Michal Rečka 19 17.12% SMER - SD
Marián Kertész 18 16.22% PD
Ján Kokarda 18 16.22% Független
Viktor Dulina 17 15.32% Független
Dominika Palaščáková 16 14.41% NOVA
Štefan Petrík 14 12.61% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vojtech Staňo 13 11.71% SMER - SD
Július Beluscák 13 11.71% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 12 10.81% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
František Petro 12 10.81% SMER - SD
Viliam Bačo 11 9.91% Független
Slavomír Horváth 8 7.21% SNS
Viktor Sasák 8 7.21% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Tomáš Suchý 8 7.21% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 8 7.21% SZS
Ján Mikloš 8 7.21% KSS
Ladislav Miko 7 6.31% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laczkó 6 5.41% 7 STATOČNÝCH
Norbert Krušinský 6 5.41% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Róbert Šándor 5 4.50% Független
Elena Fialková 5 4.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 5 4.50% Független
Ján Marton 5 4.50% NOVA
Miroslav Bačenko 4 3.60% Független
Vladimír Popovič 4 3.60% SMS
Rastislav Moric 4 3.60% 7 STATOČNÝCH
Radoslav Šimko 4 3.60% SNS
Anton Medvec 4 3.60% Független
Peter Papáč 4 3.60% KSS
Monika Vargová 4 3.60% SNS
Marián Tóth 3 2.70% SaS
Františka Kočišová 3 2.70% SĽS
Ladislav Vojtko 3 2.70% KSS
Karol Dzugas 3 2.70% Független
Božena Letková 3 2.70% Független
Ivan Hriczko 3 2.70% Független
Ladislav Bartók 2 1.80% Független
Jozef Koňa 2 1.80% SĽS
Peter Palaščák 2 1.80% SOĽ
Ján Stanislav 2 1.80% SNS
Elena Majancsíková 2 1.80% SĽS
Róbert Čarny 2 1.80% SNS
Martin Baltes 2 1.80% SĽS
Ján Bačo 2 1.80% SĽS
Ivan Buchla 1 0.90% SNS
Roman Horváth 1 0.90% SRÚS
László Köteles 1 0.90% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Martin Smrčo 206 82.40% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Imrich Bakši 77 30.80% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 64 25.60% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Viktor Dulina 51 20.40% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 49 19.60% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Radoslav Hodor 45 18.00% Független
Peter Solár 45 18.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 42 16.80% SMER-SD
Erika Zámboriová 40 16.00% ŠKV
Ján Kokarda 39 15.60% Független
Jarmila Vaňová 38 15.20% ŠKV
Michal Rečka 32 12.80% SMER-SD
Pavol Lehotský 30 12.00% Független
Mária Dulovičová 28 11.20% Független
Slavomír Horváth 25 10.00% SNS
Martin Baltes 21 8.40% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Farkaš 20 8.00% Független
František Gedra 19 7.60% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bernát 18 7.20% SMER-SD
Peter Derevjaník 18 7.20% SMER-SD
Vlastimil Lakatoš 18 7.20% Független
Ján Serbin 16 6.40% Független
Mária Lacková 14 5.60% Független
Štefan Hudák 14 5.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 14 5.60% Független
Marcela Demkeová 14 5.60% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 10 4.00% ŠKV
Monika Gergelová 9 3.60% SNS
Martina Dutková 9 3.60% Független
Miloš Barcal 9 3.60% Független
Roland Szabó 9 3.60% SMER-SD
Ladislav Vojtko 8 3.20% KSS
Július Beluscsák 8 3.20% Független
Ladislav Andrejanin 7 2.80% ÚSVIT
Július Pelegrin 7 2.80% Független
Slavomír Borovský 7 2.80% DS
Tomáš Suchý 6 2.40% ŠANCA
Jaroslav Pástor 5 2.00% MOST - HÍD
Alexander Képes 4 1.60% SMK-MKP
Tibor Bráz 4 1.60% Független
Peter Seman 4 1.60% KSS
Ervín Kompuš 3 1.20% NAJ
Peter Kocai 3 1.20% NAJ
Jozef Krešák 3 1.20% ŠANCA
Július Grulyo 3 1.20% Független
Elena Fialková 2 0.80% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 2 0.80% MKDA-MKDSZ
Július Begala 2 0.80% Független
Anetta Strýčková 2 0.80% Független
Jozef Hric 2 0.80% KSS
László Köteles 1 0.40% SMK-MKP
Augustín Köteles 1 0.40% NAJ
István Zachariaš 1 0.40% SMK-MKP
Csaba Simkó 1 0.40% SMK-MKP
Rudolf Varga 1 0.40% VZDOR
Norbert Krušinský 1 0.40% MOST - HÍD
Ján Horváth 1 0.40% Független
Anton Király 1 0.40% SMK-MKP
Gabriel Böhm 1 0.40% Független
Gábor Szalay 1 0.40% SMK-MKP
Tamás Iván 1 0.40% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 42.53 %
Torna 145 9.11 %
Buzita 141 8.86 %
Somodi 111 6.97 %
Makranc 110 6.91 %
Debrőd 109 6.85 %
Csécs 94 5.90 %
Szeszta 73 4.59 %
Jászó 69 4.33 %
Jánok 64 4.02 %
Perény - Hím 63 3.96 %
Komaróc 63 3.96 %
Áj 57 3.58 %
Reste 57 3.58 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.20 %
Tornaújfalu 49 3.08 %
Alsólánc 48 3.02 %
Zsarnó 47 2.95 %
Bódvavendégi 40 2.51 %
Nagyida 40 2.51 %
Péder 40 2.51 %
Abaújszina 33 2.07 %
Pány 22 1.38 %
Mecenzéf 21 1.32 %
Jászómindszent 12 0.75 %
Tornahorváti 12 0.75 %
Szádelő 12 0.75 %
Kenyhec 11 0.69 %
Miglécnémeti 11 0.69 %
Stósz 7 0.44 %
Kisida 7 0.44 %
Felsőmecenzéf 5 0.31 %
Hernádcsány 4 0.25 %
Hernádzsadány 4 0.25 %
Kassamindszent 4 0.25 %
Magyarbőd 4 0.25 %
Jászóújfalu 3 0.19 %
Felsőtőkés 3 0.19 %
Koksóbaksa 3 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Petőszinye 3 0.19 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 37.44 %
Torna 110 12.67 %
Kecer 63 7.26 %
Szepsi 47 5.41 %
Mecenzéf 28 3.23 %
Áj 16 1.84 %
Buzita 14 1.61 %
Jászómindszent 13 1.50 %
Csécs 11 1.27 %
Jászóújfalu 10 1.15 %
Kisida 9 1.04 %
Abaújszakaly 9 1.04 %
Györke 8 0.92 %
Kenyhec 8 0.92 %
Hernádcsány 8 0.92 %
Tornaújfalu 7 0.81 %
Abos 7 0.81 %
Izdobabeszter 7 0.81 %
Abaújszina 6 0.69 %
Stósz 6 0.69 %
Budamér 5 0.58 %
Hernádszentistván 5 0.58 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.58 %
Hernádszokoly 5 0.58 %
Pány 5 0.58 %
Enyicke 5 0.58 %
Benyék 5 0.58 %
Semse 5 0.58 %
Bolyár 5 0.58 %
Hernádzsadány 4 0.46 %
Rozgony 4 0.46 %
Debrőd 4 0.46 %
Koksóbaksa 4 0.46 %
Nagyida 4 0.46 %
Miglécnémeti 4 0.46 %
Zsarnó 4 0.46 %
Alsókemence 4 0.46 %
Lapispatakújtelep 4 0.46 %
Szeszta 3 0.35 %
Hilyó 3 0.35 %
Komaróc 3 0.35 %
Nagyszalánc 3 0.35 %
Alsólánc 3 0.35 %
Patacskő 3 0.35 %
Sároskőszeg 3 0.35 %
Felsőmislye 3 0.35 %
Felsőmecenzéf 3 0.35 %
Szaláncújváros 3 0.35 %
Ránk 3 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.35 %
Alsómislye 3 0.35 %
Rudnok 3 0.35 %
Baska 3 0.35 %
Perény - Hím 3 0.35 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 32.86 %
Buzita 223 14.34 %
Csécs 84 5.40 %
Perény - Hím 79 5.08 %
Torna 77 4.95 %
Szeszta 77 4.95 %
Reste 67 4.31 %
Makranc 66 4.24 %
Komaróc 55 3.54 %
Debrőd 55 3.54 %
Somodi 53 3.41 %
Alsólánc 51 3.28 %
Nagyida 49 3.15 %
Tornaújfalu 38 2.44 %
Jászó 37 2.38 %
Áj 37 2.38 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.06 %
Zsarnó 31 1.99 %
Péder 30 1.93 %
Abaújszina 29 1.86 %
Jánok 28 1.80 %
Bódvavendégi 25 1.61 %
Mecenzéf 15 0.96 %
Semse 11 0.71 %
Pány 10 0.64 %
Kenyhec 9 0.58 %
Hernádcsány 9 0.58 %
Tornahorváti 8 0.51 %
Kassamindszent 8 0.51 %
Miglécnémeti 8 0.51 %
Györke 7 0.45 %
Enyicke 6 0.39 %
Kecer 6 0.39 %
Kisida 5 0.32 %
Izdobabeszter 5 0.32 %
Jászómindszent 5 0.32 %
Hernádszentistván 5 0.32 %
Regeteruszka 4 0.26 %
Királynép 4 0.26 %
Jászóújfalu 4 0.26 %
Szádelő 4 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.19 %
Patacskő 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Hatkóc 3 0.19 %
Rozgony 3 0.19 %
Hernádzsadány 3 0.19 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Aranyida 2 0.13 %
Felsőkemence 2 0.13 %
Sároskőszeg 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Felsőmecenzéf 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.13 %
Jászómindszent 108 9.47 %
Stósz 76 6.66 %
Felsőmecenzéf 50 4.38 %
Szepsi 38 3.33 %
Kisida 36 3.16 %
Hernádcsány 24 2.10 %
Jászó 24 2.10 %
Kassamindszent 24 2.10 %
Jászóújfalu 22 1.93 %
Kassabéla 19 1.67 %
Rozgony 18 1.58 %
Budamér 18 1.58 %
Hernádszokoly 17 1.49 %
Semse 17 1.49 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.31 %
Sároskőszeg 15 1.31 %
Felsőtőkés 14 1.23 %
Kassaolcsvár 14 1.23 %
Csécs 12 1.05 %
Lengyelfalva 12 1.05 %
Torna 12 1.05 %
Izdobabeszter 12 1.05 %
Hernádszentistván 12 1.05 %
Idabukóc 11 0.96 %
Aranyida 11 0.96 %
Lapispatak 11 0.96 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.79 %
Alsótőkés 9 0.79 %
Tarcavajkóc 8 0.70 %
Abaújszakaly 8 0.70 %
Tizsite 8 0.70 %
Baska 8 0.70 %
Hatkóc 7 0.61 %
Szalánchuta 7 0.61 %
Enyicke 7 0.61 %
Abaújnádasd 7 0.61 %
Nagyida 7 0.61 %
Abaújszina 7 0.61 %
Hilyó 7 0.61 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Magyarbőd 7 0.61 %
Hernádgecse 7 0.61 %
Nagyszalánc 7 0.61 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 66.42 %
Buzita 84 10.57 %
Torna 66 8.30 %
Makranc 50 6.29 %
Szeszta 45 5.66 %
Csécs 39 4.91 %
Debrőd 38 4.78 %
Áj 31 3.90 %
Somodi 30 3.77 %
Tornaújfalu 30 3.77 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.52 %
Nagyida 27 3.40 %
Perény - Hím 26 3.27 %
Alsólánc 26 3.27 %
Zsarnó 26 3.27 %
Jánok 26 3.27 %
Reste 23 2.89 %
Péder 22 2.77 %
Jászó 22 2.77 %
Bódvavendégi 21 2.64 %
Rudnok 17 2.14 %
Komaróc 17 2.14 %
Mecenzéf 15 1.89 %
Jászómindszent 13 1.64 %
Hernádcsány 13 1.64 %
Abaújszina 12 1.51 %
Tornahorváti 11 1.38 %
Miglécnémeti 9 1.13 %
Pány 9 1.13 %
Kassamindszent 8 1.01 %
Aranyida 7 0.88 %
Stósz 6 0.75 %
Izdobabeszter 6 0.75 %
Jászóújfalu 6 0.75 %
Györke 6 0.75 %
Rás 6 0.75 %
Enyicke 5 0.63 %
Ránk 5 0.63 %
Lapispatak 4 0.50 %
Patacskő 4 0.50 %
Sároskőszeg 4 0.50 %
Kisida 4 0.50 %
Alsómislye 4 0.50 %
Hernádgecse 4 0.50 %
Koksóbaksa 3 0.38 %
Felsőmecenzéf 3 0.38 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.38 %
Hernádszokoly 3 0.38 %
Szalánchuta 3 0.38 %
Kenyhec 3 0.38 %
Abaújszakaly 3 0.38 %
Garbócbogdány 3 0.38 %
Semse 3 0.38 %
Alsótőkés 3 0.38 %
Szádelő 2 0.25 %
Tarcavajkóc 2 0.25 %
Hernádzsadány 2 0.25 %
Hilyó 2 0.25 %
Magyarbőd 2 0.25 %
Nagyszalánc 2 0.25 %
Kisszalánc 2 0.25 %
Kassabéla 2 0.25 %
Budamér 2 0.25 %
Hernádgönyű 2 0.25 %
Bolyár 2 0.25 %
Abaújnádasd 2 0.25 %
Petőszinye 2 0.25 %
Kalsa 2 0.25 %
Felsőtőkés 2 0.25 %
Kisladna 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sárosófalu 1 0.13 %
Ósva 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Tizsite 1 0.13 %
Rozgony 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Felsőmislye 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 14.23 %
Hernádszentistván 216 11.96 %
Sároskőszeg 164 9.08 %
Hernádszokoly 138 7.64 %
Budamér 79 4.37 %
Rozgony 58 3.21 %
Kassabéla 40 2.21 %
Abos 40 2.21 %
Kassamindszent 39 2.16 %
Kisida 37 2.05 %
Terebő 34 1.88 %
Hernádcsány 30 1.66 %
Enyicke 28 1.55 %
Jászómindszent 28 1.55 %
Királynép 28 1.55 %
Szepsi 26 1.44 %
Tarcavajkóc 25 1.38 %
Koksóbaksa 23 1.27 %
Izdobabeszter 23 1.27 %
Lapispatak 19 1.05 %
Benyék 18 1.00 %
Hernádzsadány 18 1.00 %
Kisladna 18 1.00 %
Felsőmislye 17 0.94 %
Rás 17 0.94 %
Hernádgecse 17 0.94 %
Nagyszalánc 16 0.89 %
Kassaolcsvár 16 0.89 %
Lapispatakújtelep 15 0.83 %
Kenyhec 15 0.83 %
Alsómislye 15 0.83 %
Eszkáros 14 0.78 %
Baska 14 0.78 %
Regeteruszka 14 0.78 %
Alsótőkés 14 0.78 %
Perény - Hím 13 0.72 %
Bölzse 13 0.72 %
Abaújnádasd 13 0.72 %
Csécs 12 0.66 %
Hatkóc 12 0.66 %
Nagyladna 12 0.66 %
Lengyelfalva 12 0.66 %
Aranyida 12 0.66 %
Abaújszina 11 0.61 %
Semse 11 0.61 %
Felsőhutka 11 0.61 %
Mecenzéf 11 0.61 %
Garbócbogdány 10 0.55 %
Kalsa 10 0.55 %
Buzita 10 0.55 %
Jászóújfalu 10 0.55 %
Torna 10 0.55 %
Kecer 10 0.55 %
Magyarbőd 10 0.55 %
Felsőtőkés 10 0.55 %
Györke 10 0.55 %
Alsóhutka 9 0.50 %
Abaújszakaly 9 0.50 %
Hilyó 8 0.44 %
Idabukóc 8 0.44 %
Alsókemence 8 0.44 %
Tizsite 7 0.39 %
Jászó 7 0.39 %
Szalánchuta 7 0.39 %
Hernádgönyű 7 0.39 %
Stósz 7 0.39 %
Felsőmecenzéf 7 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Bolyár 6 0.33 %
Ósva 6 0.33 %
Bunyita 6 0.33 %
Györgyi 6 0.33 %
Bátyok 5 0.28 %
Szaláncújváros 5 0.28 %
Nagyida 5 0.28 %
Pány 5 0.28 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.17 %
Jánok 3 0.17 %
Szeszta 3 0.17 %
Újszállás 3 0.17 %
Ósvacsákány 3 0.17 %
Rudnok 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Balogd 3 0.17 %
Sárosófalu 3 0.17 %
Alsócsáj 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Áj 3 0.17 %
Füzérnádaska 3 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.17 %
Felsőkemence 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 48.16 %
Szepsi 178 21.87 %
Csécs 34 4.18 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.93 %
Áj 31 3.81 %
Makranc 29 3.56 %
Somodi 26 3.19 %
Tornaújfalu 25 3.07 %
Jánok 23 2.83 %
Perény - Hím 20 2.46 %
Zsarnó 20 2.46 %
Bódvavendégi 18 2.21 %
Mecenzéf 14 1.72 %
Szeszta 14 1.72 %
Tornahorváti 14 1.72 %
Jászó 12 1.47 %
Buzita 11 1.35 %
Debrőd 11 1.35 %
Kenyhec 11 1.35 %
Nagyida 10 1.23 %
Pány 10 1.23 %
Péder 8 0.98 %
Hernádcsány 6 0.74 %
Rozgony 6 0.74 %
Kisida 5 0.61 %
Hernádgecse 5 0.61 %
Reste 5 0.61 %
Ájfalucska 4 0.49 %
Szádelő 4 0.49 %
Alsólánc 4 0.49 %
Jászóújfalu 4 0.49 %
Lapispatakújtelep 4 0.49 %
Jászómindszent 4 0.49 %
Magyarbőd 3 0.37 %
Garbócbogdány 3 0.37 %
Izdobabeszter 3 0.37 %
Alsótőkés 3 0.37 %
Komaróc 3 0.37 %
Hernádszokoly 3 0.37 %
Nagyszalánc 3 0.37 %
Abos 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Abaújszina 3 0.37 %
Kassamindszent 3 0.37 %
Abaújnádasd 2 0.25 %
Hilyó 2 0.25 %
Eszkáros 2 0.25 %
Rudnok 2 0.25 %
Bolyár 2 0.25 %
Hernádgönyű 2 0.25 %
Budamér 2 0.25 %
Kassaolcsvár 2 0.25 %
Idabukóc 2 0.25 %
Szalánchuta 2 0.25 %
Kassabéla 2 0.25 %
Kecer 1 0.12 %
Tizsite 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Alsómislye 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Koksóbaksa 1 0.12 %
Felsőmislye 1 0.12 %
Tarcavajkóc 1 0.12 %
Baska 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Györke 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Kalsa 1 0.12 %
Lapispatak 1 0.12 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 7.59 %
Torna 20 2.57 %
Csécs 12 1.54 %
Jászó 11 1.42 %
Tornaújfalu 10 1.29 %
Rozgony 10 1.29 %
Nagyida 10 1.29 %
Buzita 8 1.03 %
Somodi 8 1.03 %
Makranc 7 0.90 %
Zsarnó 6 0.77 %
Reste 6 0.77 %
Lapispatak 6 0.77 %
Idabukóc 6 0.77 %
Debrőd 5 0.64 %
Jánok 5 0.64 %
Perény - Hím 5 0.64 %
Abaújszina 5 0.64 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.51 %
Kassamindszent 4 0.51 %
Alsólánc 4 0.51 %
Tornahorváti 4 0.51 %
Szeszta 4 0.51 %
Izdobabeszter 3 0.39 %
Petőszinye 3 0.39 %
Magyarbőd 3 0.39 %
Komaróc 3 0.39 %
Hernádszokoly 3 0.39 %
Jászóújfalu 3 0.39 %
Kisida 3 0.39 %
Györke 3 0.39 %
Ránk 3 0.39 %
Terebő 3 0.39 %
Enyicke 3 0.39 %
Nagyszalánc 2 0.26 %
Bódvavendégi 2 0.26 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.26 %
Hernádcsány 2 0.26 %
Budamér 2 0.26 %
Kalsa 2 0.26 %
Kecer 2 0.26 %
Kenyhec 2 0.26 %
Mecenzéf 2 0.26 %
Abos 2 0.26 %
Patacskő 2 0.26 %
Abaújszakaly 2 0.26 %
Kassaolcsvár 2 0.26 %
Felsőmislye 2 0.26 %
Alsókemence 2 0.26 %
Jászómindszent 1 0.13 %
Pány 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Rudnok 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Alsótőkés 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Szaláncújváros 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Lengyelfalva 1 0.13 %
Stósz 1 0.13 %
Péder 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Abaújnádasd 1 0.13 %
Hatkóc 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Tarcavajkóc 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Hernádgecse 1 0.13 %
Györgyi 1 0.13 %
Bolyár 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Felsőmecenzéf 1 0.13 %
Kassabéla 1 0.13 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 33.92 %
Szepsi 82 20.76 %
Csécs 20 5.06 %
Tornaújfalu 18 4.56 %
Nagyida 17 4.30 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.80 %
Buzita 12 3.04 %
Áj 12 3.04 %
Szeszta 12 3.04 %
Somodi 11 2.78 %
Bódvavendégi 11 2.78 %
Zsarnó 10 2.53 %
Jászó 10 2.53 %
Makranc 10 2.53 %
Mecenzéf 9 2.28 %
Péder 9 2.28 %
Jászómindszent 8 2.03 %
Tornahorváti 8 2.03 %
Perény - Hím 7 1.77 %
Eszkáros 6 1.52 %
Hernádcsány 6 1.52 %
Abaújszina 6 1.52 %
Alsólánc 5 1.27 %
Kassamindszent 5 1.27 %
Reste 5 1.27 %
Jánok 4 1.01 %
Budamér 4 1.01 %
Baska 4 1.01 %
Kenyhec 4 1.01 %
Jászóújfalu 4 1.01 %
Hernádzsadány 4 1.01 %
Debrőd 4 1.01 %
Komaróc 4 1.01 %
Magyarbőd 4 1.01 %
Družstevná pri Hornáde 4 1.01 %
Hernádszentistván 3 0.76 %
Kecer 3 0.76 %
Abaújnádasd 3 0.76 %
Alsótőkés 3 0.76 %
Enyicke 3 0.76 %
Hernádgönyű 3 0.76 %
Pány 3 0.76 %
Lapispatak 3 0.76 %
Semse 3 0.76 %
Györke 2 0.51 %
Abaújszakaly 2 0.51 %
Koksóbaksa 2 0.51 %
Kassabéla 2 0.51 %
Felsőmislye 2 0.51 %
Kassaolcsvár 2 0.51 %
Tizsite 2 0.51 %
Abaújrákos 2 0.51 %
Bolyár 2 0.51 %
Rozgony 2 0.51 %
Rudnok 2 0.51 %
Izdobabeszter 2 0.51 %
Miglécnémeti 2 0.51 %
Szádelő 2 0.51 %
Benyék 2 0.51 %
Nagyszalánc 2 0.51 %
Alsómislye 1 0.25 %
Hernádgecse 1 0.25 %
Bölzse 1 0.25 %
Ájfalucska 1 0.25 %
Felsőcsáj 1 0.25 %
Lapispatakújtelep 1 0.25 %
Újszállás 1 0.25 %
Abos 1 0.25 %
Stósz 1 0.25 %
Balogd 1 0.25 %
Hernádszokoly 1 0.25 %
Ránkfüred 1 0.25 %
Patacskő 1 0.25 %
Aranyida 1 0.25 %
Rás 1 0.25 %
Hilyó 1 0.25 %
Királynép 1 0.25 %
Ránk 1 0.25 %
Sároskőszeg 1 0.25 %
Kisida 1 0.25 %
Kisladna 1 0.25 %
Szaláncújváros 1 0.25 %
Idabukóc 1 0.25 %
Felsőtőkés 1 0.25 %
Abaújharaszti 1 0.25 %
Alsóhutka 1 0.25 %
Alsókemence 1 0.25 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.94 %
Torna 295 13.26 %
Jászó 262 11.78 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.67 %
Mecenzéf 91 4.09 %
Buzita 78 3.51 %
Szeszta 60 2.70 %
Zsarnó 56 2.52 %
Somodi 52 2.34 %
Tornaújfalu 50 2.25 %
Áj 47 2.11 %
Jászóújfalu 38 1.71 %
Debrőd 35 1.57 %
Bódvavendégi 33 1.48 %
Csécs 33 1.48 %
Alsólánc 29 1.30 %
Perény - Hím 28 1.26 %
Jánok 26 1.17 %
Szádelő 24 1.08 %
Abaújszina 23 1.03 %
Komaróc 22 0.99 %
Nagyida 20 0.90 %
Makranc 20 0.90 %
Reste 20 0.90 %
Péder 17 0.76 %
Felsőmecenzéf 14 0.63 %
Tornahorváti 11 0.49 %
Jászómindszent 8 0.36 %
Miglécnémeti 6 0.27 %
Királynép 6 0.27 %
Kenyhec 5 0.22 %
Hernádzsadány 5 0.22 %
Hernádcsány 5 0.22 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Abaújszakaly 4 0.18 %
Enyicke 4 0.18 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.09 %
Ájfalucska 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Rudnok 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Pány 2 0.09 %
Hernádszokoly 2 0.09 %
Lapispatak 2 0.09 %
Abaújnádasd 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Tizsite 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.38 %
Makranc 115 5.80 %
Csécs 73 3.68 %
Torna 68 3.43 %
Buzita 39 1.97 %
Perény - Hím 36 1.81 %
Tornaújfalu 35 1.76 %
Jánok 30 1.51 %
Pány 26 1.31 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.26 %
Nagyida 23 1.16 %
Mecenzéf 23 1.16 %
Zsarnó 22 1.11 %
Áj 22 1.11 %
Szeszta 20 1.01 %
Györke 19 0.96 %
Komaróc 19 0.96 %
Péder 18 0.91 %
Somodi 17 0.86 %
Jászó 16 0.81 %
Reste 16 0.81 %
Debrőd 15 0.76 %
Kisida 14 0.71 %
Jászómindszent 14 0.71 %
Kenyhec 12 0.60 %
Alsólánc 12 0.60 %
Bódvavendégi 10 0.50 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.45 %
Sároskőszeg 9 0.45 %
Hernádcsány 9 0.45 %
Budamér 8 0.40 %
Rozgony 8 0.40 %
Kassamindszent 8 0.40 %
Hernádszentistván 7 0.35 %
Hernádszokoly 6 0.30 %
Izdobabeszter 6 0.30 %
Semse 6 0.30 %
Tornahorváti 6 0.30 %
Abaújszina 6 0.30 %
Idabukóc 6 0.30 %
Abos 6 0.30 %
Hilyó 6 0.30 %
Jászóújfalu 5 0.25 %
Tarcavajkóc 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Bolyár 4 0.20 %
Nagyszalánc 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Abaújnádasd 4 0.20 %
Kassabéla 4 0.20 %
Rás 4 0.20 %
Benyék 4 0.20 %
Hernádgecse 4 0.20 %
Rudnok 4 0.20 %
Stósz 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 3 0.15 %
Kassaolcsvár 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Bölzse 3 0.15 %
Felsőhutka 3 0.15 %
Hernádgönyű 3 0.15 %
Nagyladna 3 0.15 %
Alsótőkés 3 0.15 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.51 %
Rozgony 83 3.53 %
Izdobabeszter 61 2.60 %
Kisida 61 2.60 %
Kassamindszent 53 2.26 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.21 %
Györgyi 51 2.17 %
Hernádcsány 50 2.13 %
Jászómindszent 46 1.96 %
Györke 45 1.91 %
Alsókemence 44 1.87 %
Szepsi 42 1.79 %
Sároskőszeg 42 1.79 %
Kassaolcsvár 41 1.74 %
Regeteruszka 40 1.70 %
Garbócbogdány 39 1.66 %
Budamér 37 1.57 %
Petőszinye 37 1.57 %
Bolyár 36 1.53 %
Mecenzéf 36 1.53 %
Kelecsenyborda 36 1.53 %
Nagyszalánc 33 1.40 %
Benyék 31 1.32 %
Felsőmislye 29 1.23 %
Koksóbaksa 28 1.19 %
Tarcavajkóc 28 1.19 %
Csécs 28 1.19 %
Idabukóc 27 1.15 %
Ránkfüred 27 1.15 %
Lapispatak 27 1.15 %
Kecer 25 1.06 %
Alsótőkés 25 1.06 %
Királynép 25 1.06 %
Felsőcsáj 24 1.02 %
Lengyelfalva 24 1.02 %
Hernádzsadány 24 1.02 %
Rás 23 0.98 %
Hernádszentistván 23 0.98 %
Bátyok 23 0.98 %
Felsőkemence 22 0.94 %
Alsómislye 22 0.94 %
Kassabéla 21 0.89 %
Kalsa 20 0.85 %
Hernádszokoly 20 0.85 %
Füzérnádaska 18 0.77 %
Hernádgecse 18 0.77 %
Baska 18 0.77 %
Semse 17 0.72 %
Ránk 16 0.68 %
Tizsite 16 0.68 %
Torna 15 0.64 %
Abaújszakaly 15 0.64 %
Enyicke 15 0.64 %
Ósvacsákány 15 0.64 %
Aranyida 15 0.64 %
Hilyó 14 0.60 %
Alsóhutka 14 0.60 %
Abaújnádasd 14 0.60 %
Kenyhec 14 0.60 %
Jászó 14 0.60 %
Ósva 14 0.60 %
Abaújszina 13 0.55 %
Jászóújfalu 13 0.55 %
Abaújrákos 13 0.55 %
Abaújharaszti 12 0.51 %
Pány 12 0.51 %
Stósz 12 0.51 %
Szaláncújváros 12 0.51 %
Szeszta 11 0.47 %
Lapispatakújtelep 11 0.47 %
Somodi 11 0.47 %
Abos 11 0.47 %
Kecerlipóc 10 0.43 %
Felsőhutka 10 0.43 %
Terebő 10 0.43 %
Eszkáros 10 0.43 %
Sárosófalu 10 0.43 %
Balogd 9 0.38 %
Hernádgönyű 9 0.38 %
Bölzse 9 0.38 %
Alsócsáj 8 0.34 %
Szalánchuta 8 0.34 %
Perény - Hím 7 0.30 %
Nagyida 7 0.30 %
Makranc 6 0.26 %
Rudnok 6 0.26 %
Felsőtőkés 6 0.26 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 18.76 %
Somodi 42 4.02 %
Kecer 28 2.68 %
Mecenzéf 22 2.11 %
Jászómindszent 16 1.53 %
Nagyida 14 1.34 %
Magyarbőd 13 1.24 %
Jászóújfalu 13 1.24 %
Torna 12 1.15 %
Csécs 10 0.96 %
Hernádcsány 8 0.77 %
Buzita 8 0.77 %
Szepsi 8 0.77 %
Kisida 8 0.77 %
Stósz 7 0.67 %
Patacskő 6 0.57 %
Abaújszina 6 0.57 %
Koksóbaksa 4 0.38 %
Felsőmecenzéf 4 0.38 %
Györke 4 0.38 %
Kassamindszent 4 0.38 %
Abaújszakaly 4 0.38 %
Kenyhec 4 0.38 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.38 %
Abaújnádasd 4 0.38 %
Hilyó 3 0.29 %
Rozgony 3 0.29 %
Rudnok 3 0.29 %
Regeteruszka 3 0.29 %
Budamér 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Tarcavajkóc 3 0.29 %
Hernádszokoly 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Királynép 2 0.19 %
Hernádgecse 2 0.19 %
Lengyelfalva 2 0.19 %
Györgyi 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Ósvacsákány 2 0.19 %
Lapispatakújtelep 2 0.19 %
Kelecsenyborda 2 0.19 %
Garbócbogdány 2 0.19 %
Izdobabeszter 2 0.19 %
Pány 2 0.19 %
Hatkóc 2 0.19 %
Perény - Hím 2 0.19 %
Lapispatak 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádzsadány 2 0.19 %
Ránk 2 0.19 %
Alsótőkés 2 0.19 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.01 %
Rozgony 63 3.71 %
Hernádcsány 61 3.60 %
Jászómindszent 59 3.48 %
Kassamindszent 46 2.71 %
Mecenzéf 42 2.48 %
Izdobabeszter 37 2.18 %
Magyarbőd 35 2.06 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.06 %
Kisida 33 1.95 %
Nagyida 31 1.83 %
Györke 27 1.59 %
Enyicke 27 1.59 %
Hernádgecse 26 1.53 %
Jászó 26 1.53 %
Hernádzsadány 25 1.47 %
Kassaolcsvár 23 1.36 %
Csécs 23 1.36 %
Sároskőszeg 22 1.30 %
Hernádszentistván 22 1.30 %
Koksóbaksa 22 1.30 %
Lapispatak 21 1.24 %
Tarcavajkóc 21 1.24 %
Budamér 20 1.18 %
Nagyszalánc 20 1.18 %
Regeteruszka 19 1.12 %
Somodi 19 1.12 %
Királynép 19 1.12 %
Felsőmislye 19 1.12 %
Makranc 19 1.12 %
Felsőmecenzéf 19 1.12 %
Hernádszokoly 17 1.00 %
Alsómislye 17 1.00 %
Lengyelfalva 17 1.00 %
Baska 16 0.94 %
Semse 16 0.94 %
Abaújnádasd 15 0.88 %
Kecer 14 0.83 %
Stósz 14 0.83 %
Garbócbogdány 14 0.83 %
Idabukóc 14 0.83 %
Abaújszakaly 14 0.83 %
Torna 13 0.77 %
Kassabéla 13 0.77 %
Tizsite 12 0.71 %
Györgyi 12 0.71 %
Bölzse 12 0.71 %
Eszkáros 12 0.71 %
Kisladna 12 0.71 %
Pány 12 0.71 %
Füzérnádaska 11 0.65 %
Alsóhutka 11 0.65 %
Kenyhec 11 0.65 %
Perény - Hím 11 0.65 %
Petőszinye 10 0.59 %
Alsókemence 10 0.59 %
Benyék 10 0.59 %
Abaújszina 10 0.59 %
Szeszta 9 0.53 %
Hilyó 9 0.53 %
Jászóújfalu 9 0.53 %
Lapispatakújtelep 9 0.53 %
Felsőhutka 9 0.53 %
Hernádgönyű 9 0.53 %
Ósva 9 0.53 %
Bolyár 8 0.47 %
Alsótőkés 8 0.47 %
Aranyida 8 0.47 %
Zsarnó 8 0.47 %
Alsócsáj 7 0.41 %
Rudnok 7 0.41 %
Kelecsenyborda 7 0.41 %
Bátyok 7 0.41 %
Szalánchuta 7 0.41 %
Abos 7 0.41 %
Jánok 6 0.35 %
Kalsa 6 0.35 %
Balogd 6 0.35 %
Nagyladna 6 0.35 %
Rás 6 0.35 %
Bódvavendégi 6 0.35 %
Ósvacsákány 6 0.35 %
Kecerlipóc 6 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.29 %
Terebő 5 0.29 %
Buzita 4 0.24 %
Felsőtőkés 4 0.24 %
Ránk 4 0.24 %
Komaróc 4 0.24 %
Felsőkemence 4 0.24 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.16 %
Lapispatak 242 7.72 %
Budamér 158 5.04 %
Mecenzéf 114 3.64 %
Hernádcsány 106 3.38 %
Lapispatakújtelep 98 3.13 %
Koksóbaksa 86 2.74 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.55 %
Nagyszalánc 77 2.46 %
Királynép 76 2.42 %
Abaújnádasd 76 2.42 %
Kecer 74 2.36 %
Stósz 74 2.36 %
Kisida 74 2.36 %
Rozgony 69 2.20 %
Kalsa 68 2.17 %
Szepsi 58 1.85 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.50 %
Jászómindszent 46 1.47 %
Sároskőszeg 46 1.47 %
Hernádszentistván 46 1.47 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.28 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.93 %
Hernádgönyű 29 0.93 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 23.36 %
Jászómindszent 94 7.27 %
Szepsi 75 5.80 %
Stósz 68 5.26 %
Felsőmecenzéf 59 4.56 %
Jászó 40 3.09 %
Kisida 40 3.09 %
Hernádcsány 21 1.62 %
Rozgony 19 1.47 %
Makranc 18 1.39 %
Kassamindszent 17 1.31 %
Torna 16 1.24 %
Lengyelfalva 15 1.16 %
Rudnok 15 1.16 %
Hatkóc 15 1.16 %
Hernádszokoly 14 1.08 %
Királynép 11 0.85 %
Aranyida 11 0.85 %
Koksóbaksa 11 0.85 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.85 %
Jászóújfalu 10 0.77 %
Perény - Hím 9 0.70 %
Pány 9 0.70 %
Idabukóc 9 0.70 %
Garbócbogdány 8 0.62 %
Semse 8 0.62 %
Hernádszentistván 8 0.62 %
Nagyszalánc 8 0.62 %
Magyarbőd 8 0.62 %
Kassaolcsvár 8 0.62 %
Jánok 8 0.62 %
Izdobabeszter 7 0.54 %
Csécs 7 0.54 %
Felsőtőkés 7 0.54 %
Abaújszina 6 0.46 %
Kenyhec 6 0.46 %
Nagyida 6 0.46 %
Györke 6 0.46 %
Abaújszakaly 6 0.46 %
Benyék 6 0.46 %
Sároskőszeg 6 0.46 %
Felsőhutka 6 0.46 %
Abaújnádasd 5 0.39 %
Tarcavajkóc 5 0.39 %
Abos 5 0.39 %
Györgyi 5 0.39 %
Felsőmislye 5 0.39 %
Alsótőkés 5 0.39 %
Budamér 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Kecerlipóc 4 0.31 %
Kecer 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Buzita 4 0.31 %
Apátka 4 0.31 %
Zsarnó 3 0.23 %
Hernádzsadány 3 0.23 %
Bolyár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Lapispatak 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Alsócsáj 3 0.23 %
Szaláncújváros 3 0.23 %
Baska 3 0.23 %
Alsóhutka 3 0.23 %
Somodi 3 0.23 %
Szeszta 3 0.23 %
Hilyó 2 0.15 %
Sárosófalu 2 0.15 %
Ájfalucska 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Tornahorváti 2 0.15 %
Nagyladna 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kisladna 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Újszállás 2 0.15 %
Tizsite 2 0.15 %
Abaújharaszti 2 0.15 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0