SK
KN
.....

Naszvad

Község

címer zászló
4179 97% magyar 1910
2461 49% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Naszvad
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nesvady
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente - Kisalföld, Mátyusföld, Érsekújvári-sík
Más földrajzi nevek:
Anyala, Anyalai-erdő, Anyalai kertek, Csügeszeg, Jamniczky-puszta, Hamusad, Hantói-nád, Kis Anyalai-rétek, Nagylápos. Ógúta, Olmosi-tilalmas, Pogányhely, Pogányhely-rétek, Tilalmas-rétek, Tölgyhát-dom
Koordináták:
47.92718887, 18.12795639
Terület:
57,86 km2
Rang:
község
Népesség:
5104
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94651
Település kód:
501280
Szervezeti azonosító:
306606
Adóazonosító:
2021029340

A település a Nyitra és a Zsitva folyók közötti síkságon, a Nyitra bal partján, 109–114 méter tengerszint feletti magasságban, Komáromtól 23 km-re északra, Ógyallától 10 kilométerre északnyugatra, Érsekújvártól 7 kilométerre délnyugatra található. Területe az Érsekújvári-sík és az Alsó-Vágmente kistájakra esik. Délről Ímely és Vágfüzes, nyugatról Gúta, keletről Bajcs, északról Érsekújvár határolja. Katasztere nyugaton egészen a Vág-Dunáig nyúlik. Országutak kötik össze Gútával, Érsekújvárral és Ímelyen keresztül Ógyallával.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozik. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járáshoz tartozott nagyközségként. A csehszlovák közigazgatásban az Ógyallai járáshoz tartozott 1960-ig, amikor a Komáromi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Területe 1968-ban 5,34 km²-el (8,4 %) csökkent, amikor Csörgőt és Levelest az újonnan alakult Vágfüzeshez csatolták.

Népesség

1921-ben lakosságának még 95 %-a magyar nemzetiségű volt, az 1945 utáni tömeges kitelepítéssel és magyarországi szlovákok betelepítésével változott meg alapvetően nemzetiségi összetétele (a lakosságcserével leginkább sújtott községek egyike volt). A község lakossága nem változott jelentős mértékben az elmúlt évszázadban, a magyarok arányszáma viszont folyamatosan csökken, már alig több, mint a lakosság felét teszik ki. Számottevő a romák aránya is (8 %). A lakosság több mint 2/3-a (1921-ben még 99 %) római katolikus vallású, de jelen vannak Naszvadon az evangélikusok és a baptisták is.

Történelem

A területen korán megtelepedett a magyarság. A falu határából előkerült honfoglaláskori sírokat Szőke Béla régész vezetésével az 1940-es évek legelején tárták fel. A település első említése – Naswod formában – 1269-ből való. Neve puszta személynévből keletkezett, magyar névadással. Első említésekor az esztergomi érsekség faluja, sőt uradalmi központja. A település Gútával közös határát 1278 után leírták. 1312 előtt Csák Máté híve, Chelleus elfoglalta, elpusztította és jobbágyait megadóztatta. 1333-ban – amikor Naswoti a neve – létezett Szent Móricról elnevezett egyháza. Az 1487-es Hippolit-codexekben is az érsekség birtokaként szerepel, amelynek itt fácánosa is volt. A török hódoltság idején – a környék többi falvához hasonlóan – Naszvad is sokat szenvedett. A protestantizmus lakói között – a környezethez képest – kevésbé vert gyökeret. 1557-ben Gútával együtt adózási kiváltságaiban megerősítetett. Az 1561-es Oláh-féle vizitáció szerint azon kevés falvak egyike, amelynek – Kömley László személyében – volt plébánosa. Önálló református eklézsiája soha nem létezett, s prédikátora sem ismeretes. Az 1634. évi Canonica visitacio a komáromi főesperesség területén 6 működő plébániát sorol fel, ezek egyike Naszvadon volt. Az 1664. évi török defter szerint az esztergomi szandzsák „komaráni” náhiéjéhez tartozó Noszvat falu 59 háztartással és 58 fejadófizető személlyel rendelkezett. 1881-ben a Szent József tiszteletére szentelt római katolikus templomának az esztergomi érsek a kegyura. A 3012 hívőnek Galambos Kálmán plébános és Rotter Gyula kisegítő lelkész magyar nyelven celebrálták a misét. A 20. század elején a Komárom vármegye udvardi járásához tartozó nagyközség római katolikus elemi iskolával, katolikus népkörrel, Agrárifjak Legényegyletével, paprikamalommal, hengermalommal, postahivatallal, postatakarékpénztárral, hitelszövetkezettel, valamint 3852 – közte 3734 magyar és 106 szlovák – lakossal (1900) rendelkezett. Körjegyzőségi székhely volt. Lakosai mezőgazdasággal, takácsiparral foglalkoztak, illetve az egyházi nagybirtokon dolgoztak. Trianon döntése következtében 1920-ban Csehszlovákiához került, s 1927-ben hivatalos elnevezése Nasvad lett. A két világháború közötti Naszvad elszigetelt falunak számított, ahol elevenen éltek a hagyományok és a népviselet. 1945. március 27-én foglalták el a szovjetek, a második világháborút követően pedig újra Csehszlovákiához csatolták. 1945-ben magyar lakói közül többeket csehországi kényszermunkára vittek, illetve 1947-ben a magyar családok mintegy 70%-át Magyarországra telepítették át. A Komárom-Esztergom megyei Szőnybe például annyi naszvadi került, hogy akár Kis-Naszvadnak is nevezhetnénk. A kitelepítettek helyére magyarországi és romániai szlovák családok érkeztek. Csupán 1947-ben 1200 szlovák nemzetiségű lakost (280 családot) telepítettek be Naszvadra. 1945 szeptemberében az oktatás már kizárólag szlovák nyelven indult meg, egyben ekkor egyesítették a korábbi fiú- és leányiskolát is.

Mai jelentősége

Egyike Szlovákia legnépesebb községeinek. Hagyományosan mezőgazdasági község (fóliás zöldségtermesztés), a 2000-es években ipari park is létesült (műanyagipar). 2008-ban feltárt termálvízforrására fürdőt építenek.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NASZVAD. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Érsek Ujvárhoz mértföldnyire, legelője elég, réttye alkalmatos, nádgya van, réttyeit, és legelőit néha áradások járják.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Naszvad, magyar falu, Komárom vgyében, Komáromhoz északra 2 1/4 mfdnyire a Nyitra partján. Határa egész a Vághig kiterjed, s az áradásoknak annyira ki van téve, hogy 12000 holdnyi határából 8500 holdat vizjárta földnek mondhatunk. Földe részint fekete homokos, részint lapályos és öntéses; rét igen sok, de nem a legjobb szénát termi. Lakja 2385 kath., 7 evang., és 17 zsidó. Kath. anyaszentegyház. F. u. az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Naszvad, nyitramegyei magyar nagyközség. Házainak száma 630, róm. kath. vallású lakosaié 3852. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása pedig Érsekújvár. Ősidők óta megült terület, a hol kovakőleletre bukkantak, határában pedig pogánykori halom van. Az esztergomi érsekség 109ősi birtoka, melyet Csák Máté vezére: Chellus, a XIV. század legelején elpusztított, a mi ellen az érsekség tiltakozott. 1438-ban érseki mezei birtokként van említve. 1554 körül a törököktől elpusztított helyként szerepel, a hova később tótokat telepítettek, kiknek az utódai azonban teljesen megmagyarosodtak. 1568-ban Domokos György és Mihály egy szabaddá tett ősi udvartelekbe iktattatnak. 1627-ben Szondy Jakab itteni birtokának felét Boka Jánosnak adta el. Később a de Pauli család is birtokosa lett, s itt kastélyt is építtetett. Most csak az esztergomi érsekségnek van itt nagyobb birtoka. A lakosok katholikus népkört, temetkezési egyesületet és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község a mult század elején teljesen leégett. Ősi katholikus temploma a Nyitra partján állott, de a török világban elpusztult. Mostani temploma 1781-ben épült. Ide tartoznak Anyala, Csalavár, Csörgő, Hamusad, Leveles és Óguta puszták. Anyala puszta 1239-ben már falu, s határában szolgagyőri, banai és komáromi várföldek voltak. A török világban ez is elpusztult és megszünt falu lenni. 1576-ban még hét háza állott fenn, de 1669-ben már ismét a törököktől elpusztított falvak között van említve. Óguta pusztáról már Gutánál megemlékeztünk. Csalavár- és Hamusad puszta nevei is történeti jelentőséggel látszanak birni.

Magyar Katolikus Lexikon

Naszvad, v. Komárom vm. (Nesvady, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. érsekújvári esp. ker-ében. - 1269: Novum Naswod. 1285: már létezett. Első tp-a vsz. 1328-30: épült, Szt Mór és vértanú társai tiszt-ére. Nagyobb javítást 1704 k. végeztek, 1747: teljesen felújították. A mai tp. 1781-82: épült Szt József, Szűz Mária jegyese tiszt-ére. A szószék a 18 sz. végén, az orgona 1798-99: épült. Az 1748, 1815 és 1866: öntött harangokat 1883: átöntették. Anyakönyvei 1705-től, az 1895 előttieket államosították, Bajmócra, Selyére, majd Nyitra mellé vitték. Kegyura 1880: az esztergomi érs. - Plébánosai: 1285: Gebse, 1332-1337: Joannes, 1561: Kömlei László, 1562: Georgius, 1604: Pap János, 1630: Zavar Gábor, 1634: Érsekújváry András, 1636: Nagy András, 1647: Mero Ignác, 1673: Baxay András, 1692: Balladi András, 1703: Üröghy Ferenc, 1707: Kiss Ferenc, 1714: Velenczey György, Rozsánszky Gábor, 1723: Kovácsóczy István, 1743: Trummer János, 1763: Horváth József, 1773: Zsilavay András, 1807: Németh János, 1810: Jozan János, 1832: Nedeczky József, 1844: Erős Ignác, 1855: Répássy János, 1874: Gyürky Vince, 1879: Galambos Kálmán, 1881: Fehér János, 1888: Galánthai Csemez Antal, 1907: Gaál István, 1916: Widermann Károly, 1939: Varjú Mihály, 1942: Weisz Ferenc, 1945: Hóka Imre, 1951: Oroszlány György, 1959: Szabó Lajos, 1992: Borbély Péter. - Lakói 1715: 180; 1781: 1343, 1874: 3110; 1940: 5496 r.k., 2 g.k., 1 g.kel., 2 ev., 19 ref., 57 izr., össz. 5577; 1980: össz. 5791; 1991: 3227 m. (62,97%), össz. 5125; 2000: 5123 (3191 m., 1707 szl., 205 cigány, 17 cseh; 3118 r.k.); 2001: 2957 m. (58,97%), össz. 5014. Borbély Péter Némethy 1894:199. - Gerecze II:451. - Schem. Strig. 1917:86. - Györffy III:401. - Hetényi Varga I:106. - Gyurgyik 2002.

ifj Dudich László

1901. 3. 9.
Lekér - megszületett
Farnad - tanított
Naszvad - tanított
Izsa - tanított
Lekér - tanított
Névelőfordulások
1269
Novum Naswod
1333
Naswoti
1773
Naszvad,
1786
Naszwad,
1808
Naszvad,
1927
Nasvad, Naszvad,
1945
Nasvad, Naszvad,
1948
Nesvady
1994
Naszvad

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Üzlet utca (Obchodná) 23
Telefon: 0357692810
Fax: 0357692821

Honlap: nesvady.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Molnár Zoltán (Független)

Képviselő-testület:
Molnár Zoltán (Független)
Kesziová Marianna (Független)
Dibusz János (Független)
Haris Jozef (MOST - HÍD)
Sárai Ladislav (MOST - HÍD)
Patakyová Alžbeta (MOST - HÍD)
Zuberová Mária (MOST - HÍD)
Miškovič Juraj (SMK-MKP)
Kelemen Zoltán (SMK-MKP)
Tóthová Mária (SMK-MKP)
Molnár Tibor (SMK-MKP)
Pinkeová Iveta (SMK-MKP)
Független 25% Független 3 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 42% SMK-MKP 5 képviselö 12 képviselö
Naszvadi Posta

Obchodná 15

Naszvadi Művelődési Központ

Üzlet utca 21

Városüzemeltető és kommunális szolgáltató vállalat

Hideg utca 1

Sport és turisztikai vállalat

Piac utca 8

Szabadidő Központ

Érsekújvári út 21

Naszvadi Római Katolikus Plébániahivatal

Új utca 2

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Komenský utca 21

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Hurbanova 4

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Sládkovič utca 2

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Komenský utca 21

Naszvadi Anyakönyvi Hivatal

Üzlet utca 23

Naszvadi Községi Hivatal

Üzlet utca 23

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2923 94%
szlovákok 38 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 143 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3122
magyarok 4179 97%
szlovákok 125 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4308
magyarok 4364 95%
szlovákok 139 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 75 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4581
magyarok 5555 100%
szlovákok 9 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5577
magyarok 3227 63%
szlovákok 1714 33%
romák 159 3%
ukránok 0 0%
csehek 19 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 5125
magyarok 2957 59%
szlovákok 1780 36%
romák 233 5%
ukránok 0 0%
csehek 20 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 24 0%
összlétszám 5014
magyarok 2717 54%
szlovákok 1809 36%
romák 334 7%
ukránok 1 0%
csehek 15 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 0%
ismeretlen 179 4%
összlétszám 5068
magyarok 2461 49%
szlovákok 2061 41%
romák 416 8%
ukránok 1 0%
csehek 19 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 19 0%
ismeretlen 36 1%
összlétszám 5014
összlétszám 4581
magyarok 4364 95%
szlovákok 139 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 75 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4146
Választási részvétel: 48.87 %
Kiadott boríték: 2026
Bedobott boríték: 2026

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2002
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Molnár Zoltán 1053 52.60 % Független
Becse Norbert 639 31.92 % SMK-MKP
Árvai Štefan 230 11.49 % Független
Farkasová Kristína 45 2.25 % Független
Oslanec Zoltán 35 1.75 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Miškovič Juraj 1057 SMK-MKP
Haris Jozef 1030 MOST - HÍD
Kelemen Zoltán 942 SMK-MKP
Molnár Zoltán 896 Független
Sárai Ladislav 847 MOST - HÍD
Kesziová Marianna 820 Független
Tóthová Mária 764 SMK-MKP
Molnár Tibor 758 SMK-MKP
Pinkeová Iveta 713 SMK-MKP
Patakyová Alžbeta 688 MOST - HÍD
Zuberová Mária 657 MOST - HÍD
Dibusz János 654 Független
Haris Zoltán 620 SMK-MKP
Dobosi Tamás 543 SMK-MKP
Becse Ottó 511 MOST - HÍD
Polerecký Miloš 484 KDH
Lestár Gabriella 466 Független
Vrábel Kristián 458 MOST - HÍD
Polerecký Ján 408 Független
Csontosová Žaneta 354 MOST - HÍD
Kovačic Daniel 354 Független
Hangya Daniel 329 Független
Farkasová Kristína 324 Független
Oslanec Zoltán 270 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Polgárová Marta 269 MOST - HÍD
Nagy Štefan 221 MOST - HÍD
Tallosiová Anita 212 Független
Homola Michal 115 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 41.67% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 25.00% MOST - HÍD 3 képviselö Független 33.33% Független 4 képviselö 12 képviselö
2018
SMK-MKP 41.67% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 4 képviselö Független 25.00% Független 3 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4190
Választási részvétel: 11.79 %
Kiadott boríték: 494
Bedobott boríték: 494
Választásra jogosult: 4188
Választási részvétel: 10.60 %
Kiadott boríték: 444
Bedobott boríték: 444
Választásra jogosult: 4 199
Választási részvétel: 17,57 %
Kiadott boríték: 738
Bedobott boríték: 737

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 464
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 724
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 348 75.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 75 16.16 % SMER - SD
Peter Oremus 23 4.96 % Független
Robert Dick 7 1.51 % MS
Viliam Mokraň 6 1.29 % KĽS
Regan Belovič 4 0.86 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1 0.22 % DÚ, Zmena zdola
Milan Belica 54 12.27% SMER - SD
Iván Farkas 271 37.43 % SMK-MKP
Milan Belica 197 27.21 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 81 11.19 % ĽSNS
Ján Greššo 68 9.39 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 64 8.84 % Független
László Hajdu 28 3.87 % MKDA
Renáta Kolenčíková 14 1.93 % Független
Ján Marko 1 0.14 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 489
Érvényes szavazólap: 720
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Norbert Becse 339 69.33% SMK-MKP
Árpád Horváth 175 35.79% SMK-MKP
Csaba Földes 168 34.36% SMK-MKP
Attila Petheő 159 32.52% SMK-MKP
László Stubendek 151 30.88% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 134 27.40% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 132 26.99% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Zsolt Sebö 128 26.18% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 126 25.77% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Olga Szabó 122 24.95% SMK-MKP
Lajos Csóka 121 24.74% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 117 23.93% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Rozália Szalay 111 22.70% SMK-MKP
Tamás Varga 99 20.25% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Štefan Kucsera 82 16.77% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 61 12.47% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Miroslav Adamik 58 11.86% Független
Konštantín Glič 53 10.84% KDH, SMER - SD
Anna Žigová 46 9.41% KDH, SMER - SD
Anton Marek 42 8.59% Független
György Batta 36 7.36% Független
Mária Csákiová 21 4.29% MS
Tamara Podmanická 21 4.29% SMS
Peter Getler 18 3.68% SMS
Károly Less 17 3.48% Független
Milan Lehocký 17 3.48% Független
Robert Dick 12 2.45% MS
Milan Opálka 11 2.25% KSS
Karel Krejčí 8 1.64% KSS
Ján Pikor 8 1.64% Független
Ladislav Tóth 7 1.43% KSS
Tibor Mayer 6 1.23% Független
Pavol Tausk 5 1.02% KSS
Jozef Petráš 4 0.82% KSS
Dušan Tulpík 3 0.61% ĽS-HZDS
Lívia Csíková 3 0.61% MS
Norbert Becse 510 70.83% SMK-MKP
Miklós Viola 291 40.42% SMK-MKP
Árpád Horváth 203 28.19% SMK-MKP
Csaba Földes 197 27.36% SMK-MKP
Örs Orosz 180 25.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 171 23.75% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 165 22.92% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Attila Petheő 143 19.86% Független
Imre Knirs 137 19.03% SMK-MKP
Anna Žigová 133 18.47% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Péter Varga 130 18.06% SMK-MKP
Ladislav Ágh 122 16.94% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 114 15.83% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 114 15.83% Független
Attila Forgács 98 13.61% Független
Karol Farkas 88 12.22% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Károly Less 84 11.67% Független
Marián Molnár 82 11.39% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
František Bartoš 82 11.39% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Klaudia Bertoková 80 11.11% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tibor Forró 80 11.11% Független
László Szendi 75 10.42% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tímea Szénássy 74 10.28% Független
Tamás Varga 70 9.72% Független
Miroslav Rusňák 69 9.58% ĽS Naše Slovensko
Daniel Mikula 60 8.33% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 40 5.56% MKDA-MKDSZ
Gyula Köles 33 4.58% Független
Anton Teleki 31 4.31% SME RODINA - Boris Kollár
Milan Šuch 28 3.89% NAJ
Ladislav Tóth 28 3.89% KSS
Jozef Jakubec 28 3.89% NAJ
Lýdia Siposová 23 3.19% NAJ
Jozef Lehotkai 15 2.08% NAJ
Pavol Tausk 13 1.81% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 23.29 %
Ógyalla 611 19.10 %
Komáromszentpéter 195 6.10 %
Naszvad 133 4.16 %
Újgyalla 103 3.22 %
Perbete 97 3.03 %
Gúta 96 3.00 %
Bajcs 57 1.78 %
Hetény 57 1.78 %
Szilasháza 53 1.66 %
Imely 49 1.53 %
Komáromfüss 46 1.44 %
Megyercs 46 1.44 %
Bátorkeszi 44 1.38 %
Nagykeszi 43 1.34 %
Marcelháza 40 1.25 %
Szilas 35 1.09 %
Keszegfalva 33 1.03 %
Izsa 32 1.00 %
Csallóközaranyos 26 0.81 %
Martos 26 0.81 %
Nemesócsa 25 0.78 %
Ifjúságfalva 24 0.75 %
Búcs 23 0.72 %
Karva 18 0.56 %
Madar 17 0.53 %
Ekel 15 0.47 %
Dunamocs 13 0.41 %
Lakszakállas 13 0.41 %
Zsemlékes 9 0.28 %
Újpuszta 8 0.25 %
Dunaradvány 8 0.25 %
Vágfüzes 7 0.22 %
Virt 7 0.22 %
Tany 6 0.19 %
Bogyarét 6 0.19 %
Bogya 6 0.19 %
Pat 5 0.16 %
Csicsó 4 0.13 %
Gellér 2 0.06 %
Kolozsnéma 2 0.06 %
Komárom 342 35.33 %
Ógyalla 57 5.89 %
Naszvad 31 3.20 %
Gúta 25 2.58 %
Újgyalla 19 1.96 %
Perbete 19 1.96 %
Bajcs 16 1.65 %
Komáromszentpéter 14 1.45 %
Izsa 13 1.34 %
Imely 10 1.03 %
Megyercs 9 0.93 %
Marcelháza 8 0.83 %
Dunamocs 6 0.62 %
Szilasháza 6 0.62 %
Karva 6 0.62 %
Keszegfalva 5 0.52 %
Nemesócsa 5 0.52 %
Bátorkeszi 5 0.52 %
Ekel 5 0.52 %
Nagykeszi 4 0.41 %
Komáromfüss 4 0.41 %
Csallóközaranyos 4 0.41 %
Martos 4 0.41 %
Madar 4 0.41 %
Hetény 3 0.31 %
Zsemlékes 3 0.31 %
Újpuszta 3 0.31 %
Dunaradvány 3 0.31 %
Pat 2 0.21 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Ifjúságfalva 1 0.10 %
Lakszakállas 1 0.10 %
Bogya 1 0.10 %
Búcs 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Tany 1 0.10 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 34.95 %
Gúta 736 31.25 %
Naszvad 98 4.16 %
Ógyalla 79 3.35 %
Keszegfalva 53 2.25 %
Marcelháza 44 1.87 %
Komáromszentpéter 43 1.83 %
Perbete 40 1.70 %
Nemesócsa 37 1.57 %
Bátorkeszi 36 1.53 %
Lakszakállas 35 1.49 %
Bajcs 30 1.27 %
Dunamocs 30 1.27 %
Ifjúságfalva 29 1.23 %
Ekel 29 1.23 %
Hetény 27 1.15 %
Imely 26 1.10 %
Izsa 22 0.93 %
Csallóközaranyos 21 0.89 %
Tany 20 0.85 %
Megyercs 19 0.81 %
Nagykeszi 18 0.76 %
Dunaradvány 17 0.72 %
Búcs 16 0.68 %
Újgyalla 14 0.59 %
Vágfüzes 13 0.55 %
Csicsó 13 0.55 %
Madar 12 0.51 %
Karva 11 0.47 %
Martos 10 0.42 %
Komáromfüss 9 0.38 %
Szilas 8 0.34 %
Szilasháza 8 0.34 %
Bogyarét 8 0.34 %
Bogya 8 0.34 %
Virt 8 0.34 %
Kolozsnéma 7 0.30 %
Pat 6 0.25 %
Gellér 4 0.17 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 37.26 %
Gúta 265 7.11 %
Ógyalla 153 4.10 %
Naszvad 143 3.84 %
Bátorkeszi 130 3.49 %
Komáromszentpéter 122 3.27 %
Perbete 114 3.06 %
Dunamocs 111 2.98 %
Búcs 90 2.41 %
Martos 88 2.36 %
Hetény 87 2.33 %
Marcelháza 83 2.23 %
Izsa 75 2.01 %
Lakszakállas 74 1.98 %
Nemesócsa 71 1.90 %
Keszegfalva 71 1.90 %
Csallóközaranyos 65 1.74 %
Ekel 65 1.74 %
Csicsó 55 1.48 %
Dunaradvány 48 1.29 %
Nagykeszi 46 1.23 %
Bajcs 43 1.15 %
Tany 41 1.10 %
Pat 40 1.07 %
Megyercs 36 0.97 %
Komáromfüss 34 0.91 %
Szilas 30 0.80 %
Virt 29 0.78 %
Karva 28 0.75 %
Vágfüzes 26 0.70 %
Imely 25 0.67 %
Kolozsnéma 23 0.62 %
Bogya 22 0.59 %
Madar 20 0.54 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 29.89 %
Gúta 323 7.57 %
Komáromszentpéter 245 5.74 %
Ógyalla 228 5.34 %
Csicsó 215 5.04 %
Naszvad 197 4.61 %
Nemesócsa 184 4.31 %
Perbete 170 3.98 %
Marcelháza 168 3.94 %
Dunamocs 138 3.23 %
Bátorkeszi 134 3.14 %
Ekel 127 2.97 %
Lakszakállas 117 2.74 %
Csallóközaranyos 117 2.74 %
Búcs 115 2.69 %
Hetény 114 2.67 %
Dunaradvány 111 2.60 %
Nagykeszi 100 2.34 %
Tany 95 2.23 %
Komáromfüss 92 2.16 %
Izsa 92 2.16 %
Kolozsnéma 80 1.87 %
Madar 73 1.71 %
Szilas 70 1.64 %
Keszegfalva 65 1.52 %
Martos 63 1.48 %
Karva 57 1.34 %
Gellér 52 1.22 %
Megyercs 50 1.17 %
Imely 49 1.15 %
Bogya 46 1.08 %
Bajcs 41 0.96 %
Vágfüzes 41 0.96 %
Pat 40 0.94 %
Virt 28 0.66 %
Bogyarét 26 0.61 %
Ifjúságfalva 20 0.47 %
Zsemlékes 13 0.30 %
Újgyalla 9 0.21 %
Szilasháza 4 0.09 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 37.27 %
Ógyalla 188 21.17 %
Újgyalla 100 11.26 %
Naszvad 60 6.76 %
Komáromszentpéter 38 4.28 %
Gúta 35 3.94 %
Szilasháza 26 2.93 %
Imely 24 2.70 %
Újpuszta 22 2.48 %
Perbete 20 2.25 %
Izsa 18 2.03 %
Marcelháza 15 1.69 %
Bajcs 14 1.58 %
Keszegfalva 10 1.13 %
Nemesócsa 8 0.90 %
Nagykeszi 8 0.90 %
Dunaradvány 7 0.79 %
Zsemlékes 6 0.68 %
Hetény 6 0.68 %
Bátorkeszi 5 0.56 %
Ifjúságfalva 4 0.45 %
Ekel 4 0.45 %
Martos 4 0.45 %
Lakszakállas 4 0.45 %
Megyercs 3 0.34 %
Dunamocs 3 0.34 %
Pat 3 0.34 %
Komáromfüss 3 0.34 %
Madar 2 0.23 %
Tany 2 0.23 %
Karva 2 0.23 %
Virt 2 0.23 %
Vágfüzes 2 0.23 %
Bogyarét 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Kolozsnéma 1 0.11 %
Bogya 1 0.11 %
Csallóközaranyos 1 0.11 %
Gellér 1 0.11 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 56.18 %
Ógyalla 107 8.11 %
Naszvad 82 6.22 %
Gúta 55 4.17 %
Újgyalla 38 2.88 %
Perbete 33 2.50 %
Komáromszentpéter 30 2.27 %
Bajcs 25 1.90 %
Izsa 22 1.67 %
Imely 20 1.52 %
Megyercs 19 1.44 %
Szilasháza 18 1.36 %
Nemesócsa 16 1.21 %
Csallóközaranyos 16 1.21 %
Bátorkeszi 16 1.21 %
Marcelháza 16 1.21 %
Keszegfalva 15 1.14 %
Zsemlékes 14 1.06 %
Dunamocs 14 1.06 %
Karva 13 0.99 %
Hetény 12 0.91 %
Ekel 11 0.83 %
Lakszakállas 11 0.83 %
Komáromfüss 9 0.68 %
Madar 9 0.68 %
Tany 8 0.61 %
Csicsó 8 0.61 %
Ifjúságfalva 7 0.53 %
Nagykeszi 6 0.45 %
Pat 6 0.45 %
Martos 5 0.38 %
Szilas 3 0.23 %
Virt 3 0.23 %
Bogyarét 2 0.15 %
Újpuszta 2 0.15 %
Búcs 2 0.15 %
Kolozsnéma 2 0.15 %
Dunaradvány 2 0.15 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 31.76 %
Ógyalla 62 4.72 %
Gúta 59 4.49 %
Naszvad 33 2.51 %
Perbete 30 2.28 %
Komáromszentpéter 29 2.21 %
Marcelháza 28 2.13 %
Nemesócsa 21 1.60 %
Izsa 21 1.60 %
Bátorkeszi 20 1.52 %
Csallóközaranyos 19 1.45 %
Keszegfalva 16 1.22 %
Dunamocs 16 1.22 %
Bajcs 14 1.07 %
Lakszakállas 13 0.99 %
Nagykeszi 11 0.84 %
Újgyalla 11 0.84 %
Ekel 11 0.84 %
Karva 10 0.76 %
Hetény 10 0.76 %
Megyercs 10 0.76 %
Búcs 9 0.69 %
Szilas 9 0.69 %
Ifjúságfalva 9 0.69 %
Imely 7 0.53 %
Tany 7 0.53 %
Csicsó 7 0.53 %
Madar 6 0.46 %
Bogya 6 0.46 %
Dunaradvány 6 0.46 %
Komáromfüss 6 0.46 %
Martos 4 0.30 %
Vágfüzes 4 0.30 %
Gellér 4 0.30 %
Kolozsnéma 3 0.23 %
Virt 3 0.23 %
Szilasháza 3 0.23 %
Pat 3 0.23 %
Zsemlékes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 41.91 %
Gúta 281 6.92 %
Ógyalla 212 5.22 %
Komáromszentpéter 176 4.33 %
Marcelháza 142 3.49 %
Naszvad 137 3.37 %
Perbete 128 3.15 %
Dunamocs 119 2.93 %
Bátorkeszi 112 2.76 %
Hetény 103 2.54 %
Dunaradvány 95 2.34 %
Búcs 90 2.22 %
Ekel 86 2.12 %
Csallóközaranyos 85 2.09 %
Csicsó 83 2.04 %
Nemesócsa 82 2.02 %
Izsa 71 1.75 %
Kolozsnéma 67 1.65 %
Madar 64 1.58 %
Lakszakállas 64 1.58 %
Keszegfalva 51 1.26 %
Pat 44 1.08 %
Karva 43 1.06 %
Tany 41 1.01 %
Megyercs 40 0.98 %
Martos 36 0.89 %
Imely 35 0.86 %
Nagykeszi 35 0.86 %
Komáromfüss 33 0.81 %
Vágfüzes 33 0.81 %
Gellér 27 0.66 %
Bogya 26 0.64 %
Bajcs 26 0.64 %
Szilas 23 0.57 %
Bogyarét 16 0.39 %
Ifjúságfalva 13 0.32 %
Virt 10 0.25 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 12.82 %
Ógyalla 65 3.01 %
Naszvad 28 1.30 %
Gúta 25 1.16 %
Izsa 21 0.97 %
Újgyalla 16 0.74 %
Ekel 16 0.74 %
Megyercs 15 0.69 %
Komáromszentpéter 14 0.65 %
Bátorkeszi 12 0.56 %
Bajcs 9 0.42 %
Pat 8 0.37 %
Nemesócsa 8 0.37 %
Madar 8 0.37 %
Marcelháza 8 0.37 %
Keszegfalva 7 0.32 %
Csallóközaranyos 7 0.32 %
Perbete 6 0.28 %
Zsemlékes 6 0.28 %
Szilasháza 6 0.28 %
Lakszakállas 6 0.28 %
Ifjúságfalva 5 0.23 %
Karva 5 0.23 %
Búcs 5 0.23 %
Hetény 5 0.23 %
Imely 4 0.19 %
Dunaradvány 3 0.14 %
Martos 3 0.14 %
Csicsó 3 0.14 %
Szilas 2 0.09 %
Dunamocs 2 0.09 %
Tany 2 0.09 %
Komáromfüss 2 0.09 %
Nagykeszi 2 0.09 %
Bogya 2 0.09 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 1 0.05 %
Kolozsnéma 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 35.17 %
Komáromszentpéter 777 19.55 %
Ógyalla 620 15.60 %
Gúta 224 5.64 %
Perbete 192 4.83 %
Hetény 181 4.55 %
Újgyalla 177 4.45 %
Naszvad 165 4.15 %
Bátorkeszi 136 3.42 %
Marcelháza 121 3.04 %
Keszegfalva 108 2.72 %
Nagykeszi 95 2.39 %
Izsa 92 2.31 %
Imely 91 2.29 %
Bajcs 88 2.21 %
Búcs 82 2.06 %
Nemesócsa 77 1.94 %
Madar 76 1.91 %
Csallóközaranyos 75 1.89 %
Komáromfüss 72 1.81 %
Megyercs 67 1.69 %
Szilas 65 1.64 %
Martos 61 1.53 %
Szilasháza 51 1.28 %
Dunamocs 46 1.16 %
Karva 43 1.08 %
Lakszakállas 41 1.03 %
Vágfüzes 41 1.03 %
Csicsó 40 1.01 %
Ekel 37 0.93 %
Ifjúságfalva 34 0.86 %
Dunaradvány 33 0.83 %
Pat 28 0.70 %
Tany 28 0.70 %
Újpuszta 17 0.43 %
Bogyarét 16 0.40 %
Bogya 15 0.38 %
Virt 13 0.33 %
Kolozsnéma 7 0.18 %
Gellér 6 0.15 %
Zsemlékes 5 0.13 %
Komárom 197 22.75 %
Ógyalla 50 5.77 %
Gúta 16 1.85 %
Naszvad 15 1.73 %
Komáromszentpéter 12 1.39 %
Újgyalla 12 1.39 %
Perbete 11 1.27 %
Bajcs 7 0.81 %
Hetény 6 0.69 %
Pat 5 0.58 %
Nemesócsa 5 0.58 %
Keszegfalva 5 0.58 %
Bátorkeszi 5 0.58 %
Marcelháza 5 0.58 %
Szilasháza 4 0.46 %
Imely 4 0.46 %
Izsa 4 0.46 %
Csallóközaranyos 4 0.46 %
Dunamocs 4 0.46 %
Karva 4 0.46 %
Ekel 4 0.46 %
Megyercs 4 0.46 %
Zsemlékes 3 0.35 %
Nagykeszi 3 0.35 %
Lakszakállas 2 0.23 %
Újpuszta 2 0.23 %
Gellér 2 0.23 %
Komáromfüss 2 0.23 %
Szilas 2 0.23 %
Búcs 2 0.23 %
Dunaradvány 2 0.23 %
Tany 1 0.12 %
Ifjúságfalva 1 0.12 %
Madar 1 0.12 %
Virt 1 0.12 %
Martos 1 0.12 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 17.95 %
Komárom 202 16.95 %
Gúta 65 5.45 %
Ógyalla 53 4.45 %
Marcelháza 42 3.52 %
Perbete 40 3.36 %
Naszvad 40 3.36 %
Dunamocs 33 2.77 %
Búcs 28 2.35 %
Megyercs 28 2.35 %
Bátorkeszi 26 2.18 %
Hetény 25 2.10 %
Nemesócsa 19 1.59 %
Csicsó 18 1.51 %
Csallóközaranyos 18 1.51 %
Ekel 17 1.43 %
Dunaradvány 16 1.34 %
Imely 14 1.17 %
Karva 14 1.17 %
Madar 13 1.09 %
Keszegfalva 12 1.01 %
Bajcs 12 1.01 %
Martos 11 0.92 %
Pat 11 0.92 %
Tany 11 0.92 %
Lakszakállas 11 0.92 %
Izsa 10 0.84 %
Szilas 9 0.76 %
Nagykeszi 8 0.67 %
Újgyalla 8 0.67 %
Komáromfüss 8 0.67 %
Kolozsnéma 3 0.25 %
Virt 2 0.17 %
Vágfüzes 2 0.17 %
Újpuszta 1 0.08 %
Szilasháza 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 18.39 %
Ógyalla 201 6.28 %
Komáromfüss 158 4.93 %
Komáromszentpéter 130 4.06 %
Csicsó 104 3.25 %
Gúta 100 3.12 %
Lakszakállas 99 3.09 %
Szilas 91 2.84 %
Nagykeszi 90 2.81 %
Naszvad 88 2.75 %
Hetény 87 2.72 %
Nemesócsa 74 2.31 %
Perbete 72 2.25 %
Tany 65 2.03 %
Megyercs 55 1.72 %
Újgyalla 53 1.66 %
Csallóközaranyos 46 1.44 %
Keszegfalva 46 1.44 %
Ekel 42 1.31 %
Bajcs 41 1.28 %
Marcelháza 31 0.97 %
Bátorkeszi 30 0.94 %
Izsa 30 0.94 %
Búcs 28 0.87 %
Bogya 27 0.84 %
Ifjúságfalva 27 0.84 %
Kolozsnéma 26 0.81 %
Imely 24 0.75 %
Dunamocs 21 0.66 %
Gellér 19 0.59 %
Szilasháza 18 0.56 %
Madar 17 0.53 %
Dunaradvány 16 0.50 %
Martos 15 0.47 %
Karva 15 0.47 %
Zsemlékes 12 0.37 %
Bogyarét 12 0.37 %
Virt 7 0.22 %
Vágfüzes 4 0.12 %
Pat 4 0.12 %
Újpuszta 3 0.09 %
Komárom 690 28.14 %
Ógyalla 244 9.95 %
Komáromszentpéter 175 7.14 %
Gúta 115 4.69 %
Hetény 100 4.08 %
Újgyalla 93 3.79 %
Naszvad 80 3.26 %
Perbete 57 2.32 %
Bátorkeszi 47 1.92 %
Komáromfüss 47 1.92 %
Bajcs 46 1.88 %
Nagykeszi 43 1.75 %
Marcelháza 42 1.71 %
Szilasháza 40 1.63 %
Imely 40 1.63 %
Ifjúságfalva 37 1.51 %
Keszegfalva 37 1.51 %
Szilas 36 1.47 %
Megyercs 33 1.35 %
Izsa 31 1.26 %
Nemesócsa 27 1.10 %
Csallóközaranyos 26 1.06 %
Madar 21 0.86 %
Pat 20 0.82 %
Lakszakállas 19 0.77 %
Búcs 19 0.77 %
Karva 18 0.73 %
Martos 18 0.73 %
Dunaradvány 16 0.65 %
Dunamocs 16 0.65 %
Tany 15 0.61 %
Ekel 15 0.61 %
Csicsó 11 0.45 %
Zsemlékes 7 0.29 %
Újpuszta 6 0.24 %
Bogyarét 6 0.24 %
Virt 6 0.24 %
Vágfüzes 6 0.24 %
Gellér 5 0.20 %
Kolozsnéma 4 0.16 %
Bogya 4 0.16 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 28.14 %
Ógyalla 42 6.68 %
Gúta 41 6.52 %
Naszvad 28 4.45 %
Újgyalla 21 3.34 %
Komáromszentpéter 16 2.54 %
Nemesócsa 14 2.23 %
Marcelháza 13 2.07 %
Perbete 10 1.59 %
Megyercs 10 1.59 %
Csallóközaranyos 7 1.11 %
Dunamocs 7 1.11 %
Imely 7 1.11 %
Bátorkeszi 7 1.11 %
Ekel 5 0.79 %
Karva 5 0.79 %
Izsa 5 0.79 %
Martos 5 0.79 %
Búcs 5 0.79 %
Keszegfalva 4 0.64 %
Ifjúságfalva 4 0.64 %
Bajcs 4 0.64 %
Komáromfüss 4 0.64 %
Szilasháza 4 0.64 %
Nagykeszi 4 0.64 %
Zsemlékes 3 0.48 %
Dunaradvány 3 0.48 %
Kolozsnéma 3 0.48 %
Szilas 2 0.32 %
Bogya 2 0.32 %
Hetény 2 0.32 %
Tany 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Madar 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Virt 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.35 %
Ógyalla 523 18.82 %
Komáromszentpéter 191 6.87 %
Gúta 133 4.79 %
Naszvad 122 4.39 %
Perbete 103 3.71 %
Hetény 95 3.42 %
Bajcs 70 2.52 %
Újgyalla 69 2.48 %
Nagykeszi 65 2.34 %
Komáromfüss 63 2.27 %
Bátorkeszi 57 2.05 %
Nemesócsa 54 1.94 %
Imely 48 1.73 %
Megyercs 45 1.62 %
Szilas 45 1.62 %
Marcelháza 45 1.62 %
Izsa 40 1.44 %
Búcs 38 1.37 %
Csallóközaranyos 38 1.37 %
Keszegfalva 37 1.33 %
Ifjúságfalva 32 1.15 %
Lakszakállas 31 1.12 %
Madar 23 0.83 %
Ekel 23 0.83 %
Szilasháza 23 0.83 %
Martos 21 0.76 %
Tany 19 0.68 %
Dunamocs 19 0.68 %
Karva 19 0.68 %
Csicsó 18 0.65 %
Dunaradvány 13 0.47 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 57.83 %
Gúta 354 9.11 %
Ógyalla 145 3.73 %
Komáromszentpéter 136 3.50 %
Marcelháza 121 3.11 %
Naszvad 114 2.93 %
Bátorkeszi 97 2.50 %
Perbete 95 2.44 %
Izsa 84 2.16 %
Dunamocs 78 2.01 %
Hetény 76 1.96 %
Keszegfalva 74 1.90 %
Nemesócsa 68 1.75 %
Csallóközaranyos 66 1.70 %
Dunaradvány 57 1.47 %
Búcs 54 1.39 %
Ekel 54 1.39 %
Lakszakállas 42 1.08 %
Pat 42 1.08 %
Nagykeszi 41 1.05 %
Martos 39 1.00 %
Madar 38 0.98 %
Csicsó 37 0.95 %
Megyercs 35 0.90 %
Imely 35 0.90 %
Tany 29 0.75 %
Komáromfüss 27 0.69 %
Vágfüzes 25 0.64 %
Karva 24 0.62 %
Szilas 23 0.59 %
Bajcs 23 0.59 %
Kolozsnéma 16 0.41 %
Újgyalla 12 0.31 %
Szilasháza 11 0.28 %
Bogya 9 0.23 %
Ifjúságfalva 9 0.23 %
Virt 8 0.21 %
Gellér 7 0.18 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Komárom 561 22.46 %
Nagykeszi 169 6.77 %
Ógyalla 141 5.64 %
Gúta 126 5.04 %
Komáromszentpéter 117 4.68 %
Perbete 75 3.00 %
Naszvad 75 3.00 %
Nemesócsa 73 2.92 %
Komáromfüss 65 2.60 %
Hetény 63 2.52 %
Csallóközaranyos 58 2.32 %
Szilas 50 2.00 %
Keszegfalva 50 2.00 %
Megyercs 47 1.88 %
Ekel 45 1.80 %
Bátorkeszi 42 1.68 %
Csicsó 39 1.56 %
Búcs 37 1.48 %
Imely 36 1.44 %
Marcelháza 36 1.44 %
Izsa 36 1.44 %
Újgyalla 36 1.44 %
Tany 33 1.32 %
Lakszakállas 33 1.32 %
Dunamocs 27 1.08 %
Martos 26 1.04 %
Bajcs 26 1.04 %
Bogya 21 0.84 %
Ifjúságfalva 21 0.84 %
Karva 18 0.72 %
Dunaradvány 17 0.68 %
Madar 14 0.56 %
Pat 13 0.52 %
Kolozsnéma 12 0.48 %
Bogyarét 7 0.28 %
Vágfüzes 7 0.28 %
Szilasháza 5 0.20 %
Virt 5 0.20 %
Gellér 5 0.20 %
Újpuszta 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Komárom 208 13.50 %
Ógyalla 37 2.40 %
Gúta 26 1.69 %
Naszvad 23 1.49 %
Komáromszentpéter 17 1.10 %
Perbete 12 0.78 %
Újgyalla 12 0.78 %
Bajcs 7 0.45 %
Csallóközaranyos 7 0.45 %
Bátorkeszi 6 0.39 %
Imely 6 0.39 %
Dunamocs 6 0.39 %
Marcelháza 6 0.39 %
Ekel 5 0.32 %
Zsemlékes 4 0.26 %
Izsa 4 0.26 %
Megyercs 3 0.19 %
Dunaradvány 3 0.19 %
Búcs 3 0.19 %
Madar 3 0.19 %
Szilasháza 3 0.19 %
Nagykeszi 3 0.19 %
Újpuszta 3 0.19 %
Karva 2 0.13 %
Hetény 2 0.13 %
Keszegfalva 2 0.13 %
Szilas 2 0.13 %
Ifjúságfalva 2 0.13 %
Tany 2 0.13 %
Vágfüzes 1 0.06 %
Martos 1 0.06 %
Nemesócsa 1 0.06 %
Gellér 1 0.06 %
Kolozsnéma 1 0.06 %
Pat 1 0.06 %
Komáromfüss 1 0.06 %
Virt 1 0.06 %
Lakszakállas 1 0.06 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 40.25 %
Ógyalla 210 7.83 %
Komáromszentpéter 159 5.93 %
Gúta 104 3.88 %
Naszvad 82 3.06 %
Újgyalla 79 2.95 %
Hetény 67 2.50 %
Perbete 58 2.16 %
Marcelháza 55 2.05 %
Nagykeszi 52 1.94 %
Keszegfalva 48 1.79 %
Megyercs 47 1.75 %
Szilas 41 1.53 %
Búcs 40 1.49 %
Imely 40 1.49 %
Komáromfüss 38 1.42 %
Nemesócsa 37 1.38 %
Izsa 36 1.34 %
Csallóközaranyos 32 1.19 %
Ifjúságfalva 31 1.16 %
Bajcs 30 1.12 %
Bátorkeszi 28 1.04 %
Szilasháza 25 0.93 %
Dunamocs 20 0.75 %
Martos 19 0.71 %
Madar 19 0.71 %
Ekel 19 0.71 %
Karva 17 0.63 %
Bogya 16 0.60 %
Dunaradvány 15 0.56 %
Lakszakállas 13 0.48 %
Csicsó 11 0.41 %
Tany 11 0.41 %
Pat 7 0.26 %
Bogyarét 7 0.26 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.26 %
Gúta 830 13.70 %
Ógyalla 373 6.16 %
Naszvad 291 4.80 %
Komáromszentpéter 290 4.79 %
Marcelháza 194 3.20 %
Bátorkeszi 183 3.02 %
Perbete 181 2.99 %
Dunamocs 156 2.57 %
Csicsó 131 2.16 %
Hetény 126 2.08 %
Ekel 119 1.96 %
Búcs 117 1.93 %
Dunaradvány 115 1.90 %
Izsa 107 1.77 %
Nemesócsa 105 1.73 %
Csallóközaranyos 101 1.67 %
Lakszakállas 99 1.63 %
Madar 94 1.55 %
Keszegfalva 93 1.53 %
Karva 82 1.35 %
Nagykeszi 75 1.24 %
Kolozsnéma 67 1.11 %
Imely 64 1.06 %
Martos 62 1.02 %
Megyercs 62 1.02 %
Vágfüzes 60 0.99 %
Tany 53 0.87 %
Pat 51 0.84 %
Komáromfüss 48 0.79 %
Bajcs 44 0.73 %
Szilas 43 0.71 %
Bogya 41 0.68 %
Gellér 38 0.63 %
Ifjúságfalva 32 0.53 %
Virt 26 0.43 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 55.72 %
Ógyalla 61 9.82 %
Gúta 37 5.96 %
Naszvad 28 4.51 %
Újgyalla 23 3.70 %
Izsa 17 2.74 %
Komáromszentpéter 15 2.42 %
Perbete 13 2.09 %
Bátorkeszi 9 1.45 %
Szilasháza 8 1.29 %
Nemesócsa 7 1.13 %
Keszegfalva 7 1.13 %
Ifjúságfalva 6 0.97 %
Ekel 6 0.97 %
Bajcs 6 0.97 %
Csallóközaranyos 6 0.97 %
Zsemlékes 5 0.81 %
Komáromfüss 5 0.81 %
Megyercs 5 0.81 %
Nagykeszi 4 0.64 %
Dunamocs 4 0.64 %
Újpuszta 4 0.64 %
Dunaradvány 3 0.48 %
Imely 3 0.48 %
Búcs 3 0.48 %
Kolozsnéma 3 0.48 %
Hetény 3 0.48 %
Marcelháza 3 0.48 %
Tany 2 0.32 %
Karva 2 0.32 %
Martos 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 35.15 %
Ógyalla 348 32.61 %
Újgyalla 106 9.93 %
Komáromszentpéter 78 7.31 %
Naszvad 69 6.47 %
Gúta 39 3.66 %
Perbete 19 1.78 %
Imely 19 1.78 %
Izsa 17 1.59 %
Bajcs 17 1.59 %
Újpuszta 16 1.50 %
Szilasháza 13 1.22 %
Keszegfalva 12 1.12 %
Martos 11 1.03 %
Marcelháza 10 0.94 %
Bátorkeszi 9 0.84 %
Megyercs 9 0.84 %
Nemesócsa 8 0.75 %
Hetény 8 0.75 %
Ekel 7 0.66 %
Dunamocs 5 0.47 %
Ifjúságfalva 5 0.47 %
Komáromfüss 5 0.47 %
Dunaradvány 5 0.47 %
Pat 4 0.37 %
Lakszakállas 3 0.28 %
Bogya 3 0.28 %
Gellér 2 0.19 %
Nagykeszi 2 0.19 %
Csallóközaranyos 2 0.19 %
Virt 2 0.19 %
Madar 2 0.19 %
Kolozsnéma 2 0.19 %
Tany 2 0.19 %
Zsemlékes 2 0.19 %
Búcs 1 0.09 %
Vágfüzes 1 0.09 %
Bogyarét 1 0.09 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 21.91 %
Gúta 574 13.12 %
Naszvad 510 11.65 %
Ógyalla 306 6.99 %
Perbete 215 4.91 %
Komáromszentpéter 214 4.89 %
Marcelháza 154 3.52 %
Bátorkeszi 137 3.13 %
Csicsó 117 2.67 %
Hetény 113 2.58 %
Dunamocs 111 2.54 %
Dunaradvány 107 2.45 %
Ekel 104 2.38 %
Búcs 102 2.33 %
Imely 95 2.17 %
Izsa 86 1.97 %
Lakszakállas 82 1.87 %
Nemesócsa 80 1.83 %
Madar 80 1.83 %
Csallóközaranyos 78 1.78 %
Martos 72 1.65 %
Kolozsnéma 55 1.26 %
Karva 54 1.23 %
Bajcs 51 1.17 %
Megyercs 47 1.07 %
Keszegfalva 45 1.03 %
Tany 45 1.03 %
Pat 40 0.91 %
Gellér 38 0.87 %
Vágfüzes 36 0.82 %
Nagykeszi 36 0.82 %
Komáromfüss 30 0.69 %
Bogya 29 0.66 %
Szilas 28 0.64 %
Ifjúságfalva 27 0.62 %
Bogyarét 24 0.55 %
Virt 23 0.53 %
Újgyalla 7 0.16 %
Szilasháza 5 0.11 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 26.78 %
Ógyalla 47 3.93 %
Gúta 20 1.67 %
Naszvad 13 1.09 %
Újgyalla 13 1.09 %
Megyercs 10 0.84 %
Csallóközaranyos 8 0.67 %
Izsa 8 0.67 %
Komáromszentpéter 7 0.59 %
Perbete 7 0.59 %
Nemesócsa 6 0.50 %
Ekel 6 0.50 %
Szilasháza 5 0.42 %
Dunaradvány 5 0.42 %
Keszegfalva 5 0.42 %
Dunamocs 4 0.33 %
Marcelháza 4 0.33 %
Komáromfüss 3 0.25 %
Imely 2 0.17 %
Hetény 2 0.17 %
Bajcs 2 0.17 %
Karva 2 0.17 %
Ifjúságfalva 2 0.17 %
Pat 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Bátorkeszi 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Martos 1 0.08 %
Tany 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Nagykeszi 1 0.08 %
Búcs 1 0.08 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 22.48 %
Gúta 275 6.74 %
Ógyalla 205 5.02 %
Dunamocs 179 4.38 %
Marcelháza 162 3.97 %
Komáromszentpéter 161 3.94 %
Perbete 150 3.67 %
Bátorkeszi 130 3.18 %
Naszvad 130 3.18 %
Búcs 119 2.91 %
Hetény 107 2.62 %
Dunaradvány 103 2.52 %
Karva 93 2.28 %
Ekel 84 2.06 %
Csicsó 81 1.98 %
Lakszakállas 78 1.91 %
Madar 77 1.89 %
Izsa 77 1.89 %
Csallóközaranyos 62 1.52 %
Kolozsnéma 44 1.08 %
Martos 40 0.98 %
Nemesócsa 40 0.98 %
Keszegfalva 38 0.93 %
Vágfüzes 35 0.86 %
Pat 34 0.83 %
Bajcs 31 0.76 %
Komáromfüss 31 0.76 %
Tany 29 0.71 %
Bogya 29 0.71 %
Megyercs 29 0.71 %
Gellér 27 0.66 %
Szilas 26 0.64 %
Imely 26 0.64 %
Nagykeszi 24 0.59 %
Bogyarét 16 0.39 %
Ifjúságfalva 13 0.32 %
Virt 13 0.32 %
Újgyalla 8 0.20 %
Szilasháza 5 0.12 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.49 %
Gúta 231 6.84 %
Ógyalla 121 3.58 %
Keszegfalva 99 2.93 %
Izsa 76 2.25 %
Marcelháza 72 2.13 %
Naszvad 70 2.07 %
Bátorkeszi 61 1.81 %
Hetény 49 1.45 %
Komáromszentpéter 49 1.45 %
Búcs 44 1.30 %
Perbete 41 1.21 %
Dunamocs 39 1.16 %
Kolozsnéma 37 1.10 %
Csallóközaranyos 34 1.01 %
Nemesócsa 33 0.98 %
Ekel 31 0.92 %
Imely 26 0.77 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.39 %
Madar 13 0.39 %
Pat 13 0.39 %
Újgyalla 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 42.20 %
Komárom 556 26.28 %
Ógyalla 81 3.83 %
Naszvad 80 3.78 %
Nemesócsa 48 2.27 %
Keszegfalva 45 2.13 %
Marcelháza 43 2.03 %
Perbete 42 1.98 %
Komáromszentpéter 30 1.42 %
Ifjúságfalva 27 1.28 %
Imely 26 1.23 %
Bátorkeszi 25 1.18 %
Vágfüzes 20 0.95 %
Ekel 20 0.95 %
Bajcs 18 0.85 %
Dunamocs 18 0.85 %
Megyercs 17 0.80 %
Tany 16 0.76 %
Csallóközaranyos 16 0.76 %
Nagykeszi 16 0.76 %
Dunaradvány 15 0.71 %
Izsa 15 0.71 %
Búcs 14 0.66 %
Karva 14 0.66 %
Lakszakállas 13 0.61 %
Újgyalla 12 0.57 %
Hetény 11 0.52 %
Madar 9 0.43 %
Komáromfüss 9 0.43 %
Martos 9 0.43 %
Bogyarét 8 0.38 %
Csicsó 5 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.24 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 23.63 %
Komáromszentpéter 467 11.35 %
Ógyalla 309 7.51 %
Gúta 273 6.64 %
Perbete 250 6.08 %
Naszvad 171 4.16 %
Bátorkeszi 170 4.13 %
Marcelháza 161 3.91 %
Hetény 142 3.45 %
Dunamocs 127 3.09 %
Ekel 100 2.43 %
Dunaradvány 98 2.38 %
Madar 98 2.38 %
Búcs 97 2.36 %
Csicsó 91 2.21 %
Lakszakállas 88 2.14 %
Izsa 80 1.94 %
Csallóközaranyos 76 1.85 %
Martos 70 1.70 %
Nemesócsa 67 1.63 %
Kolozsnéma 52 1.26 %
Karva 51 1.24 %
Tany 46 1.12 %
Bajcs 39 0.95 %
Imely 36 0.88 %
Keszegfalva 34 0.83 %
Nagykeszi 33 0.80 %
Megyercs 32 0.78 %
Gellér 32 0.78 %
Vágfüzes 30 0.73 %
Komáromfüss 28 0.68 %
Szilas 27 0.66 %
Pat 26 0.63 %
Bogya 24 0.58 %
Bogyarét 19 0.46 %
Ifjúságfalva 14 0.34 %
Virt 13 0.32 %
Újgyalla 13 0.32 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 56.80 %
Gúta 206 7.65 %
Ógyalla 109 4.05 %
Marcelháza 101 3.75 %
Naszvad 74 2.75 %
Perbete 55 2.04 %
Komáromszentpéter 54 2.01 %
Keszegfalva 54 2.01 %
Izsa 53 1.97 %
Dunamocs 47 1.75 %
Bátorkeszi 46 1.71 %
Madar 44 1.63 %
Nemesócsa 38 1.41 %
Hetény 34 1.26 %
Ekel 32 1.19 %
Búcs 32 1.19 %
Csallóközaranyos 30 1.11 %
Bajcs 30 1.11 %
Imely 26 0.97 %
Újgyalla 22 0.82 %
Pat 22 0.82 %
Megyercs 21 0.78 %
Lakszakállas 19 0.71 %
Dunaradvány 18 0.67 %
Martos 15 0.56 %
Csicsó 14 0.52 %
Tany 13 0.48 %
Nagykeszi 12 0.45 %
Vágfüzes 12 0.45 %
Szilasháza 11 0.41 %
Komáromfüss 10 0.37 %
Szilas 10 0.37 %
Kolozsnéma 8 0.30 %
Karva 8 0.30 %
Ifjúságfalva 6 0.22 %
Virt 4 0.15 %
Bogya 4 0.15 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 28.37 %
Gúta 1 150 23.22 %
Ógyalla 272 5.49 %
Komáromszentpéter 209 4.22 %
Naszvad 203 4.10 %
Csicsó 194 3.92 %
Perbete 169 3.41 %
Marcelháza 158 3.19 %
Dunamocs 149 3.01 %
Nemesócsa 131 2.64 %
Bátorkeszi 127 2.56 %
Ekel 123 2.48 %
Dunaradvány 113 2.28 %
Keszegfalva 105 2.12 %
Izsa 102 2.06 %
Lakszakállas 100 2.02 %
Hetény 99 2.00 %
Csallóközaranyos 98 1.98 %
Búcs 85 1.72 %
Madar 74 1.49 %
Kolozsnéma 68 1.37 %
Nagykeszi 66 1.33 %
Martos 65 1.31 %
Megyercs 63 1.27 %
Komáromfüss 61 1.23 %
Pat 50 1.01 %
Vágfüzes 49 0.99 %
Karva 49 0.99 %
Szilas 45 0.91 %
Imely 44 0.89 %
Bajcs 35 0.71 %
Ifjúságfalva 35 0.71 %
Gellér 35 0.71 %
Bogya 32 0.65 %
Virt 23 0.46 %
Tany 23 0.46 %
Bogyarét 21 0.42 %
Újgyalla 6 0.12 %
Szilasháza 5 0.10 %
Zsemlékes 5 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 29.86 %
Gúta 355 7.74 %
Dunamocs 219 4.78 %
Ógyalla 214 4.67 %
Komáromszentpéter 191 4.17 %
Marcelháza 191 4.17 %
Bátorkeszi 185 4.04 %
Naszvad 180 3.93 %
Perbete 172 3.75 %
Hetény 154 3.36 %
Dunaradvány 133 2.90 %
Búcs 128 2.79 %
Csicsó 119 2.60 %
Ekel 113 2.47 %
Izsa 103 2.25 %
Madar 99 2.16 %
Csallóközaranyos 90 1.96 %
Nemesócsa 86 1.88 %
Lakszakállas 78 1.70 %
Karva 78 1.70 %
Keszegfalva 61 1.33 %
Pat 53 1.16 %
Kolozsnéma 52 1.13 %
Martos 51 1.11 %
Tany 43 0.94 %
Bogya 41 0.89 %
Nagykeszi 40 0.87 %
Megyercs 37 0.81 %
Szilas 37 0.81 %
Vágfüzes 36 0.79 %
Imely 31 0.68 %
Komáromfüss 31 0.68 %
Gellér 29 0.63 %
Bajcs 27 0.59 %
Virt 22 0.48 %
Bogyarét 20 0.44 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Újgyalla 4 0.09 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1925 58.83%
VPN
788 24.08%
SPV
126 3.85%
KSČ
111 3.39%
DS
81 2.48%
SZ
53 1.62%
SNS
51 1.56%
KDH
45 1.38%
DÚRS
31 0.95%
SSL
24 0.73%
SD
18 0.55%
Egyéb
19 0.58%
Érvényes szavazatok 3272
Együttélés-MKDM
1484 56.71%
Magyar Polgári Párt
365 13.95%
HZDS
187 7.15%
SDSS
100 3.82%
SDĽ
99 3.78%
ODÚ
77 2.94%
DS-ODS
71 2.71%
SNS
41 1.57%
ROI
30 1.15%
SZS
24 0.92%
KDH
24 0.92%
SZ
20 0.76%
KSS
16 0.61%
ZPR-RČS
16 0.61%
SSL-SNZ
13 0.50%
SPI
12 0.46%
HSD-SMS
11 0.42%
Egyéb
27 1.03%
Érvényes szavazatok 2617
MK
1887 69.94%
SP-VOĽBA
207 7.67%
HZDS-RSS
149 5.52%
142 5.26%
ZRS
53 1.96%
SNS
53 1.96%
KSS
43 1.59%
SPK
34 1.26%
HZPCS
33 1.22%
KDH
32 1.19%
DS
28 1.04%
Egyéb
37 1.37%
Érvényes szavazatok 2698
MKP
1978 60.75%
SDK
710 21.81%
HZDS
204 6.27%
SDĽ
143 4.39%
SOP
90 2.76%
SNS
50 1.54%
MLHZP
30 0.92%
KSS
26 0.80%
Egyéb
25 0.77%
Érvényes szavazatok 3256
MKP
1741 73.24%
SDKU
144 6.06%
SMER
93 3.91%
ANO
88 3.70%
HZDS
71 2.99%
NOSNP
54 2.27%
KSS
39 1.64%
KDH
38 1.60%
HZD
37 1.56%
SZS
15 0.63%
Egyéb
57 2.40%
Érvényes szavazatok 2377
MKP
1492 77.51%
SMER
137 7.12%
SDKU DS
118 6.13%
SNS
43 2.23%
ĽS HZDS
37 1.92%
KDH
36 1.87%
SF
19 0.99%
KSS
17 0.88%
Egyéb
26 1.35%
Érvényes szavazatok 1925
Most-Híd
1045 48.79%
MKP
536 25.02%
SDKU DS
193 9.01%
SMER
179 8.36%
SaS
70 3.27%
KDH
50 2.33%
ĽS HZDS
18 0.84%
SDĽ
17 0.79%
SNS
14 0.65%
Egyéb
20 0.93%
Érvényes szavazatok 2142
Most-Híd
828 43.42%
MKP
589 30.89%
SMER SD
210 11.01%
OĽaNO
59 3.09%
KDH
51 2.67%
SDKU DS
51 2.67%
SaS
33 1.73%
SNS
20 1.05%
99 Percent
20 1.05%
Zmena zdola DU
9 0.47%
Egyéb
37 1.94%
Érvényes szavazatok 1907
Most-Híd
637 34.32%
MKP
503 27.10%
OĽANO-NOVA
155 8.35%
SMER SD
153 8.24%
LSNS
83 4.47%
SME RODINA
74 3.99%
SaS
69 3.72%
SNS
63 3.39%
#SIEŤ
60 3.23%
KDH
26 1.40%
TIP
9 0.48%
Egyéb
24 1.29%
Érvényes szavazatok 1856
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések