SK
TV
.....

Örös

Község

címer zászló
739 100% magyar 1910
474 81% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Örös
Hivatalos szlovák megnevezés:
Strážne
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Apáti homok, Espán rét, Ereszvény, (Gerepsepuszta), Gerzseny, Hégeny, Kenderszer, Kis-Karcsa, Kovácsi, Köles-Talló, Lapos, Magashomok, Mancsa, Mester-homok, Nagy-darvas, Nagy-Karcsa, Nagy-rét, Nagy-rozshomok, Puszta-homok, Szanyi-rét, Szőlős-homok, Templom-homok
Koordináták:
48.36414719, 21.86586380
Terület:
16,71 km2
Rang:
község
Népesség:
613
Tszf. magasság:
99 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07652
Település kód:
543799
Szervezeti azonosító:
331961
Adóazonosító:
2020730569

A község a Bodrogköz középső részén, a Nagy-Karcsa és a Kis-Karcsa (egykori folyóágak) között fekszik, Királyhelmectől 16 km-re délnyugatra, Sátoraljaújhelytől 23 km-re délkeletre. Érinti a Nagykövesdet (6 km) Nagygéresen (4,5 km) keresztül Királyhelmeccel összekötő országút. Határán keresztülhalad a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal, de megállóhelye nincs. Nyugatról Nagykövesd, északról Szomotor, északkeletről (rövid szakaszon) Kisgéres, keletről Nagygéres, délről pedig Pácin és Nagyrozvágy községekkel határos. Déli határa, melyet a Kis- és Nagy-Karcsa alkotnak, államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1920-ban határának egy kis részét (Gaz-határrész) elvesztette, területe ezzel 4,4 %-al, 17,48 km²-ről 16,71 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 742, 1921-ben 668, 1938-ban pedig 783, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Túlnyomó magyar többségét (1991-ben 94,2 %, 2011-ben 91,3 %) napjainkig megőrizte, bár a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 5,5 %-ról 7,8 %-ra emelkedett). Az 1991-2011 közötti időszakban népessége 7,8 %-al csökkent (708 főről 653-ra). A lakosság 66,8 %-a református, 24,5 %-a pedig római katolikus vallású.

Történelem

A falu királyi szolgálatban állt határőrök falujaként keletkezett. 1310-ben "Wrus" néven említik először, ekkor lett tulajdonosa Imreghy Dénes. 15. században a Kistárkányiaké, majd a Fogas és a Boda család birtoka. Később több birtokosa is volt, így a 15. század végén öt, a 16. század végén hat társtulajdonosa volt. 1572-ben Ibrányi Ferencnek volt itt udvarháza. 1557-ben 4 és fél porta után adózott. 1663-ban pestisjárvány, 1690-ben pedig árvíz pusztította a községet. 1715-ben 21 háztartása volt. 1787-ben 40 házában 255 lakos élt. 1828-ban 71 háza és 526 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1831-ben számos lakosa vesztette életét a kolerajárványban. Református temploma 1841-ben leégett; teljes újjáépítésére 1877-ben került sor. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. A trianoni határ megvonásával határközséggé vált. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Határában található Gerepsepuszta (vagy Gerebcsepuszta), melynek helyén a 16. századig Gerepse település feküdt, ma fontos régészeti lelőhely. Neve először 1254-ből ismert, amikor a Guth-Keled nembeli István, szlavón bán megvette a Csák nembeli Jánostól. A 14. században előbb az Imreghieké volt, majd Konrád fiaié. 1400-ban a Kistárkányiaké – innen származik a Gerepsey család is. A 15. században előbb a Tárkányiak és a Szerdahelyiek osztoztak rajta, majd Serédy Gáspár és Boda István. A falu neve a 17. századbeli összeírásokban már nem szerepel, mert időközben elnéptelenedett. Feltételezhető, hogy lakosai a közeli Örösbe és Nagykövesdre költöztek. Ekkorra már pusztává lett, birtokosai pedig a leleszi prépostság, a Csákyak és mások voltak. Emlékét ma már csak egy dűlőnév őrzi a Karcsa közelében. Gerepse templomos hely volt, mert már a pápai tizedszedők 1332 és 1337 között említik Szent Máriának szentelt templomát és Gergely nevű papját. Helyéről, kinézetéről semmit sem tudunk, sorsáról is csak annyit, hogy 1433-ban mint plébániatemplom búcsút kapott. Az egykori templom nevét őrzi a Templom-homok határnév.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. Református temploma 1803-ban klasszicista, római katolikus temploma 1968-ban archaizáló stílusban épült. A határában található Gerebcsepuszta a 16. században elpusztult egykori település, ma fontos régészeti lelőhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÖRÖS. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai több Urak, lakosai leg inkább reformátusok, fekszik Nagy Kövesdnek szomszédságában, Nagy Géreshez sem meszsze, határja a’ Nagy Géresihez hasonlító, lakosai a’ barom tartásban gyönyörködnek, határja mellett fekszik Gerepese puszta, szántó földgyei a’ homokokon vannak, réttyei pedig lapos, és vizenyős helyeken, annyira hogy ár víz idején nem is lehet használni.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Örös, a bodrogközi síkságon fekvő magyar kisközség. 124 házat számlál és 614 lakosa van, kiknek nagyobb része református vallású. Postája Nagygéres s távírója és vasúti állomása Szomotor. Ősrégi őrhely, mely az árpádkori oklevelekben Wrs alakban szerepel. 1310-ben István bán fiai István, Vid és Miklós elcserélik az Imreghiek más birtokával. 1432-ben a Kistárkányi család az ura, 1444-ben pedig Pazdics Fogas Istvánt iktatják némely részeibe, de ugyanakkor a Kistárkányi Boda család is birtokosa. 1463-ban Sztrithey László kap itt részeket. 1551-ben a Buttkay és a Boday családok is possessorok. 1570-ben Boda Ozsvátnak és Móré Gáspárnak, 1585-ben Himmelreich Tibornak s Joó Jánosnak is van itt birtokuk. Az 1598-iki összeírás Tibay László özvegyét és Palágyi Gáspár özvegyét, Vancsody Miklóst, Paczoth Ferenczet, Boijy Lászlót és Bornemisza Mátyást sorolja fel. 1619-ben Hardicsay Zsuzsannát, 1655-ben Kállay Klárát s 1658-ban Cserney Pált iktatják itt némely részbirtokokba. 1774-ben Klobusitzky Antal, 'Sennyey Imre, Borbély György, Rátkay Péter, Gazdag István és Sámuel, Pancsovszky Ferencz, Farkas László, Balogh János, Horváth Mihály, Ramocsaházy István és a Pilissy és Bártfay családok a földesurai, azután részben bírják még a Gobóczy, Porubszky és Bartay családok is. Most nincs nagyobb birtokosa. A XVII. századbeli pestis Örösfalut sem kímélte meg, 1690 körül pedig árvíz pusztította. Református temploma 1803-ban épült. Ide tartozik Bús-tanya. Dűlői között szerepel a Gerebse nevű, mely már 1332-ben községként szerepel és a pápai tizedszedők jegyzékében is előfordul. Birtokviszonyai teljesen megegyeznek Örös községével. Gerebse-pusztáról vette előnevét és nevét a Gerebsey család. Itt Örös körül fekhetett valahol Csőgérd is, melyet egy 1263-iki határjáró levél említ, midőn V. István Zomotor földjét, Gera, Zompa és Mátyás halála után, Péter mesternek adományozza.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Örös. Wrs alakban már az Árpádházi fejedelmek idejében fennállott. Birtokos viszonyait és történelmét azonban csak a XIV. század elejétől kezdve ismerjük. Legrégibb birtokosának István bánt tudjuk s ennek fiai 1310-ben itteni jószágukat elcserélik az Imreghiek más birtokával. A XV. században a Kistárkányiak bírják, de birtoka van itt még a Fogas, Boda, Szigethy családnak is. A XVI.—XVII. században a Buttkay, Boday, Boda, Móré, Himmelreich, Joó, Palágyi, Vancsódy, Paczoth, Boijy, Bornemisza, Czerny családnak, Hradicsay Zsuzsannának és Kállay Klárának, a XVIII. századtól pedig a Klobusitzky és Sennvek grófoknak, a Borbély, Rátkay, Gazdag, Pancsovszky, Farkas, Balogh, Horváth, Ramocsaházy, Pilisy, Bártfay, Gobóczy, Porubszky és Bartay családnak. 1663-ban pestis, 1813-ban kolera tizedelte, 1690 körül árvíz pusztította. A község területe 2901 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 783.

Névelőfordulások
1310
Wrus
1432
Ewrus
1773
Örös,
1786
Oerösch,
1808
Örös,
1863
Öröss,
1927
Strážné, Örös,
1945
Strážné, Örös,
1948
Strážné,
1973
Strážne
1994
Őrös
2013
Örös

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Rózsa utca (Ružová) 157/21
Telefon: 0566397241
Fax: 0566397241

Honlap: strazne.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváth Július (Független)

Képviselő-testület:
Némethi Bartolomej (MOST - HÍD)
Radi Ladislav (MOST - HÍD)
Kasko Norbert (SMK-MKP)
Belán Norbert (SMK-MKP)
Lőrincz Zsolt (SMK-MKP)
Körmöndi Attila (SMK-MKP)
Hornyák Štefan (SMK-MKP)
MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Rózsa utca 153

Örösi Községi Hivatal

Rózsa utca 157/21

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 587 97%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 603
magyarok 739 100%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 742
magyarok 628 94%
szlovákok 9 1%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 668
magyarok 667 94%
szlovákok 39 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 708
magyarok 641 92%
szlovákok 52 7%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 696
magyarok 596 91%
szlovákok 51 8%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 653
magyarok 474 81%
szlovákok 78 13%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 32 5%
összlétszám 585
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 491
Választási részvétel: 58.45 %
Kiadott boríték: 287
Bedobott boríték: 287

Polgármester

Érvényes szavazólap: 278
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváth Július 217 78.06 % Független
Rácz Július 61 21.94 % SME RODINA - Boris Kollár

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kasko Norbert 204 SMK-MKP
Némethi Bartolomej 199 MOST - HÍD
Belán Norbert 196 SMK-MKP
Radi Ladislav 189 MOST - HÍD
Lőrincz Zsolt 182 SMK-MKP
Körmöndi Attila 178 SMK-MKP
Hornyák Štefan 155 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 514
Választási részvétel: 24.71 %
Kiadott boríték: 127
Bedobott boríték: 127
Választásra jogosult: 515
Választási részvétel: 9.90 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 495
Választási részvétel: 28,08 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 116
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 98 84.48 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 8 6.90 % KDS
Lukáš Sisák 4 3.45 % KSS
Dominika Palaščáková 3 2.59 % NOVA
Jozef Holečko 1 0.86 % Független
Vladimír Gürtler 1 0.86 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 1 0.86 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 8 15.69% KDS
Karol Pataky 79 62.20 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 36 28.35 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 8 6.30 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 2 1.57 % Független
Oliver Petrík 1 0.79 % JĽSS
Rudolf Botka 1 0.79 % NP
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 123
Érvényes szavazólap: 138
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Hornyák 84 68.29% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Csaba Furik 81 65.85% SMK-MKP
Karol Pataky 72 58.54% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 71 57.72% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Mária Szuperák 70 56.91% SMK-MKP
József Kopasz 65 52.85% SMK-MKP
Ladislav Illés 59 47.97% SMK-MKP
Ladislav Szunyog 50 40.65% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
László Farkas 40 32.52% SMK-MKP
Michal Zurbola 40 32.52% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ľudovít Laczko 31 25.20% SMK-MKP
Jozef Horváth 26 21.14% SMER - SD
Štefan Duč 18 14.63% Független
Tomáš Kříž 5 4.07% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vladimír Seman 5 4.07% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Cyril Korpesio 4 3.25% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Dvorový 4 3.25% SMER - SD
Marián Kolesár 3 2.44% Független
Jana Mondiková 3 2.44% SMER - SD
Edita Anthony 3 2.44% SaS
Rastislav Petrovič 3 2.44% SMER - SD
Peter Pető 2 1.63% Független
Juliana Pašková 2 1.63% Független
Róbert Puci 2 1.63% SMER - SD
Štefan Tatranský 2 1.63% KSS
Iveta Kohanová 2 1.63% Független
Mikuláš Balog 1 0.81% EDS
Miloš Ferko 1 0.81% NOVA
Miroslav Ramšak 1 0.81% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Tóth 1 0.81% SMER - SD
Pavel Szijjártó 1 0.81% SĽS
Martin Begala 1 0.81% Független
Marek Čižmár 1 0.81% Független
Martin Galgoczy 1 0.81% Független
Ján Tomáš 1 0.81% Független
Michaela Kapustníková 1 0.81% NOVA
Tibor Jánošík 1 0.81% NOVA
Tichomír Kačo 1 0.81% Független
Katarína Mischurová 1 0.81% Független
František Kolbaský 1 0.81% ÚSVIT
Zlatica Čeplíková 1 0.81% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Selecký 0 0.00% Független
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Juraj Sobek 0 0.00% SMER - SD
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Ladislav Bodnár 0 0.00% Független
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Ladislav Szilágyi 0 0.00% SaS
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Robert Engel 0 0.00% Független
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
František Tomko 0 0.00% Független
Ľudovít Tóth 0 0.00% SĽS
Terézia Kačová 0 0.00% NOVA
Magdaléna Haburová 0 0.00% Független
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Marián Ferčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Gejza Gore 0 0.00% Független
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Csaba Furik 101 73.19% SMK-MKP
Karol Pataky 76 55.07% MOST - HÍD
József Kopasz 71 51.45% SMK-MKP
Jozef Želinský 60 43.48% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 59 42.75% SMK-MKP
Csilla Bálintová 49 35.51% SMK-MKP
Jozef Horváth 47 34.06% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 45 32.61% SMK-MKP
István Takács 37 26.81% SMK-MKP
Ján Juhász 34 24.64% MOST - HÍD
Gejza Sačko 32 23.19% MOST - HÍD
Peter Pandy 31 22.46% MOST - HÍD
Štefan Duč 26 18.84% Független
Viktor Palko 17 12.32% MOST - HÍD
Peter Rico 17 12.32% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 17 12.32% SMER-SD
Dionýz Szabó 14 10.14% ŠKV
Zoltán Mento 12 8.70% Független
Marek Čižmár 10 7.25% Független
Edina Kocsisová 9 6.52% Független
František Krejza 6 4.35% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Zoltán Sipos 6 4.35% MKDA-MKDSZ
Marta Hrobová 5 3.62% ÚSVIT
Juraj Guzej 4 2.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Peter Bačkovský 4 2.90% ŠKV
Vladimír Seman 3 2.17% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Július Hajdu 3 2.17% SMER-SD
Ján Čebreňák 3 2.17% ĽS Naše Slovensko
Cyril Korpesio 3 2.17% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Martin Dzielavský 3 2.17% SME RODINA - Boris Kollár
Milan Mika 3 2.17% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Lucia Rušinová 2 1.45% JEDNOTA-ĽSS
Jana Mondiková 2 1.45% SMER-SD
Libuša Babuľaková 2 1.45% ŠKV
Terézia Stanková 2 1.45% Független
Filip Biháry 2 1.45% ĽS Naše Slovensko
Michal Sentelik 1 0.72% ĽS Naše Slovensko
František Tomko 1 0.72% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1 0.72% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Slavomír Illeš 1 0.72% Független
Rastislav Petrovič 1 0.72% SMER-SD
Róbert Puci 1 0.72% SMER-SD
Gabriel Garanič 1 0.72% Független
Ján Seman 1 0.72% ŠANCA
Tichomír Kačo 1 0.72% ŠKV
Martin Galgoczy 1 0.72% Független
Iveta Solomonová 1 0.72% KSS
Peter Figeľ 1 0.72% DS
Michaela Ducárová 1 0.72% ŠKV
Vladimír Šiňanský 1 0.72% ĽS Naše Slovensko
Peter Bielek 1 0.72% SNS
Adrian Haraszti 0 0.00% NAJ
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Dušan Grajcár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 0 0.00% KSS
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Antónia Hrabská 0 0.00% ŠKV
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Miroslav Ramšák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
František Korytko 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 31.85 %
Tiszacsernyő 27 9.25 %
Nagytárkány 17 5.82 %
Nagygéres 14 4.79 %
Zétény 13 4.45 %
Bély 10 3.42 %
Bodrogszentes 9 3.08 %
Borsi 9 3.08 %
Kistárkány 8 2.74 %
Bodrogmező 8 2.74 %
Szomotor 8 2.74 %
Rad 7 2.40 %
Tőketerebes 7 2.40 %
Kisgéres 7 2.40 %
Kiskövesd 6 2.05 %
Lelesz 6 2.05 %
Kisdobra 6 2.05 %
Ágcsernyő 6 2.05 %
Ladamóc 5 1.71 %
Nagykövesd 5 1.71 %
Bodrogszentmária 4 1.37 %
Szőlőske 4 1.37 %
Bacska 4 1.37 %
Bodrogszerdahely 4 1.37 %
Gálszécs 3 1.03 %
Véke 3 1.03 %
Szolnocska 3 1.03 %
Velejte 3 1.03 %
Zemplén 2 0.68 %
Újhely 2 0.68 %
Magyarsas 2 0.68 %
Boly 2 0.68 %
Nagytoronya 2 0.68 %
Garany 2 0.68 %
Imreg 2 0.68 %
Szinyér 2 0.68 %
Kolbáska 1 0.34 %
Bári 1 0.34 %
Isztáncs 1 0.34 %
Nagyazar 1 0.34 %
Bacskó 1 0.34 %
Szilvásújfalu 1 0.34 %
Bodzásújlak 1 0.34 %
Szécsegres 1 0.34 %
Vécse 1 0.34 %
Kistoronya 1 0.34 %
Kozma 1 0.34 %
Kazsó 1 0.34 %
Zemplénújfalu 1 0.34 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.83 %
Bodrogszentes 25 0.99 %
Tőketerebes 10 0.40 %
Tiszacsernyő 9 0.36 %
Nagykövesd 9 0.36 %
Szomotor 8 0.32 %
Bacska 7 0.28 %
Ágcsernyő 7 0.28 %
Nagygéres 7 0.28 %
Bodrogszentmária 7 0.28 %
Bodrogszerdahely 7 0.28 %
Véke 5 0.20 %
Bély 5 0.20 %
Nagytárkány 5 0.20 %
Kistárkány 4 0.16 %
Lelesz 4 0.16 %
Kiskövesd 4 0.16 %
Bacskó 3 0.12 %
Újhely 3 0.12 %
Kolbáska 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Szőlőske 2 0.08 %
Barancs 2 0.08 %
Alsómihályi 2 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.08 %
Szinyér 2 0.08 %
Borsi 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Gercsely 2 0.08 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szolnocska 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Boly 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Gálszécs 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 11.77 %
Bodzásújlak 84 3.04 %
Gálszécs 45 1.63 %
Kozma 34 1.23 %
Garany 32 1.16 %
Vécse 24 0.87 %
Kasó 23 0.83 %
Királyhelmec 21 0.76 %
Battyán 20 0.72 %
Alsómihályi 20 0.72 %
Barancs 17 0.62 %
Kázmér 15 0.54 %
Gercsely 15 0.54 %
Kiszte 14 0.51 %
Szilvásújfalu 14 0.51 %
Tiszacsernyő 13 0.47 %
Magyarizsép 13 0.47 %
Céke 13 0.47 %
Dargó 11 0.40 %
Kolbáska 11 0.40 %
Parnó 11 0.40 %
Bacskó 11 0.40 %
Szécskeresztúr 9 0.33 %
Szőlőske 8 0.29 %
Kazsó 8 0.29 %
Hardicsa 8 0.29 %
Isztáncs 8 0.29 %
Imreg 7 0.25 %
Legenye 7 0.25 %
Szécsudvar 7 0.25 %
Kisazar 7 0.25 %
Magyarsas 7 0.25 %
Velejte 7 0.25 %
Borsi 6 0.22 %
Szürnyeg 6 0.22 %
Újhely 5 0.18 %
Nagyruszka 5 0.18 %
Lasztóc 5 0.18 %
Pelejte 5 0.18 %
Csörgő 5 0.18 %
Kiskövesd 4 0.14 %
Bodrogszerdahely 4 0.14 %
Lelesz 4 0.14 %
Perbenyik 4 0.14 %
Nagyazar 4 0.14 %
Biste 4 0.14 %
Bári 3 0.11 %
Zebegnyő 3 0.11 %
Szomotor 3 0.11 %
Ladamóc 3 0.11 %
Cselej 3 0.11 %
Gerenda 3 0.11 %
Csarnahó 3 0.11 %
Zemplénújfalu 3 0.11 %
Visnyó 2 0.07 %
Bacska 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kistárkány 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Rad 2 0.07 %
Bodrogszentmária 2 0.07 %
Bodrogszög 2 0.07 %
Szécsegres 2 0.07 %
Tarnóka 2 0.07 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 27.12 %
Kisgéres 381 14.35 %
Nagytárkány 178 6.70 %
Kistárkány 162 6.10 %
Bodrogszerdahely 160 6.03 %
Bodrogszentes 152 5.73 %
Perbenyik 135 5.08 %
Battyán 130 4.90 %
Nagykövesd 107 4.03 %
Bacska 103 3.88 %
Örös 101 3.80 %
Lelesz 100 3.77 %
Zétény 97 3.65 %
Tiszacsernyő 93 3.50 %
Bély 91 3.43 %
Nagygéres 91 3.43 %
Szomotor 79 2.98 %
Borsi 78 2.94 %
Boly 74 2.79 %
Kiskövesd 69 2.60 %
Ladamóc 68 2.56 %
Bári 63 2.37 %
Bodrogszentmária 63 2.37 %
Rad 62 2.34 %
Kisdobra 48 1.81 %
Tőketerebes 47 1.77 %
Bodrogmező 47 1.77 %
Imreg 46 1.73 %
Véke 45 1.69 %
Ágcsernyő 45 1.69 %
Szürnyeg 34 1.28 %
Szőlőske 34 1.28 %
Csarnahó 30 1.13 %
Szolnocska 30 1.13 %
Szinyér 28 1.05 %
Zemplén 25 0.94 %
Újhely 21 0.79 %
Hardicsa 15 0.56 %
Bodrogszög 11 0.41 %
Gálszécs 9 0.34 %
Kistoronya 9 0.34 %
Kozma 6 0.23 %
Alsómihályi 5 0.19 %
Garany 4 0.15 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 16.23 %
Kistárkány 269 13.64 %
Kisgéres 269 13.64 %
Nagytárkány 216 10.95 %
Tiszacsernyő 156 7.91 %
Bély 98 4.97 %
Battyán 96 4.87 %
Bacska 92 4.67 %
Bodrogszerdahely 77 3.90 %
Perbenyik 71 3.60 %
Bodrogszentes 68 3.45 %
Lelesz 66 3.35 %
Nagykövesd 63 3.19 %
Borsi 58 2.94 %
Bári 50 2.54 %
Örös 49 2.48 %
Zétény 48 2.43 %
Boly 47 2.38 %
Ágcsernyő 45 2.28 %
Nagygéres 44 2.23 %
Kiskövesd 43 2.18 %
Szomotor 41 2.08 %
Ladamóc 38 1.93 %
Tőketerebes 35 1.77 %
Kisdobra 33 1.67 %
Rad 33 1.67 %
Bodrogmező 31 1.57 %
Véke 28 1.42 %
Bodrogszentmária 26 1.32 %
Imreg 20 1.01 %
Szolnocska 20 1.01 %
Szinyér 17 0.86 %
Zemplén 17 0.86 %
Csarnahó 16 0.81 %
Szőlőske 15 0.76 %
Újhely 11 0.56 %
Gálszécs 8 0.41 %
Bodrogszög 5 0.25 %
Magyarsas 5 0.25 %
Alsómihályi 5 0.25 %
Kistoronya 5 0.25 %
Parnó 4 0.20 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Céke 4 0.20 %
Nagytoronya 3 0.15 %
Gercsely 3 0.15 %
Csörgő 3 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.15 %
Szécsudvar 3 0.15 %
Kisazar 3 0.15 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 27.82 %
Gálszécs 406 24.61 %
Parnó 55 3.33 %
Szécskeresztúr 52 3.15 %
Vécse 48 2.91 %
Kozma 46 2.79 %
Dargó 39 2.36 %
Bodzásújlak 38 2.30 %
Alsómihályi 34 2.06 %
Kázmér 26 1.58 %
Kisazar 26 1.58 %
Bacskó 26 1.58 %
Királyhelmec 24 1.45 %
Nagyazar 21 1.27 %
Zebegnyő 21 1.27 %
Garany 21 1.27 %
Céke 20 1.21 %
Kereplye 20 1.21 %
Szécsudvar 19 1.15 %
Szilvásújfalu 18 1.09 %
Tarnóka 17 1.03 %
Magyarizsép 17 1.03 %
Velejte 16 0.97 %
Cselej 15 0.91 %
Csörgő 15 0.91 %
Hardicsa 14 0.85 %
Zemplénújfalu 12 0.73 %
Gerenda 12 0.73 %
Szürnyeg 12 0.73 %
Nagytoronya 11 0.67 %
Pelejte 11 0.67 %
Nagyruszka 11 0.67 %
Gercsely 11 0.67 %
Lasztóc 10 0.61 %
Visnyó 10 0.61 %
Barancs 9 0.55 %
Sztankóc 9 0.55 %
Szomotor 8 0.48 %
Újhely 8 0.48 %
Bodrogszerdahely 8 0.48 %
Tiszacsernyő 8 0.48 %
Battyán 7 0.42 %
Borsi 7 0.42 %
Ágcsernyő 7 0.42 %
Nagytárkány 6 0.36 %
Isztáncs 6 0.36 %
Szécsegres 6 0.36 %
Rad 5 0.30 %
Lelesz 5 0.30 %
Kisdobra 5 0.30 %
Biste 5 0.30 %
Perbenyik 4 0.24 %
Legenye 4 0.24 %
Kasó 4 0.24 %
Nagygéres 4 0.24 %
Kiszte 4 0.24 %
Magyarsas 4 0.24 %
Kolbáska 4 0.24 %
Imreg 4 0.24 %
Örös 3 0.18 %
Bacska 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Kazsó 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 35.89 %
Tiszacsernyő 150 23.92 %
Királyhelmec 123 19.62 %
Ágcsernyő 49 7.81 %
Bodrogszerdahely 32 5.10 %
Lelesz 30 4.78 %
Nagytárkány 30 4.78 %
Kisgéres 28 4.47 %
Tőketerebes 26 4.15 %
Bacska 25 3.99 %
Bély 22 3.51 %
Bodrogszentes 21 3.35 %
Imreg 18 2.87 %
Borsi 16 2.55 %
Örös 14 2.23 %
Perbenyik 14 2.23 %
Gálszécs 13 2.07 %
Szomotor 11 1.75 %
Kisdobra 11 1.75 %
Kistárkány 11 1.75 %
Kozma 10 1.59 %
Nagygéres 10 1.59 %
Vécse 8 1.28 %
Szolnocska 8 1.28 %
Rad 8 1.28 %
Kiskövesd 7 1.12 %
Véke 7 1.12 %
Bodzásújlak 7 1.12 %
Bodrogszentmária 7 1.12 %
Bodrogmező 6 0.96 %
Boly 6 0.96 %
Nagykövesd 6 0.96 %
Legenye 5 0.80 %
Zemplén 5 0.80 %
Gercsely 5 0.80 %
Garany 5 0.80 %
Kázmér 4 0.64 %
Szinyér 4 0.64 %
Szécsudvar 4 0.64 %
Barancs 4 0.64 %
Szőlőske 4 0.64 %
Bári 4 0.64 %
Alsómihályi 3 0.48 %
Csörgő 3 0.48 %
Ladamóc 3 0.48 %
Kisazar 2 0.32 %
Újhely 2 0.32 %
Dargó 2 0.32 %
Parnó 2 0.32 %
Bodrogszög 2 0.32 %
Magyarsas 2 0.32 %
Biste 2 0.32 %
Szürnyeg 2 0.32 %
Nagyazar 2 0.32 %
Nagytoronya 2 0.32 %
Kazsó 1 0.16 %
Isztáncs 1 0.16 %
Sztankóc 1 0.16 %
Magyarizsép 1 0.16 %
Kiszte 1 0.16 %
Céke 1 0.16 %
Bacskó 1 0.16 %
Szilvásújfalu 1 0.16 %
Zétény 1 0.16 %
Szécskeresztúr 1 0.16 %
Csarnahó 1 0.16 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 17.79 %
Gálszécs 23 2.25 %
Vécse 17 1.66 %
Velejte 12 1.17 %
Kasó 10 0.98 %
Zemplénújfalu 9 0.88 %
Királyhelmec 9 0.88 %
Hardicsa 8 0.78 %
Parnó 7 0.68 %
Isztáncs 7 0.68 %
Lasztóc 6 0.59 %
Magyarsas 6 0.59 %
Szécsudvar 6 0.59 %
Céke 6 0.59 %
Magyarizsép 6 0.59 %
Kazsó 5 0.49 %
Bodrogszerdahely 5 0.49 %
Kozma 5 0.49 %
Szilvásújfalu 5 0.49 %
Ágcsernyő 5 0.49 %
Lelesz 5 0.49 %
Alsómihályi 5 0.49 %
Kiszte 4 0.39 %
Gercsely 4 0.39 %
Tiszacsernyő 4 0.39 %
Bodzásújlak 4 0.39 %
Garany 4 0.39 %
Újhely 4 0.39 %
Rad 4 0.39 %
Legenye 3 0.29 %
Kistárkány 3 0.29 %
Szürnyeg 3 0.29 %
Nagytoronya 3 0.29 %
Nagyazar 3 0.29 %
Nagygéres 3 0.29 %
Battyán 3 0.29 %
Bacskó 3 0.29 %
Nagykövesd 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Dargó 2 0.20 %
Barancs 2 0.20 %
Zebegnyő 2 0.20 %
Szécsegres 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Boly 2 0.20 %
Nagyruszka 2 0.20 %
Szécskeresztúr 2 0.20 %
Pelejte 2 0.20 %
Csörgő 2 0.20 %
Kázmér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Bacska 1 0.10 %
Bély 1 0.10 %
Borsi 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Kolbáska 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Tarnóka 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Szőlőske 1 0.10 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 15.85 %
Szőlőske 90 10.80 %
Borsi 88 10.56 %
Királyhelmec 77 9.24 %
Bodrogszerdahely 75 9.00 %
Szomotor 45 5.40 %
Tiszacsernyő 44 5.28 %
Gálszécs 38 4.56 %
Battyán 33 3.96 %
Kisgéres 27 3.24 %
Ladamóc 24 2.88 %
Lelesz 22 2.64 %
Nagytárkány 20 2.40 %
Perbenyik 15 1.80 %
Kiskövesd 15 1.80 %
Bodrogszentes 15 1.80 %
Bély 15 1.80 %
Bodrogszentmária 15 1.80 %
Újhely 14 1.68 %
Bári 14 1.68 %
Céke 12 1.44 %
Kistárkány 12 1.44 %
Kistoronya 11 1.32 %
Csörgő 11 1.32 %
Nagykövesd 10 1.20 %
Bodzásújlak 10 1.20 %
Örös 9 1.08 %
Véke 9 1.08 %
Pelejte 8 0.96 %
Szécskeresztúr 8 0.96 %
Zemplén 7 0.84 %
Imreg 7 0.84 %
Alsómihályi 7 0.84 %
Bacska 7 0.84 %
Legenye 6 0.72 %
Magyarsas 6 0.72 %
Kozma 6 0.72 %
Vécse 6 0.72 %
Hardicsa 6 0.72 %
Rad 6 0.72 %
Dargó 5 0.60 %
Boly 5 0.60 %
Bacskó 5 0.60 %
Garany 5 0.60 %
Ágcsernyő 5 0.60 %
Parnó 5 0.60 %
Zemplénújfalu 4 0.48 %
Szolnocska 4 0.48 %
Zétény 4 0.48 %
Lasztóc 4 0.48 %
Csarnahó 4 0.48 %
Velejte 3 0.36 %
Szécsegres 3 0.36 %
Nagyruszka 3 0.36 %
Bodrogmező 3 0.36 %
Kolbáska 3 0.36 %
Gercsely 3 0.36 %
Kisdobra 3 0.36 %
Szécsudvar 3 0.36 %
Szürnyeg 3 0.36 %
Kiszte 3 0.36 %
Kázmér 3 0.36 %
Nagygéres 3 0.36 %
Magyarizsép 3 0.36 %
Gerenda 2 0.24 %
Biste 2 0.24 %
Nagytoronya 2 0.24 %
Szinyér 2 0.24 %
Bodrogszög 1 0.12 %
Kereplye 1 0.12 %
Nagyazar 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Zebegnyő 1 0.12 %
Isztáncs 1 0.12 %
Szilvásújfalu 1 0.12 %
Cselej 1 0.12 %
Visnyó 1 0.12 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 10.48 %
Gálszécs 72 5.39 %
Parnó 20 1.50 %
Kozma 18 1.35 %
Alsómihályi 18 1.35 %
Garany 18 1.35 %
Bacskó 14 1.05 %
Magyarizsép 11 0.82 %
Királyhelmec 11 0.82 %
Lasztóc 10 0.75 %
Tiszacsernyő 9 0.67 %
Bodzásújlak 9 0.67 %
Hardicsa 9 0.67 %
Dargó 9 0.67 %
Kisazar 7 0.52 %
Vécse 7 0.52 %
Szécsudvar 7 0.52 %
Legenye 7 0.52 %
Kiszte 6 0.45 %
Nagyazar 6 0.45 %
Szécskeresztúr 6 0.45 %
Nagytoronya 5 0.37 %
Nagytárkány 5 0.37 %
Magyarsas 5 0.37 %
Szürnyeg 5 0.37 %
Zemplénújfalu 4 0.30 %
Újhely 4 0.30 %
Kázmér 4 0.30 %
Szilvásújfalu 4 0.30 %
Céke 3 0.22 %
Velejte 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Kasó 3 0.22 %
Zebegnyő 3 0.22 %
Bély 3 0.22 %
Lelesz 3 0.22 %
Tarnóka 3 0.22 %
Bodrogszentes 3 0.22 %
Véke 3 0.22 %
Csörgő 3 0.22 %
Szécsegres 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Isztáncs 3 0.22 %
Bodrogszerdahely 3 0.22 %
Szőlőske 2 0.15 %
Nagyruszka 2 0.15 %
Bári 2 0.15 %
Pelejte 2 0.15 %
Borsi 2 0.15 %
Nagykövesd 2 0.15 %
Bodrogszentmária 2 0.15 %
Visnyó 2 0.15 %
Battyán 2 0.15 %
Kisgéres 2 0.15 %
Szolnocska 2 0.15 %
Barancs 2 0.15 %
Kolbáska 2 0.15 %
Sztankóc 2 0.15 %
Örös 2 0.15 %
Gercsely 2 0.15 %
Kiskövesd 2 0.15 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 16.20 %
Tőketerebes 297 14.32 %
Kisazar 94 4.53 %
Szécskeresztúr 87 4.19 %
Dargó 78 3.76 %
Nagyazar 53 2.56 %
Kereplye 48 2.31 %
Vécse 39 1.88 %
Parnó 35 1.69 %
Kozma 33 1.59 %
Zebegnyő 28 1.35 %
Alsómihályi 25 1.21 %
Bacskó 21 1.01 %
Tarnóka 20 0.96 %
Bodzásújlak 19 0.92 %
Sztankóc 19 0.92 %
Magyarsas 17 0.82 %
Magyarizsép 17 0.82 %
Hardicsa 17 0.82 %
Szilvásújfalu 17 0.82 %
Cselej 17 0.82 %
Csörgő 16 0.77 %
Garany 16 0.77 %
Szécsudvar 16 0.77 %
Királyhelmec 15 0.72 %
Velejte 14 0.68 %
Gerenda 13 0.63 %
Nagyruszka 12 0.58 %
Céke 12 0.58 %
Visnyó 11 0.53 %
Lasztóc 10 0.48 %
Bodrogszerdahely 9 0.43 %
Pelejte 9 0.43 %
Nagytoronya 9 0.43 %
Kázmér 9 0.43 %
Tiszacsernyő 9 0.43 %
Barancs 8 0.39 %
Kiszte 8 0.39 %
Lelesz 8 0.39 %
Isztáncs 7 0.34 %
Nagytárkány 7 0.34 %
Kolbáska 7 0.34 %
Véke 7 0.34 %
Zemplénújfalu 7 0.34 %
Gercsely 6 0.29 %
Szomotor 6 0.29 %
Nagygéres 6 0.29 %
Újhely 5 0.24 %
Bodrogszentmária 5 0.24 %
Biste 5 0.24 %
Legenye 5 0.24 %
Battyán 5 0.24 %
Szécsegres 5 0.24 %
Ágcsernyő 4 0.19 %
Borsi 4 0.19 %
Perbenyik 4 0.19 %
Szürnyeg 3 0.14 %
Bodrogmező 3 0.14 %
Imreg 3 0.14 %
Bély 3 0.14 %
Bodrogszentes 3 0.14 %
Bacska 2 0.10 %
Bári 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kistoronya 2 0.10 %
Kasó 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Kisgéres 2 0.10 %
Zétény 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 18.26 %
Bély 80 10.08 %
Királyhelmec 70 8.82 %
Gálszécs 57 7.18 %
Tiszacsernyő 56 7.05 %
Kisgéres 31 3.90 %
Battyán 29 3.65 %
Nagytárkány 25 3.15 %
Kistárkány 21 2.64 %
Alsómihályi 20 2.52 %
Kozma 19 2.39 %
Borsi 17 2.14 %
Bodrogszerdahely 17 2.14 %
Véke 17 2.14 %
Nagygéres 14 1.76 %
Szomotor 14 1.76 %
Csörgő 13 1.64 %
Lelesz 13 1.64 %
Kisdobra 12 1.51 %
Bodzásújlak 12 1.51 %
Szécskeresztúr 12 1.51 %
Parnó 11 1.39 %
Céke 11 1.39 %
Hardicsa 11 1.39 %
Dargó 9 1.13 %
Szilvásújfalu 8 1.01 %
Velejte 8 1.01 %
Bodrogszentes 8 1.01 %
Lasztóc 7 0.88 %
Bacskó 7 0.88 %
Ágcsernyő 7 0.88 %
Imreg 6 0.76 %
Bodrogszentmária 6 0.76 %
Kolbáska 6 0.76 %
Zétény 6 0.76 %
Perbenyik 6 0.76 %
Gercsely 6 0.76 %
Örös 6 0.76 %
Garany 6 0.76 %
Nagytoronya 6 0.76 %
Biste 5 0.63 %
Szőlőske 5 0.63 %
Nagyazar 5 0.63 %
Kázmér 5 0.63 %
Bodrogszög 5 0.63 %
Magyarsas 5 0.63 %
Zemplénújfalu 5 0.63 %
Isztáncs 5 0.63 %
Magyarizsép 5 0.63 %
Szolnocska 4 0.50 %
Nagykövesd 4 0.50 %
Legenye 4 0.50 %
Vécse 4 0.50 %
Bacska 4 0.50 %
Zebegnyő 4 0.50 %
Gerenda 4 0.50 %
Kisazar 4 0.50 %
Bodrogmező 3 0.38 %
Kiskövesd 3 0.38 %
Rad 3 0.38 %
Szürnyeg 3 0.38 %
Boly 3 0.38 %
Újhely 3 0.38 %
Ladamóc 3 0.38 %
Szécsudvar 3 0.38 %
Pelejte 3 0.38 %
Tarnóka 2 0.25 %
Bári 2 0.25 %
Cselej 2 0.25 %
Kereplye 2 0.25 %
Barancs 1 0.13 %
Sztankóc 1 0.13 %
Szécsegres 1 0.13 %
Nagyruszka 1 0.13 %
Szinyér 1 0.13 %
Kasó 1 0.13 %
Zemplén 1 0.13 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 42.54 %
Vécse 74 3.29 %
Gálszécs 68 3.02 %
Garany 58 2.58 %
Nagyruszka 46 2.04 %
Hardicsa 33 1.47 %
Alsómihályi 33 1.47 %
Bodzásújlak 31 1.38 %
Parnó 31 1.38 %
Céke 28 1.24 %
Zemplénújfalu 26 1.15 %
Kozma 24 1.07 %
Velejte 21 0.93 %
Kiszte 18 0.80 %
Királyhelmec 17 0.75 %
Gercsely 17 0.75 %
Magyarizsép 16 0.71 %
Pelejte 15 0.67 %
Imreg 15 0.67 %
Kasó 15 0.67 %
Magyarsas 14 0.62 %
Szürnyeg 14 0.62 %
Kázmér 13 0.58 %
Isztáncs 13 0.58 %
Kisazar 12 0.53 %
Legenye 11 0.49 %
Barancs 11 0.49 %
Csörgő 10 0.44 %
Szécsegres 9 0.40 %
Biste 9 0.40 %
Kolbáska 9 0.40 %
Bodrogszerdahely 9 0.40 %
Szécskeresztúr 9 0.40 %
Dargó 9 0.40 %
Lasztóc 8 0.36 %
Lelesz 8 0.36 %
Tiszacsernyő 7 0.31 %
Gerenda 7 0.31 %
Szécsudvar 7 0.31 %
Kisgéres 7 0.31 %
Nagytoronya 6 0.27 %
Bacskó 6 0.27 %
Bári 6 0.27 %
Bély 6 0.27 %
Szilvásújfalu 6 0.27 %
Bacska 5 0.22 %
Kazsó 5 0.22 %
Borsi 5 0.22 %
Tarnóka 5 0.22 %
Ladamóc 4 0.18 %
Ágcsernyő 4 0.18 %
Újhely 4 0.18 %
Kistoronya 4 0.18 %
Nagyazar 3 0.13 %
Nagykövesd 3 0.13 %
Szomotor 3 0.13 %
Zétény 2 0.09 %
Battyán 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kereplye 2 0.09 %
Nagytárkány 2 0.09 %
Bodrogszentes 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Nagygéres 1 0.04 %
Kistárkány 1 0.04 %
Szőlőske 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Véke 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 27.32 %
Gálszécs 71 2.42 %
Garany 42 1.43 %
Vécse 38 1.29 %
Hardicsa 35 1.19 %
Bodzásújlak 31 1.06 %
Kiszte 29 0.99 %
Zemplénújfalu 27 0.92 %
Parnó 24 0.82 %
Kozma 22 0.75 %
Pelejte 21 0.72 %
Magyarsas 19 0.65 %
Alsómihályi 18 0.61 %
Velejte 17 0.58 %
Céke 17 0.58 %
Nagyruszka 14 0.48 %
Cselej 14 0.48 %
Szilvásújfalu 14 0.48 %
Szécskeresztúr 13 0.44 %
Királyhelmec 13 0.44 %
Imreg 13 0.44 %
Kazsó 12 0.41 %
Kázmér 11 0.37 %
Csörgő 11 0.37 %
Dargó 10 0.34 %
Gercsely 10 0.34 %
Isztáncs 10 0.34 %
Szomotor 9 0.31 %
Tiszacsernyő 9 0.31 %
Szécsegres 8 0.27 %
Újhely 8 0.27 %
Bodrogszerdahely 8 0.27 %
Kolbáska 8 0.27 %
Borsi 8 0.27 %
Legenye 8 0.27 %
Szürnyeg 6 0.20 %
Nagytoronya 6 0.20 %
Kistoronya 6 0.20 %
Barancs 6 0.20 %
Zebegnyő 5 0.17 %
Magyarizsép 5 0.17 %
Bári 5 0.17 %
Nagytárkány 5 0.17 %
Gerenda 5 0.17 %
Szécsudvar 5 0.17 %
Kisazar 4 0.14 %
Kistárkány 4 0.14 %
Kasó 4 0.14 %
Lasztóc 4 0.14 %
Lelesz 4 0.14 %
Battyán 4 0.14 %
Kiskövesd 3 0.10 %
Bacskó 3 0.10 %
Kereplye 3 0.10 %
Nagyazar 3 0.10 %
Rad 3 0.10 %
Biste 3 0.10 %
Tarnóka 3 0.10 %
Kisgéres 3 0.10 %
Csarnahó 2 0.07 %
Ágcsernyő 2 0.07 %
Perbenyik 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kisdobra 1 0.03 %
Bodrogszög 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szinyér 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Örös 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Bodrogszentmária 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 41.35 %
Szomotor 164 8.42 %
Tiszacsernyő 163 8.37 %
Tőketerebes 154 7.91 %
Lelesz 113 5.80 %
Bodrogszerdahely 108 5.55 %
Bodrogszentmária 108 5.55 %
Zétény 106 5.44 %
Ágcsernyő 99 5.08 %
Kisgéres 84 4.31 %
Bély 79 4.06 %
Bodrogszentes 78 4.01 %
Kistárkány 76 3.90 %
Magyarsas 75 3.85 %
Perbenyik 74 3.80 %
Kisdobra 64 3.29 %
Nagytárkány 64 3.29 %
Nagygéres 59 3.03 %
Rad 51 2.62 %
Véke 45 2.31 %
Battyán 45 2.31 %
Borsi 44 2.26 %
Boly 41 2.11 %
Ladamóc 40 2.05 %
Garany 33 1.69 %
Nagykövesd 33 1.69 %
Örös 32 1.64 %
Bári 31 1.59 %
Szürnyeg 30 1.54 %
Bodrogmező 27 1.39 %
Imreg 25 1.28 %
Céke 22 1.13 %
Gálszécs 22 1.13 %
Bacska 21 1.08 %
Kiskövesd 20 1.03 %
Csarnahó 19 0.98 %
Csörgő 19 0.98 %
Szolnocska 17 0.87 %
Zemplén 17 0.87 %
Parnó 17 0.87 %
Szinyér 14 0.72 %
Szőlőske 13 0.67 %
Újhely 13 0.67 %
Velejte 11 0.56 %
Hardicsa 10 0.51 %
Bacskó 10 0.51 %
Pelejte 8 0.41 %
Bodrogszög 8 0.41 %
Gercsely 7 0.36 %
Nagytoronya 7 0.36 %
Kistoronya 6 0.31 %
Nagyruszka 6 0.31 %
Zemplénújfalu 6 0.31 %
Kolbáska 6 0.31 %
Cselej 5 0.26 %
Legenye 4 0.21 %
Szilvásújfalu 4 0.21 %
Kázmér 4 0.21 %
Magyarizsép 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Kiszte 3 0.15 %
Biste 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Isztáncs 2 0.10 %
Kisazar 2 0.10 %
Kozma 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 21.79 %
Bodrogszentes 167 16.47 %
Tőketerebes 156 15.38 %
Kisgéres 69 6.80 %
Rad 50 4.93 %
Tiszacsernyő 46 4.54 %
Lelesz 45 4.44 %
Bodrogszerdahely 43 4.24 %
Gálszécs 41 4.04 %
Bacska 32 3.16 %
Zétény 32 3.16 %
Szomotor 32 3.16 %
Bodrogszentmária 31 3.06 %
Battyán 31 3.06 %
Perbenyik 31 3.06 %
Bély 30 2.96 %
Boly 27 2.66 %
Szolnocska 25 2.47 %
Kisdobra 22 2.17 %
Nagytárkány 22 2.17 %
Szilvásújfalu 21 2.07 %
Véke 21 2.07 %
Kistárkány 21 2.07 %
Garany 20 1.97 %
Borsi 19 1.87 %
Nagykövesd 19 1.87 %
Nagygéres 18 1.78 %
Kiskövesd 18 1.78 %
Örös 17 1.68 %
Ágcsernyő 16 1.58 %
Vécse 15 1.48 %
Szinyér 15 1.48 %
Bodrogmező 14 1.38 %
Kozma 14 1.38 %
Magyarizsép 14 1.38 %
Hardicsa 11 1.08 %
Szőlőske 10 0.99 %
Alsómihályi 10 0.99 %
Ladamóc 10 0.99 %
Lasztóc 10 0.99 %
Imreg 9 0.89 %
Bodzásújlak 7 0.69 %
Nagyazar 7 0.69 %
Szürnyeg 7 0.69 %
Újhely 7 0.69 %
Szécskeresztúr 7 0.69 %
Zemplénújfalu 6 0.59 %
Barancs 6 0.59 %
Magyarsas 5 0.49 %
Szécsegres 5 0.49 %
Céke 5 0.49 %
Zemplén 5 0.49 %
Csörgő 5 0.49 %
Gercsely 5 0.49 %
Nagytoronya 5 0.49 %
Bodrogszög 5 0.49 %
Csarnahó 4 0.39 %
Bári 4 0.39 %
Cselej 4 0.39 %
Kolbáska 4 0.39 %
Nagyruszka 4 0.39 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Visnyó 3 0.30 %
Bacskó 3 0.30 %
Legenye 2 0.20 %
Velejte 2 0.20 %
Kazsó 2 0.20 %
Kázmér 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kasó 2 0.20 %
Parnó 2 0.20 %
Isztáncs 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Dargó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.90 %
Kisgéres 184 8.23 %
Nagytárkány 96 4.30 %
Kistárkány 80 3.58 %
Bodrogszerdahely 79 3.53 %
Bacska 69 3.09 %
Perbenyik 67 3.00 %
Borsi 63 2.82 %
Battyán 63 2.82 %
Bodrogszentmária 62 2.77 %
Ladamóc 58 2.60 %
Nagykövesd 56 2.51 %
Zétény 53 2.37 %
Bély 53 2.37 %
Bári 51 2.28 %
Boly 47 2.10 %
Lelesz 47 2.10 %
Rad 46 2.06 %
Tiszacsernyő 44 1.97 %
Szomotor 42 1.88 %
Bodrogszentes 39 1.74 %
Nagygéres 38 1.70 %
Örös 37 1.66 %
Imreg 33 1.48 %
Bodrogmező 29 1.30 %
Kiskövesd 27 1.21 %
Tőketerebes 26 1.16 %
Kisdobra 25 1.12 %
Szőlőske 25 1.12 %
Ágcsernyő 23 1.03 %
Véke 22 0.98 %
Csarnahó 20 0.89 %
Szolnocska 17 0.76 %
Zemplén 17 0.76 %
Szinyér 17 0.76 %
Újhely 11 0.49 %
Bodrogszög 6 0.27 %
Gálszécs 6 0.27 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 21.32 %
Gálszécs 37 5.67 %
Vécse 13 1.99 %
Parnó 11 1.69 %
Tiszacsernyő 10 1.53 %
Királyhelmec 10 1.53 %
Bacskó 9 1.38 %
Kozma 9 1.38 %
Céke 8 1.23 %
Alsómihályi 7 1.07 %
Garany 7 1.07 %
Szécskeresztúr 5 0.77 %
Bodzásújlak 5 0.77 %
Borsi 5 0.77 %
Hardicsa 5 0.77 %
Magyarsas 5 0.77 %
Zemplénújfalu 5 0.77 %
Nagyruszka 4 0.61 %
Kolbáska 4 0.61 %
Rad 4 0.61 %
Kisgéres 4 0.61 %
Nagyazar 4 0.61 %
Kistárkány 4 0.61 %
Tarnóka 4 0.61 %
Pelejte 4 0.61 %
Sztankóc 4 0.61 %
Bodrogszerdahely 4 0.61 %
Ágcsernyő 3 0.46 %
Lelesz 3 0.46 %
Bodrogszentes 3 0.46 %
Nagytoronya 3 0.46 %
Kázmér 3 0.46 %
Dargó 3 0.46 %
Lasztóc 3 0.46 %
Véke 3 0.46 %
Cselej 3 0.46 %
Battyán 3 0.46 %
Bacska 3 0.46 %
Kasó 3 0.46 %
Bély 2 0.31 %
Gercsely 2 0.31 %
Gerenda 2 0.31 %
Bodrogszentmária 2 0.31 %
Magyarizsép 2 0.31 %
Csörgő 2 0.31 %
Kisdobra 2 0.31 %
Szécsudvar 2 0.31 %
Barancs 2 0.31 %
Isztáncs 2 0.31 %
Szomotor 2 0.31 %
Kisazar 2 0.31 %
Szürnyeg 2 0.31 %
Szilvásújfalu 2 0.31 %
Nagygéres 1 0.15 %
Kiskövesd 1 0.15 %
Örös 1 0.15 %
Legenye 1 0.15 %
Kiszte 1 0.15 %
Velejte 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Bodrogmező 1 0.15 %
Szőlőske 1 0.15 %
Visnyó 1 0.15 %
Csarnahó 1 0.15 %
Zebegnyő 1 0.15 %
Zemplén 1 0.15 %
Imreg 1 0.15 %
Bári 1 0.15 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 27.51 %
Gálszécs 160 6.25 %
Céke 120 4.69 %
Magyarsas 101 3.95 %
Királyhelmec 87 3.40 %
Parnó 79 3.09 %
Szilvásújfalu 77 3.01 %
Bacskó 69 2.70 %
Borsi 66 2.58 %
Bodzásújlak 65 2.54 %
Magyarizsép 64 2.50 %
Szürnyeg 61 2.38 %
Lasztóc 59 2.31 %
Hardicsa 58 2.27 %
Kolbáska 55 2.15 %
Vécse 54 2.11 %
Garany 52 2.03 %
Kozma 50 1.95 %
Zemplénújfalu 48 1.88 %
Szécskeresztúr 39 1.52 %
Nagyruszka 36 1.41 %
Tiszacsernyő 35 1.37 %
Csörgő 34 1.33 %
Imreg 34 1.33 %
Kiszte 33 1.29 %
Kisazar 32 1.25 %
Bodrogszerdahely 32 1.25 %
Alsómihályi 32 1.25 %
Velejte 27 1.06 %
Szécsudvar 25 0.98 %
Nagytoronya 23 0.90 %
Dargó 23 0.90 %
Gercsely 21 0.82 %
Barancs 20 0.78 %
Pelejte 20 0.78 %
Nagyazar 20 0.78 %
Bodrogszentes 20 0.78 %
Kázmér 19 0.74 %
Kisdobra 19 0.74 %
Cselej 18 0.70 %
Bári 16 0.63 %
Szomotor 16 0.63 %
Kasó 15 0.59 %
Újhely 15 0.59 %
Kereplye 15 0.59 %
Szőlőske 15 0.59 %
Bodrogmező 14 0.55 %
Perbenyik 14 0.55 %
Csarnahó 14 0.55 %
Bodrogszentmária 14 0.55 %
Visnyó 14 0.55 %
Lelesz 14 0.55 %
Bély 13 0.51 %
Kistoronya 13 0.51 %
Szolnocska 11 0.43 %
Biste 11 0.43 %
Kazsó 10 0.39 %
Isztáncs 9 0.35 %
Szécsegres 9 0.35 %
Nagytárkány 9 0.35 %
Kisgéres 8 0.31 %
Kiskövesd 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Gerenda 7 0.27 %
Battyán 6 0.23 %
Bodrogszög 6 0.23 %
Kistárkány 5 0.20 %
Ágcsernyő 5 0.20 %
Zemplén 5 0.20 %
Zebegnyő 5 0.20 %
Ladamóc 5 0.20 %
Zétény 5 0.20 %
Véke 4 0.16 %
Boly 4 0.16 %
Rad 4 0.16 %
Nagygéres 3 0.12 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.20 %
Tőketerebes 250 17.74 %
Szécskeresztúr 96 6.81 %
Nagyazar 39 2.77 %
Parnó 36 2.56 %
Kisazar 32 2.27 %
Vécse 30 2.13 %
Bacskó 27 1.92 %
Dargó 27 1.92 %
Tarnóka 23 1.63 %
Nagyruszka 21 1.49 %
Kozma 18 1.28 %
Cselej 17 1.21 %
Alsómihályi 16 1.14 %
Garany 16 1.14 %
Zebegnyő 14 0.99 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Gerenda 12 0.85 %
Szécsudvar 12 0.85 %
Hardicsa 11 0.78 %
Velejte 11 0.78 %
Visnyó 10 0.71 %
Pelejte 10 0.71 %
Szilvásújfalu 10 0.71 %
Szécsegres 9 0.64 %
Kolbáska 9 0.64 %
Zemplénújfalu 8 0.57 %
Kereplye 7 0.50 %
Csörgő 7 0.50 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Tiszacsernyő 5 0.35 %
Kázmér 5 0.35 %
Lasztóc 5 0.35 %
Szürnyeg 4 0.28 %
Céke 4 0.28 %
Nagytoronya 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Sztankóc 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 58.62 %
Tiszacsernyő 290 15.15 %
Lelesz 181 9.46 %
Szomotor 154 8.05 %
Nagytárkány 137 7.16 %
Bély 126 6.58 %
Bodrogszerdahely 121 6.32 %
Kisgéres 116 6.06 %
Kistárkány 115 6.01 %
Perbenyik 91 4.75 %
Zétény 87 4.55 %
Bodrogszentes 84 4.39 %
Kisdobra 79 4.13 %
Nagygéres 77 4.02 %
Bodrogszentmária 76 3.97 %
Battyán 69 3.61 %
Örös 60 3.13 %
Tőketerebes 60 3.13 %
Borsi 55 2.87 %
Rad 52 2.72 %
Nagykövesd 49 2.56 %
Bacska 49 2.56 %
Ágcsernyő 46 2.40 %
Boly 44 2.30 %
Zemplén 41 2.14 %
Véke 37 1.93 %
Bodrogmező 31 1.62 %
Ladamóc 28 1.46 %
Bári 25 1.31 %
Kiskövesd 25 1.31 %
Csarnahó 22 1.15 %
Szinyér 19 0.99 %
Szolnocska 18 0.94 %
Imreg 18 0.94 %
Szőlőske 16 0.84 %
Vécse 14 0.73 %
Újhely 13 0.68 %
Bodrogszög 10 0.52 %
Gálszécs 10 0.52 %
Alsómihályi 9 0.47 %
Kistoronya 6 0.31 %
Gercsely 5 0.26 %
Kázmér 5 0.26 %
Pelejte 5 0.26 %
Csörgő 5 0.26 %
Lasztóc 5 0.26 %
Kereplye 5 0.26 %
Legenye 5 0.26 %
Velejte 5 0.26 %
Szécsudvar 4 0.21 %
Kozma 4 0.21 %
Szürnyeg 4 0.21 %
Hardicsa 4 0.21 %
Nagytoronya 4 0.21 %
Szilvásújfalu 3 0.16 %
Kolbáska 3 0.16 %
Nagyruszka 3 0.16 %
Céke 3 0.16 %
Szécskeresztúr 3 0.16 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Garany 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Zebegnyő 2 0.10 %
Barancs 2 0.10 %
Zemplénújfalu 2 0.10 %
Dargó 2 0.10 %
Bacskó 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 14.29 %
Parnó 237 12.05 %
Gálszécs 90 4.58 %
Bacskó 60 3.05 %
Magyarsas 57 2.90 %
Kozma 34 1.73 %
Magyarizsép 32 1.63 %
Kolbáska 27 1.37 %
Alsómihályi 24 1.22 %
Dargó 24 1.22 %
Vécse 22 1.12 %
Hardicsa 22 1.12 %
Garany 22 1.12 %
Szécskeresztúr 21 1.07 %
Szécsudvar 21 1.07 %
Bodzásújlak 19 0.97 %
Kiszte 18 0.92 %
Visnyó 17 0.86 %
Királyhelmec 16 0.81 %
Csörgő 16 0.81 %
Zemplénújfalu 14 0.71 %
Zebegnyő 14 0.71 %
Nagytoronya 14 0.71 %
Céke 13 0.66 %
Gerenda 11 0.56 %
Barancs 11 0.56 %
Lasztóc 11 0.56 %
Kisazar 10 0.51 %
Nagyruszka 9 0.46 %
Kasó 8 0.41 %
Cselej 8 0.41 %
Kereplye 8 0.41 %
Kázmér 8 0.41 %
Gercsely 7 0.36 %
Bodrogszerdahely 6 0.31 %
Tiszacsernyő 6 0.31 %
Biste 6 0.31 %
Velejte 6 0.31 %
Borsi 6 0.31 %
Bodrogszentes 6 0.31 %
Sztankóc 5 0.25 %
Nagyazar 5 0.25 %
Szilvásújfalu 5 0.25 %
Kisdobra 5 0.25 %
Szomotor 5 0.25 %
Battyán 5 0.25 %