SK
KS
.....

Perény - Hím

Község

címer zászló
1806 99% magyar 1910
397 28% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Perényhím
Hivatalos szlovák megnevezés:
Perín - Chym
1918 előtti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Cserehát - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
(Bélapuszta), (Fekete-erdő), Felsőlánc, Gombospuszta, Haraszt-domb, Hím, Hími-halastó, Hosszú-rét, (Kanyapta-mocsár), Kanyapta-patak, Köves-domb, Mákosi-tábla, Malom-sánc, Ortván-domb, Perény
Koordináták:
48.53003311, 21.16596794
Terület:
41,51 km2
Rang:
község
Népesség:
1423
Tszf. magasság:
214 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04474
Település kód:
521876
Szervezeti azonosító:
324612

A község a Keleti-Cserehát északi lábánál, a Kanyapta-medence déli peremén fekvő, a Buzita-Kenyhec országút mentén sorakozó három település közigazgatási egysége. Központja Perény, mely Szepsitől 21 km-re délkeletre, Kassától 24 km-re délre fekszik. Tőle 2 km-re nyugatra, az Ida-patak mentén található Hím, 5 km-re pedig Felsőlánc. Határa csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület, erdők csak az államhatár közvetlen szomszédságában maradtak fent. A Perénytől északra fekvő Fekete-erdőt a 20. században kiirtották, az északnyugatra elterülő egykori hatalmas Kanyapta-mocsarat pedig kiszárították. Perényt mellékút köti össze Nagyidával (7,5 km). Nyugatról Buzita és Alsólánc, északnyugatról Reste, Szeszta és Komaróc, északról Nagyida, északkeletről Abaújszina, keletről Kenyhec és Miglécnémeti, délről pedig Hernádpetri, Hidasnémeti és Tornyosnémeti községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1964-ben alakult Perény és Hím községek egyesítésével. 1991-ben Felsőlánc község is csatlakozott Perény-Hímhez. Elődközségei kisközségként 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartoztak. 1920-ban a trianoni határ megvonásakor Perény területének 13,3 %-át (444 ha), Hím pedig 28,5 %-át (194 ha) elveszítette. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartoztak, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták őket. 1938-1945 között mindhárom községet visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). A község 41,51 km²-es területe három kataszteri területre oszlik: Perény (28,88 km²), Hím (4,86 km²) és Felsőlánc (7,77 km²). Perény és Hím területe a trianoni határ megvonása óta, Felsőláncé pedig több mint egy évszázada nem változott. Perény kataszteréhez tartozik Gombospuszta is, mely azonban ennek ellenére Nagyida településrészének számít.

Népesség

Három elődközségének együttvéve 1910-ben 1813, 1921-ben 1681, 1938-ban pedig 2038, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. 1948-ban Perény magyar lakosságának több mint felét kitelepítették, 1961-ben már 1086 lakosának alig egyötöde volt magyar nemzetiségű (21,9 %). Felsőlánc még 1991-ben is magyar többségű volt (72,8 %). Perény-Hím község 1991-2011 között folyamatosan vesztett népességéből – lakosságszáma 1602 főről 1407-re csökkent, a magyar nemzetiségűek aránya ezalatt 39,3 %-ról 28,2 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 60,3 %-ról 66,5 %-ra emelkedett. A magyar anyanyelvűek aránya 2011-ben 34,5 % volt. A lakosság 72,1 %-a római katolikus, 10,0 %-a pedig református vallású (1921-ben Perény és Hím római katolikus többségű volt, Felsőláncban a római katolikusok és a reformátusok aránya megegyezett, a görög katolikusok aránya is számottevő volt mindhárom községben – Hímen a lakosság több mint egynegyedét alkották). 2011-ben az összlakosság 59,8 %-a (841 fő) élt Perény, 23,4 %-a (329 fő) Hím, 16,8 %-a (237 fő) pedig Felsőlánc településrészen.

Történelem

Perényt 1220-ban "villa Peruen" néven említik először. 1295-ben "villa Perwen", 1316-ban "Purwen", 1317-ben "Peruen", 1318-ban "Purun", 1319-ben "Peren", 1329-ben "Pirin" néven szerepel a különböző írott forrásokban. Perény a magyar történelemben jelentős szerepet játszott Perényi család ősi fészke. Első ismert birtokosa a IV. László király idejében élt Perényi Imre, később 1299-ben az 1305-ben főúri rangot kapott Perényi Tamás birtoka. 1311-től Perényi János és Miklós a tulajdonos. A 15. századtól Nagyida várának uradalmához tartozott. 1427-ben 72 portát számláltak a faluban, ezzel a nagyobb települések közé tartozott mintegy 400 lakossal. 1553-ban már csak 24 portája volt, melyből 20 Perényi Gábor, 4 pedig Ferenc tulajdona. Lakói 1550 körül reformátusok lettek, római katolikus plébániáját 1761-ben alapították újra. 1948-ban magyar lakosságának több mint felét (57,3 %, a második legmagasabb kitelepítési arány Nagypaka után) kitelepítették (nagyrészt Városlődre) és magyarországi, valamint kelet-szlovákiai szlovák telepesek érkeztek ide. Hím 1294-ben "Heym" néven szerepel először. Neve valószínűleg német eredetű személynévből származik, az 1215-ben kelt váradi regestrum említ egy Heym comest. A falu valószínűleg a 11. – 12. században keletkezett. 1294-ben Hímy Benedek fia Tamás birtoka. 1329-ben Hímy Miklós fiai Beke és Imre, valamint Petényi comes fiai Tamás és Mátyás a tulajdonosok. 1427-ben Hímy Jakabnak három, Besenyőnek 7 portája volt a faluban. 1553-ban Perényi Ferenc tulajdona. A kezdetben német lakosságú falu a 16. század második felére teljesen elmagyarosodott. A 20. század elején a Katona-család volt legnagyobb birtokosa. Felsőláncot és Alsóláncot egyaránt 1267-ben említik először írásos források. Felsőláncnak 1427-ben 5 portája adózott. A 17. században a Gönyüi-család birtoka volt, majd később a Korláth-család kezére került. A 18. század elején csaknem teljesen elnéptelenedett és református magyarokkal, valamint görög katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1772-ben, mint kisnemesi községnek 13 földbirtokosa volt. 1828-ban 27 házában 189 lakosa volt. Mindhárom község 1881-ig Abaúj, majd 1881-1920 között Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1920-ban a trianoni határ megvonásával határközséggé váltak, Perény és Hím határának egy részét is elveszítette. 1938-45 között visszacsatolták őket Magyarországhoz. 1964-ben Perény és Hím Perény-Hím („Perín-Chym“) néven egyesült, majd 1991-ben Felsőláncot is az egyesített községhez csatolták. Az 1980-as években Hímben még négyosztályos magyar alapiskola, Felsőláncon és Hímben pedig magyar óvoda működött, ezek mára mind megszűntek.

Mai jelentősége

Perényben szlovák alapiskola és óvoda található. A község határában (Gombospusztánál) napkollektoros erőmű működik. Mindhárom településrészen található római katolikus templom – Perény Szentháromság-temploma eredetileg 13. századi gótikus építmény, melyet a 18. században barokkosítottak; Hím Szent Péter és Pál-temploma a 18. században barokk stílusban épült, Felsőlánc Szűz Máriának szentelt barokk-klasszicista temploma pedig 1776-ban. Perényen és Felsőláncon református templom, Hímben pedig 13. századi eredetű görög katolikus templom is található. Mindhárom településrészen több értékes népi építészeti emlék maradt fent. A felsőlánci Lánczy-kúria a 18. század végén épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERÉNY. Perina. Magyar falu Abaúj Vármegyében, földes Ura B. Meskó Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Enitzkéhez fél mértföldnyire, határja néhol sovány, réttyének fele sem igen jól termő, piatza is távol van, második osztálybéli. HÍM. Elegyes magyar falu Abaúj Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Kassához más fél mértföldnyire, Perénynek filiája, határja közép termékenységű, piatzozása jó. LÁNCZ. Alsó, Felső, és Közép Láncz Három magyar falu Abaúj Várm. földes Uraik Lánczy és több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Kanyapta vizéhez közel, Kassához mintegy más fél mértföldnyire, földgyeik jók, 2/3 része soványas, fájok van, réttyeik, legelőjök sem épen elég.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perény, magyar falu, Abauj vmegyében, Kassához 5 órányira egy kies felemelkedett helyen: 908 kath., 6 evang., 97 ref., 45 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Földei néhol soványak, de általjában termékenyek. – Ezen helységet II. András ajándékozta Dobos Jánosnak, a fényes Perényi nemzets. ősatyjának. Mostani birtokosa a b. Meskó nemzets. Ut. p. Hidas-Németi. Him, (Hym, Hima), magyar-orosz falu, Abauj vmegyében, ut. p. Kassához 5 órányira: 300 r. kath., 115 g. kath., 8 zsidó lak. Kath. és görög sz.egyházak. Derék erdő. F. u. többen. Alsó-, Felső- és Közép-Láncz, három magyar falu, Abaúj vármegyében, a Kanyapta mocsár mellett, Kassához 5 órányira: 290 kath., 41 g. kath., 194 ref., 8 zsidó lak. Alsó és Közép-Lánczon ref. Felső Lánczon kath. szentegyház van. Rétjek, legelőjök bőséggel van az emlitett mocsárban; malmokat is birnak. F. u. a Lánczy nemzetség.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen délnyugatra, a Cserehát éjszaki hegyvonala alján Perény falut érjük.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felső-Láncz, 56 házzal és 326 magyar ajku lakossal. Him, 44 házzal és 282 magyar lakossal. Postája mindkettőnek Perény, távirója Nagy-Ida. Perény község körjegyzőség székhelye. Van 149 háza 1179 magyar lakosa, postája. Távirója: Hidas-Németi. Róm. kath. temploma Mátyás király korában épült, de 1746-ban ujjáalakitották. Földesura a báró Meskó család volt.

Magyar Katolikus Lexikon

Perény, v. Abaúj-Torna vm. (Perín, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. szepsi esp. ker-ében. - 1220: Puruen. 1332: már létezett. Tp-át Szentháromság tit-ra sztelték, a mait 1746: építették. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1761: alapították újra. Anyakönyvei 1762-től. Kegyura 1880: Zichy Rezsőné grné. Anyanyelve 1880: m. - Filiája 1915: Hím. Közig. Perényhím. - Lakói 1940: 1129 r.k., 68 g.k., 6 ev., 110 ref., 11 izr., össz. 1324; 2000: 910 r.k., össz. 1350. ** KTN I:187. - Schem. Cass. 1915:60; 2000:76. - Györffy I:131.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Perény. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bélatanya, Gombospuszta. A község területe 5019 kat. hold, lélekszáma a visszacsalotáskor 1376. Him. Neve elsőnek 1475-ben bukkan fel s ezidőben a Himfy-család a földesura. Az összeomlás előtt a Katona-családnak volt itt birtoka. A község területe 845 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 297. Felsőlánc. A XVII. században merül fel neve elsőnek s ez időben a Gönyüi-család birtoka, majd a Korláth-család kezére kerül. A község területe 1350 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 365.

Névelőfordulások
1964
Perín-Chym
1994
Perény-Hím
2013
Perényhím

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Perény (Perín) 180
Telefon: 0554665301; 0903479547

Honlap: perin-chym.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Molnár Ladislav (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Vinter Roland (KDH)
Révésová Ľudmila (KDH)
Lochman Miroslav (MOST - HÍD)
Trembecki Marek (MOST - HÍD)
Podžuban Miroslav (MOST - HÍD)
Damko Bartolomej (MOST - HÍD)
Kočiš Karol (SMK-MKP)
Kapaló Róbert (SMK-MKP)
KDH 25% KDH 2 képviselö MOST - HÍD 50% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 25% SMK-MKP 2 képviselö 8 képviselö
Perény - Hími Posta

Perény 180

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Perény 145

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Perény 145

Perény - Hími Anyakönyvi Hivatal

Perény 180

Perény - Hími Községi Hivatal

Perény 180

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 1741 94%
szlovákok 52 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 57 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1855
magyarok 1806 99%
szlovákok 22 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1831
magyarok 1548 92%
szlovákok 40 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 93 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1681
magyarok 630 39%
szlovákok 966 60%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1602
magyarok 514 34%
szlovákok 983 65%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1506
magyarok 397 28%
szlovákok 935 66%
romák 5 0%
ukránok 1 0%
csehek 6 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 58 4%
összlétszám 1407
összlétszám 1268
magyarok 1195 94%
szlovákok 31 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 37 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 257
magyarok 239 93%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 330
magyarok 307 93%
szlovákok 13 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1241
magyarok 1231 99%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 284
magyarok 276 97%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 306
magyarok 299 98%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1119
magyarok 1013 91%
szlovákok 34 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 72 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 320
magyarok 299 93%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 242
magyarok 236 98%
szlovákok 5 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1253
Választási részvétel: 38.23 %
Kiadott boríték: 479
Bedobott boríték: 479

Polgármester

Érvényes szavazólap: 439
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Molnár Ladislav 439 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vinter Roland 250 KDH
Lochman Miroslav 186 MOST - HÍD
Révésová Ľudmila 181 KDH
Trembecki Marek 181 MOST - HÍD
Podžuban Miroslav 169 MOST - HÍD
Kočiš Karol 104 SMK-MKP
Damko Bartolomej 72 MOST - HÍD
Kapaló Róbert 70 SMK-MKP

