SK
KN
.....

Perbete

Község

címer zászló
3421 100% magyar 1910
1856 68% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Perbete
Hivatalos szlovák megnevezés:
Pribeta
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Érsekújvári-sík - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Cigányváros, Faluhely, Gurgyal-hegy, Hosszúföld, Kétútkeszi, Mihályvárpuszta, Ördöggát, Perbetepuszta, Puszta-templom, Remete-dűlő, Sivatag, Szappanyos-erdő, Vasúti-dűlő, Vermek, Zselléri-földek
Koordináták:
47.89908218, 18.31230545
Terület:
42,80 km2
Rang:
község
Népesség:
2884
Tszf. magasság:
135 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94655
Település kód:
501328
Szervezeti azonosító:
306649

Komáromtól 24 km-re északkeletre fekszik, dombos vidéken, az Érsekújvári-sík és a Garammenti-hátság kistájak határánál. Perbeténél keresztezi egymást az 589-es (Komáromot Koltával összekötő), valamint az 509-es (Bajcs-Párkány közötti) főút. A falutól 3 km-re északra, a Csúzhoz tartozó Szentmiklóspusztánál (Dvor Mikuláš) vasútállomás az Érsekújvár-Párkány közötti vonalon. Közigazgatásilag határos Madar és Bátorkeszi (délkeletről), Újgyalla és Szentpéter (délnyugatról), Bajcs (nyugatról), Udvard és Csúz (északról) valamint Fűr és Kürt községekkel.

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz került. A csehszlovák közigazgatásban az Ógyallai járáshoz tartozott 1960-ig, ekkor a Komáromi járáshoz csatolták. Közigazgatási területe nem változott 1921 óta.

Népesség

Lakosságának jelentős többsége magyar (73%). A korábban csaknem teljesen magyar településről 1945 után a lakosság mintegy egynegyedét kitelepítették Magyarországra, ekkor érkeztek Békés megyei szlovákok ide. A község népessége és a magyar nemzetiségűek aránya egyaránt csökkent, jelenleg a lakosság 1/4-ét már a szlovákok teszik ki. Perbetén régóta él roma kisebbség is. A lakosság kétharmada református, 1/5-e református vallású.

Történelem

1297-ben már az az esztergomi érsekség birtoka. A 14. század elején Csák Máté zsoldosai, majd később a törökök feldúlták. 1317-ben Perbethe, 1337-ben villa Perbete alakban szerepel. A török után, 1552-ben mindössze tíz lakóházat leltek a községben a királyi összeírók - ezért az érsekség újratelepítette. Csák Máté idején Mihály vára néven vára is volt, amit a hasonló nevű domb elnevezése máig fenntartott. Legutolsó írott bizonyítékát a vár létezésének 1487-ben találjuk. Egy 1499-es okirat feljegyzést tesz ősi templomáról is, ami a török idején pusztult el, s csak Esterházy Imre érsek építtette újra az érseki vár romjaiból, 1733 körül. E templomot 1763-ban földrengés döntötte romokba, amiért 1766-ban új templomot emeltek. Mint egyházi feljegyzések tanúsítják, a községi erdőben jámbor remeték éltek. Ezek utolsója, Sebők Pál 1762-es halálakor a remetelak fölé a hivők kápolnát húzattak. Az 1763-iki földrengés teljesen megkímélte a kápolnát, s Ordódy György környéki földbirtokos ezért igen értékes kegyszereket ajándékozott a kápolnának. A község református temploma 1750 körül épült. A községhez tartozik még Perbete-puszta is. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején rövid ideig katonaság táborozott itt, illetve katonai kórház létesült a településen. 1919 derekán a magyar Vöröshadsereg és a csehszlovák légiósok harcoltak Perbete határában. Trianon után az első Csehszlovák köztársasághoz került, majd 1938–45 között ismét Magyarország része lett. 1944-ben zsidó lakosságát hurcolták el, majd 1947-ben magyar lakosságának egynegyedét telepítették Magyarországra.

Mai jelentősége

Híres a 2002 óta évente rendezett helyi borversenye. A községben magyar tannyelvű alapiskola működik. A hagyományosan mezőgazdasággal (a szőlőtermesztésnek igen kedvező adottságai vannak) foglalkozó település lakóinak többsége Ógyallára, Gútára vagy a magyarországi komáromi ipari park üzemeibe ingázik. 1992 óta bútorokat, faházakat előállító fatelep működik a községben. A szövetkezet ma is működik, 230 hektáron termelnek kék szőlőfajtákat.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERBETE. Magyar falu Komárom Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Érsek, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik az ország-útban, Komáromhoz két mértföldnyire, határbéli földgye jó termékenységű, legelője elég van, réttye néhol tsekély, szőleji jó borokat teremnek, első osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perbete, magyar falu, Komárom vmegyében, az Esztergomtól Érsekujvárra menő országutban; Esztergomhoz 3 1/2 mfdnyire, 1718 kath., 817 ref., 15 zsidó lak., kath. és ref. anyatemplomokkal, postahivatallal. Ennek határa, melly csak délről dombos, mint a többi érseki helységé szabályzatlan, s van 56 régi telke; a szántóföldek és rétek itt első osztálybeliek (hires a perbetei búza). F. u. az eszt. érsek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Gyallától keletre a vasút mentén fekszik Perbete és Kürth, mindkettő kitűnő földjeiről és aczélos búzájáról híres.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Perbete, a régi hajcsárút mentén, Esztergom vármegye határához közel fekvő magyar nagyközség, 708 házzal és 3534 róm. kath. és ref. vallású lakossal, a kik között azonban a katholikusok vannak a legtöbben. Van postája, távírója és vasúti állomása. Az esztergomi érsekség ősi birtoka, melyet már 1297-ben említenek. 1312-ben Csák Máté hadai foglalták el erőszakkal. 1337-ben már villa Perbethe alakban van említve. A török világban szintén elpusztult és 1552-ben csak 10 lakható házat találtak itt az összeírók. Később újra települt és mindvégig az esztergomi érsekség maradt a földesura. Hajdan vára is volt, mely 1487-ben még szóban forog, de azután elenyészett. Emlékét a Mihály vára nevű domb tartja fenn, mely az 1863-ik évi tagosításig a perbetei határhoz tartozott. Ősi temploma a török világban pusztult el. E templomáról egy 1499-iki oklevél is szól. Herczeg Esterházy Imre érsek az új templomot 1733-ban az érsekújvári vár romjaiból építtette, de ezt az 1763-iki földrengés romba döntötte. A mostani katholikus templomot azután a királyi kamara 1766-ban építtette és Vaszary Kolos herczegprimás alaposan restauráltatta. A XVII. században, az egyházi okiratok szerint, a perbetei erdőben remeték tanyáztak. Az utolsó remete Sebők Pál volt, a ki 1762-ben elhalván, a lakosok lakóhelyére kápolnát emeltettek. Annak emlékére pedig, hogy az 1763-iki földrengés e kápolnát nem rongálta meg, Ordódy György kapitány, bagotai földbirtokos, a kápolnát művészi kivitelű, Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló festménynyel ajándékozta meg, melyen Szűz Mária és Jézus fejét, vert ezüstből készült, dúsan aranyozott korona fedi. A ref. templom a XVIII. században épült. A katholikus templom előtt szép millenáris kőkereszt áll, a következő felirattal: »E jelben győztünk a multban és e jelben győzünk a jövőben.« A község lakosai gazdakört, hitel-, fogyasztási és tejszövetkezetet tartanak fenn. A »Faluhely« és »Puszta-templom« dűlőelnevezések is a régi történelmi korra emlékeztetnek.

Magyar Katolikus Lexikon

Perbete, v. Komárom vm. (Pribeta, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi, 2000: a pozsony-nagyszombati főegyhm. ógyallai esp. ker-ében. - 1297: említik, 1312: Csák Máté hadai foglalták el. 1337: Perbethe. A pléb. 1397: már létezett. A török uralom alatt s a reformáció idején a ~iek, nem lévén saját tp-uk, a komárom-kürti, ill. szentpéteri pléb-khoz tartoztak. - Kálvin tanait Komárom környékén Mezőlaky Sámuel prédikátor terjesztette, 1673: ~n akart letelepedni, de a nép elűzte. A 18. sz. végétől mégis letelepedtek ~n a kálvinisták, s azóta tp-uk is van. - Esterházy Imre érs. 1743: az érsekújvári vár romjaiból új tp-ot épített, amelyet 1763: a földrengés elpusztított. Helyére a Királyi Kamara Grassalkovics Antal közbenjárására 1766: felépíttette a mai Szentháromság-tp-ot, 1901: restaurálták. Az orgona 1901: épült. - A török időkből fönnmaradt harangot Balthassar Herold 1680: Bécsben öntötte, a nagyharang (550 kg) 1950, a lélekharang 1925: készült. - Anyakönyvei 1752-től. Kegyura az esztergomi érs. - Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - 1943: útépítés alkalmával 3 ősmagyar sírból honfoglaláskori leletek kerültek elő: 2 db nyitott, kerek átmetszetű aranykarika; 2 db gyöngyszem; kova; veretes fegyveröv részei; tarsoly tartozékai; kéregpáncél maradványai; 2 db kengyel. A leletek a Bpi Tört. Múzeumba kerültek, 1959: a bajmóci múzeumba szállították őket. - A község határában, a ~i erdőben 1762: szép „Remete kápolna” épült, amely túlélte az 1763-i földrengést. Ennek emlékére Ordódy György kapitány, bagotai földbirtokos a kpnát Madonna-képpel ajándékozta meg, melyet a hívek 2004: is tisztelnek. A tp-kertben a Sütti nemzetség 1788: Szeplőtelen Fogantatás-szobrot állított. - 1947: a m. lakosságot (közel 1000 főt) Cseho-ba deportálták, ill. áttelepítették Mo-ra, helyükbe Békéscsaba környékéről zömében ev. szl-ok költöztek. - Plébánosai 1752: Balogh Elek, 1758: Kiss Imre, 1776: Fekete Ignác, 1778: Gosztonyi János, 1781: Andrássy László, 1782: Tarkó Béla, 1790: Majerhoffer Fülöp, 1792: Fekete Pál, 1829: Bakay János, 1841: Adamovich János, 1886: Roszival István, 1888: Gabriely János, Séda Ernő, Moháry Gyula, 1910: Gyürky István, 1929: Klasz Ágoston, 1945: Haller Kálmán, 1955: Montskó Tibor, 1965: Barcsek Sándor, 1966: Nagy István (2000: is). - Lakói 1940: 2588 r.k., 4 ev., 1211 ref., 92 izr., 6 egyéb vall., 24 bapt., össz. 3925; 1991: össz. 3120 (2480 m., 600 szl., 10 cseh, 28 roma, 2 ném.; 1650 r. k., 1000 ref., 450 ev., 10 baptista, 10 jehovista); 2001: össz. 3137, m. 2403 (76,60%). Nagy István Némethy 1894:215. - Gerecze II:454. - Schem. Strig. 1917:82. - Gyurgyik 2002.

Haeffner Artúr

1862.7.3.
Perbete - megszületett

Glaser Vilmos Géza

1877. 11. 13.
Perbete - megszületett

Böszörményi János

1928. 6. 10.
Perbete - megszületett
Nagykeszi - tanított
Csallóközaranyos - tanított
Dunamocs - tanított
1993. 10. 6.
Komárom - elhunyt

Benyó Máté

1928.6.10.
Perbete - megszületett

Pálinkás Zsuzsanna

1936.3.17.
Perbete - megszületett
Névelőfordulások
1312
Perbethe
1337
villa Perbete
1773
Perbete,
1786
Perbete,
1920
Perbeta,
1948
Pribeta
1994
Perbete

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 113
Telefon: 0357693101
Fax: 0357693340

Honlap: pribeta.ocu.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Zsitva Norbert (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Križan Marián (Független)
Šajben Pavol (Független)
Téglášová Janette (Független)
Bíró Attila (MOST - HÍD)
Zsitva Norbert (SMK-MKP)
Zahorcsek Zoltán (SMK-MKP)
Hodálová Zuzana (SMK-MKP)
Jakab Pavol (SMK-MKP)
Jakab František (SMK-MKP)
Független 33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Perbetei Posta

Obchodná 2

Perbetei Római Katolikus Plébániahivatal

Fő út 18

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca, Pavilon B 26

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 8

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Virág utca 39

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Virág utca 39

Perbetei Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 113

Perbetei Községi Hivatal

Fő utca 113

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2910 95%
szlovákok 8 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 136 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3072
magyarok 3421 100%
szlovákok 5 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3438
magyarok 3378 92%
szlovákok 152 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 111 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3653
magyarok 3904 99%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3925
magyarok 2587 78%
szlovákok 679 21%
romák 32 1%
csehek 10 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3311
magyarok 2403 77%
szlovákok 713 23%
romák 6 0%
csehek 9 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 3137
magyarok 2192 74%
szlovákok 750 25%
romák 9 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 11 0%
összlétszám 2974
magyarok 1856 68%
szlovákok 736 27%
romák 17 1%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 126 5%
összlétszám 2745
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2417
Választási részvétel: 56.64 %
Kiadott boríték: 1369
Bedobott boríték: 1369

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1346
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zsitva Norbert 633 47.03 % SMK-MKP
Koša Jozef 281 20.88 % MOST - HÍD
Križan Marián 276 20.51 % Független
Benda Koloman 91 6.76 % Független
Bálint Imrich 34 2.53 % Független
Gellérthegyi Zsolt 31 2.30 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zsitva Norbert 772 SMK-MKP
Zahorcsek Zoltán 737 SMK-MKP
Hodálová Zuzana 667 SMK-MKP
Jakab Pavol 610 SMK-MKP
Križan Marián 606 Független
Šajben Pavol 574 Független
Bíró Attila 512 MOST - HÍD
Jakab František 474 SMK-MKP
Téglášová Janette 419 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2475
Választási részvétel: 14.38 %
Kiadott boríték: 356
Bedobott boríték: 356
Választásra jogosult: 2475
Választási részvétel: 11.68 %
Kiadott boríték: 289
Bedobott boríték: 289
Választásra jogosult: 2 422
Választási részvétel: 20,10 %
Kiadott boríték: 487
Bedobott boríték: 487

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 342
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 468
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 270 78.95 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 36 10.53 % SMER - SD
Peter Oremus 17 4.97 % Független
Stanislav Kováč 7 2.05 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 6 1.75 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 3 0.88 % MS
Viliam Mokraň 3 0.88 % KĽS
Milan Belica 23 7.99% SMER - SD
Iván Farkas 247 52.78 % SMK-MKP
Milan Belica 121 25.85 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 29 6.20 % ĽSNS
Peter Oremus 24 5.13 % Független
László Hajdu 23 4.91 % MKDA
Ján Greššo 16 3.42 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 8 1.71 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 349
Érvényes szavazólap: 481
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Tihamér Gyarmati 197 56.45% SMK-MKP
Attila Petheő 190 54.44% SMK-MKP
Olga Szabó 183 52.44% SMK-MKP
Norbert Becse 178 51.00% SMK-MKP
Csaba Földes 170 48.71% SMK-MKP
László Stubendek 164 46.99% SMK-MKP
Árpád Horváth 156 44.70% SMK-MKP
Rozália Szalay 139 39.83% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 131 37.54% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Éva Hortai 104 29.80% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Lajos Csóka 92 26.36% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Zsolt Sebö 89 25.50% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Tamás Varga 70 20.06% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 51 14.61% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Anton Marek 43 12.32% Független
Gabriel Szalay 41 11.75% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Kucsera 33 9.46% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 32 9.17% KDH, SMER - SD
György Batta 22 6.30% Független
Miroslav Adamik 19 5.44% Független
Milan Lehocký 16 4.58% Független
Lívia Csíková 16 4.58% MS
Ladislav Tóth 15 4.30% KSS
Peter Getler 13 3.72% SMS
Milan Opálka 12 3.44% KSS
Konštantín Glič 9 2.58% KDH, SMER - SD
Ján Pikor 9 2.58% Független
Mária Csákiová 8 2.29% MS
Károly Less 8 2.29% Független
Jozef Petráš 7 2.01% KSS
Robert Dick 6 1.72% MS
Karel Krejčí 5 1.43% KSS
Tibor Mayer 4 1.15% Független
Dušan Tulpík 4 1.15% ĽS-HZDS
Tamara Podmanická 3 0.86% SMS
Pavol Tausk 3 0.86% KSS
Tihamér Gyarmati 250 51.98% SMK-MKP
Norbert Becse 215 44.70% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 192 39.92% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miklós Viola 181 37.63% SMK-MKP
Örs Orosz 172 35.76% SMK-MKP
Csaba Földes 170 35.34% SMK-MKP
Árpád Horváth 169 35.14% SMK-MKP
Péter Varga 150 31.19% SMK-MKP
Imre Knirs 128 26.61% SMK-MKP
Attila Petheő 114 23.70% Független
Ladislav Ágh 103 21.41% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 97 20.17% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Stubendek 95 19.75% Független
László Szendi 75 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 73 15.18% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 72 14.97% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 58 12.06% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Klaudia Bertoková 57 11.85% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tímea Szénássy 55 11.43% Független
Tibor Forró 42 8.73% Független
Tamás Varga 41 8.52% Független
Attila Forgács 40 8.32% Független
János Sárközi 40 8.32% MKDA-MKDSZ
František Bartoš 33 6.86% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Gyula Köles 30 6.24% Független
Károly Less 26 5.41% Független
Daniel Mikula 20 4.16% ĽS Naše Slovensko
Anton Teleki 19 3.95% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Rusňák 19 3.95% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 13 2.70% NAJ
Lýdia Siposová 12 2.49% NAJ
Jozef Lehotkai 11 2.29% NAJ
Ladislav Tóth 10 2.08% KSS
Pavol Tausk 7 1.46% KSS
Jozef Jakubec 6 1.25% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 27.39 %
Ógyalla 611 22.46 %
Komáromszentpéter 195 7.17 %
Naszvad 133 4.89 %
Újgyalla 103 3.79 %
Perbete 97 3.57 %
Gúta 96 3.53 %
Bajcs 57 2.10 %
Hetény 57 2.10 %
Szilasháza 53 1.95 %
Imely 49 1.80 %
Komáromfüss 46 1.69 %
Megyercs 46 1.69 %
Bátorkeszi 44 1.62 %
Nagykeszi 43 1.58 %
Marcelháza 40 1.47 %
Szilas 35 1.29 %
Keszegfalva 33 1.21 %
Izsa 32 1.18 %
Csallóközaranyos 26 0.96 %
Martos 26 0.96 %
Nemesócsa 25 0.92 %
Ifjúságfalva 24 0.88 %
Búcs 23 0.85 %
Karva 18 0.66 %
Madar 17 0.63 %
Ekel 15 0.55 %
Dunamocs 13 0.48 %
Lakszakállas 13 0.48 %
Zsemlékes 9 0.33 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.26 %
Virt 7 0.26 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.15 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 25.75 %
Ógyalla 57 4.29 %
Naszvad 31 2.33 %
Gúta 25 1.88 %
Újgyalla 19 1.43 %
Perbete 19 1.43 %
Bajcs 16 1.20 %
Komáromszentpéter 14 1.05 %
Izsa 13 0.98 %
Imely 10 0.75 %
Megyercs 9 0.68 %
Marcelháza 8 0.60 %
Dunamocs 6 0.45 %
Szilasháza 6 0.45 %
Karva 6 0.45 %
Keszegfalva 5 0.38 %
Nemesócsa 5 0.38 %
Bátorkeszi 5 0.38 %
Ekel 5 0.38 %
Nagykeszi 4 0.30 %
Komáromfüss 4 0.30 %
Csallóközaranyos 4 0.30 %
Martos 4 0.30 %
Madar 4 0.30 %
Hetény 3 0.23 %
Zsemlékes 3 0.23 %
Újpuszta 3 0.23 %
Dunaradvány 3 0.23 %
Pat 2 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Ifjúságfalva 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Búcs 1 0.08 %
Csicsó 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Tany 1 0.08 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 19.97 %
Gúta 736 17.86 %
Naszvad 98 2.38 %
Ógyalla 79 1.92 %
Keszegfalva 53 1.29 %
Marcelháza 44 1.07 %
Komáromszentpéter 43 1.04 %
Perbete 40 0.97 %
Nemesócsa 37 0.90 %
Bátorkeszi 36 0.87 %
Lakszakállas 35 0.85 %
Bajcs 30 0.73 %
Dunamocs 30 0.73 %
Ifjúságfalva 29 0.70 %
Ekel 29 0.70 %
Hetény 27 0.66 %
Imely 26 0.63 %
Izsa 22 0.53 %
Csallóközaranyos 21 0.51 %
Tany 20 0.49 %
Megyercs 19 0.46 %
Nagykeszi 18 0.44 %
Dunaradvány 17 0.41 %
Búcs 16 0.39 %
Újgyalla 14 0.34 %
Vágfüzes 13 0.32 %
Csicsó 13 0.32 %
Madar 12 0.29 %
Karva 11 0.27 %
Martos 10 0.24 %
Komáromfüss 9 0.22 %
Szilas 8 0.19 %
Szilasháza 8 0.19 %
Bogyarét 8 0.19 %
Bogya 8 0.19 %
Virt 8 0.19 %
Kolozsnéma 7 0.17 %
Pat 6 0.15 %
Gellér 4 0.10 %
Újpuszta 2 0.05 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Komárom 1 389 53.69 %
Gúta 265 10.24 %
Ógyalla 153 5.91 %
Naszvad 143 5.53 %
Bátorkeszi 130 5.03 %
Komáromszentpéter 122 4.72 %
Perbete 114 4.41 %
Dunamocs 111 4.29 %
Búcs 90 3.48 %
Martos 88 3.40 %
Hetény 87 3.36 %
Marcelháza 83 3.21 %
Izsa 75 2.90 %
Lakszakállas 74 2.86 %
Nemesócsa 71 2.74 %
Keszegfalva 71 2.74 %
Csallóközaranyos 65 2.51 %
Ekel 65 2.51 %
Csicsó 55 2.13 %
Dunaradvány 48 1.86 %
Nagykeszi 46 1.78 %
Bajcs 43 1.66 %
Tany 41 1.58 %
Pat 40 1.55 %
Megyercs 36 1.39 %
Komáromfüss 34 1.31 %
Szilas 30 1.16 %
Virt 29 1.12 %
Karva 28 1.08 %
Vágfüzes 26 1.01 %
Imely 25 0.97 %
Kolozsnéma 23 0.89 %
Bogya 22 0.85 %
Madar 20 0.77 %
Gellér 11 0.43 %
Szilasháza 6 0.23 %
Ifjúságfalva 6 0.23 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 38.89 %
Gúta 323 9.84 %
Komáromszentpéter 245 7.47 %
Ógyalla 228 6.95 %
Csicsó 215 6.55 %
Naszvad 197 6.00 %
Nemesócsa 184 5.61 %
Perbete 170 5.18 %
Marcelháza 168 5.12 %
Dunamocs 138 4.21 %
Bátorkeszi 134 4.08 %
Ekel 127 3.87 %
Lakszakállas 117 3.57 %
Csallóközaranyos 117 3.57 %
Búcs 115 3.51 %
Hetény 114 3.47 %
Dunaradvány 111 3.38 %
Nagykeszi 100 3.05 %
Tany 95 2.90 %
Komáromfüss 92 2.80 %
Izsa 92 2.80 %
Kolozsnéma 80 2.44 %
Madar 73 2.22 %
Szilas 70 2.13 %
Keszegfalva 65 1.98 %
Martos 63 1.92 %
Karva 57 1.74 %
Gellér 52 1.58 %
Megyercs 50 1.52 %
Imely 49 1.49 %
Bogya 46 1.40 %
Bajcs 41 1.25 %
Vágfüzes 41 1.25 %
Pat 40 1.22 %
Virt 28 0.85 %
Bogyarét 26 0.79 %
Ifjúságfalva 20 0.61 %
Zsemlékes 13 0.40 %
Újgyalla 9 0.27 %
Szilasháza 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Komárom 331 7.95 %
Ógyalla 188 4.51 %
Újgyalla 100 2.40 %
Naszvad 60 1.44 %
Komáromszentpéter 38 0.91 %
Gúta 35 0.84 %
Szilasháza 26 0.62 %
Imely 24 0.58 %
Újpuszta 22 0.53 %
Perbete 20 0.48 %
Izsa 18 0.43 %
Marcelháza 15 0.36 %
Bajcs 14 0.34 %
Keszegfalva 10 0.24 %
Nemesócsa 8 0.19 %
Nagykeszi 8 0.19 %
Dunaradvány 7 0.17 %
Zsemlékes 6 0.14 %
Hetény 6 0.14 %
Bátorkeszi 5 0.12 %
Ifjúságfalva 4 0.10 %
Ekel 4 0.10 %
Martos 4 0.10 %
Lakszakállas 4 0.10 %
Megyercs 3 0.07 %
Dunamocs 3 0.07 %
Pat 3 0.07 %
Komáromfüss 3 0.07 %
Madar 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Karva 2 0.05 %
Virt 2 0.05 %
Vágfüzes 2 0.05 %
Bogyarét 1 0.02 %
Csicsó 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Bogya 1 0.02 %
Csallóközaranyos 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 31.36 %
Ógyalla 107 4.53 %
Naszvad 82 3.47 %
Gúta 55 2.33 %
Újgyalla 38 1.61 %
Perbete 33 1.40 %
Komáromszentpéter 30 1.27 %
Bajcs 25 1.06 %
Izsa 22 0.93 %
Imely 20 0.85 %
Megyercs 19 0.80 %
Szilasháza 18 0.76 %
Nemesócsa 16 0.68 %
Csallóközaranyos 16 0.68 %
Bátorkeszi 16 0.68 %
Marcelháza 16 0.68 %
Keszegfalva 15 0.63 %
Zsemlékes 14 0.59 %
Dunamocs 14 0.59 %
Karva 13 0.55 %
Hetény 12 0.51 %
Ekel 11 0.47 %
Lakszakállas 11 0.47 %
Komáromfüss 9 0.38 %
Madar 9 0.38 %
Tany 8 0.34 %
Csicsó 8 0.34 %
Ifjúságfalva 7 0.30 %
Nagykeszi 6 0.25 %
Pat 6 0.25 %
Martos 5 0.21 %
Szilas 3 0.13 %
Virt 3 0.13 %
Bogyarét 2 0.08 %
Újpuszta 2 0.08 %
Búcs 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Dunaradvány 2 0.08 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 19.50 %
Ógyalla 62 2.90 %
Gúta 59 2.76 %
Naszvad 33 1.54 %
Perbete 30 1.40 %
Komáromszentpéter 29 1.36 %
Marcelháza 28 1.31 %
Nemesócsa 21 0.98 %
Izsa 21 0.98 %
Bátorkeszi 20 0.94 %
Csallóközaranyos 19 0.89 %
Keszegfalva 16 0.75 %
Dunamocs 16 0.75 %
Bajcs 14 0.65 %
Lakszakállas 13 0.61 %
Nagykeszi 11 0.51 %
Újgyalla 11 0.51 %
Ekel 11 0.51 %
Karva 10 0.47 %
Hetény 10 0.47 %
Megyercs 10 0.47 %
Búcs 9 0.42 %
Szilas 9 0.42 %
Ifjúságfalva 9 0.42 %
Imely 7 0.33 %
Tany 7 0.33 %
Csicsó 7 0.33 %
Madar 6 0.28 %
Bogya 6 0.28 %
Dunaradvány 6 0.28 %
Komáromfüss 6 0.28 %
Martos 4 0.19 %
Vágfüzes 4 0.19 %
Gellér 4 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.14 %
Virt 3 0.14 %
Szilasháza 3 0.14 %
Pat 3 0.14 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 40.26 %
Gúta 281 6.64 %
Ógyalla 212 5.01 %
Komáromszentpéter 176 4.16 %
Marcelháza 142 3.36 %
Naszvad 137 3.24 %
Perbete 128 3.03 %
Dunamocs 119 2.81 %
Bátorkeszi 112 2.65 %
Hetény 103 2.43 %
Dunaradvány 95 2.25 %
Búcs 90 2.13 %
Ekel 86 2.03 %
Csallóközaranyos 85 2.01 %
Csicsó 83 1.96 %
Nemesócsa 82 1.94 %
Izsa 71 1.68 %
Kolozsnéma 67 1.58 %
Madar 64 1.51 %
Lakszakállas 64 1.51 %
Keszegfalva 51 1.21 %
Pat 44 1.04 %
Karva 43 1.02 %
Tany 41 0.97 %
Megyercs 40 0.95 %
Martos 36 0.85 %
Imely 35 0.83 %
Nagykeszi 35 0.83 %
Komáromfüss 33 0.78 %
Vágfüzes 33 0.78 %
Gellér 27 0.64 %
Bogya 26 0.61 %
Bajcs 26 0.61 %
Szilas 23 0.54 %
Bogyarét 16 0.38 %
Ifjúságfalva 13 0.31 %
Virt 10 0.24 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 5.71 %
Ógyalla 65 1.34 %
Naszvad 28 0.58 %
Gúta 25 0.52 %
Izsa 21 0.43 %
Újgyalla 16 0.33 %
Ekel 16 0.33 %
Megyercs 15 0.31 %
Komáromszentpéter 14 0.29 %
Bátorkeszi 12 0.25 %
Bajcs 9 0.19 %
Pat 8 0.16 %
Nemesócsa 8 0.16 %
Madar 8 0.16 %
Marcelháza 8 0.16 %
Keszegfalva 7 0.14 %
Csallóközaranyos 7 0.14 %
Perbete 6 0.12 %
Zsemlékes 6 0.12 %
Szilasháza 6 0.12 %
Lakszakállas 6 0.12 %
Ifjúságfalva 5 0.10 %
Karva 5 0.10 %
Búcs 5 0.10 %
Hetény 5 0.10 %
Imely 4 0.08 %
Dunaradvány 3 0.06 %
Martos 3 0.06 %
Csicsó 3 0.06 %
Szilas 2 0.04 %
Dunamocs 2 0.04 %
Tany 2 0.04 %
Komáromfüss 2 0.04 %
Nagykeszi 2 0.04 %
Bogya 2 0.04 %
Bogyarét 1 0.02 %
Újpuszta 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 91.49 %
Komáromszentpéter 777 50.85 %
Ógyalla 620 40.58 %
Gúta 224 14.66 %
Perbete 192 12.57 %
Hetény 181 11.85 %
Újgyalla 177 11.58 %
Naszvad 165 10.80 %
Bátorkeszi 136 8.90 %
Marcelháza 121 7.92 %
Keszegfalva 108 7.07 %
Nagykeszi 95 6.22 %
Izsa 92 6.02 %
Imely 91 5.96 %
Bajcs 88 5.76 %
Búcs 82 5.37 %
Nemesócsa 77 5.04 %
Madar 76 4.97 %
Csallóközaranyos 75 4.91 %
Komáromfüss 72 4.71 %
Megyercs 67 4.38 %
Szilas 65 4.25 %
Martos 61 3.99 %
Szilasháza 51 3.34 %
Dunamocs 46 3.01 %
Karva 43 2.81 %
Lakszakállas 41 2.68 %
Vágfüzes 41 2.68 %
Csicsó 40 2.62 %
Ekel 37 2.42 %
Ifjúságfalva 34 2.23 %
Dunaradvány 33 2.16 %
Pat 28 1.83 %
Tany 28 1.83 %
Újpuszta 17 1.11 %
Bogyarét 16 1.05 %
Bogya 15 0.98 %
Virt 13 0.85 %
Kolozsnéma 7 0.46 %
Gellér 6 0.39 %
Zsemlékes 5 0.33 %
Komárom 197 4.29 %
Ógyalla 50 1.09 %
Gúta 16 0.35 %
Naszvad 15 0.33 %
Komáromszentpéter 12 0.26 %
Újgyalla 12 0.26 %
Perbete 11 0.24 %
Bajcs 7 0.15 %
Hetény 6 0.13 %
Pat 5 0.11 %
Nemesócsa 5 0.11 %
Keszegfalva 5 0.11 %
Bátorkeszi 5 0.11 %
Marcelháza 5 0.11 %
Szilasháza 4 0.09 %
Imely 4 0.09 %
Izsa 4 0.09 %
Csallóközaranyos 4 0.09 %
Dunamocs 4 0.09 %
Karva 4 0.09 %
Ekel 4 0.09 %
Megyercs 4 0.09 %
Zsemlékes 3 0.07 %
Nagykeszi 3 0.07 %
Lakszakállas 2 0.04 %
Újpuszta 2 0.04 %
Gellér 2 0.04 %
Komáromfüss 2 0.04 %
Szilas 2 0.04 %
Búcs 2 0.04 %
Dunaradvány 2 0.04 %
Tany 1 0.02 %
Ifjúságfalva 1 0.02 %
Madar 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 5.59 %
Komárom 202 5.28 %
Gúta 65 1.70 %
Ógyalla 53 1.38 %
Marcelháza 42 1.10 %
Perbete 40 1.05 %
Naszvad 40 1.05 %
Dunamocs 33 0.86 %
Búcs 28 0.73 %
Megyercs 28 0.73 %
Bátorkeszi 26 0.68 %
Hetény 25 0.65 %
Nemesócsa 19 0.50 %
Csicsó 18 0.47 %
Csallóközaranyos 18 0.47 %
Ekel 17 0.44 %
Dunaradvány 16 0.42 %
Imely 14 0.37 %
Karva 14 0.37 %
Madar 13 0.34 %
Keszegfalva 12 0.31 %
Bajcs 12 0.31 %
Martos 11 0.29 %
Pat 11 0.29 %
Tany 11 0.29 %
Lakszakállas 11 0.29 %
Izsa 10 0.26 %
Szilas 9 0.24 %
Nagykeszi 8 0.21 %
Újgyalla 8 0.21 %
Komáromfüss 8 0.21 %
Kolozsnéma 3 0.08 %
Virt 2 0.05 %
Vágfüzes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Szilasháza 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 46.75 %
Ógyalla 201 15.95 %
Komáromfüss 158 12.54 %
Komáromszentpéter 130 10.32 %
Csicsó 104 8.25 %
Gúta 100 7.94 %
Lakszakállas 99 7.86 %
Szilas 91 7.22 %
Nagykeszi 90 7.14 %
Naszvad 88 6.98 %
Hetény 87 6.90 %
Nemesócsa 74 5.87 %
Perbete 72 5.71 %
Tany 65 5.16 %
Megyercs 55 4.37 %
Újgyalla 53 4.21 %
Csallóközaranyos 46 3.65 %
Keszegfalva 46 3.65 %
Ekel 42 3.33 %
Bajcs 41 3.25 %
Marcelháza 31 2.46 %
Bátorkeszi 30 2.38 %
Izsa 30 2.38 %
Búcs 28 2.22 %
Bogya 27 2.14 %
Ifjúságfalva 27 2.14 %
Kolozsnéma 26 2.06 %
Imely 24 1.90 %
Dunamocs 21 1.67 %
Gellér 19 1.51 %
Szilasháza 18 1.43 %
Madar 17 1.35 %
Dunaradvány 16 1.27 %
Martos 15 1.19 %
Karva 15 1.19 %
Zsemlékes 12 0.95 %
Bogyarét 12 0.95 %
Virt 7 0.56 %
Vágfüzes 4 0.32 %
Pat 4 0.32 %
Újpuszta 3 0.24 %
Komárom 690 89.15 %
Ógyalla 244 31.52 %
Komáromszentpéter 175 22.61 %
Gúta 115 14.86 %
Hetény 100 12.92 %
Újgyalla 93 12.02 %
Naszvad 80 10.34 %
Perbete 57 7.36 %
Bátorkeszi 47 6.07 %
Komáromfüss 47 6.07 %
Bajcs 46 5.94 %
Nagykeszi 43 5.56 %
Marcelháza 42 5.43 %
Szilasháza 40 5.17 %
Imely 40 5.17 %
Ifjúságfalva 37 4.78 %
Keszegfalva 37 4.78 %
Szilas 36 4.65 %
Megyercs 33 4.26 %
Izsa 31 4.01 %
Nemesócsa 27 3.49 %
Csallóközaranyos 26 3.36 %
Madar 21 2.71 %
Pat 20 2.58 %
Lakszakállas 19 2.45 %
Búcs 19 2.45 %
Karva 18 2.33 %
Martos 18 2.33 %
Dunaradvány 16 2.07 %
Dunamocs 16 2.07 %
Tany 15 1.94 %
Ekel 15 1.94 %
Csicsó 11 1.42 %
Zsemlékes 7 0.90 %
Újpuszta 6 0.78 %
Bogyarét 6 0.78 %
Virt 6 0.78 %
Vágfüzes 6 0.78 %
Gellér 5 0.65 %
Kolozsnéma 4 0.52 %
Bogya 4 0.52 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 18.73 %
Ógyalla 42 4.44 %
Gúta 41 4.34 %
Naszvad 28 2.96 %
Újgyalla 21 2.22 %
Komáromszentpéter 16 1.69 %
Nemesócsa 14 1.48 %
Marcelháza 13 1.38 %
Perbete 10 1.06 %
Megyercs 10 1.06 %
Csallóközaranyos 7 0.74 %
Dunamocs 7 0.74 %
Imely 7 0.74 %
Bátorkeszi 7 0.74 %
Ekel 5 0.53 %
Karva 5 0.53 %
Izsa 5 0.53 %
Martos 5 0.53 %
Búcs 5 0.53 %
Keszegfalva 4 0.42 %
Ifjúságfalva 4 0.42 %
Bajcs 4 0.42 %
Komáromfüss 4 0.42 %
Szilasháza 4 0.42 %
Nagykeszi 4 0.42 %
Zsemlékes 3 0.32 %
Dunaradvány 3 0.32 %
Kolozsnéma 3 0.32 %
Szilas 2 0.21 %
Bogya 2 0.21 %
Hetény 2 0.21 %
Tany 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Pat 1 0.11 %
Bogyarét 1 0.11 %
Madar 1 0.11 %
Lakszakállas 1 0.11 %
Virt 1 0.11 %
Vágfüzes 1 0.11 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.80 %
Ógyalla 523 19.18 %
Komáromszentpéter 191 7.00 %
Gúta 133 4.88 %
Naszvad 122 4.47 %
Perbete 103 3.78 %
Hetény 95 3.48 %
Bajcs 70 2.57 %
Újgyalla 69 2.53 %
Nagykeszi 65 2.38 %
Komáromfüss 63 2.31 %
Bátorkeszi 57 2.09 %
Nemesócsa 54 1.98 %
Imely 48 1.76 %
Megyercs 45 1.65 %
Szilas 45 1.65 %
Marcelháza 45 1.65 %
Izsa 40 1.47 %
Búcs 38 1.39 %
Csallóközaranyos 38 1.39 %
Keszegfalva 37 1.36 %
Ifjúságfalva 32 1.17 %
Lakszakállas 31 1.14 %
Madar 23 0.84 %
Ekel 23 0.84 %
Szilasháza 23 0.84 %
Martos 21 0.77 %
Tany 19 0.70 %
Dunamocs 19 0.70 %
Karva 19 0.70 %
Csicsó 18 0.66 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 50.63 %
Gúta 354 7.97 %
Ógyalla 145 3.27 %
Komáromszentpéter 136 3.06 %
Marcelháza 121 2.73 %
Naszvad 114 2.57 %
Bátorkeszi 97 2.18 %
Perbete 95 2.14 %
Izsa 84 1.89 %
Dunamocs 78 1.76 %
Hetény 76 1.71 %
Keszegfalva 74 1.67 %
Nemesócsa 68 1.53 %
Csallóközaranyos 66 1.49 %
Dunaradvány 57 1.28 %
Búcs 54 1.22 %
Ekel 54 1.22 %
Lakszakállas 42 0.95 %
Pat 42 0.95 %
Nagykeszi 41 0.92 %
Martos 39 0.88 %
Madar 38 0.86 %
Csicsó 37 0.83 %
Megyercs 35 0.79 %
Imely 35 0.79 %
Tany 29 0.65 %
Komáromfüss 27 0.61 %
Vágfüzes 25 0.56 %
Karva 24 0.54 %
Szilas 23 0.52 %
Bajcs 23 0.52 %
Kolozsnéma 16 0.36 %
Újgyalla 12 0.27 %
Szilasháza 11 0.25 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.16 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 15.98 %
Nagykeszi 169 4.81 %
Ógyalla 141 4.02 %
Gúta 126 3.59 %
Komáromszentpéter 117 3.33 %
Perbete 75 2.14 %
Naszvad 75 2.14 %
Nemesócsa 73 2.08 %
Komáromfüss 65 1.85 %
Hetény 63 1.79 %
Csallóközaranyos 58 1.65 %
Szilas 50 1.42 %
Keszegfalva 50 1.42 %
Megyercs 47 1.34 %
Ekel 45 1.28 %
Bátorkeszi 42 1.20 %
Csicsó 39 1.11 %
Búcs 37 1.05 %
Imely 36 1.03 %
Marcelháza 36 1.03 %
Izsa 36 1.03 %
Újgyalla 36 1.03 %
Tany 33 0.94 %
Lakszakállas 33 0.94 %
Dunamocs 27 0.77 %
Martos 26 0.74 %
Bajcs 26 0.74 %
Bogya 21 0.60 %
Ifjúságfalva 21 0.60 %
Karva 18 0.51 %
Dunaradvány 17 0.48 %
Madar 14 0.40 %
Pat 13 0.37 %
Kolozsnéma 12 0.34 %
Bogyarét 7 0.20 %
Vágfüzes 7 0.20 %
Szilasháza 5 0.14 %
Virt 5 0.14 %
Gellér 5 0.14 %
Újpuszta 4 0.11 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 17.45 %
Ógyalla 37 3.10 %
Gúta 26 2.18 %
Naszvad 23 1.93 %
Komáromszentpéter 17 1.43 %
Perbete 12 1.01 %
Újgyalla 12 1.01 %
Bajcs 7 0.59 %
Csallóközaranyos 7 0.59 %
Bátorkeszi 6 0.50 %
Imely 6 0.50 %
Dunamocs 6 0.50 %
Marcelháza 6 0.50 %
Ekel 5 0.42 %
Zsemlékes 4 0.34 %
Izsa 4 0.34 %
Megyercs 3 0.25 %
Dunaradvány 3 0.25 %
Búcs 3 0.25 %
Madar 3 0.25 %
Szilasháza 3 0.25 %
Nagykeszi 3 0.25 %
Újpuszta 3 0.25 %
Karva 2 0.17 %
Hetény 2 0.17 %
Keszegfalva 2 0.17 %
Szilas 2 0.17 %
Ifjúságfalva 2 0.17 %
Tany 2 0.17 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Martos 1 0.08 %
Nemesócsa 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Pat 1 0.08 %
Komáromfüss 1 0.08 %
Virt 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 89.32 %
Ógyalla 210 17.38 %
Komáromszentpéter 159 13.16 %
Gúta 104 8.61 %
Naszvad 82 6.79 %
Újgyalla 79 6.54 %
Hetény 67 5.55 %
Perbete 58 4.80 %
Marcelháza 55 4.55 %
Nagykeszi 52 4.30 %
Keszegfalva 48 3.97 %
Megyercs 47 3.89 %
Szilas 41 3.39 %
Búcs 40 3.31 %
Imely 40 3.31 %
Komáromfüss 38 3.15 %
Nemesócsa 37 3.06 %
Izsa 36 2.98 %
Csallóközaranyos 32 2.65 %
Ifjúságfalva 31 2.57 %
Bajcs 30 2.48 %
Bátorkeszi 28 2.32 %
Szilasháza 25 2.07 %
Dunamocs 20 1.66 %
Martos 19 1.57 %
Madar 19 1.57 %
Ekel 19 1.57 %
Karva 17 1.41 %
Bogya 16 1.32 %
Dunaradvány 15 1.24 %
Lakszakállas 13 1.08 %
Csicsó 11 0.91 %
Tany 11 0.91 %
Pat 7 0.58 %
Bogyarét 7 0.58 %
Zsemlékes 5 0.41 %
Újpuszta 3 0.25 %
Vágfüzes 3 0.25 %
Gellér 2 0.17 %
Kolozsnéma 2 0.17 %
Virt 1 0.08 %
Komárom 1 652 106.44 %
Gúta 830 53.48 %
Ógyalla 373 24.03 %
Naszvad 291 18.75 %
Komáromszentpéter 290 18.69 %
Marcelháza 194 12.50 %
Bátorkeszi 183 11.79 %
Perbete 181 11.66 %
Dunamocs 156 10.05 %
Csicsó 131 8.44 %
Hetény 126 8.12 %
Ekel 119 7.67 %
Búcs 117 7.54 %
Dunaradvány 115 7.41 %
Izsa 107 6.89 %
Nemesócsa 105 6.77 %
Csallóközaranyos 101 6.51 %
Lakszakállas 99 6.38 %
Madar 94 6.06 %
Keszegfalva 93 5.99 %
Karva 82 5.28 %
Nagykeszi 75 4.83 %
Kolozsnéma 67 4.32 %
Imely 64 4.12 %
Martos 62 3.99 %
Megyercs 62 3.99 %
Vágfüzes 60 3.87 %
Tany 53 3.41 %
Pat 51 3.29 %
Komáromfüss 48 3.09 %
Bajcs 44 2.84 %
Szilas 43 2.77 %
Bogya 41 2.64 %
Gellér 38 2.45 %
Ifjúságfalva 32 2.06 %
Virt 26 1.68 %
Bogyarét 24 1.55 %
Újgyalla 21 1.35 %
Szilasháza 6 0.39 %
Újpuszta 1 0.06 %
Zsemlékes 1 0.06 %
Komárom 346 8.97 %
Ógyalla 61 1.58 %
Gúta 37 0.96 %
Naszvad 28 0.73 %
Újgyalla 23 0.60 %
Izsa 17 0.44 %
Komáromszentpéter 15 0.39 %
Perbete 13 0.34 %
Bátorkeszi 9 0.23 %
Szilasháza 8 0.21 %
Nemesócsa 7 0.18 %
Keszegfalva 7 0.18 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Ekel 6 0.16 %
Bajcs 6 0.16 %
Csallóközaranyos 6 0.16 %
Zsemlékes 5 0.13 %
Komáromfüss 5 0.13 %
Megyercs 5 0.13 %
Nagykeszi 4 0.10 %
Dunamocs 4 0.10 %
Újpuszta 4 0.10 %
Dunaradvány 3 0.08 %
Imely 3 0.08 %
Búcs 3 0.08 %
Kolozsnéma 3 0.08 %
Hetény 3 0.08 %
Marcelháza 3 0.08 %
Tany 2 0.05 %
Karva 2 0.05 %
Martos 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Pat 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 14.78 %
Ógyalla 348 13.71 %
Újgyalla 106 4.18 %
Komáromszentpéter 78 3.07 %
Naszvad 69 2.72 %
Gúta 39 1.54 %
Perbete 19 0.75 %
Imely 19 0.75 %
Izsa 17 0.67 %
Bajcs 17 0.67 %
Újpuszta 16 0.63 %
Szilasháza 13 0.51 %
Keszegfalva 12 0.47 %
Martos 11 0.43 %
Marcelháza 10 0.39 %
Bátorkeszi 9 0.35 %
Megyercs 9 0.35 %
Nemesócsa 8 0.32 %
Hetény 8 0.32 %
Ekel 7 0.28 %
Dunamocs 5 0.20 %
Ifjúságfalva 5 0.20 %
Komáromfüss 5 0.20 %
Dunaradvány 5 0.20 %
Pat 4 0.16 %
Lakszakállas 3 0.12 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Nagykeszi 2 0.08 %
Csallóközaranyos 2 0.08 %
Virt 2 0.08 %
Madar 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Tany 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Búcs 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 32.88 %
Gúta 574 19.68 %
Naszvad 510 17.48 %
Ógyalla 306 10.49 %
Perbete 215 7.37 %
Komáromszentpéter 214 7.34 %
Marcelháza 154 5.28 %
Bátorkeszi 137 4.70 %
Csicsó 117 4.01 %
Hetény 113 3.87 %
Dunamocs 111 3.81 %
Dunaradvány 107 3.67 %
Ekel 104 3.57 %
Búcs 102 3.50 %
Imely 95 3.26 %
Izsa 86 2.95 %
Lakszakállas 82 2.81 %
Nemesócsa 80 2.74 %
Madar 80 2.74 %
Csallóközaranyos 78 2.67 %
Martos 72 2.47 %
Kolozsnéma 55 1.89 %
Karva 54 1.85 %
Bajcs 51 1.75 %
Megyercs 47 1.61 %
Keszegfalva 45 1.54 %
Tany 45 1.54 %
Pat 40 1.37 %
Gellér 38 1.30 %
Vágfüzes 36 1.23 %
Nagykeszi 36 1.23 %
Komáromfüss 30 1.03 %
Bogya 29 0.99 %
Szilas 28 0.96 %
Ifjúságfalva 27 0.93 %
Bogyarét 24 0.82 %
Virt 23 0.79 %
Újgyalla 7 0.24 %
Szilasháza 5 0.17 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 51.36 %
Ógyalla 47 7.54 %
Gúta 20 3.21 %
Naszvad 13 2.09 %
Újgyalla 13 2.09 %
Megyercs 10 1.61 %
Csallóközaranyos 8 1.28 %
Izsa 8 1.28 %
Komáromszentpéter 7 1.12 %
Perbete 7 1.12 %
Nemesócsa 6 0.96 %
Ekel 6 0.96 %
Szilasháza 5 0.80 %
Dunaradvány 5 0.80 %
Keszegfalva 5 0.80 %
Dunamocs 4 0.64 %
Marcelháza 4 0.64 %
Komáromfüss 3 0.48 %
Imely 2 0.32 %
Hetény 2 0.32 %
Bajcs 2 0.32 %
Karva 2 0.32 %
Ifjúságfalva 2 0.32 %
Pat 1 0.16 %
Bogya 1 0.16 %
Bátorkeszi 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Gellér 1 0.16 %
Martos 1 0.16 %
Tany 1 0.16 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Nagykeszi 1 0.16 %
Búcs 1 0.16 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 69.65 %
Gúta 275 20.86 %
Ógyalla 205 15.55 %
Dunamocs 179 13.58 %
Marcelháza 162 12.29 %
Komáromszentpéter 161 12.22 %
Perbete 150 11.38 %
Bátorkeszi 130 9.86 %
Naszvad 130 9.86 %
Búcs 119 9.03 %
Hetény 107 8.12 %
Dunaradvány 103 7.81 %
Karva 93 7.06 %
Ekel 84 6.37 %
Csicsó 81 6.15 %
Lakszakállas 78 5.92 %
Madar 77 5.84 %
Izsa 77 5.84 %
Csallóközaranyos 62 4.70 %
Kolozsnéma 44 3.34 %
Martos 40 3.03 %
Nemesócsa 40 3.03 %
Keszegfalva 38 2.88 %
Vágfüzes 35 2.66 %
Pat 34 2.58 %
Bajcs 31 2.35 %
Komáromfüss 31 2.35 %
Tany 29 2.20 %
Bogya 29 2.20 %
Megyercs 29 2.20 %
Gellér 27 2.05 %
Szilas 26 1.97 %
Imely 26 1.97 %
Nagykeszi 24 1.82 %
Bogyarét 16 1.21 %
Ifjúságfalva 13 0.99 %
Virt 13 0.99 %
Újgyalla 8 0.61 %
Szilasháza 5 0.38 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 209.44 %
Gúta 231 23.69 %
Ógyalla 121 12.41 %
Keszegfalva 99 10.15 %
Izsa 76 7.79 %
Marcelháza 72 7.38 %
Naszvad 70 7.18 %
Bátorkeszi 61 6.26 %
Hetény 49 5.03 %
Komáromszentpéter 49 5.03 %
Búcs 44 4.51 %
Perbete 41 4.21 %
Dunamocs 39 4.00 %
Kolozsnéma 37 3.79 %
Csallóközaranyos 34 3.49 %
Nemesócsa 33 3.38 %
Ekel 31 3.18 %
Imely 26 2.67 %
Bajcs 20 2.05 %
Dunaradvány 17 1.74 %
Lakszakállas 17 1.74 %
Martos 17 1.74 %
Nagykeszi 16 1.64 %
Megyercs 15 1.54 %
Csicsó 15 1.54 %
Tany 14 1.44 %
Karva 13 1.33 %
Madar 13 1.33 %
Pat 13 1.33 %
Újgyalla 12 1.23 %
Vágfüzes 12 1.23 %
Komáromfüss 10 1.03 %
Ifjúságfalva 10 1.03 %
Szilasháza 9 0.92 %
Szilas 7 0.72 %
Virt 5 0.51 %
Bogya 4 0.41 %
Gellér 3 0.31 %
Bogyarét 2 0.21 %
Zsemlékes 2 0.21 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 142.42 %
Komárom 556 88.68 %
Ógyalla 81 12.92 %
Naszvad 80 12.76 %
Nemesócsa 48 7.66 %
Keszegfalva 45 7.18 %
Marcelháza 43 6.86 %
Perbete 42 6.70 %
Komáromszentpéter 30 4.78 %
Ifjúságfalva 27 4.31 %
Imely 26 4.15 %
Bátorkeszi 25 3.99 %
Vágfüzes 20 3.19 %
Ekel 20 3.19 %
Bajcs 18 2.87 %
Dunamocs 18 2.87 %
Megyercs 17 2.71 %
Tany 16 2.55 %
Csallóközaranyos 16 2.55 %
Nagykeszi 16 2.55 %
Dunaradvány 15 2.39 %
Izsa 15 2.39 %
Búcs 14 2.23 %
Karva 14 2.23 %
Lakszakállas 13 2.07 %
Újgyalla 12 1.91 %
Hetény 11 1.75 %
Madar 9 1.44 %
Komáromfüss 9 1.44 %
Martos 9 1.44 %
Bogyarét 8 1.28 %
Csicsó 5 0.80 %
Kolozsnéma 5 0.80 %
Zsemlékes 4 0.64 %
Szilas 4 0.64 %
Szilasháza 4 0.64 %
Gellér 3 0.48 %
Bogya 3 0.48 %
Pat 2 0.32 %
Újpuszta 1 0.16 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 24.71 %
Komáromszentpéter 467 11.87 %
Ógyalla 309 7.86 %
Gúta 273 6.94 %
Perbete 250 6.36 %
Naszvad 171 4.35 %
Bátorkeszi 170 4.32 %
Marcelháza 161 4.09 %
Hetény 142 3.61 %
Dunamocs 127 3.23 %
Ekel 100 2.54 %
Dunaradvány 98 2.49 %
Madar 98 2.49 %
Búcs 97 2.47 %
Csicsó 91 2.31 %
Lakszakállas 88 2.24 %
Izsa 80 2.03 %
Csallóközaranyos 76 1.93 %
Martos 70 1.78 %
Nemesócsa 67 1.70 %
Kolozsnéma 52 1.32 %
Karva 51 1.30 %
Tany 46 1.17 %
Bajcs 39 0.99 %
Imely 36 0.92 %
Keszegfalva 34 0.86 %
Nagykeszi 33 0.84 %
Megyercs 32 0.81 %
Gellér 32 0.81 %
Vágfüzes 30 0.76 %
Komáromfüss 28 0.71 %
Szilas 27 0.69 %
Pat 26 0.66 %
Bogya 24 0.61 %
Bogyarét 19 0.48 %
Ifjúságfalva 14 0.36 %
Virt 13 0.33 %
Újgyalla 13 0.33 %
Újpuszta 3 0.08 %
Szilasháza 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 45.09 %
Gúta 206 6.07 %
Ógyalla 109 3.21 %
Marcelháza 101 2.98 %
Naszvad 74 2.18 %
Perbete 55 1.62 %
Komáromszentpéter 54 1.59 %
Keszegfalva 54 1.59 %
Izsa 53 1.56 %
Dunamocs 47 1.39 %
Bátorkeszi 46 1.36 %
Madar 44 1.30 %
Nemesócsa 38 1.12 %
Hetény 34 1.00 %
Ekel 32 0.94 %
Búcs 32 0.94 %
Csallóközaranyos 30 0.88 %
Bajcs 30 0.88 %
Imely 26 0.77 %
Újgyalla 22 0.65 %
Pat 22 0.65 %
Megyercs 21 0.62 %
Lakszakállas 19 0.56 %
Dunaradvány 18 0.53 %
Martos 15 0.44 %
Csicsó 14 0.41 %
Tany 13 0.38 %
Nagykeszi 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Szilasháza 11 0.32 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Szilas 10 0.29 %
Kolozsnéma 8 0.24 %
Karva 8 0.24 %
Ifjúságfalva 6 0.18 %
Virt 4 0.12 %
Bogya 4 0.12 %
Bogyarét 3 0.09 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Újpuszta 2 0.06 %
Gellér 1 0.03 %
Komárom 1 405 22.79 %
Gúta 1 150 18.66 %
Ógyalla 272 4.41 %
Komáromszentpéter 209 3.39 %
Naszvad 203 3.29 %
Csicsó 194 3.15 %
Perbete 169 2.74 %
Marcelháza 158 2.56 %
Dunamocs 149 2.42 %
Nemesócsa 131 2.13 %
Bátorkeszi 127 2.06 %
Ekel 123 2.00 %
Dunaradvány 113 1.83 %
Keszegfalva 105 1.70 %
Izsa 102 1.65 %
Lakszakállas 100 1.62 %
Hetény 99 1.61 %
Csallóközaranyos 98 1.59 %
Búcs 85 1.38 %
Madar 74 1.20 %
Kolozsnéma 68 1.10 %
Nagykeszi 66 1.07 %
Martos 65 1.05 %
Megyercs 63 1.02 %
Komáromfüss 61 0.99 %
Pat 50 0.81 %
Vágfüzes 49 0.79 %
Karva 49 0.79 %
Szilas 45 0.73 %
Imely 44 0.71 %
Bajcs 35 0.57 %
Ifjúságfalva 35 0.57 %
Gellér 35 0.57 %
Bogya 32 0.52 %
Virt 23 0.37 %
Tany 23 0.37 %
Bogyarét 21 0.34 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 38.96 %
Gúta 355 10.10 %
Dunamocs 219 6.23 %
Ógyalla 214 6.09 %
Komáromszentpéter 191 5.44 %
Marcelháza 191 5.44 %
Bátorkeszi 185 5.26 %
Naszvad 180 5.12 %
Perbete 172 4.89 %
Hetény 154 4.38 %
Dunaradvány 133 3.78 %
Búcs 128 3.64 %
Csicsó 119 3.39 %
Ekel 113 3.22 %
Izsa 103 2.93 %
Madar 99 2.82 %
Csallóközaranyos 90 2.56 %
Nemesócsa 86 2.45 %
Lakszakállas 78 2.22 %
Karva 78 2.22 %
Keszegfalva 61 1.74 %
Pat 53 1.51 %
Kolozsnéma 52 1.48 %
Martos 51 1.45 %
Tany 43 1.22 %
Bogya 41 1.17 %
Nagykeszi 40 1.14 %
Megyercs 37 1.05 %
Szilas 37 1.05 %
Vágfüzes 36 1.02 %
Imely 31 0.88 %
Komáromfüss 31 0.88 %
Gellér 29 0.83 %
Bajcs 27 0.77 %
Virt 22 0.63 %
Bogyarét 20 0.57 %
Ifjúságfalva 9 0.26 %
Újgyalla 4 0.11 %
Szilasháza 3 0.09 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1587 72.37%
VPN
240 10.94%
KSČ
140 6.38%
SNS
68 3.10%
SPV
36 1.64%
SZ
35 1.60%
DS
30 1.37%
KDH
18 0.82%
SSL
16 0.73%
SD
13 0.59%
Egyéb
10 0.46%
Érvényes szavazatok 2193
Együttélés-MKDM
1224 63.42%
Magyar Polgári Párt
322 16.68%
HZDS
73 3.78%
SDĽ
72 3.73%
SNS
68 3.52%
ODÚ
49 2.54%
SDSS
26 1.35%
KSS
17 0.88%
SPI
13 0.67%
SSL-SNZ
11 0.57%
DS-ODS
11 0.57%
ZPR-RČS
10 0.52%
SZS
9 0.47%
SZ
8 0.41%
Egyéb
17 0.88%
Érvényes szavazatok 1930
MK
1644 79.92%
HZDS-RSS
87 4.23%
SP-VOĽBA
86 4.18%
SNS
60 2.92%
ZRS
48 2.33%
KSS
45 2.19%
28 1.36%
SPK
22 1.07%
HZPCS
15 0.73%
Egyéb
22 1.07%
Érvényes szavazatok 2057
MKP
1590 74.65%
SDK
208 9.77%
HZDS
84 3.94%
SDĽ
63 2.96%
SOP
61 2.86%
SNS
52 2.44%
KSS
48 2.25%
MLHZP
12 0.56%
Egyéb
12 0.56%
Érvényes szavazatok 2130
MKP
1437 82.11%
SMER
67 3.83%
HZDS
56 3.20%
SDKU
53 3.03%
ANO
46 2.63%
KSS
27 1.54%
NOSNP
21 1.20%
SNS
9 0.51%
Egyéb
34 1.94%
Érvényes szavazatok 1750
MKP
1233 86.04%
SMER
88 6.14%
SDKU DS
31 2.16%
KSS
14 0.98%
SNS
13 0.91%
LB
13 0.91%
ĽS HZDS
11 0.77%
KDH
6 0.42%
SF
6 0.42%
ANO
6 0.42%
Egyéb
12 0.84%
Érvényes szavazatok 1433
Most-Híd
650 43.65%
MKP
573 38.48%
SDKU DS
100 6.72%
SMER
70 4.70%
SaS
36 2.42%
SDĽ
14 0.94%
SNS
9 0.60%
EDS
8 0.54%
ĽS HZDS
6 0.40%
KDH
6 0.40%
Únia
6 0.40%
Egyéb
11 0.74%
Érvényes szavazatok 1489
MKP
578 41.91%
Most-Híd
568 41.19%
SMER SD
99 7.18%
OĽaNO
37 2.68%
SaS
20 1.45%
SDKU DS
19 1.38%
99 Percent
16 1.16%
SNS
7 0.51%
SSS NM
7 0.51%
KSS
6 0.44%
Egyéb
22 1.60%
Érvényes szavazatok 1379
Most-Híd
527 40.45%
MKP
511 39.22%
SMER SD
62 4.76%
SME RODINA
38 2.92%
SaS
34 2.61%
OĽANO-NOVA
33 2.53%
#SIEŤ
27 2.07%
SNS
24 1.84%
LSNS
19 1.46%
MKDA-MKDSZ
7 0.54%
Egyéb
21 1.61%
Érvényes szavazatok 1303
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések