SK
LC
.....

Panyidaróc

Község

címer zászló
764 98% magyar 1910
202 27% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Panyidaróc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Panické Dravce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Fékes, Koháry-hegy, (Kohárypuszta), (Likapatakpuszta), Madách-hegy, Margócspuszta, Pást
Koordináták:
48.28271103, 19.65205956
Terület:
11,15 km2
Rang:
község
Népesség:
744
Tszf. magasság:
185 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98532
Település kód:
511692
Szervezeti azonosító:
316296
Adóazonosító:
2021237251

A község a Losonci-medence legnyugatibb részén, a Jelsőci-dombság déli oldalán, az Ipoly jobb parti teraszán fekszik, a Koháry-patak mentén, Losonctól 5 km-re délnyugatra, Nógrádszentpétertől 24 km-re keletre, Bussától 19 km-re északkeletre. Áthalad rajta a Losoncot Nógrádszentpéterrel összekötő 585-ös út. Határa dombos, nagyobbrészt mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egyötödét erdő borítja. Délnyugatról Vilke, nyugatról Jelsőc és Gács, északról Losonc, északkeletről Miksi, délkeletről pedig Rapp és Kalonda községekkel határos. Délkeleti határát az Ipoly-folyó, valamint a Nagykürtös-Losonc vasútvonal, északkeleti határát pedig az 594-es (Losonc-Kalonda) út alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Területe (11,15 km²) 1910-38-hoz képest (11,08 km²) csak kismértékben változott.

Népesség

1910-ben 782, 1921-ben 701, 1938-ban 767, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 5,6 %, 1930-ban 6,9 % volt. 1980-1991 között még nagymértékű népességcsökkenés (16,4 %, 829 főről 693-ra) figyelhető meg, az 1991-2011 közötti időszakra viszont már szerény népességnövekedés (693 főről 743-ra) jellemző. Az asszimiláció révén 2001-re Panyidaróc szlovák többségűvé vált, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 53 %-ról 35,4 %-ra csökkent, a szlovákoké 44,3 %-ról 59 %-ra nőtt. A lakosság 15,7 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság többsége (71,6 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 5,4 %. Egyetlen lakott külterületén, Margócspusztán élt 2011-ben az összlakosság 11,1 %-a (83 fő).

Történelem

A település feltehetően a 13. században keletkezett. Az első írásos emlék 1246-ból származik, mely a települést "Draus"-ként említi, 1488-ban Darocz, 1573-ban pedig Panydarocz, Pani Darocz néven jegyzik. Több nemesi család tulajdonában volt - mint például a Daróczy család, Madách család, stb. A 17. század elején elpusztult, 1680 körül telepítették újra. 1920-ban Pani Darovce, 1927-ben Panické Dravce elnevezést kapta. 1828-ban 77 házában 706 lakos élt. lakói főként mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A kapitalizmus kialakulása után a Básthy családnak volt itt nagybirtoka. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. Mezőgazdasági jellegét a háború után is megőrizte. Az első bécsi döntés után a második világháború végéig Panyidaróc is újra Magyarország része volt. Magyar kisiskoláját 1978-ban szüntették meg.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák óvoda működik. Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma szecessziós stílusban épült a 20. század elején.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Panyi Darócz. Magyar, és tót falu Nógrád Vármegyében, földes Urai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Vilykének szomszédságában, mellynek filiája, Losontztól három fertály mértföldnyire, határja meglehetős termékenységű, tulajdonságaira nézve hasonlít Alsó Ludányhoz, vagyonnyainak eladására jó 461módgya lévén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Panyi-Darócz, magyar falu, Nógrád vgyében, az Ipoly szép széles völgye nyugoti oldalán, a bányavárosi országutban, ut. p. Losonczhoz 3/4 mfd. Lakja 76 házban 390 kath., 30 evang., 6 zsidó. Határa 2511 h., mellyből 138 hold beltelek, 619 hold szántóföld, 452 hold rét, 226 hold legelő, 1034 hold erdő, 42 hold árkos legelő. Ebből urbériség 60 hold beltelek, 253 hold szántó, 144 hold rét, 28 hold legelő. Majorsági belsőség 78 hold, szántó 366 hold, rét 308 hold, legelő 198 hold, haszontalan 42 hold, erdő 1034 hold. Az erdő egyuttal közös legelő. A föld általában lapály, lassan emelkedő dombokkal, agyagos homokkal vegyes, néhol vadvizes; legjobban termi a tiszta buzát, zabot, veres lóherét, burgonyát. Rétjei az Ipoly mellett terülnek el, melly gyakran kiönt. Szép szarvasmarhát, de lovakat is jókat tenyészt. Van itt kath. paroch. templom, 6 urasági lakház, és egy kis patak Kohári nevü. Birtokosok: Vattay Dánielnő, Básty Sándor, Gellén Károly, Szentiványi Bogomér, Horváth Lajosnő, Okolicsányi Péter, Pongrácz Antal, Fáy József, Draskóczy Gábor, Csikány Gábor, Plachy Zsiga, Bohunka, Sztankovics, Urbányi.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Panyidarócz. Az Ipolyvölgyben, Losoncz közelében fekszik. Magyar kisközség, 120 házzal és 673 róm. kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása: Losoncz. Már a XV. században szerepel. 1548-ban Daróczy János és István birtokában találjuk. A XVI. század második felében elpusztúlt. 1563-ban, mint pusztát, Berényi András nyerte adományul, de az 1598. évi adóösszeírásban már Madách Péter és Hegyallyay Anna szerepelnek földesuraiként. 1613-ban Básthy Jánosnak és nejének, Hamvay Máriának, 1648-ban pedig ezek fiának Imrének és nejének, Ebeczky Máriának van itt birtoka. 1651-ben azonban Berényi György új adományt eszközölt ki e pusztai birtokra, melybe 1652-ben be is iktatták. 1715-ben öt és 1720-ban 11 magyar háztartását írták össze. 1770-ben Isák István, Szilassy György, a Markovics család, Szudy János Bátsmegyei Samu, Pelargus Sándor árvái, Gellén Sándor és Básthy Imre voltak a földesurai. 1826-ban pedig Básthy Sándor, Sebestyén László és V. Horváth Lajos özvegye, később Gellén Károly, Okolicsányi Miksa, Pongrácz Gábor, Fáy József, Draskóczy József, Vattay Lajos, Hegyesy Lajos és a Zmeskál család. Jelenleg Básthy Béla főszolgabirónak van itt nagyobb birtoka és régi kúriája melyet a XIX. század első felében Básthy Sándor építtetett. Gellén Gyulának is van itt birtoka, a régi Gellén-puszta és úrilaka. Ezt Fáy József építtette 1830 körül s végűl Gellén Ferencz 1907-ben építtetett itt magának egy úri lakot. A községhez tartoznak: a Gellén Gyula-féle-, Koháry-, Macskalyuk és Lukapatak-puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Panyidaróc. Első birtokosának Daróczy Jánost és Istvánt jegyezték fel 1548-ban. A török alatt elpusztult 1563-ban mint puszta szerepel Berényi András tulajdonában. A XVI. század végén Madách Péter és Hegyalljay Anna a földesura. Későbbi birtokos még itt a Básthy-, Berényi-, Isák , Szilassy-, Szúdy-, Bátsmegyei-, Pelargus-, Gellén-, Okolicsányi-, Pongrácz . Fáy-, Draskóczy-, Vattay-, Hegyesyés Zmeskál-család. Az összeomlás előtt Básthy Bélának és Gellén Gyulának volt itt nagyobb birtoka. Hozzátartozik: Koháripuszta, Margócspuszta. Pást, Tótokpuszta. A község területe 1925 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 767.

Névelőfordulások
1573
Panidarocz
1773
Panyi-Darocz, Draucze,
1786
Panyi-Darócz,
1808
Panyi-Darócz,
1863
Panitdaróc,
1873
Pányidaróc,
1877
Panyidaróc,
1920
Pani Darovce,
1927
Panitské Dravce, Panyit-Daróc,
1938
Panyidaróc,
1945
Panitské Dravce, Panyit-Daróc,
1948
Panické Dravce
1994
Panyidaróc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Panyidaróc (Panické Dravce) 280
Telefon: 0474374134
Fax: 0474374134

Honlap: panickedravc...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Papp Atilla (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Gibaľa Dušan (Demokrati Slovenska)
Horniak Pavel (Demokrati Slovenska)
Kladivík Igor (Független)
Osa Peter (Független)
Berky Atila (MOST - HÍD)
Baityová Edita (SMK-MKP)
Tóthová Žofia (SMK-MKP)
Demokrat... 29% Demokrati Slovenska 2 képviselö Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Panyidaróc 51

Panyidaróci Községi Hivatal

Panyidaróc 280

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 581 95%
szlovákok 11 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 610
magyarok 764 98%
szlovákok 17 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 782
magyarok 657 94%
szlovákok 39 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 701
magyarok 367 53%
szlovákok 307 44%
romák 9 1%
csehek 9 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 693
magyarok 336 46%
szlovákok 380 52%
romák 6 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 729
magyarok 263 35%
szlovákok 438 59%
romák 13 2%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 26 3%
összlétszám 743
magyarok 202 27%
szlovákok 500 67%
romák 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 36 5%
összlétszám 743
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 605
Választási részvétel: 55.7 %
Kiadott boríték: 337
Bedobott boríték: 337

Polgármester

Érvényes szavazólap: 330
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Papp Atilla 180 54.55 % SMK-MKP
Osa Peter 95 28.79 % Független
Švecová Michaela 55 16.67 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kladivík Igor 180 Független
Baityová Edita 140 SMK-MKP
Berky Atila 122 MOST - HÍD
Gibaľa Dušan 114 Demokrati Slovenska
Osa Peter 113 Független
Tóthová Žofia 113 SMK-MKP
Horniak Pavel 106 Demokrati Slovenska

Képviselők

2014
MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö Demokrati Slovenska 28.57% Demokrati Slovenska 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 593
Választási részvétel: 17.54 %
Kiadott boríték: 104
Bedobott boríték: 104
Választásra jogosult: 593
Választási részvétel: 13.66 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 602
Választási részvétel: 31,89 %
Kiadott boríték: 192
Bedobott boríték: 192

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 95
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 187
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 35 36.84 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 34 35.79 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 10 10.53 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 6 6.32 % SNS
Pavel Chovanec 4 4.21 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 3 3.16 % NP
Ladislav Fízik 2 2.11 % ASV
Emil Samko 1 1.05 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Vladimír Maňka 34 42.50% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 70 37.43 % Független
Marian Kotleba 31 16.58 % ĽSNS
Igor Kašper 27 14.44 % Független
Pavel Greksa 23 12.30 % Független
Martin Juhaniak 15 8.02 % Független
Vojtech Kökény 4 2.14 % SRK
Jozef Šimko 3 1.60 % Független
Michal Kantor 3 1.60 % SZS
Miroslav Gálik 2 1.07 % NAS
Martin Klus 2 1.07 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 2 1.07 % SMS
Viliam Baňák 1 0.53 % JĽSS
Ivan Saktor 1 0.53 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.53 % NP
Jozef Sásik 1 0.53 % SĽSAH
Zdenek Očovan 1 0.53 % NAJ
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 101
Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Zaher Mahmoud 34 33.66% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Péter Csúsz 31 30.69% SMK-MKP
Štefan Kertész 29 28.71% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 21 20.79% SMK-MKP
Rudolf Slivka 20 19.80% ND
Juraj Pelč 19 18.81% Független
Péter György 18 17.82% SMK-MKP
Attila Agócs 17 16.83% Független
Pavol Baculík 16 15.84% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Branislav Hámorník 15 14.85% SMER - SD, KDH
Róbert Eibner 14 13.86% MOST - HÍD
Miroslav Morháč 13 12.87% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Milan Spodniak 10 9.90% HZD, ĽS-HZDS
Radovan Konečný 9 8.91% MOST - HÍD
Vladimír Rehánek 7 6.93% SMER - SD, KDH
Ján Kašiar 6 5.94% KSS
Marian Šulek 5 4.95% KSS
Ján Mičuda 5 4.95% SMER - SD, KDH
Martin Olšiak 5 4.95% SNS
František Kelemen 4 3.96% SĽS
Alena Rezková 4 3.96% Független
Ľubomír Činčura 4 3.96% Független
Marcel Hudec 4 3.96% PD
Monika Albertiová 4 3.96% 99%
Ondrej Drugda 4 3.96% SĽS
Pavel Greksa 4 3.96% 99%
Ján Poničan 3 2.97% SNS
Vojtech Botoš 3 2.97% SRK
Ján Karman 3 2.97% KSS
Karol Márkuš 3 2.97% PD
Vladimír Cirbus 3 2.97% Független
Katarína Sabová 2 1.98% PD
Milan Ďurák 2 1.98% SNS
Radoslav Čičmanec 2 1.98% ASV
Ján Krahulec 1 0.99% KSS
Mária Salajová 1 0.99% KSS
Peter Pánik 1 0.99% SĽS
Marian Bozó 1 0.99% SMS
Igor Sivok 1 0.99% PD
Michal Novodomský 1 0.99% SMS
Štefan Kertész 78 41.94% MOST - HÍD
Pavol Baculík 58 31.18% Független
Péter Csúsz 58 31.18% SMK-MKP
Attila Agócs 42 22.58% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 41 22.04% SNS
Juraj Pelč 37 19.89% Független
Zaher Mahmoud 35 18.82% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Branislav Hámorník 30 16.13% SMER-SD
Anna Václavíková 25 13.44% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavel Greksa 25 13.44% Független
Denisa Nincová 18 9.68% Független
Zsuzsanna Szvorák 16 8.60% SMK-MKP
László Kerekes 16 8.60% SMK-MKP
Pavol Križo 15 8.06% SNS
Milan Spodniak 15 8.06% DOMA DOBRE
Jana Haláková 15 8.06% SMER-SD
Péter György 15 8.06% SMK-MKP
Tibor Tóth 12 6.45% MOST - HÍD
Marek Hudec 12 6.45% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Čičmanec 12 6.45% DOMA DOBRE
Jozef Kramec 12 6.45% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Ján Mičuda 11 5.91% SMER-SD
Zoltán Marcinkó 11 5.91% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 9 4.84% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 9 4.84% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Týnus 9 4.84% ĽS Naše Slovensko
Július Čipčala 8 4.30% SRK
Vojtech Papp 8 4.30% ĽS Naše Slovensko
Jozef Bari 8 4.30% SRK
Lukáš Čavoj 8 4.30% Független
Patrik Svediak 8 4.30% SME RODINA - Boris Kollár
Karol Ferencz 7 3.76% MOST - HÍD
Ján Svoreň 6 3.23% KSS
Lucia Kašiarová 6 3.23% KSS
Matej Bella 3 1.61% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
István Mázik 3 1.61% MKDA-MKDSZ
Marian Šulek 3 1.61% KSS
Milan Alberti 2 1.08% Független
Veronika Poznánová 2 1.08% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Pánik 2 1.08% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Drugda 2 1.08% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zoltán Balog 2 1.08% Független
František Kelemen 1 0.54% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Monika Kováčová 1 0.54% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 55.31 %
Divény 153 6.74 %
Gács 99 4.36 %
Videfalva 97 4.27 %
Tugár 75 3.30 %
Lónyabánya 52 2.29 %
Losonctamási 51 2.25 %
Fülek 48 2.11 %
Gácsfalva 45 1.98 %
Rózsaszállás 42 1.85 %
Terbeléd 42 1.85 %
Panyidaróc 25 1.10 %
Budaszállás 20 0.88 %
Vámosfalva 17 0.75 %
Nagydaróc 16 0.70 %
Bolyk 15 0.66 %
Dabar 13 0.57 %
Gácslápos 13 0.57 %
Patakalja 12 0.53 %
Bozita 11 0.48 %
Gácsliget 11 0.48 %
Ipolygalsa 11 0.48 %
Rátkapuszta 9 0.40 %
Rapp 9 0.40 %
Nagylibercse 8 0.35 %
Csomatelke 8 0.35 %
Vilke 8 0.35 %
Ragyolc 8 0.35 %
Romhánypuszta 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Fülekkovácsi 7 0.31 %
Maskófalva 7 0.31 %
Mucsény 7 0.31 %
Kotmány 7 0.31 %
Tósár 6 0.26 %
Tőrincs 5 0.22 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 57.77 %
Losonc 1 055 45.65 %
Ragyolc 198 8.57 %
Fülekpüspöki 157 6.79 %
Csomatelke 99 4.28 %
Nagydaróc 88 3.81 %
Fülekkovácsi 77 3.33 %
Füleksávoly 60 2.60 %
Sőreg 54 2.34 %
Perse 50 2.16 %
Ipolygalsa 50 2.16 %
Sátorosbánya 46 1.99 %
Videfalva 45 1.95 %
Csákányháza 44 1.90 %
Bozita 43 1.86 %
Panyidaróc 42 1.82 %
Béna 40 1.73 %
Rátkapuszta 36 1.56 %
Bolyk 32 1.38 %
Pinc 30 1.30 %
Rapp 29 1.25 %
Terbeléd 28 1.21 %
Vilke 24 1.04 %
Gács 23 1.00 %
Losonctamási 22 0.95 %
Mucsény 21 0.91 %
Bolgárom 20 0.87 %
Tőrincs 15 0.65 %
Vámosfalva 15 0.65 %
Fülekpilis 14 0.61 %
Divény 13 0.56 %
Miksi 12 0.52 %
Patakalja 11 0.48 %
Kalonda 10 0.43 %
Kétkeresztúr 10 0.43 %
Ipolynyitra 9 0.39 %
Lónyabánya 9 0.39 %
Jelsőc 7 0.30 %
Rózsaszállás 6 0.26 %
Gácsfalva 6 0.26 %
Budaszállás 5 0.22 %
Maskófalva 5 0.22 %
Tugár 4 0.17 %
Dabar 3 0.13 %
Gácsliget 2 0.09 %
Fűrész 2 0.09 %
Gácsprága 2 0.09 %
Parlagos 2 0.09 %
Gácslápos 2 0.09 %
Tósár 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 47.52 %
Losonctamási 190 5.18 %
Fülek 178 4.86 %
Videfalva 153 4.17 %
Gács 136 3.71 %
Divény 123 3.36 %
Lónyabánya 111 3.03 %
Terbeléd 79 2.15 %
Vámosfalva 70 1.91 %
Nagydaróc 70 1.91 %
Gácsfalva 69 1.88 %
Bozita 66 1.80 %
Gácsliget 65 1.77 %
Budaszállás 56 1.53 %
Tugár 56 1.53 %
Jelsőc 51 1.39 %
Sátorosbánya 50 1.36 %
Dabar 50 1.36 %
Bolyk 47 1.28 %
Miksi 45 1.23 %
Csomatelke 39 1.06 %
Rapp 36 0.98 %
Füleksávoly 35 0.95 %
Maskófalva 35 0.95 %
Rózsaszállás 34 0.93 %
Patakalja 33 0.90 %
Tósár 32 0.87 %
Panyidaróc 30 0.82 %
Nagylibercse 29 0.79 %
Mucsény 26 0.71 %
Gácslápos 23 0.63 %
Vilke 23 0.63 %
Sőreg 21 0.57 %
Kotmány 17 0.46 %
Parlagos 17 0.46 %
Romhánypuszta 17 0.46 %
Ragyolc 16 0.44 %
Ipolygalsa 15 0.41 %
Gömörsíd 15 0.41 %
Ábelfalva 15 0.41 %
Csákányháza 15 0.41 %
Tőrincs 15 0.41 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Fülekkovácsi 14 0.38 %
Fülekpilis 12 0.33 %
Fűrész 10 0.27 %
Gergelyfalva 10 0.27 %
Pinc 9 0.25 %
Kalonda 9 0.25 %
Gácsprága 8 0.22 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 61.07 %
Fülek 380 24.82 %
Videfalva 65 4.25 %
Gács 55 3.59 %
Losonctamási 53 3.46 %
Lónyabánya 38 2.48 %
Vámosfalva 33 2.16 %
Bozita 33 2.16 %
Divény 30 1.96 %
Fülekpüspöki 22 1.44 %
Patakalja 21 1.37 %
Rózsaszállás 20 1.31 %
Jelsőc 19 1.24 %
Panyidaróc 18 1.18 %
Dabar 17 1.11 %
Budaszállás 16 1.05 %
Terbeléd 16 1.05 %
Fülekkovácsi 15 0.98 %
Ragyolc 15 0.98 %
Gácsfalva 15 0.98 %
Bolyk 13 0.85 %
Nagydaróc 12 0.78 %
Miksi 11 0.72 %
Kotmány 10 0.65 %
Gömörsíd 10 0.65 %
Vilke 10 0.65 %
Rátkapuszta 9 0.59 %
Rapp 8 0.52 %
Maskófalva 8 0.52 %
Kétkeresztúr 7 0.46 %
Gergelyfalva 7 0.46 %
Sátorosbánya 7 0.46 %
Perse 5 0.33 %
Csomatelke 5 0.33 %
Mucsény 4 0.26 %
Tugár 4 0.26 %
Sőreg 3 0.20 %
Ipolygalsa 3 0.20 %
Füleksávoly 3 0.20 %
Csákányháza 2 0.13 %
Romhánypuszta 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 41.55 %
Fülek 18 8.22 %
Divény 10 4.57 %
Videfalva 9 4.11 %
Lónyabánya 7 3.20 %
Gömörsíd 6 2.74 %
Ragyolc 5 2.28 %
Bolyk 5 2.28 %
Vámosfalva 4 1.83 %
Vilke 4 1.83 %
Gács 4 1.83 %
Rátkapuszta 4 1.83 %
Csomatelke 3 1.37 %
Rózsaszállás 3 1.37 %
Tugár 3 1.37 %
Pinc 3 1.37 %
Nagydaróc 3 1.37 %
Ipolynyitra 2 0.91 %
Sőreg 2 0.91 %
Kotmány 2 0.91 %
Rapp 2 0.91 %
Lentő 2 0.91 %
Gácsfalva 2 0.91 %
Terbeléd 2 0.91 %
Mucsény 2 0.91 %
Kétkeresztúr 2 0.91 %
Füleksávoly 2 0.91 %
Losonctamási 2 0.91 %
Jelsőc 1 0.46 %
Fülekpüspöki 1 0.46 %
Panyidaróc 1 0.46 %
Fűrész 1 0.46 %
Patakalja 1 0.46 %
Gácsliget 1 0.46 %
Miksi 1 0.46 %
Gácslápos 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Sátorosbánya 1 0.46 %
Dabar 1 0.46 %
Tósár 1 0.46 %
Béna 1 0.46 %
Bolgárom 1 0.46 %
Budaszállás 1 0.46 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 46.76 %
Losonc 70 11.95 %
Ragyolc 29 4.95 %
Fülekpüspöki 28 4.78 %
Gömörsíd 23 3.92 %
Sőreg 14 2.39 %
Nagydaróc 13 2.22 %
Csomatelke 11 1.88 %
Csákányháza 8 1.37 %
Bolgárom 8 1.37 %
Vilke 8 1.37 %
Perse 8 1.37 %
Fülekkovácsi 7 1.19 %
Béna 7 1.19 %
Füleksávoly 6 1.02 %
Rapp 6 1.02 %
Terbeléd 4 0.68 %
Mucsény 4 0.68 %
Lónyabánya 4 0.68 %
Panyidaróc 3 0.51 %
Kalonda 3 0.51 %
Ipolynyitra 3 0.51 %
Ipolygalsa 3 0.51 %
Gács 3 0.51 %
Rátkapuszta 2 0.34 %
Bolyk 2 0.34 %
Pinc 2 0.34 %
Sátorosbánya 2 0.34 %
Tósár 2 0.34 %
Bozita 2 0.34 %
Gácsprága 1 0.17 %
Kétkeresztúr 1 0.17 %
Losonctamási 1 0.17 %
Fűrész 1 0.17 %
Tugár 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Patakalja 1 0.17 %
Divény 1 0.17 %
Videfalva 1 0.17 %
Jelsőc 1 0.17 %
Vámosfalva 1 0.17 %
Dabar 1 0.17 %
Budaszállás 1 0.17 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 38.11 %
Losonctamási 154 7.53 %
Videfalva 97 4.75 %
Gács 71 3.47 %
Divény 68 3.33 %
Bozita 65 3.18 %
Lónyabánya 61 2.98 %
Tugár 49 2.40 %
Budaszállás 48 2.35 %
Fülek 47 2.30 %
Gácsliget 42 2.05 %
Jelsőc 41 2.01 %
Vámosfalva 36 1.76 %
Tósár 31 1.52 %
Sátorosbánya 30 1.47 %
Gácsfalva 28 1.37 %
Nagydaróc 26 1.27 %
Terbeléd 26 1.27 %
Bolyk 24 1.17 %
Maskófalva 23 1.13 %
Tőrincs 21 1.03 %
Rapp 21 1.03 %
Kotmány 21 1.03 %
Ábelfalva 18 0.88 %
Gácslápos 18 0.88 %
Rózsaszállás 17 0.83 %
Romhánypuszta 16 0.78 %
Gergelyfalva 16 0.78 %
Panyidaróc 15 0.73 %
Csákányháza 15 0.73 %
Dabar 13 0.64 %
Nagylibercse 12 0.59 %
Patakalja 12 0.59 %
Fülekkovácsi 11 0.54 %
Vilke 11 0.54 %
Mucsény 9 0.44 %
Ipolygalsa 9 0.44 %
Fülekpilis 8 0.39 %
Gömörsíd 7 0.34 %
Parlagos 7 0.34 %
Kétkeresztúr 7 0.34 %
Miksi 6 0.29 %
Fűrész 6 0.29 %
Ragyolc 5 0.24 %
Gácsprága 5 0.24 %
Sőreg 5 0.24 %
Füleksávoly 5 0.24 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 37.39 %
Losonc 59 26.58 %
Gömörsíd 17 7.66 %
Nagydaróc 11 4.95 %
Tőrincs 9 4.05 %
Ragyolc 9 4.05 %
Panyidaróc 8 3.60 %
Fülekkovácsi 8 3.60 %
Fülekpüspöki 7 3.15 %
Mucsény 7 3.15 %
Csomatelke 7 3.15 %
Füleksávoly 7 3.15 %
Bolgárom 7 3.15 %
Jelsőc 6 2.70 %
Csákányháza 6 2.70 %
Rapp 4 1.80 %
Ipolynyitra 4 1.80 %
Fülekpilis 3 1.35 %
Gács 3 1.35 %
Vilke 3 1.35 %
Béna 3 1.35 %
Terbeléd 3 1.35 %
Losonctamási 3 1.35 %
Lónyabánya 2 0.90 %
Gácsfalva 2 0.90 %
Rózsaszállás 2 0.90 %
Dabar 2 0.90 %
Miksi 2 0.90 %
Perse 2 0.90 %
Pinc 2 0.90 %
Kalonda 2 0.90 %
Kotmány 2 0.90 %
Fűrész 1 0.45 %
Videfalva 1 0.45 %
Patakalja 1 0.45 %
Parlagos 1 0.45 %
Rátkapuszta 1 0.45 %
Vámosfalva 1 0.45 %
Sátorosbánya 1 0.45 %
Bolyk 1 0.45 %
Nagylibercse 1 0.45 %
Gácsliget 1 0.45 %
Ipolygalsa 1 0.45 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 63.30 %
Videfalva 42 4.51 %
Gács 38 4.08 %
Lónyabánya 27 2.90 %
Losonctamási 20 2.15 %
Divény 18 1.93 %
Fülek 17 1.82 %
Dabar 16 1.72 %
Gácsfalva 15 1.61 %
Panyidaróc 12 1.29 %
Fülekkovácsi 10 1.07 %
Rapp 9 0.97 %
Kotmány 8 0.86 %
Vámosfalva 8 0.86 %
Terbeléd 7 0.75 %
Bozita 7 0.75 %
Miksi 5 0.54 %
Gácsliget 5 0.54 %
Budaszállás 5 0.54 %
Kétkeresztúr 5 0.54 %
Vilke 5 0.54 %
Fűrész 5 0.54 %
Jelsőc 4 0.43 %
Tugár 4 0.43 %
Ipolynyitra 4 0.43 %
Gácslápos 4 0.43 %
Bolyk 4 0.43 %
Kalonda 4 0.43 %
Csákányháza 4 0.43 %
Rózsaszállás 4 0.43 %
Ábelfalva 3 0.32 %
Fülekpüspöki 3 0.32 %
Ragyolc 3 0.32 %
Csomatelke 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 19.12 %
Lónyabánya 71 3.16 %
Videfalva 70 3.12 %
Divény 60 2.67 %
Losonctamási 54 2.41 %
Gács 48 2.14 %
Fülek 34 1.52 %
Vámosfalva 27 1.20 %
Kotmány 26 1.16 %
Rózsaszállás 20 0.89 %
Bozita 20 0.89 %
Gácsfalva 18 0.80 %
Dabar 13 0.58 %
Patakalja 13 0.58 %
Bolyk 12 0.53 %
Rapp 10 0.45 %
Fűrész 9 0.40 %
Tósár 9 0.40 %
Rátkapuszta 9 0.40 %
Panyidaróc 9 0.40 %
Mucsény 8 0.36 %
Vilke 8 0.36 %
Nagydaróc 7 0.31 %
Terbeléd 7 0.31 %
Jelsőc 7 0.31 %
Gácslápos 6 0.27 %
Maskófalva 6 0.27 %
Tugár 6 0.27 %
Sátorosbánya 6 0.27 %
Ragyolc 5 0.22 %
Budaszállás 5 0.22 %
Kalonda 4 0.18 %
Gácsliget 4 0.18 %
Lentő 4 0.18 %
Pinc 4 0.18 %
Ábelfalva 3 0.13 %
Miksi 3 0.13 %
Kétkeresztúr 3 0.13 %
Füleksávoly 3 0.13 %
Fülekkovácsi 3 0.13 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Romhánypuszta 2 0.09 %
Csomatelke 2 0.09 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 53.17 %
Gács 204 5.32 %
Fülek 176 4.59 %
Videfalva 172 4.49 %
Losonctamási 135 3.52 %
Divény 125 3.26 %
Vámosfalva 107 2.79 %
Lónyabánya 106 2.77 %
Gácsfalva 95 2.48 %
Gácsliget 77 2.01 %
Terbeléd 42 1.10 %
Dabar 38 0.99 %
Patakalja 37 0.97 %
Panyidaróc 37 0.97 %
Nagylibercse 34 0.89 %
Rózsaszállás 34 0.89 %
Ragyolc 33 0.86 %
Tugár 33 0.86 %
Maskófalva 33 0.86 %
Vilke 31 0.81 %
Bolyk 29 0.76 %
Bozita 29 0.76 %
Budaszállás 26 0.68 %
Tósár 25 0.65 %
Gácslápos 24 0.63 %
Kotmány 23 0.60 %
Pinc 18 0.47 %
Fülekkovácsi 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.42 %
Rapp 15 0.39 %
Csomatelke 14 0.37 %
Fűrész 14 0.37 %
Rátkapuszta 13 0.34 %
Gergelyfalva 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Mucsény 12 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Ábelfalva 10 0.26 %
Ipolygalsa 10 0.26 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 24.81 %
Losonctamási 480 20.15 %
Videfalva 193 8.10 %
Gács 113 4.74 %
Lónyabánya 106 4.45 %
Divény 100 4.20 %
Vámosfalva 79 3.32 %
Gácsfalva 66 2.77 %
Fülek 66 2.77 %
Patakalja 51 2.14 %
Tugár 41 1.72 %
Tósár 36 1.51 %
Gergelyfalva 33 1.39 %
Budaszállás 33 1.39 %
Gácsliget 25 1.05 %
Bozita 24 1.01 %
Dabar 24 1.01 %
Rózsaszállás 23 0.97 %
Maskófalva 23 0.97 %
Nagylibercse 22 0.92 %
Bolyk 21 0.88 %
Sátorosbánya 17 0.71 %
Parlagos 17 0.71 %
Terbeléd 16 0.67 %
Rapp 15 0.63 %
Kotmány 12 0.50 %
Romhánypuszta 12 0.50 %
Jelsőc 12 0.50 %
Panyidaróc 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Gácslápos 11 0.46 %
Ragyolc 10 0.42 %
Rátkapuszta 10 0.42 %
Fülekkovácsi 8 0.34 %
Kétkeresztúr 8 0.34 %
Fűrész 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Vilke 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Pinc 6 0.25 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Mucsény 2 0.08 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 44.07 %
Fülek 40 7.08 %
Nagydaróc 40 7.08 %
Videfalva 21 3.72 %
Gács 18 3.19 %
Divény 15 2.65 %
Losonctamási 12 2.12 %
Lónyabánya 11 1.95 %
Terbeléd 10 1.77 %
Bolyk 8 1.42 %
Vámosfalva 7 1.24 %
Dabar 6 1.06 %
Patakalja 6 1.06 %
Vilke 6 1.06 %
Panyidaróc 6 1.06 %
Ragyolc 5 0.88 %
Rózsaszállás 5 0.88 %
Füleksávoly 5 0.88 %
Budaszállás 4 0.71 %
Miksi 4 0.71 %
Tósár 4 0.71 %
Maskófalva 4 0.71 %
Tugár 3 0.53 %
Csákányháza 3 0.53 %
Gácsprága 3 0.53 %
Gácsfalva 3 0.53 %
Sátorosbánya 3 0.53 %
Pinc 3 0.53 %
Fűrész 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Gácsliget 2 0.35 %
Perse 2 0.35 %
Kotmány 2 0.35 %
Jelsőc 2 0.35 %
Fülekkovácsi 2 0.35 %
Ipolynyitra 1 0.18 %
Bozita 1 0.18 %
Gömörsíd 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Rapp 1 0.18 %
Rátkapuszta 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 22.10 %
Tőrincs 30 11.24 %
Fülek 26 9.74 %
Jelsőc 10 3.75 %
Vilke 9 3.37 %
Gömörsíd 9 3.37 %
Panyidaróc 8 3.00 %
Nagydaróc 7 2.62 %
Bolgárom 5 1.87 %
Losonctamási 4 1.50 %
Gácsfalva 4 1.50 %
Ipolynyitra 4 1.50 %
Kotmány 4 1.50 %
Divény 4 1.50 %
Fűrész 3 1.12 %
Gács 3 1.12 %
Csákányháza 3 1.12 %
Csomatelke 3 1.12 %
Videfalva 3 1.12 %
Füleksávoly 3 1.12 %
Fülekpilis 3 1.12 %
Lónyabánya 3 1.12 %
Mucsény 3 1.12 %
Tugár 2 0.75 %
Fülekpüspöki 2 0.75 %
Miksi 2 0.75 %
Bolyk 2 0.75 %
Vámosfalva 2 0.75 %
Tósár 2 0.75 %
Ipolygalsa 2 0.75 %
Dabar 2 0.75 %
Budaszállás 1 0.37 %
Perse 1 0.37 %
Terbeléd 1 0.37 %
Rózsaszállás 1 0.37 %
Rapp 1 0.37 %
Ragyolc 1 0.37 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 19.58 %
Fülek 112 19.41 %
Ipolygalsa 92 15.94 %
Terbeléd 29 5.03 %
Nagydaróc 19 3.29 %
Füleksávoly 17 2.95 %
Ipolynyitra 13 2.25 %
Fülekpüspöki 11 1.91 %
Bolyk 11 1.91 %
Bozita 11 1.91 %
Videfalva 10 1.73 %
Csákányháza 10 1.73 %
Ragyolc 9 1.56 %
Rapp 9 1.56 %
Gömörsíd 9 1.56 %
Fülekkovácsi 8 1.39 %
Panyidaróc 7 1.21 %
Rátkapuszta 7 1.21 %
Perse 6 1.04 %
Csomatelke 6 1.04 %
Bolgárom 5 0.87 %
Losonctamási 4 0.69 %
Gács 4 0.69 %
Fülekpilis 4 0.69 %
Béna 4 0.69 %
Vámosfalva 4 0.69 %
Pinc 3 0.52 %
Miksi 3 0.52 %
Vilke 3 0.52 %
Gácsliget 3 0.52 %
Dabar 3 0.52 %
Sőreg 3 0.52 %
Tőrincs 2 0.35 %
Budaszállás 1 0.17 %
Maskófalva 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Ábelfalva 1 0.17 %
Tugár 1 0.17 %
Mucsény 1 0.17 %
Kalonda 1 0.17 %
Lónyabánya 1 0.17 %
Rózsaszállás 1 0.17 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 52.38 %
Fülek 28 3.51 %
Videfalva 27 3.38 %
Lónyabánya 24 3.01 %
Divény 22 2.76 %
Dabar 22 2.76 %
Losonctamási 20 2.51 %
Gács 14 1.75 %
Vámosfalva 13 1.63 %
Rózsaszállás 9 1.13 %
Bolyk 9 1.13 %
Terbeléd 8 1.00 %
Nagylibercse 6 0.75 %
Jelsőc 6 0.75 %
Vilke 6 0.75 %
Panyidaróc 6 0.75 %
Romhánypuszta 5 0.63 %
Csomatelke 5 0.63 %
Tósár 5 0.63 %
Gácsfalva 5 0.63 %
Tugár 4 0.50 %
Bozita 4 0.50 %
Mucsény 4 0.50 %
Budaszállás 4 0.50 %
Rapp 4 0.50 %
Kétkeresztúr 3 0.38 %
Fülekpüspöki 3 0.38 %
Gácsliget 3 0.38 %
Sátorosbánya 3 0.38 %
Füleksávoly 3 0.38 %
Gácsprága 3 0.38 %
Gergelyfalva 3 0.38 %
Ragyolc 3 0.38 %
Nagydaróc 3 0.38 %
Rátkapuszta 3 0.38 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 41.05 %
Videfalva 174 17.30 %
Losonctamási 34 3.38 %
Vámosfalva 24 2.39 %
Gács 24 2.39 %
Divény 22 2.19 %
Lónyabánya 21 2.09 %
Terbeléd 18 1.79 %
Bozita 18 1.79 %
Tugár 17 1.69 %
Fülek 14 1.39 %
Bolyk 11 1.09 %
Panyidaróc 8 0.80 %
Maskófalva 8 0.80 %
Csákányháza 8 0.80 %
Mucsény 8 0.80 %
Gácsfalva 8 0.80 %
Dabar 7 0.70 %
Budaszállás 7 0.70 %
Gácsliget 7 0.70 %
Rózsaszállás 7 0.70 %
Romhánypuszta 7 0.70 %
Pinc 5 0.50 %
Gácslápos 5 0.50 %
Rapp 4 0.40 %
Vilke 4 0.40 %
Kétkeresztúr 4 0.40 %
Kotmány 4 0.40 %
Tőrincs 4 0.40 %
Patakalja 4 0.40 %
Tósár 4 0.40 %
Fülekkovácsi 4 0.40 %
Jelsőc 3 0.30 %
Nagylibercse 3 0.30 %
Kalonda 3 0.30 %
Gömörsíd 3 0.30 %
Fűrész 3 0.30 %
Fülekpüspöki 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.20 %
Ragyolc 2 0.20 %
Nagydaróc 2 0.20 %
Rátkapuszta 2 0.20 %
Gergelyfalva 2 0.20 %
Füleksávoly 2 0.20 %
Csomatelke 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 68.66 %
Losonc 253 24.78 %
Ragyolc 150 14.69 %
Fülekpüspöki 126 12.34 %
Gömörsíd 88 8.62 %
Csomatelke 75 7.35 %
Béna 48 4.70 %
Csákányháza 45 4.41 %
Füleksávoly 33 3.23 %
Fülekkovácsi 32 3.13 %
Sőreg 30 2.94 %
Nagydaróc 30 2.94 %
Vilke 25 2.45 %
Rapp 25 2.45 %
Bolgárom 25 2.45 %
Perse 19 1.86 %
Panyidaróc 16 1.57 %
Ipolygalsa 14 1.37 %
Terbeléd 14 1.37 %
Kalonda 13 1.27 %
Pinc 10 0.98 %
Bozita 10 0.98 %
Fülekpilis 9 0.88 %
Mucsény 9 0.88 %
Rátkapuszta 7 0.69 %
Bolyk 6 0.59 %
Losonctamási 6 0.59 %
Gácsfalva 4 0.39 %
Videfalva 4 0.39 %
Gács 4 0.39 %
Lónyabánya 2 0.20 %
Rózsaszállás 2 0.20 %
Sátorosbánya 2 0.20 %
Ipolynyitra 2 0.20 %
Divény 2 0.20 %
Vámosfalva 2 0.20 %
Patakalja 1 0.10 %
Gácsliget 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Gácsprága 1 0.10 %
Fűrész 1 0.10 %
Kétkeresztúr 1 0.10 %
Tőrincs 1 0.10 %
Tugár 1 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.10 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 34.29 %
Divény 116 9.04 %
Gács 76 5.92 %
Rózsaszállás 72 5.61 %
Videfalva 69 5.38 %
Lónyabánya 63 4.91 %
Losonctamási 57 4.44 %
Vámosfalva 56 4.36 %
Fülek 38 2.96 %
Bozita 31 2.42 %
Gácsfalva 29 2.26 %
Dabar 28 2.18 %
Kotmány 23 1.79 %
Rapp 17 1.33 %
Fűrész 15 1.17 %
Sátorosbánya 13 1.01 %
Vilke 12 0.94 %
Budaszállás 12 0.94 %
Panyidaróc 12 0.94 %
Bolyk 12 0.94 %
Tugár 10 0.78 %
Ragyolc 10 0.78 %
Patakalja 9 0.70 %
Terbeléd 9 0.70 %
Nagylibercse 9 0.70 %
Mucsény 9 0.70 %
Nagydaróc 9 0.70 %
Tósár 8 0.62 %
Rátkapuszta 8 0.62 %
Maskófalva 8 0.62 %
Kalonda 8 0.62 %
Füleksávoly 8 0.62 %
Pinc 6 0.47 %
Gácsliget 6 0.47 %
Gácslápos 6 0.47 %
Romhánypuszta 5 0.39 %
Kétkeresztúr 5 0.39 %
Jelsőc 5 0.39 %
Ipolygalsa 5 0.39 %
Lentő 5 0.39 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Fülekkovácsi 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Ábelfalva 4 0.31 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Parlagos 2 0.16 %
Tőrincs 2 0.16 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 26.79 %
Videfalva 18 3.30 %
Fülek 14 2.57 %
Vámosfalva 13 2.39 %
Terbeléd 10 1.83 %
Gács 9 1.65 %
Divény 9 1.65 %
Lónyabánya 9 1.65 %
Bozita 6 1.10 %
Fűrész 5 0.92 %
Tósár 5 0.92 %
Nagylibercse 4 0.73 %
Losonctamási 4 0.73 %
Rátkapuszta 4 0.73 %
Rapp 4 0.73 %
Kotmány 3 0.55 %
Mucsény 3 0.55 %
Panyidaróc 3 0.55 %
Tugár 3 0.55 %
Sátorosbánya 3 0.55 %
Maskófalva 2 0.37 %
Füleksávoly 2 0.37 %
Nagydaróc 2 0.37 %
Romhánypuszta 2 0.37 %
Bolyk 2 0.37 %
Gömörsíd 2 0.37 %
Gácsfalva 2 0.37 %
Gácslápos 2 0.37 %
Ragyolc 2 0.37 %
Gácsprága 2 0.37 %
Kétkeresztúr 2 0.37 %
Patakalja 1 0.18 %
Pinc 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Rózsaszállás 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Jelsőc 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Fülekkovácsi 1 0.18 %
Dabar 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Csákányháza 1 0.18 %
Budaszállás 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Ipolygalsa 1 0.18 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 26.69 %
Fülek 25 3.44 %
Videfalva 22 3.03 %
Lónyabánya 22 3.03 %
Losonctamási 18 2.48 %
Gács 17 2.34 %
Vámosfalva 17 2.34 %
Dabar 12 1.65 %
Divény 9 1.24 %
Gömörsíd 9 1.24 %
Fűrész 7 0.96 %
Csákányháza 7 0.96 %
Terbeléd 6 0.83 %
Bozita 6 0.83 %
Gácsliget 6 0.83 %
Kalonda 5 0.69 %
Nagydaróc 5 0.69 %
Mucsény 5 0.69 %
Rózsaszállás 5 0.69 %
Csomatelke 5 0.69 %
Bolyk 5 0.69 %
Sátorosbánya 4 0.55 %
Gácsfalva 3 0.41 %
Budaszállás 3 0.41 %
Jelsőc 3 0.41 %
Fülekkovácsi 3 0.41 %
Fülekpilis 3 0.41 %
Pinc 3 0.41 %
Kotmány 3 0.41 %
Tugár 3 0.41 %
Ipolynyitra 3 0.41 %
Panyidaróc 3 0.41 %
Nagylibercse 2 0.28 %
Fülekpüspöki 2 0.28 %
Perse 2 0.28 %
Ipolygalsa 2 0.28 %
Rapp 2 0.28 %
Rátkapuszta 2 0.28 %
Tósár 2 0.28 %
Maskófalva 1 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.14 %
Gácslápos 1 0.14 %
Ragyolc 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Bolgárom 1 0.14 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 61.47 %
Gács 58 4.43 %
Videfalva 53 4.05 %
Divény 49 3.75 %
Fülek 39 2.98 %
Lónyabánya 34 2.60 %
Losonctamási 29 2.22 %
Vámosfalva 20 1.53 %
Dabar 20 1.53 %
Gácsfalva 17 1.30 %
Tugár 10 0.76 %
Fülekkovácsi 10 0.76 %
Terbeléd 9 0.69 %
Panyidaróc 9 0.69 %
Bozita 8 0.61 %
Vilke 8 0.61 %
Budaszállás 8 0.61 %
Rózsaszállás 8 0.61 %
Bolyk 7 0.54 %
Rapp 7 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.54 %
Pinc 7 0.54 %
Fűrész 7 0.54 %
Ábelfalva 7 0.54 %
Jelsőc 6 0.46 %
Ragyolc 6 0.46 %
Kalonda 5 0.38 %
Kotmány 5 0.38 %
Nagydaróc 5 0.38 %
Patakalja 4 0.31 %
Gácsliget 4 0.31 %
Gácslápos 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Gömörsíd 4 0.31 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Mucsény 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Perse 2 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 6.97 %
Lónyabánya 165 6.93 %
Divény 72 3.02 %
Vámosfalva 64 2.69 %
Rózsaszállás 27 1.13 %
Dabar 25 1.05 %
Fülek 19 0.80 %
Losonctamási 19 0.80 %
Videfalva 18 0.76 %
Gács 16 0.67 %
Nagydaróc 13 0.55 %
Patakalja 13 0.55 %
Kétkeresztúr 11 0.46 %
Kotmány 10 0.42 %
Fülekkovácsi 9 0.38 %
Tugár 9 0.38 %
Fűrész 8 0.34 %
Vilke 7 0.29 %
Csomatelke 6 0.25 %
Gácsliget 5 0.21 %
Terbeléd 5 0.21 %
Mucsény 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Bozita 3 0.13 %
Bolyk 3 0.13 %
Gergelyfalva 3 0.13 %
Romhánypuszta 3 0.13 %
Jelsőc 3 0.13 %
Füleksávoly 3 0.13 %
Ragyolc 2 0.08 %
Tőrincs 2 0.08 %
Miksi 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Ipolygalsa 2 0.08 %
Gácsfalva 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Sátorosbánya 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Rapp 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 39.08 %
Fülek 431 18.67 %
Rátkapuszta 111 4.81 %
Terbeléd 104 4.51 %
Videfalva 89 3.86 %
Sátorosbánya 80 3.47 %
Gács 73 3.16 %
Losonctamási 62 2.69 %
Tugár 61 2.64 %
Divény 58 2.51 %
Bozita 55 2.38 %
Lónyabánya 53 2.30 %
Vámosfalva 47 2.04 %
Gácsfalva 43 1.86 %
Ragyolc 43 1.86 %
Romhánypuszta 42 1.82 %
Fülekpüspöki 41 1.78 %
Budaszállás 37 1.60 %
Bolyk 37 1.60 %
Fülekkovácsi 36 1.56 %
Mucsény 35 1.52 %
Csákányháza 35 1.52 %
Csomatelke 32 1.39 %
Rapp 29 1.26 %
Nagydaróc 29 1.26 %
Ipolygalsa 22 0.95 %
Rózsaszállás 21 0.91 %
Gácsliget 18 0.78 %
Gácslápos 18 0.78 %
Fülekpilis 17 0.74 %
Panyidaróc 15 0.65 %
Dabar 14 0.61 %
Gömörsíd 14 0.61 %
Patakalja 13 0.56 %
Fűrész 13 0.56 %
Kotmány 13 0.56 %
Parlagos 12 0.52 %
Perse 12 0.52 %
Tósár 12 0.52 %
Gergelyfalva 12 0.52 %
Tőrincs 10 0.43 %
Ipolynyitra 9 0.39 %
Maskófalva 9 0.39 %
Füleksávoly 7 0.30 %
Sőreg 6 0.26 %
Miksi 6 0.26 %
Jelsőc 5 0.22 %
Kalonda 5 0.22 %
Bolgárom 5 0.22 %
Kétkeresztúr 5 0.22 %
Vilke 5 0.22 %
Pinc 5 0.22 %
Nagylibercse 4 0.17 %
Ábelfalva 2 0.09 %
Béna 2 0.09 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 10.17 %
Fülek 25 2.71 %
Gömörsíd 15 1.62 %
Divény 14 1.52 %
Videfalva 12 1.30 %
Losonctamási 9 0.97 %
Mucsény 6 0.65 %
Ragyolc 6 0.65 %
Csomatelke 6 0.65 %
Budaszállás 6 0.65 %
Gács 5 0.54 %
Füleksávoly 5 0.54 %
Lónyabánya 5 0.54 %
Patakalja 5 0.54 %
Vámosfalva 5 0.54 %
Gácsfalva 5 0.54 %
Sátorosbánya 4 0.43 %
Fülekpüspöki 4 0.43 %
Terbeléd 3 0.32 %
Dabar 3 0.32 %
Vilke 2 0.22 %
Tugár 2 0.22 %
Csákányháza 2 0.22 %
Bolyk 2 0.22 %
Nagylibercse 2 0.22 %
Rózsaszállás 2 0.22 %
Rátkapuszta 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Jelsőc 2 0.22 %
Kalonda 2 0.22 %
Fűrész 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Kétkeresztúr 2 0.22 %
Panyidaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 16.69 %
Divény 35 5.73 %
Fülek 26 4.26 %
Videfalva 16 2.62 %
Gács 14 2.29 %
Lónyabánya 11 1.80 %
Dabar 11 1.80 %
Ragyolc 9 1.47 %
Losonctamási 8 1.31 %
Vámosfalva 8 1.31 %
Kotmány 8 1.31 %
Tugár 7 1.15 %
Rózsaszállás 7 1.15 %
Terbeléd 6 0.98 %
Gácsfalva 6 0.98 %
Jelsőc 5 0.82 %
Fűrész 4 0.65 %
Csákányháza 4 0.65 %
Rátkapuszta 3 0.49 %
Sátorosbánya 3 0.49 %
Csomatelke 3 0.49 %
Fülekpüspöki 3 0.49 %
Tósár 2 0.33 %
Bozita 2 0.33 %
Nagylibercse 2 0.33 %
Ipolynyitra 2 0.33 %
Maskófalva 2 0.33 %
Budaszállás 2 0.33 %
Patakalja 2 0.33 %
Gömörsíd 2 0.33 %
Bolyk 2 0.33 %
Fülekpilis 2 0.33 %
Panyidaróc 2 0.33 %
Bolgárom 2 0.33 %
Pinc 2 0.33 %
Gácsliget 1 0.16 %
Mucsény 1 0.16 %
Vilke 1 0.16 %
Tőrincs 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Miksi 1 0.16 %
Füleksávoly 1 0.16 %
Gácslápos 1 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.16 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 54.25 %
Videfalva 19 4.75 %
Gács 13 3.25 %
Fülek 12 3.00 %
Losonctamási 12 3.00 %
Divény 12 3.00 %
Lónyabánya 11 2.75 %
Vilke 10 2.50 %
Panyidaróc 8 2.00 %
Terbeléd 7 1.75 %
Vámosfalva 7 1.75 %
Dabar 6 1.50 %
Rapp 6 1.50 %
Nagylibercse 6 1.50 %
Rózsaszállás 4 1.00 %
Fülekpüspöki 4 1.00 %
Bolyk 4 1.00 %
Csákányháza 4 1.00 %
Patakalja 3 0.75 %
Maskófalva 3 0.75 %
Rátkapuszta 3 0.75 %
Fülekkovácsi 3 0.75 %
Fűrész 3 0.75 %
Gácsfalva 3 0.75 %
Romhánypuszta 2 0.50 %
Fülekpilis 2 0.50 %
Sátorosbánya 2 0.50 %
Perse 2 0.50 %
Jelsőc 2 0.50 %
Ábelfalva 2 0.50 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 46.77 %
Divény 313 8.36 %
Vámosfalva 241 6.44 %
Lónyabánya 241 6.44 %
Videfalva 209 5.58 %
Fülek 127 3.39 %
Gács 116 3.10 %
Losonctamási 112 2.99 %
Dabar 108 2.88 %
Rózsaszállás 86 2.30 %
Rapp 57 1.52 %
Patakalja 50 1.34 %
Fűrész 50 1.34 %
Kotmány 47 1.26 %
Gácsfalva 46 1.23 %
Terbeléd 43 1.15 %
Tugár 40 1.07 %
Budaszállás 34 0.91 %
Bolyk 32 0.85 %
Bozita 29 0.77 %
Panyidaróc 25 0.67 %
Nagydaróc 24 0.64 %
Gergelyfalva 20 0.53 %
Mucsény 20 0.53 %
Sátorosbánya 19 0.51 %
Gácslápos 17 0.45 %
Tósár 16 0.43 %
Ragyolc 15 0.40 %
Fülekkovácsi 15 0.40 %
Nagylibercse 15 0.40 %
Pinc 13 0.35 %
Ipolygalsa 13 0.35 %
Kétkeresztúr 11 0.29 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Vilke 10 0.27 %
Rátkapuszta 10 0.27 %
Kalonda 8 0.21 %
Maskófalva 8 0.21 %
Gácsliget 7 0.19 %
Miksi 7 0.19 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 62.29 %
Videfalva 200 3.93 %
Gács 166 3.26 %
Fülek 165 3.24 %
Losonctamási 116 2.28 %
Lónyabánya 109 2.14 %
Divény 98 1.92 %
Vámosfalva 75 1.47 %
Panyidaróc 58 1.14 %
Rapp 57 1.12 %
Terbeléd 48 0.94 %
Bolyk 47 0.92 %
Gácsfalva 46 0.90 %
Vilke 42 0.82 %
Dabar 39 0.77 %
Patakalja 37 0.73 %
Rózsaszállás 32 0.63 %
Pinc 30 0.59 %
Mucsény 25 0.49 %
Tugár 24 0.47 %
Miksi 23 0.45 %
Fülekpüspöki 22 0.43 %
Fülekkovácsi 21 0.41 %
Nagydaróc 20 0.39 %
Ragyolc 19 0.37 %
Budaszállás 18 0.35 %
Gergelyfalva 17 0.33 %
Maskófalva 16 0.31 %
Rátkapuszta 14 0.27 %
Kalonda 14 0.27 %
Fűrész 14 0.27 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 56.35 %
Divény 82 4.96 %
Fülek 74 4.47 %
Videfalva 62 3.75 %
Vámosfalva 61 3.69 %
Gács 60 3.63 %
Losonctamási 55 3.33 %
Lónyabánya 48 2.90 %
Patakalja 29 1.75 %
Dabar 26 1.57 %
Terbeléd 24 1.45 %
Bolyk 20 1.21 %
Rapp 18 1.09 %
Rózsaszállás 15 0.91 %
Panyidaróc 15 0.91 %
Vilke 15 0.91 %
Sátorosbánya 14 0.85 %
Gácsfalva 14 0.85 %
Tugár 13 0.79 %
Fűrész 13 0.79 %
Miksi 12 0.73 %
Bozita 12 0.73 %
Mucsény 10 0.60 %
Ragyolc 9 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.54 %
Kotmány 8 0.48 %
Gácsliget 8 0.48 %
Fülekpüspöki 8 0.48 %
Ipolygalsa 7 0.42 %
Budaszállás 7 0.42 %
Romhánypuszta 7 0.42 %
Csomatelke 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Gergelyfalva 5 0.30 %
Nagylibercse 5 0.30 %
Jelsőc 5 0.30 %
Nagydaróc 5 0.30 %
Gácslápos 5 0.30 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 4.58 %
Fülek 10 0.83 %
Losonctamási 7 0.58 %
Divény 5 0.42 %
Videfalva 4 0.33 %
Nagylibercse 4 0.33 %
Lónyabánya 4 0.33 %
Kotmány 4 0.33 %
Ragyolc 4 0.33 %
Mucsény 4 0.33 %
Fűrész 3 0.25 %
Gácsfalva 3 0.25 %
Sátorosbánya 3 0.25 %
Patakalja 3 0.25 %
Vámosfalva 3 0.25 %
Gács 3 0.25 %
Bolyk 3 0.25 %
Jelsőc 2 0.17 %
Budaszállás 2 0.17 %
Panyidaróc 2 0.17 %
Pinc 2 0.17 %
Rapp 2 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Vilke 1 0.08 %
Gácsliget 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Miksi 1 0.08 %
Füleksávoly 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bozita 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Terbeléd 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Fülekkovácsi 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 42.17 %
Fülek 644 22.98 %
Ragyolc 275 9.81 %
Fülekpüspöki 154 5.49 %
Csomatelke 118 4.21 %
Csákányháza 116 4.14 %
Nagydaróc 97 3.46 %
Gömörsíd 95 3.39 %
Béna 84 3.00 %
Vilke 66 2.35 %
Rapp 65 2.32 %
Fülekkovácsi 60 2.14 %
Panyidaróc 58 2.07 %
Füleksávoly 54 1.93 %
Videfalva 54 1.93 %
Perse 50 1.78 %
Sőreg 47 1.68 %
Pinc 47 1.68 %
Ipolygalsa 46 1.64 %
Miksi 45 1.61 %
Terbeléd 36 1.28 %
Bolgárom 32 1.14 %
Kalonda 31 1.11 %
Gács 27 0.96 %
Mucsény 22 0.78 %
Fülekpilis 17 0.61 %
Ipolynyitra 16 0.57 %
Bolyk 15 0.54 %
Divény 14 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.32 %
Losonctamási 9 0.32 %
Lónyabánya 8 0.29 %
Jelsőc 7 0.25 %
Kétkeresztúr 7 0.25 %
Vámosfalva 6 0.21 %
Sátorosbánya 6 0.21 %
Rózsaszállás 6 0.21 %
Tőrincs 6 0.21 %
Patakalja 6 0.21 %
Bozita 5 0.18 %
Gácsfalva 5 0.18 %
Fűrész 5 0.18 %
Dabar 4 0.14 %
Kotmány 3 0.11 %
Romhánypuszta 3 0.11 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 35.35 %
Ragyolc 327 24.70 %
Losonc 324 24.47 %
Fülekpüspöki 128 9.67 %
Csákányháza 93 7.02 %
Csomatelke 77 5.82 %
Béna 76 5.74 %
Gömörsíd 64 4.83 %
Rapp 51 3.85 %
Nagydaróc 46 3.47 %
Vilke 34 2.57 %
Füleksávoly 32 2.42 %
Perse 29 2.19 %
Sőreg 28 2.11 %
Fülekkovácsi 28 2.11 %
Pinc 23 1.74 %
Bolgárom 22 1.66 %
Terbeléd 22 1.66 %
Kalonda 21 1.59 %
Panyidaróc 15 1.13 %
Miksi 15 1.13 %
Mucsény 13 0.98 %
Fülekpilis 11 0.83 %
Bolyk 9 0.68 %
Sátorosbánya 9 0.68 %
Ipolygalsa 7 0.53 %
Videfalva 6 0.45 %
Bozita 6 0.45 %
Ipolynyitra 4 0.30 %
Rátkapuszta 3 0.23 %
Jelsőc 2 0.15 %
Gács 2 0.15 %
Divény 2 0.15 %
Losonctamási 2 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Budaszállás 1 0.08 %
Rózsaszállás 1 0.08 %
Dabar 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Lónyabánya 1 0.08 %
Vámosfalva 1 0.08 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 24.74 %
Videfalva 88 3.86 %
Gács 87 3.82 %
Divény 85 3.73 %
Losonctamási 69 3.03 %
Fülek 69 3.03 %
Lónyabánya 64 2.81 %
Tósár 54 2.37 %
Vámosfalva 41 1.80 %
Gácsfalva 32 1.40 %
Bozita 29 1.27 %
Dabar 25 1.10 %
Bolyk 21 0.92 %
Terbeléd 18 0.79 %
Rapp 18 0.79 %
Rózsaszállás 18 0.79 %
Kotmány 18 0.79 %
Sátorosbánya 14 0.61 %
Budaszállás 14 0.61 %
Patakalja 14 0.61 %
Rátkapuszta 13 0.57 %
Maskófalva 13 0.57 %
Tugár 12 0.53 %
Vilke 12 0.53 %
Romhánypuszta 11 0.48 %
Mucsény 11 0.48 %
Fűrész 10 0.44 %
Ragyolc 10 0.44 %
Nagylibercse 9 0.39 %
Panyidaróc 9 0.39 %
Füleksávoly 9 0.39 %
Nagydaróc 8 0.35 %
Fülekkovácsi 7 0.31 %
Gácslápos 7 0.31 %
Pinc 6 0.26 %
Ábelfalva 6 0.26 %
Jelsőc 6 0.26 %
Kétkeresztúr 5 0.22 %
Gácsprága 5 0.22 %
Miksi 5 0.22 %
Tőrincs 5 0.22 %
Gácsliget 4 0.18 %
Parlagos 4 0.18 %
Lentő 4 0.18 %
Sőreg 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpüspöki 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 49.16 %
Gács 150 12.01 %
Videfalva 41 3.28 %
Losonctamási 41 3.28 %
Lónyabánya 41 3.28 %
Divény 34 2.72 %
Fülek 32 2.56 %
Gácsfalva 29 2.32 %
Terbeléd 20 1.60 %
Patakalja 19 1.52 %
Vámosfalva 18 1.44 %
Bolyk 18 1.44 %
Fülekkovácsi 13 1.04 %
Dabar 12 0.96 %
Jelsőc 12 0.96 %
Panyidaróc 12 0.96 %