SK
GA
.....

Nemeskajal

Község

1449 99% magyar 1910
783 50% magyar 2021
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nemeskajal
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kajal
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Alsó-réteki dűlő, Delelői dűlő, Felső-rétek, Gyári-major, Járói dűlő, Kis-kajali dűlő, Harcosgyepi dűlő, Ónyi-erdő, Ónypuszta, Országúti dűlő, Tokosi dűlő
Koordináták:
48.18336868, 17.79019165
Terület:
13,82 km2
Rang:
község
Népesség:
1538
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92592
Település kód:
503843
Szervezeti azonosító:
306029
Adóazonosító:
2021153574

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon fekszik, a Vág jobb partjának közelében, Galántától 5,5 km-re keletre, Vágsellyétől 7,5 km-re északnyugatra, a Dernye-patak mentén. A 75-ös országos főút Galánta és Vágsellye közti szakasza, valamint az erről az útról a falutól keletre leágazó, Szered felé vezető mellékút halad keresztül a községen, mellékút köti össze a szomszédos (1,5 km) Tósnyárasddal is. Határának egy részét 1985 óta a Vágkirályfai-víztároló vize borítja. Nyugatról Galánta, délről Tósnyárasd, délkeletről Vágkirályfa, keletről Sopornya, északról pedig Vága községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Területe 1910/1939-hez képest (13,09 km²) 73 hektárral (5,6 %) növekedett, amikor a Vágkirályfai-víztározó kialakításakor kiigazították Sopornyával közös határvonalát.

Népesség

1910-ben 1457, 1939-ben 1606, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Az elkövetkező fél évszázadban csökkent a lakosságszám, 1991-re 1306 főre. Az ezután következő két évtizedre kismértékű népességnövekedés (14,8 %) jellemző. Az 1945 utáni kitelepítés és lakosságcsere során kerültek nagyobb tömegben szlovák nemzetiségűek a községbe, arányuk 1991-2011 között 19,1 %-ról 33,1 %-ra nőtt, de a lakosság többsége továbbra is magyar nemzetiségű. A községben roma közösség (6,4 %) is él. A lakosság többsége (71,1 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 1921 óta 13,8 %-ról 6,1 %-ra csökkent.

Történelem

A település első írásos nyoma az Árpád-kor végéről származik. Középkori történetéről szinte semmit nem tudunk, IV. Béla óta nemesi község volt, Harcosgyepi-dűlőjében határőrfalu lehetett. Ugyancsak az Árpád-kor végén említik a szomszédságában a mára elpusztult Kishegy falut. A 17. században a Kajali, egy évszázaddal később a Kamocsay és a Soós családok neve tűnik fel birtokosként. A 18. század elején messzeföldön híres juhtenyésztése volt, iskoláját 1790-ben említik először. 1813-ban elpusztította az árvíz, majd a század során még többször komoly károkat okozott, akárcsak a tűzvészek. Nemeskajalhoz tartozik Óny, amelyet már korábban említenek faluként, ám a középkor végén pusztává zsugorodott. Ezt megelőzően az esztergomi érseké, illetve az Orros családé volt. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Nemeskajalt, ezután rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. 1938. november 2-án a bécsi döntés révén visszakerült Magyarországhoz, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. A trianoni békediktátumig színmagyar település volt. 1947-ben a magyarok jelentős részét kitelepítették Magyarországra, a helyükre pedig szlovákokat hoztak. Mára kevesebb, mint a község kétharmada magyar. A római katolikusoké a legnagyobb felekezet, a korábban jelentős számú evangélikusok mára kevesen vannak.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola, óvoda és könyvtár működik. Római katolikus (Rózsafüzér Királynője-) temploma a 16. században épült reneszánsz stílusban, mai alakját a 19. század végén nyerte el, evangélikus temploma 1898-ban épült neogótikus stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KAJAL. Magyar nemes falu Posony Várm. földes Urai c. Boronkay, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és más vallásúak, Plébániája 1780dikban állíttatott fel; és az előtt Galántához tartozott, G. Batthyáni Fülep nevezetes fundátziót tett a’ Plébánusnak tartására, fekszik Galántához 2/4 mértföldnyire, határja középszerű, réttye, erdeje van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kajal, magyar falu, Pozsony vmegyében, Galanthához keletre 1 órányira. Lakja 986 kath., 165 evang., 26 reform., 28 zsidó. Kath. paroch. templom. Sok rét és legelő; nagy juhtenyésztés. F. u. többen. Ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kajal, a budapest-bécsi vasútvonal közelében fekszik. Magyar kisközség, 296 házzal és 1465, nagyobb részben róm. kath. vallású lakossal, kik mellett azonban az evangélikusok is elég szép számmal vannak. E község első nyomára 1628-ban találunk Petrus et Georgius de Kyal nemesek nevében. Régi birtokviszonyait, illetőleg régi nemesi birtokosait nem ismerjük; csak 1754-ben merűlnek fel a Kamocsay és Soós családok, kik között egy itteni birtok miatt pör folyik. Lakosai még IV. Béla alatt nyertek nemességet, és a község bíráját ma is hadnagynak nevezik. Harczosgyepi nevű dűlőjének, úgy látszik, történeti jelentősége van. A XVIII. század elején messze vidéken híres juhtenyésztése volt. 1813-ban a Vág áradása romba döntötte. Az árvíz 1840-ben és 1894-ben ismétlődött, de kevesebb veszélylyel; több izben tűz is pusztította. A katholikus templom a XVI. században épült, az evangélikus pedig napjainkban, 1898-ban. Kajalhoz tartozik Óny puszta, melyről már Gány községnél is szó volt. 1283-ban IV. László király Lodomér esztergomi érseknek adományozza, de már korábban, 1252-ben is említve van. 1296-ban, a mikor Anja néven szerepel, Mihály gróf visszaváltja az esztergomi érsekségtől. A XIV. században Oun, Oln és Anya névváltozatait említik. 1326-ban Orros Péteré, ki hűtlenség bűnébe esik s I. Lajos Morochuk honti főispánnak adományozza, de néhány évvel később Orros Péter ismét visszaszerzi száz ezüst márkáért. Az 1553-iki portális összeírásba 4 portája van felvéve. Van saját postája. Távírója és vasúti állomása Galánta.

Magyar Katolikus Lexikon

Kajal, Nemeskajal, v. Pozsony vm. (Kajal, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szeredi esp. ker-ében. - Galánta filiájából 1781: alapították. Tp-át 1600 e. Rózsafüzér Kirnője tit-ra sztelték. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Tósnyárasd. - Lakói 1940: 1294 r.k., 201 ev., 7 ref., 14 izr., össz. 1516 ; 1991: össz. 1306, m. 1049 (80,32%); 2001: össz. 1417, m. 1004 (70.85%). ** Némethy 1894:123. - Gerecze II:658. - Schem. Strig. 1917:203.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nemeskajal. Azelőtt Kajal. Régi birtokviszonyai, illetőleg egykori nemesi birtokaira nézve nem áll adat rendelkezésünkre, de bizonyos, hogy lakosai IV. Béla királytól nemességet nyertek. A község nevének nyomát elsőnek a Kayal nemzetség nevében leljük a XVII. század elejéről. A XVIII. század közepén a Kamocsay- és Soós-családok bírják. 1813-ban és 1810ben árvíz, többször tűzvész pusztította. Kath. temploma a XVI. századból való, evangélikus temploma 1898-ban épült. A hozzátartozó Ónypusztát 1283ban IV. László az esztergomi érsekségnek adományozta. 1296-ban Anja néven szerepel, majd később előfordult még Oun, Oln és Anya alakban is az Orros-család, majd Morochuk comes birtokában. Magyar lakóit a csehek húsz éven át sanyargatták. A község területe 2274 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1606.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nemeskajal kk. galántai járás. A község az Árpádok korában keletkezett. Az őshitű magyarság nagy harcok árán tünt el a községből, ennek emléke a „Harcos dülő". A község lakosságának egyrésze II. Mátyás alatt nemességet kapott. A reformáció és ellenreformáció idején élénk vallási villongások színhelye. Árvíz és kolera többször pusztított a községben. A nemeskajali lóvásáros az ország minden részén ismert volt. Területe: 2.074. Lakosság: 1.606. Ebből magy.: 1.587, n.: 4, szl.: 15. Magy. beszél: 1.606. Vallás szerint: r. k.: 1.363. réf.: 3, ev.: 222, izr.; 17. Fb. I. 0, II. 1, III. 107. Népsűrűség: 134.5. Lakóház: 321. Róm. kat. népiskola 1 tanerővek Önk. Tűzoltó Egyesület, Iparoskör, Fogyasztási Szövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. A r. k. templomban különleges kompoziciójú festmény az „Utolsó vacsora". A lakosság a vesszőfonást műveli, azonban csak saját használatára. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. csö. Galánta. V. á. Galánta és Tósnyárasd. Posta és távbeszélő helyben.

Chemez Árpád

1921. 03. 21.
Nemeskajal - megszületett
2010. 09
Biatorbágy - elhunyt

Meisel Tibor

1929. 5. 25.
Nemeskajal - megszületett
Névelőfordulások
1297
Quayol
1361
Kayul
1380
Kayal
1449
Kayaly
1476
Alsokayal
1773
Kajall,
1786
Kajal,
1808
Kajal,
1913
Nemeskajal,
1920
Zemanský Kajal,
1927
Kajal
1938
Nemeskajal,
1945
Kajal
1994
Nemeskajal

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 20
Telefon: 0317811281
Fax: 0317811281

Honlap: kajal.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Farkasová Lívia (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Borsányiová Gyöngyike (Független)
Lauro Osztényi Gabriela (Független)
Madarász Peter (Független)
Szendrődi Zoltán (Független)
Mészárosová Mária (Független)
Kász Roland (Független)
Mikos Imrich (Független)
Forró Zoltán (Független)
Óráš Juraj (Független)
Független 100% Független 9 képviselö 9 képviselö
Nemeskajali Posta

Kajal 20

Nemeskajali Római Katolikus Plébániahivatal

Öreg utca 139

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 33

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 33

Nemeskajali Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 20

Nemeskajali Községi Hivatal

Fő utca 20

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1302 90%
szlovákok 30 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 1%
egyéb 93 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1440
magyarok 1449 99%
szlovákok 7 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1457
magyarok 1490 99%
szlovákok 9 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1506
magyarok 1049 80%
szlovákok 249 19%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 4 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1306
magyarok 1004 71%
szlovákok 358 25%
ruszinok 0 0%
romák 41 3%
ukránok 4 0%
csehek 3 0%
németek 5 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1417
magyarok 891 59%
szlovákok 496 33%
ruszinok 2 0%
romák 11 1%
ukránok 3 0%
csehek 4 0%
németek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 88 6%
összlétszám 1499
magyarok 783 50%
szlovákok 616 40%
ruszinok 2 0%
romák 3 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 2 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 137 9%
összlétszám 1554
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1250
Választási részvétel: 52.56 %
Kiadott boríték: 657
Bedobott boríték: 657

Polgármester

Érvényes szavazólap: 643
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Farkasová Lívia 512 79.63 % MOST - HÍD
Csomó Patrik 131 20.37 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Borsányiová Gyöngyike 389 Független
Lauro Osztényi Gabriela 364 Független
Madarász Peter 350 Független
Szendrődi Zoltán 309 Független
Mészárosová Mária 307 Független
Kász Roland 301 Független
Mikos Imrich 279 Független
Forró Zoltán 247 Független
Óráš Juraj 236 Független

Képviselők

2014
Független 88.89% Független 8 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 100.00% Független 9 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1240
Választási részvétel: 16.05 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199
Választásra jogosult: 1237
Választási részvétel: 15.12 %
Kiadott boríték: 187
Bedobott boríték: 187
Választásra jogosult: 1 255
Választási részvétel: 16,49 %
Kiadott boríték: 207
Bedobott boríték: 207

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 190
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 202
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 76 40.00 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 69 36.32 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 24 12.63 % Független
Andrej Richnák 11 5.79 % NP
Ivan Uhliarik 10 5.26 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 31 16.76% Független
József Berényi 106 52.48 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 38 18.81 % Független
Jozef Viskupič 32 15.84 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 22 10.89 % MOST - HÍD
Márius Novák 2 0.99 % NP
Jaroslav Cehlárik 2 0.99 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 196
Érvényes szavazólap: 205
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Gábor Gál 84 42.86% MOST - HÍD
József Berényi 82 41.84% SMK-MKP
László Biró 76 38.78% SMK-MKP
Krisztián Forró 72 36.73% SMK-MKP
Ervin Chomča 71 36.22% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 66 33.67% MOST - HÍD
František Juhos 66 33.67% MOST - HÍD
Zoltán Forró 60 30.61% MOST - HÍD
László Pék 57 29.08% SMK-MKP
Boris Brunner 48 24.49% MOST - HÍD
Gergely Agócs 45 22.96% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 44 22.45% SMK-MKP
Zsolt Oros 37 18.88% MOST - HÍD
Jozef Nagy 22 11.22% Független
Ľuboš Šúry 20 10.20% SMER - SD
Peter Kolek 18 9.18% KSS
Ladislav Klempa 17 8.67% KSS
Pavol Doval 16 8.16% SMER - SD
Júlia Gálová 15 7.65% SMER - SD
Vladimír Vranovič 13 6.63% SMER - SD
Adrián Macho 12 6.12% SaS, OKS
Roman Súkeník 11 5.61% SMER - SD
Roland Szekera 10 5.10% NOVA
Slávka Kramárová 9 4.59% SNS
Gábor Pallya 9 4.59% ND
Ružena Vongrejová 8 4.08% NOVA
Bystrík Horváth 8 4.08% SNS
Róbert Korec 7 3.57% KDH, SDKÚ - DS
Michal Nagy 6 3.06% SMS
Stanislava Režnáková 5 2.55% SNS
Milan Vlček 3 1.53% ĽS-HZDS
František Gőgh 2 1.02% ND
Miloš Majko 2 1.02% DÚ, Zmena zdola
József Berényi 98 47.80% SMK-MKP
Krisztián Forró 88 42.93% SMK-MKP
László Biró 79 38.54% SMK-MKP
Gergely Agócs 73 35.61% SMK-MKP
Ervin Chomča 73 35.61% MOST - HÍD
László Pék 67 32.68% SMK-MKP
Gábor Gál 64 31.22% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 59 28.78% MOST - HÍD
František Juhos 55 26.83% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 45 21.95% SMK-MKP
Peter Paška 42 20.49% Független
Peter Szabó 42 20.49% MOST - HÍD
Adrián Kubica 34 16.59% MOST - HÍD
Zoltán Forró 34 16.59% MOST - HÍD
Tamás Zupko 30 14.63% SMK-MKP
Marta Vajdová 19 9.27% Független
Marek Tóth 16 7.80% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Andrej Tábori 16 7.80% Független
Jozef Boledovič 15 7.32% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Júlia Gálová 13 6.34% SMER-SD
Miloš Majko 13 6.34% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Martin Drobný 12 5.85% SNS
Martin Práznovský 11 5.37% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Hanuliaková 11 5.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Ľuboš Šúry 11 5.37% SMER-SD
Adrián Macho 10 4.88% Független
Slávka Kramárová 9 4.39% SNS
Róbert Korec 8 3.90% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Igor Németh 8 3.90% SMER-SD
Roman Sukeník 6 2.93% SMER-SD
Stanislav Lipovský 5 2.44% DOMA DOBRE
Marta Némethová 4 1.95% SMER-SD
Ľubomír Noga 4 1.95% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 3 1.46% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 2 0.98% NP
Roman Vančo 2 0.98% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 2 0.98% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 1 0.49% ĽS Naše Slovensko
Janka Repčoková 1 0.49% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 1 0.49% NÁRODNÁ KOALÍCIA
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 9.71 %
Galánta 214 9.58 %
Szered 92 4.12 %
Nagymácséd 70 3.13 %
Feketenyék 52 2.33 %
Nagyfödémes 42 1.88 %
Felsőszeli 40 1.79 %
Nádszeg 39 1.75 %
Jóka 38 1.70 %
Taksonyfalva 38 1.70 %
Diószeg 35 1.57 %
Nemeskajal 34 1.52 %
Alsószerdahely 28 1.25 %
Tallós 27 1.21 %
Vízkelet 26 1.16 %
Alsószeli 26 1.16 %
Sopornya 19 0.85 %
Nemeskosút 17 0.76 %
Hidaskürt 16 0.72 %
Tósnyárasd 11 0.49 %
Pozsonyvezekény 11 0.49 %
Kismácséd 10 0.45 %
Királyrév 8 0.36 %
Vágpatta 7 0.31 %
Magyargurab 7 0.31 %
Sempte 6 0.27 %
Ábrahám 4 0.18 %
Gány 4 0.18 %
Pusztakürt 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Pusztafödémes 3 0.13 %
Szentharaszt 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 30.30 %
Szered 494 18.64 %
Galánta 251 9.47 %
Alsószerdahely 241 9.09 %
Vágpatta 159 6.00 %
Sempte 133 5.02 %
Nemeskürt 72 2.72 %
Diószeg 64 2.42 %
Pusztakürt 55 2.08 %
Pusztafödémes 46 1.74 %
Szentharaszt 40 1.51 %
Ábrahám 37 1.40 %
Magyargurab 31 1.17 %
Nagyfödémes 29 1.09 %
Felsőszeli 28 1.06 %
Salgócska 23 0.87 %
Nemeskosút 22 0.83 %
Kisgeszt 20 0.75 %
Gány 17 0.64 %
Vága 17 0.64 %
Taksonyfalva 16 0.60 %
Nagymácséd 13 0.49 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Alsószeli 10 0.38 %
Nemeskajal 10 0.38 %
Dunajánosháza 8 0.30 %
Tallós 7 0.26 %
Jóka 7 0.26 %
Kismácséd 6 0.23 %
Hidaskürt 6 0.23 %
Királyrév 4 0.15 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 16.78 %
Galánta 368 16.38 %
Alsószeli 270 12.02 %
Nádszeg 238 10.59 %
Felsőszeli 216 9.61 %
Nagyfödémes 192 8.54 %
Taksonyfalva 184 8.19 %
Feketenyék 170 7.57 %
Jóka 166 7.39 %
Pozsonyvezekény 139 6.19 %
Nagymácséd 137 6.10 %
Diószeg 126 5.61 %
Vága 123 5.47 %
Tallós 99 4.41 %
Nemeskosút 81 3.60 %
Vízkelet 69 3.07 %
Királyrév 53 2.36 %
Kismácséd 49 2.18 %
Nemeskajal 45 2.00 %
Tósnyárasd 28 1.25 %
Szered 11 0.49 %
Sopornya 6 0.27 %
Alsószerdahely 3 0.13 %
Pusztafödémes 3 0.13 %
Gány 2 0.09 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Magyargurab 2 0.09 %
Sempte 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 33.89 %
Szered 98 4.30 %
Diószeg 95 4.16 %
Taksonyfalva 62 2.72 %
Gány 49 2.15 %
Nagyfödémes 41 1.80 %
Felsőszeli 37 1.62 %
Sopornya 37 1.62 %
Nemeskosút 20 0.88 %
Jóka 18 0.79 %
Alsószerdahely 18 0.79 %
Alsószeli 16 0.70 %
Nemeskajal 16 0.70 %
Magyargurab 16 0.70 %
Pusztafödémes 16 0.70 %
Tósnyárasd 15 0.66 %
Dunajánosháza 14 0.61 %
Kisgeszt 12 0.53 %
Nádszeg 10 0.44 %
Királyrév 9 0.39 %
Ábrahám 9 0.39 %
Vízkelet 9 0.39 %
Nemeskürt 9 0.39 %
Pozsonyvezekény 9 0.39 %
Vága 9 0.39 %
Nagymácséd 8 0.35 %
Sempte 8 0.35 %
Vágpatta 7 0.31 %
Hidaskürt 7 0.31 %
Kismácséd 7 0.31 %
Tallós 6 0.26 %
Feketenyék 5 0.22 %
Pusztakürt 4 0.18 %
Szentharaszt 4 0.18 %
Salgócska 3 0.13 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Szered 253 24.49 %
Galánta 126 12.20 %
Sopornya 71 6.87 %
Alsószerdahely 56 5.42 %
Szentharaszt 47 4.55 %
Sempte 36 3.48 %
Vágpatta 30 2.90 %
Pusztafödémes 27 2.61 %
Ábrahám 26 2.52 %
Diószeg 24 2.32 %
Nagyfödémes 17 1.65 %
Vága 15 1.45 %
Magyargurab 14 1.36 %
Gány 13 1.26 %
Taksonyfalva 13 1.26 %
Kisgeszt 12 1.16 %
Jóka 12 1.16 %
Felsőszeli 9 0.87 %
Salgócska 9 0.87 %
Pusztakürt 9 0.87 %
Nemeskürt 7 0.68 %
Tallós 7 0.68 %
Nemeskosút 6 0.58 %
Kismácséd 6 0.58 %
Alsószeli 5 0.48 %
Nádszeg 4 0.39 %
Királyrév 3 0.29 %
Hidaskürt 3 0.29 %
Nagymácséd 3 0.29 %
Nemeskajal 2 0.19 %
Tósnyárasd 2 0.19 %
Vízkelet 2 0.19 %
Feketenyék 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 32.51 %
Szered 254 8.98 %
Nádszeg 246 8.69 %
Diószeg 178 6.29 %
Nagyfödémes 150 5.30 %
Felsőszeli 140 4.95 %
Taksonyfalva 134 4.73 %
Feketenyék 127 4.49 %
Jóka 107 3.78 %
Nagymácséd 107 3.78 %
Alsószeli 99 3.50 %
Királyrév 90 3.18 %
Hidaskürt 80 2.83 %
Sopornya 77 2.72 %
Nemeskajal 73 2.58 %
Tallós 70 2.47 %
Vága 68 2.40 %
Nemeskosút 60 2.12 %
Vízkelet 58 2.05 %
Pozsonyvezekény 43 1.52 %
Gány 42 1.48 %
Ábrahám 39 1.38 %
Magyargurab 37 1.31 %
Sempte 36 1.27 %
Tósnyárasd 36 1.27 %
Pusztafödémes 32 1.13 %
Vágpatta 31 1.10 %
Kismácséd 26 0.92 %
Alsószerdahely 25 0.88 %
Alsóhatár 24 0.85 %
Szentharaszt 22 0.78 %
Dunajánosháza 11 0.39 %
Nemeskürt 10 0.35 %
Kisgeszt 10 0.35 %
Salgócska 7 0.25 %
Pusztakürt 5 0.18 %
Nádszeg 583 40.83 %
Galánta 477 33.40 %
Feketenyék 152 10.64 %
Felsőszeli 126 8.82 %
Alsószeli 119 8.33 %
Nagyfödémes 110 7.70 %
Taksonyfalva 104 7.28 %
Királyrév 104 7.28 %
Tallós 95 6.65 %
Jóka 94 6.58 %
Nagymácséd 89 6.23 %
Diószeg 78 5.46 %
Hidaskürt 75 5.25 %
Pozsonyvezekény 60 4.20 %
Vízkelet 57 3.99 %
Nemeskajal 55 3.85 %
Vága 49 3.43 %
Szered 37 2.59 %
Tósnyárasd 36 2.52 %
Nemeskosút 34 2.38 %
Alsóhatár 29 2.03 %
Kismácséd 18 1.26 %
Ábrahám 10 0.70 %
Magyargurab 6 0.42 %
Gány 5 0.35 %
Sopornya 5 0.35 %
Dunajánosháza 5 0.35 %
Alsószerdahely 4 0.28 %
Vágpatta 3 0.21 %
Pusztafödémes 3 0.21 %
Kisgeszt 2 0.14 %
Nemeskürt 2 0.14 %
Sempte 1 0.07 %
Szentharaszt 1 0.07 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 21.40 %
Galánta 481 16.95 %
Alsószeli 379 13.36 %
Felsőszeli 336 11.84 %
Nagyfödémes 276 9.73 %
Jóka 255 8.99 %
Taksonyfalva 240 8.46 %
Királyrév 215 7.58 %
Nagymácséd 205 7.23 %
Hidaskürt 200 7.05 %
Pozsonyvezekény 161 5.68 %
Vága 154 5.43 %
Feketenyék 146 5.15 %
Tallós 144 5.08 %
Diószeg 123 4.34 %
Nemeskosút 106 3.74 %
Vízkelet 80 2.82 %
Nemeskajal 73 2.57 %
Kismácséd 49 1.73 %
Tósnyárasd 35 1.23 %
Alsóhatár 27 0.95 %
Szered 18 0.63 %
Pusztafödémes 10 0.35 %
Dunajánosháza 7 0.25 %
Ábrahám 4 0.14 %
Magyargurab 3 0.11 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Sopornya 2 0.07 %
Gány 2 0.07 %
Vágpatta 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 24.11 %
Nádszeg 297 13.04 %
Nagymácséd 225 9.88 %
Nagyfödémes 195 8.56 %
Feketenyék 176 7.73 %
Taksonyfalva 171 7.51 %
Diószeg 158 6.94 %
Jóka 158 6.94 %
Felsőszeli 154 6.76 %
Alsószeli 129 5.67 %
Vága 116 5.09 %
Hidaskürt 114 5.01 %
Szered 102 4.48 %
Tallós 95 4.17 %
Pozsonyvezekény 74 3.25 %
Vízkelet 71 3.12 %
Nemeskajal 64 2.81 %
Nemeskosút 60 2.64 %
Királyrév 47 2.06 %
Kismácséd 46 2.02 %
Tósnyárasd 39 1.71 %
Magyargurab 20 0.88 %
Alsószerdahely 20 0.88 %
Alsóhatár 17 0.75 %
Pusztafödémes 15 0.66 %
Ábrahám 14 0.61 %
Gány 13 0.57 %
Dunajánosháza 12 0.53 %
Sopornya 10 0.44 %
Szentharaszt 10 0.44 %
Vágpatta 9 0.40 %
Nemeskürt 7 0.31 %
Sempte 6 0.26 %
Kisgeszt 5 0.22 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 18.83 %
Galánta 255 12.28 %
Sopornya 244 11.75 %
Alsószerdahely 196 9.44 %
Ábrahám 181 8.72 %
Pusztafödémes 103 4.96 %
Diószeg 98 4.72 %
Sempte 60 2.89 %
Nemeskürt 58 2.79 %
Kisgeszt 51 2.46 %
Vágpatta 44 2.12 %
Nagyfödémes 43 2.07 %
Felsőszeli 43 2.07 %
Magyargurab 33 1.59 %
Szentharaszt 30 1.45 %
Nemeskosút 29 1.40 %
Gány 22 1.06 %
Pusztakürt 22 1.06 %
Taksonyfalva 21 1.01 %
Jóka 17 0.82 %
Kismácséd 13 0.63 %
Nádszeg 13 0.63 %
Alsószeli 10 0.48 %
Pozsonyvezekény 9 0.43 %
Vága 9 0.43 %
Nemeskajal 8 0.39 %
Nagymácséd 8 0.39 %
Tallós 7 0.34 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.24 %
Dunajánosháza 4 0.19 %
Feketenyék 3 0.14 %
Vízkelet 3 0.14 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 24.64 %
Galánta 455 19.20 %
Ábrahám 198 8.35 %
Diószeg 166 7.00 %
Sopornya 115 4.85 %
Pusztafödémes 100 4.22 %
Sempte 88 3.71 %
Vágpatta 81 3.42 %
Nagyfödémes 74 3.12 %
Alsószerdahely 68 2.87 %
Felsőszeli 67 2.83 %
Szentharaszt 61 2.57 %
Magyargurab 54 2.28 %
Kisgeszt 48 2.03 %
Taksonyfalva 38 1.60 %
Jóka 36 1.52 %
Nemeskosút 35 1.48 %
Nemeskürt 28 1.18 %
Gány 27 1.14 %
Dunajánosháza 25 1.05 %
Kismácséd 19 0.80 %
Pusztakürt 18 0.76 %
Alsószeli 18 0.76 %
Vága 18 0.76 %
Nagymácséd 18 0.76 %
Tósnyárasd 16 0.68 %
Salgócska 16 0.68 %
Hidaskürt 11 0.46 %
Nádszeg 11 0.46 %
Feketenyék 11 0.46 %
Nemeskajal 11 0.46 %
Vízkelet 7 0.30 %
Tallós 6 0.25 %
Pozsonyvezekény 4 0.17 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 19.89 %
Galánta 168 18.56 %
Sopornya 77 8.51 %
Szentharaszt 45 4.97 %
Vágpatta 35 3.87 %
Ábrahám 32 3.54 %
Felsőszeli 31 3.43 %
Diószeg 29 3.20 %
Sempte 29 3.20 %
Pusztafödémes 28 3.09 %
Magyargurab 22 2.43 %
Nagyfödémes 19 2.10 %
Alsószerdahely 19 2.10 %
Pusztakürt 18 1.99 %
Taksonyfalva 17 1.88 %
Vága 14 1.55 %
Jóka 14 1.55 %
Salgócska 13 1.44 %
Kisgeszt 11 1.22 %
Gány 10 1.10 %
Kismácséd 10 1.10 %
Nagymácséd 8 0.88 %
Nemeskürt 8 0.88 %
Nádszeg 7 0.77 %
Hidaskürt 6 0.66 %
Alsószeli 6 0.66 %
Tallós 5 0.55 %
Tósnyárasd 5 0.55 %
Nemeskosút 5 0.55 %
Királyrév 4 0.44 %
Vízkelet 3 0.33 %
Alsóhatár 3 0.33 %
Feketenyék 2 0.22 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 25.45 %
Szered 563 23.81 %
Diószeg 140 5.92 %
Sopornya 96 4.06 %
Sempte 89 3.76 %
Vágpatta 78 3.30 %
Nagyfödémes 71 3.00 %
Alsószerdahely 69 2.92 %
Pusztafödémes 69 2.92 %
Gány 66 2.79 %
Ábrahám 66 2.79 %
Felsőszeli 61 2.58 %
Szentharaszt 60 2.54 %
Taksonyfalva 53 2.24 %
Magyargurab 51 2.16 %
Hidaskürt 43 1.82 %
Nemeskosút 38 1.61 %
Jóka 35 1.48 %
Kisgeszt 32 1.35 %
Nemeskürt 30 1.27 %
Nagymácséd 26 1.10 %
Dunajánosháza 24 1.01 %
Tósnyárasd 22 0.93 %
Salgócska 21 0.89 %
Alsószeli 19 0.80 %
Vága 18 0.76 %
Pusztakürt 17 0.72 %
Nemeskajal 15 0.63 %
Nádszeg 13 0.55 %
Vízkelet 12 0.51 %
Feketenyék 8 0.34 %
Kismácséd 8 0.34 %
Királyrév 6 0.25 %
Tallós 5 0.21 %
Pozsonyvezekény 3 0.13 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 5.04 %
Galánta 27 4.54 %
Diószeg 19 3.19 %
Kismácséd 17 2.86 %
Ábrahám 14 2.35 %
Nagyfödémes 7 1.18 %
Magyargurab 6 1.01 %
Taksonyfalva 5 0.84 %
Sopornya 5 0.84 %
Kisgeszt 5 0.84 %
Felsőszeli 4 0.67 %
Vága 4 0.67 %
Tósnyárasd 4 0.67 %
Jóka 3 0.50 %
Pozsonyvezekény 3 0.50 %
Nemeskosút 2 0.34 %
Dunajánosháza 2 0.34 %
Alsóhatár 2 0.34 %
Nagymácséd 2 0.34 %
Nemeskürt 2 0.34 %
Nemeskajal 2 0.34 %
Alsószerdahely 2 0.34 %
Sempte 2 0.34 %
Hidaskürt 1 0.17 %
Salgócska 1 0.17 %
Pusztakürt 1 0.17 %
Tallós 1 0.17 %
Vágpatta 1 0.17 %
Nádszeg 1 0.17 %
Pusztafödémes 1 0.17 %
Királyrév 1 0.17 %
Szentharaszt 1 0.17 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 17.08 %
Nádszeg 591 12.36 %
Alsószeli 525 10.98 %
Felsőszeli 418 8.74 %
Nagyfödémes 379 7.93 %
Taksonyfalva 352 7.36 %
Nagymácséd 328 6.86 %
Jóka 310 6.48 %
Hidaskürt 298 6.23 %
Feketenyék 255 5.33 %
Vága 252 5.27 %
Pozsonyvezekény 233 4.87 %
Diószeg 202 4.22 %
Királyrév 170 3.55 %
Tallós 158 3.30 %
Nemeskosút 131 2.74 %
Vízkelet 126 2.63 %
Nemeskajal 98 2.05 %
Kismácséd 80 1.67 %
Tósnyárasd 74 1.55 %
Szered 53 1.11 %
Ábrahám 18 0.38 %
Gány 15 0.31 %
Dunajánosháza 15 0.31 %
Pusztafödémes 13 0.27 %
Alsóhatár 13 0.27 %
Magyargurab 12 0.25 %
Alsószerdahely 10 0.21 %
Sopornya 9 0.19 %
Vágpatta 8 0.17 %
Salgócska 7 0.15 %
Sempte 6 0.13 %
Szentharaszt 5 0.10 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 22.81 %
Szered 357 15.75 %
Sopornya 253 11.16 %
Alsószerdahely 227 10.01 %
Diószeg 97 4.28 %
Sempte 89 3.93 %
Nemeskürt 67 2.96 %
Vágpatta 58 2.56 %
Nagyfödémes 42 1.85 %
Pusztafödémes 42 1.85 %
Ábrahám 40 1.76 %
Felsőszeli 39 1.72 %
Nagymácséd 34 1.50 %
Pusztakürt 33 1.46 %
Taksonyfalva 31 1.37 %
Szentharaszt 28 1.24 %
Nemeskosút 25 1.10 %
Gány 24 1.06 %
Nádszeg 24 1.06 %
Jóka 24 1.06 %
Magyargurab 22 0.97 %
Salgócska 21 0.93 %
Vága 20 0.88 %
Alsószeli 19 0.84 %
Feketenyék 13 0.57 %
Tósnyárasd 13 0.57 %
Nemeskajal 13 0.57 %
Kisgeszt 11 0.49 %
Pozsonyvezekény 11 0.49 %
Hidaskürt 10 0.44 %
Kismácséd 9 0.40 %
Királyrév 8 0.35 %
Tallós 8 0.35 %
Dunajánosháza 7 0.31 %
Vízkelet 5 0.22 %
Alsóhatár 4 0.18 %
Galánta 591 11.95 %
Nádszeg 469 9.48 %
Alsószeli 392 7.92 %
Nagymácséd 391 7.90 %
Felsőszeli 344 6.95 %
Nagyfödémes 334 6.75 %
Taksonyfalva 322 6.51 %
Jóka 269 5.44 %
Hidaskürt 260 5.26 %
Vága 233 4.71 %
Feketenyék 211 4.27 %
Pozsonyvezekény 174 3.52 %
Diószeg 142 2.87 %
Tallós 135 2.73 %
Királyrév 112 2.26 %
Nemeskosút 107 2.16 %
Vízkelet 95 1.92 %
Tósnyárasd 93 1.88 %
Nemeskajal 88 1.78 %
Kismácséd 75 1.52 %
Szered 23 0.46 %
Alsóhatár 15 0.30 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 28.70 %
Nádszeg 385 13.08 %
Alsószeli 314 10.67 %
Felsőszeli 304 10.33 %
Taksonyfalva 291 9.88 %
Nagyfödémes 260 8.83 %
Jóka 240 8.15 %
Nagymácséd 215 7.30 %
Hidaskürt 194 6.59 %
Diószeg 159 5.40 %
Vága 158 5.37 %
Feketenyék 147 4.99 %
Pozsonyvezekény 128 4.35 %
Nemeskosút 118 4.01 %
Tallós 113 3.84 %
Királyrév 102 3.46 %
Vízkelet 80 2.72 %
Nemeskajal 79 2.68 %
Kismácséd 57 1.94 %
Tósnyárasd 48 1.63 %
Szered 26 0.88 %
Alsóhatár 12 0.41 %
Dunajánosháza 11 0.37 %
Gány 7 0.24 %
Magyargurab 5 0.17 %
Pusztafödémes 5 0.17 %
Sopornya 5 0.17 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Ábrahám 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 22.15 %
Nádszeg 398 13.95 %
Taksonyfalva 357 12.51 %
Alsószeli 313 10.97 %
Felsőszeli 311 10.90 %
Nagyfödémes 247 8.66 %
Jóka 228 7.99 %
Hidaskürt 217 7.61 %
Nagymácséd 217 7.61 %
Feketenyék 170 5.96 %
Pozsonyvezekény 160 5.61 %
Vága 144 5.05 %
Tallós 128 4.49 %
Diószeg 122 4.28 %
Nemeskosút 99 3.47 %
Királyrév 94 3.29 %
Vízkelet 76 2.66 %
Nemeskajal 67 2.35 %
Kismácséd 51 1.79 %
Tósnyárasd 48 1.68 %
Alsóhatár 12 0.42 %
Szered 11 0.39 %
Sopornya 3 0.11 %
Alsószerdahely 2 0.07 %
Dunajánosháza 2 0.07 %
Pusztafödémes 2 0.07 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 38.36 %
Galánta 361 13.92 %
Diószeg 130 5.01 %
Vágpatta 129 4.97 %
Sopornya 123 4.74 %
Sempte 106 4.09 %
Alsószerdahely 94 3.62 %
Ábrahám 75 2.89 %
Nagyfödémes 71 2.74 %
Szentharaszt 69 2.66 %
Pusztafödémes 61 2.35 %
Magyargurab 43 1.66 %
Felsőszeli 40 1.54 %
Nemeskürt 37 1.43 %
Pusztakürt 36 1.39 %
Jóka 33 1.27 %
Taksonyfalva 29 1.12 %
Kisgeszt 24 0.93 %
Gány 24 0.93 %
Nemeskosút 23 0.89 %
Nagymácséd 20 0.77 %
Dunajánosháza 20 0.77 %
Salgócska 20 0.77 %
Vága 17 0.66 %
Nemeskajal 16 0.62 %
Tósnyárasd 15 0.58 %
Nádszeg 14 0.54 %
Alsószeli 12 0.46 %
Hidaskürt 11 0.42 %
Tallós 9 0.35 %
Kismácséd 8 0.31 %
Feketenyék 7 0.27 %
Pozsonyvezekény 7 0.27 %
Vízkelet 6 0.23 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 44.01 %
Sopornya 299 11.67 %
Alsószerdahely 236 9.21 %
Galánta 115 4.49 %
Vágpatta 98 3.82 %
Sempte 84 3.28 %
Szentharaszt 58 2.26 %
Nemeskürt 58 2.26 %
Diószeg 47 1.83 %
Ábrahám 46 1.79 %
Pusztafödémes 41 1.60 %
Pusztakürt 28 1.09 %
Nagyfödémes 27 1.05 %
Felsőszeli 24 0.94 %
Vága 21 0.82 %
Magyargurab 19 0.74 %
Nagymácséd 18 0.70 %
Taksonyfalva 18 0.70 %
Alsószeli 18 0.70 %
Gány 16 0.62 %
Jóka 15 0.59 %
Salgócska 14 0.55 %
Nemeskosút 14 0.55 %
Kisgeszt 13 0.51 %
Feketenyék 7 0.27 %
Nádszeg 7 0.27 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 30.03 %
Szered 121 4.24 %
Nagyfödémes 72 2.52 %
Diószeg 71 2.49 %
Taksonyfalva 49 1.72 %
Jóka 38 1.33 %
Sopornya 35 1.23 %
Felsőszeli 34 1.19 %
Gány 32 1.12 %
Pusztafödémes 30 1.05 %
Hidaskürt 26 0.91 %
Alsószeli 24 0.84 %
Feketenyék 21 0.74 %
Vágpatta 20 0.70 %
Nemeskajal 19 0.67 %
Szentharaszt 16 0.56 %
Nemeskosút 16 0.56 %
Pozsonyvezekény 16 0.56 %
Tósnyárasd 16 0.56 %
Vága 15 0.53 %
Magyargurab 15 0.53 %
Alsószerdahely 14 0.49 %
Sempte 12 0.42 %
Kisgeszt 11 0.39 %
Kismácséd 11 0.39 %
Dunajánosháza 9 0.32 %
Ábrahám 9 0.32 %
Salgócska 8 0.28 %
Vízkelet 8 0.28 %
Nemeskürt 8 0.28 %
Nádszeg 6 0.21 %
Nagymácséd 6 0.21 %
Tallós 5 0.18 %
Pusztakürt 5 0.18 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 32.07 %
Galánta 283 7.63 %
Sopornya 188 5.07 %
Sempte 112 3.02 %
Szentharaszt 107 2.89 %
Vágpatta 94 2.54 %
Alsószerdahely 88 2.37 %
Diószeg 86 2.32 %
Pusztafödémes 64 1.73 %
Felsőszeli 54 1.46 %
Ábrahám 47 1.27 %
Nagyfödémes 36 0.97 %
Taksonyfalva 36 0.97 %
Pusztakürt 33 0.89 %
Nemeskürt 31 0.84 %
Nemeskosút 29 0.78 %
Magyargurab 29 0.78 %
Jóka 23 0.62 %
Gány 22 0.59 %
Kisgeszt 18 0.49 %
Tósnyárasd 13 0.35 %
Kismácséd 12 0.32 %
Nemeskajal 12 0.32 %
Vága 12 0.32 %
Nagymácséd 11 0.30 %
Alsószeli 9 0.24 %
Salgócska 9 0.24 %
Vízkelet 6 0.16 %
Hidaskürt 5 0.13 %
Feketenyék 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Dunajánosháza 3 0.08 %
Királyrév 2 0.05 %
Tallós 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 26.04 %
Galánta 369 14.36 %
Vágpatta 301 11.72 %
Sopornya 216 8.41 %
Diószeg 119 4.63 %
Sempte 113 4.40 %
Alsószerdahely 85 3.31 %
Szentharaszt 83 3.23 %
Nemeskürt 65 2.53 %
Pusztafödémes 63 2.45 %
Ábrahám 62 2.41 %
Nagyfödémes 60 2.34 %
Felsőszeli 52 2.02 %
Magyargurab 46 1.79 %
Pusztakürt 45 1.75 %
Jóka 31 1.21 %
Taksonyfalva 30 1.17 %
Kisgeszt 29 1.13 %
Nemeskosút 26 1.01 %
Salgócska 24 0.93 %
Gány 22 0.86 %
Tósnyárasd 21 0.82 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.54 %
Alsószeli 13 0.51 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 45.24 %
Galánta 74 6.97 %
Sopornya 32 3.02 %
Felsőszeli 30 2.83 %
Alsószerdahely 28 2.64 %
Sempte 24 2.26 %
Diószeg 24 2.26 %
Vágpatta 23 2.17 %
Szentharaszt 22 2.07 %
Pusztafödémes 18 1.70 %
Nagyfödémes 16 1.51 %
Jóka 16 1.51 %
Taksonyfalva 14 1.32 %
Gány 12 1.13 %
Alsószeli 11 1.04 %
Vága 11 1.04 %
Nemeskürt 11 1.04 %
Nemeskosút 10 0.94 %
Tósnyárasd 9 0.85 %
Nádszeg 9 0.85 %
Ábrahám 8 0.75 %
Magyargurab 8 0.75 %
Tallós 7 0.66 %
Pusztakürt 7 0.66 %
Hidaskürt 6 0.57 %
Feketenyék 5 0.47 %
Nagymácséd 4 0.38 %
Kismácséd 3 0.28 %
Nemeskajal 3 0.28 %
Vízkelet 3 0.28 %
Kisgeszt 3 0.28 %
Dunajánosháza 3 0.28 %
Királyrév 2 0.19 %
Salgócska 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 36.74 %
Galánta 513 15.75 %
Sopornya 187 5.74 %
Vágpatta 161 4.94 %
Diószeg 150 4.60 %
Alsószerdahely 142 4.36 %
Sempte 126 3.87 %
Szentharaszt 99 3.04 %
Ábrahám 96 2.95 %
Pusztafödémes 69 2.12 %
Nemeskürt 67 2.06 %
Nagyfödémes 67 2.06 %
Felsőszeli 58 1.78 %
Taksonyfalva 44 1.35 %
Magyargurab 41 1.26 %
Jóka 35 1.07 %
Kisgeszt 33 1.01 %
Gány 33 1.01 %
Nemeskosút 30 0.92 %
Salgócska 28 0.86 %
Vága 25 0.77 %
Pusztakürt 23 0.71 %
Nagymácséd 22 0.68 %
Dunajánosháza 22 0.68 %
Tósnyárasd 19 0.58 %
Alsószeli 19 0.58 %
Nemeskajal 13 0.40 %
Tallós 11 0.34 %
Nádszeg 10 0.31 %
Vízkelet 9 0.28 %
Hidaskürt 8 0.25 %
Kismácséd 8 0.25 %
Feketenyék 8 0.25 %
Királyrév 6 0.18 %
Pozsonyvezekény 5 0.15 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 44.23 %
Szered 302 11.54 %
Diószeg 93 3.55 %
Sopornya 87 3.32 %
Taksonyfalva 87 3.32 %
Nagyfödémes 73 2.79 %
Felsőszeli 67 2.56 %
Gány 45 1.72 %
Vágpatta 44 1.68 %
Nemeskosút 43 1.64 %
Nemeskajal 42 1.60 %
Tósnyárasd 37 1.41 %
Magyargurab 34 1.30 %
Sempte 33 1.26 %
Alsószerdahely 33 1.26 %
Alsószeli 30 1.15 %
Ábrahám 29 1.11 %
Jóka 29 1.11 %
Vága 28 1.07 %
Pusztafödémes 26 0.99 %
Nemeskürt 24 0.92 %
Szentharaszt 23 0.88 %
Feketenyék 19 0.73 %
Tallós 19 0.73 %
Nagymácséd 19 0.73 %
Hidaskürt 19 0.73 %
Vízkelet 18 0.69 %
Kismácséd 16 0.61 %
Nádszeg 16 0.61 %
Pozsonyvezekény 13 0.50 %
Pusztakürt 13 0.50 %
Kisgeszt 12 0.46 %
Salgócska 9 0.34 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Királyrév 8 0.31 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Galánta 348 28.57 %
Taksonyfalva 160 13.14 %
Feketenyék 101 8.29 %
Felsőszeli 93 7.64 %
Nagyfödémes 87 7.14 %
Nagymácséd 78 6.40 %
Nádszeg 78 6.40 %
Jóka 78 6.40 %
Diószeg 77 6.32 %
Alsószeli 65 5.34 %
Vága 46 3.78 %
Nemeskajal 42 3.45 %
Tósnyárasd 40 3.28 %
Vízkelet 37 3.04 %
Hidaskürt 37 3.04 %
Tallós 33 2.71 %
Nemeskosút 29 2.38 %
Pozsonyvezekény 28 2.30 %
Szered 28 2.30 %
Királyrév 18 1.48 %
Sopornya 14 1.15 %
Magyargurab 13 1.07 %
Kismácséd 10 0.82 %
Dunajánosháza 7 0.57 %
Alsószerdahely 7 0.57 %
Nemeskürt 4 0.33 %
Ábrahám 4 0.33 %
Pusztafödémes 4 0.33 %
Gány 4 0.33 %
Vágpatta 3 0.25 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Kisgeszt 1 0.08 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.33 %
Sopornya 433 15.50 %
Nemeskürt 281 10.06 %
Vágpatta 263 9.41 %
Alsószerdahely 237 8.48 %
Galánta 225 8.05 %
Sempte 106 3.79 %
Pusztakürt 104 3.72 %
Szentharaszt 73 2.61 %
Salgócska 48 1.72 %
Diószeg 43 1.54 %
Felsőszeli 38 1.36 %
Pusztafödémes 36 1.29 %
Ábrahám 32 1.15 %
Taksonyfalva 26 0.93 %
Gány 26 0.93 %
Magyargurab 23 0.82 %
Nagyfödémes 21 0.75 %
Nemeskosút 19 0.68 %
Kisgeszt 19 0.68 %
Jóka 16 0.57 %
Tósnyárasd 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Vága 10 0.36 %
Alsószeli 6 0.21 %
Nemeskajal 6 0.21 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 37.12 %
Galánta 177 13.57 %
Sopornya 123 9.43 %
Alsószerdahely 77 5.90 %
Szentharaszt 60 4.60 %
Sempte 56 4.29 %
Vágpatta 42 3.22 %
Diószeg 34 2.61 %
Pusztafödémes 34 2.61 %
Ábrahám 33 2.53 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Vága 18 1.38 %
Gány 18 1.38 %
Jóka 15 1.15 %
Magyargurab 15 1.15 %
Pusztakürt 15 1.15 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Kisgeszt 13 1.00 %
Felsőszeli 13 1.00 %
Taksonyfalva 11 0.84 %
Salgócska 9 0.69 %
Nemeskosút 9 0.69 %
Alsószeli 9 0.69 %
Tósnyárasd 9 0.69 %
Kismácséd 7 0.54 %
Királyrév 4 0.31 %
Hidaskürt 4 0.31 %
Tallós 3 0.23 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 14.84 %
Galánta 323 7.63 %
Vágpatta 321 7.59 %
Sopornya 208 4.91 %
Sempte 129 3.05 %
Diószeg 107 2.53 %
Nemeskürt 83 1.96 %
Alsószerdahely 77 1.82 %
Szentharaszt 71 1.68 %
Ábrahám 66 1.56 %
Pusztakürt 62 1.47 %
Nagyfödémes 56 1.32 %
Pusztafödémes 54 1.28 %
Felsőszeli 45 1.06 %
Magyargurab 39 0.92 %
Gány 35 0.83 %
Salgócska 32 0.76 %
Jóka 29 0.69 %
Taksonyfalva 25 0.59 %
Kisgeszt 25 0.59 %
Hidaskürt 22 0.52 %
Nemeskosút 21 0.50 %
Vága 21 0.50 %
Nagymácséd 20 0.47 %
Alsószeli 15 0.35 %
Dunajánosháza 15 0.35 %
Tósnyárasd 15 0.35 %
Nemeskajal 8 0.19 %
Vízkelet 7 0.17 %
Kismácséd 7 0.17 %
Pozsonyvezekény 7 0.17 %
Tallós 5 0.12 %
Feketenyék 4 0.09 %
Nádszeg 4 0.09 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Királyrév 1 0.02 %
Szered 1 287 31.94 %
Galánta 263 6.53 %
Sopornya 164 4.07 %
Diószeg 144 3.57 %
Sempte 111 2.75 %
Alsószerdahely 91 2.26 %
Vágpatta 85 2.11 %
Szentharaszt 79 1.96 %
Felsőszeli 55 1.36 %
Pusztafödémes 54 1.34 %
Ábrahám 50 1.24 %
Taksonyfalva 44 1.09 %
Nagyfödémes 40 0.99 %
Nemeskürt 30 0.74 %
Pusztakürt 26 0.65 %
Jóka 25 0.62 %
Gány 21 0.52 %
Nemeskosút 21 0.52 %
Magyargurab 19 0.47 %
Kisgeszt 14 0.35 %
Vága 12 0.30 %
Nagymácséd 11 0.27 %
Tósnyárasd 11 0.27 %
Salgócska 11 0.27 %
Alsószeli 10 0.25 %
Nemeskajal 9 0.22 %
Hidaskürt 8 0.20 %
Kismácséd 7 0.17 %
Vízkelet 7 0.17 %
Nádszeg 6 0.15 %
Feketenyék 5 0.12 %
Dunajánosháza 4 0.10 %
Tallós 2 0.05 %
Alsóhatár 2 0.05 %
Pozsonyvezekény 2 0.05 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 21.13 %
Szered 203 16.82 %
Galánta 104 8.62 %
Vágpatta 80 6.63 %
Diószeg 48 3.98 %
Sempte 45 3.73 %
Ábrahám 30 2.49 %
Pusztakürt 27 2.24 %
Szentharaszt 23 1.91 %
Nemeskürt 23 1.91 %
Pusztafödémes 21 1.74 %
Felsőszeli 20 1.66 %
Alsószerdahely 20 1.66 %
Taksonyfalva 15 1.24 %
Magyargurab 14 1.16 %
Nagyfödémes 14 1.16 %
Nemeskosút 14 1.16 %
Salgócska 12 0.99 %
Gány 8 0.66 %
Nagymácséd 6 0.50 %
Vága 6 0.50 %
Nemeskajal 5 0.41 %
Jóka 5 0.41 %
Kisgeszt 5 0.41 %
Tósnyárasd 3 0.25 %
Nádszeg 3 0.25 %
Alsószeli 3 0.25 %
Pozsonyvezekény 3 0.25 %
Tallós 2 0.17 %
Kismácséd 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Feketenyék 2 0.17 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 19.12 %
Galánta 138 6.73 %
Sopornya 93 4.54 %
Szentharaszt 55 2.68 %
Sempte 38 1.85 %
Ábrahám 33 1.61 %
Alsószerdahely 31 1.51 %
Vágpatta 31 1.51 %
Pusztafödémes 26 1.27 %
Diószeg 25 1.22 %
Nagyfödémes 18 0.88 %
Kisgeszt 16 0.78 %
Felsőszeli 15 0.73 %
Taksonyfalva 14 0.68 %
Magyargurab 13 0.63 %
Vága 12 0.59 %
Jóka 11 0.54 %
Nemeskürt 10 0.49 %
Pusztakürt 10 0.49 %
Gány 10 0.49 %
Salgócska 9 0.44 %
Nemeskosút 8 0.39 %
Alsószeli 8 0.39 %
Tósnyárasd 7 0.34 %
Kismácséd 6 0.29 %
Nagymácséd 6 0.29 %
Hidaskürt 5 0.24 %
Tallós 4 0.20 %
Nádszeg 3 0.15 %
Királyrév 2 0.10 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Vízkelet 1 0.05 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 14.50 %
Galánta 243 13.20 %
Alsószeli 230 12.49 %
Felsőszeli 219 11.90 %
Nádszeg 216 11.73 %
Nagyfödémes 156 8.47 %
Jóka 145 7.88 %
Hidaskürt 141 7.66 %
Taksonyfalva 138 7.50 %
Nagymácséd 95 5.16 %
Feketenyék 87 4.73 %
Vága 83 4.51 %
Tallós 81 4.40 %
Diószeg 80 4.35 %
Nemeskosút 67 3.64 %
Királyrév 66 3.59 %
Kismácséd 35 1.90 %
Vízkelet 30 1.63 %
Nemeskajal 30 1.63 %
Tósnyárasd 13 0.71 %
Alsóhatár 7 0.38 %
Szered 7 0.38 %
Sopornya 3 0.16 %
Pusztafödémes 2 0.11 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 9.15 %
Sempte 141 4.74 %
Sopornya 57 1.92 %
Galánta 55 1.85 %
Szentharaszt 39 1.31 %
Vágpatta 32 1.08 %
Alsószerdahely 27 0.91 %
Diószeg 19 0.64 %
Hidaskürt 15 0.50 %
Felsőszeli 15 0.50 %
Pusztafödémes 13 0.44 %
Taksonyfalva 12 0.40 %
Ábrahám 10 0.34 %
Nemeskürt 9 0.30 %
Gány 8 0.27 %
Magyargurab 7 0.24 %
Nagymácséd 6 0.20 %
Nemeskosút 6 0.20 %
Nagyfödémes 5 0.17 %
Pusztakürt 5 0.17 %
Nádszeg 5 0.17 %
Alsószeli 4 0.13 %
Tósnyárasd 4 0.13 %
Salgócska 4 0.13 %
Vága 3 0.10 %
Jóka 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Tallós 2 0.07 %
Kismácséd 2 0.07 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 20.21 %
Feketenyék 278 13.54 %
Galánta 182 8.87 %
Nagyfödémes 139 6.77 %
Hidaskürt 133 6.48 %
Jóka 92 4.48 %
Tallós 82 3.99 %
Felsőszeli 78 3.80 %
Taksonyfalva 68 3.31 %
Diószeg 66 3.21 %
Alsószeli 66 3.21 %
Pozsonyvezekény 60 2.92 %
Nagymácséd 60 2.92 %
Királyrév 50 2.44 %
Nemeskosút 49 2.39 %
Vága 46 2.24 %
Vízkelet 44 2.14 %
Nemeskajal 34 1.66 %
Kismácséd 27 1.32 %
Tósnyárasd 21 1.02 %
Szered 16 0.78 %
Alsóhatár 16 0.78 %
Ábrahám 7 0.34 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Alsószerdahely 5 0.24 %
Magyargurab 4 0.19 %
Vágpatta 4 0.19 %
Pusztafödémes 4 0.19 %
Nemeskürt 3 0.15 %
Salgócska 2 0.10 %
Pusztakürt 2 0.10 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 17.78 %
Feketenyék 473 17.13 %
Nádszeg 255 9.23 %
Hidaskürt 205 7.42 %
Nagyfödémes 195 7.06 %
Felsőszeli 162 5.87 %
Alsószeli 133 4.82 %
Jóka 123 4.45 %
Taksonyfalva 122 4.42 %
Nagymácséd 121 4.38 %
Diószeg 115 4.16 %
Vága 109 3.95 %
Tallós 103 3.73 %
Vízkelet 99 3.58 %
Pozsonyvezekény 97 3.51 %
Nemeskosút 78 2.82 %
Királyrév 63 2.28 %
Nemeskajal 59 2.14 %
Szered 32 1.16 %
Kismácséd 29 1.05 %
Dunajánosháza 28 1.01 %
Alsóhatár 24 0.87 %
Tósnyárasd 24 0.87 %
Magyargurab 14 0.51 %
Ábrahám 14 0.51 %
Alsószerdahely 13 0.47 %
Salgócska 10 0.36 %
Pusztafödémes 7 0.25 %
Gány 7 0.25 %
Sopornya 6 0.22 %
Sempte 4 0.14 %
Vágpatta 3 0.11 %
Kisgeszt 3 0.11 %
Nemeskürt 3 0.11 %
Pusztakürt 2 0.07 %
Szentharaszt 2 0.07 %
Szered 177 21.17 %
Galánta 145 17.34 %
Diószeg 69 8.25 %
Sopornya 61 7.30 %
Szentharaszt 39 4.67 %
Pusztafödémes 36 4.31 %
Ábrahám 30 3.59 %
Vágpatta 26 3.11 %
Alsószerdahely 22 2.63 %
Nagyfödémes 21 2.51 %
Sempte 21 2.51 %
Magyargurab 19 2.27 %
Jóka 16 1.91 %
Kisgeszt 15 1.79 %
Felsőszeli 14 1.67 %
Taksonyfalva 12 1.44 %
Vága 12 1.44 %
Gány 11 1.32 %
Nemeskosút 10 1.20 %
Kismácséd 8 0.96 %
Alsószeli 6 0.72 %
Pusztakürt 6 0.72 %
Salgócska 6 0.72 %
Nagymácséd 6 0.72 %
Tósnyárasd 5 0.60 %
Nemeskürt 4 0.48 %
Nemeskajal 4 0.48 %
Tallós 4 0.48 %
Királyrév 3 0.36 %
Nádszeg 2 0.24 %
Alsóhatár 2 0.24 %
Hidaskürt 2 0.24 %
Vízkelet 2 0.24 %
Feketenyék 2 0.24 %
Dunajánosháza 1 0.12 %
Pozsonyvezekény 1 0.12 %
Szered 1 306 36.03 %
Alsószerdahely 567 15.64 %
Sopornya 465 12.83 %
Galánta 356 9.82 %
Sempte 179 4.94 %
Vágpatta 144 3.97 %
Nemeskürt 91 2.51 %
Szentharaszt 84 2.32 %
Pusztakürt 70 1.93 %
Vága 64 1.77 %
Diószeg 56 1.54 %
Pusztafödémes 52 1.43 %
Gány 48 1.32 %
Ábrahám 46 1.27 %
Taksonyfalva 45 1.24 %
Felsőszeli 44 1.21 %
Nagyfödémes 29 0.80 %
Magyargurab 27 0.74 %
Kisgeszt 27 0.74 %
Nemeskosút 22 0.61 %
Salgócska 21 0.58 %
Tallós 18 0.50 %
Alsószeli 17 0.47 %
Jóka 13 0.36 %
Nagymácséd 13 0.36 %
Nemeskajal 11 0.30 %
Tósnyárasd 11 0.30 %
Hidaskürt 7 0.19 %
Kismácséd 7 0.19 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
569 63.79%
VPN
125 14.01%
KSČ
84 9.42%
SPV
39 4.37%
SZ
18 2.02%
DS
13 1.46%
KDH
10 1.12%
DÚRS
10 1.12%
SD
7 0.78%
SNS
6 0.67%
HČSP
6 0.67%
Egyéb
5 0.56%
Érvényes szavazatok 892
Együttélés-MKDM
470 59.49%
Magyar Polgári Párt
123 15.57%
SDĽ
51 6.46%
HZDS
51 6.46%
KSS
24 3.04%
SDSS
18 2.28%
ODÚ
14 1.77%
SNS
9 1.14%
KDH
7 0.89%
DS-ODS
6 0.76%
SZS
6 0.76%
ROI
5 0.63%
Egyéb
6 0.76%
Érvényes szavazatok 790
MK
528 72.63%
HZDS-RSS
47 6.46%
SP-VOĽBA
42 5.78%
KSS
37 5.09%
ZRS
13 1.79%
13 1.79%
HZPCS
11 1.51%
DS
11 1.51%
SNS
10 1.38%
KDH
6 0.83%
SD
3 0.41%
Egyéb
6 0.83%
Érvényes szavazatok 727
MKP
534 60.75%
SDK
178 20.25%
HZDS
46 5.23%
SDĽ
44 5.01%
KSS
35 3.98%
SOP
26 2.96%
SNS
5 0.57%
MLHZP
5 0.57%
Egyéb
6 0.68%
Érvényes szavazatok 879
MKP
533 73.31%
SDKU
45 6.19%
SMER
31 4.26%
KSS
27 3.71%
HZDS
25 3.44%
ANO
22 3.03%
NOSNP
9 1.24%
SZS
8 1.10%
SNS
5 0.69%
SDPO
5 0.69%
SDA
5 0.69%
HZD
4 0.55%
ZRS
4 0.55%
Egyéb
4 0.55%
Érvényes szavazatok 727
MKP
456 75.50%
SDKU DS
56 9.27%
SMER
38 6.29%
ĽS HZDS
18 2.98%
SNS
9 1.49%
KSS
8 1.32%
KDH
6 0.99%
SF
5 0.83%
Egyéb
8 1.32%
Érvényes szavazatok 604
Most-Híd
387 53.09%
MKP
141 19.34%
SDKU DS
56 7.68%
SMER
49 6.72%
SaS
41 5.62%
SDĽ
10 1.37%
SNS
8 1.10%
ĽS HZDS
8 1.10%
Únia
6 0.82%
ZRS
6 0.82%
KSS
6 0.82%
ND
4 0.55%
KDH
3 0.41%
Egyéb
4 0.55%
Érvényes szavazatok 729
Most-Híd
288 45.57%
MKP
139 21.99%
SMER SD
86 13.61%
OĽaNO
24 3.80%
SDKU DS
20 3.16%
SaS
19 3.01%
SSS NM
8 1.27%
99 Percent
8 1.27%
SNS
7 1.11%
KDH
7 1.11%
KSS
6 0.95%
Zmena zdola DU
4 0.63%
NaS ns
3 0.47%
SZ
3 0.47%
Egyéb
10 1.58%
Érvényes szavazatok 632
Most-Híd
218 34.82%
MKP
159 25.40%
SMER SD
70 11.18%
SaS
46 7.35%
OĽANO-NOVA
41 6.55%
LSNS
28 4.47%
SME RODINA
21 3.35%
SNS
16 2.56%
#SIEŤ
16 2.56%
SZS
3 0.48%
Egyéb
8 1.28%
Érvényes szavazatok 626
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések