SK
TT
.....

Nagyszombat

Város

címer zászló
4683 28% magyar 1910
141 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.37351990, 17.59511185
Terület:
71,54 km2
Rang:
város
Népesség:
65596
Tszf. magasság:
144 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
91701, 91702, 91705, 9170
Település kód:
506745
Szervezeti azonosító:
313114
Adóazonosító:
2021175728
Amade László - Bauer Ferenc - Benkő Géza - Csete István - báró Sennyey László - Baross Károly - Barta Ferenc - beleházai idősebb Bartal György - Botka Tivadar - Gond Ignác (Opatril) - Gúthori Földes Gyula - Hadály Károly - Huszár Tibor - Iváncsics (Ivanchich) János - Jaszlinszky András - Jedlicska Pál - Kaprinai István - Katona István - Kollányi Ferenc - Lányi Károly - Lestár István - Mészáros Imre - Orosz László - Ortokocsi Fóris Ferenc - Padányi Biró Márton - Pécsi Gusztáv - Podhradczky József - Podhragyay Pál - Pókateleki Kondé Miklós - Pray György - Rajner Lajos - Resely Mihály - Szeder Fábián János -

báró Sennyey László

<p><i>jezsuita író, egyetemi tanár</i>. 1648-ban lépett a jezsuita rendbe. Tanulmányait Bécsben és Grazban végezte, majd ugyanitt lett a filozófia és a teológia tanára. Később a nagyszombati egyetemen tanított, amelynek rektora is volt egy időben. 1666-ban ő alapította újra a nagyszombati egyetemi nyomdát, amely 1663-ban leégett. Hittérítőként Erdélyben is működött. </p>
1632. 5. 6.
Nagytárkány - megszületett
Nagyszombat - egyházi szolgálatot végzett
1702. 1. 13.
Nagyszombat - elhunyt
névjegyzék

Ortokocsi Fóris Ferenc

teológiai és nyelvészeti író, akadémiai jogtanár. Tanulmányait Sárospatakon kezdte, majd az utrechti egyetemen tanult. Hazatérése után Rimaszécsen református lelkész. Gályarabságba hurcolták, szabadulása után Nyugat-Európa protestáns országaiban él. Hazatérése után rimaszécsi, göngyösi, majd kassai lelkész. Zavaros viselkedése miatt megfosztották lelkészi hivatalától. 1694-ben áttért a katolikus vallásra, Rómában tanul. 1699-től jogtanár a nagyszombati akadémián és a káptalani levéltár őre. Teológiai értekezései mellett nyelvészeti munkákat is írt, melyben a magyar-zsidó nyelvrokonság mellett érvelt.
1648. 10.
Otrokócs - megszületett
1718. 10. 1.
Nagyszombat - elhunyt
névjegyzék

Csete István

<i>jezsuita rendi hitszónok</i>. Nagyszombatban, Trencsénben és Bécsben tanult. 1675-ben a poézis tanítója lett Kassán. Ezt követően Erdélybe ment, ahol hamar híressé vált hitszónoklataival – s az erdélyiek magyar Cicerónak nevezték. A kolozsvári főiskolát, amelyet Báthory István fejedelem alapított, Apor István gróf segítségével felvirágoztatta, itt élt 19 évig. Később Nagyszombatban és Győrben magyar hitszónok volt; tíz évig mint helyettes tartományi főnök működött; utolsó évét Sopronban a rendház főnökeként élte, 1718. március 18-án hunyt el.
1648. 12. 25.
Vágsellye - megszületett
Nagyszombat - tanult
Trencsén - tanult
Nagyszombat - egyházi szolgálatot végzett
1718. 03. 18.
Sopron - elhunyt
névjegyzék

Padányi Biró Márton

katolikus főpap, veszprémi püspök. Bölcseleti és teológiai tanulmányait Nagyszombatban végezte. 1741-ben a káptalan követe a pozsonyi országgyűlésen, ahol beszédével magára vonta Mária Terézia figyelmét. 1745. március 18-ától veszprémi megyés püspök és ebből kifolyólag Veszprém vármegye örökös főispánja. Egy évvel később királyi tanácsos lett. A tudományoknak és művészeteknek buzgó pártfogója volt, valamint 88 új templomot építtetett, 109-et felújíttatott, 43-at visszavett a protestánsoktól, és 48 új plébániát szervezett. Hitvédelmi iratait, szentbeszédeit magyar és latin nyelven írta. Veszprémben hunyt el 1762. 8. 16-án.
1693. 4. 15.
Padány - megszületett
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Orosz László

jezsuita misszionárius, egyetemi tanár. 1716-ban lépett be a jezsuita rendbe, elvégezte a sevillai misszionáriusképzőt, és 1729-ben megérkezett a mai Argentínába. A hittérítő munka helyett a córdobai jezsuita egyetemre nevezték ki tanárnak. 1764-ben megalapította Argentína első nyomdáját Córdobában. A jezsuita rend feloszlatásakor kitoloncolták Amerikából, ezután Nagyszombatban telepedett le. Befejezte azt a nagy művet, amelyet meg Nicolas del Techo kezdett el, aki Decades címmel a paraguayi jezsuita rendtartomány történetét dolgozta fel 1685-ig. Orosz megírta az 1685–1750 közötti időszak történetét és még 39 jezsuita hittérítő életrajzát is csatolta mellé, 1759-ben adták ki.
1697. 12. 18.
Csicser - megszületett
1773. 7. 11.
Nagyszombat - elhunyt
névjegyzék

Amade László

Tanult Nagyszombatban, Pozsonyban, Grazban, katonáskodott Lombardiában. 1750-ben hagyta el a katonai pályát, ekkor kinevezték a Pozsonyban levő magyar királyi udvari kamarához tanácsosnak. Egy évvel később császári és királyi kamarás lett. Verseinek dallamossága, könnyedsége korát megelőző stílusban íródtak – a modern versekkel rokoníthatók. Elsősorban a szerelmi téma érdekelte, de írt vallásos műveket is. A szép fényes katonának c. művét Kodály Zoltán Háry Jánosában hallhatjuk megzenésítve.
1703. 03. 12.
Bős - megszületett
Nagyszombat - tanult
Bacsfa A templom kriptájában nyugszik.
1764. 12. 22.
Felbár - elhunyt
névjegyzék

Kaprinai István

jezsuita paptanár, történész. A jezsuiták különböző rendházaiban tanárként működött, legtovább Kassán és Kolozsvárott. A magyarországi numizmatika egyik megalapozójának tartják.1764 táján, kassai időszakában kezdett el történetkutatással, elsősorban forrásgyűjtéssel foglalkozni. Ezt 1766-tól Nagyszombatban folytatta. 102 kötetnyi saját gyűjtésű anyaga és a mások által gyűjtött, de az ő másolatában elrendezett, 54 kötetet kitevő anyag jelenleg a budapesti Egyetemi Könyvtárban található. Mindebből az ő életében csak a Mátyás korára vonatkozó iratok egy része jelent meg nyomtatásban.
1714.9.14.
Érsekújvár - megszületett
1785. 12. 26.
Nagyszombat - elhunyt
névjegyzék

Jaszlinszky András

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">jezsuita pap, egyetemi tanár, rozsnyói kanonok</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Számos műve közül talán a legfontosabb a Nagyszombatban és Bécsben 1754–1764 között kiadott többkötetes Institutiones Logicae et Metaphisicae. Fizikai és földrajzi témájú művet is írt. A fizikáról írt egyetemi tankönyve, amely korszerűen foglalja össze a 18. sz. közepének ismereteit, hazai viszonylatban az első ilyen munkák egyike volt. Jelentős vizsgálatokat folytatott a biológia területén is.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1733. október 14-én Trencsénben lett a Jézus Társaság tagja. 1735-ben Gyöngyösön grammatikát tanított. 1736–1739-ben a Nagyszombati Egyetemen bölcsészetet, logikát, fizikát, metafizikát tanult. Egyik mestere Kéri Borgia Ferenc (1702–1768) csillagász, matematikus volt. 1739-től néhány évig Szakolcán, Egerben tanított, majd visszakerült Nagyszombatba, ahol elvégezte a négyéves teológiai kart is. 1745–1747-ben Besztercebányán és Nagyváradon tanított, majd ismét Nagyszombatba került, ahol 1748–1749-ben az egyetem etikai tanszékén oktatott. A jezsuita rend megbízásából 1750-ben a bécsi egyetemen logikát adott elő, de hamarosan ismét a nagyszombati, egyetemen logikát, fizikát és matematikát tanított. 1757-ben a teológiai kar egyháztörténeti tanárává nevezték ki és ettől kezdve bölcseletet és teológiát oktatott. 1771-ben lett a Nagyszombati Egyetem rektora, ezt a tisztségét azonban csak 1773-ig tölthette be, miután a jezsuita rendet XIV. Kelemen pápa feloszlatta. Jaszlinszky később Rozsnyón lett kanonok és a városban hunyt el.<o:p></o:p></span></p>
1715. 9. 1.
Abaújszina - megszületett
1739 - 1743
Szakolca - tanított
1741 - 1745
Nagyszombat - tanult
1745 - 1747
Besztercebánya - tanított
1783. 1. 1.
Rozsnyó - elhunyt
névjegyzék

Iváncsics (Ivanchich) János

jezsuita teológus, egyetemi tanár. 1740-ben lett a Jézus Társaság tagja. Egy évig hitszónok volt szülővárosában, majd a nagyszombati egyetemen hat évig bölcseletet és rövid ideig történelmet is oktatott. 1762-ben a bécsi egyetem dogmatika tanára lett. A jezsuita rend eltörlését követően 1774-ben esztergomi kanonok, 1775–1777-ben a nagyszombati papnevelde rektora volt. Latin nyelven egyházi munkákat és matematikai, fizikai, csillagászati tankönyveket írt.
1722. 11. 25.
Komárom - megszületett
Nagyszombat - tanított
1784. 7. 17.
Nagyszombat - elhunyt
névjegyzék

Pray György

jezsuita szerzetes, történetíró. 1740-ben belepett a jezsuita rendbe. 1742-ben a Nagyszombati Egyetem hallgatója lett, a teológiai vizsgáját Egerben tette le, 1754-ben szentelték pappá. Néhány évig Bécsben nevelősködött, és poétikát oktatott a Theresianumban. A jezsuita rend 1773-ban történt feloszlatása után Mária Terézia kinevezte Magyarország királyi történetírójává és 1777-ben megtette a budai Egyetemi Könyvtár első őrévé. 1790-ben nagyváradi kanonokká nevezték ki. 1764-től kezdve tudatosan gyűjtötte a levéltárakban fellelhető dokumentumokat, hatvan kötetnyi anyagot gyűjtött össze. Ő találta meg a róla elnevezett kódexben a Halotti beszéd és könyörgés c. művet. Fő művének az 1763-1770 között öt kötetben megjelent Annales regum Hungariae c. munkáját tartják. Pesten hunyt el 1801. 9. 23-án.
1723.9.11.
Érsekújvár - megszületett
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Pókateleki Kondé Miklós

nagyváradi római katolikus püspök. A bölcseletet és teológiát Nagyszombatban végezte, majd Somorján, Csallóközcsütörtökön és Felbáron szoltált. 1772-ben a bécsi Pazmaneum (papnevelő intézet) rektora lett, nyolc évvel később pedig a királyi ítélőtábla főpapja. A nagyváradi megyéspüspöki címet 1800-ban kapta meg. Nevéhez fűződik a püspöki könyvtár korszerűsítése, a székesegyház és a város közötti út kiépítése, a premontreiek visszatérése Váradra, valamint belekezdett egy szeminárium létrehozásába is - ezt azonban itt bekövetkezett halála (1802. 12. 18.) miatt már nem tudta befejezni.
1730
Dunaszerdahely - megszületett
1749 - 1756
Nagyszombat - tanult
1756
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1757
Csütörtök - egyházi szolgálatot végzett
1758
Felbár - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Katona István

jezsuita pap, történetíró. 1750-ben lépett be a jezsuita rendbe. Kassán bölcsészetet, 1758-tól Nagyszombatban teológiát tanult, és a bölcsészet doktora lett. 1770-től a nagyszombati egyetemen, majd a jezsuita rend feloszlatása után a pesti egyetemen történelmet adott elő. Tudósként a magyar történelmi emlékek összeírásával foglalkozott. Legfontosabb művének a 42 kötetes Historia Critica Regum Hungariae I–XLII című, 1779–1817 között kiadott munkáját tartják, amely a XIX. század végéig a magyar történetírás egyik alapműve maradt. Kalocsán hunyt el 1811. 8. 17-én.
1732. 12. 13.
Bolyk - megszületett
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Hadály Károly

matematikus, egyetemi tanár. A nagyszombati egyetemen bölcseleti és jogi tanulmányokat végzett, majd Batthyány József esztergomi érsek, bíboros mellett királyi táblai hites jegyzőként dolgozott. Később a felsőbb matematika tanára lett a nagyszombati egyetemen, amelyet 1777-ben Budára helyeztek át, Hadály Károly azonban Nagyszombatban maradt és az Akadémián bölcseletet oktatott. 1781-ben a győri akadémia matematika tanára lett. 1786-ban a pozsonyi akadémián oktatott. 1810-ben nevezték ki a pesti Institutum Geometricum mérnökképző egyetem matematika és fizika professzorává. Elsősorban tankönyvíróként szerzett hírnevet, műveit külföldön is használták. Pesten hunyt el 1834-ben.
1743
Gúta - megszületett
Nagyszombat - tanult
Nagyszombat - tanított
névjegyzék

Szeder Fábián János

bencés tanár, nyelvész, néprajzi gyűjtő. Pappá szentelését követően Esztergomban volt gimnáziumi tanár, majd Győrben iskolaigazgató. Tanított továbbá Sopronban, Dömölkön, Nagyszombatban, Komáromban, Pannonhalmán. Ezt követően előbb levéltárnok és könyvtáros lett Pannonhalmán, 1841-től pedig, haláláig a bencés rend komáromfüssi birtokainak jószágkormányzója. Szépíróként elbeszéléseket, vígjátékokat, verseket írt, 1828–1833 között ő szerkesztette az Uránia nemzeti almanachot. Legismertebb műve A palóczokról c. néprajzi munkája. Készített magyar-német szótárt, Magyar grammatika címen nyelvészeti munkát is – ezek kéziratban maradtak. Az MTA 1831-ben levelező tagjává választotta, de hat évvel később e tagságáról lemondott.
1784. 6. 24.
Csáb - megszületett
Nagyszombat - tanított
Komárom - tanított
Komáromfüss - egyházi szolgálatot végzett
1859. 12. 13.
Komáromfüss - elhunyt
névjegyzék

beleházai idősebb Bartal György

<i>Magyar királyi udvari tanácsos, jogtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Szent István rendi és aranysarkantyús vitéz</i>. <p>Jogi tanulmányai után királyi táblai jegyzőként helyezkedett el – részt vett az országgyűléseken is. 1817-ben Pozsony vármegye főjegyzője lett, hat évvel később megyei alispán. 1825-ben országgyűlési követté választották, ekkor Nagy Pál mellett a magyar nyelvért küzdött. Pályája során szépen haladt a ranglétrán, nádori ítélőmester, udvari tanácsos, országgyűlési előadó, kincstárnok és külügyminisztériumi államtanácsos is volt. Élete végén többnyire Pozsonyban és csallóközi birtokain élt visszavonultan.<b> </b></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Történeti értekezései az <i>Uj Magyar Muzeumban </i>(1858-59), <i>Magyar Akadémiai  Értesítőben</i> (1859-61) és a <i>Magyar Tudományos Értekezőben</i> (1862) jelentek meg; az <i>Egyetemes Magyar Encyclopaediába</i> történeti s jogtörténeti cikkeket irt.</span></p><p><b>Főbb művei: </b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;"><i>Commentariorum ad historiam status jurisque publici Hungariae aevi medii libri XV. Posonii</i>, 1847. (3 kötet), </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">A párthus és hun-magyar scythákról 1860</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></p><p></p>
1785. 04. 24.
Komáromfüss - megszületett
1799 - 1801
Nagyszombat - tanult a gimnázium felsőbb osztályait végezte
1801 - 1805
Óváros - tanult a jogi tanulmányait végezte
1865. 09. 20.
Etrekarcsa - elhunyt
névjegyzék

Podhradczky József

történész, kamarai számvevőtiszt. Iskoláit Nyitrán, Nagyszombatban és Budán végezte. 1813-ban belépett a bencés rendbe, ahonnan egy évvel később elbocsátották. Ekkor a magyar királyi udvari kamarához került, ahol történeti kutatómunkákat tudott végezni. Ő adta ki ismét a magyar történelmet feldolgozó Budai krónikát, mely először 1473-ban jelent meg, az első magyar nyomtatott könyvként. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban választotta tagjai közé. Budán hunyt el 1870. 8. 14-én. F.m. Pázmány Péter esztergomi érsek élete, Béla király névtelen jegyzőjének ideje, kora és hitelessége, A pannonhalmi apátság alapítólevele.
1795. 1. 18.
Udvard - megszületett
Nyitra - tanult
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Botka Tivadar

Történész, megyei főjegyző, az MTA tagja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Iskolai tanulmányait Léván, Nagyszombatban és Pesten végezte.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1821-ben szerezte meg ügyvédi diplomáját és attól kezdve megyei szolgálatban állt. Volt főszolgabíró, tiszti főügyész, megyei főjegyző, országgyűlési követ, később, 1861–1872 között képviselőházi tag.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Hivatali teendői mellett elsősorban a helyi önkormányzatok, a régi magyar vármegyék szervezetének történetével foglalkozott. Alapító-elnöke volt a pozsonyi Toldy Körnek (1874), egyik létrehozója volt a Magyar Történeti Társulatnak (1867). Botka Tivadar vetette fel először az ezredéves nemzeti ünnep gondolatát.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az MTA-nak 1847-ben lett a levelező, 1872-ben rendes, 1877-ben tiszteletbeli tagja.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Notitia diplomatica veteris constitutionis comitatuum praecipue anecdoto vicecomitum et curiali instituto illustrata</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">, 1831; <i>Az 1843–44. országgyűlési időszakból néhány ismeretlenebb közjogi tárgy és megrögzött balvélemény felvilágosítva</i>, 1844; <i>Vázlatok a megyei alkotmányos élet múltjából. I-II.</i>, 1862; <i>Jogtörténeti tanulmányok a magyar vármegyék szervezetéről</i>, 1865<i>; Kisfaludy Lipthay Imre Bars és Hont megyék alispánjának és országos törökügyi követnek emlékezete a XVII. századi megyei közélet tanulmányozásáúl újra átdolgozta</i>, 1867; <i>A barsmegyei középponti székhelynek Aranyos-Marótról Lévára szükséges áttételéről</i>, 1870; <i>Trentsini Csák Máté és kortársai</i>, 1874; <i>Millenarium vagyis a magyar államiság ezeréves fordulójára 884-től 1884-ig</i>, 1878.<o:p></o:p></span></p>
1802. 7. 6.
Barsendréd - megszületett
1812
Léva - tanult
1816 - 1820
Nagyszombat - tanult
1885. 1. 6.
Kisvezekény - elhunyt
névjegyzék

Mészáros Imre

esztergomi kanonok, egyháztörténész. A bölcseletet és a teológiát Nagyszombatban végezte. 1834-ben pappá szentelték, Lekéren lett káplán, ezután Nyitranagykéren, majd Barton és rövid ideig Kilitiben szolgált. 1836-tól 1845-ig az esztergomi líceum tanára. 1847-ben érseki irodaigazgató, 1848-tól vadkerti esperesplébános. 1864-ben esztergomi kanonok és a bécsi Pazmanaeum igazgatója lett. Művei főleg vallási tárgyúak, írt iskolai tankönyveket, lefordította Manzoni A jegyesek c. művet, a Népnevelési Közlemények hat füzetét szerkesztette. Bécsben hunyt el 1865. 9. 26-án. F. m.: Szavalástan, A religio történetének rövid vázlata…, Seneca bölcsészetéről.
1811. 5. 23.
Muzsla - megszületett
Nagyszombat - tanult
Lekér - egyházi szolgálatot végzett
Nyitranagykér - egyházi szolgálatot végzett
Bart - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Lányi Károly

Egyháztörténeti író, római katolikus plébános, az MTA levelező tagja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Elsősorban a magyar katolikus egyház történetével foglalkozott. Felfedezte az 1519-ben keletkezett és róla elnevezett, 218 levél terjedelmű kódexet<span class="MsoFootnoteReference"> </span>(Lányi-kódex), amely a somlóvásárhelyi premontrei apácák számára készült magyar nyelvű ordinárium. Ezt az MTA-nak ajándékozta, amely 1847-ben választotta levelező tagjává.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Középiskolai tanulmányait Körmöcbányán, Esztergomban, majd Nagyszombatban végezte. 1832–1835-ben a pesti központi papnevelőben folytatott teológiai tanulmányokat. Már diákkorában beutazta Magyarországot és később több helyen külföldön is megfordult. 1837-ben Máriavölgyben lett segédlelkész, majd 1840-től hitszónok Pozsonyban. 1842-ben megszerezte a bölcsészdoktori címet és a nagyszombati líceum történelemtanárává nevezték ki. 1846-ban a természettudományok és a mezőgazdaság oktatását bízták rá. 1848–1849-ben Sopornyán segédlelkész, 1851–1853-ban könyvtáros volt Esztergomban. 1853-tól haláláig Egbellben volt plébános.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Magyarok háznépe,</i> 1843; <i>Magyarföld egyháztörténetei. I-III.,</i> 1844; <i>A magyar nemzet történetei. I-II.,</i> 1846; <i>Krátký dějepis církwe kresťansko-katolické, </i>1850; <i>Dějeny starověkého lidstva k užitku mládeži wyššich gymnasialnich třid</i>, 1852 (Magyar fordítása <i>Az ősrégi emberiség történelme, felső gymnasiumok használatára</i> címmel kéziratban maradt); <i>Lányi Károly Magyar egyháztörténelme. Átdolgozta Knauz Nándor. I-II, </i>1866-1869.<o:p></o:p></span></p>
1812. 12. 18.
Bakabánya - megszületett
1824
Körmöcbánya - tanult
1830 - 1832
Nagyszombat - tanult
1842 - 1847
Nagyszombat - tanított
1849 - 1849
Sopornya - egyházi szolgálatot végzett
1853 - 1856
Egbell - egyházi szolgálatot végzett
1856. 5. 23.
Egbell - elhunyt
névjegyzék

Resely Mihály

pap, botanikus. Nagyszombatban teológiát és bölcseletet hallgatott, 1836-ban szentelték pappá. Több helyen volt káplán (Vajkmártonfalva, Dunaszerdahely), 1842-től haláláig Somorján volt plébános. Működési helyeinek környékén, mindenekelőtt a Csallóközben és a Kis-Kárpátokban tanulmányozta a növényvilágot, florisztikai tárgyú cikkeit főleg az Oesterreichische botanische Zeitungban közölte.
1813. 9. 8.
Felsőszeli - megszületett
Nagyszombat - tanított
Vajkmártonfalva - egyházi szolgálatot végzett
Dunaszerdahely - egyházi szolgálatot végzett
Somorja - egyházi szolgálatot végzett
1892. 7. 4.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Barta Ferenc

<p><i>Piarista hittudós, nagyprépost.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">A gimnáziumot Szentgyörgyön, Komáromban és Nagyszombatban végezte.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1829-ben belépett a kegyesrendbe és Vácott bölcseleti, Pesten teológiai tanulmányokat folytatott.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1835-től két évig Podolinban, majd tíz évig Pesten tanított a gimnáziumban.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1847–1851 között Szentgyörgyön teológiát oktatott.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1852-ben kilépett a rendből és a gyulafehérvári latin szertartású káptalan nagyprépostja lett. Matematikai tankönyveket írt.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">1890 után hunyt el.</span></p><p> </p><p></p>
1814. 10. 7.
Bazin - megszületett
1820
Szentgyörgy - tanult
1825
Komárom - tanult
1829
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Gúthori Földes Gyula

ügyvéd, 1848-as honvéd, a Magyar Történelmi Társulat tagja. Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban és Nagyszombatban végezte, majd Pozsonyban joghallgató. Az 1848/49-es szabadságharc kitörésekor felfüggeszti ügyvédi gyakorlatát: a Pozsony megyei önkénteseknél, majd a honvédseregben szolgált. Erről az időszakról naplójában is olvashatunk. Később az alsó-csallóközi kerület függetlenségi és 48-as pártjának képviselője volt. Könyvet írt családjának, illetve a Felső-Csallóköz árvédekezésének történetéről. Bacsfa régi temetőjében nyugszik – sírjára Kossuth Lajos fia is küldött koszorút.
1829.10.17.
Csukárpaka - megszületett
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Gond Ignác (Opatril)

<p>Római katolikus plébános, esztergomi szentszéki ülmök, amatőr régész, műgyűjtő.</p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><span style="text-indent: 21.25pt;">. Elemi iskoláit N</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ový Jičínben</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> (Morvaország</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> végezte, ahol megtanult németül.</span><span style="text-indent: 21.25pt;">  Nagyszombatban</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> járt gimnáziumba, majd 1865-</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ben felvételt nyert a  Nyitrai egyházmegyei papok </span><span style="text-indent: 21.25pt;">közé. A teológiát</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> a pesti </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Központi Papnevelő Intézet</i><span style="text-indent: 21.25pt;"> növendékeként a Pesti Egyetemen </span><span style="text-indent: 21.25pt;">hallgatta.  1869-</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ben szentelték föl, majd segédlelkész volt két évig.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1871-ben a nyitrai papnevelő tanulmányi felügyelője, 1873</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ban pedig a nyitrai piarista főgimnázium</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> oktató tanára lett. Ekkor másfél évig a </span><i style="text-indent: 21.25pt;"> Nyitrai közlöny</i><span style="text-indent: 21.25pt;">t is szerkesztette. Az eredeti (Opatril) nevét  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ben változtatta meg. 1</span><span style="text-indent: 21.25pt;">881</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ben gróf Károlyi Alajos londoni nagykövet</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> fia nevelőjéül kérte fel. A felkérésnek eleget tett. Tekintélyes  érem-, fegyver-, agyagedény</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> és földrajzi gyűjteményét az iskolának,</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Gond_Ign%C3%A1c#cite_note-1" style="text-indent: 21.25pt;"></a><sup style="text-indent: 21.25pt;"> </sup><span style="text-indent: 21.25pt;">sok régi  magyar </span><span style="text-indent: 21.25pt;">nyomtatványát pedig az  egyházmegyei könyvtárnak</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> ajándékozta.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Nevelőként négy évet töltött Londonban.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1885-ben felvették az Esztergom Főegyházmegyei</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> papjai közé és gróf Károlyi Alajos közbenjárására megkapta a stomfai plébániát.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Amatőr régészként Stomfán és a Zsibrica</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> hegyén is kutatott. Elsőként tárta fel a stomfai római kori katonai helyőrség állomáshelyét.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Régészeti, oktatásügyi témákról írt cikkeket a </span><i style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Nyitrai Közlöny</i><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">be, a </span><i style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Nyugat-Magyarországi Híradóba</i><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">, valamint a nyitrai gimnázium Értesítőjébe, de beszámolt londoni élményeiről is.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> Szívelégtelenségvégzett vele, a stomfai  temetőben</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 21.3pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> nyugszik.</span><br><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"> </p><p></p>
1841. 7. 31.
Bellus - megszületett
1857 - 1865
Nagyszombat - tanult
1871 - 1881
Nyitra - tanított
1910. 3. 14.
Stomfa - elhunyt
névjegyzék

Rajner Lajos

teológiai doktor, prímási helynök. Gimnáziumi tanulmányait Selmecbányán, a bölcseletet Nagyszombatban, a teológiát Bécsben és Esztergomban végezte. 1869 október havában nagyszombati gimnáziumi tanár, később érseki levéltárnok és szertartó. Élete során számos egyházi tisztséget ellátott, volt – többek között – honti főesperes, esztergomi segédpüspök, nagyprépost. Elnöke volt az új esztergomi rituálé kérdéseinek megoldására szervezett bizottságnak, sikerült megtartatnia több régi magyar rituális különlegességet. 1907-ben kezdeményezésére jött létre Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve nevű intézmény az elhagyott és árva gyermekek gondozására. Alapító tagja volt a Szent István Társulat irodalmi osztályának. Esztergomban hunyt el 1920-ban. Vagyonát, valamint érem-, pénz- és könyvgyűjteményét a főszékesegyházra hagyományozta.
1842.3.4.
Ipolyvisk - megszületett
Selmecbánya - tanult
Nagyszombat - tanult
Nagyszombat - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Podhragyay Pál

Római katolikus pap, prépost.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja id. Podhragyay Pál Prencsfalun (Berencsfalu) volt vendég kocsmáros.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium I-V. osztályait Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a többit  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> és  Nagyszombatban</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)" style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">n</span></a><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a teológiát  Esztergomban</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> végezte.  1866. február 25-én </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="background:white">felszentelték. Káplán volt  Aranyosmaróton</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben plébános lett  Ohajon</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1882-</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">ben  Garamszőlősöm</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1892</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben Selmecbányán, ahol ugyanazon év áprilisában prépost lett.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1865-ben az esztergomi új papnevelő megnyitására egy latin nyelvű dolgozatot írt</span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="color:#222222">Merita Archi-Episcoporum Strigoniensium de scientiis et educatione</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);"> címmel. A <i>Katolikus Néplap</i>ban jelent meg egy cikke <i>A káromkodás rossz hatása, rútsága s bűnsúlya</i> címmel.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> </span></p>
1843. 1. 6.
Berencsfalu - megszületett
1852 - 1857
Selmecbánya - tanult
1857 - 1859
Nyitra - tanult
1859 - 1862
Nagyszombat - tanult
1866 - 1874
Aranyosmarót - egyházi szolgálatot végzett
1874 - 1882
Ohaj - egyházi szolgálatot végzett Plébános
1892 - 1910
Selmecbánya - egyházi szolgálatot végzett
1910. 5. 18.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Jedlicska Pál

Római katolikus pap, egyházi író, helytörténész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Felsődiósi plébános korában összegyűjtötte a környék régészeti és néprajzi emlékeit és ezeket a nagyszombati érseki főgimnázium két termében helyeztette el.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Gimnáziumi tanulmányait Nagyszombatban, a teológiát Esztergomban végezte. 1866-ban szentelték pappá. Előbb Csesztén, majd Budapesten volt káplán. Később különböző helyeken plébánosként tevékenykedett. 1882-ben kinevezték a szomolányi egyházkerület alesperesévé és tanfelügyelőjévé. Később esztergomi kanonok, nagyszombati érseki helynök, 1908-tól pedig nyitrai főesperes és az érseki papnevelde igazgatója lett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Papi munkája mellett történetíróként is jeleskedett. 1873-ban kezdeményezésére alakult meg a Pozsonyvármegyei Régészeti Egyesület. Rómer Flóris megbízásából ő állította össze a bécsi világkiállítás számára a Pozsony és Nyitra vármegyében gyűjtött szlovák néprajzi anyagot, az országos műemlékek bizottságának felhívására 1872–1875-ben vár- és középkori templomalaprajzokat, egyházi műrégiség-rajzokat készített.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter 1875-ben kinevezte őt az országos műemlékek bizottságának kültagjává.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1915-ben egyik alapítója volt a Szent István Akadémiának. Egyházi témájú dolgozatok mellett helytörténeti tanulmányokat és életrajzokat írt (többek mellett Pálffy Miklósról, Don Bosco Jánosról).<o:p></o:p></span></p>
1844. 1. 14.
Alsólopassó - megszületett
1854 - 1862
Nagyszombat - tanult
1873
Pozsonyhidegkút Megalapította a Pozsonyármegyei Régészeti Egyesületet
1917. 2. 26.
Nagyszombat - elhunyt
névjegyzék

Kollányi Ferenc

pap, egyháztörténész, levéltáros, az MTA tagja. A nagyszombati Teológiai Akadémia elvégzése után Rimócon, Ipolyságon és Esztergomban szolgált papként. Volt jáki javadalmas apát és pápai prelátus, 1893–1906 között az MNM Országos Széchényi Könyvtárának őre, majd igazgatóőre. 1911-től nagyváradi kanonokként működött. Tudományos kutatásai során a magyar katolikus egyház és egyházjog középkori múltjával foglalkozott – ehhez külföldön is végzett levéltári kutatásokat. Budapesten hunyt el 1933-ban. F.m.: Magyar Ferenc-rendiek a XVI. század első felében, Esztergomi kanonokok 1100–1900, A veszprémi püspökök királyné koronázási jogának története, Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum, Bibliotheca Corvina (többekkel).
1863. 4. 29.
Komáromszentpéter - megszületett
Nagyszombat - tanult
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Baross Károly

<p><i>agrárpolitikus, gazdasági író</i>. Egy éves korában költöztek Pilisszántóra, középiskoláit Nagyszombatban és Esztergomban végezte. A Magyar Királyi Gazdasági Akadémia elvégzése után segédintéző, majd az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alkalmazottja. Több újság alapítója (Köztelek, Hazánk, Független Újság), szerkesztette a Borászati Lapokat. Cikkeiben határozottan bírálta a borhamisítókat. Fontos szerepe volt a filoxéravész következményeinek felszámolásában, a hazai szőlőtermesztés fellendítésében. Sógorával, Drucker Jenővel francia borvidékeken tettek szakmai látogatásokat. 1901-ben megalapította a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületét. Ugyanettől az évben országgyűlési képviselővé választották – egészségügyi okokból 1903-ban lemondott. Budapesten hunyt el 1905-ben.</p>
1865. 2. 28.
Deménd - megszületett
Nagyszombat - tanult
névjegyzék

Pécsi Gusztáv

pap, filozófus. Brassóban született 1874. 9. 2-án. Nagyszombatban szentelték pappá 1899-ben. 1902-ben kinevezték az esztergomi szeminárium filozófiatanárává és prefektusává. 1918-tól haláláig Nagyölveden plébános. Meg akarta dönteni Newton axiómáit és szembehelyezkedett az Einstein-féle relativitáselmélettel. Erről Ausztriában két németül írt művet is megjelentetett. F. m.: A modern fizikai axiómák válsága, A relativitás elméletének liquidálása.
1874. 9. 2.
Brassó - megszületett
1890
Nagyszombat - tanult
1908-1947
Nagyölved - egyházi szolgálatot végzett
1947. 3. 16.
Nagyölved - elhunyt
pap, filozófus. Brassóban született 1874. 9. 2-án. Nagyszombatban szentelték pappá 1899-ben. 1902-ben kinevezték az esztergomi szeminárium filozófiatanárává és prefektusává. 1918-tól haláláig Nagyölveden plébános. Meg akarta dönteni Newton axiómáit és szembehelyezkedett az Einstein-féle relativitáselmélettel. Erről Ausztriában két németül írt művet is megjelentetett. F. m.: A modern fizikai axiómák válsága, A relativitás elméletének liquidálása.
névjegyzék

Lestár István

pap. Tanulmányait Nagyszombatban, Esztergomban, Bécsben végezte. Pappá szentelése után Komáromban helyezkedett el a Marianum kisszeminárium prefektusaként, majd igazgatójaként. 1937-től komáromi plébános volt, később az ipolysági prépostság címzetes prépostja. Kétévi kényszermunka után 1953-ban Óvárra helyezték, haláláig (1973) itt volt plébános.
1899.
Gyerk - megszületett
Nagyszombat - tanult
Komárom - tanított
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Bauer Ferenc

<i>orvos, gyermekgyógyász, egyetemi tanár.</i> A prágai Károly Egyetem Orvosi Karának elvégzése után afrikai országokban gyógyított, majd az érsekújvári kórház újszülött-osztályának lett orvosa. 1998-tól az Újszülött-klinika vezető főorvosa, mely a legjobb ilyen intézmény az országban. 2007-től három egyetem, illetve főiskola (a pozsonyi Szlovák Egészségügyi Egyetem és Szent Erzsébet Főiskola,valamint a Nagyszombati Egyetem) professzora. Kutatási területe a születés előtti kor és a koraszülött csecsemők betegségeinek kezelése. 12 monográfia társszerzője.
1950. 11. 12.
Magyarbél - megszületett
Érsekújvár Az érsekújvári kórház újszülött-osztályának orvosa.
Nagyszombat - tanított
névjegyzék

Huszár Tibor

fotóművész. 1964-ben kezdett el foglalkozni a fényképezéssel. Elsősorban dokumentum-, szocio- és portréfotók fűződnek nevéhez. 1989-től jeles művészekről, politikusokról (Bohumil Hrabal, Günter Grass, Arthur Miller, John Updike, Susan Sonntag, II. János Pál pápa, Borisz Jelcin stb.) készített fényképeket, több külföldi útján is kísérte Václav Havelt, dolgozott Miloš Formannak. Fényképezett Irak megtámadásánál is, az ún. sivatagi háborúban, Afrikában, Mexikóban, Brazíliában. 1990-ben a lipótvári börtön foglyairól készített felvételeket. 1992-ben a New York Egyetem fotóművészeti tanszék vendégelőadója lett. Oktatott Besztercebányán és Nagyszombatban is.
1952. 6. 16.
Réte - megszületett
Besztercebánya - tanított
Nagyszombat - tanított
2013. 9. 11.
Modor - elhunyt
névjegyzék

Benkő Géza

<i>színész, rendező.</i> Királyhelmecen érettségizett, majd színészdiplomát szerzett Pozsonyban. Játszott Komáromban, Kassán, Győrben, Nagyszombatban - szabadúszó. A Godot-ra várva című darabban nyújtott teljesítményéért a kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján elnyerte a legjobb alakítás díját. Sándor György humoralista írásaiból az 1990-es évek közepén két műsort szerkesztett.
1969. 10. 28.
Kiskövesd - megszületett
Komárom színész
Nagyszombat színész
Királyhelmec - tanult
Győr színész
2003
Kisvárda
Elnyerte a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján legjobb alakítás díját
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Tyrnavia, Nagy-Szombath, Türnau, Trnawa,
1786
Tirnau, Tyrnavia, Nagy-Szombat, Trnawa,
1808
Tyrnavia, Tyrnau, Nagy-Szombath, Trnawa,
1863
Nagyszombat,
1920
Trnava

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 1
Telefon: 0333236101

Honlap: trnava.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Bročka Peter (Független)

Képviselő-testület:
Neštický Marek (Független)
Šarmír Juraj (Független)
Eliášová Magdaléna (Független)
Peciar Adam (Független)
Hric Stanislav (Független)
Vavrová Tatiana (Független)
Kollár Ľuboš (Független)
Galbavý Marián (Független)
Štefánik Ondrej (Független)
Horváthová Ľubica (Független)
Zaťko Dušan (Független)
Štefunko Šimon (Független)
Nemčovská Eva (Független)
Guniš Eduard (Független)
Sládek Richard (Független)
Gronský Emanuel (Független)
Fuzák Juraj (Független)
Ekhardt Vladimír (Független)
Farkaš Andrej (Független)
Šujan Peter (Független)
Lančarič Matej (Független)
Uhlík Martin (Független)
Pekarčík Tibor (Független)
Cabanová Gabriela (Független)
Krajčo Marcel (Független)
Novota Juraj (Független)
Beňo Ladislav (Független)
Ďurková Katarína (Független)
Kramár Branislav (KDH, SZS, SDKÚ-DS)
Mráz Rastislav (KDH, SZS, SDKÚ-DS)
Krištofík Štefan (SMER-SD, SNS)
Független 90% Független 28 képviselö 6% KDH, SZS, SDKÚ-DS 2 képviselö 3% SMER-SD, SNS 1 képviselö 31 képviselö
Nagyszombat 1i Posta

Trojičné námestie 8

Nagyszombat 10i Posta

Starohájska 1

Nagyszombat 2i Posta

Dohnányho 17

Nagyszombat 3i Posta

Veterná 40

Nagyszombat 5i Posta

Sereďská 79

Nagyszombat 8i Posta

Mozartova 1

Nagyszombat 9i Posta

Limbová 11

Školské hospodárstvo Zavarská 10, Trnava

Zavarská 10

Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

Na hlinách 7279/30

Járási bíróság

Hlavná 49

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Kukučínova 2

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2

Odborné učilište internátne

Lomonosovova 8

Centrum voľného času - Kalokagatia

Strelecká 1

Gyermekotthon

Botanická 46

Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava

J. Bottu 31

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Hlavná 17

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Terézie Vansovej 5

Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11

A. Žarnova 11

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Vl. Clementisa 51

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Trhová 2

Krajský súd v Trnave

Vajanského 2/A

Inšpektorát práce, Trnava

Jána Bottu 4

Krajská prokuratúra

Dolné Bašty 1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Zavarská 11

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Zelený kríček 3

Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzejné nám. 3

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Čajkovského 55, Trnava

Čajkovského 55

Trnavské osvetové stredisko

Bratislavská 27

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

M. Sch. Trnavského 2

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Bulharská 39

Krízové stredisko

Podjavorinskej 36

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Kollárova 8

Dátové centrum obcí a miest Slovenska

Kollárova 8

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Limbová 6

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Jána Bottu 4

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Zavarská 9

Špeciálna základná škola internátna

Spojná 6

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava

Lomonosovova 7

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Študentská 23

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava

Daxnerova 6

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

Lomonosovova 2797/6

Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava

Koniarekova 17

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Sibírska 1

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava

Coburgova 7859/39

Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

Vančurova 38

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského

Štefánikova 2

Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava

Čajkovského 50

Spojená škola Beethovenova 27 Trnava

Beethovenova 27

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava

Ulica Andreja Kubinu 34

Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

Ulica Jána Bottu 27

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava

Ulica Atómová 1

Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Námestie Slov. uč. tovarišstva 15

Základná škola s materskou školou Ivana Krasku č. 29, Trnava

Ivana Krasku 29

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava

Komenského 1

Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava

Ulica Mozartova 10

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava

Ulica Kornela Mahra 11

Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Ulica Maxima Gorkého 21

Základná škola s materskou školou , Spartakovská 5, Trnava

Ulica Spartakovská 5

Alapiskola és óvoda

Andreja Kubinu 34

Alapiskola és óvoda

Atómová 1

ZŠ s MŠ Angely Merici

Halenárska 45

Alapiskola

Jána Bottu 27

Alapiskola és óvoda

Kornela Mahra 11

Súkromná ZŠ BESST

Limbová 3

Alapiskola

Maxima Gorkého 21

Alapiskola és óvoda

Nám.Slov.uč.tovarišstva 15

Alapiskola és óvoda

Spartakovská 5

Alapiskola és óvoda

Vančurova 38

Praktická škola

Beethovenova 27

Odborné učilište int.

Lomonosovova 8

Prakt.škola Spojenej šk

Čajkovského 50

MŠ Spojenej školy

Čajkovského 50

MŠ Spojenej školy

Čajkovského 50

Gymnázium Angely Merici

Hviezdoslavova 10

Šport.gymnázium J.Herdu

Jána Bottu 31

Arcibiskupské gymnázium

Kalinčiakova 24

Súkr.Gym. BESST

Limbová 6051/3

Gymnázium J.Hollého

Na hlinách 7279/30

Óvoda

Botanická 12

MŠ ako súčasť ZŠ

Halenárska 45

Óvoda

Hodžova 40

Óvoda

Jiráskova 25

EP ako súčasť ZŠ s MŠ

Kornela Mahra 9

Óvoda

L. van Beethovena 16

Súkromná MŠ BESST

Limbová 3

Óvoda

Limbová 4

Óvoda

Murgašova 13

Óvoda

Narcisová 2

EP ako súčasť ZŠ s MŠ

Okružná 19

Óvoda

Okružná 27

EP ako súčasť ZŠ s MŠ

Ružindolská 8

Óvoda

Spartakovská 10

EP ako súčasť ZŠ s MŠ

Spartakovská 6

Óvoda

Teodora Tekela 1

Cirk. MŠ sv. Alžbety

Ustianska 11

Óvoda

V jame 27

Óvoda

Vajanského 3

MŠ ako súčasť ZŠ

Vančurova 38

EP ako súčasť ZŠ s MŠ

Ľudová 27

Óvoda

Čajkovského 28

SOŠ automobilová

Coburgova 7859/39

Str. zdravot. škola

Daxnerova 6

Súkr. SOŠ Gos-Sk

Ferka Urbánka 19

Ped.a soc.akad.bl.Laury

Kalinčiakova 24

SPŠ

Komenského 1

SOŠ polytechnická

Koniarekova 17

Obchodná akadémia

Kukučínova 2

SOŠ obchodu a služieb

Lomonosovova 2797/6

SPŠ stavebná

Lomonosovova 7

SOŠ elektrotechnická

Sibírska 1

SOŠ poľn. a služ. na v.

Zavarská 9

SPŠ dopravná

Študentská 23

ZŠ pi ZZ Spojenej školy

Andreja Žarnova 11

Spojená škola

Beethovenova 27

Špeciálna zákl.škola i.

Spojná 6

Spojená škola

Čajkovského 50

Spojená škola

Čajkovského 50

Alapiskola és óvoda

Ivana Krasku 29

Súkromná MŠ

Dedinská 27

MŠ pri ZŠ

Ivana Krasku 29

Nagyszombati Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 1

Nagyszombati Városi Hivatal

Hlavná 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 11872
magyarok 1538 13%
szlovákok 7051 59%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2772 23%
lengyelek 0 0%
egyéb 511 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 16825
magyarok 4683 28%
szlovákok 9595 57%
ruszinok 8 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 95 1%
németek 2289 14%
lengyelek 95 1%
egyéb 60 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 19435
magyarok 1390 7%
szlovákok 15083 78%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 894 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 2068 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 71783
magyarok 201 0%
szlovákok 70290 98%
ruszinok 0 0%
romák 151 0%
ukránok 14 0%
csehek 725 1%
németek 22 0%
lengyelek 29 0%
egyéb 93 0%
ismeretlen 258 0%
összlétszám 70286
magyarok 148 0%
szlovákok 68100 97%
ruszinok 14 0%
romák 190 0%
ukránok 21 0%
csehek 555 1%
németek 35 0%
lengyelek 35 0%
egyéb 35 0%
ismeretlen 1153 2%
összlétszám 66358
magyarok 141 0%
szlovákok 56291 85%
ruszinok 15 0%
romák 77 0%
ukránok 26 0%
csehek 334 1%
németek 32 0%
lengyelek 36 0%
egyéb 273 0%
ismeretlen 9133 14%
összlétszám 10824
magyarok 1538 14%
szlovákok 6060 56%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2758 25%
lengyelek 0 0%
egyéb 468 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1048
magyarok 0 0%
szlovákok 991 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 43 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 15163
magyarok 4593 30%
szlovákok 8032 53%
ruszinok 8 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 95 1%
németek 2280 15%
lengyelek 95 1%
egyéb 60 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1662
magyarok 90 5%
szlovákok 1563 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 17745
magyarok 1386 8%
szlovákok 13406 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 894 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 2059 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1690
magyarok 4 0%
szlovákok 1677 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
  • 2,5 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 54375
Választási részvétel: 37.75 %
Kiadott boríték: 20524
Bedobott boríték: 20507

Polgármester

Érvényes szavazólap: 20265
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bročka Peter 12731 62.82 % Független
Mráz Rastislav 3349 16.53 % KDH, SZS, SDKÚ-DS
Galbavý Marián 1560 7.70 % Független
Válek Igor 1170 5.77 % SMER-SD, SNS
Tomeček Peter 839 4.14 % NÁRODNÁ KOALÍCIA
Šteinerová Vanesa 357 1.76 % Független
Ondrejka Peter 246 1.21 % Független
Žigmund Stanislav 13 0.06 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ďurková Katarína 1280 Független
Neštický Marek 1233 Független
Beňo Ladislav 1048 Független
Novota Juraj 942 Független
Krajčo Marcel 919 Független
Fridrichová Jana 659 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Frišová Zuzana 588 Független
Nižnánsky Pavol 515 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Šimo Martin 498 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Šurin Stanislav 389 SPOLU
Urmínska Silvia 360 SMER-SD, SNS
Schmidt Robert 358 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Bolečková Martina 343 Független
Maková Ružena 329 Független
Sklenár Martin 319 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Mericová Andrea 305 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Sit Peter 298 Független
Cagáňová Petra 275 SMER-SD, SNS
Vároš Andrej 255 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Martinák Krištof 205 SPOLU
Kebys Milan 204 SMER-SD, SNS
Mihalkovič Stanislav 191 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Krivošík Roman 170 ĽS Naše Slovensko
Pejkovič Peter 138 DOMA DOBRE
Kohucik Ján 137 ĽS Naše Slovensko
Jakabovič Marcel 109 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Cabanová Gabriela 1729 Független
Pekarčík Tibor 1629 Független
Uhlík Martin 1554 Független
Lančarič Matej 1514 Független
Šujan Peter 1336 Független
Farkaš Andrej 1308 Független
Svrček Juraj 1221 Független
Bošnáková Zuzana 773 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Pobiecký Jozef 750 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Válek Igor 592 SMER-SD, SNS
Jakubec Roman 571 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Tomeček Peter 571 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Kozmál Vladimír 542 SMER-SD, SNS
Jobb Ján 518 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Bohunický Richard 512 DOMA DOBRE
Diener Martin 492 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Gbelcová Viera 470 SMER-SD, SNS
Ostrihoň Ivan 458 Független
Jakubčík Jozef 458 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Varga Babeľová Ivana 446 SMER-SD, SNS
Mečiar Martin 332 SME RODINA - Boris Kollár
Malček Ľubomír 315 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Ješko Martin 298 SME RODINA - Boris Kollár
Filina Jaroslav 294 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Fandel Marek 284 DOMA DOBRE
Kucman Ján 275 SME RODINA - Boris Kollár
Lukačovič Július 194 SPOLU
Remenár Milan 155 SME RODINA - Boris Kollár
Rajnák Marek 97 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Machálek Pavol 73 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ekhardt Vladimír 1836 Független
Fuzák Juraj 1737 Független
Gronský Emanuel 1469 Független
Kramár Branislav 1242 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Krištofík Štefan 1147 SMER-SD, SNS
Sládek Richard 1051 Független
Minárech Milan 1041 Független
Guniš Eduard 1041 Független
Hluchý Pavol 1039 Független
Ševeček Martin 1007 Független
Lančaričová Veronika 981 Független
Mikulčík Marek 941 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Tollarovičová Daniela 891 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Matušáková Želmíra 786 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Domes Marek 774 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Kubala Martin 721 Független
Ovad Róbert 682 Független
Štefák Andrej 671 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Študenc Jozef 654 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Polonec Marek 550 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Sloboda Peter 514 SPOLU
Kaufman Peter 363 SMER-SD, SNS
Šimanský René 318 Független
Gubriansky Emil 273 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Haraga Milan 148 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Kovář Mojmír 142 SNJ-sv
Nemčovská Eva 1248 Független
Štefunko Šimon 1220 Független
Zaťko Dušan 1159 Független
Horváthová Ľubica 1105 Független
Štefánik Ondrej 1011 Független
Galbavý Marián 978 Független
Kollár Ľuboš 837 Független
Pikna Jozef 837 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Koutný Peter 823 Független
Haščík Peter 685 Független
Bagin Lenka 648 Független
Mitošinka Jozef 635 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Gajarský Július 588 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Ryšavá Kristína 581 Független
Krippel Michal 539 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Halada Peter 536 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Gubrická Marta 527 SMER-SD, SNS
Miklošovič Lukáš 492 Független
Lipták Štefan 475 Független
Hambálek Peter 470 SMER-SD, SNS
Baničová Katarína 441 SMER-SD, SNS
Kravec Daniel 399 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Fandl Milan 399 Független
Šteinerová Vanesa 391 Független
Halenár Anton 365 DOMA DOBRE
Matušek Ivan 365 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Forman Róbert 348 SMER-SD, SNS
Kopčáni Ivan 323 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Ševčík Karol 319 SMER-SD, SNS
Bohovič Karol 299 SPOLU
Spodniak Jaroslav 244 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Rešetová Katarína 216 ĽS Naše Slovensko
Kadlic Ondrej 207 SPOLU
Horanský Igor 204 Független
Tomeček Juraj 199 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Kalná Anna 143 SME RODINA - Boris Kollár
Rau Vladimír 128 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Teyerl Peter 103 KSS
Mráz Rastislav 918 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Vavrová Tatiana 842 Független
Hric Stanislav 816 Független
Peciar Adam 761 Független
Eliášová Magdaléna 694 Független
Klokner Jozef 649 Független
Čavojský Jozef 591 SMER-SD, SNS
Hlavna Vojtech 477 Független
Krištofík Miloš 474 SMER-SD, SNS
Klocháňová Zuzana 456 Független
Vojtková Miriam 444 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Kubál Marián 374 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Foltín Tomáš 317 SMER-SD, SNS
Falis Peter 299 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Kobza Miroslav 281 Független
Pacalaj Peter 265 Független
Vančo Stanislav 253 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Karcol Peter 249 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Masnica Ondrej 230 SMER-SD, SNS
Ondrejka Michal 206 Független
Cagáňová Júlia 180 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Kunovský Marián 173 Független
Ondrejka Peter 172 Független
Pavlík Miroslav 157 SPOLU
Novoveský Peter 120 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA
Šoltés Ľudovít 120 Független
Horváth Tomáš 98 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Helia Roman 84 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Péchy Peter 55 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Kocian Karol 41 DOMA DOBRE
Pilo Jozef 35 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Šarmír Juraj 453 Független
Sekera Branislav 344 KDH, SZS, SDKÚ-DS
Rezbárik Juraj 216 SMER-SD, SNS

Képviselők

2014
Független 48.39% Független 15 képviselö KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS, SZ 41.94% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SDKÚ-DS, SZ 13 képviselö SMER-SD 9.68% SMER-SD 3 képviselö 31 képviselö
2018
Független 90.32% Független 28 képviselö 6.45% KDH, SZS, SDKÚ-DS 2 képviselö 3.23% SMER-SD, SNS 1 képviselö 31 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 55463
Választási részvétel: 17.07 %
Kiadott boríték: 9468
Bedobott boríték: 9466
Választásra jogosult: 55437
Választási részvétel: 16.92 %
Kiadott boríték: 9380
Bedobott boríték: 9380
Választásra jogosult: 54 659
Választási részvétel: 29,95 %
Kiadott boríték: 16 373
Bedobott boríték: 16 369

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 9092
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 15 866
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 5456 60.01 % Független
Ivan Uhliarik 2116 23.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 705 7.75 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 691 7.60 % NP
József Berényi 85 0.93 % SMK-MKP, OKS
Jozef Ravasz 39 0.43 % SRÚS
József Berényi 640 6.92% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 10 021 63.16 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 5 220 32.90 % Független
Márius Novák 231 1.46 % NP
Jaroslav Cehlárik 171 1.08 % Független
József Berényi 115 0.72 % SMK-MKP
Konrád Rigó 108 0.68 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 9140
Érvényes szavazólap: 15 767
Érvényes szavazólap: 29449
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Butko 2797 30.60% SDKÚ - DS, KDH
Štefan Bošnák 2413 26.40% KDH, SDKÚ - DS
Bystrík Stanko 2304 25.21% SMER - SD
Jozef Pobiecký 2261 24.74% SDKÚ - DS, KDH
Augustín Hambálek 2129 23.29% SMER - SD
Katarína Jelačičová 2006 21.95% SMER - SD
Jozef Klokner 1998 21.86% Független
Kvetoslava Tibenská 1994 21.82% SMER - SD
Marta Gubrická 1970 21.55% SMER - SD
Ľubomír Antal 1952 21.36% SMER - SD
Silvia Hojerová 1879 20.56% SMER - SD
Martin Heriban 1835 20.08% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Pikna 1790 19.58% SDKÚ - DS, KDH
Rastislav Mráz 1759 19.25% SDKÚ - DS, KDH
Miloš Krištofík 1737 19.00% SMER - SD
Bohumil Chmelík 1659 18.15% SDKÚ - DS, KDH
Blažena Královičová 1621 17.74% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Kozoň 1504 16.46% Független
Pavel Ďurko 1498 16.39% NOVA
Štefan Krištofík 1357 14.85% ĽS-HZDS
Karol Zachar 1306 14.29% SMER - SD
Vladimír Maček 1249 13.67% NOVA
Ivan Dudáš 1179 12.90% NOVA
Ján Jobb 1177 12.88% KDH, SDKÚ - DS
Natália Blahová 1031 11.28% SaS, OKS
Marián Viskupič 972 10.63% SaS, OKS
Eva Zatková 956 10.46% ĽS-HZDS
Ladislav Roman 846 9.26% Független
Mikuláš Santner 775 8.48% NOVA
Andrej Richnák 653 7.14% NP
Zuzana Ryšková 634 6.94% SaS, OKS
Bianka Branišová 587 6.42% SMS
Marek Krupa 514 5.62% OKS, SaS
Lenka Lopašovská 492 5.38% SMS
Martin Polák 444 4.86% SNS
Lucia Kröllerová 393 4.30% SMS
Lenka Trnková 386 4.22% SMS
Matej Šrubař 382 4.18% SaS, OKS
Ivan Jakabovič 359 3.93% NP
Pavel Olah 359 3.93% KSS
Slavomír Tatranský 352 3.85% SNS
Radomír Jaček 334 3.65% PD
Filip Rendoš 328 3.59% SNS
Dušan Lamoš-Feré 314 3.44% SMS
Ján Skukálek 307 3.36% ND
Jozef Šandor 174 1.90% SRK
Stanislav Žigmund 157 1.72% SRK
Jozef Viskupič 5 526 35.05% DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, KDH, OKS
Matej Lančarič 4 786 30.35% Független
Branislav Kramár 4 108 26.05% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Marek Neštický 3 893 24.69% Független
Tibor Pekarčík 3 782 23.99% Független
Vladimír Butko 3 535 22.42% DÚ, Zmena zdola, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Marián Galbavý 3 341 21.19% Független
Rastislav Mráz 3 208 20.35% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, DÚ
Martin Uhlík 2 996 19.00% Független
Marián Viskupič 2 896 18.37% DÚ, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, Zmena zdola, SaS
Štefan Bošnák 2 795 17.73% OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, KDH, DÚ
Šimon Štefunko 2 704 17.15% Független
Štefan Krištofík 2 629 16.67% SMER-SD
Jozef Klokner 2 613 16.57% Független
Peter Sloboda 2 403 15.24% Független
Daniel Kravec 2 128 13.50% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ
Juraj Novota 2 041 12.94% Független
Augustín Hambálek 1 941 12.31% SMER-SD
Jozef Pobiecký 1 932 12.25% Független
Marta Gubrická 1 848 11.72% SMER-SD
Stanislav Vančo 1 847 11.71% SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Bystrík Stanko 1 775 11.26% Független
Martin Dvornák 1 768 11.21% KDH, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS
Norbert Halász 1 728 10.96% Független
Jaroslav Cehlárik 1 711 10.85% Független
Iveta Bakičová 1 658 10.52% Független
Ľubomír Antal 1 621 10.28% SMER-SD
Peter Chmela 1 467 9.30% Független
Július Zemko 1 417 8.99% SMER-SD
Jozef Koricina 1 369 8.68% Független
Karol Zachar 1 318 8.36% SMER-SD
Vladimír Púčik 1 314 8.33% SMER-SD
Peter Haščík 1 252 7.94% Független
Valburga Lobotková 1 151 7.30% SMER-SD
Elena Kátlovská 1 012 6.42% Független
Jozef Remenár 949 6.02% ĽS Naše Slovensko
Richard Gažo 930 5.90% ĽS Naše Slovensko
Miloš Žužo 919 5.83% ĽS Naše Slovensko
Katarína Rešetová 894 5.67% ĽS Naše Slovensko
Peter Kupka 882 5.59% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Hečko 866 5.49% ĽS Naše Slovensko
Marcel Behro 787 4.99% Független
Edita Brázdovičová 783 4.97% SME RODINA - Boris Kollár
Alexander Marček 774 4.91% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Barič 695 4.41% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Frišová 668 4.24% DOST
Jaroslav Jánoš 665 4.22% Független
Jakub Mišek 626 3.97% Független
Milan Remenár 620 3.93% SME RODINA - Boris Kollár
Viera Gbelcová 512 3.25% SNS
Vladimír Kozmál 505 3.20% SNS
Peter Sita 482 3.06% Független
Patrik Zvonár 390 2.47% DOMA DOBRE
Pavol Gabriška 385 2.44% DOST
Anna Šimončičová 380 2.41% SNS
Juraj Janček 358 2.27% DOMA DOBRE
Róbert Švec 328 2.08% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Pekarík 316 2.00% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Šimončič 302 1.92% SME RODINA - Boris Kollár
Martin Ostrovský 297 1.88% SNS
Peter Bartovič 288 1.83% MOST - HÍD
Stanislav Michal 254 1.61% DOMA DOBRE
Norbert Pavlovič 251 1.59% KSS
Stanislav Černý 212 1.34% DOMA DOBRE
Tomáš Pleško 210 1.33% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miloš Rybanský 183 1.16% DOMA DOBRE
Rudolf Šulek 179 1.14% NAJ
Tibor Szládicsek 178 1.13% SDKÚ-DS
Marián Semáč 57 0.36% NAJ
Vladimír Butko 4782 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Štefan Bošnák 4465 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Augustín Hambálek 4059 0.00% SMER - SD
Ľubomír Antal 4015 0.00% SMER - SD
Bystrík Stanko 3958 0.00% SMER - SD
Katarína Jelačičová 3810 0.00% SMER - SD
Jozef Pobiecký 3806 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Marta Gubrická 3718 0.00% SMER - SD
Silvia Hojerová 3583 0.00% SMER - SD
Martin Heriban 3577 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Kvetoslava Tibenská 3496 0.00% SMER - SD
Jozef Klokner 3358 0.00% Független
Karol Zachar 3330 0.00% SMER - SD
Miloš Krištofík 3056 0.00% SMER - SD
Bohumil Chmelík 3029 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Pikna 2985 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Rastislav Mráz 2972 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Blažena Královičová 2860 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Kozoň 2592 0.00% Független
Pavel Ďurko 2188 0.00% NOVA
Ján Jobb 2076 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Štefan Krištofík 2052 0.00% ĽS-HZDS
Vladimír Maček 1998 0.00% NOVA
Natália Blahová 1891 0.00% SaS, OKS
Ivan Dudáš 1887 0.00% NOVA
Eva Zatková 1858 0.00% ĽS-HZDS
Marián Viskupič 1590 0.00% OKS, SaS
Ladislav Roman 1393 0.00% Független
Bianka Branišová 1151 0.00% SMS
Mikuláš Santner 1121 0.00% NOVA
Andrej Richnák 1116 0.00% NP
Zuzana Ryšková 1107 0.00% SaS, OKS
Marek Krupa 884 0.00% SaS, OKS
Lenka Lopašovská 850 0.00% SMS
Martin Polák 833 0.00% SNS
Lucia Kröllerová 705 0.00% SMS
Pavel Olah 696 0.00% KSS
Matej Šrubař 668 0.00% OKS, SaS
Lenka Trnková 668 0.00% SMS
Ivan Jakabovič 645 0.00% NP
Filip Rendoš 628 0.00% SNS
Slavomír Tatranský 623 0.00% SNS
Radomír Jaček 612 0.00% PD
Ján Skukálek 578 0.00% ND
Dušan Lamoš-Feré 492 0.00% SMS
Stanislav Žigmund 263 0.00% SRK
Jozef Šandor 259 0.00% SRK
Jozef Viskupič 9832 33.39% DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, KDH, OKS
Branislav Kramár 7563 25.68% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Matej Lančarič 7198 24.44% Független
Vladimír Butko 6207 21.08% DÚ, Zmena zdola, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Marek Neštický 6159 20.91% Független
Marián Viskupič 5710 19.39% DÚ, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, Zmena zdola, SaS
Tibor Pekarčík 5539 18.81% Független
Rastislav Mráz 5434 18.45% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, DÚ
Marián Galbavý 5169 17.55% Független
Štefan Bošnák 5146 17.47% OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, KDH, DÚ
Martin Uhlík 4418 15.00% Független
Jozef Klokner 4303 14.61% Független
Štefan Krištofík 4191 14.23% SMER-SD
Šimon Štefunko 4116 13.98% Független
Augustín Hambálek 4031 13.69% SMER-SD
Daniel Kravec 3908 13.27% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ
Martin Dvornák 3718 12.63% KDH, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS
Peter Sloboda 3712 12.60% Független
Július Zemko 3472 11.79% SMER-SD
Ľubomír Antal 3461 11.75% SMER-SD
Karol Zachar 3447 11.70% SMER-SD
Marta Gubrická 3379 11.47% SMER-SD
Vladimír Púčik 3345 11.36% SMER-SD
Stanislav Vančo 3333 11.32% SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Cehlárik 3330 11.31% Független
Bystrík Stanko 2972 10.09% Független
Juraj Novota 2949 10.01% Független
Iveta Bakičová 2889 9.81% Független
Jozef Pobiecký 2848 9.67% Független
Jozef Koricina 2604 8.84% Független
Peter Chmela 2500 8.49% Független
Norbert Halász 2484 8.43% Független
Elena Kátlovská 2412 8.19% Független
Valburga Lobotková 2292 7.78% SMER-SD
Jozef Remenár 2185 7.42% ĽS Naše Slovensko
Richard Gažo 2092 7.10% ĽS Naše Slovensko
Peter Haščík 1995 6.77% Független
Vladimír Hečko 1977 6.71% ĽS Naše Slovensko
Peter Kupka 1922 6.53% ĽS Naše Slovensko
Miloš Žužo 1909 6.48% ĽS Naše Slovensko
Katarína Rešetová 1872 6.36% ĽS Naše Slovensko
Alexander Marček 1693 5.75% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Barič 1658 5.63% ĽS Naše Slovensko
Edita Brázdovičová 1561 5.30% SME RODINA - Boris Kollár
Marcel Behro 1394 4.73% Független
Jaroslav Jánoš 1287 4.37% Független
Zuzana Frišová 1234 4.19% DOST
Milan Remenár 1156 3.93% SME RODINA - Boris Kollár
Patrik Zvonár 1130 3.84% DOMA DOBRE
Jakub Mišek 1070 3.63% Független
Viera Gbelcová 987 3.35% SNS
Vladimír Kozmál 903 3.07% SNS
Peter Šimončič 883 3.00% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Sita 828 2.81% Független
Juraj Janček 820 2.78% DOMA DOBRE
Peter Bartovič 785 2.67% MOST - HÍD
Anna Šimončičová 759 2.58% SNS
Martin Ostrovský 750 2.55% SNS
Stanislav Černý 732 2.49% DOMA DOBRE
Róbert Švec 722 2.45% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Pekarík 703 2.39% SME RODINA - Boris Kollár
Pavol Gabriška 660 2.24% DOST
Miloš Rybanský 631 2.14% DOMA DOBRE
Norbert Pavlovič 573 1.95% KSS
Tibor Szládicsek 551 1.87% SDKÚ-DS
Stanislav Michal 469 1.59% DOMA DOBRE
Tomáš Pleško 364 1.24% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Rudolf Šulek 317 1.08% NAJ
Marián Semáč 135 0.46% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagyszombat 774 45.72 %
Bresztovány 53 3.13 %
Szomolány 46 2.72 %
Szárazpatak 40 2.36 %
Nagysúr 40 2.36 %
Cífer 39 2.30 %
Ispáca 35 2.07 %
Zavar 33 1.95 %
Jászló 33 1.95 %
Jókő 32 1.89 %
Dejte 32 1.89 %
Pozsonyfehéregyház 32 1.89 %
Felsődiós 31 1.83 %
Rózsavölgy 30 1.77 %
Gerencsér 29 1.71 %
Pozsonynádas 29 1.71 %
Maniga 29 1.71 %
Alsókorompa 27 1.59 %
Vedrőd 26 1.54 %
Szelincs 26 1.54 %
Alsódiós 24 1.42 %
Bucsány 23 1.36 %
Bélaház 23 1.36 %
Bogdány 22 1.30 %
Majtény 22 1.30 %
Selpőc 16 0.95 %
Kátló 15 0.89 %
Harangfalva 13 0.77 %
Vágkeresztúr 13 0.77 %
Vedrődújfalu 12 0.71 %
Felsőhosszúfalu 11 0.65 %
Fenyves 9 0.53 %
Apaj 9 0.53 %
Bikszárd 9 0.53 %
Alsólóc 9 0.53 %
Alsódombó 8 0.47 %
Farkashida 8 0.47 %
Felsődombó 6 0.35 %
Binóc 5 0.30 %
Gósfalva 5 0.30 %
Kislosonc 5 0.30 %
Felsőkorompa 5 0.30 %
Nahács 3 0.18 %
Páld 2 0.12 %
Alsórados 0 0.00 %
Nagyszombat 380 50.07 %
Dejte 26 3.43 %
Szomolány 25 3.29 %
Zavar 19 2.50 %
Gerencsér 17 2.24 %
Bresztovány 16 2.11 %
Ispáca 16 2.11 %
Rózsavölgy 15 1.98 %
Szelincs 14 1.84 %
Jászló 14 1.84 %
Bogdány 13 1.71 %
Cífer 13 1.71 %
Felsődiós 13 1.71 %
Bélaház 13 1.71 %
Pozsonyfehéregyház 12 1.58 %
Alsókorompa 12 1.58 %
Alsódiós 11 1.45 %
Nagysúr 11 1.45 %
Vedrőd 11 1.45 %
Szárazpatak 11 1.45 %
Bucsány 10 1.32 %
Majtény 10 1.32 %
Kátló 10 1.32 %
Vágkeresztúr 9 1.19 %
Maniga 6 0.79 %
Apaj 5 0.66 %
Felsőhosszúfalu 5 0.66 %
Harangfalva 4 0.53 %
Farkashida 4 0.53 %
Kislosonc 4 0.53 %
Felsőkorompa 3 0.40 %
Alsólóc 3 0.40 %
Jókő 3 0.40 %
Páld 3 0.40 %
Selpőc 3 0.40 %
Bikszárd 2 0.26 %
Alsódombó 2 0.26 %
Fenyves 2 0.26 %
Felsődombó 2 0.26 %
Pozsonynádas 2 0.26 %
Vedrődújfalu 2 0.26 %
Alsórados 1 0.13 %
Nahács 1 0.13 %
Binóc 1 0.13 %
Gósfalva 0 0.00 %
Nagyszombat 1 941 48.15 %
Ispáca 148 3.67 %
Szomolány 129 3.20 %
Maniga 109 2.70 %
Gerencsér 103 2.56 %
Cífer 88 2.18 %
Kátló 85 2.11 %
Jászló 83 2.06 %
Bucsány 75 1.86 %
Bresztovány 75 1.86 %
Szelincs 74 1.84 %
Szárazpatak 67 1.66 %
Majtény 67 1.66 %
Farkashida 66 1.64 %
Vágkeresztúr 63 1.56 %
Zavar 60 1.49 %
Dejte 55 1.36 %
Pozsonyfehéregyház 52 1.29 %
Felsődiós 50 1.24 %
Rózsavölgy 48 1.19 %
Alsókorompa 47 1.17 %
Nagysúr 47 1.17 %
Bélaház 42 1.04 %
Alsódombó 35 0.87 %
Jókő 31 0.77 %
Alsódiós 30 0.74 %
Alsórados 29 0.72 %
Pozsonynádas 28 0.69 %
Bogdány 27 0.67 %
Kislosonc 26 0.65 %
Vedrőd 24 0.60 %
Páld 24 0.60 %
Apaj 23 0.57 %
Alsólóc 21 0.52 %
Selpőc 20 0.50 %
Harangfalva 19 0.47 %
Gósfalva 19 0.47 %
Felsőkorompa 17 0.42 %
Felsődombó 15 0.37 %
Fenyves 14 0.35 %
Nahács 14 0.35 %
Bikszárd 12 0.30 %
Binóc 11 0.27 %
Felsőhosszúfalu 11 0.27 %
Vedrődújfalu 7 0.17 %
Nagyszombat 4 108 54.32 %
Szomolány 249 3.29 %
Ispáca 178 2.35 %
Cífer 174 2.30 %
Jászló 144 1.90 %
Szárazpatak 133 1.76 %
Gerencsér 131 1.73 %
Vedrőd 131 1.73 %
Bresztovány 126 1.67 %
Szelincs 126 1.67 %
Bélaház 115 1.52 %
Pozsonyfehéregyház 110 1.45 %
Nagysúr 108 1.43 %
Majtény 108 1.43 %
Vágkeresztúr 101 1.34 %
Rózsavölgy 97 1.28 %
Felsődiós 94 1.24 %
Bucsány 89 1.18 %
Alsókorompa 85 1.12 %
Alsódiós 80 1.06 %
Zavar 76 1.00 %
Dejte 70 0.93 %
Harangfalva 65 0.86 %
Selpőc 65 0.86 %
Bogdány 63 0.83 %
Pozsonynádas 63 0.83 %
Farkashida 60 0.79 %
Maniga 59 0.78 %
Gósfalva 57 0.75 %
Apaj 55 0.73 %
Vedrődújfalu 55 0.73 %
Kátló 48 0.63 %
Kislosonc 38 0.50 %
Alsódombó 37 0.49 %
Jókő 35 0.46 %
Páld 35 0.46 %
Alsólóc 28 0.37 %
Binóc 26 0.34 %
Fenyves 26 0.34 %
Felsőhosszúfalu 24 0.32 %
Nahács 21 0.28 %
Bikszárd 19 0.25 %
Felsődombó 19 0.25 %
Felsőkorompa 17 0.22 %
Alsórados 15 0.20 %
Nagyszombat 1 775 59.72 %
Ispáca 76 2.56 %
Gerencsér 65 2.19 %
Bresztovány 64 2.15 %
Szelincs 54 1.82 %
Szárazpatak 53 1.78 %
Nagysúr 50 1.68 %
Szomolány 49 1.65 %
Bélaház 44 1.48 %
Pozsonyfehéregyház 44 1.48 %
Farkashida 43 1.45 %
Jászló 43 1.45 %
Cífer 38 1.28 %
Vágkeresztúr 37 1.24 %
Alsókorompa 36 1.21 %
Zavar 34 1.14 %
Rózsavölgy 33 1.11 %
Dejte 33 1.11 %
Bogdány 30 1.01 %
Kátló 29 0.98 %
Maniga 28 0.94 %
Bucsány 27 0.91 %
Majtény 26 0.87 %
Felsődiós 24 0.81 %
Alsódiós 22 0.74 %
Vedrőd 19 0.64 %
Apaj 19 0.64 %
Pozsonynádas 16 0.54 %
Selpőc 16 0.54 %
Jókő 14 0.47 %
Vedrődújfalu 13 0.44 %
Alsódombó 13 0.44 %
Gósfalva 12 0.40 %
Nahács 12 0.40 %
Felsőkorompa 11 0.37 %
Harangfalva 11 0.37 %
Felsődombó 10 0.34 %
Alsólóc 9 0.30 %
Alsórados 8 0.27 %
Fenyves 8 0.27 %
Páld 7 0.24 %
Kislosonc 6 0.20 %
Binóc 5 0.17 %
Felsőhosszúfalu 3 0.10 %
Bikszárd 3 0.10 %
Nagyszombat 2 128 54.45 %
Szomolány 114 2.92 %
Cífer 104 2.66 %
Nagysúr 77 1.97 %
Ispáca 75 1.92 %
Pozsonynádas 74 1.89 %
Alsókorompa 72 1.84 %
Bélaház 72 1.84 %
Bresztovány 70 1.79 %
Szelincs 68 1.74 %
Szárazpatak 67 1.71 %
Vágkeresztúr 67 1.71 %
Jászló 63 1.61 %
Gerencsér 61 1.56 %
Zavar 59 1.51 %
Majtény 55 1.41 %
Bucsány 47 1.20 %
Rózsavölgy 46 1.18 %
Vedrőd 44 1.13 %
Pozsonyfehéregyház 40 1.02 %
Felsődiós 38 0.97 %
Maniga 37 0.95 %
Dejte 35 0.90 %
Selpőc 35 0.90 %
Alsódiós 34 0.87 %
Kátló 34 0.87 %
Bogdány 28 0.72 %
Apaj 23 0.59 %
Farkashida 23 0.59 %
Alsódombó 23 0.59 %
Gósfalva 22 0.56 %
Kislosonc 19 0.49 %
Harangfalva 19 0.49 %
Binóc 17 0.44 %
Fenyves 16 0.41 %
Felsőkorompa 13 0.33 %
Alsólóc 13 0.33 %
Jókő 13 0.33 %
Vedrődújfalu 13 0.33 %
Páld 11 0.28 %
Nahács 11 0.28 %
Alsórados 9 0.23 %
Bikszárd 8 0.20 %
Felsődombó 7 0.18 %
Felsőhosszúfalu 4 0.10 %
Nagyszombat 783 50.16 %
Zavar 76 4.87 %
Cífer 49 3.14 %
Szomolány 44 2.82 %
Bélaház 36 2.31 %
Szárazpatak 34 2.18 %
Pozsonyfehéregyház 31 1.99 %
Alsókorompa 31 1.99 %
Szelincs 26 1.67 %
Gerencsér 25 1.60 %
Ispáca 24 1.54 %
Nagysúr 24 1.54 %
Bresztovány 23 1.47 %
Rózsavölgy 21 1.35 %
Bucsány 21 1.35 %
Bogdány 19 1.22 %
Vágkeresztúr 19 1.22 %
Dejte 18 1.15 %
Jászló 18 1.15 %
Farkashida 17 1.09 %
Maniga 16 1.02 %
Alsólóc 14 0.90 %
Vedrőd 14 0.90 %
Pozsonynádas 13 0.83 %
Alsódiós 13 0.83 %
Felsődiós 12 0.77 %
Majtény 11 0.70 %
Felsőkorompa 11 0.70 %
Harangfalva 11 0.70 %
Apaj 11 0.70 %
Vedrődújfalu 11 0.70 %
Jókő 11 0.70 %
Kátló 10 0.64 %
Selpőc 10 0.64 %
Bikszárd 9 0.58 %
Kislosonc 8 0.51 %
Gósfalva 8 0.51 %
Alsódombó 8 0.51 %
Binóc 6 0.38 %
Felsőhosszúfalu 5 0.32 %
Alsórados 4 0.26 %
Fenyves 4 0.26 %
Nahács 1 0.06 %
Páld 1 0.06 %
Felsődombó 0 0.00 %
Nagyszombat 1 012 41.96 %
Gerencsér 301 12.48 %
Kátló 173 7.17 %
Szelincs 94 3.90 %
Cífer 52 2.16 %
Szomolány 49 2.03 %
Dejte 47 1.95 %
Jászló 46 1.91 %
Szárazpatak 43 1.78 %
Ispáca 37 1.53 %
Vágkeresztúr 37 1.53 %
Maniga 32 1.33 %
Bélaház 31 1.29 %
Alsódombó 28 1.16 %
Nagysúr 26 1.08 %
Jókő 26 1.08 %
Bogdány 25 1.04 %
Vedrőd 22 0.91 %
Majtény 22 0.91 %
Zavar 21 0.87 %
Harangfalva 20 0.83 %
Alsókorompa 20 0.83 %
Pozsonyfehéregyház 20 0.83 %
Rózsavölgy 19 0.79 %
Bresztovány 17 0.70 %
Felsődiós 17 0.70 %
Alsólóc 16 0.66 %
Farkashida 15 0.62 %
Bucsány 13 0.54 %
Selpőc 12 0.50 %
Vedrődújfalu 12 0.50 %
Alsódiós 12 0.50 %
Pozsonynádas 11 0.46 %
Nahács 10 0.41 %
Páld 9 0.37 %
Apaj 8 0.33 %
Felsőkorompa 8 0.33 %
Fenyves 8 0.33 %
Alsórados 8 0.33 %
Kislosonc 7 0.29 %
Bikszárd 6 0.25 %
Gósfalva 6 0.25 %
Binóc 6 0.25 %
Felsőhosszúfalu 5 0.21 %
Felsődombó 3 0.12 %
Nagyszombat 1 658 57.39 %
Gerencsér 88 3.05 %
Cífer 64 2.22 %
Szomolány 63 2.18 %
Zavar 55 1.90 %
Ispáca 53 1.83 %
Bresztovány 51 1.77 %
Nagysúr 50 1.73 %
Alsókorompa 50 1.73 %
Vágkeresztúr 45 1.56 %
Rózsavölgy 44 1.52 %
Bélaház 42 1.45 %
Szelincs 40 1.38 %
Szárazpatak 39 1.35 %
Pozsonyfehéregyház 38 1.32 %
Jászló 37 1.28 %
Maniga 35 1.21 %
Bogdány 31 1.07 %
Majtény 29 1.00 %
Bucsány 28 0.97 %
Alsólóc 26 0.90 %
Farkashida 22 0.76 %
Alsódiós 22 0.76 %
Felsődiós 21 0.73 %
Dejte 20 0.69 %
Selpőc 20 0.69 %
Jókő 19 0.66 %
Harangfalva 17 0.59 %
Apaj 17 0.59 %
Vedrőd 16 0.55 %
Pozsonynádas 16 0.55 %
Kislosonc 14 0.48 %
Alsódombó 13 0.45 %
Gósfalva 13 0.45 %
Kátló 13 0.45 %
Fenyves 12 0.42 %
Binóc 12 0.42 %
Vedrődújfalu 10 0.35 %
Felsődombó 9 0.31 %
Felsőkorompa 9 0.31 %
Bikszárd 8 0.28 %
Páld 7 0.24 %
Alsórados 7 0.24 %
Felsőhosszúfalu 3 0.10 %
Nahács 3 0.10 %
Nagyszombat 626 58.50 %
Szomolány 28 2.62 %
Cífer 27 2.52 %
Ispáca 22 2.06 %
Bresztovány 19 1.78 %
Szárazpatak 19 1.78 %
Nagysúr 18 1.68 %
Gerencsér 17 1.59 %
Pozsonyfehéregyház 16 1.50 %
Dejte 15 1.40 %
Rózsavölgy 15 1.40 %
Selpőc 15 1.40 %
Pozsonynádas 14 1.31 %
Szelincs 14 1.31 %
Jászló 14 1.31 %
Vágkeresztúr 14 1.31 %
Maniga 13 1.21 %
Zavar 13 1.21 %
Bogdány 12 1.12 %
Vedrőd 11 1.03 %
Bucsány 11 1.03 %
Bélaház 11 1.03 %
Farkashida 10 0.93 %
Alsódiós 8 0.75 %
Majtény 8 0.75 %
Felsődiós 8 0.75 %
Alsókorompa 8 0.75 %
Apaj 7 0.65 %
Alsódombó 7 0.65 %
Jókő 6 0.56 %
Alsólóc 6 0.56 %
Kátló 6 0.56 %
Vedrődújfalu 5 0.47 %
Fenyves 5 0.47 %
Kislosonc 4 0.37 %
Felsőkorompa 4 0.37 %
Binóc 3 0.28 %
Felsőhosszúfalu 3 0.28 %
Felsődombó 2 0.19 %
Alsórados 2 0.19 %
Páld 1 0.09 %
Bikszárd 1 0.09 %
Gósfalva 1 0.09 %
Harangfalva 1 0.09 %
Nahács 0 0.00 %
Nagyszombat 1 711 51.38 %
Majtény 100 3.00 %
Vedrőd 95 2.85 %
Cífer 88 2.64 %
Apaj 74 2.22 %
Ispáca 70 2.10 %
Nagysúr 65 1.95 %
Gerencsér 64 1.92 %
Szomolány 62 1.86 %
Vágkeresztúr 62 1.86 %
Szárazpatak 62 1.86 %
Szelincs 61 1.83 %
Bresztovány 55 1.65 %
Zavar 55 1.65 %
Rózsavölgy 53 1.59 %
Jászló 48 1.44 %
Pozsonyfehéregyház 41 1.23 %
Alsókorompa 41 1.23 %
Bucsány 41 1.23 %
Farkashida 38 1.14 %
Maniga 35 1.05 %
Bogdány 34 1.02 %
Dejte 33 0.99 %
Gósfalva 30 0.90 %
Selpőc 30 0.90 %
Alsódiós 29 0.87 %
Pozsonynádas 28 0.84 %
Bélaház 27 0.81 %
Felsődiós 24 0.72 %
Alsólóc 22 0.66 %
Kátló 21 0.63 %
Jókő 15 0.45 %
Harangfalva 14 0.42 %
Vedrődújfalu 14 0.42 %
Kislosonc 14 0.42 %
Páld 14 0.42 %
Alsódombó 11 0.33 %
Fenyves 11 0.33 %
Felsőkorompa 10 0.30 %
Felsődombó 8 0.24 %
Binóc 7 0.21 %
Nahács 5 0.15 %
Alsórados 5 0.15 %
Felsőhosszúfalu 3 0.09 %
Bikszárd 0 0.00 %
Nagyszombat 665 51.67 %
Pozsonyfehéregyház 93 7.23 %
Rózsavölgy 32 2.49 %
Szelincs 31 2.41 %
Cífer 29 2.25 %
Szomolány 26 2.02 %
Gerencsér 24 1.86 %
Bélaház 24 1.86 %
Szárazpatak 22 1.71 %
Bresztovány 20 1.55 %
Zavar 20 1.55 %
Ispáca 20 1.55 %
Vágkeresztúr 18 1.40 %
Majtény 16 1.24 %
Kátló 16 1.24 %
Vedrőd 16 1.24 %
Maniga 16 1.24 %
Dejte 15 1.17 %
Alsódiós 12 0.93 %
Jászló 12 0.93 %
Nagysúr 11 0.85 %
Alsókorompa 11 0.85 %
Apaj 11 0.85 %
Alsórados 10 0.78 %
Bogdány 10 0.78 %
Bucsány 10 0.78 %
Pozsonynádas 9 0.70 %
Felsődiós 9 0.70 %
Felsőkorompa 9 0.70 %
Fenyves 8 0.62 %
Harangfalva 7 0.54 %
Alsólóc 7 0.54 %
Selpőc 6 0.47 %
Gósfalva 6 0.47 %
Farkashida 6 0.47 %
Vedrődújfalu 4 0.31 %
Jókő 4 0.31 %
Felsődombó 4 0.31 %
Alsódombó 4 0.31 %
Felsőhosszúfalu 4 0.31 %
Binóc 4 0.31 %
Páld 3 0.23 %
Kislosonc 2 0.16 %
Bikszárd 1 0.08 %
Nahács 0 0.00 %
Nagyszombat 2 613 60.73 %
Szomolány 88 2.05 %
Szelincs 81 1.88 %
Cífer 78 1.81 %
Gerencsér 74 1.72 %
Pozsonyfehéregyház 70 1.63 %
Ispáca 66 1.53 %
Bresztovány 66 1.53 %
Jókő 64 1.49 %
Zavar 62 1.44 %
Jászló 59 1.37 %
Alsókorompa 56 1.30 %
Majtény 55 1.28 %
Vágkeresztúr 53 1.23 %
Nagysúr 52 1.21 %
Rózsavölgy 52 1.21 %
Dejte 49 1.14 %
Felsődiós 49 1.14 %
Szárazpatak 45 1.05 %
Bucsány 42 0.98 %
Vedrőd 41 0.95 %
Bélaház 41 0.95 %
Kátló 39 0.91 %
Bogdány 36 0.84 %
Alsódiós 35 0.81 %
Maniga 33 0.77 %
Selpőc 31 0.72 %
Apaj 25 0.58 %
Alsólóc 25 0.58 %
Farkashida 24 0.56 %
Harangfalva 23 0.53 %
Alsódombó 22 0.51 %
Páld 21 0.49 %
Pozsonynádas 20 0.46 %
Gósfalva 17 0.40 %
Fenyves 16 0.37 %
Kislosonc 14 0.33 %
Alsórados 12 0.28 %
Bikszárd 11 0.26 %
Nahács 11 0.26 %
Binóc 11 0.26 %
Felsőkorompa 8 0.19 %
Vedrődújfalu 8 0.19 %
Felsőhosszúfalu 5 0.12 %
Felsődombó 0 0.00 %
Nagyszombat 1 369 52.57 %
Majtény 257 9.87 %
Nagysúr 67 2.57 %
Vágkeresztúr 66 2.53 %
Bresztovány 56 2.15 %
Jászló 54 2.07 %
Zavar 46 1.77 %
Szomolány 45 1.73 %
Ispáca 45 1.73 %
Cífer 42 1.61 %
Bélaház 39 1.50 %
Pozsonyfehéregyház 39 1.50 %
Szárazpatak 37 1.42 %
Kátló 33 1.27 %
Bucsány 31 1.19 %
Szelincs 28 1.08 %
Rózsavölgy 27 1.04 %
Alsólóc 27 1.04 %
Alsókorompa 25 0.96 %
Gerencsér 22 0.84 %
Dejte 22 0.84 %
Maniga 22 0.84 %
Vedrőd 20 0.77 %
Bogdány 20 0.77 %
Selpőc 19 0.73 %
Felsődiós 18 0.69 %
Apaj 17 0.65 %
Farkashida 15 0.58 %
Pozsonynádas 15 0.58 %
Alsódombó 9 0.35 %
Páld 9 0.35 %
Alsódiós 9 0.35 %
Nahács 8 0.31 %
Harangfalva 7 0.27 %
Binóc 6 0.23 %
Vedrődújfalu 5 0.19 %
Kislosonc 5 0.19 %
Jókő 5 0.19 %
Felsőkorompa 5 0.19 %
Gósfalva 4 0.15 %
Felsődombó 4 0.15 %
Bikszárd 3 0.12 %
Alsórados 1 0.04 %
Fenyves 1 0.04 %
Felsőhosszúfalu 0 0.00 %
Nagyszombat 1 932 67.84 %
Gerencsér 59 2.07 %
Szelincs 52 1.83 %
Szárazpatak 48 1.69 %
Bélaház 45 1.58 %
Szomolány 45 1.58 %
Ispáca 42 1.47 %
Pozsonyfehéregyház 41 1.44 %
Cífer 40 1.40 %
Zavar 38 1.33 %
Harangfalva 35 1.23 %
Rózsavölgy 34 1.19 %
Vágkeresztúr 31 1.09 %
Alsókorompa 30 1.05 %
Nagysúr 29 1.02 %
Jászló 26 0.91 %
Vedrőd 25 0.88 %
Majtény 24 0.84 %
Selpőc 23 0.81 %
Dejte 21 0.74 %
Bresztovány 18 0.63 %
Bogdány 18 0.63 %
Maniga 17 0.60 %
Bucsány 15 0.53 %
Pozsonynádas 14 0.49 %
Apaj 13 0.46 %
Alsódiós 13 0.46 %
Kátló 12 0.42 %
Felsődiós 11 0.39 %
Alsódombó 11 0.39 %
Felsőkorompa 10 0.35 %
Bikszárd 9 0.32 %
Gósfalva 8 0.28 %
Farkashida 7 0.25 %
Fenyves 7 0.25 %
Nahács 6 0.21 %
Páld 6 0.21 %
Jókő 6 0.21 %
Vedrődújfalu 5 0.18 %
Kislosonc 5 0.18 %
Alsólóc 5 0.18 %
Alsórados 4 0.14 %
Felsőhosszúfalu 4 0.14 %
Felsődombó 2 0.07 %
Binóc 2 0.07 %
Nagyszombat 949 43.43 %
Jászló 67 3.07 %
Bresztovány 64 2.93 %
Bucsány 61 2.79 %
Szomolány 57 2.61 %
Nagysúr 57 2.61 %
Cífer 53 2.43 %
Ispáca 51 2.33 %
Gerencsér 49 2.24 %
Szárazpatak 45 2.06 %
Vedrőd 42 1.92 %
Dejte 40 1.83 %
Alsókorompa 40 1.83 %
Felsődiós 39 1.78 %
Pozsonyfehéregyház 38 1.74 %
Rózsavölgy 37 1.69 %
Maniga 36 1.65 %
Zavar 35 1.60 %
Jókő 35 1.60 %
Pozsonynádas 33 1.51 %
Szelincs 29 1.33 %
Bélaház 28 1.28 %
Bogdány 28 1.28 %
Majtény 27 1.24 %
Alsódiós 26 1.19 %
Kátló 24 1.10 %
Vágkeresztúr 20 0.92 %
Selpőc 17 0.78 %
Alsórados 16 0.73 %
Alsólóc 16 0.73 %
Felsőhosszúfalu 14 0.64 %
Alsódombó 13 0.59 %
Vedrődújfalu 12 0.55 %
Harangfalva 12 0.55 %
Apaj 12 0.55 %
Gósfalva 10 0.46 %
Fenyves 9 0.41 %
Farkashida 9 0.41 %
Felsődombó 6 0.27 %
Bikszárd 6 0.27 %
Nahács 6 0.27 %
Páld 5 0.23 %
Kislosonc 5 0.23 %
Felsőkorompa 4 0.18 %
Binóc 3 0.14 %
Nagyszombat 5 526 56.20 %
Nagysúr 268 2.73 %
Szomolány 258 2.62 %
Ispáca 231 2.35 %
Cífer 204 2.07 %
Szelincs 189 1.92 %
Gerencsér 172 1.75 %
Vedrőd 167 1.70 %
Rózsavölgy 156 1.59 %
Szárazpatak 152 1.55 %
Pozsonyfehéregyház 149 1.52 %
Vágkeresztúr 146 1.48 %
Alsókorompa 136 1.38 %
Jászló 131 1.33 %
Bresztovány 130 1.32 %
Felsődiós 123 1.25 %
Zavar 113 1.15 %
Bucsány 112 1.14 %
Bélaház 110 1.12 %
Dejte 110 1.12 %
Bogdány 88 0.90 %
Maniga 83 0.84 %
Alsódiós 82 0.83 %
Selpőc 80 0.81 %
Majtény 74 0.75 %
Pozsonynádas 73 0.74 %
Farkashida 71 0.72 %
Kátló 68 0.69 %
Harangfalva 65 0.66 %
Apaj 61 0.62 %
Gósfalva 60 0.61 %
Alsódombó 50 0.51 %
Alsólóc 50 0.51 %
Vedrődújfalu 44 0.45 %
Páld 43 0.44 %
Fenyves 42 0.43 %
Jókő 38 0.39 %
Kislosonc 28 0.28 %
Binóc 28 0.28 %
Nahács 27 0.27 %
Felsőhosszúfalu 22 0.22 %
Alsórados 21 0.21 %
Felsőkorompa 21 0.21 %
Felsődombó 17 0.17 %
Bikszárd 13 0.13 %
Nagyszombat 358 43.66 %
Bogdány 90 10.98 %
Selpőc 28 3.41 %
Bélaház 24 2.93 %
Vedrőd 20 2.44 %
Szomolány 19 2.32 %
Szárazpatak 19 2.32 %
Ispáca 17 2.07 %
Jászló 16 1.95 %
Bresztovány 15 1.83 %
Alsókorompa 13 1.59 %
Pozsonynádas 13 1.59 %
Felsődiós 13 1.59 %
Zavar 13 1.59 %
Pozsonyfehéregyház 12 1.46 %
Cífer 11 1.34 %
Gerencsér 11 1.34 %
Szelincs 10 1.22 %
Kátló 9 1.10 %
Dejte 9 1.10 %
Nagysúr 9 1.10 %
Alsódiós 8 0.98 %
Harangfalva 7 0.85 %
Farkashida 7 0.85 %
Rózsavölgy 7 0.85 %
Maniga 7 0.85 %
Majtény 6 0.73 %
Bucsány 6 0.73 %
Binóc 5 0.61 %
Alsólóc 5 0.61 %
Gósfalva 5 0.61 %
Felsőkorompa 5 0.61 %
Alsórados 4 0.49 %
Vágkeresztúr 3 0.37 %
Kislosonc 3 0.37 %
Bikszárd 3 0.37 %
Apaj 3 0.37 %
Vedrődújfalu 2 0.24 %
Jókő 2 0.24 %
Páld 2 0.24 %
Fenyves 1 0.12 %
Felsődombó 0 0.00 %
Alsódombó 0 0.00 %
Nahács 0 0.00 %
Felsőhosszúfalu 0 0.00 %
Nagyszombat 2 041 69.21 %
Ispáca 60 2.03 %
Szárazpatak 52 1.76 %
Szelincs 48 1.63 %
Zavar 44 1.49 %
Cífer 44 1.49 %
Szomolány 41 1.39 %
Pozsonyfehéregyház 35 1.19 %
Gerencsér 35 1.19 %
Jászló 31 1.05 %
Vágkeresztúr 30 1.02 %
Bresztovány 30 1.02 %
Rózsavölgy 30 1.02 %
Bucsány 30 1.02 %
Alsókorompa 28 0.95 %
Maniga 28 0.95 %
Farkashida 25 0.85 %
Bélaház 25 0.85 %
Alsódiós 25 0.85 %
Apaj 24 0.81 %
Nagysúr 24 0.81 %
Selpőc 22 0.75 %
Felsődiós 21 0.71 %
Harangfalva 17 0.58 %
Kátló 17 0.58 %
Bogdány 16 0.54 %
Vedrőd 16 0.54 %
Majtény 15 0.51 %
Dejte 12 0.41 %
Gósfalva 10 0.34 %
Vedrődújfalu 10 0.34 %
Alsólóc 9 0.31 %
Felsődombó 8 0.27 %
Alsórados 7 0.24 %
Alsódombó 6 0.20 %
Jókő 6 0.20 %
Nahács 6 0.20 %
Pozsonynádas 5 0.17 %
Páld 4 0.14 %
Bikszárd 3 0.10 %
Kislosonc 3 0.10 %
Binóc 3 0.10 %
Fenyves 2 0.07 %
Felsőkorompa 1 0.03 %
Felsőhosszúfalu 0 0.00 %
Nagyszombat 316 44.95 %
Farkashida 30 4.27 %
Cífer 24 3.41 %
Szomolány 20 2.84 %
Gerencsér 19 2.70 %
Apaj 19 2.70 %
Nagysúr 18 2.56 %
Vágkeresztúr 17 2.42 %
Zavar 16 2.28 %
Ispáca 15 2.13 %
Szelincs 13 1.85 %
Bresztovány 13 1.85 %
Rózsavölgy 12 1.71 %
Bélaház 11 1.56 %
Pozsonyfehéregyház 11 1.56 %
Szárazpatak 10 1.42 %
Majtény 10 1.42 %
Alsókorompa 10 1.42 %
Vedrőd 9 1.28 %
Jászló 8 1.14 %
Bogdány 8 1.14 %
Maniga 8 1.14 %
Bucsány 7 1.00 %
Fenyves 7 1.00 %
Harangfalva 7 1.00 %
Felsődiós 6 0.85 %
Dejte 6 0.85 %
Pozsonynádas 6 0.85 %
Kislosonc 5 0.71 %
Alsórados 5 0.71 %
Alsólóc 5 0.71 %
Alsódiós 4 0.57 %
Jókő 4 0.57 %
Selpőc 4 0.57 %
Kátló 3 0.43 %
Bikszárd 3 0.43 %
Alsódombó 3 0.43 %
Vedrődújfalu 2 0.28 %
Nahács 2 0.28 %
Felsőhosszúfalu 2 0.28 %
Gósfalva 1 0.14 %
Páld 1 0.14 %
Felsőkorompa 1 0.14 %
Binóc 1 0.14 %
Felsődombó 1 0.14 %
Nagyszombat 1 417 40.81 %
Ispáca 512 14.75 %
Jászló 141 4.06 %
Dejte 98 2.82 %
Kátló 85 2.45 %
Maniga 69 1.99 %
Szomolány 67 1.93 %
Cífer 58 1.67 %
Zavar 52 1.50 %
Gerencsér 51 1.47 %
Alsódombó 51 1.47 %
Rózsavölgy 50 1.44 %
Bucsány 50 1.44 %
Szelincs 48 1.38 %
Alsókorompa 46 1.32 %
Farkashida 44 1.27 %
Majtény 44 1.27 %
Vágkeresztúr 43 1.24 %
Szárazpatak 42 1.21 %
Bresztovány 41 1.18 %
Nagysúr 36 1.04 %
Bogdány 33 0.95 %
Alsórados 32 0.92 %
Pozsonyfehéregyház 32 0.92 %
Felsődombó 29 0.84 %
Jókő 27 0.78 %
Felsődiós 25 0.72 %
Nahács 23 0.66 %
Bélaház 23 0.66 %
Selpőc 20 0.58 %
Gósfalva 20 0.58 %
Alsólóc 19 0.55 %
Alsódiós 18 0.52 %
Vedrőd 18 0.52 %
Apaj 16 0.46 %
Felsőkorompa 15 0.43 %
Pozsonynádas 13 0.37 %
Páld 12 0.35 %
Fenyves 12 0.35 %
Harangfalva 10 0.29 %
Bikszárd 8 0.23 %
Vedrődújfalu 7 0.20 %
Felsőhosszúfalu 7 0.20 %
Kislosonc 5 0.14 %
Binóc 3 0.09 %
Nagyszombat 1 318 38.24 %
Dejte 341 9.89 %
Kátló 147 4.26 %
Ispáca 143 4.15 %
Jászló 104 3.02 %
Szomolány 81 2.35 %
Cífer 74 2.15 %
Jókő 66 1.91 %
Rózsavölgy 60 1.74 %
Bucsány 57 1.65 %
Zavar 55 1.60 %
Alsódombó 53 1.54 %
Majtény 53 1.54 %
Gerencsér 52 1.51 %
Maniga 50 1.45 %
Szelincs 50 1.45 %
Nagysúr 48 1.39 %
Alsókorompa 47 1.36 %
Farkashida 44 1.28 %
Pozsonynádas 43 1.25 %
Vágkeresztúr 42 1.22 %
Bresztovány 39 1.13 %
Szárazpatak 37 1.07 %
Bélaház 36 1.04 %
Pozsonyfehéregyház 36 1.04 %
Alsórados 36 1.04 %
Felsődiós 34 0.99 %
Nahács 28 0.81 %
Felsődombó 26 0.75 %
Gósfalva 24 0.70 %
Alsódiós 24 0.70 %
Bogdány 22 0.64 %
Alsólóc 20 0.58 %
Bikszárd 20 0.58 %
Felsőkorompa 20 0.58 %
Kislosonc 15 0.44 %
Vedrőd 14 0.41 %
Felsőhosszúfalu 14 0.41 %
Apaj 13 0.38 %
Páld 12 0.35 %
Binóc 12 0.35 %
Selpőc 11 0.32 %
Vedrődújfalu 9 0.26 %
Harangfalva 9 0.26 %
Fenyves 8 0.23 %
Nagyszombat 894 47.76 %
Szomolány 59 3.15 %
Bresztovány 58 3.10 %
Ispáca 43 2.30 %
Felsődiós 43 2.30 %
Cífer 40 2.14 %
Gerencsér 38 2.03 %
Nagysúr 38 2.03 %
Rózsavölgy 37 1.98 %
Vedrőd 35 1.87 %
Szárazpatak 35 1.87 %
Pozsonyfehéregyház 34 1.82 %
Maniga 34 1.82 %
Pozsonynádas 32 1.71 %
Zavar 32 1.71 %
Jászló 30 1.60 %
Bogdány 30 1.60 %
Jókő 28 1.50 %
Dejte 26 1.39 %
Bucsány 24 1.28 %
Szelincs 23 1.23 %
Alsókorompa 22 1.18 %
Kátló 22 1.18 %
Bélaház 22 1.18 %
Alsódiós 22 1.18 %
Vágkeresztúr 20 1.07 %
Majtény 18 0.96 %
Selpőc 15 0.80 %
Felsőhosszúfalu 12 0.64 %
Farkashida 11 0.59 %
Harangfalva 11 0.59 %
Vedrődújfalu 11 0.59 %
Apaj 11 0.59 %
Gósfalva 10 0.53 %
Fenyves 10 0.53 %
Alsódombó 9 0.48 %
Kislosonc 7 0.37 %
Alsólóc 6 0.32 %
Binóc 6 0.32 %
Bikszárd 5 0.27 %
Felsődombó 5 0.27 %
Felsőkorompa 1 0.05 %
Alsórados 1 0.05 %
Páld 1 0.05 %
Nahács 1 0.05 %
Nagyszombat 787 56.46 %
Szomolány 44 3.16 %
Cífer 39 2.80 %
Szelincs 32 2.30 %
Ispáca 26 1.87 %
Szárazpatak 26 1.87 %
Bogdány 25 1.79 %
Rózsavölgy 24 1.72 %
Gerencsér 24 1.72 %
Bresztovány 22 1.58 %
Nagysúr 21 1.51 %
Alsókorompa 20 1.43 %
Bélaház 20 1.43 %
Vágkeresztúr 20 1.43 %
Bucsány 19 1.36 %
Zavar 18 1.29 %
Pozsonyfehéregyház 18 1.29 %
Dejte 16 1.15 %
Maniga 14 1.00 %
Alsódiós 14 1.00 %
Farkashida 13 0.93 %
Jászló 12 0.86 %
Selpőc 12 0.86 %
Alsódombó 11 0.79 %
Pozsonynádas 10 0.72 %
Apaj 9 0.65 %
Majtény 9 0.65 %
Kátló 9 0.65 %
Binóc 8 0.57 %
Gósfalva 8 0.57 %
Felsődiós 8 0.57 %
Kislosonc 7 0.50 %
Alsólóc 7 0.50 %
Jókő 7 0.50 %
Vedrőd 6 0.43 %
Felsőhosszúfalu 6 0.43 %
Felsődombó 5 0.36 %
Felsőkorompa 4 0.29 %
Nahács 4 0.29 %
Vedrődújfalu 3 0.22 %
Páld 3 0.22 %
Fenyves 2 0.14 %
Bikszárd 1 0.07 %
Harangfalva 1 0.07 %
Alsórados 0 0.00 %
Nagyszombat 3 893 63.21 %
Vágkeresztúr 137 2.22 %
Ispáca 127 2.06 %
Szelincs 113 1.83 %
Gerencsér 103 1.67 %
Zavar 103 1.67 %
Szárazpatak 100 1.62 %
Cífer 100 1.62 %
Pozsonyfehéregyház 89 1.45 %
Rózsavölgy 82 1.33 %
Szomolány 81 1.32 %
Bresztovány 77 1.25 %
Jászló 76 1.23 %
Bélaház 75 1.22 %
Nagysúr 66 1.07 %
Alsókorompa 60 0.97 %
Maniga 58 0.94 %
Bucsány 55 0.89 %
Vedrőd 55 0.89 %
Majtény 52 0.84 %
Bogdány 45 0.73 %
Selpőc 45 0.73 %
Dejte 43 0.70 %
Alsódiós 42 0.68 %
Farkashida 42 0.68 %
Apaj 42 0.68 %
Felsődiós 39 0.63 %
Kátló 38 0.62 %
Alsólóc 34 0.55 %
Harangfalva 31 0.50 %
Pozsonynádas 30 0.49 %
Jókő 30 0.49 %
Gósfalva 25 0.41 %
Felsődombó 21 0.34 %
Vedrődújfalu 17 0.28 %
Bikszárd 17 0.28 %
Alsódombó 16 0.26 %
Fenyves 16 0.26 %
Páld 15 0.24 %
Alsórados 14 0.23 %
Nahács 12 0.19 %
Felsőhosszúfalu 11 0.18 %
Kislosonc 11 0.18 %
Felsőkorompa 11 0.18 %
Binóc 10 0.16 %
Nagyszombat 3 341 64.64 %
Cífer 92 1.78 %
Ispáca 90 1.74 %
Zavar 86 1.66 %
Szelincs 84 1.63 %
Nagysúr 84 1.63 %
Szárazpatak 82 1.59 %
Gerencsér 76 1.47 %
Pozsonyfehéregyház 67 1.30 %
Jászló 66 1.28 %
Bresztovány 66 1.28 %
Bucsány 66 1.28 %
Szomolány 64 1.24 %
Rózsavölgy 60 1.16 %
Bélaház 58 1.12 %
Vágkeresztúr 57 1.10 %
Maniga 46 0.89 %
Alsókorompa 45 0.87 %
Farkashida 44 0.85 %
Vedrőd 43 0.83 %
Alsódiós 42 0.81 %
Felsődiós 41 0.79 %
Dejte 40 0.77 %
Selpőc 36 0.70 %
Majtény 34 0.66 %
Bogdány 32 0.62 %
Kátló 32 0.62 %
Alsólóc 28 0.54 %
Apaj 28 0.54 %
Harangfalva 25 0.48 %
Alsódombó 23 0.44 %
Alsórados 21 0.41 %
Gósfalva 19 0.37 %
Binóc 19 0.37 %
Jókő 17 0.33 %
Pozsonynádas 16 0.31 %
Vedrődújfalu 15 0.29 %
Felsőkorompa 15 0.29 %
Bikszárd 15 0.29 %
Felsődombó 14 0.27 %
Páld 10 0.19 %
Fenyves 9 0.17 %
Felsőhosszúfalu 7 0.14 %
Nahács 7 0.14 %
Kislosonc 7 0.14 %
Nagyszombat 57 42.22 %
Nagysúr 10 7.41 %
Felsőhosszúfalu 10 7.41 %
Szárazpatak 6 4.44 %
Vedrőd 5 3.70 %
Szomolány 5 3.70 %
Harangfalva 5 3.70 %
Zavar 4 2.96 %
Pozsonynádas 4 2.96 %
Dejte 3 2.22 %
Alsókorompa 2 1.48 %
Alsólóc 2 1.48 %
Felsőkorompa 2 1.48 %
Gerencsér 2 1.48 %
Maniga 2 1.48 %
Alsórados 2 1.48 %
Bresztovány 2 1.48 %
Gósfalva 1 0.74 %
Cífer 1 0.74 %
Bikszárd 1 0.74 %
Szelincs 1 0.74 %
Felsődiós 1 0.74 %
Rózsavölgy 1 0.74 %
Fenyves 1 0.74 %
Bélaház 1 0.74 %
Bogdány 1 0.74 %
Alsódiós 1 0.74 %
Farkashida 1 0.74 %
Jászló 1 0.74 %
Majtény 0 0.00 %
Páld 0 0.00 %
Alsódombó 0 0.00 %
Pozsonyfehéregyház 0 0.00 %
Selpőc 0 0.00 %
Vedrődújfalu 0 0.00 %
Felsődombó 0 0.00 %
Ispáca 0 0.00 %
Vágkeresztúr 0 0.00 %
Kislosonc 0 0.00 %
Jókő 0 0.00 %
Bucsány 0 0.00 %
Binóc 0 0.00 %
Nahács 0 0.00 %
Apaj 0 0.00 %
Kátló 0 0.00 %
Nagyszombat 2 896 50.72 %
Nagysúr 319 5.59 %
Szomolány 170 2.98 %
Cífer 163 2.85 %
Szelincs 130 2.28 %
Ispáca 119 2.08 %
Gerencsér 101 1.77 %
Alsókorompa 100 1.75 %
Vedrőd 93 1.63 %
Bresztovány 90 1.58 %
Szárazpatak 89 1.56 %
Zavar 85 1.49 %
Vágkeresztúr 82 1.44 %
Rózsavölgy 80 1.40 %
Pozsonyfehéregyház 79 1.38 %
Jászló 79 1.38 %
Bucsány 78 1.37 %
Dejte 76 1.33 %
Felsődiós 67 1.17 %
Majtény 60 1.05 %
Bélaház 56 0.98 %
Farkashida 51 0.89 %
Maniga 48 0.84 %
Bogdány 46 0.81 %
Apaj 45 0.79 %
Gósfalva 43 0.75 %
Alsódiós 41 0.72 %
Harangfalva 41 0.72 %
Alsólóc 37 0.65 %
Pozsonynádas 36 0.63 %
Kátló 35 0.61 %
Selpőc 35 0.61 %
Páld 30 0.53 %
Vedrődújfalu 26 0.46 %
Alsódombó 26 0.46 %
Fenyves 26 0.46 %
Jókő 23 0.40 %
Binóc 23 0.40 %
Kislosonc 21 0.37 %
Nahács 17 0.30 %
Felsőkorompa 14 0.25 %
Bikszárd 11 0.19 %
Felsődombó 9 0.16 %
Felsőhosszúfalu 8 0.14 %
Alsórados 6 0.11 %
Nagyszombat 1 848 54.69 %
Szelincs 126 3.73 %
Gerencsér 97 2.87 %
Szomolány 94 2.78 %
Ispáca 77 2.28 %
Bresztovány 63 1.86 %
Cífer 63 1.86 %
Jászló 59 1.75 %
Szárazpatak 56 1.66 %
Vágkeresztúr 55 1.63 %
Dejte 52 1.54 %
Zavar 49 1.45 %
Kátló 48 1.42 %
Pozsonyfehéregyház 48 1.42 %
Nagysúr 47 1.39 %
Bucsány 47 1.39 %
Alsókorompa 46 1.36 %
Majtény 36 1.07 %
Bélaház 34 1.01 %
Rózsavölgy 32 0.95 %
Felsődiós 31 0.92 %
Farkashida 28 0.83 %
Pozsonynádas 26 0.77 %
Maniga 24 0.71 %
Vedrőd 24 0.71 %
Jókő 23 0.68 %
Alsódiós 21 0.62 %
Kislosonc 21 0.62 %
Bogdány 20 0.59 %
Selpőc 18 0.53 %
Alsólóc 18 0.53 %
Alsódombó 16 0.47 %
Páld 16 0.47 %
Harangfalva 16 0.47 %
Binóc 15 0.44 %
Apaj 12 0.36 %
Fenyves 11 0.33 %
Gósfalva 11 0.33 %
Felsőkorompa 11 0.33 %
Felsődombó 8 0.24 %
Bikszárd 8 0.24 %
Felsőhosszúfalu 7 0.21 %
Vedrődújfalu 7 0.21 %
Alsórados 5 0.15 %
Nahács 5 0.15 %
Nagyszombat 1 768 47.55 %
Szomolány 178 4.79 %
Felsődiós 138 3.71 %
Cífer 121 3.25 %
Ispáca 84 2.26 %
Szárazpatak 80 2.15 %
Nagysúr 79 2.12 %
Vedrőd 75 2.02 %
Szelincs 64 1.72 %
Rózsavölgy 62 1.67 %
Alsókorompa 61 1.64 %
Jászló 56 1.51 %
Zavar 54 1.45 %
Gerencsér 53 1.43 %
Bucsány 52 1.40 %
Vágkeresztúr 52 1.40 %
Alsódiós 50 1.34 %
Majtény 47 1.26 %
Bresztovány 47 1.26 %
Gósfalva 44 1.18 %
Dejte 42 1.13 %
Bélaház 40 1.08 %
Pozsonyfehéregyház 38 1.02 %
Maniga 38 1.02 %
Bogdány 37 1.00 %
Pozsonynádas 37 1.00 %
Kislosonc 28 0.75 %
Apaj 28 0.75 %
Harangfalva 25 0.67 %
Selpőc 23 0.62 %
Farkashida 21 0.56 %
Alsólóc 20 0.54 %
Nahács 19 0.51 %
Kátló 19 0.51 %
Jókő 19 0.51 %
Alsódombó 18 0.48 %
Bikszárd 15 0.40 %
Binóc 15 0.40 %
Felsőkorompa 12 0.32 %
Páld 12 0.32 %
Fenyves 12 0.32 %
Vedrődújfalu 11 0.30 %
Alsórados 10 0.27 %
Felsődombó 8 0.22 %
Felsőhosszúfalu 6 0.16 %
Nagyszombat 297 39.60 %
Felsődiós 91 12.13 %
Szomolány 51 6.80 %
Alsódiós 33 4.40 %
Szárazpatak 17 2.27 %
Gerencsér 16 2.13 %
Zavar 14 1.87 %
Szelincs 13 1.73 %
Jászló 13 1.73 %
Nagysúr 12 1.60 %
Pozsonynádas 12 1.60 %
Cífer 12 1.60 %
Ispáca 12 1.60 %
Kátló 11 1.47 %
Gósfalva 11 1.47 %
Alsókorompa 10 1.33 %
Bélaház 10 1.33 %
Bresztovány 10 1.33 %
Vedrőd 9 1.20 %
Pozsonyfehéregyház 7 0.93 %
Dejte 7 0.93 %
Kislosonc 7 0.93 %
Bucsány 7 0.93 %
Majtény 6 0.80 %
Vágkeresztúr 5 0.67 %
Bogdány 5 0.67 %
Alsólóc 5 0.67 %
Rózsavölgy 5 0.67 %
Harangfalva 4 0.53 %
Apaj 4 0.53 %
Jókő 4 0.53 %
Farkashida 4 0.53 %
Páld 3 0.40 %
Bikszárd 3 0.40 %
Maniga 3 0.40 %
Felsődombó 3 0.40 %
Felsőkorompa 3 0.40 %
Binóc 3 0.40 %
Nahács 2 0.27 %
Alsórados 1 0.13 %
Felsőhosszúfalu 1 0.13 %
Alsódombó 1 0.13 %
Vedrődújfalu 1 0.13 %
Selpőc 1 0.13 %
Fenyves 1 0.13 %
Nagyszombat 2 996 67.81 %
Ispáca 83 1.88 %
Szelincs 78 1.77 %
Szárazpatak 71 1.61 %
Jászló 65 1.47 %
Szomolány 65 1.47 %
Cífer 62 1.40 %
Pozsonyfehéregyház 59 1.34 %
Bélaház 56 1.27 %
Zavar 54 1.22 %
Rózsavölgy 53 1.20 %
Gerencsér 49 1.11 %
Alsókorompa 45 1.02 %
Vágkeresztúr 43 0.97 %
Bresztovány 43 0.97 %
Bucsány 41 0.93 %
Maniga 40 0.91 %
Selpőc 37 0.84 %
Nagysúr 36 0.81 %
Bogdány 32 0.72 %
Alsódiós 30 0.68 %
Dejte 29 0.66 %
Felsődombó 28 0.63 %
Felsődiós 28 0.63 %
Harangfalva 25 0.57 %
Vedrőd 24 0.54 %
Majtény 24 0.54 %
Kátló 22 0.50 %
Gósfalva 22 0.50 %
Apaj 22 0.50 %
Farkashida 22 0.50 %
Alsólóc 15 0.34 %
Alsórados 13 0.29 %
Vedrődújfalu 13 0.29 %
Pozsonynádas 12 0.27 %
Alsódombó 12 0.27 %
Jókő 12 0.27 %
Felsőkorompa 10 0.23 %
Nahács 10 0.23 %
Bikszárd 8 0.18 %
Páld 8 0.18 %
Fenyves 6 0.14 %
Binóc 6 0.14 %
Kislosonc 6 0.14 %
Felsőhosszúfalu 3 0.07 %
Nagyszombat 4 786 66.49 %
Ispáca 139 1.93 %
Szomolány 137 1.90 %