SK
KS
.....

Petőszinye

Község

címer zászló
183 23% magyar 1910
10 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Svinica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Gálszécsi-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Bagota
Más földrajzi nevek:
Bogdane, Borda-patak (Bordiansky potok), Chlebovisko, Čontoše, Cserepes-hegy (Veľká hora), Csikló-patak (Halačovský potok), Dielničky (Načere), Fekete-hegy (Vrania hora), Gacegy, Hora, Kemence-patak (Kamenický potok), Kevečeť, Kiskő (Malý Žiar), Kopce, Köves-patak, Kratiny, Krížne, Lúky, Medvedia skala, Menyei-patak, Mikaveď, Na hore, Na kopani (Končeky), Ondičky, Ölyves-patak (Jastrabec), Palerety, Pažitie, Perunky, (Petkómajor), Pod hrádkom, Pod Olšavou, Poľana, Pri Štyroch tablách, Radinky, Rakovce, Repiská, Rigolky (Breziny), Rómska osada, Spálený vrch, Stavenec, Štyri tably, Šule, Szinyei-erdő (Svinický les), Szinyei-patak (Svinický potok), Téres (Tereš), Varga, Vrchný kameň, Vár (Hrad), Veď, Zadolovo
Koordináták:
48.73168945, 21.45984840
Terület:
27,11 km2
Rang:
község
Népesség:
864
Tszf. magasság:
252 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04445
Település kód:
522040
Szervezeti azonosító:
324761
Adóazonosító:
2021245050

Petőszinye az Abaúji-hegyalja északi részén, az Ósva völgyének keleti peremén, a Szalánci-hegység nyugati lábánál, a Szinyei-patak (Svinický potok) mentén, 252 méteres (határa 221-856 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 19 km-re keletre, Gálszécstől 18 km-re nyugatra, Hernádzsadánytól 21 km-re északkeletre, Kecertől pedig 14 km-re délre. Petőszinyénél egyesül az északról érkező Kemencei-patak (Kameničný potok), illetve a keletről érkező Borda-patak (Bordiansky potok) a Szinyei-patakká. A község belterülete két, egymással párhuzamos utcából áll, az egyik a Szinyei-patak mentén húzódik, a másik pedig annak bal oldali teraszán (ez egyben a forgalmas 19-es főút belterületi szakasza). A Szinye-patak jobb partján, a belterület nyugati peremén hétvégi házas üdülőövezetet találunk, délnyugati szélén, a mezőgazdasági szövetkezet telephelye mellett található a 20. század első felében kialakult roma szegregátum. A patak jobb oldali teraszán található a faluképet meghatározó ősi református templom. Határának északnyugati egyharmada nagyrészt mezőgazdaságilag művelt dombvidék, mely nyugaton Magyarbőd és Györke határa közé ékelődve egészen az Ósváig nyúlik (ezen a területen az ország egyik legfontosabb geotermikus mezőjét tárták fel). Területének nagyobb részét a Szalánci-hegység Bagota-hegycsoportjának északnyugati részét alkotó erdőborította vulkanikus eredetű hegyvidék foglalja el, délkeleten határa a Bagota-hegyig (Bogota, 856 m), illetve a történelmi megyehatáron magasodó Kiskőig (Malý Žiar, 732 m) terjed. A Bagotától északra találjuk a Cserepes-hegyet (Veľká hora, 847 m), a Téres-hegyet (Tereš, 841 m), illetve a Kelecsenyborda halálán húzódó Rakottyás-völgy fölé magasodó Fekete-hegyet (Vrania hora, 511 m). Petőszinye közvetlen keleti szomszédságában emelkedik az archeológiai lelőhelyként ismert Vár-hegy (Hrad, 425 m). 2010-ben területének 57,0 százalékát erdő (1544 ha, főként tölgy, bükk, gyertyán), 25,6 százalékát szántóföld (694 ha), 11,0 százalékát rét és legelő (299 ha), 2,6 %-át pedig beépített terület (70 ha) foglalja el. Külterületi lakott helye nincs. Petőszinyén keresztülhalad a 19-es (korábban 50-es) számú országos főút Kassát Nagymihállyal összekötő szakasza. Nyugatról Ósva, délnyugatról Györke, északnyugatról Magyarbőd, északról Alsókemence, északkeletről Kelecsenyborda, délkeletről Dargó, Kisazar és Zemplénkelecsény, délről pedig Regeteruszka és Szaláncújváros községekkel határos. Délnyugati határát a Menyei-patak és a Szinyei-patak, nyugati határát az Ósva, északkeleti határának egy részét az Ölyves-patak (Jastrabec) képezi. Délkeleti határa Abaúj-Torna és Zemplén vármegyék történelmi határát követi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Kassai, 1949-1960 között a Gálszécsi, majd 1960-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910: 27,14 km², 1921: 27,13 km², 2011: 27,11 km²).

Népesség

Petőszinye népessége 2011-ben 832 fő volt, melynek 84,1 %-a volt szlovák, 10,7 %-a roma és 1,2 %-a magyar nemzetiségű. A lakosság mintegy egyötöde (2013-ban 21,5 %) a roma etnikumhoz tartozik, a roma lakosság zöme szegregáltan, a belterület délnyugati peremén található telepen (Rómska kolónia) él. Az Ósva-völgyi magyar nyelvszigethez tartozó, a 20. század elejéig vegyes szlovák-magyar lakosságú község magyar lakossága a század közepére túlnyomórészt asszimilálódott. Az 1890-es népszámlálás során a lakosság mintegy felét (50,3 %), 1910-ben kevesebb, mint egynegyedét (23,3 %) magyar anyanyelvűként írták össze, a csehszlovák hatalomátvétel után 1921-ben már csak 41 (5,4 %), 1930-ban pedig 6 (0,7 %) lakosa vallotta magát magyar nemzetiségűnek. 2001-ben 7 (0,9 %), 2011-ben pedig 10 (1,2 %) magyar nemzetiségű (13 – 1,6 % - magyar anyanyelvű) lakosa volt a községnek. 2011-ben a lakosság 64,8 %-a volt római katolikus, 10,1 %-a református, 9,4 %-a görög katolikus és 6,1 %-a evangélikus vallású. Az 1880-ban még relatív többséget alkotó görög katolikus (1880: 29,2 %, 1921: 24,6 %), a református (1851: 30,6 %, 1880: 25,3 %, 1921: 21,2 %) és az evangélikus (1880: 17,8 %, 1921: 11,9 %) felekezethez tartozók aránya a 19. század második feléhez képest jelentős mértékben csökkent a római katolikusok javára. A holokausztig izraelita vallású közösség (1851: 32 fő, 1880: 23 fő, 1921: 17 fő, 1940: 6 fő) is élt a községben. Petőszinye lakosságszáma 1880-1921 között viszonylag stabilan alakult (756-794 fő között), majd 1921-1940 között egyötödével nőtt (756 főről 909 főre). Az államszocializmus utolsó két évtizedében az elvándorlás következtében népességének több, mint egynegyedét elveszítette (958 főről 698 főre csökkent), a rendszerváltással viszont ez a folyamat megfordult: az 1990-es években gyorsabb, majd 2001 után lassuló ütemű, de folyamatos gyarapodás figyelhető meg, mely 26,6 százalékkal (698 főről 884 főre) növelte Petőszinye népességét 1991-2017 között. A nagyhatárú község népsűrűsége (2011-ben 32,6 fő/km²) viszonylag alacsony.

Történelem

Petőszinye első írásos említése 1276-ból származik, amikor „Zyna” névalakban említik. Ekkor az Aba nemzetség birtoka volt, a füzéri várhoz tartozó uradalom részeként és már állt temploma is. A falu valószínűleg már a 12. században létrejött, ekkortájt emelték a földvárat is a Vár-hegyen. Templomát a 13. századik második felében építették egy 12. századi román stílusú rotunda átépítésével. Neve szláv víznévi eredetű. 1280-ban Scine, 1293-ban Scynnue, 1302-ben Sywynia, 1427-ban Szyna, 1430-ban Zwynne, 1630-ban pedig Szinye néven említik az okiratok. 1390-ben királyi adománnyal Perényi Miklós birtokába került. 1427-ben Abaúj vármegye népesebb községei közé tartozott 70 portájával. A Szalánci-hegységen (a 7 km-re keletre lévő Dargói-szoroson keresztül) átvezető fontos kereskedelmi út mentén fekvő település 1454-ben már vámhellyel bíró mezőváros volt. Petőszinye néven („Petew Zinye” előnevét a birtokos Pető családról kapta) 1553-ban említik elöször. Ekkor 8, 1564-ben 16, 1598-ban pedig 53 portája adózott. A 16. század végén Homonnay Ferenc birtokában volt. Lakói a 16-17. században református hitre tértek. A 18. században római katolikus vallású szlovákok és görög katolikus ruszinok is letelepedtek a faluban. 1772-ben a Szerencsy család birtoka volt, ekkor 25 jobbágy- és 23 zsellérportája adózott. A 18. század végén Vályi András még magyar faluként, fél évszázaddal később Fényes Elek, mint vegyes szlovák-magyar falut említi. 1828-ban 81 háza és 626 lakosa volt. A 19. század elejétől postakocsi-állomás működött Petőszinyén a Zemplén felé vezető postaúton. Postakocsit ábrázol a község régi pecsétje is, mely 1840-ből ismert. 1851-ben az ekkor 621 lakosú faluban vendégfogadó és papírmalom is működött, legnagyobb földesurai ekkor a Szirmay grófok voltak. Ekkor még a reformátusok alkották a lakosság relatív többségét (30,6 %), 1880-ra a görög katolikusok (29,2 %), 1921-re pedig a római katolikusok (39,7 %) váltak a legnépesebb felekezetté. A vegyes szlovák-magyar lakosságú faluban 1880-ban a lakosság egyhatodát, 1890-ben felét, 1900-ban egyharmadát, 1910-ben egynegyedét írták össze magyar anyanyelvűként, tehát a lakosság többsége már 1920 előtt is szlovák anyanyelvű volt. 1880-ban 788, 1890-ben 756, 1900-ban 794, 1910-ben pedig 786 lakosa volt. 1890-ben 123 ház állt a faluban. A 19. század második és a 20. század első felében a község legnagyobb földesura a Forgách család volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 756, 1930-ban 875 lakosa volt. A két világháború között fűrésztelep működött a községben. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Györke és Petőszinye között vonta meg, előbbi községet Magyarországhoz csatolva. Petőszinye 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam határközsége volt. 1940-ben 179 háza és 909 lakosa volt. A magyar nyelvű (református) oktatás 1944-ben szűnt meg végleg a községben (a szomszédos Magyarbőddel és Györkével ellentétben itt nem indult újra 1948-ban). 1944. decemberében és 1945. januárjában a front átvonulásakor a település súlyos károkat szenvedett. A lakosság nagy részét kitelepítették, 15 lakosa életét vesztette, a határ egy részét aláaknázták, a Dargói-szorosért vívott csata során tüzérséggel lőtték a falut. Mezőgazdasági szövetkezetét 1957-ben alapították, az 1980-as években Magyarbődével egyesítették. 1970-ben 958, 1980-ban 852, 1991-ben 698 lakosa volt. A község zászlaját és címerét 2003-ban fogadták el. 2001-ben 801, 2011-ben 832, 2017-ben pedig 884 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. A eredetileg román stílusban, a 13. század második felében épült, majd a 14. században gótikus stílusban átépített református temploma értékes falfestményeivel országos jelentőségű műemlék. Az 1954-ben rossz állapota miatt bezárt templomot 1970-76-ban restaurálták. A 18. században épült barokk stílusú Forgách kastély a 20. század folyamán elpusztult. Jézus szívének tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1923-ban, evangélikus temploma pedig 1929-ben épült. A községben a népi építészet számos szép példája fennmaradt. A Vár-hegyen 12-13. századi földvár maradványait tárták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZINYE. Pető Szinye. Magyar falu Abaúj Várm. földes Ura Szerencsy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Regete Ruszkához közel, mellynek filiája; határja jól termő, javai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szinye, (Swinicza), tót-magyar falu, Abauj vmegyében, Kassához keletre 2 mfldnyire, a zempléni postautban, 176 r., 153 g. kath., 70 evang., 190 ref., 32 zsidó lak. Szép urasági kastély. Ref. szentegyház. Postahivatal és váltás Kassa és Vecse közt. Vendégfogadó. Papirosmalom. Nagy erdő. F. u. gr. Szirmay.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább éjszakra fekszik Pető-Szinye, hol az Árpádok korából származó református templom van, mely hosszú ideig a Pálosoké volt. Megtekintésre méltó itt özvegy gróf Forgách Sándornénak barok izlésű kastélya, melyet szép park környez.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Pető-Szinye kisközség körjegyzőséggel, 123 házzal, 756 magyar és tót lakossal. Postája Bőd, táviróállomása Kassa. Református temploma még az Árpádok korából származik és hosszu ideig a Pálosoké volt. A helység délkeleti oldalán fekvő Várhegyen valaha vár volt, melynek nyomai még ma is megtalálhatók; de már a történelem előtti korban is kellett itt embereknek lakniok, mert határában kőkorszakbeli maradványokat leltek. Szép park közepette áll özv. gr. Forgách Sándorné barokk modoru, csinos, földszintes kastélya, mely régente a Pethő-családé, azután a Vass grófi családé, majd gr. Wan Bernáté és végre gr. Szirmay Tamás örököseié volt. Forgách Sándor grófnak csak néhány évvel ezelőtt birtokába jutott. A község határában fekvő bányában műtárgyak építésére alkalmas követ fejtenek.

Helységnévtár

Petőszinye (Szinye-Pető, Svinica-Pethő), rk. 196 Regete-Ruszka, gk. 230 Kelecsény, ág. 140 Felső-Kemence, REF. 199 Tiszáninnen, izr. 23 Rozgony.

Névelőfordulások
1276
Zyna
1280
Scine
1293
Scynnue
1302
Scywynia
1427
Szyna
1430
Zwynne
1553
Petew Zinye
1630
Szinye
1773
Szinye, Swinitz, Swinicza
1786
Sinye, Swinicza
1808
Szinye, Swinica
1863
Petőszinye
1920
Svinica

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Svinica) 282
Telefon: 0556965225
Fax: 0557296779

Honlap: obecsvinica.sk
Polgármester:
Šimko Ľubomír (Független)

Képviselő-testület:
Molnár Marek (Független)
Štovčik Slavomír (Független)
Bugošová Marta (KDH)
Hrubovčák František (KDH)
Kaduk Ladislav (SMER-SD)
Čigáš Vincent (SNS)
Vasiľ Bartolomej (SNS)
Független 29% Független 2 képviselö KDH 29% KDH 2 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SNS 29% SNS 2 képviselö 7 képviselö
Alapiskola

Svinica 187

Óvoda

Svinica 187

Petőszinyei Községi Hivatal

Svinica 282

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 119 15%
szlovákok 584 74%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 3%
egyéb 65 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 788
magyarok 183 23%
szlovákok 519 66%
ruszinok 0 0%
romák 69 9%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 786
magyarok 41 5%
szlovákok 696 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 756
magyarok 0 0%
szlovákok 656 94%
ruszinok 0 0%
romák 41 6%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 698
magyarok 7 1%
szlovákok 765 96%
ruszinok 0 0%
romák 11 1%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 2%
összlétszám 801
magyarok 10 1%
szlovákok 700 84%
ruszinok 1 0%
romák 89 11%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 3%
összlétszám 832
magyarok 10 1%
szlovákok 908 92%
ruszinok 4 0%
romák 15 2%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 47 5%
összlétszám 989
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 738
Választási részvétel: 40.51 %
Kiadott boríték: 299
Bedobott boríték: 299

Polgármester

Érvényes szavazólap: 284
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šimko Ľubomír 284 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bugošová Marta 187 KDH
Molnár Marek 175 Független
Čigáš Vincent 164 SNS
Kaduk Ladislav 145 SMER-SD
Štovčik Slavomír 144 Független
Vasiľ Bartolomej 144 SNS
Hrubovčák František 141 KDH

Képviselők

2014
KDH 42.86% KDH 3 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö SDKÚ-DS 42.86% SDKÚ-DS 3 képviselö 7 képviselö
2018
KDH 28.57% KDH 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SNS 28.57% SNS 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 697
Választási részvétel: 28.55 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199
Választásra jogosult: 696
Választási részvétel: 22.70 %
Kiadott boríték: 158
Bedobott boríték: 157
Választásra jogosult: 732
Választási részvétel: 14,75 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 187
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 104
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 138 73.80 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 22 11.76 % KDS
Jaroslav Džunko 5 2.67 % Független
Dominika Palaščáková 5 2.67 % NOVA
Rastislav Masnyk 4 2.14 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 3 1.60 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 3 1.60 % KSS
Marek Ďurán 3 1.60 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 1.07 % OKS
Jozef Holečko 2 1.07 % Független
Rudolf Bauer 29 18.47% KDS
Richard Raši 56 53.85 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 26 25.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jarmila Tkáčová 8 7.69 % SNS
Štefan Surmánek 6 5.77 % ĽSNS
Lukáš Sisák 3 2.88 % KSS
Róbert Bačinský 2 1.92 % Független
Jaroslav Džunko 2 1.92 % Független
Oliver Petrík 1 0.96 % JĽSS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 194
Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Šimko 193 99.48% SMER - SD
Jozef Konkoly 48 24.74% SMER - SD
František Petro 34 17.53% SMER - SD
Vojtech Staňo 21 10.82% SMER - SD
Michal Rečka 21 10.82% SMER - SD
Viliam Bačo 12 6.19% Független
Ladislav Vojtko 11 5.67% KSS
Viktor Dulina 10 5.15% Független
Štefan Markovič 10 5.15% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Radoslav Šimko 8 4.12% SNS
Miloš Barcal 8 4.12% Független
Štefan Petrík 8 4.12% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 7 3.61% NOVA
Slavomír Horváth 7 3.61% SNS
Ján Marton 7 3.61% NOVA
Monika Bérešová 6 3.09% SZS
Viktor Sasák 5 2.58% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Kokarda 5 2.58% Független
Marián Tóth 5 2.58% SaS
Tomáš Suchý 5 2.58% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 5 2.58% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 4 2.06% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Karol Dzugas 4 2.06% Független
Roman Horváth 3 1.55% SRÚS
Ivan Buchla 3 1.55% SNS
Peter Papáč 3 1.55% KSS
Július Beluscák 3 1.55% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jenő Csoltkó 3 1.55% Független
Ján Bačo 3 1.55% SĽS
Ľubica Holováčová 3 1.55% SĽS
Božena Letková 2 1.03% Független
Martin Baltes 2 1.03% SĽS
László Köteles 2 1.03% SMK-MKP
Anton Medvec 2 1.03% Független
Ladislav Miko 2 1.03% 7 STATOČNÝCH
Jozef Tischler 2 1.03% SĽS
Františka Kočišová 2 1.03% SĽS
Ján Stanislav 2 1.03% SNS
Róbert Šándor 1 0.52% Független
László Iván 1 0.52% SMK-MKP
Miroslav Bačenko 1 0.52% Független
Vladimír Popovič 1 0.52% SMS
Monika Vargová 1 0.52% SNS
Ivan Hriczko 1 0.52% Független
Peter Palaščák 1 0.52% SOĽ
Elena Majancsíková 1 0.52% SĽS
Jozef Koňa 1 0.52% SĽS
Imrich Kohút 1 0.52% SĽS
Róbert Čarny 1 0.52% SNS
Ladislav Bartók 1 0.52% Független
István Zachariaš 1 0.52% SMK-MKP
Marián Kertész 1 0.52% PD
Ján Mikloš 1 0.52% KSS
Mária Topoľančinová 1 0.52% ĽS-HZDS
Július Grulyo 1 0.52% Független
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Erika Zámboriová 37 35.24% ŠKV
Peter Derevjaník 28 26.67% SMER-SD
Martin Smrčo 28 26.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
František Petro 26 24.76% SMER-SD
Slavomír Horváth 25 23.81% SNS
Ondrej Bernát 23 21.90% SMER-SD
Viktor Dulina 21 20.00% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Imrich Bakši 21 20.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kokarda 20 19.05% Független
Miloš Barcal 19 18.10% Független
Michal Rečka 19 18.10% SMER-SD
Jarmila Vaňová 17 16.19% ŠKV
Ján Serbin 14 13.33% Független
Vojtech Farkaš 13 12.38% Független
Ladislav Vojtko 13 12.38% KSS
Martin Baltes 12 11.43% ĽS Naše Slovensko
Pavol Lehotský 12 11.43% Független
František Gedra 10 9.52% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 9 8.57% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Dulovičová 9 8.57% Független
Peter Solár 7 6.67% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Hodor 7 6.67% Független
Martina Dutková 7 6.67% Független
Marcela Demkeová 7 6.67% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 6 5.71% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Suchý 6 5.71% ŠANCA
Monika Gergelová 6 5.71% SNS
Pavol Bujňák 5 4.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Mária Lacková 5 4.76% Független
Július Beluscsák 5 4.76% Független
Július Begala 4 3.81% Független
Vlastimil Lakatoš 4 3.81% Független
Anetta Strýčková 4 3.81% Független
Slavomír Borovský 4 3.81% DS
Ladislav Andrejanin 4 3.81% ÚSVIT
Adrianna Gergely Papp 3 2.86% SMK-MKP
Augustín Köteles 3 2.86% NAJ
Anton Medvec 3 2.86% Független
Peter Seman 3 2.86% KSS
Peter Kocai 3 2.86% NAJ
Gabriel Böhm 2 1.90% Független
Július Pelegrin 2 1.90% Független
Ján Horváth 2 1.90% Független
Anton Király 2 1.90% SMK-MKP
Alexander Horváth 2 1.90% MOST - HÍD
Roland Szabó 2 1.90% SMER-SD
Jozef Krešák 1 0.95% ŠANCA
Jozef Hric 1 0.95% KSS
Jaroslav Pástor 1 0.95% MOST - HÍD
Ivan Hriczko 1 0.95% ŠKV
Július Grulyo 1 0.95% Független
Elena Fialková 1 0.95% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 0.95% SMK-MKP
László Köteles 1 0.95% SMK-MKP
Ervín Kompuš 1 0.95% NAJ
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.17 %
Torna 145 6.03 %
Buzita 141 5.87 %
Somodi 111 4.62 %
Makranc 110 4.58 %
Debrőd 109 4.54 %
Csécs 94 3.91 %
Szeszta 73 3.04 %
Jászó 69 2.87 %
Jánok 64 2.66 %
Perény - Hím 63 2.62 %
Komaróc 63 2.62 %
Áj 57 2.37 %
Reste 57 2.37 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.12 %
Tornaújfalu 49 2.04 %
Alsólánc 48 2.00 %
Zsarnó 47 1.96 %
Bódvavendégi 40 1.66 %
Nagyida 40 1.66 %
Péder 40 1.66 %
Abaújszina 33 1.37 %
Pány 22 0.92 %
Mecenzéf 21 0.87 %
Jászómindszent 12 0.50 %
Tornahorváti 12 0.50 %
Szádelő 12 0.50 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.29 %
Kisida 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.12 %
Felsőtőkés 3 0.12 %
Koksóbaksa 3 0.12 %
Izdobabeszter 3 0.12 %
Hernádszokoly 3 0.12 %
Enyicke 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.52 %
Torna 110 12.02 %
Kecer 63 6.89 %
Szepsi 47 5.14 %
Mecenzéf 28 3.06 %
Áj 16 1.75 %
Buzita 14 1.53 %
Jászómindszent 13 1.42 %
Csécs 11 1.20 %
Jászóújfalu 10 1.09 %
Kisida 9 0.98 %
Abaújszakaly 9 0.98 %
Györke 8 0.87 %
Kenyhec 8 0.87 %
Hernádcsány 8 0.87 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.01 %
Buzita 223 11.35 %
Csécs 84 4.27 %
Perény - Hím 79 4.02 %
Torna 77 3.92 %
Szeszta 77 3.92 %
Reste 67 3.41 %
Makranc 66 3.36 %
Komaróc 55 2.80 %
Debrőd 55 2.80 %
Somodi 53 2.70 %
Alsólánc 51 2.60 %
Nagyida 49 2.49 %
Tornaújfalu 38 1.93 %
Jászó 37 1.88 %
Áj 37 1.88 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.63 %
Zsarnó 31 1.58 %
Péder 30 1.53 %
Abaújszina 29 1.48 %
Jánok 28 1.42 %
Bódvavendégi 25 1.27 %
Mecenzéf 15 0.76 %
Semse 11 0.56 %
Pány 10 0.51 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.25 %
Izdobabeszter 5 0.25 %
Jászómindszent 5 0.25 %
Hernádszentistván 5 0.25 %
Regeteruszka 4 0.20 %
Királynép 4 0.20 %
Jászóújfalu 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.04 %
Jászómindszent 108 10.00 %
Stósz 76 7.04 %
Felsőmecenzéf 50 4.63 %
Szepsi 38 3.52 %
Kisida 36 3.33 %
Hernádcsány 24 2.22 %
Jászó 24 2.22 %
Kassamindszent 24 2.22 %
Jászóújfalu 22 2.04 %
Kassabéla 19 1.76 %
Rozgony 18 1.67 %
Budamér 18 1.67 %
Hernádszokoly 17 1.57 %
Semse 17 1.57 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.39 %
Sároskőszeg 15 1.39 %
Felsőtőkés 14 1.30 %
Kassaolcsvár 14 1.30 %
Csécs 12 1.11 %
Lengyelfalva 12 1.11 %
Torna 12 1.11 %
Izdobabeszter 12 1.11 %
Hernádszentistván 12 1.11 %
Idabukóc 11 1.02 %
Aranyida 11 1.02 %
Lapispatak 11 1.02 %
Koksóbaksa 10 0.93 %
Felsőmislye 9 0.83 %
Alsótőkés 9 0.83 %
Tarcavajkóc 8 0.74 %
Abaújszakaly 8 0.74 %
Tizsite 8 0.74 %
Baska 8 0.74 %
Hatkóc 7 0.65 %
Szalánchuta 7 0.65 %
Enyicke 7 0.65 %
Abaújnádasd 7 0.65 %
Nagyida 7 0.65 %
Abaújszina 7 0.65 %
Hilyó 7 0.65 %
Perény - Hím 7 0.65 %
Magyarbőd 7 0.65 %
Hernádgecse 7 0.65 %
Nagyszalánc 7 0.65 %
Györke 6 0.56 %
Garbócbogdány 6 0.56 %
Makranc 6 0.56 %
Lapispatakújtelep 6 0.56 %
Kelecsenyborda 6 0.56 %
Kecer 6 0.56 %
Királynép 6 0.56 %
Hernádzsadány 6 0.56 %
Rás 5 0.46 %
Pány 5 0.46 %
Rudnok 5 0.46 %
Kisladna 5 0.46 %
Terebő 5 0.46 %
Hernádgönyű 4 0.37 %
Buzita 4 0.37 %
Ájfalucska 4 0.37 %
Abaújharaszti 4 0.37 %
Zsarnó 4 0.37 %
Kalsa 4 0.37 %
Petőszinye 4 0.37 %
Szeszta 4 0.37 %
Nagyladna 4 0.37 %
Ósvacsákány 3 0.28 %
Felsőcsáj 3 0.28 %
Györgyi 3 0.28 %
Abaújrákos 3 0.28 %
Apátka 3 0.28 %
Jánok 3 0.28 %
Alsómislye 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Alsóhutka 3 0.28 %
Benyék 3 0.28 %
Miglécnémeti 3 0.28 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 36.29 %
Buzita 84 5.77 %
Torna 66 4.54 %
Makranc 50 3.44 %
Szeszta 45 3.09 %
Csécs 39 2.68 %
Debrőd 38 2.61 %
Áj 31 2.13 %
Somodi 30 2.06 %
Tornaújfalu 30 2.06 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.92 %
Nagyida 27 1.86 %
Perény - Hím 26 1.79 %
Alsólánc 26 1.79 %
Zsarnó 26 1.79 %
Jánok 26 1.79 %
Reste 23 1.58 %
Péder 22 1.51 %
Jászó 22 1.51 %
Bódvavendégi 21 1.44 %
Rudnok 17 1.17 %
Komaróc 17 1.17 %
Mecenzéf 15 1.03 %
Jászómindszent 13 0.89 %
Hernádcsány 13 0.89 %
Abaújszina 12 0.82 %
Tornahorváti 11 0.76 %
Miglécnémeti 9 0.62 %
Pány 9 0.62 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Aranyida 7 0.48 %
Stósz 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Jászóújfalu 6 0.41 %
Györke 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.79 %
Hernádszentistván 216 10.75 %
Sároskőszeg 164 8.16 %
Hernádszokoly 138 6.87 %
Budamér 79 3.93 %
Rozgony 58 2.89 %
Kassabéla 40 1.99 %
Abos 40 1.99 %
Kassamindszent 39 1.94 %
Kisida 37 1.84 %
Terebő 34 1.69 %
Hernádcsány 30 1.49 %
Enyicke 28 1.39 %
Jászómindszent 28 1.39 %
Királynép 28 1.39 %
Szepsi 26 1.29 %
Tarcavajkóc 25 1.24 %
Koksóbaksa 23 1.14 %
Izdobabeszter 23 1.14 %
Lapispatak 19 0.95 %
Benyék 18 0.90 %
Hernádzsadány 18 0.90 %
Kisladna 18 0.90 %
Felsőmislye 17 0.85 %
Rás 17 0.85 %
Hernádgecse 17 0.85 %
Nagyszalánc 16 0.80 %
Kassaolcsvár 16 0.80 %
Lapispatakújtelep 15 0.75 %
Kenyhec 15 0.75 %
Alsómislye 15 0.75 %
Eszkáros 14 0.70 %
Baska 14 0.70 %
Regeteruszka 14 0.70 %
Alsótőkés 14 0.70 %
Perény - Hím 13 0.65 %
Bölzse 13 0.65 %
Abaújnádasd 13 0.65 %
Csécs 12 0.60 %
Hatkóc 12 0.60 %
Nagyladna 12 0.60 %
Lengyelfalva 12 0.60 %
Aranyida 12 0.60 %
Abaújszina 11 0.55 %
Semse 11 0.55 %
Felsőhutka 11 0.55 %
Mecenzéf 11 0.55 %
Garbócbogdány 10 0.50 %
Kalsa 10 0.50 %
Buzita 10 0.50 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Torna 10 0.50 %
Kecer 10 0.50 %
Magyarbőd 10 0.50 %
Felsőtőkés 10 0.50 %
Györke 10 0.50 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 36.36 %
Szepsi 178 16.51 %
Csécs 34 3.15 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.97 %
Áj 31 2.88 %
Makranc 29 2.69 %
Somodi 26 2.41 %
Tornaújfalu 25 2.32 %
Jánok 23 2.13 %
Perény - Hím 20 1.86 %
Zsarnó 20 1.86 %
Bódvavendégi 18 1.67 %
Mecenzéf 14 1.30 %
Szeszta 14 1.30 %
Tornahorváti 14 1.30 %
Jászó 12 1.11 %
Buzita 11 1.02 %
Debrőd 11 1.02 %
Kenyhec 11 1.02 %
Nagyida 10 0.93 %
Pány 10 0.93 %
Péder 8 0.74 %
Hernádcsány 6 0.56 %
Rozgony 6 0.56 %
Kisida 5 0.46 %
Hernádgecse 5 0.46 %
Reste 5 0.46 %
Ájfalucska 4 0.37 %
Szádelő 4 0.37 %
Alsólánc 4 0.37 %
Jászóújfalu 4 0.37 %
Lapispatakújtelep 4 0.37 %
Jászómindszent 4 0.37 %
Magyarbőd 3 0.28 %
Garbócbogdány 3 0.28 %
Izdobabeszter 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Komaróc 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Nagyszalánc 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Abaújszina 3 0.28 %
Kassamindszent 3 0.28 %
Abaújnádasd 2 0.19 %
Hilyó 2 0.19 %
Eszkáros 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádgönyű 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Idabukóc 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 17.56 %
Torna 20 5.95 %
Csécs 12 3.57 %
Jászó 11 3.27 %
Tornaújfalu 10 2.98 %
Rozgony 10 2.98 %
Nagyida 10 2.98 %
Buzita 8 2.38 %
Somodi 8 2.38 %
Makranc 7 2.08 %
Zsarnó 6 1.79 %
Reste 6 1.79 %
Lapispatak 6 1.79 %
Idabukóc 6 1.79 %
Debrőd 5 1.49 %
Jánok 5 1.49 %
Perény - Hím 5 1.49 %
Abaújszina 5 1.49 %
Družstevná pri Hornáde 4 1.19 %
Kassamindszent 4 1.19 %
Alsólánc 4 1.19 %
Tornahorváti 4 1.19 %
Szeszta 4 1.19 %
Izdobabeszter 3 0.89 %
Petőszinye 3 0.89 %
Magyarbőd 3 0.89 %
Komaróc 3 0.89 %
Hernádszokoly 3 0.89 %
Jászóújfalu 3 0.89 %
Kisida 3 0.89 %
Györke 3 0.89 %
Ránk 3 0.89 %
Terebő 3 0.89 %
Enyicke 3 0.89 %
Nagyszalánc 2 0.60 %
Bódvavendégi 2 0.60 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.60 %
Hernádcsány 2 0.60 %
Budamér 2 0.60 %
Kalsa 2 0.60 %
Kecer 2 0.60 %
Kenyhec 2 0.60 %
Mecenzéf 2 0.60 %
Abos 2 0.60 %
Patacskő 2 0.60 %
Abaújszakaly 2 0.60 %
Kassaolcsvár 2 0.60 %
Felsőmislye 2 0.60 %
Alsókemence 2 0.60 %
Jászómindszent 1 0.30 %
Pány 1 0.30 %
Lapispatakújtelep 1 0.30 %
Rudnok 1 0.30 %
Regeteruszka 1 0.30 %
Alsótőkés 1 0.30 %
Benyék 1 0.30 %
Eszkáros 1 0.30 %
Sároskőszeg 1 0.30 %
Szaláncújváros 1 0.30 %
Királynép 1 0.30 %
Lengyelfalva 1 0.30 %
Stósz 1 0.30 %
Péder 1 0.30 %
Rás 1 0.30 %
Abaújnádasd 1 0.30 %
Hatkóc 1 0.30 %
Áj 1 0.30 %
Tarcavajkóc 1 0.30 %
Ájfalucska 1 0.30 %
Hernádgecse 1 0.30 %
Györgyi 1 0.30 %
Bolyár 1 0.30 %
Felsőcsáj 1 0.30 %
Felsőtőkés 1 0.30 %
Felsőmecenzéf 1 0.30 %
Kassabéla 1 0.30 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.49 %
Szepsi 82 12.54 %
Csécs 20 3.06 %
Tornaújfalu 18 2.75 %
Nagyida 17 2.60 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.29 %
Buzita 12 1.83 %
Áj 12 1.83 %
Szeszta 12 1.83 %
Somodi 11 1.68 %
Bódvavendégi 11 1.68 %
Zsarnó 10 1.53 %
Jászó 10 1.53 %
Makranc 10 1.53 %
Mecenzéf 9 1.38 %
Péder 9 1.38 %
Jászómindszent 8 1.22 %
Tornahorváti 8 1.22 %
Perény - Hím 7 1.07 %
Eszkáros 6 0.92 %
Hernádcsány 6 0.92 %
Abaújszina 6 0.92 %
Alsólánc 5 0.76 %
Kassamindszent 5 0.76 %
Reste 5 0.76 %
Jánok 4 0.61 %
Budamér 4 0.61 %
Baska 4 0.61 %
Kenyhec 4 0.61 %
Jászóújfalu 4 0.61 %
Hernádzsadány 4 0.61 %
Debrőd 4 0.61 %
Komaróc 4 0.61 %
Magyarbőd 4 0.61 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.61 %
Hernádszentistván 3 0.46 %
Kecer 3 0.46 %
Abaújnádasd 3 0.46 %
Alsótőkés 3 0.46 %
Enyicke 3 0.46 %
Hernádgönyű 3 0.46 %
Pány 3 0.46 %
Lapispatak 3 0.46 %
Semse 3 0.46 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.15 %
Hernádgecse 1 0.15 %
Bölzse 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.15 %
Lapispatakújtelep 1 0.15 %
Újszállás 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Stósz 1 0.15 %
Balogd 1 0.15 %
Hernádszokoly 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Patacskő 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Hilyó 1 0.15 %
Királynép 1 0.15 %
Ránk 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Kisida 1 0.15 %
Kisladna 1 0.15 %
Szaláncújváros 1 0.15 %
Idabukóc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.81 %
Torna 295 15.04 %
Jászó 262 13.36 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.43 %
Mecenzéf 91 4.64 %
Buzita 78 3.98 %
Szeszta 60 3.06 %
Zsarnó 56 2.86 %
Somodi 52 2.65 %
Tornaújfalu 50 2.55 %
Áj 47 2.40 %
Jászóújfalu 38 1.94 %
Debrőd 35 1.78 %
Bódvavendégi 33 1.68 %
Csécs 33 1.68 %
Alsólánc 29 1.48 %
Perény - Hím 28 1.43 %
Jánok 26 1.33 %
Szádelő 24 1.22 %
Abaújszina 23 1.17 %
Komaróc 22 1.12 %
Nagyida 20 1.02 %
Makranc 20 1.02 %
Reste 20 1.02 %
Péder 17 0.87 %
Felsőmecenzéf 14 0.71 %
Tornahorváti 11 0.56 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.31 %
Királynép 6 0.31 %
Kenyhec 5 0.25 %
Hernádzsadány 5 0.25 %
Hernádcsány 5 0.25 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Abaújszakaly 4 0.20 %
Enyicke 4 0.20 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.81 %
Makranc 115 8.78 %
Csécs 73 5.57 %
Torna 68 5.19 %
Buzita 39 2.98 %
Perény - Hím 36 2.75 %
Tornaújfalu 35 2.67 %
Jánok 30 2.29 %
Pány 26 1.98 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.91 %
Nagyida 23 1.76 %
Mecenzéf 23 1.76 %
Zsarnó 22 1.68 %
Áj 22 1.68 %
Szeszta 20 1.53 %
Györke 19 1.45 %
Komaróc 19 1.45 %
Péder 18 1.37 %
Somodi 17 1.30 %
Jászó 16 1.22 %
Reste 16 1.22 %
Debrőd 15 1.15 %
Kisida 14 1.07 %
Jászómindszent 14 1.07 %
Kenyhec 12 0.92 %
Alsólánc 12 0.92 %
Bódvavendégi 10 0.76 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.69 %
Sároskőszeg 9 0.69 %
Hernádcsány 9 0.69 %
Budamér 8 0.61 %
Rozgony 8 0.61 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Hernádszentistván 7 0.53 %
Hernádszokoly 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Semse 6 0.46 %
Tornahorváti 6 0.46 %
Abaújszina 6 0.46 %
Idabukóc 6 0.46 %
Abos 6 0.46 %
Hilyó 6 0.46 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.31 %
Koksóbaksa 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Bolyár 4 0.31 %
Nagyszalánc 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Abaújnádasd 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Benyék 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Rudnok 4 0.31 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.82 %
Rozgony 83 3.70 %
Izdobabeszter 61 2.72 %
Kisida 61 2.72 %
Kassamindszent 53 2.36 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.32 %
Györgyi 51 2.27 %
Hernádcsány 50 2.23 %
Jászómindszent 46 2.05 %
Györke 45 2.01 %
Alsókemence 44 1.96 %
Szepsi 42 1.87 %
Sároskőszeg 42 1.87 %
Kassaolcsvár 41 1.83 %
Regeteruszka 40 1.78 %
Garbócbogdány 39 1.74 %
Budamér 37 1.65 %
Petőszinye 37 1.65 %
Bolyár 36 1.60 %
Mecenzéf 36 1.60 %
Kelecsenyborda 36 1.60 %
Nagyszalánc 33 1.47 %
Benyék 31 1.38 %
Felsőmislye 29 1.29 %
Koksóbaksa 28 1.25 %
Tarcavajkóc 28 1.25 %
Csécs 28 1.25 %
Idabukóc 27 1.20 %
Ránkfüred 27 1.20 %
Lapispatak 27 1.20 %
Kecer 25 1.11 %
Alsótőkés 25 1.11 %
Királynép 25 1.11 %
Felsőcsáj 24 1.07 %
Lengyelfalva 24 1.07 %
Hernádzsadány 24 1.07 %
Rás 23 1.02 %
Hernádszentistván 23 1.02 %
Bátyok 23 1.02 %
Felsőkemence 22 0.98 %
Alsómislye 22 0.98 %
Kassabéla 21 0.94 %
Kalsa 20 0.89 %
Hernádszokoly 20 0.89 %
Füzérnádaska 18 0.80 %
Hernádgecse 18 0.80 %
Baska 18 0.80 %
Semse 17 0.76 %
Ránk 16 0.71 %
Tizsite 16 0.71 %
Torna 15 0.67 %
Abaújszakaly 15 0.67 %
Enyicke 15 0.67 %
Ósvacsákány 15 0.67 %
Aranyida 15 0.67 %
Hilyó 14 0.62 %
Alsóhutka 14 0.62 %
Abaújnádasd 14 0.62 %
Kenyhec 14 0.62 %
Jászó 14 0.62 %
Ósva 14 0.62 %
Abaújszina 13 0.58 %
Jászóújfalu 13 0.58 %
Abaújrákos 13 0.58 %
Abaújharaszti 12 0.53 %
Pány 12 0.53 %
Stósz 12 0.53 %
Szaláncújváros 12 0.53 %
Szeszta 11 0.49 %
Lapispatakújtelep 11 0.49 %
Somodi 11 0.49 %
Abos 11 0.49 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.40 %
Hernádgönyű 9 0.40 %
Bölzse 9 0.40 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.31 %
Nagyida 7 0.31 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.22 %
Péder 5 0.22 %
Áj 5 0.22 %
Komaróc 5 0.22 %
Buzita 5 0.22 %
Újszállás 5 0.22 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 33.50 %
Somodi 42 7.18 %
Kecer 28 4.79 %
Mecenzéf 22 3.76 %
Jászómindszent 16 2.74 %
Nagyida 14 2.39 %
Magyarbőd 13 2.22 %
Jászóújfalu 13 2.22 %
Torna 12 2.05 %
Csécs 10 1.71 %
Hernádcsány 8 1.37 %
Buzita 8 1.37 %
Szepsi 8 1.37 %
Kisida 8 1.37 %
Stósz 7 1.20 %
Patacskő 6 1.03 %
Abaújszina 6 1.03 %
Koksóbaksa 4 0.68 %
Felsőmecenzéf 4 0.68 %
Györke 4 0.68 %
Kassamindszent 4 0.68 %
Abaújszakaly 4 0.68 %
Kenyhec 4 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Abaújnádasd 4 0.68 %
Hilyó 3 0.51 %
Rozgony 3 0.51 %
Rudnok 3 0.51 %
Regeteruszka 3 0.51 %
Budamér 3 0.51 %
Terebő 3 0.51 %
Szeszta 3 0.51 %
Tarcavajkóc 3 0.51 %
Hernádszokoly 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Királynép 2 0.34 %
Hernádgecse 2 0.34 %
Lengyelfalva 2 0.34 %
Györgyi 2 0.34 %
Alsómislye 2 0.34 %
Bölzse 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Ósvacsákány 2 0.34 %
Lapispatakújtelep 2 0.34 %
Kelecsenyborda 2 0.34 %
Garbócbogdány 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Pány 2 0.34 %
Hatkóc 2 0.34 %
Perény - Hím 2 0.34 %
Lapispatak 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Hernádzsadány 2 0.34 %
Ránk 2 0.34 %
Alsótőkés 2 0.34 %
Idabukóc 1 0.17 %
Makranc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Nagyladna 1 0.17 %
Alsócsáj 1 0.17 %
Füzérnádaska 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Kecerlipóc 1 0.17 %
Benyék 1 0.17 %
Hernádgönyű 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Semse 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Enyicke 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Baska 1 0.17 %
Hernádszentistván 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Petőszinye 1 0.17 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.33 %
Rozgony 63 4.02 %
Hernádcsány 61 3.89 %
Jászómindszent 59 3.76 %
Kassamindszent 46 2.93 %
Mecenzéf 42 2.68 %
Izdobabeszter 37 2.36 %
Magyarbőd 35 2.23 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.23 %
Kisida 33 2.10 %
Nagyida 31 1.98 %
Györke 27 1.72 %
Enyicke 27 1.72 %
Hernádgecse 26 1.66 %
Jászó 26 1.66 %
Hernádzsadány 25 1.59 %
Kassaolcsvár 23 1.47 %
Csécs 23 1.47 %
Sároskőszeg 22 1.40 %
Hernádszentistván 22 1.40 %
Koksóbaksa 22 1.40 %
Lapispatak 21 1.34 %
Tarcavajkóc 21 1.34 %
Budamér 20 1.27 %
Nagyszalánc 20 1.27 %
Regeteruszka 19 1.21 %
Somodi 19 1.21 %
Királynép 19 1.21 %
Felsőmislye 19 1.21 %
Makranc 19 1.21 %
Felsőmecenzéf 19 1.21 %
Hernádszokoly 17 1.08 %
Alsómislye 17 1.08 %
Lengyelfalva 17 1.08 %
Baska 16 1.02 %
Semse 16 1.02 %
Abaújnádasd 15 0.96 %
Kecer 14 0.89 %
Stósz 14 0.89 %
Garbócbogdány 14 0.89 %
Idabukóc 14 0.89 %
Abaújszakaly 14 0.89 %
Torna 13 0.83 %
Kassabéla 13 0.83 %
Tizsite 12 0.76 %
Györgyi 12 0.76 %
Bölzse 12 0.76 %
Eszkáros 12 0.76 %
Kisladna 12 0.76 %
Pány 12 0.76 %
Füzérnádaska 11 0.70 %
Alsóhutka 11 0.70 %
Kenyhec 11 0.70 %
Perény - Hím 11 0.70 %
Petőszinye 10 0.64 %
Alsókemence 10 0.64 %
Benyék 10 0.64 %
Abaújszina 10 0.64 %
Szeszta 9 0.57 %
Hilyó 9 0.57 %
Jászóújfalu 9 0.57 %
Lapispatakújtelep 9 0.57 %
Felsőhutka 9 0.57 %
Hernádgönyű 9 0.57 %
Ósva 9 0.57 %
Bolyár 8 0.51 %
Alsótőkés 8 0.51 %
Aranyida 8 0.51 %
Zsarnó 8 0.51 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.38 %
Kalsa 6 0.38 %
Balogd 6 0.38 %
Nagyladna 6 0.38 %
Rás 6 0.38 %
Bódvavendégi 6 0.38 %
Ósvacsákány 6 0.38 %
Kecerlipóc 6 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.25 %
Felsőtőkés 4 0.25 %
Ránk 4 0.25 %
Komaróc 4 0.25 %
Felsőkemence 4 0.25 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.05 %
Lapispatak 242 6.95 %
Budamér 158 4.54 %
Mecenzéf 114 3.27 %
Hernádcsány 106 3.04 %
Lapispatakújtelep 98 2.81 %
Koksóbaksa 86 2.47 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.30 %
Nagyszalánc 77 2.21 %
Királynép 76 2.18 %
Abaújnádasd 76 2.18 %
Kecer 74 2.13 %
Stósz 74 2.13 %
Kisida 74 2.13 %
Rozgony 69 1.98 %
Kalsa 68 1.95 %
Szepsi 58 1.67 %
Izdobabeszter 55 1.58 %
Jászóújfalu 53 1.52 %
Lengyelfalva 50 1.44 %
Szaláncújváros 48 1.38 %
Hernádgecse 47 1.35 %
Jászómindszent 46 1.32 %
Sároskőszeg 46 1.32 %
Hernádszentistván 46 1.32 %
Magyarbőd 44 1.26 %
Regeteruszka 42 1.21 %
Enyicke 40 1.15 %
Benyék 36 1.03 %
Tizsite 35 1.01 %
Abaújszina 34 0.98 %
Bolyár 32 0.92 %
Alsókemence 31 0.89 %
Tarcavajkóc 31 0.89 %
Kelecsenyborda 30 0.86 %
Alsóhutka 29 0.83 %
Hernádgönyű 29 0.83 %
Kassamindszent 28 0.80 %
Sárosófalu 26 0.75 %
Petőszinye 26 0.75 %
Hernádszokoly 26 0.75 %
Újszállás 25 0.72 %
Semse 25 0.72 %
Györke 24 0.69 %
Kassaolcsvár 21 0.60 %
Abaújharaszti 21 0.60 %
Felsőkemence 21 0.60 %
Balogd 21 0.60 %
Garbócbogdány 20 0.57 %
Ósvacsákány 20 0.57 %
Ósva 20 0.57 %
Felsőmecenzéf 20 0.57 %
Abaújrákos 18 0.52 %
Rudnok 18 0.52 %
Hernádzsadány 18 0.52 %
Kassabéla 17 0.49 %
Szalánchuta 17 0.49 %
Györgyi 17 0.49 %
Alsótőkés 16 0.46 %
Felsőmislye 16 0.46 %
Csécs 15 0.43 %
Bunyita 14 0.40 %
Modrafalva 14 0.40 %
Bölzse 14 0.40 %
Torna 14 0.40 %
Alsómislye 14 0.40 %
Eszkáros 13 0.37 %
Baska 13 0.37 %
Bátyok 13 0.37 %
Abos 13 0.37 %
Kecerlipóc 12 0.34 %
Perény - Hím 12 0.34 %
Nagyida 12 0.34 %
Makranc 12 0.34 %
Alsócsáj 12 0.34 %
Felsőcsáj 11 0.32 %
Füzérnádaska 11 0.32 %
Pány 11 0.32 %
Rás 11 0.32 %
Hatkóc 11 0.32 %
Patacskő 11 0.32 %
Kenyhec 10 0.29 %
Aranyida 10 0.29 %
Hilyó 10 0.29 %
Kisszalánc 9 0.26 %
Idabukóc 9 0.26 %
Ránkfüred 9 0.26 %
Ránk 9 0.26 %
Terebő 9 0.26 %
Felsőhutka 7 0.20 %
Felsőtőkés 7 0.20 %
Zsarnó 7 0.20 %
Somodi 5 0.14 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 27.28 %
Jászómindszent 94 8.49 %
Szepsi 75 6.78 %
Stósz 68 6.14 %
Felsőmecenzéf 59 5.33 %
Jászó 40 3.61 %
Kisida 40 3.61 %
Hernádcsány 21 1.90 %
Rozgony 19 1.72 %
Makranc 18 1.63 %
Kassamindszent 17 1.54 %
Torna 16 1.45 %
Lengyelfalva 15 1.36 %
Rudnok 15 1.36 %
Hatkóc 15 1.36 %
Hernádszokoly 14 1.26 %
Királynép 11 0.99 %
Aranyida 11 0.99 %
Koksóbaksa 11 0.99 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.99 %
Jászóújfalu 10 0.90 %
Perény - Hím 9 0.81 %
Pány 9 0.81 %
Idabukóc 9 0.81 %
Garbócbogdány 8 0.72 %
Semse 8 0.72 %
Hernádszentistván 8 0.72 %
Nagyszalánc 8 0.72 %
Magyarbőd 8 0.72 %
Kassaolcsvár 8 0.72 %
Jánok 8 0.72 %
Izdobabeszter 7 0.63 %
Csécs 7 0.63 %
Felsőtőkés 7 0.63 %
Abaújszina 6 0.54 %
Kenyhec 6 0.54 %
Nagyida 6 0.54 %
Györke 6 0.54 %
Abaújszakaly 6 0.54 %
Benyék 6 0.54 %
Sároskőszeg 6 0.54 %
Felsőhutka 6 0.54 %
Abaújnádasd 5 0.45 %
Tarcavajkóc 5 0.45 %
Abos 5 0.45 %
Györgyi 5 0.45 %
Felsőmislye 5 0.45 %
Alsótőkés 5 0.45 %
Budamér 4 0.36 %
Rás 4 0.36 %
Kecerlipóc 4 0.36 %
Kecer 4 0.36 %
Kassabéla 4 0.36 %
Miglécnémeti 4 0.36 %
Buzita 4 0.36 %
Apátka 4 0.36 %
Zsarnó 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Bolyár 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Hernádgönyű 3 0.27 %
Lapispatak 3 0.27 %
Lapispatakújtelep 3 0.27 %
Alsócsáj 3 0.27 %
Szaláncújváros 3 0.27 %
Baska 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Somodi 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Hilyó 2 0.18 %
Sárosófalu 2 0.18 %
Ájfalucska 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Tornahorváti 2 0.18 %
Nagyladna 2 0.18 %
Petőszinye 2 0.18 %
Kisladna 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Újszállás 2 0.18 %
Tizsite 2 0.18 %
Abaújharaszti 2 0.18 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.78 %
Makranc 152 8.67 %
Buzita 107 6.10 %
Torna 92 5.25 %
Ránk 82 4.68 %
Csécs 79 4.50 %
Nagyida 72 4.10 %
Szeszta 65 3.71 %
Somodi 56 3.19 %
Debrőd 52 2.96 %
Perény - Hím 49 2.79 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.39 %
Reste 39 2.22 %
Tornaújfalu 36 2.05 %
Komaróc 35 2.00 %
Alsólánc 34 1.94 %
Áj 32 1.82 %
Abaújszina 32 1.82 %
Jánok 31 1.77 %
Zsarnó 30 1.71 %
Jászó 30 1.71 %
Pány 22 1.25 %
Péder 22 1.25 %
Bódvavendégi 19 1.08 %
Mecenzéf 13 0.74 %
Tornahorváti 12 0.68 %
Kecer 11 0.63 %
Hernádcsány 8 0.46 %
Izdobabeszter 8 0.46 %
Szádelő 7 0.40 %