Képviselők

2014
KDH 11.11% KDH 1 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 25.00% KDH 2 képviselö MOST - HÍD 50.00% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 25.00% SMK-MKP 2 képviselö 8 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1244
Választási részvétel: 18.09 %
Kiadott boríték: 225
Bedobott boríték: 224
Választásra jogosult: 1244
Választási részvétel: 11.09 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138
Választásra jogosult: 1 262
Választási részvétel: 20,91 %
Kiadott boríték: 264
Bedobott boríték: 264

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 207
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 255
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 108 52.17 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 65 31.40 % KDS
Marek Ďurán 6 2.90 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 6 2.90 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 6 2.90 % NOVA
Jaroslav Džunko 6 2.90 % Független
Jozef Holečko 5 2.42 % Független
Vladimír Gürtler 4 1.93 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 1 0.48 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 57 41.30% KDS
Richard Raši 96 37.65 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 81 31.76 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 50 19.61 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 8 3.14 % ĽSNS
Róbert Bačinský 6 2.35 % Független
Jarmila Tkáčová 5 1.96 % SNS
Lukáš Sisák 3 1.18 % KSS
Adam Šepetka 3 1.18 % NAJ
Rudolf Botka 2 0.78 % NP
Ján Struk 1 0.39 % SMS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 219
Érvényes szavazólap: 251
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 116 52.97% SMER - SD
Július Beluscák 102 46.58% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 79 36.07% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
István Zachariaš 59 26.94% SMK-MKP
László Köteles 54 24.66% SMK-MKP
László Iván 51 23.29% SMK-MKP
Anton Király 41 18.72% SMK-MKP
Jozef Holečko 36 16.44% Független
Tomáš Suchý 34 15.53% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 30 13.70% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 29 13.24% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Popovič 27 12.33% SMS
Jenő Csoltkó 27 12.33% Független
Štefan Petrík 22 10.05% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Elena Fialková 20 9.13% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 15 6.85% SZS
Ladislav Bartók 14 6.39% Független
Miroslav Bačenko 14 6.39% Független
Štefan Markovič 13 5.94% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Michal Rečka 13 5.94% SMER - SD
Vojtech Staňo 10 4.57% SMER - SD
Dominika Palaščáková 10 4.57% NOVA
Miloš Barcal 10 4.57% Független
Ján Bačo 8 3.65% SĽS
František Petro 8 3.65% SMER - SD
Štefan Laczkó 8 3.65% 7 STATOČNÝCH
Mária Topoľančinová 8 3.65% ĽS-HZDS
Monika Vargová 7 3.20% SNS
Viktor Dulina 7 3.20% Független
Ján Marton 7 3.20% NOVA
Ľubomír Šimko 7 3.20% SMER - SD
Marián Kertész 7 3.20% PD
Marián Tóth 7 3.20% SaS
Božena Letková 6 2.74% Független
Anton Medvec 6 2.74% Független
Viliam Bačo 6 2.74% Független
Július Grulyo 5 2.28% Független
Róbert Šándor 5 2.28% Független
Imrich Kohút 5 2.28% SĽS
Róbert Čarny 5 2.28% SNS
Ján Kokarda 4 1.83% Független
Rastislav Moric 4 1.83% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 4 1.83% SĽS
Ľubica Holováčová 4 1.83% SĽS
Ján Mikloš 4 1.83% KSS
Karol Dzugas 4 1.83% Független
Jozef Koňa 4 1.83% SĽS
Peter Papáč 3 1.37% KSS
Ján Stanislav 3 1.37% SNS
Radoslav Šimko 3 1.37% SNS
Ivan Hriczko 3 1.37% Független
Ladislav Vojtko 3 1.37% KSS
Ivan Buchla 3 1.37% SNS
Elena Majancsíková 2 0.91% SĽS
Jozef Tischler 2 0.91% SĽS
Alexander Bimbo 2 0.91% SRÚS
Slavomír Horváth 1 0.46% SNS
Roman Horváth 1 0.46% SRÚS
Martin Baltes 1 0.46% SĽS
Ladislav Miko 1 0.46% 7 STATOČNÝCH
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Július Beluscsák 113 45.02% Független
Alexander Képes 79 31.47% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 63 25.10% SMK-MKP
Mária Lacková 55 21.91% Független
László Köteles 51 20.32% SMK-MKP
Gábor Szalay 49 19.52% SMK-MKP
Tamás Iván 45 17.93% SMK-MKP
István Zachariaš 43 17.13% SMK-MKP
Peter Solár 37 14.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Elena Fialková 36 14.34% MOST - HÍD
Imrich Bakši 35 13.94% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Csaba Simkó 28 11.16% SMK-MKP
Norbert Krušinský 27 10.76% MOST - HÍD
Radoslav Hodor 27 10.76% Független
Monika Gergelová 27 10.76% SNS
Anton Király 26 10.36% SMK-MKP
Július Pelegrin 24 9.56% Független
Jaroslav Pástor 21 8.37% MOST - HÍD
Martin Baltes 20 7.97% ĽS Naše Slovensko
Attila Oravecz 20 7.97% MOST - HÍD
Jozef Krešák 20 7.97% ŠANCA
Ján Kokarda 20 7.97% Független
Michal Rečka 19 7.57% SMER-SD
Viktor Dulina 18 7.17% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Bartók 18 7.17% MKDA-MKDSZ
Marcela Demkeová 18 7.17% ĽS Naše Slovensko
Peter Kocai 17 6.77% NAJ
Pavol Bujňák 16 6.37% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Július Begala 16 6.37% Független
Miloš Barcal 15 5.98% Független
Martin Smrčo 15 5.98% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Roland Szabó 14 5.58% SMER-SD
Ondrej Bernát 13 5.18% SMER-SD
Tomáš Kozlai 13 5.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anton Medvec 13 5.18% Független
Slavomír Borovský 13 5.18% DS
Štefan Hudák 12 4.78% ĽS Naše Slovensko
Peter Derevjaník 12 4.78% SMER-SD
František Petro 12 4.78% SMER-SD
František Gedra 11 4.38% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 9 3.59% Független
Ján Serbin 9 3.59% Független
Tomáš Suchý 9 3.59% ŠANCA
Gabriel Böhm 9 3.59% Független
Jarmila Vaňová 8 3.19% ŠKV
Mária Dulovičová 8 3.19% Független
Ivan Hriczko 8 3.19% ŠKV
Jozef Hric 8 3.19% KSS
Tibor Bráz 8 3.19% Független
Erika Zámboriová 7 2.79% ŠKV
Anetta Strýčková 7 2.79% Független
Csaba Káposztás 7 2.79% MKDA-MKDSZ
Ladislav Andrejanin 7 2.79% ÚSVIT
Vojtech Farkaš 6 2.39% Független
Augustín Köteles 5 1.99% NAJ
Pavol Lehotský 5 1.99% Független
Peter Seman 5 1.99% KSS
Július Grulyo 5 1.99% Független
Rudolf Varga 4 1.59% VZDOR
Slavomír Horváth 3 1.20% SNS
Alexander Horváth 3 1.20% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 3 1.20% Független
Ladislav Vojtko 3 1.20% KSS
Ervín Kompuš 2 0.80% NAJ
Ján Horváth 1 0.40% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 63.51 %
Torna 145 13.60 %
Buzita 141 13.23 %
Somodi 111 10.41 %
Makranc 110 10.32 %
Debrőd 109 10.23 %
Csécs 94 8.82 %
Szeszta 73 6.85 %
Jászó 69 6.47 %
Jánok 64 6.00 %
Perény - Hím 63 5.91 %
Komaróc 63 5.91 %
Áj 57 5.35 %
Reste 57 5.35 %
Szádudvarnok - Méhész 51 4.78 %
Tornaújfalu 49 4.60 %
Alsólánc 48 4.50 %
Zsarnó 47 4.41 %
Bódvavendégi 40 3.75 %
Nagyida 40 3.75 %
Péder 40 3.75 %
Abaújszina 33 3.10 %
Pány 22 2.06 %
Mecenzéf 21 1.97 %
Jászómindszent 12 1.13 %
Tornahorváti 12 1.13 %
Szádelő 12 1.13 %
Kenyhec 11 1.03 %
Miglécnémeti 11 1.03 %
Stósz 7 0.66 %
Kisida 7 0.66 %
Felsőmecenzéf 5 0.47 %
Hernádcsány 4 0.38 %
Hernádzsadány 4 0.38 %
Kassamindszent 4 0.38 %
Magyarbőd 4 0.38 %
Jászóújfalu 3 0.28 %
Felsőtőkés 3 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.28 %
Izdobabeszter 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Petőszinye 3 0.28 %
Rás 2 0.19 %
Baska 2 0.19 %
Hernádszentistván 2 0.19 %
Benyék 2 0.19 %
Felsőcsáj 2 0.19 %
Kalsa 2 0.19 %
Hilyó 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.19 %
Györke 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Alsótőkés 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Abaújnádasd 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Rudnok 1 0.09 %
Hatkóc 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Lengyelfalva 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Bolyár 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 8.79 %
Torna 110 2.97 %
Kecer 63 1.70 %
Szepsi 47 1.27 %
Mecenzéf 28 0.76 %
Áj 16 0.43 %
Buzita 14 0.38 %
Jászómindszent 13 0.35 %
Csécs 11 0.30 %
Jászóújfalu 10 0.27 %
Kisida 9 0.24 %
Abaújszakaly 9 0.24 %
Györke 8 0.22 %
Kenyhec 8 0.22 %
Hernádcsány 8 0.22 %
Tornaújfalu 7 0.19 %
Abos 7 0.19 %
Izdobabeszter 7 0.19 %
Abaújszina 6 0.16 %
Stósz 6 0.16 %
Budamér 5 0.14 %
Hernádszentistván 5 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.14 %
Hernádszokoly 5 0.14 %
Pány 5 0.14 %
Enyicke 5 0.14 %
Benyék 5 0.14 %
Semse 5 0.14 %
Bolyár 5 0.14 %
Hernádzsadány 4 0.11 %
Rozgony 4 0.11 %
Debrőd 4 0.11 %
Koksóbaksa 4 0.11 %
Nagyida 4 0.11 %
Miglécnémeti 4 0.11 %
Zsarnó 4 0.11 %
Alsókemence 4 0.11 %
Lapispatakújtelep 4 0.11 %
Szeszta 3 0.08 %
Hilyó 3 0.08 %
Komaróc 3 0.08 %
Nagyszalánc 3 0.08 %
Alsólánc 3 0.08 %
Patacskő 3 0.08 %
Sároskőszeg 3 0.08 %
Felsőmislye 3 0.08 %
Felsőmecenzéf 3 0.08 %
Szaláncújváros 3 0.08 %
Ránk 3 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.08 %
Alsómislye 3 0.08 %
Rudnok 3 0.08 %
Baska 3 0.08 %
Perény - Hím 3 0.08 %
Lapispatak 2 0.05 %
Lengyelfalva 2 0.05 %
Makranc 2 0.05 %
Petőszinye 2 0.05 %
Alsóhutka 2 0.05 %
Felsőtőkés 2 0.05 %
Aranyida 2 0.05 %
Királynép 2 0.05 %
Kassamindszent 2 0.05 %
Garbócbogdány 2 0.05 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 25.78 %
Buzita 223 11.25 %
Csécs 84 4.24 %
Perény - Hím 79 3.99 %
Torna 77 3.88 %
Szeszta 77 3.88 %
Reste 67 3.38 %
Makranc 66 3.33 %
Komaróc 55 2.77 %
Debrőd 55 2.77 %
Somodi 53 2.67 %
Alsólánc 51 2.57 %
Nagyida 49 2.47 %
Tornaújfalu 38 1.92 %
Jászó 37 1.87 %
Áj 37 1.87 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.61 %
Zsarnó 31 1.56 %
Péder 30 1.51 %
Abaújszina 29 1.46 %
Jánok 28 1.41 %
Bódvavendégi 25 1.26 %
Mecenzéf 15 0.76 %
Semse 11 0.55 %
Pány 10 0.50 %
Kenyhec 9 0.45 %
Hernádcsány 9 0.45 %
Tornahorváti 8 0.40 %
Kassamindszent 8 0.40 %
Miglécnémeti 8 0.40 %
Györke 7 0.35 %
Enyicke 6 0.30 %
Kecer 6 0.30 %
Kisida 5 0.25 %
Izdobabeszter 5 0.25 %
Jászómindszent 5 0.25 %
Hernádszentistván 5 0.25 %
Regeteruszka 4 0.20 %
Királynép 4 0.20 %
Jászóújfalu 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 8.84 %
Jászómindszent 108 5.19 %
Stósz 76 3.65 %
Felsőmecenzéf 50 2.40 %
Szepsi 38 1.83 %
Kisida 36 1.73 %
Hernádcsány 24 1.15 %
Jászó 24 1.15 %
Kassamindszent 24 1.15 %
Jászóújfalu 22 1.06 %
Kassabéla 19 0.91 %
Rozgony 18 0.86 %
Budamér 18 0.86 %
Hernádszokoly 17 0.82 %
Semse 17 0.82 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.72 %
Sároskőszeg 15 0.72 %
Felsőtőkés 14 0.67 %
Kassaolcsvár 14 0.67 %
Csécs 12 0.58 %
Lengyelfalva 12 0.58 %
Torna 12 0.58 %
Izdobabeszter 12 0.58 %
Hernádszentistván 12 0.58 %
Idabukóc 11 0.53 %
Aranyida 11 0.53 %
Lapispatak 11 0.53 %
Koksóbaksa 10 0.48 %
Felsőmislye 9 0.43 %
Alsótőkés 9 0.43 %
Tarcavajkóc 8 0.38 %
Abaújszakaly 8 0.38 %
Tizsite 8 0.38 %
Baska 8 0.38 %
Hatkóc 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Enyicke 7 0.34 %
Abaújnádasd 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Abaújszina 7 0.34 %
Hilyó 7 0.34 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Magyarbőd 7 0.34 %
Hernádgecse 7 0.34 %
Nagyszalánc 7 0.34 %
Györke 6 0.29 %
Garbócbogdány 6 0.29 %
Makranc 6 0.29 %
Lapispatakújtelep 6 0.29 %
Kelecsenyborda 6 0.29 %
Kecer 6 0.29 %
Királynép 6 0.29 %
Hernádzsadány 6 0.29 %
Rás 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Rudnok 5 0.24 %
Kisladna 5 0.24 %
Terebő 5 0.24 %
Hernádgönyű 4 0.19 %
Buzita 4 0.19 %
Ájfalucska 4 0.19 %
Abaújharaszti 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Kalsa 4 0.19 %
Petőszinye 4 0.19 %
Szeszta 4 0.19 %
Nagyladna 4 0.19 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Felsőcsáj 3 0.14 %
Györgyi 3 0.14 %
Abaújrákos 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Alsómislye 3 0.14 %
Abos 3 0.14 %
Alsóhutka 3 0.14 %
Benyék 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Újszállás 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Ósva 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Balogd 2 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Kenyhec 2 0.10 %
Bölzse 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 52.80 %
Buzita 84 8.40 %
Torna 66 6.60 %
Makranc 50 5.00 %
Szeszta 45 4.50 %
Csécs 39 3.90 %
Debrőd 38 3.80 %
Áj 31 3.10 %
Somodi 30 3.00 %
Tornaújfalu 30 3.00 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.80 %
Nagyida 27 2.70 %
Perény - Hím 26 2.60 %
Alsólánc 26 2.60 %
Zsarnó 26 2.60 %
Jánok 26 2.60 %
Reste 23 2.30 %
Péder 22 2.20 %
Jászó 22 2.20 %
Bódvavendégi 21 2.10 %
Rudnok 17 1.70 %
Komaróc 17 1.70 %
Mecenzéf 15 1.50 %
Jászómindszent 13 1.30 %
Hernádcsány 13 1.30 %
Abaújszina 12 1.20 %
Tornahorváti 11 1.10 %
Miglécnémeti 9 0.90 %
Pány 9 0.90 %
Kassamindszent 8 0.80 %
Aranyida 7 0.70 %
Stósz 6 0.60 %
Izdobabeszter 6 0.60 %
Jászóújfalu 6 0.60 %
Györke 6 0.60 %
Rás 6 0.60 %
Enyicke 5 0.50 %
Ránk 5 0.50 %
Lapispatak 4 0.40 %
Patacskő 4 0.40 %
Sároskőszeg 4 0.40 %
Kisida 4 0.40 %
Alsómislye 4 0.40 %
Hernádgecse 4 0.40 %
Koksóbaksa 3 0.30 %
Felsőmecenzéf 3 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Szalánchuta 3 0.30 %
Kenyhec 3 0.30 %
Abaújszakaly 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Semse 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Szádelő 2 0.20 %
Tarcavajkóc 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Magyarbőd 2 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Kisszalánc 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Felsőtőkés 2 0.20 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 20.22 %
Hernádszentistván 216 16.99 %
Sároskőszeg 164 12.90 %
Hernádszokoly 138 10.86 %
Budamér 79 6.22 %
Rozgony 58 4.56 %
Kassabéla 40 3.15 %
Abos 40 3.15 %
Kassamindszent 39 3.07 %
Kisida 37 2.91 %
Terebő 34 2.68 %
Hernádcsány 30 2.36 %
Enyicke 28 2.20 %
Jászómindszent 28 2.20 %
Királynép 28 2.20 %
Szepsi 26 2.05 %
Tarcavajkóc 25 1.97 %
Koksóbaksa 23 1.81 %
Izdobabeszter 23 1.81 %
Lapispatak 19 1.49 %
Benyék 18 1.42 %
Hernádzsadány 18 1.42 %
Kisladna 18 1.42 %
Felsőmislye 17 1.34 %
Rás 17 1.34 %
Hernádgecse 17 1.34 %
Nagyszalánc 16 1.26 %
Kassaolcsvár 16 1.26 %
Lapispatakújtelep 15 1.18 %
Kenyhec 15 1.18 %
Alsómislye 15 1.18 %
Eszkáros 14 1.10 %
Baska 14 1.10 %
Regeteruszka 14 1.10 %
Alsótőkés 14 1.10 %
Perény - Hím 13 1.02 %
Bölzse 13 1.02 %
Abaújnádasd 13 1.02 %
Csécs 12 0.94 %
Hatkóc 12 0.94 %
Nagyladna 12 0.94 %
Lengyelfalva 12 0.94 %
Aranyida 12 0.94 %
Abaújszina 11 0.87 %
Semse 11 0.87 %
Felsőhutka 11 0.87 %
Mecenzéf 11 0.87 %
Garbócbogdány 10 0.79 %
Kalsa 10 0.79 %
Buzita 10 0.79 %
Jászóújfalu 10 0.79 %
Torna 10 0.79 %
Kecer 10 0.79 %
Magyarbőd 10 0.79 %
Felsőtőkés 10 0.79 %
Györke 10 0.79 %
Alsóhutka 9 0.71 %
Abaújszakaly 9 0.71 %
Hilyó 8 0.63 %
Idabukóc 8 0.63 %
Alsókemence 8 0.63 %
Tizsite 7 0.55 %
Jászó 7 0.55 %
Szalánchuta 7 0.55 %
Hernádgönyű 7 0.55 %
Stósz 7 0.55 %
Felsőmecenzéf 7 0.55 %
Abaújharaszti 6 0.47 %
Bolyár 6 0.47 %
Ósva 6 0.47 %
Bunyita 6 0.47 %
Györgyi 6 0.47 %
Bátyok 5 0.39 %
Szaláncújváros 5 0.39 %
Nagyida 5 0.39 %
Pány 5 0.39 %
Felsőcsáj 4 0.31 %
Ránkfüred 4 0.31 %
Ránk 3 0.24 %
Jánok 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Újszállás 3 0.24 %
Ósvacsákány 3 0.24 %
Rudnok 3 0.24 %
Miglécnémeti 3 0.24 %
Balogd 3 0.24 %
Sárosófalu 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Petőszinye 3 0.24 %
Áj 3 0.24 %
Füzérnádaska 3 0.24 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.24 %
Felsőkemence 3 0.24 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kecerlipóc 2 0.16 %
Somodi 2 0.16 %
Abaújrákos 2 0.16 %
Apátka 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Makranc 2 0.16 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Zsarnó 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Tornaújfalu 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 26.27 %
Szepsi 178 11.93 %
Csécs 34 2.28 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.14 %
Áj 31 2.08 %
Makranc 29 1.94 %
Somodi 26 1.74 %
Tornaújfalu 25 1.68 %
Jánok 23 1.54 %
Perény - Hím 20 1.34 %
Zsarnó 20 1.34 %
Bódvavendégi 18 1.21 %
Mecenzéf 14 0.94 %
Szeszta 14 0.94 %
Tornahorváti 14 0.94 %
Jászó 12 0.80 %
Buzita 11 0.74 %
Debrőd 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Nagyida 10 0.67 %
Pány 10 0.67 %
Péder 8 0.54 %
Hernádcsány 6 0.40 %
Rozgony 6 0.40 %
Kisida 5 0.34 %
Hernádgecse 5 0.34 %
Reste 5 0.34 %
Ájfalucska 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Alsólánc 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Komaróc 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Nagyszalánc 3 0.20 %
Abos 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Abaújszina 3 0.20 %
Kassamindszent 3 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Eszkáros 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Idabukóc 2 0.13 %
Szalánchuta 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 2.91 %
Torna 20 0.99 %
Csécs 12 0.59 %
Jászó 11 0.54 %
Tornaújfalu 10 0.49 %
Rozgony 10 0.49 %
Nagyida 10 0.49 %
Buzita 8 0.39 %
Somodi 8 0.39 %
Makranc 7 0.35 %
Zsarnó 6 0.30 %
Reste 6 0.30 %
Lapispatak 6 0.30 %
Idabukóc 6 0.30 %
Debrőd 5 0.25 %
Jánok 5 0.25 %
Perény - Hím 5 0.25 %
Abaújszina 5 0.25 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Alsólánc 4 0.20 %
Tornahorváti 4 0.20 %
Szeszta 4 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Magyarbőd 3 0.15 %
Komaróc 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Kisida 3 0.15 %
Györke 3 0.15 %
Ránk 3 0.15 %
Terebő 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.10 %
Bódvavendégi 2 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.10 %
Hernádcsány 2 0.10 %
Budamér 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Kenyhec 2 0.10 %
Mecenzéf 2 0.10 %
Abos 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Abaújszakaly 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Jászómindszent 1 0.05 %
Pány 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Királynép 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 11.58 %
Szepsi 82 7.09 %
Csécs 20 1.73 %
Tornaújfalu 18 1.56 %
Nagyida 17 1.47 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.30 %
Buzita 12 1.04 %
Áj 12 1.04 %
Szeszta 12 1.04 %
Somodi 11 0.95 %
Bódvavendégi 11 0.95 %
Zsarnó 10 0.86 %
Jászó 10 0.86 %
Makranc 10 0.86 %
Mecenzéf 9 0.78 %
Péder 9 0.78 %
Jászómindszent 8 0.69 %
Tornahorváti 8 0.69 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Eszkáros 6 0.52 %
Hernádcsány 6 0.52 %
Abaújszina 6 0.52 %
Alsólánc 5 0.43 %
Kassamindszent 5 0.43 %
Reste 5 0.43 %
Jánok 4 0.35 %
Budamér 4 0.35 %
Baska 4 0.35 %
Kenyhec 4 0.35 %
Jászóújfalu 4 0.35 %
Hernádzsadány 4 0.35 %
Debrőd 4 0.35 %
Komaróc 4 0.35 %
Magyarbőd 4 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.35 %
Hernádszentistván 3 0.26 %
Kecer 3 0.26 %
Abaújnádasd 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Pány 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Semse 3 0.26 %
Györke 2 0.17 %
Abaújszakaly 2 0.17 %
Koksóbaksa 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújrákos 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Rozgony 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Miglécnémeti 2 0.17 %
Szádelő 2 0.17 %
Benyék 2 0.17 %
Nagyszalánc 2 0.17 %
Alsómislye 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Újszállás 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Hernádszokoly 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Patacskő 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Hilyó 1 0.09 %
Királynép 1 0.09 %
Ránk 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Kisida 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Idabukóc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.10 %
Torna 295 14.37 %
Jászó 262 12.76 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.14 %
Mecenzéf 91 4.43 %
Buzita 78 3.80 %
Szeszta 60 2.92 %
Zsarnó 56 2.73 %
Somodi 52 2.53 %
Tornaújfalu 50 2.44 %
Áj 47 2.29 %
Jászóújfalu 38 1.85 %
Debrőd 35 1.70 %
Bódvavendégi 33 1.61 %
Csécs 33 1.61 %
Alsólánc 29 1.41 %
Perény - Hím 28 1.36 %
Jánok 26 1.27 %
Szádelő 24 1.17 %
Abaújszina 23 1.12 %
Komaróc 22 1.07 %
Nagyida 20 0.97 %
Makranc 20 0.97 %
Reste 20 0.97 %
Péder 17 0.83 %
Felsőmecenzéf 14 0.68 %
Tornahorváti 11 0.54 %
Jászómindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 6 0.29 %
Királynép 6 0.29 %
Kenyhec 5 0.24 %
Hernádzsadány 5 0.24 %
Hernádcsány 5 0.24 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Abaújszakaly 4 0.19 %
Enyicke 4 0.19 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.45 %
Makranc 115 8.30 %
Csécs 73 5.27 %
Torna 68 4.91 %
Buzita 39 2.81 %
Perény - Hím 36 2.60 %
Tornaújfalu 35 2.53 %
Jánok 30 2.16 %
Pány 26 1.88 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.80 %
Nagyida 23 1.66 %
Mecenzéf 23 1.66 %
Zsarnó 22 1.59 %
Áj 22 1.59 %
Szeszta 20 1.44 %
Györke 19 1.37 %
Komaróc 19 1.37 %
Péder 18 1.30 %
Somodi 17 1.23 %
Jászó 16 1.15 %
Reste 16 1.15 %
Debrőd 15 1.08 %
Kisida 14 1.01 %
Jászómindszent 14 1.01 %
Kenyhec 12 0.87 %
Alsólánc 12 0.87 %
Bódvavendégi 10 0.72 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.65 %
Sároskőszeg 9 0.65 %
Hernádcsány 9 0.65 %
Budamér 8 0.58 %
Rozgony 8 0.58 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Hernádszentistván 7 0.51 %
Hernádszokoly 6 0.43 %
Izdobabeszter 6 0.43 %
Semse 6 0.43 %
Tornahorváti 6 0.43 %
Abaújszina 6 0.43 %
Idabukóc 6 0.43 %
Abos 6 0.43 %
Hilyó 6 0.43 %
Jászóújfalu 5 0.36 %
Tarcavajkóc 4 0.29 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Bolyár 4 0.29 %
Nagyszalánc 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Benyék 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Rudnok 4 0.29 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.47 %
Rozgony 83 4.59 %
Izdobabeszter 61 3.38 %
Kisida 61 3.38 %
Kassamindszent 53 2.93 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.88 %
Györgyi 51 2.82 %
Hernádcsány 50 2.77 %
Jászómindszent 46 2.55 %
Györke 45 2.49 %
Alsókemence 44 2.43 %
Szepsi 42 2.32 %
Sároskőszeg 42 2.32 %
Kassaolcsvár 41 2.27 %
Regeteruszka 40 2.21 %
Garbócbogdány 39 2.16 %
Budamér 37 2.05 %
Petőszinye 37 2.05 %
Bolyár 36 1.99 %
Mecenzéf 36 1.99 %
Kelecsenyborda 36 1.99 %
Nagyszalánc 33 1.83 %
Benyék 31 1.72 %
Felsőmislye 29 1.60 %
Koksóbaksa 28 1.55 %
Tarcavajkóc 28 1.55 %
Csécs 28 1.55 %
Idabukóc 27 1.49 %
Ránkfüred 27 1.49 %
Lapispatak 27 1.49 %
Kecer 25 1.38 %
Alsótőkés 25 1.38 %
Királynép 25 1.38 %
Felsőcsáj 24 1.33 %
Lengyelfalva 24 1.33 %
Hernádzsadány 24 1.33 %
Rás 23 1.27 %
Hernádszentistván 23 1.27 %
Bátyok 23 1.27 %
Felsőkemence 22 1.22 %
Alsómislye 22 1.22 %
Kassabéla 21 1.16 %
Kalsa 20 1.11 %
Hernádszokoly 20 1.11 %
Füzérnádaska 18 1.00 %
Hernádgecse 18 1.00 %
Baska 18 1.00 %
Semse 17 0.94 %
Ránk 16 0.89 %
Tizsite 16 0.89 %
Torna 15 0.83 %
Abaújszakaly 15 0.83 %
Enyicke 15 0.83 %
Ósvacsákány 15 0.83 %
Aranyida 15 0.83 %
Hilyó 14 0.77 %
Alsóhutka 14 0.77 %
Abaújnádasd 14 0.77 %
Kenyhec 14 0.77 %
Jászó 14 0.77 %
Ósva 14 0.77 %
Abaújszina 13 0.72 %
Jászóújfalu 13 0.72 %
Abaújrákos 13 0.72 %
Abaújharaszti 12 0.66 %
Pány 12 0.66 %
Stósz 12 0.66 %
Szaláncújváros 12 0.66 %
Szeszta 11 0.61 %
Lapispatakújtelep 11 0.61 %
Somodi 11 0.61 %
Abos 11 0.61 %
Kecerlipóc 10 0.55 %
Felsőhutka 10 0.55 %
Terebő 10 0.55 %
Eszkáros 10 0.55 %
Sárosófalu 10 0.55 %
Balogd 9 0.50 %
Hernádgönyű 9 0.50 %
Bölzse 9 0.50 %
Alsócsáj 8 0.44 %
Szalánchuta 8 0.44 %
Perény - Hím 7 0.39 %
Nagyida 7 0.39 %
Makranc 6 0.33 %
Rudnok 6 0.33 %
Felsőtőkés 6 0.33 %
Nagyladna 5 0.28 %
Péder 5 0.28 %
Áj 5 0.28 %
Komaróc 5 0.28 %
Buzita 5 0.28 %
Újszállás 5 0.28 %
Modrafalva 4 0.22 %
Jánok 4 0.22 %
Bódvavendégi 4 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Hatkóc 4 0.22 %
Bunyita 3 0.17 %
Apátka 3 0.17 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Reste 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 12.48 %
Somodi 42 2.67 %
Kecer 28 1.78 %
Mecenzéf 22 1.40 %
Jászómindszent 16 1.02 %
Nagyida 14 0.89 %
Magyarbőd 13 0.83 %
Jászóújfalu 13 0.83 %
Torna 12 0.76 %
Csécs 10 0.64 %
Hernádcsány 8 0.51 %
Buzita 8 0.51 %
Szepsi 8 0.51 %
Kisida 8 0.51 %
Stósz 7 0.45 %
Patacskő 6 0.38 %
Abaújszina 6 0.38 %
Koksóbaksa 4 0.25 %
Felsőmecenzéf 4 0.25 %
Györke 4 0.25 %
Kassamindszent 4 0.25 %
Abaújszakaly 4 0.25 %
Kenyhec 4 0.25 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.25 %
Abaújnádasd 4 0.25 %
Hilyó 3 0.19 %
Rozgony 3 0.19 %
Rudnok 3 0.19 %
Regeteruszka 3 0.19 %
Budamér 3 0.19 %
Terebő 3 0.19 %
Szeszta 3 0.19 %
Tarcavajkóc 3 0.19 %
Hernádszokoly 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Hernádgecse 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Györgyi 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Bölzse 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Ósvacsákány 2 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.13 %
Kelecsenyborda 2 0.13 %
Garbócbogdány 2 0.13 %
Izdobabeszter 2 0.13 %
Pány 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Perény - Hím 2 0.13 %
Lapispatak 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Idabukóc 1 0.06 %
Makranc 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Nagyladna 1 0.06 %
Alsócsáj 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Enyicke 1 0.06 %
Ránkfüred 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.59 %
Rozgony 63 3.33 %
Hernádcsány 61 3.22 %
Jászómindszent 59 3.12 %
Kassamindszent 46 2.43 %
Mecenzéf 42 2.22 %
Izdobabeszter 37 1.96 %
Magyarbőd 35 1.85 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.85 %
Kisida 33 1.74 %
Nagyida 31 1.64 %
Györke 27 1.43 %
Enyicke 27 1.43 %
Hernádgecse 26 1.37 %
Jászó 26 1.37 %
Hernádzsadány 25 1.32 %
Kassaolcsvár 23 1.22 %
Csécs 23 1.22 %
Sároskőszeg 22 1.16 %
Hernádszentistván 22 1.16 %
Koksóbaksa 22 1.16 %
Lapispatak 21 1.11 %
Tarcavajkóc 21 1.11 %
Budamér 20 1.06 %
Nagyszalánc 20 1.06 %
Regeteruszka 19 1.00 %
Somodi 19 1.00 %
Királynép 19 1.00 %
Felsőmislye 19 1.00 %
Makranc 19 1.00 %
Felsőmecenzéf 19 1.00 %
Hernádszokoly 17 0.90 %
Alsómislye 17 0.90 %
Lengyelfalva 17 0.90 %
Baska 16 0.85 %
Semse 16 0.85 %
Abaújnádasd 15 0.79 %
Kecer 14 0.74 %
Stósz 14 0.74 %
Garbócbogdány 14 0.74 %
Idabukóc 14 0.74 %
Abaújszakaly 14 0.74 %
Torna 13 0.69 %
Kassabéla 13 0.69 %
Tizsite 12 0.63 %
Györgyi 12 0.63 %
Bölzse 12 0.63 %
Eszkáros 12 0.63 %
Kisladna 12 0.63 %
Pány 12 0.63 %
Füzérnádaska 11 0.58 %
Alsóhutka 11 0.58 %
Kenyhec 11 0.58 %
Perény - Hím 11 0.58 %
Petőszinye 10 0.53 %
Alsókemence 10 0.53 %
Benyék 10 0.53 %
Abaújszina 10 0.53 %
Szeszta 9 0.48 %
Hilyó 9 0.48 %
Jászóújfalu 9 0.48 %
Lapispatakújtelep 9 0.48 %
Felsőhutka 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Ósva 9 0.48 %
Bolyár 8 0.42 %
Alsótőkés 8 0.42 %
Aranyida 8 0.42 %
Zsarnó 8 0.42 %
Alsócsáj 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Kelecsenyborda 7 0.37 %
Bátyok 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Abos 7 0.37 %
Jánok 6 0.32 %
Kalsa 6 0.32 %
Balogd 6 0.32 %
Nagyladna 6 0.32 %
Rás 6 0.32 %
Bódvavendégi 6 0.32 %
Ósvacsákány 6 0.32 %
Kecerlipóc 6 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.50 %
Lapispatak 242 7.95 %
Budamér 158 5.19 %
Mecenzéf 114 3.75 %
Hernádcsány 106 3.48 %
Lapispatakújtelep 98 3.22 %
Koksóbaksa 86 2.83 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.63 %
Nagyszalánc 77 2.53 %
Királynép 76 2.50 %
Abaújnádasd 76 2.50 %
Kecer 74 2.43 %
Stósz 74 2.43 %
Kisida 74 2.43 %
Rozgony 69 2.27 %
Kalsa 68 2.23 %
Szepsi 58 1.91 %
Izdobabeszter 55 1.81 %
Jászóújfalu 53 1.74 %
Lengyelfalva 50 1.64 %
Szaláncújváros 48 1.58 %
Hernádgecse 47 1.54 %
Jászómindszent 46 1.51 %
Sároskőszeg 46 1.51 %
Hernádszentistván 46 1.51 %
Magyarbőd 44 1.45 %
Regeteruszka 42 1.38 %
Enyicke 40 1.31 %
Benyék 36 1.18 %
Tizsite 35 1.15 %
Abaújszina 34 1.12 %
Bolyár 32 1.05 %
Alsókemence 31 1.02 %
Tarcavajkóc 31 1.02 %
Kelecsenyborda 30 0.99 %
Alsóhutka 29 0.95 %
Hernádgönyű 29 0.95 %
Kassamindszent 28 0.92 %
Sárosófalu 26 0.85 %
Petőszinye 26 0.85 %
Hernádszokoly 26 0.85 %
Újszállás 25 0.82 %
Semse 25 0.82 %
Györke 24 0.79 %
Kassaolcsvár 21 0.69 %
Abaújharaszti 21 0.69 %
Felsőkemence 21 0.69 %
Balogd 21 0.69 %
Garbócbogdány 20 0.66 %
Ósvacsákány 20 0.66 %
Ósva 20 0.66 %
Felsőmecenzéf 20 0.66 %
Abaújrákos 18 0.59 %
Rudnok 18 0.59 %
Hernádzsadány 18 0.59 %
Kassabéla 17 0.56 %
Szalánchuta 17 0.56 %
Györgyi 17 0.56 %
Alsótőkés 16 0.53 %
Felsőmislye 16 0.53 %
Csécs 15 0.49 %
Bunyita 14 0.46 %
Modrafalva 14 0.46 %
Bölzse 14 0.46 %
Torna 14 0.46 %
Alsómislye 14 0.46 %
Eszkáros 13 0.43 %
Baska 13 0.43 %
Bátyok 13 0.43 %
Abos 13 0.43 %
Kecerlipóc 12 0.39 %
Perény - Hím 12 0.39 %
Nagyida 12 0.39 %
Makranc 12 0.39 %
Alsócsáj 12 0.39 %
Felsőcsáj 11 0.36 %
Füzérnádaska 11 0.36 %
Pány 11 0.36 %
Rás 11 0.36 %
Hatkóc 11 0.36 %
Patacskő 11 0.36 %
Kenyhec 10 0.33 %
Aranyida 10 0.33 %
Hilyó 10 0.33 %
Kisszalánc 9 0.30 %
Idabukóc 9 0.30 %
Ránkfüred 9 0.30 %
Ránk 9 0.30 %
Terebő 9 0.30 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 21.40 %
Jászómindszent 94 6.66 %
Szepsi 75 5.32 %
Stósz 68 4.82 %
Felsőmecenzéf 59 4.18 %
Jászó 40 2.83 %
Kisida 40 2.83 %
Hernádcsány 21 1.49 %
Rozgony 19 1.35 %
Makranc 18 1.28 %
Kassamindszent 17 1.20 %
Torna 16 1.13 %
Lengyelfalva 15 1.06 %
Rudnok 15 1.06 %
Hatkóc 15 1.06 %
Hernádszokoly 14 0.99 %
Királynép 11 0.78 %
Aranyida 11 0.78 %
Koksóbaksa 11 0.78 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.78 %
Jászóújfalu 10 0.71 %
Perény - Hím 9 0.64 %
Pány 9 0.64 %
Idabukóc 9 0.64 %
Garbócbogdány 8 0.57 %
Semse 8 0.57 %
Hernádszentistván 8 0.57 %
Nagyszalánc 8 0.57 %
Magyarbőd 8 0.57 %
Kassaolcsvár 8 0.57 %
Jánok 8 0.57 %
Izdobabeszter 7 0.50 %
Csécs 7 0.50 %
Felsőtőkés 7 0.50 %
Abaújszina 6 0.43 %
Kenyhec 6 0.43 %
Nagyida 6 0.43 %
Györke 6 0.43 %
Abaújszakaly 6 0.43 %
Benyék 6 0.43 %
Sároskőszeg 6 0.43 %
Felsőhutka 6 0.43 %
Abaújnádasd 5 0.35 %
Tarcavajkóc 5 0.35 %
Abos 5 0.35 %
Györgyi 5 0.35 %
Felsőmislye 5 0.35 %
Alsótőkés 5 0.35 %
Budamér 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Kecerlipóc 4 0.28 %
Kecer 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Buzita 4 0.28 %
Apátka 4 0.28 %
Zsarnó 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Bolyár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Lapispatak 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Alsócsáj 3 0.21 %
Szaláncújváros 3 0.21 %
Baska 3 0.21 %
Alsóhutka 3 0.21 %
Somodi 3 0.21 %
Szeszta 3 0.21 %
Hilyó 2 0.14 %
Sárosófalu 2 0.14 %
Ájfalucska 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Tornahorváti 2 0.14 %
Nagyladna 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kisladna 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Újszállás 2 0.14 %
Tizsite 2 0.14 %
Abaújharaszti 2 0.14 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Bátyok 1 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %